Дата конвертації08.05.2017
Розмір111.43 Kb.
ТипКонтрольна робота

Скачати 111.43 Kb.

Адаптація державних підприємств до ринкового середовища

Міністерство освіти Російської Федерації

Самарський Державний Економічний університет

Промислово е кономіческіх факультет

Кафедра економіки промисловості

Контрольна робота

з дисципліни «Економіка фірми» на тему:

«Адаптація державних підприємств до ринкового середовища»

виконала:

Науковий керівник: .

Самара

2008р.

зміст

Введение ................................................................................. ... 2 стор.

Глава 1 Теоретичні основи функціонування державних підприємств в умовах ринку ................................................... ... ... 5стор.

  1. Критерії ефективності державного підприємства ...... ... ... .7 стор.

  2. Організаційні форми державних підприємств .................. 9 стр.

  3. Особливості адаптації державного підприємства до ринкового середовища ............................................................... .. ................... ... .11 стор.

Глава 2 Аналіз ефективності адаптації до ринку ВАТ «Авіаагрегат» ... 13 стр.

Глава 3 Напрямки підвищення ринкової ефективності державних підприємств ............................................................... ... ............ .22 стр.

3.1 Удосконалення організаційно-правової структури державних підприємств ........................................ .................................... ... 22 стр.

3.1.1. Державні унітарні підприємства ... .. .................. ...... ... ... 22 стор.

3.1.2. Управління державними холдинговими компаніями ......... ..23 стр.

3.2. Основні напрямки адаптивного розвитку державних підприємств в сучасній ринковій економіці ...... ............................... 26 стор.

Висновок .................................................................. ........... ... .28 стор.

Бібліографія ............................................................ .. ...... ... ... ..31 стр.

Додаток ............................................................... .. ......... .. ... 32 стр.

Вступ

Після переходу до ринкової економіки державні підприємства, отримавши свободу виробничої діяльності і прийнявши на себе повну матеріальну відповідальність, поряд з вічною проблемою підвищення ефективності управління і продуктивності праці повинні пристосовуватися до ринкових умов господарювання. Метою економічної діяльності підприємств замість виконання державного плану продажу продукції стала максимізація прибутку. Конкурентна економічне середовище, в якій діють підприємства держсектора, робить життєво необхідної їх прискорену адаптацію до умов і вимог ринкових відносин.

Успішність їх адаптації до ринкового середовища важлива не тільки для самих державних підприємств, але і для держави і суспільства в цілому. Державні підприємства забезпечують державні потреби в найбільш значимої продукції держави, або служать свого роду стабілізуючої багатоукладної економіки. Крім того, багато хто з них часом є лідерами серед промислових фірм.

Актуальність теми дослідження визначена потребами практики.

Об'єктом цієї наукової роботи є ВАТ «Авіаагрегат», в якому контрольний пакет акцій знаходиться у федеральній власності. Предметом дослідження виступає ефективність управління державного комерційного підприємства в умовах ринку.

Виходячи з вищесказаного автор ставить перед собою наступну мету: вивчити особливості адаптації державного підприємства до ринкових умов господарювання. Поставлена ​​мета вирішується через наступні завдання: 1) розглянути критерії ефективності державних підприємств; 2) описати класифікацію державних підприємств; 3) дослідити особливості адаптації державних підприємств до ринкового середовища; 4) зробити аналіз ефективності виробничої і комерційної діяльності державного підприємства, його результатів в умовах ринку (на прикладі ВАТ «Авіаагрегат»); 5) визначити можливості адаптації державних підприємств до умов ринкового середовища.

Теоретичною і методологічною основою дослідження послужили роботи вітчизняних і зарубіжних економістів. При вивченні теоретичних і практичних аспектів адаптації підприємства до ринку використовувалися роботи Г.І. Яковлєва, Н.П. Кондракова, Бердникова Т.Б, Камаева В. Д., Савицької Г.В., та інших.

Нормативно-правовий та інформаційною базою дослідження послужили Федеральний закон від 14 листопада 2002 № 161-ФЗ «Про державних і муніципальних унітарних підприємствах, Цивільний кодекс РФ, матеріали мережі Інтернет, фінансова звітність підприємства ВАТ« Авіаагрегат », що підлягає офіційному опублікуванню, матеріали наукових конференцій, а також матеріали періодичних видань та друку.

У процесі дослідження при розгляді економічних явищ у взаємозв'язку та сталий розвиток Карпат в основу покладено діалектичний і історичний методи в єдності якісного і кількісного аналізу на основі комплексного аналізу. Також використовувалися методи статистичного спостереження, логічного і порівняльного аналізу, системного підходу.

Глава 1 Теоретичні основи функціонування державних підприємств в умовах ринку.

1.1 Критерії ефективності державного підприємства

В силу особливого соціально-економічного статусу як суб'єкта макроекономічного регулювання і соціального партнера державне підприємство має особливості:

По-перше, сам власник безпосередньо комерційною діяльністю не займається. Він або засновує відповідні господарські організації, або передає на певних умовах чинним приватним підприємцям права по розпорядженню і користуванню належними йому майном і нематеріальними активами. По-друге, держава в управлінні власним капіталом вирішує переважно стратегічні питання. По-третє, прибутковість державного капіталу не є єдиним критерієм успішності бізнесу. Першочергова мета функціонування державного підприємства полягає не в отриманні доходу, а в рішенні соціально-економічних завдань: 1) забезпечення розвитку базових галузей: енергетики, паливної, металургійної промисловості, стимулювання нових галузей, 2) досягнення рівноваги процесу відтворення (регулятивна роль), стимулювання науково -технічного прогресу, 4) підтримання зайнятості, 5) підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Державні підприємства відрізняє від інших форм власності більш високий рівень концентрації ключових факторів економічного зростання, недосяжний для окремих приватних капіталів. Значна частина інвестицій в державний сектор виділяється з бюджету, а доходи державних підприємств включаються до складу доходів бюджету. План розвитку державних підприємств тісно пов'язаний з бюджетом держави на поточний рік. Інтереси власника розпадаються на два взаємопов'язані блоки: 1) збільшення фінансових надходжень від підприємства до державного бюджету; 2) зростання показників ефективності підприємства, збільшення прибутку (обсягу випуску, частки контрольованого сегмента ринку).

Незважаючи на ринкове проживання і квазіринковими поведінку, державні підприємства помітно поступаються приватним підприємствам по ефективності, так як: 1) державне підприємство, нехай навіть наділене найширшими правами і відповідальністю, завжди відстає від приватного в ступені господарської самостійності; 2) в діяльності держпідприємства присутні як ринкові, так і неринкові, що йдуть від держави, мотиви (прагнення збільшити надходження в бюджет); 3) державні підприємства не готові до ринкового суперництва, (дотації, податкові пільги, гарантії збуту в рамках держзамовлень), так як у державних підприємств немає зобов'язань перед акціонерами, банкрутство їм зазвичай не загрожує, що негативно позначається на динаміці витрат і цін, швидкості освоєння нових технологій, як організації виробництва; 4) в економіці відсутність зовнішніх механізмів корпоративного управління (ринку корпоративного контролю і загрози банкрутства) ускладнює агентську проблему у взаєминах держави і менеджерів підприємств; 5) конкуренція в сфері комерційної діяльності призводить до того, що приватний сектор втягується в корупцію і поширюється практика незаконних «рейдерських атак» на держпідприємство; 6) якщо економіка обтяжена надмірною кількістю державних підприємств, в складне становище потрапляють їхні працівники в період економічного спаду.

Рішення про доцільність проведення приватизації підприємства залежить, по-перше, від горизонту планування (прогнозування) державою своєї політики, а по-друге, від того, чи перевищить сума ліквідаційної вартості цього об'єкта через t років і накопиченого чистого доходу від його експлуатації величину його первісної вартості з урахуванням процентних платежів чи ні. Якщо перевищить, то державний об'єкт повинен залишитися в руках держави, якщо немає, то його можна буде приватизувати.

