• Експрес-оцінка фінансового положення організації
 • Оцінка майнового стану організації
 • оцінка рентабельності
 • Оцінка ділової активності організації
 • ЛІТЕРАТУРА


 • Дата конвертації26.07.2017
  Розмір45.49 Kb.
  Типреферат

  Скачати 45.49 Kb.

  Аналіз фінансових показників діяльності підприємства РУП "ЗСКА"

  2

  Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки

  Кафедра менеджменту

  РЕФЕРАТ

  на тему:

  "Аналіз фінансових показників діяльності підприємства РУП" ЗСКА ""

  МІНСЬК, 2008

  Експрес-оцінка фінансового положення організації

  Розглянемо методику розрахунку і аналіз показників експрес-оцінки фінансового стану організації за 2005, 2007, 2008 рр. у вигляді табл.1.

  Таблиця 1. Розрахунок показників експрес-оцінки фінансового стану організації

  Найменування

  показника

  Методика розрахунку (дані рядків

  форми 1)

  2005 рік

  2007 рік

  2008 рік

  на початок

  року

  на кінець

  року

  на початок

  року

  на кінець

  року

  на початок

  року

  на кінець

  року

  коефіцієнт

  поточної

  ліквідності

  стр.290 /

  (Стр.790-стр.720)

  0, 2099

  0,2136

  0,2136

  0,247

  0,247

  0,2389

  коефіцієнт забезпеченості

  власними оборотними

  засобами

  (Стр.590 + стр.690 - стор. 190) /стр.290

  0,3989

  0,2807

  0,2807

  0,1374

  0,1374

  0,00026

  Коефіцієнт забезпеченості фінансових

  зобов'язань активами

  стр.790 / стр.890

  0,1057

  0,1331

  0,1331

  0,1749

  0,1749

  0, 1918

  Таким чином, виходячи з нормативних значень запропонованих коефіцієнтів, можна сказати, що РУП "ЗСКА" є неплатоспроможною організацією, неплатоспроможність набуває стійкого характеру.

  Наступний малюнок дає можливість наочно уявити тенденцію зміни коефіцієнтів поточної ліквідності, забезпеченості власними оборотними засобами, забезпеченості фінансових зобов'язань активами:

  Рис.1. Коефіцієнт поточної ліквідності

  Коефіцієнт поточної ліквідності не досягає необхідного значення для даної галузі протягом досліджуваного періоду, крім того, розрив між необхідним і реальним значенням даного коефіцієнта досить великий.

  Рис.2. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

  Значення коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами має тенденцію до зниження протягом досліджуваного періоду, що призвело до зменшення значення даного коефіцієнта нижче середнього для даної галузі.

  Рис.3. Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами

  Оцінка майнового стану організації

  Вертикальний аналіз балансу РУП "ЗСКА" за 2005, 2007, 2008 рр. можна представити у вигляді табл.2.

  Таблиця 2. Вертикальний аналіз балансу за 2005, 2007, 2008 рр.

  найменування показника

  Зміна (+; -)

  2005 рік

  2007 рік

  2008 рік

  АКТИВ

  Необоротні активи

  0,174

  -1,769

  1,1

  Основні засоби

  -0,378

  -1,53

  -0,48

  Нематеріальні активи

  -0,008

  0,061

  0,741

  Вкладення у необоротні активи

  0,56

  -0,3

  0,84

  Оборотні активи

  -0,1706

  1,764

  -1,068

  Запаси і витрати

  3,32

  -0,32

  3,285

  Податки з придбаним цінностям

  0,11

  -0,02

  -0,056

  Готова продукція і товари

  -6,067

  2,73

  -2,62

  Товари відвантажені, виконані роботи, надані послуги

  1,57

  -0,16

  -2,53

  Дебіторська заборгованість

  0,02

  0,32

  0,64

  Грошові кошти

  0,8644

  -0,78

  0,12

  Інші оборотні активи

  0,012

  -0,006

  0,093

  БАЛАНС

  ПАСИВ

  Джерела власних коштів

  -2,4

  -4,57

  -1,77

  Доходи і витрати

  -0,0656

  0,386

  0,119

  розрахунки

  2,469

  4,179

  1,683

  Короткострокові кредити і позики

  0,589

  -0,048

  -0,036

  Довгострокові кредити і позики

  0

  0

  0

  Кредиторська заборгованість

  1,69

  4,227

  1,616

  Інші види зобов'язань

  0, 19

  0

  0,1033

  БАЛАНС

  Виходячи з вертикального аналізу балансу за 2005, 2007, 2008 рр. можна відзначити наступні негативні тенденції:

