• 1.1. Аналіз ділової активності як база прийняття управлінських рішень
 • 1.2. Фінансова звітність підприємства як інформаційна база аналізу ділової активності підприємства
 • 1.3. Система показників ділової активності та ефективності діяльності підприємства
 • 2.1. Організаційно-правова характеристика підприємства
 • 2.2. Аналіз майнового та фінансового стану підприємства як попередній етап оцінки його ділової активності
 • 2.3. Оцінка ділової активності діяльності підприємства


 • Дата конвертації27.05.2018
  Розмір61.74 Kb.
  Типреферат

  Скачати 61.74 Kb.

  Аналіз фінансово-господарської діяльності на прикладі ТОВ Ліспромгосп

  зміст

  Вступ. 3

  Глава 1. Теоретичні основи аналізу ділової активності підприємства. 4

  1.1. Аналіз ділової активності як база прийняття управлінських рішень. 4

  1.2. Фінансова звітність підприємства як інформаційна база аналізу ділової активності підприємства. 4

  1.3. Система показників ділової активності та ефективності діяльності підприємства. 4

  Глава 2. Аналіз ділової активності на прикладі ТОВ «ОРЕЛЬ». 4

  2.1. Організаційно-правова характеристика підприємства. 4

  2.2. Аналіз майнового та фінансового стану підприємства як попередній етап оцінки його ділової активності. 4

  2.3. Оцінка ділової активності діяльності підприємства. 4

  Глава 3. Удосконалення фінансової діяльності ТОВ «ОРЕЛЬ» на основі підвищення показників ділової активності. 4

  Висновок. 4

  Список використаної літератури .. 4


  Вступ

  Ділова активність комерційної організації проявляється в дина-
  мічності її розвитку, досягненні нею поставлених цілей, ефективному
  використанні економічного потенціалу, розширенні ринків збуту
  своєї продукції. Для її оцінки використовуються як якісні кріте-
  рії, так і кількісні показники (натуральні і вартісні).

  Оцінка ділової активності на якісному рівні може бути по-
  лучена в результаті порівняння діяльності даної комерційної орга-
  нізації і родинних по сфері додатка капіталу підприємств. Так і-
  ми якісними (тобто жорстко неформалізуємим і / або нестрого оце-
  Нива) критеріями є широта ринків збуту продукції,
  наявність продукції, що поставляється на експорт, репутація комерційної
  організації, що виражається, зокрема, в популярності клієнтів,
  користуються її продукцією і послугами, в стабільності зв'язків з клі-
  ентамі і ін.

  Сучасний аналіз ділової активності в світовій та вітчизняній обліково-аналітичній практиці базується на обчисленні ряду коефіцієнтів. Однак якихось єдиних нормативних критеріїв для розглянутих показників також не існує. Вони залежать від багатьох чинників: галузевої приналежності підприємства, принципів кредитування, сформованої структури джерел коштів, оборотності оборотних коштів, репутації підприємства та інших. Тому прийнятність значень цих коефіцієнтів, оцінка їхньої динаміки і напрямків зміни можуть бути встановлені тільки в результаті просторово-часових зіставлень по групам споріднених підприємств.

  Актуальність даної теми не викликає сумніву. Від адекватної оцінки ступеня ділової активності залежить обгрунтованість обраного курсу змін його фінансової стратегії.

  Мета роботи - провести аналіз ділової активності на прикладі ТОВ «ОРЕЛЬ».

  Для виконання поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

  - розглянути економічну сутність ділової активності;

  - провести аналіз ділової активності та ефективності діяльності підприємства;

  - визначити основні напрямки поліпшення показників ділової активності підприємства

  Об'єктом дослідження є ТОВ "ОРЕЛЬ", створене з метою отримання прибутку. Основними видами діяльності є комерційна діяльність,
  оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання і продук-
  єю виробничо-технічного призначення, а також надання транспортних, маркетингових, рекламних, інформаційних,
  консультаційних послуг і т.д.

  Предметом дослідження є методика оцінки ділової активності та ефективності діяльності підприємства.

  Інформаційною базою дослідження є баланс підприємства (форма №1) та звіт про прибутки і збитки (форма № 2) за 2006-2008рр, представлені в додатках до роботи.


  Глава 1. Теоретичні основи аналізу ділової активності підприємства

  1.1. Аналіз ділової активності як база прийняття управлінських рішень

  Аналіз ділової активності та ефективності діяльності підприємства є істотним елементом фінансового аналізу в цілому. Практично всі користувачі фінансових звітів підприємств застосовують методи фінансового аналізу для прийняття рішень.

  Суб'єктами аналізу виступають як безпосередньо, так і опосередковано зацікавлені в діяльності підприємства користувачі інформації. До першої групи користувачів відносяться власники засобів підприємства, позикодавці, постачальники, клієнти (покупці), податкові органи, персонал підприємства і керівництво.

  Кожен суб'єкт аналізу вивчає інформацію виходячи зі своїх інтересів: Так, власникам необхідно визначити збільшення або зменшення частки власного капіталу і оцінити ефективність використання ресурсів адміністрацією підприємства; кредиторам і постачальникам - доцільність продовження кредиту, умови кредитування, гарантії повернення кредиту; потенційним власникам і кредиторам - вигідність приміщення в підприємство своїх капіталів і т.д.

  Друга група користувачів фінансової інформації - це суб'єкти аналізу, що хоча безпосередньо і не зацікавлені в діяльності підприємства, але повинні за договором захищати інтереси першої групи користувачів. Це - аудиторські фірми, консультанти, біржі, юристи, преса, асоціації, профспілки.

  У певних випадках для реалізації цілей фінансового аналізу буває недостатньо використовувати лише бухгалтерську звітність. Окремі групи користувачів, наприклад керівництво і аудитори, мають можливість залучати додаткові джерела. Проте, найчастіше річна і квартальна звітність є єдиним джерелом зовнішнього фінансового аналізу.

  Методика фінансового аналізу включає три взаємопов'язаних блоки [9]:

  1) аналіз фінансових результатів діяльності підприємства;

  2) аналіз фінансового стану підприємства;

  3) аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.

  Основна мета фінансового аналізу, в тому числі і аналізу ділової активності і ефективності діяльності підприємства, - отримання невеликого числа ключових (найбільш інформативних) параметрів, що дають об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін в структурі активів і пасивів, в розрахунках з дебіторами і кредиторами [11]. При цьому аналітика і керуючого (менеджера) може цікавити як поточний фінансовий стан підприємства, так і прогноз на найближчу або віддалену перспективу, тобто очікувані параметри фінансового стану.

  Зміст конкретних цілей фінансового аналізу істотно залежить від завдань суб'єктів фінансового аналізу.

  Цілі аналізу досягаються в результаті вирішення певного взаємозалежного набору аналітичних задач. Аналітична задача являє собою конкретизацію цілей аналізу з урахуванням організаційних, інформаційних, технічних і методичних можливостей проведення цього аналізу. Основними факторами є обсяг і якість вихідної інформації. При цьому треба мати на увазі, що періодична фінансова звітність підприємства - це лише «сира» інформація, підготовлена ​​в ході виконання на підприємстві облікових процедур.

