• ІІІ. Витрати майбутніх періодів
 • І. Власний капітал
 • ІІ. Забезпечення Наступний витрат и платежів
 • ІІІ. Довгострокові зобовязання
 • IV. Поточні зобовязання
 • Поточні зобовязання за розрахунком
 • Фінансові результати від операційної діяльності
 • Фінансові результати від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ до оподаткування
 • Фінансові результати від звічайної діяльності
 • Додаток 5. Звіт про рух копійчаних коштів
 • І. Рух коштів у результате операційної ДІЯЛЬНОСТІ
 • II. Рух коштів у результате інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ
 • Додаток 6. Аналіз Фінансової стійкості ТОВ "Юнігран"
 • Додатки
 • Додаток 2. Оборотно-сальдова відомість
 • Додаток 3. Баланс
 • Довгострокові фінансові інвестиції
 • ІІ. Оборотні активи
 • Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
 • Дебіторська заборгованість за розрахунком
 • Грошові кошти та їх еквіваленті


 • Дата конвертації29.08.2017
  Розмір71.17 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 71.17 Kb.

  Аналіз дебіторської и кредіторської заборгованості

  ign = "left"> Д-т 301,311, 313, 331,351

  в іноземній Валюті

  240

  Д-т 302,312,314, 332,351

  інші оборотні активи

  250

  410 500

  410 500

  Д-т 643,333,334

  Усього за Розділом ІІ

  260

  10 720 958

  7 728 000

  Ряд. 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250

  ІІІ. Витрати майбутніх періодів

  270

  1 200

  1 200

  Д-т 39

  баланс

  280

  12 541 158

  9 620 200

  Ряд. 080 + 260 + 270

  пасив

  код рядка

  І. Власний капітал

  Статутний капітал

  300

  787 000

  787 000

  К-т 40

  Пайовий капітал

  310

  К-т 41

  Додатковий вкладень капітал

  320

  368 500

  368 500

  К-т 42

  Інший додатковий капітал

  330

  К-т 442,423, 424, 425

  резервний капітал

  340

  796 200

  795 700

  К-т 43

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  350

  341 529

  (300 900),

  К-т 441 - Д-т 442

  Неоплачений капітал

  360

  Д-т 46

  вилучений капітал

  370

  К-т 45

  Усього за Розділом І

  380

  2 293 229

  1 650 300

  Ряд. 300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370

  ІІ. Забезпечення Наступний витрат и платежів

  Забезпечення виплат персоналу

  400

  К-т 471

  Інші забезпечення

  410

  К-т 473,474

  Цільове фінансування

  420

  К-т 48

  Усього за Розділом ІІ

  430

  Ряд. 400 + 410 + 420

  ІІІ. Довгострокові зобовязання

  Довгострокові кредити банків

  440

  К-т 50

  Довгострокові фінансові зобовязання

  450

  К-т 51

  Відстрочені податкові зобовязання

  460

  К-т 54

  Інші Довгострокові зобовязання

  470

  К-т 55

  Усього за Розділом ІІІ

  480

  Ряд. 440 + 450 + 460 + 470

  IV. Поточні зобовязання

  Короткострокові кредити банків

  500

  2 382 600

  2 382 600

  К-т 60

  Поточна заборгованість за довгострокову зобовязань

  510

  К-т 61

  Векселі Видані

  520

  661 500

  661 500

  К-т 62

  Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

  530

  2 103 000

  2 103 000

  К-т 631

  Поточні зобовязання за розрахунком:

  З одержаних авансів

  540

  К-т 681

  З бюджетом

  550

  580 479

  51 600

  К-т 641

  З позабюджетніх платежів

  560

  К-т 642

  зі страхування

  570

  39 300

  43 300

  К-т 65

  З оплати праці

  580

  105 500

  105 500

  К-т 661

  З учасниками

  590

  14 600

  14 600

  К-т 67

  Із внутрішніх розрахунків

  600

  К-т 682,683

  Інші Поточні зобовязання

  610

  852 800

  10 000

  К-т 372,644,685

  Усього за Розділом IV

  620

  10 247 929

  7 969 900

  Сума рядків 500-610

  V.Доходи майбутніх періодів

  630

  0

  0

  К-т 69

  баланс

  640

  12 541 158

  9 620 200

  Ряд. 380 + 430 + 480 + 620

  Додаток 4. Звіт про фінансові результати

  1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

  Стаття

  код рядка

  За звітний период

  Примітки

  1

  2

  3

  4

  Дохід (виручка) від реализации продукції (товарів, робіт, послуг)

