• П1 - найбільш термінові зобовязання - кредиторська заборгованість, а також позики, не погашені в строк, з форми № 5.
 • П2 - короткострокові пасиви - короткострокові кредити і позикові кошти.


 • Дата конвертації30.03.2017
  Розмір94.51 Kb.
  ТипРубрика

  Скачати 94.51 Kb.

  Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

  зміст

  Вступ

  1. Аналіз фінансового стану господарюючого суб'єкта

  1.1 Поняття, значення фінансового стану підприємства

  1.2 Цілі і завдання фінансового аналізу підприємства

  1.3 Методика аналізу фінансового стану

  2. Методика оцінки та аналізу фінансового стану підприємства

  2.1 Показники аналізу господарської діяльності

  2.2 Аналіз та моделі оцінки фінансової стійкості

  2.3 Аналіз та моделі оцінки ділової активності

  2.4 Аналіз та моделі оцінки рентабельності

  2.5 Аналіз оборотності оборотних активів

  2.6 Аналіз та моделі оцінки ліквідності та платоспроможності

  3. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності (на прикладі ТОВ «Петровський СПб»)

  3.1. Коротка характеристика організації

  3.2 Аналіз рентабельності

  3.3 Аналіз оборотності оборотних активів

  3.4 Аналіз ліквідності

  3.5 Оцінка фінансової стійкості

  висновок

  Список використаної літератури

  додатки

  Вступ

  В сучасних економічних умовах діяльність кожного господарського суб'єкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, зацікавлених в результатах його функціонування. Для того щоб забезпечувати виживання, необхідно, вміти реально оцінювати фінансові стану, як свого підприємства, так і існуючих потенційних конкурентів. Фінансовий стан - найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Вона визначає конкурентоспроможність, потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів у фінансовому та виробничому відношенні. Мета аналізу фінансового стану - дати керівництву підприємства картину його дійсного стану, а особам, безпосередньо не працюють на даному підприємство, але зацікавлених у його фінансовому стані, - відомості, необхідні для безстороннього судження, наприклад, про раціональність використання вкладених в підприємства додаткових інвестицій і тому подібне. Управлінські рішення і дії сьогодні повинні бути засновані на точних розрахунках, глибокому і всебічним економічному аналізі. Вони повинні бути науково обгрунтованими, мотивованими, оптимальними. Жодне організаційне, технічне та технологічне захід не має здійснюватися до тих пір, поки не обгрунтована його економічна доцільність. Недооцінка ролі аналізу ефективності господарської діяльності та її оцінки, помилки в планах і управлінських діях в сучасних умовах приносять відчутних втрат. Головна мета даної роботи - показати, як на основі розрахунків економічних показників дослідити фінансовий і господарський стан економічного суб'єкта і на наочному прикладі (ТОВ «Петровський СПб») провести аналіз діяльності компанії.

  1. Аналіз фінансового стану господарюючого суб'єкта

  1.1 Поняття, значення фінансового стану підприємства

  Під фінансовим станом підприємства (ФСП) розуміється здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Воно характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.

  Аналіз фінансового стану підприємства грунтується на показниках, що характеризують ступінь ліквідності підприємства, його ділову активність, ефективність управління джерелами коштів, рентабельність і ринкову активність фірми.

  ФСП може бути стійким, нестійким і кризовим. Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його хорошому фінансовому стані. ФСП залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Якщо виробничі і фінансові плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на ФСП, і, навпаки, в результаті невиконання плану по виробництву і реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, знижується виручка і сума прибутку, отже, погіршується ФСП і його платоспроможність.

  Стійкий фінансовий стан в свою чергу робить позитивний вплив на виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності направлена ​​на забезпечення планомірного надходження і витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і позикового капіталу і найбільш ефективного його використання. Головною метою фінансової діяльності є рішення, де, коли і як використовувати фінансові ресурси для ефективного розвитку виробництва і отримання максимального прибутку.

  Складовими етапами діагностики фінансового стану підприємства є:

  -збір і аналітична обробка вихідної інформації за оцінюваний період;

  -обгрунтування використовуваної системи показників і їх класифікація;

  -визначення типу фінансової стійкості підприємства.

  Щоб вижити в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства підприємства, потрібно добре знати, як керувати фінансами, якою повинна бути структура капіталу по складу і джерелам освіти, яку частку повинні займати власні і позикові кошти. Слід знати і такі поняття ринкової економіки як ділова активність, ліквідність, платоспроможність, кредитоспроможність підприємства, поріг рентабельності, запас фінансової стійкості (зона безпеки), ступінь ризику, ефект фінансового важеля та інші, а також методику їх аналізу. Основними джерелами інформації для аналізу ФСП служать звітний бухгалтерський баланс (форма №1), звіт про прибутки і збитки (форма №2), звіт про рух капіталу (форма №3) та інші форми звітності, дані первинного й аналітичного бухгалтерського обліку, які розшифровують і деталізують окремі статті балансу.

  1.2 Цілі і завдання фінансового аналізу підприємства

  Фінансовий аналіз в системі управління фінансами підприємства в найбільш загальному вигляді являє собою спосіб накопичення, трансформації і використання інформації фінансового характеру, що має на меті:

  -Оцінити поточне і перспективне майновий та фінансовий стан підприємства;

  -Оцінити можливі і доцільні темпи розвитку підприємства з позиції фінансового їх забезпечення;

  -Виявити доступні джерела засобів і оцінити можливість і доцільність їх мобілізації;

  -спрогнозіровать положення підприємства на ринку капіталу.

  Мета такого аналізу полягає у встановленні можливості вигідного вкладення коштів, щоб забезпечити максимальний прибуток і виключити ризик втрати.

  Мета аналізу полягає не тільки в тому, щоб встановити та оцінити ФСП, а й в тому, щоб постійно проводити роботу, спрямовану на його покращення. Аналіз ФСП показує, по яких напрямках треба вести цю роботу, дає можливість виявити найбільш важливі аспекти і найбільш слабкі позиції в ФСП. Відповідно до цього результати аналізу дають відповідь на питання, які найважливіші способи поліпшення ФСП в конкретний період його діяльності. Але головною метою аналізу є своєчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення ФСП і його платоспроможності. Для оцінки стійкості ФСП використовується ціла система показників, що характеризують зміни:

  структури капіталу підприємства по його розміщенню до джерел освіти;

  ефективності і інтенсивності його використання;

  платоспроможності і кредитоспроможності підприємства;

  запасу його фінансової стійкості.

  В рамках фінансового аналізу вирішуються наступні завдання:

  -По-перше, виявляється ступінь збалансованості між рухом матеріальних і фінансових ресурсів, оцінюються потоки власного і позикового капіталу в процесі економічного кругообігу, націленого на вилучення максимальної або оптимального прибутку, підвищення фінансової стійкості і т.п .;

  -по-друге, оцінюється правильність використання грошових коштів для підтримки ефективної структури капіталу;

  -по-третє, з'являється можливість проконтролювати правильність складання фінансових потоків організації, дотримання норм і нормативів витрачання фінансових і матеріальних ресурсів, доцільність здійснення витрат.

  Складовими етапами діагностики фінансового стану підприємства є:

  -збір і аналітична обробка вихідної інформації за оцінюваний період;

  -обгрунтування використовуваної системи показників і їх класифікація;

  -визначення типу фінансової стійкості підприємства.

  Зміст аналізу фінансового стану компанії залежить від поставленої мети, яка може мати на увазі комплексний аналіз сильних і слабких сторін діяльності фірми або порівняно простий аналіз її короткострокової ліквідності.

  Фінансовий аналіз є істотним елементом фінансового менеджменту і аудиту.

  1.3 Методика аналізу фінансового стану

  Методика аналізу фінансового стану підприємства повинна складатися з трьох великих взаємопов'язаних блоків:

  -аналіз економічного потенціалу господарюючого суб'єкта, який включає аналіз майнового стану: складу і динаміки майна підприємства та джерел його формування (побудова аналітичного балансу, вертикальний аналіз балансу, горизонтальний аналіз, вивчення якісних зрушень у майновому положенні);

  -аналіз фінансового стану підприємства на основі фінансових коефіцієнтів, що включає оцінку результативності (ділової активності та рентабельності), фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності та кредитоспроможності підприємства;

  розробка можливих перспектив розвитку підприємства.

  Існують різні способи проведення фінансового аналізу (методи читання фінансових звітів), серед яких найбільш важливі: 1. Горизонтальний аналіз. 2. Вертикальний аналіз. 3. Аналіз фінансових коефіцієнтів. 4. Трендовий аналіз. 5. Порівняльний аналіз. 6. Аналіз.

  рентабельність ліквідність платоспроможність

  2. Методика оцінки та аналізу фінансового стану підприємства

  2.1 Показники аналізу господарської діяльності

  Предметом аналізу господарської діяльності є господарські процеси і кінцеві результати роботи підприємства, що протікають в умовах дії об'єктивних і суб'єктивних факторів, які знаходять відображення в системі економічної інформації.

