Дата конвертації09.05.2017
Розмір154.41 Kb.
ТипКурсова робота

Скачати 154.41 Kb.

Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції рослинництва в ВАТ ОПХ ПЗ "Ленінський шлях"

28

ДЕРЖАВНА освітня установа вищої професійної освіти Кубанський державний АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Новокубанський ФІЛІЯ

Кафедра «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни «Соціально-економічна статистика»

на тему: «Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції рослинництва в ВАТ ОПХ ПЗ« Ленінський шлях »

Виконав студент групи 31-УФ

Козлова В. С.

Науковий керівник:

Ст.викладач Свиридова С.А.

оцінка _______________________

2009

зміст

Вступ

1 Теоретичні основи статистики фінансових результатів від реалізації продукції

1.1 Система показників, що характеризують фінансовий результат діяльності підприємства

1.2 Прибуток - як економічна категорія

2. Організаційно - економічна характеристика підприємства

3 Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції рослинництва в ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях»

3.1 Структура прибутку за окремими видами продукції

3.2 Динаміка прибутку від реалізації продукції

3.3 Індексний аналіз собівартості і виручки від реалізації продукції

3.4 Вплив основних факторів на зміну прибутку

4 Економіко-статистичний аналіз факторів, що впливають на фінансовий результат від реалізації продукції рослинництва по групі господарств Ленінградського і Новопокровського районів

4.1 Виявлення факторів, що впливають на зміну фінансових результатів від реалізації продукції рослинництва шляхом статистичних угруповань

4.2 Кореляційно-регресійний аналіз фінансових результатів від реалізації продукції рослинництва

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

додатки

Вступ

Основну частину прибутку підприємства одержують від реалізації продукції і послуг. У процесі аналізу вивчаються динаміка, виконання плану прибутку від реалізації продукції і визначаються фактори зміни її суми.

Наявність в достатньому обсязі фінансових ресурсів, їх ефективне використання, зумовлюють хороше фінансове становище підприємства платоспроможність, фінансову стійкість, ліквідність. У зв'язку з цим найважливішим завданням підприємства є пошук резервів збільшення власних фінансових ресурсів і найбільш ефективне їх використання з метою підвищення ефективності роботи підприємства в цілому. Тому тема даного курсового проекту дуже актуальна.

Чимало підприємств АПК характеризується низькою рентабельністю або навіть збитковістю, стоять перед загрозою неплатоспроможності та банкрутства. У зв'язку з цим, мета даної роботи полягає в проведенні аналізу та оцінки фінансових результатів діяльності підприємства при використанні бухгалтерської документації конкретного сільськогосподарського підприємства. В якості такого підприємства було обрано ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях» Новокубанський району Краснодарського краю.

ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях» зберегло багатогалузеву структуру виробничої діяльності. Тут не тільки вирощують пшеницю, ячмінь, горох, цукровий буряк і соняшник, а й розводять велику рогату худобу і свиней, виробляють молоко, м'ясо.

В процесі виконання проекту були вирішені такі основні завдання:

1) оцінено ресурсний потенціал підприємства;

2) виявлено виробнича спеціалізація основної діяльності ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях» та визначено її головні результати в 2006-2008 рр .;

3) узагальнені теоретичні та методичні аспекти аналізу та оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприємств;

4) узагальнені результати економічної оцінки фінансового стану

ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях», виявлено резерви та можливості його поліпшення.

У процесі вирішення перерахованих завдань застосовували основні методи аналізу економічних явищ, індексний, угруповань, кореляційно-регресійний аналіз.

В якості інформаційної бази проекту були використані бухгалтерські документи обстеженого підприємства, перш за все його бухгалтерська фінансова звітність за 2006, 2007 і 2008 роки.

Вивчення перерахованих форм звітності дозволило побудувати велику кількість аналітичних таблиць, включених в проект з відповідними висновками та висновками.

Проект спирається на навчальну, наукову і спеціальну літературу з питань статистики фінансів, бухгалтерського обліку, аналізу та оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприємств

1. Теоретичні основи статистики фінансових результатів від реалізації продукції

Основними статистичними показниками, що дозволяють оцінити фінансове становище галузей економіки і утворюють їх комерційних організацій, тобто організацій, що переслідують витяг прибутку як основну мету своєї діяльності, є: виручка від реалізації (або близький до нього показник - обсяг продажів), прибуток, рентабельність, наявність і оборотність оборотних активів, ліквідність і леверидж [8; с.64].

1.1 Система показників, що характеризують фінансовий результат діяльності підприємства

Найважливішими показниками, що характеризують фінансовий результат діяльності підприємства є собівартість, рентабельність і прибуток.

Собівартість продукції є одним з важливих узагальнюючих показників діяльності підприємства, що відображають ефективність використання ресурсів; результатів впровадження нової техніки і прогресивної технології; вдосконалення організації праці, виробництва і управління.

Залежно від об'єкта витрат (виріб, організаційний підрозділ і т. П.) Розрізняють собівартість одиниці конкретного виду продукції і собівартість всієї продукції.

Витрати підприємства можна розділити на прямі і непрямі. Прямі витрати пов'язані з виробництвом продукції (витрати на матеріали, заробітна плата виробничого персоналу, витрати на амортизацію обладнання).

Непрямі витрати - це витрати, які прямо не можуть бути розподілені по об'єктах віднесення витрат (адміністративні та управлінські витрати, витрати на опалення, освітлення, страхування майна).

Загальна сума витрат, пов'язаних з виробництвом продукції, називається виробничою собівартістю. Витрати, безпосередньо не пов'язані з виробництвом продукції, називають невиробничими. При проведенні економіко-статистичного аналізу слід мати на увазі, що власне фінансовим ресурсом організації є виручка від реалізації, зменшена на величину податку на додану вартість, акцизів та інших непрямих податків [9; с.38].

Прибуток в узагальненому вигляді відображає кінцеві фінансові результати діяльності галузей і комерційних організацій і служить досить значимою економічною характеристикою їх роботи. Залежно від змісту, порядку розрахунку розрізняють валову, або балансову, прибуток, прибуток від реалізації, чистий прибуток, нерозподілений та оподатковуваний прибуток.

Поряд з абсолютними показниками обсягу прибутку широко застосовується відносний показник - рентабельність, який в загальному вигляді характеризує прибутковість роботи підприємства. Цей показник являє собою свого роду синтез різних якісних і кількісних показників: зростання обсягу виробництва і продуктивності праці, зниження собівартості.

У статистиці розрізняють три показника рентабельності: загальна рентабельність, рентабельність реалізованої продукції і рентабельність капіталу.

Загальна рентабельність визначається за формулою

, (1)

де - загальна сума балансового прибутку;

- середньорічна вартість основних виробничих фондів, нематеріальних активів і матеріальних оборотних коштів.

Рентабельність реалізованої продукції відображає ефективність поточних витрат і обчислюється як відношення прибутку від реалізації продукції до повної собівартості реалізованої продукції

, (2)

де - прибуток від реалізації продукції;

- повна собівартість реалізованої продукції.

Рентабельність конкретного виду продукції залежить від рівня товарності, цін на сировину, якості продукції, продуктивності праці, матеріальних та інших витрат на виробництво. Рентабельність виробничих фондів залежить не тільки від цих фактів, а й від ефективності використання виробничого потенціалу, результатів непромислової діяльності. Отже, показник рентабельності реалізованої продукції деталізує загальний показник рентабельності.

Ділова активність підприємства у фінансовому відношенні визначається за допомогою показника загальної оборотності капіталу, який розраховується за формулою

, (3)

де - виручка від реалізації продукції;

- капітал підприємства: основний капітал, матеріальні оборотні кошти, нематеріальні активи, фонди обігу.

Загальна оборотність капіталу може збільшуватися в результаті не тільки прискорення кругообігу майна підприємства, а й відносного зменшення капіталу в аналізованому періоді, зростання цін через інфляцію.

При аналізі рентабельності в умовах високої інфляції необхідно враховувати, що витрати на продукцію сільського господарства, вироблену в минулому році або в попередні періоди, відстають від зростання цін, а це перебільшує рівень рентабельності і можливості відтворення в сільському господарстві, особливо в рослинництві, де витрати окупаються за тривалий термін.

