• 2.6 Висновки до розділу 2.
 • 3. Аналіз фінансового стану підприємства
 • 3.2. Аналіз джерел формування капіталу підприємства.
 • 3.3. Аналіз майнового комплексу підприємства
 • 3.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства
 • 3.5 Діагностика ризику банкрутства
 • 3.5.2. Модель інтегральної бальної оцінки
 • 3.6.Вивод по главі 3.
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації24.07.2017
  Розмір51.91 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 51.91 Kb.

  Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

  p>

  0

  0

  0

  0

  Прибуток минулих ліг, виявлення в вогні гном році

  0

  10371

  10371

  0,00

  16,65

  16,65

  Отримані пені, штрафи, неустойки та інші види санкцій за порушення господарських договорів, присуджені або визнані боржником

  0

  0

  0

  0,00

  0,00

  0,00

  Вартість зарахованого на баланс майна, що опинилося в надлишку за результатами інвентаризації

  3225

  20186

  16961

  6,76

  32,42

  25,66

  Позитивні курсові різниці

  43901

  31614

  -12287

  92,03

  50,77

  -41,26

  Інші види внеріалізаціонние доходів

  579

  102

  -477

  1,21

  0,16

  -1,05

  Разом внеріалізаціонние доходи

  47705

  62273

  14568

  100

  100

  0

  Сплачені штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій за порушення господарських договорів

  7

  3275

  3268

  0,01

  3,56

  3,55

  Збитки по операціях минулих років, виявлених у звітному році

  19

  20425

  20406

  0,03

  22,19

  22,16

  Судові витрати

  0

  0

  0

  0,00

  0.00

  0,00

  Нестачі, виявлені при Инвента-ризації

  692

  451

  -241

  1,08

  0,49

  -0,59

  Суми дебіторської заборгованості, за якими витік термін позовної давності, а також суми інших боргів, нереальних для стягнення

  0

  29

  29

  0,00

  0,03

  0,03

  Негативні курсові різниці

  31180

  41442

  10262

  48,77

  45,03

  -3,74

  Премія, Мат.помощь, подарунки

  8072

  4028

  -4044

  12,63

  4,38

  -8,25

  Витрати на невиробничі цілі

  10670

  8057

  -2613

  16,69

  8,75

  -7,94

  Благодійна допомога

  5800

  6240

  440

  9,07

  6,78

  -2,29

  Витрати по обслужив. Виробництвам І господарствам

  2628

  6808

  4180

  4,11

  7,40

  3,29

  Інші внеріалізаціонние витрати

  4862

  1276

  -3586

  7,61

  1,39

  -6,22

  Разом внеріалізаціонние витрати

  63930

  92031

  28101

  100

  100

  0

  Висновок: позареалізаційні витрати перевищують позареалізаційні доходи, що свідчить про неефективну позареалізаційної діяльності даного підприємства.

  2.6 Висновки до розділу 2.

  Виходячи з результатів аналізу складу і динаміки прибутку підприємства та аналізу інших фінансових доходів і витрат видно, що основний розмір прибутку підприємства залежить від обсягу реалізованої продукції. Необхідно більш ефективно розвивати операційні і позареалізаційні діяльність підприємства.

  Необхідно збільшити якість прибутку від основної діяльності за рахунок зростання обсягу продажів, зниженням собівартості продукції.

  Збільшення ціни позитивно впливає на прибуток підприємства та рентабельність, Аналізуючи табл. 1.4 можна зробити висновок, що прибуток збільшився в основному за рахунок зміни ціни за всіма видами продукції. У загальній картині, навіть збільшення собівартості за всіма видами продукції, що випускається в сумі не спричинило зниження прибутку. Необхідно збільшити рентабельність за рахунок зменшення собівартості та збільшення питомої ваги більш рентабельних видів продукції в загальному обсязі реалізації, зростанням обсягу продажів, зниженням собівартості продукції. Низьке якост-ство прибутку характеризується зростанням цін на продукцію без збільшення фі-зического обсягу продажів і зниження витрат на карбованець продукції.