  - постійне збільшення питомої ваги дебіторської заборгованості в активі балансу;

  - збільшення питомої ваги виробничих запасів, що свідчить про те, що закупівлі ведуться про запас;

  - скорочення частки товарів відвантажених, виконаних робіт, наданих послуг;

  - незменшуваного питома вага кредиторської заборгованості й інших видів зобов'язань.

  Горизонтальний аналіз балансу можна представити у вигляді табл.3.

  Таблиця 3. Горизонтальний аналіз балансу за 2005, 2007, 2008 рр.

  найменування показника

  Абсолютна зміна, млн. Р.

  Зміна у відсотках (по відношенню до 2003 року)

  2005 рік

  2007 рік

  2008 рік

  2005 рік

  2007 рік

  2008 рік

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  АКТИВ

  Необоротні активи

  Основні засоби

  2257

  -243

  2834

  120,36

  118,17

  143,73

  Нематеріальні активи

  0

  10

  152

  100

  266,67

  2800

  Вкладення у необоротні активи

  93

  -50

  181

  -

  -

  -

  Оборотні активи

  Запаси і витрати

  696

  -53

  965

  198,31

  190,82

  327,12

  Продовження табл.2.11

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Податки з придбаним цінностям

  21

  -2

  -5

  223,53

  211,76

  182,35

  Готова продукція і товари

  -716

  452

  -286

  47,39

  80,6

  59,59

  Товари відвантажені, виконані роботи, надані послуги

  291

  -26

  -418

  290,2

  273,2

  0

  Дебіторська заборгованість

  67

  53

  225

  121,97

  139,34

  213,11

  в тому числі

  розрахунки з покупцями і замовниками

  8

  63

  14

  -

  -

  -

  розрахунки з різними дебіторами і кредиторами

  39

  0

  11

  112,79

  109,51

  178,69

  інша дебіторська заборгованість

  20

  0

  0

  -

  -

  -

  Фінансові вкладення

  0

  0

  0

  100

  100

  100

  Грошові кошти

  143

  -129

  28

  7250

  800

  2200

  Інші оборотні активи

  2

  -1

  19

  -

  -

  -

  БАЛАНС

  2854

  11

  3695

  120,92

  121,00

  148,09

  ПАСИВ

  Джерела власних коштів

  Статутний фонд

  0

  0

  0

  100

  100

  100

  Резервний фонд

  0

  0

  0

  100

  100

  100

  додатковий фонд

  2223

  -628

  4128

  119,78

  114, 19

  150,92

  Нерозподілений прибуток

  -78

  -118

  -117

  89,37

  73,3

  57,36

  нерозподілений збиток

  -

  -

  -1338

  -

  -

  -

  Цільове фінансування

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Доходи і витрати

  45

  66

  35

  132,35

  326,47

  429,41

  розрахунки

  Короткострокові кредити і позики

  116

  -8

  37

  228,89

  220

  261,11

  Довгострокові кредити і позики

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Кредиторська заборгованість

  572

  699

  926

  140,74

  190,53

  256,48

  в тому числі

  розрахунки з постачальниками та підрядниками

  -403

  35

  -32

  40,56

  45,72

  41

  розрахунки з оплати праці

  54

  38

  16

  140,6

  169,17

  181,2

  розрахунки по податках і зборах

  381

  162

  392

  168,89

  198, 19

  269,08

  розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню

  20

  10

  5

  150

  175

  187,5

  розрахунки з акціонерами (засновниками) по виплаті доходів (дивідендів), інноваційний фонд