  Щоб приймати управлінські рішення в області виробництва, збуту, фінансів, інвестицій і нововведень, керівництву потрібна постійна поінформованість з відповідних питань, можлива лише в результаті відбору, аналізу, оцінки і концентрації вихідної «сирої» інформації.

  Основний принцип аналітичного читання фінансових звітів - це дедуктивний метод, тобто від загального - до приватного. Але він повинен застосовуватися багаторазово. В ході такого аналізу як би відтворюється тимчасова і логічна послідовність господарських фактів і подій, спрямованість і сила впливу їх на результати діяльності.

  Фінансовий аналіз є прерогативою вищої ланки управлінських структур підприємства, здатних впливати на формування фінансових ресурсів і на потоки грошових коштів. Ефективність або неефективність приватних управлінських рішень, пов'язаних з визначенням ціни продукту, розміру партії закупівель сировини або поставок продукції, заміною обладнання або технології, повинна пройти оцінку з точки зору загального успіху фірми, характеру її економічного зростання і зростання загальної фінансової ефективності.

  Основними функціями фінансового аналізу є [11]:

  - об'єктивна оцінка фінансового стану, фінансових результатів, ефективності та ділової активності об'єкта аналізу;

  - виявлення факторів і причин досягнутого стану та отриманих результатів;

  - підготовка і обгрунтування прийнятих управлінських рішень в галузі фінансів;

  - виявлення і мобілізація резервів поліпшення фінансового стану і фінансових результатів, підвищення ефективності всієї господарської діяльності.

  Таким чином, основна мета аналізу ділової активності діяльності підприємства - отримання невеликого числа ключових (найбільш інформативних) параметрів, що дають об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін в структурі активів і пасивів, у розрахунках з дебіторами і кредиторами.

  1.2. Фінансова звітність підприємства як інформаційна база аналізу ділової активності підприємства

  Основною інформаційною базою для оцінки ділової активності підприємства є його бухгалтерська звітність.

  У складі річного бухгалтерського звіту підприємства подають такі форми [14]:

  - форма № 1 «Бухгалтерський баланс». У ньому фіксується вартість (грошове вираження) залишків необоротних і оборотних активів капіталу, фондів, прибутку, кредитів і позик, кредиторської заборгованості й інших пасивів. Баланс містить узагальнену інформацію про стан господарських засобів підприємства, що входять в актив, і джерел їх утворення, що становлять пасив. Ця інформація може надаватися «На початок року» та «На кінець року», що і дає можливість аналізу, зіставлення показників, виявлення їх зростання або зниження. Однак відображення в балансі тільки залишків не дає можливості відповісти на всі питання власників та інших зацікавлених служб. Потрібні додаткові докладні відомості не тільки про залишки, а й про рух господарських засобів і їх джерел. Це досягається підготовкою наступних форм звітності;

  - форма № 2 «Звіт про фінансові результати»;

  - форма № 3 «Звіт про рух капіталу»;

  - форма № 4 «Звіт про рух грошових коштів»;

  - форма № 5 «Додаток до бухгалтерського балансу;

  - «Пояснювальна записка» з викладом основних факторів, що вплинули в звітному році на підсумкові результати діяльності підприємства, з оцінкою його фінансового стану;

  - підсумкова частина аудиторського висновку (для підприємств, що підлягають обов'язковому аудиту), що підтверджує ступінь достовірності відомостей, що включаються в бухгалтерську звітність підприємства.

  Бухгалтерська звітність підприємства служить основним джерелом інформації про його діяльність. Ретельне вивчення бухгалтерських звітів розкриває причини досягнутих успіхів, а також недоліків у роботі підприємства, допомагає намітити шляхи вдосконалення його діяльності. Повний всебічний аналіз звітності потрібен насамперед власникам і адміністрації підприємства для прийняття рішень про оцінку своєї діяльності.

  Найбільш інформативною формою для аналізу й оцінки фінансового стану підприємства служить бухгалтерський баланс (форма № 1). Баланс відображає стан майна, власного капіталу і зобов'язань підприємства на певну дату.

  Найбільш важливими завданнями аналізу балансу є [14]:

  - оцінка прибутковості (рентабельності) капіталу;

  - оцінка ступеня ділової (господарської) активності підприємства;

  - оцінка фінансової стійкості;

  - оцінка ліквідності балансу і платоспроможності підприємства.

  Баланс дозволяє оцінити ефективність розміщення капіталу підприємства, його достатність для поточної і майбутньої господарської діяльності, оцінити розмір і структуру позикових джерел, а також ефективність їх залучення.

  На основі вивчення балансу зовнішні користувачі можуть прийняти рішення щодо доцільності та умов ведення справ з даним підприємством як з партнером; оцінити кредитоспроможність підприємства як позичальника; оцінити можливі ризики своїх вкладень, доцільність придбання акцій даного підприємства і його активів і інші рішення.

  Форма № 2 містить відомості про поточні фінансові результати діяльності підприємства за звітний період. Тут показані величини бухгалтерського (балансової) прибутку або збитку та складові цього показника:

  - прибуток (збиток) від реалізації продукції;

  - фінансовий результат від іншої реалізації (від реалізації основних засобів і нематеріальних активів) та інших фінансових операцій;

  - доходи і витрати від інших позареалізаційних операцій (штрафи, збитки від безнадійних боргів і т.п.).

  У формі № 2 представлені також виручка нетто від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, витрати підприємства на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг), комерційні витрати, управлінські витрати, суми податку на прибуток і абстрактних коштів, нерозподілений прибуток.

  Звіт про фінансові результати є найважливішим джерелом інформації для аналізу показників рентабельності активів підприємства, рентабельності реалізованої продукції, визначення величини чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, та інших показників.

  Форма № 3 «Звіт про рух капіталу» показує структуру власного капіталу підприємства, представлену в динаміці. По кожному елементу власного капіталу в ній відображені дані про залишок на початок року, поповненні джерела власних коштів, його витрачання і залишку на кінець року.

  Форма № 4 «Звіт про рух грошових коштів» відображає залишки грошових коштів на початок року і кінець звітного періоду і потоки грошових коштів (надходження і витрачання) в розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

  Форми № 3 і № 4 доповнюють бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки, дозволяють розкрити чинники, що визначили зміну фінансової стійкості і ліквідності підприємства, допомагають побудувати прогнози на майбутній період на основі екстраполяції діяли тенденцій з урахуванням нових умов.

  Таким чином, до складу річного бухгалтерського звіту підприємства входять такі форми: форма № 1 «Бухгалтерський баланс»; форма № 2 «Звіт про фінансові результати»; форма № 3 «Звіт про рух капіталу»; форма № 4 «Звіт про рух грошових коштів»; форма № 5 «Додаток до бухгалтерського балансу; "Пояснювальна записка".

