Дата конвертації11.06.2018
Розмір23.81 Kb.
Типконтрольна робота

Скачати 23.81 Kb.

Аналіз економічних показників

НЕДЕРЖАВНА ОСВІТНЯ

АВТОНОМНА НЕКОМЕРЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

«МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ

ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ТА ІНФОРМАЦІЇ »

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

По курсу «Фінанси і кредит»

На тему «Аналіз економічних показників»

2008


ЗМІСТ

1 Розрахунок податкової бази для роботодавців

2 Визначення поточної платоспроможності

3 Аналіз показників ліквідності

4 Аналіз показників структури капіталу

5 Показники рентабельності

6 Коефіцієнт капіталізації

7 Додаток А

8 Додаток Б

9 Додаток В

10 Додаток Г

1 РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВОЇ БАЗИ ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ

Розрахунок проводиться за винятком платників податків - с / г товаровиробників і родових сімейних громад нечисленних народів півночі, котрі займаються традиційними галузями н / г.

Заробітна плата працівника за 2007 рік склала 153 750 рублів.

Визначити загальну суму єдиного соціального податку і суму відрахувань до федерального бюджету, в фонд соціального страхування і фонд обов'язкового медичного страхування.

Розрахунок робився за допомогою нормативних процентних ставок, зазначених в додатку А.

Федеральний бюджет - 30 750 рублів.

Фонд соціального страхування - 4 902 рублів.

Фонд обов'язкового медичного страхування - 4 305 рублів.

Федеральний фонд медичного страхування - 1 230 рублів.

Територіальний фонд обов'язкового медичного страхування - 3 705 рублів.

Разом 39 975 рублів.

2 ВИЗНАЧЕННЯ ПОТОЧНОГО платоспроможність

За Таблиці 1 скласти баланс поточної платоспроможності.

Таблиця 1

Платіжні засоби

Тис.

руб.

термінові зобов'язання

Тис.

руб.

Залишок коштів на розрахунковому рахунку

765

Пред'явлені до оплати рахунки постачальників

8037

Пред'явлені до продажу короткострокові цінні папери

900

Заборгованість зі страхування майна

216

Рахунки покупців, які підлягають сплаті

8244

Короткостроковий кредит банк, до погашення

1125

Засоби до вступу за реалізовані основні фонди

1980

Рахунки підрядної будівельної організації, пред'явлені до оплати

450

Інші надходження грошових коштів

180

Векселі, видані постачальникам до оплати

648

Кошти за реалізовані непотрібні матеріали до вступу

828

Заборгованість бюджету з податку іншим платежам

2628

Залишок коштів в касі

153

Настав термін виплати заборгованості по оплаті праці

3312

Дебіторська заборгованість, до вступу

756

Заборгованість по податках і відрахуваннях з оплати праці

432

Надходження від покупців за простроченими рахунками

819

Грошова заборгованість по оплаті праці

45

Пред'явлені до продажу короткострокові папери

900

Разом

14625

Разом

16895

баланс

16895

баланс

16895

Баланс склав 16 895 рублів, перевищення термінових зобов'язань над платіжними засобами - 2 270 рублів. Погашення нестачі по термінових зобов'язаннях можливо за рахунок додаткових довгострокових позик або вивільнення частини коштів за рахунок продажу «непотрібних» основних фондів.

3 АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ

Розрахунки проводяться в Таблиці 2, дані в додатках Б, В, Г.

Таблиця 2

№ п / п

найменування показника

нормативне значення

розрахунок

Значення показника

на початок року

на кінець року

откло

ня

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,25 - 0,30

До аб =

1 група

0,11

0,17

0,06

П III

2

Коефіцієнт проміжної ліквідності

1

До т =

1 група + 2 група

0,55

0,9

0,35

П III

3

Коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності

1,5 - 2

К о =

А III

0,89

1,33

0,44

П III

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує здатність негайного виконання підприємством фінансових зобов'язань, показуючи яка частина наявної короткострокової заборгованості може бути погашена в даний момент.

У світовій практиці достатнім вважається значення коефіцієнта абсолютної ліквідності, що дорівнює 0,25 - 0,30 тобто підприємство може негайно погасити 20 - 30% поточних зобов'язань.

На нашому підприємстві коефіцієнт склав 0,11 на початок року і 0,17 на кінець року, відхилення склало 0,06. Тобто абсолютна ліквідність організації ЗАТ «Лада» як на початок, так і на кінець року не є достатньою для погашення поточних зобов'язань. Стан справ на кінець року змінилося (на 6% в процентному вираженні), але все одно недостатньо.

