• Мал. 1


 • Дата конвертації04.03.2018
  Розмір70.7 Kb.
  Типреферат

  Аналіз ефективності використання основного та оборотного капіталу на прикладі будівельного підприємства (укладка теплотрас)

   Навігація по даній сторінці:
  • Мал. 1

  Міністерство освіти Російської Федерації

  Амурська державний університет

  Кафедра

  КУРСОВА РОБОТА

  На тему Аналіз ефективності використання основного та

  оборотного капіталу

  По курсу ____________________________________________

  виконавець

  студентка 878 групи Л.В. Орлова

  шифр ______________

  керівник

  (Посада, ступінь) _______________

  (В.о. прізвище)

  Нормоконтролер

  (Посада) __________________________

  (В.о. прізвище)

  Благовєщенськ 2001

  ЗМІСТ

  введення 3

  1. Основні і оборотні фонди підприємства 4

  1.1. Поняття і класифікація ОПФ 4

  1.2. Показники використання ОПФ 6

  1.3. Склад і структура ОС 12

  1.4. Показники використання ОС 14

  2. Аналіз використання ОФ і ОС на ТОВ «ТЕМРО» 20

  2.1. Коротка характеристика 20

  2.2. Показники ефективності використання ОФ 22

  2.3. Показники ефективності використання оборотних

  коштів 27

  3. Шляхи підвищення ефективності використання ОФ і ОС

  ТОВ «ТЕМРО» 30

  висновок 33

  Список використаної літератури 34


  ВСТУП

  Роль основних фондів (ОФ) і оборотних коштів (ОС), ефективне їх використання при різних економічних відносинах завжди важлива. Це обумовлено тим, що головним джерелом прибутку будь-якого підприємства, національного багатства країни є вміле, розумне досить повне використання ОФ і ОС, зі своєчасним їх модернізацією та оновленням. У поєднанні з людською працею, розвиненим менеджментом на різних рівнях виробництва та маркетингом досягається максимальна ефективність використання ОФ і ОС. Це особливо важливо в даний час для кожного підприємства, галузі, всієї країни в цілому, тому що економіка Росії зараз знаходиться в кризі, вихід з якого може бути здійснений тільки на основі збільшення обсягів виробництва, робіт, послуг у всіх галузях народного господарства.

  У цій курсовій роботі дається тлумачення ОФ і ОС, їх структура, склад, значення в діяльності підприємства, показники їх використання, методи підвищення ефективного використання стосовно будь-якої галузі народного господарства. Разом з цим в роботі, іспользубтся теоретичні основи підвищення ефективності використання ОФ і ОС, проведений аналіз використання ОФ і ОС за даними конкретного будівельного підприємства м Благовещенська ТОВ «ТЕМРО».

  Будівництво, в тому числі таке як будівництво тепломагістралей, їх ремонт та монтаж є специфічною і однією з важливою виробничої інфраструктурою, що забезпечує основне виробництво і доставку послуг населенню. В силу своєї специфіки більшу частину ОФ в будівництві складають обладнання, безпосередньо застосовується для створення продукту праці, і транспорт.

  1. ОСНОВНІ І ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА

  1.1. П о н я т і е і до л а с з і ф і до а ц і я О П Ф і О С

  1.1.1. Поняття основних виробничих фондів

  Процес виробництва відбувається з участю предметів праці та засобів (знарядь) праці. Засоби праці беруть участь у створенні продуктів праці протягом тривалого часу і ряду виробничих циклів, переносячи частину своєї вартості на створюваний з їх допомогою продукт. Предмети праці беруть участь у виробничому процесі один раз, переносячи свою вартість повністю на продукт, після чого вибувають з нього.

  Засоби праці становлять матеріально-речовий зміст основних виробничих фондів, а предмети праці - оборотних фондів.

  Основні виробничі фонди - це частина засобів виробництва, які тривалий час беруть участь у виробничому процесі. Вони створюють загальні умови виробництва (будівлі, споруди) і є знаряддя праці (силові і робочі машини, обладнання, транспортні засоби). Основні фонди зберігають свою натуральну форму і первісне значення, але поступово зношуючись, частинами переносять свою вартість на знову створюваний продукт.

  1.1.2. Класифікація ОПФ

  Існують наступні характеристики класифікації ОПФ:

  1) в залежності від характеру участі основних засобів у сфері матеріального виробництва вони поділяються на:

  - виробничі (об'єкти, використання яких спрямоване на систематичне отримання прибутку, як основної мети діяльності, тобто використання в процесі виробництва промислової продукції, в будівництві, сільському господарстві, торгівлі та громадському харчуванні, заготівлі сільськогосподарської продукції і т. Д.);

  - невиробничі (безпосередньо не беруть участь в процесі створення продукції і надання послуг і призначені для задоволення соціально побутових потреб працівників організації);

  2) в залежності від цільового призначення і виконуваних функцій основні засоби поділяються на такі види:

  - будівлі, в тому числі зовнішні прибудови до будинку, мають господарське значення (склади, гаражі та ін.);

  - споруди (автодороги, мости та ін.);

  - передавальні пристрої (трубопроводи, лінії електропередачі і т.д.);

  - машини та обладнання, в тому числі силові (парові двигуни, двигуни внутрішнього згоряння та ін.) І робочі (верстати, апарати, установки, агрегати і т.д.);

  - вимірювальні і регулюючі пристрої і прилади (манометри, ваги, мікроскопи і т.д.);

  - обчислювальна техніка (комп'ютери, монітори, принтери та ін.);

  - транспортні засоби (засоби пересування, призначені для пересування людей, вантажів і речовин різного призначення);

  - інструменти (предмети, що мають самостійне значення і які є складовою частиною будь-якого об'єкта);

  - господарський інвентар (шафи, столи, сейфи і т.д.);

  - інші основні засоби (робоча худоба, багаторічні насадження та ін.);

  2) з точки зору участі основних засобів в виробничому процесі, вони поділяються на дві частини:

  - активну (робочі і силові машини, транспортні засоби, інструмент та інвентар);

  - пасивну (споруди, будівлі);

  4) за належністю основні засоби поділяються на:

  - власні (що знаходяться на балансі організації);

  - залучені (взяті під тимчасове користування в іншої організації на умовах оренди).

  5) за ознакою використання основні засоби поділяються на:

  - діючі (функціонуючі в процесі виробництва);

  - непрацюючі (перебувають на консервації або в запасі).

