Дата конвертації05.02.2019
Розмір56.04 Kb.
Типдипломна робота

Скачати 56.04 Kb.

Аналіз діяльності Управління у справах культури, спорту та молодіжної політики Адміністрації муніципального освіти "Малопургінскій район" і розробка пропозицій щодо поліпшення його роботи

2. Коефіцієнт критичної ліквідності визначається як відношення дебіторської заборгованості, короткострокових фінансових вкладень, грошових коштів та інших оборотних активів до найбільш термінових зобов'язаннях підприємства. Критичне значення К2 <0,8.

К2 = ДСА / ОП (7)

де ДСА - дебіторська заборгованість, короткострокові фінансові вкладення, грошові кошти та інші оборотні активи.

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відношення короткострокових фінансових вкладень і грошових коштів до найбільш термінових зобов'язаннях підприємства. Критичне значення показника К3 <0,2.

К3 = ДСФ / ОП (8)

де ДСФ - грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення.

Ці показники характеризують забезпеченість підприємства оборотними коштами для ведення господарської діяльності та погашення термінових зобов'язань підприємства. Обчислення показників ліквідності зведемо в таблицю 8.

Таблиця 8 - Показники ліквідності за 2011 рік.

показник

позначення

норматив

На початок року

На кінець року

зміна

1. Коефіцієнт поточної ліквідності

К1

<2

2,9

2,8

-0,1

2. Коефіцієнт критичної ліквідності

К2

<0,8

1,6

1,7

+0,1

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

К3

<0,2

1,1

1,1

0

Дані таблиці показують, що підприємство знаходиться в нестійкому фінансовому стані. Всі показники ліквідності не задовольняють нормативним значенням. Це свідчить про високу частку повільно реалізованих елементів (матеріальних запасів, дебіторської заборгованості) в структурі поточних активів.

Оцінка фінансової стійкості проводитися, як за допомогою абсолютних, так і відносних показників.

Абсолютні показники фінансової стійкості розраховуються порівнянням джерел власних оборотних коштів підприємства, джерел власних оборотних коштів і довгострокових позикових коштів, джерел власних, довгострокових і короткострокових позикових коштів і величини запасів і витрат. Характеризують забезпеченість запасів і витрат різними джерелами їх формування і дозволяють класифікувати фінансові ситуації за ступенем їхньої стійкості.

1. Надлишок або нестача власних оборотних коштів.

К4 = СОС - ЗЗ (9)

де СОС - сума власних оборотних коштів підприємства;

ЗЗ - запаси і витрати.

2. Надлишок або нестача власних оборотних коштів і прирівняних до них довгострокових позикових коштів.

К5 = СОСдз - ЗЗ (10)

де СОСдз - сума власних і прирівняних до них довгострокових позикових коштів.

3. Надлишок або нестача загальної величини основних джерел формування запасів і витрат.

К6 = СОСдкз - ЗЗ (11)

де СОСдкз- сума власних, довгострокових і короткострокових позикових коштів.

Відносні показники:

4. Забезпеченість запасів і витрат власними джерелами формування.

К7 = СОС / ЗЗ (12)

Критичне значення <0,6.

5. Забезпеченість запасів і витрат власними і прирівняними до них довгостроковими позиковими засобами.

К8 = СОСдз / ЗЗ (13)

К8 прагне до 1, чим більше, тим ефективніше.

Обчислення показників фінансової стійкості зведемо в таблицю 9.

Таблиця 9 - Аналіз фінансової стійкості

показник

позначення

норматив

На початок року

На кінець року

зміна

1. Надлишок або нестача оборотних коштів

К4

2157

2618

+461

2. Надлишок або нестача власних оборотних коштів і прирівняних до них довгострокових позикових коштів

К5

2157

2618

+461

3. Надлишок або нестача загальної величини основних джерел формування запасів і витрат

К6

2380

2997

+617

4. Забезпеченість запасів і витрат власними джерелами формування

К7

<0,6

2,5

2,6

+0,1

5. Забезпеченість запасів і витрат власними і прирівняними до них довгостроковими позиковими засобами

К8

1

2,5

2,6

+0,1

Аналіз фінансової стійкості показав, що К4, К5 і К6 0, отже на підприємстві абсолютна фінансова стійкість. Що показує високий рівень платоспроможності і незалежність від зовнішніх інвесторів.

Аналіз ринкової стійкості можна провести за допомогою наступних показників:

Індекс постійного активу.

К9 = ОСВ / Ісос (13)

де ОСВ - сума основних засобів і необоротних активів;

Ісос - сума джерел власних коштів.

Коефіцієнт автономії.

К10 = Ісос / ВБ (14)

де ВБ - сума валюти балансу.

При К10 більше або дорівнює 0,5 - всі зобов'язання підприємства можуть бути покриті власними коштами.

При К10 <0,5 - можливі фінансові труднощі в майбутньому.

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів.

К11 = ОВ / Ісос (15)

де ОВ - сума всіх зобов'язань підприємства.

