Дата конвертації26.06.2017
Розмір33.81 Kb.
Типзвіт по практиці

Скачати 33.81 Kb.

Аналіз економічного і фінансового стану ВАТ "Ашінскій метзавод"

4. Сформована практика кредитування постачальників і покупців продукції визначає сформований порядок придбання продукції - на умовах її оплати; на умовах готівкового платежу ( "платежу проти документів"); на умовах відстрочення платежу (надання комерційного кредиту). Вплив цього фактора проявляється в формуванні як позитивного (при реалізації продукції), так і негативного (при закупівлі сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів і т.п.) грошового потоку підприємства в часі.

5. Система здійснення розрахункових операцій господарюючих суб'єктів впливає на формування грошових потоків у часі: якщо розрахунок готівкою прискорює здійснення цих потоків, то розрахунки чеками, акредитивами та іншими платіжними документами ці потоки відповідно уповільнюють.

6. Доступність фінансового кредиту багато в чому визначається сформованою кон'юнктурою кредитного ринку (тому цей фактор розглядається як зовнішній, що не враховує рівень кредитоспроможності конкретних підприємств). Залежно від кон'юнктури цього ринку зростає або знижується обсяг пропозиції "коротких" або "довгих", "дорогих" або "дешевих" грошей, а отже, і можливість формування грошових потоків підприємства за рахунок цього джерела (як позитивних - при отриманні фінансового кредиту , так і негативних - при його обслуговуванні та амортизації суми основного боргу).

7. Можливістю залучення коштів безоплатного цільового фінансування мають в основному державні підприємства різного рівня підпорядкування. Вплив цього фактора проявляється в тому, що, формуючи певний додатковий обсяг позитивного грошового потоку, він не викликає відповідного обсягу формування негативного грошового потоку. Це створює позитивні передумови до зростання суми чистого грошового потоку підприємства.

2) Внутрішні чинники

1. На різних стадіях життєвого циклу підприємства формуються не тільки різні обсяги грошових потоків, а й їх види (по структурі джерел формування позитивного грошового потоку і напрямків використання негативного грошового потоку). Характер розвитку підприємства за стадіями життєвого циклу відіграє велику роль в прогнозуванні обсягів і видів його грошових потоків.

2. Вплив тривалості операційного циклу полягає в тому, що, чим коротше цикл, тим більше оборотів здійснюють грошові кошти, інвестовані в оборотні активи, і тим більше обсяг і вище інтенсивність як позитивного, так і негативного грошових потоків підприємства. Збільшення обсягів грошових потоків при прискоренні операційного циклу не тільки не призводить до зростання потреби в коштах, інвестованих в оборотні активи, але навіть знижує розмір цієї потреби.

3. За джерелами виникнення (сезонні умови виробництва, сезонні особливості попиту) сезонність виробництва і реалізації продукції можна було б віднести до числа зовнішніх, проте технологічний прогрес дозволяє підприємству здійснювати безпосередній вплив на інтенсивність його прояви. Цей фактор має суттєвий вплив на формування грошових потоків підприємства в часі, визначаючи ліквідність цих потоків в розрізі окремих тимчасових інтервалів. Крім того, цей фактор необхідно враховувати в процесі управління ефективністю використання тимчасово вільних залишків грошових коштів, викликаних негативною кореляцією позитивного і негативного грошових потоків у часі.

4. Нагальність інвестиційних програм формує потребу в обсязі негативного грошового потоку, одночасно збільшуючи необхідність формування позитивного грошового потоку. Цей фактор робить істотний вплив не тільки на обсяги грошових потоків підприємства, а й на характер їх протікання в часі.

5. Амортизаційна політика підприємства щодо основних засобів, а також терміни амортизації нематеріальних активів створюють різну інтенсивність амортизаційних потоків, які коштами безпосередньо не обслуговуються. Це породжує ілюзію того, що амортизаційні потоки до грошових потоків відношення не мають. Разом з тим амортизаційні потоки, їх обсяг і інтенсивність, будучи самостійним елементом формування ціни продукції, істотно впливають на обсяг позитивного грошового потоку підприємства в складі основного його компонента - надходження грошових коштів від реалізації продукції. Вплив амортизаційної політики підприємства проявляється в особливостях формування його чистого грошового потоку. При здійсненні прискореної амортизації активів у складі чистого грошового потоку зростає частка амортизаційних відрахувань і відповідно знижується (але не в прямій пропорції через дії "податкового щита") частка чистого прибутку підприємства.

