Дата конвертації27.05.2018
Розмір25.89 Kb.
Типреферат

Скачати 25.89 Kb.

Адміністративно-командна централізовано-планова, директивна економічна система

глосарій

Адміністративно-командна (централізовано-планова, директивна) економічна система - економічна система, що базується на суспільній (державній) власності на всі види виробничих ресурсів. Її відмінна риса - монополізація і бюрократизація економіки в специфічних формах. Господарський механізм заснований на центральному плануванні.

Акцизи - податки, що включаються в ціну товарів і вилучаються до державного та місцевих бюджетів.

Товариство з обмеженою відповідальністю - товариство, в якому частка кожного учасника в капіталі підприємства виражена в акціях, а право голосу в управлінні визначається видом і кількістю наявних у нього акцій.

Акція - цінний папір, що засвідчує володіння часткою в капіталі акціонерного товариства і дає право на отримання прибутку у вигляді дивіденду.

Антиінфляційний регулювання - методи боротьби з інфляцією (шляхом скорочення бюджетного дефіциту, регулювання цін і доходів, інших методів).

Банківська система - сукупність різних видів банків.

Банківські гроші - безготівкові поточні рахунки в комерційних банках.

Банківські депозити - вклади, внесені в банки, грошові кошти, на які виплачуються відсотки.

Банківський кредит - кредит, що надається банками в формі грошових позик на певний термін на умовах повернення і оплати кредитного відсотка.

Безготівкові гроші - записи на рахунках в банках.

Безробіття - соціально-економічне явище, при якому частина економічно активного, працездатного населення не зайнята в суспільному виробництві. Безробітними вважаються працездатні громадяни, які шукають роботу, зареєстровані на біржі праці і не мають реальної можливості отримати роботу відповідно до своєї освіти, профілем і трудовими навичками.

Бухгалтерська прибуток - різниця між валовою виручкою і явними витратами підприємства.

Бюджетна лінія - графічне зображення всіх можливих поєднань покупок товарів на основі їх цін, сума витрат на які визначена.

Валові (загальні) витрати - сума постійних і змінних витрат.

Валовий внутрішній продукт - макроекономічний узагальнюючий показник, що виражає обчислену в ринкових цінах сукупну вартість всього обсягу кінцевих продуктів і послуг у всіх сферах економіки країни, вироблених протягом року всередині країни з використанням факторів виробництва, що належать даній країні і іншим країнам.

Валовий національний доход - макроекономічний узагальнюючий показник, який представляє обчислену в ринкових цінах сукупну вартість всього обсягу кінцевих продуктів і послуг у всіх сферах економіки країни, вироблених протягом року, як в самій країні, так і за кордоном з використанням факторів виробництва, що належать даній країні.

Валюта - будь-який платіжний документ або грошове зобов'язання, виражене в тій чи іншій грошовій одиниці, використовуваної в міжнародних розрахунках.

Валютний курс - ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошовій одиниці іншої країни.

Вексель - цінний папір, що є письмове боргове зобов'язання в строго встановленої законом формі, що видається позичальником кредитору.

Змінні витрати - альтернативні (або «витрати втрачених можливостей») альтернативна вартість ресурсів при найкращому альтернативному варіанті їх використання.

Державні цільові фонди - грошові кошти держави, що мають цільове призначення і не включені до державного бюджету.

Зовнішній державний борг - сукупна заборгованість держави міжнародним банкам, урядам інших країн, приватним іноземним банкам за зовнішніми позиками і невиплаченими відсоткам.

Внутрішній державний борг - внутрішня заборгованість держави підприємствам і населенню, що утворилася у зв'язку з притягненням їх коштів, для виконання державних програм і замовлень, в зв'язку з випуском в обіг паперових грошей, державних цінних паперів, а також внаслідок наявності вкладів в державних банках.

Державна власність - форма власності, суб'ектамі- розпорядниками якої є органи державної влади. А об'єктами власності можуть бути земля, природні ресурси, основні засоби, будівлі, матеріальні ресурси, фінанси, коштовності, інформація, культурні і духовні цінності.

