• 2.2.1 Оцінка майнового стану
 • 2.2.2 Оцінка фінансового становища
 • 2.3.1 Оцінка виробничої (основний) діяльності (ділової активності)
 • 2.3.2 Аналіз рентабельності
 • 2.1.1 Характеристика загальної спрямованості фінансово-господарської діяльності
 • Майновий стан організації на кінець і початок періоду, як правило, характеризується даними балансу.
 • 2.1.2 Виявлення «хворих» статей звітності


 • Дата конвертації20.08.2017
  Розмір76.85 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 76.85 Kb.

  Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

  оммерческой організації, як правило, присутня в бухгалтерській звітності в явному або завуальованому вигляді. Перший випадок має місце, коли в звітності є «хворі» статті, які умовно можна поділити на дві групи:

  · Свідоцтво про вкрай незадовільну роботу організації в звітному періоді і сформованому в результаті цього поганому фінансовому становищі

  · Свідоцтво про певні недоліки в роботі комерційної організації

  До першої групи належать:

  «Непокриті збитки минулих років» (ф.№1), «Непокритий збиток звітного року» (ф. №1), «Кредити і позики, не погашені в строк» ​​(ф. №5), «Кредиторська заборгованість прострочена» (ф . №5), «Векселі видані прострочені» (ф.№5). Ці статті показують вкрай незадовільну роботу комерційної організації в звітному періоді і що склалося в результаті цього поганий фінансовий стан. Причини утворення негативної різниці між доходами і витратами по укрупненої номенклатурі статей можна простежити за формою №2 (результат від реалізації, результат від іншої реалізації, результат від позареалізаційних операцій). Більш детально причини збиткової роботи аналізуються в ході внутрішнього аналізу за даними бухгалтерського обліку. Так, елементом статті "Розрахунки з кредиторами за товари і послуги" є заборгованість постачальникам по не сплаченим в строк розрахунковим документам. Наявність такої простроченої заборгованості свідчить про серйозні фінансові труднощі у комерційної організації.

  До другої групи прийнято відносити дані, що наводяться в другому розділі форми №5: «Дебіторська заборгованість прострочена», «» Векселі отримані прострочені »і« Дебіторська заборгованість, списана на фінансові результати ». Значимість сум за цими статтями щодо фінансової стійкості підприємства залежить від їх питомої ваги у валюті балансу і говорить про наявність проблем з клієнтами.

  У нашому випадку «хворі» статті балансу відсутні.

  2.2 Оцінка і аналіз економічного потенціалу суб'єкта господарювання

  2.2.1 Оцінка майнового стану

  2.2.1.1 Побудова аналітичного балансу

  Активи поділяються за ступенем ліквідності на 4 групи.

  Група Al - найбільш ліквідна. Сюди відносять грошові кошти та короткострокові фінансові вкладення. На початок звітного періоду: А1 = 648 + 0 = 648, на кінець звітного періоду А1 = 906 + 0 = 906

  Група А2 - швидко ліквідна. Відноситься дебіторська заборгованість. На початок звітного періоду: А2 = 951, на кінець звітного періоду А2 = 1305.

  Група A3 - повільно реалізовані активи. Відносять запаси і витрати. На початок звітного періоду: А3 = 2758 + 192 = 2950, ​​на кінець звітного періоду А3 = 2759 + 182 = 2941.

  Група А4 - важко реалізовані активи. Відносять капітал. На початок звітного періоду: А4 = 5487, на кінець звітного періоду А4 = 5411.

  А1 + А2 + АЗ = Оборотний капітал (оборотні активи).

  На початок звітного періоду:

  А1 + А2 + АЗ + А4 = 648 + 951 + 2950 + 5487 = 10036 - валюта балансу,

  на кінець звітного періоду:

  А1 + А2 + АЗ + А4 = 906 + 1305 + 2941 + 5411 = 10563- валюта балансу.

  Пасиви поділяють на 4 групи.

  П1 - найбільш термінові. Кредиторські заборгованості різного роду. На початок звітного періоду: П1 = 575, на кінець звітного періоду П1 = 867.

  П2 - короткострокові. Короткострокові кредити банків. На початок звітного періоду: П2 = 0, на кінець звітного періоду П2 = 0.

  ПЗ - середньо-довгострокові. Середні і довгострокові кредити банків. На початок звітного періоду: П3 = 1, на кінець звітного періоду П3 = 1.

  П4 - постійні пасиви. Власний капітал. На початок звітного періоду: П4 = 9460, на кінець звітного періоду П4 = 9695.

  П1 + П2 + П3 = Позиковий капітал

  До короткострокових зобов'язань відносяться П1 і П2. Це поточні зобов'язання. Короткострокові зобов'язання = П1 + П2.

  П1 + П2 + ПЗ = Оборотний капітал (оборотні активи).

  На початок звітного періоду:

  П1 + П2 + ПЗ + П4 = 575 + 0 + 1 + 9460 = 10036 - валюта балансу,

  на кінець звітного періоду:

  П1 + П2 + ПЗ + П4 = 867 + 0 + 1 + 9695 = 10563- валюта балансу.

  початок

  кінець

  А1 =

  648

  906

  А2 =

  951

  1305

  А3 =

  2950

  2941

  А4 =

  5487

  5411

  10036

  10563

  П1

  575

  867

  П2

  0

  0

  П3

  1

  1

  П4

  9460

  9695

  10036

  10563

  2.2.1.2 Вертикальний аналіз балансу

  Суть аналізу полягає в переході до відносних показників, що дозволяє проводити міжгосподарські порівняння економічного потенціалу, що розрізняються за величиною, використовуваних ресурсів і іншими показниками.

  Відносні показники згладжують негативний вплив інфляції, яка спотворює абсолютні показники і ускладнює їх зіставлення в динаміці.

  на початок звітного періоду,%

  на кінець звітного періоду,%

  А1 (грошові кошти)

  6,46

  8,58

  А2 (дебіторська заборгованість)

  9,48

  12,35

  А3 (запаси)

  29,39

  27,84

  А4 (основний капітал)

  54,67

  51,23

  Валюта балансу

  100

  100

  П1 (кредиторська заборгованість)

  5,73

  8,21

  П2 (короткострокові кредити банків)

  0,00

  0,00

  П3 (середньо довгострокові кредити)

  0,01

  0,01

  П4 (власний капітал)

  94,26

  91,78

  Валюта балансу

  100,00

  100,00

  Вертикальний аналіз балансу дозволяє наочно визначити значимість активів і пасивів балансу.