  1.1.3. склад ОПФ

  Склад ОПФ відбито на рис. 1.

  СКЛАД ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ


  Мал. 1

  1.2. П о к а з а т е л і й з п про л ь з о в а н і я О П Ф

  1.2.1. Облік основних фондів

  ОФ на підприємств враховуються в натуральному і грошовому вираженні. Облік фондів в натуральному вираженні дозволяє визначити виробничі міць і можливості підприємства, термін служби рухомого складу, оцінити технічний стан фондів, а також знайти шляхи підвищення ефективності їх використання. ОФ підприємства у вартісному вираженні є кошти. Враховують їх за первісною (балансовою) вартості, тобто за сумою витрат на їх виготовлення, транспортування, монтаж та інші види робіт, пов'язані з введенням основних фондів в експлуатацію.

  Первісна вартість основних виробничих фондів розраховується за формулою 1:

  (1)


  Ф осн. = З пр. + З тр. + З м. + З ін.,

  де Спр. - вартість придбаних ОФ, руб .;

  З тр. - витрати на транспортування, руб .;

  З м. - витрати на монтажні роботи, руб .;

  З ін. - інші види витрат, руб.

  Оцінка ОФ за первісною вартістю проводиться з метою визначення загальної їх вартості на підприємствах. За первісною вартістю обчислюють суми амортизації, платежів до бюджету за користування ОФ, техніці- економічні показники, що характеризують діяльність підприємства і рівень використання ОФ. Оцінка ОФ може здійснюватися як за повною, так і за залишковою вартістю. Залишкову вартість ОФ (Ф осн.ост.) Призначають у результаті вирахування початкової вартості фондів (Ф осн.) Вартості їх зносу (С ізн.) За формулою 2:

  (2)


  Ф осн.ост = Ф осн. - С ізн = Ф осн. (1 - Т екс. Н а / 100)

  де Т екс. - термін, протягом якого експлуатувалися ОФ, рік;

  Н а - норма амортизації на відновлення ОФ,

  Економічне значення обліку ОФ за залишковою вартістю полягає в тому, що вона показує ту частину вартості, яка збереглася в діючих ОФ.

  1.2.2. Показники технічного стану ОПФ

  Технічний стан ОФ характеризується коефіцієнтами зносу, придатності, оновлення та вибуття.

  Коефіцієнт зносу показує, яка частина вартості ОФ вже перенесена на готову продукцію підприємства, а також ступінь зношеності наявних на підприємстві ОФ (формула 3):

  (3)


  До ізн. = С вим. / Ф осн.

  Коефіцієнт придатності характеризує технічний стан ОФ (формула 4):

  (4)

  Ф осн. - З вив. Ф осн.ост.

  К = -------------------- = -------------------

  Ф осн.к. Ф осн.к.

  де Ф осн.ост. - залишкова (незношених або несамортізірованная) вартість ОФ;

  Ф осн.к - первісна вартість на кінець звітного року.

  Коефіцієнт оновлення характеризує інтенсивність введення в дію нових виробничих потужностей (за формулою 5):

  (5)


  До обн. = Ф осн.ввод / Ф осн.к

  де Ф осн.ввод - вартість впроваджуються ОФ

  Коефіцієнт вибуття характеризує інтенсивність вибуття ОФ (формула 6):

  (6)


  До виб. = Ф осн.виб. / Ф осн.к

  де Ф осн.виб - вартість вибулих ОФ;

  Ф осн.н - первісна вартість діючих ОФ на початок розрахункового періоду (року)

  1.2.3. Основні показники використання ОПФ

  До основних відносяться показники використання рухомого складу і устаткування: коефіцієнти екстенсивного і інтенсивного використання основних фондів, коефіцієнт інтегрального завантаження фондів, фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність і продуктивність праці, рентабельність основних виробничих фондів і собівартість транспортної роботи.

  Коефіцієнт екстенсивного використання основних фондів характеризує ефективність їх використання в часі відповідно календарному, режимному і плановому (формули 7, 8,9 відповідно):

  (7)


  До екс.к. = Т ф / Т до

  (8)


  До екс.р. = Т ф. / Т р.

  (9)


  До екс.пл. = Т ф / Т пл

  де Т ф - фактично відпрацьований час, час;

  Т до, Т р., Т пл - відповідно календарний, режимний і плановий фонди часу, ч.

  Календарний фонд часу визначається множенням кількості календарних днів в аналізованому періоді на 24 години. Режимний фонд часу залежить від встановленого для даного підприємства числа змін. Його визначають множенням числа робочих днів в аналізованому періоді на число змін та його тривалість. Плановий фонд часу визначається часом у годиннику, протягом якого рухомий склад чи устаткування повинні працювати за планом. Показник планового фонду часу менше режимного на величину планових простоїв основних фондів на технічному обслуговуванні, ремонті і з інших причин.

  Коефіцієнт інтенсивного використання фондів характеризує ступінь їх використання за 1 годину роботи:

  - по планової виробленні (формула 10):

  (10)


  До інт.пл. = Р ф / Р пл '

  - по максимально можливої ​​виробленні (формула 11):

  (11)

  До інт.мах = Р ф / Р мах

  де Р ф - фактично виконана робота за 1 ч .;

  Р пл - планова вироблення за 1 ч.,

  Р мах - максимально можлива вироблення за 1 ч.,

  Коефіцієнт інтегрального завантаження фондів характеризує ступінь використання основних фондів у часі з урахуванням вироблення (формула 12):

  (12)

  До интегр = К екс До інт

  Фондовіддача основних фондів в рублях на 1 р. вартості основних фондів характеризує ефективність їх використання коштів і вказує, скільки підприємством отримано доходів на кожен рубль середньорічної вартості основних виробничих фондів (формула 13):

  (13)


  Ф отд = D / Ф осн

  де D - балансова сума доходів;

  Ф осн - середньорічна вартість основних виробничих фондів.

  Фондомісткість Ф ємк є зворотною величиною фондовіддачі. Вона показує, який обсяг основних фондів припадає на кожен рубль отриманого доходу (формула 14):

  (14)


  Ф ємк. = Ф осн / D

  При збільшенні фондовіддачі відповідно знижується фондомісткість.

  Фондоозброєність праці Ф озброєння характеризує ступінь оснащеності кожного працівника основними виробничими фондами (формула 15):

  (15)


  Ф озброєння = Ф осн / N

  де N - середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві в поточному періоді.

