Дата конвертації24.04.2017
Розмір140.2 Kb.
Типдипломна робота

Скачати 140.2 Kb.

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ "Резонторг"

До об.д.ср. = виручка від продажів / середня вартість грошових коштів = рядок 010 (ф.№2) / 0,5 * рядок 260 (ф.№1).

До об.д.ср.2010 = 12962 / 0,5 * (102 + 67) = 153,396;

До об.д.ср.2011 = 15821 / 0,5 * (67 + 169) = 134,076;

До об.д.ср.2012 = 15228 / 0,5 * (169 + 181) = 87,017.

9. Період обороту грошових коштів - характеризує термін, протягом якого знаходяться в розпорядженні підприємства з моменту надходження до моменту витрачання і не використовуються в обороті (тобто не вкладені в основні засоби, запаси, дебіторську заборгованість та ін. Активи).

П о.д. = середня вартість грошових коштів * t / виручка від продажів = рядок 260 (ф № 1) / рядок 010 (ф № 2)

П о.з.2010 = 365 / 153,396 = 2,379;

П о.з.2011 = 365 / 134,076 = 2,722;

П о.з.2012 = 365 / 87,017 = 4,195.

10. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості -показує швидкість обороту дебіторської заборгованості. Зростання в динаміці свідчить про зниження комерційного кредиту, що надається організацією своїм покупцям, і навпаки.

До об.д.з. = виручка від продажів / середня вартість дебіторської заборгованості = рядок 010 (ф.№2) / 0,5 * рядок 240 (ф.№1).

До об.д.з.2010 = 12962 / 0,5 * (622 + 302) = 28,056;

До об.д.з.2011 = 15821 / 0,5 * (302 + 731) = 30,631;

До об.д.з.2012 = 15228 / 0,5 * (731 + 789) = 20,037.

11. Період обороту дебіторської заборгованості - показує термін, протягом якого дебітори погашають свою заборгованість перед підприємством.

П Д.З. = середня вартість дебіторської заборгованості * t / виручка від продажів = рядок 240 (ф № 1) / рядок 010 (ф № 2)

П об.д.з.2010 = 365 / 28,056 = 13,009;

П об.д.з.2011 = 365 / 30,631 = 11,916;

П об.д.з.2012 = 365 / 20,037 = 18,216.

12. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості -показує швидкість обороту кредиторської заборгованості. Зростання в динаміці свідчить про зниження комерційного кредиту, що надається організації її кредиторами, і навпаки.

До об.к.з. = виручка від продажів / середня вартість кредиторської заборгованості = рядок 010 (ф.№2) / 0,5 * рядок 620 (ф.№1).

До об.к.з.2010 = 12962 / 0,5 * (750 + 1291) = 12,702;

До об.к.з.2011 = 15821 / 0,5 * (1291 + 1782) = 10,297;

До об.к.з.2012 = 15228 / 0,5 * (1782 + 1887) = 8,301.

13. Період обороту кредиторської заборгованості - показує термін, протягом якого організація повертає свої борги за поточними зобов'язаннями.

П Д.З. = середня вартість кредиторської заборгованості * t / виручка від продажів = рядок 620 (ф № 1) / рядок 010 (ф № 2).

П об.к.з.2010 = 365 / 12,702 = 28,736;

П об.к.з.2011 = 365 / 10,297 = 35,447;

П об.к.з.2012 = 365 / 8,301 = 43,971.

Коефіцієнт загальної оборотності (ресурсоотдача) відображає швидкість обороту всього капіталу організації або ефективність використання всіх наявних ресурсів незалежно від їх джерел. Дані показують, що за аналізований період цей показник при збільшенні в 2011 році значно знизився в 2012 році. Значить, в організації повільніше відбувався повний цикл виробництва та обігу, що приносить прибуток.

Чим вище оборотність запасів, тим швидше можна погашати борги. За аналізований період, даний показник зменшився.

Швидкість віддачі на власний капітал відображає активність використання грошових коштів. В аналізованому періоді цей показник трохи збільшився в 2011 році, проте значно зменшився в 2012 році.

Стійкість фінансового положення аналізованого об'єкта і його ділова активність характеризуються співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованостей.

При оцінці показників ділової активності доцільно порівнювати між собою періоди обороту дебіторської (Пдз.) І кредиторської (ПКЛ.) Заборгованостей, тобто середні терміни, протягом яких дебітори розраховуються з підприємством і терміни, протягом яких підприємство розраховується за своїми зобов'язаннями.

З розрахованих показників видно, що на кінець аналізованого періоду - Пдз. = 18,216 днів, ПКЗ. = 43,971дней, тобто Пдз. <ПКЗ.

Період погашення дебіторської заборгованості менше періоду погашення кредиторської заборгованості на 25 днів. Дебітори розраховуються з підприємством в середньому на 25 днів швидше, ніж підприємство зі своїми кредиторами. А оскільки кредиторська заборгованість є відносно «безкоштовним» джерелом коштів, то підприємство протягом 25 днів використовує додатково в своєму обороті кошти кредиторів. Це сприяє збільшенню обороту (виручки) і прибутку підприємства.

Операційний цикл характеризує загальний час, протягом якого фінансові ресурси знерухомлені в запасах і дебіторській заборгованості:

ОЦ = ОЗ + ОДЗ,

де ОЦ - операційний цикл;

ОЗ - оборотність запасів;

ОДЗ - оборотність дебіторської заборгованості

OЦ2010 = 28,890 + 13,009 ~ 42 дня;

ОЦ2011 = 35,911 + 11,916 ~ 48 днів;

OЦ2012 = 18,216 + 40,556 ~ 58 днів;

Операційний цикл за аналізований період збільшився, однак позитивним для підприємства є скорочення операційного циклу. Цього можна досягти, в зв'язку зі специфікою підприємства (надання послуг), за рахунок скорочення періоду погашення дебіторської заборгованості.

Розрив між строком платежу за своїми зобов'язаннями перед постачальниками і отриманням грошей від покупців є фінансовим циклом, протягом якого грошові кошти відвернені з обороту. Фінансовий цикл - період повного обороту грошових коштів, інвестованих в оборотні активи, починаючи з моменту погашення кредиторської заборгованості за отримані матеріали і закінчуючи інкасацією дебіторської заборгованості за надані послуги:

ФЦ = ОЗ + ОДЗ - ОКЗ,

де ОКЗ - оборотність кредиторської заборгованості.

ФЦ2010 = 28,890 + 13,009 -28,736 ~ 13 днів

ФЦ2011 = 35,911 + 11,916 -35,447 ~ 12 днів

ФЦ 2012 = 18,216 + 40,556 - 43,971 ~ 15 днів;

Фінансовий цикл має від'ємне значення, тобто період погашення кредиторської заборгованості не дуже великий. Можливо, простежити, що б це було в рамках договірних зобов'язань.

2.3 Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища

Аналіз середовища організації - це процес визначення критично важливих елементів зовнішньої і внутрішньої середовищ, які можуть вплинути на здатність підприємства в досягненні своїх цілей.

Аналіз середовища виконує ряд важливих функцій в діяльності підприємства:

- з точки зору стратегічного планування, покращує облік найбільш важливих факторів, що впливають на економічну організацію і її майбутнє;

- з точки зору політики підприємства, допомагає створити про себе найбільш сприятливе враження;

- з точки зору поточної діяльності, забезпечує інформацією, необхідною для найкращого виконання робочих функцій.

Процес аналізу організаційного середовища починається з визначення основних елементів внутрішнього і зовнішнього простору підприємства. Після того, як ці елементи визначені, необхідно виділити ті з них, які є найбільш важливими: їх називають критичними точками. Потім потрібно зібрати необхідну інформацію про критичних точках.

Середу будь-якої організації можна визначити як сукупність трьох сфер - внутрішнього середовища, робочого середовища, загального середовища.

Внутрішнє середовище ТОВ «Резонторг» включає в себе наступні основні елементи: фінанси, маркетинг, управління персоналом, організаційну структуру. Опис внутрішнього середовища дає уявлення про сильні та слабкі сторони діяльності ТОВ «Резонторг», його внутрішні можливості.

- кадровий зріз внутрішнього середовища ТОВ «Резонторг» охоплює такі процеси, як наймання, навчання, просування кадрів; оцінка результатів праці і стимулювання шляхом гнучкої системи преміювання.

- організаційний зріз ТОВ «Резонторг» включає ієрархію підпорядкування, організаційну структуру, розподіл прав і обов'язків.

- маркетинговий зріз внутрішнього середовища ТОВ «Резонторг» охоплює такі сторони, пов'язані з реалізацією продукції: стратегія ціноутворення, вибір ринків збуту і т.п.

- фінансовий зріз ТОВ «Резонторг» включає процеси, пов'язані із забезпеченням ефективного використання грошових коштів в організації: підтримка рівня прибутковості і т.д.

Два інших простору складають зовнішнє середовище ТОВ «Резонторг». Робоче середовище - це середовище безпосередніх контактів з підприємством, вона включає тих учасників ринку, з якими у ТОВ «Резонторг» є прямі відносини або які мають прямий вплив на підприємство.

Це, по-перше, постачальники економічних ресурсів, необхідних підприємству (товари, фінансовий капітал, продуктивний капітал), окремо виділяють постачальників праці - найманих працівників, потім слідують клієнти - споживачі продукції, посередники - фінансові, торговельні, маркетингові, державні економічні структури (наприклад, податкова інспекція).

По-друге, до елементів робочого середовища відносять конкуруючі фірми і так звані контактні аудиторії - засоби масової інформації, суспільства споживачів і т.п., - які істотно впливають на формування сприятливого або несприятливого вигляду підприємства. Робоче середовище організації називають також микросредой.

Аналіз покупців, як компоненти безпосереднього оточення ТОВ «Резонторг», в першу чергу має своїм завданням складання профілю тих, хто купує білизну, що реалізовується ТОВ «Резонторг». Вивчення покупців дозволяє краще усвідомити те, який продукт в найбільшій мірі буде прийматися покупцями, на який обсяг продажів може розраховувати ТОВ «Резонторг», якою мірою покупці прихильні продукту досліджуваної організації, наскільки можна розширити коло потенційних покупців, що очікує продукт в майбутньому і багато інше. Все це дозволить ТОВ «Резонторг» максимально ефективно використовувати свій потенціал.

Малюнок 2.3 - Склад мікрооточення ТОВ «Резонторг»

Профіль покупця може бути складений за такими характеристиками:

- географічне розташування покупця;

- демографічні характеристики покупця, такі, як вік, освіта, сфера діяльності і т. П .;

- соціально-психологічні характеристики покупця, що відображають його положення в суспільстві, стиль поведінки, смаки, звички і т. П .;

- ставлення покупця до продукту, що відбиває чому він купує даний продукт, чи є він сам користувачем продукту, як оцінює продукт і т. П.

Вивчаючи покупця, фірма також усвідомлює для себе, наскільки сильні його позиції по відношенню до неї в процесі торгу. Існує цілий ряд факторів, що визначають торгову силу покупця, які обов'язково повинні бути розкриті і вивчені в процесі аналізу покупця. До числа таких факторів належать такі:

- співвідношення ступеня залежності покупця від продавця зі ступенем залежності продавця від покупця;

- обсяг закупівель, здійснюваних покупцем;

- рівень інформованості покупця;

- наявність заміщають;

- вартість для покупця переходу до іншого продавця такого ж продукту;

- чутливість покупця до ціни, що залежить від загальної вартості здійснюваних ним закупівель, його орієнтації на певну марку, наявність певних вимог до якості товару, його прибутку, системи стимулювання і відповідальності осіб, котрі приймають рішення про покупку.

Постачальники товару, так як вони мають велику силу, можуть поставити ТОВ «Резонторг» в дуже сильну залежність від себе. Тому дуже важливо глибоко і всебічно вивчити їх діяльність та їх потенціал з тим, щоб зуміти побудувати такі відносини з ними, які забезпечували б ТОВ «Резонторг» максимум сили у взаємодії з ними. Конкурентну силу постачальника визначають наступні фактори:

- рівень спеціалізовані постачальника;

- величина вартості перемикання постачальника на інших клієнтів;

- ступінь спеціалізовані покупця в придбанні певних ресурсів;

- концентрованість постачальника на роботі з конкретними клієнтами;

- важливість для постачальника обсягу продажів.

При вивченні постачальників товарів в першу чергу слід звертати увагу на такі характеристики їх діяльності:

- вартість товару, що поставляється;

- гарантія якості товару, що поставляється;

- часовий графік поставки товарів;

- пунктуальність, обов'язковість виконання умов поставки товару.

Загальне середовище складається з елементів, які не пов'язані з підприємством безпосередньо, але впливають на формування загальної атмосфери бізнесу. З цієї точки зору, загальну середу бізнесу іноді називають екологією фірми. Загальне середовище - це середовище непрямих контактів підприємства. Виділяють чотири основних елементи загального середовища, що включають відповідно економічні, технологічні, політичні, соціальні фактори. Кожен з них, в свою чергу, тісно пов'язаний з іншими факторами і впливає на них.

Ознайомившись із загальним будовою організаційного середовища, необхідно виділити з сукупності елементів ті, які є найбільш важливими. Іншими словами, вже на початковому етапі ТОВ «Резонторг» потрібно визначити межі аналізу середовища.

На встановлення таких меж впливають три основні чинники:

- число і характер критичних точок, тобто найбільш значущих елементів середовища, які змінюються від організації до організації;

- аналіз середовища обмежений часовими рамками: в короткому періоді підприємство в багатьох випадках може зосередитися тільки на тих елементах, які критично впливають на його поточне функціонування, тобто на елементах робочого середовища, в тривалому періоді з'являється можливість досліджувати загальний характер зовнішнього середовища;

- плідний аналіз можливий тільки в тому випадку, якщо підприємство зуміло визначити специфіку елемента, його унікальний характер.

