• Вступ
 • 1. Теоретичні основи аналізу фінансового стану 1.1 Фінансовий стан підприємства як предмет дослідження
 • 1.2 Оцінка фінансового стану підприємства
 • 1.3 Показники оцінки фінансового стану
 • 2 .. Аналіз фінансового стану на прикладі ТОВ "Елегія" 2.1 Коротка характеристика ТОВ "Елегія"
 • 2.2 Склад і структура балансу ТОВ "Елегія"
 • 2.3 Оцінка платоспроможності та ліквідності ТОВ "Елегія"
 • 3. Шляхи вдосконалення фінансового стану ТОВ "Елегія"
 • 3.2 Заходи щодо стабілізації фінансового стану ТОВ "Елегія"
 • висновок
 • Список літератури


 • Дата конвертації31.03.2017
  Розмір69.18 Kb.
  ТипРубрика

  Скачати 69.18 Kb.

  Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "Елегія"

  зміст

  • Вступ
  • 1. Теоретичні основи аналізу фінансового стану
  • 1.1 Фінансовий стан підприємства як предмет дослідження
  • 1.2 Оцінка фінансового стану підприємства
  • 1.3 Показники оцінки фінансового стану
  • 2 .. Аналіз фінансового стану на прикладі ТОВ "Елегія"
  • 2.1 Коротка характеристика ТОВ "Елегія"
  • 2.2 Склад і структура балансу ТОВ "Елегія"
  • 2.3 Оцінка платоспроможності та ліквідності ТОВ "Елегія"
  • 3. Шляхи вдосконалення фінансового стану ТОВ "Елегія"
  • 3.1 Основні проблеми фінансового стану, напрямки щодо вдосконалення фінансового стану ТОВ "Елегія"
  • 3.2 Заходи щодо стабілізації фінансового стану ТОВ "Елегія"
  • висновок
  • Список літератури

  Вступ

  В умовах ринкової економіки техніко-економічний аналіз і аналіз фінансового стану підприємства є найважливішою вихідною передумовою для підготовки і обгрунтування управлінських рішень. Основним завданням аналізу стану підприємства є системне, комплексне вивчення його виробничо-господарської і фінансової діяльності з метою об'єктивної оцінки досягнутих результатів і встановлення реальних шляхів подальшого підвищення ефективності та якості роботи.

  Під аналізом розуміється засіб пізнання предметів і явищ навколишнього середовища, заснований на розчленовуванні цілого на складові частини і вивчення їх у всьому різноманітті зв'язків і залежностей.

  Аналізом фінансового стану підприємства, організації займаються керівники і відповідні служби, також засновники, інвестори з метою вивчення ефективного використання ресурсів. Фінансовий аналіз є гнучким інструментом у руках керівників підприємства. Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і використання засобів підприємства. Ця інформація представляється в балансі підприємства.

  Мета дослідницької роботи - вивчити теоретичні аспекти фінансового стану підприємства, провести аналіз фінансового стану підприємства виявити резерви і запропонувати заходи щодо підвищення фінансової стійкості підприємства.

  Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання:

  описується фінансовий стан підприємства як предмет дослідження;

  розглядається роль аналізу фінансово-господарської діяльності в управлінні підприємством;

  аналізується склад і структура балансу ТОВ "Елегія";

  дається оцінка платоспроможності та ліквідності ТОВ "Елегія";

  розглядаються проблеми фінансового стану, напрямки щодо вдосконалення фінансового стану ТОВ "Елегія";

  пропонуються заходи щодо стабілізації фінансового стану ТОВ "Елегія".

  Об'єкт аналізу - товариство з обмеженою відповідальністю "Елегія" (далі ТОВ "Елегія").

  Предмет аналізу - фінансовий стан підприємства.

  При проведенні даного аналізу будуть використані наступні прийоми і методи: аналіз коефіцієнтів (відносних і абсолютних показників); порівняльний аналіз, табличний, горизонтальний, вертикальний.