  Суб'єктами аналізу як безпосередньо, так і опосередковано є зацікавлені користувачі інформації. Безпосередніми користувачами є власники засобів підприємства, банки, постачальники, податкові органи, персонал підприємства і керівництво.

  Друга група користувачів - це суб'єкти аналізу, які безпосередньо не зацікавлені в діяльності підприємства, але повинні за договором захищати інтереси першої групи користувачів звітності (наприклад, аудиторські служби).

  На господарську діяльність підприємства, навіть на окремо взятий показник, можуть впливати численні і різноманітні причини. Виявити і вивчити дію всіх факторів досить важко, до того ж не завжди це практично доцільно.

  Аналіз тих чи інших показників економічних явищ, процесів, ситуацій починається з використання абсолютних величин (обсяг виробництва за вартістю і в натуральному вираженні, обсяг товарообігу, сума виробничих витрат і витрат обігу та ін.)

  В аналізі абсолютні величини використовуються в більшій мірі в якості бази для обчислення середніх і відносних величин.

  Відносні величини незамінні при аналізі явищ в динаміці. До них відносять коефіцієнти, відсотки, індекси, які виявляють аналітичну характеристику явищ: їх частоту або інтенсивність, зміна явищ у часі або просторі і т.д.

  Ефективність діяльності підприємства може досліджуватися з самих різних сторін: з точки зору формування витрат, планування обсягу виробництва, прибутку, реалізації інвестиційних проектів та ін. Однак, аналіз поведінки витрат, методів їх розподілу, складання і контроль виконання кошторисів, калькулювання собівартості виробів і продукту, визначення порогу рентабельності виробництва і реалізації продукції - всі ці питання є лише необхідним початковим етапом оцінки загальної ефективності діяльності предприяти , Який функціонує як єдине ціле.

  Господарська діяльність характеризується порівняно невеликим колом показників. (Рис. 1 - Додаток 1)

  Від умов виробництва (техніко-організаційного рівня, природних умов, умов соціального розвитку виробничого колективу і зовнішньоекономічних умов) залежить ступінь використання виробничих ресурсів: засобів праці (блок 2), предметів праці (блок 3), і самого живого праці (блок 4). Інтенсивність використання виробничих ресурсів проявляється в таких узагальнюючих показниках, як фондовіддача основних виробничих засобів, матеріаломісткість виробництва продукції, продуктивність праці.

  Зіставлення показників обсягу продукції і собівартості характеризує величину прибутку і рентабельність продукції (блок 8) ,. Зіставлення обсягу продукції і величини авансованих основних оборотних коштів характеризує відтворення і оборотність капіталу (блок 9), тобто фондовіддачуосновних виробничих функцій і оборотність оборотних коштів. Отримані показники в свою чергу в сукупності визначають рівень рентабельності господарської діяльності. Рівень загальної рентабельності в чисельнику формули відображає не тільки прибуток від реалізації продукції, а й інші фінансові результати.

  Від виконання плану по прибутку і в цілому фінансового плану, з одного боку і від оборотності оборотних коштів - з іншого, залежать фінансовий стан і платоспроможність підприємства (блок 11). Така загальна принципова схема формування економічних і фінансових показників господарської діяльності підприємства.

  2.2 Аналіз та моделі оцінки фінансової стійкості

  Оцінка фінансового стану організації буде неповною без аналізу фінансової стійкості. Завданням аналізу фінансової стійкості є оцінка величини і структури активів і пасивів. Це необхідно, щоб відповісти на питання: наскільки організація незалежна з фінансової точки зору, росте чи знижується рівень цієї незалежності і чи відповідає стан його активів і пасивів завданням її фінансово-господарської діяльності

  Для того, щоб виконувалася умова платоспроможності, необхідно, щоб грошові кошти і кошти в розрахунках, а також матеріальні оборотні активи покривали короткострокові пасиви. Необхідно визначити, які абсолютні показники відображають сутність стійкості фінансового стану. Відповідь пов'язаний з балансовою моделлю, з якої виходить аналіз. В умовах ринку ця модель має такий вигляд:

  ОС + ЗЗ + ДС + У = СС + ДК + КК + С + РП

  де умовні ОС-- основні засоби і вкладення;

  ЗЗ - запаси і витрати;

  ДС грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення, розрахунки (дебіторська заборгованість) та інші активи;

  СС - джерела власних коштів;

  КК - короткострокові кредити і позикові кошти;

  ДК - довгострокові кредити і позикові кошти;

  С- позики, не погашені і термін;

  РП - розрахунки (кредиторська заборгованість) та інші пасиви.

  Співвідношення вартості матеріальних оборотних коштів і величин власних і позикових джерел їх формування визначає стійкість фінансового стану підприємства. Забезпеченість запасів і витрат джерелами формування є сутністю фінансової стійкості, тоді як платоспроможність виступає її зовнішнім проявом.

  Найбільш узагальнюючим показником фінансової стійкості є надлишок чи недолік джерел коштів для формування запасів і витрат, що отримується у вигляді різниці величини джерел засобів і величини запасів і витрат. При цьому мається на увазі забезпеченість певними видами джерел (власними, кредитними та іншими позиковими), оскільки достатність суми всіх можливих видів джерел (включаючи короткострокову кредиторську заборгованість та інші пасиви) гарантована тотожністю підсумків активу і пасиву балансу.

  Для характеристики джерел формування запасів і витрат використовується кілька показників, що відображають різну ступінь охоплення різних видів джерел:

  -наявність власних оборотних коштів, що дорівнює різниці величини джерел власних засобів і величини основних засобів і вкладень:

  СОС = СС - ОС - У

  -наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат чи функціонуючий капітал, одержуваний з попереднього показника збільшенням на суму довгострокових кредитів і позикових коштів:

  ФК = (СС + ДК) - ОС - У (14)

  -загальна величина основних джерел формування запасів і витрат, що дорівнює сумі попереднього показника і величини короткострокових кредитів і позикових коштів (до яких в даному випадку не приєднуються позики, не погашені в строк):

  ВІ = (СС + ДК) + КК-ОС - У

  Кожен з наведених показників наявності джерел формування запасів і витрат повинен бути зменшений на величину іммобілізації оборотних коштів. Іммобілізація може ховатися в складі як запасів, так і дебіторів і інших активів, але визначення її величини при цьому можливо лише в рамках внутрішнього аналізу на основі облікових даних. Критерієм тут повинна служити низька ліквідність або сповнена не ліквідність виявлених сумнівних сум.

  Так як довгострокові кредити і позикові кошти використовуються в основному на капітальні вкладення і на придбання основних засобів, то фактично показник наявності (СОС) відображає скориговану величину власних оборотних коштів. Тому назва «наявність власних і довгострокових позикових джерел» указує лише на той факт, що вихідна величина власних оборотних коштів (ВОК) збільшена на суму довгострокових кредитів і позикових коштів.

  Трьом показникам наявності джерел формування запасів і витрат відповідають три показника забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування:

  -ізлішек (+) або недолік (-) власних оборотних коштів

  ± ФС = СОС - ЗЗ

  -ізлішек (+) або недолік (-) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат

  ± ФТ = КФ - ЗЗ

  -ізлішек (+) або недолік (-) загальної величини основних джерел для формування запасів і витрат

  ± ФО = ВІ - ЗЗ

  Обчислення трьох показників забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування дозволяє класифікувати фінансові ситуації за ступенем їхньої стійкості.

  Можливо виділення чотирьох типів фінансової стійкості, які відображені в таблиці 1:

  Таблиця 1. Показники за типами фінансової стійкості

  показники

  Тип фінансової ситуації

  абсолютна стійкість

  нормальна стійкість

  нестійкий стан

  кризовий стан

  ФС = СОС - ЗЗ

  ФС 0

  ФС 0

  ФС 0

  ФС 0

  ФТ = КФ - ЗЗ

  ФТ 0

  ФТ 0

  ФТ 0

  ФТ 0

  ФО = ВІ - ЗЗ

  ФО 0

  ФО 0

  ФО 0

  ФО 0

  1) абсолютна стійкість фінансового стану, що зустрічається рідко і являє собою крайній тип фінансової стійкості, тобто трикомпонентний показник типу фінансової ситуації: S = (1,1,1). Вона задається умовами

  ЗЗ <ВОК + КК;

  2) нормальна стійкість фінансового стану підприємства, що гарантує його платоспроможність, тобто S = (0,1,1):

  ЗЗ = СОС + КК;

  3) нестійкий фінансовий стан, пов'язана з порушенням платоспроможності, при якому проте зберігається можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів і збільшення власних оборотних коштів, тобто S = (0,0,1).

  ЗЗ = СОС + КК + С °,

  де С ° - джерела, що послабляють фінансову напруженість;

  КК - кредити банків під товарно-матеріальні цінності з урахуванням сум зарахованих банком при кредитуванні.

  Якщо умови не виконуються, то фінансова нестійкість вважається ненормальною і відображає тенденцію до суттєвого погіршення фінансового стану.