Як показує перший фактор, у кожної організації є свій комплекс критичних точок. Вони залежать від розмірів організації, характеру її діяльності, обраних нею цілей, географічних, історичних та інших особливостей.

Розміри підприємства неоднозначно впливають на встановлення кола значущих чинників зовнішнього середовища.

З одного боку, велика економічна організація має можливість більшого контролю над навколишнім середовищем, ніж невелика. Вплив великої фірми на навколишнє середовище може, певною мірою, нейтралізувати вплив зовнішнього світу на її діяльність. Тому цілий ряд елементів зовнішнього середовища представляється великої організації менш значущим, ніж дрібної (наприклад, у неї, як правило, стабільні, добре налагоджені контакти з постачальниками, вона менш вразлива перед конкурентами, має серйозні фінансові переваги в плані освоєння нових технологій і т.д .).

З іншого боку, малі підприємства, яким є ТОВ «Резонторг», більш рухливі і гнучкі, ніж великі, а тому повинні добре орієнтуватися в навколишньому середовищі для того, щоб зуміти в короткі терміни пристосуватися до майбутніх змін. Малі підприємства несуть меншу соціальну відповідальність перед внутрішніми учасниками, споживачами, суспільством в цілому.

Сучасний механізм планування передбачає наявність контрольної діяльності підприємства, що забезпечує не тільки взаємоузгодженість планів і реальної діяльності підприємства, а й служить інформаційним забезпеченням виявлення нових напрямків і можливостей розвитку підприємства. Внутрішнє середовище підприємства можна оцінити за допомогою SWOT-аналізу. Він полягає у виявленні сильних, слабких сторін підприємства, а також його можливості і загрози. SWOT- аналіз підприємства ТОВ "Резонторг» проведений в Додатку Г та Додатку Д.

За даними наведеного аналізу можна визначити конкурентоспроможність підприємства ТОВ "Резонторг", на скільки високий його рівень продажів, як працює його маркетинг-план, а також що загрожує підприємству і які у нього є можливості для розв'язання загроз і недоліків.

У підприємства ТОВ "Резонторг" є сильні конкуренти, що відбивається на рівні рентабельності підприємства.

Основний з сильних сторін підприємства є наявність сильного бренду.

Сильною стороною є і наявність висококваліфікованого управлінського персоналу. Так як від того, наскільки професійно розроблений план роботи і наскільки він чітко донесено до підлеглих, залежить якість послуг, що надаються, а від оперативності реагування на зміни зовнішнього середовища ефективність роботи підприємства в цілому.

Крім цього до сильних сторін можна віднести і наступне:

Наявність постійних і перевірених постачальників, що забезпечує реалізацію необхідних товарів найвищої якості, а так само вигідні умови поставки товарів і лояльне ставлення постачальників.

У підприємства є і слабкі сторони, до яких варто віднести низьку заробітну плату і як наслідок зниження мотивації персоналу. Пов'язано це насамперед з недавнім скороченням штату і розподілом обов'язків між рештою персоналом, при колишньої оплаті праці. Як наслідок мотивація і готовність персоналу до праці значно знизилася.

Погрозами в діяльності підприємства є економічна не є стабільність країни в умовах кризи, а так само сильні конкуренти, здатні запропонувати споживачеві більш вигідні умови.

Аналіз конкурентного середовища підприємства на основі моделі «П'ять сил М. Портера»

Вивчення конкурентів, тобто тих, з ким організації доводиться боротися за ресурси, які вона прагне отримати із зовнішнього середовища, щоб забезпечити своє існування, займає особливе і дуже важливе місце в управлінні. Дане вивчення спрямоване на те, щоб виявити слабкі і сильні сторони конкурентів і на базі цього будувати свою стратегію конкурентної боротьби.

Конкурентне середовище формується не тільки внутрішньогалузевими конкурентами, що виробляють аналогічну продукцію і реалізують її на одному і тому ж ринку. Суб'єктами конкурентного середовища є також і ті фірми, які виробляють замісник продукт. Крім них на конкурентне середовище ТОВ «Резонторг» роблять помітний вплив її покупці та постачальники, які, володіючи силою до торгу, можуть помітно послабити позицію організації на поле конкуренції. Все це може характеризувати модель п'яти сил конкуренції Портера, представлена ​​на малюнку 2.4.

Малюнок 2.4 - Модель 5 сил конкуренції М. Портера

Конкурентна ситуація постійно розвивається, але завжди існує важлива на даний період часу рушійна сила конкуренції; важливо виявляти слабкі і сильні сторони конкурентів і на цій базі будувати свою стратегію конкурентної боротьби. П'ять сил визначають умови, в яких функціонують конкретні організації, стан кожної з сил, а також їх спільна дія визначає можливості окремо взятої організації в конкурентній боротьбі.

Загроза нових конкурентів. Бар'єри входу на ринок.

- економія за рахунок масштабу: ТОВ «Резонторг» є єдиним офіційним представником в Калінінграді таких марок білизни, як Rosme і Lauma, тобто має значні переваги, так як нові гравці ринку, що орієнтуються на стратегію низьких цін, змушені сильно ризикувати, укладаючи довгострокові контракти із зазначеними компаніями, а також закуповуючи відразу великі партії продукції.

- політика уряду: в Калінінградській області: здійснюється підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва, яким є ТОВ «Резонторг».

Програма підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва включає в себе правову, фінансову, інформаційну і освітню складові.

У лютому в Калінінградській області вперше в історії була прийнята безпрецедентна за своїми масштабами і обсягом фінансування Програма підтримки малого і середнього підприємництва (МСП) регіону до 2013 року. Тільки з обласного бюджету заплановано виділити 321,2 млн руб. Бюджет програми на 2009 рік склав 327 млн ​​рублів (67,8 млн - з облбюджету; 249,2 - з федеральної скарбниці, 10 млн - позабюджетний джерело - Датська програма).

Глава регіону Г.В. Боос переконаний, що в умовах фінансової кризи питання підтримки малого і середнього підприємництва набувають особливого значення. У 2010 році робота по наданню субсидій та інших видів допомоги підприємцям Калінінградській області буде продовжена.

- диференціація продуктів: ТОВ «Резонторг» вже закріпилася в свідомості споживачів, володіючи кількома торговими марками, а також провівши ряд рекламних кампаній. Тобто, на відміну від інших компаній, що знаходяться на початку своєї діяльності, ТОВ «Резонторг» не доведеться здійснювати великі вкладення в маркетинг, щоб диференціюватися від конкурентів.

- витрати перемикання: ТОВ «Резонторг» не потрібні додаткові кошти на навчання персоналу, на службу технічної підтримки, на нове обладнання, дизайн і так далі.

Здатність постачальників і споживачів торгуватися: постачальниками ТОВ «Резонторг», є виробники білизни Rosme і Lauma. У зв'язку з тим, що ТОВ «Резонторг» не спеціалізується на виробництві жіночої білизни, а здійснює лише продажу, є влада виробника в частині визначення кінцевої ціни товару, яка безпосередньо залежить від вартості закупівлі.

Конкурентна сила покупця досить висока, так як існує ризик втрати споживачів з-за відсутності більшої кількості торгових точок, що послужило до формування гнучкої системи знижок на товар і розвитку маркетингу ТОВ «Резонторг».

На сьогоднішній день ринок Калінінградській області характеризується наявністю великої кількості торгових центрів, крім того, намічається тенденція до їх розвитку, що сприяє появі невеликих бутиків або магазинів, сконцентрованих на території відокремлених торгових комплексів, що мають значні площі.

Основними конкурентами ТОВ «Резонторг» є магазини, що спеціалізуються на реалізації товарів СП ЗАТ «Мілавіца» одного з найбільших виробників корсетних виробів в Європі і за результатами досліджень найбільш упізнаваним брендом в Білорусі та Росії. Мілавіца спеціалізується з продажу в середньому ціновому сегменті, АТЛАНТИК, яке спеціалізується на виробництві жіночого і чоловічого бавовняної білизни, а також білизни для підлітків.

Продукція СП ЗАТ «Мілавіца» реалізується в Калінінградській області в невеликих торгових точках, асортимент яких є жіноча білизна різних марок і відсутності чіткої прихильності бренду, тобто вибір покупця носить випадковий характер, і обсяг продажів даного продукту є незначним.

Магазин, що спеціалізується на продажах торгової марки АТЛАНТИК розташований у порівнянні з ТОВ «Резонторг» в менш вигідних умовах, в зв'язку з деякою віддаленістю від центральних вулиць міста, однак має в своєму асортименті товари для споживачів чоловічої статі, тобто охоплює новий для ТОВ «Резонторг " сегмент ринку.

На даний момент діяльність ТОВ «Резонторг» характеризується наявністю постійної взаємодії з виробниками товарів, що реалізуються, що дає можливість встановлювати кінцеву ціну для споживача, уникаючи торгово - посередницьких надбавок, але одночасно є влада виробника в частині встановлення для ТОВ «Резонторг» закупівельної ціни.

Крім того, аналізуючи діяльність основних конкурентів, яка характеризується наявністю, відсутньої у ТОВ «Резонторг» чоловічої аудиторії, необхідно переглянути асортиментну політику ТОВ «Резонторг», шляхом пропозиції нового товару, який задовольняє потреби більшої цільової групи.

У масштабах країни основну частину ринку займає дешеве і відносно недороге білизна. Товар економ-класу (до $ 50 за комплект) продається через монобрендові мережі Incanto, Vis-a-Vis, Palmetta, в спеціальних відділах гіпермаркетів, в дрібних немережевих магазинах, а також на ринках. Середньо-низький (до $ 100 за комплект) сегмент представлений марками прибалтійського виробництва Lauma, Rosme, італійськими Cotonella, Sielei, білоруської «Мілавіца». У цій ніші працюють мережі Oblicie і Lauma. У цьому ж сегменті представлена ​​мережа «Дикої орхідеєю» «Дефіле» (відкриття перших магазинів відбулося в 2008 році). До середнього сегмента (до $ 120) відносяться Pierre Cardin, Leilieve, Women`Secret, Sielei, Lise Charmel, Blu Enigma, Antinea. Він представлений як монобрендовими мережами (Women`Secret), так і мультибрендовий, які відсутні в Калінінградській області. Крім того, білизна такого типу продається в спеціальних відділах універмагів - Marks & Spencer, BHS. Марки середньо-високого сегмента (до $ 180 за комплект) продаються як в монобрендових мережах (наприклад Dim), так і в мультибрендових ( «Золота бабка», «Анжеліка», «Тріумф», «Парижанка»). В цілому в Росії існує більше тисячі компаній, що займаються роздрібними продажами білизни, що створює загрозу їх появи на Калінінградському ринку.

2.4 Аналіз ефективності комерційної діяльності підприємства

Для того, що б дізнатися наскільки підприємство ТОВ «Резонторг» прибутково і конкурентоспроможним необхідно провести аналіз комерційної діяльності підприємства.

Для всебічного аналізу комерційної діяльності

ТОВ «Резонторг» необхідно використовувати ряд показників оцінки комерційної діяльності. До таких показників будуть ставитися наступне: прибуток, рентабельність, витрати обігу. Проаналізуємо кожен з показників.

1. Прибуток є кінцевим результатом комерційної діяльності підприємства і показує наскільки ефективно спрацювала підприємство за певний період. Саме з цього, її оцінка є важливим моментом в аналізі комерційної діяльності. Оцінка прибутку досліджуваного підприємства представлена ​​в таблиці 2.7

Як видно з даних наведених у таблиці прибуток підприємства ТОВ «Резонторг» збільшувалася з кожним роком, що говорить про ефективному веденні комерційної діяльності, а так само прибутковості підприємства.

Таблиця 2.7 - Зміна суми прибутку від реалізації товарів

найменування показника

2010 рік

2011 рік

2012 рік

зміни

2011 до 2010рр.

2012 до 2011рр.

Виручка (тис. Руб.)

92278

193081

288063

100804

94982

Валовий прибуток (тис. Руб.)

26494

57723

84037

31229

26314

Прибуток від продажів

6358

13123

19834

6764

6711

Прибуток до оподаткування (тис. Руб.)

3978

8439

13278

4461

48402

Чистий прибуток (тис. Руб.)

3040

5261

9105

2221

3844

Велике значення для оцінки прибутку має показник зіставлення прибутку з проведеними витратами витратами обігу, який розраховується за формулою:

(П / Р)? 100% (1)

де П - прибуток торгового підприємства за певний період (в сумі);

Р - витрати торгового підприємства (в сумі).

Розрахуємо даний показник в період з 2010 по 2012 рр. для ТОВ «Резонторг»:

1) (3040: 20135) * 100% = 15%

2) (5261: 44603) * 100% = 11%

3) (9105: 64203) * 100% = 14%

Відобразимо динаміку зміни даного показника на графіку, представленому на малюнку 2.5

Частка прибутку на кожен рубль витрат по веденню комерції в 2010 році становила 15%, в 2011 році як видно з графіка вона знизилася на 3%, але вже в 2012 знову підвищилася і склала 14%, що є позитивним моментом.

Малюнок 2.5 - Графік змін частки прибутку за 2010-2012рр.

2. Витрати обігу. Витрати обігу є одним з показників визначають ефективність комерційної діяльності торгового підприємства. Аналіз витрат обігу ТОВ «Резонторг» представлено в таблиці 2.8

Таблиця 2.8 - Витрати обігу ТОВ «Резонторг» за 2010-2012 рр.

найменування показника

2010 рік

2011 рік

2012 рік

зміни

2008 до 2007рр.

2009 до 2008рр.