  Продуктивність праці розраховується за формулою 16:

  (16)


  W тр. = D / N

  Показники продуктивності праці, фондоозброєності і фондовіддачі взаємопов'язані: продуктивність праці є функцією його фондовооруженности, фондовіддача - функцією продуктивності праці. Ставлення продуктивності праці до фондовооруженности становить фон-доотдачу (формула 17):

  (17)

  D / N

  Ф отд = W тр / Фвоор = --------- = D / Ф осн

  Ф осн / N

  Рентабельність основних фондів визначається як відношення балансового прибутку до вартості основних фондів (формула 18):

  (18)


  R осн = П бал / Ф осн,

  де П бал - балансовий прибуток підприємства, руб.

  Рентабельність основних фондів є синтетичним показником, який характеризує загалом фактичну ефективність використання основних фондів, не розкриваючи резервів поліпшення їх використання, і визначаючи шляхів їх реалізації.

  1.3. Оборотні кошти

  1.3.1. Визначення оборотних коштів

  На відміну від основних оборотні фонди в якості предметів праці входять у процес виробництва поступово і повністю входять до складу вироблених товарів або повністю знищуються, втрачають свою матеріальну форму і матеріально перестають існувати (паливо, мастильні матеріали і т.п.), переносячи таким чином, свою вартість на створюваний продукт протягом одного виробничого циклу. Після реалізації продукції, перевезень та інших послуг вартість використовуваних предметів праці відшкодовується доходом підприємства, що створює можливість їх відновлення.

  Економічна сутність оборотних коштів як економічної категорії і складової частини виробництва полягає в тому, що вони знаходяться в безперервному русі - кругообігу, в процесі якого послідовно змінюють свою форму, переходячи з грошової в матеріальну, з матеріальної в товарну і з товарної в грошову, т. е. проходять три стадії кругообігу.

  Оборотні кошти (ОС) - це грошові кошти, що виділяються підприємствами і використовуються ними для поточного фінансування і забезпечення нормальної діяльності. Вони використовуються для створення виробничих запасів матеріалів, палива, запасних частин, інструменту, інвентарю, досвіду незавершеного виробництва, включаючи кошти в розрахункових документах, на розрахункових рахунках в банках і в касах підприємств. Оборотні кошти, виражені в матеріальній формі, називаються оборотними фондами, решта оборотних коштів у грошовій формі - фондами обігу.

  За матеріально-речовинного ознакою до складу оборотного капіталу включаються: предмети праці (сировина, матеріали, паливо і т. Д.), Готова продукція на складах, товари для перепродажу, грошові кошти і кошти в розрахунках.

  Характерною особливістю оборотних коштів є швидкість їх обороту. Функціональна роль оборотних коштів у процесі виробництва в корені відрізняється від основного капіталу. Оборотні кошти забезпечують безперервність процесу виробництва.

  Кругообіг капіталу охоплює три стадії: заготівельну, виробничу і збутову (Д - Т - ... П ... Т '- Д'), що зображено на рис.2.

  СТАДІЇ КРУГООБІГУ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ

  ГРОШІ

  РЕСУРСИ

  ТОВАР

  ГРОШІ  Мал. 2

  Елементи оборотного капіталу безупинно переходять зі сфери виробництва в сферу обігу і знову повертаються у виробництво. Частина оборотного капіталу постійно знаходиться в сфері виробництва (виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція на складі і т. Д.), А інша частина - в сфері обігу (відвантажена продукція, грошові кошти, цінні папери і т. Д.).

  1.3.2. Класифікація ОС

  Оборотні фонди в свою чергу діляться на виробничі запаси, незавершене виробництво і витрати майбутніх періодів.

  У практиці планування, обліку та аналізу оборотний капітал групується за такими ознаками:

  1) в залежності від функціональної ролі в процесі виробництва - оборотні виробничі фонди і фонди обігу;

  2) в залежності від практики контролю, планування та управління - нормовані і ненормовані оборотні кошти;

  3) в залежності від джерел формування оборотного капіталу - власний і позиковий оборотний капітал;

  4) в залежності від ліквідності - абсолютно ліквідні кошти, швидко реалізовані кошти, повільно реалізовані засоби;

  5) залежно від ступеня ризику вкладення капіталу - оборотний капітал з мінімальним, малим, середнім, високим ризиком вкладень;

  6) в залежності від стандартів обліку і відображення в балансі фірми - обігові кошти в запасах, грошові кошти, розрахунки та інші активи;

  7) в залежності від матеріально-речового змісту - предмети праці, готова продукція та товари, грошові кошти і кошти в розрахунках.

  1.4. П о к а з а т е л і е ф ф е к т і в н о с т і й з п про л ь з о в а н і я

  про б про р про т н и х з р е д с т в

  Ефективність використання оборотних коштів характеризується системою економічних показників, насамперед оборотністю оборотних коштів.

  Під оборотністю оборотних коштів розуміється тривалість одного повного кругообігу коштів з моменту перетворення оборотних коштів у грошовій формі у виробничі запаси і до виходу готової продукції і її реалізації. Кругообіг коштів завершується зарахуванням виторгу на рахунок підприємства.

  Оборотність оборотних коштів неоднакова на підприємствах як однієї, так і різних галузей економіки, що залежить від організації виробництва і збуту продукції, розміщення оборотних коштів та інших факторів. Так, у важкому машинобудуванні з тривалим виробничим циклом час обороту коштів найбільше, швидше обертаються оборотні кошти в харчовій і видобувних галузях промисловості.

  Оборотність оборотних коштів характеризується рядом взаємозалежних показників: тривалістю одного обороту в днях, кількістю оборотів за певний період - рік, півріччя, квартал (коефіцієнт оборотності), сумою зайнятих на підприємстві оборотних коштів на одиницю продукції (коефіцієнт завантаження).

  Ефективність використання оборотних коштів визначається швидкістю їх руху - швидкістю обороту, чи оборотністю. Чим швидше відбувається кругообіг оборотних коштів, тим менша їх сума буде потрібно підприємству для успішного виконання виробничої програми.