6. Коефіцієнт операційного левериджу має суттєвий вплив на пропорції темпів зміни обсягу чистого грошового потоку і обсягу реалізації продукції. Механізм цього впливу на формування чистого прибутку підприємства (основною складовою загальної суми чистого грошового потоку) було розглянуто раніше.

7. Фінансовий менталітет власників і менеджерів підприємства, вибір консервативних, поміркованих або агресивних принципів фінансування активів і здійснення інших фінансових операцій визначає структуру видів грошових потоків підприємства (обсягів залучення грошових коштів з різних джерел, напрямків зворотних грошових потоків), обсяги страхових запасів окремих видів активів (і грошові потоки, пов'язані з їх формуванням), рівень прибутковості фінансових інвестицій (і обсяг грошового потоку за отриманими відсотка і дивідендах).

Управління грошовими потоками компанії є важливою складовою частиною загальної системи управління його фінансовою діяльністю. Ефективне управління грошовими потоками вимагає формування спеціальної його політики як частини загальної фінансової стратегії компанії. Процес реалізації даної політики розробляється відповідно до таких основних етапів:

· Аналізом грошових потоків компанії в попередньому періоді;

· Дослідженням факторів, що впливають на формування грошових потоків компанії;

· Обґрунтуванням типу політики управління грошовими потоками компанії;

· Вибором напрямків і методів оптимізації грошових потоків компанії, що забезпечують реалізацію обраної політики управління ним;

· Плануванням грошових потоків компанії в розрізі окремих їх видів;

· Забезпеченням ефективного контролю реалізації обраної політики управління грошовими потоками компанії.

Основна мета аналізу грошових потоків полягає у визначенні причин дефіциту (надлишку) грошових коштів, джерел їх надходження і напрямів витрачання для контролю поточної платоспроможності компанії.

На практиці для визначення потоків грошових коштів використовуються прямий і непрямий методи. Різниця між ними полягає в різній послідовності процедур, за допомогою яких визначають величину потоку грошових коштів.

Аналіз грошових коштів прямим методом дає можливість оцінити ліквідність підприємства, оскільки детально розкриває рух грошових коштів на рахунках і дозволяє робити оперативні висновки щодо достатності коштів для платежів за поточними зобов'язаннями, для інвестиційної діяльності і додаткових витрат. Прямий метод грунтується на обчисленні припливу (виручка від реалізації продукції, робіт і послуг, аванси отримані та ін.) І відтоку (оплата рахунків постачальників, повернення отриманих короткострокових позик і позик і ін.) Грошових коштів, тобто вихідним елементом є виручка.

Непрямий метод заснований на аналізі статей балансу і звіту про фінансові результати, на обліку операцій, пов'язаних з рухом грошових коштів, і послідовної коригуванні чистого прибутку, тобто вихідним елементом є прибуток. Даний метод краще з аналітичної точки зору, так як дозволяє визначити взаємозв'язок отриманого прибутку зі зміною грошових коштів. Непрямий метод базується на вивченні форми "Звіт про фінансові результати" від низу до верху, тому його іноді називають "нижнім". Прямий метод називають "верхнім", так як "Звіт про прибутки і збитки" аналізують зверху вниз.

Чисті грошові потоки від фінансової діяльності розраховуються тільки прямим методом.

Прямий метод має більш просту процедуру розрахунку, зрозумілу вітчизняним економістам - бухгалтерам та економістам. Він безпосередньо пов'язаний з регістрами бухгалтерського обліку (Головною книгою, журналами-ордерами, даними аналітичного обліку та ін.), Зручний для розрахунку показників контролю за надходженнями та витратами коштів. При цьому перевищення надходжень над виплатами як по компанії в цілому, так і за видами діяльності означає приплив грошових коштів, а перевищення виплат над надходженнями - їх відтік.

