• В нутренніе
 • Дохід


 • Дата конвертації23.07.2017
  Розмір308.38 Kb.
  Типреферат

  Скачати 308.38 Kb.

  Аналіз ділової активності ТОО РПК Союз

  ЗМІСТ

  ВСТУП

  1 Специфіка АНАЛІЗУ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  1.1 Принципи аналізу ділової активності

  1.2 Оцінка платоспроможності та ліквідності балансу підприємства

  1.3 Особливості аналізу кредитоспроможності і платоспроможності підприємства

  2 ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «РПК Союз»

  2.1 Характеристика структура підприємства ТОВ «РПК Союз»

  2.2 Техніко-економічні показники ТОВ «РПК Союз»

  2.3 Оцінка платоспроможності та кредитоспроможності ТОВ «РПК Союз»

  2.4 Оцінка ділової активності діяльності ТОВ «РПК Союз»

  3. ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ТОВ «РПК Союз»

  3.1 Оптимізація показників оборотності оборотних коштів ТОВ «РПК Союз»

  3.2 Методика планування дебіторської та кредиторської заборгованості

  ВИСНОВОК

  Список використаних джерел

  ДОДАТКИ

  6

  12

  16

  20

  26

  38

  47

  58

  61

  67

  69

  71

  ВСТУП

  Актуальність теми дипломної роботи полягає, перш за все, в тому, що вивчення явищ природи і суспільного життя неможливе без аналізу. Аналіз являє собою розчленування явища або предмета на його складові частини (елементи) з метою вивчення їх внутрішньої сутності. В рівній мірі це ж положення відноситься і до економічних явищ і процесів. Так, для розуміння сутності прибутку потрібно знати основні джерела її отримання, а також фактори, що визначають її величину. Чим детальніше вони досліджені, тим ефективніше можна керувати процесом формування фінансових результатів.

  Однак аналіз не може дати повного уявлення про досліджуваному предметі або явищі без синтезу, тобто без встановлення зв'язків і залежностей між його складовими частинами. При вивченні прибутку також потрібно враховувати взаємозв'язок і взаємодія факторів, що формують її рівень. Тільки аналіз і синтез в їх єдності забезпечують наукове вивчення предметів і явищ.

  Економічний аналіз - це науковий спосіб пізнання сутності економічних явищ і процесів, заснований на розчленування їх на складові частини і вивченні у всьому різноманітті зв'язків і залежностей.

  Економічний аналіз можна розглядати як діяльність з підготовки даних, необхідних для наукового обґрунтування та оптимізації управлінських рішень. Аналіз тісно пов'язаний з плануванням і прогнозуванням виробництва.

  Аналіз є важливим елементом в системі управління виробництвом, дієвим засобом виявлення внутрішньогосподарських резервів, основою розробки науково обгрунтованих планів і управлінських рішень.

  Роль аналізу полягає:

  • необхідністю підвищення ефективності виробництва у зв'язку зі зростанням дефіциту і вартості сировини, підвищенням наукоємності та капіталомісткості виробництва;

  • відходом від командно-адміністративної системи управління і поступовим переходом до ринкових відносин;

  • створенням нових форм господарювання в зв'язку з роздержавленням економіки, приватизацією підприємств та іншими заходами економічної реформи.

  Якість роботи виробничих підприємств характеризується кінцевим результатом виробничо-господарської діяльності, ритмічністю виконуваних робіт.

  Підвищення якості виконуваних робіт залежить не тільки від самої організації, але і від зовнішніх причин: постачальників, замовників, своєчасного надходження фінансування, від соціально-політичної та економічної ситуації в державі.

  Перехід від планової до ринкової економіки істотно вплинув на діяльність виробничих підприємств, вони стали більш залежні від зовнішніх факторів. Постійна нестача грошових коштів ускладнює укладання нових договорів на поставку сировини і матеріалів і змушує застосовувати інші форми розрахунку.

  Недолік грошових коштів у замовника ставить під сумнів своєчасність оплати і відповідно не дозволяє чітко планувати терміни будівництва. У цих умовах економічний і фінансовий аналіз діяльності підприємства набуває особливо важливого значення.

  Економічний аналіз являє собою системне дослідження всіх сторін фінансово-господарської діяльності підприємства.

  Основна функція аналізу - пошук резервів підвищення ефективності виробництва. Основні резерви виробничих підприємств у всіх їх підрозділах пов'язані із застосуванням трьох видів ресурсів, відповідних структурі виробничого процесу, резерви, пов'язані із застосуванням робочої сили, засобів праці та предметів праці. Мобілізація резервів здійснюється як шляхом вдосконалення технології, так і шляхом ліквідації різних втрат.

  Значення аналізу в системі організаційно-управлінської діяльності полягає в тому, що він дозволяє приймати оптимальні тенденції розвитку підприємств на наступні періоди.

  В роботі присутні наступні розділи: аналіз виробничої програми підприємства, аналіз випуску і реалізації готової продукції, аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та економічна оцінка їх використання, аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та економічна оцінка їх використання, кадрова політика підприємства, аналіз організаційно-технічного рівня підприємства , використання основних фондів (виробничого підприємства), інноваційної діяльності (амортизаційна політика), аналіз витрат виробництва, фінансовий аналіз.

  Аналіз сприяє поліпшенню планової роботи, підвищення рівня всієї господарської діяльності, є невід'ємною частиною роботи підприємства.

  Мета дипломної роботи провести аналіз ділової активності, платоспроможності та кредитоспроможності на підприємстві ТОВ «РПК Союз».

  Для досягнення поставленої мети необхідно виконати ряд завдань:

  • розглянути принципи аналізу ділової активності;

  • вивчити оцінку платоспроможності та ліквідності балансу підприємства;

  • виявити особливості аналізу кредитоспроможності і платоспроможності підприємства

  • проаналізувати фінансову діяльність ТОВ «РПК Союз».

  • запропонувати Заходи по збільшенню ділової активності ТОВ «РПК Союз»

  Структура дипломної роботи складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

  У першому розділі дипломної роботи описані теоретичні аспекти та поняття ділової активності, платоспроможності та кредитоспроможності підприємства.

  У врой розділі проаналізовано фінансові показники ТОВ «РПК Союз».

  У третій главі дипломної роботи представлені заходи по збільшенню ділової активності підприємства.

  Методологію дослідження становлять загальнонаукові, логічні і спеціально-економічні, статистичні прийоми пізнання.

  Висновки і пропозиції дослідження становлять практичний інтерес для викладання даного питання в Вузах Республіки Казахстан.

  У вирішенні поставлених завдань використані Податковий кодекс, Закон про бухгалтерський облік та деяких інших законодавчих актів Республіки Казахстан, наукові, методичні та нормативні матеріали, вітчизняний і зарубіжний досвід відомих авторів.

  1 Специфіка АНАЛІЗУ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

   1. Принципи аналізу ділової активності

  Методика аналізу діяльності підприємства базується на системі певних показників. Їх перелік досить великий. Тому в кожному конкретному випадку відповідно до специфіки діяльності підприємства і відповідно до користувачем даної інформації (адміністрація, потенційні інвестори, податкові органи і так далі) вибирається відповідний ряд показників. Перелік вибраних показників повинен бути необхідним і достатнім для якісного аналізу.

  Показники діяльності підприємства формуються на основі даних бухгалтерської та статистичної звітності, оперативних даних.

  Ділова активність організації характеризується широтою ринків збуту продукції, включаючи наявність поставок на експорт; репутацією організації, що виражається, зокрема, в популярності клієнтів, що користуються послугами організації, і ін .; ступенем виконання планових показників, забезпечення заданих темпів їхнього росту (зниження); рівнем ефективності використання ресурсів організації. У широкому сенсі ділова активність оцінюється даними про динаміку найважливіших економічних і фінансових показників роботи організації за ряд років, описом майбутніх капіталовкладень, здійснюваних економічних заходів, природоохоронних заходів та іншою інформацією про діяльність організації, що цікавить можливих користувачів бухгалтерської звітності і включається в пояснювальну записку до бухгалтерської звітності .

  Ділова активність організації у фінансовому аспекті проявляється в оборотності її засобів і їх джерел.Тому фінансовий аналіз ділової активності полягає в дослідженні динаміки показників оборотності. Ефективність роботи організацій характеризується оборотністю і рентабельністю продажів, коштів і джерел їх утворення [26, с.18].

  Тому показники ділової активності, що вимірюють оборотність капіталу, відносяться до показників ефективності бізнесу.

  Загальна формула оборотності має наступний вигляд:

  Оборотність коштів або їх джерел = Виручка від продажів / Середня за період величина коштів або їх джерел (1)

  При визначенні оборотності окремих складових капіталу в знаменник формули оборотності підставляють середню вартість відповідних коштів або їх джерел. Такі відносини показують швидкість обігу аналізованих елементів засобів або їх джерел, і виражаються числом оборотів. Збільшення швидкості обігу (числа оборотів) свідчить про підвищення оборотності і ділової активності організації.

  Крім швидкості обороту, оборотність капіталу вимірюють часом звернення або тривалістю обороту і висловлюють в днях обороту. Загальна формула часу звернення має вигляд:

  Час обороту грошей або їх джерел = Середня за період величина коштів або їх джерел / Виручка від продажів * Число днів в періоді (2)

  Для вимірювання тих чи інших складових капіталу в формулу часу звернення підставляють середню за період вартість відповідних коштів або їх джерел. Збільшення часу звернення свідчить про зниження оборотності [22, с.107].

  Середні величини використовуються при розрахунку оборотності показників обчислюються за середньою хронологічною моментного ряду, що розраховується по числу місяців у звітному році (кварталі, півріччі). При розрахунку оборотності капіталу по двом членам динамічного ряду в аналізованому періоді їх середні значення розраховують за середньою арифметичною (наприклад, суму залишків на початок і на кінець періоду ділять на два).

  Отже, оборотність складових капіталу визначають за допомогою певного набору відповідних показників.

  Коефіцієнт загальної оборотності капіталу:

  k1A = NР / , (3)

  де NР - виручка від реалізації;

  - середній за період підсумок балансу.

  Даний коефіцієнт відображає швидкість обороту (у кількості оборотів за період) усього капіталу підприємства. Зростання k1А свідчить про прискорення кругообігу засобів підприємства і про більш ефективне їх використання.

  Коефіцієнт оборотності мобільних (оборотних) коштів ще називають швидкістю звернення оборотного капіталу. Цей коефіцієнт характеризується кількістю оборотів і розраховується за формулою:

  (4)

  де - середня за період величина запасів по балансу;

  - середня за період величина грошових коштів, розрахунків та інших активів;

  - середня за період вартість довгострокових активів (підсумок за розділом II активу балансу).

  Цей коефіцієнт показує швидкість обороту всіх мобільних коштів підприємства. Його зростання характеризується позитивно, якщо поєднується з ростом коефіцієнта оборотності готової продукції (товарів в торгівлі) k4A, і негативно, якщо k4A зменшується, так як при цьому оборотність оборотних коштів прискорюється при одночасному затоварення [22, с.108].

  Час обігу обігових коштів визначається виразом:

  (5)

  де - середня за період величина оборотних коштів;

  Т - число днів в аналізованому періоді;

  NР - товарообіг за аналізований період (днів обороту).

  Показник часу звернення відображає число днів, протягом яких оборотні кошти роблять повний кругообіг, т. Е. Вимірюється в днях.

  Коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних коштів

  k3A = NР / .

  Він відображає число оборотів запасів підприємства за аналізований період. Зниження коефіцієнта свідчить про відносне збільшення виробничих запасів і незавершеного виробництва або про зниження попиту на товар (у разі зменшення k4A).

  Оборотність товарних запасів також розраховується за двома показниками, і характеризує цей параметр коефіцієнт оборотності товарних запасів (в промисловості готової продукції):

  (6)

  де

  - середня за період величина товарних запасів (готової продукції).

  Коефіцієнт k4A показує швидкість обороту товарних запасів (готової продукції). Його зростання означає збільшення попиту на товар підприємства, зниження - затоварення або зниження попиту.

  Час звернення товарних запасів

  (7)

  Збільшення часу звернення товарів призводить до іммобілізації (омертвіння) коштів в товарах на період, рівний числу днів уповільнення оборотності. Скорочення часу вивільняє кошти з обороту раніше на число днів прискорення [16, с.27].

  Оборотність коштів в розрахунках характеризує оборотність дебіторської заборгованості. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості:

  (8)

  де

  - середня за період дебіторська заборгованість.

  Цей коефіцієнт показує розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємством.

  Час звернення дебіторської заборгованості:

  (9)

  Зниження даного коефіцієнта свідчить про зменшення терміну погашення дебіторської заборгованості і оцінюється позитивно, збільшення - навпаки.

  Тривалість операційного циклу

  (10)

  є узагальненою характеристикою тривалості омертвляння фінансових ресурсів у поточних активах. Він показує, скільки днів в середньому проходить з моменту вкладення грошових коштів в поточну торговельну діяльність до моменту їх повернення у вигляді виручки на розрахунковий рахунок. Його зниження є одним з основних завдань підприємства.

  Обчислені в звітному періоді показники оборотності слід порівнювати в динаміці для виявлення прискорення (уповільнення) оборотності [16, с.28].

  Потім визначається сума коштів, додатково залучених в оборот (вилучених з обороту) в результаті зміни оборотності оборотних коштів, товарних запасів, дебіторської заборгованості відповідно:

  ;

  ;

  ,

  де нижні індекси (1) і (0) вказують на використання показників звітного і базисного (попереднього) періодів відповідно.

  Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

  (11)

  де

  - середня за період кредиторська заборгованість.

  Коефіцієнт k6А аналогічно коефіцієнту k5A відображає зміну комерційного кредиту, але що надається підприємству. Його зростання означає збільшення швидкості оплати заборгованості підприємства, зниження зростання покупок, що здійснюються за рахунок комерційного кредиту.

  Середній термін обороту кредиторської заборгованості

  Tобrр = T / k6A. (12)

  Він відображає середній термін повернення боргів підприємства, крім заборгованості перед банками і по іншим позикам.

  Відношення виторгу від продажів до середньої за період вартості основного капіталу називають фондоотдачей основного капіталу:

  k7A = NР / , (13)

  де

  - середня за період величина основного капіталу по балансу.

  Даний коефіцієнт характеризує ефективність використання основного капіталу. Він вимірюється величиною продажів, що припадають на одиницю вартості основного капіталу.

  На відміну від оборотних коштів вибуття основного капіталу характеризується сумою нарахованої амортизації. Тому Оборотність (тривалість обороту) основного капіталу розраховується по відношенню до суми нарахованої за аналізований період амортизації основного капіталу:

  LF = (  T) / A, (14)

  де - середня вартість основного капіталу;

  Т - число днів періоду;

  A - амортизаційні відрахування основного капіталу [13, с.132].

  Дані про амортизацію за звітний період відображені в розділі 6 Додатки до бухгалтерського балансу (форма № 5). Тривалість обороту основного капіталу вимірюється в днях обороту і характеризує процес оновлення основного капіталу. Чим більша сума амортизації за період, тим менше тривалість обороту і тим швидше вибувають кошти з експлуатації. В даному випадку прискорення їх оборотності збільшує суму витрат за аналізований період. Але з іншого боку, як показник скорочення часу обороту і відновлення об'єктів, прискорення оборотності може свідчити про вдосконалення технічного оснащення підприємства. Тому, якщо скорочення часу звернення основного капіталу супроводжується зростанням їх фондовіддачі, можна говорити про ефективне залучення, використання та оновлення об'єктів основного капіталу.

  Прискорення оборотності при зниженні фондовіддачі об'єктів свідчить про те, що їх оновлення нераціонально, кошти використовуються неефективно або про те, що воно не відповідає вимогам або умовам даного господарського процесу.

  Більш точні висновки за показниками оборотності і фондовіддачі основного капіталу можна зробити на основі даних аналітичного обліку про час придбання, терміни експлуатації об'єктів. Наприклад, ступінь відповідності обладнання сучасним вимогам за якісними характеристиками стосовно даним господарським процесам оцінюють на основі технічної документації, виходячи з умов експлуатації основних засобів.

  Аналогічно розрахунку оборотності всього основного капіталу можна розрахувати оборотність лише нематеріальних активів. Для цього величину коштів і розмір амортизації у формулі тривалості обороту основного капіталу замінюють аналогічними показниками по нематеріальних активів. Дані про амортизацію нематеріальних активів за звітний період можна визначити як різницю між амортизацією на кінець і амортизацією на початок періоду по нематеріальних активів з Довідки до розділу 3 Додатка до бухгалтерського балансу (форма № 5).

  Коефіцієнт оборотності власного капіталу:

  (15)

  де

  середня за період величина джерел власних коштів підприємства по балансу.

  Коефіцієнт показує активність коштів, якими ризикують акціонери. Його зростання означає збільшення рівня продажів, в значній мірі забезпечуються кредитами, і зниження частки власних джерел у загальному капіталі підприємства. Значне зниження k8A відображає тенденцію до бездіяльності частини власних коштів.

  Один з напрямків результативності є оцінка ділової активності, яка проявляється у динамічному розвитку підприємства, досягненні нею поставлених цілей, що відображають абсолютні вартісні і відносні показники.

  Таким чином, показники ділової активності характеризують результати і ефективність поточної основної виробничої діяльності. Оцінка ділової активності на якісному рівні може бути отримана в результаті порівняння діяльності даного підприємства і аналогічних по сфері додатка капіталу підприємств. Якісними критеріями є: широта ринків збуту продукції; наявність продукції, що поставляється на експорт; репутація підприємства, що виражається в популярності клієнтів, що користуються послугами підприємства та ін. Кількісна оцінка робиться по двох напрямках: ступінь виконання плану за основними показниками, забезпечення темпів їх зростання і рівень ефективності використання ресурсів підприємства

  Ділова активність у фінансовому аспекті проявляється у швидкості обороту коштів. Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних коефіцієнтів - показників оборотності, причому:

  • від швидкості обороту коштів залежить розмір річного обороту;

  • з розмірами обороту, а, отже, і з оборотністю, пов'язана відносна величина умовно-постійних витрат: чим швидше оборот, тим менше на один оборот доводиться цих витрат;

  • прискорення обороту на тій чи іншій стадії кругообігу коштів залежить від того, як швидко відбувається оборот на інших стадіях.

  1.2 Оцінка платоспроможності та ліквідності балансу підприємства

  Оцінка платоспроможності здійснюється на основі характеристики ліквідності поточних активів, тобто часу, необхідного для перетворення їх в грошову готівку. Поняття платоспроможності і ліквідності дуже близькі, але друге більш ємне. Від ступеня ліквідності балансу залежить платоспроможність. Крім того, ліквідність характеризує не тільки поточний стан розрахунків, а й перспективу.

  Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем спадної ліквідності, з короткостроковими зобов'язаннями по пасиву, які групуються за ступенем терміновості погашення.

  Найбільш мобільною частиною ліквідних коштів є гроші і короткострокові фінансові вкладення. До другої групи відносяться готова продукція, відвантажені товари та дебіторська заборгованість. Ліквідність цієї групи поточних активів залежить від своєчасності відвантаження продукції, оформлення банківських документів, швидкості платіжного документообігу в банках, від попиту на продукцію, її конкурентоспроможності, платоспроможності покупців, форм розрахунків і ін.

  Значно більший термін знадобиться для перетворення виробничих запасів і незавершеного виробництва в готову продукцію, а потім в грошову готівку. Тому вони віднесені до третьої групи [12, с.27].

  Відповідно на три групи розбиваються і платіжні зобов'язання підприємства:

  1) заборгованість, терміни оплати якої вже наступили;

  2) заборгованість, яку слід погасити найближчим часом;

  3) довгострокова заборгованість.

  Для оцінки перспективної платоспроможності розраховують наступні показники ліквідності: абсолютний, проміжний і загальний.

  Абсолютний показник ліквідності визначається відношенням ліквідних засобів першої групи до всієї суми короткострокових боргів підприємства (III розділ пасиву балансу). Його значення визнається достатнім, якщо він вищий 0,25. Якщо підприємство в поточний момент може на 25% погасити всі свої борги, то його платоспроможність вважається нормальною. Відношення ліквідних засобів перших двох груп до загальної суми короткострокових боргів підприємства являє собою проміжний коефіцієнт ліквідності. Задовольняє зазвичай співвідношення 1: 1. Однак він може виявитися недостатнім, якщо велику частку ліквідних коштів становить дебіторська заборгованість, частину якої важко своєчасно стягнути. У таких випадках потрібно співвідношення 1,5: 1.

  Загальний коефіцієнт ліквідності розраховується відношенням всієї суми поточних активів, включаючи запаси і незавершене виробництво (III розділ активу), до загальної суми короткострокових зобов'язань (III розділ пасиву).Задовольняє зазвичай коефіцієнт 1,5 - 2,0.

  Банки та інші інвестори віддають перевагу проміжного коефіцієнта ліквідності.

  Однак на підставі тільки цих показників не можна безпомилково оцінити фінансовий стан підприємства, так як даний процес дуже складний, і дати йому повну характеристику 2-3 показниками не можна. Коефіцієнти ліквідності - показники відносні і на протязі певного часу не змінюються, якщо пропорційно зростають чисельник і знаменник дробу. Саме ж фінансове становище за цей час може істотно змінитися, наприклад, зменшиться прибуток, рівень рентабельності, коефіцієнт оборотності та ін. Тому для більш повної і об'єктивної оцінки ліквідності можна використовувати наступну факторну модель:

  Поточні активи Балансова прибуток (16)

  До лик. = Балансова прибуток * Короткострокові борги = Х1 * Х2

  де Х 1 - показник, що характеризує вартість поточних активів, що припадають на 1 тенге доходу; Х 2 - показник, свідчить про здатність підприємства погашати свої борги за рахунок результатів своєї діяльності. Він характеризує стійкість фінансів. Чим вище його величина, тим краще фінансовий стан підприємства.