  Кругообіг оборотних коштів обчислюється з моменту оплати підприємством матеріальних цінностей, необхідних для виробництва продукції, до повернення цих коштів у вигляді виручки від реалізації продукції.Якщо період обороту скорочується, наприклад з 24 до 20 днів, тобто на 17%, то і потреба в оборотних коштах при даному обсязі випуску продукції зменшиться на той же відсоток. Зниження відбудеться в зв'язку з тим, що при кругообігу 24 дня оборотні кошти роблять протягом року 15 оборотів (360: 24). А при скороченні часу кругообігу до 20 днів кількість їх оборотів збільшиться до 18 (360: 20). Це означає, що кожен рубль оборотних коштів в першому випадку використовується протягом року для придбання матеріальних ресурсів і виплати заробітної плати 15 разів, а в другому - 18 разів.

  Оборотність оборотних коштів характеризується двома взаємопов'язаними показниками: числом оборотів, скоєних обіговими коштами протягом певного періоду часу (коефіцієнтом оборотності), і терміном їхнього обороту в днях.

  Коефіцієнт оборотності розраховується за формулою 19:

  (19)

  n про = D / Ф про,

  де D - річна сума доходів підприємства,

  Ф об - сума оборотних коштів.

  Інакше кажучи, число оборотів визначає обсяг продукції у вартісному вираженні, що випускається на 1 рубль оборотних коштів.

  Термін обігу (оборотність) розраховується за формулою 20:

  (20)


  T про = Д к / n про

  де Д к - кількість календарних днів в періоді.

  Оборотність можна визначити як по всій сумі оборотних коштів, так і по кожній її частині. Для розрахунку числа оборотів кожного елемента оборотних коштів необхідно встановити відношення суми витрат за відповідною статтею витрат на виробництво до фактичної сумі за цією статтею оборотних коштів. Термін обігу дорівнюватиме відношенню числа днів за певний період до оборотів. По суті він являє собою запас в днях даного елемента оборотних коштів.

  Тривалість одного обороту оборотних коштів у днях (О) обчислюється за формулою 21:

  (21)

  О = С,
  Т / Д

  де С- залишки оборотних коштів (середні чи на визначену дату);

  Т- обсяг товарної продукції;

  Д- число днів в аналізованому періоді.

  Зменшення тривалості одного обороту свідчить про поліпшення використання оборотних коштів.

  Кількість оборотів за певний період, або коефіцієнт оборотності оборотних коштів (Ко), обчислюється за формулою 22:

  (22)


  Ко = С / Т

  Чим вище за даних умов коефіцієнт оборотності, тим краще використовуються оборотні кошти.

  Коефіцієнт завантаження засобів в обороті (Кз), зворотний коефіцієнту оборотності, визначається за формулою 23:

  (23)

  Кз = Т / З

  Крім зазначених показників також може бути використаний показник віддачі оборотних коштів, який визначається відношенням прибутку від реалізації продукції підприємства до залишків оборотних коштів.

  Показники оборотності оборотних коштів можуть обчислюватися по всіх оборотних коштах, які беруть участь в обороті, і по окремих елементах.

  Зміна оборотності коштів є шляхом зіставлення фактичних показників з плановими показниками чи попереднього періоду. В результаті порівняння показників оборотності оборотних коштів є її прискорення або уповільнення.

  При прискоренні оборотності оборотних коштів з обороту вивільняються матеріальні ресурси і джерела їх утворення, при уповільненні - в оборот утягуються додаткові кошти.

  Вивільнення оборотних коштів унаслідок прискорення їх оборотності може бути:

  1) абсолютне вивільнення має місце, якщо фактичні залишки оборотних коштів менше нормативу чи залишків попереднього періоду при збереженні чи перевищенні обсягу реалізації за розглянутий період;

  2) відносне вивільнення оборотних коштів має місце в тих випадках, коли прискорення їхньої оборотності відбувається одночасно з ростом виробничої програми підприємства, причому темп зростання обсягу виробництва випереджає темп росту залишків оборотних коштів.

  Ефективність використання оборотних коштів залежить від багатьох факторів, які можна розділити на зовнішні, що роблять вплив незалежно від інтересів підприємства, і внутрішні, на які підприємство може і повинне активно впливати. До зовнішніх факторів можна віднести такі, як загальноекономічна ситуація, податкове законодавство, умови отримання кредитів і процентні ставки по них, можливість цільового фінансування, участь в програмах, що фінансуються з бюджету. Ці та інші фактори визначають рамки, в яких підприємство може маніпулювати внутрішніми факторами раціонального руху оборотних коштів.

  На сучасному етапі розвитку економіки до основних зовнішніх факторів, що впливає на стан і використання оборотних коштів, можна віднести такі, як криза неплатежів, високий рівень податків, високі ставки банківського кредиту.

  При існуючих темпах інфляції отриманий підприємством прибуток доцільно направляти насамперед на поповнення оборотних коштів. Темпи інфляційного знецінення оборотних коштів приводять до заниження собівартості і перетоку їх у прибуток, де відбувається розпилення оборотних коштів на податки і невиробничі витрати.

  Значні резерви підвищення ефективності і використання оборотних коштів криються безпосередньо в самому підприємстві. У сфері виробництва це відноситься перш за все до виробничих запасів. Будучи однією з складових частин оборотних коштів, вони відіграють важливу роль у забезпеченні безперервності процесу виробництва. У той же час виробничі запаси представляють ту частину засобів виробництва, яка тимчасово не бере участі в виробничому процесі.

  Раціональна організація виробничих запасів є важливою умовою підвищення ефективності використання оборотних коштів. Основні шляхи скорочення виробничих запасів зводяться до їх раціонального використання; ліквідація наднормативних запасів матеріалів; удосконалення нормування; поліпшенню організації постачання, у тому числі шляхом встановлення чітких договірних умов постачань і забезпечення їх виконання, оптимального вибору постачальників, налагодженої роботи транспорту. Важлива роль належить поліпшенню організації складського господарства.

  Скорочення часу перебування оборотних коштів у незавершеному виробництві досягається шляхом вдосконалення організації виробництва, поліпшенням застосовуваної техніки і технології, вдосконалення використання основних фондів, насамперед їхньої активної частини, економії за всіма статтями оборотних коштів.

  Перебування оборотних коштів у сфері обігу не сприяють створенню нового продукту. Зайве відволікання їх у сферу обігу - негативне явище. Найважливішими передумовами скорочення вкладень оборотних коштів у цю сферу є раціональна організація збуту готової продукції, застосування прогресивних форм розрахунків, своєчасне оформлення документації і прискорення її руху, дотримання договірної і платіжної дисципліни.

