• 1. теоретичні основи використання необоротних активів в організації
 • Організаційно-економічна характеристика торгового підприємства
 • 2 . аналіз стану і ефективності використання основних коштів


 • Дата конвертації13.04.2017
  Розмір68.91 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 68.91 Kb.

  Аналіз ефективності використання необоротних активів організації

  КУРСОВА РОБОТА

  на тему: «Аналіз ефективності використання необоротних активів організації»

  зміст

  Вступ

  Глава 1. Теоретичні основи використання необоротних активів в організації

  1.1 Основні завдання та інформаційне забезпечення аналізу основних засобів

  1.2. Методичні прийоми аналізу необоротних активів

  1.3. Організаційно-економічна характеристика торгового підприємства

  Глава 2. Аналіз стану та ефективності використання основних засобів організації ТОВ «ЮгАктів Професіонал»

  2.1 Аналіз структури, складу і руху основних засобів організації

  2.2 Аналіз технічного стану необоротних активів

  2.3 Аналіз ефективності використання необоротних активів організації

  висновок

  Список використаних джерел літератури

  додатки


  Вступ  У сучасних умовах неможливо професійно управляти організацією або бізнесом не знаючи економічного стану об'єкта управління, конкретно складаються виробничих ситуацій. Аналізуючи процеси виробництва і амортизаційні відрахування, внутрихозяйственное споживання, фінансовий стан, керівники і фахівці можуть приймати обгрунтовані та ефективні управлінські рішення. Відповідним чином організована, своєчасно надходить і аналізована інформація про необоротних активах служить надійною базою для якісного аналізу і обґрунтованих управлінських рішень. У процесі аналізу важливо дослідити і дати оцінку динаміки та структури основних фондів, зміни частки вибуття застарілих основних фондів, особливо їх активної частини, проаналізувати фондооснащенность підприємства і фондоозброєність праці, в чому і полягає актуальність обраної теми. Розраховані дані економічного аналізу виявляють резерви більш ефективного використання власного капіталу і резервів, а також раціональний розподіл позикових зобов'язань і заходи спрямовані на вдосконалення обліку і контролю над їх успішною реалізацією. [8, с. 42]

  Метою курсової роботи є дослідження теоретичних і практичних питань аналізу стану та ефективності використання основних виробничих фондів на прикладі торгового підприємства в умовах ринкової економіки.

  Для реалізації поставленої мети необхідне рішення наступних завдань:

  * Дати організаційно-економічну характеристику досліджуваної організації;

  * Розкрити теоретичні основи використання основних засобів;

  * Всебічне проаналізувати стан і ефективність використання необоротних активів торгової організацій в умовах ринку і конкуренції.

  В період розвитку сучасної економіки в Росії питання ефективності використання необоротних активів підприємства та організацій різних сфер діяльності, активно розробляються вітчизняними фахівцями, серед яких можна виділити такі як: Гіляровський Л.Д., Кондраков Н.П., Маркар'ян Е.А., Шеремет А.Д., і інші.

  Об'єктом дослідження в курсовій роботі є компанія ТОВ «ЮгАктів Професіонал», як одне з активних учасників торгової діяльності запасними частинами для автомобілів різних марок.

  Предметом дослідження виступає процес ефективного використання основних засобів у торговельній діяльності організації відповідно до сучасних тенденцій і змінами діючих нормативних актів вітчизняної облікової системи.

  Інформаційну базу дослідження в курсовій роботі склали інструктивні та нормативні документи, статистичні та аналітичні дані Уряду Росії, періодичні матеріали, законодавчі та нормативні акти Мінфіну РФ, Росстату РФ, економічна література з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності.

  Логічна структура відображає розкриття теми курсової роботи, обсяг якої становить 25 сторінок, і складається зі вступу двох розділів, висновків та списку використаних джерел із 22 джерел, з додатками.


  глава 1. теоретичні основи використання необоротних активів в організації  1.1 Основні завдання і інформаційне забезпечення аналізу основних коштів

  Необоротні активи займають, як правило, основна питома вага в загальній сумі основного капіталу підприємства. Від їх кількості, вартості технічного рівня, ефективності використання багато в чому залежать кінцеві результати діяльності підприємства: випуск продукції, її собівартість, прибуток, рентабельність, стійкість фінансового стану.

  Для узагальнюючої характеристики ефективності використання основних засобів служать показники рентабельності, фондовіддачі, фондомісткості, питомих капітальних вкладень на один карбованець приросту продукції або її реалізації. При розрахунку середньорічної вартості фондів враховуються не лише власні, а й орендовані основні засоби і не включаються фонди, що знаходяться на консервації, резервні та здані в оренду.

  У процесі розвитку економіки необхідно вдосконалювати процес інтенсифікації науково - технічної бази кожного підприємства, так як прискорення науково - технічного прогресу - найважливіший напрям економічного розвитку Російської Федерації на сучасному етапі. [7, с. 25]

  Одними з найважливіших завдань аналізу були і залишаються завдання наукового обґрунтування напруженості фінансово - господарських можливостей, своєчасний і комплексний аналіз результатів виконання замовлень і продукції як в цілому підприємством, так і кожним підрозділом. Для успішного вирішення цих завдань необхідний обгрунтований відбір оціночних показників, що також досягається за допомогою їх всебічного аналізу.

  Не менш важливе завдання аналізу основних засобів - сприяння впровадженню в торгових організаціях досягнення науки і техніки, нових технологічних розробок, нового обладнання, подальшої інтенсифікації, спеціалізації та концентрації. Тільки на підставі комплексного аналізу системи показників в сучасних умовах можна об'єктивно проаналізувати і оцінити результати фінансово - господарської діяльності організації в цілому, результати і якість роботи окремих підрозділів.

  Як відомо, результати господарської діяльності складаються під впливом як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів. Об'єктивні чинники відображають, як правило, дія економічних законів, постанов, податкової політики, що проводиться Урядом РФ. Це зовнішні фактори, найчастіше незалежні від певних підприємств і виробництв. Суб'єктивні чинники, пов'язані з конкретною діяльністю окремих підприємств і організацій та їх керівників. Успішне виконання виробничих замовлень, висока продуктивність праці, більш ефективне використання основних засобів, виробничих фондів і трудових ресурсів в основному залежать від умілого керівництва, правильної організації виробництва, глибокого знання функцій кожним конкретним виконавцем, економічних знань їх керівників.