  При визначенні платоспроможності бажано розглянути структуру всього капіталу, включаючи основний. Якщо авуари (акції, векселі та інші цінні папери) досить істотні, котируються на біржі, вони можуть бути продані з мінімальними втратами. Авуари гарантують кращу ліквідність, ніж деякі товари. В такому випадку підприємству не потрібен дуже високий коефіцієнт ліквідності, оскільки оборотний капітал можна стабілізувати продажем частини основного капіталу.

  І ще один показник ліквідності (коефіцієнт самофінансування) - відношення суми самофинансируемого доходу (дохід + амортизація) до загальної суми внутрішніх і зовнішніх джерел фінансових доходів:

  На малюнку 1 показаний склад фінансових доходів [12, с.28].

  .

  Про бщая сума фінансових доходів


  В нутренніе

  В нинішні  Дохід

  амортизація

  випуск акцій

  З айми


  довгострокові

  Короткострокові


  Малюнок 1 Склад фінансових доходів.

  Даний коефіцієнт можна розрахувати ставленням самофинансируемого доходу до доданої вартості. Він показує ступінь, з якою підприємство самофинансирующихся свою діяльність у відношенні до створеного багатства. Можна визначити також, скільки самофинансируемого доходу припадає на одного працівника підприємства. Такі показники в країнах Заходу розглядаються як одні з кращих критеріїв визначення ліквідності і фінансової незалежності компанії і можуть порівнюватися з іншими підприємствами.

  Більшість підприємств потрапляють під визначення банкрутства.

  Підприємство має регулювати наявність ліквідних коштів в межах оптимальної потреби в них, яка для кожного конкретного підприємства залежить від наступних факторів:

  • розмір підприємства та обсягу його діяльності (чим більший обсяг виробництва і реалізації, тим більше запаси товарно-матеріальних цінностей);

  • галузі промисловості та виробництва (попит на продукцію і швидкість надходження від її реалізації);

  • тривалість виробничого циклу (величини незавершеного виробництва);

  • часу, необхідного для відновлення запасів матеріалів (тривалості їх обороту);

  • сезонності роботи підприємства;

  • загальної економічної кон'юнктури.

  Якщо співвідношення поточних активів і короткострокових зобов'язань нижче, ніж 1: 1, то можна говорити про те, що підприємство не в змозі оплатити свої рахунки. Співвідношення 1: 1 припускає рівність поточних активів і короткострокових зобов'язань. Беручи до уваги різний ступінь ліквідності активів, можна з упевненістю припустити, що на всі активи будуть реалізовані в терміновому порядку, а, отже, і в даній ситуації виникає загроза фінансової стабільності підприємства. Якщо ж значення Кт.л. значно перевищує співвідношення 1: 1, то можна зробити висновок про те, що підприємство має в своєму розпорядженні значний обсяг вільних ресурсів, сформованих за рахунок власних джерел.

  З боку кредиторів підприємства, подібний варіант формування оборотних коштів є найкращим. У той же час, з точки зору менеджера, значне накопичення запасів на підприємстві, відволікання коштів в дебіторську заборгованість може бути пов'язане з невмілим управлінням активами підприємства.

  Різні показники ліквідності не тільки дають різнобічну характеристику стійкості фінансового становища підприємства при різному ступені обліку ліквідних коштів, а й відповідають інтересам різних зовнішніх користувачів аналітичної інформації. Так, наприклад, для постачальників сировини і матеріалів найбільш цікавий коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал.). Банк, що кредитує дане підприємство, більше уваги приділяє проміжному коефіцієнту ліквідності (Кпл.). Покупці і власники акцій і облігацій підприємства більшою мірою оцінюють фінансову стійкість підприємства за коефіцієнтом поточної ліквідності (КТЛ.) [8, с.154].

  Слід зазначити, що для багатьох підприємств характерно поєднання низьких коефіцієнтів проміжної ліквідності з високим коефіцієнтом загального покриття. Це пов'язано з тим, що підприємства мають зайві запаси сировини, матеріалів, комплектуючих, готової продукції, нерідко невиправдано велике незавершене виробництво.

  Необгрунтованістю цих витрат веде в кінцевому рахунку до нестачі коштів. Звідси, навіть при високому коефіцієнті загального покриття, необхідно виявити стан і динаміку його складових, особливо за тими статтями, які входять в третю групу активів балансу.

  З цією метою слід розрахувати оборотність виробничих запасів, готових виробів, незавершеного виробництва.

  При наявності у підприємства низького коефіцієнта проміжної ліквідності і високого коефіцієнта загального покриття, погіршення названих показників оборотності свідчить про погіршення платоспроможності цього підприємства. Щоб більш об'єктивно оцінити платоспроможність підприємства при виявленні у нього погіршення. При цьому слід окремо розібратися в причинах затримок споживачами оплати продукції та послуг, накопичення зайвих запасів готової продукції, сировини, матеріалів і т.д. Ці причини можуть бути зовнішніми, більш-менш незалежними від аналізованого підприємства, а можуть бути і внутрішніми. Але, перш за все, необхідно обчислити названі вище коефіцієнти ліквідності, визначити відхилення в їх рівні і розмір впливу на них різних факторів.

  Таким чином, ліквідність підприємства - це його здатність відповідати за своїми короткостроковими зобов'язаннями, тобто вчасно погасити короткострокову кредиторську заборгованість. Ліквідність характеризується ступенем покриття зобов'язань активами, термін перетворення яких в грошову форму відповідає терміну погашення зобов'язань.

  1.3 Особливості аналізу кредитоспроможності і

  платоспроможності підприємства

  Одним з показників, що характеризують фінансовий стан підприємства, є його платоспроможність, тобто можливість готівкою грошовими ресурсами своєчасно погасити свої платіжні зобов'язання.

  Аналіз платоспроможності необхідний не тільки для підприємства з метою оцінки і прогнозування фінансової діяльності, але і для зовнішніх інвесторів (банків). Перш ніж видавати кредит, банк повинен упевнитися в кредитоспроможності позичальника. Те ж повинні зробити і підприємства, які хочуть вступити в економічні відносини один з одним. Особливо важливо знати про фінансові можливості партнера, якщо виникає питання про надання йому комерційного кредиту або відстрочки платежу.

  Особливо важливо знати про фінансові можливості партнера, якщо виникає питання про надання йому комерційного кредиту або відстрочки платежу.

  Платоспроможність і кредитоспроможність робить позитивний вплив на виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому платоспроможність і кредитоспроможність як складова частина господарської діяльності направлена ​​на забезпечення планомірного надходження і витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і позикового капіталу і найбільш ефективного його використання [36, с.321].

  Щоб вижити в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства підприємства, потрібно добре знати, як керувати фінансами, якою повинна бути структура капіталу по складу і джерелам освіти, яку частку повинні займати власні кошти, а яку - позикові.

  Головна мета аналізу платоспроможності і кредитоспроможності - своєчасно виявляти і усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення платоспроможності і кредитоспроможності.

  При цьому необхідно вирішувати наступні завдання:

  На основі вивчення причинно-наслідкового взаємозв'язку між різними показниками виробничої, комерційної та фінансової діяльності дати оцінку виконання плану по надходженню фінансових ресурсів і їх використанню з позиції поліпшення платоспроможності і кредитоспроможності підприємства.

  Прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, виходячи з реальних умов господарської діяльності і наявність власних і позикових ресурсів.

  Розробка конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів.

  Аналізом платоспроможності і кредитоспроможності підприємства займаються не тільки керівники і відповідні служби підприємства, але і його засновники, інвестори. З метою вивчення ефективності використання ресурсів, банки для оцінки умов кредитування, визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного отримання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходження коштів до бюджету і т.д. Відповідно до цього аналіз поділяється на внутрішній і зовнішній.

  Внутрішній аналіз проводиться службами підприємства, і його результати використовуються для планування, прогнозування і контролю. Його мета - встановити планомірне надходження грошових коштів і розмістити власні і позикові кошти таким чином, щоб забезпечити нормальне функціонування підприємства, отримання максимального прибутку і виключення банкрутства.

  Зовнішній аналіз здійснюється інвесторами, постачальниками матеріальних і фінансових ресурсів, контролюючими органами на основі інформації, що публікується звітності. Його мета - встановити можливість вигідно вкласти кошти, щоб забезпечити максимум прибутку і виключити ризик втрати.

  Основними джерелами інформації для аналізу платоспроможності і кредитоспроможності підприємства служать бухгалтерський баланс (форма №1), звіт про прибутки і збитки (форма №2), звіт про рух капіталу (форма №3) та інші форми звітності, дані первинного й аналітичного бухгалтерського обліку, які розшифровують і деталізують окремі статті балансу.

  Аналіз платоспроможності підприємства здійснюють шляхом порівняння наявності і надходження коштів з платежами першої необхідності. Розрізняють поточну і очікувану (перспективну) платоспроможність [36, с.322].

  Поточна платоспроможність визначається на дату складання балансу. Підприємство вважається платоспроможним, якщо у нього немає простроченої заборгованості постачальникам, за банківськими позичками та інших розрахунках.

  Очікувана (перспективна) платоспроможність визначається на конкретну майбутню дату шляхом порівняння суми його платіжних засобів з терміновими (першочерговими) зобов'язаннями підприємства на цю дату.

  Щоб визначити поточну платоспроможність, необхідно ліквідні засоби першої групи порівняти з платіжними зобов'язаннями першої групи. Ідеальний варіант, якщо коефіцієнт буде складати одиницю або трохи більше. За даними балансу цей показник можна розрахувати тільки один раз в місяць або квартал. Підприємства ж роблять розрахунки з кредиторами кожен день. Тому, для оперативного аналізу поточної платоспроможності, щоденного контролю за надходженням коштів від продажу продукції, від погашення дебіторської заборгованості та іншими надходженнями грошових коштів, а також для контролю за виконанням платіжних зобов'язань перед постачальниками та іншими кредиторами складається платіжний календар, в якому, з одного боку , підраховуються готівку й очікувані платіжні кошти, а з іншого боку - платіжні зобов'язання на цей же період (1, 5, 10, 15 днів, місяць).

  Оперативний платіжний календар складається на основі даних про відвантаження та реалізації продукції, про закупівлі засобів виробництва, документів про розрахунки з оплати праці, на видачу авансів працівникам, виписок з рахунків банків та ін.

  При аналізі платоспроможності, крім кількісних показників, слід вивчити якісні характеристики, що не мають кількісного зміни, які можуть, охарактеризовані, як залежні від фінансової гнучкості підприємства [32, с.78].

  Фінансова гнучкість характеризується здатністю підприємства протистояти несподіваним перерв в надходженні грошових коштів у зв'язку з непередбаченими обставинами. Це означає здатність брати в борг з різних джерел, збільшувати акціонерний капітал, продавати і переміщати активи, змінювати рівень і характер діяльності підприємства, щоб вистояти в умовах, що змінюються.

  Здатність брати в борг грошові кошти залежить від різних факторів і схильна до швидкого зміни. Вона визначається прибутковістю, стабільністю, відносним розміром підприємства, ситуацією в галузі, складом і структурою капіталу. Найбільше вона залежить від такого зовнішнього чинника, як стан і напрямки зміни кредитного ринку. Здатність отримувати кредити є важливим джерелом грошових коштів, коли вони потрібні, і також важлива, коли підприємству необхідно продовжити короткострокові кредити. Заздалегідь домовлений фінансування або відкриті кредитні лінії - більш надійні джерела отримання коштів при необхідності, ніж потенційне фінансування. При оцінці фінансової гнучкості підприємства приймається до уваги рейтинг його векселів, облігацій і привілейованих акцій; обмеження продажу активів; ступінь випадковості витрат, а також здатність швидко реагувати на мінливі умови, такі, як страйк, падіння попиту або ліквідація джерел постачання.

  У теорії і практиці ринкової економіки відомі й деякі інші показники, які використовуються для деталізації і поглиблення аналізу перспектив платоспроможності. Найбільш важливе значення з них мають дохід і здатність заробляти, так як саме ці фактори є визначальними для фінансового здоров'я підприємства. Під здатністю заробляти розуміється здатність підприємства постійно отримувати дохід від основної діяльності в майбутньому. Для оцінки цієї здатності аналізуються коефіцієнти достатності грошових коштів і їх капіталізації.

  Коефіцієнт достатності грошових коштів (К д н) відображає здатність підприємства їх заробляти для покриття капітальних витрат, приросту оборотних коштів і виплати дивідендів. Розрахунок проводиться за такою формулою:

  дохід (виручка) від реалізації продукції

  До д н = капітальні витрати + виплата дивідендів + приріст обігових коштів (17)

  Коефіцієнт достатності грошових коштів, що дорівнює одиниці, показує, що підприємство здатне функціонувати, не вдаючись до зовнішнього фінансування. Якщо цей коефіцієнт нижче одиниці, то підприємство не здатне за рахунок результатів своєї діяльності підтримувати виплату дивідендів і нинішній рівень виробництва.

  Коефіцієнт капіталізації грошових коштів (К к н) використовується при визначенні рівня інвестиції в активи підприємства і розраховується за формулою:

  дохід (виручка) від реалізації - виплачені дивіденди

  До до н = ОС по ПС + інвестиції + інші активи + власний оборотний капітал (18)

  Рівень капіталізації грошових коштів вважається достатнім в межах 8-10%.

  Таким чином, аналіз платоспроможності необхідний для підприємства з метою оцінки і прогнозування фінансової діяльності, але і для зовнішніх інвесторів (банків). Особливо важливо знати про фінансові можливості партнера, якщо виникає питання про надання йому комерційного кредиту або відстрочки платежу. Оцінка платоспроможності здійснюється на основі характеристики ліквідності поточних активів, т. Е. Часу, необхідного для перетворення їх в грошову готівку. Поняття платоспроможності і ліквідності дуже близькі, але друге більш ємне. Від ступеня ліквідності балансу залежить платоспроможність. У той же час ліквідність характеризує не тільки поточний стан розрахунків, а й перспективу. Кредитоспроможність, тобто можливість, наявна у підприємства для своєчасного погашення кредитів, оцінюється в цілому як платоспроможність [32, с. 79].

  2 ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «РПК Союз»

  2.1 Характеристика структура підприємства ТОВ «РПК Союз»

  Об'єктом дослідження даного дипломного проекту є Товариство з обмеженою відповідальністю "РПК Союз" в подальшому ТОО створений в Відповідно до Цивільного Кодексу Республіки Казахстан, Законами Республіки Казахстан, «Про державну підтримку суб'єктів малого підприємництва», а також іншими законодавчими актами, що регулюють підприємницьку діяльність.

  Товариство з обмеженою відповідальністю "РПК Союз" є юридичною особою, за законодавством Республіки Казахстан в якості суб'єкта малого підприємництва із середньорічною чисельністю працівників до 50 осіб, загальною вартістю активів в середньому за рік, що не перевищує шістдесяти тисячократного мінімального розрахункового показника [40].

  Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе керівник підприємства.Керівник повинен створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку.

  Головний бухгалтер призначається і звільняється з посади керівником і підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства.

  Головний бухгалтер у своїй діяльності керується затвердженими стандартами бухгалтерського обліку, генеральним планом рахунків, нормативними законодавчими актами в установленому порядку та облікової політикою підприємства [40].

  Головний бухгалтер підписує всі документи, які служать підставою для приймання і видачі товарно-матеріальних цінностей. Документ не підписаних головним бухгалтером вважається не дійсним.

  Місцезнаходження ТОО м.Астана, район Астана, проспект Абая, 182.

  Термін діяльності ТОВ: необмежений.

  Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно на праві власності, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок, печатку із своїм найменуванням, фірмові знаки, символіку, торгові знаки, від свого імені укладає договори (укладає угоди), набуває майнові та особисті немайнові права і несе обов'язки.

  Товариство набуло права юридичної особи з моменту її державної реєстрації.

  Товариство має право створювати на території країни і за кордоном філії, представництва, підприємства різного правового статусу, спільні та дочірні підприємства, з правом юридичної особи і без такого, інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків, вступати в асоціації, концерни та інші об'єднання, займатися зовнішньоекономічною діяльністю, а також брати участь в капіталі інших товариств [40].

  Товариство має повну господарську самостійність у питаннях визначення форми управління, прийняття господарських рішень, збуту, встановлення цін, оплати праці, розподілу чистого прибутку, самостійно планує свою діяльність і створює виробничу структуру.

  Товариство з обмеженою відповідальністю є різновидом об'єднання капіталів, що не вимагають особистої участі своїх членів у справах товариства. Характерними ознаками цієї комерційної організації є, розподіл її статутного капіталу на частки учасників і відсутність відповідальності останніх за боргами Товариства. Майно товариства, включаючи статутний капітал, належить на праві власності йому самому як юридичній особі і не утворює об'єкта часткової власності учасників. Оскільки внески учасників стають власністю товариства, не можна сказати, що його учасники відповідають за боргами товариства в межах внесених ними вкладів. Насправді вони взагалі не відповідають за боргами товариства, а несуть лише ризик збитків (втрати вкладів).

  Раніше діючим законодавством товариства з обмеженою відповідальністю, як відомо, іменувалися товариствами і ототожнювалися з акціонерними товариствами закритого типу. В даний час це абсурдне, по суті, положення не діє. Сказане, однак, не означає необхідності якнайшвидшого внесення змін до установчих документів таких комерційних організацій. Ці документи продовжують діяти в частині, що не суперечить правилам нового ЦК. Їх перереєстрація буде потрібно після прийняття спеціального закону про товариства з обмеженою відповідальністю, який і повинен прямо передбачити терміни і порядок такої перереєстрації.

  ТОО набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

  ТОО має печатку, самостійний баланс, рахунки в банках, бланки зі своїм найменуванням.

  ТОО має право від свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем в судових органах.

  Надання платних послуг в області побутового обслуговування населення,
  громадського харчування, торгівлі (в тому числі ювелірними виробами),
  ремонту радіо телеапаратури, медичного обладнання та
  обчислювальної техніки, зберігання, переробки, передпродажного
  сервісу, упаковки, прийому і здачі вантажів і приміщення;

  Організація сервісного і технічного обслуговування, передпродажна
  підготовка та продаж вітчизняних і зарубіжних автомобілів [40].

  Виробництво і реалізація промислових і виробничих товарів
  народного споживання;

  Комерційні операції з нерухомістю;

  Організація підсобних господарств;

  Зовнішньоекономічна діяльність;

  Діяльність, на яку поширюється державне ліцензування, здійснюється виробничим ТОО при наявності ліцензії.

  Проектування, організація та проведення технологічних ремонтів будівель споруд і обладнання.

  Житлове будівництво і будівництво об'єктів соціального призначення.

  Комерційна діяльність.

  Засновниками ТОВ «РПК Союз» є фізичні особи.

  Відповідальним за якість виконуваних робіт на підприємстві є головний інженер підприємства.

  При виконанні робіт ведуться журнали виробництва робіт.

  Інспекційний нагляд за дотриманням якості виконуваних робіт і їх безпеки здійснюється департаментом охорони праці

  Майно ТОО становить належні йому на праві власності основні фонди і оборотні кошти, а також матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

  Джерелами формування майна ТОО є:

  • майнові внески;

  • доходи, отримані від діяльності ТОВ;

  • інші джерела, не заборонені законодавством Республіки
   Казахстан.

  Член ТОО повинен внести свій пай не пізніше (одного) місяця після державної реєстрації ТОВ.

  У разі невнесення членами ТОО паю, за рішенням загальних зборів він може бути виключений з ТОО.

  Пай є часткою члена ТОО в майні ТОВ.

  Частки членів ТОО в майні обчислюються в процентному вираженні.

  У разі ліквідації ТОО або виходу з нього члена ТОО останній має право на виділ своєї частки в майні ТОВ пропорційно його паю.

  ТОО несе відповідальність за своїми зобов'язаннями будь-яким своїм майном.

  Члени ТОВ «РПК Союз» несуть додаткову (субсидіарну)
  відповідальність за зобов'язаннями ТОВ.

  Граничний розмір додаткової (субсидіарної) відповідальності члена ТОО за зобов'язаннями ТОВ не може бути меншою за розмір вартості паю члена ТОО [40].

  Управління ТОО здійснюється на основі «Положення про персонал». Дане положення регламентує основні питання і умови праці працівників:

  • порядок прийому на роботу;

  • права і обов'язки працівника;

  • робочий час і час відпочинку;

  • порядок відпусток;

  • відрядження, тимчасове відрядження і переведення на нове

  • місце роботи;

  • заробітна плати, соціальне страхування і компенсації;

  • заходи заохочення і дисциплінарні заходи;

  • звільнення від роботи

  У ТОВ всі підпорядковується загальному режиму внутрішнього розпорядку:

  5 ти денний робочий тиждень

  Робочий день з 9 години до 16 годин

  Обідня перерва з 13 годин до 14 годин [40].

  У випадках великих ремонтів встановлюється цілодобовий графік роботи у дві зміни.

  Щорічно відповідно до трудового законодавства всім працюючим надається відпустка тривалістю:

  ІТП 22 - 25 календарних днів.

  Робочим 18 календарних днів.

  Головна мета підприємницької діяльності є отримання доходу. Дохід є джерело розвитку підприємства в цілому.

  ТОВ «РПК Союз» набуло статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації має права і несе відповідальність відповідно до Цивільного кодексу РК.