  1. Теоретичні основи аналізу фінансового стану

  1.1 Фінансовий стан підприємства як предмет дослідження

  Як відомо, комплексний економічний аналіз господарюючого суб'єкта починається з вивчення його діяльності. Причому на початковому етапі дається оцінка сформованого фінансового положення і виявляються основні тенденції його зміни. Такий аналіз отримав назву загальної оцінки фінансового стану. Інформація, необхідна фінансовому менеджеру для аналізу, в узагальненому вигляді систематизована в бухгалтерському балансі, що є наочною фінансовою моделлю підприємства.

  Аналіз фінансового стану є дуже важливою складовою будь-якого економічного дослідження. Під терміном "фінансовий стан підприємства", вона розуміє економічну категорію, що відображає стан капіталу в процесі його кругообігу, і здатність суб'єкта господарювання до розвитку на фіксований момент часу. [6, с.102]

  Під фінансовим станом розуміється здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Воно характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами c іншими юридичними і фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю. Як зазначає Грачов А.В., фінансовий стан може бути стійкими, нестійкими і кризовим 7, с.60). Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його хорошому фінансовому стані. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансове становище підприємства. І, навпаки, у результаті недовиконання з виробництва та реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, зменшення виручки і суми прибутку і як наслідок - погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. Стійкий фінансовий стан в свою чергу робить позитивний вплив на виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансова діяльність, як складова частина господарської діяльності, спрямована на забезпечення планомірного надходження і витрачання грошових коштів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і позикового капіталу і найбільш ефективного його використання.

  Головною метою фінансової діяльності підприємства рішення таких питань як: де, коли і як використовувати фінансові ресурси для ефективного розвитку виробництва і отримання максимального прибутку. [6, с.22]

  Щоб вижити в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства підприємства, потрібно добре знати, як керувати фінансами, якою повинна бути структура капіталу по складу і джерелам освіти, яку частку повинні займати власні кошти, а яку - позикові. Слід знати і такі поняття ринкової економіки, як ділова активність, ліквідність, платоспроможність, кредитоспроможність підприємства, поріг рентабельності, запас фінансової стійкості (зона безпеки), ступінь ризику, ефект фінансового важеля та інші, а також методику їх аналізу.

  Головна мета аналізу - своєчасно виявити і усунути недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. При цьому необхідно вирішити завдання:

  фінансовий стан баланс ліквідність

  1. На основі вивчення причинно-наслідкового взаємозв'язку між різними показниками виробничої, комерційної та фінансової діяльності дати оцінку виконання плану по надходженню фінансових ресурсів і їх використанню з позиції поліпшення фінансового стану підприємства.

  2. Прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, виходячи з реальних умов господарської діяльності і наявності власних і позикових ресурсів, розробка моделей фінансового стану при різноманітних варіантах використання ресурсів.

  3. Розробка конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.

  Для оцінки фінансового стану підприємства використовується ціла система показників, що характеризують зміни:

  структури капіталу підприємства по його розміщенню і джерелам утворення;

  ефективності і інтенсивності його використання;

  платоспроможності і кредитоспроможності підприємства;

  запасу його фінансової стійкості;

  Аналіз фінансового стану підприємства повинен грунтуватися головним чином на відносних показниках, тому що абсолютні показники балансу в умовах інфляції практично неможливо привести в порівнянний вид. [9, с.103]

  Відносні показники аналізованого підприємства можна порівнювати:

  з загальноприйнятими "нормами" для оцінки ступеня ризику і прогнозування можливостей банкрутства;

  з аналогічними даними інших підприємств, що дозволяє виявити сильні і слабкі сторони підприємства і його можливості;

  з аналогічними даними за попередні роки для вивчення тенденцій поліпшення і погіршення фінансового стану підприємства.

  Аналізом фінансового стану займаються не тільки керівники і відповідні служби підприємства, але і його засновники, інвестори з метою вивчення ефективності використання ресурсів, банки для оцінки умов кредитування і визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного отримання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходження коштів до бюджету і т.д. Відповідно до цього аналіз поділяється на внутрішній і зовнішній.

