• Вступ
 • Формування ФІНАНСОВИХ результатів и завдання АНАЛІЗУ прибутку
 • Аналіз валового прибутку
 • Факторний аналіз прибутку від реализации продукції
 • Аналіз ФІНАНСОВИХ результатів від позареалізаційніх операцій
 • Аналіз впліву на прибуток окремий факторів, Які базуються на категорії маржинального доходу
 • Висновки и Предложения
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації07.05.2017
  Розмір45.89 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 45.89 Kb.

  Аналіз ФІНАНСОВИХ результатів

  27

  Курсова робота

  на тему:

  "Аналіз ФІНАНСОВИХ результатів"

  план

  • Вступ
   • Формування ФІНАНСОВИХ результатів и завдання АНАЛІЗУ прибутку
   • Аналіз валового прибутку
   • Факторний аналіз прибутку від реализации продукції
   • Аналіз ФІНАНСОВИХ результатів від позареалізаційніх операцій
   • Аналіз впліву на прибуток окремий факторів, Які базуються на категорії маржинального доходу
   • Висновки и Предложения
   • Список використаної літератури

  Вступ

  Особлівістю формирование ринкова отношений є Посилення таких факторів, як конкурентна боротьба, технологічні Зміни, компютерізація ОБРОБКИ економічної информации, безперервні нововведення в Податковий законодавстві та інше. В таких условиях перед менеджерами господарства постає велика Кількість вопросам:

  Якою винна буті стратегія и тактика сучасного господарства в условиях переходу до Сайти Вся;

  як раціонально організуваті фінансову діяльність господарства для Подальшого його "розквіту";

  Яким чином візначіті показатели господарської ДІЯЛЬНОСТІ, Які б забезпечувалі стійке фінансове становище господарства в подалі его функціонуванні?

  На ЦІ та інші Важливі запитання может дати відповідь обєктівній фінансовий аналіз, Який дозволяє найбільш раціонально розподіліті трудові, матеріальні и фінансові ресурси.

  Мета фінансового АНАЛІЗУ - оцініті фінансовий стан господарства на основе Виявлення результатів, дати рекомендації для Подальшого его покращення.

  Поскільки фінансовий стан оцінюється Перш за все по Стаття бухгалтерського балансу и Додатків до него, то такий аналіз можна назваті зовнішнім.

  Основним завдання его є:

  оцінка ФІНАНСОВИХ результатів;

  оцінка майнового стану;

  аналіз Фінансової стійкості, ліквідності балансу, платоспроможності господарства;

  дослідження стану и динаміки дебіторської и кредіторської заборгованості;

  аналіз ефектівності вкладення Капіталу.

  Внутрішній фінансовий аналіз більш глибоким досліджує причини фінансового стану, ефективність использование основних и оборотних ЗАСОБІВ, взаємозвязок показніків обєму, собівартості и прибутку. Для цього в якості джерела информации Використовують додаткові дані фінансового обліку (нормативну и планову інформацію). Інформаційною базою фінансового АНАЛІЗУ являється бухгалтерська звітність.

  Бухгалтерська звітність представляет собою систему показніків, Які відображають майновий и фінансовий стан господарства, а такоже фінансові результати его ДІЯЛЬНОСТІ за звітний период.

  Відомості про фінансові результати містяться у форме №2 "Звіт про фінансові результати". У Цій форме показана така структура звітного ПЕРІОДУ ДІЯЛЬНОСТІ господарства: прибуток (збиток) звітного ПЕРІОДУ складається Із суми показніків прибутку (збитків) від фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ и других позареалізаційніх витрат . Для інвесторів и аналітіків ця форма в багатьох відносінах важлівіша чем баланс, так як в ній є динамічна інформація про ті, якіх Успіхів Набуль господарство на протязі року и за рахунок якіх факторів, Які масштаби йог ДІЯЛЬНОСТІ.

  За данімі форми №2 проводять аналіз ФІНАНСОВИХ результатів ДІЯЛЬНОСТІ господарства як по загально обєму в дінаміці, так и по структурі, факторний аналіз прибутку и рентабельності.

  Формування ФІНАНСОВИХ результатів и завдання АНАЛІЗУ прибутку

  Розвиток ринкового отношений підвіщує відповідальність и самостійність господарства при віробленні товарів и прійнятті управлінськіх РІШЕНЬ по забезпечення ефектівності его ДІЯЛЬНОСТІ. Ефективність виробничої, інвестіційної и Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ господарства віражається в досягнуть ФІНАНСОВИХ результатах. Загальна фінансовим результатом є валовий прибуток.

  Значення прибутку зумовлене тим, что з однієї Сторони ВІН покладів у основному від якості роботи господарства, підвіщує економічну зацікавленість его робітніків в найбільш ефективних вікорістанні ресурсов, так як прибуток - основне джерело виробничого и СОЦІАЛЬНОГО розвитку господарства, а з Другої стороні - ВІН служити важлівім Джерелом для формирование державного бюджету. Таким чином у рості прибутку Заінтересовані як господарство, так і держава.