  010

  3 600

  Оборот по К-ту 70

  Податок на додану вартість

  015

  (600)

  Оборот по К-ту 641 (по рядку 010)

  Акцизний збір

  020

  Оборот по К-ту 641

  025

  Інші Вирахування з доходу

  030

  Оборот по К-ту 704

  Чистий дохід (виручка) від реализации продукції (товарів, робіт, послуг)

  035

  3 000

  ряд. 010 - 015 - 020 - 025 - 030

  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

  040

  (1 412)

  Обороти по Д-ту 90

  валовий:

  прибуток

  050

  1 588

  ряд. 035 - 040

  збиток

  055

  Інші операційні доходи

  060

  Обороти по К-ту 71 (без ПДВ)

  Адміністративні витрати

  070

  (340)

  Обороти по Д-ту 92

  Витрати на збут

  080

  (210)

  Обороти по Д-ту 93

  Інші операційні витрати

  090

  (16)

  Обороти по Д-ту 94

  Фінансові результати від операційної діяльності:

  прибуток

  100

  1 022

  Сальдо 791 ряд.050 (055) + 060 - 070 - 080 - 090

  збиток

  105

  Дохід від участия в Капіталі

  110

  Обороти по К-ту 72

  Інші фінансові доходи

  120

  Обороти по К-ту 73

  Інші доходи

  130

  Обороти по К-ту 74

  фінансові витрати

  140

  Обороти по Д-ту 95

  Витрати від участия в Капіталі

  150

  Обороти по Д-ту 96

  Інші витрати

  160

  Обороти по Д-ту 97

  Фінансові результати від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ до оподаткування:

  прибуток

  170

  1 022

  збиток

  175

  Податок на прибуток від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ

  180

  350

  Сальдо по Д-ту 981

  Фінансові результати від звічайної діяльності:

  прибуток

  190

  672

  Обороти по Рахунку 79

  збиток

  195

  Надзвичайні:

  доходи

  200

  Обороти по К-ту 75

  витрати

  205

  Обороти по К-ту 99

  Податки з надзвичайного прибутку

  210

  Обороти по субрахунками 982

  Чистий:

  прибуток

  220

  672

  441, 442 в кореспонденції з 79

  збиток

  225

  ІІ. Елемент операційних витрат

  Найменування № сертифіката №

  код рядка

  За звітний период

  Обороти по Рахунку

  1

  2

  3

  4

  матеріальні затрати

  230

  750

  80

  Витрати на оплату праці

  240

  400

  81

  Відрахування на соціальні заходи

  250

  150

  82

  Амортизація

  260

  11

  83

  Інші операційні витрати

  270

  667

  84

  разом

  280

  1 978

  ряд.230 + 240 + 250 + 260 + 270

  Додаток 5. Звіт про рух копійчаних коштів

  Стаття

  код рядка

  За звітний период

  порядок розрахунку

  надходження

  Видаток

  1

  2

  3

  4

  5

  І. Рух коштів у результате операційної ДІЯЛЬНОСТІ

  Прибуток (збиток) від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ до оподаткування

  010

  1 022

  -

  Ряд. 170

  Ф. № 2

  Коригування на:

  амортізацію необоротних активів

  020

  11

  Х

  Ряд. 032 Ф. № 1

  Прибуток (збиток) від операційної ДІЯЛЬНОСТІ до Зміни в чистих оборотних активах

  070

  1 033

  -

  Ряд. 010 + ряд. 020 + гр. 3 ряд. 050 - гр. 4 ряд. 050

  Зменшення (Збільшення):

  оборотних актівів

  080

  -

  475

  Сума рядків 100 - 140, 150, 160, 170, 180, 200, 210, 250 балансу на кінець періода - сума ціх рядків на початок періода

  Збільшення (Зменшення):

  потокової зобовязань

  100

  2 078

  -

  Сума рядків 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 600, 610 балансу на кінець періода - сума ціх рядків на початок періода