Основними причинами погіршення (зниження) коефіцієнта абсолютної ліквідності, крім тих, що були перераховані при описі коефіцієнтів загальної та проміжної ліквідності, є: а.) Збільшення термінів погашення дебіторської задолженності.б.) Скорочення частки продукції, що відвантажується на умовах предоплати.в.) скорочення термінів кредиторської заборгованості (розрахунків з постачальниками).

Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності може бути покращено за рахунок ряду управлінських рішень. На додаток до тих, що вже були перераховані при описі коефіцієнта загальної та проміжної ліквідності слід вказати на: 1) Використання системи знижок з метою прискорення оборотності дебіторської задолженності.2) Збільшення термінів оплати пред'явлених счетов.3) Поділ платежів постачальникам на кілька етапів.

2. Коефіцієнт проміжної ліквідності.

Коефіцієнт проміжної ліквідності характеризує здатність підприємства погасити короткострокову заборгованість за рахунок найбільш ліквідної частини оборотних активів. Розрахунок цього показника доповнює аналіз поточної платоспроможності. За допомогою коефіцієнта проміжної ліквідності оцінюється якісна структура оборотних активів з точки зору можливості їх використання для погашення в щодо короткостроковій перспективі всіх наявних фінансових зобов'язань.

У нашому випадку коефіцієнт проміжної ліквідності на початок року сильно не дотягує до нормативного (55%), на кінець року він істотно змінився в позитивну сторону до 90%, але все одно недостатній для погашення короткострокових заборгованостей.

Основними причинами погіршення (зниження) коефіцієнта проміжної ліквідності, крім тих, що були перераховані при описі коефіцієнта загальної ліквідності, є:

а.) Збільшення виробничих запасів, незавершеного виробництва і запасів готової продукції, не забезпечене зростанням обсягів реалізації.

б.) Зниження обсягів реалізації.

в.) Зниження прибутковості реалізованої продукції.

3. Коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності.

Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує потенційну платоспроможність підприємства у відносно довгостроковій перспективі.
Даний коефіцієнт найбільш часто використовується для оцінки рівня поточної платоспроможності підприємства.

Прийнято вважати, що рівень платоспроможності підприємства є прийнятним, якщо значення коефіцієнта загальної ліквідності знаходиться в діапазоні від 1,5 до 2,0. Чим вище значення коефіцієнта загальної ліквідності, тим з більшою ймовірністю будуть задоволені кредитори підприємства. Надмірно високі значення, однак, можуть свідчити про недостатньо ефективне використання наявних на підприємстві ресурсів. У той же час важко говорити про будь-яке єдиному для всіх підприємств нормативному значенні цього показника. Виходячи зі змісту поняття "платоспроможність", можна стверджувати, що дійсно прийнятною величиною коефіцієнта загальної ліквідності буде та, при якій найменш ліквідна частина оборотних активів (наприклад, запаси сировини і матеріалів, незавершене виробництво і готова продукція), не забезпечена авансами покупців, фінансується за рахунок довгострокових джерел, тобто власного капіталу і довгострокових кредитів.

На ЗАТ «Лада» коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності склав 0,89 на початок року і 1,33 на кінець року, що явно недостатньо для погашення довгострокових зобов'язань. Відхилення склало 0,44, що суттєво наблизило показники на кінець року до нормативних.

Основними причинами погіршення (зниження) коефіцієнта загальної ліквідності є:

а.) Отримання збитків або перевитрата прибутку на невиробничі цілі. б.) Придбання необоротних активів, не забезпечене відповідним приростом довгострокових джерел фінансування. в.) Погашення довгострокових кредитів.

Значення коефіцієнта загальної ліквідності може бути покращено за рахунок ряду управлінських рішень, найбільш дієвими з яких є:

· Скорочення невиробничих витрат.

· Продаж невикористовуваних необоротних активів.

· Залучення довгострокових джерел фінансування.

· Збільшення прибутковості продажів (за рахунок підвищення відпускних цін і зниження виробничих витрат).

4 АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ СТРУКТУР КАПІТАЛУ

Розрахунки проводяться в Таблиці 3, дані з додатків Б, В, Г.