  3. Аналіз фінансового стану підприємства

  3.1. Поняття, значення і завдання аналізу фінансового стану підприємства і його фінансової стійкості.

  У процесі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності відбувається безперервний процес кругообігу капіталу, змінюються структура засобів і джерел їх формування, наявність і потреба у фінансових ресурсах і як наслідок - фінансовий стан підприємства, зовнішнім проявом якого виступає платоспроможність.

  Фінансовий стан може бути стійким, нестійким (передкризовому) і кризовим. Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі, переносити непередбачені потрясіння і підтримувати свою платоспроможність у несприятливих обставинах свідчить про його стійкий фінансовий стан, і навпаки.

  Фінансова стійкість підприємства - це здатність суб'єкта господарювання функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів в змінюється внутрішньому та зовнішньому середовищі, яке гарантуватиме його платоспроможність та інвестиційну привабливість у довгостроковій перспективі в межах допустимого рівня ризику. Основні завдання аналізу:

  1. Своєчасна і об'єктивна діагностика фінансового стану підприємства, встановлення його «больових точок» і вивчення причин їх утворення.

  2. Пошук резервів поліпшення фінансового стану підприємства, його платоспроможності та фінансової стійкості.

  3. Розробка конкретних рекомендацій, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.

  4. Прогнозування можливих фінансових результатів і розробка моделей фінансового стану при різноманітних варіантах використання ресурсів.

  3.2. Аналіз джерел формування капіталу підприємства.

  Керівництво підприємства повинно мати чітке уявлення, за рахунок яких джерел ресурсів воно буде здійснювати свою діяльність і в які сфери діяльності буде вкладати свій капітал. Турбота про забезпе-ченіі бізнесу необхідними фінансовими ресурсами є ключовим моментом в діяльності будь-якого підприємства.

  Капітал - це кошти, якими володіє суб'єкт господарювання для здійснення своєї діяльності з метою отримання прибутку.

  Таблиця 3.1

  Динаміка структури власного капіталу

  джерело капіталу

  сума

  Структура капіталу%

  п.р.

  к. м

  п.р.

  к. м

  відхилення

  Статутний капітал

  700 000

  700 000

  96,92

  96,681

  -0,25

  Додатковий капітал

  0

  0

  0,00

  0,00

  0,00

  Резервний капітал

  1 112

  1 112

  0,15

  "0,15

  0,00

  фонд накопичення

  0

  0

  0,00,

  0.00

  0,00

  Фонд соціальної сфери

  0

  0

  0,00

  0.00

  0,00

  Цільові фінансування я надходження

  0

  0

  0,00

  0,00

  0,00

  Нерозподілений прибуток

  21 122

  22 955

  2,92

  3,17

  0,25

  РАЗОМ

  722 234

  724 067

  100

  100

  Висновок: з таблиці 3.1 видно, що основна частка власного капіталу складається зі статутного капіталу (96,98% до кінця звітного року) і не значи-тельна частка в ньому резервного капіталу (0,15%) і нерозподіленого прибутку 3,17%) .

  Великий вплив на фінансовий стан підприємства надають со-ставши і структура позикових коштів, тобто співвідношення довгострокових, середньо-термінових і короткострокових фінансових зобов'язань.

  Таблиця 3.2

  Динаміка структури позикового капіталу

  джерело капіталу

  сума

  Структура капітана%

  п.р.

  к. м

  п.р.

  К.Г.