  Частка грошових коштів невелика (менше 10%). За звітний період частка грошових коштів збільшилася з 6,46% до 8,58% (зростання на 2.12%), а питома вага дебіторської заборгованості збільшився з 9.48% до 12,35%. Питома вага запасів - майже 1/3, за звітний період частка запасів зменшилася на 1,55%. Переважна частина активу (більш 1/2) представлена ​​основним капіталом, частка якого на початок року становила 54,67% всіх коштів, до кінця року їх питома вага зменшилася на 3,44%.

  Власний капітал (статутний і додатковий) займав в джерелах засобів підприємства 94,26% на початок року і 91,78% - на кінець року. Позиковий капітал представлений короткостроковій кредиторської заборгованістю, яка на початок і кінець року становила відповідно 5,73% і 8,21%. Короткострокова заборгованість зросла на кінець року майже в 1,5 рази.

  2.2.1.3 Горизонтальний аналіз балансу

  Горизонтальний аналіз полягає в побудові аналітичних таблиць, в яких абсолютні показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження).

  на початок звітного періоду

  на кінець звітного періоду

  тис. руб

  %

  тис. руб

  %

  А1 (грошові кошти)

  648

  100

  906

  139,81

  А2 (дебіторська заборгованість)

  951

  100

  1305

  137,22

  А3 (запаси)

  2950

  100

  2941

  99,69

  А4 (основний капітал)

  5487

  100

  5411

  98,61

  Валюта балансу

  10036

  100

  10563

  105,25

  П1 (кредиторська заборгованість)

  575

  100

  867

  150,78

  П2 (короткострокові кредити банків)

  0

  100

  0

  0,00

  П3 (середньо довгострокові кредити)

  1

  100

  1

  100,00

  П4 (власний капітал)

  9460

  100

  9695

  102,48

  Валюта балансу

  10036

  100

  10563

  105,25

  За звітний період спостерігається зростання грошових коштів на 39,81% і дебіторської заборгованості на 37,22%. Рівень запасів і основного капіталу зменшився незначно.

  Кредиторська заборгованість зросла в 1,5 рази. Зміни короткострокових кредитів банків та довгострокових кредитів не відбулося. Рівень власного капіталу збільшився на 5,25%.

  Горизонтальний і вертикальний аналіз доповнюють один одного і при побудові аналітичних таблиць можуть застосовуватися одновремен нно.

  2.2.1.4 Аналіз якісних зрушень і майнового стану

  Показники оцінки майнового стану:

  сума господарських засобів, що знаходяться в розпорядженні підприємства.

  на початок звітного періоду S = 10037

  на кінець звітного періоду S = 10563

  Зростання даного показника свідчить про нарощування майна підприємства.

  Д оля активної частини ОС. Під активною частиною розуміються машини, обладнання, транспортні засоби.

  ,

  на початок звітного періоду Частка а ч = 57/8900 = 0,006 = 0,6%

  на кінець звітного періоду Частка а ч = 153/9567 = 0,016 = 1,6%

  Зростання цього показника свідчить про сприятливу тенденції.

  До оеффіціент зносу. Показник характеризує частку вартості основних засобів. списану на витрати. Доповненням цього коефіцієнта до 100% є коефіцієнт придатності.

  на початок звітного періоду Кизн = 5149/8900 = 57,8%

  До рік = 100-57,8 = 42,2%

  на кінець звітного періоду Частка а ч = 5228/9567 = 54,6%

  До рік = 100-54,6 = 45,4%

  До оеффіціент поновлення. Показує, яку частину, від наявних на кінець звітного періоду основних засобів, складають нові основні засоби.

  = 895 тис.руб.

  = 9720 тис.руб.

  До об = 895/9720 = 0,09

  Нові основні засоби становлять 9%.

  До оеффіціент вибуття. Показує, яка частина основних засобів, за якими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула через старість і з інших причин.

  = 131 тис.руб.

  = 8957 тис.руб.

  До в = 131/8957 = 0,015

  1,5% основних засобів, за якими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула через старість і з інших причин.

  2.2.2 Оцінка фінансового становища

  2.2.2.1 Оцінка ліквідності

  1. Коефіцієнт поточної ліквідності. Дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки рублів поточних активів припадає на один карбованець поточних зобов'язань. Зростання показника розглядається як позитивна тенденція. Оптимальне значення дорівнює 2.

  На початок звітного періоду:

  = 7,91

  На кінець звітного періоду:

  = 5,94

  Значення показника більше, ніж оптимальне, але спостерігається його зменшення. Ліквідність активів за звітний період зменшилася переважно за рахунок збільшення короткострокових зобов'язань.

  2. Коефіцієнт швидкої ліквідності. Оптимальне значення дорівнює 1.

  На початок звітного періоду:

  = 2,78

  На кінець звітного періоду:

  = 2,55

  Значення показника більше оптимального, але спостерігається його зменшення, яке відбулося переважно за рахунок збільшення короткострокових зобов'язань.

  3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути, при необхідності, погашена негайно.

  Оптимальне значення дорівнює 0,2.

  На початок звітного періоду:

  = 1,13

  На кінець звітного періоду:

  1,04

  Значення коефіцієнтів показують, що все короткострокові зобов'язання можуть бути погашені негайно, але потрібно мати на увазі, що показник зменшився, тому що відбулося збільшення короткострокових зобов'язань.

  4. Коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу. Характеризує ту частину власних оборотних коштів (ВОК), яка знаходиться у формі грошових коштів, тобто коштів, що мають абсолютну ліквідність. Для нормального функціонування підприємства цей показник змінюється від 0 до 1. Зростання показника розглядається як позитивна тенденція. Прийнятне значення показника встановлюється самим підприємством в залежності від щоденної потреби підприємства у вільних коштах.

  На початок звітного періоду:

  = 0,16

  На кінець звітного періоду:

  До м.сос == 0,21

  Частка СОС, що знаходяться в формі грошових коштів, невелика, але спостерігається зростання показника за звітний період.

  Частка СОС у покритті запасів. Характеризує ту частину вартості запасів, яка покривається власними оборотними засобами. Рекомендується нижня межа показників для них 50 відсотків.

  На початок звітного періоду:

  == 1,35

  На кінець звітного періоду:

  === 1,46

  У нашому випадку значення показників більше, ніж оптимальне, і спостерігається його збільшення, що є позитивною тенденцією.