  Такі основні завдання економічного аналізу торгової організації в сучасному процесі розвитку економіки.

  Основними джерелами даних для аналізу є бізнес - план організації, план технічного розвитку, звітний бухгалтерський баланс організації, додаток до балансу, звіт про наявність та рух основних засобів, баланс виробничої потужності, дані про переоцінку основних засобів, інвентарні картки обліку основних засобів, проектно - кошторисна та технічна документація.

  Аналіз фінансового стану, також починається з вивчення складу і структури майна підприємства за даними активу балансу. Для більш поглибленого аналізу структури майна підприємства необхідно залучити додаткові дані з форми № 5 «Додаток до бухгалтерського балансу» і форми № 11 «Відомості про наявність та рух основних фондів (засобів) та інших нефінансових активів». [2, с. 36]

  Баланс дозволяє дати загальну оцінку зміни всього майна організації торгівлі, виділити в його складі оборотні (мобільні) і необоротні (іммобілізовані) активи, вивчити динаміку структури майна. Під структурою розуміється процентне співвідношення окремих груп майна і статей всередині цих груп.

  Аналіз динаміки складу і структури майна дає можливість встановити розмір абсолютного і відносного приросту або зменшення всього майна підприємства та окремих його видів. Приріст (зменшення) активу свідчить про розширення (звуження) діяльності підприємства.

  Аналізуючи причини збільшення вартості майна організації, необхідно враховувати вплив інфляції, високий рівень якої призводить до значних відхилень номінальних даних балансового звіту від реальних. Міжнародні стандарти фінансової звітності, рекомендують застосовувати спеціальний стандарт, який містить основні вимоги коригування та розрахунку звітних балансових показників основних виробничих фондів у відповідності зі сформованою інфляцією.

  Відповідно до вимог міжнародного стандарту необхідний облік інфляційного чинника при формуванні необоротних і оборотних активів, а також для подальшого використання показників в аналізі господарської діяльності торгового підприємства.

  Основна мета аналізу ефективності використання необоротних активів - узагальнити результати і розробити заходи щодо вдосконалення їх структури, щодо забезпечення підприємства необхідною технікою, машинами та обладнанням для широкого впровадження інтенсивних технологій у всіх галузях виробництва і надання послуг.

  Постійно зростаючі потреби в аналізі господарської діяльності можна пояснити розширенням потенційного кола джерел фінансування. Прийняття рішень про купівлю або продаж, видачі позичок, розширення комерційного кредиту, укладання угод про найм засновані, переважно, на фінансової інформації, яка повинна бути достовірною. Крім того, господарські операції підприємств можуть бути настільки численними і складними, що інформацію про них користувачі не можуть отримати самостійно. Ось для цього джерелом інформації служить бухгалтерська звітність підприємства, а в окремих випадках аналітична інформація по рахунках.


  1.2 методичні прийоми аналізу необоротних активів

  Необоротні активи економічний торговий

  В умовах ринкової економіки успішне функціонування торгового підприємництва багато в чому визначається ефективністю використання всіх можливих факторів виробництва, до яких в першу чергу відносяться основні засоби. На думку багатьох фахівців, такі як Шеремет А.Д., Алексєєва А.І., - «основні засоби є матеріально-речовими цінностями організації, які використовуються в незмінній натуральній формі протягом тривалого часу і втрачають свою вартість по частинах». [21, с. 63]

  Для ефективного управління і використання необоротних активів велике значення має їх обгрунтована оцінка.В даний час використовуються наступні види оцінки необоротних активів:

  1.Первоначальная, яка відображає фактичні витрати організації на придбання певного виду основних засобів, з витратами на їх доставку та монтаж. Первісна вартість не може змінюватися протягом усього періоду використання основних фондів і відшкодовується за рахунок амортизаційних відрахувань.

  2. Відновлювальна оцінка основних засобів, відображає вартість відтворення основних засобів в умовах певного звітного періоду. Відновлювальна вартість відображає суму грошових коштів, яку потрібно було затратити для придбання однотипного обладнання за цінами, що діють під час придбання основних засобів.

  3. Оцінка основних фондів за залишковою вартістю необхідна в зв'язку з поступовим зношуванням основних засобів, що показує, яку частину вартості необхідно перенести на готову або реалізовану продукцію.

  Отже: ОС ост.ст. = ОС пер.ст. - ОС знос.

  Кожна торгова організація повинна своєчасно розглядати рух основних фондів, їх склад і стан, ефективність використання, так як переважно від стану ефективного використання основних фондів залежить не тільки обсяг реалізованої продукції, але і собівартість продажів, рентабельність бізнесу, а також інші економічні показники діяльності організації торгівлі .

  Аналіз ефективності використання основних фондів є найважливішим етапом управління для кожного торгового підприємства і основою будь-якого виду бізнесу. Незважаючи на відмінність основних фондів за характером реалізованої продукції очевидно, що саме вони є рушійною силою бізнесу та реалізації. Для цього слід регулярно проводити аналіз основних виробничих фондів, так як це є основою для планування і прогнозування обсягів випуску і реалізації продукції, чисельності працівників і багатьох інших важливих показників. [13, с. 22]

  Основною метою аналізу основних виробничих фондів є пошук резервів підвищення обсягів реалізованої продукції через ефективність використання торгового обладнання і скорочення витрат по експлуатації, технічного переоснащення основних засобів. Для досягнення основної мети аналізу вирішуються такі основні завдання:

  * Визначається забезпеченість організації основними засобами і рівень їх використання по узагальнюючих і приватним показниками;

  * Виявляється зміна їх обсягу, складу і структури, встановлюються причини змін;

  * Розраховується ступінь використання виробничої потужності організації та обладнання;

  * Виявляються резерви і розробляються конкретні заходи щодо подальшого підвищення ефективності використання основних засобів;

  Зміст, склад і кількість інформації, яка використовується в аналізі основних засобів, має певну, роль в забезпеченні ефективності аналізу. Джерела даних поділяються на облікові, Позаоблікове і планові. До планових джерел, можна віднести всі типи планів, які розробляються в організації, такі як, перспективні плани з модернізації торгового обладнання, нові технологічні лінії. Поточні використовуються при проведенні планових ремонтів основних фондів, кошториси та проектні завдання, а для джерел облікового характеру використовуються всі дані, які містяться в документах бухгалтерського (управлінського) і оперативного обліку та звітності.