  відхилення

  Довгострокові кредити банків

  106928

  285 085

  5,00

  11,81

  6,81

  Короткострокові позикові кошти

  954915

  1 079917

  44,63

  44.72

  0,10

  Кредиторська заборгованість

  1 077918

  1 049 698

  50,38

  43,47

  -6,90

  постачальники та підрядники

  393 735

  379477

  18,40

  15,72

  -2,69

  векселі до сплати

  301 939

  25000

  14.11

  1,04

  -13,08

  по оплаті праці

  37611

  41 338

  1,76

  1,71

  -0,05

  по соціальному страхуванню і забезпеченню

  27 005

  67656

  1,26

  2,80

  1,54

  заборгованість перед бюджетом

  31 475

  61 982

  1,47

  2,57

  1,10

  аванси отримані

  194272

  354 708

  9,08

  14,69

  5,61

  інші кредитори

  91 881

  119537

  4,29

  4,95

  0,66

  розрахунки подівідендам

  0

  0

  0

  0

  0

  Доходи майбутніх періодів

  0

  0

  0,00

  0,00

  0,00

  РАЗОМ

  2 139761

  2414700

  100

  100

  Висновок: з таблиці 3.2 випливає, що за звітний період сума позикових коштів збільшилася незначно на 274 939 тис.руб. В основному це збільшення пов'язане зі збільшенням довгострокового кредиту банку на 6,81%. У підприємства зменшується кредиторської заборгованості перед постачальниками і підрядниками на 2,69%, спостерігається незначне зменшення заборгованості по оплаті праці.

  Залучення позикових коштів в оборот підприємства - явище нормальне, яка сприятиме тимчасовому поліпшенню фінансового стану за умови, що ці кошти не заморожуються на тривалий час в обороті і своєчасно повертаються. В іншому випадку може виникнути прострочена кредиторська задолжность, що в кінцевому підсумку приводь до виплати штрафів і погіршення фінансового становища.

  3.3. Аналіз майнового комплексу підприємства

  Фінансовий стан підприємства та його стійкість в значній мірі залежать від того, яким майном володіє підприємство, в які активи вкладено капітал, і який дохід вони приносять.

  Залежно від ступеня ризику вкладення капіталу розрізняють оборотний капітал:

  * З мінімальним ризиком вкладень (грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення);

  * З малим ризиком вкладень: дебіторська заборгованість за вирахуванням сумнівних боргів, виробничі запаси за вирахуванням залежаних, залишки готової продукції за вирахуванням не користується попитом, незавершене виробництво;

  * З високим ризиком вкладень: сумнівна дебіторська заборгованість, залежані запаси, що не користується попитом готова продукція.

  Таблиця 3.3

  Аналіз довгострокових активів

  Необоротні активи

  На початок року

  На кінець року

  Відхилення.

  %

  тис. руб

  %

  тис. руб

  %

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  НМА

  0

  0

  7

  0,001

  0,001

  Основні засоби

  673 499

  91,67

  764618

  84,575

  -7,093

  незавершене будівництво

  59784

  8,14

  89644

  9,916

  1,779

  Прибуткові вкладення в мат цінності

  819

  0,11

  464

  0.051

  -0.060

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Долгосрочнае фінансові вкладення

  612

  0,08

  49339

  5.457

  5,374

  Інші необоротні активи

  0

  0,00

  0

  0,000

  0.000

  РАЗОМ

  734714

  100

  904072

  100.00

  Висновок: з табл. 3.3 видно, що за звітний рік структура довгострокових активів аналізованого підприємства дещо змінилася: частка основних засобів в загальній сумі необоротних активів зменшилася на 7%, частка НЕ-завершеного будівництва збільшилася на 1,779%, частка довгострокових фі-нансових вкладень збільшилася на 5,37% .

  Таблиця 3.4.

  Аналіз структури оборотних коштів підприємства

  види засобів

  Наявність коштів, тис. Руб.

  Структура пор.

  п.р.

  к. м

  відхилення

  п.р.