  Підприємство веде оперативний бухгалтерський статистичний облік відповідно до порядку, передбаченого нормативними актами РК.

  Фінансові ресурси підприємства формуються за рахунок чистого доходу. Ніяких інвестицій підприємство не має.

  Інвестиційну діяльність підприємство не веде.

  Головна книга є основним документом, за яким можна побачити і оцінити всю фінансово - господарську діяльність підприємства.

  Головна книга ведеться по кожному рахунку окремо. Тут відображаються обороти по дебету і кредиту рахунків з ув'язкою цих рахунків з іншими рахунками.

  В кінці місяця підбиваються підсумкові обороти по дебету і кредиту рахунків, і виводиться сальдо за цим рахунком - дебетове і кредитове. Щоб перевірити правильність заповнення головної книги необхідно скласти всі кредитові і дебетові сальдо їх суми повинні бути рівні.

  Формула виведення сальдо на кінець місяця для активних рахунків:

  Ск = СН + ДО - КО (19)

  Формула виведення сальдо на кінець місяця для пасивних рахунків:

  Ск = СН + КО - ДО (20)

  Облік основних засобів регламентується Стандартом бухгалтерського обліку № 6 «Облік основних засобів» і методичними рекомендаціями до стандарту.

  Основні засоби - матеріальні активи, які протягом тривалого періоду часу, як в сфері виробництва, так і внепроизводственной сфері. При надходженні основних засобів в експлуатацію основні засоби оформляються комісією, яка складає акт приймання передачі основних засобів.

  Після складання акту на оприбуткування знову надходження об'єкта основних засобів до нього додається технічна документація (паспорт і креслення) і передається в бухгалтерію, де йому присвоюється інвентарний номер, відкривається інвентарна картка.

  Аналітичний облік основних засобів проводиться за засобом інвентарних карток

  Списання з балансу основних засобів оформляється актом на списання основних засобів, який складається комісією яка призначається директором підприємства.

  Нематеріальні активи - об'єкти довгострокового користування, що не мають фізичної основи, але мають вартісну оцінку і мають властивості: здатністю приносити дохід, здатністю відчуження.

  Нематеріальні активи поділяються на групи: Інтелектуальна власність (ціна фірми, товарні знаки, ноу-хау, авторські та суміжні права), майнові права (право користування землею, надрами, водними ресурсами, майном і так далі) та інше.

  Нематеріальні активи враховуються за вартістю придбання, тобто за сумою, що сплачена за них.

  Здійснюючи свою господарську діяльність, підприємство виступає у взаємини з юридичними і фізичними особами, які засновані на грошових розрахунках. Велика частина розрахунків проводиться в безготівковому порядку, тобто через установи банків. Для цього підприємства відкривають розрахунковий рахунок, де зберігають всі тимчасово вільні грошові кошти. Всі операції по розрахунковий рахунок проводяться банком тільки за згодою керівника підприємства і здійснюються на підставі своєчасно оформлених: платіжних доручень, вимог-доручень, чеків, оголошень на внесок готівкою.

  Головним завданням підприємства, відображеної в Статуті, є створення необхідних умов для задоволення потреби підприємств і населення в отриманні якісних послуг по ремонту автомашин, промислової та іншої техніки.

  На поточний момент підприємство здійснює наступні види діяльності:

  - ремонт автокранів;

  - ремонт техніки;

  - ремонт дорожньо-будівельної техніки;

  - ремонт дорожнього покриття

  - реалізація автозапчастин

  На даний момент, чисельність працівників ТОВ «РПК Союз» становить 16 осіб. Склад і структура працівників ТОВ «РПК Союз» представлена ​​в Таблиці 1.

  • директор - 1 чол .;

  • заступник директора - 1 чол .;

  • виробничий персонал - 9 чол .;

  • секретар - 1 чол .;

  • службовці бухгалтерії - 2 чол .;

  • продавець - 2 чол [40].

  Таблиця 1 Склад і структура працівників ТОВ «РПК Союз» в динаміці

  з 2004 по 2006 рр.

  категорії працівників

  2004

  2005

  2006

  чол.

  %

  чол.

  %

  чол.

  %

  керівні працівники

  2

  28,6

  2

  18,2

  2

  12,5

  адміністративний персонал

  1

  14,3

  2

  18,2

  3

  18,8

  виробничий персонал

  4

  57,1

  6

  54,5

  9

  56,3

  торговий персонал

  0

  0

  1

  9,1

  2

  12,5

  всього

  7

  100

  11

  100

  16

  100

  Управління підприємством здійснюється на основі централізованого керівництва, що об'єднує всіх працівників. Безпосереднє управління підприємством здійснює Директор, який призначається і звільняється з займаної посади Радою Засновників відповідно до чинного законодавства.

  Директор організовує роботу підприємства, керує всією його діяльністю, здійснює підбір, прийом на роботу і розстановку кадрів. Відповідає за якість надаваних послуг і здійснюваних робіт. Діє від імені підприємства і представляє його в усіх організаціях і установах. В межах своєї компетенції видає накази і розпорядження.

  Загальні питання розвитку підприємства, що стосуються визначення перспектив роботи, планування діяльності, координації діяльності вирішує заступник директора [40].

  Збори засновників встановлює структуру управління, штатний розклад, розподіл посадових обов'язків, розміри заробітної плати, а також розміри надбавок і доплат до посадових окладів і порядок преміювання.

  2.2 Техніко-економічні показники ТОВ «РПК Союз»

  Зупинимося докладніше на характеристиках фінансово-господарської діяльності аналізованого підприємства.

  Нові ідеї і сучасний підхід до справ в поєднанні з професіоналізмом і досвідом виробничого персоналу фірми в сфері ремонту сільгосптехніки та іншої промислової техніки дозволили ТОВ «РПК Союз» за короткий період часу завоювати довіру партнерів. Динаміку основних техніко-економічних показників за весь період існування фірми можна представити у вигляді таблиці 2 [40].

  Таблиця 2 Динаміка техніко-економічних показників діяльності ТОВ «РПК Союз» за період з 2004 по 2006 рр.

  показники

  2004 рік

  2005 рік

  2006 рік

  Зміни +/- 2006 до 2005рр

  Темп зростання, %

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1. Середньооблікова чисельність працівників, чол.

  9

  14

  16

  + 2

  114

  2.Середньорічна вартість основних фондів, тенге.

  0

  8341,5

  16683

  + 8341,5

  200

  3. Середньорічна вартість залишків оборотних коштів, тенге.

  46196,5

  228991

  540988,5

  + 311997,5

  236

  4. Виручка від реалізації в порівнянних цінах, тенге.

  815557,34

  1695925,01

  3007112,00

  + 1311186,99

  177

  5. Витрати на виробництво реалізованої продукції, тенге.

  699111,29

  1312698,09

  2405150,00

  + 1092451,91

  183

  6. Прибуток від реалізації продукції, тенге.

  74421,13

  158337,47

  331651,00

  + 173313,53

  210

  7. Витрати на 1 тенге. реалізованої продукції, тенге. / тенге. (П.5 / п.4)

  0,86

  0,77

  0,80

  + 0,03

  104

  8. Фондовіддача на 1 тенге. основних фондів, тенге. / тенге. (П. 4 / п.2)

  0

  203,31

  180,25

  - 23,06

  89

  9. Фондоозброєність, тенге. / Чол. (П.2. / П.1)

  0

  595,82

  1042,69

  + 446,87

  175

  10. Продуктивність праці, тенге. / Тенге. (П.4. / П.1)

  90617,48

  121137,5

  187944,5

  + 66807

  155

  11. Рентабельність продажів,% (п.6 / п.4)

  9,1

  9,3

  11,0

  + 1,7

  118

  За даними таблиці 2. спостерігається поліпшення основних показників діяльності підприємства в динаміки з 2004 по 2006 рік. Дана тенденція зберігається і в поточний момент. Виручка від реалізації зросла в 2006 році в порівнянні з попереднім періодом на 1 311 186 тенге 99 тіин.

  На 173 313 тенге 53 тіин зріс прибуток. Відповідно майже на 2% покращився показник рентабельності продажів.

  Негативним фактором є збільшення витрат на виробництво реалізованої продукції, і особливо їх частки у виручці від реалізації на 4%. Необхідно критично переглянути калькуляцію витрат на виробництво продукції і надання послуг.

  Для розрахунку виручки від реалізації в порівнянних цінах перерахуємо отримані показники з поправкою на коефіцієнт інфляції в 2004, 2005 і в 2006 році (див. Таблицю 3.).

  Таблиця 3 Динаміка індексу-дефлятора за даними Агентства по статистиці РК за період з 2004 по 2006 рр [40].

  рік

  Значення індексу дефлятора

  2004

  118,6%

  2005

  109,0%

  2006

  106,7%

  Виручка від реалізації за 2004 рік (відповідно до звіту про прибутки і збитки за 2004 рік) склала 701 235 тенге., Що в порівнянних цінах з 2006 роком становитиме: 701235 * 109% * 106,7% = 764346,15 * 106,7% = 815557,34 тенге.

  Виручка від реалізації за 2005 рік (відповідно до звіту про прибутки та збитки за 2005 рік) склала 1589433 тенге., Що в порівнянних цінах з 2006 роком становитиме 1589433 * 106,7% = 1695925,01 тенге.

  Таким чином, динаміка виручки від реалізації продукції і послуг буде виглядати наступним чином:

  2004 г. - 815 557,34 тенге .;

  2005 - 1 695 925,01 тенге .;

  2006 - 3 007 112,00 тенге [40].

  Витрати на виробництво в 2004 році склали 601 112 тенге., Що в порівнянних з 2006 роком ціни одно 601 112 * 109% * 106,7% = 699 111,29 тенге.

  Витрати на виробництво в 2005 році склали 1 230 270 тенге., Що в порівнянних цінах з 2006 роком дорівнює 1 230 270 * 106,7% = 1 312 698,09 тенге.

  Таким чином, динаміка витрат на виробництво буде виглядати наступним чином:

  2004 г. - 699 111,29 тенге.

  2005 - 1 312 698,09 тенге.

  2006 - 2 405 150,00 тенге.

  Прибуток від реалізації продукції та послуг за 2004 рік склала 63 989 тенге., Що в порівнянних цінах з 2006 роком становитиме 63 989 тенге. * 109% * 106,7% = 69 748,01 * 106,7% = 74 421 13 тенге.

  Прибуток від реалізації за 2005 рік склала 148 395 тенге., Що в порівнянних цінах з 2006 роком становитиме 148 395 тенге. * 106,7% = 158 337,47 тенге.

  Таким чином, динаміка прибутку від реалізації продукції і послуг буде виглядати наступним чином:

  2004 г. - 74 421,13 тенге .;

  2005 - 158 337,47 тенге .;

  2006 - 331 651,00 тенге.

  Фінансовий аналіз діяльності підприємства починається з огляду основних показників фінансово-економічної діяльності. В ході цього огляду необхідно розглянути наступні питання:

  • майновий стан підприємства на початок і кінець звітного періоду;

  • умови роботи підприємства в звітному періоді;

  • результати, досягнуті підприємством у звітному періоді;

  • перспективи фінансово-господарської діяльності підприємства.

  Майновий стан підприємства характеризується даними балансу. Порівнюючи динаміку підсумків розділу активу балансу, можна з'ясувати тенденції зміни майнового стану.

  Інформація про зміни в організаційній структурі управління, відкритті нових видів діяльності підприємства, особливості роботи з контрагентами і т.д. зазвичай міститься в пояснювальній записці до річної бухгалтерської звітності. Результативність і перспективність діяльності підприємства можуть бути узагальнено оцінені за даними аналізу динаміки прибутку, а також порівняльного аналізу елементів росту засобів підприємства, обсягів його виробничої діяльності і прибутку. Інформація про недоліки в роботі підприємства може безпосередньо бути присутніми в балансі в явному або завуальованому вигляді.

  Економічний потенціал організації може бути охарактеризований подвійно: з позиції майнового стану підприємства і з позиції його фінансового становища. Обидві ці сторони фінансово-господарської діяльності взаємопов'язані - нераціональна структура майна, його неякісний склад можуть привести до погіршення фінансового становища і навпаки.

  Згідно з діючими нормативами, баланс в даний час складається в оцінці нетто. Однак ряд статей і раніше носить характер регулюючих. Для зручності аналізу доцільно використовувати так званий ущільнений аналітичний баланс-нетто, що формується шляхом усунення впливу на підсумок балансу (валюту) і його структуру регулюючих статей. Для цього:

  - суми за статтею «Заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу» зменшують на величину власного капіталу і величину довгострокових активів;

  на величину статті "Забезпечення» коригується значення дебіторської заборгованості та власного капіталу підприємства;

  - однорідні за складом елементи балансових статей об'єднуються в необхідних аналітичних розділах.

  Ущільнений баланс ТОВ «РПК Союз» в динаміці за три роки представлений в таблиці 4 [40].

  Таблиця 4 Ущільнений баланс ТОВ «РПК Союз» в динаміці за період з 2004 по 2006 рр.

  показники

  2004 рік

  2005 рік

  2006 рік

  початок

  кінець

  початок

  кінець

  початок

  кінець

  1

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  АКТИВ

  1.поточні активи

  Нематеріальні активи

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Основні засоби

  0

  0

  0

  16683

  16683

  16683

  незавершене будівництво

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Довгострокові фінансові вкладення

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Інші поточні активи

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Разом у розділі 1

  0

  0

  0

  16683

  16683

  16683

  2. Довгострокові активи

  запаси,

  в тому числі

  0

  50000

  50000

  112005

  112005

  211536

  Сировина і матеріали

  0

  40000

  40000

  104000

  104000

  201419

  готова продукція

  0

  10000

  10000

  0

  0

  10117

  Товари відвантажені

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  витрати майбутніх періодів

  0

  0

  0

  8000

  8000

  0

  Податок на додану вартість по придбаних цінностей

  0

  3848

  3848

  6144

  6144

  12295

  Дебіторська заборгованість (платежі більш ніж через рік)

  0

  34545

  34545

  43445

  43445

  62578

  Дебіторська заборгованість (платежі протягом року)

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Короткострокові фінансові вкладення

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Грошові кошти

  0

  4000

  4000

  204000

  204000

  429979

  Інші довгострокові активи

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Разом у розділі 2

  0

  92393

  92393

  365589

  365589

  716388

  БАЛАНС

  0

  92393

  92393

  382272

  382272

  733071

  ПАСИВ

  3. Капітал і резерви

  Статутний капітал

  0

  10000

  10000

  10000

  10000

  10000

  Додатковий капітал

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Резервний капітал

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Нерозподілений прибуток

  0

  20564

  20564

  200688

  200688

  370241

  4. Довгострокові зобов'язання

  Позики і кредити

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  5. Короткострокові зобов'язання

  Позики і кредити

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Кредиторська заборгованість

  0

  61829

  61829

  +171584

  +171584

  352830

  Разом у розділі 5

  0

  61829

  61829

  +171584

  +171584

  352830

  БАЛАНС

  0

  92393

  92393

  382272

  382272

  733071

  Дані таблиці 4.свідчать про позитивну динаміку валюти балансу за останні 3 роки. Порівнюючи ці показники в порівнянних цінах, отримаємо наступну картину:

  Валюта балансу 2004 року - 92 393 тенге., Що в порівнянних з 2006 роком ціни одно 92 393 * 109% * 106,7% = 107 455,83 тенге.

  Валюта балансу 2005 року - 382 272 тенге., Що в порівнянних цінах з 2006 роком одно 382 272 * 106,7% = 407 884,22 тенге.

  Таким чином, динаміка валюти балансу буде виглядати наступним чином:

  2004 р - 107 455,83 тенге.

  2005 - 407 884,22 тенге.

  2006 - 733 071,00 тенге.

  Темп зростання 2006/2005 = 733071,00 / 407884,22 * 100% = 179,73%

  Темп зростання 2005/2004 = 407884,22 / 107455,83 * 100% = 379,58%.

  Як видно, навіть в порівнянних цінах темп зростання валюти балансу істотно сповільнюється. Але, це цілком зрозуміло терміном здійснення діяльності ТОВ «РПК Союз».

  Для отримання більш об'єктивної оцінки балансу проведемо його горизонтальний і вертикальний аналіз.

  Мета горизонтального і вертикального аналізу фінансової звітності, в тому числі і балансу підприємства, полягає в тому, щоб наочно уявити зміни, що відбулися в основних статтях фінансової звітності і допомогти менеджерам компанії прийняти рішення щодо того, яким чином продовжувати свою діяльність.

  Горизонтальний аналіз полягає в побудові однієї або декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження). Ступінь агрегированности показників визначається аналітиком. Як правило, беруться базисні темпи росту за ряд років (суміжних періодів), що дозволяє аналізувати не тільки зміну окремих показників, але і прогнозувати їх значення

  Аналіз бухгалтерського балансу проводиться дедуктивним методом - від загального до конкретного. Мета горизонтального аналізу полягає в тому, щоб виявити зміни балансових показників за період за розділами балансу шляхом зіставлення даних на кінець періоду з початком періоду і визначити динаміку в сумі і розрахувати відсоток відхилень.

  Як показує аналітична таблиця 2.5 всі показники структури балансу за минулий період значно збільшилися, це пов'язано з тим фактом, що підприємство на ринку існує другий рік і показники першого року роботи не можна вважати показовими. І все ж, виходячи з отриманої таблиці, можна сказати про збільшення валюти балансу на 289 879 тенге. При цьому поточні активи не змінилися, що є позитивним фактором [40].

  Загальна сума довгострокових активів збільшилася на 295%, в основному за рахунок зростання грошових коштів на 5 000%. При цьому зростання короткострокових зобов'язань склав лише 277%, що менше, ніж зростання активів (Табл. 5.).

  Таблиця 5 Аналітична таблиця горизонтального аналізу балансу ТОВ «РПК Союз» за 2005 рік., Тенге.

  показники

  на початок 2005 року

  на кінець 2005 року

  Відхилення в сумі

  Відхилення в%

  1

  3

  4

  5

  6

  АКТИВ

  1. Поточні активи

  Нематеріальні активи

  -

  -

  -

  -

  Основні засоби

  -

  16683

  16683

  -

  незавершене будівництво

  -

  -

  -

  -

  Довгострокові фінансові вкладення

  -

  -

  -

  -

  Інші поточні активи

  -

  -

  -

  -

  Разом у розділі 1

  -

  16683

  16683

  -

  2. Довгострокові активи

  запаси,

  в тому числі

  50000

  112005

  62005

  224,0

  Сировина і матеріали

  40000

  104000

  64000

  260,0

  готова продукція

  10000

  -

  -10000

  0

  товари відвантажені

  -

  -

  -

  -

  витрати майбутніх періодів

  -

  8000

  8000

  -

  Податок на додану вартість по придбаних цінностей

  3848

  6144

  2296

  159,67

  Дебіторська заборгованість (платежі більш ніж через рік)

  34545

  43445

  8900

  125,76

  Дебіторська заборгованість (платежі протягом року)

  -

  -

  -

  -

  Короткострокові фінансові вкладення

  -

  -

  -

  -

  Грошові кошти

  4000

  204000

  200500

  5100,00

  Інші довгострокові активи

  -

  -

  -

  -

  Разом у розділі 2

  92393

  365589

  273196

  395,68

  БАЛАНС

  92393

  382272

  289879

  413,75

  ПАСИВ

  3. Капітал і резерви

  Статутний капітал

  10000

  10000

  0

  100

  1

  3

  4

  5

  6

  Додатковий капітал

  -

  -

  -

  -

  Резервний капітал

  -

  -

  -

  -

  Нерозподілений прибуток

  20564

  200688

  180124

  975,92

  Разом у розділі 3

  30564

  210688

  180124

  689,33

  4.Довгострокові зобов'язання

  Позики і кредити

  -

  -

  -

  -

  Разом у розділі 4

  -

  -

  -

  -

  5. Короткострокові зобов'язання

  Позики і кредити

  -

  -

  -

  -

  Кредиторська заборгованість

  61829

  +171584

  109755

  277,51

  Разом у розділі 5

  61829

  +171584

  109755

  277,51

  БАЛАНС

  92393

  382272

  289879

  413,75


  Розглянемо таблицю горизонтального аналізу балансу ТОВ «РПК Союз» за 2006 рік (див. Таблиця 6.).

  Таблиця 6-Аналітична таблиця горизонтального аналізу балансу ТОВ «РПК Союз» за 2006 рік., Тенге.

  показники

  код

  Стор.