  5. Коефіцієнт покриття запасів. Розраховується співвіднесенням величини «нормальних» джерел покриття запасів і суми запасів. Якщо значення цього показника менше 1, то поточний фінансовий стан підприємства розглядається як нестійке.

  На початок звітного періоду:

  = = 1,45

  На кінець звітного періоду:

  = = 1,55

  Оскільки значення показника більше 1, то поточний фінансовий стан підприємства не можна розглядати як нестійке.

  2.2.2.2 Оцінка фінансової стійкості

  Найважливішою характеристикою фінансового стану підприємства є стабільність його діяльності у світлі довгострокової перспективи. Фінансова стійкість у довгостроковому плані має на увазі фінансування активів переважно за рахунок власного капіталу. Слідів ательно, фінансова стійкість характеризується співвідношенням власних і позикових коштів. Дуже часто фінансову стійкість показують у вигляді структури пасиву; у вигляді частки позикових коштів і частки власних коштів як джерела фінансування активів (або запасів і витрат).

  Коефіцієнт концентрації власного капіталу.Оптимальне значення нижньої межі - 60 відсотків.

  На початок звітного періоду

  == 0,94 = 94%

  На кінець звітного періоду

  == 0,92 = 92%

  Даний показник визначає частку концентрації власного капіталу в загальній сумі авансованого капіталу. Великі значення показника свідчать про те, що фінансовий стан підприємства стійко. Однак потрібно мати на увазі, що за звітний період значення показника зменшилася.

  Коефіцієнт фінансової залежності. Є зворотним коефіцієнту концентрації власного капіталу.

  На початок звітного періоду

  До Ф.З = 1,06

  На кінець звітного періоду

  До Ф.З = 1,09

  Зростання його в динаміці означає зростання частки позикового капіталу у фінансуванні підприємства, проте показник змінився незначно.

  Коефіцієнт маневреності власного капіталу. Показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, а яка частина капіталізована.

  На початок звітного періоду = 0,42

  На кінець звітного періоду

  = 0,44

  Коефіцієнт збільшився незначно.

  Коефіцієнт структури довгострокових вкладень. Коефіцієнт показує, яка частина основних засобів профінансована позиковими засобами. Основні засоби і капітальні вкладення повинні бути придбані за рахунок довгострокових позик.

  На початок звітного періоду

  == 0,0017

  На кінець звітного періоду

  == 0,0012

  Значення показника змінилося незначно і воно показує, що мала частина основних засобів профінансована позиковими засобами.

  Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів. Характеризує структуру капіталу. Зростання показника - негативна тенденція, означає, що підприємство все сильніше і сильніше залежить від зовнішніх інвесторів.

  На початок звітного періоду

  == 0,0001

  На кінець звітного періоду

  == 0,0001

  Підприємство практично не залежить від зовнішніх інвесторів.

  Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів. ,

  На початок звітного періоду

  = 0,06

  На кінець звітного періоду

  = 0,09

  Зростання показника свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів, проте залежність збільшилася незначно.

  Розрахуємо власний оборотний капітал (СОК).

  СОК = Власний капітал + Довгострокові позики - Основний кап і тал = П4 + П3-А4

  СОК повинен бути більше 0.

  На початок звітного періоду

  СОК = 9460 + 1-2950 = 3974

  На кінець звітного періоду

  СОК = 9695 + 1-2941 = 4285

  Збільшення СОК в динаміці відповідає поліпшенню фінансової стійкості.

  Оскільки СОК> 0 і СОК> А3, то фінансова стійкість характеризується як абсолютна.

  Розраховувати джерела фінансування запасів (ИФЗ) немає необхідності.

  2.3 Оцінка і аналіз результативності фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання

  2.3.1 Оцінка виробничої (основний) діяльності (ділової активності)

  1. Коефіцієнт оборотності власного капіталу.

  За звітний період:

  = 0,14

  14 копійок виручки припадають на 1 руб. власного капіталу.

  2. Оборотність коштів у розрахунках

  - в оборотах

  == 1.19

  - оборотність коштів в розрахунках в днях

  = 360 / 1.19 = 303

  3. Оборотність запасів

  - в оборотах

  = 0.36

  - оборотність запасів (в днях)

  = 360 / 0.36 = 986

  4. Оборотність кредиторської заборгованості (в днях).

  = 241

  5. Тривалість операційного циклу.

  = 303 + 986 = 1227

  Операційний цикл - це час, протягом якого фінансові ресурси заморожені в запасах і дебіторській заборгованості

  6. Тривалість фінансового циклу.

  = 1227-241 = 986

  Фінансовий цикл - це час, протягом якого грошові кошти вилучені з обігу. Оскільки підприємство оплачує рахунки постачальників з певною затримкою в часі, то фінансовий цикл менше операційного циклу на час оборотності кредиторської заборгованості.

  7. Коефіцієнт погашаемости дебіторської заборгованості.

  8.

  = 0.84

  2.3.2 Аналіз рентабельності

  1. Рентабельність авансованого капіталу.

  = 0,03

  3 копійки прибутку припадає на 1 рубль авансованого капіталу.

  Рентабельність власного капіталу.

  = 0,03

  3 копійки прибутку припадає на 1 карбованець власного капіталу.

  Рентабельність продажів.

  = 0,22

  Даний коефіцієнт рентабельності показує частку прибутку в кожному зароблений карбованець. Частка прибутку дорівнює 22%.

  Рентабельність основної діяльності.

  = 0,25

  Даний коефіцієнт рентабельності показує частку прибутку від основної діяльності за вирахуванням інших доходів в кожному зароблений карбованець. Частка прибутку дорівнює 25%.

  Період окупності власного капіталу.

  = 32,58

  Показує число років, протягом яких повністю окупляться вкладення в цю організацію.

  3. Аналіз управлінських рішень на базі релевантного підходу і портфельного аналізу

  3.1 Портфельний аналіз

  сХЕ

  Обсяг реалізації, тис.д.е

  число

  конкурентів

  Об'єм реалізації

  трьох головних конкурентів,

  тис.д.е.

  Швидкість зростання,%

  Х

  34 000

  5

  125 000

  15%

  Y

  100 000

  3

  700 000

  20%

  Z

  15 000

  22

  230 000

  5%

  Частка ринку Х

  21,38%

  Частка ринку Y

  12,50%

  Частка ринку Z

  6,12%

  Підрозділ X - зірка.

  Підрозділ Y - зірка

  Висновок: Підрозділ Z знаходиться в сегменті «корова», тобто є джерелом фінансових потоків, проте дуже близько до сегменту «собака», тому має сенс розглянути ситуацію усунення підрозділу.