  Структуру формирование Загальна фінансового результату в условиях рінкової економіки можна Розглянуто по такій схемі:

  схема 1

  Структура формирование Загальна фінансового результату.

  П (З)

  П (З) ФГД ІПД - ІПВ

  П (З) Р ПО (С) ІОД (В)

  де:

  П (З) - прибуток (збиток) звітного ПЕРІОДУ;

  П (З) ФГД - прибуток (збиток) від фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ;

  ІПД - інші позареалізаційні доходи;

  ІПВ - мінус інші позареалізаційні витрати;

  П (З) Р - прибуток (збиток) від реализации;

  ПО (С) - проценти до того, що бере (до сплати);

  ІОД (В) - інші операційні доходи (витрати).

  Прибуток (збиток) від реализации візначається за такою формулою:

  П (З) Р = ВР - СР - КВ - УВ, де:

  ВР - виручка від реализации товарів, продукції, робіт и услуг в нетто оцінці;

  СР - собівартість реализации товарів, робіт и услуг в нетто оцінці;

  КВ - комерційні витрати;

  УВ - управлінські витрати.

  Проценти до того, що бере (до сплати) відображають суми, Які підлягають у відповідності з договорами про те, що бере (про Сплату) дівідендів (процентів) за облігаціям, депозитам.

  Інші операційні доходи (витрати) являються собою дані по операціях, звязані з рухом майна господарства (основних засобів, запасів, ЦІННИХ ПАПЕРІВ та ін). До них частково відносять:

  реалізація основних засобів и Іншого майна;

  списання основних засобів з балансу по прічіні морального знос;

  здача майна в оренду;

  Анулювання виробничих заказів (договорів);

  зупинка виробництва, Пожалуйста не дало продукції та інше.

  Разом з операціямі звязані з рухом майна господарства, в склад операційних доходів и витрат включаються також:

  результати переоцінкі майна и зобовязань, ВАРТІСТЬ якіх віраж в іноземній Валюті (курсова різніця);

  сума належно до сплати окремий відів податків и зборів за рахунок ФІНАНСОВИХ результатів.

  До складу других позареалізаційніх доходів входять Такі:

  кредиторська и дебіторська заборгованість, по Якій срок позовної терміну давнини Закінчився;

  прісудженні чи прізначені боржнікові штрафи, пені и неустойки за Порушення господарських договорів;

  прибуток минуло років Виявлення у звітному году;

  зарахування на баланс майна, Пожалуйста виявило в надлишком за результатами інвентаризації (витрат);

  суми страхового відшкодування и покриття з других джерел збитків від стіхійного лиха, пожеж, аварій, других ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ подій.

  До складу других позареалізаційніх витрат включаються Такі:

  суми ОЦІНКИ виробничих запасів, готової продукції и товарів у відповідності Із встановленим порядком;

  збитки від списання дебіторської заборгованості, за Якій Закінчився срок позівної терміну давнини;

  прісудження чи призначення організацією штрафів за Порушення господарських договорів;

  збитки по операціях минуло років, віявлені у звітному году та інші.

  Для того, щоб Керувати прибутком, та патенти, Проводити обєктівній системний аналіз формирование, розподілу и использование прибутку, Який дозволив віявіті резерви его росту. Такий аналіз важлівій як для внутрішніх, так и для зовнішніх субєктів, оскількі ріст прибутку візначає ріст потенційніх можливости господарства, підвіщує степень его ділової актівності, збільшує розміри доходів засновніків и власніків, характерізує фінансове здоровя господарства.

  Сейчас годину можна віділіті Такі основні завдання АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ результатів діяльності підприємства:

  оцінка плану (прогнозу) прибутку;

  Вивчення складу и Структури прибутку в дінаміці;

  Виявлення и кількісній вимір впліву факторів, Які формують прибуток;

  Виявлення й оцінка можливий резервів зростання прибутку и рентабельності;

  розробка рекомендацій по найбільш ефективного Формування и Використання прибутку з розрахунком перспектив розвитку господарства;

  аналіз порогу прибутку.

  Аналіз повинен такоже Показати Вплив на прибуток Порушення договірної, технологічної и Фінансової дисциплін.

  Узагальнена інформація для АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ результатів подана у форме №2 для річної и квартальної бухгалтерської звітності "Звіт про фінансові результати", у форме №1 для річної и періодічної бухгалтерської звітності "Бухгалтерський баланс", у форме №5 для річної и квартальної бухгалтерської звітності " Додаток до балансу ".

  Аналіз валового прибутку

  Аналіз валового прибутку почінають з дослідження его динаміки як по Загальній сумі, так и в размере его складових елементів - так звань горизонтальний аналіз. Потім проводять вертикальний аналіз, Який віявляє структурні Зміни у складі валового прибутку.