Аналіз руху грошових коштів дозволяє з відомою часткою точності пояснити розбіжність між величиною грошового потоку, що мав місце на підприємстві в звітному періоді, і отриманої за цей період прибутком.

Джерелом інформації для аналізу служать форма № 1 "Баланс підприємства" і форма № 4 "Звіт про рух грошових коштів", зміст якої можна узагальнити в наступній моделі:

d0 + D + d - D_d = d1, (1)

де d0, d1 - залишки грошових коштів підприємства на початок і кінець звітного періоду;

D + d - надходження грошових коштів за період;

D_d - вибуття (витрата) грошових коштів за період.

Рух грошових коштів може бути пов'язано з різними сторонами діяльності підприємства, тому в формі № 4 надходження і витрати грошових коштів представлені в розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Відобразимо цю структуру руху грошових коштів у відповідних моделях:

D + d = D + тек d + D + інвd + D + фінd, (2)

D_d = D_тек d + D_інвd + D_фінd, (3)

де D + тек d, D_тек d - надходження і витрата коштів від поточної діяльності;

D + інвd, D_інвd - надходження і витрата коштів від інвестиційної діяльності;

D + фінd, D_фінd - надходження і витрата коштів від фінансової діяльності.

Для більш поглибленого аналізу руху грошових коштів від фінансової діяльності компанії необхідні зміни, які доцільно ввести в форму №4 "Звіт про рух грошових коштів". Даний звіт може бути складений помісячно або поквартально. Приклад такої форми представлений в табл. 2.

Таблиця 2. Аналітичний звіт про рух грошових коштів від фінансової діяльності компанії

п / п

показник

Джерела і напрями використання грошових коштів

Приплив грошових коштів

Відтік грошових коштів

1

Зовнішнє використання грошових сусідства, в тому числі:

Розрахунково: стор.2 + р. 3

2

Зменшення величини позикового капіталу

(+)

3

Зменшення величини власного капіталу

(+)

4

Дивіденди, виплачені власниками компанії

(+)

5

Надлишок (дефіцит) грошових коштів

Розрахунково

6

Зовнішнє фінансування компанії, в тому числі:

Розрахунково

7

Зростання власного капіталу

+

8

Зростання позикового капіталу

+

9

Величина валового грошового потоку за звичайною фінансової діяльності

Розрахунково

+

(+)

10

Величина чистого грошового потоку за звичайною фінансової діяльності

Розрахунково: ВП - ВО

ЧПДС

+

ЧОДС

(+)

11

Чистий грошовий потік по надзвичайної фінансової діяльності

+

(+)

12

Негрошові коригувальні статті по фінансовій діяльності:

а) переоцінка валюти;

б) інше

+

(+)

Разом величина чистого грошового потоку по фінансовій діяльності

Розрахунково

+

(+)

Примітки.

+, (+) - цифрове значення відповідно позитивного і негативного грошового потоку.

ЧПДС, ЧОДС? чистий приплив (відплив) грошових коштів;

ВП, ВО - валовий приплив (відтік).

Важливою складовою звіту про рух грошових коштів є інформація про залучення в господарський оборот і виведенні з нього грошових коштів, що поставляються власниками і третіми особами.

- методи оптимізації грошових потоків, які використовуються на підприємстві;

Методи оптимізації надлишкового грошового потоку підприємства пов'язані із забезпеченням росту його інвестиційної активності. В системі цих методів можуть бути використані:

- збільшення обсягу розширеного відтворення операційних необоротних активів;

- прискорення періоду розробки реальних інвестиційних проектів і початку їх реалізації;

- здійснення регіональної диверсифікації операційної діяльності підприємства;

- активне формування портфеля фінансових інвестицій;

- дострокове погашення довгострокових фінансових кредитів.

- планування грошових потоків

- контроль за реалізацією політики управління грошовими потоками.