1.2 Організаційні форми державних підприємств.

Розглянемо організаційні форми державних підприємств за класифікацією Перріс: 1) підприємства, керовані безпосередньо підрозділом уряду або державним органом - державні (державні унітарні підприємства); 2) фінансується повністю державою - субсидовані державою (державні корпорації); 3) компанії, що знаходяться у власності держави - АТ за участю державного капіталу (змішані акціонерні товариства).

Державні унітарні підприємства (ГУП) є комерційними організаціями, які не наділені правами власності на закріплене за ними майно. ГУП діляться на дві групи: 1) підприємства, яким надано право господарського відання; 2) підприємства, засновані на оперативному управлінні (казенні). Перші з них має право на свій розсуд розпоряджатися всім майном, крім нерухомого, для якого потрібен дозвіл власника. Держава має право на частину одержуваної підприємством прибутку. Казенні підприємства (бюджетні) (приблизно до 2% від загальної кількості підприємств) підпорядковуються безпосередньо відомствам і не мають господарської самостійності, цілком фінансуються бюджетом і не платять податки на отриманий прибуток, всі ці доходи і витрати проходять через державний бюджет. Вони можуть розпоряджатися лише виробленої ними продукцією.

Державні корпорації поєднують в собі риси комерційного підприємства і державного органу, мають юридичну незалежністю і економічної самостоятельносгью, функціонують на принципах самоокупності та управляються призначеними державою менеджерами. Підприємницька діяльність державних корпорацій зазвичай здійснюється на комерційній основі в рамках встановлюваних відповідними міністерствами чи відомствами планів. Економічною основою такої діяльності є власний капітал корпорації: державних фондів, акціонерний капітал і капіталізується прибуток. Використовується також позиковий капітал у формі облігаційних позик, кредитів банків та ін., Розміри яких зазвичай обмежуються, що знижує можливість маневрування фінансовими ресурсами. Показники рентабельності та ефективності діяльності державних корпорацій непорівнянні з аналогічними показниками приватних фірм, так як збиткове виробництво у перших зазвичай безоплатно субсидується державою, а реалізація виробничої продукції і послуг здійснюється по регламентованих цінами.

Змішані компанії утворюються в формі акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю, акції якої належать державі і приватним вкладникам. Вони зазвичай користуються певними привілеями в порівнянні з приватними фірмами, які можуть виражатися в наданні державних субсидій і дотацій, пільговому режимі отримання ліцензій на імпорт, гарантованих поставок сировини і напівфабрикатів з інших державних підприємств по твердо фіксованими цінами, гарантованому ринку збуту виробленої продукції, експортних дотацій і т.д. Власний капітал змішаних фірм складається з акціонерного капіталу, капіталізованого прибутку та емісійного доходу, якщо з акції реалізуються на фондовій біржі. Держава і приватні акціонери отримують дохід від їх діяльності у вигляді дивідендів. Змішані компанії мають більш широкі можливості, ніж державні корпорації, користуватися позиковими засобами. Господарська діяльність змішаних компаній здійснюється на підприємницької, комерційної основі. Однак для найбільш важливих для економіки країни підприємств можуть встановлюватися плани, що розробляються їх адміністрацією спільно з відповідними міністерствами і відомствами. У порівнянні з державними корпораціями вони користуються більшою господарську самостійність.

1.3 Особливості адаптації державного підприємства до ринкового середовища

В даний час адаптація державних підприємств до ринкового середовища переважно трактується як: спрямованість підприємства до збереження основного капіталу і кваліфікованого ядра робітників і фахівців; придбання працівниками адміністрації інформаційних і практичних навичок роботи в ринкових умовах; поліпшення матеріально-технічної бази; пристосування до структури споживчого попиту і розширення ринку збуту; адаптація до фінансових обмежень. Крім того, адаптація державного підприємства пов'язана з механізмами витримування конкуренції і з виживанням в ринковому середовищі.

Отже, перший ключовий аспект у визначенні адаптації - збереження підприємства. Це означає, по-перше, збереження підприємства як господарюючого об'єкта. Кордон між процесами адаптації та деградації підприємства пролягає через точку беззбитковості (додаток 1). При зниженні собівартості одиниці продукції (рух уздовж кривої AC вниз) зростає прибуток, і з'являються умови для простого (відрізки A 1 B 1, B 2 A 2), а потім і розширеного відтворення (відрізок B 1 B 2)

По-друге, це продовження функціонування підприємства як юридичної особи - суб'єкта нових відносин власності. По-третє, підтримка ефективності функціонування підприємства в двох сенсах: в термінах співвідношення витрат і результатів і в термінах конкурентоспроможності, тобто можливості підприємства надавати споживачеві прийнятні товари і послуги. Четверта складова адаптації підприємства - продовження соціального відтворення, тобто створення умов, що забезпечують зростання споживання, професійної кваліфікації та соціального захисту працівників.

Другий ключовий аспект - це структуризація чинників адаптації і зміна характеру відносин із зовнішнім середовищем. Відносини з зовнішнім середовищем у вузькому сенсі включають взаємини зі споживачами продукції підприємств (промислової продукції) і з постачальниками ресурсів - ринком праці, ринком капіталів, іншими галузями господарства. У широкому сенсі вони включають відносини з державою та іншими управлінськими структурами.

Третій ключовий аспект у визначенні процесу адаптації - трансформація підприємства. Вона являє собою організаційне зміна його структури, характеру виробничих і соціальних процесів, що забезпечують його життєдіяльність в загальній системі цінностей організації (додаток 2).

При цьому до інструментів вирішення завдання а д аптаціі державного підприємства до ринкового середовища відносяться: створення конкурентного середовища на основі приватизації державної власності, організація сучасного менеджменту, реалізація принципів комерційного розрахунку, проведення маркетингу, реструктуризація підприємства в системі забезпечення його конкурентоспроможності та антикризового управління, активізація інноваційно-інвестиційної діяльності, фінансова стабілізація на основі санації збиткових підприємств. Крім того, впровадження абсолютно нових інструментів управління (планування та бюджетування бізнесу, введення роздільного обліку за напрямками діяльності, програми по зниженню витрат в кожної дочірньої компанії і т. Д.) В вертикально-інтегрованої структури може привести до прориву за всіма показниками - фінансовим, технологічних, управлінських.

Головним показником адаптивності підприємств слід вжити рентабельність активів, формування якого починається в сфері виробництва. Прибуток перерозподіляється між бюджетом, централізованими фондами, підприємством і формуються остаточні фінансові результати. Для всебічної оцінки адаптивності можна використовувати: коефіцієнт поточної ліквідності; коефіцієнт оборотності оборотних коштів; показник рентабельності.

Глава 2 Аналіз ефективності адаптації до ринку ВАТ «Авіаагрегат»

Літако- і ракетостроїтельниє заводи відіграють дуже помітну роль в економіці Самарської області. Сукупний випуск їхньої продукції склав в 2007 році 85% від загального обсягу виробництва всіх підприємств області, які беруть участь у виконанні оборонного замовлення. Одне з підприємства авіаційно-космічного кластера регіону (додаток 3) ВАТ «Авіаагрегат» є провідним підприємством як на регіональному, так і на загальнодержавному рівні з проектування і виробництва шасі для літаків різних типів. ВАТ «Авіаагрегат» - це підприємство з до онтрольним пакетом акцій у власності держави (61% від статутного капіталу розміром 104,7 тис. Руб., 81% звичайних акцій в 2007 році), яке указом Президента РФ включено до складу підприємств, що забезпечують стратегічні інтереси обороноздатності і безпеки держави (додаток 4). Підприємство за показниками ділової активності та ефективності два роки поспіль увійшло в 1000 кращих підприємств Росії, а в 2005 р - удостоєно звання «Лідер бізнесу Поволжя» в номінації «Авіація і космічна промисловість». У даній роботі був проведений аналіз діяльності підприємства з державною участю за три роки з метою вивчення ефективності його адаптації до конкурентному ринковому середовищі.