  Для ОЦІНКИ уровня и динаміки показніків валового прибутку складають таблицю по наступній форме:

  Таблиця 1

  Динаміка балансового прибутку у господарстві "Зоря" за 2000 р.

  Показники

  Базовий

  период

  звітний

  период

  Відх. зв.

  ПЕРІОДУ від

  базисного

  сума

  У% до заг. ОБСЯГИ

  сума

  У% до заг. ОБСЯГИ

  сума

  У% до заг. ОБСЯГИ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Прибуток від реализации

  1748,5

  97,2

  3198,1

  88,7

  1449,6

  183,0

  Проценти до того, що бере

  8,8

  0,5

  41,8

  1,2

  33,0

  475,0

  % До сплати

  4,8

  0,3

  11,0

  0,3

  6,2

  229,2

  Інші операційні доходи

  72,6

  4,0

  512,8

  14,2

  440,2

  706,3

  Інші операційні витрати

  35,2

  1,96

  125,5

  3,48

  90,3

  356,5

  Прибуток від фін.- госп. діял.

  1789,9

  99,5

  3616,2

  100,2

  1826,3

  202,0

  Інші позареаліз. доходи

  20,4

  1,13

  19,8

  0,5

  0,6

  97,1

  Інші позареаліз. витрати

  11,0

  0,61

  32,5

  0,9

  21,5

  295,9

  Всього: валовий прибуток

  1799,3

  100,0

  3603,5

  100,0

  1804,2

  200,3

  Як видно з табліці 1, господарство досягло високих результатів господарської ДІЯЛЬНОСТІ у звітному году в порівнянні з минулим, про что и свідчіть Збільшення Загальної суми прибутку на 1804,2 тис. грн. або на 100,3%. Такий ріст прибутку є результатом Збільшення практично всех складових частин прибутку, кроме других позареалізаційніх доходів, Які зменшіть на 0,6 тис. грн. ., Что відповідно и скороти Валову суму прибутку. В більшій мірі збільшілісь Такі показатели, як прибуток від реализации и інші операційні доходи на 1449,6 и 440,2 тис. грн. відповідно. Вони ж складають більшу часть від валового прибутку, так частина прибутку від реализации в звітному году складає почти 89%, а в попередня - 97,2%, інші операційні доходи в звітному періоді - 14,2%, а в некогда - 4,0 %.

  Резервом росту прибутку в звітному періоді могло стати СКОРОЧЕННЯ Величини різніх збитків:% до сплати, інші операційні витрати и позареалізаційні витрати на 118,4 тис. грн. (6,2 + 90,3 + 21,5).

  Для більш глибокого АНАЛІЗУ досліджують склад шкірного елементи валового прибутку и фактори, Які вплінулі на него.

  Всі фактори можна поділіті на две групи:

  Зовнішні;

  внутрішні.

  До зовнішніх факторів відносять:

  природні умови;

  транспортні умови;

  соціально-економічні умови;

  рівень розвитку зовнішньоекономічніх звязків;

  ціни на виробництво та інше.

  Внутрішні фактори діляться на фактори первого и іншого порядку. До факторів первого порядку відносять Зміни: прибутку від реализации,% до одержаний (до сплати), других операційних витрат (доходів), других позареалізаційніх доходів (витрат).

  Факторами іншого порядку являються Зміни: обєму реалізованої продукції, структур реалізованої продукції, собівартості продукції, ціни продукції.

  Взаємозвязок факторів первого и іншого порядку з валовим прибутком прямий, за віключенням собівартості, зниженя якої приводити до Збільшення прибутку. Фактори первого порядку є складового елементами валового прибутку и розрахунок їх впліву показань в табліці 1.

  Фактори іншого порядку безпосередно вплівають на прибуток від реализации и відповідно, и на Загальну суму прибутку. Методика розрахунку їх впліву буде показана далі.

  При розробці міропріємств для Подальшого Збільшення прибутку Використовують НЕ только результати АНАЛІЗУ, но и загальновідомі прийому: своєчасне списання безнадійніх боргів, использование методу ЛІФО при оцінці запасів, формирование знос нематеріальніх актівів, зниженя податків за рахунок использование пільговіх податкових платежів, затримка виплат заробітної плати робітнікам та ін. .

  Для ефективного управління Використання одержаний прибутку проводять аналіз его использование. Методика АНАЛІЗУ аналогічна віщевіложеній методіці формирование прибутку, тобто досліджують структуру использование прибутку в дінаміці и впліву шкірного напрямку использование на Загальну величину прибутку.

  Як видно Із схеми 2 "Структура использование прибутку" сума чистого прибутку Залежить від встановлення законодавством України пільг и ставки податку на прибуток. После сплата податку на прибуток в бюджет, господарство самостійно візначає напрямок использование прибутку, основною частина которого розподіляється согласно установчих документів и по Бажанов власніків.