1.2 Прибуток - як економічна категорія

Прибуток - економічна категорія, комплексно відбиває господарську діяльність підприємства у формі грошових накопичень. Прибуток, що характеризує кінцеві результати торгово-виробничого процесу, є основним показником фінансового стану підприємства. У статистиці фінансів підприємств розраховуються наступні показники прибутку: балансовий прибуток, прибуток від реалізації продукції, валова і чистий прибуток, оподатковуваний прибуток і нерозподілений прибуток [20; с.234].

Балансовий прибуток - фінансові результати від реалізації продукції, основних засобів та іншого майна господарюючих суб'єктів, а також доходи за вирахуванням збитків від позареалізаційних заходів.

Прибуток від реалізації продукції - це різниця між виручкою від її продажу (за вирахуванням податку на додану вартість, акцизів, для експортної виручки - експортних тарифів і спецналога) і витратами на виробництво і реалізацію, що включаються в собівартість продукції. Виручка від реалізації продукції визначається: при розрахунках готівкою - при їх вступі до касу, при безготівкових розрахунках - по мірі надходження грошових коштів на рахунки в установах банків або пред'явлення замовнику розрахункових документів на оплату [20; с.236].

Валовий прибуток - це прибуток, яка враховує сплачені штрафи і пені (перераховуються до бюджету і позабюджетні фонди). Це пов'язано з тим, що відповідно до Закону з оподаткування підприємств об'єктом оподаткування є також валовий прибуток. При розподілі прибутку в першу чергу проводяться платежі в бюджет і позабюджетні фонди у вигляді різних податків і зборів.

Чистий прибуток - це прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства після сплати податків та інших платежів до бюджету, централізовані фонди і резерви вищестоящої організації (в макроекономічних розрахунках, зокрема в СНС, відміну чистого прибутку від валового прибутку трактується інакше: прибуток до відрахування споживання основного капіталу називається валовий, за мінусом споживання основного капіталу - чистої) [3; с.34] .Предпріятія визначають напрями, обсяги і характер використання чистого прибутку. На великих і середніх підприємствах, як правило, формуються фонди розвитку виробництва, фонд накопичення, фонд соціального розвитку і фонд матеріального заохочення. Для того щоб застрахуватися від ризиків, підприємства створюють резервний фонд, розмір якого, як показала практика, повинен бути не менше 15% обсягу статутного фонду. З утворених на підприємстві фондів виділяються кошти на стимулювання зацікавленості працівників у результаті праці, виплати дивідендів по акціях, придбання акцій, облігацій та інших цінних паперів сторонніх підприємств, благодійні потреби, поточні витрати з утримання об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального господарства [24; с.211].

Оподатковуваний прибуток - це прибуток, який визначається для цілей оподаткування. Для її обчислення валовий прибуток зменшується на суму податкових пільг, які подаються платникам, а також збільшується (зменшується) на суми доходів (витрат), встановлених законодавством.

При розподілі її виробляються відрахування в бюджет у вигляді різних податків і зборів. Основними податками, які стягуються з організації в бюджет, є: податок на майно, податок на прибуток (дохід), плата за право користування надрами, земельний податок, спеціальний податок, податок на додану вартість, акцизи, транспортний податок, експортні мита, імпортні митні мита, прибутковий податок з фізичних осіб та інші податки.

Нерозподілений прибуток (в бухгалтерському обліку її називають прибутком звітного року в сумі нетто) представляє ту частину балансового прибутку, яка після використання останньої в звітному році на сплату податків та інші платежі до бюджету залишається в розпорядженні організації і використовується в наступному за звітним році для стимулювання працівників і фінансування витрат по створенню нового майна, придбання основних фондів, накопичення оборотних коштів, виплати дивідендів акціонерам, придбання акцій, облігацій та інших цінних Умаг інших організацій, на благодійні потреби, поточні витрати з утримання об'єктів соціально - культурного та житлово-комунального господарства і т.п. за рахунок нерозподіленого прибутку здійснюються також платежі за основним боргом банку і сплата банківських відсотків понад ставок, встановлених законодавством, оплата банківських відсотків по позиках, отриманим на придбання основних засобів і нематеріальних активів, а також за простроченими і відстроченим позиках [24; с.220] .

Є два заходи кількісного визначення прибутку. Абсолютний показник цієї категорії - маса прибутку, відносний показник - норма прибутку.

Маса прибутку - це її абсолютний обсяг, виражений в грошах. Норма прибутку - це відношення прибутку до авансованого капіталу, вираженого у відсотках. її формула

, (4)

де - норма прибутку,%;

- величина прибутку;

- величина капіталу.

Для підприємців норма прибутку - це найважливіший показник ефективності функціонування капіталу. В умовах ринкової економіки складається якась більш-менш рівна прибуток на рівновеликий капітал. При більш низькому показнику норми прибутку підприємницька діяльність стає безперспективною, виникає загроза банкрутства [5; с.77].

2. Організаційно - економічна характеристика підприємства

ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях» знаходиться в Новокубанському районі Краснодарського краю, цей район відноситься до центральної агрокліматичної зоні Краснодарського краю. Дана зона характеризується помірно-континентальним кліматом з недостатнім зволоженням.

У господарстві розвинені дві галузі, рослинництво і тваринництво. Вирощуються такі господарські культури: соняшник, цукрові буряки, соя, пшениця, кормові культури. У відросли тваринництва розвинена молочна продукція і розведення великої рогатої худоби.

Розглянемо ресурси підприємства ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях» в період з 2006 по 2008 рік, показані в таблиці 1.

У ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях» в 2008 році в порівнянні з 2006 роком збільшилися такі ресурси: основні виробничі фонди основної діяльності - в 5,4 рази; середньорічна вартість основних виробничих фондів - в 5,2 рази; виробничі витрати - на 19,5%; виробничі витрати на рослинництво - на 27,3%; поголів'я свиней - на 13,6%; поголів'я великої рогатої худоби - на 2,1%; площа сільськогосподарських угідь - на 0,4%; площа ріллі - на 0,1%. Енергетичні потужності в період з 2006 по 2008 роки залишилися без змін. Так само спостерігалося зменшення наступних ресурсів: витрати праці на рослинництво - на 33,8%; середньорічна чисельність працівників зайнятих в основному виробництві - на 16,8%; витрати праці - на 15,6%; середньорічна чисельність працівників - на 15,5%.

Таблиця 1 - Ресурси підприємства ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях»

показники

2006р.

2007р.

2008р.

2008р. в% до 2006р.

Середньорічна чисельність працівників, чол.

в тому числі зайнятих в основному виробництві, чол.

1171

1064

989

84,5

1061

956

883

83,2

Площа с.- х. угідь, га

в тому числі площа ріллі, га

11185

11191

11233

100,4

11099

11105

11105

100,1

Середньорічна вартість основних фондів, тис. Руб.

в тому числі основних виробничих фондів основної діяльності, тис. руб.

185011

207852

965349

в 5,2 р.

175900

195878

943862

в 5,4 р.

Середньорічна вартість оборотних коштів, тис. Руб.

175538

171385

202507

115,4

Виробничі витрати, тис. Руб.

в тому числі рослинництво

530102

559014

633406

119,5

171219

двісті одна тисяча вісімсот двадцять сім

217959

127,3

Всього енергетичних потужностей, л. с.

60861

60861

60861

100,0

Витрати праці, тис. Чол годину

в тому числі рослинництво

2201

тисяча вісімсот вісімдесят чотири

1857

84,4

198

145

131

66,2

Поголів'я тварин, гол .:

великої рогатої худоби (ВРХ), свиней

4690

4918

4790

102,1

4861

4967

5520

113,6

Розглянемо результати виробничої діяльності даного підприємства в період з 2006 по 2008 рік, показані в таблиці 2.

У ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях» в 2008 році в порівнянні з 2006 роком збільшилося виробництво: зерна - на 27,7%; приросту ВРХ - на 0,9%. Спостерігається зниження виробництва наступних видів продукції: приросту свиней - на 10,4%; соняшнику - на 8,9%; цукрових буряків - на 2,0%; молока - на 0,5%.

Таблиця 2 - Результати виробничої діяльності ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях»

показники

2006р.

2007р.

2008р.

2008р. в% до 2006р.