  Починається аналіз основних засобів з визначення абсолютної величини вартості основних засобів на початок і кінець звітного періоду. Зміна розміру основних засобів визначаються зіставленням наявності їх на кінець звітного періоду з наявністю на початок звітного періоду. Далі доцільно проводити аналіз складу і руху основних засобів в організації торгівлі.

  Оперативні дані аналізу про наявність, знос та рух основних засобів служать основним джерелом інформації для оцінки виробничого потенціалу організації. Оцінка руху основних фондів і торгового потенціалу досліджуваної організації проводиться на підставі наступних коефіцієнтів, які аналізуються в динаміці за кілька звітних періодів, і представлені в таблиці 1.

  Таблиця 1 Показники руху і технічного стану основних засобів

  Найменування

  позначення показника

  Коефіцієнт оновлення - характеризує частку основних засобів у загальній їх вартості на кінець року

  До обн.

  Термін оновлення основних засобів

  Т обн

  коефіцієнт вибуття

  до в

  коефіцієнт приросту

  К пр

  коефіцієнт зносу

  До ізн

  Коефіцієнт технічної придатності

  До г


  Таким чином, аналіз структури стану та руху необоротних активів організації торгівлі дозволить судити про технічну оснащеність, умови реалізації продукції, а також про їх технічний стан на певну дату. Поліпшення використання основних засобів організації є одним з найважливіших умов зростання продуктивності праці та обсягів реалізації продукції. Підвищення ефективності використання основних фондів в бізнесі дозволить розширити реалізацію без додаткових капітальних вкладень.

  1.3 Організаційно-економічна характеристика торгового підприємства  Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮгАктів Професіонал» під ім'ям якого зареєстровано кілька торгових площ загальною площею понад 350 м2., На них розташовані торгові зали автомагазину «Професіонал» в м Ростов-на-Дону. Торгова організація займається оптово-роздрібним продажем автозапчастин різних марок для вітчизняних та імпортних автомобілів. Досліджувана організація ТОВ «ЮгАктів Професіонал» має багаторічний досвід продажів і займає гідне місце на ринку автозапчастин міста і області.

  У каталозі товарів представлені такі продукти як: автомастила і автохімія, відео-реєстратори і карти пам'яті, лампи, фільтри, акумулятори та інші запасні частини для автомобілів за прийнятними цінами. Автомагазин «Професіонал» працюють в Ростові-на-Дону вже протягом 10 років і радують своїх клієнтів гнучкою системою знижок і якістю своєї продукції.

  Найпоширеніший товар - автомобільні масла головний захист двигуна, при його виборі потрібно ретельно перевіряти марку і модель двигуна. Для цього працюють досвідчені продавці-консультанти в кількості 23 чоловік, зі змінним графіком роботи. В автомагазині представлені практично всі світові виробники мастильних матеріалів: Castrol, Shell, Motul, Liqui Moly, Total, Mobil, Zic, Лукойл і д.р. Завжди в наявності автомагазину масляні, повітряні, паливні і внутрісалонного фільтри. Свічки запалювання DENSO і NGK, охоплюють всю лінійку вітчизняних та іноземних автомобілів. Так само автомагазин пропонує запчастини відомих європейських виробників, для будь-яких автомобілів під замовлення за найнижчими цінами.

  Основними контрагентами і покупцями є великі авто-підприємства, а також приватні особи, бюджетні установи та інші.

  У таблиці 2 представлені основні фінансово-господарські показники діяльності ТОВ «ЮгАктів Професіонал»

  Таблиця 2 - Показники фінансово-господарської діяльності організації

  показники

  2012 рік

  2013 рік

  зміни +/-

  Загальна виручка організації

  6 150 282

  7 562 850

  +1412568

  прибуток організації

  1 230 560

  1 315 520

  +84960

  Середньорічна вартість основних засобів

  602895

  654095

  +51200

  Середньооблікова чисельність працівників

  36

  39

  +3

  Темп приросту обсягів реалізації продукції (%)

  25, 8%

  35, 2%

  +9, 4

  Чистий прибуток організації

  799864

  845105

  +45241


  з представленої таблиці основних показників діяльності організації , можна, можливо зробити певний висновок про тому , що бізнес здійснюється успішно на впродовж останніх трьох років з 201 2 -2012 г р про цьому свідчить загальний Об `єм виручки , Котрий збільшився на 1412568 рублів з 201 2 року до 201 3 року , або на 23% , а також спостерігається збільшення прибутку торговельної організації , яка в свою чергу збільшилася на 84960 рублів , або на 7%.

  отже , збільшення відбувається по всім показниками діяльності досліджуваної торговельної організації ТОВ «ЮгАктів професіонал » , що характеризує ведення торгового бізнесу з позитивної фінансово-господарської точки зору.

  глава 2 . аналіз стану і ефективності використання основних коштів організації ТОВ «ЮгАктів професіонал »  2.1 аналіз структури , складу і руху основних коштів організації  При проведенні комплексного аналізу необоротних активів необхідно, в першу чергу оцінити розміри, динаміку і структуру вкладень капіталу організації торгівлі ТОВ «ЮгАктів Професіонал» в основні засоби, виявити головні функціональні особливості торгово-виробничої діяльності аналізованого автомагазину запасних частин «Професіонал».Починається аналіз основних засобів з визначення абсолютної величини вартості основних засобів на початок і кінець звітного періоду 2013 року, основні зміни розмірів основних засобів визначаються зіставленням наявності їх на кінець року з наявністю на початок року. Для ширшого аналізу зачіпаються кілька звітних періодів, наприклад, з 2011-2013рр, як представлено в таблиці 3

  Таблиця 3 - Аналіз складу і структури основних засобів за 2011-2013 рр.

  Найменування активу

  2011р.

  2012р.

  2013р.