  Наявність значних відхілень у фонди использование можна розглядаті як одну з характеристик вібраної господарством стратегії у здійсненні Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ. В условиях неплатоспроможності господарства Дану часть использование прибутку доцільно розглядаті як потенціальній резерв Власний ЗАСОБІВ, котрі при зміні співвідношення в розподілі прибутку между фондами споживання и нагромадження можна Було направіті на Збільшення оборотних ЗАСОБІВ.

  схема 2

  Структура использование прибутку

  валового ПРИБУТОК

  Неоподаткована величина з врахування

  пільг, встановлення законодавством.

  оподатковуваний прибуток

  Податок на прибуток

  ЧИСТИЙ ПРИБУТОК

  Використання прибутку Нерозподілений прибуток

  Резервний капітал, виплата дівідендів, фонд Накопичення та інше

  Нагадаємо, что фонд споживання являється Джерелом ЗАСОБІВ господарства, зарезервованіх для Здійснення ЗАХОДІВ для СОЦІАЛЬНОГО розвитку и матеріального заохочення колективу господарства:

  безкоштовна матеріальна допомога на необхідні спожи робітніків;

  видача безпроцентні позик;

  оплата харчування ПРАЦІВНИКІВ;

  оплата медичної допомоги, медікаментів, путівок на оздоровлення та інші.

  Фонд нагромадження є Джерелом ЗАСОБІВ господарства, Який акумулює прибуток для создания нового майна. Утворення фонд нагромадження показує ріст майнового стану господарства, Збільшення Власний ЗАСОБІВ.

  Факторний аналіз прибутку від реализации продукції

  Ранее згадувать и Було доведено на прікладі табліці 1, что найважлівіша складових валового прибутку - прибуток від реализации, звязані з факторами виробництва и реализации. У Першу Черга аналізують Загальну зміну прибутку від реализации.

  Таблиця 2

  Оцінка прибутку від реализации у господарстві "Зоря" за 2000 р.

  Показники

  базисних период

  звітний період

  Відхилення в сумі (+; -)

  Звітний період у% до базисного

  Виручка від реализации продукції

  27723,8

  59730,7

  32006,9

  215,4

  Собівартість реализации продукции

  19819,1

  42743,4

  22924,3

  215,7

  Комерційні витрати

  2779,9

  6217,8

  3437,9

  223,7

  Управлінські витрати

  3376,3

  7571,4

  4195,1

  224,3

  Прибуток від реализации продукції

  1748,5

  3148,1

  1449,6

  183,0

  Як видно Із табліці 2, ріст прибутку від реализации продукції на 1449,6 тис. грн. або 83%, зумовленій зростанням виручки від реализации продукції на 215,4% (32006,9 тис. грн.).

  Однако практично в таких самих пропорціях (115,7%, 123,7%, 124,3%) збільшілісь всі види витрат.

  Отже, подалі СКОРОЧЕННЯ витрат являється резервом зростання прибутку від реализации у аналізованому господарстві.

  Загальна сума резерву візначається по графі третій табліці 2:

  22924,3 + 3437,9 + 4195,1 = 30557,3 (тис. Грн.)

  Подалі дослідження прибутку від реализации складається з розрахунку факторів, Які вплівають на его ОБСЯГИ:

  Зміна відпускних цен на продукцію;

  Зміна ОБСЯГИ продукції;

  Зміна в структурі реалізованої продукції;

  Зміна у собівартості продукції;

  Зміна у собівартості за рахунок структурних зрушень в складі продукції;

  Зміна цен на матеріали и тарифів на послуги;

  Зміна витрат на 1 грн. продукції.

  Вихідні дані для факторного АНАЛІЗУ прибутку від реализации продукції наведені и табліці 3, яка має такий вигляд:

  Таблиця 3

  Факторний аналіз прибутку від реализации господарстві "Зоря" за 2000 р.

  Показники

  базисних период

  Реалізація звітного ПЕРІОДУ в базисних цінах

  звітний період

  Виручка від реализации продукції

  27723,8

  3 q0 p0

  31714,2

  3q1 p0

  59730,7

  3q1 p1

  Собівартість реалізованої продукції

  19819,1

  3q0 c0

  22685,7

  3q1 c0

  42743,4

  3q1 c1

  Прибуток від реализации

  1748,5

  Р0

  1943,5

  Р10

  3198,1

  Р1

  де:

  q1 - Кількість реалізованої продукції в звітному году;

  q0 - Кількість реалізованої продукції в базисному году;

  р0 - ціна реалізованої продукції в базисному періоді;

  р1 - ціна реалізованої продукції в звітному періоді;

  С0 - собівартість реалізованої продукції в базисному періоді;

  с1 - собівартість реалізованої продукції в звітному періоді;

  Р0 - прибуток від реализации базисного ПЕРІОДУ;

  Р10 - прибуток від реализации продукції звітного ПЕРІОДУ в базисних цінах и собівартості;

  Р1 - прибуток від реализации звітного ПЕРІОДУ.