Таблиця 3

Найменування

показника

спосіб розрахунку

пояснення

Значення показника,

коефіцієнт

на початок

року

на кінець

року

відхилення

1. Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів

Кз / с =

П IY + П Y

ПIII

При розрахунку ефекту фінансового важеля; при оцінці кредитоспроможності; при фінансовому аналізі

0,65

0,29

-0,36

2. Коефіцієнт автономії

До а =

П III

ПБ

При оцінці кредитоспроможності; при фінансовому аналізі

0,60

0,77

0,17

З. Коефіцієнт фінансового важеля

До фр =

ПБ

ПIII

При розрахунку факторів, що впливають на рентабельність власних коштів

1,65

1,29

-0,36

1. Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів.

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів показує, скільки припадає позикових коштів на 1 руб. власних коштів.

На початок року Кз / с склав 0,65 (або 65%), що показує високу залежність від кредиторів, на кінець року він знизився до 0,29 (або 29%) що є прийнятним показником. Відхилення склало - 0,36 (або -36%), тобто кол-во позикових коштів зменшилася на 36% по відношенню до власних.

2. Коефіцієнт автономії.

Коефіцієнт автономії характеризує залежність підприємства від зовнішніх позик. Чим нижче значення коефіцієнта, тим більше позик у компанії, тим вище ризик неплатоспроможності. Низьке значення коефіцієнта відображає також потенційну небезпеку виникнення у підприємства дефіциту грошових коштів.

Вважається нормальним, якщо значення показника коефіцієнта автономії більше 0,5, тобто фінансування діяльності підприємства здійснюється не менше, ніж на 50% з власних джерел.

Коефіцієнт автономії в нашому випадку лежить в рамках нормальних показників, до кінця року навіть трохи поліпшивши показник до 0,77. Відхилення незначно 0,17.

3. Коефіцієнт фінансового важеля

Коефіцієнт фінансового важеля показує відсоток запозичених коштів по відношенню до власних коштів компанії.

5 ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

Розрахунки проводяться в Таблиці 4, дані з додатків Б, В, Г.

Таблиця 4

Найменування

показника

рентабельності

спосіб розрахунку

пояснення

Значення показника,

коефіцієнт

на

початок року

на

кінець

року

відхилення

1. в загальному вигляді

Прибуток (стр 460)

вартість

Виробничих фондів (стр 120)

показує ефективність

одноразових і поточних

витрат підприємства

1,83

1,77

-0,86

2. виробництва

Балансовий прибуток (стор 460)

Середньорічна вартість основних фондів (стр 120) + вартість оборотних коштів (стор 290)

показує результативність

використання майна

підприємства

0,37

0,36

-0,01

3. продукції

прибуток від

реалізації продукції

собівартість

показує результативність

поточних витрат.

-

-

-

4. номінального

власного капіталу

Прибуток (стр 460)

Статутний капітал (стор 410)

характеризує ступінь

використання статутного

капіталу

3,70

3,70

0

5. власного

капіталу по балансу

Прибуток (стр 460)

Власний капітал (стор 490)

показує результативність

використання власного

капіталу

0,68

0,54

-0,14

6. сумарної величини

капіталу

Прибуток (стр 460)

Власний капітал

+ Позиковий капітал (стор 700)

показує результативність

використання власного і

позикового капіталу

0,37

0,32

-0,05

7. обороту

прибуток

оборот

показує результативність

обороту

-

-

-

Ефективність характеризується розміром прибутку, одержуваної підприємством на 1 гривню капіталу, реалізованої продукції, інвестицій і т.д.

1. Рентабельність в загальному вигляді показує високу оборотність капіталу і оборотних активів на підприємстві.

2. Рентабельність виробництва в нашому випадку показує досить низьку (0,37 на початок року 0,36 на кінець року) результативність використання майна підприємства.

4. Рентабельність номінального власного капіталу показує невисокий ступінь використання статутного капіталу.

5. Рентабельність власного капіталу по балансу показує високу результативність використання власного капіталу - 68% на початок року і 54% на кінець року.

6. Рентабельність сумарної величини капіталу показує невисоку результативність використання позикового капіталу.

6 КОЕФІЦІЄНТ КАПІТАЛІЗАЦІЇ

Розрахунки проводяться в Таблиці 5, дані з додатків Б, В, Г.