Злітно-посадкові пристрої, що випускаються на «Авіаагрегати», за своїми якісними характеристиками перевершують зарубіжні аналоги. В процесі конверсії військового виробництва на підприємстві освоєно виробництво нових видів продукції, включаючи виготовлення вязкозстних муфт і газонаповнених амортизаторів для автомобільної промисловості, поглинаючих апаратів і вагонних сповільнювачів для залізничного транспорту, випуск широкої гами гідроциліндрів, поглинаючих апаратів, запасних частин для комбайнів, шасі для малої авіації .

У 2003-2006 роках основний упор керівництво заводу робило на капітальний ремонт і модернізацію. З метою забезпечення необхідної якості і досягнення конкурентоспроможності продукції, що випускається були розроблені заходи по ремонту основних засобів. За цей період капітально відремонтували і модернізували 468 одиниць обладнання. Виконана робота дозволила державному підприємству в 2004-2005 роках виконати всі завдання за обсягом випуску продукції і освоєння нових виробів.

За планом науково-технічного розвитку підприємства в 2005 році фактично за рік виконано 49 заходів, отримано зниження трудомісткості - 436,8 т.зв / год, економічний ефект склав -15,1 млн.руб. Для виконання капітального ремонту основних засобів в 2005р. було направлено коштів в обсязі 82 923 тис.руб. Освоєння капітальних вкладень по підприємству в 2004 році характеризується наступними показниками:

Таблиця 1

Показники

Тис. руб

У%

Обсяг капітальних вкладень за все:

37789,0

100,00

будівельно-монтажні роботи

10515,4

27,83

придбання імпортного обладнання, що вимагає монтажу

10884,9

28,80

придбання об'єктів основних засобів

12287,5

32,52

інші

4101,2

10,85

Введення в основні фонди

42311,9

У підсумку результатом роботи 2005 року стало виконання ліквідних договорів поставки в усіх напрямках діяльності підприємства, доходи підприємства склали 790 600 тис.руб., а його витрати 748 028 тис. руб. (Додаток 6). У 2005 році спостерігалося зменшення обсягів відвантаження і відповідно зменшення виручки від продажів (за відвантаженням) в порівнянні з 2003р. на 432 058 тис. руб. Однак, у порівнянні з 2004 роком чистий прибуток виріс на 8 641 тис.руб. (Темп її зростання становив 137,8%) і після сплати податку на прибуток придбала значення 31 515 тис. Руб., Що говорить про рентабельність виробництва в 2005 році (додаток 7). До того ж зростання рентабельності реалізованої продукції склав 177,5%. Так само збільшилася валюта балансу акціонерного товариства і склала 796 002 тис. Руб.

Зі зменшенням обсягу відвантаження пов'язане і зниження дебіторської заборгованості в 2005 році в порівнянні з початком року приблизно в 2 рази. Кредиторська ж заборгованість залишилася майже на рівні показника на початок року - близько 528 млн рублів. Зросла заборгованість за короткостроковими кредитами банків в 2 рази (додаток 5). Все це вказує на дефіцит в 2005 році власних оборотних коштів підприємства. У 2006 році на 100 млн рублів збільшилися кредиторська і дебіторська заборгованості підприємства - до 537 млн. І 170,8 млн. Рублів відповідно, що може бути пояснено скороченням замовлень і зростання витрат на обслуговування раніше виробленої продукції.

Саме неплатежі основних споживачів продукції заводу, зокрема ФГУП КАБО ім. Горбунова, ЗАТ "Авіастар-СП" і ФГУП РКС "МіГ" стали головною причиною сформованого боргу із зарплати. Борг по ній досягав у 2006 році 4 місяців і дорівнював 14,3 млн. Рублів. Це мало не призвело до зупинки підприємства, і його поспішили погасити в найкоротші терміни.

У 2007 році на підприємстві налічувалося 1848 чоловік. Середня заробітна плата становила 5849 рублів. Вона перевищила середню заробітну плату по Самарській області. Станом на 01.10.2007 р заборгованості з виплати заробітної плати на підприємстві немає. Якщо порівняти з величиною середньої заробітної плати працюючих в 2005 році (додаток 7), то можна говорити про її зменшенні в 2007 році на 965 руб. (Без урахування інфляції).

За підсумками 2006 року чистий прибуток ВАТ "Авіаагрегат" у порівнянні з 2005 роком скоротилася в 1,7 рази (додаток 7,9). Її розмір за минулий рік склав 18,8 млн. Рублів, у той час як роком раніше - 31,5 млн. Падіння чистого прибутку в 2005 році на 12,7 млн. Рублів було також викликано перш за все зростанням собівартості продукції, викликаним підвищенням цін на енергоносії, а також збільшенням витрат на обслуговування раніше виробленої продукції - поглинаючих апаратів, застосовуваних для підвищення безпеки на залізничному транспорті. На ці цілі в 2006 році було витрачено близько 12 млн рублів. При цьому кількість замовлень від авіабудівних підприємств на виготовлення одного з основних видів продукції, шасі для літальних апаратів, в 2006 році було мізерним.

Темп зростання виробництва за підсумками 2006 року порівняно з 2005 роком склав 104%, а за 2007 рік близько 106,3%.

Найбільш яскраво характеризує структуру активів: 1) коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів: До в / о = , Де F - величина оборотних активів підприємства; Е - величина необоротних активів підприємства.

2) Коефіцієнт автономії: Ка = , Г де Іс - величина реального власного капіталу підприємства на звітну дату; В - загальна величина пасивів (джерел коштів) підприємства на звітну дату.

3) Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів, який вираховується за формулою: К с / з = Іс / (К Т + К т + R Р), де К Т - довгострокові зобов'язання підприємства на звітну дату; До т - короткострокові кредити і позики, отримані на звітну дату; R Р - кредиторська заборгованість та інші короткострокові зобов'язання і пасиви на звітну дату

У 2005-2006 рр. по ВАТ «Авіаагрегат» були отримані дані:

Таблиця 2..

На початок 2005 року

На кінець 2005 року

На початок 2006 року

На кінець 2006 року

коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів

0,82

0,70

0,51

0,41

к-т автономії

0,37

0,37

0,37

0,33

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів

0,58

0,59

0,59

0,51

Зниження частки необоротних активів в оборотних говорить про структурні зміни в майні підприємства. Це пов'язано з тим, що в 2005 році темпи приросту оборотних коштів були в 8 разів більше ніж відносний приріст необоротних активів, а в 2006 році взагалі спостерігалося зниження вартості необоротних активів на 22839 тис руб. внаслідок переоцінки основних засобів. Значення коефіцієнта автономії і коефіцієнта співвідношення позикових і власних коштів допустимі, а збільшення позикових коштів щодо власних у 2006 році пояснюється збільшенням кредиторської заборгованості (додаток 8).

Проаналізувавши показники фінансово-економічної діяльності емітента (Додаток 10), можна зробити висновок, що фінансовий стан підприємства характеризується як стабільний. Так, наприклад, відрахування на амортизацію становлять приблизно половину вартості виручки в 2007 році, а з аналізу кредиторської заборгованості підприємства в тому ж році (додаток 11) можна зробити висновок, що прострочена заборгованість відсутня і сама структура кредиторської заборгованості раціональна і оптимальна. Таким чином на підприємстві ведеться грамотне управління фінансами. Акціонерне товариство має задовільну структуру балансу:

Таблиця 3

Найменування показників

Значення за звітний період (2007 г.)

Виручка, руб.

380 617 000

Валовий прибуток, руб.

36 581 000

Чистий прибуток (нерозподілений прибуток (непокритий збиток)), руб.

26 811 000

Рентабельність власного капіталу,%

14,36

Рентабельність активів,%

3,53

Коефіцієнт чистої прибутковості,%

7,04

Рентабельність продукції (продажів),%

7,93

оборотність капіталу

1,78

Сума непокритого збитку на звітну дату, руб.