  на початок 2006 року

  на кінець 2006 року

  Відхилення в сумі

  Відхилення в%

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  АКТИВ

  1. Поточні активи

  Нематеріальні активи

  110

  -

  -

  -

  -

  Основні засоби

  120

  16683

  16683

  0

  100

  незавершене будівництво

  130

  -

  -

  -

  -

  Довгострокові фінансові вкладення

  140

  -

  -

  -

  -

  Інші поточні активи

  150

  -

  -

  -

  -

  Разом у розділі 1

  190

  16683

  16683

  0

  100

  2. Довгострокові активи

  запаси,

  в тому числі

  210

  112005

  211536

  99536

  188,87

  Сировина і матеріали

  211

  104000

  201419

  97419

  193,67

  готова продукція

  214

  -

  10117

  10117

  -

  товари відвантажені

  215

  -

  -

  -

  -

  витрати майбутніх періодів

  216

  8000

  -

  - 8000

  0

  Податок на додану вартість по придбаних цінностей

  220

  6144

  12295

  6151

  200,11

  Дебіторська заборгованість (платежі більш ніж через рік)

  230

  43445

  62578

  19133

  144,04

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Дебіторська заборгованість (платежі протягом року)

  240

  -

  -

  -

  -

  Короткострокові фінансові вкладення

  250

  -

  -

  -

  -

  Грошові кошти

  260

  204000

  429979

  225979

  210,77

  Інші довгострокові активи

  270

  -

  -

  -

  -

  Разом у розділі 2

  290

  365589

  716388

  350799

  195,95

  БАЛАНС

  300

  382272

  733071

  350799

  191,77

  ПАСИВ

  3. Капітал і резерви

  Статутний капітал

  410

  10000

  10000

  0

  100

  Додатковий капітал

  420

  -

  -

  -

  -

  Резервний капітал

  430

  -

  -

  -

  -

  Нерозподілений прибуток

  470

  200688

  370241

  169553

  184,49

  Разом у розділі 3

  490

  210688

  380241

  4.Довгострокові зобов'язання

  Позики і кредити

  510

  -

  -

  -

  -

  Разом у розділі 4

  590

  -

  -

  -

  -

  5. Короткострокові зобов'язання

  Позики і кредити

  610

  -

  -

  -

  -

  Кредиторська заборгованість

  620

  +171584

  352830

  181 246

  205,63

  Разом у розділі 5

  690

  +171584

  352830

  181 246

  205,63

  БАЛАНС

  700

  382272

  733071

  350799

  191,77

  У порівнянні з попередньою таблицею темпи зростання основних статей балансу помітно знизилися, але все ж залишаються на досить високому рівні. Валюта балансу збільшилася на 350 799 тенге. Змін в структурі поточних активів не сталося, що можна розцінювати як позитивну характеристику балансу.

  Для проведення вертикального аналізу балансу підприємства також будуються аналітичні таблиці. (Див. Таблицю 7. і 8.) [40].

  Таблиця 7-Аналітична таблиця вертикального аналізу балансу ТОВ «РПК Союз» за 2005 рік., Тенге.

  показники

  на початок 2005 року

  на кінець 2005 року

  Відхилення в уд. вазі,%

  тенге.

  % Від виробленого

  тенге.

  % Від виробленого

  1

  3

  4

  5

  6

  7

  АКТИВ

  1. Поточні активи

  Нематеріальні активи

  -

  -

  -

  -

  -

  Основні засоби

  -

  -

  16683

  4,36

  + 4,36

  незавершене будівництво

  -

  -

  -

  -

  -

  Довгострокові фінансові вкладення

  -

  -

  -

  -

  -

  Інші поточні активи

  -

  -

  -

  -

  -

  Разом у розділі 1

  -

  -

  16683

  4,36

  + 4,36

  2. Довгострокові активи

  запаси,

  в тому числі

  50000

  54,12

  112005

  29,30

  - 24,82

  Сировина і матеріали

  40000

  43,29

  104000

  27,21

  - 16,08

  готова продукція

  10000

  10,82

  -

  -

  -10,82

  товари відвантажені

  -

  -

  -

  -

  -

  витрати майбутніх періодів

  -

  -

  8000

  2,09

  + 2,09

  Податок на додану вартість по придбаних цінностей

  3848

  4,17

  6144

  1,61

  - 2,56

  Дебіторська заборгованість (платежі більш ніж через рік)

  34545

  37,39

  43445

  11,37

  - 26,02

  Дебіторська заборгованість (платежі протягом року)

  -

  -

  -

  -

  -

  Короткострокові фінансові вкладення

  -

  -

  -

  -

  -

  Грошові кошти

  4000

  4,33

  204000

  53,37

  + 49,04

  Інші довгострокові активи

  -

  -

  -

  -

  -

  Разом у розділі 2

  92393

  100

  365589

  95,64

  - 4,36

  БАЛАНС

  92393

  100

  382272

  100

  -

  ПАСИВ

  3. Капітал і резерви

  Статутний капітал

  10000

  10,82

  10000

  2,62

  - 8,2

  Додатковий капітал

  -

  -

  -

  -

  -

  Резервний капітал

  -

  -

  -

  -

  -

  Нерозподілений прибуток

  20564

  22,26

  200688

  52,50

  + 30,24

  Разом у розділі 3

  30564

  33,08

  210688

  55,12

  + 22,04

  4.Довгострокові зобов'язання

  Позики і кредити

  -

  -

  -

  -

  -

  Разом у розділі 4

  -

  -

  -

  -

  -

  5. Короткострокові зобов'язання

  Позики і кредити

  -

  -

  -

  -

  -

  Кредиторська заборгованість

  61829

  66,92

  +171584

  44,89

  - 22,03

  Разом у розділі 5

  61829

  66,92

  +171584

  44,89

  - 22,03

  БАЛАНС

  92393

  100

  382272

  100

  -

  Як видно з аналітичної таблиці за звітний період (див. Таблиця 7.) на 4.36% знизилася частка довгострокових активів. Цей фактор можна було б розцінити негативно, вважаючи його ознакою зниження мобільності структури активів.

  Таблиця 8-Аналітична таблиця вертикального аналізу балансу ТОВ «РПК Союз» за 2006 рік., Тенге.

  показники

  на початок 2006 року

  на кінець 2006 року

  Відхилення в уд. вазі,%

  тенге.

  % Від виробленого

  тенге.

  % Від виробленого

  1

  3

  4

  5

  6

  7

  АКТИВ

  1. Поточні активи

  Нематеріальні активи

  -

  -

  -

  -

  -

  Основні засоби

  16683

  4,36

  16683

  2,28

  - 2,08

  незавершене будівництво

  -

  -

  -

  -

  -

  Довгострокові фінансові вкладення

  -

  -

  -

  -

  -

  Інші поточні активи

  -

  -

  -

  -

  -

  Разом у розділі 1

  16683

  4,36

  16683

  2,28

  - 2,08

  2. Довгострокові активи

  запаси,

  в тому числі

  112005

  29,30

  211536

  28,86

  - 0,44

  Сировина і матеріали

  104000

  27,21

  201419

  27,48

  + 0,27

  готова продукція

  -

  -

  10117

  1,38

  + 1,38

  товари відвантажені

  -

  -

  -

  -

  -

  витрати майбутніх періодів

  8000

  2,09

  -

  -

  -2,09

  Податок на додану вартість по придбаних цінностей

  6144

  1,61

  12295

  1,68

  + 0,07

  Дебіторська заборгованість (платежі більш ніж через рік)

  43445

  11,37

  62578

  8,54

  - 2,83

  Дебіторська заборгованість (платежі протягом року)

  -

  -

  -

  -

  -

  Короткострокові фінансові вкладення

  -

  -

  -

  -

  -

  Грошові кошти

  204000

  53,37

  429979

  58,66

  + 5,29

  Інші довгострокові активи

  -

  -

  -

  -

  -

  Разом у розділі 2

  365589

  95,64

  716388

  97,72

  + 2,08

  БАЛАНС

  382272

  100

  733071

  100

  -

  ПАСИВ

  3. Капітал і резерви

  1

  3

  4

  5

  6

  7

  Статутний капітал

  10000

  2,62

  10000

  1,36

  - 1,26

  Додатковий капітал

  -

  -

  -

  -

  -

  Резервний капітал

  -

  -

  -

  -

  -

  Нерозподілений прибуток

  200688

  52,50

  370241

  50,50

  - 2

  Разом у розділі 3

  210688

  55,12

  380241

  51,87

  - 3,25

  4.Довгострокові зобов'язання

  Позики і кредити

  -

  -

  -

  -

  -

  Разом у розділі 4

  -

  -

  -

  -

  -

  5. Короткострокові зобов'язання

  Позики і кредити

  -

  -

  -

  -

  -

  Кредиторська заборгованість

  +171584

  44,89

  352830

  48,13

  + 3,24

  Разом у розділі 5

  +171584

  44,89

  352830

  48,13

  + 3,24

  БАЛАНС

  382272

  100

  733071

  100

  -

  Аналіз даних показує, що зниження частки довгострокових активів викликано в першу чергу пов'язано зі зниженням дебіторської заборгованості, а це фактор позитивний.

  Також позитивним моментом можна вважати значне збільшення - майже на 50% частки грошових коштів у валюті балансу. Це свідчить про поліпшення ліквідності балансу.

  Загальна сума довгострокових активів збільшилася на 95,95%, знову ж за рахунок приросту коштів на 110,77%. При цьому зростання короткострокових зобов'язань склав 105,63%, що вище, ніж показник зростання довгострокових активів - на цей момент керівництву фірми слід звернути увагу [40].

  Вертикальний аналіз балансу дає уявлення про динаміку структури коштів підприємства і їх джерел у вигляді відносних показників. Вертикальний аналіз дозволяє перейти до відносних оцінок і проводити господарські порівняння економічних показників діяльності підприємств, що розрізняються за величиною використаних ресурсів, згладжувати вплив інфляційних процесів, які деформують абсолютні показники фінансової звітності.

  Мета вертикального аналізу - вивчення структури показників балансу на основі розрахунку питомих ваг окремих статей у підсумку балансу й оцінці змін, що відбулися в структурі балансу за звітний період.

  Вертикальний аналіз показує структуру засобів підприємства і їх джерел. Є дві причини, які обумовлюють необхідність і доцільність проведення такого аналізу: з одного боку - перехід до відносних показників дозволяє проводити міжгосподарські порівняння економічного потенціалу і результатів діяльності підприємств, що розрізняються за величиною використовуваних ресурсів і іншим об'ємним показниками; з іншого боку - відносні показники деякою мірою згладжують негативний вплив інфляційних процесів, які можуть істотно спотворювати абсолютні показники фінансової звітності і тим самим ускладнити їх зіставлення в динаміці. Вертикальному аналізу можна піддати або вихідну звітність, або модифіковану звітність (з укрупненої або трансформованому номенклатурою статей, чим і є баланс-нетто

  Аналізуючи зміни, що відбулися в структурі пасиву балансу, можна відзначити як позитивний момент зниження частки кредиторської заборгованості на 22,03%. Збільшення частки капіталу і резервів також можна визнати позитивною тенденцією.

  Зміни в структурі балансу, що відбулися в 2006 році представлені в аналітичній таблиці 2.8.

  Як видно з таблиці зберігається позитивна тенденція до зростання частки грошових коштів у валюті балансу. У порівнянні з 2005 роком цей показник зріс на 5.29%. Відбувається подальше зниження дебіторської заборгованості (на 2.83%). Але на тлі цих змін підсумковий показник по довгострокових активів також зростає (на 2,08%), що свідчить про формування більш мобільної структури активів, що сприяє поліпшенню її фінансового становища. Вертикальна структура пасиву балансу виглядає не настільки позитивно як в 2005 році. Відбувається зниження частки капіталу і резервів, що не є тенденцією позитивною, також зростає кредиторська заборгованість. На це особлива увага повинна звернути керівництво ТОВ «РПК Союз» [40].

  Критеріями якісних змін у майновому положенні підприємства та ступеня їх прогресивності виступають такі показники, як:

  • сума господарських засобів підприємства;

  • частка активної частини основних засобів;

  • коефіцієнт зносу;

  • питома вага бистрореалізуемих активів;

  • частка орендованих основних засобів;

  • питома вага дебіторської заборгованості і т. д. [40].

  Розрахунок даних показників для ТОВ «РПК Союз» наведено в Таблиці 9.

  Перший показник дає узагальнену вартісну оцінку активів, що значаться на балансі підприємства. Це облікова оцінка, не збігається з сумарною ринковою оцінкою його активів.

  У нашому випадку сума господарських засобів підприємства, що дорівнює підсумку балансу нетто на початок 2005 року склала 92 393 тенге., На кінець 2005 року 382 272 тенге., На кінець 2006 року 733 071 тенге. Зростання цього показники розцінюється позитивно.

  Для розрахунку частки активної частини основних засобів необхідно визначитися з визначенням активної частини основних засобів. За нормативними документами під активною частиною основних засобів розуміються машини, обладнання та транспортні засоби. Зростання цього показники розцінюється позитивно.

  Коефіцієнт зносу зазвичай використовується в аналізі як характеристика стану основних фондів. У нашому випадку, з огляду на короткий термін існування фірми на ринку і придбання основних засобів на другому році здійснення діяльності підприємства умовно можна вважати цей показник дорівнює 0.

  Коефіцієнт оновлення - показує яку частину від наявних на кінець звітного періоду основних засобів становлять нові основні засоби. На кінець 2005 року 100% основних засобів становлять нові основні засоби.

  Коефіцієнт вибуття - показує яка частина основних засобів вибула через старість і з інших причин. У нашому випадку вибути ще нічого не встигає [40].

  У 2006 році в майновий стан підприємств істотних змін не відбулося, крім зниження частки основних засобів в активах підприємства (див. Таблиця 10.).

  В цілому оцінка майнового стану ТОВ «РПК Союз» може бути наступною: за минулий період майновий стан підприємства відносно стабільно [40].

  Таблиця 9-Звід аналітичних показників групи майнового стану за 2005 рік

  показник

  значення

  Норм. значення

  на початок

  на кінець

  1

  2

  3

  4

  1.1 Сума господарських коштів, що знаходяться в розпорядженні організації

  92393

  382272

  Зріст

  1.2 Частка основних засобів в активах

  0

  0.04

  -

  1.3 Частка активної частини основних засобів

  0

  0.99

  -

  1.4 Коефіцієнт зносу основних засобів

  0

  0

  -

  1.5 Коефіцієнт зносу активної частини основних засобів

  0

  0

  -

  1.6 Коефіцієнт оновлення

  100

  -

  1.7 Коефіцієнт вибуття

  0

  -

  Таблиця 10-Звід аналітичних показників групи майнового стану за 2006 рік

  показник

  значення

  Норм. значення

  на початок

  на кінець

  1

  2

  3

  4

  1.1 Сума господарських коштів, що знаходяться в розпорядженні організації

  382272

  733071

  зниження

  1.2 Частка основних засобів в активах

  0,04

  0.02

  -

  1.3 Частка активної частини основних засобів

  0,99

  0.99

  -

  1.4 Коефіцієнт зносу основних засобів

  0

  0

  -

  1.5 Коефіцієнт зносу активної частини основних засобів

  0

  0

  -

  1.6 Коефіцієнт оновлення

  0

  1.7 Коефіцієнт вибуття

  0

  Таким чином, стійкість фінансового становища підприємства в значній мірі залежить від доцільності і правильності вкладення фінансових ресурсів в активи. У процесі функціонування підприємства і величина активів, і їхня структура зазнають постійні зміни. Найбільш загальне уявлення про які мали місце якісні зміни в структурі засобів та їх джерел, а також динаміці цих змін можна отримати за допомогою вертикального і горизонтального аналізу звітності.

  Горизонтальний і вертикальний аналізи взаємодоповнюють один одного. Ці види аналізу цінні при міжгосподарських порівняннях, т. К. Дозволяють порівнювати звітність зовсім різних за родом діяльності й обсягам виробництва підприємств.

   1. Оцінка платоспроможності і кредитоспроможності

  ТОВ «РПК Союз»

  Фінансове становище підприємства можна оцінювати з точки зору короткострокової і довгострокової перспектив. У першому випадку критерії оцінки фінансового стану - ліквідність і платоспроможність підприємства, тобто, здатність своєчасно і в повному обсязі провести розрахунки за короткостроковими зобов'язаннями.

  Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства - стабільність його діяльності у світлі довгострокової перспективи. Вона пов'язана із загальною фінансовою структурою підприємства, ступенем його залежності від кредиторів і інвесторів. Таким чином, у другому випадку критерієм оцінки фінансового стану буде фінансова стійкість підприємства.

  Оцінку фінансового стану підприємства можна виробляти двояко:

  По-перше, з точки зору визначення платоспроможності підприємства як здатності підприємства розплачуватися за своїми зобов'язаннями. Тоді показники фінансової стійкості визначать здатність підприємства розплачуватися за своїми довгостроковими зобов'язаннями (в перспективі), а показники ліквідності - здатність підприємства розплачуватися за своїми короткостроковими (поточними) зобов'язаннями.

  По-друге, можна обрати традиційний підхід, який не змінює суті питання. Тобто ми аналізуємо фінансовий стан підприємства, оцінка якого будується на аналізі ліквідності і платоспроможності (поточні зобов'язання) і фінансової стійкості (перспективи).

  Завдання аналізу ліквідності балансу виникає в умовах ринку у зв'язку з посиленням жорсткості фінансових обмежень і необхідністю давати оцінку кредитоспроможності підприємства, тобто його здатності вчасно і повністю розраховуватися за всіма своїми зобов'язаннями. Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань. Від ліквідності балансу слід відрізняти ліквідність активів, яка визначається як величина, зворотна часу, необхідному для їх перетворення в грошові кошти. Чим менше час, який буде потрібно, тим вище ліквідність активів.

  Залежно від ступеня ліквідності, активи підприємства поділяються на такі групи:

  А-1 - Найбільш ліквідні активи - до них відносяться всі статті грошових коштів підприємства та короткострокові фінансові вкладення

  А-2 - Швидко реалізовані активи - дебіторська заборгованість та інші активи (-) іммобілізація

  А-3 - Повільно реалізовані активи - запаси і витрати (+) розрахунки з засновниками (+) довгострокові фінансові вкладення (-) ПДВ (-) рах .. 31

  А-4 - Важко реалізовані активи - статті розділу 1 активу, за винятком статей цього розділу, включених в попередню групу.

  Пасиви балансу групуються за ступенем терміновості їх оплати:

  П-1 - Найбільш термінові зобов'язання - кредиторська заборгованість та позики непогашені в строк;

  П-2 - короткострокові пасиви - короткострокові кредити і позикові кошти;

  П-3 - Довгострокові пасиви - довгострокові кредити і позики;

  П-4 - Постійні пасиви - «Джерела власних коштів».

  Для визначення ліквідності балансу слід зіставити підсумки наведених груп по активу і пасиву. Для цього розглянемо аналітичні таблиці 11 і 12.

  Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо мають місце такі співвідношення:

  А-1> П-1

  А-2> П-2

  А-3> П-3

  А-4 <П-4 [21, с.90-95]

  Таблиця 11-Аналіз платоспроможності за 2005 рік

  АКТИВ

  На початок року

  На кінець року

  відхилення

  ПАСИВ

  На початок року

  На кінець року

  відхилення

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1. Найбільш ліквідні активи

  4000

  204000

  +200500

  1. Найбільш термінові зобов'язання

  61829

  +171584

  +109755

  2.Швидко реалізовані активи

  34545

  43445

  +8900

  2. Короткострокові пасиви

  0

  0

  0

  3. Повільно реалізовані активи

  53848

  118144

  +64246

  3. Довгострокові пасиви

  0

  0

  0

  4. Важко реалізовані активи

  0

  16683

  +16683

  4. Постійні пасиви

  30564

  210688

  +180124

  збитки

  0

  0

  0

  БАЛАНС

  92393

  382272

  +289879

  БАЛАНС

  92393

  382272

  +289879

  У нашому випадку, аналізуючи показники 2005 року, отримуємо наступні співвідношення:

  А-1> П-1 так як 204000> 171584

  А-2> П-2 так як 43445> 0

  А-3> П-3 так як 118144> 0

  А-4 <П-4 так як 16683 <2106884

  Це свідчить про абсолютну ліквідності балансу 2005 року.

  Проаналізуємо дані балансу 2006 року.

  Аналізуючи показники 2006 року, отримуємо наступні співвідношення:

  А-1> П-1 так як 429979> 352830

  А-2> П-2 так як 62578> 0

  А-3> П-3 так як 223831> 0

  А-4 <П-4 так як 16683 <380241 (див. Таблицю 2.12).

  Таблиця 12-Аналіз платоспроможності за 2006 рік [40].

  АКТИВ

  На початок року

  На кінець року

  відхилення

  ПАСИВ

  На початок року

  На кінець року

  відхилення

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1. Найбільш ліквідні активи

  204000

  429979

  +225979

  1. Найбільш термінові зобов'язання

  +171584

  352830

  +181246

  2. Швидко реалізовані активи

  43445

  62578

  +19133

  2. Короткострокові пасиви

  0

  0

  0

  3. Повільно реалізовані активи

  118144

  223831

  +105687

  3. Довгострокові пасиви

  0

  0

  0

  4. Важко реалізовані активи

  16683

  16683

  0

  4. Постійні пасиви

  210688

  380241

  +169553

  збитки

  0

  0

  0

  БАЛАНС

  382272

  733071

  350799

  БАЛАНС

  382272

  733071

  350799

  Це свідчить про абсолютну ліквідності балансу 2006 року.

  Виконання перших трьох нерівностей з необхідністю тягне і четвертого нерівності, тому практично істотним є зіставлення підсумків перших трьох груп по активу і пасиву. Четверте нерівність носить балансуючий характер і в той же час має глибокий економічний сенс: його виконання свідчить про дотримання мінімального умови фінансової стійкості - наявність у підприємства власних оборотних коштів.

  Зіставлення найбільш ліквідних коштів і швидко реалізованих активів з найбільш терміновими зобов'язаннями і короткостроковими пасивами дозволяє з'ясувати поточну ліквідність. Порівняння ж повільно реалізованих активів з довгостроковими пасивами відображає перспективну ліквідність. Поточна ліквідність свідчить про платоспроможність підприємства на найближчий до розглянутого моменту проміжок часу. Перспективна ліквідність являє собою прогноз платоспроможності на основі порівняння майбутніх надходжень і платежів.

  Дані таблиць 11. і 12. дозволяють зробити наступні висновки:

  Найбільша питома вага припадає на найбільш ліквідні активи, а найменший - на важко реалізовані. За пасиву найбільша питома вага припадає на постійні пасиви.