Кризовий значення К111,0.

Коефіцієнт маневреності.

К12 = (Ісос -ОСВ) / Ісос (16)

Кризовий значення К12 <0,33.

Обчислення показників ринкової стійкості зведемо в таблицю 10.

Таблиця 10 - Аналіз ринкової стійкості

показник

позначення

норматив

На початок року

На кінець року

зміна

1. Індекс постійного активу

К9

<1

0,6

0,6

0

2. Коефіцієнт автономії

К10

0,5

0,8

0,8

0

3. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів

К11

<1

0,2

0,2

0

4. Коефіцієнт маневреності

К12

= 5

0,4

0,4

0

З таблиці видно, що індекс постійного активу наближається до 1, отже, велика величина оборотних активів установи створюється за рахунок позикових коштів, і всі зобов'язання можуть бути покриті власними коштами.

2.3 Обгрунтування пропозицій щодо поліпшення роботи установи

Важливим етапом аналітичної роботи є пошук резервів щодо поліпшення діяльності установи; розробка організаційно-технічних заходів щодо реалізації цих резервів та безпосереднє впровадження цих заходів. Внутрішньоорганізаційні резерви обумовлені вдосконаленням і найбільш ефективним використанням техніки і робочої сили, економією сировини і матеріалів, раціональним використанням обладнання. Внутрішньоорганізаційні резерви включають резерви зниження трудомісткості, резерви поліпшення використання робочого часу, резерви вдосконалення структури кадрів, резерви економії предметів праці та резерви економії коштів праці.

Пропозиції щодо поліпшення роботи установи:

Комп'ютеризувати підвідомчі установи культури.

- Удосконалити систему документообігу, вжити заходів щодо якісного та своєчасного надходження документів до бухгалтерії з метою відображення всіх господарських операцій без пропусків і вилучень на рахунках бухгалтерського обліку.

- Передбачити в штатному розкладі фахівця з маркетингу.

- Для організації багатьох заходів потрібно матеріальні вкладення для покупки костюмів артистам, призів, канцелярських товарів і ін. На це і багато іншого фахівець змушений віддавати гроші «зі своєї кишені», тому що керівництво посилається на їх відсутність. Звичайно можна було б обійтися без витрат, а значить і без призів і сувенірів, але сучасне людство звикло що не робиться просто так. Навіть за участь в конкурсі бажає отримати презент.

- У деяких СК працює одна людина, а значить, він відповідає і за організацію дозвілля населення і за проведення заходів для виробничих колективів і за прибирання приміщення сільського клубу. Отже, для вдосконалення діяльності трудової діяльності фахівця, необхідно відкрити ще одну ставку прибиральниці або другого методиста для установи.

- Заклади культури Малопургінского району потребує капітального ремонту.У XXI столітті мати установа культури в такому стані просто не можна. Нехай це навіть сільський клуб, але людина, яка туди зайшов, повинен відчути себе в тому місці, де можна відпочити і добре провести час, без страху замерзнути взимку і що може обрушитися стелю.

Можливо, цей перелік не є вичерпним себе, але, мабуть це найбільш значущі рубежі, які має досягти установа культури, адже воно покликане створювати умови для творчої самореалізації особистості всіх груп населення, але при цьому концентрувати увагу на індивідуальності кожного з них.

Подальші шляхи розвитку установи залежать в першу чергу від того, до досягнення якої кінцевої мети буде прагнути установа: в разі переведення на самофінансування і повний госпрозрахунок основною метою стане отримання прибутку (в даний час одержання прибутку не є самоціллю організації і служить для досягнення основних цілей) . Залучення туристів з інших регіонів Росії і з-за кордону благотворно позначиться не тільки на фінансовий стан даної організації, але і на економіці району і Удмуртії в цілому.

Однією з основних проблем установи культури є труднощі реалізації товарів і послуг у зв'язку з низькою платоспроможністю покупців. У зв'язку з цим для поліпшення реалізації випущеної продукції та послуг можна порекомендувати включити в штатний розклад організації фахівця з маркетингу. Необхідно розширювати ринок збуту, бажано знайти вихід на республіканський ринок. Крім того, необхідно розширювати асортимент продукції, що випускається, основний упор зробити на національній тематиці, яка користується великим інтересом і попитом.

Для поліпшення фінансового стану організації рекомендується також розвивати відділ по туризму та екскурсіях. В даний час розроблені і проводяться екскурсії по дер. Орлово. Ця екскурсійна програма більшою мірою орієнтовані на школярів і міських жителів. Для розширення діяльності цього відділу необхідно ввести в штатний розклад додаткові ставки екскурсоводів і методистів, які могли б займатися розробкою нових екскурсійних програм. В даний час організація не має свого транспорту для проведення групових екскурсій, доводиться орендувати транспорт у інших організацій, що значно збільшує собівартість. Для підвищення прибутку необхідно придбати власні транспортні засоби. Ці заходи заощадять час і кошти на пошуки транспорту.