  Внутрішній аналіз - проводиться службами підприємства, і його результати використовуються для планування, контролю та прогнозування фінансового стану. Його мета - встановити планомірне надходження грошових коштів і розмістити власні і позикові кошти таким чином, щоб забезпечити нормальне функціонування підприємства, отримання максимального прибутку і виключення банкрутства.

  Зовнішній аналіз - здійснюється інвесторами, постачальниками матеріальних і фінансових ресурсів, контролюючими органами на основі інформації, що публікується звітності. Його мета - встановити можливість вигідного вкласти кошти, щоб забезпечити максимум прибутку і виключити ризик втрати. [12, с.100]

  Визначення меж фінансової стійкості підприємства, на думку економіста Гребенщикової Е., відноситься до числа найбільш важливих економічних проблем, оскільки недостатня фінансова стійкість може привести до відсутності у підприємства коштів для розвитку виробництва, його неплатоспроможності і, в кінцевому рахунку, до банкрутства, а "надмірна "стійкість буде перешкоджати розвитку, обтяжуючи витрати підприємства зайвими запасами і резервами.

  Аналіз фінансового стану підприємства переслідує декілька цілей:

  визначення фінансового становища;

  виявлення змін у фінансовому стані в просторово-часовому розрізі;

  виявлення основних факторів, що викликають зміни у фінансовому стані;

  прогноз основних тенденцій фінансового стану.

  Оцінка фінансового стану компанії складається з декількох етапів:

  1. комплексна оцінка декількох напрямків діяльності підприємства;

  2. застосування широкого набору показників з метою всебічного вивчення фінансового стану підприємства;

  3. використання експертних методів для виявлення кількісних критеріїв.

  Алгоритм традиційного фінансового аналізу включає наступні етапи:

  1. Збір необхідної інформації (обсяг залежить від завдань і виду фінансового аналізу).

  2.Обробку інформації (складання аналітичних таблиць та агрегованих форм звітності).

  3. Розрахунок показників зміни статей фінансових звітів.

  4. Розрахунок фінансових коефіцієнтів по основним аспектам фінансової діяльності або проміжним фінансовим агрегатів (фінансова стійкість, платоспроможність, рентабельність).

  5. Порівняльний аналіз значень фінансових коефіцієнтів з нормативами (загальновизнаними і середньогалузевими).

  6. Аналіз змін фінансових коефіцієнтів (виявлення тенденцій погіршення або поліпшення).

  7. Підготовку висновку про фінансовий стан компанії на основі інтерпретації опрацьованих даних.

  В даний час виключно велика роль аналізу фінансового стану підприємства. Це пов'язано з тим, що підприємства набувають самостійність, несуть повну відповідальність за результати своєї виробничо-господарської діяльності перед співвласниками (акціонерами), працівниками, банком і кредиторами.

  Набір економічних показників, більш детально і точно характеризують фінансовий стан і активність підприємства, повинен припускати розрахунок наступних груп індикаторів: аналіз ліквідності (або платоспроможності), аналіз фінансової стійкості, аналіз оборотності (або ділової активності), аналіз рентабельності та аналіз ефективності праці. Класифікація представницького складу індикаторів фінансового стану підприємства наведена на рис. 1.1.

  Мал. 1.1 - Класифікація індикаторів фінансового стану підприємства

  У традиційному розумінні фінансовий аналіз являє собою метод оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності. [14, с. 115]


  1.2 Оцінка фінансового стану підприємства

  Фінансовий стан підприємства - це економічна категорія, яка відображає стан капіталу в процесі його кругообігу і здатність суб'єкта господарювання до погашення боргових зобов'язань і саморозвитку на фіксований момент часу.

  Таким чином, фінансовий стан організації характеризується розміщенням і використанням засобів (активів) і джерелами їх формування (власного капіталу і зобов'язань, тобто пасивів).