-

Співвідношення непокритого збитку на звітну дату і валюти балансу

-

Рентабельність з 2005 по 2007 рр. спочатку зменшилася з 12,84% до 7,72%, після чого знову збільшилася на 6,64%. Показники ліквідності підприємства представлені в наступній таблиці (2005 рік):

Таблиця 4

Найменування показників

Значення за звітний період

Власні оборотні кошти, руб.

61 163 000 тис. Руб.

Індекс постійного активу

0,67

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,16

Коефіцієнт автономії власних коштів

0,24

Заходи, спрямовані на виконання поставлених завдань по реструктуризації кредиторської заборгованості до бюджету і позабюджетні фонди, виконуються повністю і в строк. Підприємство своєчасно і в повному обсязі здійснює поточні платежі з податків і зборів:

Таблиця 5

Поточні платежі підприємства по податках і зборах за 2005 рік (тис.руб.)

Федер.бюджет

52657

Област.бюдж.

31315,8

Городск.бюд.

2844,4

Державні цільові фонди

43080

реструктуризація

5732,3

Разом

135629,5

Крім того для покриття непередбачених збитків, викупу власних акцій та погашення облігацій Товариства в разі відсутності інших засобів існує резервний фонд, розмір якого становить не менше 15 відсотків від величини статутного капіталу. Він не може бути використаний для інших цілей. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить не менше 5% від чистого прибутку до досягнення величини, встановленого розміру резервного фонду.

Можна зробити висновок, що такі показники адаптації підприємства до ринкового середовища як його платоспроможність, ліквідність і фінансова стійкість за досліджуваний період знаходяться на прийнятному рівні.

Однак для ВАТ «Авіаагрегат» як для державного підприємства авіаційного ОПК характерні специфічні проблеми адаптації до ринкового середовища: 1) відсутність довгострокових (на 2-3 роки) державних оборонних замовлень для підприємств ОПК; 2) відсутність державних довгострокових планів технологічного розвитку вітчизняної авіаційної промисловості з високими технологіями, зі створенням цілісної системи і механізмів фінансового забезпечення інноваційної діяльності, включаючи бюджетні асигнування, податкові та тарифні пільги, спеціальні державні позики і т.д. 3) слабке державне вплив на ціноутворення на продукцію та послуги природних монополій, що займають домінуюче становище на ринку; 4) законодавче оподаткування, не стимулює технологічний розвиток підприємств, придбання нового прогресивного обладнання і патентів, придбання імпортного унікального обладнання, що не має аналогів в країні; 5) невирішені остаточно питання передачі у власність землі під промислові об'єкти на безоплатній основі підприємствам, приватизованим відповідно до законодавства; 6) стягування податку на майно з мобілізаційних потужностей підприємств ОПК; 7) відсутність державної системи підготовки, мотивації і закріплення кваліфікованих кадрів, в тому числі виробничих робітників, на підприємствах ОПК; 8) загроза рейдерського захоплення. Отже, державні підприємства ОПК поступово втрачають державну підтримку і їхнє становище на ринку порівнюється з положенням приватних підприємств.

Формування ефективної системи адаптаційного поведінки ВАТ «Авіаагрегат» спирається на вирішення низки завдань. По-перше, це підвищення ефективності маркетингової діяльності. У відповідності з поставленими завданнями Бюджетом 2007 р. на підприємстві була продовжена динамічна робота з дослідження ринку, вивчення споживачів, конкурентів, що мають місце на ринку авіаційної промисловості, озброєння, МПС, газонаповнених амортизаторів, муфт вязкостних, гідроциліндрів, результатом якої стало збільшення «портфеля замовлень» і кількості укладених договорів. Стан з фактичним виконанням плану виробництва гідроциліндрів, а також динаміка їх виготовлення і постачання за період 2003-2007рр. показана в наступній таблиці:

Таблиця 6

2003р.

2004р.

2005р.

2006р.

2007р.

в млн.р.

в млн.р.

в млн.р.

в млн.р.

в млн.р.

Укладено договорів за все:

299,7

443,4

553,5

1438,2

1103,8

в т.ч. шасі

94,8

117,3

85,7

250,6

366,4

спецпродукція

87,9

71,8

125,6

349,8

93,8

гідроциліндри

60,2

98,7

107,4

93,2

110,5

Залізнична продукція

15,8

109,4

199,1

727,3

517,1

автомобільна продукція

18,1

-

10,0

15,8

12,3

інша

16,1

4,3

-

1,4

3,6

Кількість, шт

35

32

23

65

60

Сума, млн.руб

58,3

94,8

101,9

93,0

110,5

Середня вартість одного договору, тис.руб

1665,7

2962,5

4430,4

1430,8

1841,2

Поточна маркетингова ситуація шассійного виробництва характеризується нестійкістю продажів літаків ТУ - 204, ТУ - 214, Іл - 96-300, Іл - 96М Ринок бізнес-напряму «шасі» на зазначені типи літаків а, також, на літаки ТУ-160, Су24, С80 , АН-72 на період 2005-2010г.г. оцінюється в 400,0-550,0млн.руб. щорічно і нестабільний. На даний момент на 2005-2010 р.р. очікується продаж шасі ІЛ-96М (Т), шасі Ту-214, Ан-74, шасі С-80.

Складовою частиною бізнес-напрямку «Шасі» є продаж запасних частин для АРЗ ГА і МО, а також експлуатує авіаційним компаніям. Стан парку літаків, випуск яких припинено, дає підставу планувати продаж запасних частин на весь період 2005-2010г.г.

Перспективні питання авіаційної тематики 2005-2010г.г.

 • Ан-148

 • RRJ - запуск в серію був запланований з 2007 року

 • Diamond Aircraft - амортизатори і шасі для DA-40 -DA-42

 • АПЕ-120.І.500 і АПЕ-90-А.800 «поглинаючих апаратів» для ринку елезнодорожного транспорту

Основними завданнями Товариства залишаються освоєння даних виробів, збільшення частки їх випуску від всієї продукції підприємства. Стратегічне завдання, що стоїть перед ВАТ «Авіаагрегат», - завоювання ємності ринку гідроциліндрів в 4-6 млрд. Руб. Частка ринку ВАТ «Авіаагрегат» в 2005 р була всего1-1,5%. Основний поточним завданням ВАТ «Авіаагрегат» на сьогоднішній день є вміння створювати конкурентоспроможний товар з використанням методів цінової та нецінової конкуренції.

З точки зору маркетингу бізнес-напрямок муфт є найбільш перспективним з усіх бізнес-напрямків підприємства. Муфта на сьогодні є виробом ринкової новизни, тобто виробом, що дає можливість створення серйозного і стабільного ринку. Потенційна місткість первинного ринку оцінюється в 1,2 - 1,3 млн.штук муфт в рік або 1,8 - 2,0 млрд.руб. в вартісному еквіваленті.

По-друге, це подолання відставання від кращих світових зразків і створення нового покоління агрегатів злітно-посадкових пристроїв, з поліпшеними техніко-тактичними характеристиками. Для цього на підприємстві ще в 2006 році розроблено комплекс заходів, які передбачають: 1) освоєння нових методів і систем проектування агрегатів злітно-посадкових пристроїв; 2) впровадження системи підтримки життєвого циклу виробів; 3) створення та освоєння сучасної інтегрованої системи управління підприємством; 4) підвищення техніко-технологічного рівня виробництва, впровадження «проривних» технологій.