  к. м

  відхилення

  запаси

  1 314955

  1 578 095

  263 140

  61,81

  70,62

  8,80

  Незавершене виробництво

  418769

  402 009

  -16760

  19,69

  17,99

  -1,70

  Готова продукція

  320 335

  402 983

  82648

  15,06

  1 8,03

  2,97

  Товари відвантажені

  103 138

  190963

  8782

  4,85

  8,55

  3,70

  Витрати майбутніх періодів

  16212

  18671

  2459

  0,76

  0,84

  0,07

  ПДВ по придбаних цінностях

  117 184

  80015

  -37 169

  5,51

  3,58

  -1,93

  Дебіторська заборгованість

  502 994

  529 470

  26476

  23,64

  23,69

  0,05

  Короткострокові фінансові вкладення

  32512

  1 849

  -30 663

  1,53

  0,08

  -1,45

  Грошові кошти

  159636

  8539

  -151 097

  7,50

  0,38

  -7,12

  РАЗОМ

  2 127281

  2 234 695

  107414

  100,00

  100,00

  Висновок: як видно з табл.3.4, найбільшу питому вагу в <активах мають запаси: на початок року - 61,8%, на кінець - 70,6 ° / року скоротилися питомі ваги: ​​незавершеного виробництва на 1,93%, короткострокових фінансових вкладень на 1,45% і коштів на 7,12%.

  3.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства

  Таблиця 3.5.

  Показники оцінки ліквідності активів і балансі

  показник

  Формула розрахунку

  2005

  2006

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  0,079

  0,005

  Коефіцієнт критичної ліквідності (проміжного покриття)

  0,17

  0,00488

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  1,04

  1,06

  Співвідношення важкореалізованих активів з постійним капіталом

  1,02

  1,25

  Висновок. За даними табл. 3.5 проаналізуємо показники оцінки ліквідності активів і балансу ВАТ «ПО« Красноярський завод комбайнів »за 2005 - 2006 рр. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена за рахунок наявної готівки. За 2005 р даний показник дорівнює 0,079, за 2006 р -0,005, тобто дуже незначна частина короткострокових зобов'язань гризе бути погашена за рахунок наявної готівки, і, варто відзначити, що в 2006 році значення показника значно зменшилася по відношенню до 2005 р, що говорить про погіршення ліквідності активів підприємства. Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує здатність підприємства погасити свою короткострокову заборгованість за рахунок наявних оборотних коштів (оптимальне значення від 1 до 2). Значення показника в 2005 р склало 1,04, в 2006 р - 1,06. Тобто значення показника оптимальні, що говорить про задовільному рівні ліквідності активів підприємства.

  Далі розглянемо показники оцінки фінансової стійкості. Коеф-фициент автономії характеризує, яка частина активів сформована за рахунок власних джерел коштів; показує незалежність фінансового со-стояння господарюючого суб'єкта від позикових джерел коштів (частка власних коштів у загальній сумі джерел). Коефіцієнт фінансування показує, яка частина діяльності підприємства фінансується за рахунок соб-дарських засобів. Оптимальне значення дорівнює 1.

  Таблиця 3.6

  Показники оцінки фінансової стійкості

  показник

  Формула розрахунку

  2005

  2006

  Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) 03> 0.5

  0.25

  0,23

  Коефіцієнт фінансової стійкості ОЗ 0.7

  0,29

  0.32

  Коефіцієнт фінансової залежності ОЗ 0,5

  0,75

  0,77

  Коефіцієнт фінансування ОЗ> 1

  0,34

  0,30

  Коефіцієнт маневреності О3> 0,1

  -0,02

  1

  -0,18

  Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними коштами ОЗ = 0, 1

  0,39

  0,45

  Висновок. У 2005 р коефіцієнт автономії дорівнює 0,25; в 2006 р дорівнює -0,23. Значення коефіцієнта менше оптимального значення, рівного 0,5 і більше. Це говорить про те, що підприємство залежно від позикових джерел коштів. Це ж показує коефіцієнт фінансової залежності, прямо пропорційний попередньому показнику, і в 2005 р, Він дорівнює 0,75, а в 2006 р дорівнює 0,77, тобто перевищує оптимальне значення, рівне 0,5. Значення коефіцієнта фінансування ВАТ «ПО« Красноярський завод комбайнів »за 2005 - 2006 рр. відповідно рівні: 0,34 і 0,3. Це означає, за рахунок власних коштів фінансується третину частини діяльності підприємства, тобто на підприємстві має місце нестача власних коштів. На даному підприємстві коефіцієнт маневреності негативний, що означає про нездатність підприємства підтримувати рівень власного оборотного капіталу й поповнювати оборотні кошти в разі потреби за рахунок власних джерел.