  Вікорістовуючі дані табліці 3, розрахуємо Вплив на прибуток від реализации основних факторів:

  1) Зміна відпускних цен на продукцію розраховується Шляхом порівняння Даних:

  59730,7-31714,2 = 28016,5 тис.грн.

  Цей розрахунок у формальному має такий вигляд:

  rP (p) = 3? q1p1 - 3? q1p0,

  де:

  rP (p) - зміна прибутку за рахунок Зміни відпускних цен на продукцію.

  2) Зміна обєму продукції розраховується Шляхом множення прибутку базисного ПЕРІОДУ на коефіцієнт Зміни обєму реализации продукции в оцінці за базисною собівартістю:

  1748,5? (22685,7: 19819,1) = 2001 тис. грн.

  Отже, буде 2001 и Цю суму порівнюємо з прибутком базисного ПЕРІОДУ, тобто 2001-1748,5 = 252,9 тис. грн. .

  У виде формули можна Записати так:

  rP (К1) = Р 0? К1 - Р0 = Р0? (К1 - 1),

  де:

  rP (К1) - зміна прибутку за рахунок Зміни обєму продукції в оцінці базісної собівартості;

  К1 - коефіцієнт Зміни обєму реалізованої продукції в оцінці за базисною собівартістю. ВІН візначається за Наступний формулою:

  К1 = 3? Q1? C0

  3? Q0? C0

  3) Зміни в структурі реалізованої продукції розраховуються Шляхом следующего розрахунку: базисна величина прибутку перемножується на різніцю коефіцієнта Зміни ОБСЯГИ реализации продукции в оцінці за відпускнімі ценам и коефіцієнта Зміни ОБСЯГИ реализации продукции за базисний собівартістю. За данімі табліці 3 це Виглядає так:

  1778,5? (31714,2: 27753,8 - 22685,7: 19819,1) = - 1,7485 тис. грн.

  Таким чином, незначні Зміни в структурі реализации (0,001) зменшіть суму прибутку від реализации.

  Дані Зміни можна Записати у виде такой формули:

  r Р (К1, К2) = Р 0? (К1 - К2),

  де:

  ? Р (К1, К2) - Зміни прибутку за рахунок структурних порушеннях в обємі реализации продукции;

  К2 - коефіцієнт Зміни обєму реализации в оцінці за відпускнімі ценам.

  ВІН візначається за Наступний формулою:

  К2 =? q1? p0

  ? q0? p0

  4) Зміна в собівартості продукції Шляхом порівняння:

  42743,4-22685,7 = 20057,7

  ? Р (о) =? q1? c1 -? q1? c0,

  де:

  ? Р (о) - зміна прибутку за рахунок Зміни у собівартості продукції.

  5) Зміна в собівартості за рахунок структурних порушеннях в складі продукції Шляхом порівняння базісної собівартості скорегованої на коефіцієнт зростання ОБСЯГИ продукції з базисним собівартістю Фактично реалізованої продукції у звітному періоді, тобто:

  19819,1? 31714,2: 27723,8-22685,7 = тисяча триста дев'яносто шість тис. грн.

  У формальному виде розрахунок Виглядає Наступний чином:

  ? Р (Sk) =? q0? c0? K2 -? q1? c0,

  де:? Р (Sk) - зміна прибутку за рахунок собівартості в результате структурних зрушень у складі продукції.

  6) Зміни цен на матеріали и тарифів на послуги визначаються за данімі аналітичного обліку і розрахунку економістів.

  У даного господарстві ріст ціни на матеріали и тарифів на послуги в Загальній сумі склалось 214,2 тис. грн., Що призвело до зниженя прибутку.

  7) Зміни витрат на 1 гривню продукції Шляхом порівняння базісної собівартості реалізованої продукції звітного року 22685,7 и фактічної собівартості, вірахуваної з розрахунком Зміни цен на матеріальні и інші ресурси.

  Останній Показник не показання в табліці 3, дані про нього знаходяться в економічному відділі и в даного господарстві ВІН ставити 22439,2 тис грн.

  СКОРОЧЕННЯ на 246,4 грн. (22685,7-22439,2) витрат на 1 грн. продукції в подалі вплінуло на прибуток, что є результатом режиму економії, Який вікорістовується в даного господарстві.

  Кроме позареалізаційніх факторів, досліджуються випадки Порушення господарської дисципліни: економія, яка створі внаслідок Порушення стандартів и технічних умов, невиконання планових міропріємств по охороні праці и техніки безпеки та інше.

  У даного господарстві ЦІ фактори збільшілі суму прибутку на 854,4 тис. грн.

  Результати факторного АНАЛІЗУ узагальнюються у табліці 4.

  Табліці 4.

  Результати розрахунків впліву факторів на прибуток від реализации продукції за 2000 р. у ТзОВ "Зоря".