Все це буде сприяти перетворенню ВАТ в сучасну високоефективну промислову корпорацію (компанію).Для виходу на якісно інший рівень, що забезпечує конкурентні переваги продукції, що випускається і знову освоюваної продукції, відповідно до плану розвитку підприємства на період до 2011 року потрібно збільшити продуктивність в 5 - 10 разів, і терміном окупності витрат не більше 4 років.
В результаті проведеної роботи до 2007 року укладено договори з 6 фірмами на покупку нового високоефективного обладнання. Так в 2006 році завод став партнером австрійської компанії Diamon Aircraft, одного з лідерів по виробництву легких літаків був освоєний випуск шасі для ряду моделей цієї компанії. У 2005 році "Авіаагрегат" почав роботу над шасі для легкого реактивного літака Іл-112, а також продовжив роботу над літаками МС-21, RRJ, Ан-140 і Ан-148. Ще одним з потенційно вигідних іноземних партнерів ВАТ "Авіаагрегат" є бельгійська фірма ASCO INDASTRIES, що випускає комплектуючі деталі і агрегати для літакобудівних компаній Європи та США. Мета переговорів - укладення контракту на виробництво корпусних деталей і вузлів з титанових сплавів на ВАТ "Авіаагрегат". Успішне партнерство з бельгійськими літакобудівниками збагатить досвід інженерів-розробників, проектувальників, технологів і в цілому може підвищити престиж підприємства. Основними споживачами шасі цивільних літаків є провідні авіаційні підприємства РФ і СНД. До можливих факторів впливу на збут підприємством продукції відносяться: 1) ризик інвестиційного клімату (інфляція, збільшення податків); 2) банківські ризики (високі процентні ставки по кредитах); 3) коливання курсів світових валют і цін на нафту; 4) не добросовісна конкуренція з боку підприємств аналогічного профілю; 5) зміна системи оподаткування; 6) реформування галузі в зв'язку зі зниженням потреби в оборонній продукції; 7) розшарування населення за рівнем доходів; 8) підвищення цін на основні види енергій; 9) підвищення цін на основну сировину і матеріали; 10) монополістичне становище постачальників необхідних сировини, матеріалів, комплектуючих; 11) підвищення цін на перевезення і страхування вантажів транспортними і страховими компаніями.

Перспективи розвитку авіаційної тематики, перш за все, залежать від політики держави. Авіаційна тематика становить 48,8% продукції, що випускається на підприємстві. Оскільки в найближчому майбутньому замовлення на авіаційну техніку не здатні забезпечити повне завантаження, для підприємства життєво важливо розвиток неавіаційних напрямків, і в першу чергу - виробництво гідроциліндрів загальнопромислового призначення (17,6%), еластомерних поглинаючих апаратів для залізниці (29,7%) , виробів для автомобільної промисловості (1,2%) - як найбільш перспективних і найбільш близьких профілю підприємства. Ринок комплектуючих автомобільної промисловості і сільгоспмашин відрізняється стабільним зростанням і має перспективи росту. Програма розвитку підприємства спрямована на збільшення прибутку від реалізації продукції за рахунок: 1) зростання обсягів виробництва і освоєння нових виробів; 2) поновлення зношених виробничих фондів; 3) вдосконалення технології виробництва продукції; 4) поліпшення якості надійності виробів, що випускаються.

Для успішного розвитку підприємства передбачається: 1) подальша модернізація верстатів з ЧПУ; 2) відпрацювання технологічних процесів виготовлення деталей і вузлів виробів; 3) придбання нового обладнання для виробництва продукції, що випускається, в тому числі імпортного; 4) зниження матеріальних і трудових витрат на виготовлення виробів за рахунок впровадження прогресивних заготовок, нового обладнання та технологічного оснащення, модернізація технологічного обладнання, впровадження прогресивних технологій; 5) подальше удосконалення систем АСУТП з придбанням комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення

Глава 3 Напрямки підвищення ринкової ефективності державних підприємств

3.1 Удосконалення організаційно-правової структури державних підприємств.

3.1.1 Державні унітарні підприємства.

В економіці РФ державне унітарне підприємство (ГУП) займає особливе місце. Держава (в особі уповноважених органів) визначає план-замовлення на основний обсяг виробництва, необхідний для задоволення державних потреб, ціни на продукцію (роботи, послуги), передбачені цим замовленням і т.д. Як правило, виробництво продукції, передбаченої планом-замовленням, неефективно за ринковими критеріями, але необхідно для суспільства. Звідси - визначальною умовою нормальної життєдіяльності ГУП виступають стабільність і повне фінансове забезпечення держзамовлення. Іноді виконання держзамовлень не сполучена з повним завантаженням виробничих потужностей або здійснюється з меншими витратами матеріальних і трудових ресурсів. З'являється можливість отримання підприємством додаткового доходу за рахунок ринкового замовлення, а, отже, здійснення ним підприємницької діяльності. В оцінці їх підприємницького потенціалу слід враховувати, що ГУП - це підприємства, по-перше, великі і середні, оскільки дрібні - першої "хвилею" приватизації передані в приватну і змішану власність. По-друге, орієнтовані на задоволення потреб загальноросійського ринку. Їх діяльність повинна бути об'єктом макроекономічного регулювання. По-третє, що представляють переважно галузі першого підрозділу суспільного виробництва, а також виробничої інфраструктури. По-четверте, мають здебільшого застарілу матеріально-технічну базу і структуру виробництва. Практика реформування російської економіки показала, що ГУП стали самої некерованою організаційною формою державного підприємства. Не будучи власниками ввіреного їм державного майна, вони виявилися наділеними великими повноваженнями щодо використання цього майна, які реально здійснювали керівники даних підприємств. При відсутності замовлень і нерегулярності бюджетних надходжень директора здавали в оренду величезні площі, що пустують. У центральних органів виконавчої влади не виявилося механізмів контролю за діяльністю таких підприємств. Більшість підприємств є комерційними організаціями, що функціонують в галузях економіки, які вимагають в сучасних умовах реформування в силу різних причин: транспорт, електроенергетика, житлово-комунальне господарство та інші. Багато підприємств і організації цих галузей зберегли колишні методи господарювання, властиві командно-адміністративній системі, і не можуть ефективно функціонувати в умовах ринкової економіки, стикаючись з організаційними проблемами в процесі здійснення своєї фінансово-господарської діяльності. Для того щоб галузі, де функціонують унітарні підприємства, стали привабливими в інвестиційному плані, необхідний цілий комплекс заходів, спрямованих на поліпшення фінансування цих підприємств і галузей. Пріоритетний напрямок фінансування в таких умовах не може носити односторонній характер. Основними джерелами фінансування в даний час для унітарних підприємств практично всіх галузей можуть бути тільки власні кошти. Через велику зносу основних фондів підприємства не можуть залучати в великих обсягах позикові джерела. Власних же коштів, не вистачає, але вони залишаються єдиним джерелом фінансування.

3.1.2. Управління державними холдинговими компаніями в Росії

Під державним холдингом на увазі будь-яку групу російських підприємств, в яких є система відносин "материнська-дочірня компанії" і держава є єдиним або домінуючим власником в "материнської" компанії. Володіючи власністю, визначаючи загальні завдання, сферу діяльності державних корпорацій, уряд повністю делегує керівництву таких корпорацій все основні адміністративно-господарські функції. Виділяються кілька типів структур державних холдингів: 1) державні підприємства, які були перетворені у ВАТ без попередньої реорганізації та / або примусової інтеграції в більші структури. Формування холдингу йшло спонтанно "знизу" шляхом виділення підрозділів, установи і покупки дочірніх компаній. 2) найбільші компанія (в основному монополісти), що створювалися за спеціальними рішеннями. 3) державні підприємства (компанії), спеціально створювалися для управління закріпленими в федеральної власності пакетами акцій об'єднань і підприємств ряду галузей і здійснення державної підтримки підприємств і промислової політики, що полягає в наданні їм права брати участь в нових інвестиційних проектах або рішенні в їх користь будь то оперативних питань. Такі організації, як правило, мають відношення до уряду і державних фінансів, відіграють стратегічну або соціальну роль ( «Газпром») ;. 4) холдинги за участю державних підприємств: ВАТ "Промислова компанія" Антей "(51% у держави), 5)" чистий "державний холдинг як неефективна стратегія управління: ВАТ "Російська металургія". 6) новостворювані компанії зі змішаним капіталом а) при реалізації інвестиційних проектів, експлуатації нерухомості і устаткування, здійснення окремих видів комерційної діяльності; б) при приватизації підприємства шляхом внесення його майна в якості внеску до статутного капіталу господарських товариств; 7) внесення держвласності в фінансово-промислові групи.