  Проведемо аналіз платоспроможності підприємства, розрахувавши такі показники:

  1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності - показує, яка частина короткострокових позикових зобов'язань може бути погашена негайно за рахунок високоліквідних активів.

  Нормативне значення коефіцієнта прийнято вважати в межах 0,2 -0,3.

  До ла2005 = А1 / П1 + П2 = 204000/171584 = 1,19

  До ла2006 = А1 / П1 + П2 = 429979/352830 = 1,22

  Як бачимо, коефіцієнт абсолютної ліквідності в 2006 році відповідає нормативному значенню. Позитивна також динаміка зростання в порівнянні з попереднім роком.

  1. Проміжний коефіцієнт критичної ліквідності - показує, чи зможе підприємство у встановлені терміни розрахуватися за своїми короткостроковими борговими зобов'язаннями. Він визначається за формулою 22.

  До пл = (ДС + КФВ + ДЗ) / ТО, (22)

  де, ДС - грошові кошти,

  КФВ - короткострокові фінансові вкладення,

  ДЗ - дебіторська заборгованість,

  ТО - короткострокові поточні зобов'язання

  До пл2005 = (204000 + 0 + 43445) / 171584 = 1,44

  До пл2006 = (429979+ 0 + 62578) / 352830 = 1,40

  Достатній критерій показники за нормативами знаходиться в діапазоні від 0,70 до 1 і вище. У нашому випадку цей показник вище. Негативний момент - зниження проміжного коефіцієнта ліквідності в порівнянні з попереднім роком.

  1. Загальний коефіцієнт покриття - дає загальну оцінку платоспроможності підприємства. Він показує, якою мірою поточні кредиторські зобов'язання забезпечуються матеріальними оборотними засобами. Розраховується за формулою 23.

  До п = (ДС + КФВ + ДЗ + ЗЗ) / ТО (23)

  де, ДС - грошові кошти,

  КФВ - короткострокові фінансові вкладення,

  ДЗ - дебіторська заборгованість,

  ЗЗ - запаси і витрати (включаючи ПДВ)

  ТО - короткострокові поточні зобов'язання

  До п2005 = (204000 + 0 + 43445 + 118144 ) / 171584 = 2,13

  До п2006 = (429979+ 0 + 62578 + 223831) / 352830 = 2,03

  Нормальне значення коефіцієнта покриття залежить від того, до якої галузі належить підприємство. Його оптимальне значення варіює в межах від 2 до 3. Наш коефіцієнт має оптимальне значення, насторожує лише тенденція до зниження показника.

  1. Коефіцієнт поточної ліквідності - це практично розрахунок всієї суми довгострокових активів на тенге короткострокової заборгованості.Цей показник і прийнятий в якості офіційного критерію неплатоспроможності підприємства (організації). Його перевага перед іншими показниками платоспроможності в тому, що він є узагальнюючим, враховує всю величину довгострокових активів

  До лт = (А1 + А2 + А3) / П1 + П2

  До лт2005 = (А1 + А2 + А3) / П1 + П2 = (204000 + 43445 + 118144) / 171584 = 2,13

  До лт2006 = (А1 + А2 + А3) / П1 + П2 = (429979 + 62578 + 223831) / 352830 = 2,03

  [10, с.78-82]

  Коефіцієнт поточної ліквідності відповідає нормативному значенню для даної галузі. Але знову ж таки спостерігається зниження даного показника, що, безумовно, може бути викликано коротким періодом існування фірми на ринку.

  Оцінка фінансового стану підприємства буде неповною без аналізу фінансової стійкості. Фінансова стійкість підприємства характеризується станом фінансових ресурсів, що забезпечують безперебійний процес виробництва та реалізації продукції (послуг) на основі реального зростання прибутку.

  Для характеристики фінансової стійкості прийнято розраховувати ряд показників. Основними показниками фінансової стійкості є:

  1. наявність власних коштів підприємства в обороті;

  2. коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними оборотними засобами;

  3. коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними і позиковими засобами;

  4. коефіцієнт фінансової стійкості;

  5. коефіцієнт автономії.

  1. Для того щоб оцінити перший показник необхідно із загальної суми джерел власних коштів (розділ 3 пасиву балансу) відняти вартість поточних активів (розділ 1 активу балансу), а також збитків, відображених в балансі, тобто розрахунок вести за формулою 24.

  СОС = Іс с - ТА - У (24)

  де, СОС - оборотних коштів власних;

  Іс с - джерела власних коштів;

  ТА - поточні активи;

  У - збиток.

  Отже,

  СОС 2005 = 210688 - 16683 - 0 = 194 005 тенге.

  СОС 2006 = 380241 - 16683 - 0 = 363 558 тенге.

  Так як у підприємства не розроблено нормативи власних оборотних коштів, доведеться скористатися коефіцієнтом забезпеченості власними оборотними засобами.

  2. Розрахуємо інші коефіцієнти забезпеченості власними оборотними засобами. Для цього складемо таблицю 13 [40].

  Таблиця 13-Оцінка фінансової стійкості ТОВ «РПК Союз» за 2006 р

  № п / п

  Найменування показників

  На початок 2006 р

  На кінець 2006 р

  Відхилення (5гр. - 4гр.)

  1

  2

  4

  5

  6

  1

  Капітал і резерви - джерела формування власних коштів

  210688

  380241

  + 169553

  2

  непокриті збитки

  -

  -

  -

  3

  поточні активи

  16683

  16683

  0

  4

  Наявність власних оборотних коштів (стр.1-стор.2-стор.3)

  194005

  363558

  + 169553

  5

  Довгострокові зобов'язання

  -

  -

  -

  6

  Короткострокові зобов'язання

  +171584

  352830

  + 181 246

  7

  Наявність власних і позикових коштів (стор.4 + стор.5 + стор.6)

  365589

  716388

  + 350799

  8

  Запаси і витрати

  365589

  716388

  +350799

  9

  Надлишок, нестача власних коштів (стор.4-стор.8)

  -171584

  -352830

  -181246

  10

  Надлишок, нестача власних коштів (стор.7-стор.8)

  0

  0

  0

  11

  Частка власних коштів в товарах і витратах,% (стор. 4 / стр. 8)

  53,06

  50,75

  -2,31

  У додатку А показано динаміка капіталу, короткострокових зобов'язань і запасів підприємства за 2005-2006 рр

  Розрахунки, наведені в таблиці. Дозволяють охарактеризувати фінансову стійкість ТОВ «РПК Союз» за наступними показниками:

  1. коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними оборотними засобами склав:

  на кінець 2005 року - 0,531

  на кінець 2006 року - 0,508

  1. коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними і позиковими засобами склав:

  на кінець 2005 року - 1 (365589/365589)

  на кінець 2006 року - 1 (716388/716388)

  1. коефіцієнт фінансової стійкості

  До Ф. У. = (ВОК + ДО) / ДК (25)

  де, До - довгострокові зобов'язання,

  ДК - довгострокові активи.

  До ф.у.2005 = (194005 + 0) / 365589 = 0,531

  До ф.у.2006 = (363558 + 0) / 716388 = 0,508

  1. коефіцієнт автономії (К в) визначається як відношення суми власних коштів у вигляді капіталу і резервів до вартості всіх активів, тобто за формулою 26.

  До в = Іс с / Валюта балансу (26)

  До в2005 = 210688/382272 = 0,551

  До в2006 = 380241/733071 = 0,519

  Розрахункові показники відповідають прийнятому нормативному значенню коефіцієнта автономії - не менше 0,5.Превишеніе нормативного значення, як в нашому випадку, означає зростання фінансової незалежності організації, зменшення ризику фінансових труднощів в майбутньому періоді.

  Узагальнюючим показником фінансової стійкості є надлишок чи недолік джерел коштів для формування запасів і витрат, який визначається у вигляді різниці величини джерел засобів і величини запасів і витрат. Для характеристики джерел формування запасів і витрат використовується кілька показників, які відображають різні види джерел.

  1. Загальна величина запасів і витрат

  ЗЗ 2006 = 211 536 тенге. + 12 295 тенге. = 223 831 тенге.

  2. Наявність власних оборотних коштів:

  СОС 2006 = 363558 тенге.

  3. Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат чи функціонуючий капітал (КФ):

  КФ 2006 = 363558 тенге.

  4. Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (ВІ):

  ВІ 2006 = 363558 тенге.

  Трьом показникам наявності джерел формування запасів і витрат відповідають 3 показника забезпеченості запасів і витрат джерелами формування:

  1. Надлишок або нестача власних оборотних коштів:

  Ф з = СОС - ЗЗ, (27)

  У нашому випадку, Ф з = 363558 тенге.- 223 831 тенге. = 139 727 тенге.,

  2. Надлишок або нестача власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат:

  Ф т = КФ - ЗЗ, (28)

  У нашому випадку, Ф т = 363558 тенге. - 223 831 тенге. = 139 727 тенге.,

  3. Надлишок або нестача загальної величини основних джерел для формування запасів і витрат:

  Ф о = ВІ - ЗЗ, (29)

  У нашому випадку, Ф про = 363558 тенге. - 223 831 тенге. = 139 727 тенге.

  За допомогою цих показників ми можемо визначити трикомпонентний показник типу фінансової ситуації: 1, якщо Ф> 0, 0, якщо Ф <0.

  У нашій ситуації ми спостерігаємо рідкісний тип фінансової стійкості або абсолютну фінансову стійкості, при котjрой S = {1.1.1}. [21, с.101]

  У таблиці 14 сформуємо основні показники кредитоспроможності ТОВ «РПК Союз».

  Таблиця 14- Оцінка кредитоспроможності ТОВ «РПК Союз»

  показники

  2004 р

  2005 р

  2006р.

  1

  2

  3

  4

  1. Виручка від реалізації продукції, тис. Тенге.

  41217

  55292

  70715

  2.Чістие поточні активи, тис. Тенге.

  1 079

  1226

  один тисяча сімсот вісімдесят дві

  3. Власний капітал (за мінусом нематеріальних активів), тис. Тенге.

  3844

  4312

  5638

  4. Короткострокова заборгованість, тис. Тенге.

  3188

  4142

  4011

  5. Дебіторська заборгованість, тис. Тенге.

  447

  329

  913

  6. Ліквідні активи (грошові кошти), тис. Тенге.

  477

  769

  796

  7. Відношення обсягу реалізації до чистих активів (К1) (стр.1: стор.2)

  38,20

  45,10

  39,68

  8. Відношення обсягу реалізації до власного капіталу (К2) (стр.1: стор.3)

  10,72

  12,82

  12,54

  9. Ставлення короткострокової заборгованості до власного капіталу (К3) (стор.4: стор.3)

  0,83

  0,96

  0,71

  10. Відношення дебіторської заборгованості до виручки від реалізації (К4) (стор.5: стор.1)

  0,011

  0,006

  0,013

  11. Відношення ліквідних активів до короткострокової заборгованості (К5) (стор.6: стор.4)

  0,15

  0,19

  0,20

  У додатку Б показані показники кредитоспроможності підприємства за 2004-2006 рр. Як видно з таблиці 14, коефіцієнт К1, який характеризує відношення обсягу реалізації до чистих поточним активам, збільшився в 2005 р в порівнянні з 2004р. на 6,90 (45,10-38,20). Це говорить про те, що у підприємства був високий рівень продажів, який позитивно впливає на кредитоспроможність підприємства. У 2006 р спостерігається зниження показника до 39,68, що говорить про те, що відбулося зниження короткострокової заборгованості, яка вплинула на показник чистих поточних активів, що позитивно впливає на показник кредитоспроможності.

  Помітне зростання коефіцієнта К2, який характеризує відношення обсягу реалізації до власного капіталу. У 2004 р він становив 10,72, в 2005 р -12,82, а в 2006 р -12,54. Цей показник показує оборотність власних джерел. Таким чином, виручка від реалізації на 1 тенге. власного капіталу в 2006составіла 12,54 тенге. Показник знизився незначно в порівнянні з 2005 роком на 0,28, але його зростання в 2005 р є позитивним моментом [40].

  Збільшення коефіцієнта К3 (відношення короткострокової заборгованості до власного капіталу) з 0,83 у 2004 р до 0,96 в 2005 р говорить про те, що короткострокова заборгованість майже зрівнялася з розміром власних джерел. У 2006 році цей коефіцієнт знизився до 0,71. При ліквідації підприємства розмір власних джерел був би достатній, щоб розплатитися з усіма кредиторами повністю, в 2006 р на те, щоб погасити борги пішов би 71% капіталу. Але якщо зростання коефіцієнтів продовжитися, то розмір короткострокових зобов'язань може досягти розміру власних джерел.

  При розгляді коефіцієнта К4 (відношення дебіторської заборгованості до виручки від реалізації) спостерігається його зниження в 2005 р до 0,006 (у 2004 році він становив 0,011), це пов'язано з прискоренням оборотності дебіторської заборгованості, але в 2006 р ситуація погіршується. Підвищення коефіцієнта до 0,013 свідчить про уповільнення оборотності дебіторської заборгованості, а це можна розглядати як ознака зниження кредитоспроможності підприємства.

  Коефіцієнт К5 (відношення ліквідних активів до короткострокової заборгованості) постійно підвищується. У 2004 р він становив 0,15, в 2005 р 0,19, а в 2006 р -0,20. Це говорить про те, що підприємство в 2006 р мало можливість коштами відразу погасити 20% короткострокової заборгованості, в той час як в 2005 р воно могло погасити 19%, а в 2004 році всього 15%. Тому підвищення коефіцієнта є позитивним моментом, але в той же час його значення недостатньо.

  В цілому можна зробити висновок, що підприємство є досить кредитоспроможним. При розгляді відносини дебіторської заборгованості до виручки помітне зростання коефіцієнта в 2006 до 0,013, це говорить про те, що відбулося уповільнення оборотності дебіторської заборгованості. Недостатнім є значення коефіцієнта, незважаючи на його постійне зростання, що характеризує відношення ліквідних активів до короткострокової заборгованості. Показник на кінець 2006 р склав 0,20, коли повинен бути не менше 0,25-0,30, це говорить про те, що у підприємства недостатньо грошових коштів, щоб відразу погасити всю заборгованість. Важливим є те, що у підприємства достатньо власних джерел, щоб погасити всю короткострокову заборгованість, На кінець 2006 р на погашення заборгованості пішло б 71% всього капіталу підприємства [40].

  Таким чином, платоспроможність підприємства тісно пов'язана з поняттям кредитоспроможності. Кредитоспроможність - це такий фінансовий стан, яке дозволяє отримати кредит і своєчасно його повернути.

  Ліквідність - це здатність організації швидко виконувати свої фінансові зобов'язання, а при необхідності і швидко реалізовувати свої кошти. Чим швидше актив підприємства може бути звернений без втрати вартості в гроші, тим вище його ліквідність.

  Аналіз ліквідності платоспроможності та кредитоспроможності балансу, показує, по яких напрямках треба вести цю роботу, дає можливість виявити найважливіші аспекти і найслабші позиції в проведеному аналізі. Відповідно до цього результати аналізу дають відповіді на питання, які найважливіші способи поліпшення стану підприємства. Але головне є своєчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності, знаходити резерви поліпшення його платоспроможності.

  Оцінка платоспроможності підприємства проводиться за допомогою коефіцієнтів ліквідності, які є відносними величинами. Вони відображають можливість підприємства погасити короткострокову заборгованість за рахунок тих чи інших елементів оборотних коштів. Чим вище коефіцієнт поточної ліквідності, тим більше довіри викликає підприємство у кредиторів.

  2.4 Оцінка ділової активності діяльності ТОВ «РПК Союз»

  Тільки комплексне обстеження діяльності підприємства може дати повну картину його економічного стану, виявити приховані несприятливі процеси, які можуть спричинити за собою серйозні неприємності в найближчій і віддаленій перспективі. Якщо неплатоспроможність і фінансова нестійкість - індикатори можливого настання банкрутства, то до незадовільних показників рентабельності і ділової активності потрібно ставитися як до факторів, що збільшують фінансові труднощі, що підвищує ймовірність банкрутства, але не обов'язково його предопределяющим.

  Оцінка і аналіз результативності фінансово-господарської діяльності проводиться на підставі оцінки ділової активності підприємства. Від ділової активності підприємства багато в чому залежать ефективність використання фінансових ресурсів і стабільність його фінансового стану

  Ділова активність - це реальний прояв дій, що полягають в мобільності, підприємливості, ініціативи.

  Традиційно економічний аналіз займається зіставленням фактичних даних про результати виробничо-господарської діяльності підприємства з плановими показниками, виявленням і оцінкою відхилень факту від плану. Потім загальна сума відхилень розкладалася на окремі суми, обумовлені впливом різних факторів. У ринковій економіці найголовнішим мірилом ефективності роботи є результативність. Найбільш загальною характеристикою результативності прийнято вважати прибуток. Розгляд сутності результативності дозволяє визначити основні завдання її аналізу, які полягають в тому, щоб:

  • визначити достатність досягнутих результатів для ринкової фінансової стійкості підприємства, скорочення конкурентоспроможності;

  • вивчити джерела виникнення та особливості впливу на результативність різних факторів;

  • розглянути основні напрямки подальшого розвитку аналізованого об'єкта.

  Набір економічних показників, що характеризують діяльність підприємства залежить від глибини дослідження. За даними зовнішньої звітності можна проаналізувати такі показники: показники ділової активності, економічний ефект (прибуток), показники економічної ефективності (рентабельності). Один з напрямків результативності є оцінка ділової активності, яка проявляється у динамічному розвитку підприємства, досягненні нею поставлених цілей, що відображають абсолютні вартісні і відносні показники. Ділова активність у фінансовому аспекті проявляється у швидкості обороту коштів. Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних коефіцієнтів - показників оборотності, причому:

  • від швидкості обороту коштів залежить розмір річного обороту;

  • з розмірами обороту, а, отже, і з оборотністю, пов'язана відносна величина умовно-постійних витрат: чим швидше оборот, тим менше на один оборот доводиться цих витрат;

  • прискорення обороту на тій чи іншій стадії кругообігу коштів залежить від того, як швидко відбувається оборот на інших стадіях.

  Ділову активність підприємства можна представити як систему кількісних і якісних критеріїв.

  Якісних критерії - це широта ринків збуту (внутрішніх і зовнішніх), репутація підприємства, конкурентоспроможність, наявність стабільних постачальників і споживачів.

  Кількісні критерії визначаються низкою показників, серед яких найбільш поширеними є:

  • показники оборотності коштів;

  • показники рентабельності діяльності підприємства [40].

  Розрахуємо показники оборотності. До них відносяться:

  • Коефіцієнт загальної оборотності активів за розрахунковий період;

  • Коефіцієнт оборотності власного капіталу;

  • Середні терміни (в днях) обороту дебіторської та кредиторської заборгованості.

  Розрахуємо перший коефіцієнт для ТОВ «РПК Союз» за формулою 30

  До ол = Виручка / Середня за період вартість активів, (30)

  До ол2005 = 1595577 тенге. / 228991 тенге. = 6,97 оборотів за рік

  До ол2006 = 3019407 тенге. / 540988,5 тенге. = 5,58 оборотів за рік

  Як видно з розрахунків, кількість оборотів капіталу організації знижується. Це змушує замислитися над виникненням подібної негативної тенденції.

  Розрахуємо другий коефіцієнт за формулою 31.

  Кос = Виручка / Середньорічна сума власного капіталу, (31)

  До ос2005 = 1595577 тенге. / 210688 тенге. = 7,57 оборотів за рік

  До ос2006 = 3019407 тенге. / 380241 тенге. = 7,94 оборотів за рік

  У наявності сприятлива тенденція, що характеризується зростанням числа оборотів.

  Розрахуємо третій коефіцієнт за формулою 32.

  До од = (Середня річна сума дебіторської заборгованості / Виручка) * Д (дні в періоді)

  (32)

  До од2005 = (38995 тенге. / 1595577 тенге.) * 365 днів = 8,92 днів

  До од2006 = (53011,5 тенге. / 3019407 тенге.) * 365 днів = 6,40 днів

  Для характеристики ділової активності підприємства можуть бути використані і інші показники (див. Таблицю 15).

  Проаналізуємо отримані результати. Прискорення оборотності оборотних коштів зменшує потребу в них. У нашому випадку відбувається уповільнення оборотності оборотних коштів, що є негативним моментом і вимагає для збереження стабільного фінансового стану підприємства додаткових оборотних коштів.

  До узагальнюючих показників оцінки ефективності використання ресурсів підприємства і динамічності його розвитку відносяться показники ресурсоотдачи і коефіцієнт стійкості економічного зростання.

  Ресурсоотдачи (коефіцієнт оборотності авансованого капіталу). Характеризує обсяг реалізованої продукції, що припадає на тенге коштів, вкладених в діяльність підприємства.

  У нашому випадку,

  Ресурсоотдачи за 2005 рік складе 1595577/13342 = 119,59 оборотів за рік

  Ресурсоотдачи за 2006 рік складе 3019407/26683 = 113,14 оборотів за рік

  Відбувається зниження показника ресурсоотдачи, це несприятлива тенденція.

  Коефіцієнт стійкості економічного зростання розраховується як відношення різниці між чистим прибутком і дивідендами, виплаченими акціонерам до власного капіталу.