Керівництву організації слід вишукувати можливості зацікавленості своїх працівників в підвищенні загальноосвітнього рівня та рівня кваліфікації, а також залучати нових кваліфікованих фахівців.

3. Автоматизовані системи обробки інформації в Управлінні у справах культури, спорту та молодіжної політики

3.1 Необхідність застосування автоматизованих Систем Обробки Інформації в Управлінні у справах культури, спорту та молодіжної політики

Стрімкий розвиток товарних і фінансових ринків в Росії стало потужним поштовхом до інтенсивного наростання процесів інформатизації у всіх сферах життя суспільства. Змінилися підходи до оцінки ролі інформації та інформаційного обслуговування виробничо-господарської, управлінської діяльності, культурної та різних категорій користувачів.

Сучасне суспільство живе в період, який характеризується небувалим збільшенням інформаційних потоків. Найбільше зростання обсягу інформації спостерігається і в культурній сфері.

Актуальність питань інформатизації культурно-громадської сфери життя цілком очевидна. Потреба в розробці та застосуванні ефективних і адекватних реальної дійсності комп'ютерних програм і технологій сьогодні зростає.

Впровадження системи автоматизації в установи культури, як і будь-яке серйозне перетворення на підприємстві, є складним і часто болючим процесом. Тим не менш, деякі проблеми, що виникають при впровадженні системи, досить добре вивчені, формалізовані і мають ефективні методології рішення. Завчасне вивчення цих проблем і підготовка до них значно полегшують процес впровадження і підвищують ефективність подальшого використання системи.

Метою автоматизації культури є підвищення ефективності управління підприємством, і як наслідок спрощення та модернізація організації заходів і збільшення, і зростання прибутковості. Такий ефект досягається з одного боку за рахунок оперативного обліку і безперервного контролю за діяльністю підвідомчих установ культури і потребою населення, а з іншого - за рахунок впровадження технологій, що дозволяють залучити покупців і суттєво підвищити рівень культурного розвитку району.

Полегшити працю апарату управління, а також фахівців і службовців, підвищити їх продуктивність і культуру, і покликані автоматизовані системи управління. Необхідність їх широкого використання виникає також у зв'язку з переходом до ринкової відносин, зростанням виробництва і зміною номенклатури послуг, а також збільшенням обсягів інформації, що вимагає швидкої обробки. Традиційні прийоми збору, обробки і передачі інформації стають малоефективними, а це вимагає пошуку і впровадження високопродуктивних систем автоматизації управлінської праці. Так, впровадження навіть найпростіших засобів техніки управління скорочує витрачається на обробку документів час приблизно на 20%, а системне їхнє застосування збільшує продуктивність управлінської праці в три рази.

Крім того, широке використання різних автоматизованих систем дозволяє здійснити перехід на якісно новий рівень управління, сприяє ефективному вирішенню багатьох управлінських завдань, забезпечує обробку інформації в мінімально короткі терміни.

Однак слід мати на увазі, що застосування автоматизованих засобів управління повинно здійснюватися на основі комплексного підходу, з урахуванням глибокого аналізу техніко-економічних показників керованої системи. Це пов'язано з тим, що засоби автоматизації не є самі по собі універсальним засобом підвищення продуктивності праці працівників культурно-організаційного персоналу. Разом з тим вони можуть надати дієву допомогу в зниженні витрат часу на виконання технічних операцій по обробці інформації і тим самим збільшити ресурси часу на творчі процеси, зробити управлінську працю більш інтенсивним і результативним.

Інформаційне забезпечення установ культури Малопургінского району знаходиться на середньому рівні, так як тільки частина відділів УДКСУ і МП оснащені системами обробки інформації. Але бухгалтерський, економічний і головний офіс повністю автоматизовані і здійснюють управління над підвідомчими установами

3.2 Склад завдань, що вирішуються АСУ

Далі наведені завдання, які стоять перед АСУ при впровадженні систем автоматизації в установи:

- підвищити продуктивність розумової праці за рахунок усунення традиційних рутинних операцій на основі використання технічних засобів збору, зберігання, переробки, передачі ділової інформації.

- виправдати фінансові витрати на створення автоматизованих систем обробки інформації та управління.

- зменшити трудомісткість інформаційних процесів через необхідність введення вихідної інформації.

- підготовку інформації для всіх рівнів управління, щоб скоротити трудомісткість роботи цього апарату.

- автоматизація бухгалтерського обліку;

- оснащення установи необхідними технічними засобами (комп'ютерами, мережевим обладнанням, принтери, світломузикою, електронними музичними інструментами та ін.),

Автоматизація культури, як і інших сфер людського життя при сучасному розвитку технологій також важливий. АСУ розрахована не тільки на автоматизацію обліку, а й на реальну допомогу керівникам і менеджерам всіх рівнів. Розглянемо більш докладно необхідність автоматизації кожного відділу Управління у справах культури, спорту та молодіжної політики.

Необхідність автоматизації бухгалтерського обліку.