  Зміни 2011 / 2013р

  Нематеріальні активи

  38620

  45150

  46475

  +7855

  Основні засоби

  583560

  622230

  685960

  +102400

  Довгострокові фінансові вкладення

  186200

  198410

  212320

  +26120

  Разом з Розділу 1 Балансу

  808380

  865790

  944755

  +136375


  Як видно з таблиці 3, загальна вартість необоротних активів постійно збільшується, в середньому на 136 375 руб., За 2 роки, або на 16, 8%, в тому числі збільшення безпосередньо, основних засобів відбулося на 102400 руб., Або на 17, 5 %, що свідчить про позитивної динаміки оснащення, складу і структури основних фондів організації торгівлі ТОВ «ЮгАктів Професіонал». Позитивним є наявність довгострокових фінансових вкладень, в розширення обсягів будівництва і покупки торгового обладнання, приріст склав 26120 руб., Або 14%, на кінець 2013 року.

  Для визначення змін, які спостерігаються в складі основних засобів досліджуваної організації торгівлі, необхідно проаналізувати структуру основних засобів. Для цього необхідно визначити питому вагу кожного виду основних засобів в загальній їх сумі на початок і кінець звітного періоду. Зміна величини основних засобів визначається величиною їх надходження і вибуття. У свою чергу, надходження основних фондів відбувається кількома способами, такими як: довгострокові інвестиції в об'єкти будівництва, внесок до статутного капіталу, оренда основних засобів, придбання основних засобів на умовах обміну і т.д. Вибуття основних засобів може здійснюватися кількома способами, такими як: продаж основних засобів, обмін, здача в оренду, ліквідація, вибуття в результаті стихійних лих, передача в якості внеску в спільну діяльність. [18, с. 45]

  Відповідно, залишок основних засобів на кінець періоду визначається балансовим методом за такою формулою:

  Ск = Сп + Сп - Св (1)

  де, Сп - вартість основних засобів на початок періоду, Сп - вартість нових основних засобів, що надійшли в звітному періоді, Св - вартість основних засобів, які вибули в звітному періоді.

  Далі в таблиці 4, проведений розрахунок і деталізація основних фондів досліджуваної організації для виявлення резервів підвищення ефективності використання, основних засобів на основі оптимізації їх структури.

  Таблиця 4 - Аналіз руху основних засобів в організації за 2013 рік

  Група основних засобів

  Наявність на початок року

  Надійшло за рік

  Вибуло за рік

  Наявність на кінець року

  Машини та торгівельне обладнання

  345680

  45750

  22740

  368690

  Транспортні засоби

  145280

  89210

  24450

  210040

  Виробничий інвентар

  86150

  -

  18420

  67730

  господарський інвентар

  45120

  -

  5620

  39500

  Всього основних засобів

  622230

  134960

  71230

  685960


  На основі проведених розрахунків в таблиці 4, можна зробити висновок про те, що вартість основних засобів за 2013 р збільшилася на 63730 руб., Або на 10, 2%, що склалося в основному під впливом надходження торгового обладнання і транспортних засобів. Вибуття основних засобів відбулося за елементами: машини і обладнання, транспортні засоби, а також виробничий і господарський інвентар, всього на 71230 рублів. Збільшення основних засобів відбувається за всіма елементами за винятком виробничого і господарського інвентарю, його вартість скоротилася на 24040 руб., Тобто на 18, 31%.

  Проведений аналіз структури основних засобів досліджуваної організації дозволяє судити про технічної оснащеності та умовах організації торгових місць. Найбільшу питому вагу мають машини та торгівельне обладнання (53, 7%), при цьому їх частка в перебігу року постійно збільшується. На другому місці за значимістю займають транспортні засоби (30, 62%), їх частка також збільшується протягом 2013р. Збільшення основних засобів по окремих елементах свідчить про правильну політику, що проводиться в досліджуваній організації торгівлі, спрямованої на технічне переозброєння.

  Для аналізу руху основних засобів застосовується система показників, таких як:

  До обн = Сп / Ск (2)

  Коефіцієнт оновлення основних засобів (До обн), який розраховується як відношення вартості введення в звітному періоді основних засобів до їх вартості в кінці аналізованого періоду. Коефіцієнт (К обн) показує частку введених основних засобів протягом аналізованого 2013 року.

  Коефіцієнт вибуття основних засобів (Кв) розраховується як відношення вартості вибулих за даний період основних засобів до їх вартості на початок періоду і показує частку вибулих основних засобів протягом періоду, що аналізується.

  До в = Св / Сп (3)

  Коефіцієнт інтенсивності оновлення основних засобів (K і.об.) - характеризує темпи технічного прогресу, відображає величину вибулих коштів на одиницю нововведених об'єктів, т. Е. Кількість тих, що вибувають застарілих об'єктів в результаті введення нових. Його збільшення свідчить про скорочення термінів експлуатації засобів, ліквідації застарілих об'єктів.

  До і.об. = Св / Сп (4)

  Для цілей економічного аналізу має сенс розраховувати коефіцієнт, який характеризує термін оновлення основних засобів, він розраховується за такою формулою:

  Т обн. - Сп / Сп (5)

  Розрахунок основних показників аналізу, руху основних засобів досліджуваної організації торгівлі ТОВ «ЮгАктів Професіонал». представлений в таблиці 5.

  Таблиця 5 - Розрахунок показників руху основних фондів в 2013р.

  показники

  За всіма видами основних засобів

  Активна частина основних засобів

  Вартість основних засобів на початок року

  622230

  490960

  Вартість основних засобів введених в звітному році

  134960

  134960

  Вартість основних засобів, що вибули в звітному році

  71230

  47190

  Вартість основних засобів на кінець року

  685960

  578730

  коефіцієнт оновлення

  0, 196

  0, 23

  коефіцієнт вибуття

  0, 114

  0, 096

  Коефіцієнт інтенсивності оновлення

  0, 53

  0, 35


  Аналіз коефіцієнтів оновлення показує, що ступінь оновлення основних засобів досліджуваної організації торгівлі протягом аналізованого періоду є інтенсивною. В цілому по організації коефіцієнт оновлення складає 0, 2 (тобто було введено в експлуатацію близько 20% основних засобів), за активної частини основних засобів - 23%. Зіставлення цих коефіцієнтів говорить про те, що оновлення більшою мірою відбувається за рахунок активної частини основних засобів. Це сприяє зростанню фондовіддачі і підвищення ефективності виробництва. Коефіцієнт вибуття аналізує те, що в 2013 році вибуло 11, 4% основних засобів. Також слід зазначити, що коефіцієнт оновлення перевищує коефіцієнт вибуття, що оцінюється позитивно, так як свідчить про технічне переозброєння досліджуваної організації торгівлі «ЮгАктів Професіонал».