1.Матеріальние витрати

2139

12032

17354

9894

5321

2.Затрати на оплату праці

11074

13381

19261

2306

5880

3.Отчісленія на соціальні потреби

2879

3479

5008

600

тисяча п'ятсот двадцять дев'ять

4.Амортізація основних засобів

896

1004

1370

108

366

5.Прочіе витрати

3146

14706

21210

11560

6504

Висновок: як видно з таблиці основну статті витрат складають інші витрати, а так само витрати на оплату праці персоналу. Найменшу частку в сумі витрат обігу складає амортизація основних засобів.

В цілому варто зауважити, що всі статті витрат за досліджуваний період значно зросли, що пов'язано з активною комерційною діяльністю ТОВ «Резонторг»

3. Рентабельність. Для аналізу комерційної діяльності так само необхідно розрахувати показники рентабельності. Показники рентабельності більш повно характеризують остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Показники рентабельності підприємства ТОВ «Резонторг» представлені в таблиці 2.9

Висновок: З виробленого аналізу видно, що показник загальної рентабельності за досліджуваний період збільшився всього на 1% і показує, що прибуток до оподаткування становить лише 5% у виручці від реалізації.

Таблиця 2.9 - Показники рентабельності ТОВ «Резонторг» за 2010-2012 рр.

найменування показника

2010 рік

2011 рік

2012 рік

зміни

2011 до 2010р.

2012к 2011р.

1.Коеффіціент загальної рентабельності

0,04

0,04

0,05

0

0,01

2. Коефіцієнт рентабельності оборотних активів

0,03

0,03

0,07

0

+ 0,04

3.Коеффіціент рентабельності активів

0,068

0,067

0,068

- 0,001

+ 0,001

4.Коеффіціент рентабельності продажів

0,02

0,03

0,05

+ 0,01

+ 0,02

5.Коеффіціент рентабельності власного капіталу

0,16

0,19

0,23

+ 0,03

+ 0,04

Коефіцієнт рентабельності оборотних коштів в 2011 році не змінився і так само як і в 2010 році склав 0,03 пункту, але в 2012 році даний коефіцієнт збільшився на 0,04 пункту і склав 0,07 пункту. Збільшення даного показника за досліджуваний період є позитивною тенденцією і говорить про збільшення ефективності використання оборотних коштів.

Рентабельність продажів так само збільшилася в 2011 році на 1%, а в 2012 ще на 2% і склала на кінець досліджуваного періоду 5%. Крім того, даний показник показує що, частку прибутку у виручці від реалізації збільшилася з 2 до 5%.

Варто відзначити і збільшення зростання рентабельності власного капіталу. Якщо в 2010 році рентабельність власного капіталу склала 16%, то в 2011 вже 19%. У 2012 році даний показник зріс ще на 4%. Все це говорить про підвищення ефективності вкладення в підприємство коштів.

3. П овишеніе ефективності комерційної діяльності ТОВ « Резонторг »

3.1 Розробка заходів щодо підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства

За результатами проведених вище фінансовому, господарському та маркетинговому аналізам підприємства ТОВ «Резонторг» були виявлені основні переваги та недоліки в його роботі.

Перевагою ТОВ "Резонторг" є довгострокові і надійні відносини з постачальниками і споживачами. Що дозволяє істотно знизити торговельні втрати, за рахунок чіткого планування кількості товарів на складі підприємства. Довгострокові відносини дозволяють підвищити лояльність споживачів і довіру до продукції ТОВ "Резонторг", і в кінцевому підсумку споживач здійснює покупки не у конкурентів, а у ТОВ "Резонторг".

Добре налагоджені шляхи надходження товарів як постачальників, так і товарів, що відправляються організацією своїм споживачам дозволяє так само знизити товарні запаси підприємства та максимально задовольнити побажання споживачів, доставляючи потрібний товар в потрібний час і в потрібне місце. Це так само підвищує ступінь лояльності споживачів і ступінь довіри споживачів до компанії.

Широта асортименту наданого ТОВ "Резонторг" дозволяє задовольнити потреби споживачів.

Але незважаючи на перераховані вище переваги, якими оперує ТОВ «Резонторг» в зв'язку з нестабільною економічною ситуацією, що склалася в країні.

На сьогодні компанія «Резонторг» має рівень цін вище, ніж на аналогічні товари у основних конкурентів. Це викликало відтік споживачів, які вважали за краще закупівлі у фірм - конкурентів.

Негативні тенденції були виявлені і в ході звітності підприємства.

Так за підсумками фінансово-господарського аналізу стало ясно, що, незважаючи на те, що підприємство працює з отриманням прибутку і в принципі є рентабельним, частка прибутку у виручці від реалізації становить всього 5%.

За підсумками вивчення зовнішньої і внутрішній середовища стало ясно, що основною проблемою підприємства є присутність на ринку досить сильних конкурентів, які на відміну від досліджуваного підприємства встановлюють більш низькі ціни на товари аналогічних груп. А так як в сформованих на сьогодні умовах кризи потенційні покупці прагнуть заощадити свої гроші і вважають за краще купувати товар за нижчими цінами, то досліджуване підприємство ризикує втратити більшу частину своїх споживачів.

Виходячи з вище сказаного можна зробити висновки про те, що основним напрямком в удосконаленні комерційної діяльності на підприємстві ТОВ «Резонторг» є збільшення кінцевого прибутку від реалізованого товару, а, отже, і рентабельності підприємства.

Для реалізації поставленого завдання в даний час досліджуваного підприємству доведеться вдаватися до певного набору засобів. Найбільш актуальним і важливим з них є стимулювання збуту так як це найбільш ефективно в ситуації, що склалася сильного впливу конкурентного середовища.

Проаналізувавши і порівнявши рівень цінової націнки досліджуваного підприємства і його основних конкурентів можна помітити, націнка ТОВ «Резонторг» становить в середньому 17%, а у конкурентів 15% і 13%. Тому для збільшення прибутку найбільш прийнятно буде скористатися одним традиційних методів стимулювання збуту, а саме ціновими.

Ефективність застосування цінового методу для ТОВ «Резонторг» полягає у відсутності необхідності вкладення додаткових коштів на його здійснення.

До найбільш популярних цінових методів стимулювання збуту можна віднести зниження цін, локальні зміни рівня цін, сезонні розпродажі та знижки, надання більшого обсягу послуг за діючими цінами, подовження термінів споживчого кредиту, зниження процентної ставки за споживчим кредитом.

Для підприємства ТОВ Резонторг »слід вибрати тактику зниження цін за рахунок зменшення торгової націнки на 3-5%.

Витрати в даному випадку можуть виникнути лише на рекламну кампанію, яка буде направлена ​​безпосередньо на потенційних партнерів компанії. Це може бути друкована продукція, в якій буде відображена інформація про зниження цін і про представленому асортименті підприємства. Це можуть бути листівки, буклети, флаєри, які можуть доставлятися безпосередньо покупцеві кур'єром у вигляді листа, або ж відправка листівок та буклетів в електронному вигляді.

Підприємство ТОВ «Резонторг» так само має можливість знизити свої комерційні витрати. Зниження даної статті можливо за рахунок оптимізації витрат на утримання штату персоналу, а саме: оптимізація роботи мерчендайзерів і супервайзерів.

У магазинах з невеликою прохідністю мерчендайзерів можуть помітити продавці - консультанти торгового залу, або ж касири, які можуть стежити за якістю і кількістю продукції. З бор заявок на продукцію в магазинах з невеликою прохідністю можуть здійснювати або супервайзери, або постачальник безпосередньо зі споживачем.

Доцільно залишити мерчендайзерів тільки для магазинів з великою прохідністю. Де персонал самого магазину не може справлятися з додатковим навантаженням по контролю за продукцією, що надається ТОВ "Резонторг".

Отже найбільш оптимальним буде зменшити в половину кількість мерчендайзерів щоб уникнути додаткові витрати на їх утримання.

Ефективність віддачі від комерційної діяльності за коштами пропонованих методів можна буде оцінити за допомогою зіставлення кінцевого прибутку до проведення пропонованих заходів з передбачуваним її ростом після їх впровадження.

3.2 Прогнозна оцінка результатів підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства

Для того, що б коректно розрахувати ефективність запропонованого методу щодо вдосконалення комерційної діяльності для початку необхідно розробити прогнозну оцінку результатів діяльності досліджуваного підприємства при впровадженні пропонованого заходу.

Прогнозну оцінку для ТОВ «Резонторг» можна провести з використанням методу «Дерево цілей» і SMART аналізу.

З початку необхідно скористатися SMART аналізом для визначення конкретної і чіткої мети щодо вдосконалення роботи підприємства ТОВ «Резонторг». У менеджменті існують так звані SMART-критерії, яким повинні відповідати меті. До таких критеріїв відносять наступне

- конкретність (specific) - S;

- вимірність (measurable) -M;

- досяжність (attainable) -A;

- значимість (relevant) -R;

- співвідносність з конкретним терміном (time-bounded) - T. [6].

Відповідно до даних критеріями для підприємства ТОВ «Резонторг» кінцева мета буде мати наступний вигляд:

S - Збільшення прибутку підприємства

M - на 2-8%

A - збільшення товарообігу за рахунок зниження торгової націнки на3-5%

R - збільшення рентабельності підприємства

T - до закінчу звітного періоду.

Тепер, коли нам відома поставлена ​​мета для вдосконалення комерційної діяльності ТОВ «Резонторг» і можливі способи її досягнення необхідно побудувати «Дерево цілей».

Дерево цілей - це структурована, побудована за ієрархічним принципом (розподілена по рівнях, ранжируваних) сукупність цілей економічної системи, програми, плану, в якій виділені генеральна мета ( «вершина дерева»); підлеглі їй підцілі першого, другого і подальшого рівнів ( "гілки дерева"). Назва «дерево цілей» пов'язане з тим, що схематично представлена ​​сукупність розподілених за рівнями цілей нагадує по виду перевернуте дерево.

Метод дерева цілей орієнтований на отримання щодо стійкої структури цілей, проблем, напрямків. Для досягнення цього при побудові початкового варіанта структури слід враховувати закономірності целеобразования і використовувати принципи формування ієрархічних структур. Цей метод широко застосовується для прогнозування можливих напрямків розвитку науки, техніки, технологій, а також для складання особистих цілей, професійних, цілей будь-якої компанії. Так зване дерево цілей тісно пов'язує між собою перспективні цілі та конкретні завдання на кожному рівні ієрархії. При цьому мета вищого порядку відповідає вершині дерева, а нижче в кілька ярусів розташовуються локальні цілі (завдання), за допомогою яких забезпечується досягнення цілей верхнього рівня.

Коли складено дерево цілей, можна переглянути, до чого призведе та чи інаяцель. Наприклад, мета «випустити новий вид товару» може привести до зниження обсягу раніше випущеної продукції та, як наслідок, до абсолютно протилежного результату - зниження прибутку. Саме дерево цілей дозволило це побачити. А також, саме дерево цілей дозволить скорегувати цю мету і створити або додаткові робочі місця, або, наприклад, проаналізувати продукцію, що випускається з метою виявлення продукту з мінімальним прибутком, щоб саме його замістити новим продуктом.

При цьому головна мета буде розбита на кілька цілей, виконання яких дозволить досягти її.

Як буде виглядати «Дерево цілей» для підприємства ТОВ «Резонторг» представлено на схемі (див. Рісунок.3.1).

Малюнок 3.1 - Дерево цілей по підвищенню ефективності комерційної діяльності ТОВ «Резонторг»

Як видно зі схеми за прогнозом в результаті підвищення ефективності комерційної діяльності ТОВ «Резонторг» повинна збільшиться загальна рентабельність його діяльності на кінець звітного періоду. Підвищення рентабельності можливо за рахунок збільшення прибутку, яка визначає підвищення або зниження ефективності комерційної діяльності підприємства. Що б добитися збільшення прибутку необхідно прискорення оборотності оптової продукції, яке можливе за умови зростання числа замовників підприємства. Зростання кількості замовників оптової продукції підприємства стане можливим за рахунок зниження цін на товар за допомогою зменшення торгової націнки.

3.3 Економічна оцінка розроблених заходів щодо підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства

Основним показником ефективності роботи є рентабельність послуг, що надаються. Чим вище цей показник, тим ефективніше працює підприємство. Основним же показником ефективності комерційної діяльності підприємства є збільшення прибутку підприємства.

На досліджуваному підприємстві ТОВ «Резонторг» основним напрямком в удосконаленні комерційної діяльності буде є динамічне збільшення прибутку від реалізації своєї продукції. Підвищення даного показника можливо отримати посредствам підвищення товарообігу і як наслідку збільшення виручки.

Пропонованим методом вдосконалення виступає зниження торгової націнки. Даний метод був обраний як найоптимальніший, так як не має матеріальних витрат і підприємство має резерв до зниження середньої товарної націнки в 3-5% за рахунок того, що на сьогодні націнка у конкурентів в середньому нижче на 3-5%.

Як показали результати прогнозної оцінки досягнення поставленої мети - збільшення рентабельності підприємства може бути досягнуто при зниженні торгової націнки за рахунок збільшення середнього числа споживачів продукції.

Можна розглянути три основних ситуацій, які можуть виникнути в ситуації, що на сьогодні економічної ситуації. Події можуть розвиватися в трьох основних напрямках:

1.Постачальники товарів і партнери - виробники, не підвищують ціни на товар, що поставляється, і число покупців на даному сегменті ринку залишається колишнім;

2. Постачальники товарів не підвищують ціни на товар, що поставляється, але частина покупців йде (близько 5%)

3. Постачальники і виробники реагуючи на збільшення інфляції, піднімають ціни на надані товари, і з ринку йде 5% покупців.

Розрахуємо передбачуваний економічний ефект запропонованих вище заходів щодо вдосконалення комерційної діяльності підприємства ТОВ «Резонторг».