Державна цінний папір - цінний папір у вигляді облігації, казначейського векселя, ощадного сертифіката, що випускається з метою залучення грошових коштів, в державну казну.

Державне підприємство - підприємство, основні засоби якого перебувають у державній власності, а керівники призначаються або наймаються за контрактом державними органами.

Державне регулювання економіки - система законодавчих, виконавчих, контролюючих заходів, здійснюваних правомочними державними і громадськими організаціями з метою стабілізації економіки і пристосування відповідної соціально-економічної системи до умов, що змінюються, упорядкування дій економічних суб'єктів, забезпечення дотримання законів, відстоювання інтересів держави і суспільства.

Державне регулювання в широкому сенсі слова включає прогнозування, планування, фінансування, оподаткування, кредитування, адміністрування, облік і контроль.

Державні позики - продаж державних цінних паперів, позики у банків і позабюджетних фондів для покриття дефіциту державного бюджету.

Державні фінанси - сукупність державного бюджету та позабюджетних фондів.

Державний бюджет - річний план урядових витрат і доходів.

Державний борг - сума заборгованості держави внутрішнім і зовнішнім кредиторам.

Державний кредит - сукупність кредитних відносин, в яких позичальниками і кредиторами виступають держава і місцеві органи влади.

Державний сектор економіки - сукупність господарюючих суб'єктів, цілком або частково належать центральним або місцевим державним органам влади.

Грошова одиниця - законодавчо встановлений в країні грошовий знак, що є одиницею грошового виміру (рубль, долар США і т.д.).

Грошова маса - сукупність купівельних, платіжних і накопичувальних коштів, що належать фізичним та юридичним особам, а також державі та обслуговуючих економічні зв'язки. Повний обсяг випущених в обіг грошей, включаючи готівку, чеки, грошові кошти підприємств і населення, що зберігаються на рахунках в банках, безумовні (підлягають обов'язковій оплаті) грошові зобов'язання.

Грошовий обіг - рух грошей в готівковій та безготівковій формах, що обслуговує платежі і розрахунки в економіці.

Грошово-кредитна політика - сукупність проведених урядом країни заходів в області грошового обігу та кредиту, направлених на регулювання економіки, забезпечення сталого, ефективного функціонування економіки, підтримки в стабільному стані грошової системи.

Грошовий ринок - ринок короткострокових кредитних операцій (до 1 року), що включає обліковий, міжбанківський і валютний ринки.

Гроші - загальний еквівалент, обмінюється на будь-які інші товари. Це абсолютно ліквідний загальновизнаний засіб обміну, засіб оплати товарів, засіб вимірювання вартості і засіб збереження (накопичення) вартості.

Додана вартість - вартість, створена в процесі виробництва на даному підприємстві і відображає реальний вклад працівників цього підприємства в створення вартості викуповується продукту. Визначається як різниця між виручкою від продажу продукції і послуг, вироблених фірмою, і її витрат на закупівлю матеріалів і напівфабрикатів.

Одноосібне підприємство - підприємство, яке перебуває у власності однієї особи або однієї сім'ї.

Закрита економіка - економіка країни, уряд якої всіляко обмежує зовнішньоекономічні зв'язки, прагне до міжнародної ізоляції (автаркії).

Закон пропозиції - закон, згідно з яким при інших рівних умовах пропозиція змінюється в прямій залежності від зміни ціни товару.

Закон попиту - закон, згідно з яким при інших рівних умовах попит на товари в кількісному відношенні змінюється в зворотній залежності від зміни ціни товару.

Закон спадної граничної корисності - закон, згідно з яким зі збільшенням обсягу споживання товару корисність його кожної наступної одиниці знижується.

Закрите акціонерне товариство - товариство, акції якого поширюються по закритій підписці серед певного кола осіб (членів трудового колективу, працівників суміжних підприємств).