  22

  6

  -4

  1200

  1500

  1300

  розрахунки з різними дебіторами і кредиторами

  520

  454

  545

  -

  -

  -

  Інші види зобов'язань

  -24

  0

  24

  36,84

  36,84

  100

  БАЛАНС

  2854

  11

  3695

  120,92

  121,00

  148,09

  Виходячи з горизонтального аналізу балансу за 2005, 2007, 2008 рр. можна відзначити наступні негативні тенденції:

  - збільшення кредиторської заборгованості;

  - збільшення обсягів кредитів;

  - скорочення суми нерозподіленого прибутку;

  - зростання дебіторської заборгованості.

  Наступні діаграми дозволять наочно уявити загальну структуру активів, оборотних активів, позикових коштів, кредиторської та дебіторської заборгованості:

  Рис.4 Загальна структура активів

  Як видно з рис.4., Підприємство відчуває нестачу в оборотних активах, про що також свідчило зниження коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами.

  Рис.5. Структура поточних активів

  Розглядаючи структуру поточних активів організації, слід зауважити, що спостерігається постійне зростання дебіторської заборгованості і розмір запасів продукції.

  Рис.6. Структура позикових коштів

  Рис.7. Структура кредиторської заборгованості

  Аналізуючи структуру кредиторської заборгованості, слід зазначити, що найбільшу питому вагу становить заборгованість з податків і зборів (тобто в заборгованість бюджету).

  Рис.8. Структура дебіторської заборгованості

  Рис.9. Власні оборотні кошти

  Рис.9 показує в вартісному вираженні наявність у організації поточних активів і зобов'язань, причому величина власних оборотних коштів достатня мала або навіть негативна за аналізований період.

  Показники оцінки майнового стану організації

  Розглянемо методику розрахунку і аналіз показників, що характеризують майновий стан організації за 2005, 2007, 2008 рр. у вигляді табл.4.

  Таблиця 4.Розрахунок показників, що характеризують майновий стан організації

  Найменування

  показника

  Методика розрахунку (дані рядків

  форм1 і 5)

  2005 рік

  2007 рік

  2008 рік

  На поч ало

  року

  на кінець

  року

  на початок

  року

  на кінець

  року

  на початок

  року

  на кінець

  року

  Сума х озяйственних коштів, що знаходяться в розпорядженні організації, млн. Р.

  стр.890 або стр.390 ф.1

  13640

  16494

  16494

  16505

  16505

  20200

  Частка а ктівной частини основних засобів

  (Стор.360 + стр.370) Ф.5 / * 100% (стр.400 Ф.5)

  44,286

  43,05

  43,05

  42,96

  42,96

  41,87

  Коеффіц іент зносу основних засобів

  стр.495 Ф.5 * 100% / стр.400 гр.6. ф.5

  83,92

  69,88

  70,03

  Коеффіц іент поновлення

  стр.400 гр.4 Ф.5 * 100% / стр.400 гр.6. ф.5

  -

  19,7

  -

  0,409

  -

  19,49

  Коеффіц іент вибуття

  стр.400 гр.5 Ф.5 * 100% / стр.400 гр.3. ф.5

  -

  2,87

  -

  0,544

  -

  1,58

  З таблиці можна помітити, що спостерігається зростання показника суми господарських коштів, що знаходяться в розпорядженні організації. Це свідчить про нарощування майнового потенціалу організації.

  Зниження в динаміці показника частки активної частини основних засобів можна розцінювати як несприятливу тенденцію.

  Коефіцієнт зносу основних засобів протягом досліджуваного періоду понад 50 відсотків, що є небажаним умовою.

  Оцінка ліквідності організації

  Розглянемо методику розрахунку і аналіз показників, що характеризують ліквідність організації за 2005, 2007, 2008 рр. у вигляді табл.5.

  Таблиця 5. Розрахунок показників, що характеризують ліквідність організації

  Найменування

  показника

  Методика розрахунку (дані рядків

  форми 1)

  2005 рік

  2007 рік

  2008 рік

  на початок

  року

  на кінець

  року

  на початок

  року

  на кінець

  року

  на початок

  року

  на кінець

  року

  власні оборотні

  кошти, млн. р.