У підсистемі бухгалтерського обліку вирішуються такі завдання, як:

- облік основних засобів;

- облік матеріалів;

- облік праці та заробітної плати;

- облік витрат виробництва;

- облік готової продукції;

- зведений облік та складання звітності.

Застосування ЕОМ при веденні бухгалтерського обліку дозволяють забезпечити:

- підвищення достовірності та скорочення термінів обробки інформації, підвищення якості обліку;

- спрощення документообігу;

- зниження трудомісткості робіт за рахунок переведення на ЕОМ максимально можливого обсягу обчислювальних робіт і автоматизації розрахунків з отримання угруповань в різних розрізах вхідних даних;

- вивільнення часу персоналу для посилення контрольних функцій і більш детального аналізу виконання кошторисів.

Необхідність автоматизації економічного відділу. Застосування систем обробки інформації економічним відділом дозволяє:

- розрахувати всі необхідні норматівови для організації виробничого процесу художніх ремесел;

- расчетать планові показники;

- планірованать потреби в ресурсах;

- калькулювати собівартість;

- планувати прибув;

- розрахувати, враховувати і контролювати потреби в матеріалах;

- складати звітності;

- враховувати особовий склад працюючих;

- враховувати руху кадрів;

- розраховувати і складати плану потреби в фінансових ресурсах;

- складати звітності з фінансів.

Управління у справах культури, спорту та молодіжної політики - це структурний підрозділ Адміністрації Малопургінского району, яка здійснює виконавчо-розпорядчі функції в галузі культури, спорту та молодіжної політики. Це складна система, яка потребує спрощення системи обробки інформації. І вся діяльність спрямована на отримання економічного результату.

До відділів, оснащеним системами обробками інформації, також відносяться:

- організаційно - методичний центр;

- бібліотечна система;

- культурно - дозвільні установи.

Необхідність автоматизації даних відділів полягає в оперативному обліку інформації, що надійшла і структурної організації заходів для населення.

Таким чином, АСУ можна розглядати як людино-машинну систему з автоматизованою технологією одержання результатної інформації, необхідної для інформаційного обслуговування фахівців та оптимізації процесу управління в різних сферах людської діяльності, в тому числі і в культурі.

3.3 Організаційно-економічна сутність задачі «Автоматизація бухгалтерського обліку»

У кожній підсистемі для вирішення завдань існує безліч вхідних документів (інформації), нормативно-довідкової інформації (НДІ) і вихідних документів (інформації). Періодичність виникнення і необхідність вирішення різні для кожного завдання в рамках окремо взятої підсистеми. Тому розглянемо докладніше підсистему «Бухгалтерський облік».

Автоматизація бухгалтерського обліку Управління у справах культури, спорту та молодіжної політики і підготовка фінансової звітності в податкові органи в умовах перехідної економіки України є однією з найбільш важливих завдань.

Будучи однією з функцій управління, бухгалтерський облік вирішує такі найважливіші завдання: надання інформації для наукового планування і підвищення ефективності роботи, контроль за виконанням кошторису витрат установ, дотриманням режиму економії, охорона всіх видів власності, забезпечення інформацією для впровадження і підвищення ефективності роботи, виявлення резервів підвищення ефективності та якості роботи.За допомогою облікової інформації здійснюється контроль за мірою праці і мірою споживання, визначається обсяг виконаної роботи і належить кожному працівникові оплата відповідно до кількості і якості витраченої праці.

За даними обліку виявляються резерви підвищення ефективності роботи установ. Використовуючи його дані, визначаються можливості поліпшення якості роботи, використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, встановлюються причини нераціонального їх використання та намічаються шляхи усунення недоліків і поліпшення якості роботи.

Місце вирішення задачі - бухгалтерський відділ Управління у справах культури, спорту та молодіжної політики Адміністрації «Малопургінскій район». Мета рішення задачі автоматизації бухгалтерського обліку полягає в своєчасному отриманні інформації для прийняття рішень, підвищення ефективності та якості виконуваної роботи з ведення бухгалтерського обліку, скорочення трудомісткості операцій зі збору та реєстрації документів, інтеграції рішення комплексів бухгалтерських завдань, можливості організації інформаційно-довідкового обслуговування бухгалтера. В основі інформаційної підсистеми бухгалтерського обліку прийнято вважати облікові завдання, об'єднані в комплекси, що їх окремими ділянками обліку. Комплекс завдань характеризується певним економічним змістом, веденням затверджених синтетичних рахунків, первинними і зведеними документами, взаємопов'язаними алгоритмами розрахунків, методичними матеріалами та нормативними документами конкретної ділянки обліку.