  3.2 Маржинальний аналіз

  Інформація про діяльність підрозділів фірми:

  показники

  Підрозділи Х і Y

  підрозділ Z

  Разом XYZ

  Виручка від реалізації, тис.д.е.

  134 000

  15 000

  149 000

  Змінні витрати, тис.д.е.

  57 500

  7 500

  65 000

  маржинальний прибуток

  76 500

  7 500

  84 000

  Постійні витрати, тис.д.е.

  55 500

  16 000

  71 500

  Нерозподілені за сегментами постійні витрати, тис.д.е

  12 000

  12 000

  Разом постійні витрати

  67 500

  16 000

  83 500

  Прибуток до оподаткування

  9 000

  -8 500

  500

  Припустимо, що можна усунути витрати становлять 8 000 тис.Д.Є. Якщо маржинальний прибуток менше усунених постійних витрат, то підрозділ ліквідуємо. Оскільки 7500 <8000, то ліквідуємо підрозділ Z.

  висновок

  Економічний аналіз - система спеціальних знань, виникнення і розвиток якої обумовлено потребами практики в аналітичних розробках. Економічний аналіз, базується на законах розвитку і функціонування систем, спрямований на пізнання методології оцінки, діагностики та прогнозування фінансово-господарської діяльності фірм, підвищує її економічну ефективність.

  Фінансовий стан господарюючого суб'єкта - це характеристика його фінансової конкурентоспроможності, використання фінансових ресурсів і капіталу, виконання зобов'язань перед державою та іншими господарюючими суб'єктами.

  Фінансове становище є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, і визначається сукупністю виробничо-господарських факторів.

  Аналіз фінансового стану фірми - це розрахунок, інтерпретація і оцінка комплексу фінансових показників, що характеризують різні сторони діяльності організації.

  В ході роботи було проведено аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства за даними звітності. Було прийнято рішення про доцільність ліквідації неприбуткового підрозділу Z фірми «Клен». Провели огляд економічного і фінансового становища суб'єкта, виявили наявність «хворих» статей звітності, провели оцінку і аналіз економічного потенціалу суб'єкта господарювання, оцінку майнового стану.

  Було виконано вертикальний і горизонтальний аналіз балансу. Горизонтальний і вертикальний аналіз доповнюють один одного і при побудові аналітичних таблиць можуть застосовуватися одночасно.

  бібліографічний список

  1. Е.А. Лясковська. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства

  2. Е.А. Лясковська. Економічний аналіз. Навчально-методичний посібник

  3. Управлінський облік. Навчальний посібник. Під ред. А.Д. Шеремета

  ладнання, продуктивності обладнання, середньої ціни одиниці обладнання.

  Є такі вихідні дані:

  Середньорічна вартість активної частини ОПФ: фактична = 2600 і планова = 2550 тис руб. Середньорічна вартість діючого обладнання: фактична = 2150 і планова = 2120 тис руб. Середньорічна вартість ОПФ: фактична = 3970 і планова = 3950 тис руб. Обсяг продукції у фактичних цінах: фактичний = 3600 тис. Руб. і плановий = 3550 тис. руб. Кількість відпрацьованих верстато-змін: фактичне = 13210,7 і планове = 13200,5. Коефіцієнт завантаженості устаткування протягом зміни: фактичний = 0,64 і плановий = 0,66. Коефіцієнт змінності: фактичний = 2,1 і плановий = 2,08.

  Фондовіддача = Кількість відпрацьованих машино-годин * Середня кількість обладнання * (1 / Середньорічна вартість активної частини ОПФ) * (1 / Середньорічна вартість діючого обладнання) * Середня вартість одиниці обладнання * Частка активної частини ОПФ * Частка діючого обладнання * Вироблення однієї машини в годину . = Обсяг продукції / ОПФ

  Отримуємо змішану модель виду:

  1) Кількість відпрацьованих машино-годин = (Кількість відпрацьованих верстато-змін * 24 * Коефіцієнт завантаженості устаткування) / Коефіцієнт змінності

  2) Середня кількість обладнання = Коефіцієнт змінності / Коефіцієнт завантаженості устаткування

  3) Середня вартість одиниці обладнання = (Середньорічна вартість активної частини ОПФ * Коефіцієнт завантаженості устаткування) / Коефіцієнт змінності

  4) Частка активної частини основних засобів = Середньорічна вартість активної частини ОПФ / Середньорічна вартість ОПФ

  5) Частка діючого обладнання в активній частині основних засобів = Середньорічна вартість діючого обладнання / Середньорічна вартість активної частини ОПФ

  6) Вироблення 1 машини на годину = Обсяг продукції * Коефіцієнт змінності /

  (Кількість відпрацьованих верстато-змін * 24 * Коефіцієнт завантаженості устаткування)

  ? y x 1 =

  ? y x 2 =

  ? y x 3 =

  ? y x 4 =

  ? y x 5 =

  ? y x 6 =

  ? y x 7 =

  ? y x 8 =

  показники

  Ум. обзн.

  план

  факт

  відхилений

  вплив

  абсолютне

  уд.вес,%

  Фо

  у

  0.8987

  0.9068

  0.0081

  ? y x

  100

  Машино - зміни

  x 1

  100526.88

  96626.83

  -3900.05

  -0.03

  -432.23

  Кількість обладнання

  x 2

  3.15

  3.28

  0.13

  0.04

  440.84

  Акт частина ОПФ, тис руб

  x 3

  2550.00

  2600.00

  50.00

  -0.02

  -214.42

  Чинне обладнання, тис руб

  x 4

  2120.00

  2150.00

  30.00

  -0.01

  -152.59

  Од. обладнання, тис руб

  x 5

  809.13

  792.38

  -16.75

  -0.02

  -223.26

  Частка активної частини ОПФ

  x 6

  0.646

  0.655

  0.009

  0.012

  152.81

  Уд / о (а)

  x 7

  0.831

  0.827

  -0.004

  -0.005

  -57.33

  вироблення

  x 8

  0.035

  0.037

  0.002

  0.05

  586.18

  Висновок: на зростання фондовіддачі (на 0.0081) позитивний вплив надали такі показники, як:

  - середня кількість обладнання збільшилася на 0.13, що призвело до збільшення фондовіддачі на 0,04 пункту, або 440.84%;

  - зросла частка активної частини ОПФ на 0.009, що збільшило фондовіддачу на 0.012 або 152.81%;

  - і збільшення вироблення однієї машини в годину на 0.002, при цьому фондовіддача збільшилася на 0.05 або 586.18%.