  Коефіцієнт стійкості 2005 = (112780 тенге.- 0 тенге.) / 210688 тенге. = 0,54

  Коефіцієнт стійкості 2006 рік = (252055 тенге.- 0 тенге.) / 380241 тенге. = 0,66

  Таблиця 15- Розрахунок показників ділової активності ТОВ «РПК Союз»

  № п / п

  Формула розрахунку

  Розрахунок за 2005 рік

  Розрахунок за 2006 рік

  відхилення

  1

  2

  3

  4

  5

  Показники оборотності активів

  1

  КОа = ВР / А, де КОа - коефіцієнт оборотності всіх активів; ВР-виручка без ПДВ; А -ср. вартість активів за поточний період

  1595577/228991 = 6,97 оборотів за рік

  3019407 / 540988,5 = 5,58 оборотів за рік

  -1,39 обороту

  2

  ПОА = Ас / ВРД, де ПОА - показник оборотності всіх активів в днях, Ас -среднемесячная вартість всіх активів; ВРД -среднедневная виручка від реалізації

  19083/4371 = 4,4

  45082/8272 = 5,5

  +1,1

  3

  КО ВОА = ВР / ВОАС, де КОВО коефіцієнт оборотності поточних активів, ВОАС - пор. вартість поточних активів за період

  1595577/8342 = 191,2 оборотів за рік

  3019407/16683 = 181,0 оборотів за рік

  -10,2

  4

  КОоа = ВР / дас, де КОоа - коефіцієнт оборотності довгострокових активів, дас - пор. вартість довгострокових активів за період

  1595577/228991 = 6,97 оборотів за рік

  3019407/540989 = 5,58 оборотів за рік

  -1,39

  5

  Коз = СРТ / Зс, де Коз коефіцієнт оборотності запасів продукції, СРТ - собівартість продукції, Зс - середня вартість запасів

  1430490/81000 = 17,66

  2647146/161768 = 16,37

  -1,29

  Показники оборотності власного капіталу

  6

  Кос = Виручка / Середньорічна сума власного капіталу

  1595577 ./ 210688 = 7,57 оборотів за рік

  3019407/380241 = 7,94 оборотів за рік

  + 0,37

  Показники оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості

  7

  Кодзі = ВР / ДЗС, де Кодзі-коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, ДЗС - середня сума дебіторської заборгованості

  1595577/38995 = 40,91 оборотів за рік

  3019407/53012 = 56,95 оборотів за рік

  + 16,04

  8

  КОКЗ = ВР / ДЗС, де Кодзі-коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, КЗС - середній залишок кредиторської заборгованості

  1595577/116707 = 13,67 оборотів за рік

  3019407/262207 = 11,52 оборотів за рік

  - 2,15

  Коефіцієнти ділової активності підприємства розглянемо в додатку В.Даний коефіцієнт показує, якими темпами може розвиватися підприємство надалі, не змінюючи вже сформоване співвідношення між різними джерелами фінансування, фондоотдачей, рентабельністю виробництва і дивідендною політикою. Зростання цього показника позитивно характеризує перспективні можливості розвитку ТОВ «РПК Союз» [40].

  Прибуток є найважливішою економічною категорією і основною метою діяльності будь-якої комерційної організації. Прибуток характеризує досягнутий підприємством результат (ефект) в сумі. Однак сума прибутку як абсолютна величина ще не характеризує фінансову ефективність господарювання. Для оцінки рівня ефективності фінансово-господарської діяльності застосовується показник рентабельності, що характеризує прибутковість за рівнем.

  Одним з напрямком аналізу ділової активності є забезпечення темпів його зростання і рівень ефективності використання ресурсів підприємства. Для реалізації цього напрямку можуть бути розраховані різні показники, що характеризують ефективність використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів за формулами і занесемо в таблицю 16 [40].

  Таблиця 16- Коефіцієнти, що характеризують ділову активність підприємства

  показники

  2005 р

  2006 р

  зміна

  Коефіцієнт загальної ресурсоотдачі або коефіцієнт трансформації (D1)

  1,13

  1,78

  + 0,65

  Коефіцієнт оборотності мобільних засобів (D2)

  1,34

  2,12

  + 0,78

  Коефіцієнт віддачі нематеріальних активів (D3)

  197,47

  316,06

  + 118,59

  Коефіцієнт фондовіддачі (D4)

  7,42

  11,61

  + 4,19

  Коефіцієнт оборотності власного капіталу (D5)

  2,55

  3,82

  + 1,27

  Коефіцієнт оборотності матеріальних засобів (D6)

  то ж в днях (D7)

  2,06

  175

  3,23

  111

  + 1,17

  - 64

  Коефіцієнт оборотності грошових коштів (D8)

  5,53

  8,94

  + 3,41

  Коефіцієнт оборотності коштів в розрахунках (D9)

  Термін оборотності коштів в розрахунках (D10)

  13,77

  26

  21,61

  17

  + 7,84

  - 9

  Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (D11)

  Термін оборотності кредиторської заборгованості (D12)

  2,66

  135

  4,18

  86

  + 1,52

  - 49

  Показник тривалості операційного циклу (D13)

  201

  128

  - 73

  Показник тривалості фінансового циклу (D14)

  66

  42

  - 24

  У додатку Г показана структура змін ділової активності підприємства.

  За таб. 16 можна зробити висновки. По-перше, по групі загальних показників оборотності активів можна сказати наступне: розрахунок коефіцієнта трансформації показує, що кожна одиниця активів в 2005-06 рр. принесла 1,13 і 1,78 тенге. реалізованої продукції; з іншого боку він показує, що за рік повний цикл виробництва та обігу, що приносить прибуток, відбувається 1,13 і 1,76 разів. Крім цього зростання показника в динаміці говорить про велику зношеність основних засобів. Зростання швидкості обороту всіх оборотних коштів (з розрахунку показника оборотності мобільних засобів) склав 58,21% в 2006 р в порівнянні з 2005 р Ефективність використання нематеріальних активів за два роки покращилася, т. К. Збільшилася кількість обертів на 118,5 оборотів , про що говорить зростання в динаміці показника віддачі нематеріальних активів. А ефективність використання основних засобів підприємства відображає показник фондовіддачі, причому відбулося зростання показника з на 4,19 оборотів. Це може бути досягнуто або через підвищення обсягу реалізації продукції або за рахунок більш високого технічного рівня основних засобів; це говорить про зменшення витрат звітного періоду.

  По-друге, по групі показників управління активами: розрахунок показника оборотності власного капіталу показує, з фінансової точки зору, що швидкість обороту вкладеного капіталу склала 2,55 і 3,82 обороту в період. Таке значення показника і його зростання в динаміці (на 49,8%) означає перевищення рівня реалізації над вкладеним капіталом, а це тягне за собою зростання кредитних ресурсів і можливість досягнення рівня, де кредитори починають брати участь у справі більше, ніж власники. Розрахунок показника оборотності матеріальних засобів показує, що число оборотів запасів і витрат склало в 2005 р - 13, 77, а в 2006 р - 21,61, що забезпечило скорочення терміну оборотності матеріальних засобів на 9 днів. А при розрахунку показника оборотності грошових коштів встановили, що швидкість обороту грошових коштів за два роки зросла на 61,66%. Зростання показника оборотності коштів в розрахунках в 2006 р на 56,94% показує розширення комерційного кредиту, що надається підприємством, а значення цього ж показника в днях каже, що в середньому дебіторська заборгованість перетворювалася в кошти протягом періоду відповідно в 2005-06 рр . повних 13 і 21 разів. У свою чергу, розрахунок показника оборотності кредиторської заборгованості показує розширення комерційного кредиту, що надається підприємству в 2006 р на 57,14%, а значення його в днях показує, що в середньому для виробництва, продажу і оплати продукції підприємства буде потрібно на 49 днів менше в 2006 року, ніж в 2005 р

  По-третє, динаміка показника тривалості операційного циклу говорить про скорочення тривалості операційного циклу на 73 дня, а динаміка показника тривалості фінансового циклу - про скорочення тривалості фінансового циклу на 24 дня. Це, загалом, характеризується як позитивна тенденція, т. К. Відбувається збільшення термінів оборотності активів підприємства

  Для визначення рентабельності виробництва використовується балансовий прибуток. Розрізняють рентабельність підприємства і рентабельність продукції, рентабельність активів.

  Рентабельність підприємства характеризує ефективність його діяльності.

  Рентабельність продукції розраховується як відношення суми прибутку від реалізації продукції до витрат на виробництво і реалізацію продукції

  Рентабельність активів визначається як відношення балансового прибутку до середньорічної вартості активів підприємства [40].

  Для оцінки динаміки прибутку складемо і розглянемо таблицю 17.

  Табліца17-Аналіз прибутку ТОВ «РПК Союз», тенге.

  найменування показника

  Код рядка

  За 2005 рік

  За 2006 рік

  % відхилення

  1

  2

  3

  4

  5

  1.Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

  Виручка (нетто) від продажу товарів, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів та інших обов'язкових платежів)

  010

  1589433

  3007112

  189

  1

  2

  3

  4

  5

  Собівартість проданих товарів, послуг

  020

  1430490

  2647146

  185

  Валовий прибуток

  030

  158943

  359966

  227

  Комерційні витрати

  040

  0

  0

  -

  Управлінські витрати

  050

  0

  0

  -

  Прибуток від продажів (стор.010-020-030-040)

  060

  158943

  359966

  227

  2. Операційні доходи і витрати

  відсотки до отримання

  070

  -

  -

  -

  Відсотки до сплати

  080

  -

  -

  -

  Доходи від участі в інших організаціях

  090

  -

  -

  -

  Інші операційні доходи

  100

  -

  -

  -

  Інші операційні витрати

  110

  -

  -

  -

  3. Позареалізаційні доходи і витрати

  позареалізаційні доходи

  120

  -

  -

  -

  позареалізаційні витрати

  130

  10548

  28315

  268

  Прибуток (збиток) до оподаткування

  140

  148395

  331651

  224

  Податок на прибуток

  170

  35615

  79596

  224

  1

  2

  3

  4

  5

  Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

  180

  -

  -

  -

  4. Надзвичайні доходи і витрати

  Надзвичайні доходи

  -

  -

  -

  Надзвичайні витрати

  -

  -

  -

  Чистий прибуток

  190

  112780

  252055

  224

  Дані таблиці 17 свідчать про зростання показників прибутковості підприємства.

  Постійні витрати з прибутком складають маржинальний дохід підприємства, розподіл витрат на постійні та змінні і використання показника маржинального доходу дозволяє розрахувати поріг рентабельності, тобто. Е. Суму виручки, яка необхідна для того, щоб покрити всі постійні витрати підприємства. Прибутки при цьому не буде. Рентабельність при такій виручці буде дорівнювати нулю [17, с.43].

  Розраховується поріг рентабельності за формулою:

  Поріг рентабельності = Постійні витрати в собівартості реалізованої продукції

  Частка маржинального доходу у виручці (33)

  Якщо відомий поріг рентабельності, то неважко підрахувати запас фінансової стійкості (ЗФУ):

  ЗФУ = (Виручка - Поріг рентабельності) * 100

  Виручка (34)

  До основних показників рентабельності відносяться: рентабельність авансованого капіталу і рентабельність власного капіталу. Їх економічна інтерпретація полягає в наступному: скільки тенге прибутку припадає на 1 тенге авансованого (власного) капіталу. При розрахунку можна використовувати прибуток звітного періоду або чистий прибуток.

  Аналізую рентабельність в просторово-часовому аспекті, необхідно взяти до уваги три особливості цих показників:

  • перша пов'язана з тимчасовим аспектом діяльності підприємства. Так, коефіцієнт рентабельності продукції визначається результативністю роботи звітного періоду; а імовірнісний і плановий ефект - не відображає. Коли підприємство робить перехід на нові перспективні технології або види продукції, що вимагають великих інвестицій, значення показників рентабельності може тимчасово знизитися. Але якщо стратегічні перебудови обрані вірно - понесені витрати окупаються, т. Е. Зниження рентабельності не можна розглядати тільки як негативну тенденцію;

  • друга особливість визначається проблемою ризику. Багато управлінські рішення пов'язані з проблемою "добре їсти або спокійно спати?". Якщо вибирають перше - то рішення спрямовані на отримання високого прибутку, хоча б і ціною ризику. При другому варіанті - навпаки. Одним з показників ризикованості бізнесу є коефіцієнт фінансової залежності - чим вище його значення, тим більш ризикована, з позиції акціонерів і кредиторів, є підприємство;

  • третя особливість пов'язана з проблемою оцінки, т. е. чисельник і знаменник показника рентабельності власного капіталу виражені в грошових одиницях різної купівельної спроможності. Чисельник динамічний, відбиває сформований рівень цін на товари та послуги в основному за минулий період. Знаменник - складається протягом ряду років, він виражається в обліковій оцінці, яка може істотно відрізнятися від поточної оцінки [40].

  Для більш повної характеристики проведемо аналіз рентабельності. (Див. Таблицю 18) [40].

  Таблиця 18-Аналіз рентабельності ТОВ «РПК Союз», тенге.

  найменування показника

  За 2005 рік

  За 2006 рік

  відхилення

  в сумі

  в%

  1

  2

  3

  4

  5

  Виручка від продажу товарів, послуг, тенге.

  1595577

  3019407

  +1423830

  189

  ПДВ, акцизи та інші платежі, тенге.

  6144

  12295

  +6151

  200

  Виручка за мінусом податку

  1589433

  3007112

  +1417679

  189

  Витрати на виробництво і реалізацію продукції, послуг, тенге.

  1430490

  2647146

  +1211256

  185

  Прибуток від реалізації продукції, тенге.

  158943

  359966

  +201023

  227

  Рентабельність продукції в% до витрат

  11,11

  13,6

  -

  -2,49

  Доходи від позареалізаційних операцій, тенге.

  -

  -

  -

  -

  Надзвичайні і інші доходи, тенге.

  -

  -

  -

  -

  Балансовий прибуток підприємства, тенге.

  148395

  331651

  +183256

  224

  Активи підприємства (середньорічна вартість), тенге.

  228991

  540988,5

  311997,5

  236

  Рентабельність підприємства, в% до активів

  64,8

  61,3

  -

  -3,5

  Податки, що виплачуються з прибутку, тенге.

  35615

  79596

  +43981

  224

  Чистий прибуток, тенге.

  112780

  252055

  +139275

  224

  Результативність і економічна доцільність функціонування підприємства вимірюється абсолютними і відносними показниками, розрахунок яких буде здійснюватися за чистим прибутком.

  Рентабельність продажів (реалізації) (R1) показує, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції. Даний показник розраховується або за валовим прибутком від реалізації або за чистим прибутком. Перший спосіб відображає зміни в політиці ціноутворення і здатність підприємства контролювати собівартість реалізації продукції, т. Е. Ту частину коштів, яка необхідна для оплати поточних витрат. Динаміка коефіцієнта може свідчити про необхідність перегляду цін або посилення контролю за використанням матеріально-виробничих запасів.

  Загальна рентабельність звітного періоду (R2)

  Рентабельність власного капіталу (R3) дозволяє визначити ефективність використання власного капіталу, порівняти з можливим отриманням доходу від вкладення цих коштів в інші цінні папери. У західних країнах він робить істотний вплив на рівень котирування акцій підприємства. Показник показує, скільки грошових одиниць чистого прибутку заробила кожна грошова одиниця, вкладена власниками підприємства.

  Економічна рентабельність (сукупного капіталу) (R4) показує, скільки грошових одиниць буде потрібно підприємству для отримання 1 грошової од. прибутку, незалежно від джерел залучення цих коштів. Рівень конкурентоспроможності визначається за допомогою порівняння рентабельності всіх активів з середньогалузевими коефіцієнтами [40].

  Фондорентабельность (R5) показує ефективність використання основних засобів та інших поточних активів.

  Рентабельність основної діяльності (R6) показує, скільки прибутку від реалізації припадає на 1 тенге витрат.

  Рентабельність перманентного капіталу (R7) показує ефективність використання капіталу, вкладеного в діяльність підприємства на тривалий термін.

  Період окупності власного капіталу (R8) показує число років, протягом яких повністю окупляться вкладення в дане підприємство

  Розрахуємо основні показники оцінки рентабельності, діяльності підприємства, скориставшись даними таблиць 16 і 17.

  Чистий прибуток 2005 г. = 112780 тенге.

  Чистий прибуток 2006 г. = 252055 тенге.

  Спостерігається приріст в розмірі 124%. Розцінюється вельми позитивно.

  Рентабельність продукції 2005 рік дорівнює 11,11%

  Рентабельність продукції 2006 рік дорівнює 13,6%

  Спостерігається збільшення показника, що позитивно позначається на фінансовому стані підприємства.

  Рентабельність основної діяльності = прибуток від реалізації / витрати на виробництво і збут продукції

  Рентабельність основної діяльності 2005 = 11,11%

  Рентабельність основної діяльності 2006 = 13,6%

  Рентабельність сукупного капіталу = чистий прибуток / підсумок середнього балансу-нетто

  Рентабельність сукупного капіталу 2005 = 29,5%

  Рентабельність сукупного капіталу 2006 = 34,4% [13, с. 24]

  В цілому, показники рентабельності досить позитивні.

  Проведений фінансовий аналіз діяльності ТОВ «РПК Союз» свідчить про те, що:

  • спостерігається поліпшення основних показників діяльності підприємства в динаміки з 2004 по 2006 рік;

  • є позитивна динаміка валюти балансу за останні 3 роки, при цьому поточні активи не змінилися, що є позитивним фактором;

  • загальна сума довгострокових активів в 2006 році збільшилася на 95,95%, в основному за рахунок приросту коштів на 110,77%. При цьому зростання короткострокових зобов'язань склав 105,63%, що вище, ніж показник зростання довгострокових активів;

  • вертикальна структура пасиву балансу 2006 року виглядає не настільки позитивно як в 2005 році. Відбувається зниження частки капіталу і резервів, що не є тенденцією позитивною, також зростає кредиторська заборгованість;

  • в цілому, майновий стан ТОВ «РПК Союз» може бути охарактеризоване як відносно стабільне;

  • баланс 2006 року є абсолютно ліквідним;

  • коефіцієнт поточної ліквідності відповідає нормативному значенню для даної галузі. Але знову ж таки спостерігається зниження даного показника;

  • в нашій ситуації ми спостерігаємо рідкісний тип фінансової стійкості або абсолютну фінансову стійкості.

  • відбувається уповільнення оборотності оборотних коштів, що є негативним моментом і вимагає для збереження стабільного фінансового стану підприємства додаткових оборотних коштів.

  • підприємство на кінець 2006 року має досить позитивні показники рентабельності [40].

  На підставі отриманих даних, можна судити про позитивну фінансово-економічної діяльності ТОВ «РПК Союз» за аналізований період часу.

  Також результати, викладеного у другому розділі роботи фінансового аналізу дозволяють запропонувати деякі рекомендації щодо оптимізації та вдосконалення фінансово-економічного становища підприємства.

  Показники ділової активності характеризують результати і ефективність поточної основної виробничої діяльності. Оцінка ділової активності на якісному рівні може бути отримана в результаті порівняння діяльності даного підприємства і аналогічних по сфері додатка капіталу підприємств. Якісними критеріями є: широта ринків збуту продукції; наявність продукції, що поставляється на експорт; репутація підприємства, що виражається в популярності клієнтів, що користуються послугами підприємства та ін. Кількісна оцінка робиться по двох напрямках: ступінь виконання плану за основними показниками, забезпечення темпів їх зростання і рівень ефективності використання ресурсів підприємства [16, с.86].

  3 ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ТОВ «РПК Союз»

   1. Оптимізація показників оборотності оборотних коштів

  ТОВ «РПК Союз»

  При проведенні аналізу фінансового стану ТОВ «РПК Союз» у другому розділі даного дипломного проекту була виявлена ​​тенденція до зменшення показників оборотності, що є негативним моментом, що характеризує зниження ділової активності підприємства.

  ТОВ «РПК Союз» в цьому аспекті не є винятком, для багатьох підприємств при вирішенні задач оперативного управління, планування і перепланування виробництва вузьким місцем є дефіцит оборотних коштів. Основним внутрішньовиробничих чинником дефіциту оборотних коштів є їх низька оборотність. Виникає запитання управління процесом оборотності з метою збільшення швидкості повернення вкладених у виробництво і надання послуг засобів.

  Необхідність реалізації систем управління оборотністю в ритмі з процесом надання послуг для можливо більшого класу підприємств і виробничих об'єднань, обумовлює створення універсальної щодо структури підприємства методології розробки системи управління оборотністю.

  Пропонована методологія складається з наступних етапів:

  1 етап - Для ТОВ «РПК Союз» виділяється перелік завдань, вирішення яких дозволить управляти оборотністю.

  2 етап - Проводиться системний аналіз характеристик ТОВ «РПК Союз».

  3 етап - Розробляються математичні моделі виробничої та фінансової діяльності об'єкта управління, прогнозу показників оборотності.

  4 етап - Проводиться ідентифікація математичних моделей.

  5 етап - Проводиться постановка задач оптимального управління оборотністю.

  6 етап - Розробляються алгоритми прийняття рішень.

  7 етап - Проводиться синтез алгоритмів багаторівневої системи управління оборотністю.

  На першому етапі пропонованої методології для ТОВ «РПК Союз» виділяється перелік завдань, вирішення яких дозволить управляти оборотністю. Відомо, що на верхньому рівні управління підприємством (керівництво) вирішуються наступні завдання:

  • формування портфеля замовлень;

  • техніко-економічне планування;

  • оперативне управління виробництвом [10, с.84]

  З метою управління оборотністю оборотних коштів підприємства необхідно виконати наступні процедури:

  1. Прогноз показників оборотності виробничих фондів підприємства при перспективному плануванні. Для складеного варіанту перспективного плану визначаються натуральні показники оборотності груп матеріальних ресурсів по одиницях обладнання; визначаються інтегральні вартісні показники оборотності виробничих фондів; на підставі отриманого прогнозу показників оборотності виробляється якісна рекомендація на затвердження або доопрацювання варіанту перспективного плану для керівництва.