5. Вивчення управління фінансовими ризиками на підприємстві

Основними джерелами надходження грошових коштів ВАТ "Ашінскій метзавод" є цехи-товаровиробники ЛПЦ-1 і ЛПЦ-2. Виходячи з цього, найбільш важливими є наступні фактори ризику:

1. Стан світового ринку продажів металопродукції. При обмеженні експортних продажів різко збільшується надходження металопродукції на внутрішній ринок.

2. Підвищення тарифів природними монополіями.

3. Постійно зростаючий попит на стратегічну сировину, загроза дефіциту і зростання цін на нього.

4. Посилення конкуренції на ринку в зв'язку з введенням нових, реконструкції існуючих потужностей, зі збільшенням обсягів виробництва.

5. Повна залежність в отриманні заготовки для виробництва листа з нержавіючої сталі і сплавів для ЛПЦ №2.

7. Підвищення вимог охорони навколишнього середовища.

Як способи зниження негативного впливу зазначених ризиків і їх мінімізації суспільством можна вказати наступні:

- реалізувати інвестиційні проекти, які приведуть до збільшення обсягів виробництва, розширення сортаменту, зниження собівартості продукції, що випускається і підвищення її якості;

- вихід на нові ринки і утримання позицій на освоєних ринках;

- розвиток збутової мережі, орієнтованої на кінцевого споживача;

- відвантаження невеликих партій, збірних вагонів;

- зниження витрат,

- зниження термінів поставки продукції,

- укладання довгострокових контрактів зі споживачами,

- поліпшувати систему менеджменту якості;

-підтримувати партнерські відносини з постачальниками, з метою розвитку і зміцнення взаємовигідного співробітництва;

- реалізація заходів щодо зниження негативного впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище;

- розвиток регіональної мережі баз із закупівлі брухту чорних металів.

6. Вивчення інвестиційної діяльності підприємства

Інвестиційна діяльність ВАТ "Ашінскій метзавод" за звітний період була спрямована на досягнення поставлених стратегічних цілей, в тому числі на модернізацію і технічне переозброєння виробництва, а саме на:

- реконструкцію та модернізацію обладнання існуючого ЛПЦ-1 з метою збільшення виробництва товстолистового прокату;

- будівництво нової печі випалювання вапна.

Капітальні вкладення за 2013 рік склали 4118061 тис. Руб., В тому числі:

- на виробниче будівництво 1412537 тис. Руб., З них на придбання і модернізацію обладнання 4093503 тис. Руб.,

- на житлове будівництво 18938 тис. Руб.,

- на об'єкти соціального призначення 5 623тис. руб. (З матеріалами).

Таблиця 15 - Дані про обсяги реалізованих / планованих до реалізації інвестиційних програм

Найменування програми

Вартість з ПДВ, тис. Руб.

Дата початку реалізації програми

Спочатку встановлені терміни здачі об'єкта

Обсяг вкладених інвестицій (в тому числі аванси видані) на 01.01.14 р, тис. Руб.

Обсяг вкладених інвестицій в 2013р. (В тому числі аванси видані), тис. Руб.

Джерела фінансування

Реконструкція листопрокатного виробництва

6 287 040

2011

2014

5 535 000

3 468 391

соб.ср. / заем.ср

Піч випалювання вапна №2

350 730

2011

2013

350 730

117 562

соб.ср

Разом:

6 637 770

5 885 730

3 585 953

Крім великих інвестиційних програм на заводі так само проводиться робота по технічному переозброєнню на інших об'єктах.

7. Ознайомлення з порядком фінансового планування на підприємстві

Розглянемо прогноз виробництва за основними видами продукції на 2014 р

Прогноз виробництва основних видів продукції на ВАТ "Ашіснкійметзавод" будується на аналізі прогнозів і тенденцій розвитку світового ринку споживання сталі, поточної економічної кон'юнктури на внутрішньому ринку, перспективи розвитку основних металоспоживаючих галузей.