  1.3. Система показників ділової активності та ефективності діяльності підприємства

  Ефективність господарської діяльності вимірюється одним з двох способів, що відображають результативність роботи підприємства щодо якої величини авансованих ресурсів, або величини їх споживання (витрат) в процесі виробництва [18]. Ці показники характеризують ступінь ділової активності підприємства:

  А)

  Ефективність Реалізована продукція або прибуток від реалізації

  авансованих = ------------------------------------------------ ------------------------ ресурсів Авансовані ресурси

  Б)

  Ефективність Реалізована продукція або прибуток від реалізації

  спожитих = ------------------------------------------------ ------------------------

  ресурсів Спожиті ресурси (витрати)

  Співвідношення між динамікою продукції і динамікою ресурсів (витрат) визначає характер економічного зростання. Економічне зростання виробництва може бути досягнутий як екстенсивним, так і інтенсивним способом. Перевищення темпів зростання продукції над темпами зростання ресурсів або витрат свідчить про наявність інтенсивності в економічному зростанні.

  Для оцінки ефективності господарської діяльності також використовуються показники рентабельності - прибутковості або прибутковості капіталу, ресурсів або продукції [18].

  Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється, перш за все, у швидкості обороту його засобів. Рентабельність підприємства відображає ступінь прибутковості його діяльності. Аналіз ділової активності та рентабельності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів оборотності і рентабельності, які є відносними показниками фінансових результатів діяльності підприємства.

  Загальна схема формування розглянутих показників представлена ​​в табл. 1.

  Таблиця 1

  Схема формування показників рентабельності і ділової активності

  Фінансовий результат

  Виручка від реалізації

  прибуток

  знаменник

  фінансового коефіцієнта

  прибуток

  Рентабельність продажів

  Показник коштів підприємства або їх джерел

  Оборотність коштів підприємства або їх джерел

  Рентабельність коштів підприємства або їх джерел

  У першому рядку і в першому стовпці таблиці представлені можливі варіанти відповідно чисельника і знаменника фінансового коефіцієнта. На перетинах другого і третього стовпців з другої і третьої рядками таблиці показані три різних типи відносних показників, які утворюються при поєднанні різних значень чисельника і знаменника (виняток становить перетин другого шпальти і другого рядка, Неда показника). В узагальненому вигляді формули фінансових коефіцієнтів, які формуються за такою схемою, виглядають наступним чином:

  Оборотність Виручка від реалізації

  коштів або їх = ---------------------------------------------- --------------------------

  джерел Середня за період величина коштів або їх джерел

  рентабельність Прибуток

  продажів = --------------------------------------------

  Виручка від реалізації

  рентабельність Прибуток

  коштів або їх = ---------------------------------------------- ----------------------------

  джерел Середня за період величина коштів або їх джерел

  У цій формулі навмисно не конкретизований показник прибутку, оскільки в якості нього може бути взята прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), балансовий прибуток, оподатковуваний прибуток, чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків. Якщо рентабельність коштів або їх джерел обчислюється на підставі прибутку від реалізації і тим самим досягається сумісність з рентабельністю продажів, то між розглянутими фінансовими коефіцієнтами існує певний взаємозв'язок:

  рентабельність Оборотність

  коштів або їх = Рентабельність x засобів або

  джерел продажів їх джерел

  Ця формула показує, що прибутковість коштів підприємства або джерел обумовлена ​​як ціноутворюючим політикою підприємства і рівнем витрат на виробництво реалізованої продукції (вони комплексно відображаються в показнику рентабельності продажів), так і діловою активністю підприємства, вимірюваної оборотністю коштів або їх джерел. Формула вказує шляхи підвищення рентабельності коштів або їх джерел (по суті справи, ступеня прибутковості використання капіталу підприємства або його складових частин): при низькій прибутковості продажів необхідно прагнути до прискорення обороту капіталу та його елементів і, навпаки, визначається тими чи іншими причинами низька ділова активність підприємства може бути компенсована тільки зниженням витрат на виробництво продукції або зростанням цін на продукцію, тобто підвищенням рентабельності продажів.

  У формулах не конкретизував також показник середньої за період величини коштів підприємства або їх джерел. Як даного показника можуть бути використані підсумок балансу, величини мобільних засобів (оборотних активів), матеріальних мобільних засобів, готової продукції, дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості, основних засобів та інших необоротних активів, власних коштів, перманентного капіталу і т.д.

  Найбільш важливими коефіцієнтами ділової активності, одержувані при різних варіантах знаменника щодо показника є: [24]

  1) Коефіцієнт загальної оборотності капіталу відображає швидкість обороту (у кількості оборотах за період) усього капіталу підприємства.

  Коефіцієнт загальної оборотності капіталу

  =

  N

  B ср

  де N - виручка від реалізації продукції (робіт, послуг);

  ВСР - середній за період підсумок балансу-нетто.

  2) Коефіцієнт оборотності мобільних (оборотних) активів показує швидкість обороту всіх мобільних коштів (оборотних активів) підприємства.

  Коефіцієнт оборотності мобільних засобів

  =

  N

  Z ср + R а ср

  де Z ср - середня за період величина запасів по балансу;

  R а ср - середня за період величина грошових коштів, розрахунків та інших активів.

  3) Коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних активів відображає число оборотів запасів підприємства за аналізований період. Зниження коефіцієнта свідчить про відносне збільшення виробничих запасів і незавершеного виробництва або про зниження попиту на готову продукцію.

  Коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних активів

  =

  N

  Z ср

  Більш точно оборотність запасів можна оцінити відношенням витрат на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг) до середньої за період величині запасів.

  4) Коефіцієнт оборотності готової продукції показує швидкість обороту готової продукції. Зростання коефіцієнта означає збільшення попиту на продукцію підприємства, зниження - затоварення готовою продукцією в зв'язку зі зниженням попиту.

  Коефіцієнт оборотності готової продукції

  =

  N

  Z Г ср

  де Z Г ср - середня за період величина готової продукції.

  Аналогічно до попереднього даний показник можна уточнити, замінивши в чисельнику виручку від реалізації витратами на виробництво і реалізацію.

  5) Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує швидкість обороту дебіторської заборгованості.Якщо коефіцієнт розраховується за сумою погашеної дебіторської заборгованості, то його зростання може відображати скорочення продажів в кредит, а зниження - збільшення обсягу комерційного кредиту, наданого покупцям.

  Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

  =

  N

  r а ср

  де r а ср - середня за період дебіторська заборгованість

  Більш точно обчислити коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості можна використовуючи дані форми №5. Він в цьому випадку виражається відношенням суми погашеної дебіторської заборгованості (стор.210, гр.5) до середньої дебіторської заборгованості.

  6) Середній термін обороту дебіторської заборгованості характеризує середній термін погашення дебіторської заборгованості. Позитивно оцінюється зниження коефіцієнта і навпаки.

  Середній термін обороту дебіторської заборгованості

  =

  365

  Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

  7) Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості показує розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємству. Зростання коефіцієнта означає збільшення швидкості оплати заборгованості підприємства, зниження - зростання покупок в кредит.

  Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

  =

  N

  r р ср

  r р ср - середня за період кредиторська заборгованість.

  Коефіцієнт може бути більш точно обчислений за даними форми №5, розділ 2, як відношення суми погашення кредиторської заборгованості (стр.230, гр.5) до середньої кредиторської заборгованості.

  8) Середній термін обороту кредиторської заборгованості відображає середній термін повернення боргів підприємства (за винятком зобов'язань перед банками і по іншим позикам).

  Середній термін обороту кредиторської заборгованості

  =

  365

  Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

  9) Фондовіддача основних засобів та інших необоротних активів характеризує ефективність використання основних засобів та інших необоротних активів, вимірювану величиною продажів, що припадає на одиницю вартості коштів.