  2. Прогноз оборотності фондів обігу підприємства при перспективному плануванні. На підставі аналізу попередньої фінансової діяльності підприємства (за періодами - рік, місяць, декада, доба) дається прогноз динаміки оборотних фондів обігу протягом певного періоду часу і, відповідно, показників оборотності оборотних фондів обігу за той же період; оцінюється економічна доцільність стратегій використання оборотних фондів обігу (виробництво виробів підвищеного попиту, інвестиційна діяльність, авансована сплата податків, податкові кредити, випуск або придбання цінних паперів і т.д.) і на її основі виробити якісну рекомендацію на затвердження або доопрацювання варіанту перспективного плану для керівництва.

  3.Оператівний прогноз і управління оборотністю виробничих фондів. Для варіанту вирішення завдання оперативного управління визначаються натуральні показники оборотності груп матеріальних ресурсів по одиницях обладнання; визначаються інтегральні вартісні показники оборотності виробничих фондів; на підставі отриманого прогнозу показників оборотності виробничих фондів з урахуванням нев'язок «план-факт» прогнозу завдання 1 і показників реальної виробничої діяльності, виробляється якісна рекомендація на затвердження або доопрацювання керуючого рішення задачі оперативного перепланування для керівництва підприємства.

  4. Оперативне управління фондами обігу підприємства. На підставі прогнозу динаміки оборотних фондів обігу на заданий період і реальних результатів фінансової та виробничо-господарської діяльності підприємства оцінюється економічна доцільність стратегії використання оборотних фондів обігу; виробляється якісна рекомендація на затвердження або доопрацювання відповідного керуючого рішення задачі оперативного перепланування по використанню стратегії для керівництва.

  5. Управління розміщенням замовлень,. Для кожного, незапланованого договірного замовлення на виробництво готової продукції і надання послуг:

  дається прогноз натуральних показників оборотності груп матеріальних ресурсів по одиницях обладнання, інтегральних вартісних показників оборотності виробничих фондів і показників оборотності оборотних фондів звернення, в перебігу періоду часу починаючи з моменту початку до моменту завершення виконання замовлення;

  на підставі отриманого прогнозу показників оборотності виробляється якісна рекомендація на прийом або відхилення замовлення для керівництва [5, с.11].

  Рішення зазначених завдань 1-5 дозволяють динамічно управляти оборотністю виробничих фондів і фондів обігу, забезпечуючи об'єкту управління фінансову стабільність і максимальний прибуток в сучасних умовах дефіциту оборотних коштів.

  Також слід зазначити, що ефективне управління оборотним капіталом підприємство передбачає не тільки пошук і залучення додаткових джерел фінансування, а й раціональне їх розміщення в активах підприємства, особливо в поточних активах.

  У зв'язку з тим, що оборотні кошти формують основну частку ліквідних активів фірми, їх величина повинна бути достатньою для забезпечення ритмічної і рівномірної роботи організації і - як наслідок - отримання прибутку. Використання оборотних коштів в господарської діяльності має здійснюватися на рівні, що мінімізує час і максимізує швидкість обігу оборотного капіталу і перетворення його в реальну грошову масу для подальшого фінансування та придбання нових оборотних коштів. Потреба у фінансуванні пропорційно залежить від швидкості обороту активів.

  Ефективність використання оборотних коштів характеризується:

  - зростанням оборотності оборотного капіталу;

  - зниження потреби в оборотних коштах на 1 тенге. обсягу випуску продукції

  Зростання оборотності оборотного капіталу сприяє:

  - економії оборотного капіталу (скорочення потреби в оборотному капіталі);

  - приросту обсягів продукції;

  - збільшення одержуваного прибутку.

  В результаті прискорення обороту вивільняються речові елементи оборотних коштів, менше потрібно запасів сировини, матеріалів, палива, заділів незавершеного виробництва та ін., А, отже, вивільняються і грошові ресурси, раніше вкладені в ці запаси і заділи. Вивільнені грошові ресурси відкладаються на розрахунковому рахунку організації, зміцнюється платоспроможність.

  Менше значення показника ефективності поточного капіталу в порівнянні з аналогічним середньогалузевим, свідчить про недостатню завантаженість обладнання в тому випадку, якщо в розглянутий період організації не набувала нових дорогих основних засобів.

  Надмірно високе значення показника може свідчити як про повному завантаженні обладнання та відсутності резервів, так і про значний ступінь фізичного і морального зносу застарілого виробничого обладнання.

  3.2 Методика планування дебіторської та кредиторської заборгованості

  Планування дебіторської та кредиторської заборгованості - важливий етап формування бюджету руху грошових коштів і прогнозного балансу.

  Неточності в плануванні розрахунків з контрагентами можуть негативно вплинути на фінансову стійкість компанії. Плани погашення дебіторської та кредиторської заборгованості є частиною маркетингової і кредитної політики компанії. На жаль, на даному підприємстві не ведеться планування і аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості, що відбивається на динаміці цих показників. Не дивлячись на те, що існує безліч поширених методик. Можна порекомендувати найбільш просту.

  Основою для планування дебіторської та кредиторської заборгованості служить організація системи оперативного і бухгалтерського обліку на підприємстві, що відображає повну інформацію по клієнтах, видам діяльності, що стосуються окремих товарів, матеріалів або послуг в розрізі кожного укладеного контракту.

  Для визначення заборгованості необхідно:

  • оперативно відслідковувати стан розрахунків з дебіторами і кредиторами;

  • аналізувати своєчасність погашень і виплат, прогнозувати штрафні санкції.

  Прогноз дебіторської та кредиторської заборгованості включає:

  • визначення суми погашення заборгованості на початок прогнозного періоду - заборгованість минулих років;

  • планування стану за розрахунками з контрагентами на кінець періоду - поточна заборгованість.

  Сума поточної дебіторської заборгованості залежить від прогнозу продажів, що складається за контрактами на рік з розбивкою по місяцях, з урахуванням умов оплати (відстрочки платежу) та від укрупненого плану продажів і прогнозованих коефіцієнтів інкасації, що відображають темпи погашення дебіторської заборгованості в поточний період часу.

  Коефіцієнт дозволяє встановити, коли і в якій сумі очікується надходження грошових коштів від продажу даного періоду і розраховується за формулою:

  Кінк = Зміна ДЗ / Обсяг продажів (31)

  Коефіцієнти інкасації висловлюють відсоток очікуваних грошових надходжень від продажів в певному інтервалі часу від моменту реалізації. Для їх визначення використовуються статистичні методи, засновані на інформації за минулі роки і аналізи реєстру старіння дебіторської заборгованості. Плануючи дебіторську заборгованість, необхідно також враховувати і безнадійні борги. При постійних обсягах відвантаження і рівномірному надходженні грошей збільшення дебіторської заборгованості відбувається за рахунок безнадійних до стягнення боргів.

  Однією з умов, що дозволяють вважати підприємство платоспроможним, є перевищення вартості довгострокових активів над сумою короткострокової заборгованості. Показник, що оцінює рівень платоспроможності підприємства, - коефіцієнт загальної ліквідності як частка від ділення вартості довгострокових активів на суму короткострокових боргів. Традиційний коефіцієнт загальної ліквідності розраховується за даними балансу. Такий розрахунок коефіцієнта дозволяє оцінити платоспроможність лише за умов, що всі довгострокові активи, які значаться на балансі, ліквідні. Це означає:

  1.Балансові запаси можуть бути перетворені в грошові кошти, рівні за сумою вартості запасів.

  2. Дебіторська заборгованість повністю надходить у формі грошових коштів у строки, відповідні строками погашення короткострокових боргів.

  Якщо стан довгострокових активів значаться на балансі, відповідає названим вимогам, то коефіцієнт загальної ліквідності, розрахований за балансовими даними, відображає реальний рівень платоспроможності підприємства і може служити базою оцінки достатності або негідно такого рівня [6, с.135].

  Якщо стан балансових довгострокових активів не відповідає названим вимогам, для розрахунку коефіцієнта загальної ліквідності необхідна попередня коригування балансової вартості довгострокових активів.

  Запаси, відображені за балансовою вартістю, треба оцінити по можливої ​​продажної вартості. Тоді балансова вартість запасів може виявитися вище реальної за рахунок більш низької продажної вартості в порівнянні з балансовою, а також в результаті того, що частина запасів взагалі не може бути продана, т. К. На неї немає попиту. З іншого боку, якщо продажна вартість запасів перевищує їх балансову оцінку, реальна вартість запасів перевищить балансову. Всі ці фактори можуть діяти одночасно, якщо мова йде про всю сукупності запасів. На вартість окремих видів запасів впливає лише один з перерахованих факторів. У розрахунок реального коефіцієнта загальної ліквідності приймається реальна вартість запасів, т. Е. Справжня величина ліквідних запасів.

  Ліквідність котрий знаходиться у віданні дебіторської заборгованості оцінюється з урахуванням таких обставин. Якщо у підприємства є дебіторська заборгованість з терміном погашення, що перевищує 12 місяців, вона взагалі не повинна прийматися в розрахунок платоспроможності, т. К. По суті являє поточні активи і не може бути перевищена в грошові кошти в строки, встановлені для погашення короткострокової заборгованості. Крім того, в складі дебіторської заборгованості, надходження якої очікується протягом 12 місяців, може бути безнадійна. Мова в даному випадку йде не про юридично визнаної безнадійної заборгованості, а про експертну грошову оцінку фахівцями підприємства практичної можливості отримання грошових коштів від дебіторів [6, с.136].

  Таким чином, реальна, ліквідна дебіторська заборгованість може виявитися нижче балансової на величину довгострокових боргів дебіторів і безнадійної дебіторської заборгованості, що має короткостроковий характер.

  Реальна вартість запасів і дебіторської заборгованості - складові реального коефіцієнта загальної ліквідності. Він розраховується як частка від ділення сумарної величини реальної вартості довгострокових активів на балансову короткострокову заборгованість підприємства. Отриманий таким чином показник дозволяє відповісти на питання про дійсний співвідношенні потенційних грошових коштів підприємства з його короткостроковими боргами. Саме до цього показника в якості мінімального ставиться вимога, щоб він перевищував одиницю. Перевищення одиниці ще не означає, що підприємство платоспроможне, але якщо реальний коефіцієнт загальної ліквідності нижче одиниці, це беззастережно свідчить про неплатоспроможність і ймовірності перетворення його короткострокової заборгованості у прострочену; реальних довгострокових активів менше, ніж короткострокових боргів.

  Далі слід питання, якою мірою коефіцієнт повинен перевищувати одиницю. Нагадаємо, що перевищення необхідно в якості умови безперебійної діяльності підприємства одночасно з погашенням боргів. Іншими словами, що залишилися після погашення короткострокової заборгованості довгострокові активу повинні бути за вартістю не менше необхідних запасів, що дозволяють здійснити цикл діяльності і отримати виручку від продажу. Отже, для відповіді на питання, поставлене на початку абзаців, потрібно визначити розмір необхідних запасів.

  Необхідні запаси, припускають наявність в кожен момент часу сировини, матеріалів, незавершеного виробництва готової продукції, достатніх для забезпечення безперервності виробництва і збуту. Розмір необхідних запасів залежить від умов поставок і транспортувань матеріальних ресурсів, тривалості циклу діяльності підприємства, вартості матеріальних ресурсів, а також величина страхового запасу, експертно визначається фахівцями підприємства виходячи з практики порушень постачальниками і транспортними організаціями договірних термінів поставок матеріальних ресурсів.

  Розрахунок величини необхідних запасів індивідуальний для кожного підприємства і кожного періоду. Ця величина в кінцевому рахунку визначається як добуток одноденних матеріальних витрат на число днів, протягом яких витрати повинні забезпечуватися власними запасами до нових надходжень матеріальних ресурсів. Одноденні матеріальні витрати можна розрахувати виходячи з матеріальних витрат на виробництво продукції за період з коригуванням на зміну цін на придбані матеріали, а також конкретних умов діяльності, якщо вони мають місце.

  Кількість днів складається з числа днів інтервалів між поставками, тривалості доставки транспортом, технологічного циклу діяльності підприємства, а також страхового запасу, розрахованого на можливі порушення в періодичності поставок, циклу діяльності і т. Д.

  Визначивши, таким чином, вартість необхідних запасів, можна відповісти на питання, якою сумою довгострокових активів повинно мати у своєму розпорядженні підприємство, щоб їх було достатньо і для погашення боргів, і для продовження роботи. Приватне відділення сумарної величини необхідних запасів і короткострокову заборгованість можна розглядати як мінімально необхідний для даного підприємства рівень коефіцієнта загальної ліквідності. Порівняння його з рівнем реального коефіцієнта дозволяє відповісти на питання, чи є підприємство платоспроможним: якщо реальний коефіцієнт вище або дорівнює мінімально необхідному, підприємство платоспроможне [9, с.61].

  Дані про стан дебіторської заборгованості розраховуються:

  ДЗ на кінець періоду = ДЗ на початок періоду + Обсяг відвантаження поточного періоду - Обсяг грошових надходжень в поточному періоді - Сума списання.

  Для багатьох російських підприємств дебіторська заборгованість становить значну частину в структурі довгострокових активів і вимагає ефективного управління.

  Планування кредиторської заборгованості можна проводити аналогічно розрахунку дебіторської заборгованості. У той же час, необхідно враховувати, що бюджетні платежі і банківські кредити, які характеризуються великими штрафними санкціями, погашаються в першу чергу.

  План погашення дозволяє визначити щомісячний розподіл платежів з погашення кредиторської заборгованості.

  КЗ на кінець періоду = КЗ на початок періоду + Обсяг закупівлі поточного періоду - Сума оплати в поточному періоді - Сума списання.

  Плануючи і укладаючи контракти з контрагентами, організація визначає баланс дебіторської та кредиторської заборгованості для забезпечення оптимальної платоспроможності компанії.

  Шляхом регулювання термінів оплати в договорах про покупку і продаж, коригування погашення дебіторської та кредиторської заборгованості складаються варіанти бюджету руху грошових коштів, узгоджуються платежі за зобов'язаннями і грошові надходження від погашення дебіторської заборгованості, прогнозується потреба в залученні позикових коштів.

  Для здійснення планування і управління дебіторською та кредиторською заборгованістю також існують продукти програмного забезпечення. Але можна і своїми силами на базі Excel створити інформаційну систему «Оперативне управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства» [11, с.25-27]

  Інформаційна система «Оперативне управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства призначена для оперативного, структурованого обліку договорів, контрактів, доходів, витрат і зобов'язань на підприємстві, служить інструментом фінансового планування і аналізу, реалізує функції управлінського обліку, використовує поряд з інформацією про вже доконані факти, інформацію , що має характер прогнозу, плану або нормативу.

  Інформаційна система може складатися з наступних функціональних модулів:

  • Управління дебіторською заборгованістю;

  • Управління кредиторською заборгованістю;

  • Управління позиковими коштами;

  • Фінансове планування.

  Функціональні можливості інформаційної системи:

  • Ведення обліку договорів, доходів, витрат, зобов'язань, планування доходів і витрат в розрізі статей доходів / витрат, категорій отримання / списання, джерел фінансування, центрів відповідальності (підрозділів - ініціаторів);

  • Формування Бюджету підприємства на будь-який період з урахуванням коректувань контрольних цифр, контроль і аналіз фактичного виконання бюджету, контроль відповідності лімітам знову надходять договорів, рахунків, заявок на платежі та інших фінансових документів;

  • Зіставлення, оцінка та прогнозування руху фінансових потоків підприємства;

  • Формування прогнозного звіту про рух грошових коштів:

  - план надходжень грошових коштів;

  - план грошових виплат;

  • Автоматизація процесів оперативного планування і управління фінансовими засобами;

  • Формування аналітичної і статистичної звітності.

  Заходи щодо оптимізації складу і руху дебіторської заборгованості представляються в наступному вигляді:

  • Аналіз поточного стану дебіторської заборгованості - склад і структура дебіторської заборгованості з точки зору термінів погашення, розрахунок показників, що характеризують дебіторську заборгованість підприємства.

  • Формування аналітичної інформації, що дозволяє контролювати дебіторську заборгованість - ведення відомості обліку розрахунків з покупцями і замовниками з урахуванням і за термінами оплати.

  • Аналіз і розробка політики розрахунків з покупцями і замовниками - обгрунтування умов надання кредиту окремим покупцям, визначення реальної вартості дебіторської заборгованості в умовах мінливої ​​купівельної спроможності грошових коштів, розрахунок альтернативної вартості грошових коштів, розробка заходів щодо дострокового погашення дебіторської заборгованості: пропозиції щодо стимулювання продажів з негайною оплатою та оплатою «за фактом», введення штрафних санкцій за прострочені платежі.

  • Контроль за відповідністю умов надання кредиту покупцям, використання різних форм дострокового погашення дебіторської заборгованості, пропозиції щодо надання знижок та проведення інших заходів по стимулюванню продажів з негайною оплатою або оплатою за фактом.

  • Прогнозування дебіторської заборгованості [6, с.319].

  Таким чином, особлива значимість проблеми ефективності платоспроможності підприємства зумовлює необхідність правильно враховувати і аналізувати рівень і масштаби ефективності всіх засобів і елементів виробництва. Ефективність платоспроможності підприємства завжди виражає відношення ефекту до витрат, здійснених на його отримання. Це означає, що визначення ефективності вимагає застосування методів кількісного аналізу і виміру, що передбачає встановлення критерію економічної ефективності.

  Головна мета аналізу дебіторської заборгованості - розробка політики кредитування покупців, спрямованої на збільшення прибутку організації, прискорення розрахунків і зниження ризику неплатежів.

  Далі аналізується якісний стан дебіторської заборгованості для виявлення динаміки абсолютного і відносного розміру невиправданої заборгованості.

  Незалежно від контролюючих заходів з боку підприємства з метою уникнути продажу продукції неплатоспроможним покупцям в бухгалтерії ведеться відповідний журнал-ордер або відомість обліку розрахунків з покупцями і замовниками. На підставі відомості здійснюється ранжування заборгованості за термінами оплати рахунків, що допомагає підприємству визначити політику в області управління дебіторською заборгованістю і розрахунковими операціями.

  ВИСНОВОК

  Головна мета комерційного підприємства в сучасних умовах - отримання максимального прибутку, що неможливо без ефективного управління капіталом. Пошуки резервів для збільшення прибутковості підприємства становлять основну задачу управлінця.

  Очевидно, що від ефективності управління фінансовими ресурсами і підприємством цілком і повністю залежить результат діяльності підприємства в цілому. Якщо справи на підприємстві йдуть самопливом, а стиль управління в нових ринкових умовах не змінюється, то боротьба за виживання стає безперервною.

  У першому розділі даної роботи був показаний механізм проведення фінансового аналізу діяльності підприємства і його значення в сучасних умовах господарювання. Розглянуто основні теоретичні методи проведення фінансового аналізу, діяльності підприємства, розкрито економічну сутність коефіцієнтів, що застосовуються при проведенні аналізу фінансового стану підприємства.

  У розділі другому, що займає більшу частину роботи, було обстежено діюче підприємство і його фінансове становище. В ході роботи було встановлено реальний стан справ на підприємстві; виявлені зміни у фінансовому стані і фактори, що викликали ці зміни.

  У третьому розділі були запропоновані рекомендації, що дозволяють оптимізувати фінансово-економічну діяльність аналізованого підприємства.

  Дослідження показали, що діяльність підприємства фінансується за рахунок власних коштів. Баланс підприємства можна вважати абсолютно ліквідним. Коефіцієнт абсолютної ліквідності у 2006 році дорівнює 1.22, що відповідає нормативному значенню і на 0.03 пункту вище, ніж аналогічний показник попереднього року.

  Проведені розрахунки оборотності елементів поточних активів призвели до висновку, що керівництво підприємства не контролює фактори, що впливають на показники оборотності, що призводить до зниження останніх і відбивається на діловій активності підприємства. Коефіцієнт загальної оборотності активів в 2006 році становить 5.58 оборотів, що на 1.39 обороту менше показника попереднього року.

  Також знижується коефіцієнт оборотності поточних і довгострокових активів (на 10.2 і 1.39 - відповідно), коефіцієнт оборотності запасів продукції (на 1.29 обороту, коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (на 2.15 обороту).

  Потрібно сказати, що необгрунтовано високий рівень виробничих запасів, значно впливає на загальну оборотність активів підприємства; негнучка політика розрахунків із замовником і клієнтом на умовах взаємної вигоди, яка передбачає зокрема систему знижок - все це говорить про невмілому управлінні капіталом. Проведений аналіз також показав, що прибутковість власного капіталу знизилася в звітному році. Це викликало зменшення віддачі з кожного тенге вкладених коштів за минулий рік. Показник фондовіддачі в 2006 році скоротився на 11% в порівнянні з 2005 роком.

  У наявності тенденція до зниження фінансової стійкості фірми. Тому для стабілізації фінансового стану підприємства хоча б до рівня минулих років пропонується провести наступні заходи:

  - необхідно в першу чергу змінити ставлення до управління виробництвом,

  - освоювати нові методи і техніку управління,

  - удосконалити структуру управління,

  - самовдосконалюватися і навчати персонал,

  - удосконалювати кадрову політику,

  - продумувати і ретельно планувати політику ціноутворення,

  - вишукувати резерви по зниженню витрат на виробництво,

  - активно займатися плануванням і прогнозуванням управління фінансів підприємства.