Вироблено, ц:

зерно

243334

296369

310842

127,7

соняшник

26805

31781

21751

81,1

цукровий буряк

625168

393920

612801

98,0

молоко

121108

122313

120477

99,5

приріст ВРХ

8313

8146

8384

100,9

приріст свиней, гол

10449

9049

9366

89,6

Розглянемо результати фінансової діяльності даного підприємства, показані в таблиці 3.

Таблиця 3 - Результати господарської діяльності ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях»

показники

2006р.

2007р.

2008р.

2008р. в% до 2006р.

Валова продукція за собівартістю, тис. Руб.

322694

378795

528801

163,9

Виручка від реалізації продукції, тис. Руб.

339945

374848

417316

122,8

Прибуток від реалізації продукції, тис. Руб.

49881

46681

80514

161,4

Чистий (нерозподілений) прибуток звітного року, тис. Руб.

29112

34138

55052

189,1

У ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях» в 2008 році в порівнянні з 2006 роком спостерігається збільшення всіх показників фінансової діяльності: чистого прибутку звітного року - на 89,1%; валової продукції за собівартістю - на 63,9%; прибутку від реалізації продукції - на 61,4%; виручки від реалізації продукції - на 22,8%.

Розглянемо ефективність використання ресурсів в ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях», показані в таблиці 4.

Таблиця 4 - Ефективність використання ресурсів в ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях»

показники

2006р.

2007р.

2008р.

2008р. в% до 2006р.

Доводиться валової продукції в розрахунку на:

а) 1 га с.-г. угідь

б) 1 працівника, зайнятого в основному виробництві

29

34

47

162,1

304

396

599

197,0

Доводиться прибутку від реалізації в розрахунку на:

а) 1 га с.-г. угідь

б) 1 працівника, зайнятого в основному виробництві

5

4

7

140,0

47

49

91

193,6

Норма прибутку,%

8,1

9,0

4,7

-1,7п.

Рентабельність продукції рослинництва,%

17,2

14,2

23,9

6,7п.

У ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях» в 2008 році в порівнянні з 2006 роком збільшилися такі показники: валова продукція в розрахунку на 1 працівника, зайнятого в основному виробництві - на 97,0%; прибуток від реалізації в розрахунку на 1 працівника, зайнятого в основному виробництві - на 93,6%; валова продукція в розрахунку на 1 га с.- х. угідь - на 62,1%; прибуток від реалізації в розрахунку на 1 га с.- х. угідь; рентабельність продукції рослинництва - на 6,7п. Так само спостерігається зменшення норми прибутку - на 1,7п.

Розглянемо динаміку і структуру товарної продукції в даному господарстві, показані в таблиці 5.

Структуру товарної продукції зобразимо графічно (рисунок 1).

Таблиця 5 - Динаміка і структура товарної продукції в ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях»

Реалізована продукція підприємства

2006р.

2007р.

2008р.

2008р. в% до 2006р.

тис. руб.

в% від виробленого

тис. руб.

в% від виробленого

тис. руб.

в% від виробленого

Зерно

89066

49,3

104823

53,9

93486

44,7

95,3

Соняшник

15253

8,3

5929

3,1

9480

4,5

160,9

Цукровий буряк

38428

21,3

30433

15,7

20476

9,8

187,7

Інші

38064

21,1

53202

27,3

85716

41,0

44,4

Разом з рослинництва

180811

100,0

194387

100,0

209158

100,0

86,4

У ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях» в 2008 році в порівнянні з 2006 роком збільшилася реалізація наступних видів сільськогосподарських культур: цукрових буряків - на 87,7%; соняшнику - на 60,9%. Так само спостерігалося зниження реалізації такої продукції: іншої продукції рослинництва - на 55,6%; зерна - на 4,7%. Загальний показник реалізації продукції рослинництва знизився на 13,6%.

Найбільшу частку в структурі реалізованої продукції рослинництва займає зерно. У 2008 році воно склало 44,7% від загальної кількості, що на 4,6% менше ніж у 2006 році.

Частка цукрових буряків у структурі реалізованої продукції в 2008 році склала 9,8%, що на 11,5% менше ніж у 2006 році.

Частка соняшнику в структурі реалізованої продукції рослинництва в 2008 році склала 4,5%, що на 3,8% менше ніж у 2006 році.

Р Малюнок 1 - Структура реалізованої продукції рослинництва підприємства ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях»

3. Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції рослинництва в ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях»

3.1 Структура прибутку за окремими видами продукції

Розглянемо динаміку грошової виручки від реалізації продукції рослинництва в розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь, показані в таблиці 6.

За період з 2004 по 2008 рік виручка від реалізації продукції рослинництва в розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь становила в середньому 15,0 тис. Руб. на рік. Аналіз базисних показників дозволив виявити, що зниження виручки не спостерігалося. Найбільше збільшення виручки від реалізації продукції рослинництва на 1 га с.-г. угідь спостерігалося в 2008 році в порівнянні з 2004 роком і склало 8,4 тис. руб. або 82,3%. Аналіз ланцюгових показників дозволив виявити, що зниження даного показника не спостерігалося. Найбільше збільшення спостерігалося в 2006 році в порівнянні з 2005 роком і склало 3,6 тис. Руб. або 28,5%.

У ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях» в період з 2004 по 2008 рік спостерігається тенденція до збільшення виручки від реалізації продукції рослинництва в розрахунку на 1 га с.-г. угідь в середньому на 2,1 тис. руб. або 16,2% в рік. Значення 1% приросту склало в середньому 0,1 тис. Руб.

Таблиця 6 - Аналіз динаміки грошової виручки від реалізації продукції рослинництва в розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь

показники

позначення

2004

2005

2006

2007

2008

Середнє значення

Доводиться грошової виручки на 1 га с.-г. угідь, тис.руб.

Y

10,2

12,6

16,2

17,4

18,6

15,0

Абсолютний приріст, тис.руб.

А

2,4

6,0

7,2

8,4

2,1

А

2,4

3,6

1,2

1,2

коефіцієнт зростання

До

1,235

1,588

1,706

1,823

1,162

До

1,235

1,285

1,074

1,069

Темп зростання, %

Тр

123,5

158,8

170,6

182,3

116,2

Тр

123,5

128,5

107,4

106,9

Темп приросту, %

Тпр

23,5

58,8

70,6

82,3

16,2

Тпр

23,5

28,5

7,4

6,9

Значення 1% приросту, тис.руб.

Зн 1% ін

0,102

0,126

0,162

0,174

0,130

3.2 Динаміка прибутку від реалізації продукції

Аналітичне вирівнювання - найбільш ефективний метод. Він складається в підборі для даного ряду динаміки, в динаміці висловлюючи основні риси фактичної динаміки. При цьому застосовується метод найменших квадратів, при якому сума квадратів відхилень теоретичного і фактичного рівнянь мінімальна [21; с.67].

( - ) (5)

Для спрощення параметрів тренда ряду динаміки надають такі числові значення, щоб їх сума дорівнювала 0.

(6)

/ , (7)

де - порядковий номер введення;

- вільний член рівняння;

- параметр тренду, який показує на скільки в середньому змінився при збільшенні на 1.

Для лінійної форми зв'язку рівняння тренду має вигляд:

, (8)

Виявимо тенденцію динаміки виручки від реалізації продукції рослинництва, що припадає на 1 люд.-год в господарстві методом аналітичного вирівнювання за допомогою даних таблиці 7.

Таблиця 7 - Допоміжна таблиця для методу аналітичного вирівнювання

роки

Виручка від реалізації в розрахунку на 1 люд.-год

Порядковий номер

твір ознак

Квадрат порядкового номера року

Теоретичний рівень досліджуваного показника

2004

364,7

-2

-729,4

4

329,3

2005

497,3

-1

-497,3

1

542,7

2006

759,7

0

0

0

756,3

2007

957,6

1

957,6

1

969,8

2008

1202,1

2

2404,2

4

1183,3

Разом

3781,4

0

2135,1

10

3781,4

3781,4 / 5 = 756,3, 2135,1 / 10 = 213,5,

Динаміку і тенденцію виручки від реалізації продукції рослинництва, що припадає на 1 люд.-год зобразимо графічно

У період з 2004 по 2008 рік виручка від реалізації продукції рослинництва, що припадає на 1 люд.-год в господарстві в середньому склала 756,3 тис. Руб. Спостерігається тенденція до підвищення виручки в середньому на 213,5 тис. Руб.3.3 Індексний аналіз собівартості і виручки від реалізації продукції

Проведемо аналіз витрат виробництва в ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях», користуючись даними таблиці 8.