  4) кризовий фінансовий стан, при якому підприємство знаходиться на межі банкрутства, оскільки в даній ситуації грошові кошти, короткострокові цінні папери і дебіторська заборгованість підприємства не покривають навіть його кредиторської заборгованості і прострочених позик, тобто. S = (0,0,0).

  ЗЗ СОС + КК.

  Стійкість може бути відновлена ​​шляхом обгрунтованого зниження рівня запасів і витрат.

  Суттєвою характеристикою стійкості фінансового стану є коефіцієнт маневреності, рівний відношенню власних оборотних коштів підприємства до загальної величини джерел власних коштів. Він показує, яка частина власних коштів підприємства знаходиться в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати цими засобами. Високе значення коефіцієнта позитивно характеризує фінансовий стан.

  Коефіцієнт маневреності доповнюється коефіцієнтом забезпеченості запасів власними оборотними засобами.Визначається на початок і на кінець звітного періоду як відношення величини власного оборотного капіталу до величини запасів підприємства.

  Однією з найважливіших характеристик стійкості фінансового стану підприємства, його незалежності від позикових джерел коштів є коефіцієнт автономії, рівний частці джерел коштів в загальному підсумку балансу. Нормальне мінімальне значення коефіцієнта автономії оцінюється на рівні 0,5. Нормальне обмеження У 0,5 означає, що всі зобов'язання підприємства можуть бути покриті його власними коштами. Виконання обмеження важливо не тільки для самого підприємства, але і для його кредиторів. Зростання коефіцієнта автономії свідчить про збільшення фінансової незалежності підприємства, зниженні ризику фінансових труднощів в майбутньому. Така тенденція з точки зору кредиторів підвищує гарантованість підприємством своїх зобов'язань. Коефіцієнт автономії визначається на початок і на кінець звітного періоду як відношення величини власного капіталу до величини всього майна підприємства.

  Коефіцієнт фінансової залежності - це показник зворотний коефіцієнту концентрації власного капіталу (автономії). Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позикових коштів у загальній сумі джерел. Якщо його значення знижується до 1, це означає, що все фінансування здійснюється за рахунок власних джерел.

  Коефіцієнт фінансування (співвідношення власних і залучених коштів) дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості підприємства. Наприклад, його значення на рівні 0,5 показує, що на кожен рубль власних коштів вкладених в активи підприємства, приходиться 50 коп. позикових джерел. Зростання показника свідчить про збільшення залежності підприємства від зовнішніх фінансових джерел, тобто в певному сенсі про зниження його фінансової стійкості.

  Коефіцієнт фінансової стійкості - це співвідношення сумарної величини власних і довгострокових позикових джерел коштів із сумарною вартістю необоротних і оборотних активів. Він показує, яка частина активів фінансується за рахунок стійких джерел. Крім того, він відображає ступінь незалежності (залежності) підприємства від короткострокових позикових джерел покриття.

  2.3 Аналіз та моделі оцінки ділової активності

  Традиційно економічний аналіз займається зіставленням фактичних даних про результати виробничо-господарської діяльності підприємства з плановими показниками, виявленням і оцінкою відхилень факту від плану. Потім загальна сума відхилень розкладалася на окремі суми, обумовлені впливом різних факторів. У ринковій економіці найголовнішим мірилом ефективності роботи є результативність. Найбільш загальною характеристикою результативності прийнято вважати прибуток. Розгляд сутності результативності дозволяє визначити основні завдання її аналізу, які полягають в тому, щоб:

  - визначити достатність досягнутих результатів для ринкової фінансової стійкості підприємства, скорочення конкурентоспроможності;

  - вивчити джерела виникнення та особливості впливу на результативність різних факторів;

  - розглянути основні напрямки подальшого розвитку аналізованого об'єкта.

  Ділова активність у фінансовому аспекті проявляється у швидкості обороту коштів. Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних коефіцієнтів - показників оборотності, причому:

  - від швидкості обороту коштів залежить розмір річного обороту;

  - з розмірами обороту, а, отже, і з оборотністю, пов'язана відносна величина умовно-постійних витрат: чим швидше оборот, тим менше на один оборот доводиться цих витрат;

  - прискорення обороту на тій чи іншій стадії кругообігу коштів залежить від того, як швидко відбувається оборот на інших стадіях.

  Кількісна оцінка та аналіз ділової активності можуть бути зроблені за двома напрямками:

  -ступінь виконання плану;

  -рівень ефективності використання ресурсів

  Для реалізації першого напрямку аналізу необхідно враховувати порівняльну динаміку основних показників. Так, оптимально наступне співвідношення:

  Тпб> Тр> Так> 100% (26) де Тпб, Тр

  Так - відповідно темп зміни прибутку, рентабельності, авансованого капіталу.

  Ця залежність означає, що:

  - економічний потенціал підприємства зростає;

  - в порівнянні зі збільшенням економічного потенціалу обсяг реалізації зростає більш високими темпами, тобто ресурси підприємства використовуються більш ефективно;

  - прибуток зростає випереджаючими темпами, що свідчить про відносне зниження витрат виробництва та обігу.

  Наведене співвідношення можна назвати "золотим правилом економіки підприємства". Але можливі відхилення від цієї ідеальної залежності, але не завжди їх слід розглядати як негативні. В даний час таке співвідношення ускладнюється викривляє впливом інфляції.

  Для реалізації другого напрямку можуть бути розраховані різні показники, що характеризують ефективність використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. У свою чергу вони поділяються:

  -оборачіваемость дебіторської заборгованості (ОДЗ) характеризує період з моменту виникнення дебіторської заборгованості до моменту її погашення, і чим нижче цей показник, тим швидше підприємство здійснює збут продукції.

  ОДЗ = [(стор.241 + 242 + 215 + 243) * 360] / Виручка від продажів (стр.010 ф.№2).

  -оборачіваемость кредиторської заборгованості (ОКЗ) відображає період з моменту виникнення кредиторської заборгованості до моменту її погашення.

  ОКЗ = [(стр.621 + 622 + 623) * 360] / Собівартість проданої продукції (стр.020 ф.№2).

  -тривалість обороту запасів (ОЗ) -характеризує середній термін зберігання і переробки:

  ОЗ = [(стор.210 + 220-215) * 360] / Собівартість проданої продукції (стр.020 ф.№2).

  -період оборотності готової продукції (ОГП) -характеризує середній період перебування готової продукції на складах

  ОГП = [(стор.214) * 360] / Собівартість проданої продукції (стр.020 ф.№2).

  -оборачіваемость всіх оборотних активів (ВСР) -характеризує тривалість всього виробничо-господарського циклу

  ВСР = [(стр.290-230-244-252-246) * 360] / Виручка від продажів (стр.010 ф.№2)

  2.4 Аналіз та моделі оцінки рентабельності

  Результативність і економічна доцільність функціонування підприємства вимірюються поруч абсолютних і відносних показників прибутку. Прибуток як економічна категорія відображає чистий дохід, створений у сфері матеріального виробництва в процесі підприємницької діяльності. Значення прибутку полягає в тому, що вона відображає кінцевий фінансовий результат.

  Кінцевим фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є балансовий прибуток. Балансовий прибуток - це сума прибутку (збитків) підприємства як від реалізації продукції так і доходів (збитків), не пов'язаних з її виробництвом і реалізацією.

  Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) - це фінансовий результат, отриманий від основної діяльності підприємства, яка може здійснюватися в будь-яких видах, зафіксованих у її статуті і не заборонених законом. Фінансової результат визначається окремо по кожному виду діяльності підприємства, що належить до реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг. Він дорівнює різниці між виручкою від реалізації продукції в діючих цінах і витратами на її виробництво і реалізацію.

  Прибуток (збиток) від реалізації основних засобів, їх іншого вибуття, реалізації іншого майна підприємства - це фінансовий результат не пов'язаний з основними видами діяльності підприємства. Він відображає прибутку (збитки) за іншої реалізації, до якої відноситься продажу на сторону різних видів майна, що значиться на балансі підприємства.

  Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг займає найбільшу питому вагу в структурі балансового прибутку підприємства. Її величина формується під впливом трьох основних чинників: собівартості продукції, обсягу реалізації і рівня діючих цін на реалізовану продукцію. Найважливішим із них є собівартість. Кількісно в структурі ціни вона займає значну питому вагу, тому зниження собівартості дуже помітно позначається на зростанні прибутку за інших рівних умов.

  Для оцінки ефективності роботи підприємства прибуток зіставляється з витратами або використовуваними ресурсами. Порівняння прибутку з витратами означає рентабельність. У практиці роботи підприємств застосовуються ряд показників рентабельності:

  Рентабельність можна розрахувати по всій реалізованої продукції і по окремих її видах. Вона розраховується як відношення прибутку від реалізації до виручки від реалізації продукції. Показники рентабельності всієї реалізованої продукції дають уявлення про ефективність поточних витрат підприємства і прибутковості реалізованої продукції.

  Рентабельність виробничих фондів розраховується як співвідношення прибутку середньорічної вартості основних виробничих фондів.