  Грошові кошти від операційної ДІЯЛЬНОСТІ

  120

  2 636

  -

  Гр. 3 ряд. 070 - гр. 4 ряд. 080 - гр. 4 ряд. 090 + гр. 3 ряд. 100

  Сплачені:

  податки на прибуток

  140

  Х

  109

  За данімі аналітичного обліку: Дт 641 / податок на прибуток Кт 311

  Чистий рух коштів до ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ подій

  150

  2 527

  -

  Гр. 3 ряд. 120 - гр. 4 ряд. 140

  Чистий рух коштів від операційної ДІЯЛЬНОСТІ

  170

  2 527

  -

  Гр. 3 ряд. 120 - гр. 4 ряд. 140

  II. Рух коштів у результате інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ

  -

  -

  III. Рух коштів у результате Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ

  Сплачені Дивіденди

  350

  Х

  20

  Д-т 671 в кореспонденції з 301

  Чистий рух коштів до ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ подій

  370

  -

  20

  Сума гр. 3 ряд. 310-360 - сума гр. 4 ціх рядків

  Чистий рух коштів за звітний период

  400

  2 547

  -

  Гр. 3 ряд. 170 - гр. 4 ряд. 300 - гр. 4 ряд. 390

  Залишок коштів на початок року

  410

  29

  Х

  Гр. 3 ряд. 230 Ф. № 1

  Залишок коштів на кінець року

  430

  2 576

  Х

  Гр. 3 ряд. 410 + гр. 3 ряд. 400

  Додаток 6. Аналіз Фінансової стійкості ТОВ "Юнігран"

  Показник

  На початок ПЕРІОДУ,

  т. грн.

  На кінець ПЕРІОДУ,

  т. грн.

  Абсолютне відхилення, т. Грн.

  Темп росту,%

  1. Джерела Власний ЗАСОБІВ

  872,7

  873

  0,3

  100

  2. Необоротні активи

  1932,2

  1895,7

  -36,5

  98

  3. Власні оборотні кошти [1-2]

  -1059,5

  -1022,7

  36,8

  96,5

  4. Довгострокові кредити и позічені кошти

  0

  10,8

  10,8

  -

  5. наявність власного оборотних коштів и Довгострокова позіковіх джерел для формирование запасів и витрат [3 + 4]

  -1059,5

  -1011,9

  47,6

  95,5

  6. Короткострокові кредити и

  позики

  8745,7

  8257,2

  - 488,5

  94,4

  7. Загальна величина основних джерел формирование запасів и витрат [5 + 6]

  7686,2

  7245,3

  - 440,9

  94,3

  8.величина запасів

  3452,4

  2237,7

  - 1214,7

  64,8

  9. надлишок (недолік) Власний оборотних коштів [3-8]

  -4511,9

  -3260,4

  1251,5

  72,3

  10.Надлішок (недолік) Власний оборотних коштів и Довгострокова позіковіх ЗАСОБІВ для формирование запасів и витрат [5-8]

  -4511,9

  -3249,6

  1262,3

  72

  11.Надлішок (недолік) Загальної величини основних джерел формирование запасів [7-8]

  4233,8

  5007,6

  773,8

  118,3

  ої заборгованості має аналіз ее якості. Особлива увага якості дебіторської заборгованості пріділяють інвесторі. При аналізі фінансово-економічного стану підприємства й оцінці его возможности в перспектіві ВІДПОВІДАТИ за своими обовязки часто постає питання: яка частина дебіторської заборгованості Досить ліквідна, а яка ні? Деяке представлення про це может дати інформація про структуру дебіторської заборгованості в розрізі термінів ее Утворення. Досліджуючі зміну Структури дебіторської заборгованості з часом з врахування термінів оплати фірми, что передбачаються типовими договорами, можна сделать додаткові Висновки про зміну якості дебіторської заборгованості.

  За життя без суті дебіторська заборгованість це витрати на виробництво неоплаченого Вчасно товару чи послуг, Які фірма оплачує або за рахунок Власний, або за рахунок позіковіх ЗАСОБІВ. Если величина неплатежу перевіщіть фінансові и кредитні возможности підприємства, то воно буде не в змозі оплачуваті рахунки постачальніків и стані банкрутом. Тому управлінню дебіторською заборгованістю придається велике значення.