Розрахуємо економічну ефективність заходів зі скорочення комерційних витрат за рахунок оптимізації витрат на персонал.

При оптимізації витрат на персонал у 2014 році витрати на утримання продавців продовольчої групи складуть.

1. (6 * 15000) * 12 = 1080000 рублів нарахована заробітна плата

2. 1080000 * 0,26 = 280800 рублів відрахування на ЄСП

3. 1080000 +280800 = 1360800 рублів за все витрат

При скорочення працівників їм належить вихідна допомога в розмірі середньомісячного заробітку, а так само середній заробіток на період працевлаштування (2 місяці). Отже витрати на скорочення складуть: ((12 * 7000) * 3) = 252000 рублів

Економічна ефективність запропонованого заходу буде наступний: 2721600 - (1360800 +252000) = 1108800 рублів

Для того щоб визначити наскільки ефективні вводяться заходи необхідно порівняти результати отриманої в результаті прибутку так як збільшення прибутку є прямим показником підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства. При цьому в розрахунках будуть використані значення показників по інших доходів і витрат на торішньому рівні роботи ТОВ «Резонторг». Результати розрахунків представлені в таблицях 3.1,3.2 і 3.3.

Висновок: Як видно з таблиці якщо на ринку в наступному році складеться ситуація при якій постачальники товарів і партнери - виробники не підвищать ціни на товар, що поставляється і число споживачів на даному сегменті ринку залишається колишнім, то при використанні колишньої цінової стратегії підприємство отримає прибуток менше ніж в базисному році, але якщо ввести заходи щодо зниження товарної націнки, то підприємство збільшить прибуток на 13%.

Таблиця 3.1 - Економічна ефективність від вводяться заходів в умовах ситуації 1

показник

За період 2014 року

За період 2015 року з націнкою 17%

За період 2015 року з націнкою 13%

Найменування

код

1.Виручка від продажу товарів

010

288063

284700

310615

2.Себестоімость проданих товарів

020

(204028)

(202137)

(220537)

3.Валовая прибуток

029

84037

82563

90078

4.Коммерческіе витрати

030

(64203)

(62748)

(67497)

6. Прибуток (збиток) від продажів

050

19834

19815

22581

Інші доходи і витрати 7. Відсотки до отримання

060

1 554

1 554

1 554

8.Проценти до сплати

080

(4180)

(4180)

(4180)

9.Прочіе операційні доходи

090

63045

63045

63045

10.Прочіе операційні витрати

100

(66974)

(66974)

(66974)

Прибуток (збиток) до оподаткування

140

13278

13259

16026

13.Отложенние податкові активи

141

726

726

726

14.Отложенние податкові зобов'язання

142

278

278

278

15.Текущій податок на прибуток

150

5177

5158

6571

Чистий прибуток

190

9105

9105

10459

Таблиця 3.2 - Економічна ефективність від вводяться заходів в умовах ситуації 2

показник

За період 2014 року

За період 2015 року з націнкою 17%

За період 2015 року з націнкою 13%

Найменування

код

1.Виручка від продажу товарів

010

288063

270465

297110

2.Себестоімость проданих товарів

020

(204028)

(192030)

(210948)

3.Валовая прибуток

029

84037

78435

86162

4.Коммерческіе витрати

030

(64203)

(59611)

(64520)

6. Прибуток (збиток) від продажів

050

19834

18824

21642

Інші доходи і витрати 7. Відсотки до отримання

060

1 554

1 554

1 554

8.Проценти до сплати

080

(4180)

(4180)

(4180)

9.Прочіе операційні доходи

090

63045

63045

63045

10.Прочіе операційні витрати

100

(66974)

(66974)

(66974)

11.Прібиль (збиток) до оподаткування

140

13278

12269

15086

13.Отложенние податкові активи

141

726

726

726

14.Отложенние податкові зобов'язання

142

278

278

278

15.Текущій податок на прибуток

150

5177

4772

6185

Чистий прибуток

190

9105

8500

9904

Висновок: за підсумками розрахунків вироблених в таблиці 3.2 видно. що якщо на ринку в наступному році складеться ситуація при якій постачальники товарів і партнери - виробники не підвищать ціни на товар, що поставляється, але приблизно 5% покупців покине сегмент даної оптової торгівлі, то при використанні колишньої цінової стратегії підприємство ТОВ «Резонторг» отримає прибуток на 7 % менше ніж у попередньому році, але якщо ввести заходи щодо зниження товарної націнки, то при аналогічній ситуації досліджуване підприємство не тільки не втратить, а ще й збільшить свій прибуток на 8%

Таблиця 3.3 - Економічна ефективність від вводяться заходів в умовах ситуації 3

показник

За період 2014 року

За період 2015 року з націнкою 17%

За період 2015 року з націнкою 13%

Найменування

код

1.Виручка від продажу товарів

010

288063

275146

302129

2.Себестоімость проданих товарів

020

(204028)

(195354)

(214511)

3.Валовая прибуток

029

84037

79793

87617

4.Комерційні витрати

030

(64203)

(60642)

(64502)

6. Прибуток (збиток) від продажів

050

19834

19150

23116

Інші доходи і витрати 7.Проценти до отримання

060

1 554

1 554

1 554

8.Проценти до сплати

080

(4180)

(4180)

(4180)

9.Прочіе операційні доходи

090

63045

63045

63045

10.Прочіе операційні витрати

100

(66974)

(66974)

(66974)

Прибуток (збиток) до оподаткування

140

13278

12595

16560

13.Отложенние податкові активи

141

726

726

726

14.Отложенние податкові зобов'язання

142

278

278

278

15.Текущій податок на прибуток

150

5177

4899

6790

Чистий прибуток.

190

9105

8699

10774

Висновок: Як видно з таблиці якщо на ринку в наступному році складеться ситуація при якій постачальники і партнери- виробники реагуючи на збільшення інфляції піднімуть ціни на надані товари і послуги і з даного сегмента ринку піде 5% покупців, то при використанні колишньої цінової стратегії підприємство ТОВ «Резонторг» отримає прибуткова так само на 4% менше ніж в на звітну дату 2012 року, але якщо ввести заходи щодо зниження товарної націнки, то при аналогічній ситуації досліджуване підприємство не тільки не втратить, а й збільшить свою п ібил на 16%

За підсумками економічної оцінки ефективності впровадження на підприємстві ТОВ «Резонторг» можна зробити висновок про те, що в будь-якому випадку підприємство буде мати тенденцію в підвищенні прибутку, навіть якщо в умовах кризи певне число покупців покине сегмент ринку даного товару.

ліквідність конкурентоспроможність комерційний фінансовий

висновок

Виконання даної дипломної роботи дозволило комплексно системно підійти до розробки конкретних заходів щодо вдосконалення комерційної діяльності торгового підприємства ТОВ «Резонторг».

Результати проведеного дослідження можна звести до наступного:

- розглянуто теоретичні основи підвищення ефективності комерційної діяльності;

- проведено аналіз господарської діяльності підприємства, аналіз фінансового стану підприємства, аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища;

- визначено пріоритетні напрямки підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства;

- розроблені заходи щодо вдосконалення комерційної діяльності ТОВ «Резонторг»;

- дана економічна оцінка результатів діяльності підприємства при впровадженні пропонованих заходів.

На підприємстві дуже низькі показники рентабельності, і, в цілому, підприємство працює неефективно.

В результаті проведеного аналізу визначилися чинники, що дозволили намітити заходи щодо вдосконалення комерційної діяльності торгового підприємства.

На досліджуваному підприємстві ТОВ «Резонторг» основним напрямком в удосконаленні комерційної діяльності буде є динамічне збільшення прибутку від реалізації своєї продукції. Підвищення даного показника можливо отримати посредствам підвищення товарообігу і як наслідку збільшення виручки.

Пропонованим методом вдосконалення виступає зниження торгової націнки. Даний метод був обраний як найоптимальніший, так як не має матеріальних витрат і підприємство має резерв до зниження середньої товарної націнки в 3-5% за рахунок того, що на сьогодні націнка у конкурентів в середньому нижче на 3-5%.

Як показали результати прогнозної оцінки досягнення поставленої мети - збільшення рентабельності підприємства може бути досягнуто при зниженні торгової націнки за рахунок збільшення середнього числа споживачів продукції.

Можна розглянути три основних ситуацій, які можуть виникнути в ситуації, що на сьогодні економічної ситуації. Події можуть розвиватися в трьох основних напрямках:

1. Постачальники товарів і партнери - виробники, не підвищують ціни на товар, що поставляється, і число покупців на даному сегменті ринку залишається колишнім;

2. Постачальники товарів не підвищують ціни на товар, що поставляється, але частина покупців йде (близько 5%)

3. Постачальники і виробники реагуючи на збільшення інфляції, піднімають ціни на надані товари, і з ринку йде 5% покупців.

За підсумками економічної оцінки ефективності впровадження на підприємстві ТОВ «Резонторг» можна зробити висновок про те, що в будь-якому випадку підприємство буде мати тенденцію в підвищенні прибутку, навіть якщо в умовах кризи певне число покупців покине сегмент ринку даного товару.

Список використаних джерел

1. Федеральний закон від 06.12.2011 № 402-ФЗ «Про бухгалтерський облік»

2. Герасимов Б.І. Комплексний економічний аналіз фінансово-господарської діяльності організації: навч. посібник / Б.І. Герасимов, Т.М. Коновалова, С.П. Спиридонов, Н.І. Саталкіна. - Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2008. - 160 с.

3. Ковальов В.В. Фінансовий менеджмент: теорія і практика / В.В. Ковальов. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ТК Велбі, Проспект, 2012. - 1104 с.

4. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. Аналіз, планування, впровадження, контроль. - М .: изд-во Проспект, 2009. - 440С.

5. Лукасевич І.Я. Фінансовий менеджмент: підручник / І.Я. Лукасевич. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Ексмо, 2010. - 768 с. - (Нове економічну освіту).

6. Лисенко Д.В. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності / Д.В.Лисенко. - М .: ИНФРА-М, 2008. - 320 с.

7. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства / Г.В. Савицька. - М .: ИНФРА-М, 2012. - 656 с.

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Резонторг»

2.1 Загальні відомості про підприємство ТОВ «Резонторг»

Повне офіційне найменування організації - Товариство з обмеженою відповідальністю «Резонторг».

Скорочене найменування організації - ТОВ «Резонторг».

Юридична адреса та місцезнаходження - 236016, Калінінградська область, вулиця Клінічна 83.

ТОВ «Резонторг» засноване громадянином Росії Гуляєвим Е.А. (Засновник) відповідно до Статуту і служить для отримання його Засновником максимального прибутку на вкладений капітал шляхом здійснення різних видів виробничої і комерційної діяльності, що не суперечать чинному законодавству Російської Федерації.

ТОВ «Резонторг» є юридичною особою за російським праву: має у власності відокремлене майно і відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачів в суді.

ТОВ «Резонторг» може мати цивільні права і нести цивільні обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених федеральними законами, якщо це не суперечить предмету та цілям діяльності і безумовно обмеженим Статутом ТОВ «Резонторг».

ТОВ «Резонторг» в своїй діяльності керується Статутом, законодавством Російської Федерації і обов'язковими для виконання актами виконавчих органів влади.

Права і обов'язки юридичної особи ТОВ «Резонторг» набуває з моменту його державної реєстрації.

Основною метою створення ТОВ «Резонторг» є здійснення комерційної діяльності для отримання прибутку, сприяння найбільш повному задоволенню потреб в промисловій продукції, товарах і послугах, а також насичення ринку товарами і послугами і отримання прибутку. Предметом діяльності ТОВ «Резонторг» є:

- здійснення оптової та роздрібної торгівлі;

- відкриття магазинів;

- здійснення зовнішньоекономічної, торгово-закупівельної діяльності; товарообмінних і лізингових операцій;

- створення складів, відповідальне зберігання товарів і складське обслуговування;

- рекламно-видавнича діяльність;

- торгове представництво, а також участь в них;

- інша комерційна діяльність, включаючи торгові, маркетингові та посередницькі операції.

Виконавчим органом підприємства, а також відповідальним за організацію бухгалтерського обліку та дотримання законодавства при виконанні господарських операцій є керівник підприємства (Засновник).

Керівником ТОВ «Резонторг» введена в штат посаду бухгалтера. Бухгалтер підпорядковується безпосередньо керівнику і несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку, своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської звітності, а також забезпечує відповідність здійснюваних господарських операцій законодавству Російської Федерації, контроль за рухом майна і виконанням зобов'язань.

Законодавство Російської Федерації про бухгалтерський облік складається з Федерального закону від 21 листопада 1996р. № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік», який встановлює єдині правові і методологічні основи організації та ведення бухгалтерського обліку в Російській Федерації, інших федеральних законів, указів Президента Російської Федерації і постанов Уряду Російської Федерації.

Управління підприємством здійснює керівник, якому підпорядковуються всі співробітники підприємства. Узагальнена структура підприємства представлена ​​на малюнку 2.1.

Малюнок 2.1 - Узагальнена структура підприємства ТОВ «Резонторг»

Керівник ТОВ «Резонторг» одночасно є основним його засновником.Керівник без довіреності від імені підприємства має право представляти його інтереси, укладати договори, видавати доручення, затверджувати штатний розклад, видавати накази і вказівки.

Керівнику підпорядковуються головний бухгалтер і співробітники відділу постачання, а також торговий і обслуговуючий персонал.

Керівник здійснює оперативне керівництво діяльністю товариства; має право підпису під фінансовими документами, представляє інтереси суспільства, як в РФ, так і за її межами; стверджує штати, укладає трудові договори з працівниками; укладає угоди; відкриває в банках рахунки товариства.