  Далі проведемо аналіз показників оборотності (в оборотах) активів, позикового капіталу і складових їх елементів. Коефіцієнт оборотності активів показує швидкість обороту всього авансованого капіталу (активів) підприємства, тобто кількість скоєних ним оборотів за аналізований період. Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості (покриття дебіторської заборгованості) показує, що дебіторська заборгованість підприємства не повинна перевищувати її кредиторську заборгованість (оптимальне значення <1).

  Таблиця 3.7.

  Показники оборотності (в оборотах) активів, позикового капіталу і складових їх елементів

  показник

  Формула розрахунку

  2005

  2006

  Коефіцієнт оборотності активів

  1,49

  1,51

  Коефіцієнт оборотності оборотних активів

  1,87

  2,08

  Коефіцієнт оборотності позикового капіталу, залучених коштів

  4,98

  3,73

  Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

  6,20

  8,51

  Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

  4,92

  4,26

  Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості (покриття дебіторської заборгованості)

  0,50

  0,50

  Коефіцієнт запасів (за видами)

  3,51

  2,70

  Висновок. Коефіцієнт оборотності оборотних активів показує швидкість обороту матеріальних і грошових ресурсів підприємства за аналізований період і скільки рублів обороту (виручки) знімається з кожної гривні даного виду активів або характеризує швидкість обороту мобільних активів за аналізований період. Значення даного коефіцієнта за 2005 - 2006 рр. відповідно рівні: 1,87 і 2,08. Кредиторська заборгованість перевищує дебіторську.

  Далі розглянемо показники рентабельності. Рентабельність витрат на продукцію показує скільки прибутку від реалізації продукції припадає на 1 руб. повних витрат.

  Таблиця 3.8

  показники рентабельності

  показник

  Формула розрахунку

  2005

  2006

  Рентабельність продажів

  0,06

  0,05

  Рентабельність витрат на продукцію

  0,06

  0,06

  рентабельність активів

  0,008

  0,004

  Рентабельність власного капіталу

  0,02

  0,003

  фондорентабельность

  0,002

  0,009

  Загальна рентабельність

  0,001

  0.002

  Висновок з табл.3.8. Значення показників говорять нам про те, що в 2005 році на 1 руб. витрат довелося 0,06 руб., і в 2006 р - 0,06. Значення дуже невеликі, і не видно тенденції до поліпшення фінансового стану. Загальна рентабельність характеризує прибутковість (збитковість) виробничої діяльності підприємства за певний період часу. Значення даного коефіцієнта за 2005 - 2006 рр. відповідно рівні: 0,001 і 0,002. Тобто в 2005 г.і в 2006 р підприємство безприбуткове. Видно незначні тенденції до поліпшення фінансового стану підприємства.

  3.5 Діагностика ризику банкрутства

  3.5.1 Оцінка фінансової стійкості за моделлю, передбаченої російським законодавством.

  Відповідно до закону «Про неспроможність (банкрутство)» пред-прийняття вважається не платоспроможним, якщо виконується одна з умов:

  1) коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного періоду має значення нижче нормативного;

  де ТА - поточні активи; РБП - витрати майбутніх періодів; ТП - поточні пасиви; ДБП - доходи майбутніх періодів; ФП - фонд споживання; > ПП - резерви майбутніх платежів.

  2) коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами на кінець звітного періоду має значення нижче нормативного.