Зайнятість - суспільно корисна діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих і суспільних потреб і приносить їм, як правило, заробіток. До зайнятих належать працюють за наймом; особи, які самостійно забезпечують себе роботою (підприємці, фермери); учні; всі, хто проходить військову службу.

Витрати виробництва - грошовий вираз використання

виробничих ресурсів, в результаті якого здійснюється виробництво і розподіл продукції.

Інвестиційний клімат - соціально-економічна, політична (включаючи правову) ситуація в країні з точки зору її привабливості для іноземних підприємців, які вкладають свої капітали в економіку цієї країни.

Індекс цін - співвідношення між номінальними цінами певного набору продуктів і послуг (ринкового кошика) в даний період часу (наприклад, рік) і цінами того ж набору у відповідному базовому періоді (рік), помножене на 100.

Інтенсивний тип економічного зростання - економічне зростання, обумовлений якісним вдосконаленням і інтенсивним використанням факторів виробництва на базі досягнень науково-технічного прогресу.

Інституціоналізм - економічна теорія, представники якої пов'язують аналіз економічних процесів з дослідженням соціальних, правових, політичних, психологічних та інших суспільних відносин. Суспільство розглядається як постійно оновлюється і розвивається. Основою змін в суспільстві, відповідно до даної теорії, є технологічні зрушення.

Інфляція - процес переповнення каналів обігу грошовою масою понад потреби товарообігу, в результаті відбувається знецінення грошових одиниць.

Кейнсіанство - напрямок в економічній теорії, назване по імені англійського економіста Джона Мейнарда Кейнса, який заклав основи теоретичного обґрунтування регульованого капіталізму. В даному напрямку економічної теорії передбачається відносна негнучкість цін, недосконалість різних функціональних ринків, відсутність саморегулювання ринкової економіки і необхідність державного втручання в її розвиток.

Класична теорія - економічна теорія, яка розглядає економіку як саморегульовану систему, рівновагу в якій досягається за рахунок вільного зміни відносних цін, а рівень виробництва визначається природними чинниками і не залежить від грошової політики.

Комерційний кредит - кредит, що надається в товарній формі одними підприємствами іншим у вигляді відстрочки платежу за поставлені товари або послуги.

Кооператив - організація, створена добровільної групою людей, які об'єднуються для виробничої або іншої господарської діяльності, на засадах самоврядування і самофінансування. Є юридичною особою. Діяльність кооперативу націлена на надання допомоги і сприяння його членам. Кожен член кооперативу має в управлінні один голос. Продукція кооперативу є його власністю. Прибуток розподіляється між членами кооперативу відповідно до їх трудової участі.

Непрямі податки - податки на певні товари, що стягуються через надбавку до ціни (наприклад, акцизи).

Кредит - особлива форма руху грошей, угода, договір між юридичними і фізичними особами про позику або позикою.

Кредитна система - сукупність кредитно-розрахункових відносин, форм і методів кредитування, а також кредитно-фінансових установ.

Крива байдужості - графічне відображення всіх можливих поєднань товарів, що дають однакову сумарну корисність для споживача.

Крива Філіпса - графічно виражена залежність між зміною рівня безробіття та інфляцією в економіці.

Міжбанківський ринок - частина грошово-кредитного ринку, де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних установ залучаються і розміщуються банками між собою.

Міжнародна економічна інтеграція - процес господарського та політичного об'єднання країн, зближення і взаємного пристосування їх національних економік. Об'єднання національних ринків в міжнаціональний на основі розвитку глибоких стійких зв'язків і поділу праці між національними господарствами, взаємодії їх виробничих структур на різних рівнях економіки і в різних формах.

Міжнародний поділ праці - спеціалізація окремих країн на виробництві певних видів продукції, якої господарюючі суб'єкти різних країн обмінюються між собою.

Міжнародний кредит - рух і функціонування позичкового капіталу між країнами.