Основним завданням відділу постачання є якісне підтримання асортиментного складу продукції, який дає можливість зберігати переважні позиції в конкурентній боротьбі, і сприяє більш якісному задоволенню потреб споживачів, а також отримання максимального прибутку від реалізації. Від результативних показників роботи відділу залежить потенціал організації, тому його співробітники прагнуть до встановлення і підтримки партнерства з провідними виробниками та розробниками якісної продукції.

Торговий і обслуговуючий персонал організовує приймання готової продукції, а також подальшу реалізацію товару споживачеві, яка здійснюється співробітниками, які виконують наступні функціональні обов'язки:

- касир торгового залу - здійснює безпосередній відпустку товарів, а також здійснює упаковку товару, в тому числі і подарункову;

- співробітник (продавець) торгового залу - організовують взаємодію з гостями магазину, шляхом пропозиції широкого асортименту якісної і гарної продукції, яка має сертифікати і необхідну документацію. Результатом роботи співробітників торгового залу є оптимальне задоволення потреби наявних покупців і залучення нових.

Основні завдання, що стоять перед бухгалтером ТОВ «Резонторг»:

- організація планування, обліку і аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства;

- забезпечення діючих умов оплати праці на підприємстві та розробка пропозицій щодо їх вдосконалення;

- здійснення контролю за збереженням власності, правильним витрачанням коштів і матеріальних цінностей;

- здійснення прийнятої на підприємстві методології обліку, складання бухгалтерських, податкових та статистичних звітів;

- здійснення обліку всіх операцій, пов'язаних з рухом фінансових коштів, майна підприємства і його зобов'язань перед контрагентами при забезпеченні основної діяльності підприємства.

Опис продукції, що реалізовується підприємством

ТОВ «Резонторг» є офіційним представником таких відомих виробників як Rosme, Lauma. Нижня білизна цих марок завжди найвищої якості, яке задовольнить найвибагливіших покупців. Нижня білизна, що реалізовується ТОВ «Резонторг», завжди елегантно, а нові колекції відповідають тенденціям моди. При цьому в асортименті завжди представлені і класичні моделі жіночої нижньої білизни.

Фірма NEW ROSME - одне з провідних підприємств по виробництву корсетних виробів в Прибалтиці. Історія NEW ROSME бере початок в 1952 році, коли компанія почала пошиття корсетних виробів в Ризі.

Достаток моделей ROSME охоплює всі існуючі рішення сучасного асортименту. У колекціях NEW ROSME вдало поєднуються витончений дизайн і функціональність. Великий вибір використовуваних матеріалів - від вишуканих мережив до простоти бавовни - здатний задовольнити будь-який смак. У колекціях марки NEW ROSME завжди присутні вироби великих повноти і розмірів. Завдяки строгому підходу до якості виробів і вибору постачальників високоякісних матеріалів, вироби відповідають високим міжнародним стандартам.

З самого початку своєї діяльності Lauma Lingerie стає лідером в Латвії і задає тон в Прибалтиці. Продукція підприємства була знаменита на весь Радянський Союз. За роки вільного розвитку Lauma Lingerie вийшла на нові позиції - тепер цей бренд люблять жінки багатьох країн світу. Асортиментний ряд зазначеного виробника представлений високоякісним жіночою нижньою білизною за прийнятною для споживача ціною. Крім того, є в наявності великий каталог купальників, білизни для молодих дівчат і корсетних виробів, який дозволяє вибрати модель в будь-якому ціновому діапазоні.

Керівник ТОВ «Резонторг» формує колекцію магазину, відвідуючи виставки зазначених виробників в Латвії, а також інших містах Прибалтики.

Малюнок 2.2 - Виручка від реалізованої ТОВ «Резонторг» продукції за підсумками 2012 р, тис. Руб.

Щокварталу ТОВ «Резонторг» оновлює колекцію. На асортимент минулих сезонів розроблена гнучка система знижок, крім того, продавцями і касирами торгового залу здійснюється реалізація подарункових сертифікатів і подарункова упаковка товару, що привертає до придбання не тільки жінок, а й чоловіків бажаючих в короткі терміни зробити гарний презент близьким жінкам.

Основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства

Станом на 31 грудня 2012 року нерозподілений прибуток склав за підсумками 2012 року - 489 тис. Руб. Динаміка основних показників діяльності ТОВ «Резонторг» приведена в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 - Динаміка основних показників діяльності ТОВ «Резонторг»

Перші чотири показники за 2011 - 2012 роки дефлятіруем, тобто приводимо до індексу споживчих цін, що використовується для перерахунку зведених показників, виражених в поточних цінах (т. е. в цінах на даний період) в ціни базисного періоду (т. е. ціни року, прийнятого за базу відліку) який дорівнює:

-2011 рік до 2010 року дорівнює 105,9,

-2012 рік до 2011 року дорівнює 108,3, тобто 2012 рік до 2010 року (базового) дорівнює 114,7.

Таким чином, отримаємо наступні дані:

· 2011 рік:

- виручка від продажів = 15821 / 105,9 * 100 = 14939,57;

- собівартість проданих товарів = 15142 / 105,9 * 100 = 14298,39;

- прибуток від продажів = 679 / 105,9 * 100 = 641,17;

- чистий прибуток звітного періоду = 429 / 105,9 * 100 = 405,1;

· 2012 рік:

- виручка від продажів = 15228 / 114,69 * 100 = 13277,53;

- собівартість проданих товарів = 15094 / 114,69 * 100 = 13160,69;

- прибуток від продажів = 679 / 114,69 * 100 = 116,84;

- чистий прибуток звітного періоду = 58 / 114,69 * 100 = 50,57.

Рентабельність продажів - це відношення суми прибутку від продажів до обсягу проданої продукції.

Рп = (В-С-КР-УР) / В * 100%,

де: В- виручка від продажів,

З-собівартість проданих послуг,

КР і УР - комерційні та управлінські витрати.

Рп. 2010 = (12962-12576) / 12962 * 100 = 2,98%;

Рп. 2011 = (14939,57-14298,39) / 14939,57 * 100 = 4,29%;

Рп. 2012 = (13277,53-13160,69) / 13277,53 * 100 = 0,88%.

Рентабельність активів - цей показник відображає ефективність використання майна підприємства.

Ракта. = ПРч. / Ср ст. імущих. * 100%

де: Прч.- чистий прибуток підприємства,

Ср ст. імущ.- середня вартість майна (дорівнює сумі значень на початок і кінець періоду розділеної на 2).

Ракт.2010 = [320 / (0,5 * (1417 + 2613)] * 100 = 15,88%;

Ракта. 2011 = [405,1 / (0,5 * (2613 + 3513)] * 100 = 13,23%;

Ракта. 2012 = [50,57 / (0,5 * (3513 + 3644)] * 100 = 1,41%.

У 2011 році одна тисяча рублів майна підприємства дає 13,23 чистого прибутку, що на 2,65 менше, ніж в 2010 році, проте в 2012 році показник погіршується на 11,82 по відношенню до попереднього року і на 14,47 по відношенню до 2010 році. Показник різко знизився, що говорить про необхідність переглянути структуру майна.

Рентабельність оборотних активів - цей показник відображає ефективність використання оборотних активів підприємства.

Роб.акт. = ПРч. / Ср ст. акт. * 100%

де: Прч.- чистий прибуток підприємства,

Срст.акт.- середня вартість оборотних активів (дорівнює сумі значень на початок і кінець періоду розділеної на 2).

Роб.акт. 2010 = [320 / (0,5 * (1005 + 1905)] * 100 = 30,48%;

Роб.акт. 2011 = [405,1 / (0,5 * (1905 + 2477)] * 100 = 18,49%;

Роб.акт. 2012 = [50,57 / (0,5 * (2477 + 2297)] * 100 = 2,12%.

З розрахунків слід, що на рентабельність продажів впливають такі мінливі фактори, як виручка від продажів і собівартості продажів.

Крім перерахованих вище показників, розрізняють також рентабельності реалізації і чисту рентабельність.

Рентабельність реалізації - показує, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції.

Рр. = Прибуток від продажів / виручка від продажу * 100%

Рр. 2010 = (386/12962) * 100 = 2,98%;

Рр. 2011 = (641,17 / 14940) * 100 = 4,29%;

Рр. 2012 = (116,84 / 13277,5) * 100 = 0,88%.

У 2011 році на одну тисячу рублів реалізованих послуг припадає 4,29 прибутку від продажів, що на 1,31 більше, ніж в 2010 році, проте в 2012 році показник погіршується на 3,41 по відношенню до попереднього року і на 2,1 по відношенню до 2010 року. У зв'язку з тим, що на підприємстві відсутні комерційні та управлінські витрати, то прибуток від продажів дорівнює валовим прибутком, отже, даний показник є і валовий рентабельністю.

Чиста рентабельність - показує, скільки чистого прибутку припадає на одиницю виручки.

Рч. = Чистий прибуток / виручка від продажу * 100%

Рч. 2010 = (320/12962) * 100 = 2,47%;

Рч. 2011 = (405,1 / 14940) * 100 = 2,71%;

Рч. 2012 = (50,57 / 13277,5) * 100 = 0,38%.

У 2011 році на одну тисячу рублів реалізованих послуг припадає 2,71 чистого прибутку, що на 0,24 більше, ніж в 2010 році, проте в 2012 році показник погіршується на 2,33 по відношенню до попереднього року і на 2,09 по відношенню до 2010 року.

Рентабельність власного капіталу - показує ефективність використання власного капіталу, характеризує прибуток, що припадає на власний капітал.

Рс.кап. = Чистий прибуток / середня вартість власного капіталу * 100%

Рс.кап. 2010 = [320 / (0,5 * (622 + 302)] * 100 = 69,26%;

Рс.кап. 2011 = [405,1 / (0,5 * (302 + 731)] * 100 = 78,43%;

Рс.кап. 2012 = [50,57 / (0,5 * (731 + 789)] * 100 = 6,65%.

У 2011 році одна тисяча рублів власного капіталу дає 78,43 чистого прибутку, що на 9,17 більше, ніж в 2010 році, проте в 2012 році показник погіршується на 71,78 по відношенню до попереднього року і на 62,61 по відношенню до 2010 році. Також цей показник дає інформацію, якими темпами збільшується власний капітал за рахунок фінансово-господарської діяльності.

Затратоотдача - показує, скільки прибутку від продажів доводиться на одну тисячу рублів витрат.

З = прибуток від продажів / витрати на виробництво * 100%

З 2010 = (386/12576) * 100 = 3,07%;

З 2011 = (641,17 / 14298) * 100 = 4,48%;

З 2012 = (116,84 / 13160,7) * 100 = 0,89%.

У 2011 році на одну тисячу рублів витрат припадає 4,48 прибутку, що на 1,41 більше, ніж в 2010 році, проте в 2012 році показник погіршується на 3,59 по відношенню до попереднього року і на 2,18 по відношенню до 2010 році.

Виходячи з даних таблиці, представлених на рис.1.3., Можна зробити висновок, що основні фінансові показники підприємства в 2012 році погіршилися в порівнянні з попередніми періодами. Прибуток зменшився за рахунок перевищення темпів зростання собівартості проданих товарів / послуг над темпами зростання виручки від продажів. Знизилася рентабельність продажів і рентабельність підприємства в цілому. Фонд заробітної плати знизився через зменшення чисельності працівників у 2012 році в порівнянні з 2011 роком.

маркетинг підприємства

Маркетинг-мікс - набір маркетингових інструментів, які використовуються компанією для вирішення маркетингових завдань на цільовому ринку.

Дж.Маккарті запропонував класифікувати маркетингові інструменти по чотирьох напрямках: продукт, ціна, місце (т. Е. Розподіл) і просування (або чотири «Р» маркетингу - Product, Price, Place, Promotion).

З точки зору покупців, призначення кожного маркетингового інструменту - збільшення вигоди споживача. Роберт Лотерборн передбачає, що чотири «Р» продавця відповідають чотирьом «С» споживача:

Продукт (Product) Рішення споживача

Ціна (Price) Витрати покупця

Місце (Place) Зручність

просування Комунікації

ТОВ «Резонторг»:

Асортимент - Вибір наданих товарів

Знижений ціни- Витрати покупця

Центр міста-Транспорт з будь-якої точки міста зручно

Реклама в ЗМІ, журнали, афіші і т. Д.

Отже, в конкурентній боротьбі перемагають компанії, які підтримують ефективний зв'язок зі споживачами і здатні задовольнити їхні потреби щодо економічності та зручності придбання даного товару.

2.2 Аналіз фінансового - господарської діяльності підприємства

Горизонтальний аналіз балансу полягає в побудові однієї або декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні балансові показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження). Метою горизонтального аналізу є виявлення абсолютних і відносних змін величин різних статей балансу за певний період, оцінка впливу цих змін на фінансовий стан підприємства. [10,309]

Горизонтальний аналіз балансу ТОВ «Резонторг» за 2010- 2012 роки наведено в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 - Горизонтальний аналіз ТОВ «Резонторг»

Аналіз динаміки коштів підприємства і джерел їх формування здійснюється в процесі горизонтального аналізу форми 1 Бухгалтерськогобалансу за 2010, 2011 і 2012 роки.

Представлені в таблиці 2.2 дані дозволяють зробити наступні висновки:

1. Загальна сума необоротних активів підприємства значно збільшилася на 639 тис. Руб., В той час як сума зобов'язань незначно зменшилася за рахунок зниження позик і кредитів.

2. Збільшення загальної суми активів відбулося виключно за рахунок збільшення основних і грошових коштів.