  де ТА - поточні активи; ТП - поточні пасиви.

  Так як обидва розглядаються показники мають значення нижче своїх нормативних (але намітилася тенденція їх зниження), то визначається коефіцієнт відновлення платоспроможності (Кв.п.) за період, що дорівнює шести місяцях

  де Клікв1, Клікв0 - фактичне значення коефіцієнта ліквідності на кінець і початок звітного періоду, відповідно; клікв (норматив) - нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності; 6 - період відновлення платоспроможності, міс .; Т - звітний період, міс.

  Якщо Кв.п.> 1, то у підприємства є реальна можливість відновити свою платоспроможність; навпаки, якщо вп <1, це означає, що підприємство не здатне відновити свою платоспроможність у найближчий час.

  У таблицях 3.8 і 3.9 наведено приклад оцінки платоспроможності підприємства ВАТ «ПО« Красноярський завод комбайнів »за моделлю, передбаченої законодавством РФ.

  показник

  значення

  Відхилення від нормативного значення

  нормативне значення

  2005

  2006

  +/-

  +/-

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  1,04

  1,06

  -0,96

  -0,94

  2

  коефіцієнт забезпеченості

  власними оборотними засобами

  0? 04

  0,05

  -0,06

  -0,05

  0,1

  Коефіцієнт відновлення платоспроможності

  -

  0,53

  -

  -0,47

  1

  Згідно з наведеними розрахунками в таблиці 3.9, коефіцієнт відновлення платоспроможності за 2006р., Нижче нормативного значення. Але так як спостерігається незначне, але все збільшення коефіцієнта поточної ліквідності і за умов збереження цієї тенденції в майбутніх періодах, можна зробити припущення про подальше відновлення платоспроможності підприємства.

  3.5.2. Модель інтегральної бальної оцінки

  Сутність інтегральної бальної оцінки полягає в класифікації підприємств за ступенем ризику виходячи з фактичного рівня показників фінансової стійкості і рейтингу кожного показника, вираженого в балах. Відповідно до цієї моделі всі підприємства рекомендується розбити на шість класів:

  I клас - підприємства з гарним запасом фінансової стійкості, по-зволяет бути впевненим у поверненні позикових засобів;

  II клас - підприємства, що демонструють деякий ступінь ризику по заборгованості, але ще не розглядаються як ризиковані;

  III клас - проблемні підприємства (коли втрати коштів немає, але повне отримання відсотків представляється сумнівним);

  IV клас - підприємства з високим ризиком банкрутства навіть після вжиття заходів щодо фінансового оздоровлення; при цьому кредитори можуть втратити свої кошти і відсотків;

  V клас - підприємства найвищого ризику, практично неспроможний-ні;

  VI клас - безнадійні підприємства.

  Рейтинг кожного фінансового показника і класифікація підприємств за ступенем ризику представлені в Таблиці 3.10.

  Таблиця 3.10

  Угруповання підприємств за критеріями оцінки фінансового стану

  показник

  Межі класів згідно з критеріями

  I кл.

  II кл.

  III кл.

  IV кл.

  V кл.

  VI кл.

  Коефіцієнт абсолют-ної ліквідності

  значення

  > 0,25

  0,2

  0,15

  0,1

  0,05

  <0,05

  Кількість балів

  20

  16

  2

  8

  4

  0

  Коефіцієнт швидкої ліквідності

  значення

  > 1,0

  0,9

  0,8

  0.7

  0,6

  <0,5

  Кількість бал-лов

  18

  15

  12

  9

  6

  0

  коефіцієнт поточної

  ліквідності

  значення

  > 2,0

  1,9-1,7

  1,6-1,4

  1,3-1,11,

  1,0

  <1,0

  Кількість бал-лов

  16,5

  15- 12

  10,5-7,5

  6-3

  1,5

  0

  Таблиця 3.11

  Вихідні дані для розрахунку фінансової стійкості підприємства за методом інтегральної бальної оцінки (тис.руб)