Таблиця 8 - Допоміжна таблиця для індексного аналізу витрат виробництва в ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях»

Вид продукції

Вироблено, ц

Собівартість 1 ц, крб

Витрати виробництва, тис. Руб

Індивідуальний індекс собівартості

2006

2008

2006

2008

2006

2008

умовне значення

Зерно

243334

310842

262

305

63754

94807

81441

1,16

Соняшник

26805

21751

419

574

11231

12485

9114

1,37

Цукровий буряк

625168

612801

87

73

54390

44734

53314

0,84

Разом

895307

945394

768

952

129375

152026

143869

3,37

, (9)

1,178 або 117,8%;

, (10)

1,114 або 111,4%;

, (11)

1,058 або 105,8%.

Перевірка:

(12)

1,178 або 117,8%;

(13)

23072 тис. Руб .;

(14)

14689 тис. Руб .;

(15)

8383 тис. Руб.

Перевірка:

(16)

14689 + 8383 = 23072 тис. Руб.

У ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях» в 2008 році в порівнянні з 2006 роком, собівартість 1 ц соняшнику збільшилася на 37%; собівартість 1 ц зерна - на 16%; а собівартість 1 ц цукрових буряків зменшилася на 16%.

В даному господарстві в 2008 році в порівнянні з 2006 роком, витрати виробництва продукції рослинництва збільшилися на 17,8% або на 23072 тис. Руб.

Збільшення кількості виробленої продукції на 11,4%, призвело до збільшення витрат виробництва на 14689 тис. Руб.

Збільшення собівартості на 5,8%, призвело до збільшення витрат виробництва на 8383 тис. Руб.

Проведемо аналіз виручки від реалізації продукції рослинництва в ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях», користуючись даними таблиці 9.

Таблиця 9 - Допоміжна таблиця для індексного аналізу виручки від реалізації продукції в ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях»

Вид продукції

Кількість реалізованої продукції, ц

Ціна реалізації 1 ц, крб

Виручка від реалізації, тис. Руб

Індивідуальний індекс фізичного обсягу

Індивідуальний індекс цін

2006

2008

2006

2008

2006

2008

умовна

Зерно

249365

183545

357

509

89066

93486

65525

0,74

1,43

Соняшник

29652

11633

514

815

15253

4980

5979

0,39

1,59

Цукровий буряк

415311

207921

92

98

38428

20476

19128

0,50

1,07

Разом

-

-

-

-

142747

123442

90632

-

-

, (17)

0,865 або 86,5%;

, (18)

1,362 або 136,2%;

, (19)

= 0,635 або 63,5%.

Перевірка:

, (20)

0,865 або 86,5%;

, (21)

123442 - 142747 = -19305 тис. Руб .;

, (22)

123442 - 90632 = 32810 тис. Руб .;

, (23)

90632 - 142747 = -52115 тис. Руб.

Перевірка:

, (24)

32810 - 52115 = -19305 тис.руб.

У ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях» в 2008 році в порівнянні з 2006 роком кількість реалізованого соняшнику зменшилася на 61%; цукрових буряків - на 50%; зерна - на 26%.

У 2008 році в порівнянні з 2006 роком в ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях» середні ціни реалізації соняшнику збільшилися на 59%; зерна - на 43%; цукрових буряків - на 7%.

У 2008 році в порівнянні з 2006 роком виручка від реалізації продукції рослинництва в ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях» зменшилася на 13,5% або на 19305 тис. Руб. На це вплинули наступні фактори:

- збільшення цін реалізації продукції призвело до збільшення вартості товарообігу на 36,2% або на 32810 тис. Руб.

- зменшення кількості реалізованої продукції призвело до зменшення вартості товарообігу на 36,5% або на 52115 тис. Руб.

3.4 Вплив основних факторів на зміну прибутку

Абсолютна зміна величини прибутку (збитку) від реалізації продукції в звітному періоді в порівнянні з базисним:

, (25)

де - прибуток базисного року , (26)

- прибуток звітного року; (27)

в тому числі за рахунок зміни:

- цін

; (28)

- собівартості

; (29)

- обсягу продажів

; (30)

- структури реалізованої продукції

, (31)

, (32)

Загальна зміна прибутку за рахунок чинників, що вивчаються:

, (33)

Відносним показником, що характеризує прибутковість роботи підприємства, є рентабельність [1; с.67].

Проведемо розрахунки:

45444-28583 = 16861 т. Р.

142472-113889 = 28583 т. Р.

123280-77836 = 45444 т. Р.

123280-90632 = 32648 т. Р.

71051-77836 = -6785 т. Р.

[(90632/142472) -1] · 28583 = [- 10400,2] = 10400,2 т. Р.

90632-71051 = 19581 т. Р.

( ) · 90632 = 1359,5 т. Р.

32648 + (- 6785) + (- 10400,2) + 1359,5 = 16822 т. Р.

Збільшення прибутку від реалізації продукції рослинництва в 2008 році в порівнянні з 2006 роком склало 16861 т. Р. На це вплинули наступні фактори:

- загальне збільшення цін зробило позитивний вплив на зміну прибутку, прибуток за рахунок зміни цін збільшилася на 32648 т. Р .;

- загальне збільшення собівартості продукції привело до зменшення прибутку на 6785 т. Р .;

-загальне збільшення обсягу продажів позитивно відбилося на зміні прибутку, прибуток в результаті підвищилася на 10400,2 т. р.

- частка рентабельних культур в структурі реалізованої продукції рослинництва збільшилася, що позитивно вплинуло на зміну прибутку, збільшення прибутку склало 1359,5 т. Р.

Таблиця 10 - Показники реалізації продукції в ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях»

Вид продукції

Продано продукції в натурі, ц

Повна собівартість 1 ц, крб

Ціна реалізації, руб

Повна собівартість проданої продукції, тис. Руб

Виручено від реалізації продукції, тис. Руб

2006

2008

2006

2008

2006

2008

2006

2008

умовне значення

2006

2008

умовне значення

Зерно

249365

183545

262

305

357

509

65333

55981

48088

89023

93424

65525

Соняшник

29652

11633

419

574

514

815

12424

6677

4874

15241

9480

5979

Цукровий буряк

415311

207921

87

73

92

98

36132

15178

18089

38208

20376

19128

Разом

694328

403099

768

952

963

одна тисяча чотиреста двадцять дві

113889

77836

71051

142 472

123280

90632

4. Економіко-статистичний аналіз факторів, що впливають на фінансовий результат від реалізації продукції

4.1 Виявлення чинників, що впливають на зміну фінансових результатів від реалізації продукції рослинництва шляхом статистичних угруповань

Статистична угруповання - це розбиття сукупності на групи однорідні за якоюсь ознакою або об'єднання окремих одиниць сукупності в групи однорідні за будь-якими ознаками. Результати угруповань оформляються у вигляді таблиць.

Цей метод забезпечує узагальнення даних, подання їх в компактному доступному для огляду вигляді. Угруповання створює основу для аналізу даних.

Існують наступні види угруповань:

типологічна - це угруповання, що призводить до виділення соціально-економічних типів явищ. Типологічні угруповання дозволяють отримати якісно однорідні сукупності;

структурна - це розбиття однорідної сукупності на групи, що характеризують її структуру за певним группіровочнихознак;

аналітична - угруповання, що призводить до виявлення взаємозв'язків між ознаками-факторами та ознаками-результатами, при цьому группіровочний ознака кількісний.

Группіровочний ознака - це підстава угруповання, може бути атрибутивною або кількісним [19; с.12].

В якості підстави угруповання використовуються тільки істотні ознаки.

Число найменувань атрибутивного ознаки визначає число певних груп. При складанні угруповань за кількісною ознакою необхідно визначити кількість груп, межі груп і величину інтервалу.

Величина інтервалу - це різниця між максимальним і мінімальним значеннями ознаки в кожній групі [19; с.15].