  Показники

  сума змін

  (+; -)

  1

  2

  Відхилення прибутку Всього, в т. Ч. За рахунок факторів

  1449,6

  Збільшення КОМЕРЦІЙНИХ витрат

  -3437,9

  Ріст управлінськіх витрат

  -4195,1

  Збільшення відпускних цен на продукцію

  28016,5

  Збільшення ОБСЯГИ продукції

  252,9

  Зміни в структурі продукції

  -1,748

  Збільшення в собівартості продукції

  -20037,7

  Зміни у собівартості за рахунок структурних змін даної продукції

  13,96

  Ріст цен на матеріали и тарифів на послуги

  -214,2

  СКОРОЧЕННЯ уровня витрат

  246,4

  Порушення господарської дисципліни

  854,4

  Аналіз ФІНАНСОВИХ результатів від позареалізаційніх операцій

  Фінансові результати від Іншої реализации могут буті отрімані від операцій, повязаних з рухом майна підприємства (основних коштів, запасів, ЦІННИХ ПАПЕРІВ). До них відносять реалізація основних ФОНДІВ и Іншого майна. Списання основних ФОНДІВ з балансу внаслідок морального знос, здача майна в оренду, забезпечення законсервованіх виробничих потужного и обєктів, акумулювання виробничих замовлень (договорів), припиненням виробництва, что не дало продукції.

  Конкретні результати від Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ утворюються на підприємстві, если воно має фінансові вкладення в цінні папери других ОРГАНІЗАЦІЙ або бере участь у спільній ДІЯЛЬНОСТІ. Суми належно відповідно до договорів на Отримання (до сплати) дівідендів (процентів) за облігаціях, депозитах відбіваються в бухгалтерському звіті по статтей "Відсотки до Отримання" і "Відсотки до сплати". Прибутку, что підлягають отриманий по акціях по терміну відповідно до засновніцькіх документів відображаються у форме №2 по статті "прибутки від участия в других організаціях".

  Фінансові результати від позареалізаційніх операцій є складового Частка отриманий прибутку звітного року. В условиях переходу до рінкової економіки їх Вплив на формирование кінцевіх ФІНАНСОВИХ результатів роботи підприємства істотно зріс. Позареалізаційні фінансові результати відображаються в форме №2.

  Позареалізаційні фінансові результати, як правило, не планируют, и тому аналіз зводу до порівняння сум в дінаміці за декілька років. У певній мірі таке порівняння дозволяє судити про організацію роботи маркетінгової и Фінансової служб господарства, з Дотримання умов господарських договорів (Контрактів).

  При аналізі позареалізаційніх ФІНАНСОВИХ результатів Основна увага винна буті зосереджена на позареалізаційніх збитків. Потрібно Встановити причини Втрата и перевіріті правільність и обґрунтованість віднесення їх на збитки. Так, при наявності збитків від списання безнадійної дебіторської ДІЯЛЬНОСТІ заборгованості та патенти зясувати, при якіх обставинні утворілася ця заборгованість, чи булу передана справа в арбітражний суд и Пожалуйста его решение. Если в позові Відмовлено судом, то нужно зясувати мотиви відмові.

  Ретельному АНАЛІЗУ повінні буті піддані збитки від стіхійного лиха. Справа в тому, что в ряді віпадків під вигляд збитків від стіхійного лиха на Цю статтю відносять витрати, віклікані безгосподарністю, а такоже збитки щодо недостач и розкраданні.

  При аналізі сплаченого штрафів, пені и неустойок за Порушення умов господарських договорів та патенти зясувати, кому и за что Сплачені штрафи, Які причини и хто є вінуватцем. Детальний аналіз позареалізаційніх ФІНАНСОВИХ результатів проводитися за данімі обліковіх регістрів и первинних документів.

  Як видно з табліці 1 позареалізаційні доходи и збитки господарства склалось в звітному періоді відповідно 19,8 и 32,5 тис. грн. (Відповідно 0,5 и 0,9% до загально ОБСЯГИ). Если порівняті ЦІ показатели Із базисних (20,4 и 11,0 тис. Грн.), То можна сделать Висновок, что позареалізаційні доходи скороти на 0,6 тис. грн. (19,8-20,4), а поза реалізаційні витрати зросли на 21,5 тис. грн. (32,5-11,0).

  Аналіз впліву на прибуток окремий факторів, Які базуються на категорії маржинального доходу

  В СУЧАСНИХ условиях господарства ма ють можлівість організуваті управлінський облік за міжнародною системою, основним принципом которого являється наявність роздільного обліку перемінніх и постійніх витрат за видами продукції. Основне значення такой системи обліку Полягає у вісокій степені інтеграції обліку, АНАЛІЗУ и Прийняття управлінськіх РІШЕНЬ, что в результате дозволяє Глибока и оперативно прійматі решение по нормалізації фінансового стану підприємства. Керівництво підприємства заінтересоване в тому, щоб Вижити в конкурентній борьбе, и всегда прагнем получити максимум прибутку. Такий максимум воно бажає підтвердіті аналітичними розрахунку.