  Незважаючі на ті, что кредит часто є необхідною умів нормальної ДІЯЛЬНОСТІ, что обумовлює ефективність и конкурентноздатність фірми, негатівні результати неефективно управління дебіторською заборгованістю могут проявітіся в затрімці припливи коштів у касу и на рахунки підприємства, у порушенні термінів оплати зобовязань и розрахунків по Борг.

  Одним з першорядніх напрямків у Цій работе є контроль за простроченими рахунками покупців и замовніків. Дані про стан дебіторської заборгованості приводяться в бухгалтерському балансі, у форме бухгалтерської звітності № 5. Завдання фінансового менеджера Полягає у постійному відстеження информации о том, Які з боргів Прострочені, на Який срок и хто є боржником по них, нагромадження й аналіз Даних про Тенденції в здійсненні оплати в розрізі укрупненої номенклатури продукції (послуг) i груп спожівачів. Уже наявність ціх зведення спріяє прийняттю РІШЕНЬ, спрямованостей на СКОРОЧЕННЯ ПЕРІОДУ оборотності ЗАСОБІВ у розрахунках.

  Може буті запропонованій Наступний нескладний способ ефективного управління дебіторською заборгованістю. В Основі цього методу лежить порівняння в дінаміці фактичного и нормативного термінів дебіторської заборгованості.

  Самперед менеджери фірми повінні візначіті срок Перевірки дебіторської заборгованості, тобто Встановити періодічність циклу детального АНАЛІЗУ ее стану. Як правило, найбільш оптимальним є місячний срок.

  Віходячі з прійнятої політики збуту продукції (послуг) фірми, что Залежить від багатьох факторів, у Першу Черга факторів рінкової кон'юнктури, встановлюється нормативний срок дебіторської заборгованості, тобто Кількість днів, протягом якіх Дебітори зобовязані погасіті свою заборгованість. Нормативний срок кредитування Включає як стандартне число днів Надання товарного кредиту, что фігурує в договірній документації, так и Додаткове число днів, что фірма готова ще "почекаті" до Здійснення розрахунку по угоді.

  Далі візначається Фактично срок дебіторської заборгованості. Для цього спочатку находится величина Середньоденна Виторг Шляхом розподілу загально ее ОБСЯГИ за Деяк период (Звичайно квартал) на календарні число днів ПЕРІОДУ. Фактично число днів, за Пожалуйста в Середньому погашаються зобовязання по дебіторській заборгованості, візначається розподілом ОБСЯГИ фактічної заборгованості на дату АНАЛІЗУ на Середньоденна Виторг. Для визначення суми простроченої заборгованості та патенти використовуват бухгалтерські документи.

  При оцінці результатів ДІЯЛЬНОСТІ фірми знаходімо різніцю между нормативним и фактичність термінамі Надання кредиту. Если результат позитивний, фірма має, економію за рахунок більш нізької фактічної вартості дебіторської заборгованості в порівнянні з нормативними. Чисельного ВІН буде дорівнює добутку кількості днів, на Пожалуйста удалось скоротіті оборотність дебіторської заборгованості, на Середньоденна Виторг.

  Здійснення ряду нескладних и ефективних ЗАХОДІВ по удосконалюванню роботи з дебіторамі дозволяє поліпшіті результати діяльності підприємства, у тому чіслі стан платоспроможності и ліквідності актівів. ЦІ Міри стосують самперед удосконалювання обліку і контролю операцій з дебіторамі, создание інформаційної бази по Фінансовому з Положенням партнерів.

  При закладенні договорів повінні буті чітко обговорені умови и Терміни оплати за продукцію, Які необходимо регулярно підтверджуваті.

  При наявності більш детальної информации, например стандартних форм бухгалтерської звітності, может буті розрахованій ряд коефіцієнтів, что дають більш точне представлення про закономірності динаміки кредіторської заборгованості.

  Для ефективного управління підприємством дуже важліво знаті стан ФІНАНСОВИХ взаємін з постачальником и підрядчікамі, оскількі самє ними поставляються всі необхідні для нормального Функціонування матеріальні цінності, віконуються роботи, что вімагаються, и віявляються відповідні послуги. ОБСЯГИ заборгованості по постачання цієї продукції (робіт, послуг) відбіті по статтей балансу "Кредиторська заборгованість постачальником и підрядчікам" і "Векселі до оплати" (сума векселів до оплати Враховується при розрахунках у тому випадка, коли векселями забезпечуються головного чином постачання продукції, оплата робіт , послуг). Відповідно Було б правильно співвіднесті Цю заборгованість НЕ з усіма витратами, а лишь з матеріальнімі витратами (форма №5 "Додаток до бухгалтерського балансу", розділ 6 "Витрати, зроблені організацією").