  Стійкий фінансовий стан є необхідною умовою ефективної діяльності фірми. Фінансовий стан підприємств (ФСП), його стійкість багато в чому залежать від оптимальності структури джерел капіталу (співвідношення власних і позикових коштів) і від оптимальності структури активів підприємства, і в першу чергу - від співвідношення основних і оборотних коштів, а також від врівноваженості активів і пасивів підприємства.

  Аналіз фінансового стану фірми включає блоки представлені на рис 1.2.

  Мал. 1.2 - Основні блоки аналізу фінансового стану підприємства

  Для оцінки фінансової стійкості фірми необхідно визначити, чи має вона необхідні кошти для погашення зобов'язань; як швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші; наскільки ефективно використовуються майно, активи, власний і позиковий капітал і т.п. Отже, основною метою аналізу фінансового стану підприємства є вивчення та оцінка забезпеченості суб'єктів господарювання економічними ресурсами, виявлення і мобілізація резервів їх оптимізації та підвищення ефективності використання.

  Типи фінансової стійкості підприємства

  Фінансова стійкість організації визначається рівнем її фінансової незалежності та рівнем її платоспроможності.

  Рівень фінансової незалежності визначається співвідношенням різних статей і розділів активу і пасиву бухгалтерського балансу організації.

  Аналіз структури пасиву балансу дозволяє встановити причини фінансової нестійкості організації, що призвели до її неплатоспроможності. Це може бути як нераціональне використання власного капіталу (джерел власних коштів) організації, так і висока частка позикових джерел коштів (позикового капіталу), що залучаються для фінансування господарської діяльності організації.

  У таблиці 1.1 наведена характеристика типів фінансової стійкості підприємства.

  Таблиця 1.1.

  Типи фінансової стійкості підприємства

  Тип фінансової стійкості

  Використані джерела покриття витрат

  коротка характеристика

  Абсолютна фінансова стійкість.

  Має місце, якщо величина матеріально-виробничих запасів менше суми власних оборотних коштів і банківських кредитів під ці товарно-матеріальні цінності (з урахуванням кредитів під товари відвантажені і частини кредиторської заборгованості, зарахованої банком при кредитуванні);

  Власні оборотні кошти

  Висока платоспроможність; підприємство не залежить від кредиторів

  Нормальна фінансова стійкість.

  Виражається рівністю між величиною матеріально-виробничих запасів і сумою власних оборотних коштів та вищеназваних кредитів (включаючи кредиторську заборгованість, зараховану банком при кредитуванні);

  Власний оборотний капітал плюс довгострокові кредити

  Нормальна платоспроможність; ефективна виробнича діяльність

  Нестійкий фінансовий стан.

  Може привести до порушення платоспроможності організації. Однак в цьому випадку зберігається можливість відновлення рівноваги між платіжними засобами та платіжними зобов'язаннями за рахунок використання в господарському обороті організації джерел коштів, послаблюють фінансову напруженість (тимчасово вільних коштів резервного капіталу, спеціальних фондів, тобто фондів накопичення і споживання, перевищення непростроченої кредиторської заборгованості над дебіторською , банківських кредитів на тимчасове поповнення оборотних коштів).

  Власний оборотний капітал плюс довгострокові і короткострокові кредити і позики

  Порушення платоспроможності; залучення позикових коштів; можливість поліпшення ситуації

  Кризовий фінансовий стан.

  При цьому стані організація знаходиться на межі банкрутства. У цьому випадку величина матеріально-виробничих запасів більше суми власних оборотних коштів і вищеназваних кредитів банку (включаючи кредиторську заборгованість, зараховану банком при кредитуванні).

  Всі можливі джерела покриття витрат

  Підприємство неплатоспроможним і знаходиться на межі банкрутства

  Власні оборотні кошти постійно знаходяться в розпорядженні організації і формуються за рахунок власних ресурсів (головним чином за рахунок прибутку). Позикові оборотні кошти - це кредити і позики, кредиторська заборгованість та інші пасиви. Ефективна робота організації досягається, якщо максимальні результати мають місце при найменших витратах. Мінімізація витрат досягається, перш за все, оптимізацією структури джерел формування оборотних активів організації, тобто найдоцільнішим поєднанням власних і позикових пасивів.