Багатоукладність економіки - співіснування в економіці різних форм господарювання: натурально-общинних форм, дрібнотоварного виробництва, національного та іноземного капіталістичного підприємництва, державного устрою.

Монетаризм - економічна теорія, згідно з якою на перше місце ставляться грошово-кредитні методи забезпечення зайнятості та стабілізації економіки. Гроші розглядаються як головний інструмент регулювання економіки. Функції державного регулювання зводяться до контролю над грошовою сферою.

Монополістична конкуренція - модель ринку, що характеризується відносно великою кількістю дрібних підприємств, які виробляють схожу, але не ідентичну продукцію (з точки зору покупця). На відміну від ринку досконалої конкуренції на ринку монополістичної конкуренції кожна фірма продає свій особливий варіант такої техніки (наприклад, зубна паста). Вхід на ринок відносно вільний.

Монополія - модель ринку, що характеризується тим, що одна єдина фірма є продавцем даної продукції, що не має близьких замінників. Бар'єри для вступу нових фірм у галузь є практично нездоланними. Виробник - монополіст здатний повністю контролювати обсяг пропозиції, що дозволяє йому вибирати ціну.

Монопсонія - модель, що характеризується тим, що на ринку діє єдиний покупець товару. Покупець - монопсонист встановлює ціну на даний товар.

Готівкові гроші - паперові гроші і металеві монети.

Податки - обов'язкові платежі до державного бюджету або позабюджетні фонди в порядку і на умовах, визначених законом.

Податкова база - сума, з якої стягується податок.

Податкові пільги - пільги, які зменшують обсяг сплачуваних податків.

Податковий кредит - відстрочка справляння податку або зменшення суми податку на певну величину.

Наукомісткі галузі - сучасні галузі суспільного виробництва, що випускають продукцію на базі останніх досягнень науки і техніки, і галузі, де частка витрат на наукові дослідження щодо вдосконалення технології та продукту становить не менше 4-5% всіх витрат.

Науково-технічний потенціал - сукупність факторів, що характеризують стан і можливість розвитку технічного прогресу в даній країні або галузі економіки. Включає в себе матеріально-технічну базу науки, наукові кадри, накопичений фонд наукових відкриттів, винаходів і зразків техніки і технології, організаційно-управлінську та фінансову структуру наукової сфери.

Неокласичний напрям - напрям в сучасній економічній науці, представники якого в якості головного інструмента дослідження регульованої ринкової економіки використовують економічні моделі. Неокласики виділяють в першу чергу проблеми ціноутворення, взаємодії попиту і пропозиції.

Неоліберальний напрям - напрям в економічній науці, представники якого відстоюють принцип саморегулювання, вільного від зайвої регламентації діяльності суб'єктів економіки. Згідно з їх твердженнями, ринок як найбільш ефективна сьогодні економічна система створює найкращі умови для економічного зростання; пріоритетне значення має свобода учасників економічної діяльності; держава повинна лише забезпечувати відповідні умови для конкуренції.

Номінальна заробітна плата - сума грошей, отримана найманим працівником за певний проміжок часу (тиждень, місяць, рік).

Номінальна ставка відсотка - ставка відсотка банку.

Облігація - цінний папір, що приносить дохід у формі фіксованого відсотка.

Загальна економічна рівновага - погоджений розвиток всіх сфер економіки і всіх ринків.

Товариство з обмеженою відповідальністю - форма об'єднання капіталів. Учасник товариства несе відповідальність за його зобов'язаннями тільки своїм внеском, а не всім майном, тобто несе обмежену відповідальність.

Олігополія - модель ринку, що характеризується пануванням на ринку декількох великих фірм, продукція яких може бути як різнорідної, так і однорідною. Вступ нових підприємств в галузь, як правило, утруднено.

Відкрита економіка - економіка країни з високим ступенем участі в світових господарських зв'язках.

Товариство з обмеженою відповідальністю - товариство, акції якого поширюються по відкритій підписці шляхом вільного продажу. Купити такі акції і стати акціонером підприємства може будь-яка особа.