  При аналізі фінансового стану підприємства велике значення має порівняння показніків кредіторської и дебіторської заборгованості. При цьом важліво порівнюваті НЕ только їхні ОБСЯГИ в абсолютному віраженні, что здійснюється при візначенні коефіцієнтів ліквідності, но и длительность періодів оборотності. Если период оборотності дебіторської заборгованості помітно перевіщує аналогічній Показник по кредіторській заборгованості, то це чревате ВИНИКНЕННЯ ускладнене у здійсненні потокової платежів.

  Якість кредіторської заборгованості характерізується Показники, что відбівають своєчасність Здійснення розрахунків по зобовязань. Представлення про це дает, например, Показник Частки простроченої кредіторської заборгованості в загально ее обсязі. Дані для розрахунку таких показніків приводяться в розділі 2 "дебіторська и кредиторська заборгованість" Додатка до бухгалтерського балансу (форма № 5), причому в цьом розділі навідні дані про рух відповідніх показніків кредіторської заборгованості.

  Як відомо, діяльність будь-которого підприємства звязана з придбанням матеріалів, продукції, споживанням різного роду послуг. Если розрахунки за продукцію чи зроблені послуги робляться на условиях наступної оплати, можна Говорити про те, що бере підпріємством кредиту від своих постачальніків и підрядчіків. У свою черга самє підприємство такоже Виступає кредитором своих покупців и замовніків, а такоже постачальніків у части видання Їм авансів під Майбутнього постачання продукції. Тому від того, Наскільки Терміни Надання Підприємству кредиту відповідають загально умів его виробничої и Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ (например, терміну Погашення дебіторської заборгованості), покладах фінансове благополуччя підприємства. Порівнянням трівалості періодів оборотності дебіторської и кредіторської заборгованості в дінаміку встановлюються Тенденції у взаєморозрахунках з дебіторамі и кредиторами підприємства.

  Використана література

  1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". // В редакции із Законом N 1829-ІІІ від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.391.

  2. Наказ Мінфіну "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про его застосування" N 291 від 30.11.99

  3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №1 "Загальні вимоги до Фінансової звітності", учет наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99 р.

  4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №2 "Баланс", учет наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99 р

  5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №11 "зобов`язання" учет наказом Міністерства фінансів України №20 від 31.01.2000 р.

  6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 Оренда учет наказом Міністерства фінансів України №20 від 31.01.2000 р.

  7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 дебіторська заборгованість, ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. №237

  8. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік, - Житомир: ПП Рута, 2003

  9. Бутинець Ф.Ф., Олійник О. В., Шігун М. М., Шулепова С.М. Організація бухгалтерського обліку, - Житомир: ПП Рута, 2001.

  10. Величко О. Г., Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. - Д .: ВАТ Баланс-Клуб, 2000. - 768 с.

  11. Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та АНАЛІЗУ: Підручник / Київський національний економічний ун-т. - К., 2000. - 258с.

  12. Економічний аналіз: Підручник За ред .. Чумаченка - К: КНЕУ, 2004

  13. Ізмайлова К. В.Сучасні технології фінансового АНАЛІЗУ: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 148 с .:

  14. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. - К .: МАУП, 2000-152с.

  15. Калина А. В., Конєва М. І., Ященко В. А. Сучасний економічний аналіз і прогнозування

  16. (мікро- і макрорівні): Навчальний метод. допомога. - 3-е изд., Перераб. і доп. - К .: МАУП, 2003. - 416 с.

  17. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного АНАЛІЗУ економічних процесів. - Львів: Світ, 1995

  18.Лінь В .З., Гливенко бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. - К .: 2004

  19. Лишиленко О.М. Бухгалтерський фінансовий облік: навч. Посібник, - К.: 2005

  20. Маляревский Ю.Д. Тютюнник П.С.Фінансовий учт: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х .: ІНЖЕК, 2003 - 288с.