  В цілому по досліджуваній організації коефіцієнт інтенсивності оновлення складає від 0, 5 до 0, 35, тобто на один вибувши об'єкт припадає приблизно 35 надійшли. Значення даного коефіцієнта також підтверджує активну діяльність організації по оновленню основних засобів, оскільки надходження основних засобів значно перевищує їх вибуття.

  2.2 аналіз технічного стану необоротних активів  Ефективність використання необоротних активів багато в чому залежить від їх технічного стану в аналізованому періоді. Для характеристики технічного стану основних засобів використовуються в основному, такі показники, як коефіцієнт зносу і коефіцієнт придатності. Аналіз технічного стану основних засобів починають з визначення рівня їх фізичного зносу. Фізичний знос основних засобів неминучий. Однак розмір його можна скоротити, зберігаючи основні фонди, проводячи профілактичні огляди і ремонт, раціонально використовуючи основні засоби. [20, с. 27]

  Для визначення рівня фізичного зносу використовується коефіцієнт зносу (К і) за формулою:

  До і. = Сі / С перший. (6)

  де, С і - вартість зносу основних засобів, С перший. - первісна вартість основних засобів.

  Коефіцієнт зносу показує ступінь зношеності основних фондів досліджуваної організації.У свою чергу, з показником зносу тісно пов'язаний показник придатності (До г):

  До г = С ост. / С перший. або К г = 1 К і. (7)

  де С ост. - залишкова вартість основних засобів.

  Чим вище коефіцієнт зносу, тим гірше якісний стан основних фондів, а отже нижче коефіцієнт придатності, що характеризує питому вагу незношених частини основних фондів у загальній їх вартості.

  При зіставленні розрахованих показників можна простежити зміну рівня зношеності, а також рівня придатності основних фондів в аналізованому періоді. Підвищені коефіцієнти зносу можуть означати:

  * Придбання або отримання основних фондів з великим рівнем зносу, ніж ті які знаходяться в організації;

  * Низькі темпи оновлення основних фондів;

  * Використання методу нарахування зносу не відповідає торговельної діяльності;

  * Невиконання планів по модернізації майна організації.

  На практиці коефіцієнт зносу не відображає фактичної зношеності основних фондів, а коефіцієнт придатності не дає точної оцінки їх поточної вартості, подібне може, відбувається по ряду причин:

  1. На суму зносу основних фондів великий вплив робить прийнятий на підприємстві метод нарахування зносу.

  2. Вартісна оцінка основних фондів залежить від стану кон'юнктури попиту, а отже, може відрізнятися від оцінки, отриманої за допомогою коефіцієнта придатності.

  3. На законсервоване обладнання нараховується амортизація на повне відновлення, проте фізично ці основні фонди не зношуються, а загальна сума зносу збільшується. [9, с. 63]

  Далі в таблиці 6, наведено розрахунок основних показників технічного стану основних засобів досліджуваної організації торгівлі ТОВ «ЮгАктів Професіонал».

  Таблиця 6 - Основні показники технічного стану основних засобів

  показники

  На початок звітного періоду 2013р.

  На кінець звітного періоду 2013р.

  Первісна вартість основних засобів організації

  622230

  685960

  Сума амортизації (зносу)

  169705

  183744

  Залишкова вартість основних засобів організації

  452525

  502216

  коефіцієнт зносу

  0, 272

  0, 267

  коефіцієнт придатності

  0, 727

  0, 732


  Розраховані в таблиці 6 основні показники свідчать про задовільний стан основних засобів досліджуваної організації, так як ступінь зношеності основних засобів невисока і складає на початок 2013 року 27%, а на кінець 2013 року - 26%. При цьому спостерігається невелике зниження зношеності основних засобів на кінець 2013 року до 1%, що підтверджують показники оновлення основних фондів.

  Показники коефіцієнта придатності також дуже високі, і складають на початок року 72%, а на кінець року 73%. Керівництво досліджуваної організації докладає зусиль для оновлення основних засобів, так як простежується тенденція до зростання коефіцієнтів придатності.

  Таким чином, аналіз технічного стану є досить багатозначним, наприклад для комерційних банків та інших інвесторів, так як при вивченні складу майна організації звертають велику увагу на стан основних фондів з точки зору їх технічного рівня, економічної ефективності, фізичного і морального зносу.

  2.3 аналіз ефективності використання необоротних активів організації  В умовах ринкової економіки результати будь-якої комерційної діяльності торгової організації залежать від кількості і ступеня використання вироблених ресурсів і реалізованих товарів. Оскільки основні виробничі фонди організації представляють собою найбільшу частину майна, дуже важливо його використовувати з максимальною віддачею і ефективністю. [7, с. 105]

  Ефективність і інтенсивність основних засобів визначає прибутковість капіталу, а отже, і фінансовий стан досліджуваної організації торгівлі ТОВ «ЮгАктів Професіонал». Узагальнюючими показниками використання основних засобів у виробництві є фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність праці і фондорентабельность. Ступінь використання основних засобів характеризується системою показників, які можна поділити на дві групи:

  * Загальні;

  * Приватні.

  Загальні показники характеризують рівень використання всієї сукупності основних засобів в цілому. Вони є узагальнюючими відносними показниками і виражаються в вартісних одиницях виміру, показують співвідношення результату від використання основних фондів (отриманого прибутку або реалізованої продукції, робіт, послуг) з їх середньорічний вартістю. [5, с. 48]. Ефективність використання основних засобів організації виражається насамперед у показники фондорентабельность (Р ф):

  Р ф = П / Ф (8)

  де, П - річна балансовий прибуток, Ф - середньорічна вартість основних засобів.