  Рентабельність вкладень в підприємство визначається за вартістю майна, наявного в його розпорядженні. Рентабельність власних коштів підприємства визначається відношенням прибутку до власних коштів, що визначається за балансом.

  Для оцінки динаміки відносних показників (коефіцієнтів рентабельності) необхідно попередньо виконати їх розрахунок за формулами.

  1. Коефіцієнт рентабельності продажів

  Крент.п. = Прибуток від реалізації продукції

  Виручка від реалізації продукції

  Даний коефіцієнт показує скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції.

  2. Коефіцієнт рентабельності всього капіталу підприємства

  Крент. капіталу = Прибуток від реалізації продукції

  Середня вартість активів

  Коефіцієнт показує ефективність використання всього майна підприємства.

  3. Коефіцієнт рентабельності основних засобів та інших необоротних активів

  Крент. ос. = Прибуток від реалізації продукції

  Середня вартість основних засобів та інших необоротних активів (А1ср)

  Даний показник відображає ефективність використання основних засобів та інших необоротних активів.

  4. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

  Крент. ск. = Прибуток від реалізації продукції

  Середня вартість власного капіталу (П1ср)

  Коефіцієнт показує ефективність використання власного капіталу.

  2.6 Аналіз оборотності оборотних активів

  Найважливішою складовою частиною капіталу підприємства є його оборотні активи. Вони включають запаси (сировина, матеріали, малоцінні і швидкозношувані предмети, готову продукцію, товари відвантажені, незавершене виробництво і ін.); грошові кошти (кошти на поточних і валютних рахунках, в касі і ін.) короткострокові фінансові вкладення (цінні папери, надані короткострокові позики ін.); дебіторську заборгованість (заборгованість покупців і замовників дочірніх і залежних товариств засновників за внесками до статутного капіталу, векселями, за дорученням і ін.).

  Від стану оборотних активів багато в чому залежить успішне здійснення виробничого циклу підприємства, бо недолік оборотних коштів паралізує виробничу діяльність підприємства, перериває виробничий цикл і в кінцевому підсумку призводить підприємство до відсутності можливості оплачувати за своїми зобов'язаннями і до банкрутства.

  Показники оборотності дозволяють проаналізувати, наскільки ефективно підприємство взаємодіє з навколишнім середовищем. Вони мають велике значення для оцінки резервів поліпшення фінансового становища підприємства, оскільки швидкість обороту коштів, тобто швидкість перетворення їх у грошову форму безпосередньо впливає на платоспроможність підприємства.

  Показники оборотності розраховуються у вигляді коефіцієнтів за формулами:

  1. Коефіцієнт загальної оборотності капіталу.

  Кобщ.обор. = Виручка від реалізації продукції

  Середня вартість активів

  Показник відображає швидкість обороту всього капіталу підприємства.

  2. Коефіцієнт оборотності мобільних засобів

  Коб.м.ср. = Виручка від реалізації продукції

  А2ср. (Середня величина виробничих запасів) + А3 пор. (Середня величина грошових коштів і дебіторська заборгованість)

  Коефіцієнт відображає швидкість обороту всіх мобільних коштів.

  3. Коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних коштів

  Коб.м.ср. = Виручка від реалізації продукції

  Середня величина виробничих запасів (А2ср)

  Даний показник відображає число оборотів запасів і витрат підприємства.

  4. Коефіцієнт оборотності готової продукції

  Коб.г.пр. = Виручка від реалізації продукції

  Середні запаси готової продукції

  Коефіцієнт показує швидкість обороту готової продукції.

  5. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

  Коб.д.з. = Виручка від реалізації продукції

  Середня величина дебіторської заборгованості

  Даний коефіцієнт показує розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємством.

  6. Коефіцієнт середнього терміну обороту дебіторської заборгованості

  Ксрока.д.з. = 365 * Середня величина дебіторської заборгованості (ДЗср)

  Виручка від реалізації продукції

  Показник характеризує середній термін погашення дебіторської заборгованості.

  7. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

  Кобор.к.з. = Виручка від реалізації продукції

  Середня величина кредиторської заборгованості

  Коефіцієнт показує розширення або зниження комерційного кредиту.

  8. Коефіцієнт середнього зросту кредиторської заборгованості

  Кобор.к.з. = 365 * Середня величина кредиторської заборгованості

  Виручка від реалізації продукції

  Показник відображає середній термін повернення комерційного кредиту підприємством.

  9. Фондовіддача основних засобів та інших необоротних активів

  Фо.с. = Виручка від реалізації продукції

  Середня вартість основних засобів та інших необоротних активів (А1ср.)

  Фондовіддача характеризує ефективність використання основних засобів та інших необоротних активів, вимірювану величиною продажів, що припадають на одиницю вартості коштів.

  10. Коефіцієнт оборотності власного капіталу

  Кобор.ск. = Виручка від реалізації продукції

  Середня вартість власного капіталу (П1ср.)

  Коефіцієнт показує швидкість обороту власного капіталу.

  2.6 Аналіз та моделі оцінки ліквідності та платоспроможності

  Ліквідність господарюючого суб'єкта означає здатність його швидко погашати свою заборгованість. Розрізняють ліквідність балансу і ліквідність різних груп.

  Для оцінки ліквідності балансу слід виконати порядкове зіставлення значень окремих сопоставляющих активу і пасиву. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо:

  Анл> = Пнс

  Абр> = Пкс

  Амр> = ПДС

  Атт <= Пп

  Коефіцієнти і показники ліквідності дозволяють визначити здатність підприємства: оплатити свої короткострокові зобов'язання протягом звітного періоду.

  Порядок розрахунку найбільш важливих з них представлений нижче. Умовні позначення, що використовуються в подальших розрахунках і джерела отримання інформації наведені в таблиці 2 (Додаток 4)

  Загальний показник ліквідності балансу слід використовувати для комплексної оцінки ліквідності балансу в цілому. За допомогою даного показника здійснюється оцінка зміни фінансової ситуації в організації з точки зору ліквідності. Він показує відношення суми всіх ліквідних коштів підприємства до суми всіх платіжних зобов'язань (короткострокових, довгострокових і середньострокових) за умови, що різні групи ліквідних засобів і платіжних зобов'язань входять до зазначених сум з ваговими коефіцієнтами, що враховують їх значимість з точки зору термінів надходження коштів і погашення зобов'язань. Даний показник дозволяє порівнювати баланси підприємства, що відносяться до різних звітних періодів, а також баланси різних підприємств і з'ясовувати, який баланс більш ліквідний.

  АКТИВ

  ПАСИВ

  А1 - найбільш ліквідні активи - грошові кошти підприємства та короткострокові фінансові вкладення (цінні папери).

  П1 - найбільш термінові зобов'язання - кредиторська заборгованість, а також позики, не погашені в строк, з форми № 5.

  А2 - швидко реалізовані активи - дебіторська заборгованість терміном погашення протягом 12 місяців та інші оборотні активи.

  П2 - короткострокові пасиви - короткострокові кредити і позикові кошти.

  А3 - повільно реалізовані активи - статті розділу II активу за винятком «Витрат майбутніх періодів», а також статті з розділу I активу балансу «Довгострокові фінансові вкладення» - «Інвестиції в інші організації.

  П3 - довгострокові пасиви - це статті балансу, відносяться до V розділу, довгострокові кредити і позикові кошти.

  А4 - важкореалізовані активи - статті розділу I активу балансу «Необоротні активи», за винятком статей цього розділу, включених в попередню групу, а так-же дебітори строком погашення більше 12 місяців після звітної дати.

  П4 - постійні пасиви - статті розділу пасиву балансу. Для збереження балансу активу і пасиву підсумок даної групи зменшується на суму збитків і «Витрат майбутніх періодів».

  3. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності (на прикладі ТОВ «Петровський СПб»)

  Розібравши теоретичні основи господарського і фінансового аналізу, а також формули розрахунків економічних показників можна зробити аналіз і діагностику конкретного господарюючого суб'єкта на прикладі ТОВ «Петровський СПб».

  ТОВ «Петровський СПб» заснований в 1998 році. Основним напрямком діяльності його є виробництво і продаж споживчого товару для дому та побуту. Поточний стан ТОВ «Петровський СПб» за 2014 представлено в таблицях 3 - 11. (Додатки 5 - 13)

  Компанія ПЕТРОВСЬКИЙ СПБ - відкрите, сучасне, яке динамічно розвивається, працює на ринку Росії і СНД більш 15 років. За ці роки стали визнаними лідерами у виробництві та продажу виробів з поролону (поліуретану), поліетилену, нетканих матеріалів і дерева. Продукція, що випускається неодноразово нагороджувалася призами і дипломами на таких відомих виставках як КОНСУМЕКСПО, interCHARM, БИТХІМЕКСПО, ГОСПТОВАРИ і МЕБЛІ. На сьогоднішній день продукція компанії користується попитом у всіх регіонах Російської Федерації, а також країнах Близького Зарубіжжя. Основною конкурентною перевагою компанії є стабільно високу якість продукції, що випускається. Завдяки ідеальному співвідношенню ціна / якість, грамотно побудованої логістики та ефективному менеджменту підприємство стрімко розвивається. За ці роки асортимент продукції, що випускається виріс в десятки разів, виробничі площі компанії займають більше 10.000 м2. Чесність і надійність, етика ведення бізнесу, ділова репутація і позитивний імідж - це міцний фундамент для взаємовигідних відносин з Компанією ПЕТРОВСЬКИЙ СПБ.