  21. Нашкерська Г.В. фінансовий облік - К: Кондор, 2005.

  22. Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за Вимогами національніх стандартів Україні6 навч. Посібник. - К .: Кондор, 2003

  23. Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та АНАЛІЗУ: Підручник / Київський національний економічний ун-т. - К., 2000. - 258с.

  24. Сурмін Ю. П. Теорія систем і системний аналіз: Учеб. допомога. - К.: МАУП, 2003. - 368 с.

  25. Фінансовий менеджмент: навч.-метод. посібник. / А.М. Поддєрьогін та ін .. - К .: КНЕУ, 2001.

  26. Фінансовий менеджмент. / За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. Київ: ЦУЛ, 2002. -496 с.

  27. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К: "Академія", 2002. - 672 с.

  Додатки

  Додаток 1. Журнал Господарчий операцій

  Зміст господарської операции

  Кореспонденція

  сума

  Дт

  Кт

  1

  Спісані на основне виробництво сировина і матеріали

  231

  201

  725 000

  2

  Нараховано заробітну плату основних виробничих робітніків

  231

  661

  200 000

  3

  Нарахованого на зарплату збір на обовязкове державне пенсійне страхування

  231

  651

  62 000

  4

  Нарахованого на зарплату внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у звязку з Тимчасова непрацездатністю

  231

  652

  8000

  5

  Нарахованого на зарплату внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок Безробіття

  231

  653

  3000

  6

  Нарахованого на зарплату внесок на обовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадка на виробництві и професійному захворюванні

  231

  656

  2000

  7

  Нараховано амортізацію загальвіробнічіх основних ФОНДІВ

  91

  131

  5250

  8

  Оплачено комунальні послуги з ПДВ

  631

  311

  90 000

  9

  Віднесено комунальні послуги без ПДВ на загальвіробнічі витрати

  Податковий кредит по ПДВ віднесеній на розрахунки з бюджетом

  91

  641

  631

  631

  75 000

  15 000

  10

  Нараховано заробітну плату загальвіробнічого персоналу

  91

  661

  100 000

  11

  Нарахованого на зарплату збір на обовязкове державне пенсійне страхування

  91

  651

  31 000

  12

  Нарахованого на зарплату збір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у звязку з Тимчасова непрацездатністю

  91

  652

  4000

  13

  Нарахованого на зарплату збір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок Безробіття

  91

  653

  1 500

  14

  Нарахованого на зарплату внесок на обовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадка на виробництві

  91

  656

  1 000

  15

  Нараховано амортізацію нематеріальніх актівів загальвіробнічого призначення

  91

  133

  6000

  16

  Сплачено Стороннім організаціям за послуги

  685

  311

  196 500

  17

  Віднесено податковий кредит по ПДВ на розрахунки з бюджетом

  641

  644

  32 750

  18

  Віднесено витрати по отриманий послуги на загальвіробнічі витрати на суму без ПДВ

  На суму ПДВ

  91

  644

  685

  685

  163 750

  32 750

  19

  Опрібутковані МШП терміном ЕКСПЛУАТАЦІЇ Менш 365 днів без ПДВ

  ПДВ

  22

  641

  631

  631

  25 000

  5000

  20

  Зроблено розрахунки з кредиторами по МШП

  631

  311

  30 000

  21

  Спісані МШП на загальвіробнічі витрати

  91

  22

  25 000

  22

  Спісані на виробництво загальвіробнічі витрати відповідно до нормальної потужності підприємства

  231

  91

  412 500

  23

  Опрібутковано готовий продукцію на склад по віробнічій собівартості

  26

  231

  1 412 500

  24

  Відвантажено готову продукцію з ПДВ за ціною реализации

  361

  701

  3 600 000

  25

  Відбіто податкові зобовязання по ПДВ

  701

  641

  600 000

  26

  Списано доходи від реализации продукції на фінансові результати

  701

  791

  3 000 000

  27

  Оплачено реалізовану продукцію

  311

  361

  3 000 000

  28

  Надійшов аванс за нереалізовану продукцію на суму з ПДВ

  311

  681

  1 200 000

  29

  Відбіто податкові зобовязання по ПДВ

  643

  641

  200 000

  30

  Списано виробничу собівартість реалізованої продукції

  901

  26

  1 412 500

  31

  Списано виробничі витрати на фінансові результати

  791

  901

  1 412 500

  32

  Отримав аудиторські послуги без ПДВ

  Віднесеній податковий кредит по ПДВ на розрахунки з бюджетом

  92

  641

  685

  685

  200 250

  40 050

  33

  Нараховано оплату праці адміністратівному апаратові

  92

  661

  100 000

  34

  Нарахованого на оплату праці збір на обовязкове державне пенсійне страхування

  92

  651

  31 000

  35

  Нарахованого на оплату праці внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування по тімчасовій непрацездатності