  І, в першу чергу, необхідно приділити більше уваги постановці на підприємстві оперативного аналізу фінансового стану. З метою чого, в третьому розділі дипломного проекту пропонується:

  1. автоматизувати існуючу систему бухгалтерського обліку підприємства;

  2. поставити головному бухгалтеру в обов'язок функції фінансового планування, аналізу та контролю;

  3. придбати і встановити програмне забезпечення з організації фінансового аналізу;

  4. впровадити в практику запропоновану методику оптимізація показників оборотності оборотних коштів;

  5. впровадити в практику запропоновану методику планування дебіторської і кредиторської заборгованості.

  Список використаних джерел

  1. Закон Республіки Казахстан "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" від 26 грудня 1995 року № 2732.

  2. Податковий кодекс від 12 червня 2001 року № 209-II Алмати вид. будинок «БИКО», 2007.

  3. Абдраімова Г.Т. Аналіз і зміцнення фінансової стійкості підприємства. - М.: ДІС., 2005. - 208 с.

  4. Абрютина М.С., Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. - Алмати, 2005. - 256 с.

  5. Алписбаевим К. Ш .., Хайкін М.М. Основи фінансової діяльності підприємства - Караганда, 2004. - 448 с.

  6. Ахметов С.Н.Аналіз фінансового стану компанії. - Алмати, «Альф», 2006.

  7. Баканов М. І., Шермет А. Д. Теорія аналізу господарської діяльності: Підручник. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 2006.

  8. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. Підручник. - М .: Фінанси і статистика, 2001. -288 с.

  9. Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту. Як управляти капіталом - М .: Фінанси і статистика, 2005. - 384 с.

  10. Бернстайн Л. А. Аналіз фінансової звітності: Пер. з англ. / Наук. ред. перекладу чл.-кор. РАН І. І. Єлісєєва. Гл. ред. серії проф. Я. В. Соколов. М .: - Фінанси і статистика, 2002.с 580

  11. Грищенко О.В. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства // Фінанси, 2006., № 3

  12. Ергаліева Р. Аналіз показників ліквідності. // Бюлетень бухгалтера. - 2006 - № 11, с. 27 - 28.

  13. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. - М .: Бухгалтерський облік, 2002.

  14. Жилкіна А.Н. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. М.: ГУУ, 2000..

  15. Жумасеітова Г., Теорія економічного аналізу. М .: Фінанси і статистика, 2001..

  16. Ібраєв Ш. Т., Основи управління фінансами. - Алмати, Економіка, 2003.

  17. Игнатущенко М., Бєляєв А., Ізотова Є. Оцінка фінансового стану клієнта. // Аудит. - 2006 - № 10.

  18. Игнатущенко М., Бєляєв А., Ізотова Є. Система аудиторського обслуговування підприємства. // Аудит - 2006 - № 12, с. 20.

  19. Ковальов В. В. Фінансовий аналіз: управління капіталом, вибір інвестицій, аналіз звітності. - М .: Фінанси і статистика, 2004, с. 86- 196.

  20. Ковальов В.В. Аналіз фінансового стану та прогнозування банкрутства. СПб .: Аудиторська компанія «Аудит-Ажур», 2001.

  21. Ковальов А.І., Привалов В.П. Аналіз фінансового стану підприємства. - М .: Центр економіки і маркетингу, 2002.

  22. Крейнина М.Н. Фінансовий стан підприємства. Методи оцінки. -М. .: ІКЦ «Дис», 2002. -224 с.

  23. Крейнина М. Н. Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості акціонерних товариств у промисловості, будівництві та торгівлі. - М .: АТ "ДІС", МВ - Центр, 2004.

  24. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: навчальний посібник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

  25. Маркар'ян Е.А., Герасименко Г.П., Маркар'ян С.Е. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - М.: ИД ФБК-ПРЕС, 2003.

  26. Мусрепов Г., Бухгалтерський облік і фінансовий аналіз на комерційних підприємствах-Алмати, 2006, 235 с.

  27. Мотяков Д.С., Фінанси підприємства галузей народного господарства Учеб сел -М. Фінанси і статистика, 2002 176 с.

  28. Загальна теорія фінансів підручник / Под ред. Л.А. Дробозиной - М .: Банки і біржі ЮНИТИ, 2005. -256 с.

  29. Петров В. В., Ковальов та ін. Як читати баланс - 2-е вид. - М .: Фінанси і статистика, 2004.

  30. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмідт О.І.Бухгалтерскій облік на підприємстві. Алмати 1998.

  31. Сатпаева Ш.К. Фінансовий аналіз в комерційних та некомерційних організаціях: Навчальний посібник. Алмати, 2004. - 320 с.

  32. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник для ВНЗ. -Мінськ .: 2000, - 498 с.

  33. Сейдахметова Ф.С., Бухгалтерський облік і звітність. Алмати, «Каржи-Каражат». «Раритет», 2000..

  34. Стоянова Е.С. Фінансовий менеджмент: теорія і практика: Підручник для вузів / під ред. Стоянова Е.С. - М .: Перспектива, 2004. - 356 с.

  35. Теорія економічного аналізу. / Под ред. Шермета А. Д. - М .: Прогрес, 2004.

  36. Таубаев А.А.Аналіз фінансової звітності: Теорія, практика та інтерпретація: Пер. з англ. - Алмати, 2006. - 624 с.

  37. Шаяхметова К.О., Про аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства. // Бюлетень бухгалтера. - 2006 - № 11, с. 27 - 28.

  38. Фінансове планування і контроль Пер з англ. / Под ред. М.А. Поукока і А.Т. Тейлора - М .: ИНФРА - М .: 2005. - 480 с.

  39. Фінанси підприємств / Учеб сел. / Под ред. Є.І. Бородіної. - М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2005, - 208 с.

  40. Фінансова звітність ТОВ «РПК Союз» за 2004-2006рр

  41. Черненко А.В. Про використання показника обсягу продажів у фінансовому аналізі // Аудитор, 2005, № 11, с. 38-40

  42. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С., Негаліев Є.В. Методика фінансового аналізу підприємств - М.: ИНФРА-М, 2004.

  додаток А

  Динаміка складу капіталу, короткострокових зобов'язань і запасів підприємства за 2005-2006 рр. на ТОВ «РПК Союз»

  додаток Б

  Показники кредитоспроможності підприємства

  за 2004-2006 рр. ТОВ «РПК Союз»

  додаток В

  Показники ділової активності за 2005-2006 рр. ТОВ «РПК Союз»

  Коефіцієнт оборотності всіх активів

  Показник оборотності всіх активів в днях

  Коефіцієнт оборотності запасів продукції

  додаток Г

  Коефіцієнти ділової активності підприємства

  за 2005-2006 рр. ТОВ «РПК Союз»

  доповідь

  Шановний голова та члени екзаменаційної комісії.

  Пропоную Вашій увазі дипломну роботу на тему «Аналіз ділової активності, платоспроможності кредитоспроможності підприємства»

  Актуальність теми дипломної роботи полягає, перш за все, в тому, що вивчення явищ природи і суспільного життя неможливе без аналізу. Аналіз являє собою розчленування явища або предмета на його складові частини (елементи) з метою вивчення їх внутрішньої сутності. В рівній мірі це ж положення відноситься і до економічних явищ і процесів. Так, для розуміння сутності прибутку потрібно знати основні джерела її отримання, а також фактори, що визначають її величину. Чим детальніше вони досліджені, тим ефективніше можна керувати процесом формування фінансових результатів.

  Однак аналіз не може дати повного уявлення про досліджуваному предметі або явищі без синтезу, тобто без встановлення зв'язків і залежностей між його складовими частинами. При вивченні прибутку також потрібно враховувати взаємозв'язок і взаємодія факторів, що формують її рівень. Тільки аналіз і синтез в їх єдності забезпечують наукове вивчення предметів і явищ.

  Аналіз є важливим елементом в системі управління виробництвом, дієвим засобом виявлення внутрішньогосподарських резервів, основою розробки науково обгрунтованих планів і управлінських рішень.

  Роль аналізу полягає:

  • необхідністю підвищення ефективності виробництва у зв'язку зі зростанням дефіциту і вартості сировини, підвищенням наукоємності та капіталомісткості виробництва;

  • відходом від командно-адміністративної системи управління і поступовим переходом до ринкових відносин;

  • створенням нових форм господарювання в зв'язку з роздержавленням економіки, приватизацією підприємств та іншими заходами економічної реформи.

  Перехід від планової до ринкової економіки істотно вплинув на діяльність виробничих підприємств, вони стали більш залежні від зовнішніх факторів. Постійна нестача грошових коштів ускладнює укладання нових договорів на поставку сировини і матеріалів і змушує застосовувати інші форми розрахунку.

  Недолік грошових коштів у замовника ставить під сумнів своєчасність оплати і відповідно не дозволяє чітко планувати терміни будівництва. У цих умовах економічний і фінансовий аналіз діяльності підприємства набуває особливо важливого значення.

  Економічний аналіз являє собою системне дослідження всіх сторін фінансово-господарської діяльності підприємства.

  Основна функція аналізу - пошук резервів підвищення ефективності виробництва. Основні резерви виробничих підприємств у всіх їх підрозділах пов'язані із застосуванням трьох видів ресурсів, відповідних структурі виробничого процесу, резерви, пов'язані із застосуванням робочої сили, засобів праці та предметів праці. Мобілізація резервів здійснюється як шляхом вдосконалення технології, так і шляхом ліквідації різних втрат.

  Значення аналізу в системі організаційно-управлінської діяльності полягає в тому, що він дозволяє приймати оптимальні тенденції розвитку підприємств на наступні періоди.

  Аналіз сприяє поліпшенню планової роботи, підвищення рівня всієї господарської діяльності, є невід'ємною частиною роботи підприємства.

  Мета дипломної роботи провести аналіз ділової активності, платоспроможності та кредитоспроможності на підприємстві ТОВ «РПК Союз».

  Для досягнення поставленої мети необхідно виконати ряд завдань:

  • розглянути принципи аналізу ділової активності;

  • вивчити оцінку платоспроможності та ліквідності балансу підприємства;

  • виявити особливості аналізу кредитоспроможності і платоспроможності підприємства

  • проаналізувати фінансову діяльність ТОВ «РПК Союз».

  запропонувати Заходи по збільшенню ділової активності ТОВ «РПК Союз»

  Проведений аналіз дозволив зробити наступні висновки.

  Ділова активність організації характеризується широтою ринків збуту продукції, включаючи наявність поставок на експорт; репутацією організації, що виражається, зокрема, в популярності клієнтів, що користуються послугами організації, і ін .; ступенем виконання планових показників, забезпечення заданих темпів їхнього росту (зниження); рівнем ефективності використання ресурсів організації. У широкому сенсі ділова активність оцінюється даними про динаміку найважливіших економічних і фінансових показників роботи організації за ряд років, описом майбутніх капіталовкладень, здійснюваних економічних заходів, природоохоронних заходів та іншою інформацією про діяльність організації, що цікавить можливих користувачів бухгалтерської звітності і включається в пояснювальну записку до бухгалтерської звітності .

  Ділова активність організації у фінансовому аспекті проявляється в оборотності її засобів і їх джерел. Тому фінансовий аналіз ділової активності полягає в дослідженні динаміки показників оборотності. Ефективність роботи організацій характеризується оборотністю і рентабельністю продажів, коштів і джерел їх утворення.

  Платоспроможність визначає можливість підприємства своєчасно розплачуватися за короткостроковими зобов'язаннями за допомогою ліквідних довгострокових активів і одночасно продовжувати безперебійну діяльність. Це передбачає, що довгострокові активи у формі дебіторської заборгованості та частини запасів можуть бути перетворені в грошові кошти, достатні для погашення короткострокових боргів значаться на балансі підприємства. Позитивна різниця між вартістю ліквідних довгострокових активів і величиною короткострокової заборгованості повинна бути не менше вартості запасів, необхідних для продовження безперебійної діяльності, т. Е. Для забезпечення одного циклу кругообігу коштів. Формування виручки від продажів в кінці циклу супроводжується формуванням нових довгострокових активів у формі запасів дебіторської заборгованості і грошових коштів.

  Аналіз платоспроможності необхідний для підприємства з метою оцінки і прогнозування фінансової діяльності, але і для зовнішніх інвесторів (банків).Особливо важливо знати про фінансові можливості партнера, якщо виникає питання про надання йому комерційного кредиту або відстрочки платежу.

  Кредитоспроможність, тобто можливість, наявна у підприємства для своєчасного погашення кредитів, оцінюється в цілому як платоспроможність. Однак для вирішення питання про надання кредиту, або відмову в ньому, банку потрібна ширша інформація.

  Кредитоспроможність це сукупність реальних передумов для отримання і повернення кредиту

  Досліджуючи показники ділової активності, платоспроможності та кредитоспроможності на підприємстві слід зазначити, що в додатку А показано динаміка капіталу, короткострокових зобов'язань і запасів підприємства за 2005-2006 рр в ТОВ «РПК Союз»

  Дані свідчить про абсолютну ліквідності балансу 2005 року і про абсолютну ліквідності балансу 2006 року.

  Зіставлення найбільш ліквідних коштів і швидко реалізованих активів з найбільш терміновими зобов'язаннями і короткостроковими пасивами дозволяє з'ясувати поточну ліквідність. Порівняння ж повільно реалізованих активів з довгостроковими пасивами відображає перспективну ліквідність. Поточна ліквідність свідчить про платоспроможність підприємства на найближчий до розглянутого моменту проміжок часу. Перспективна ліквідність являє собою прогноз платоспроможності на основі порівняння майбутніх надходжень і платежів.

  Дані дозволяють зробити наступні висновки:

  Найбільша питома вага припадає на найбільш ліквідні активи, а найменший - на важко реалізовані. За пасиву найбільша питома вага припадає на постійні пасиви.

  У додатку Б показані показники кредитоспроможності підприємства за 2004-2006 рр. Як видно з аналізу, коефіцієнт К1, який характеризує відношення обсягу реалізації до чистих поточним активам, збільшився в 2005 р в порівнянні з 2004р. на 6,90 (45,10-38,20). Це говорить про те, що у підприємства був високий рівень продажів, який позитивно впливає на кредитоспроможність підприємства. У 2006 р спостерігається зниження показника до 39,68, що говорить про те, що відбулося зниження короткострокової заборгованості, яка вплинула на показник чистих поточних активів, що позитивно впливає на показник кредитоспроможності.

  Помітне зростання коефіцієнта К2, який характеризує відношення обсягу реалізації до власного капіталу. У 2004 р він становив 10,72, в 2005 р -12,82, а в 2006 р -12,54. Цей показник показує оборотність власних джерел. Таким чином, виручка від реалізації на 1 тенге. власного капіталу в 2006составіла 12,54 тенге. Показник знизився незначно в порівнянні з 2005 роком на 0,28, але його зростання в 2005 р є позитивним моментом [40].

  Збільшення коефіцієнта К3 (відношення короткострокової заборгованості до власного капіталу) з 0,83 у 2004 р до 0,96 в 2005 р говорить про те, що короткострокова заборгованість майже зрівнялася з розміром власних джерел. У 2006 році цей коефіцієнт знизився до 0,71. При ліквідації підприємства розмір власних джерел був би достатній, щоб розплатитися з усіма кредиторами повністю, в 2006 р на те, щоб погасити борги пішов би 71% капіталу. Але якщо зростання коефіцієнтів продовжитися, то розмір короткострокових зобов'язань може досягти розміру власних джерел.

  При розгляді коефіцієнта К4 (відношення дебіторської заборгованості до виручки від реалізації) спостерігається його зниження в 2005 р до 0,006 (у 2004 році він становив 0,011), це пов'язано з прискоренням оборотності дебіторської заборгованості, але в 2006 р ситуація погіршується. Підвищення коефіцієнта до 0,013 свідчить про уповільнення оборотності дебіторської заборгованості, а це можна розглядати як ознака зниження кредитоспроможності підприємства.

  Коефіцієнт К5 (відношення ліквідних активів до короткострокової заборгованості) постійно підвищується. У 2004 р він становив 0,15, в 2005 р 0,19, а в 2006 р -0,20. Це говорить про те, що підприємство в 2006 р мало можливість коштами відразу погасити 20% короткострокової заборгованості, в той час як в 2005 р воно могло погасити 19%, а в 2004 році всього 15%. Тому підвищення коефіцієнта є позитивним моментом, але в той же час його значення недостатньо.

  В цілому можна зробити висновок, що підприємство є досить кредитоспроможним. При розгляді відносини дебіторської заборгованості до виручки помітне зростання коефіцієнта в 2006 до 0,013, це говорить про те, що відбулося уповільнення оборотності дебіторської заборгованості. Недостатнім є значення коефіцієнта, незважаючи на його постійне зростання, що характеризує відношення ліквідних активів до короткострокової заборгованості. Показник на кінець 2006 р склав 0,20, коли повинен бути не менше 0,25-0,30, це говорить про те, що у підприємства недостатньо грошових коштів, щоб відразу погасити всю заборгованість. Важливим є те, що у підприємства достатньо власних джерел, щоб погасити всю короткострокову заборгованість, На кінець 2006 р на погашення заборгованості пішло б 71% всього капіталу підприємства

  Коефіцієнти ділової активності підприємства розглянемо в додатку В. Даний коефіцієнт показує, якими темпами може розвиватися підприємство надалі, не змінюючи вже сформоване співвідношення між різними джерелами фінансування, фондоотдачей, рентабельністю виробництва і дивідендною політикою. Зростання цього показника позитивно характеризує перспективні можливості розвитку ТОВ «РПК Союз»

  У додатку Г показана структура змін ділової активності підприємства.

  Стосовно коефіцієнтів ділової активності досліджуваного підприємства можна зробити висновки. По-перше, по групі загальних показників оборотності активів можна сказати наступне: розрахунок коефіцієнта трансформації показує, що кожна одиниця активів в 2005-06 рр. принесла 1,13 і 1,78 тенге. реалізованої продукції; з іншого боку він показує, що за рік повний цикл виробництва та обігу, що приносить прибуток, відбувається 1,13 і 1,76 разів. Крім цього зростання показника в динаміці говорить про велику зношеність основних засобів. Зростання швидкості обороту всіх оборотних коштів (з розрахунку показника оборотності мобільних засобів) склав 58,21% в 2006 р в порівнянні з 2005 р Ефективність використання нематеріальних активів за два роки покращилася, т. К. Збільшилася кількість обертів на 118,5 оборотів , про що говорить зростання в динаміці показника віддачі нематеріальних активів. А ефективність використання основних засобів підприємства відображає показник фондовіддачі, причому відбулося зростання показника з на 4,19 оборотів. Це може бути досягнуто або через підвищення обсягу реалізації продукції або за рахунок більш високого технічного рівня основних засобів; це говорить про зменшення витрат звітного періоду.

  По-друге, по групі показників управління активами: розрахунок показника оборотності власного капіталу показує, з фінансової точки зору, що швидкість обороту вкладеного капіталу склала 2,55 і 3,82 обороту в період. Таке значення показника і його зростання в динаміці (на 49,8%) означає перевищення рівня реалізації над вкладеним капіталом, а це тягне за собою зростання кредитних ресурсів і можливість досягнення рівня, де кредитори починають брати участь у справі більше, ніж власники. Розрахунок показника оборотності матеріальних засобів показує, що число оборотів запасів і витрат склало в 2005 р - 13, 77, а в 2006 р - 21,61, що забезпечило скорочення терміну оборотності матеріальних засобів на 9 днів. А при розрахунку показника оборотності грошових коштів встановили, що швидкість обороту грошових коштів за два роки зросла на 61,66%. Зростання показника оборотності коштів в розрахунках в 2006 р на 56,94% показує розширення комерційного кредиту, що надається підприємством, а значення цього ж показника в днях каже, що в середньому дебіторська заборгованість перетворювалася в кошти протягом періоду відповідно в 2005-06 рр . повних 13 і 21 разів. У свою чергу, розрахунок показника оборотності кредиторської заборгованості показує розширення комерційного кредиту, що надається підприємству в 2006 р на 57,14%, а значення його в днях показує, що в середньому для виробництва, продажу і оплати продукції підприємства буде потрібно на 49 днів менше в 2006 року, ніж в 2005 р

  По-третє, динаміка показника тривалості операційного циклу говорить про скорочення тривалості операційного циклу на 73 дня, а динаміка показника тривалості фінансового циклу - про скорочення тривалості фінансового циклу на 24 дня. Це, загалом, характеризується як позитивна тенденція, т. К. Відбувається збільшення термінів оборотності активів підприємства

  Тому для стабілізації фінансового стану підприємства хоча б до рівня минулих років пропонується провести наступні заходи:

  - необхідно в першу чергу змінити ставлення до управління виробництвом,

  - освоювати нові методи і техніку управління,

  - удосконалити структуру управління,

  - самовдосконалюватися і навчати персонал,

  - удосконалювати кадрову політику,

  - продумувати і ретельно планувати політику ціноутворення,

  - вишукувати резерви по зниженню витрат на виробництво,

  - активно займатися плануванням і прогнозуванням управління фінансів підприємства.

  І, в першу чергу, необхідно приділити більше уваги постановці на підприємстві оперативного аналізу фінансового стану. З метою чого, в третьому розділі дипломного проекту пропонується:

  1. автоматизувати існуючу систему бухгалтерського обліку підприємства;

  2. поставити головному бухгалтеру в обов'язок функції фінансового планування, аналізу та контролю;

  3. придбати і встановити програмне забезпечення з організації фінансового аналізу;

  4. впровадити в практику запропоновану методику оптимізація показників оборотності оборотних коштів;

  5.впровадити в практику запропоновану методику планування дебіторської і кредиторської заборгованості.