Основні тенденції на світовому ринку стали:

- уповільнення темпів зростання виробництва і споживання сталі в світі. Надлишок виробничих потужностей близько 500 млн. Тн. Тиск фактора надлишкових потужностей буде чинити негативний вплив на динаміку світових цін;

- вплив Китаю на світовий ринок залишається високим: при зниженні власного споживання збільшується експортний потенціал, що створює конкуренцію вітчизняним виробникам на традиційних ринках збуту;

- розвиток імпортозаміщення на світових регіональних (Європа, Сівши і Південна Америка, Іран та ін.) Ринках, що означає звуження ринків збуту для експортерів основних видів металопродукції. Сталь стає регіональним продуктом.

За оцінками експертів, в найближчі рік-півтора в світовій металургійній галузі буде спостерігатися "повільне і поступове" відновлення, яке вимагатиме від виробників стали продовження обережної політики.

Згідно короткострокового прогнозу WorldSteelAssociation, в 2014 році світове споживання сталі збільшиться на 3,1%. У 2014 році сталевий попит в країнах СНД покращиться на 1,1, в 2015 - 3,7%, в Росії - на 4,4%.

Підприємства металургії в 2014 р будуть прагнути до підвищення котирувань, щоб компенсувати збільшення витрат на енергоносії та сировину і просто поліпшити свої фінансові показники. Сьогодні зростання витрат випереджає зростання цін на металопродукцію. Якщо до 2007 року рентабельність була на рівні 29-36%, то тепер тільки 6-9%. З 2001 року ціни на прокат зросли в 3,9 рази, а витрати в 5,6 рази. Однак низький попит буде постійно перешкоджати цьому, і стримувати підйом цін. Домогтися істотних змін тут можна буде тільки в разі позитивних змін в світовій економіці.

Основні зусилля в поточний період повинні бути спрямовані на:

- зниження собівартості (збільшення ефективності виробництва, зниження вартості сировини);

- розширення пропозиції готової продукції: висока якість, продукція під замовлення, індивідуальні умови роботи, глибина переробки металу.

Держава продовжить підтримувати підприємства "оборонки". У найближчі три роки реальним пріоритетом держави буде зміцнення оборони і безпеки. З більшою ймовірністю ці пріоритети збережуться до 2020 р У структурі витрат федерального бюджету в 2014 р частка цих двох розділів різко зросте. Це повинно позначитися на зростанні замовлень нашому заводу на нержавіючий лист і сплави з боку підприємств ВПК. Держава планує також продовжити виділяти кошти в статутні капітали оборонних підприємств, яким це буде необхідно.

Державна політика розвитку машинобудівного комплексу представлена ​​комплексом програм, в тому числі діючими федеральними цільовими програмами ( "Розвиток цивільної авіаційної техніки Росії на 2002-2010 роки та на період до 2015 року", "Розвиток цивільної морської техніки" на 2009-2016 роки "," розвиток електронної компонентної бази на 2008-2015 роки "," розвиток оборонно-промислового комплексу Російської Федерації на 2011-2020 роки ") і розробляються в даний час державними програмами у сфері розвитку авіації, суднобудування, електроніки.Дані програми, в разі їх фінансування державою в запланованому обсязі, повинні вплинути на підтримку обсягів виробництва та продажів в ЛПЦ №1, ЛПЦ №2, ЛПЦ №3, ЕСПЦ №1.

Рецесія в економіки Росії призвела до зниження виробництва електроустаткування, ніж зумовило зниження попиту на всю продукцію, вироблену в ЛПЦ №3, а так само на продукцію, вироблену в ЕСПЦ №1.

Таблиця 16 - Прогноз виробництва на 2014 р

показники виробництва

2013 р

2014 г. *,% ​​план зміни, щодо 2013 року

Виплавка сталі, т

613549

9,50%

Виробництво товстолистового прокату, т

534903

7,40%

Виробництво тонколистового прокату, т

16582

-7,90%

Стрічка холоднокатана, т

1806

17,60%

АММС і магнітопроводи, т

162

6,80%

Товари, народного споживання, тис. Шт

11681,74

2,60%

* Прогноз 2014 р

Головний тренд наступного року, вважають аналітики, це уповільнення в порівнянні з цим роком споживчої активності. У 2014 році очікується зниження обороту роздрібної торгівлі з 3,9% в 2013 році до 3,5%. Основними причинами є: уповільнення зростання реальних зарплат на 2014 рік (пов'язано зі скороченням ВВП); зниження активності комерційних банків з кредитування фізичних осіб після буму в 2012-2013 рр.