  Фондовіддача основних засобів та інших необоротних активів

  =

  N

  F ср

  де F ср - середня за період величина основних засобів та інших необоротних активів.

  10) Коефіцієнт оборотності власного капіталу показує швидкість обороту власного капіталу, що для акціонерних товариств означає активність коштів, якими ризикують акціонери. Різке зростання коефіцієнта відображає підвищення рівня продажів, яке повинно в значній мірі забезпечуватися кредитами і, отже, знижувати частку власників загалом капіталі підприємства. Істотне зниження коефіцієнта відображає тенденцію до бездіяльності частини власних коштів.

  Коефіцієнт оборотності власного капіталу

  =

  N

  І з ср

  де І з ср - середня за період величина джерел власних коштів підприємства по балансу, або середня величина чистих активів.

  Таким чином, аналіз ділової активності діяльності підприємства є істотним елементом фінансового аналізу в цілому. Ефективність господарської діяльності вимірюється одним з двох способів, що відображають результативність роботи підприємства щодо якої величини авансованих ресурсів, або величини їх споживання (витрат) в процесі виробництва Кількісне співвідношення екстенсивності та интенсив-
  ності економічного розвитку виражається в показниках ис
  користування виробничих і фінансових показниках.


  Глава 2. Аналіз ділової активності на прикладі ТОВ «ОРЕЛЬ»

  2.1. Організаційно-правова характеристика підприємства

  ТОВ "ОРЕЛЬ" створено громадянами Російської Федерації
  і є за законодавством Російської Федерації товариством з
  обмеженою відповідальністю.

  Повне найменування: "Товариство з обмеженою
  відповідальністю "ОРЕЛЬ".

  Скорочене найменування: ТОВ "ОРЕЛЬ".

  Скорочене найменування використовується в діяльності
  нарівні з повним.

  Суспільство вважається створеним як юридична особа з моменту
  його державної реєстрації в порядку, встановленому федеральним
  законом про державну реєстрацію юридичних осіб.

  Товариство створене без обмеження терміну.

  Суспільство має у власності відокремлене майно, вчи-
  Тива на його самостійному балансі, може від свого імені пріоб-
  РЕТА і здійснювати майнові та особисті немайнові права,
  нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

  Суспільство може мати цивільні права і нести цивільні
  обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності,
  не заборонених федеральними законами.

  Суспільство має право в установленому порядку відкривати банківські
  рахунки на території Російської Федерації і за її межами.

  Суспільство має круглу печатку, що містить його повне фірмен-
  ве найменування російською мовою і вказівка ​​на місце знаходження
  Товариства.

  Суспільство може мати штампи і бланки зі своїм фірмовим найменуванням, власну емблему, а також зареєстрований в
  встановленому порядку товарний знак та інші засоби індивідуалізації.

  Товариство створене з метою отримання прибутку від деятельнос-
  ти Товариства.

  Предметом діяльності Товариства є:

  - комерційна (торгово-закупівельна, посередницька) діяльність,
  оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання і продук-
  єю виробничо-технічного призначення;

  - надання транспортних, маркетингових, рекламних, інформаційних,
  консультаційних послуг;

  - інша діяльність, яка не заборонена чинним законодавством.

  Види діяльності, на які потрібно передбачене
  законом спеціальний дозвіл (ліцензія), Товариство здійснює тільки
  після отримання відповідної ліцензії в установленому порядку.

  Якщо умовами надання спеціального дозволу
  (Ліцензії) на здійснення певного виду діяльності
  передбачена вимога здійснювати таку діяльність як
  виняткову, Товариство протягом терміну дії спеціального
  дозволу (ліцензії) має право здійснювати тільки види діяльності,
  передбачені спеціальним дозволом (ліцензією), і супутні
  види діяльності.

  Директор Товариства несе особисту відповідальність за дотримання порядку ведення, достовірність обліку та звітності.

  Право підпису від імені Товариства фінансово-господарських та інших документів, що утворюються в діяльності Товариства, мають Директор і особи, належним чином уповноважені на право підпису, якщо інше не встановлено загальними зборами "Учасників" Товариства і законом.

  Суспільство являє відповідним державним органам інформацію, необхідну для оподаткування та ведення загальнодержавної системи збору і обробки економічної інформації, забезпечує облік і збереження документів з особового складу, а також своєчасну передачу їх на державне зберігання у встановленому порядку в разі реорганізації або ліквідації Товариства.

  2.2. Аналіз майнового та фінансового стану підприємства як попередній етап оцінки його ділової активності

  Метою аналізу майнового і фінансового стану ТОВ «ОРЕЛЬ» є отримання оперативної, наочної і простий оцінки фі-
  нансового благополуччя і динаміки розвитку підприємства.
  Іншими словами, такий аналіз не повинен займати багато часу, а його
  реалізація не передбачає будь-яких складних розрахунків і деталізіро-
  ванній інформаційної бази.

  Фінансовий стан ТОВ «ОРЕЛЬ» виражається в співвідношенні структур його активів і пасивів, тобто коштів підприємства та їх джерел. Інформаційними джерелами для розрахунку показників і проведення аналізу ТОВ «ОРЕЛЬ» є річна бухгалтерська звітність, представлена ​​в додатках до роботи.

  Майно підприємства відображається в активі балансу, джерела - в пасиві (табл.2).

  Таблиця 2


  Аналіз структури балансу ТОВ «ОРЕЛЬ»

  Дані табл.2.показивают, що в 2008р., В порівнянні з 2006р., Валюта балансу ТОВ «ОРЕЛЬ» значно збільшилася (+ 1959тис.руб), що свідчить про збільшення майна підприємства і джерел його освіти.

  У структурі активів питома вага необоротних активів збільшився на 38,56%, а питома вага оборотних активів відповідно зменшився, що свідчить про розширення господарської діяльності ТОВ «ОРЕЛЬ», вкладенні коштів у необоротні активи підприємства.

  У структурі пасивів частка власного капіталу ТОВ «ОРЕЛЬ» збільшилася на 7,93%, а частка позикового капіталу відповідно зменшилася, що свідчить про проведення політики на підприємстві, спрямованої на збільшення власних коштів, що сприятливо позначається на діяльності підприємства.

  Активи ТОВ «ОРЕЛЬ» складаються з необоротних та оборотних активів. Тому найбільш загальну структуру активів характеризує коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів (табл.3).

  Таблиця 3


  Аналіз структури активів

  Зменшення коефіцієнта співвідношення оборотних і необоротних коштів ТОВ «ОРЕЛЬ» на 10,78 свідчить про збільшення оборотних активів в структурі активів підприємства.

  Більш конкретний аналіз структури активів ТОВ «ОРЕЛЬ» і її зміни представлений в табл.4 і 5 окремо щодо кожного укрупненого виду активів.

  За даними табл.4 проводиться аналіз структури і динаміки необоротних активів ТОВ «ОРЕЛЬ» з метою з'ясування типу стратегії підприємства щодо довгострокових вкладень.