  Негативний вплив:

  - зменшилася кількість відпрацьованих машино-годин на 3900.05, що призвело до падіння фондовіддачі на 0.03 (або 432.23%);

  - середньорічна вартість активної частини збільшилася на 50 тис руб, що також призвело до зниження фондовіддачі на 0.02 або 214.42%;

  - відбулося збільшення середньорічної вартості діючого устаткування на 30 тис руб, яке привело до падіння фондовіддачі на 0.01 (або 152.59%);

  - середньорічна вартість одиниці обладнання зменшилася на 16.75 тис руб, що зменшило фондовіддачу на 0.02 або 223.26%;

  - і зменшилася в своєму значенні частка діючого устаткування на 0.004, що призвело до зменшення фондовіддачі на 0.005, або 57.33%.

  Завдання 13. Визначити вплив на зміну обсягу продукції матеріаломісткості і матеріальних витрат.

  Обсяг продукції: фактичний = 3600 тис.руб і плановий = 3550 тис. руб. Матеріальні витрати становлять: фактичні = 1 450 ти. руб і планові = 1400 тис. риб.

  Обсяг продукції = Матеріальні витрати / Матеріаломісткість

  Матеріаломісткість (Ме) = Матеріальні витрати (МЗ) / Обсяг продукції

  Розраховуємо за методом ланцюгових підстановок:

  ? y x 1 =

  ? y x 2 =

  показники

  Ум. обзн.

  план

  факт

  відхилений

  вплив

  абсолютне

  уд.вес,%

  Обсяг продукції, тис руб

  у

  3550.00

  3600.00

  50.00

  ? y x

  100

  МОЗ, тис руб

  x 1

  1400.00

  1450.00

  50.00

  126.79

  253.57

  ме

  x 2

  0.39

  0.40

  0.01

  -76.79

  -153.57

  Висновок: обсяг продукції збільшився 50 тис. Руб, причиною цьому послужило збільшення матеріальних витрат на 50 тис руб, що вплинуло на обсяг продукції на 253.57%. Матеріаломісткість збільшилася на 0,01, що знизило обсяг продукції на 76,7 тис руб або 153.57%.

  Завдання 14. Визначити вплив на зміну матеріальних витрат змін наступних факторів: обсягу виробництва продукції, структури виробництва продукції, питомої витрати матеріалів, цін на сировину і матеріали.

  Вихідні дані наведені в таблиці.

  показник

  алгоритм розрахунку

  Сума, тис. Руб.

  Витрати матеріалів на виробництво продукції

  1.Базовий величина

  ? (V i0 * УР i0 * Ц i0)

  1400.00

  2.базовая величина, перерахована на фактичний випуск продукції при базовій її структурі

  МОЗ 0 * I ВП

  1350.00

  3. по базовим нормам і базових цін на випуск фактичної продукції при фактичній її структурі звітного періоду

  ? (V i1 * УР i0 * Ц i0)

  1380.00

  4.отчетного періоду щодо базових цін на матеріали

  ? (V i1 * УР i1 * Ц i0)

  1385.00

  5. звітного періоду

  ? (V i1 * УР i1 * Ц i1)

  1450.00

  Факторна модель прямиз матеріальних витрат виглядає наступним чином

  МОЗ заг =? (V * Si * УР i * Ц i)

  Згідно з цими даними, витрата матеріалів на виробництво продукції збільшився на 250 тис руб., В тому числі за рахунок зміни наступних факторів:

  показник

  позначення

  Абсолютна ізм, тис. Руб

  Відносить. вим,%

  обсягу виробництва продукції

  V

  -50.00

  -100.00

  структури виробництва продукції

  S

  30.00

  60.00

  питомої витрати матеріалів

  УР i

  5.00

  10.00

  цін на сировину і матеріали

  Ц i

  65.00

  130.00

  Разом:

  50.00

  100.00

  Висновок: проведений вище аналіз показав, що в звітному періоді матеріальні витрати зросли на 50 тис. Руб. Найбільш істотний вплив на підвищення МОЗ мала зміна цін на сировину і матеріали - 65 тис руб, або 130%.

  Негативний вплив зробило падіння обсягу виробництва продукції. Воно знизило МОЗ на 50 тис руб, що становить 100%. Зміна структури виробництва і питомої витрати матеріалів вплинуло позитивно, збільшивши МОЗ на 60% і 10% відповідно.

  Завдання 15 Визначити вплив на зміну матеріаломісткості продукції наступних факторів: матеріалообеспеченності фондів, трудообеспеченности фондів, фондомісткості продукції та фондоозброєності праці.

  Початкові дані:

  Матеріальні витрати: фактичні = 1450 і планові = 1400 тис руб. Середньорічна вартість ОПФ: фактична = 3970 і планова = 3950 тис руб.

  Обсяг продукції: фактичний = 3600 тис руб і плановий - 3550 тис руб.

  Матеріаломісткість (Ме) = Матеріальні витрати / Обсяг продукції = Матеріалообеспеченность фондів * Трудообеспеченность * Фондомісткість продукції * Фондоозброєність праці

  Отримуємо мультипликативную модель виду: у = x 1 x 2 х 3 x 4.

  1) Матеріалообеспеченность фондів (М об) = МОЗ / Середньорічну вартість ОПФ

  2) Трудообеспеченность (Тоб) = Чисельність працівників / Середньорічну вартість ОПФ

  3) Фондомісткість продукції (Фе) = Середньорічну вартість ОПФ / Обсяг продукції.

  4) Фондоозброєність праці (Фв) = Середньорічну вартість ОПФ / Середньооблікова чисельність працівників.

  Таким чином, для оцінки впливу на зміну матеріаломісткості продукції факторів застосовуємо метод абсолютних різниць.

  ? y x1 = (x 11 - x 10) x 20 x 30 x 40

  ? y x2 = x 11 (x 21 - x 20) x 30 x 40

  ? y x3 = x 11 x 21 (x 31 - x 30) x 40

  ? y x4 = x 11 x 21 x 31 (x 41 - x 40)

  показники

  Ум. обзн.