  92

  652

  4 000

  36

  Нарахованого на оплату праці внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок Безробіття

  92

  653

  1 500

  37

  Нарахованого на зарплату внесок на обовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадка на виробництві

  92

  656

  1 000

  38

  Нараховано комунальний податок

  92

  641

  2 250

  39

  Списано Адміністративні витрати на фінансові результати

  791

  92

  340 000

  40

  Отримав маркетингові послуги без ПДВ

  Відбітій податковий кредит по ПДВ

  93

  641

  685

  685

  189 000

  37 800

  41

  Спісані на фінансові результати витрати на збут

  791

  93

  189 000

  42

  Признал штрафні санкції

  94

  685

  16 000

  43

  Спісані на фінансові результати інші витрати операційної ДІЯЛЬНОСТІ

  791

  94

  16 000

  44

  Нараховано податок на прибуток

  981

  641

  341 249

  45

  Списано податок на прибуток на фінансові результати

  791

  981

  341 249

  46

  Перераховано податок на прибуток у бюджет

  641

  311

  100 000

  47

  Визначили чистий прибуток

  791

  441

  731 500

  48

  Оплачено за Сировина і матеріали

  631

  311

  720 000

  49

  Опрібутковано сировина і матеріали без ПДВ

  ПДВ

  201

  641

  631

  631

  600 000

  120 000

  50

  Нараховано Дивіденди фізичним особам резидентам

  443

  671

  28 571

  51

  Утримано податок на Дивіденди

  671

  641

  8 571

  52

  Сплачено податок на Дивіденди в бюджет

  641

  311

  8 571

  Отримав в касу кошти з банку для виплати дівідендів

  301

  311

  20 000

  53

  Виплачено Дивіденди фізичним особам

  671

  301

  20 000

  54

  Зроблено Відрахування в резервний фонд підприємства

  443

  431

  500

  55

  Зроблено Утримання з заробітної плати: прибуткового податку

  661

  641

  60 000

  збору на обовязкове державне пенсійне страхування

  661

  651

  8 000

  Внески на загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок Безробіття

  661

  653

  1 000

  Внески на загальнообов'язкове соціальне страхування у звязку з Тимчасова непрацездатністю

  661

  652

  1 000

  56

  Отримав заробітну плату з банку в касу підприємства

  301

  311

  330 000

  57

  Видано заробітну плату Працівникам з каси

  661

  301

  330 000

  58

  Перераховані в бюджет податки: у пенсійний фонд

  651

  311

  136 000

  у фонд СОЦІАЛЬНОГО страхування по тімчасовій непрацездатності

  652

  311

  13 000

  у фонд СОЦІАЛЬНОГО страхування в звязку з травмами на виробництві

  656

  311

  4 000

  у фонд СОЦІАЛЬНОГО страхування на випадок Безробіття

  653

  311

  7 000

  прибуткового податку

  641

  311

  60 000

  комунального податку

  641

  311

  2 000

  59

  Реформація балансу

  441

  443

  29 071

  Усього:

  6 987 132

  Додаток 2. Оборотно-сальдова відомість

  Сальдо по Рахунку

  на 31.12.03

  Обороти за 2004 рік

  Сальдо по Рахунку на 31.12.2004

  Рах.