  Показники рентабельності характеризують кількість прибутку, одержуваної на одиницю використовуваних для цього основних засобів. Рентабельність основних виробничих фондів можна розраховувати як по всій сумі основних засобів, так і по їх активній частині. Показник рентабельності часто називають "фондоотдачей по прибутку". Фондовіддача основних засобів (Ф отд.) Визначається наступною формулою:

  Ф отд. = Ос / Ф (9)

  де, Ос - вартість реалізованої продукції

  Фондовіддача характеризує обсяг продукції, робіт, послуг, що виробляються (виручає) з кожної гривні використовуваних для цього основних засобів. Одиниця виміру фондовіддачі - вартість кожної гривні в основні засоби до реалізованої продукції. Фондовіддача також може бути розрахована як по всій сумі основних засобів, так і по їх активній частині. [10, с. 53]

  Показник фондомісткості (Ф ємк) розраховується за такою формулою:

  Ф ємк. = Ф / Ос (10)

  Фондомісткість визначається як відношення середньорічної вартості основних виробничих фондів до річного обсягу продукції, послуг в натуральних або вартісних одиницях. Це показник зворотний фондовіддачі.

  Фондоозброєність (Ф ср.) Розраховується за такою формулою:

  Ф ср. = Ф / ЧСР. (11)

  де, ЧСР. - середньооблікова чисельність працівників.

  Фондоозброєність характеризує технічний рівень підприємства, показує, скільки основних засобів припадає на одного працівника. [15, с.42]. Приватні показники характеризують ступінь використання окремих видів активної частини основних фондів. Вони розраховуються за кожним видом торгового обладнання і механізмів досліджуваної організації і можуть бути виражені в натуральних одиницях виміру або в відносних величинах. При розрахунку показників темпи зростання зіставляють з темпами зростання продуктивності праці. При цьому, бажано, щоб темпи зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання технічної озброєності праці. Приватні показники діляться на дві групи:

  * Показники використання торгового обладнання і механізмів за часом, характеризуючи екстенсивний їх використання;

  * Показники використання машин по продуктивності або за потужністю, що показує інтенсивність використання.

  Показники екстенсивного використання є загальновідомі коефіцієнти використання календарного часу, режимного і планового фонду робочого часу (по годинах роботи торгового обладнання та механізмів), коефіцієнти змінності.

  Інтенсивність використання машинного парку характеризується виробленням окремих машин і механізмів (в розрахунку на одну годину роботи або на одну одиницю встановленої потужності машини) і показниками виконання норм виробітку (Квн):

  До вн. = Вф / Вн (12)

  де ВФ - фактична вироблення в натуральних одиницях виміру за певний період часу, Вн - встановлена ​​норма вироблення.

  Поліпшення використання основних фондів є важливим резервом підвищення ефективності виробництва, зростання продуктивності праці, скорочення термінів будівництва, збільшення прибутку, зниження собівартості СМР.

  Щодо поліпшення використання основних фондів є два шляхи:

  * Екстенсивний, тобто збільшення часу роботи машин протягом календарного періоду;

  * Інтенсивний, тобто збільшення реалізації продукції за рахунок більш повного використання обладнання за потужністю, продуктивності, вантажопідйомності і т.п.

  Далі в таблиці 7, представлені показники розрахунку ефективності використання основних засобів в досліджуваній організації торгівлі ТОВ «ЮгАктів Професіонал».

  Таблиця 7 - Розрахунок основних показників ефективності основних засобів організації

  показники

  2012 рік

  2013 рік

  Загальна виручка організації

  6 150 282

  7 562 850

  прибуток організації

  1 230 560

  1 315 520

  Вартість основних засобів організації на початок року

  583560

  622230

  Вартість основних засобів організації на кінець року

  622230

  685960

  Середньорічна вартість основних засобів

  602895

  654095

  Середньооблікова чисельність працівників

  36

  39

  Фондовіддача (Ф отд.)

  10, 2

  11, 5

  Фондомісткість (Ф ємк.)

  0, 098

  0, 086

  Фондоозброєність праці (ФВТ.)

  16747, 08

  16771, 6

  Фондорентабельность (Росії)

  2, 041

  2, 011


  Як представлено в таблиці 7, загальна виручка досліджуваної організації істотно збільшилася в 2013р., На 1412568 рублів, або на 22, 9%, в порівнянні з даними за 2012 рік. Збільшився також показник прибутку організації, який за 2013 рік склав 1315520 рублів, або на 6, 9% в порівнянні з даними за 2012 рік.

  За даними розрахованим в таблиці 7, можна зробити певні висновки про ефективність використання основних засобів в досліджуваній організації.Так за даними за 2013 рік на 1 карбованець основних засобів доводилося 11, 5 рублів виручки, а в 2012 році - 10, 2 рубля виручки. При цьому в середньому на одного працівника припадало понад 16 тис. Рублів основних засобів, як в 2012 р так і в 2013 році. З кожної гривні вкладеного в основні засоби організації торгівлі, отримано приблизно 2, 04 рубля прибутку, а в 2013 році - 2, 01 рубля прибутку.

  висновок  У проведеному дослідженні стану і ефективності використання необоротних активів організації на прикладі автомагазину «Професіонал» ТОВ «ЮгАктів Професіонал», можна зробити певні висновки. Загальний аналіз динаміки основних виробничих фондів організації за останні кілька років, показали, що загальна вартість необоротних активів постійно збільшується, в середньому на 136 375 руб., За 2 роки, або на 16, 8%. У тому числі збільшення безпосередньо, основних засобів відбулося на 102400 руб., Або на 17, 5%, що свідчить про позитивної динаміки оснащення, складу і структури основних фондів організації торгівлі ТОВ «ЮгАктів Професіонал». Позитивним є наявність довгострокових фінансових вкладень, в розширення обсягів будівництва і покупки торгового обладнання, приріст склав 26120 руб., Або 14%, на кінець 2013 року.

  Збільшення основних засобів відбувається за всіма елементами за винятком виробничого і господарського інвентарю, його вартість скоротилася на 24040 руб., Тобто на 18, 31%.

  Проведений аналіз структури основних засобів досліджуваної організації дозволяє судити про технічної оснащеності та умовах організації торгових місць. Найбільшу питому вагу мають машини та торгівельне обладнання (53, 7%), при цьому їх частка в перебігу року постійно збільшується. На другому місці за значимістю займають транспортні засоби (30, 62%), їх частка також збільшується в перебігу 2013р. Збільшення основних засобів по окремих елементах свідчить про правильну політику, що проводиться в досліджуваній організації торгівлі, спрямованої на технічне переозброєння.