  Розглянемо методику АНАЛІЗУ прибутку, Який базується на категорії маржинального доходу. Маржинальний дохід представляет собою суму прибутку и постійніх витрат. Ця категорія базується на тому, что повне поглінання всех постійніх витрат предполагает списання їх повної суми на Поточні результати господарства и прірівнюється до одного з напрямків розподілу прибутку. У формальному виде маржинальний дохід Dm можна Показати двома основними формулами:

  Dm = P + Ze; Dm = Q - Zr,

  де:

  Р - прибуток; Ze - постійні витрати; Zr - змінні витрати; Q - виручка від реализации.

  Для Виконання аналітичних розрахунків прибутку від продажі часто Використовують показатели виручки від продажі и вагомої ваги маржинального доходу у віручці від продажі вместо сертифіката № Загальної суми маржинального доходу.

  ЦІ показатели взаємозвязані между собою:

  Dв = Dm: Q,

  де:

  Dв - Питома вага у віручці від продажу маржинального доходу.

  В аналітичних розрахунках Використовують ще одну модіфікацію формули визначення прибутку від продажу, коли відомімі величинами є Кількість проданого в натуральних одиниць и ставках маржинального доходу в ціні за одиниць продукції. Знаючи, маржинальний дохід можна Записати як

  Dm = q? Dc,

  де:

  q - Кількість проданого в натуральних одиниць; Dc - ставка кардинального доходу в ціні за одиниць продукції, формула P = Dm - Zc буде записана наступна чином:

  P = q? Dc - Zc

  На прибуток від продажу вплівають Зміни:

  кількості и Структури проданого;

  уровня цен;

  уровня постійніх витрат.

  Для розрахунку впліву назвою факторів вікорістаємо дані табліці 5.

  Виручка від продажу по плану в даного господарстві - 550 тис. грн., в тій же година як Фактично вона склалось - 636 тис. грн.

  Постійні витрати На Відміну Від виручки за планом и Фактично НЕ змініліся и склалось 132 тис. грн ..

  Вірахуємо прибуток від продажу за планом, вікорістовуючі формулу:

  P = Q? Dв - Zc

  Таблиця 5

  Вихідні дані Структури ОБСЯГИ.

  вид продукції

  Відпускна ціна продукції

  Змінні витрати на 1 продукції

  Питома вага продукції

  до загально ОБСЯГИ по

  продажі

  за планом

  Фактично

  Зернові

  24

  14

  55

  -

  Цукрові буряки

  8

  6

  40

  20

  м'ясо ВРХ

  186

  108

  -

  30

  молоко

  30

  15

  5

  50

  Попередньо розрахуємо пітому Вагу маржинального доходу в відпускній ціні за продукцією для кожного виду:

  вид продукції

  Розрахунок

  результат

  Зернові

  (24-14): 24

  0,42

  Цукрові буряки

  (8-6): 8

  0,25

  молоко

  (30-15): 30

  0,50

  Середня Питома вага маржинального доходу у віручці (Dв) для Всього ОБСЯГИ продажі за планом рівне:

  0,42? 55 + 0,25? 40 + 0,5? 15 = 0,406

  100

  Підставівші отрімані результати у формулу, візначімо прибуток від продажу по плану:

  Р = 550? 0,406-132 = 91,3 тис. грн.

  Аналогічно візначається Фактично прибуток від продажу. Питома вага маржинального доходу в ціні за одиниць продукції для кожного виду Фактично проданої продукції складає:

  вид продукції

  Розрахунок

  результат

  Цукрові буряки

  (8-6): 8

  0,25

  м'ясо ВРХ

  (186-108): 186

  0,42

  молоко

  (30-15): 30

  0,50

  Середній Dв для Всього обєму фактичного продаж дорівнює:

  0,25? 20 + 0,42? 30 +, 05? 50 = 0,426

  100

  Фактично прибуток від продажу при незмінніх цінах и постійніх витрат ставити:

  Р = 636? 0,426-132 = 138,9 тис. грн.

  Порівняння фактичного прибутку з плановим показує его Збільшення на 47,6 тис. грн. (138,9-91,3). Отже, прибуток в порівнянні фактичного Із планом збільшівся.

  За рахунок Збільшення проданої продукції, Безумовно віростає абсолютна сума прибутку, и це дозволяє рахувати, что при Постійній структурі проданого НЕ буде змінюватіся середня Питома вага маржинального доходу у віручці від продажі. Сума приросту маржинального доходу при збільшенні виручки від продажу склалось:

  (636-550)? 0,406 = 34,9 тис. грн.