  план

  факт

  відхилений

  вплив

  абсолютне

  уд.вес,%

  ме

  у

  0.39

  0.40

  0.01

  ? y x

  100

  моб

  x 1

  0.35

  0.37

  0.01

  0.01

  142.98

  Тоб

  x 2

  0.029

  0.031

  0.002

  0.03

  393.66

  Фе

  x 3

  1.11

  1.10

  -0.01

  -0.004

  -46.48

  Фв

  x 4

  34.3

  31.8

  -2.6

  -0.03

  -390.16

  Висновок: значення матеріаломісткості збільшилася на 0,01. На це зробило позитивний вплив двох факторів - збільшення трудообеспеченности праці на 0.002, що підвищило Ме на 393.66% і збільшення матеріалообеспеченності фондів на 0,01, що вплинуло на збільшення Ме на 142.98%.

  Решта розглядаються показники надали негативний вплив на матеріаломісткість: - зменшення фондоозброєності на 2.6 призвело до зниження матеріаломісткості на 0.03 або 390.16%;

  - фондомісткість продукції зменшилася на 0.01, що призвело до зниження матеріаломісткості на 0.004 або 46.48%.

  Завдання 16. Дати оцінку впливу матеріаломісткості, трудомісткості, фондомісткості і рівня інших витрат на собівартість продукції.

  Є такі вихідні дані:

  Собівартість продукції (с / з): фактична = 3045 тис руб і планова = 2980 тис руб. Інші витрати: фактична = 245 тис руб і планова = 240 тис руб. Обсяг продукції у фактичних цінах: фактичний = 3600 тис. Руб. і плановий = 3550 тис. руб. ФОП: фактичний 950 тис. Руб. і плановий 945 тис. руб. Матеріальні витрати: фактичні = 1450 тис руб і планові = 1400 тис руб. Амортизація: фактична = 400 тис. Руб. і планова = 395 тис. руб.

  Собівартість = Обсяг продукції (Матеріаломісткість + зарплатоемкості + амое + Прочеемкость)

  Таким чином, отримуємо змішану модель виду: у = х 1 2 + х 3 + х 4 + х 5)

  1) Матеріаломісткість (Ме) = Матеріальні витрати / Обсяг продукції

  2) зарплатоемкості (Зе) = ФОП / Обсяг продукції

  3) амортізаціоемкості (Ае) = Амортизація / Обсяг продукції.

  4) Прочеемкость (Пе) = Інші витрати / Обсяг продукції.

  Застосовуючи метод ланцюгових підстановок, маємо:

  ? y x 1 = (х 11 - х 10)20 + х 30 + х 40 + х 50);

  ? y x 2 = х 1121 + х 30 + х 40 + х 50) - х 1120 + х 30 + х 40 + х 50);

  ? y x 3 = х 1121 + х 31 + х 40 + х 50) - х 1121 + х 30 + х 40 + х 50);

  ? y x 4 = х 1121 + х 31 + х 41 + х 50) - х 1121 + х 31 + х 40 + х 50);

  ? y x 5 = х 1121 + х 31 + х 41 + х 51) - х 1121 + х 31 + х 41 + х 50);

  показники

  Ум. обзн.

  план

  факт

  відхилений

  вплив

  абсолютне

  уд.вес,%

  З / С, тис руб

  у

  2980

  3045

  65

  ? y x

  100

  Обсяг продукції, тис руб

  x 1

  3550

  3600

  50

  41.97

  64.57

  ме

  x 2

  0.39

  0.40

  0.0084

  30.28

  46.59

  зе

  x 3

  0.27

  0.26

  -0.0023

  -8.31

  -12.78

  ае

  x 4

  0.11

  0.11

  -0.0002

  -0.56

  -0.87

  пе

  x 5

  0.07

  0.07

  0.0004

  1.62

  2.49

  Висновок: собівартість продукції збільшилася 65 тис. Руб. Головним чином за рахунок позитивного впливу факторів:

  зростання обсягу продукції на 50 тис руб, що відбилося на собівартості на 64.57%, збільшивши її на 41.97 тис руб. Матеріаломісткість збільшилася на 0.0084, при цьому собівартість зросла на 30.28 тис руб; Трохи зросли інші витрати (на 0.0004), за рахунок цього собівартість збільшилася на 1.62 тис руб (2.49%);

  Амортізаціоемкості знизилася на 0.0002, що вплинуло негативно на собівартість. З / С зменшилася на 0.56 тис руб. При зменшенні зарплатоемкости на 0.0023, собівартість продукції зменшилася на 12.78%, що становить 8.31тис руб.

  Завдання 17. Провести факторний аналіз зміни прибутку від реалізації продукції під дією рентабельності витрат і собівартості реалізованої продукції.

  Собівартість продукції (с / з) становить: фактична = 3045 тис руб і планова = 2980 тис руб. Виручка від реалізації: планова = 3550 тис руб і фактична = 3600 тис руб.

  Рентабельності витрат (R витрат) = Прибуток / Собівартість

  Прибуток = R витрат * Собівартість = R * С / С

  Отримуємо мультипликативную модель виду y = x 1 x 2

  Таким чином, можна застосувати метод абсолютних різниць.

  ? y x1 = (x 11 - x 10) x 20

  ? y x2 = x 11 (x 21 - x 20)

  показники

  Ум. обзн.

  план

  факт

  відхилений

  вплив

  абсолютне

  уд.вес,%

  Прибуток, тис руб

  у

  570.00

  555.00

  -15.00

  ? y x

  100,00

  З / С, тис руб

  x 1

  2980.00

  3045.00

  65.00

  12.43

  -82.89

  R

  x 2

  0.191

  0.182

  -0.009

  -27.43

  182.89

  Висновок: відбулося зменшення прибутку від реалізації продукції на 15 тисяч рублів, внаслідок змін таких показників, як: рентабельності витрат і собівартість реалізованої продукції. Рентабельність витрат зменшилася на 0.009, внаслідок цього прибуток зменшився на 27.43тис руб або 182.89% Собівартість зросла на 65 тис руб, що позитивно відбилося на прибутку на 82.89%.

  Завдання 18. Визначити вплив на зміну прибутку наступних чинників: питомої ваги в собівартості матеріальних витрат, амортизації, витрат на оплату праці і питомої ваги інших витрат.

  Є такі вихідні дані: собівартість продукції: фактична = 3045 тис. Руб. і планова = 2980тис. руб. Виручка від реалізації: планова = 3550 тис руб і фактична = 3600 тис руб.

  Прибуток = Собівартість продукції * (Питома вага в собівартості матеріальних витрат + Питома вага в собівартості амортизації + Питома вага в собівартості витрат на оплату праці + Питома вага в собівартості інших витрат) * Рентабельність витрат.

  Таким чином, отримуємо змішану модель типу:

  у = х1 (х2 + х3 + х4 + х5) х6.