Основні переваги холдингових компаній: 1) можливість контролю капіталів, істотно перевищують капітал материнської компанії; 2) автономія і децентралізація управління в дочірніх компаніях; 3) Створення умов для вертикальної і горизонтальної інтеграції підприємств; 4) Об'єднання ризиків дочірніх підприємств в рамках холдингу, що має диверсифікаційну структуру, в результаті чого знижується ціна капіталу; 5) Можливість досягнення економії від масштабу при використанні кваліфікованих управлінських кадрів (керівників вищої ланки), а також здійсненні певних видів діяльності (напр., Експорту); 6) контроль за цінами та ліквідація руйнівною конкуренції; 7) проникнення на товарні ринки; 8) велика стійкість до впливу зовнішніх факторів.

Функціонування холдингових компаній пов'язане з рядом проблем: 1) використання цих структур для позаекономічних цілей (вибори); 2) вивезення капіталу за кордон. Наслідком такого підходу (в поєднанні з високим рівнем корупції) є: 1) загальна неефективність держави як власника і 2) мінімальний дохід від наявних активів. До недоліків державних холдингів є: 1) поява ще одного рівня бюрократії, з витікаючими звідси проблемами оппортуністского поведінки і додаткового моніторингу 2) труднощі контролю перерозподілу ресурсів (активів) і доходів (холдинги - це досить слабка організаційна форма: чим нижча частка держави, тим менше важелів тиску і впливу держави в Раді директорів); 3) відсутність гарантії того, що при призначенні менеджерів в першу чергу, будуть враховуватися кваліфікація і досвід управління кандидатів; 4) тенденція до монополістичного (олигополистическим) поведінки. До негативних наслідків державної підтримки відносяться: ризики, пов'язані з нестабільністю податкової системи, непередбачуваністю системи корпоративного управління, обтяжливим і непрозорістю бюрократичного апарату, використанням адміністративного ресурсу з метою отримання ренти, а також необхідністю виконання соціальних зобов'язань.

3.2 Основні напрямки адаптивного розвитку державних підприємств в сучасній ринковій економіці

Отже, серед пріоритетних напрямків адаптивного розвитку державних підприємств в сучасній ринковій економіці є такі:

1) Розширення самостійності державних підприємств, важливим інструментом забезпечення якої є контракти (угоди), укладені підприємствами з урядом.

2) Забезпечення розвитку базових галузей: енергетики, металургійної, паливної промисловості, стимулювання нових галузей; стратегічне прогнозування розвитку науки і техніки, довгострокове прогнозування розвитку господарства в цілому, оцінка соціально-економічних наслідків науково-технічного прогресу з загальнонаціональних позицій; координація зусиль суспільства з охорони і оздоровлення навколишнього середовища; створення виробничої і соціальної інфраструктури: транспорт, зв'язок, культура, освіта, охорона здоров'я; вироблення і забезпечення соціальних гарантій, особливо для груп населення, які не можуть в повній мірі займатися суспільно-корисною працею.

3) Зміна правил фінансових взаємин держави і підприємств (збільшуються процентні ставки за зберігання грошових коштів компаній на державних банківських рахунках);

4) Реструктуризація виробництва, зміна профілю діяльності, оновлення основного капіталу, які передбачають реалізацію власником цільових програм фінансової підтримки, в тому числі, у формі держзамовлення, створювати у підприємств стійку потребу в пошуку нових замовників.

5) розвиток перспективних форм державного підприємництва: інтеграція державного і приватного капіталу в рамках окремої компанії, із застосуванням механізму франчайзингу, а також передача державного майна в тимчасове користування приватним юридичним і фізичним особам у формі трастового (довірчого) управління і контрактної системи розміщення державного замовлення, яка передбачає конкурентну боротьбу між претендентами.

6) вдосконалення організаційних форм управління, заснованих на розмежування і делегування функцій управління, створення якісно нових відносин між виробничими структурами

7) Забезпечення конкурентоспроможності через: а) інвестиції в нову техніку; б) модернізація виробництва (удосконалення організації виробництва для отримання приросту його ефективності); в) впровадження нової технології; г) впровадження нових структур; д) зміна взаємовідносин з постачальниками; е) нова кадрова політика (підвищення компетентності працівників підприємства, рівня їх кваліфікації та майстерності).

Розвиток змішаних державних підприємств дозволяє істотно знизити трансакційні витрати, пов'язані з підключенням приватного бізнесу до середньострокового і довгострокового мікроекономічному маневрування. Застосування механізму франчайзингу 1 для держави вигідно, тому що:

1) Створюються умови для нарощування обсягів продукції без залучення додаткових фінансових ресурсів від власника,

2) Підвищується ступінь використання виробничих потужностей держпідприємства, прискорюється оборот основного капіталу,

3) Приватний бізнес починає "живити" держава не тільки податковими платежами, а й чистими доходами.

висновок

У сучасній ринковій економіці державні підприємства діляться на: 1) підприємства, керовані безпосередньо підрозділом уряду або державним органом (державні унітарні підприємства); 2) фінансується повністю державою (державні корпорації); 3) змішані акціонерні товариства. Визначальною умовою нормальної життєдіяльності ГУП виступають стабільність і повне фінансове забезпечення держзамовлення. До негативних наслідків державної підтримки відносяться: ризики, пов'язані з нестабільністю податкової системи, обтяжливим і непрозорістю бюрократичного апарату, використанням адміністративного ресурсу з метою отримання ренти, а також необхідністю виконання соціальних зобов'язань. Що стосується державних корпорації, то володіючи власністю, визначаючи загальні завдання, сферу діяльності, уряд повністю делегує його керівництву все основні адміністративно-господарські функції, тим самим створюючи умови для успішної адаптації підприємства до ринкового середовища.

Після переходу до ринкової економіки державні підприємства, отримавши свободу виробничої діяльності, повинні пристосовуватися до ринкових умов господарювання. Серед багатьох труднощів їх функціонування необхідно виділити проблеми самостійного здійснення всіх функцій управління виробництвом в умовах нових економічних відносин, відсутність достатнього досвіду, розрізненості виробничих структур, необхідність оновлення асортименту і підвищення якості продукції, обмеженості фінансових ресурсів та інші. Адаптація державного підприємства пов'язана з механізмами витримування конкуренції і з виживанням в ринковому середовищі. Головним показниками адаптивності підприємств слід вжити рентабельність активів, коефіцієнт поточної ліквідності; коефіцієнт оборотності оборотних коштів; коефіцієнт фінансової залежності.

ВАТ «Авіаагрегат» - одне з найбільш динамічно розвиваються підприємств авіапромисловості Самарської області, 60% акцій якого належить державі. В процесі конверсії військового виробництва на підприємстві освоєно виробництво нових видів продукції.

Було проведено фінансовий аналіз діяльності підприємства, що включає оцінку таких показників, як: структура активів і пасивів підприємства; рух грошових коштів за поточними видами діяльності, чистого прибутку; динаміки показників рентабельності, і ін. При аналізі було виявлено, що зниження частки необоротних активів в оборотних коштах говорить про структурні зміни в майні підприємства. Так в 2004-2006 роках основний упор керівництво заводу робило на капітальний ремонт і модернізацію. Економічний ефект склав -15,1 млн. Руб., Який включав в себе зростання чистого прибутку і рентабельності. Проте, переважання в пасиві балансу позикових коштів є не дуже хорошим показником для організації.

Коефіцієнт поточної ліквідності, що дорівнює 1,16, свідчить про те, що оборотні активи підприємства перевищують короткострокові фінансові зобов'язання, тобто при виникненні необхідності погашення короткострокових фінансових зобов'язань досліджуване підприємство буде в змозі погасити свої борги в спокійному режимі. Отже, фінансовий стан підприємства характеризується як стабільний. Платоспроможність, ліквідність та фінансова стійкість підприємства знаходяться на прийнятному рівні. При тому, що для ВАТ «Авіаагрегат» як для державного підприємства авіаційного ОПК характерні специфічні проблеми адаптації до ринкового середовища: наприклад, відсутність довгострокових (на 2-3 роки) державних оборонних замовлень для підприємств.