Паритет купівельної спроможності валют - фактичне співвідношення між валютними курсами грошових одиниць порівнюваних країн, що розраховується як співвідношення цін на аналогічні товари, вироблені в цих країнах. Це реальна ціна національної грошової одиниці у валюті інших країн.

Платіжний баланс країни - документ, що відображає всі операції з грошовими коштами, які обслуговують (опосередковують) зовнішньоекономічні зв'язки країни.

Перехресна еластичність попиту за ціною - ступінь впливу на величину попиту на даний товар зміни ціни іншого товару.

Змінні витрати - витрати, розмір яких залежить від обсягу виробництва підприємства.

Політика доходів - державна політика, спрямована на перерозподіл доходів населення через державний бюджет шляхом диференційованого оподаткування різних груп одержувачів доходів і соціальних виплат окремим категоріям громадян.

Портфельні інвестиції - вкладення капіталу, акції, облігації та інші форми участі, які не дають можливості встановити контроль над діяльністю зарубіжного підприємства.

Постійні витрати - витрати, розмір яких не залежить від обсягу виробництва підприємства.

Споживчий кредит - кредит, що надається торговельними підприємствами в формі проданих в розстрочку товарів, банками і спеціалізованими кредитними інститутами для покупця споживчої продукції і оплати послуг.

Гранична корисність - додаткова корисність, одержувана від споживання кожної наступної одиниці товару.

Гранична норма заміщення товару Y товаром X - кількість товару X, від якого споживач готовий відмовитися на користь збільшення споживання товару Y на одиницю.

Граничні витрати - приріст витрат, пов'язаний з випуском додаткової одиниці продукту.

Граничний дохід - приріст доходу, пов'язаний з випуском кожної додаткової одиниці продукту.

Граничний продукт - приріст продукції фірми в натуральному вираженні за рахунок збільшення на одиницю кількості використовуваного фактора виробництва.

Пропозиція - кількість товару, яке виробники готові продати за певною ціною за певний період часу.

Пропозиція робочої сили - кількість робочої сили, яка приходить на ринок праці.

Прожитковий мінімум - сукупна вартість товарів і послуг, призначених для задоволення фізичних потреб, соціальних і духовних запитів, які суспільство визнає необхідними для збереження прийнятного способу життя.

Прямі інвестиції - вкладення капіталу для створення власного виробництва або покупки контрольного пакету акцій місцевої компанії, що дають можливість контролювати її діяльність.

Прямі податки - податки, що стягуються з доходів або майна платників податків.

Робоча сила - сукупність зайнятих та безробітних (синонім поняттю «економічно активне населення»).

Рівноважний рівень цін - рівень цін, при якому крива попиту перетинає криву пропозиції, тобто розміри попиту відповідають величині пропозиції.

Реальна заробітна плата - кількість товарів, яке можна придбати на номінальну заробітну плату.

Реальна ставка відсотка - величина процентної ставки з урахуванням інфляції.

Ринок - це взаємодія виробників і споживачів, продавців і покупців, це саморегулююча система відтворення, всі елементи і ланки якої знаходяться під постійним впливом платоспроможного попиту і пропозиції.

Ринок капіталів - ринок середньо- і довгострокових кредитів і цінних паперів.

Ринок праці - співвідношення попиту і пропозиції робочої сили.

Ринок цінних паперів - ринок, що забезпечує довгострокові потреби у фінансових ресурсах шляхом звернення на нього цінних паперів.

Власність - приналежність матеріальних і духовних цінностей певним особам, юридичне право на таку належність і економічні відносини між людьми з приводу приналежності, розділу і переділу об'єктів власності.

Система національних рахунків - всеосяжна система взаємоузгоджених показників, що охоплює і описує всі процеси і фази економічного розвитку країни і стан всіх суб'єктів господарювання на макрорівні.