  Прискорення обороту оборотних засобів дозволяє вивільнити значні суми і, таким чином, збільшити обсяг виробництва без додаткових фінансових ресурсів, а вивільнені кошти використати відповідно до потреб підприємства.

  2. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ І ОБОРОТНИХ ФОНДІВ ТОВ «ТЕМРО»

  2.1. До р а т к а я х а р а к т е р і з т і до а п р е д п р и я т і я

  Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕМРО» засновано 21 березня 1994 року в г.Благовещенска.

  Очолює ТОВ «ТЕМРО» директор підприємства, обраний на Раді засновників на термін 5 років з повноваженнями, згідно Статуту підприємства. Філій ТОВ не має.

  Організаційна структура підприємства відображена на рис. 3.

  ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТОВ «ТЕМРО»

  Мал. 3


  Основним видом діяльності є роботи з монтажу і капітального ремонту теплоенергетичного устаткування, монтаж технологічних металоконструкцій, виготовлення не стандартизованого обладнання.

  Згідно специфіці діяльності підприємство має постійних партнерів, постачальників матеріалів і обладнання, і постійних замовників.

  Основним замовником є ​​ВАТ «Амуренерго» СП Благовіщенська ТЕЦ. Як правило, організація здійснює капітальний ремонт і будівництво тепломагістралей для Благовіщенській ТЕЦ.

  Постійні господарські партнери-постачальники: ПП Загуменний В.С. - поставка будівельних матеріалів, сталевих листів, труб, куточка і ін .; Благовіщенська ТЕЦ - поставка будівельний матеріалів, теплоенергії, електроенергії та Адміністрація г.Благовещенска.

  Особливістю становища ТОВ «ТЕМРО» на ринку г.Благовещенска в тому, що підприємство не має конкурентів.

  Основні показники діяльності в динаміці за останні 3 роки (1999-2001 рр.) Відображені в таблиці 1.

  Таблиця 1 - Основні показники діяльності за період 1999 - 2001 рр.

  ТОВ «ТЕМРО»

  В рублях

  показники

  1999

  2000

  2001

  У% до 2000 року

  У% до 1999 року

  Виручка від реалізації

  5253000

  9613000

  12836000

  33.5

  144.4

  в тому числі:

  виконаних робіт

  5253000

  9473000

  12677000

  33.8

  141.3

  продажу будівельних матеріалів

  0

  140000

  159000

  13.6

  собівартість

  5121000

  9402000

  12639000

  34.4

  146.8

  Прибуток від реалізації

  132000

  211000

  197000

  -6.6

  49.2

  Відсотки до сплати

  0

  0

  3

  Операц.доходи

  23000

  220000

  121000

  -45

  426.1

  Операц.расходи

  95000

  219000

  119000

  -45.7

  25.3

  позареалізаційні доходи

  0

  0

  3

  позареалізаційні витрати

  0

  176000

  101000

  -42.6

  Прибуток до оподаткування

  60000

  36000

  98000

  172.2

  63.3

  Податок на прибуток

  38000

  29000

  57000

  96.6

  50

  Продовження таблиці 1

  показники

  1999

  2000

  2001

  У% до 2000 року

  У% до 1999 року

  Чистий прибуток

  22000

  7000

  41000

  485.7

  86.4

  Як видно з таблиці 1, підприємство розвивається досить динамічно, про що свідчить зростання показників. Видно, що прибуток звітного року в порівнянні з попереднім збільшився на 33,5%, а з базисним - майже в 1,5 рази. Однак слід зауважити, що прибуток від реалізації в звітному році в порівнянні з минулим роком зменшилася на 6,6%, що є причиною підвищення собівартості виконаних робіт і наданих послуг, підвищення якої склало майже 35%. У той же час, значно зменшені операційні і позареалізаційні витрати (на 45 і 43% відповідно) дозволили збільшити прибуток майже в 5 разів.

  Показники загальної рентабельності відображені в таблиці 2.

  Таблиця 2 - Основні показники рентабельності ТОВ «ТЕМРО»

  В рублях

  показники

  1999

  2000

  2001

  Виручка від реалізації

  5253000

  9613000

  12836000

  Чистий прибуток

  22000

  7000

  41000

  Загальна рентабельність

  0.42

  0.07

  0.32

  З таблиці 2 видно, що рентабельність звітного року в порівнянні з минулим роком зріс на 25%, але в порівнянні з базисним зменшилася на 10%. Причинами таких змін очевидно стала збільшена собівартість в звітному році в порівнянні з базисним на 150%, а так само різко зрослі позареалізаційні витрати.

  В цілому на сьогоднішній день ТОВ «ТЕМРО» є досить розвивається, яке використовує різні методи для підвищення показників результатів своєї діяльності.

  2.1. А н ал і з е ф ф е к т і в н о с т і й з п про л ь з о в а н і я

  про з зв про в зв и x ф о н д о в

  Аналіз ефективності використання основних фондів слід почати з розгляду складу і структури ОПФ на підприємстві, відбитого в таблиці 3.

  Таблиця 3 - Склад і структура ОПФ ТОВ «ТЕМРО» за 1999 - 2001 рр.

  види засобів

  1999

  2000

  2001

  в тис.руб.

  У% від виробленого

  в тис.руб.

  У% від виробленого

  в тис.руб.

  У% від виробленого

  Будівлі, споруди, капітальні вкладення

  334897

  18.3

  334897

  18.2

  584897

  17.9

  Машини, обладнання, прилади, пристрої

  957548

  52.3

  1001310

  54.7

  1033330

  55.6

  транспортні засоби

  494927

  27.1

  454967

  24.9

  454967

  24.4

  інші ОС

  42501

  2.3

  42501

  2.2

  42501

  2.1

  Разом:

  1829873

  100

  1833675

  100

  1865695

  100

  активні ОПФ

  79,4

  79,6

  80

  пасивні ОПФ

  20,6

  20,4

  20

  Разом:

  100

  100

  100

  До активних ОПФ відносяться машини, обладнання та прилади, безпосередньо використовувані при виконанні робіт (лебідки для переміщення вантажів, домкрати для їх підняття) і транспортні засоби. Видно, що співвідношення між активними і пасивними основними фондами майже 4: 1. І з 1999 року частка активних ОПФ повільно зростає, а пасивних зменшується. Це говорить про те, що у ТОВ «ТЕМРО» створено передумови для ефективного використання ОПФ.