Групи можуть мати як рівні так і нерівні інтервали. Нерівні інтервали застосовуються коли зміна группировочного ознаки по одиницям сукупності відбувається нерівномірно і в значних межах. Оптимальна кількість груп визначається за формулою Стержеса:

(34)

де - кількість груп;

- кількість одиниць сукупності.

Величина інтервалу для угруповання з рівними інтервалами визначається за формулою:

(35)

де - величина інтервалу;

- максимальне значення ознаки;

- мінімальне значення ознаки;

- кількість груп.

Межі груп визначаються за формулами:

для першої групи

; (36)

для другої групи

; (37)

для третьої групи

; (38)

Методом статистичних угруповань за сукупністю сільськогосподарських підприємств виявимо вплив собівартості 1 ц зерна на величину прибутку від реалізації продукції в розрахунку на 1 ц продукції.

Виходячи з характеру зміни собівартості 1 ц зерна, сукупність розбиваємо на три групи з рівними інтервалами. Для цього визначимо величину інтервалу:

.

Визначимо межі інтервалів:

1 група: 38,6 - (38,6 + 18,3), 38,6 - 56,9;

2 група: 56,9 - (38,6 + 36,6), 56,9 - 75,2;

3 група: 75,2 - 93,4.

За допомогою допоміжної таблиці побудуємо аналітичну і визначимо вплив собівартості 1 ц зерна на величину прибутку від реалізації зерна в розрахунку на 1 ц продукції. Вплив цього фактора на фінансовий результат діяльності підприємств показаний в таблиці 11.

Таблиця 11 - Вплив собівартості реалізованого зерна на фінансові результати реалізації зерна

Групи господарств за собівартістю 1 ц зерна, руб

Число господарств в групі

Середня собівартість 1 ц зерна, руб

Вартість реалізованого зерна, отриманого на 1 га посівної площі, руб

Рівень товарності зерна,%

Отримано прибутку від реалізації 1 ц зерна, руб

Рівень рентабельності зерна,%

38,6-56,9

10

47,2

2783,9

70,4

66,2

140,1

56,9-75,2

11

66,4

3053,5

72,1

50,2

75,5

75,2-93,4

7

87,4

2952,9

56,4

38,3

43,9

В середньому

28

67,0

1851,8

67,7

53,9

46,1

При збільшенні группировочного ознаки - собівартості 1 ц зерна, прибуток від реалізації 1 ц зерна, рентабельність зменшуються, це означає, що зв'язок між ознаками зворотна. Вартість реалізованого зерна, отриманого на 1 га посівної площі і рівень товарності, при переході від першої групи до другої збільшується, а при переході від другої групи до третьої - збільшується.

Виявимо вплив ціни реалізації 1 ц зерна на прибуток від реалізації 1 ц продукції.

Виходячи зі зміни ціни реалізації 1 ц зерна, сукупність розбиваємо на три групи з рівними інтервалами. Для цього визначимо величину інтервалу:

.

Визначимо межі інтервалів:

1 група: 85,9 - 115,6;

2 група: 115,6 - 145,3;

3 група: 145,3 - 175,0.

За допомогою допоміжної таблиці побудуємо аналітичну і визначимо вплив ціни реалізації 1 ц зерна на прибуток від реалізації 1 ц продукції. Вплив цього фактора на фінансовий результат діяльності підприємств показаний в таблиці 12.

При збільшенні группировочного ознаки - ціни реалізації 1 ц зерна, прибуток від реалізації 1 ц зерна, собівартість 1 ц зерна, вартість реалізованого зерна, отриманого на 1 га посівної площі і рентабельність, збільшуються, це означає, що зв'язок між ознаками пряма.

При збільшенні ціни реалізації 1 ц зерна рівень товарності зменшується, отже, зв'язок між ознаками зворотна.

Таблиця 12 - Вплив ціни реалізації зерна на фінансові результати реалізації

Групи господарств за ціною реалізації 1 ц зерна, руб

Число господарств в групі

Середня ціна реалізації 1 ц зерна, руб

Собівартість 1 ц зерна, руб

Рівень товарності зерна,%

Вартість реалізованого зерна, отриманого на 1 га посівної площі, руб

Отримано прибутку від реалізації 1 ц зерна, руб

Рівень рентабельності зерна,%

85,9-115,6

11

96,1

60,5

72,0

2302,5

35,5

58,7

115,6-145,3

13

124,9

63,2

66,3

3216,5

61,7

97,7

145,3-175,0

4

157,3

72,9

60,2

3951,5

84,4

115,7

В середньому

28

126,1

63,2

67,7

1851,8

53,9

46,1

Виявимо вплив товарності зерна на прибуток від реалізації 1 ц зерна.

Виходячи зі зміни рівня товарності зерна, сукупність розбиваємо на три групи з рівними інтервалами. Для цього визначимо величину інтервалу:

Визначимо межі інтервалів:

1 група: 31,1 - 50,0;

2 група: 50,0 - 68,9;

3 група: 68,9 - 87,8.

За допомогою допоміжної таблиці побудуємо аналітичну і визначимо вплив рівня товарності зерна на прибуток від реалізації 1 ц продукції. Вплив цього фактора на фінансовий результат діяльності підприємств показаний в таблиці 13.

Таблиця 13 - Вплив рівня товарності зерна на фінансові результати від реалізації зерна

Групи господарств за рівнем товарності зерна,%

Число господарств в групі

Середній рівень товарності зерна,%

Собівартість 1 ц зерна, руб

Вартість реалізованого зерна, отриманого на 1 га посівної площі, руб

Отримано прибутку від реалізації 1 ц зерна, руб

Рівень рентабельності зерна,%

31,1-50,0

2

34,7

86,8

2725,9

63,7

73,3

50,0-68,9

9

62,3

61,4

2821,7

57,5

93,7

68,9-87,8

17

75,6

62,5

2999,3

51,6

82,6

В середньому

28

57,5

63,2

1851,8

53,9

46,1

При збільшенні группировочного ознаки - рівня товарності зерна, прибуток від реалізації 1 ц зерна, собівартість 1 ц зерна зменшуються, це означає, що зв'язок між ознаками зворотна.

При збільшенні рівня товарності зерна, вартість реалізованого зерна, отриманого на 1 га посівної площі, збільшується, отже, зв'язок між ознаками пряма.

Рівень рентабельності зерна при переході від першої групи до другої збільшується, а при переході від другої до третьої - зменшується.

Виявимо вплив врожайності зерна на прибуток від реалізації 1 ц зерна.

Виходячи зі зміни рівня врожайності зерна, сукупність розбиваємо на три групи з рівними інтервалами. Для цього визначимо величину інтервалу:

Визначимо межі інтервалів:

1 група: 29,2 - 34,8;

2 група: 34,8 - 40,4;

3 група: 40,4 - 46,0.

За допомогою допоміжної таблиці побудуємо аналітичну і визначимо вплив рівня врожайності зерна на прибуток від реалізації 1 ц продукції. Вплив цього фактора на фінансовий результат діяльності підприємств показаний в таблиці 14.

Таблиця 14 - Вплив кількості реалізованого зерна на фінансові результати від реалізації зерна

Групи господарств за врожайністю зерна, ц / га

Число господарств в групі

Середня врожайність зерна, ц / га

Собівартість 1 ц зерна, руб

Рівень товарності зерна,%

Вартість реалізованого зерна, отриманого на 1 га посівної площі, руб

Отримано прибутку від реалізації 1 ц зерна, руб

Рівень рентабельності зерна,%

29,2-34,8

10

32,1

57,5

72,7

2484,2

48,9

84,9

34,8-40,0

11

37,1

63,9

74,1

3385,8

59,3

92,8

40,0-46,0

7

43,1

76,4

65,4

3955,0

63,9

83,7

В середньому

10

37,4

63,2

67,7

1851,8

53,9

46,1

При збільшенні группировочного ознаки - врожайності зерна, прибуток від реалізації 1 ц зерна, собівартість 1 ц зерна і вартість реалізованого зерна, отриманого на 1 га посівної площі, збільшуються, це означає, що зв'язок між ознаками пряма.

Рівень товарності зерна і рівень рентабельності при переході від першої групи до другої - збільшується, а при переході від другої до третьої - зменшується.