3. Вартість оборотних активів збільшилася до 2012 року на 392 тис.руб., Проте в 2012 році в порівнянні з попереднім спостерігається зниження вартості на 180 тис.руб. Сума оборотних коштів підприємства збільшилася по відношенню до 2010 року на 130,03 в 2011 році і на 120,58 в 2012 році. Це збільшення відбулося головним чином за рахунок грошових коштів та довгострокової дебіторської заборгованості. Відзначимо також, що на тлі значного збільшення оборотних коштів величина кредиторської заборгованості також збільшилася.

4. Величина власного капіталу збільшилася на 487 тис.руб. за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку, яка в 2011 - 2012 роках збільшилася на 429 тис.руб. і 58 тис.руб. відповідно по відношенню до попереднього року.

5. Величина позикового капіталу зменшилася на 52 тис.руб. а величина залученого капіталу (кредиторська заборгованість) збільшилася на 596 тис.руб.

6. Величина власних оборотних коштів, що дорівнює різниці між власним капіталом і необоротні активи, негативна, але спостерігається тенденція до зменшення цієї різниці.

7. Величина робочого капіталу, що дорівнює різниці між оборотними активами і короткостроковими зобов'язаннями, негативна, проте до 2012 року спостерігалася тенденція до зменшення даної різниці.

8. Сума нерозподіленого прибутку в 2011 - 2012 роках також значно збільшилася.

Вертикальний аналіз - представлення фінансового звіту у вигляді відносних показників, що характеризують структуру узагальнюючих підсумкових показників. Динамічні ряди цих величин дозволяють відслідковувати і прогнозувати структурні зрушення в складі господарських засобів і джерел їх покриття. [10,314] Таке уявлення дозволяє побачити питома вага кожної статті балансу в його загальному підсумку. Для цього суми за статтями і розділами активу і пасиву розраховуються у відсотках до валюти балансу. Таким чином, можна виділити дві основні риси вертикального аналізу:

- перехід до відносних показників дозволяє проводити порівняльний аналіз підприємств з урахуванням галузевої специфіки та інших характеристик;

- відносні показники згладжують негативний вплив інфляційних процесів, які суттєво спотворюють абсолютні показники фінансової звітності і тим самим ускладнюють їх зіставлення в динаміці.

Представлені в таблиці 2.3 дані дозволяють зробити наступні висновки:

1. Частка оборотних коштів підприємства становить більше половини активів, проте в 2012 році знижується за рахунок зниження частки запасів і короткострокової дебіторської заборгованості, а також збільшення частки основних засобів.

2. Частка власного капіталу збільшилася за рахунок нерозподіленого прибутку, що можна розглядати як джерело зниження рівня дебіторської заборгованості. Власний капітал компанії знаходиться на дуже низькому рівні (близько 20%), не дивлячись на збільшення нерозподіленого прибутку, що говорить про високий рівень ризикованості підприємства стати банкрутом.

Таблиця 2.3 - Вертикальний аналіз «ТОВ Резонторг»

3. Частка кредиторської заборгованості становить половину від величини пасивів підприємства, проте її питома вага поступово збільшується.

4. Спостерігається тенденція до збільшення частки власних коштів у джерелах фінансування, проте частка позикового капіталу перевищує темпи збільшення власного капіталу, що свідчить про фінансову нестійкості підприємства.

Ліквідність господарюючого суб'єкта означає здатність його швидко і в повному обсязі покривати свої зобов'язання. Розрізняють ліквідність балансу і ліквідність різних груп.

Ліквідність балансу виражається в ступені покриття зобов'язань підприємства його активами, термін обігу яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань. Ліквідність балансу досягається шляхом встановлення рівності між зобов'язаннями підприємства і його активами.

Від ліквідності балансу слід відрізняти ліквідність активів, яка визначається як величина, зворотна часу необхідного для перетворення їх в грошові кошти. Чим менше час, який буде потрібно, щоб даний вид активів перетворився в гроші, тим вище їх ліквідність.

Технічна сторона аналізу ліквідності балансу полягає в зіставленні засобів по активу із зобов'язаннями по пасиву. При цьому активи повинні бути згруповані за ступенем їх ліквідності і розташовано в порядку убування ліквідності, а зобов'язання повинні бути згруповані за термінами їх погашення і розташовані в порядку зростання термінів сплати.

Залежно від швидкості перетворення в грошові кошти (ступеня ліквідності), активи підприємства поділяються на такі групи:

А1 - високоліквідні активи - до них відносяться всі статті грошових коштів підприємства та короткострокові фінансові вкладення (цінні папери). Дана група розраховується наступним чином:

А1 = кошти + короткострокові фінансові вкладення або рядок балансу 250 + рядок балансу 260.

А2 - швидко реалізованих активи - дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати.

А2 = короткострокова дебіторська заборгованість (рядок балансу 240)

A3 - повільно реалізовані активи - статті розділу II активу балансу, які включають запаси, податок на додану вартість, дебіторську заборгованість, платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати та інші оборотні активи.

A3 = запаси (рядок балансу 210) + Довгострокова дебіторська заборгованість (рядок балансу 230) + ПДВ (рядок балансу 220) + інші оборотні активи (рядок балансу 270).

А4 - важко реалізовані активи - статті розділу I активу балансу, які включають необоротні активи (рядок балансу 190)

А4 = необоротні активи = рядок балансу 190

Статті пасиву балансу (зобов'язання підприємства) групуються в чотири групи і розташовуються за ступенем терміновості їх оплати.

П1 - найбільш термінові зобов'язання - кредиторська заборгованість (рядок балансу 620)

П1 = кредиторська заборгованість = рядок балансу 620

П2 - середньострокові зобов'язання - це короткострокові позикові кошти, заборгованість учасникам по виплаті доходів, інші короткострокові зобов'язання

П2 = короткострокові позикові кошти (рядок балансу 610) заборгованість учасникам по виплаті доходів (рядок балансу 636) + інші короткострокові зобов'язання (рядок балансу 660)

ПЗ - довгострокові зобов'язання - це статті балансу, які включають довгострокові кредити і позикові кошти, а також доходи майбутніх періодів та резерви майбутніх витрат.

ПЗ = довгострокові зобов'язання (рядок балансу 590) доходи майбутніх періодів (рядок балансу 640) + резерви майбутніх витрат і платежів (рядок балансу 650)

П4 - постійні зобов'язання - це статті розділу III балансу «Капітал і резерви»

П4 = капітал і резерви (власний капітал організації) (рядок балансу 490)

Для визначення ліквідності балансу слід зіставити співвідношення активів і зобов'язань.

Баланс може мати абсолютну, нормальну, критичну ліквідність або бути неліквідним.

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо мають місце такі співвідношення: А1? П I; А2? П2; A3? ПЗ; А4 <П4.

Виконання перших трьох нерівностей тягне виконання і четвертого нерівності. Виконання четвертого нерівності свідчить про дотримання мінімального умови фінансової стійкості - наявності у підприємства власних оборотних коштів.

У разі, коли одна чи кілька нерівностей системи мають знак, протилежний зафіксованим в оптимальному варіанті, ліквідність балансу відрізняється від абсолютної. При цьому нестачу коштів в одній групі активів компенсується їх надлишком по іншій групі у вартісній оцінці, у реальній же ситуації менш ліквідні активи не можуть замістити більш ліквідні.

Баланс має нормальну ліквідність, якщо виконуються наступні співвідношення: А1 + А2? П1 + П2; АЗ? ПЗ; А4 <П4.

Баланс має критичну ліквідність, якщо виконуються наступні співвідношення: А1 + А2 + АЗ? П 1 + П2 + ПЗ; А4 <П4.

Баланс є абсолютно неліквідним - за умови А4> П4.

Аналіз ліквідності балансу ТОВ «Резонторг» наведено в таблиці 2.4.

Результати розрахунків показують, що зіставлення підсумків груп по активу і пасиву має наступний вигляд:

- 2010 рік: А1 <П1; А2 <П2; A3> ПЗ; А4> П4;

- 2011 рік: А1 <П1; А2 <П2; A3> ПЗ; А4> П4;

- 2012 рік: А1 <П1; А2 <П2; A3> ПЗ; А4> П4.

Дані показники свідчать про те, що баланс є абсолютно неліквідним.

Таблиця 2.4 - Аналіз ліквідності балансу

АКТИВ

2010 рік

2011 рік

2012 рік

ПАСИВ

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Платіжний надлишок (+) / недолік (-)

2010 рік

2011 рік

2012 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = 2-6

10 = 3-7

11 = 4-8

Найбільш ліквідні активи А1

67

169

181

Найбільш термінові зобов'язання П1

тисяча двісті дев'яносто один

один тисяча сімсот вісімдесят дві

1887

-1224

-1613

-1706

Швидко реалізовані активи А2

446

524

437

Короткострокові зобов'язання П2

1020

1000

968

-574

-476

-531

Повільно реалізовані активи A3

1392

1 784

1679

Довгострокові зобов'язання ПЗ

0

0

0

1392

1 784

1679

Важко реалізовані активи А4

708

+1036

1347

Постійні пасиви П4

302

731

789

406

305

558

БАЛАНС

2613

3513

3644

БАЛАНС

2613

3513

3644

0

0

0

За аналізований період зріс платіжний недолік найбільш ліквідних активів. Короткострокова заборгованість збільшилася більш швидкими темпами, ніж грошові кошти. Величина запасів перевищила довгострокові зобов'язання. Незважаючи на наявний платіжний надлишок по групі A3, він через низьку ліквідність запасів не зможе бути спрямований на покриття нестачі коштів для погашення найбільш термінових зобов'язань.

Більш детальним є аналіз платоспроможності організації за допомогою відносних показників платоспроможності. Для аналізу платоспроможності організації розраховуються фінансові коефіцієнти платоспроможності. Якщо фактичне значення коефіцієнта не відповідає нормальному обмеження, то оцінити його можна по динаміці (збільшення або зниження значення).

Платоспроможність - це наявність у підприємства коштів, в кількості, достатній для покриття всіх короткострокових зобов'язань і одночасного безперебійного здійснення комерційної діяльності.

Коефіцієнти, що характеризують платоспроможність розраховуються виходячи з даних балансу (див. Додаток 1,3,5).

Для комплексної оцінки платоспроможності підприємства в цілому, використовується загальний показник платоспроможності, який дозволяє здійснити оцінку зміни фінансової ситуації в організації з точки зору ліквідності, що обчислюється за формулою:

По.п. = (А1 + 0,5А2 + 0,3А3) / (П1 + 0,5П2 + 0,3П3)? 1

Даний показник застосовується також при виборі найбільш надійного партнера з декількох потенційних на основі звітності.

По.п.2010 = (67 + 0,5 * 446 + 0,3 * 1392) / (1291 + 0,5 * 1020 + 0,3 * 0) = 0,39;

По.п.2011 = (169 + 0,5 * 524 + 0,3 * 1784) / (1782 + 0,5 * 1000 + 0,3 * 0) = 0,42;

По.п.2012 = (181 + 0,5 * 437 + 0,3 * 1679) / (1887 + 0,5 * 968 + 0,3 * 0) = 0,38.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності - відображає платоспроможність на дату складання балансу, характеризує миттєву здатність виконати короткострокові зобов'язання організації найближчим часом за рахунок вільних грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень. Коефіцієнт розраховується як відношення всіх ліквідних активів до короткострокової заборгованості.

Ка.л. = А1 / (П1 + П2) бажане значення Ка.л. ? 0,2ч0,5.

Ка.л. 2010 = 67 / (1291 + 1020) = 0,029;

Ка.л. 2011 = 169 / (1782 + 1000) = 0,061;

Ка.л. 2012 = 181 / (1887 + 968) = 0,063.

Коефіцієнт проміжної ліквідності ( «критичної оцінки») -показує, яку частину короткострокових зобов'язань організація може негайно погасити за рахунок грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень і короткострокової дебіторської заборгованості.

Кп.л. = (А1 + А2) / (П1 + П2)? 0,7ч0,8; бажане значення Кп.л. ? 1.

Кп.л.2010 = (67 + 446) / (1291 + 1020) = 0,22;

Кп.л.2011 = (169 + 524) / (1782 + 1000) = 0,25;

Кп.л.2012 = (181 + 437) / (1887 + 968) = 0,22.

Коефіцієнт поточної ліквідності - показує, яку частину поточних зобов'язань за кредитами і розрахунками підприємство може погасити, мобілізувавши всі оборотні кошти.

Кт.л. = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2) - мінімальне значення Кт.л. = 1,0-1,5, оптимальне значення Кт.л. = 2,5-3,5.

Кт.л.2010 = (67 + 446 + 1392) / (1291 + 1020) = 0,82;

Кт.л.2011 = (169 + 524 + 1784) / (1782 + 1000) = 0,89;

Кт.л.2012 = (181 + 437 + 1679) / (1887 + 968) = 0,80.

Коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу показує, яка частина функціонуючого капіталу знерухомлені в запасах і довгострокової дебіторської заборгованості.

Км.к. = А3 / ((А1 + А2 + А3) - (П1 + П2)).

Км.к.2010 = 1392 / (67 + 446 + 1392) - (1291 + 1020) = -3,429;

Км.к.2011 = 1784 / (169 + 524 + 1784) - (1782 + 1000) = -5,849;

Км.к.2012 = 1679 / (181 + 437 + 1679) - (1887 + 968) = -3,009.

Зниження показника в динаміці є позитивним ефектом.

Частка оборотних коштів в активах - показує, який питому вагу займають оборотні активи в загальній сумі майна організації, структуру оборотних коштів.

Дод. = (А1 + А2 + А3) / (А1 + А2 + А3 + А4), бажане значення Дод. ? 0,5.