  стр.590 + стр.690 - стор. 190

  1017

  857

  857

  460

  460

  1

  Коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу

  стор.270 / (стр.590 + стр.690 - стор. 190)

  0,002

  0,169

  0,169

  0,034

  0,034

  44

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  (Стр.260 + стор.270) /(стр.790 - стр.720)

  0,0035

  0,067

  0,067

  0,0066

  0,0066

  0,012

  Коефіцієнт проміжної ліквідності

  (Стр.240 + стор.250 + стр.260 + стор.270) / (стр.790 -стр.720)

  0,32

  0,439

  0,439

  0,298

  0,298

  0,179

  коефіцієнт рухомості

  стр.290 / стр.390

  0,187

  0,185

  0,185

  0, 203

  0, 203

  0, 192

  Коефіцієнт частки запасів і податків в оборотних активах

  (Стор.210 + стр.220 + стр230) /стр.290

  0,818

  0,683

  0,683

  0,742

  0,742

  0,814

  коефіцієнт частки

  власних оборотних

  коштів у покритті запасів

  і податків,%

  (Стр.590 + стр.690 -стр. 190) .100% / (стор.210 + стр.220 + стр.230)

  48,7

  41,1

  41,1

  18,5

  18,5

  0,032

  Величина власних оборотних коштів характеризує ту частину власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття його поточних активів (тобто активів, що мають оборотність менш одного року). Це розрахунковий показник, що залежить як від структури активів, так і від структури джерел коштів. За інших рівних умов зменшення цього показника в динаміці розглядається як негативна тенденція. Так як основним і постійним джерелом збільшення власних коштів є прибуток, то можна зробити висновок, що зменшення даного показника говорить про зменшення прибутку або взагалі її відсутність.

  Маневреність функціонуючого капіталу характеризує ту частину власних оборотних коштів, яка знаходиться у формі грошових коштів, тобто коштів, що мають абсолютну ліквідність. Для нормально функціонуючого підприємства цей показник звичайно міняється в межах від 0 до 1. За інших рівних умов зменшення показника в динаміці розглядається як негативна тенденція. Для РУП "ЗСКА" даний показник має тенденцію до зниження, незважаючи на те, що, на кінець 2008 року він становив 44 (в зв'язку з різким зменшенням власних оборотних коштів), що говорить про недоліки у функціонуванні організації.

  Для РУП "ЗСКА" коефіцієнт абсолютної ліквідності протягом 2005-2008 рр. жодного разу не досяг рекомендованої нижньої межі показника (0,2). Можна зробити висновок, що тільки мала частина короткострокових позикових зобов'язань може бути при необхідності погашена негайно. Крім того, коефіцієнт проміжної ліквідності також за аналізований період жодного разу не досяг навіть нижнього значення, рівного 0,5. Це говорить про небезпечному фінансовому становищі організації, що вимагає вживання заходів щодо зміцнення фінансового становища.

  Зростання коефіцієнта частки запасів і податків в оборотних активах в даному випадку говорить про те, що значна частина оборотних активів иммобилизована в запасах, чия ліквідність є невисокою. Крім того, це свідчить про нестійкому фінансовому стані організації.

  Значення коефіцієнта частки власних оборотних коштів у покритті запасів і податків протягом усього періоду не досягло необхідних 50%. Крім того, значення даного коефіцієнта має тенденцію до зниження, що говорить про зменшення вартості запасів і витрат, яка покривається власними оборотними засобами.