Однак в останні роки ефективно проводиться динамічна робота з дослідження ринку, вивчення споживачів, конкурентів, що мають місце на ринку авіаційної промисловості, озброєння, МПС і т.д. Авіаційна тематика становить 48,8% продукції, що випускається на підприємстві.

Бібліографія

 1. Федеральний закон від 14 листопада 2002 № 161-ФЗ «Про державних і муніципальних унітарних підприємствах» // Відомості Верховної. 2002. № 48. У розділі ст. 4746.

 2. Цивільний кодекс РФ - ст. 113-115, 294-300.

 3. Бердникова Т.Б. «Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства». М., «Инфра-М», 2005.

 4. Кондраков Н.П. "Бухгалтерський облік". М., «Инфра-М2, 2004.

 5. Камаєв В. Д. «Основи економічної теорії». М., Изд-во МГТУ ім. Баумана, 2003.

 6. Мельник М.В., Бердников В.В. «Фінансовий аналіз: система показників і методика проведення». М., «Економіст», 2006.

 7. Савицька Г.В. «Аналіз господарської діяльності підприємства». М., «Инфра-М», 2005.

 8. Шеремет А.Д., Негашев Є.В. «Методика фінансового аналізу діяльності комерційних організацій». М., «Инфра-М», 2005.

 9. .

 10. Яковлєв, Г.І. «Управління конкурентоспроможністю промислових підприємств». Самара, «СГЕУ», 2007.

 11. Яковлєв, Г.І. «Економіка підприємств: промислова політика». Самара, «СГЕУ», 2003.

 12. Яковлєв, Г.І. «Потенціал конкурентоспроможності російських промислових підприємств» / / Укр. СГЕУ. 2007.

 13. «Адаптація сільськогосподарських підприємств». // «Стабілізація і забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських структур». Міжвузівський збірник наукових праць. Воронеж, ВГТА, 2000..

 14. «До методики визначення порогу рентабельності (точки беззбитковості)» .// «Актуальні проблеми вітчизняного менеджменту: матеріали наукової конференції». Воронеж, ВДАУ, 1998..

 15. http://www.sgpvti.ru/index.htm

 16. http://www.aviaagregat.ru/index.htm

  1. «Висновок ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської за 2004 рік»

  2. Бухгалтерський баланс ВАТ «Авіаагрегат» за 2004 рік (тис. Руб.)

  3. Бухгалтерський баланс ВАТ «Авіаагрегат» за 2005 рік (тис. Руб.)

  4. Щоквартальний звіт емітента емісійних цінних паперів за 4 квартал 2006 року.

 17. http://www.steel-pro.ru/

 18. http://bdg.press.net.by

 19. http://www.ecoplan.ru/

Додаток 1Мал.Ілюстрація стану економіки підприємства при
його деградації і адаптації до економічному середовищі.

_______________________

Позначення: P - лінія ціни; AC - лінія собівартості одиниці продукції; MC - лінія граничних витрат; відрізки A 1 B 1, B 2 A 2 - обмежують зону простого відтворення; відрізок B 1 B 2 - обмежує зону розширеного відтворення; відрізок CD - найбільш сприятливе положення підприємства (отримання максимуму суми прибутку).

Додаток 2

Напрямки ринкової адаптації відтворювальної
діяльності державних підприємств

Об'єкт ринкової адаптації підприємства

централізована
економіка

ринкова
економіка

Загальна риса

статичність

динамічність

найважливіша функція

виробництво товарів і послуг

виробництво товарів і послуг і пошук споживача

Положення з робочою силою

брак робочої сили

надлишок робочої сили

критерії

об'ємні показники

фактичний результат

розподіл коштів

централізоване

вільний обіг

ціноутворення

державні ціни

вільні ціни

Найбільші проблеми відтворювальної діяльності підприємства

обслуговуючий персонал, вузькоспеціалізована база міст-курортів

сезонний простий, додаткові послуги, відсутність необхідної матеріальної бази

Дослідження ринку, соціологічний прогноз

Відсутнє

маркетингові дослідження - самостійно

споживачі

централізований розподіл товарів і послуг

вільний вибір місць задоволення попиту

постачальники продукції

"Закріплені"

вільний вибір

Характер договорів з постачальниками і споживачами

довгостроковий

короткострокові договори та разові угоди

конкуренція

Відсутнє

розвиток конкуренції

вплив уряду
і влади

командно-адміністративне

державне врегулювання

Зникнення існуючих підприємств

неможливо

можливо (ліквідація або перепрофілювання збиткових підприємств)

Ставлення до зовнішнього середовища

закрите

відкрите

додаток 3

Авіаційно-космічний кластер Самарської області:

Ініціатор (координатор)

Терміни реалізації

результати реалізації

ВАТ «Самарський науково-технічний комплекс ім. Н.Д.Кузнецова »

Розробка і організація серійного виробництва модельного ряду енергетичних установок на базі газотурбінних двигунів марки НК, що працюють на зрідженому природному газі і рідкому водні

2007-2012

Розробка, виготовлення та впровадження в енергоємних галузях промисловості і окремих енергозалежних підприємствах, в тому числі підприємствах житлово-комунального господарства, енергетичних установок потужністю від 0,4 до 8,3 МВт в якості основних, резервних, мобільних джерел електричної енергії

ФГУП РНП РКЦ «ЦСКБ-Прогрес»,
ВАТ «Самарський науково-технічний комплекс ім. Н.Д.Кузнецова »,

ВАТ «Моторобудівник», ВАТ «Металіст-Самара»

Створення ракетоносія «Союз 2-3»

2009-2010

Зміцнення і розвиток космічного потенціалу Росії, розширення і підвищення ефективності використання космічного простору в інтересах оборони країни, а також економічних, соціальних, культурних, освітніх інтересах. Новий носій з двигуном НК-33-1 володіє підвищеними енергетичними характеристиками і дозволить виводити на орбіту в від 11 до 17 тонн вантажу

ВАТ «Авіакор-авіаційний завод»

Організація серійного сертифікованого виробництва регіонального пасажирського літака Ан-140

2006-2015

Випуск літаків, конкурентоспроможних на російському і міжнародному ринках. Проектна потужність - 10 літаків на рік

ВАТ «Авіаагрегат»

Технічне переозброєння виробництва

2007-2012

Поліпшення якості продукції, що виробляється, підвищення конкурентоспроможності виробництва

ВАТ «Авіаагрегат»

Створення спеціалізованого виробництва літакових гідроциліндрів

2007-2010

Проектна потужність виробництва - 500 комплектів на рік. Створення 30 робочих місць

ВАТ «Металіст-Самара»

Реконструкція та технічне переозброєння виробництва авіаційної і ракетної техніки, звукопоглинальних конструкцій для авіаційних двигунів

2007-2010

Нарощування випуску камер згоряння, вихлопних пристроїв, елементів модуля вільної турбіни для газотурбінних двигунів

додаток 4

Відкриті акціонерні товариства, акції яких перебувають у федеральній власності і участь Російської Федерації в управлінні якими забезпечує стратегічні інтереси, обороноздатність і безпеку держави, захист моральності, здоров'я, прав і законних інтересів громадян Російської Федерації в 2007 році:

Стратегічні акціонерні підприємства м САМАРА

Частка держави в статутному капіталі акціонерного товариства

Авіаагрегат

60,82

агрегат

25,01

гідроавтоматика

25,5

Жигулівський радіозавод, Самарська область

100

Міжнародний аеропорт «Курумоч»

50,99

Науково-виробниче об'єднання «Поволзький авіаційний технологічний інститут»,

38

Моторобудівник

38

Поволзький науково-дослідний інститут матеріалів і технологій авіаційних двигунів

25,5

Самарагаз

25,5

Самаранефтегеофізіка

38

Самарський завод «Екран»

38

Самарський завод «Електрощит», сел.Червона Глинка Самарської області

25,5

. Самарський науково-технічний комплекс імені Н.Д.Кузнецова

60

Самарський річковий порт

25,5

Самарське конструк. бюро машинобудування

50

додаток 5

Бухгалтерський баланс ВАТ «Авіаагрегат» за 2005 рік (тис.грн.)