  Розрізняють чотири типи фінансової стійкості організації:

  абсолютна фінансова стійкість;

  нормальна стійкість фінансового стану, що забезпечує платоспроможність організації;

  нестійкий фінансовий стан;

  кризовий фінансовий стан.

  В основі стійкості фінансового стану організації лежить співвідношення між вартістю матеріально-виробничих запасів і джерелами їх формування (власними і позиковими). Якщо забезпеченість названих запасів джерелами - це сутність фінансової стійкості, то платоспроможність - це зовнішній прояв фінансової стійкості.

  Одним з найважливіших критеріїв оцінки фінансового стану організації є її платоспроможність. У практиці аналізу розрізняють довгострокову та поточну платоспроможність. Під довгостроковій платоспроможністю розуміється здатність підприємства розраховуватися за своїми зобов'язаннями в довгостроковій перспективі.

  Здатність організації розраховуватися за своїми короткостроковими зобов'язаннями прийнято називати поточною платоспроможністю. Інакше кажучи, організація вважається платоспроможною, коли вона в змозі виконати свої короткострокові зобов'язання, використовуючи оборотні активи.

  На поточну платоспроможність організації безпосередній вплив надає ліквідність її оборотних активів (можливість перетворити їх в грошову форму або використовувати для зменшення зобов'язань). [18, с.177]


  1.3 Показники оцінки фінансового стану

  Показники, що характеризують фінансовий стан можна умовно розділити на групи, що відображають різні сторони фінансового стану підприємства. До них відносяться коефіцієнти ліквідності; показники структури капіталу (коефіцієнти стійкості); коефіцієнти рентабельності; коефіцієнти ділової активності.

  Ступінь платоспроможності підприємства зазвичай оцінюється за допомогою фінансових коефіцієнтів ліквідності:

  1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховують як відношення грошових коштів і бистрореалізуемих короткострокових цінних паперів до поточної - короткострокової заборгованості:

  У світовій практиці достатнім вважається значення коефіцієнта абсолютної ліквідності, що дорівнює 0,2 - 0,3, тобто підприємство може негайно погасити 20 - 30% поточних зобов'язань.

  2. Коефіцієнт ліквідності визначають як відношення грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень і дебіторської заборгованості до поточних зобов'язань:

  За оцінками, прийнятим в міжнародній практиці, значення коефіцієнта повинно бути 0,8 - 1.

  3. Загальний коефіцієнт покриття, який часто називають просто коефіцієнтом покриття, дає загальну оцінку платоспроможності підприємства. Коефіцієнт покриття становить інтерес для покупців і власників акцій і облігацій підприємства. Його обчислюють за формулою

  Нормальне значення цього коефіцієнта становить 2,0-2,5.

  Фінансову стійкість і автономність відображає структура балансу (співвідношення між окремими розділами активу і пасиву), яка характеризується кількома показниками.

  1. Коефіцієнт автономії характеризує залежність підприємства від зовнішніх позик. Чим нижче значення коефіцієнта, тим більше позик у компанії, тим вище ризик неплатоспроможності. Низьке значення коефіцієнта відображає також потенційну небезпеку виникнення у підприємства дефіциту грошових коштів:

  Вважається нормальним, якщо значення показника коефіцієнта автономії більше 0,5, тобто фінансування діяльності підприємства здійснюється не менше, ніж на 50% з власних джерел.

  2. Частку позикових коштів визначають за формулою

  Дане відношення показує, скільки позикових коштів приваблювало підприємство на 1 руб. власних коштів, вкладених в активи.

  3. Коефіцієнт інвестування - співвідношення позикових і власних коштів - є ще однією формою подання коефіцієнта фінансової незалежності:

  Рекомендовані значення: 0,25 - 1.