Ще однією значущою причиною очікуваного зниження обороту роздрібної торгівлі є зміна споживчої моделі домашніх господарств від споживання в бік заощадження. У такій ситуації зростання продажів на ринку товарів для будинку слід очікувати за рахунок заміни товарів у зв'язку з їх зносом і придбанням товарів у зв'язку з утворенням нових домогосподарств.

Таблиця 17 - Показники виробництва

показники виробництва

2013 рік

2014 рік,% план зміни до 2013р

Товари народного споживання, тис.шт.

11 681,742

+ 2,6%

Таблиця 18 - Прогноз виробництва за видами товарів народного споживання

Найменування

2013 рік

* 2014 рік,% план зміни щодо 2013 р

Столові, шт.

6981752

+1,7

Кухонні, шт.

1240934

+ 0,76%

Посуд, шт.

365029

+1,36

Термоса, шт.

307701

+7,24

СОІ, шт.

2758788

+5,1

* Прогноз 2014 р

Розглянемо організаційно - технічні заходи, що плануються на заводі в 2014 р У 2014 році буде продовжена робота з модернізації та технічного переозброєння виробництва. З основних напрямків діяльності можна виділити:

1. збільшення частки переробки негабаритного скрапу і брухту;

2. відпрацювання енерготехнологічних режимів ведення плавки;

3. освоєння технології виробництва листового прокату з нових марок сталей;

4. освоєння технології правки листового прокату на новій ЛПМ;

5. освоєння технології проведення УЗК в потоці;

6. освоєння нових агрегатів різання і маркувальної машини для листового прокату;

7. Використання АІСУП;

8. продовження освоєння технології безкислотного видалення окисної плівки з нержавіючої стрічки;

9. розширення ділянки термообробки тонколистового прокату з установкою додаткових печей.

Цілі в області якості на 2014 р передбачають розширення сортаменту в виробництві сляб і листового прокату, утримання стійкого становища на ринку, поліпшення якості і постійну роботу з підвищення задоволеності споживачів.

Всього по розділах плану впровадження організаційно-технічних заходів на 2014 році планується виділення наступних засобів:

Розширення ринку збуту ППТН - більше 11 млн. Руб.

Підвищення якості ППТН - понад 6 млн. Руб.

Збереження виробництва - 158 млн. Руб.

Капітальні ремонти - 129 млн. Руб.

Придбання нового обладнання - понад 15 млн. Руб.

Забезпечення безпечних умов праці - понад 5 млн. Руб.

Підтримка соціальної сфери -125 тис. Руб.

Обстеження і діагностування - понад 6 млн. Руб.

Отримання дозвільних документів - 300 тис. Руб.

висновок

В ході роботи ми розглянули загальну характеристику господарюючого суб'єкта, організаційну структуру управління ВАТ "Ашінскій метзавод", а також виробничу структуру ВАТ "Ашінскій метзавод".

Власний капітал підприємства зменшився на 700 223 тис. Руб. і на 31.12.2013 р склав 12511488 тис. руб. Основною причиною зменшення власного капіталу є отримання суспільством чистого збитку в сумі 753 004 тис. Руб.

Аналіз фінансових результатів показав зменшення виручки від реалізації в 2013 році на 25,3% в порівнянні з 2011 роком. Балансова прибуток склав 23532 тис. Руб. за 2012 рік. У 2011 році був отриманий збиток 27162 тис. Руб., Так само в 2013 році збиток по балансового прибутку склав 881 845 тис. Рублів.

Виручка знизилася за 2013 рік на 1791035 тис. Руб. (На 12,2%) у порівнянні з 2012 роком. Основною причиною є зниження обсягів виробництва товстолистового прокату (в зв'язку з падінням попиту на продукцію).