актив

На початок року

На початок року (в%)

На кінець року

На кінець року (в%)

абсолютний приріст

відносний приріст (в%)

Необоротні активи

250318

32,63

269728

33,89

2004

1,25

в т.ч.основние кошти

233615

30,46

257403

32,34

23788

1,88

Оборотні активи в т.ч.запаси

307040

40,03

385913

48,48

78873

8,45

дебіторська заборгованість

119664

15,60

66103

8,30

-53561

-7,30

грошові кошти

11678

1,52

2545

0,32

-9133

-1,20

баланс

767050

100,00

796002

100,00

28952

0,00

пасив

На початок року

На початок року (в%)

На кінець року

На кінець року (в%)

абсолютний приріст

відносний приріст (в%)

Капітал та резерви

281473

36,70

292401

36,73

10928

0,04

в т.ч. статутний капітал

100

0,01

100

0,01

0

0,00

Додатковий капітал

114605

14,94

114605

14,40

0

-0,54

резервний капітал в т.ч. резерви утворені

15

0,00

15

0,00

0

0,00

відповідно до заснує. документами

15

0,00

15

0,00

0

0,00

Короткострокові зобов'язання

484024

63,10

494527

62,13

10503

-0,98

в т.ч. кредити банків

27500

3,59

61000

7,66

33500

4,08

в т.ч. кредити банків

456524

59,52

433527

54,46

-22997

-5,05

баланс

767050

100,00

796002

100,00

28952

0,00

додаток 6

Звіт про прибутки і збитки ВАТ «Авіаагрегат» за 2005 рік (тис.грн.)

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

абсолютний приріст

відносний приріст (в%)

Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових

639008

1071066

-432058

40,34

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

560563

973884

-413321

42,44

Валовий прибуток

78445

97182

-18737

19,28

Комерційні витрати

30587

48152

-17565

36,48

Прибуток (збиток) від продажу

47858

49030

-1172

2,39

Інші операційні доходи

142430

132287

10143

-7,67

Інші операційні витрати

148907

141990

6917

-4,87

Позареалізаційні доходи поточного періоду

9162

3335

5827

-174,72

позареалізаційні витрати

7971

7712

259

-3,36

Прибуток (збиток) до оподаткування

42572

34950

7622

-21,81

відкладені податкові активи

144

437

-293

67,05

Відкладені податкові зобов'язання

5878

373

5505

-1475,87

Поточний податок на прибуток, інші аналогічні обов'язкові платежі, постійні податкові зобов'язання (активи)

5323

12076

-6753

55,92

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

31515

22874

8641

-37,78

додаток 7

Результати діяльності підприємства за 2005 рік

п / п

показники

Од.вим.

Звіт 2004р.

1

Обсяг товарної продукції

Млн. руб.

687,3

2

Витрати на 1 руб. товарної продукції

руб.

0,89

3

рентабельність реалізації

%

9,39

4

Виручка від продажів товарів, робіт і послуг (б / ндс)

Млн. руб.

639,4

5

Чистий прибуток

Млн. руб.

28,9

6

Середня зар. плата працюючих

руб.

6814

ППП

руб.

7008

додаток 8

Бухгалтерський баланс ВАТ «Авіаагрегат» за 2006 рік (тис. Руб.)

На початок року

На початок року (в%)

На кінець року

На кінець року (в%)

абсолютний приріст

відносний приріст (в%)

Необоротні активи

269728

33,89

246889

29,08

-22839

-4,80

в т.ч.основние кошти

257403

32,34

+231154

27,23

-26249

-5,11

Оборотні активи

526274

66,11

601 966

70,92

75692

4,80

в т.ч.запаси

385913

48,48

350844

41,33

-35069

-7,15

дебіторська заборгованість

66103

8,30

170899

20,13

104796

11,83

грошові кошти

2545

0,32

1471

0,17

-1074

-0,15

баланс

796002

100,32

848855

100,00

52853

-0,32

пасив

На початок року

На початок року (в%)

На кінець року

На кінець року (в%)

абсолютний приріст

відносний приріст (в%)

Капітал та резерви

292401

36,73

282107

33,23

-10294

-3,50

в т.ч. статутний капітал

100

0,01

100

0,01

0

0,00

Додатковий капітал

114605

14,40

114596

13,50

-9

-0,90

Резервний капітал

15

0,00

15

0,00

0

0,00

Короткострокові зобов'язання

497350

62,48

553760

65,24

56410

2,76

в т.ч. кредити банків

61000

7,66

15000

1,77

-46000

-5,90

в т.ч. кредити банків

433527

54,46

537098

63,27

103571

8,81

баланс

796002

100,00

848855

100,00

52853

0,00

додаток 9

Звіт про прибутки і збитки ВАТ «Авіаагрегат» за 2006 рік (тис.грн.)

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

абсолютний приріст

відносний приріст (в%)

Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових

664185

639008

25177

-3,94

Валовий прибуток

60451

78445

-17994

22,94

Комерційні витрати

-27599

-30587

2988

9,77

Прибуток (збиток) від продажу

32852

47858

-15006

31,36

Інші операційні доходи

268558

142430

126128

-88,55

Інші операційні витрати

-277164

-148907

-128257

-86,13

позареалізаційні доходи

7989

9162

-1173

12,80

позареалізаційні витрати

-6089

-7971

тисячу вісімсот вісімдесят два

23,61

Прибуток (збиток) до оподаткування

26146

42572

-16426

38,58

відкладені податкові активи

-19

144

-163

113,19

Відкладені податкові зобов'язання

-6737

-5878

-859

-14,61

Поточний податок на прибуток, інші аналогічні обов'язкові платежі, постійні податкові зобов'язання (активи)

-528

-5323

4795

90,08

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

18862

31515

-12653

40,15

додаток 10

Показники фінансово-економічної діяльності емітентап (ВАТ «Авіаагрегат») за 2007 рік

Найменування показників

Значення за звітний період

Вартість чистих активів емітента, руб.

187 230 000

Відношення суми залучених коштів до капіталу та резервів,%

306,42

Відношення суми короткострокових зобов'язань до капіталу та резервів,%

292,07

Рівень простроченої заборгованості,%

-

Оборотність дебіторської заборгованості, раз

2,59

Частка дивідендів в прибутку,%

-

Продуктивність праці, руб. / Чол.

81179

Амортизація до обсягу виручки,%

52,46

додаток 11

Кредиторська заборгованість ВАТ «Авіаагрегат» в 2007 році 2

Найменування кредиторської заборгованості

До одного року

в% від виробленого

Кредиторська заборгованість перед постачальниками і підрядниками, руб.

180 850 000

34,01

в тому числі прострочена, руб.

-

Кредиторська заборгованість перед персоналом організації, руб.

9 789 000

1,84

в тому числі прострочена, руб.

-

Кредиторська заборгованість перед бюджетом і державними позабюджетними фондами, руб.

2 705 000

0,51

в тому числі прострочена, руб.

-

Кредити, руб.

50 000 000

9,40

в тому числі прострочені, руб.

-

Позики, всього, руб.

-

в тому числі прострочені, руб.

-

в тому числі облігаційні позики, руб.

-

в тому числі прострочені облігаційні позики, руб.

-

Інша кредиторська заборгованість, руб.

288 358 000

54,23

в тому числі прострочена, руб.

-

Разом, руб.

531 702 000

100,00

в тому числі разом прострочена, руб.

-

1 приватному підприємцю надається привілей на право користування державною власністю для виробництва певних товарів (послуг).

2 Дані за кредиторською заборгованістю на термін більше 1 року відсутніГоловна сторінка


    Головна сторінкаАдаптація державних підприємств до ринкового середовища

Скачати 111.43 Kb.