  Отже, поточний стан представлено структурою активу, пасиву, майна, його джерел, структурою запасів і витрат, а також динамікою рівня прибутку за 2013 і 2014 рік. (Таблиці 3 - 11)

  Зробимо аналіз рентабельності, ліквідності, аналіз фінансової стійкості підприємства.

  3.1 Коротка характеристика організації

  Компанія Петровський СПб розпочала свою діяльність в 1998 році і сьогодні є лідируючим вітчизняним виробником - Групою Компаній Петровський СПб - в сегменті споживчих товарів для дому та побуту. Петровський СПб активно розвивається в напрямках: товари для догляду за будинком, освіжувачі повітря та чистячі засоби, засоби особистої гігієни, клеї і склеювальні засоби, косметика для взуття.

  Центральний офіс компанії Петровський СПб і основні виробничі потужності знаходяться в Санк-Петербурзі. Продукція випускається на сучасному автоматизованому обладнанні з найкращих за якістю російських і імпортних матеріалів. Продукція Петровський СПб неодноразово нагороджена дипломами і медалями на всеросійських і міжнародних галузевих виставках. Компанія є членом Міжнародної Ради Виробників Приватних товарних марок.

  У планах компанії - значне зростання своєї частки на ринку, нарощування обсягів випуску продукції, запуск нових товарних ліній і розвиток власних брендів.

  Петровський СПб вважає ключовим фактором успішного розвитку бізнесу взаємовигідне і довгострокове співробітництво зі своїми клієнтами і діловими партнерами.

  Продукція компанії «Петровський СПб» неодноразово нагороджена призами, дипломами та медалями на таких відомих виставках як:

  1. «КОНСУМЕКСПО»

  2. «interCHARM»

  3. «БИТХІМЕКСПО»

  4. «ГОСПТОВАРИ і МЕБЛІ»

  Компанія Петровський СПб дорожить своїми співробітниками і робить упор на розвиток і професійне зростання власного персоналу через впровадження систем мотивації, корпоративне навчання, дотримання норм з охорони праці та соціальних гарантій.

  Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів. Загальне керівництво діяльністю здійснює Рада Директорів Товариства. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснюється Генеральним директором, який обирається Радою директорів і підзвітний Раді директорів і загальним зборам акціонерів.

  виробництво

  Сьогодні виробничі потужності Групи Компаній Петровський СПб мають інтернаціональний характер - компанія виробляє продукцію і в Росії і за кордоном.

  Досягнення ключової мети компанії - підтримка стабільно високої якості продукції, що випускається - забезпечується системою багатоступінчастого контролю якості на всіх етапах виробничого циклу, яка впроваджена на всіх виробничих ділянках. Продукція випускається на сучасному автоматизованому обладнанні з найкращих за якістю російських і імпортних матеріалів і комплектуючих.

  Ефективність виробничих процесів підтримується, в тому числі, діючою системою мотивації виробничого персоналу.Для швидкої адаптації нових співробітників і збереження норм виробітку діє програма наставництва - Школа майстерності.

  Виробництво плівок і виробів з плівок

  Виробництво виробів з харчової фольги

  Виробництво виробів з поролону

  виробництво виробів з нетканих матеріалів

  Виробництво виробів за спецзамовленням

  Виробництво виробів із пластмас

  Логістика.

  Повністю автоматизований логістичний комплекс дозволяє обробляти до 500 замовлень в день і здійснювати доставку будь-якої партії товару в будь-яку точку країни і СНД.

  Власний автопарк компанії складає більше 120 машин різної вантажопідйомності. Компанія Петровський СПб забезпечує швидку і безкоштовну доставку продукції в будь-який регіон Росії.

  Для забезпечення оперативної дистрибуції - доставка будь-якого замовлення в будь-яку точку країни - компанія організувала велику мережу регіональних консигнаційних складів, представлених в кожному федеральному центрі - більше 30, де підтримується необхідний запас всього асортименту продукції.

  Дистриб'юція

  Компанія Петровський СПб має власні офіси продажів у всіх великих містах і регіональних центрах РФ і СНД - більше 200 торгових представників займаються організацією збуту і просуванням продукції на місцях.

  За роки роботи компанія Петровський СПб вибудувала ефективну систему розподілу продукції, що охоплює всі регіони країни і СНД.

  Продукція компанії представлена ​​в усіх каналах збуту - в ряді регіонів рівень дистрибуції досягає 80%. 107 великих оптових компаній є

  Офіційними дистриб'юторами компанії Петровський СПб; організовано 32 консигнаційних складу. Компанія Петровський СПб працює з усіма федеральними мережами по проектам ЧТМ і СТМ. По ряду товарних груп компанія є лідером ринку за величиною своєї частки.

  Маркетингова підтримка.

  Регіональні менеджери і торгові представники

  Трейд-маркетингові акції

  * федеральні

  * локальні

  Упаковка і шоу-бокси

  POS матеріали та торгівельне обладнання

  Презентаційні матеріали і рекламна поліграфія

  Навчальні тренінги

  Компанія Петровський СПб приділяє особливу увагу просуванню своєї продукції на ринку, в тому числі, реалізує комплексний підхід в питаннях збільшення рентабельності проектів дистрибуції.

  Регіональні торговельні представники і менеджери Петровський СПб надають всебічну підтримку своїх клієнтів в питаннях розширення представленості і збільшення продажів продукції компанії.

  Маючи багаторічний досвід у проведенні трейд-маркетингових акцій будь-якого рівня і масштабу, ми пропонуємо своїм партнерам найбільш ефективні механізми по збільшенню збуту продукції компанії і відповідну маркетингову підтримку в організації подібних заходів.

  На постійній основі проводяться акції федерального рівня, спрямовані на стимулювання продажів продукції компанії кінцевим покупцям, а також цільові акції, які вирішують спеціальні завдання в каналах сбита.Прі розробці продукції в компанії Петровський СПб особлива увага приділяється питанням створення упаковки - застосовуються найвиграшніші рішення в дизайні (з точки зору ефективності продажів кінцевому покупцеві); при необхідності забезпечується випуск зручних і компактних шоу-боксів - для кращої викладки товарів на полиці. Для акцій федерального рівня, спрямованих на кінцевих покупців, компанія випускає продукцію в спеціальних промо-упаковках, витриманих в єдиному фірмовому стилі, ефектних і привертають увагу.

  Для кращої представленості продукції в місцях продажів Компанія Петровський СПб забезпечує своїх партнерів необхідним торгівельним і технологічним устаткуванням і POS матеріалами, які розроблені з урахуванням специфіки товарів, вимог до викладення і виконані у фірмовому стилі відповідних брендів. Торговельне обладнання створено за принципом універсальності і многоваріантен, що допускає розміщення в будь-яких форматах роздробу і під будь-які товарні матріци.POS матеріали вигідно виділяють продукцію на полиці, підтримують образи брендів, забезпечують інформаційний супровід новинок та акцій.

  Компанія Петровський СПб в оперативному режимі забезпечує власних співробітників і торговий персонал своїх клієнтів необхідними в роботі презентаційними матеріалами - каталогами, рекламно-інформаційними листівками, банерами, презентаціями - в друкованому вигляді та на електронних носіях.

  Компанія Петровський СПб на постійній основі проводить навчальні тренінги для власних співробітників і торгового персоналу своїх партнерів по специфіці асортименту, на яких в режимі `on line` можна отримати вичерпну інформацію з будь-яких актуальних питань безпосередньо від самих бренд-менеджерів.

  товарні марки

  1. Fun Clean

  2. Попелюшка

  3. Fresh & Go

  4. Фея

  5. Клейберіт

  3.2 Аналіз рентабельності

  Визначимо коефіцієнти рентабельності по відомим формулам.

  1. Коефіцієнт рентабельності продажів

  Крент.п. (Пред.г.) = 225510 * 100 = 40,83%

  552326

  Крент.п.12 = 275897 * 100 = 44,47%

  620434

  Коефіцієнт рентабельності за 2014 рік збільшився в порівнянні з (пред.г.). Це свідчить про збільшення попиту на продукцію підприємства в 2014 році.

  2. Коефіцієнт рентабельності всього капіталу підприємства

  Крент. (Пред.г.) = 225510 * 100 = 92%

  243904

  Крент. кап.12 = 275897 * 100 = 71%

  388468

  Зменшення коефіцієнта свідчить про зниження попиту на продукцію.

  3. Коефіцієнт рентабельності основних засобів та інших необоротних активів

  Кр. ос. (Пред.г.) = 225510 * 100 = 17%

  12850

  Кр. ос. 12 = 275897 * 100 = 15%

  18019

  Як бачимо, коефіцієнт за 2014 рік значно нижче ніж коефіцієнт за попер. рік. Отже, ефективність використання основних засобів та інших необоротних активів в 2014 році зменшився.