  Темпи зростання ОПФ видно з таблиці 4.

  Таблиця 4 - Темпи зростання ОПФ в період з 1999 по 2001 рік

  В рублях

  види ОПФ

  1999

  2000

  2001

  У% до 2000 року

  У% до 1999 року

  Будівлі, споруди, капітальні вкладення

  334897

  334897

  584897

  174,3

  0

  Машини, обладнання, прилади, пристрої

  957548

  1001310

  1033330

  3.2

  7.9

  транспортні засоби

  494927

  454967

  379367

  83,3

  -8.1

  інші ОС

  42501

  42501

  55558

  13,7

  0

  Разом:

  1829873

  1833675

  1865695

  1.7

  2

  За ланцюговому і базисному темпу зростання видно, що величина ОПФ збільшилася всього на 0,3%, проте як вже говорилося раніше, зміни зазнала лише активна частина ОПФ. Для детального вивчення руху ОПФ розрахуємо коефіцієнт відновлення і коефіцієнт вибуття за формулами () і () в динаміці за 3 роки і дані занесемо дані в таблицю 5:

  Таблиця 5 - Рух ОПФ ТОВ «ТЕМРО»

  В рублях

  ОПФ

  1999

  2000

  2001

  придбані ОПФ

  В тому числі:

  активні

  пасивні

  43762

  43762

  -

  32020

  32020

  -

  411843

  148786

  263057

  вбивши ОПФ

  В тому числі:

  активні

  пасивні

  39960

  39960

  -

  -

  98029

  22429

  75600

  До вибуття

  0,02

  -

  0,05

  До поновлення

  0,02

  0,02

  0,19

  Дані показники, показані в динаміці, говорять про те, що на підприємстві все більше приділяється увага оновленню ОПФ, в тому числі найбільшу частину в оновленні займає активна частина (у 2001 році було придбано дефектоскоп ультразвуковий, електролебідка), хоча і вибуття так само відбувається активної частини фондів.Однак все ж коефіцієнти оновлення дуже низькі і цього недостатньо для найбільш ефективного використання ОПФ.

  Технічний стан ОПФ охарактеризуємо, розрахувавши коефіцієнти зносу, придатності. Отримані дані занесемо в таблицю 6.

  Таблиця 6 - Технічний стан ОПФ ТОВ «ТЕМРО»

  В рублях

  показники

  1999

  2000

  2001

  Сума зносу (Сизн)

  941175

  1088789

  1242110

  Середньорічна вартість ОПФ (Фосн)

  1829873

  1833675

  1865695

  Залишкова вартість ОПФ (Фосн.ост)

  888698

  744886

  623585

  коефіцієнт зносу

  0,51

  0,59

  0,67

  коефіцієнт придатності

  0,49

  0,41

  0,33

  Очевидно, що з дуже низькими темпами відновлення ОПФ, коефіцієнт зносу зростає в середньому від 5 до 8% в рік, знижуючи тим самим коефіцієнт придатності всіх ОПФ. Даний факт говорить про те, що парк основних виробничих фондів потребує найбільш потужному оновленні, так як на період звітного року коефіцієнт зносу всіх ОПФ склав 77% - це багато вище покладеної норми зносу на підприємствах. Для подальшої роботи підприємству необхідно підвищити дані показники про що буде сказано далі.

  Поряд з показниками руху і технічного стану, ОПФ в основному оцінюють по ряду показників, що демонструють ефективність використання ОПФ. Такими показниками є фондовіддача (характеризує ефективність використання ОПФ на 1 рубль вартості і показує, скільки підприємством отримано доходів на кожен рубль середньорічної вартості ОПФ), фондомісткість (зворотна величина фондовіддачі), фондоозброєність (характеризує ступінь оснащеності кожного працівника основними виробничими фондами), продуктивність праці. Провівши аналіз, дані занесемо в таблицю 7.

  Таблиця 7 - Показники ефективності використання ОПФ ТОВ «ТЕМРО»

  В рублях

  показники

  1999

  2000

  2001

  Темпи зростання 2000/1999

  Темпи зростання

  2001/2000

  Виручка від реалізації, тис.руб.

  5253000

  9613000

  12836000

  83,6

  33.5

  Прибуток, тис.руб.

  22000

  7000

  41000

  -72,3

  485.7

  Кількість працівників, чол.

  89

  88

  87

  -1,1

  -1.1

  Вартість ОПФ, тис.руб.

  1829873

  1833675

  1865695

  0,2

  1.7

  Фондоозброєність, руб.

  20560

  20837

  21444

  1,4

  2.9

  Фондовіддача, тис.руб.

  2.8

  5.2

  6.8

  85,7

  30.8

  Фондомісткість, тис.руб.

  0.3

  0.2

  0.15

  -33

  -25

  Продуктивність праці, руб.

  59023

  109238

  147540

  85

  35.1

  Рентабельність ОПФ, в%

  1.2

  0.4

  2.2

  1

  1.8

  Фондоозброєність підприємства за аналізовані періоди зросла майже на 3%, фондовіддача на 30,8% і це означає, що товарообіг зростає більш високими темпами, ніж вкладені в основні фонди і рубль, вкладений в основні фонди обернувся в звітному році в порівнянні з минулим годоа 6 , 8 рази, що в 30,8% швидше минулого року. Підвищення фондовіддачі веде до зниження фондомісткості, це означає, що на 1 рубль товарообігу в звітному періоді в порівнянні з минулим доводиться 0,15 рубля, що на 25% нижче, ніж в минулому періоді. Однак темпи зростання фондовіддачі та зниження фондоємності знизилися в порівнянні з результатами базисного темпу зростання. Даний факт говорить про недостатній підтримці рівня використання ОПФ, а так само є результатом низьких темпів відновлення і високого ступеня зносу ОПФ.

  Продуктивність же праці так само виросла в звітному році - на

  35,1%, проте, це так само нижче, ніж в минулому році в порівнянні з базисним періодом - 85%.

  Для найбільш загальної оцінки ефективності використання ОПФ використовуємо інтегральний показник, який вирівнює залежність між рентабельністю і фондоотдачей, змінюються в різних напрямах і неоднаковими темпами. Розраховуватися інтегральний коефіцієнт буде по формулі 24:

  (24)


  J оф = Öf * p

  де f - фондовіддача;

  р - рентабельність основних фондів.