Таблиця 5

найменування показника

спосіб розрахунку

нормативне

значення

пояснення

Значення показника,

коефіцієнт

На початок року

на

кінець року

відхилення

1. Коефіцієнт

концентрації

власного капіталу

Власний капітал (стор 490)

Кк = ---------------------------------------

Всього джерел коштів (стор 700)

Чим вище значення, тим більш фінансово

стійко, стабільно і незалежно від зовнішніх

кредиторів підприємство

0,54

0,59

0,05

2. Коефіцієнт

концентрації

залучених коштів

Залучені кошти (стор 690)

ККП = --------------------------------------

Всього джерел коштів (стор 700)

Є доповненням до КК. Їх сума дорівнює 1

(Або 100%)

0,46

0,42

-0,04

3. Коефіцієнт

фінансової залежності

Кз = Всього джерел коштів (стор 700)

-------------------------------------

Власний капітал (стор 490)

Зворотний показник КК. Його зріст -

збільшення позикових коштів. Якщо К <1, то

власники повністю фінансують

підприємство. К = 1,25 показує, що в

кожному 1,25 руб. вкладеному в активи, 25 коп. позикові.

1,87

1,70

-0,17

4. Коефіцієнт

маневреності

власного капіталу

власні оборотні

КМ = кошти (стор 290)

-------------------------------------

Власний капітал (стор 490)

в залежності

від

специфіки

галузі

Показує, яка частина власного

капіталу використовується для фінансування

поточної діяльності (вкладена в оборотні

засоби), а яка частина капіталізується.

1,46

1,19

-0,27

5. Коефіцієнт структури

покриття довгострокових

вкладень

кСП =

довгострокові пасиви

----------------------------------------

Необоротні активи

Показує яка частина ОЗ та інших

необоротних активів профінансована

зовнішніми інвесторами.

-

-

-

6. Коефіцієнти

структури довгострокових

джерел

фінансування

> 0,6

Кее + Кее = 1 Зростання До 6.1. означає, що

підприємство все більше і більше залежить від

зовнішніх інвесторів

6.1. коефіцієнт

довгострокового

залучення позикових

коштів

КЗС =

довгострокові пасиви

------------------------------------

Власний капітал +

довгострокові пасиви

-

-

-

7. Коефіцієнт

структури

залучених коштів

кСП =

Краткоср. Кредиторська заборгованість (стор 620)

Залучені кошти (стор 690)

може

коливатися

Характеризує частку короткострокової

0,73

0,60

-0,13


Коефіцієнт концентрації власного капіталу показує, що відношення власного капіталу до всіх джерел коштів становить 54% на початок року і 59% на кінець року. Відхилення склало 5%.

2. Коефіцієнт концентрації залучених коштів показує частку позикових коштів по відношенню до всіх джерел доходу - 46% на початок року, 42% на кінець року. Відхилення склало -4%

3. Коефіцієнт фінансової залежності показує високу концентрацію позикових коштів в активах компанії. На початок року на кожен 1,87 руб. вкладених в активи, 87 копійок позикових і на кінець року на кожні 1,70 руб. вкладених в активи, 70 копійок позикові. Відхилення склало -0,27 руб.

7.Коефіцієнт структури залучених коштів показує що з усіх залучених коштів основну частину становила короткострокова кредиторська заборгованість. На початок року вона становила 73% від усіх залучених коштів, на кінець року 60%. Відхилення показує зменшення частки короткострокової кредиторської заборгованості до кінця року на 13%.


Додаток А

Ставки ЄСП для роботодавців (за винятком платників податків - с / г товаровиробників і родових сімейних громад нечисленних народів Півночі, котрі займаються традиційними галузями н / г)

Податкова база на окремого працівника наростаючим підсумком з початку року

Федеральний бюджет

Фонд соціального страхування РФ

Фонди обов'язкового медичного страхування

Разом

Федеральний фонд медичного страхування

територі

альні фонди обов'язкового медичного страхування

До 280 000 рублів на рік

20,0%

3,2%

0,8%

2,0%

26,0%

Від 280 001 до 600 000 рублів на рік

56 000руб + 7,9% з суми, що перевищує 280 000 руб

8 960руб + 1,1% з суми, що перевищує 280 000руб

2 240руб + 0,5% з суми перевищує 280 000руб

5 600 руб + 0,5% з суми, що перевищує 280 000 руб

72 800руб + 10,0% з суми перевищує 280000руб

Понад 600 000 рублів на рік

81 280руб +

2,0% з суми перевищує 600 000 руб

12 480 руб

3 840 руб

7 200 руб

104800руб + 2,0% з суми перевищує 600000руб


Додаток Б


Додаток В


Додаток Г