  Таблиця 4


  Аналіз структури необоротних активів

  Дані табл.4 показують, що необоротні активи ТОВ «ОРЕЛЬ» складаються з нематеріальних активів і основних засобів підприємства. Збільшення нематеріальних активів в 2008р в порівнянні з 2006р на 349тис.руб., Показує інноваційний характер стратегії ТОВ «ОРЕЛЬ». Однак, питома вага нематеріальних активів у структурі необоротних активів 2008р в порівнянні з 2006р зменшився на 24,56%, а питома вага основних засобів збільшився.

  У 2008р найбільша частина необоротних активів представлена ​​основними засобами (71,13%), що характеризує орієнтацію ТОВ «ОРЕЛЬ» на розширення основної діяльності підприємства.

  У табл.5 проводиться аналіз структури і динаміки оборотних активів ТОВ «ОРЕЛЬ».

  Таблиця 5


  Аналіз структури оборотних активів

  Дані табл.5 показують, що оборотні кошти ТОВ «ОРЕЛЬ» складаються, в основному, із запасів, питома вага яких в 2008р в порівнянні з 2006р збільшився на 43,34%. Збільшення короткострокової дебіторської заборгованості на 8тис.руб. свідчить про збільшення своєї діяльності і скорочення числа покупців. Зменшення грошових коштів ТОВ «ОРЕЛЬ» на 8тис.руб. свідчить про ослаблення фінансового стану підприємства.

  Так як запаси займають велику частку в оборотних коштах ТОВ «ОРЕЛЬ», то необхідно більш детально розглянути їх структуру (табл.6)

  Таблиця 6


  Аналіз структури запасів

  З табл.6 видно, що велику питому вагу в запасах ТОВ «ОРЕЛЬ» займає готова продукція. Збільшення залишків готової продукції на складах підприємства (2006р - 323тис.руб., 2008р - 1114тис.руб.) Призводить до тривалого заморожування оборотних коштів, відсутності грошової готівки, потреби в кредитах і сплати відсотків по них, зростання кредиторської заборгованості постачальникам, бюджету, працівникам підприємства по оплаті праці тощо

  Пасиви ТОВ «ОРЕЛЬ» складаються з власного капіталу і резервів, довгострокових позикових коштів, короткострокових позикових коштів і кредиторської заборгованості. Узагальнено джерела засобів можна поділити на власні і позикові (прирівнюючи до останніх і кредиторську заборгованість). Структуру пасивів характеризують коефіцієнт автономії, рівний частці власних коштів у загальній величині джерел коштів підприємства.

  В табл.7 представлена ​​структура пасивів ТОВ «ОРЕЛЬ», відповідно до якої зростання коефіцієнта автономії (+0,08) свідчить про збільшення фінансової незалежності підприємства, а зменшення коефіцієнта співвідношення позикових і власних коштів відображає зменшення фінансової залежності підприємства.

  Таблиця 7


  Аналіз структури пасивів

  Дані табл.7 показують, що значення коефіцієнта автономії в 2008р - 0,13 (нормальне обмеження Ка ³ 0,5), коефіцієнта співвідношення позикових і власних коштів - 6,56 (нормальне обмеження Кз / с £ 1) означає, що зобов'язання ТОВ «ОРЕЛЬ» поки не можуть бути покриті власними коштами.

  У процесі функціонування підприємства і величини активів та їх структури зазнають побудовані зміни. Найбільш загальне уявлення про які мали місце, якісні зміни в структурі засобів їх джерел, можна отримати за допомогою вертикального і горизонтального аналізу звітності.

  Стійкість фінансового положення ТОВ «ОРЕЛЬ» в значній мірі залежить від доцільності і правільнос-
  ти вкладення фінансових ресурсів в активи. Активи динамічні за своєю
  природі. У процесі функціонування підприємства і величина активів,
  і їх структура зазнають постійні зміни.

  Вертикальний аналіз балансу показує структуру коштів підпри-
  ємства і їх джерел, коли суми по окремих статтях або розділам
  беруться у відсотках до валюти балансу. Можна виділити дві основні
  риси, що зумовлюють необхідність і доцільність проведення
  вертикального аналізу:

  - перехід до відносних показників дозволяє проводити межхо-
  дарські порівняння економічного потенціалу і результатів діяль
  ності підприємств, що розрізняються за величиною використовуваних ресур-
  сов і іншим об'ємним показниками;

  - відносні показники деякою мірою згладжують не-
  гатівное вплив інфляційних процесів, які можуть істотно
  спотворювати абсолютні показники фінансової звітності і тим самим
  ускладнювати їх зіставлення в динаміці.

  У табл.8 представлений вертикальний аналіз активів балансу ТОВ «ОРЕЛЬ», дані якої показують, що валюта балансу ТОВ «ОРЕЛЬ» в 2008 р в порівнянні з 2006 р збільшилася на 1959тис.руб., В тому числі необоротні активи збільшилися на 1271тис.руб ., оборотні активи збільшилися на 688тис.руб.

  Таблиця 8


  Вертикальний аналіз активів балансу

  У структурі активів балансу необоротні активи ТОВ «ОРЕЛЬ» збільшилися на 38,56%, оборотні активи відповідно зменшилися на 38,56%.

  У складі необоротних активів ТОВ «ОРЕЛЬ» нематеріальні активи збільшилися на 349тис.руб., Основні засоби - на 922тис.руб. Питома вага нематеріальних активів ТОВ «ОРЕЛЬ» збільшився на 9,23%, основних засобів-на 29,32%.

  У складі оборотних активів балансу ТОВ «ОРЕЛЬ» запаси підприємства збільшилися на 931тис.руб., В тому числі витрати в незавершеному виробництві збільшилися на 126тис.руб., Готова продукція збільшилася на 791тис.руб., Інші запаси і витрати збільшилися на 14тис.руб . Питома вага запасів в структурі активів збільшився на 9,00%, в тому числі по готової продукції - на 4,18% і іншим запасам і витратам - на 0,48%.

  Короткострокова дебіторська заборгованість ТОВ «ОРЕЛЬ» збільшилася на 8тис.руб.

  У структурі активів балансу ТОВ «ОРЕЛЬ» питома вага короткострокової кредиторської заборгованості зменшилася на 13,22%.

  Грошові кошти ТОВ «ОРЕЛЬ» зменшилися на 8тис.руб.

  Питома вага грошових коштів у структурі активів балансу ТОВ «ОРЕЛЬ» зменшився на 8,63%.

  У табл.9 представлений вертикальний аналіз пасивів балансу ТОВ «ОРЕЛЬ».


  Таблиця 9


  Вертикальний аналіз пасивів балансу

  Дані табл.9 показують, що власні кошти ТОВ «ОРЕЛЬ» збільшилися на 334тис.руб., За рахунок збільшення нерозподіленого прибутку минулих років на 210тис.руб. і нерозподіленого прибутку звітного року - на 124тис.руб. Позикові кошти ТОВ «ОРЕЛЬ» збільшилися на 1625тис.руб. за рахунок збільшення короткострокових кредитів і позик на 950тис.руб. і кредиторської заборгованості на 675тис.руб.

  У структурі валюти балансу власні кошти ТОВ «ОРЕЛЬ» збільшилися на 7,93%, позикові - відповідно зменшилися.