  Отже, інтегральний коефіцієнт в 1999 році дорівнює 1,83, у 2000 році - 1,44 і в 2001 році - 3,86. Це говорить про вплив на фондовіддачу як виручки від реалізації в цілому, так і розміру ОПФ, а в 2001 році той і інший показники збільшилися в порівнянні з попередніми періодами.

  Таким чином, проаналізувавши ефективність використання основних фондів ТОВ «ТЕМРО» з'ясувалося, що ОПФ за 3 роки застаріли на 15% і на сьогоднішній день придатність ОПФ становить всього 33%. Оновлення ОПФ відбувається досить повільно, особливо активної їх частини. Однак продуктивність праці зросла на 35%, але причина цього збільшення виручки від реалізації на 33,5%, яка в свою чергу зросла через подорожчання собівартості використовуваних в роботі будівельних матеріалів - на 34,4%. Так само необхідно відзначити, що зростання фондомісткості, фондоозброєності відбувається в звітному році зі значно нижчими темпами, ніж в попередні періоди. Отже, виходячи з даних аналізу видно, що темпи зростання діяльності підприємства поступово знижуються. Це спонукає до того, що необхідно збільшувати (оновлювати) основні фонди з більш високими темпами, ніж раніше.

  2.2. П о к а з а т е л і е ф ф е к т і в н о с т і й з п про л ь з о в а н і я

  про б про р про т н и х з р е д с т в

  Ефективність використання оборотних коштів визначається швидкістю їх руху - швидкістю обороту, чи оборотністю. Чим швидше відбувається кругообіг оборотних коштів, тим менша їх сума буде потрібно підприємству для успішного виконання виробничої програми.

  Структура джерел формування оборотного капіталу охоплює:

  - власні джерела;

  - позикові джерела;

  - додатково залучені джерела.

  Структура оборотного капіталу ТОВ «ТЕМРО» відображена в таблиці 8.

  Таблиця 8 - Структура оборотного капіталу ТОВ «ТЕМРО» за 1999-2001 рік

  Оборотний капітал

  1999

  2000

  2001

  Темпи зростання

  2000/1999

  Темпи зростання 2001/2000

  Тис. руб.

  % Від виробленого

  Тис. руб.

  % Від виробленого

  Тис. руб.

  % Від виробленого

  Всього оборотного капіталу

  Власні кошти

  Позикові кошти

  3979

  3654

  325

  100

  91,8

  8,2

  4767

  3546

  +1221

  100

  74,3

  25,7

  5258

  3236

  2022

  100

  61,5

  38,5

  119,8

  96,9

  375,2

  110,2

  91,2

  165,3

  Дебіторська заборгованість

  +1233

  1367

  1332

  110,8

  97,4

  Кредиторська заборгованість

  325

  721

  1022

  221,5

  141,3

  незавершене будівництво

  2502

  2502

  2052

  -

  -

  Як з'ясувалося раніше виручка від реалізації зросла на майже 34%, і так само було з'ясовано, що собівартість продукції зросла на майже таку ж величину - 33%. Тому потреба в готівковому оборотному капіталі так само повинна була збільшитися, що і сталося в звітному році в порівнянні з минулим роком - відбулося збільшення в середньому за 3 роки на 13%. Частка власних коштів у всій величині оборотного капіталу значно знизилася - з 92 до 62%. Це пояснюється тим, що власними коштами підприємство забезпечує незавершене будівництв, величина якого не змінилася за останні 3 роки. Так само у підприємства досить вагома дебіторська заборгованість, що подвегло його взяти готівковий кредит в банку для придбання матеріалів (оборотних активів). Цими діями підприємство збільшило свою кредиторську заборгованість майже в два рази. Однак з'ясувалося, що все ж мінімальна потреба ТОВ «ТЕМРО» в оборотному капіталі покривається за рахунок власних джерел: прибутку, статутного капіталу, резервного капіталу, фонду накопичення та цільового фінансування. Однак в силу ряду причин у фірми виникли тимчасові додаткові потреби в оборотному капіталі. В цьому випадку фінансове забезпечення супроводжується залученням позикових джерел: банківських і комерційних кредитів, що і було зроблено в 2000 і 2001 роках.

  Для визначення ефективності використання оборотних коштів розрахуємо коефіцієнт оборотності (кількість оборотів, скоєних обіговими коштами протягом певного періоду часу) і термін їх обороту в днях.

  Дані за 3 роки занесемо в таблицю 9.

  Таблиця 9 - Показники ефективності використання оборотних коштів ТОВ

  «ТЕМРО» в період 1999 - 2001 рр.

  В рублях

  показники

  1999

  2000

  2001

  Темп зростання 2001/2000

  Темп зростання 2000/1999

  Виручка від реалізації, в тис.руб.

  5253

  9613

  12836

  33.5

  83

  Сума оборотних коштів, в тис.руб.

  3979

  4767

  5258

  10.3

  19.8

  коефіцієнт оборотності

  1.3

  2.01

  2.44

  21.4

  54.6

  Продовження таблиці 9

  показники

  1999

  2000

  2001

  Темп зростання 2001/2000

  Темп зростання 2000/1999

  Термін обігу, днями

  192

  124

  102

  -17.7

  -35.4

  Сума оборотних коштів у розрахунку на 1 карбованець виручки

  0.75

  0.49

  0.4

  -18.4

  -34.7

  З даних таблиці 9 слід, що ефективність використання оборотних коштів зросла, так як коефіцієнт оборотності зріс в середньому за 3 роки на 35%, в звітному році в порівнянні з минулим - на 24%, термін обігу знизився на 17%, потреба в оборотних ресурсах , пріходяцаяся на 1 карбованець виручки так само знизився на 18%.

  Тому, незважаючи на залучення позикових коштів у вигляді кредитів, підприємство ефективно використовує оборотний капітал.

  Однак в цілому, характеризуючи використання основного та оборотного капіталу слід тенденція зменшення темпів продуктивності праці на ТОВ «ТЕМРО» за рахунок збільшення зносу основних виробничих фондів. Існує необхідність проведення заходів щодо вирішення цих завдань.

  3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ КОШТІВ НА ТОВ «ТЕМРО»

  Дуже важливим для підприємства є використання оборотних коштів і основних фондів, підтримання їх в розмірі, оптимизирующем управління поточною діяльністю. Аналіз ефективності використання коштів є найважливішим інструментом діяльності підприємства. Наскільки глибоко і детально в підприємстві проводиться такий аналіз, настільки й ефективної, успішною буде фінансово-господарська діяльність підприємства.