4.2 Кореляційно-регресійний аналіз фінансових результатів від реалізації продукції рослинництва

В економічних дослідженнях результативний ознака формується, як правило, під впливом кількох ознак Рівняння множинної регресії має вигляд: (39)

При побудові рівняння множинної регресії зазвичай використовуються наступні функції:

лінейная- ; (40)

статечна - ; (41)

експонента - (42)

Часто застосовуються і інші види функцій, наприклад: ,

Якщо рівняння нелінійне, то воно спочатку приводиться до лінійного. Параметри лінійного рівняння множинної регресії знаходяться методом найменших квадратів, для чого будується і вирішується наступна система нормальних рівнянь:
Множинний коефіцієнт регресії показує, наскільки одиниць змінюється в середньому результативний ознака , якщо тий ознака збільшити на одиницю, за умови, що всі інші фактори в лінійної моделі закріплені на постійному, зазвичай середньому, рівні [19; с.11].

Рівняння множинної регресії може бути побудовано в стандартизованном масштабі, коли одиницею вимірювання ознак приймається їх середньоквадратичне відхилення:

(43)

(44)

(45)

де - стандартизовані коефіцієнти регресії;

- середньоквадратичне відхилення.

Для оцінки тісноти зв'язку між ознаками застосовуються парні, приватні і множинні коефіцієнти (індекси) кореляції і детермінації. Якщо вивчення залежності проводиться за вибірковими даними, то оцінюється значимість коефіцієнтів регресії, кореляції і всього рівняння множинної регресії в цілому [19; с.12].

Проведемо кореляційно-регресійний аналіз для виявлення впливу собівартості 1 ц зерна, ціни реалізації 1 ц зерна, товарності і врожайності на зміну прибутку від реалізації 1 ц зерна.

В результаті проведених розрахунків отримано наступне рівняння регресії:

При збільшенні собівартості 1 ц зерна на 1 тис. Руб, прибуток від реалізації 1 ц зерна в середньому знижується на 502,2 руб .; при збільшенні ціни реалізації 1 ц зерна на 1 тис. руб, прибуток від реалізації 1 ц зерна в середньому збільшується на 907,2 руб .; при збільшенні товарності зерна на 1% прибуток від реалізації 1 ц зерна в середньому знижується на 444,6 руб .; при збільшенні врожайності зерна на 1 ц / га прибуток від реалізації 1 ц зерна в середньому збільшується на 274,6 руб.

Розглянемо коливання досліджуваних ознак за допомогою показників таблиці 15.

Таблиця 15 - Коливання ознак, включених в математичну модель

показники

Середнє значення

Стандартне відхилення

Коефіцієнт варіації

68,207

39,205

57,480

82,148

27,865

33,920

151,552

51,510

33,724

69,690

25,725

36,914

37,966

7,179

18,909

Так як для факторів коефіцієнт варіації більше 33%, то сукупності підприємств за факторами моделі рівняння однорідні, а так як для фактора коефіцієнт варіації менше 33%, то сукупність підприємства за такими чинниками моделі рівняння неоднорідні.

Коефіцієнт множинної кореляції:

Коефіцієнт множинної кореляції показує, що зв'язок між ознаками досить тісний.

Коефіцієнт множинної детермінації:

Коефіцієнт множинної детермінації показує, що 88% відмінностей в прибутку від реалізації 1 ц зерна пояснюється варіацією собівартості 1 ц зерна, ціни реалізації 1 ц зерна, товарності зерна і врожайності, а 12% іншими, неврахованими факторами.

Коефіцієнти еластичності показують, що при збільшенні собівартості 1 ц зерна на 1 руб.прибуток від реалізації 1 ц зерна знижується в середньому на 0,627%; при збільшенні ціни реалізації 1 ц зерна на 1 руб. прибуток від реалізації 1 ц зерна збільшується в середньому на 2,016%; при збільшенні товарності зерна на 1% прибуток від реалізації 1 ц зерна знижується в середньому на 0,454%; при збільшенні врожайності зерна на 1% прибуток від реалізації 1 ц зерна в середньому збільшується на 0,153%.

За абсолютною величиною - коефіцієнтів можна зробити висновок про відносну силі впливу факторів на зміну результативного ознаки.

На прибуток від реалізації 1 ц зерна більш сильний вплив робить ціна реалізації 1 ц зерна, менш сильний вплив надають собівартість 1 ц зерна і товарність зерна, а вплив врожайності зерна на прибуток невелика.

Висновки і пропозиції

Курсовий проект був спрямований на аналіз і оцінку фінансових результатів від реалізації продукції рослинництва і обгрунтування шляхів їх поліпшення в ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях». Для цього аналізували його бухгалтерські документи за три роки - з 2006 по 2008 включно.

В теоретичній частині проекту вказуються і характеризуються основні показники фінансових результатів підприємств. Найважливішими з них є: собівартість, рентабельність і прибуток.

Собівартість - це загальна сума витрат, пов'язаних з виробництвом продукції.

Рентабельність - це показник, який характеризує прибутковість підприємства.

Прибуток - це показник, який відображає кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства.

У другому розділі даного проекту розглядається організаційно-економічна характеристика ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях».

Аналіз ресурсів підприємства дозволив виявити, що в господарстві в 2008 році в порівнянні з 2006 роком збільшилися такі ресурси: основні виробничі фонди основної діяльності, середньорічна вартість основних виробничих фондів, виробничі витрати, виробничі витрати на рослинництво, поголів'я свиней, поголів'я великої рогатої худоби, площа сільськогосподарських угідь, площа ріллі, Енергетичні потужності в період з 2006 по 2008 роки залишилися без змін. Так само спостерігалося зменшення наступних ресурсів: витрат праці на рослинництво, середньорічна чисельність працівників зайнятих в основному виробництві, витрати праці, середньорічна чисельність працівників.

Аналіз результатів виробничої діяльності показав, що в ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях» в 2008 році в порівнянні з 2006 роком збільшилося виробництво зерна, приросту ВРХ. Спостерігається зниження виробництва наступних видів продукції: приросту свиней, соняшнику, цукрових буряків та молока.

Аналіз результатів фінансової діяльності підприємства показав, що в ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях» в 2008 році в порівнянні з 2006 роком спостерігається збільшення всіх показників фінансової діяльності: чистого прибутку звітного року, валової продукції за собівартістю, прибутку від реалізації продукції і виручки від реалізації продукції .

Розглянувши ефективність використання ресурсів, виявилося, що в господарстві в ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях» в 2008 році в порівнянні з 2006 роком збільшилися такі показники: валова продукція в розрахунку на 1 працівника, зайнятого в основному виробництві, прибуток від реалізації в розрахунку на 1 працівника, зайнятого в основному виробництві, валова продукція в розрахунку на 1 га с.- х. угідь, прибуток від реалізації в розрахунку на 1 га с.- х. угідь, рентабельність продукції рослинництва. Так само спостерігається зменшення норми прибутку.

Розглянуті в проекті динаміка і структура товарної продукції показали, що в ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях» в 2008 році в порівнянні з 2006 роком збільшилася реалізація наступних видів сільськогосподарських культур: цукрових буряків та соняшнику. Так само спостерігалося зниження реалізації такої продукції: іншої продукції рослинництва і зерна. Загальний показник реалізації продукції рослинництва знизився.

При аналізі було виявлено, що найбільшу частку в структурі реалізованої продукції рослинництва займає зерно, 2008 році в порівнянні з 2006 воно знизилося. Так само в 2008 році в порівнянні з 2006 роком знизилася частка цукрових буряків та соняшнику в структурі реалізованої продукції

У третьому розділі розглянуті структура прибутку за окремими видами продукції, динаміка прибутку від реалізації продукції, індексний аналіз собівартості і виручки від реалізації продукції, а так само вплив факторів на зміну прибутку.

При розгляді динаміки грошової виручки від реалізації продукції рослинництва в розрахунку на 1 га с.-г. угідь було виявлено, що за період з 2004 по 2008 рік виручка від реалізації продукції рослинництва в розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь становила в середньому 15,0 тис. руб. на рік. Аналіз базисних показників дозволив виявити, що зниження виручки не спостерігалося. Найбільше збільшення виручки від реалізації продукції рослинництва на 1 га с.-г. угідь спостерігалося в 2008 році в порівнянні з 2004 роком і склало 8,4 тис. руб. або 82,3%. Аналіз ланцюгових показників дозволив виявити, що зниження даного показника не спостерігалося. Найбільше збільшення спостерігалося в 2006 році в порівнянні з 2005 роком і склало 3,6 тис. Руб. або 28,5%.

У ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях» в період з 2004 по 2008 рік спостерігається тенденція до збільшення виручки від реалізації продукції рослинництва в розрахунку на 1 га с.-г. угідь в середньому на 2,1 тис. руб. або 16,2% в рік. Значення 1% приросту склало в середньому 0,1 тис. Руб.

Методом аналітичного вирівнювання виявлена ​​тенденція динаміки виручки від реалізації продукції рослинництва, що припадає на 1 люд.-год в господарстві, яка показала що в період з 2004 по 2008 рік виручка від реалізації продукції рослинництва, що припадає на 1 люд.-год в господарстві в середньому склала 756,3 тис. руб. Спостерігається тенденція до підвищення виручки в середньому на 213,5 тис. Руб.

При проведенні індексного аналізу витрат виробництва виявилося, що в ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях» в 2008 році в порівнянні з 2006 роком, собівартість 1 ц соняшнику збільшилася на 37%; собівартість 1 ц зерна - на 16%; а собівартість 1 ц цукрових буряків зменшилася на 16%.

В даному господарстві в 2008 році в порівнянні з 2006 роком, витрати виробництва продукції рослинництва збільшилися на 17,8% або на 23072 тис. Руб.

Збільшення кількості виробленої продукції на 11,4%, призвело до збільшення витрат виробництва на 14689 тис. Руб.

Збільшення собівартості на 5,8%, призвело до збільшення витрат виробництва на 8383 тис. Руб.

Індексний аналіз виручки від реалізації продукції показав, що в ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях» в 2008 році в порівнянні з 2006 роком кількість реалізованого соняшнику зменшилася на 61%; цукрових буряків - на 50%; зерна - на 26%.

У 2008 році в порівнянні з 2006 роком в ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях» середні ціни реалізації соняшнику збільшилися на 59%; зерна - на 43%; цукрових буряків - на 7%.

У 2008 році в порівнянні з 2006 роком виручка від реалізації продукції рослинництва в ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях» зменшилася на 13,5% або на 19305 тис. Руб. На це вплинули наступні фактори:

- збільшення цін реалізації продукції призвело до збільшення вартості товарообігу на 36,2% або на 32810 тис. Руб.

- зменшення кількості реалізованої продукції призвело до зменшення вартості товарообігу на 36,5% або на 52115 тис. Руб.

Розгляд впливу основних факторів на зміну прибутку показало, що збільшення прибутку від реалізації продукції рослинництва в 2008 році в порівнянні з 2006 роком склало 16861 т. Р. На це вплинули наступні фактори:

- загальне збільшення цін зробило позитивний вплив на зміну прибутку, прибуток за рахунок зміни цін збільшилася на 32648 т. Р .;

- загальне збільшення собівартості продукції привело до зменшення прибутку на 6785 т. Р .;

-загальне збільшення обсягу продажів позитивно відбилося на зміні прибутку, прибуток в результаті підвищилася на 10400,2 т. р.

- частка рентабельних культур в структурі реалізованої продукції рослинництва збільшилася, що позитивно вплинуло на зміну прибутку, збільшення прибутку склало 1359,5 т. Р.

У четвертому розділі проведено економіко-статистичний аналіз факторів, що впливають на фінансовий результат від реалізації продукції, за допомогою методу статистичних угруповань і кореляційно-регресійного аналізу.

Метод статистичних угруповань проводився за такими ознаками: собівартості 1 ц зерна, ціни реалізації 1 ц зерна, товарності і врожайності зерна.

За допомогою даного методу було виявлено, що при збільшенні группировочного ознаки - собівартості 1 ц зерна, прибуток від реалізації 1 ц зерна, рентабельність зменшуються, це означає, що зв'язок між ознаками зворотна. Вартість реалізованого зерна, отриманого на 1 га посівної площі і рівень товарності, при переході від першої групи до другої збільшується, а при переході від другої групи до третьої - збільшується.

При збільшенні группировочного ознаки - ціни реалізації 1 ц зерна, прибуток від реалізації 1 ц зерна, собівартість 1 ц зерна, вартість реалізованого зерна, отриманого на 1 га посівної площі і рентабельність, збільшуються, це означає, що зв'язок між ознаками пряма.

При збільшенні ціни реалізації 1 ц зерна рівень товарності зменшується, отже, зв'язок між ознаками зворотна.

При збільшенні группировочного ознаки - рівня товарності зерна, прибуток від реалізації 1 ц зерна, собівартість 1 ц зерна зменшуються, це означає, що зв'язок між ознаками зворотна.

При збільшенні рівня товарності зерна вартість реалізованого зерна, отриманого на 1 га посівної площі, збільшується, отже, зв'язок між ознаками пряма.

Рівень рентабельності зерна при переході від першої групи до другої збільшується, а при переході від другої до третьої - зменшується.

При збільшенні группировочного ознаки - врожайності зерна, прибуток від реалізації 1 ц зерна, собівартість 1 ц зерна і вартість реалізованого зерна, отриманого на 1 га посівної площі, збільшуються, це означає, що зв'язок між ознаками пряма.

Рівень товарності зерна і рівень рентабельності при переході від першої групи до другої - збільшується, а при переході від другої до третьої - зменшується.

Кореляційно-регресійний аналіз був проведений для виявлення впливу собівартості 1 ц зерна, ціни реалізації 1 ц зерна, товарності і врожайності зерна на зміну прибутку від реалізації 1 ц зерна. В результаті проведених розрахунків виявилося, що при збільшенні собівартості 1 ц зерна на 1 тис. Руб, прибуток від реалізації 1 ц зерна в середньому знижується на 502,2 руб .; при збільшенні ціни реалізації 1 ц зерна на 1 тис. руб, прибуток від реалізації 1 ц зерна в середньому збільшується на 907,2 руб .; при збільшенні товарності зерна на 1% прибуток від реалізації 1 ц зерна в середньому знижується на 444,6 руб .; при збільшенні врожайності зерна на 1 ц / га прибуток від реалізації 1 ц зерна в середньому збільшується на 274,6 руб.

Так само проведено аналіз - коефіцієнтів, який показав, що на прибуток від реалізації 1 ц зерна більш сильний вплив робить ціна реалізації 1 ц зерна, менш сильний вплив надають собівартість 1 ц зерна і товарність зерна, а вплив врожайності зерна на прибуток невелика.

Прибуток - це один з основних джерел фінансових ресурсів підприємства. Основною складовою частиною прибутку підприємства, є прибуток від реалізації продукції.

У ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях» планування і отримання прибутку від реалізації продукції рослинництва слід приділити особливу увагу.

Проведений аналіз усіх показників показав, що ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях» - підприємство досить сильне і стабільне за всіма показниками, але для поліпшення ефективності фінансової діяльності необхідно особливу увагу приділити саме пошуку шляхів зниження собівартості виробленої продукції.

Так само підвищення прибутку може посприяти збільшення виробництва продукції рослинництва і обсягу продажів, але в цьому випадку не варто забувати, що в галузі рослинництво багато що залежить від природного фактора, тривала посуха, град і інші природні явища негативно позначаються на більшості показників виробництва і фінансові результати. У таких випадках господарство несе великі збитки і втрати.

Список використаних джерел

1 Афанасьєв В.М. Статистика сільського господарства: Учеб. Допомога. - М .: Фінанси і статистика, 2005. - 272 с .: іл.

2 Аналіз фінансової звітності: підручник / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. 5 - вид., Перераб. і доп. - М .: Видавництво «Справа і Сервіс», 2007. - 368 с.

3 Аналіз фінансової звітності: підручник / Б.Т. Жарилгасова, А.Е. Суглобов. - М .: КНОРУС, 2006. - 312 с.

4 Аналіз фінансової звітності: Навчальний посібник для вузів / Ю.В. Радченко. - 5 - е изд., Доп. - Ростов н / Д: Фенікс, 2007. - 192 с.