Доб.2010 = (67 + 446 + 1392) / (67 + 446 + 1392 + 708) = 0,729;

Доб.2011 = (169 + 524 + 1784) / (169 + 524 + 1784 + 1036) = 0,705;

Доб.2012 = (181 + 437 + 1679) / (181 + 437 + 1679 + 1347) = 0,630.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами - характеризує наявність власних оборотних коштів у організації, необхідних для її поточної діяльності; показує, яка частина оборотних активів сформована за рахунок власних джерел.

Ко.с. = (П4 А4) / (А1 + А2 + А3), бажане значення Ко.с ..? 0,1.

Ко.с.2010 = (302-708) / (67 + 446 + 1392) = - 0,213;

Ко.с.2011 = (731-1036) / (169 + 524 + 1784) = - 0,123;

Ко.с.2012 = (789-1347) / (181 + 437 + 1679) = - 0,243.

Коефіцієнти, що характеризують платоспроможність ТОВ «Резонторг», мають значення, наведені в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 - Фінансові коефіцієнти платоспроможності

коефіцієнти платоспроможності

нормативні значення

2010 рік

2011 рік

2012 рік

відхилення

2011 До 2010

2012 До 2011

2012 До 2010

Загальний показник платоспроможності L1

? 1

0,393

0,423

0,381

0,03

-0,042

-0,012

Коефіцієнт абсолютної ліквідності L2

? 0,2ч0,5

0,029

0,061

0,063

0,032

0,002

0,034

Коефіцієнт швидкої ліквідності L3

? 0,7ч1

0,222

0,249

0,216

0,027

-0,033

-0,006

Коефіцієнт поточної ліквідності L4

2,5ч3,5

0,824

0,890

0,805

0,066

-0,085

-0,019

Коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу L5

0,1ч1,0

-3,429

-5,849

-3,009

-2,420

2,84

0,42

Частка оборотних коштів в активах L6

? 0,5

0,729

0,705

0,630

-0,024

-0,075

-0,099

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами L7

? 0,1

-0,213

-0,123

-0,243

0,09

0,12

-0,03

Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує також і кредитоспроможність підприємства:

1).Якщо L4> 1,5, то підприємство кредитоспроможне;

2). Якщо L4 <1, то підприємство некредитоспроможних.

Виходячи з вищеназваних критеріїв оцінки кредитоспроможності, аналізоване підприємство некредитоспроможних. В цілому можна зробити висновок, що підприємство знаходиться в нестійкому фінансовому стані.

В кінці звітного періоду організація могла сплатити лише 6% своїх короткострокових зобов'язань. Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, то близько 25% поточних зобов'язань може бути погашено не тільки за рахунок грошових коштів і надходжень від різних дебіторів. Коефіцієнт поточної ліквідності дозволяє встановити, що поточні активи незначно покривають короткострокові зобов'язання. Оскільки співвідношення поточних активів і короткострокових зобов'язань низька, то можна говорити про високий фінансовий ризик, пов'язаний з тим, що організація не в змозі оплатити свої рахунки. Не всі активи можуть бути реалізовані в терміновому порядку, отже, виникає загроза для фінансової стабільності організації.

У підприємства є можливість реалізувати основні засоби, за рахунок чого формується фінансовий результат (прибуток) або збиток від іншої реалізації, який збільшує (зменшує) балансовий прибуток підприємства. Зменшується розмір основних засобів, підвищується ліквідність балансу, прискорюється оборот всього капіталу. Однак оцінка даної операції повинна в першу чергу проводитися з точки зору потреби підприємства в реалізованих об'єктах основних засобів, можливості їх заміщення більш оптимальними за вартістю їх змісту.

Фінансова стійкість - характеристика стабільності фінансового становища підприємства, що забезпечується високою часткою власного капіталу в загальній сумі використовуваних їх фінансових коштів. Завданням аналізу фінансової стійкості є оцінка ступеня незалежності від позикових джерел фінансування, зростає чи знижується рівень незалежності.

Довгострокові пасиви (кредити і позики) і власний капітал спрямовуються переважно на придбання основних засобів, на капітальні вкладення та інші необоротні активи. Для того щоб виконувалася умова платоспроможності, необхідно, щоб грошові кошти і кошти в розрахунках, а також матеріальні оборотні активи покривали короткострокові пасиви.

Фінансова стійкість оцінюється за допомогою аналізу структури коштів підприємства, співвідношення вартості товарних запасів і власних і позикових джерел їх формування, співвідношення короткострокових і довгострокових активів і зобов'язань. Фінансова стійкість - це певний стан рахунків підприємства, яке гарантуватиме його постійну платоспроможність. Знання граничних меж зміни джерел засобів для покриття вкладень капіталу в основні фонди чи виробничі запаси дозволяє генерувати такі потоки господарських операцій, які ведуть до поліпшення фінансового стану підприємства, до підвищення його стійкості Показники фінансової стійкості характеризують стан та структуру активів підприємств і їх забезпеченість джерелами покриття ( пасивами).

Необхідно дотримуватися наступне співвідношення:

Оборотні активи <(Власний капітал * 2 - Необоротні активи) або рядок балансу 290 <(рядок балансу 490 * 2 - рядок балансу 190).

2010 рік: 1905> (302 * 2 - 708);

2011 рік: 2477> (731 * 2-1036);

2011 рік: 2297> (789 * 2 - 1347).

Як видно з розрахунку, співвідношення не виконується, отже, підприємство фінансово нестійке.

Це найпростіший і приблизний спосіб оцінки фінансової стійкості. Для найбільш детального і часто застосовуваного методу оцінки фінансової стійкості організації використовують коефіцієнтний аналіз, який характеризують структуру використовуваного капіталу підприємства з позицій ступеня фінансової стабільності його розвитку в майбутньому періоді.

Коефіцієнт капіталізації (плече фінансового важеля) - відображає співвідношення позикового і власного капіталів і показує, скільки позикових коштів організація залучає на 1 карбованець власного капіталу.

Кк. = (Позиковий капітал (рядок балансу 590) + залучений капітал (рядок балансу 690)) / власний капітал (рядок балансу 490) <1,5.

Кк.2010 рік: 2311/302 = 7,652;

Кк.2011 рік: 2782/731 = 3,806;

Кк.2012 рік: 2855/789 = 3,619.

Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами фінансування (власними оборотними засобами) - показує, яка частина оборотних активів фінансується за рахунок власних джерел.

Коб. = (Власний капітал (рядок балансу 490) - необоротні активи (рядок балансу 190)) / оборотні активи (рядок балансу 290)> 0,1 опт. > 0,5.

Коб.2010 рік: (302 - 708) / 1905 = -0,213;

Коб.2011 рік: (731 - 1036) / 2477 = -0,123;

Коб.2012 рік: (789 - 1347) / 2297 = -0,243.

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) - показує питому вагу власних коштів у загальній сумі джерел фінансування, яка частина активів організації сформована за рахунок власних коштів. Вважається, що частка власних коштів в пасивах повинна перевищувати частку Заєн коштів з метою підтримки стабільної фінансової структури. Високе значення коефіцієнта відображає мінімальний фінансовий ризик і хороші можливості для залучення додаткових позикових коштів.

Ка. = Власний капітал (рядок балансу 490) / валюта балансу (рядок балансу 700)? 0,4ч0,6

Коб.2010 рік: 302/2613 = 0,116;

Коб.2011 рік: 731/3513 = 0,208;

Коб.2012 рік: 789/3644 = 0,217.

Коефіцієнт фінансування - показує кількість власного капіталу припадає на 1 рубль позикових і залучених коштів, яка частина діяльності фінансується за рахунок власних, а яка - за рахунок позикових коштів.

Кф. = Власний капітал (рядок балансу 490) / позиковий капітал (рядки балансу 590 та 690)> 0,7 опт. = 1,5

Кф.2010 рік: 302/2311 = 0,131;

Кф.2011 рік: 731/2782 = 0,263;

Кф.2012 рік: 789/2855 = 0,276.

Коефіцієнт фінансової стійкості - показує, яка частина активу фінансується за рахунок стійких джерел.

Кф.у. = (власний капітал (рядок балансу 490) + довгострокові обязател'ства) (рядок балансу 590) / валюта балансу (рядок балансу 700)? 0,6.

Кф.у.2010 рік: 302 + 2311/2613 = 1;

Кф.у.2011 рік: 731 + 2782/3513 = 1;

Кф.у.2012 рік: 789 +2855/3644 = 1.

У таблиці 2.5 представлені дані фінансової стійкості підприємства ТОВ «Резонторг»

Таблиця 2.5 - Показники фінансової стійкості ТОВ «Резонторг»

найменування показника

Нормативні значення

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Відхилення 2011 року

2011 До 2010

2012 До 2011

2012 До 2010

Коефіцієнт капіталізації U1,%

<1,5

7,652

3,806

3,619

-3,846

-0,187

-4,033

Коефіцієнт забезпечення власними джерелами фінансування U2,%

> 0,1 опт. 0,5

-0,213

-0,123

-0,243

0,09

-0,12

-0,03

Коефіцієнт фінансової незалежності U3,%

? 0,4ч0,6

0,116

0,208

0,217

0,092

0,009

0,101

Коефіцієнт фінансування U4,%

> 0,1; опт. 1,5

0,131

0,263

0,276

0,132

0,013

0,145

Коефіцієнт фінансової стійкості U5,%

? 0,6

1

1

1

0,000

0,000

0,000

Рівень загальної фінансової незалежності визначається питомою вагою власного капіталу організації в загальній його величині. Коефіцієнт фінансової незалежності відображає ступінь незалежності організації від позикових джерел. Він показує, що в середньому 18% активів підприємства сформовані за рахунок власних коштів, однак простежується збільшення даного показника. Позиковий капітал організації перевищує власний в середньому в 5 разів - це негативно позначається на фінансовій незалежності підприємства, однак висока частка позикового капіталу за аналізований значно знижується, що говорить про позитивну тенденцію, але все ж має незначний вплив на стан підприємства в цілому. Фінансове становище підприємства за звітний період можливо охарактеризувати значним поліпшенням в 2011 році в порівнянні з попереднім, проте через погіршення показників в 2012 році істотних змін не відбулося. Як на початку періоду, так і в кінці підприємство знаходилося в нестійкому фінансовому стані. Це обумовлено недоліком власних оборотних коштів.

Необхідно відзначити, що не існує якихось єдиних нормативних критеріїв для розглянутих показників. Вони залежать від багатьох чинників: галузевої приналежності підприємства, принципів кредитування, сформованої структури джерел коштів, оборотності оборотних коштів, репутації підприємства та ін. Можна сказати лише, що власники підприємства (акціонери, інвестори і т. Д.) Вважають за краще розумний зростання в динаміці частки позикових коштів і навпаки, кредитори (постачальники сировини, банки, контрагенти і т. д.) віддають перевагу підприємствам з високою часткою власного капіталу.

Узагальнюючим показником фінансової незалежності є надлишок чи недолік джерел коштів для формування запасів, який визначається у вигляді різниці величини джерел засобів і величини запасів. Для характеристики достатності джерел фінансування для формування матеріальних оборотних коштів використовується кілька показників, які відображають різні види джерел.

1. Наявність власних оборотних коштів. Цей показник характеризує чистий оборотний капітал. Його збільшення в порівнянні з попереднім періодом свідчить про подальший розвиток діяльності підприємства. У формалізованому вигляді наявність власних оборотних коштів можна записати в такий спосіб:

СОС = Капітал і резерви (рядок балансу 490) - Необоротні активи (рядок балансу 190).

СОС 2010год = 302 - 708 = -406;

СОС 2011рік = 731 - 1036 = -305;

СОС 2012год = 789 - тисяча триста сорок сім = -558.

2. Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів або функціонуючий капітал. Визначається шляхом збільшення попереднього показника на суму довгострокових пасивів:

ФК = (Капітал і резерви (рядок балансу 490) + Довгострокові пасиви (рядок балансу 590)) - Необоротні активи (рядок балансу 190).

ФК 2010год = (302 + 0) - 708 = -406;

ФК 2011рік = (731+ 0) - 1036 = -305;

ФК 2012год = (789+ 0) - 1347 = -558.

3. Загальна величина основних джерел формування запасів. Визначається шляхом збільшення попереднього показника на суму короткострокових позикових коштів:

ОІ = (Капітал і резерви (рядок балансу 490) + Довгострокові пасиви (рядок балансу 590) + Короткострокові позики і кредити (рядок балансу 690)) - Необоротні активи (рядок балансу 190).

ОІ 2010 рік = (302 + 0 + 2311) - 708 = 1905

ОІ 2011рік = (731+ 0 + 2782) - 1036 = 2477;

ОІ 2012год = (789+ 0 + 2855) - одна тисяча триста сорок сім = 2297.

Трьом показникам наявності джерел формування запасів відповідають три показники забезпеченості запасів джерелами формування:

1. Надлишок (+) або недолік (-) власних оборотних коштів:

± Фс = СОС - З,

де З = Загальна величина запасів (стор.210 балансу)

± Фс 2010год = -406 - 1370 = - 1 776;

± Фс 2011рік = -305 - 1743 = - 2048;

± Фс 2012год = -558 - 1641 = - 2199.

2. Надлишок (+) або недолік (-) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів:

± Фт = ФК - З;

± Фт 2010год = -406- 1370 = - 1776;

± Фт 2011рік = -305- тисячі сімсот сорок три = - 2048;

± Фт 2012год = -558- 1 641 = - 2199.

3. Надлишок (+) або недолік (-) загальної величини основних джерел для формування запасів:

± Фо = ОІ-З.

± Фо 2010год = 1905 - 1370 = 535;

± Фо 2011рік = 2477 - 1743 = 734;

± Фо 2012год = 2297 - 1 641 = 656.