  4. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

  Кр. ск. (Пред.г.) = 225510 * 100 = 96%

  234679

  Кр. ск. 12 = 275897 * 100 = 74%

  375240

  Показник за 2014 рік зменшується в порівнянні з попер. роком, що свідчить про зниження ефективності використання власного капіталу в 2014 році.

  3.3 Аналіз оборотності оборотних активів

  1. Коефіцієнт загальної оборотності капіталу.

  Кобщ.обор. (Пред.г.) = 552326 = 2,26

  243905

  Кобщ.обор. 12 = 620434 = 1,59

  388469

  Як бачимо швидкість обороту капіталу за 2014 рік менше, ніж швидкість обороту за пред.год. Отже, в 2014 відбулося її зниження.

  2. Коефіцієнт оборотності мобільних засобів

  Коб.м.ср. (Пред.г.) = 552326 = 1,7

  133246 + 183162

  Коб.м.ср.12 = 620434 = 1,7

  238051 + 126435

  Порівнюючи отримані вище результати можна зробити висновок, що швидкість обороту всіх мобільних коштів за 2014 рік не змінилася в порівнянні з пред.годом. Дана тенденція характеризується позитивно.

  3. Коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних коштів

  Коб.м.ср. (Пред.г.) = 552326 = 3,7

  178122

  Коб.м.ср. 12 = 620434 = 2,4

  297979

  Зниження коефіцієнта за 2014р. в порівнянні з коефіцієнтом за попер. рік свідчить про відносне збільшення виробничих запасів і незавершеного виробництва або про зниження попиту на готову продукцію.

  4. Коефіцієнт оборотності готової продукції

  Коб.г.пр. (Пред.г.) = 552326 = 4,1

  133246

  Коб.г.пр. 12 = 620434 = 2,4

  238051

  Зниження коефіцієнта за 2014 рік у порівнянні з 2013 роком може означати затоварення.

  5. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

  Коб.д.з. (Пред.г.) = 552326 = 6,03

  91581

  Коб.д.з. 12 = 620434 = 4,2

  126435

  Якщо порівнювати показники за 2014 і 2013 рік, то можна зробити висновок, що оскільки коефіцієнт за 2014 зменшився, отже, на підприємстві відбулося зменшення комерційного кредиту, що надається підприємством.

  6. Коефіцієнт середнього терміну обороту дебіторської заборгованості

  До срока.д.з. (Пред.г.) = 365 * 91581 = 60 (дн)

  552326

  До срока.д.з. 12 = 365 * 126435 = 74 (дн)

  620434

  Підвищення коефіцієнта в 2014 р в порівнянні з пред.годом оцінюється як негативним.

  7. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

  До обор.к.з. (Пред.г.) = 552226 = 2,6

  213106

  До обор.к.з. 12 = 620434 = 1,88

  330002

  Зниження показника за 2014р. в порівнянні з пред.годом свідчить про зростання покупок в кредит.

  8. Коефіцієнт середнього зросту кредиторської заборгованості

  До обор.к.з. (Пред.г.) = 365 * 264713 = 174 (дн)

  552326

  До обор.к.з. 12 = 365 * 395291 = 232 (дн)

  620434

  Як видно з розрахунків, середній термін повернення комерційного кредиту збільшився в 2014 р. в порівнянні з пред.годом

  9. Фондовіддача основних засобів та інших необоротних активів

  Фо.с. (Пред.г.) = 552326 = 42,9

  12850

  Фо.с.12 = 620434 = 34,4

  18019

  Ефективність використання основних засобів в 2014 р. знизилася в порівнянні з пред.годом

  10. Коефіцієнт оборотності власного капіталу

  Кобор.ск.о.с. (Пред.г.) = 552326 = 2,35

  237679

  Кобор.ск.12 = 620434 = 1,65

  375240

  Зниження швидкості обороту в 2014 р. в порівнянні з пред.годом відображає тенденцію до бездіяльності частини власних коштів.

  3.4 Аналіз ліквідності

  Ліквідність балансу можна оцінити за допомогою Таблиці 2.

  Таблиця 2. Аналіз ліквідності балансу на 2014 р

  Складові активу і їх умовні позначення

  Джерело інформації

  На початок періоду

  На кінець періоду

  Складові пасиву і їх умовні позначення

  Джерело інформації

  На початок періоду

  На кінець періоду

  1.Найбільш ліквідні активи, анл

  ф.№1 сума р. 220-240

  1313

  4505

  1. Найбільш термінові зобов'язання, Пнс

  ф.№1 сума р. 520-610

  -

  -

  2. Швидко реалізовані активи, АБР

  ф.№1 сума р. 150-210

  3692

  2307

  2. Короткострокові пасиви, Пкс

  ф.№1 сума р. 500

  -

  -

  3. Повільно реалізовані активи, Амр

  ф.№1 сума р. 100-140б, 040, 050

  282819

  446263

  3. Довгострокові пасиви, ПДС

  ф.№1 сума р. 440-450

  -

  -

  4. Важкореалізовані активи, Атт

  ф.№1 стор. 010 - 030+ 070

  -

  -

  4. Постійні пасиви, Пп

  ф.№1 підсумок 1, 2 розділу пасиву мінус стр. 270

  294259

  456219

  Порядкове зіставлення значень окремих сопоставляющих активу і пасиву.

  На початок 2014 року: На кінець 2014 року:

  Анл> = Пнс анл> = Пнс АБР> = Пкс АБР> = Пкс

  Амр> = ПДС Амр> = ПДС Атт <= Пп Атт <= Пп

  Виконавши порядкове зіставлення значень активу і пасиву, можна зробити висновок, що баланс абсолютно ліквідний.

  Угруповання статей балансу є наближеним аналізом. Найбільш точним є розрахунок абсолютних показників:

  · К-т абсолютної ліквідності, який розраховується як відношення суми фінансових коштів + ​​краткосроч. фин.вложения і короткострокові зобов'язання.

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину короткострокової заборгованості організація може погасити найближчим часом за рахунок грошових коштів.

  нормативне значеніе0,2-0,25

  Тобто найбільш ліквідні кошти підприємства повинні складати 20-25%

  · К-т проміжної ліквідності, який розраховується =

  == (2110 + 2307 + 148225) / 294259 = 0,51

  · К-т поточної ліквідності =

  == (453075-55) \ 456220 = 0,9

  Нормальним вважається значення коефіцієнта більше 0,2. Чим вище показник, тим краще платоспроможність підприємства. З іншого боку, високий показник може свідчити про нераціональну структуру капіталу, про занадто високій частці непрацюючих активів у вигляді готівки і коштів на рахунках.

  Оптимальні значення коефіцієнтів ліквідності.

  найменування показника

  оптимальне значення

  Коефіцієнт загальної ліквідності

  1,2-1,5

  Коефіцієнт термінової ліквідності

  0,7-0,8

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  0,05-0,06

  3.5 Оцінка фінансової стійкості

  Формується капітал ТОВ «Петровський СПб» як за рахунок власних (внутрішніх), так і за рахунок позикових (зовнішніх) джерел. Відомості, які наводяться в пасиві балансу, дозволяють визначити, які зміни відбулися в структурі власного і позикового капіталу, скільки залучено в оборот підприємства довгострокових і короткострокових позикових коштів, тобто пасив показує звідки взялися кошти, кому зобов'язане за них підприємство.

  Таблиця 3. Джерела фінансових ресурсів

  Вид джерела фінансових ресурсів

  Залишки по балансу

  Структура джерел,%

  П.р.

  К.Г.

  Зрад-е

  П.р.

  К.Г.

  Зрад-е

  1.Собственно капітал

  1.1Уставний капітал

  10

  11

  1

  0,003

  0,002

  -0,001

  1.2Добавочний капітал

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1.3Резервний капітал

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1.4 Нерозподілений прибуток

  10831

  15608

  4777

  3,56

  3,314

  -0,25

  Разом

  10841

  15619

  4777

  3,57

  3,316

  -0,26

  2.Заемний капітал

  28110

  60000

  31890

  9,25

  12,74

  3,49

  2.1Краткосрочние кредити банку

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  2.2Кредіторская заборгованість

  264713

  395291

  130578

  87,17

  83,94

  -3,23

  2.3Прочіе кредитори

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Разом

  292823

  455291

  162468

  96,43

  96,68

  0,25

  всього джерел

  303654

  470910

  167245

  100,00

  100,00

  -

  Важливими показниками, що характеризують фінансову стійкість підприємства, є:

  коефіцієнт фінансової автономії (незалежності) або питома вага власного капіталу в його загальній сумі;

  коефіцієнт фінансової залежності (частка позикового капіталу в загальній валюті балансу);

  -Плечі фінансового важеля або коефіцієнт фінансового ризику (відношення позикового капіталу до власного).

  Розраховані показники згруповані в таблиці нижче.