  Оцінка фінансової стійкості організації

  Розглянемо методику розрахунку і аналіз показників, що характеризують фінансову стійкість організації за 2005, 2007, 2008 рр. у вигляді такої таблиці:

  Таблиця 6. Розрахунок показників, що характеризують фінансову стійкість організації

  Найменування

  показника

  Методика розрахунку (дані рядків

  форми 1)

  2005 рік

  2007 рік

  2008 рік

  на початок

  року

  на кінець

  року

  на початок

  року

  на кінець

  року

  на початок

  року

  на кінець

  року

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  коефіцієнт автономії

  (Стр.590 + стр.690) / стр.890

  0,887

  0,866

  0,866

  0,825

  0,825

  0,808

  Коефіцієнт фінансової нестійкості

  Стор.790 / (стр.590 + стр.690)

  0,119

  0,154

  0,154

  0,212

  0,212

  0,237

  Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності

  (Стр.590 + стр.690 + стр.720) /стр.890

  0,887

  0,866

  0,866

  0,825

  0,825

  0,808

  Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів

  (Стр.590 + стр.690) / стр.790

  8,396

  6,51

  6,51

  4,71

  4,71

  4,21

  Коефіцієнт маневреності власного капіталу

  (Стр.590 + стр.690 - стор. 190) / (стр.590 + стр.690)

  0,084

  0,0599

  0,0599

  0,033

  0,033

  0,00006

  Коефіцієнт структури довгострокових вкладень

  стр.720 / стр. 190

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

  стр.720 / (стр.890 -стр.720)

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Частка дебіторської заборгованості в активі балансу

  (Стр.240 + стор.250) / стр.390

  0,034

  0,049

  0,049

  0,051

  0,051

  0,032

  Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості

  стр.730 / (стр.240 + стор.250)

  3,065

  2,42

  2,42

  3,173

  3,173

  5,54

  Зміна коефіцієнта автономії в позитивну сторону говорить про те, що організація має в своєму розпорядженні необхідної прибутком, що залишається в її розпорядженні, для збільшення даного коефіцієнта. У разі РУП "ЗСКА" спостерігається поступове зменшення даного коефіцієнта, що свідчить про брак прибутку, що залишається в розпорядженні організації.

  Коефіцієнт фінансової нестійкості постійно зростає і на кінець 2008 року становить 0,237. В майбутньому при збереженні такої тенденції, коефіцієнт досягне значення, перевищення якого (0,25) свідчить про втрату фінансової стійкості і досягненні її критичної точки.

  Постійне зниження коефіцієнта маневреності власного капіталу говорить про зниження частки власних оборотних коштів у складі власного капіталу.

  Протягом 2005 - початку 2008 рр. частка дебіторської заборгованості в активі балансу росла, що надавало негативний вплив як на рівень окремих показників, так і в цілому на ефективність господарської діяльності організації. На кінець 2008 року спостерігалося зниження частки дебіторської заборгованості, що говорить про позитивний результат в цій галузі.

  Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості в разі РУП "ЗСКА" протягом досліджуваного періоду становив більше граничного значення (= 2). Таким чином, можна сказати, що фінансова стійкість організації знаходиться в критичному стані.

  оцінка рентабельності

  Розглянемо методику розрахунку і аналіз показників, що характеризують рентабельність організації за 2005, 2007, 2008 рр. у вигляді табл.7.

  Таблиця 7. Розрахунок показників, що характеризують рентабельність організації

  Найменування

  показника

  Методика розрахунку

  (Дані рядків форм 1 і 2)

  2005 рік,%

  2007 рік,%

  2008 рік,%

  рентабельність продукції

  стр.051 ф.2 * 100% / (стр.021 + стр.031 + стр.041) ф.2

  -15,62

  -19,02

  -26,48

  Рентабельність продажів

  стр.051 ф.2 * 100% / стр.010 ф.2

  -18,51

  -20,00

  -30,62

  рентабельність активів

  стор.181 ф.2 * 100% /

  (Стр.390н. М * + стр.390к. М **) (ф.1) / 2

  0

  0

  0

  Рентабельність власного капіталу

  стор.181 ф.2 * 100% /

  (Стр.590н. М + стр.690н. М + стр.590к. М + стр.690к. Г) (ф.1) / 2

  0

  0

  0

  * Н. м - показник на початок року.

  ** к. м - показник на кінець року.

  Рівність коефіцієнтів рентабельності активів і рентабельності власного капіталу нулю говорить про відсутність у підприємства чистого прибутку за звітні періоди.

  Рис.10 дозволить наочно уявити динаміку прибутку організації.