  показник

  року

  2005

  2006

  Активи, що мають абсолютну ліквідність і прирівняні до них кошти (ф.№1 стор.250 - + стр.260)

  159636

  10388

  Швидко реалізовані активи (ф.№1 стр.230 + стор.214 + стор.215)

  423473

  593946

  Повільно реалізовані активи (ф.№1 стор.211 + стор.213 + стр.216 + стр.240 + стр.220)

  1544227

  1593634

  Поточні активи (ф.№1 стр.290)

  2127336

  2234695

  Поточні пасиви (ф.№1 стр.690)

  2032888

  2129615

  Власний капітал підприємства (ф.№1 стор. 490)

  722234

  724067

  Власний оборотний капітал підприємства (поточні активи мінус поточні пасиви

  94448

  105080

  Запаси сировини, матеріалів (ф.№1 стор. 211)

  456501

  563469

  Сума активу балансу (ф.№1 стор.300)

  2862050

  3138767

  Таблиця 3.12

  Результати оцінки фінансової стійкості за методом інтегральної

  бальної оцінки

  показник

  року

  2005

  2006

  значення

  бал

  значення

  бал

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  0,079

  4

  0,005

  0

  Коефіцієнт швидкої ліквідності

  0,21

  0

  0,28

  0

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  1,04

  1,5

  1,06

  1,5

  Коефіцієнт фінансової незалежності

  0,25

  0,00

  0,23

  0

  Коефіцієнт забезпеченості оборотними засобами

  0,04

  0

  0,05

  0

  Коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними засобами

  0,21

  0

  0,19

  0

  сума балів

  5,5

  1,5

  клас

  6

  6

  За результатами таблиці 3.12 можна зробити наступний висновок. Всі два попередні роки (2005-2006) аналізоване підприємство належало до VI класу, (безнадійні підприємства.). У 2006-му році його становище навіть погіршилося. Якщо не брати ніяких заходів по оздоровленню підприємства, то в наступні рік-два підприємство доведеться ліквідувати про оголошувати про банкрутство.

  3.6.Вивод по главі 3.

  З аналізу по главі 3 видно, що основна частка власного капіталу складається зі статутного капіталу, 96,98%. На підприємстві короткострокові позикові кошти переважають над довгостроковими. Як видно з таблиці 2.4., Найбільшу питому вагу в оборотних активах мають запаси: на початок року - 61,8%, на кінець 70,6% від всієї частки оборотних коштів підприємства. З аналізу фінансової стійкості видно, що підприємство є неліквідним І не платоспроможним, так як незначна частина короткострокових зобов'язань може бути погашена за рахунок наявної готівки. Усунення неплатоспроможності можна забезпечити двома шляхами: зменшенням розміру поточних зовнішніх і внутрішніх фінансових зобов'язань організації в короткостроковому періоді, прийняттям на себе менших за обсягом нових зобов'язань; збільшенням суми грошових коштів за рахунок продажу запасів, що забезпечують погашення прострочених і виконання термінових зобов'язань. Скорочення розміру короткострокових фінансових зобов'язань, що забезпечують зниження обсягу негативного грошового потоку в короткостроковому періоді, можна досягти за рахунок наступних основних заходів: збільшення періоду надається постачальниками товарного кредиту; відстрочки розрахунків по окремим форм внутрішньої кредиторської заборгованості; скорочення витрат на відрядження, рекламу.