  У структурі власних коштів ТОВ «ОРЕЛЬ» питома вага статутного капіталу підприємства зменшився на 1,64%, питома вага нерозподіленого прибутку минулих років збільшився на 5,30%, питома вага нерозподіленого прибутку звітного року збільшився на 4,27%.

  Зменшення питомої ваги позикових коштів ТОВ «ОРЕЛЬ» в структурі пасивів на 7,93%, незважаючи на збільшення позик і кредитів на 32,71%, відбулося за рахунок значного зменшення кредиторської заборгованості - на 40,65%.

  У складі кредиторської заборгованості заборгованість постачальникам і підрядникам зменшилася на 31,08%, заборгованість перед персоналом організації зменшилася на 0,33%, заборгованість перед державними позабюджетними фондами зменшилася на 12,18%, заборгованість за авансами одержаними та іншим кредиторам збільшилася на 3,00 % і 0,14% відповідно.

  Горизонтальний і вертикальний аналіз взаємодоповнюють один одного.

  Тому на практиці нерідко будують аналітичні таблиці, що характеризують як структуру звітної бухгалтерської форми, так і динаміку окремих її показників.

  Обидва ці види аналізу особливо цінні при міжгосподарських порівняннях, оскільки дозволяють порівнювати звітність зовсім різних за родом діяльності й обсягам виробництва підприємств.

  Горизонтальний аналіз структури активів балансу ТОВ «ОРЕЛЬ» представлено в табл.10.

  Горизонтальний аналіз структури пасивів балансу представлений в табл.11.

  Таблиця 10


  Горизонтальний аналіз активів балансу

  Дані табл.10. показують, що валюта балансу ТОВ «ОРЕЛЬ» в 2008 р в порівнянні з 2006 р збільшилася на 1959тис.руб., в тому числі необоротні активи збільшилися на 1271тис.руб., оборотні активи збільшилися на 688тис.руб.

  Питома вага необоротних активів ТОВ «ОРЕЛЬ» в 2008 р в порівнянні з 2006р збільшився на 197,35%, оборотних активів - на 52,94%.

  Необоротні активи ТОВ «ОРЕЛЬ» збільшилися на 1271тис.руб. за рахунок збільшення нематеріальних активів і основні засоби на 349тис.руб. і 922тис.руб. відповідно.

  У складі необоротних активів ТОВ «ОРЕЛЬ» в 2008 р в порівнянні з 2006 р нематеріальні активи збільшилися на 295%, основні кошти - на 170,06%.

  Оборотні активи балансу ТОВ «ОРЕЛЬ» в 2008р в порівнянні з 2006р збільшилися на 688тис.руб. за рахунок:

  - збільшення запасів підприємства на 931тис.руб., В тому числі витрати в незавершеному виробництві збільшилися на 126тис.руб., Готова продукція збільшилася на 791тис.руб., Інші запаси і витрати збільшилися на 14тис.руб .;

  - збільшення короткострокової дебіторської заборгованості на 8тис.руб., В складі якої збільшилися заборгованість покупців і замовників на 10тис.руб., Авансів виданих - на 12тис.руб., Заборгованість інших дебіторів зменшилася на 14тис.руб .;

  - зменшення короткострокових фінансових вкладень підприємства на 243тис.руб .;

  - зменшення грошових коштів на 8тис.руб. за рахунок зменшення грошових коштів підприємства на розрахункових рахунках на 16тис.руб. і збільшення в касі підприємства - на 8тис.руб.

  У складі оборотних активів ТОВ «ОРЕЛЬ» в 2008 р в порівнянні з 2006р запаси підприємства збільшилися на 84,14%, короткострокова дебіторська заборгованість збільшилася на 13,87%, короткострокові фінансові вкладення і грошові кошти зменшилися на 100,00% і 2,68 %.

  Таблиця 11


  Горизонтальний аналіз пасивів балансу

  Дані таблиці 11 показують, що власні кошти ТОВ «ОРЕЛЬ» збільшилися на 334тис.руб., Позикові - 1625тис.руб.

  Питома вага власних коштів підприємства в 2008р в порівнянні з 2006р збільшився на 668%, питома вага позикових коштів - на 181%.

  Проаналізувавши і порівнявши представлені вище аналітичні таблиці можна зробити наступне висновки.

  Судячи з даних балансу, частка необоротних активів підприємства за аналізований період збільшилася на 38,56%. За цей час основні засоби не придбавалися. Зросли незавершені капвкладення на 922 тис. Руб. і були придбані нематеріальні активи на суму 349 тис. руб.

  Оборотні кошти підприємства зменшилися на 38,56% і склали на кінець 2008р. 1560тис.руб., Що на 688тис.руб. більше, ніж в 2006р.

  У складі майнової маси поточних активів різко зросла питома вага запасів з 34,18% на початок періоду, до 43,18% на кінець періоду.

  Частка дебіторської заборгованості зменшилася на 13,22% і склала до кінця 2008р. 197тис.руб.

  Абсолютно ліквідна частина - грошові кошти знизилися на 8тис.руб., Питома вага грошових коштів зменшився на 8,63%.

  У складі джерел коштів підприємство питома вага власного капіталу зріс на 7,93% або на 334 тис. Руб., Питома вага позикових коштів зменшився на 7,93%, в основному за рахунок зменшення кредиторської заборгованості на 40,65%.

  Таким чином, можна сказати, що на даному підприємстві за аналізований період часу відбулося зростання майнового потенціалу підприємства.Щоб говорити про ефективність даного потенціалу, необхідно проаналізувати дане підприємство на ліквідність і платоспроможність і з'ясувати чи зможе підприємство погасити всі свої короткострокові зобов'язання без порушень термінів погашення, і чи має підприємство достатню кількість грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що вимагає негайного погашення.

  2.3. Оцінка ділової активності діяльності підприємства

  При аналізі ділової активності та ефективності роботи
  ТОВ «ОРЕЛЬ» необхідно виходити з того, що теорія і практичні
  ка поки ще не виробили систему чітких і певних по-
  показників для їх характеристики. Більш того, різні суб'єктів-
  ти, що мають безпосереднє відношення до конкретного перед-
  прийняттю, можуть по-різному підходити до вирішення цих вопро-
  сов. Зокрема:

  - кредиторів насамперед цікавлять повнота і своєчасність
  ність отримання відсотків і основного боргу, стан лик-
  видности;

  - адміністрація і персонал зацікавлені в зростанні рівня
  оплати праці, соціальних виплат, підвищення ефективності
  господарської діяльності;

  - постачальників цікавлять ціна, режим та інші умови по-
  ставок, платоспроможність;

  - покупці зацікавлені в низькому рівні цін і високому
  якість продукції, в пільговому режимі оплати товару;

  - податкові органи цікавлять фінансовий стан, рівень
  менеджменту в частині дотримання податкового законодавства

  До числа хоча і вельми умовних, але досить об'єктивних
  показників ділової активності та ефективності роботи перед-
  ємств насамперед належать показники оборотності ка
  живила і рентабельності. У процесі аналізу визначаються їх
  рівень і динаміка. Порядок обчислення різних финансо-
  вих коефіцієнтів полягає в наступному.