  Рис.10 Ефективність діяльності компанії

  Як видно з рис.10 рентабельність продажів за аналізований період має чітку тенденцію до зниження.

  Рис.11 дозволить уявити, як змінюється розмір чистого прибутку підприємства протягом аналізованого періоду.

  Рис.11 Динаміка прибутку організації

  Оцінка ділової активності організації

  Розглянемо методику розрахунку і аналіз показників, що характеризують ділову активність організації за 2005, 2007, 2008 рр. у вигляді табл.8.

  Таблиця 8. Розрахунок показників, що характеризують ділову активність організації

  Найменування

  показника

  Методика розрахунку

  (Дані рядків форм 1 і 2)

  2005 рік,%

  2007 рік,%

  2008 рік,%

  Коефіцієнт ділової активності

  стр.010ф.2 / (стр.390н. м + стр.390к. г) (ф.1) / 2

  0,303

  0,315

  0,287

  Коефіцієнт оборотності мобільних засобів

  стр.010ф.2 / (стр.290н. м + стр.290к. г) (ф.1) / 2

  1,634

  1,627

  1,463

  Коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних коштів

  стр.010ф.2 / ((стор.210 + стр.220 + стр.230) н. р + (стор.210 + стр.220 + стр.230) к. г) (ф.1) / 2

  2, 193

  2,279

  1,873

  Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

  стр.010ф.2 / ((стр.240 + стор.250) н. р + (стр.240 + стор.250) к. г) (ф.1) / 2

  7,183

  6,279

  7.078

  Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

  (Стр.021 + стр.031 + стр.041) ф.2 / (стр.730н. М + стр.730к. Г) (ф.1) / 2

  3, 208

  2,354

  1,947

  Коефіцієнт оборотності власного капіталу

  стр.010ф.2 / ((стр.590 + стр.690) н. р + (стр.590 + стр.690) к. г) (ф.1) / 2

  0,346

  0,373

  0,352

  Зниження за аналізований період коефіцієнта ділової активності означає уповільнення кругообігу коштів організації та свідчить про нестабільність і зниженні економічної ефективності організації. Разом з цим, зниження коефіцієнта оборотності мобільних засобів характеризується також негативно.

  Зниження коефіцієнта оборотності матеріальних оборотних коштів говорить про відносне збільшення виробничих запасів і незавершеного виробництва.

  Зниження коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості свідчить про зменшення швидкості оплати заборгованості організації, про зростання покупок в кредит.

  Деяке зниження коефіцієнта оборотності власного капіталу відображає тенденцію до бездіяльності частини власних коштів.

  Таким чином, проаналізувавши основні показники роботи підприємства, фінансові показники діяльності організації можна зробити висновок, що фінансовий стан РУП "Завод засобів комплексної автоматизації" в період 2005-2008 рр. стабільністю не відрізнялося, що викликано рядом форс-мажорних обставин та іншими причинами об'єктивного характеру. Серед основних проблем, вирішення яких дозволить РУП "ЗСКА" вийти зі збиткового стану, можна виділити наступні:

  - відсутність власної сировинної бази, випереджаюче зростання вартості сировини і комплектуючих виробів, в порівнянні з ростом цін на готову продукцію, зростання тарифів на енергоносії призвело до фактичного рівня витрат на 1 руб. товарної продукції;

  - погіршення економічної ситуації на заводі викликано також зниженням платоспроможності споживачів і наявністю простроченої дебіторської заборгованості;

  - недолік власних оборотних коштів не дозволяє закупити нове технологічне обладнання для виробництва продукції, що в свою чергу позначається на обсягах і собівартості продукції, що випускається.

  ЛІТЕРАТУРА

  Афітов, Е.А. Планування на підприємстві: навч. посібник / Е.А. Афітов. - 2-е изд., Перераб. і доп. - Мн .: Вишейшая школа, 2007.

  Статзвітність підприємства за 2006-2008 роки.

  Статут підприємства РУП "ЗСКА".  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз фінансових показників діяльності підприємства РУП "ЗСКА"

  Скачати 45.49 Kb.