  Збільшення основних засобів по окремих елементах свідчить про правильну політику, що проводиться в організації, спрямованої на технічне переозброєння.

  Аналіз коефіцієнтів оновлення показує, що ступінь оновлення основних засобів досліджуваної організації торгівлі протягом аналізованого періоду є інтенсивною. В цілому по організації коефіцієнт оновлення складає 0 2 (тобто було введено в експлуатацію близько 20% основних засобів), за активної частини основних засобів - 23%. Зіставлення цих коефіцієнтів говорить про те, що оновлення більшою мірою відбувається за рахунок активної частини основних засобів. Це сприяє зростанню фондовіддачі і підвищення ефективності виробництва. Коефіцієнт вибуття аналізує те, що в 2013 році вибуло 11, 4% основних засобів. Також слід зазначити, що коефіцієнт оновлення перевищує коефіцієнт вибуття, що оцінюється позитивно, так як свідчить про технічне переозброєння досліджуваної організації торгівлі «Південь Актив Професіонал».

  Розраховані основні показники технічного стану свідчать про задовільний знаходженні основних засобів досліджуваної організації, так як ступінь зношеності основних засобів невисока і складає на початок 2013 року 27%, а на кінець 2013 року - 26%. При цьому спостерігається невелике зниження зношеності основних засобів на кінець 2013 року до 1%, що підтверджує показники оновлення основних фондів.

  Показники коефіцієнта придатності також дуже високі, і складають на початок року 72%, а на кінець року 73%. Керівництво досліджуваної організації додає зусилля для оновлення основних засобів, так як простежується тенденція до зростання коефіцієнтів придатності.

  Ефективність і інтенсивність основних засобів визначає прибутковість капіталу а отже, і фінансовий стан досліджуваної організації торгівлі ТОВ «ЮгАктів Професіонал». Узагальнюючими показниками використання основних засобів у виробництві є фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність праці і фондорентабельность.

  Показники рентабельності характеризують кількість прибутку, одержуваної на одиницю використовуваних для цього основних засобів. Рентабельність основних виробничих фондів можна розраховувати як по всій сумі основних засобів, так і по їх активній частині. Показник рентабельності часто називають "фондоотдачей по прибутку".

  За розрахованими даними можна зробити певні висновки про ефективність використання основних засобів в досліджуваній організації. Так за даними за 2013 рік на 1 карбованець основних засобів доводилося 11, 5 рублів виручки, а в 2012 році - 10, 2 рубля виручки. При цьому в середньому на одного працівника припадало понад 16 тис. Рублів основних засобів, як в 2012 р так і в 2013 році. З кожної гривні вкладеного в основні засоби організації торгівлі, отримано приблизно 2, 04 рубля прибутку, а в 2013 році - 2, 01 рубля прибутку.

  Отже, однозначно можна зробити висновок про збільшення ефективності використання основних засобів в організації. Найбільш ефективного використання основних засобів в організації можна досягти шляхом звільнення площ від зайвого устаткування, машин й інших основних засобів або здачі їх в оренду, своєчасного оновлення, особливо активної частини, основні коштів з метою недопущення надмірного морального й фізичного зносу, підвищення коефіцієнта змінності роботи організації . Якщо в цьому є економічна доцільність, впровадження нової техніки і прогресивної технології, а також шляхом вдосконалення організації виробництва і праці з метою скорочення втрат робочого часу і простою в роботі машин і торгового устаткування.

  перелік використаних джерел літератури


  1. Цивільний Кодекс Російської Федерації. 1 частина.; від 30.11.1994г. № 51-ФЗ. (Ред. 02.11.2013г.)

  2. Цивільний Кодекс Російської Федерації. 2 частина.; від 26.01.1996г. № 14-ФЗ. (Ред. Від 02.12.2013 р)

  3. Федеральний Закон Російської Федерації «Про бухгалтерському обліку» № 402-ФЗ від 06.12.2011г.

  4. Положення з бухгалтерського обліку (ПБО 1-23): з додатками та методичними вказівками Міністерства фінансів. - М .: Юриспруденція, 2011 року.

  5. Постанова Уряду РФ від 01.01.2002 «Про класифікації основних засобів включаються в амортизаційні групи».

  6. Алексєєва А.І., А.В. Малєєва, Ю.В.Васільев, Л.І. Ушвіцкая Комплексний економічний аналіз - М .: Ексмо, 2006.- 672 с.

  7. Аналіз в управлінні фінансовим станом організації: М.М. Ілишева, С.І. Крилов. - М .: ИНФРА-М. 2010. - 185 с.

  8. Бабаєв Ю.А., Петров А.М., Макарова Л.Г., Оболенська Ю.А. - Бухгалтерський облік: Підручник для вузів / Під ред. Бабаєва ЮА - 2-е вид. перероблене і доповнене. - М .: Проспект, 2010. - 323 с.

  9. Барнгольц С.Б. Економічний аналіз господарської діяльності на сучасному етапі розвитку. - М .; Фінанси і статистика, 2010 рік. - 460 с.

  10. Бочаров В.В. Совеременний фінансовий менеджмент організації: Навчальний посібник / В.В. Бочаров. - СПб., Изд. будинок «Пітер», 2011. -185 с.

  11. Бердникова Т.Б. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: навчальний посібник / Т.Б. Бердникова. - М .: ИНФРА-М, 2007. - 215 с.

  12. Гіляровський Л.Т. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності / під ред. Л.Т. Гіляровський, Д.В. Лисенко, Д.А. Ендовицкий. - М .: Проспект, 2009. - 360 с.

  13. Гаврилова О.М. Фінанси організації (підприємства): Підручник для вузів / О.М. Гаврилова. - М .: КНОРУС, 2009. - 283 с.

  14. Єфремова, Т.М. Бухгалтерський облік в схемах і таблицях / Т.М. Єфремова, Т.А. Кольцова. - М .: КноРус, 2010. - 153 с.

  15. Ілишева М.М., Крилов С.І. Аналіз фінансової звітності: підручник / М.М. Ілишева. - М .: Фінанси і статистика, 2011. - 480с.