Досконала конкуренція - модель ринку, що характеризується наявністю великої кількості продавців, що пропонують однорідну продукцію. Кожен індивідуальний продавець на цьому ринку не може надати будь-якого впливу на ринкову ціну товару. Доступ на ринок вільний.

Сукупна пропозиція - загальна кількість товарів, що може бути зроблено в відповідності зі сформованим рівнем цін. Сукупна пропозиція зазвичай прирівнюється до валового внутрішнього продукту.

Сукупний попит - попит на загальний обсяг товарів, який може бути пред'явлений при даному рівні цін. Він охоплює сукупний попит споживачів, підприємств і держави.

Попит - кількість товару, яку споживачі готові купити за певною ціною за певний період часу.

Середні витрати - витрати на одиницю виробленої продукції.

Позичковий капітал - сукупність грошових коштів, що передаються на поворотній основі в тимчасове користування за плату у вигляді відсотка.

Товариство - об'єднання декількох осіб для спільної комерційної діяльності. Право голосу в товаристві залежить від розміру паю. Прибуток і зобов'язання розподіляються пропорційно до внесених полях.

Торговий баланс - частина платіжного балансу, що відображає динаміку експорту та імпорту країни.

Традиційна економічна система - економічна система, що базується на багатоукладності економіки, відсталою техніці, широкому поширенні ручної праці. У такій системі в житті суспільства переважають кастове і становий розподіл, традиції про звичаї.

Фізичні особи - громадяни даної країни, в тому числі індивідуальні підприємці, фермери.

Фінансовий ринок - ринок кредитів, цінних паперів.

Фінанси - система грошових відносин, що виражають формування і використання грошових коштів, в процесі їх кругообігу.

Фірма - господарське (промислове, торгове і т.д.) підприємство, яке користується правами юридичної особи.

Фондова біржа - регулярно функціонує узаконене місце, ринок торгівлі цінними паперами.

Цінова дискримінація - практика встановлення різних цін на одну і ту ж продукцію для різних груп споживачів. Різниця в цінах не є наслідком різниці у витратах.

Приватна власність - одна з основних форм власності на землю, нерухомість, майно, засоби виробництва, гроші і цінні папери, різноманітні товари, інтелектуальний продукт, що належать приватним особам, індивідам, сім'ям.

Еластичність пропозиції - показник, що характеризує зміни у відсотковому відношенні величини пропозиції товару при зміні змінного фактора (попиту, податків і т.д.) на 1%.

Еластичність попиту - показник, що характеризує ступінь зміни в процентному відношенні величини попиту на товар при зміні змінного фактора (ціни, доходу і т.д.) на 1%.

Економічна прибуток - різниця між валовою виручкою і явними і неявними витратами фірми.

Економічна система - сукупність економічних і організаційних процесів, структур і методів, спрямованих на вирішення поставлених суспільством цілей і діючих на основі сформованих майнових відносин. Це особливим чином упорядкована система взаємозв'язків між виробниками і споживачами.

Економічна структура - співвідношення між елементами економічної системи суспільства.

Економічне зростання - довготривалі зміни природного рівня реального обсягу виробництва.

Екстенсивний тип економічного зростання - економічне зростання, обумовлений кількісним збільшенням трудових і матеріальних ресурсів, що втягуються в суспільне виробництво.

Еластичність - ступінь реагування однієї змінної величини на зміну іншої.

Ефект доходу - зміна обсягу і структури споживання внаслідок переміщення на більш високу або низьку криву байдужості.

Ефект заміщення - зміни обсягу і структури споживання внаслідок зміни відносної ціни і переміщення з однієї точки кривої байдужості в іншу.

Ефективність виробництва - співвідношення між результатами економічної діяльності та витратами ресурсів.

Юридична особа - організація, яка має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні відокремлене майно і відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, виконувати обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді. Юридичні особи мають самостійний баланс або кошторис.


Головна сторінка


    Головна сторінкаАдміністративно-командна централізовано-планова, директивна економічна система

Скачати 25.89 Kb.