Чистий прибуток підприємства за 2012 і 2013 року порівняно з 2011 роком значно знизилася. У 2013 році в порівнянні з 2011 роком збиток склав 846 032 тис. Руб. EBITDA за 2013 рік склав 640 431 тис. Руб., Знизившись у порівнянні з 2011 роком на 35,4%, так як знизилася валова прибуток на 43,7%. У 2012 році EBITDA, що розраховується як прибуток від продажів, збільшена на суму амортизаційних відрахувань збільшилася на 21,2% і досягла 1200591 тис. Руб. Це говорить про значний вплив зростання амортизаційних відрахувань на фінансовий результат.

Чистий збиток в 2012 році склав 72177 тис. Руб. Вона утворилася в результаті впливу тимчасових і постійних податкових різниць на балансовий прибуток за період.

Рентабельність реалізованої продукції в 2012 році склала 1,7% проти 0,9% в 2011 році. Причина - збільшення прибутку від реалізації. Це сталося через зниження собівартості на 20% по відношенню до 2011 року при зниженні виручки від реалізації продукції на 17,5%. Але в 2013 році рентабельність склала -2,3%.

Власний капітал в 2012 році зменшився на 200811 тис. Руб. (0,96%) у порівнянні з 2011 роком. Основною причиною зменшення власного капіталу є зменшення чистого нерозподіленого прибутку. У 2013 році власний капітал зменшився на 700 223 тис. Руб. (6,2%) у порівнянні з 2012 роком. Основною причиною зменшення власного капіталу є отримання суспільством чистого збитку в сумі 753 004 тис. Руб.

Позикові кошти з кожним роком збільшуються.

Запаси за 2013 рік збільшилися на 259401 тис. Руб. або 12,6% відносно 2012 року.

Основні фактори збільшення запасів це:

- збільшення запасів сировини і матеріалів на 11,4% або 102 819 тис. Руб .;

- зниження незавершеного виробництва на 5,7% або 38270 тис. Руб .;

- збільшення залишків готової продукції на 32,1% або 144798 тис. Руб .;

- збільшення товарів відвантажених на 50478 тис. Руб.

Запаси сировини і матеріалів на 31.12.2013 р склали 1008671 тис. Руб. або 43,5% від усіх запасів. Термін обігу сировини і матеріалів в 2013 році, в порівнянні з минулим роком, збільшився на 3 дні і склав 29 днів.

Інвестиційна діяльність ВАТ "Ашінскій метзавод" за звітний період була спрямована на досягнення поставлених стратегічних цілей, в тому числі на модернізацію і технічне переозброєння виробництва, а саме на:

- реконструкцію та модернізацію обладнання існуючого ЛПЦ-1 з метою збільшення виробництва товстолистового прокату;

- будівництво нової печі випалювання вапна.

Підприємства металургії в 2014 р будуть прагнути до підвищення котирувань, щоб компенсувати збільшення витрат на енергоносії та сировину і просто поліпшити свої фінансові показники.

Список використаних джерел

1. Єрохіна Р.І., Самраілова Є.К. Аналіз і моделювання трудових показників на підприємстві - М .: Видавництво-во "МІК", 2011. - 78 с.

2. Ліберман І.А. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності - М .: РІОР, 2011. - 159 с.

3. Мамсуров Т.Д., Кесельбренер Л.Я. Бюджетний федералізм: економіка і політика - М .: ЮНИТИ, 2011. - 231 с.

4. Масленкова О.Ф. Оцінка вартості підприємства: навчальний посібник / - М .: КНОРУС, 2011 року.

5. Романовський М.В. Фінанси: підручник / ред .. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: Юрайт, 2012.

6. Фрідман А.М. Фінанси організації (підприємства): підручник /. - 2-е вид. - М .: Дашков і К, 2012.

7. www.amet.ru

8. www.consuting, ru

9. www.gethosting.ru

10. www.ins-forum.ru

11. www.dis.ru

12. www.rgr.ru


Головна сторінка


    Головна сторінкаАналіз економічного і фінансового стану ВАТ "Ашінскій метзавод"

Скачати 33.81 Kb.