  Для ефективного використання основних фондів в виробничому процесі необхідно збільшення частки активної частини ОПФ, тим самим буде досягнуто:

  - уповільнення падіння темпів зростання:

  - збільшення темпів продуктивності праці:

  - зменшення зносу ОПФ, що в подальшому могло б вплинути на зниження темпів роботи діяльності підприємства.

  Шляхи підвищення ефективності використання наведемо на рис.4.

  ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОПФ


  Збільшення активної частини ОПФ виробиться за рахунок кредиту банку розміром 500 000 рублів. Розрахуємо вплив збільшення ОПФ на показники ефективного її використання, результати розрахунків занесемо в таблицю 10. Передбачається збільшення виручки від реалізації в 2002 році на 20% в порівнянні з звітним роком і збільшення прибутку на 15% відповідно до середніх темпів приросту за даними показниками за останні 3 роки .

  Таблиця 10 - Розрахунок впливу вводяться нові ОПФ на ТОВ «ТЕМРО»

  В рублях

  показники

  1999

  2000

  2001

  2002

  Темпи зростання 1999/2000

  Темпи зростання 2001/2000

  Темпи зростання 2002/2001

  Виручка від реалізації, тис.руб.

  5253000

  9613000

  12836000

  18612200

  144.4

  33.5

  45

  Прибуток, тис.руб.

  22000

  7000

  41000

  47150

  86.4

  485.7

  15

  Кількість працівників, чол.

  89

  88

  87

  86

  -2.2

  -1.1

  -1.14

  Вартість ОПФ, тис.руб.

  1829873

  1833675

  1865695

  2365695

  2

  1.7

  26.7

  Показники ефективності використання

  Фондовооружен-ність, руб.

  20560

  20837

  21444

  24601

  4.3

  2.9

  14.7

  Фондовіддача, тис.руб.

  2.8

  5.2

  6.8

  7.3

  142.9

  30.8

  7.35

  Фондомісткість, тис.руб.

  0.3

  0.2

  0.15

  0.12

  -50

  -25

  -20

  Виробник-ність праці, руб.

  59023

  109238

  147540

  179106

  150

  35.1

  21.3

  Рентабельність ОПФ, в%

  1.2

  0.4

  2.2

  2.3

  0

  1.8

  4.5

  коефіцієнт зносу

  0,51

  0,59

  0,67

  0.47

  -

  -

  -

  коефіцієнт придатності

  0,49

  0,41

  0,33

  0.53

  -

  -

  -

  Згідно оцінених витрат показники ефективності так само збільшуються, як і коефіцієнти придатності ОПФ.

  Очікуване збільшення ОПФ безсумнівно так само вплине на собівартість реалізованих в майбутньому робіт, проте за рахунок прискореної амортизації можна буде максимально знизити собівартість. Так само зниження собівартості робіт передбачається знизити за рахунок змін в закупівельній політиці фірми - підприємству необхідно виходити на постачальників виробників будівельних матеріалів, що знизить закупівельні ціни на матеріали.

  Оскільки для поповнення коштів на придбання ОПФ передбачається використовувати кредити банку, а це вплине на збільшення кредиторської заборгованості, що може вплинути на оборотність оборотного капіталу підприємства.

  Прискорення оборотності ОС, крім основних показників, істотно залежить від організації фінансової роботи на підприємстві. У зв'язку з цим особливе значення має встановлення ефективних форм розрахунків зі споживачами робіт і послуг. Систематичний контроль за станом дебіторської заборгованості, своєчасне пред'явлення претензій до дебіторів і вжиття заходів до стягнення заборгованості сприяє зниженню частки коштів, що знаходяться в розрахункових документах, і прискорюють оборотність ОС, підвищуючи ефективність їх використання та ефективність виробництва.

  Також поліпшення структури ОС на ТОВ «ТЕМРО» обеспечится поліпшенням матеріально-технічного постачання і нормування ОС, посиленням науково-дослідних робіт з перспективної підготовці виробництва, впровадженням прогресивних рішень по всіх елементах будівництва.


  ВИСНОВОК

  В результаті виконаної роботи встановлено, що, основним критерієм оцінки ефективне використання ОФ і ОС є:

  Для основних фондів - інтегральний коефіцієнт, фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність, рентабельність, собівартість.

  Для оборотних коштів - коефіцієнт оборотності оборотного капіталу, коефіцієнт завантаження оборотних коштів, тривалість одного обороту.

  Шляхи підвищення ефективності використання ОФ і ОС - це те, на що треба впливати, щоб у вищевказаних формулах була тільки позитивна сторона.

  Всі критерії оцінки ефективного використання ОФ і ОС важливі для отримання позитивного кінцевого результату. Найбільш важливими з них є:

  - фактичний час роботи ОФ (машин, устаткування), тобто. чим більше часу в добі працюють ОФ, тим ефективніше вони використовуються;

  - фактичний випуск продукції в одиницю часу, тобто продуктивність ОФ, яка залежить від професійної підготовки працюючого, від його організації праці і відпочинку, від стимулювання його праці.

  - вартість і частка активних ОФ, яка покращує показники фондовіддачі і фондомісткості.

  Т.ч. практично впливаючи шляхом прийняття управлінських рішень на перераховані вище складові критеріїв оцінки ефективності використання ОФ і ОС в кінцевому результаті можна домогтися в цілому ефективності виробництва.


  Список використаних джерел

  1. Башкатова Є.І., Здерева Т.А., Стельмаховский Ю.С. Оцінка основного і оборотного капіталу підприємства. - К .: Вища школа, 1998 - 288 с.

  2. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз. - М .: Фінанси і статистика, 1998. -512с.

  3. Малєєва А.В., Томаревская О.Г, Сімкова Н.В. Аналіз виробничо - фінансової діяльності підприємств. - М .: Фінанси, 2000.-319 с.

  4. Економіка підприємства. Під ред. Горфинкеля В.Я. - М .: Фінанси, 1997.- 522с.

  5. Економіка підприємства. Під ред. Грузинова В.П., Грибов В.Д. - М .: Видавництво Вега, 1999. - 342 с.

  6. Голованенко С.Л. Економіка предприяти. -М .: Вища школа, 1999 - 352с.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз ефективності використання основного та оборотного капіталу на прикладі будівельного підприємства (укладка теплотрас)