Автоматизація бухгалтерського обліку вирішує наступні завдання:

- організація та ведення процесу бухгалтерського обліку і контролю організації;

-облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів;

- формування списку рахунків виставлених і оплачених;

-перечісленіе платежів до бюджету, внесків до позабюджетних фондів;

-Відрахування прибутку до спеціальних фондів і резерви;

-облік дебіторів, кредиторів, фондів;

-ведение головної книги і складання фінансової звітності;

-начісленія по оплаті праці;

-ведення розрахунків з постачальниками;

-ведення обліку матеріальних цінностей;

- облік витрат;

-ведение оборотних відомостей за матеріальними рахунках;

-ведення особових і податкових карток по кожному співробітнику;

-ведение відомості по ЄСП;

-складання та обробка банківських документів;

-облік оплати праці та інших розрахунків з працівниками організації та позаштатними співробітниками;

- розрахунок податкових відрахувань;

- розрахунок амортизаційних відрахувань.

На виході бухоблік дає:

1. Первинні документи.

2. Облікові регістри для бухгалтерії.

3. Регістри і інформацію для внутрішніх потреб підприємства.

4. Бухгалтерську звітність і розрахунки по податках та інших платежах

Для автоматизованого ведення бухгалтерського обліку установою застосовується програма «1С: Бухгалтерія».

Інформація, що отримується з бухобліку, потрібно і в інших структурних підрозділах підприємства. Добре автоматизований бухоблік може дати будь-яку інформацію з урахуванням усіх специфічних вимог.

Бухгалтерський облік УДКСУ і МП здійснює бухгалтерія, яка є окремим структурним підрозділом. Програма по автоматизації бухобліку працює в мережі, де кілька бухгалтерів працюють кожен на своєму комп'ютері. Розподілено, який бухгалтер що веде, тобто проведено чіткий розподіл функцій.

Підсистема «Бухгалтерський облік» виділяється тим, що в ній обробляється приблизно 50% загального обсягу даних системи АСУ.

Автоматизація бухгалтерського обліку дозволяє полегшити працю бухгалтера, позбавити його від рутинної роботи, більше залишається часу для проведення економічного і фінансового аналізу роботи установи, пошуку резервів підвищення ефективності роботи. Впровадження автоматизації дозволяє: більш оперативно вести бухгалтерський облік, виводити оперативну інформацію за певний період часу, швидкий пошук і виведення необхідної економічної інформації, автоматизація складання бухгалтерських та фінансових звітів. Необхідно підвищувати роль управлінського обліку і аналізу в роботі бюджетних установ. Це створить можливість не тільки ефективно витрачати кошти, а й збільшить здатність керівництва в пошуках нових джерел фінансування та розвитку галузі культури. Аналіз роботи установ культури в умовах нестабільного фінансового становища в країні не можливий без поетапного аналізу всієї структури фінансування, і особливо недоліків системи фінансування.

3.4 Постановка завдання «Розрахунок заробітної плати»

Заробітна плата - основне джерело доходів персоналу підприємства. В даний час відрізняють два види заробітної плати:

- основна (до неї ставитися заробітна плата за відпрацьований час);

- додаткова (до неї відноситься заробітна плата за невідпрацьований час, наприклад, декретну відпустку).

Основними формами оплати праці є:

- погодинна - це форма, при якій заробітна плата залежить від фактично відпрацьованого часу і тарифної ставки;

- відрядна.

При відрядній формі додатково може нараховуватися премія за якість, терміновість, відсутність скарг клієнтів і ін. Розмір премії зазвичай встановлюється у відсотках до відрядного заробітку.

У бухгалтерії розрахунок заробітної плати, в даний час здійснюється автоматизовано. Немає універсальної програми для розрахунку заробітної плати безпосередньо для всіх категорій працівників.

Наприклад, програма «1С: Бухгалтерія» зручна для розрахунку податків, податкових відрахувань. На нашому підприємстві розрахунок сум заробітної плати до видачі розраховується в програмі Excel, в ній дуже зручно враховувати всі нюанси нарахування заробітної плати (переробки, премії, аванси, понаднормові, робота у святкові дні, штрафи за запізнення, аліменти, лікарняні, відпускні та т. д.).

Метою рішення задачі є підвищення оперативності, точності і достовірності обліку за допомогою засобів обчислювальної техніки. Дане завдання є однією з перших в комплексі завдань з обліку розрахунків з персоналом. Розрахунок заробітної плати здійснюється щомісяця. Видача проводиться 6 і 20 числах кожного місяця, вихідна інфомація міститься в первинному документі «Табель обліку використання робочого часу» і нормативно-довідковому масиві «Особовий рахунок».

3.5 Інформаційна база завдання

3.5.1 Вхідні оперативна інформація

Для вирішення завдання «Розрахунок заробітної плати» використовується наступний вихідний оперативний документ (таблиця 11).

Таблиця 11 - Перелік використовуваної оперативної інформації

Назва документу

використовувані реквізити

Тип і значность реквізитів

Умовне позначення реквізитів

Табель обліку використання робочого часу

1 місяць

99

m

2. Код працівника

9 (4)

t

3. Відпрацьовано годин

999.9

Q

4. Час планове

999.99

qпл

Відмітки в табелі про причини неявок на роботу, про роботу і режимі неповного робочого дня і про інших відступах від нормальних умов праці повинні бути зроблені тільки на підставі документів, оформлених належним чином (листок непрацездатності, довідки т. П.).