  Таблиця 4. Структура пасивів (зобов'язань) підприємства

  показник

  рівень показника

  На початок року

  На кінець року

  зміна

  Коефіцієнт фінансової автономії,%

  3,57

  3,16

  -0,3

  Коефіцієнт фінансової залежності,%

  87,17

  83,94

  -3,2

  Коефіцієнт фінансового ризику

  24,41

  25,31

  0,9

  Чим вище рівень першого показника і нижче другого і третього, тим стійкіше фінансовий стан підприємства. У нашому випадку частка власного капіталу має тенденцію до зниження

  висновок

  На закінчення роботи можна виділити наступні аспекти, які узагальнено характеризували б основні моменти. Хотілося б відразу відзначити, що всі завдання, поставлені на початку роботи, досягнуті, розкриті, і також досягнута головна мета роботи, тому що на конкретному прикладі ТОВ «Петровський СПб» розглянуті теоретичні розробки, необхідні для проведення аналізу фінансового стану підприємства.
  Отже, по першій частині роботи можна робити наступний висновок: фінансовий стан підприємства - це здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Воно характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.
  У другій частині роботи були розглянуті теоретичні основи методології проведення загального аналізу фінансового стану підприємства, яке включає аналіз майнового стану та аналіз фінансового стану (оцінка ринкової стійкості, аналіз активів, оцінка фінансової стійкості, оцінка ділової активності, аналіз платоспроможності та кредитоспроможності, оцінка запасу фінансової стійкості (зони безпеки) і аналіз рентабельності підприємства).
  У третій частині були здійснені розрахунки і оформлені у відповідні таблиці, за якими були проведені аналітичні висновки. При оцінці майнового стану з'ясувалося, що відбулося зниження майнового потенціалу підприємства, спостерігається зниження частки активної частини основних засобів, що говорить про можливе списання або старінні машин або обладнання. Причому до 2014 року на складах підприємства скупчилася готова продукція.
  При аналізі активів підприємства відзначено зростання кредитів банку - це можливо сталося через нарощування потужностей підприємства або через вдосконалення технологій та ін.Подальший аналіз підприємства вказує на збільшення тієї частини власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття поточних активів підприємства, а це позитивна тенденція. При аналізі ліквідності підприємства з'ясувалося, що показники ліквідності поки не відповідають нормативним значенням, але намічається тенденція до поліпшення.
  Можна відзначити, що відбулося зростання ефективності використання основних засобів підприємства, це було досягнуто або при підвищенні обсягу реалізації продукції або за рахунок більш високого технічного рівня основних засобів; все призводить до загального зниження витрат підприємства. І все більший дохід підприємство отримує за рахунок основної діяльності, а це позитивна тенденція.

  В цілому діяльність, якою займається ТОВ «Петровський СПб» дуже затребувана на ринку і для подальшого розвитку, збільшення оборотів у неї є величезні перспективи. У ТОВ «Петровський СПб» спостерігається непогане збільшення виробничих потужностей, що є поштовхом до збільшення товарної продукції, а, отже і виручки. Звичайно для ще більшого збільшення виробничих потужностей підприємству необхідно збільшувати виробничі площі. Це спричинить за собою покупку додаткового обладнання, залучення кадрів. Поки звичайно у підприємства показники, що характеризують фінансову діяльність підприємства від нормативних значень далекі, але у підприємства спостерігається тенденція до поліпшення.

  Список використаної літератури

  1. Бухгалтерський облік (Електронний ресурс): Федеральний закон РФ №129-ФЗ прийнятий ГД РФ 21.11.96. Доступ з довідково-правової системи «Консультант Плюс»

  2. Фінансовий менеджмент: Підручник / І. Я. Лукасевич. - 2-е вид. перераб. і доп. - М .: Ексмо, 2010. - 768с: мул. - Бібліогр. - Реком. науково-методич. радою для студ. спец. "Фінанси та Кредит". "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит". - ISBN 978-5-699-38636-9

  3. Горлов В.В., Кузнецов Л.М. Фінансовий менеджмент в організаціях малого підприємництва: особливості та напрямки вдосконалення // Все про податки. 2013. N 7. С. 3 - 6.

  4. Багаєва К.О. Використання інструментів фінансового менеджменту в багатопрофільному холдингу // Фінанси. 2013. N 5. С. 63 - 65.

  5. Філіна Ф.Н. Формування оптимальної стратегії ризик-менеджменту // Фінанси: планування, управління, контроль. 2013. N 1. С. 32 - 45.

  6.Васільева М.В. Тенденції розвитку системи державного фінансового менеджменту в Росії // Фінансовий вісник: фінанси, податки, страхування, бухгалтерський облік. 2010. N 11. С. 22 - 29.

  7.Заіка В.С. Поняття податкової політики організації в системі категорій фінансового менеджменту // Податки. 2010. N 5. С. 2 - 5.

  8.Крилов С.І. Функціональна модель корпоративного фінансового менеджменту // Фінансовий вісник: фінанси, податки, страхування, бухгалтерскійучет.2010.N8.С.22-28.
  9.Додон Д.П. Менеджмент фінансово-логістичного потоку в сучасних реаліях // Міжнародні банківські операції. 2009. N 6. С. 68 - 77.

  10. Акулов В.Б. Фінансовий менеджмент: навч. допомога. - М .: МПСІ, 2008.

  11. Арутюнов Ю.А. Фінансовий менеджмент. - М .: КноРус, 2008.

  12. Басовский Л.І. Фінансовий менеджмент: навч. для вузів. - М .: Инфра-му, 2008.

  13. Белолипецкий В.Г. Фінансовий менеджмент. - М .: КноРус, 2008.

  14. Бланк И.А. Основи фінансового менеджменту: в 2-хт. - М .: Ніка-Центр, 2007. - Т. 1.

  15. Бобильова А.З. Фінансовий менеджмент. - М .: Справа, 2007.

  16. Брігхем Ю.Ф., Ерхардт М.С. Фінансовий менеджмент. - М .: СПб., Питер, 2007.

  17. Ван Хорн Дж. Основи сучасного фінансового менеджменту. - М .: Вильямс ИД, 2007.

  18. Галицька С. Фінансовий менеджмент. Фінансовий аналіз. Фінанси підприємства. - М .: Ексмо, 2008.

  19. Ермасова Е.Н. Фінансовий менеджмент. - М .: Освіта, 2008.

  20. Карасьова І.М. Фінансовий менеджмент. - М .: Омега-Л, 2008.

  21. Лукасевич І.Я. Фінансовий менеджмент. - М .: Ексмо, 2008.

  22. Уліна С.Л. Підходи до формування фінансового менеджменту в Росії // Менеджмент в Росії і за кордоном. - 2003. - № 4.

  23. Фінансовий менеджмент: теорія і практика / під ред. Е.С. Стоянової. М .: Перспектива, 2008.

  24. Фінансовий менеджмент / за ред. Є.І. Шохіна. - М .: КноРус, 2008

  25. Борисов Р. Взаємодія комерційної і фінансової служб компанії Р. Борисов // Фінансовий директор. - 2008. - № 4. - С. 16-24.

  26. Веллхофф А. Мерчандайзинг: ефективні інструменти та управління товарними категоріями: переклад. изд. / А. Веллхофф, Ж.-Е. Массон. - М.: Видавництво. будинок Гребенникова, 2004. - 274 с.

  27. Владимирова Л. П. Прогнозування і планування в умовах ринку: навч. посібник / Л. П. Владимирова. - М.: Дашков і К, 2004. - 399 с.

  28. Гаврилова А. Н. Фінанси організацій (підприємств): навч. посібник / А. Н. Гаврилова, А. А. Попов. - М.: КноРус, 2008. - 597 с.

  29. Гіляровський Л. Т. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: навч. / Л. Т. Гіляровський, Д. В. Лисенко, Д. А. Ендовицкий. - М.: Проспект, 2008. - 360 с.

  30. Дугельної А. П. Бюджетне управління підприємством: [навч.-практ. посібник] / А. П. Дугельної, В. Ф. Комаров. - М.: Справа, 2007. - 431 с.

  31.Кожінов В. Я. Рентабельність малого торгового підприємства, що працює в різних системах оподаткування / В. Я. Кожинов // Сучасна торгівля. - 2006. - № 11. - С. 38-56.

  32. Н. В. Колчина. Фінанси організацій (підприємств): навч. / Н. В. Колчина. - М.: ЮНИТИ, 2013. - 407 с.

  33. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: навч. посібник / А. І. Алексєєва, Ю. В. Васильєв, А. В. Малєєва і ін. - М.: КноРус, 2013. - 706 с.

  34. Котляров, І. Д. Планування на підприємстві: навч. посібник / І. Д. Котляров. - М.: ЕКСМО, 2010. - 330 с.

  35.Любушін Н. П. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: навч. посібник / Н. П. Любушин. - М.: ЮНИТИ, 2007. - 445 с.

  36. Невешкіна Е. В. Управління витратами і ціноутворенням: застосування в умовах кризи: практ. посібник / Є. В. Невешкіна, С. В. Савоніна, О. В. Фадєєва. - М.: Омега-Л, 2010. - 134 с.