  16. Канке А. А. Аналіз фінансово-господарську діяльність підприємства: навчальних посібників. 2-е изд., Испр. і доп. / А. А. Канке, І.П. Кошова. - М .: Инфра - М. - 2010. - 512 с.

  17. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник / А. І. Алексєєва, Ю.В.Васільев, А.В., Малєєва, Л.І.Ушвіцкій. - М .: Фінанси і статистика 2008. - 672 с.

  18. Литнева М.О., Мялявкіна Л.І., Федорова Т.В. Бухгалтерський облік: Підручник для вузів / Н.А. Литнева. - М .; Проспект, 2008. - 190 с.

  19. Пястолов С.М. Економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник для вузів / С.М. Пястолов. - М .: Академічний Проект, 2009. - 185 с.

  20. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: підручник / Г.В. Савицька. - М .: ИНФРА-М 2009.

  21. Савицька Г.В. Економічний аналіз: Підручник. -М .; Нове знання, 2009. - 436 с.

  22. Скляренко В.К., Прудніков В.М., Економіка підприємства: Підручник / В.К. Скляренко. -М .; ИНФРА-М, 2010. - 410 с.

  23. Чуєв І.М. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: підручник для вузів / І.М. Чуєв, Л.Н. Чуєва. - М .: «Дашков і Ко», 2010. - 264 с.

  24. Фінанси організації: Підручник для студентів вузів з економічних спеціальностей / під ред. Н.В. Колчин. -М .: ЮНИТИ, 2011. - 408 с.

  25. Шеремет А.Д. Комплексний аналіз господарської діяльності / А.Д. Шеремет. - М .: ИНФРА-М, 2009. -523 с.

  26. Економічний аналіз: підручник для вузів / під ред. Л.Т. Гіляровський. - М .: ЮНИТИ - Дана, 2010. - 291 с.

  27. Економіка, аналіз і планування на підприємстві торгівлі: підручник для вузів. / Под ред. А. Н. Соломатіна. - СПб .: Питер, 2010. - 560 с.

  додатки

  додаток А

  Бухгалтерський баланс, тис. Руб.

  А К Т І В

  код

  01.01.2014

  01.01.2013

  01.01.2012

  1

  2

  3

  4

  5

  I. Необоротні активи

  Нематеріальні активи

  1110

  46

  45

  38

  Результати досліджень і розробок

  1120

  -

  -

  -

  нематеріальні пошукові активи

  1130

  -

  -

  -

  Матеріальні пошукові активи

  1140

  -

  -

  -

  Основні засоби

  1150

  686

  622

  584

  Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

  1160

  Фінансові вкладення

  1170

  212

  198

  186

  відкладені податкові активи

  1180

  Інші необоротні активи

  1190

  1

  1

  РАЗОМ по розділу I

  1100

  945

  866

  808

  II.ОБОРОТНІ АКТИВИ

  запаси

  1210

  10286

  9456

  7412

  Податок на додану вартість по придбаних цінностей

  1220

  Дебіторська заборгованість

  1230

  9452

  8824

  7352

  Фінансові вкладення

  1240

  27

  26

  14

  Грошові кошти

  1250

  5863

  5420

  4854

  Інші оборотні активи

  1260

  172

  94

  85

  РАЗОМ по розділу II

  1200

  25800

  23820

  19717

  БАЛАНС

  1600

  26745

  24686

  20525

  ПАСИВ

  Код рядка

  01.01.2014

  01.01.2013

  01.01.2012

  1

  2

  3

  4

  5

  III. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ

  Статутний капітал (складеного капіталу, статутний фонд, вклади товаришів)

  1310

  20

  20

  20

  Власні акції, викуплені в акціонерів

  1320

  Переоцінка поза-обігових активів

  1340

  Додатковий капітал (без переоцінки)

  +1350

  Резервний капітал

  1360

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  1370

  РАЗОМ по розділу III

  1300

  20

  20

  20

  IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  Довгострокові позикові кошти

  1410

  315

  386

  407

  Відкладені податкові зобов'язання

  1420

  Резерви під умовні зобов'язання

  1430

  -

  -

  -

  Інші довгострокові зобов'язання

  1450

  РАЗОМ по розділу IV

  1400

  315

  386

  407

  V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  Короткострокові позикові зобов'язання

  1510

  5860

  4156

  3892

  Кредиторська заборгованість

  1520

  19011

  18289

  15698

  Доходи майбутніх періодів

  1530

  -

  -

  -

  Резерви майбутніх витрат

  1540

  Інші короткострокові зобов'язання

  1550

  1539

  1 835

  508

  РАЗОМ по розділу

  1500

  26410

  24280

  20098

  БАЛАНС

  1700

  26745

  24686

  20525

  додаток Б

  звіт про прибутки і збитки, тис. руб.

  показник

  код

  за 2013 р

  за 2012 р

  1

  2

  3

  4

  виручка

  2110

  7563

  6150

  Собівартість продажів

  2120

  6156

  4867

  Валовий прибуток

  2100

  1407

  1283

  Комерційні витрати

  2210

  53

  25

  Управлінські витрати

  2220

  38

  27

  Прибуток (збиток) від продажу

  2200

  1316

  тисяча двісті тридцять одна

  Доходи від участі в інших організаціях

  2310

  відсотки до отримання

  2320

  Відсотки до сплати

  2330

  58

  63

  інші доходи

  2340

  153

  91

  Інші витрати

  2350

  Прибуток (збиток) до оподаткування

  2300

  1411

  +1259

  Поточний податок на прибуток

  2410

  338

  302

  в т.ч. постійні податкові зобов'язання (активи)

  +2421

  Зміна відстрочених податкових зобов'язань

  2430

  Зміна відкладених податкових активів

  2450

  інше

  2460

  -

  -

  чистий прибуток (збиток)

  2400

  1 073

  957

  Результат від переоцінки необоротних активів, які не включається в чистий прибуток (збиток) періоду

  2510

  -

  -

  Результат від інших операцій, що не включається в чистий прибуток (збиток) періоду

  2520

  -

  -

  Сукупний фінансовий результат періоду

  2500

  1 073

  957

  Базовий прибуток (збиток) на акцію

  2900

  -

  -

  Скоригований чистий прибуток (збиток) на акцію

  2910

  -

  -


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз ефективності використання необоротних активів організації

  Скачати 68.91 Kb.