5 Балабанов І.Т. Фінансовий аналіз і планування господарюючого суб'єкта. - М .: Фінанси і статистика, 2005.

6 Баришніков Н.П. На допомогу бухгалтеру та аудитору. У 2-х томах. - М .: Філін, 2006.

7 Бондаренко М.Л. Практичні рекомендації. Економічний аналіз. - М .: ЮНИТИ, 2004. - 278 с.

8 Вакуленко Т.Г., Фоміна Л.Ф. Аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності для прийняття управлінських рішень. - СПб .: Изд. будинок Герда, 2006.

9 Річна бухгалтерська звітність ВАТ ОПХ ПЗ «Ленінський шлях» за 2004-2008 р.р.

10 Грачов А.В. Аналіз і управління фінансовою стійкістю підприємства. - М .: Финпресс, 2005.

11 Добринін В.А. Актуальні проблеми економіки агропромислового комплексу. - М .: МСХА, 2005.

12 Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Комплексний аналіз бухгалтерської звітності. - М .: Річ навіть і сервіс, 2005.

13 Зарук П., Віннічек Л. Управління фінансовою стійкістю під-приємств // АПК: економіка, управління. - 2005. - № 12.

14 Камишанов П.І. Практичний посібник з бухгалтерського обліку: - 3-е видання перероб. і доп. - М .: ТОВ «МЕДпресс»; - Еліста .: АПП «Джангар», 2008. - 389 с.

15 Коваленко Н.Я. Економіка сільського господарства. З основами аграрних ринків: Курс лекцій. - М .: ТАНДЕМ: ЕКСМОС, 2006.

16 Крейнина М.Н. Фінансовий менеджмент. - М .: Річ навіть і сервіс, 2006.

17 Лапіна О.Г. Річний звіт за 2005 рік. - М .: Економіка і життя, 2005. - 715с.

18 Лисович Г.М., Ткаченко І.Ю. Бухгалтерський управлінський облік в сільському господарстві і на переробних підприємствах АПК. - Ростов н / Д: МарТ, 2007.

19 Методичні вказівки з економетрики

20 Організація виробництва / Под ред. Туровця О.Г.М .: Вид - во Кнорус, 2003. - 390 с.

21 Сергєєв І.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - М .: Фінанси і статистика, 2006. - 205 с.

22 Сівкова А.І., Фрадкіна Є.К. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. - Ростов н / Д: вид-во «Фенікс», 2001. - 167 с.

23 Фінанси і статистика за редакцією В.Н.Саліна - М .: Фенікс, 2005

24 Економічна статистика. 2-е изд., Доп .: Підручник / За ред. Ю.Н. Іванова. - М.: ИНФРА-М, 2004

додатки

показники

2006 р

2007 р

2008 р

Кількість реалізованої продукції, ц

Зернові і зернобобові

Соняшник

Цукровий буряк

Разом з рослинництва

249365

29652

415311

674983

211216

5772

350060

756444

183545

11633

207921

987543

Повна собівартість реалізованої продукції, тис. Руб.

Зернові і зернобобові

Соняшник

Цукровий буряк

Разом з рослинництва

67254

12636

37262

148352

81480

4926

29134

163956

64015

6063

17946

164157

Виручка від реалізації, тис. Руб.

Зернові і зернобобові

Соняшник

Цукровий буряк

Разом з рослинництва

89066

15253

38428

180811

104823

5929

30433

194387

93486

9480

20476

209158

Фактично посіяна площа, га:

Зернові і зернобобові

Соняшник

Цукровий буряк

Разом з рослинництва

5097

1119

1602

11069

4873

1102

1519

11099

5306

762

1389

11105

Валовий збір продукції, ц (після доопрацювання):

Зернові і зернобобові

Соняшник

Цукровий буряк

Разом з рослинництва

243334

26805

625168

1684033

296369

31781

393920

1509843

310842

21751

612801

2345653

Собівартість всього, тис.руб .:

Зернові і зернобобові

Соняшник

Цукровий буряк

Разом з рослинництва

63822

11232

54123

180824

90257

21622

33483

201 135

94853

12494

44902

217959

Прямі витрати праці на продукцію всього, тис. Люд.-год .:

зернові і зернобобові

101

79

86

соняшник

26

14

13

цукровий буряк

52

29

29

разом з рослинництва

526

465

401

Витрати - всього в цілому по рослинництву, тис. Руб.

180824

201 135

217959

в тому числі:

- оплата праці з відрахуваннями на соціальні потреби

22050

24563

22524

- насіння і садивний матеріал

10076

12062

16379

- добрива мінеральні та оргоніческіе

23625

23011

18571

- утримання основних засобів

47838

46954

38156

показники

2004р.

2005р.

2006р.

2007р.

2008р.

Повна собівартість продукції рослинництва за все, тис. Руб.

86457

117304

148352

163956

164157

Виручка від реалізації продукції рослинництва за все, тис. Руб.

114867

141742

180811

194387

209158

Площа с.-г. угідь, га

11228

11228

11185

11191

11233

Відпрацьовано в рослинництві, тис. Люд.-год.

315

285

238

203

174

Допоміжна таблиця до таблиці 11

Групи господарств за собівартістю 1 ц зерна, руб.

Число господарств в групі

Повна собівартість, тис. Руб

Виручка від реалізації, тис. Руб

Фактична площа посіву, га

Валовий збір зерна, ц

Кількість реалізованого зерна, ц

38,6-56,9

10

44885

107776

38713

1348858

950082

56,9-75,2

11

65656

115234

37738

1370170

988335

75,2-93,4

7

43595

62713

21238

883565

498824

Разом

28

154136

285723

97689

3602593

2437241

Допоміжна таблиця до таблиці 12

Групи господарств за рівнем ціною реалізації1 ц зерна, руб

Число господарств в групі

Повна собівартість, тис. Руб

Виручка від реалізації, тис. Руб

Фактична площа посіву, га

Валовий збір зерна, ц

Кількість реалізованого зерна, ц

85,9-115,6

11

58021

92106

40003

1332025

958920

115,6-145,3

13

76003

150226

46705

1812654

1202482

145,3-175,0

4

20112

43391

10981

457914

275839

Разом

28

154136

285723

97689

3602593

2437241

Допоміжна таблиця до таблиці 13

Групи господарств за рівнем товарності зерна,%

Число господарств в групі

Повна собівартість, тис. Руб

Виручка від реалізації, тис. Руб

Фактична площа посіву, га

Валовий збір зерна, ц

Кількість реалізованого зерна, ц

31,1-50,0

2

9242

16020

5877

306783

106474

50,0-68,9

9

46494

90063

31918

1215202

757456

68,9-87,8

17

98400

179640

59894

2080608

1573311

Разом

28

154136

285723

97689

3602593

2437241

Допоміжна таблиця до таблиці 14

Групи господарств за рівнем урожайності зерна, ц / га

Число господарств в групі

Повна собівартість, тис.руб

Виручка від реалізації, тис. Руб

Фактична площа посіву, га

Валовий збір зерна, ц

Кількість реалізованого зерна, ц

29,2-34,8

11

67882

125507

50552

1622789

1179535

34,8-40,4

8

30316

58439

17260

639853

474351

40,4-46,0

9

58515

107502

27181

1172419

766310

Разом

28

156713

291 448

94993

3435061

2420196

Ключ до фішках

Повна собівартість реалізованого зерна, тис. Руб.

Виручка від реалізації зерна, тис. Руб.

Кількість реалізованого зерна, ц

Валовий збір зерна, ц

Площа посіву зерна, га

розрахунок

Собівартість 1 ц зерна, руб. (1/3)

Ціна реалізації 1 ц зерна, руб. (2/3)

Рівень товарності зерна,% (3/4 * 100)

Рівень врожайності зерна з 1 га, ц (4/5)

Вартість реалізованого зерна, отриманого на 1 га посівної площі, руб. (2/5)

Отримано прибутку в розрахунку на 1 га, руб. ((2-1) / 5)

Отримано прибутку від реалізації 1 ц зерна, руб. ((2-1) / 3)Головна сторінка


    Головна сторінкаАналіз фінансових результатів від реалізації продукції рослинництва в ВАТ ОПХ ПЗ "Ленінський шлях"

Скачати 154.41 Kb.