  З таблиці 3.6 видно, що підприємство є фінансово нестійким, оскільки коефіцієнт автономії менше нормативного значення, в 2005р. менше на 0,25, а в 2006 р на 0,27. Значення коефіцієнта фінансування ВАТ «ПО« Красноярський завод комбайнів »за 2005 - 2006 рр. відповідно рівні: 0,34 і 0,3. Це означає, за рахунок власних коштів фінансується третину частини діяльності підприємства, Тобто на підприємстві має місце нестача власних коштів. На даному підприємстві коефіцієнт маневреності негативний, що означає про нездатність підприємства підтримувати рівень власного оборотного капіталу й поповнювати оборотні кошти в разі потреби за рахунок власних джерел. Відновлення фінансової стійкості організації в середньостроковому періоді відбувається як продовження реалізації нових заходів зі скорочення споживання фінансових ресурсів і збільшення позитивного потоку при-росту власних фінансових ресурсів. Це можна досягти дотримуюся-ські заходами: здійснення дивідендної політики, адекватної кризово-му фінансовому розвитку, з метою збільшення чистого прибутку, що спрямовується на виробничий розвиток; скороченням обсягу програми участі найманих працівників в прибутку; відмовою від зовнішніх соціальних програм, що фінансуються за рахунок прибутку. Мета цього етапу буде досяг-нуту, коли підприємство вийде на рубіж рівноваги, Тобто потреба і на-відмінність грошових коштів в обороті будуть збалансовані.

  Забезпечення фінансової стабільності (рівноваги) в тривалому періоді необхідно буде забезпечити наступними заходами: прискорити оборотність необоротних і оборотних активів; скоротити терміни розрахунків за поставляються матеріали.

  Забезпечення фінансової стійкості в довгостроковому періоді за рахунок збільшення прибутку створить хороші умови для самофінансування економічного зростання ВАТ «ПО« Красноярський завод комбайнів »і скоротить залучення кредитних ресурсів.

  Висновок.

  Аналіз фінансового стану ВАТ «ПО« Красноярський завод когось комбайнів »дозволяє зробити наступні висновки.

  Протягом 2005-2006 рр. підприємство знаходиться в зоні банкротст-ва і неплатоспроможності. За інтегральної бальної оцінки спостерігає погіршення, а по іншим поліпшення фінансового стану.

  Як видно з показника ліквідності активів (за 2005 р він дорівнює 0,079, 2005р 0,005) дуже незначна частина короткострокових зобов'язань може бути погашена за рахунок наявної готівки. Тому для збільшення готівки необхідно продати частину запасів, яких по балансу дуже багато (за 2005р.-l 314 955 тис. Руб і за 2006р. 1 578 095 тис. Руб).

  На аналізувати підприємстві спостерігається перевищення кредитор-ської заборгованості над дебіторською, що означає залежність ВАТ «ПО« Красноярський завод комбайнів »від позикових джерел коштів.

  Коефіцієнт маневреності негативний, що означає про нездатність підприємства підтримувати рівень власного оборотного капіталу й поповнювати оборотні кошти в разі потреби за рахунок власних джерел.

  Значення рентабельності витрат на продукцію говорять нам про те, що в 2005 році на 1 руб. витрат довелося 0,003 руб., а в 2006 р - 0,038. Значення дуже невеликі, але видно тенденції до поліпшення фінансового стану.

  Загальна рентабельність характеризує прибутковість (збитковість) виробничої діяльності підприємства за певний період часу. Значення коефіцієнта загальної рентабельності за 2005 - 2006 рр. відповідно рівні: 0,001 і 0,002. Ті. в 2005р .і в 2006 р підприємство збитковим. Видно незначні тенденції до поліпшення фінансового стану підприємства.

  Список використаної літератури

  1. Економічний аналіз: Підручник для ВНЗ / За ред. Л.Т. Гілеровской. - 2-е изд., Доп.-М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 615 с.

  2. Економічний аналіз: Учеб. / Г.В. Савицька. - 10-е изд., Испр. - М .: Нове знання, 2004. - 640 с. - (Економічна освіта).

  3.Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА-М, 2004. - 425 с. -(вища освіта).

  4. Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово-економічної діяль-ності підприємства. М .: ДНС, 1998..

  5. Грачов А.В. Аналіз і управління фінансовою стійкістю підприємства. М .: Финпресс, 2002.

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

  Скачати 51.91 Kb.