Облік використання робочого часу здійснюється в табелі методом суцільної реєстрації явок і неявок на роботу, або шляхом реєстрації тільки відхилень (неявок, запізнень і т. Д.).

Нормативно-довідкова інформація.

Як нормативно-довідкової інформації використовується масив «Особовий рахунок». Цей документ заповнюється бухгалтером. Застосовується при обробці облікових даних за допомогою засобів обчислювальної техніки і містить тільки умовно-постійні реквізити про працівника. На підставі особового рахунку також складається розрахунково-платіжна відомість.

Склад і характеристика реквізитів масиву наведені в таблиці 12.

Таблиця 12 - Масив «Особовий рахунок»

Найменування реквізитів

Тип і значность реквізитів

Умовне позначення реквізитів

місяць

99

M

код працівника

9 (4)

T

Розмір окладу

9 (5) .99

O

Розмір премії

9 (5) .99

P

Розмір надбавки

9 (5) .99

N

3.5.2 Вихідна інформація

В результаті рішення задачі на друк видається відомість по нарахуванню заробітної плати, приклад якої наведено в таблиці 13.

Таблиця 13 - Відомість заробітної плати

код працівника

відпрацьовано годин

сума

9999

999.9

9 (6) .99

Разом

Крім того результат рішення задачі зберігається для вирішення інших завдань всього комплексу з обліку праці і заробітної плати.

Склад збереженої інформації наведено в таблиці 14.

Таблиця 14 - Перелік зберігаються реквізитів

Найменування реквізитів

Тип і значность реквізитів

Умовне позначення реквізитів

місяць

99

m

код працівника

9 (4)

t

відпрацьовано годин

999.9

Q

сума

9 (6) .99

S

3.6 Алгоритм рішення задачі

Алгоритм вирішення поставленого завдання такий:

1. Шляхом введення з клавіатури сформувати вихідний масив на основі табеля обліку використання робочого часу.

2. Впорядкувати його по зростанню коду працівника.

3. За кодом працівника відшукати в нормативно-довідкових даних розмір окладу.

4. Якщо оклад не знайдений, то готуватися повідомлення про це і даний код працівника з подальших розрахунків виключається.

5. Якщо оклад знайдений, то розрахувати суму за формулою:

Si mt = (Qimt / Qimtпл) * Qimt (17)

6. За кодом працівника відшукати в нормативно-довідкових даних розмір премії.

7. Якщо премія не знайдена, то розрахувати суму за формулою:

Si mt 1 = Si mt + 0 (18)

8. Якщо премія знайдена, розрахувати за формулою:

Si mt 1 = Si mt + Pi mt (19)

9. За кодами підрозділу і працівника відшукати в нормативно-довідкових даних розмір надбавки.

10. Якщо надбавка не знайдена, то розрахувати за формулою:

Si mt 2 = Si mt 1 + 0 (20)

11. Якщо надбавка знайдена, то розрахувати за формулою:

Si mt 1 = Si mt + Ni mt (21)

12. Нагромаджені підсумки організації за формулами:

Qim =? Qimn (22)

Sim 2 =? Simn (23)

Де n - число працівників організації протягом m-го місяця.

13. Після закінчення вихідних даних роздрукувати таблицю і закінчити роботу.

3.7 Економічна ефективність АСУ

Ефективність - виконання необхідних функцій при мінімальних витратах ресурсів. Причому під ресурсами маються на увазі обсяг оперативної пам'яті, час роботи центрального процесора, обсяг зовнішньої пам'яті, пропускна здатність каналу. Під економічною ефективністю розуміють міру співвідношення витрат і результатів функціонування.

До основних показників економічної ефективності відносяться: економічний ефект, коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень, термін окупності капітальних вкладень.

Економічний ефект - результат впровадження будь-якого заходу, виражений у вартісній формі, у вигляді економії від його здійснення. Так, для організацій, що використовують програмні вироби, основними джерелами економії є:

- поліпшення показників їх основної діяльності, що відбувається в результаті використання програмного вироби;

- скорочення термінів освоєння нових програмних виробів за рахунок їх кращих ергономічних характеристик;

- скорочення витрат машинного часу та інших ресурсів на налагодження і здачу завдань в експлуатацію;

- підвищення технічного рівня, якості і обсягів обчислювальних робіт;

- збільшення обсягів і скорочення термінів переробки інформації;

- підвищення коефіцієнта використання обчислювальних ресурсів, засобів підготовки та передачі інформації;

-зменшення чисельності персоналу, в тому числі висококваліфікованого, зайнятого обслуговуванням програмних засобів, автоматизованих систем, систем обробки інформації, переробкою та отриманням інформації;

- зниження витрат на експлуатаційні матеріали.

Коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень показує величину річного приросту прибутку, що утворюється в результаті виробництва або експлуатації програмного виробу, на один рубль одноразових капітальних вкладень. Термін окупності (величина, зворотна коефіцієнту ефективності) - показник ефективності використання капіталовкладень - представляє собою період часу, протягом якого зроблені витрати на програмні вироби окупаються отриманим ефектом.

Економічна ефективність АСУ визначається річним приростом прибутку від впровадження АСУ, річним економічним ефектом і ефективністю витрат на її створення. Річний приріст прибутку розраховується за формулою:

А П рік =. (В2-В1) / В 1 * П1 + АС а (24)

Де В 1, В2 - річний обсяг реалізованої продукції до і після впровадження АСУ, (тис. Руб.);

АС а - зниження собівартості реалізованої продукції в зв'язку з функціонуванням АСУ, (тис. Руб.);

П1 - прибуток від реалізації продукції до впровадження АСУ, (тис. Руб.).

Показник річної економії від функціонування АСУ використовується для розрахунку річного економічного ефекту і передбачається в планах собівартості продукції і фінансових планах установ культури. Річний економічний ефект визначається за формулою:

Е рік = (В2-В1) / В 1 * П1 + аса - Ен * К (25)

де Ен - нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень;

К - витрати на покупку устаткування, впровадження і функціонування АСУ, (тис.руб.).

Річний економічний ефект показує ступінь економічної ефективності АСУ (з урахуванням витрат на її створення). Ефективність витрат визначається за формулою:

Ер = Егод / К> Ен (26)

Т = К / Е рік,

де ЕР- розрахунковий коефіцієнт ефективності витрат;

Т - термін окупності.

Розрахунковий коефіцієнт ефективності зіставляється з нормативним значенням. Якщо розрахунковий коефіцієнт більше нормативного, то АСУ вважається ефективною.

Термін окупності витрат на АСУ характеризує період часу, протягом якого загальні витрати відшкодовуються за рахунок економії від зниження собівартості продукції [6].

Таким чином, загальна економічна ефективність впровадження АСУ на підприємстві може бути обчислена за формулою:

Е = ЕПР + Екосвіт (27)

де Е - економічна ефективність впровадження АСУ,

Е пр - пряма ефективність, яка виражається в зниженні вартісних витрат на обробку інформації і безпосередньо входить своєю величиною в витрати підприємства;

Е косв - непряма ефективність, що характеризує якісні зміни в результаті застосування обчислювальної техніки, які виражаються в удосконаленні інформаційної системи підприємства і в підвищенні якості управління.

Зазвичай, пряма ефективність розраховується шляхом порівняння двох варіантів обробки інформації до і після впровадження АСУ [5].

В УДКСУ і МП доцільно додатково встановити комп'ютери в підвідомчих установах культури (сільських клубах, будинках культури) для контролю за діяльністю працівників та народних промислів і передачі даних в бухгалтерію, яка знаходиться за іншою адресою.

За допомогою автоматизації ці операції виконувалися б за кілька хвилин, потрібно лише щоденне занесення даних.

Висновок по розділу АСОІ

У будь-якій організації використовується, крім ресурсів, інформація - життєво важливий продукт, необхідний для того, щоб бути в курсі всієї діяльності організації і керувати нею. При наявності або відсутності автоматизації, з комп'ютерною технікою або без неї, інформація існує і циркулює всередині організації, складаючи її інформаційну систему. При цьому автоматизація, навіть часткова, впроваджувана штучним шляхом в природні інформаційні потоки, буде ефективна тільки тоді, коли відбудеться успішна інтеграція автоматизованої інформаційної системи в структуру організації.

Автоматизовані системи обробки інформації є необхідністю в сучасних умовах в будь-якій організації. Від наявності АСУ багато в чому залежать оперативність, надійність і достовірність інформації, результати роботи організації. Впровадження автоматизованих систем обробки економічної інформації дозволяє істотно зменшити витрати, пов'язані з обробкою даних, підвищити продуктивність праці економічних працівників, поліпшити зв'язок між різними підрозділами установи.

Комп'ютери не тільки звільняють людину від рутинних процесів обробки даних в управлінні та економіці, на їх основі формується нова інформаційно-технологічна база прийняття рішень. Нові технології прийняття рішень переводять цей процес в сферу творчості, моделювання економічних і управлінських ситуацій. А глобальна мережа Інтернет необмежено розширює можливості фахівців.

висновок

Підводячи підсумок даної курсової роботи, слід зробити деякі висновки, що стосуються діяльності установи. У даній роботі були розглянуті питання аналізу господарської діяльності установи. В ході дослідження МУК ВЦ «Галерея», для досягнення поставлених цілей даної курсової роботи, були виконані наступні завдання: дана загальна характеристика аналізованого установи; проаналізовані фінансово-економічні показники діяльності установи; розглянуті пропозиції щодо поліпшення діяльності закладу; проведено аналіз функціонування автоматизованих систем обробки інформації (АСОІ) об'єкта дослідження, визначено склад і якість технічних засобів автоматизації господарської діяльності установи, рішення задачі алгоритмізації функціонування однієї з систем АСУ.