  Аналіз ділової активності ТОВ «ОРЕЛЬ» представлено в таблиці 12, дані якої відображають в 2008р в порівнянні з 2006р збільшення виручки на 193тис.руб., Збільшення валюти балансу на 1959тис.руб., Збільшення запасів і витрат підприємства на 931тис.руб., Зменшення грошових коштів підприємства на 8тис.руб., збільшення дебіторської та кредиторської заборгованості на 8тис.руб. і 675тис.руб. відповідно, збільшення основних засобів та необоротних активів та власних джерел їх утворення на 1271тис.руб. і 334тис.руб.


  Таблиця 12

  Аналіз ділової активності діяльності підприємства

  Зменшення коефіцієнта загальної оборотності капіталу ТОВ «ОРЕЛЬ» на 0,66 свідчать про уповільнення кругообігу коштів підприємства.

  Зменшення коефіцієнта оборотності мобільних засобів ТОВ «ОРЕЛЬ» на 0,51 характеризується негативно. Зменшення коефіцієнта оборотності матеріальних оборотних активів на 2,20 свідчить про відносне збільшення виробничих запасів і незавершеного виробництва підприємства.

  Збільшення коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості ТОВ «ОРЕЛЬ» на 0,76 відображає скорочення продажів в кредит, в результаті чого термін обороту дебіторської заборгованості підприємства зменшився на 8 днів.

  Зменшення коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості ТОВ «ОРЕЛЬ» на 0,37 означає зростання покупок підприємства в кредит, за рахунок чого термін обороту кредиторської заборгованості збільшився на 152 дня.

  Зменшення фондовіддачі основних засобів та інших необоротних активів ТОВ «ОРЕЛЬ» на 13,12 свідчить про зниження ефективності використання основних засобів та інших необоротних активів підприємства.

  Істотне зниження коефіцієнта оборотності власного капіталу ТОВ «ОРЕЛЬ» на 17,31 відображає тенденцію підприємства до бездіяльності частини власних коштів.

  Для оцінки ефективності діяльності ТОВ «ОРЕЛЬ» необхідно розрахувати показники рентабельності, які є найважливішими характеристиками фактичної середовища формування прибутку і доходу підприємств. З цієї причини вони є обов'язковими елементами порівняльного аналізу та оцінки фінансового стану підприємства.

  Розрахунок і аналіз показників рентабельності ТОВ «ОРЕЛЬ» представлено в таблиці 13.

  Таблиця 13


  Розрахунок і аналіз показників рентабельності

  На основі наведених розрахунків можна зробити наступні висновки: показник рентабельності продажів виріс з 0,12 до 0,13. Зростання даного показника є наслідком росту цін при постійних витратах на реалізацію продукції; показник рентабельності всього капіталу до кінця року зменшився на 0,07, що говорить про падаючому попиті на продукцію фірми і про перенакоплении активів; рентабельність власного капіталу зменшилася на 2,05, що свідчить про зниження ефективності використання власного капіталу. Як видно з вище сказаного, всі розраховані показники рентабельності дуже низькі.

  Таким чином, аналіз ділової активності ТОВ «ОРЕЛЬ» відбив ТОВ «ОРЕЛЬ» уповільнення кругообігу коштів, збільшення виробничих запасів і незавершеного виробництва підприємства, скорочення продажів в кредит і зростання покупок підприємства в кредит. Зменшення фондовіддачі основних засобів та інших необоротних активів ТОВ «ОРЕЛЬ» свідчить про зниження ефективності використання основних засобів та інших необоротних активів підприємства.


  Глава 3. Удосконалення фінансової діяльності ТОВ «ОРЕЛЬ» на основі підвищення показників ділової активності

  При аналізі фінансового стану підприємства необхід
  мо знати запас його фінансової стійкості (зону безубиточ-
  ності). З цією метою всі витрати підприємства в залежності
  від обсягу виробництва і реалізації продукції слід перед-
  ньо розбити на змінні і постійні, визначити
  суму маржинального доходу і його частку у виручці від реалі-
  ції продукції. Потім необхідно розрахувати беззбитковий обсяг продажів (поріг рента-
  бельности), тобто ту суму виручки, яка необхідна для
  відшкодування постійних витрат підприємства. прибутки при
  цьому не буде, але не буде і збитку. Рентабельність при такій
  виручці буде рівна нулю.

  Поріг рентабельності - відношення суми постійних
  витрат у складі собівартості реалізованої продукції до до-
  ле маржинального доходу у виручці:

  Постійні витрати

  в собівартості реалізованої продукції


  поріг =

  рентабельності Частка маржинального доходу

  в виручці

  Якщо відомий поріг рентабельності, то неважко розрахо-
  тать запас фінансової стійкості (ЗФУ):

  Виручка - Поріг рентабельності


  ЗФУ = х 100

  виручка

  Використовуючи дані ф. № 2 «Звіт про фінансові результати» можна розрахувати ряд показників оцінки якісним
  ного рівня досягнення певних фінансових результатів
  діяльності ТОВ «ОРЕЛЬ», зокрема таких, як:

  - маржинальний дохід, що забезпечує покриття постійних витрат і отримання прибутку (МД), тис. Руб .;

  -
  точка критичного обсягу продажів (г), тис. руб .;

  - запас фінансової міцності (ЗФП), тис. Руб. Оптимальне значення цього показника - понад 60% від обсягу продажів.

  Порядок обчислення названих показників представлений в таблиці 14.

  Таблиця 14


  Розрахунок запасу фінансової міцності ТОВ «ОРЕЛЬ»

  Дані табл.14 свідчать про те, що валовий прибуток (мар-
  жінальний дохід) в 2008 році в порівнянні з 2006
  роком зросла в 1,8 рази (1217: 1024 х 100), а виручка від
  продажів - в 1,3 рази (164: 124 x 100). Критична точка обсягу продажів, або, як
  ще її називають, «точка беззбитковості» (поріг рентабельності),
  в 2006 році становила 269,08 тис. руб., в 2008 році-
  390,53 тис. Руб. Значить, обсяг продажів, що перевищує цей по-
  ріг, був безубиточен і рентабельний.

  Запас фінансової міцності (ЗФП) у відсотках до обсягу
  продажів в 2008 році в порівнянні з 2006 р відповідно склав 73,72 і 67,91%, зменшившись на 3,81 пункту. Хоча він і залишався на до-
  статочно високому рівні, його нормативне значення знаходиться
  в межах 60 - 70%. Досягнутий у 2008 році відсоток
  ЗФП досить високий, однак його можна дещо збільшити, а потім підтримувати на норматив-
  ном рівні на випадок господарських труднощів і погіршення
  кон'юнктури ринку.

  Обсяг продажів ТОВ «ОРЕЛЬ» перевищує «точку беззбитковості» і є беззбитковим. Досягнутий у 2008 році відсоток
  запасу фінансової міцності ТОВ «ОРЕЛЬ» досить високий, однак його можна дещо збільшити, а потім підтримувати на норматив-
  ном рівні на випадок господарських труднощів і погіршення
  кон'юнктури ринку.