  Коефіцієнти рентабельності.

  Крім уже розглянутих коефіцієнтів рентабельності, при аналізі фінансового стану розраховують і інші модифікації, що характеризують різні сторони діяльності підприємства.

  1. Коефіцієнт рентабельності продажів.

  Демонструє частку чистого прибутку в обсязі продажів підприємства:

  2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу дозволяє визначити ефективність використання капіталу, інвестованого власниками підприємства. Зазвичай цей показник порівнюють із можливим альтернативним вкладенням коштів в інші цінні папери. Рентабельність власного капіталу показує, скільки грошових одиниць чистого прибутку заробила кожна одиниця, вкладена власниками компанії:

  3. Коефіцієнт рентабельності оборотних активів. Демонструє можливості підприємства в забезпеченні достатнього обсягу прибутку по відношенню до використовуваних оборотних коштів компанії. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш ефективно використовуються оборотні кошти:

  4. Коефіцієнт рентабельності необоротних активів демонструє здатність підприємства забезпечувати достатній обсяг прибутку по відношенню до основних засобів компанії.

  Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш ефективно використовуються основні засоби:

  5. Коефіцієнт рентабельності інвестицій показує, скільки грошових одиниць треба підприємству для отримання однієї грошової одиниці прибутку. Цей показник є одним з найбільш важливих індикаторів конкурентоспроможності:

  Коефіцієнти ділової активності дозволяють проаналізувати, наскільки ефективно підприємство використовує свої кошти. Серед цих коефіцієнтів розглядаються такі показники як фондовіддача, коли мова йде про необоротних активах, оборотність оборотних коштів, а також оборотність всього капіталу. [9, с.112]

  2 .. Аналіз фінансового стану на прикладі ТОВ "Елегія"

  2.1 Коротка характеристика ТОВ "Елегія"

  Товариство з обмеженою відповідальністю "Елегія" самостійно укладає і контролює виконання господарських та інших договорів з усіма видами організацій, підприємств і установ, а також приватними особами.

  Статутний капітал ТОВ "Елегія" становить 10 000 (Десять тисяч) рублів.

  Вищим органом управління товариства є збори засновників. Воно регулярно збирається один раз на рік для затвердження бухгалтерської звітності, звіту директора, звіту головного бухгалтера, розподіл чистого прибутку, виборів виконавчого органу, вирішення стратегічних питань діяльності товариства.

  Оперативною діяльністю ТОВ "Елегія" керує одноосібний виконавчий орган - директор компанії.

  Структура бухгалтерії лінійного типу, тобто всі бухгалтера підпорядковуються безпосередньо головному бухгалтеру.

  Головний бухгалтер відповідає за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві, розробляє облікову політику, займається веденням обліку основних засобів, податків, а також складанням фінансової звітності підприємства.

  Бухгалтер з обліку заробітної плати - нараховує заробітну плату працівникам підприємства, нараховує відпускні, лікарняні листи. Крім цього відповідає за правильне і своєчасне відрахування до фондів соціального страхування.

  Бухгалтер касир - веде рахунки з обліку грошових коштів на розрахунковому рахунку і в касі. Крім цього, виконує функції касира підприємства, видає і приймає грошові кошти в касі.

  Вихідними даними для бухгалтерії є проводки, що вводяться в журнал господарських операцій. На підставі введених проводок програма автоматично формує баланс.

  2.2 Склад і структура балансу ТОВ "Елегія"

  Аналіз величини і структури майна ТОВ "Елегія" проводиться, предметом порівняння відносних і абсолютних величин.

  Результати аналізу відображені в аналітичній таблиці 2.1.