  1) Питома вага матеріальних витрат (УМЗ / с / с) = Матеріальні витрати / Собівартість

  2) Питома вага амортизації (УА / с / с) = Сума амортизації / Собівартість

  3) Питома вага витрат на оплату праці (У ФОП / с / с) = Фонд оплати праці / Собівартість

  4) Питома вага інших витрат (У Пр / с / с) = Інші витрати / Собівартість

  5) Рентабельність витрат (R) = (Виручка - Собівартість) / Собівартість

  ? Yx1 = x11 (x20 + х30 + х40 + х50) х60- x10 (x20 + х30 + х40 + х50) х60

  ? Yx2 = x11 (x21 + х30 + х40 + х50) х60 - x11 (x20 + х30 + х40 + х50) х60;

  ? Yx3 = x11 (x21 + х31 + х40 + х50) х60 - x11 (x21 + х30 + х40 + х50) х60;

  ? Yx4 = x11 (x21 + х31 + х41 + х50) х60 - x11 (x21 + х31 + х40 + х50) х60;

  ? Yx5 = x11 (x21 + х31 + х41 + х51) х60 - x11 (x21 + х31 + х41 + х50) х60;

  ? Yx6 = x11 (x21 + х31 + х41 + х51) х61 - x11 (x21 + х31 + х41 + х50) х60;

  показники

  Ум. обзн.

  план

  факт

  відхилений

  вплив

  абсолютне

  уд.вес,%

  Прибуток, тис руб

  у

  570

  555

  -15

  ? y x

  100,00

  З / С, тис руб

  x 1

  2980

  3045

  65

  12.43

  -82.89

  У МОЗ / с / с

  x 2

  0.47

  0.48

  0.0064

  3.72

  -24.82

  У ФОП / с / с

  x 3

  0.32

  0.31

  -0.01

  -2.99

  19.91

  У А / с / с

  x 4

  0.133

  0.131

  -0.001

  -0.69

  4.61

  У Пр / с / с

  x 5

  0.08054

  0.08046

  -0.00008

  -0.04

  0.30

  R

  x 6

  0.19

  0.18

  -0.0090

  -27.43

  182.89

  Висновок: відбулося зменшення прибутку від реалізації продукції на 15 тис. Рублів. Негативний вплив фактори:

  - зменшення питомої ваги амортизації в собівартості продукції на 0.001, що призвело до зменшення прибутку на 0.69 тис. Руб., Або 4.61%;

  - зменшення рентабельності витрат на 0.0090 призвело до зниження прибутку на 27.43 тис. Руб.

  - зменшення питомої ваги витрат на оплату праці на 0.001 привело до зниження прибутку на 2.99 тис. Руб.

  - зменшення питомої ваги інших витрат у собівартості продукції на 0.00008 призвів до зменшення прибутку на 0.04 тис. Руб.

  Позитивний вплив надали такі фактори:

  - збільшення собівартості продукції на 65 тис. Руб., Що призвело до зростання прибутку на 12.43 тис. Руб.

  - збільшення питомої ваги матеріальних витрат в собівартості продукції на 0.0064 призвело до збільшення прибутку на 3.72 тис. Руб.

  Завдання 19. Визначити вплив на зміну ресурсоотдачи наступних факторів: зарплатоотдачі, амортізаціоотдачі основного капіталу і матеріаловіддачі.

  Є такі вихідні дані: обсяг продукції: фактичний 3600 тис. Руб. і плановий = 3550 тис. руб. ФОП: фактичний = 950 тис. Руб. і плановий = 945 тис. руб. Сума амортизації: фактична = 400 тис. Руб. і планова = 395 тис. руб. Матеріальні витрати: фактичні = 1450 тис руб і планові = 1400 тис руб. Інші витрати: фактичні = 245 тис. Руб. і планові = 240 тис. руб.

  1

  ресурсоотдачи

  =

  1

  +

  1

  +

  1

  +

  1

  зарплатоотдача

  матеріаловіддача

  АМОотдача

  Прочеотдача

  Ресурсоотдачи = Обсяг продукції / Собівартість

  Зарплатоотдача (Зо)

  =

  обсяг продукції

  Фонд оплати праці

  Амортізаціоотдачі (Ао)

  =

  обсяг продукції

  сума амортизації

  Матеріаловіддача (Мо)

  =

  обсяг продукції

  Матеріальні витрати

  Прочеотдача (Про)

  =

  обсяг продукції

  Інші витрати

  Таким чином, отримуємо змішану модель виду:

  ? y x 1 = -

  ? y x 2 = -

  ? y x 3 = -

  ? y x 3 = -

  показники

  Ум.обзн.

  план

  факт

  відхилений

  вплив

  абсолютне

  уд.вес,%

  Ро

  у

  1.19

  1.18

  -0.01

  ? y x

  100

  зо

  x 1

  3.76

  3.79

  0.03

  0.0033

  -36.46

  Ао

  x 2

  8.99

  9.00

  0.01

  0.0002

  -2.48

  Мо

  x 3

  2.54

  2.48

  -0.05

  -0.0119

  131.96

  про

  x 4

  14.79

  14.69

  -0.10

  -0.0006

  6.98

  Висновок: у звітному періоді ресурсоотдача зменшилася на 0.01.

  На зниження Ро в значній мірі вплинуло зниження матеріаловіддачі на 0.05, за цим послідувало зниження Ро на 0.0119 (131.96%).

  Прочеотдача зменшилася на 0.10, викликавши тим самим зменшення ресурсоотдачи на 0.0006.

  Вплив на зміну ресурсоотдачи зробило збільшення зарплатоотдачі на 0.03. При цьому показник Ро збільшився на 0.0033.

  Амортізаціоотдачі збільшилася на 0.01, викликавши тим самим збільшення ресурсоотдачи на 0.0002.

  Завдання 20. Дати комплексну оцінку напрямку розвитку виробництва, зробити висновки і запропонувати заходи, спрямовані на підвищення ефективності діяльності.