  Таким чином, до основних напрямів поліпшення показників ділової активності та ефективності діяльності ТОВ «ОРЕЛЬ» можна віднести підвищення рівня операційного левериджу підприємства, збільшення плеча фінансового важеля і ефекту фінансового важеля за рахунок збільшення економічної рентабельності сукупного капіталу і зниження середньої ставки відсотка за кредит. Підвищення плеча фінансового важеля ТОВ «ОРЕЛЬ» сприятиме збільшенню прибутку та прибутковості соб
  ного капіталу підприємства. Зростання фінансового левериджу супроводжується під-
  ням ступеня фінансового ризику, пов'язаного з можливим
  браком коштів для виплати відсотків по кредитах і зай-
  мам. Незначна зміна валового прибутку і рентабель-
  ності інвестованого капіталу в умовах високого финан-
  сового левериджу може призвести до значної зміни
  чистого прибутку, що небезпечно при спаді виробництва.


  висновок

  Аналіз ділової активності діяльності підприємства є істотним елементом фінансового аналізу в цілому.

  Основна мета аналізу ділової активності діяльності підприємства - отримання невеликого числа ключових (найбільш інформативних) параметрів, що дають об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін в структурі активів і пасивів, у розрахунках з дебіторами і кредиторами.

  До складу річного бухгалтерського звіту підприємства входять такі форми: форма № 1 «Бухгалтерський баланс»; форма № 2 «Звіт про фінансові результати»; форма № 3 «Звіт про рух капіталу»; форма № 4 «Звіт про рух грошових коштів»; форма № 5 «Додаток до бухгалтерського балансу; "Пояснювальна записка".

  Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється передусім у швидкості обороту його засобів. Рентабельність підприємства відображає ступінь прибутковості його діяльності. Аналіз ділової активності та рентабельності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів оборотності і рентабельності, які є відносними показниками фінансових результатів діяльності підприємства.

  Аналіз майнового та фінансового стану ТОВ «ОРЕЛЬ», метою якого є отримання оперативної, наочної і простий оцінки фі-
  нансового благополуччя і динаміки розвитку підприємства, показав, що в 2008р., в порівнянні з 2006р., валюта балансу ТОВ «ОРЕЛЬ» значно збільшилася (+ 1959тис.руб), що свідчить про збільшення майна підприємства і джерел його освіти.

  У структурі активів питома вага необоротних активів збільшився на 38,56%, а питома вага оборотних активів відповідно зменшився, що свідчить про розширення господарської діяльності ТОВ «ОРЕЛЬ», вкладенні коштів у необоротні активи підприємства.

  У структурі пасивів частка власного капіталу ТОВ «ОРЕЛЬ» збільшилася на 7,93%, а частка позикового капіталу відповідно зменшилася, що свідчить про проведення політики на підприємстві, спрямованої на збільшення власних коштів, що сприятливо позначається на діяльності підприємства. Зменшення коефіцієнта співвідношення оборотних і необоротних коштів ТОВ «ОРЕЛЬ» на 10,78 свідчить про збільшення оборотних активів в структурі активів підприємства.

  Аналіз ділової активності ТОВ «ОРЕЛЬ» відбив уповільнення кругообігу коштів, збільшення виробничих запасів і незавершеного виробництва підприємства, скорочення продажів в кредит і зростання покупок підприємства в кредит. Зменшення фондовіддачі основних засобів та інших необоротних активів ТОВ «ОРЕЛЬ» свідчить про зниження ефективності використання основних засобів та інших необоротних активів підприємства. Істотне зниження коефіцієнта оборотності власного капіталу відображає тенденцію підприємства до бездіяльності частини власних коштів.

  З метою підвищення показників ділової активності діяльності ТОВ «ОРЕЛЬ» рекомендується поповнювати його власний капітал. Основною формою збільшення власного капіталу підприємства має бути розподіл чистого прибутку в резервні фонди, утворені відповідно до установчих документів, та фонди накопичення нерозподіленого прибутку для цілей основної діяльності зі значним обмеженням використання її на невиробничі цілі.


  Список використаної літератури

  1. Цивільний кодекс Російської Федерації станом на 1 квітня 2009 року. - М .: Ексмо. - 912 с.

  2. Федеральний закон «Про товариства з обмеженою відповідальністю». Текст зі змінами та доповненнями на 2009 рік - М .: Ексмо. - 64 с.

  3. Наказ ФСФО РФ від 23 січня 2001 № 16 «Про затвердження« Методичних вказівок по проведенню аналізу фінансового стану організацій ».

  4. Анущенкова К.А., Анущенкова В.Ю. Фінансово-економічний аналіз. - М .: Дашков і К, 2008. - 404 с.

  5. Артеменко В.Г. Аналіз фінансової звітності. - М .: Омега-Л, 2009. - 272 с.

  6. Банк В.Р., Банк С.В., Тараскіна А.В. Фінансовий аналіз. - М .: Проспект, 2009. - 352 с.

  7. Бочаров В.В. Фінансовий аналіз. - СПб .: Пітер, 2007. - 240 с.

  8. Донцова Л., Никифорова Н. Аналіз фінансової звітності. - М .: ДиС, 2008. - 368 с.

  9. Дибаль С.В. Фінансовий аналіз. Теорія та практика. - М .: Бізнес-Преса, 2009. - 336 с.

  10. Ендовицкий Д.А., Лубков В.А., Сасіна Ю.Є. Система показників аналізу ділової активності господарюючого суб'єкта // Економічний аналіз: теорія і практика. - 2006. - № 17. - С. 2-12.

  11. Єфімова О.В., Мельник М.В., Бородіна Є.І. Аналіз фінансової звітності. - М .: Омега-Л, 2008. - 451 с.

  12. Жарилгасова Б., Суглобов А. Аналіз фінансової звітності. - М .: КноРус, 2008. - 304 с.

  13. Ілишева М.М., Крилов С.І. Аналіз в управлінні фінансовим станом комерційної організації. - М .: Инфра-М, 2008. - 240 с.

  14. Литовченко В.П. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. - М .: Дашков і К, 2009. - 216 с.

  15. Маркар'ян Е. Фінансовий аналіз. - М .: КноРус, 2009. - 264 с.

  16. Поздняков В.Я. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємств. - М .: ИНФРА-М, 2008. - 617 с.

  17. Савицька Г.В. Аналіз фінансового стану підприємства. - М .: Гревцов Паблишер, 2008. - 200 с.

  18. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М .: Инфра-М, 2009. - 536 с.

  19. Савицька Г.В. Методика комплексного аналізу господарської діяльності. - М .: Инфра-М, 2009. - 408 с.

  20. Савицька Г.В. Теорія аналізу господарської діяльності. - М .: Инфра-М, 2009. - 303 с.

  21. Савицька Г.В. Економічний аналіз. - М .: Нове знання, 2007. - 679 с.

  22. Сафіулін Р.Е. Комплексний підхід до оцінки ділової активності промислового підприємства // Бізнес в законі. - 2008. - № 3. - С.317-320.

  23. Соловйова Ю.В. Багатофакторна модель ділової активності // Журнал економічної теорії. - 2008. - № 2. - С.184-195.

  24. Шеремет А.Д. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства. - М .: Инфра-М, 2008. - 367 с.

  25. Шредер Н.Г. Аналіз фінансової звітності. - М .: Альфа-Пресс, 2008. - 176 с.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз фінансово-господарської діяльності на прикладі ТОВ Ліспромгосп

  Скачати 61.74 Kb.