  знаючи, что вищє точки критичного ОБСЯГИ продажі и маржинальний дохід, і прибуток від продажі при збільшенні обєму продажі збільшується на одну и ту ж саму суму, можна розрахуваті, что за рахунок Збільшення кількості проданого прибуток збільшівся на 34,9 тис. грн. Структурні Зміни в обємі продаж прізводять до Зміни середньої пітомої ваги маржинального доходу як в сторону Збільшення так и в сторону Зменшення. У нашому випадка спостерігається Приріст абсолютної суми маржинального доходу:

  (0,426-0,406)? 636 = 12,7 тис. грн.

  На ту ж саму суму віріс і прибуток від реализации за рахунок Зміни Структури проданого. Перевірімо відповідність впліву обох факторів Загальній зміні прибутку.

  47,6 = 34,9 + 12,7 тис. грн.

  При віборі варіантів структури продажів вірішується питання встановлення цен по кожному виду продукції, пріймаючі до уваги ринковий Попит, ціни, за Якими аналогічні товари продають конкуренти, и Загальну суму постійніх витрат, яка складається для Даних умів продаж. В залежності від цілого ряду причин, ціни на Фактично Продану продукцію могут відхілятіся від планових, як в сторону Збільшення, так и в сторону Зменшення, что в свою черга впліває на суму прибутку від продажу.

  Змінно-постійні витрати такоже вплівають на суму прибутку від реализации. Постійні витрати незмінні только умовно, и в окремий випадки їх документальні рівень может відхілятіся від планового. Збільшення постійніх витрат зніжує суму прибутку від продажу, и навпаки, Зменшення постійніх витрат збільшує прибуток від продажі.

  Висновки и Предложения

  В условиях ринкова отношений є Виключно велика роль АНАЛІЗУ фінансового стану підприємства. Це повязано з тим, что підприємства набуваються самостійності и несуть повну відповідальність за результатами своєї виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ перед співвласнікамі (акціонерамі), робітнікамі, банками и кредиторами.

  Ефективність виробничої, інвестіційної и Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ господарства віражається в досягнуть ФІНАНСОВИХ результатах.

  Отже, аналіз ФІНАНСОВИХ результатів дает можлівість оцініті стан господарства. А самє:

  при аналізі прибутку оцінюють план (прогноз) прибутку, вівчають склад и структуру прибутку в дінаміці, віявляють резерви росту прибутку, Розробляють рекомендації по найбільш ефективного Формування и Використання прибутку з розрахунком перспектив розвитку господарства;

  при аналізі валового прибутку досліджують его дінаміку як по Загальній сумі, так и в размере его складових елементів. Для глибокого АНАЛІЗУ досліджують склад шкірного елементи валового прибутку и фактори, Які вплівають на него, а самє:

  природні умови;

  транспортні умови;

  рівень розвитку зовнішньоекономічніх звязків;

  ціни на виробництво;

  Зміни прибутку від реализации;

  Зміни процентів до того, що бере (сплата);

  ОБСЯГИ реалізованої продукції;

  собівартість и ціна продукції.

  для ефективного управління использование одержаний прибутку проводять аналіз его использование;

  для АНАЛІЗУ прибутку від реализации складають розрахунки факторів, Які вплівають на его ОБСЯГИ, тобто:

  зміна відпускних цен на продукцію;

  зміна ОБСЯГИ продукції;

  зміна собівартості продукції та інше;

  Аналіз ФІНАНСОВИХ результатів відіграє важліву роль в розрахунку Фінансової діяльності підприємства. Если, проаналізувавші дані правильно, візначіті, Які з них Позитивні, а Які негатівні, тоді лишь можна розрахуваті прибуток від реализации, валовий прибуток, тобто можна візначіті ефективність господарської діяльності підприємства.

  Список використаної літератури

  1. Артеменко В.Г., Белендір М.В. Фінансовий аналіз - Навчальний посібник. - М .: изд-во "Дис", НГАЕіУ. 1997 р

  2. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник - М: Фінанси і статистика, 2000 г.

  3. Журавльов В.В., Саврук Н.Т. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємств, 1999..

  4. Ковальчук М.І. Економічний аналіз в управлінні с / г виробництвом (Ч1): Навч. посібник: - К .: КДЕУ, 1995 р.

  5. Коробов М.Я. Фінасово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посібн., К .: Знання, 2000..

  6. Мних Є.В. Аналіз фінансового стану и ФІНАНСОВИХ результатів діяльності підприємств. - К .: НМКВО, 1993 р.

  7. Савицька П.В. Аналіз господарської діяльності с / г підприємств. - М., 1998 р

  8. Савчук В.К. Аналіз господарської діяльності с / г підприємств. - К .: Урожай, 1995 р.

  9. Тринько Р.І., Яцків М.І. Аналіз господарської діяльності с / г підприємств. - Львів: Вища школа, 1987 р.

  10. Юденко В.А. Аналіз ФІНАНСОВИХ результатів підприємства в условиях Реформування бухгалтерського обліку // Фінанси України. - 2000, - №8, с.97-103.

  11. Яцків М.І. Теорія економічного аналізу. - Львів: Світ, 1998. р.