За допомогою цих показників ми можемо визначити трикомпонентний показник типу фінансової ситуації:

S (ф) = 1, есліФ> 0,

0, якщо Ф <0

Виділяють 4 типи фінансової ситуації:

якщо S {1; 1; 1} - абсолютна фінансова незалежність, коли запаси повністю формуються за рахунок власних оборотних коштів, тобто підприємство абсолютно не залежить від зовнішніх кредиторів. Однак таку ситуацію не можна розглядати як ідеальну, оскільки вона означає, що керівництво підприємства не вміє, не хоче або не має можливості використовувати зовнішні джерела фінансування основної діяльності.

якщо S {0; 1; 1} - нормальна фінансова незалежність, яка гарантує платоспроможність. Для формування запасів підприємству достатньо власних і довгострокових джерел фінансування, тобто підприємство для покриття запасів і витрат успішно використовує і комбінує різні джерела коштів, як власні, так і залучені.

якщо S {0; 0; 1} - нестійкий фінансовий стан, коли для формування запасів підприємству поряд з власними і довгостроковими джерелами необхідно залучати короткострокові позикові кошти. Цей стан пов'язане з порушенням платоспроможності, але при якому все-таки зберігається можливість відновлення рівноваги шляхом поповнення джерел власних коштів за рахунок скорочення дебіторської заборгованості, прискорення оборотності запасів.

якщо S {0; 0; 0} - кризовий фінансовий стан, при якому підприємство повністю залежить від позикових джерел фінансування. Власного і позикового капіталів не вистачає на фінансування матеріальних оборотних коштів, тобто поповнення запасів йде за рахунок коштів, що утворюються в результаті уповільнення погашення кредиторської заборгованості.

На основі даних балансу наведених в додатках 1,3,5 побудуємо таблицю 2.6 аналізованого підприємстві, що дозволяє найбільш наочно оцінити джерела фінансування.

Таблиця 2.6 - Оцінка достатності джерел фінансування

Показник джерел коштів

2010 рік

2011 рік

2012 рік

зміна

1

2

3

4

5 = 3-2

6 = 4-3

7 = 4-2

1.Визначення величини

1.1 наявність власних оборотних коштів - СОС

-406

-305

-558

101

-253

152

1.2 наявність власних і довгострокових джерел формування запасів (функціонуючий капітал) - ФК

-406

-305

-558

101

-253

152

1.3 загальна величина джерел формування запасів - ОІ

1905

2477

2297

572

-180

392

2. Визначення надлишку (+) або нестачі (-) джерел коштів для покриття запасів

2.1 Надлишок або нестача власних джерел формування запасів - Ф (с)

-1776

-2048

-2199

-272

-151

-423

2.2 Надлишок або нестача власних і довгострокових джерел формування запасів-Ф (т)

-1776

-2048

-2199

-272

-151

-423

2.3. 2 Надлишок або нестача загальних джерел формування запасів-Ф (о)

535

734

656

199

-78

121

Трикомпонентний показник типу фінансової ситуації за аналізований період S {0; 0; 1}, що свідчить про нестійкому фінансовому стані аналізованого підприємства.

Ділова активність у фінансовому аспекті проявляється у швидкості обороту коштів. Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів - показників оборотності, які є найбільш загальною характеристикою результативності фінансово-господарської діяльності

По-перше, від швидкості обороту коштів залежить розмір річного обороту.

По-друге, з розмірами обороту, а, отже, і з оборотністю пов'язана відносна величина умовно-постійних витрат: чим швидше оборот, тим менше на кожен оборот доводиться цих витрат.

По-третє, прискорення обороту на тій чи іншій стадії кругообігу засобів тягне за собою прискорення обороту і на інших стадіях. Фінансове становище організації, її платоспроможність залежать від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші.

Для аналізу ділової активності організації використовують дві групи показників:

- загальні показники оборотності;

- показники управління активами.

Оборотність коштів, вкладених в майно організації, може оцінюватися:

- швидкістю обороту - кількістю оборотів, яке роблять за аналізований період капітал організації або його складові;

- періодом обороту - середнім терміном, за який повертаються в господарську діяльність організації грошові кошти, вкладені у виробничо-комерційні операції.

Інформація про величину виручки від продажу міститься у формі №2 «Звіт про фінансові результати». Середня величина активів для розрахунку коефіцієнтів ділової активності визначається по балансу за формулою середньої арифметичної.

У загальному вигляді універсальні формули розрахунку показників виглядають наступним чином:

Коефіцієнти оборотності коштів (обороти) = Виручка від продажів / Середня за період величина коштів.

Для оцінки ділової активності розраховуються і аналізуються наступні коефіцієнти:

1. Коефіцієнт загальної оборотності капіталу (ресурсоотдачи) -показує ефективність використання майна і відображає швидкість обороту (у кількості оборотів за період всього капіталу організації) всього капіталу організації. Показує, скільки виручки від продажів отримує організація з кожного рубля активу.

До об. кап. = виручка від продажів / середня вартість активів = рядок 010 (ф.№2) / 0,5 * (рядок 190+ рядок 290 (ф.№1)).

До об. кап.2010 = 12962 / 0,5 * (2613 + 1417) = 6,433;

До об. кап.2011 = 15821 / 0,5 * (2613 + 3513) = 10,330;

До об. кап.2012 = 15228 / 0,5 * (3513 + 3644) = 4,255.

2. Коефіцієнт оборотності оборотних (мобільних) коштів - відображає кількість оборотів, скоєних обіговими коштами за аналізований період. Показує, скільки виручки від продажів отримує організація з кожної гривні, вкладеної в оборотні активи.

До об. про. = виручка від продажів / середня вартість оборотних активів = рядок 010 (ф.№2) / 0,5 * рядок 290 (ф.№1).

До об. об.2010 = 12962 / 0,5 * (1005 + 1905) = 8,909;

До об. об.2011 = 15821 / 0,5 * (1905 + 2477) = 7,221;

До об. об.2012 = 15228 / 0,5 * (2477 + 2297) = 6,38.

3. Період обороту оборотних коштів - показує тривалість обороту всіх оборотних коштів підприємства (як матеріальних, так і грошових).

П о.о. = середня вартість оборотних коштів * t / виручка від продажів = рядок 290 (ф № 1) / рядок 010 (ф № 2)

П о.з.2010 = 365 / 8,909 = 40,97;

П о.з.2011 = 365 / 7,221 = 50,547;

П о.з.2012 = 365 / 6,38 = 57,21.

4. Фондовіддача - показує ефективність використання основних засобів організації і відображає розмір виручки, що припадає на 1 рубль вартості основних засобів.

Ф = виручка від продажів / середня вартість основних засобів = рядок 010 (ф.№2) / 0,5 * рядок 120 (ф.№1).

Ф 2010 = 12962 / 0,5 * (412 + 708) = 23,146;

Ф 2011 = 15821 / 0,5 * (708 + 1036) = 18,061;

Ф 2012 = 15228 / 0,5 * (1036 + 1347) = 12,781.

5. Коефіцієнт віддачі власного капіталу - показує швидкість обороту власного капіталу. Відображає, скільки рублів виручки припадає на 1 карбованець вкладеного власного капіталу.

До об.с.к. = виручка від продажів / середня вартість власного капіталу = рядок 010 (ф.№2) / 0,5 * рядок 490 (ф.№1).

До об.с.к.2010 = 12962 / 0,5 * (622 + 302) = 28,056;

До об.с.к.2011 = 15821 / 0,5 * (302 + 731) = 30,631;

До об.с.к.2012 = 15228 / 0,5 * (731 + 789) = 20,037.

6. Коефіцієнт оборотності запасів - показує швидкість обороту матеріальних засобів.

До об.з. = виручка від продажів / середня вартість запасів = рядок 010 (ф.№2) / 0,5 * рядок 210 (ф.№1).

До об.з.2010 = 12962 / 0,5 * (682 + 1370) = 12,634;

До об.з.2011 = 15821 / 0,5 * (1370 + 1743) = 10,164;

До об.з.2012 = 15228 / 0,5 * (1743 + 1641) = 9.

7. Період обороту запасів - показує, за скільки днів в середньому обертаються запаси в аналізованому періоді. Характеризує період часу, необхідний для перетворення запасів у готову продукцію і її реалізацію.

П О.З. = середня вартість запасів * t / виручка від продажів = рядок 210 (ф № 1) / рядок 010 (ф № 2)

П о.з.2010 = 365 / 12,634 = 28,890;

П о.з.2011 = 365 / 10,164 = 35,911;

П о.з.2012 = 365/9 = 40,556.

8. Коефіцієнт оборотності грошових коштів - показує швидкість обороту грошових коштів.

8. Чуєв І.М., Чуєва Л.Н. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності / І.М. Чуєв, Л.Н. Чуєва. - М .: Дашков і К, 2013. - 384 с.

9. Шеремет А.Д. Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу діяльності комерційних організацій / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. - М .: Инфра-М, 2008. - 208с.

10. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: навч. посібник / А.І. Алексєєва, Ю.В. Васильєв, О.В. Малєєва, Л.І. Ушвіцкій. - М .: КноРус, 2009. - 688с.

11. Аналіз фінансової звітності: навч. посібник / під ред. О.В. Ефимовой, М.В. Мельник. - 4-е изд., Испр. і доп. - М .: Омега-Л, 2009. - 451 с.

12. Аналіз фінансової звітності: підручник / за ред. М.А. Вахрушина, Н.С. Пласкова. - М .: Вузівський підручник, 2007. - 367с.

13. Аналіз господарської діяльності: навч. посібник / [Баріленко В.І. та ін.]; під ред. В.І. Баріленко. - М .: Видавництво «Омега-Л», 2009. - 414с., Іл.табл.- (Вища фінансова освіта)

14. Фінансовий менеджмент / за ред. Поляка Г.Б. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Юніті-Дана, 2009. - 528 с.

15. Мнацаканян А.Г., Настин Ю.Я. Методичні вказівки з написання випускних кваліфікаційних робіт - загальні вимоги / А.Г.Мнацаканян, Настин Ю.Я. - Калінінград, Изд-во ФГБОУ ВПО «КДТУ», 2012. - 31с.

16. Мнацаканян А.Г., Настин Ю.Я., Круглова Е.С. Методичні вказівки з оформлення навчальних текстових робіт / А.Г. Мнацаканян, Настин Ю.Я., Е.С. Круглова. - Калінінград, Изд-во ФГБОУ ВПО «КДТУ», 2012. - 17с.

17. Етрілл П. Фінансовий менеджмент для нефахівців. 3-е изд. / Пер. з англ. під ред. Е.Н. Бондаревской. - СПб .: Пітер, 2006. - 608 с: ил. - (Серія «Класика МВА»).

18. Черненко А.В. Про використання показника обсягу продажів у фінансовому аналізі // Аудитор. - 2012. - № 11. - C. 38-40

19. Бурцев В.В. Аналіз результатів продажів компанії: методологія і практичний приклад // Управління продажами. - 2009. - №5. - С. 20-22

20. Волков Д. Оцінка конкурентоспроможності підприємства: теоретико-методологічні підходи / Д.Волков // Вести вищих навчальних закладів Чорнозем'я. - 2010. - №1 (19). - с.96-100

21. Бібліотека публікацій з менеджменту, маркетингу та фінансів

22. Бібліотека маркетингу

додаток А

Бухгалтерський баланс ТОВ «Резонторг» на період з 2010 по 2012 рік

додаток Б

Звіт про прибутки і збитки ТОВ «Резонторг» за 2011

додаток В

Звіт про фінансові результати ТОВ «Резонторг» за 2012 рік

додаток Г

SWOT - аналіз підприємства ТОВ "Резонторг"

фактори

S

W

O

T

1. Сильний і відомий кожному споживачеві бренд

+

2. Висококваліфіковані співробітники управлінської ланки

+

3. Добре налагоджені шляхи надходження товарів

+

4 Довгострокові і надійні відносини з постачальниками

+

5 Сталість і широким асортиментом. якісний товар

+

6. Середній рівень заробітної плати

+

7. Не достатня мотивація співробітників

+

8. Рівень цін не вище, ніж у конкурентів

+

9. Зростання оптової торгівлі в області

+

10. Використання новітніх технології в обладнанні

+

11увелеченіе пропонованого товару

+

12.Налічіе сильних конкурентів в галузі

+

13. Науково-технічна відсталість країни

+

14. Нестабільна економічна ситуація в країні та світі

+

15. Постійно змінюється податкова політика

+

додаток Д

SWOT - аналіз зважена бальна оцінка ТОВ «Резонторг»

S - Сильні сторони

значимість

оцінка

Зважена оцінка в балах

частка%

1. Сильний і відомий кожному споживачеві бренд

3

3

9

11.25

2. Висококваліфіковані співробітники управлінської ланки

5

4

20

25

3. Добре налагоджені шляхи надходження товарів

5

5

25

31.25

4. Сталість і широта асортименту

2

5

10

12.5

5. Довгострокові і надійні відносини з постачальниками

4

4

16

20

Разом:

80

100

W - слабкі сторони

1. Середній рівень заробітної плати

2

2

4

7.4

2.Недостаточно ефективна робота по залученню клієнтів;

3

5

15

27.8

3. Недостатня мотивація співробітників

4

5

20

37

Разом:

39

72.2

O - Можливості

1.Рост оптової торгівлі в області;

5

2

10

12.2

2.Використання новітніх технологій в обладнанні.

4

5

20

24.4

3.Расшіреніеассортімента товару

4

4

16

19.5

Разом:

46

56.1

T - Загрози

1. Наявність сильних конкурентів в галузі

4

3

12

11.1

2. Науково-технічна відсталість країни

3

2

6

5.6

3.Нестабільная економічна ситуація в країні та світі

3

4

12

11.1

4. Постійно змінюється податкова політика

5

5

25

23.2

Разом:

55

51


Головна сторінка


    Головна сторінкаАналіз фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ "Резонторг"

Скачати 140.2 Kb.