  Д-т

  К-т

  Д-т

  К-т

  Д-т

  К-т

  10

  1 814 800

  1 814 800

  12

  24 700

  24 700

  131

  331 200

  5250

  336 450

  133

  52 400

  6000

  58 400

  17

  51 500

  51 500

  201

  2 008 200

  600000

  725000

  1 883 200

  22

  25000

  25000

  23

  1412500

  1412500

  26

  1 200 000

  1412500

  1412500

  1 200 000

  28

  244 200

  244 200

  301

  350000

  350000

  311

  28 700

  4200000

  1653142

  2 575 558

  333

  230 500

  230 500

  334

  180 000

  180 000

  34

  148 200

  148 200

  361

  3 212 300

  3600000

  3000000

  3 812 300

  371

  145 000

  145 000

  39

  1 200

  1 200

  40

  787 000

  787 000

  42

  368 500

  368 500

  43

  795 700

  500

  795 700

  441

  300 900

  29071

  671500

  341 529

  60

  2 382 600

  2 382 600

  62

  661 500

  661 500

  631

  2 103 000

  745000

  745000

  2 103 000

  641

  51 600

  374800

  903679

  580 479

  643

  30 000

  200 000

  0

  230 000

  644

  500000

  800000

  300 000

  65

  43 300

  164000

  160000

  39 300

  661

  105 500

  400000

  400000

  105 500

  671

  14 600

  28571

  28571

  14 600

  681

  1 913 300

  1200000

  3 113 300

  685

  10 000

  542800

  552 800

  701

  3600000

  3600000

  901

  1 412 500

  1 412 500

  91

  412 500

  412 500

  92

  340 000

  340 000

  93

  210 000

  210 000

  94

  16 000

  16 000

  981

  350 000

  350 000

  9 620 200

  9 620 200

  20382442

  20382442

  12 541 158

  12 541 158

  Додаток 3. Баланс

  актив

  код рядка

  1.01.05

  1.01.04

  Сальдо рахунків, згідно з якими заповнюється Баланс

  1. Необоротні активи

  Нематеріальні активи:

  залішкова ВАРТІСТЬ

  010

  24 700

  24 700

  Ряд.011-012

  Первісна ВАРТІСТЬ

  011

  83 100

  77 100

  Д-т 12

  накопічена амортизація

  012

  58 400

  52 400

  К-т 133

  Незавершене будівництво

  020

  Д-т 15

  Основні засоби:

  залішкова ВАРТІСТЬ

  030

  1 814 800

  1 814 800

  Ряд. 031-032

  Первісна ВАРТІСТЬ

  031

  2 151 250

  2 146 000

  Д-т 10,11

  знос

  032

  336 450

  331 200

  К-т 131,132

  Довгострокові фінансові інвестиції:

  які обліковуються за методом участия в Капіталі других підприємств

  040

  Д-т 141

  інші фінансові інвестиції

  045

  Д-т 142,143

  Довгострокова дебіторська заборгованість

  050

  Д-т 161,162,163

  Відстрочені податкові активи

  060

  51 500

  51 500

  Д-т 17

  Інші необоротні активи

  070

  Д-т 15,18

  Всього за Розділом І

  080

  1 891 000

  1 891 000

  Ряд. 010 + 020 + 030 + 040 + 045 + 050 + 060 + 070

  ІІ. Оборотні активи

  запаси:

  виробничі запаси

  100

  1 883 200

  2 008 200

  Д-т 20,22

  тварини на вірощуванні та відгодівлі

  110

  Д-т 21

  незавершене виробництво

  120

  Д-т 23

  готова продукція

  130

  1 200 000

  1 200 000

  Д-т 26

  товари

  140

  244 200

  244 200

  Д-т 28

  Векселі одержані

  150

  148 200

  148 200

  Д-т 34

  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

  чисто реалізаційна ВАРТІСТЬ

  160

  3 812 300

  3 212 300

  Ряд. 161-162

  Первісна ВАРТІСТЬ

  161

  3 812 300

  3 212 300

  Д-т 36

  резерв сумнівніх боргів

  162

  К-т 38

  Дебіторська заборгованість за розрахунком:

  з бюджетом

  170

  Д-т 641

  за видання авансами

  180

  145 000

  145 000

  Д-т 371

  з нарахованих доходів

  190

  Д-т 373

  Із внутрішніх розрахунків

  200

  Д-т 682, 683

  Інша Поточна дебіторська заборгованість

  210

  Д-т 372, 374, 375, 377

  Поточні фінансові інвестиції

  220

  Д-т 352

  Грошові кошти та їх еквіваленті:

  в національній Валюті

  230

  2 575 558

  28 700