  37 Нечаєва Е. В. Маркетингове управління товарним асортиментом підприємства: автореф ... канд. екон. наук: 08.00.05 / Є. В. Нечаєва. - Єкатеринбург, 2010. - 23 с.

  38 Петров К. М. Як розробити бізнес-план. Практичний посібник з прикладами і шаблонами / К. М. Петров. - М. [и др.]: Вільямс, 2007. - 330 с.

  додатки

  Додаток 1
  Малюнок 1. Формування узагальнюючих показників господарської діяльності підприємства в умовах ринкової економіки

  Умовні позначення: F - основні виробничі засоби (фонду); N - продукція; ?? - фондовіддача (N / F); А - амортизація; - матеріаловіддача (N / М); R - виробничий персонал;? - продуктивність праці (N / R); U - оплата праці персоналу; S - собівартість продукції; К - авансований капітал; Р - прибуток; Е - оборотні кошти; С - джерела формування оборотних коштів

  Додаток 2

  Таблиця 5. Аналіз динаміки рівня прибутку

  показники

  Джерело інформації

  1. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) без ПДВ і акцизів

  ф. № 2 стр.010

  2. Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг)

  ф. № 2 стр.050

  3. Результат від іншої реалізації

  ф. № 2 стр.060

  4. Балансовий прибуток

  ф. № 2 стр.090

  5. Чистий прибуток залишається в розпорядженні підприємства

  ф. № 2 стр.090-стор.200


  додаток 3

  Таблиця 6. Умовні позначення

  Умовні позначення

  Назва показника

  Джерело інформації

  пр

  Прибуток від реалізації продукції

  ф.№ 2, стор. 050

  В

  Виручка від реалізації продукції

  ф.№ 2, стор. 010

  ІБср

  Середня вартість активів

  ф.№ 1 (підсумок балансу на початок періоду + підсумок балансу на кінець періоду) / 2

  П1ср

  Середня вартість власного капіталу

  ф.№ 1 (підсумок 1 + 2 розділу пасиву на початок періоду + підсумок 1 + 2 розділу пасиву на кінець періоду) / 2

  П2ср

  Середня вартість довгострокового кредиту

  ф.№ 1 (підсумок 3 розділу пасиву на початок періоду + підсумок 3 розділу пасиву на кінець періоду) / 2

  П3ср

  Розрахунки та інші короткострокові пасиви

  ф.№ 1 (підсумок 4 розділу пасиву на початок періоду + підсумок 4 розділу пасиву на кінець періоду) / 2

  А1ср

  Середня вартість основних засобів та інших необоротних активів

  ф.№ 1 (підсумок 1 розділу активу на початок періоду + підсумок 1 розділу активу на кінець періоду) / 2

  А2ср

  Середня величина виробничих запасів

  ф.№ 1 (сума р. 100-140 і 270 активу на початок періоду + сума стр.100-140 і 270 активу на кінець періоду) / 2

  А3ср

  Середня величина грошових коштів і дебіторська заборгованість

  ф.№ 1 (сума стр.150-250 активу на початок періоду + сума стр.150-250 активу на кінець періоду) / 2

  ДЗср

  Середня величина дебіторської заборгованості

  ф.№ 1 (сума р. 150-210 на початок періоду + сума р. 150-210 на кінець періоду) / 2

  ГПср

  Середні запаси готової продукції

  ф.№ 1 (стор. 130 на початок періоду + сума р. 130 на кінець періоду) / 2

  КРср

  Середня величина кредиторської заборгованості

  ф.№ 1 (сума р. 510-610 на початок періоду + сума р. 510-610 на кінець періоду) / 2

  анл

  Найбільш ліквідні активи

  ф.№ 1 (сума стр.220-250)


  додаток 4

  Таблиця 7. Аналіз активу балансу за 2013р.

  Джерело інформації

  Абсолютна величина, тис.руб.

  Питома вага, %

  зміна

  На початок періоду

  На кінець періоду

  На початок періоду

  На кінець періоду

  В абсол. величиною, тис. руб.

  У питомій вазі,%

  У% до величини на початок періоду

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1. Основні засоби та інші необоротні активи, А1

  Підсумок 1 розділу активу балансу

  8424

  17276

  4,8

  5,66

  8852

  0,86

  105

  2. Запаси і витрати, А2

  Стор. 100- 140 +270

  20

  17

  0,01

  0,005

  -3

  -0,005

  -15

  3. Грошові кошти, розрахунки та інші активи, А3

  Стор. 150-250

  174285

  287824

  95,4

  94,3

  113539

  -1,1

  65,14

  Баланс, ІБ

  підсумок балансу

  18229

  305117

  100

  100

  122388

  0

  66,9


  додаток 5

  Таблиця 8. Аналіз пасиву балансу за 2013р.

  Джерело інформації

  Абсолютна величина, тис. Руб.

  Питома вага, %

  зміна

  На початок періоду

  На кінець періоду

  На початок періоду

  На кінець періоду

  В абсол. величиною, тис. руб.

  У питомій вазі,%

  У% до величини на початок періоду

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1. Джерела власних коштів, П1

  Підсумок 1,2,5 розділу пасиву ф.№1

  7611

  10841

  3,9

  3,43

  3,23

  -0,47

  42,43

  2. Розрахунки та інші пасиви, в тому числі:

  Підсумок 3 і 4 розділу балансу

  188698

  305100

  93,07

  96,56

  -

  3,49

  61,68

  -краткосроч-ні кредити і позики, Кк


  стр. 500

  ф. №1

  13600

  28100

  6,92

  8,99

  1450

  2,07

  106,6

  - довгострокові позики, П2


  стр. 460

  ф. № 1

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  - розрахунки з кредиторами та інші розрахунки, Кр

  сума р. 510 - 610 ф. № 1

  175098

  277000

  89,2

  87,67

  101902

  -1,53

  58,19

  Баланс, ІБ

  підсумок балансу

  16309

  315941

  100

  100

  119632

  0

  60,94


  додаток 6

  Таблиця 9. Аналіз активу балансу за 2014 р.

  Джерело інформації

  Абсолютна величина, тис. Руб.

  Питома вага, %

  зміна

  На початок періоду

  На кінець періоду

  На початок періоду

  На кінець періоду

  В абсол. величиною, тис. руб

  У питомій вазі,%

  У% до величини на початок періоду

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1. Основні засоби та інші необоротні активи, А1

  Підсумок 1 розділу активу балансу

  17241

  18732

  5,65

  3,97

  тисячі чотиреста дев'яносто-один

  -1,68

  8,64

  2. Запаси і витрати, А2


  Стор.

  100- 140

  +270

  17

  14

  0,005

  0,002

  -3

  -0,003

  -17,6

  3. Грошові кошти, розрахунки та інші активи, А3


  Стор.

  150-250

  287824

  453075

  94,34

  96,02

  165251

  1,86

  57,41

  Баланс, ІБ

  підсумок балансу

  305082

  чотиреста сімдесят одна тисяча вісімсот двадцять одна

  100

  100

  166739

  0

  54,65


  додаток 7

  Таблиця 10. Аналіз пасиву балансу за 2014 р.

  Джерело інформації

  Абсолютна величина, тис. Руб.

  Питома вага, %

  зміна

  На початок періоду

  На кінець періоду

  На початок періоду

  На кінець періоду

  В абсол. величиною, тис. руб.

  У питомій вазі,%

  У% до величини на початок періоду

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1. Джерела власних коштів, П1

  Підсумок 1,2,5 розділу пасиву ф.№1

  10841

  15619

  3,25

  3,31

  4778

  0,06

  44,07

  2. Розрахунки та інші пасиви, в тому числі:

  Підсумок 3 і 4 розділу балансу

  322369

  471 838

  96,74

  96,79

  -

  0,05

  46,36

  Підсумок 2 і 3 розділу балансу


  стр. 500

  ф. №1

  28110

  60000

  8,43

  12,30

  31890

  3,87

  113,4

  - довгострокові позики, П2


  стр. 460

  ф. № 1

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  - розрахунки з кредиторами та інші розрахунки, Кр

  сума р.510 - 610 ф. № 1

  294259

  411838

  88,31

  84,48

  117579

  -3,83

  39,95

  Баланс, ІБ

  підсумок балансу

  333210

  487457

  100

  100

  154247

  0

  46,29


  додаток 8

  Таблиця 11. Аналіз динаміки рівня прибутку

  показники

  Джерело інформації

  2013р. тис. руб

  2014р. тис. руб

  1. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) без ПДВ і акцизів

  ф. № 2 стр.010

  552326

  620434

  2. Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг)

  ф. № 2 стр.050

  225510

  275897

  3. Результат від іншої реалізації

  ф. № 2 стр.060

  -

  485

  4. Балансовий прибуток

  ф. № 2 стр.090

  38007

  25971

  5. Чистий прибуток залишається в розпорядженні підприємства

  ф. № 2 стр.090-стор.200

  3270

  4830


  Розміщено на Allbest.ur

  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

  Скачати 94.51 Kb.