Дане дослідження проводилося відповідно до актуальності теми і мети поставленої перед ним. Роблячи висновок про виконану роботу, хочеться відзначити, що

У уже згадуваному закладі встановлена ​​позитивна тенденція загальної фондоозброєності основних засобів (темп росту 110,8%). Фондовіддача в 2011 році в порівнянні з 2010 роком зменшилася на 0,001. Зменшення фондовіддачі свідчить про зниження ефективності використання основних засобів. Рівень зміни фондовіддачі свідчить про інтенсивність споживання основних засобів в установі. Дані по оборотних коштів свідчать про поліпшення фінансового становища установи. У порівнянні з 2005 роком у 2006 році тривалість одного обороту збільшилася на 27 днів, що призвело до припливу грошових коштів.

За персоналу коефіцієнти плинності рівні коефіцієнтам звільнення, так як все що вибули працівники звільнилися за власним бажанням. У 2011 році коефіцієнт плинності досить високий через низьку заробітну плату.

За 2011 рік валюта балансу збільшилася на 1211 тис. Руб. або на 10,8%. В цілому збільшення валюти балансу заслуговує на позитивну оцінку.

За ліквідності балансу установа знаходиться в стійкому фінансовому стані. Всі показники ліквідності задовольняють нормативним значенням.

У уже згадуваному закладі в 2011 році покращився економічний стан в порівнянні з положенням в 2010 році, можна сказати про розвиток установи, хоча темпи зростання фінансового результату трохи нижче темпів зростання обсягу продажів через негативного ефекту операційного важеля.

Метою діяльності установи не є отримання прибутку. Виставкова діяльність будинку ремесел і музею збиткова, і послуги надаються установами культури не приносять достатнього доходу, який покривав би всі витрати УДКСУ і МП. Без бюджетних асигнувань діяльність установи є неможливою, тому що чистий операційний результат від діяльності негативний.

Список використаної літератури

1.Панкова Д.А., Головкова Е.А. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій. - М .: Нове знання, 2012. - 409 с.

2. Муравйова Т.В., Зіньківська Н.В. Економіка фірми. - М .: Майстерність, 2002. - 400 с.

3. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - Мн .: Нове знання, 2012. - 704 с.

4. Горфинкель В.Я., Швандар В.А. Економіка підприємства. - М .: Юніті - Дана, 2011. - 718 с.

5. Брага В.В. Комп'ютеризація бухгалтерського обліку. - М .: Фінстат інформ, 2010 року.

6. Балдін К.В., Уткін В.Б. Інформаційні системи в економіці. - М .: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К», 2009.

додаток А

Структура Управління у справах культури, спорту та молодіжної політики адміністрації муніципального освіти «Малопургінскій район»

додаток Б

Структура кадрів на 1 січня 2012 (керівники і фахівці) Управління у справах культури, спорту та молодіжної політики Адміністрації муніципального освіти «Малопургінскій район»

№ п / п

Найменування

всього

Відділ культури адміністрації

Бухгалтерія

Установи культурно-дозвіллєвого типу

будинки ремесел

бібліотеки

ДШМ

господарська група

Музеї

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

Чисельність працівників, всього

244

3

11

131

18

56

192

4

II

Керівників і спеціалістів, всього

187

3

11

93

16

46

12

2

4

1.

з них штатних

182

3

10

89

16

46

12

2

4

2.

вакансій (чистих)

3

-

-

3

-

-

-

-

-

3.

змінилося за рік керівників і фахівців

9

-

1

6

-

2

-

-

-

4.

з числа штатних за віком:

до 30 років

27

-

2

15

1

6

1

1

1

від 30 до 55 років

142

3

7

66

14

37

11

1

3

55 років і старше

13

-

1

8

1

3

-

-

-

5.

за стажем від 3 до 6 років

23

1

2

12

5

3

-

-

-

за стажем від 6 до 10 років

23

1

-

11

1

6

2

1

1

6.

мають освіта вища, всього

72

3

5

19

7

24

10

2

2

в тому числі вища культурно-мистецькі заходи

41

1

-

11

5

14

10

-

-

середню професійну, всього

86

-

5

49

7

22

2

-

1

в т. ч. по культурі і мистецтву

64

-

-

37

5

21

-

-

1

загальну середню

24

-

-

21

2

-

-

-

1

7.

навчаються заочно

16

-

-

15

-

1

-

-

1

в ВУЗах

3

-

2

-

1

-

-

-

-

в ссузів

13

-

-

13

-

-

-

-

-

8.

Навчаються від району, очно:

28

-

-

4

3

1

20

-

-

ВНЗ

9

-

-

1

-

-

8

-

-

РКК

7

-

-

3

3

1

-

-

-


Головна сторінка


    Головна сторінкаАналіз діяльності Управління у справах культури, спорту та молодіжної політики Адміністрації муніципального освіти "Малопургінскій район" і розробка пропозицій щодо поліпшення його роботи

Скачати 56.04 Kb.