  № п / п

  показники

  зміна показників

  Причини цієї зміни

  1

  Обсяг продукції за звітний період

  збільшився

  1) збільшення середньорічної вартості ОПФ;

  2) збільшення матеріальних витрат;

  3) зростання матеріаломісткості (негативно);

  4) збільшення середньооблікової чисельності працівників;

  5) зменшення середньої кількості днів, відпрацьованих одним працівником (негативно);

  6) збільшення фондовіддачі;

  7) зменшення середньогодинної вироблення на одноного працівника (негативно)

  2

  Середньорічна заробітна плата

  зменшився

  1) зменшення середньогодинної оплати праці;

  2) зменшення загального числа відпрацьованих людино-годин працівниками

  3

  Погодинна заробітна плата

  зменшився

  1) збільшення трудомісткості (негативно)

  2) збільшення фонду оплати праці;

  3) збільшення обсягу продукції (негативно)

  4

  Продуктивність праці

  зменшився

  1) зменшення відпрацьованого кількості годин працівником в рік;

  2) збільшення трудомісткості.

  5

  фондовіддача

  збільшення

  За рахунок збільшення наступних показників:

  - фондоозброєності

  - вироблення;

  - середньорічної вартості ОПФ (негативні а кові);

  - кількість обладнання;

  - активна частина ОПФ (негативно)

  - вартість діючого обладнання (отр і цательного)

  - частки активної частини основних фондів;

  І за рахунок зменшення наступних показників:

  - зменшення річної продуктивності праці одного працівника (негативно);

  - фондовіддачі діючого обладнання

  - обсягу відпрацьованих машино-змін (негативні а кові);

  - середня вартість одиниці обладнання (негативні а кові)

  - питома вага діючого устаткування

  - частка діючого обладнання в активній частині основних засобів (негативно)

  6

  фондоозброєність

  зменшився

  1) за рахунок зменшення показника механовооруженности;

  2) за рахунок збільшення питомої ваги діючого устаткування в загальній вартості основних фондів

  7

  Фонд оплати праці

  збільшення

  1) збільшення середньооблікової чисельності персоналу;

  2) зменшення середньої зарплати на одного працівника (негативно)

  8

  собівартість

  зросла

  1) збільшення обсягу продукції;

  2) зростання матеріаломісткості;

  3) зменшення зарплатоемкости (негативно);

  4) скорочення амортізаціоемкості негатив ь но);

  5) збільшення прочеемскості.

  9

  прибуток

  зменшився

  За рахунок збільшення наступних показників:

  1) собівартості продукції

  2) питомої ваги матеріальних витрат в собівартості продукції;

  І за рахунок зменшення наступних показників:

  3) питомої ваги інших витрат у собівартості продукції.

  4) рентабельності витрат

  5) питомої ваги витрат на оплату праці в собівартості продукції (негативно);

  6) питомої ваги суми амортизації в собівартості продукції (негативно);

  10

  ресурсоотдачи

  зменшилася

  За рахунок зменшення

  прочеотдачі.

  матаріалоотдачі;

  За рахунок збільшення наступних факторів:

  амортізаціоотдачі;

  зарплатоотдачі

  11

  Матеріало- ємність

  зросла

  За рахунок збільшення наступних показників:

  1) матеріалообеспеченності фондів;

  2) трудообеспеченности;

  І за рахунок зменшення наступних показників:

  3) фондомісткості (негативно);

  4) фондоозброєності (негативно);

  Висновок: Обсяг продукції (виручка від реалізації у фактичних цінах) збільшився на 50 т.р. Але це сталося за рахунок збільшення чисельності працівників. Середня кількість днів, відпрацьованих одним працівником зменшилася і середньогодинна вироблення знизилася. Зменшилася також і тривалість робочого дня.

  На збільшення обсягу продукції позитивно вплинули збільшення вартості ОПФ і фондовіддачі, тобто ОПФ стало більше і вони стали використовуватися ефективніше.

  Фондовіддача збільшилася. Але цьому сприяло зниження фондово-споруд, що перешкоджає фактор - знижується продуктивність праці.

  Збільшенню обсягу виробництва сприяло збільшення матеріальних витрат, проте збільшилася і матеріаломісткість виробів, що спричинило зниження результуючого показника (-153.57% впливу).

  Собівартість продукції збільшилася на 65 т.р. В основному це відбулося за рахунок збільшення обсягу продукції (64.57%). Продукція стала більш мате-ріалоемкой, збільшилася також ємність інших витрат, в той час як знизилися зарплатоемкость і амортізаціеемкость.

  Середньорічна зарплата працівника зменшилася за рахунок зменшення фонду робочого часу і середньогодинної оплати праці.

  Негативним моментом є й те, що прибуток від реалізації зменшилася на 15 т.р. Це сталося через зменшення рентабельності витрат при збільшенні собівартості, яка скоротила падіння прибутку на 12.43 т.р.

  В цілому роботу підприємства можна назвати успішною, існує багато проблем, які потребують глибшого аналізу і рішення (збільшення прибутку, продуктивності праці, фондоозброєності, зниження трудомісткості, собівартості, більш ефективне використання робочої сили та її винагороду за працю).

  2. Фінансовий аналіз на основі даних бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки

  2.1 Попередній огляд економічного і фінансового становища (підприємства) суб'єкта

  При перегляді звітності проведена формальна перевірка наявності всіх необхідних форм і додатків. В наявності є форма №1 «Бухгалтерський баланс» (Додаток 1), форма №2 «Звіт про фінансові результати» (Додаток 2), форма №3 «Звіт про зміни капіталу» (Додаток 3), форма №4 «Звіт про рух грошових коштів »(Додаток 4), форма №5« Додаток до бухгалтерського балансу »(Додаток 5). Проведена перевірка наявності підписів - звітність підписана керівником організації і головним бухгалтером. Проведена перевірка взаємної ув'язки форм звітності.

  2.1.1 Характеристика загальної спрямованості фінансово-господарської діяльності

  Доцільно починати аналіз з огляду основних показників діяльності комерційної організації.

  Майновий стан організації на кінець і початок періоду, як правило, характеризується даними балансу.

  Результативність і перспективність діяльності підприємства можуть бути оцінені за даними аналізу динаміки прибутку, а також порівняльного аналізу темпів зростання обсягів виробничої діяльності та прибутку.
  У складі необоротних засобів найбільша частка припадає на основні засоби. Протягом звітного періоду відбулося збільшення основних засобів. У складі оборотних коштів найбільша частка припадає на дебіторську заборгованість, що зросла до кінця року. Підприємство має великий обсяг виробничих запасів, але протягом звітного періоду рівень запасів практично не змінився.
  Джерелами коштів даного підприємства є статутний капітал, додатковий капітал і короткострокова кредиторська заборгованість, по якій спостерігається збільшення до кінця року в порівнянні з початком року.

  2.1.2 Виявлення «хворих» статей звітності

  Інформація про недоліки в роботі до ...........
  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

  Скачати 76.85 Kb.