  Таблиця 2.1

  Аналіз величини і структури статей активу і пасиву балансу на ТОВ "Елегія" за 2012-2013 р

  актив балансу

  2012

  2013

  абсолютне відхилення

  "+" "-"

  Темп зростання в%

  Темп приросту в%

  Майно - всього

  38559

  34829

  - 3730

  90,33

  - 9,67

  іммобілізовані активи

  14535

  12286

  - 2249

  84,53

  - 15,47

  Оборотні активи

  24024

  22543

  - тисячу чотиреста вісімдесят один

  93,84

  - 6,16

  запаси

  -

  8

  + 8

  -

  -

  Дебіторська заборгованість

  2611

  3435

  + 824

  131,56

  31,56

  Грошові кошти

  +1039

  293

  - 746

  28,2

  - 71,8

  Джерела образ. майна - всього

  38559

  34829

  - 3730

  90,33

  - 9,67

  Власний капітал

  10175

  15361

  + 5186

  150,97

  50,97

  Позиковий капітал

  28384

  19468

  - 8916

  68,59

  - 31,41

  В тому числі

  -

  -

  -

  -

  -

  Довгострокові зобов'язання

  654

  753

  +99

  115,14

  15,14

  Короткострокові кредити і позики

  27730

  18715

  - 9015

  67,49

  32,51

  Кредиторська заборгованість

  1003

  2020

  + 1017

  201,4

  101,4

  З неї

  -

  -

  -

  -

  -

  Постачальники і підрядчики

  1093

  2744

  + 1 651

  251,05

  151,05

  Заборгованість перед персоналом

  5780

  6940

  + 1160

  120,07

  20,07

  Заборгованість перед внебюдж. фондами

  1457

  1678

  + 221

  115,17

  15,17

  Заборгованість перед бюджетом

  1230

  1249

  + 19

  101,54

  1,54

  Аванси отримані

  24679

  28789

  4110

  116,65

  16,65

  Для аналізу статей активу скористаємося разработочной таблицею 1. З даних таблиці 1 випливає, що за аналізований період майно підприємства значно зменшувалася на - 3730 тис. Руб., Темп росту склав, 90,33%. Це відбулося в основному за рахунок зниження іммобілізованих активів на 2249 тис. Руб., Які знизилися на 15,47%.

  Оборотні активи підприємства також зменшувалися на 1481-му тис. Руб., Приріст склав 6,16%. Найбільше збільшення відбулося за статтею "Дебіторська заборгованість" на 824 тис. Руб., Темп приросту 31,56%. За аналізований період грошові кошти підприємства знизилися на 746 тис. Руб., Що склало 28,2%. Що стосується статті запасів, то тут спостерігається зниження в 0%.

  За даними таблиці видно, що за звітний період структура активів аналізованого підприємства істотно змінилася: зменшувалася частка основного капіталу і оборотного відповідно зменшилася на - 2,42% що у вартісному вираженні склало 1 481 тис. Руб. Серед необоротних активів найбільшу питому вагу належить основним засобам.

  Великий вплив на фінансовий стан підприємства надає стан виробничих запасів. Наявність менших за обсягом, але більш рухливих запасів означає, що менша сума фінансових ресурсів заморожена в запасах. Наявність великих запасів свідчить про спад активності підприємства. Частка запасів зменшилася на 0%.

  Необхідно проаналізувати вплив на фінансовий стан підприємства зміни рахунків дебіторів. Якщо підприємство розширює свою діяльність, то ростуть число покупців і дебіторська заборгованість. Отже, зростання дебіторської заборгованості не завжди оцінюється негативно. Необхідно відрізняти нормальну і прострочену заборгованість. Наявність останньої призводить до уповільнення оборотності капіталу. У нашому прикладі частка дебіторської заборгованості збільшилася на - 3,09% що у вартісному вираження склало - 824 тис. Руб.

  Зменшення грошових коштів на рахунках свідчить, як правило, про нестійкість фінансового стану підприємства. Їх сума повинна бути достатньою для погашення першочергових платежів. Однак, наявність великих залишків грошових коштів протягом тривалого періоду часу може бути результатом неправильного використання оборотного капіталу. За даними нашого прикладу на кінець звітного періоду відбулося значне зменшення частки грошових коштів - на 1,85%, що у вартісному вираження склало 746 тис. Руб.

  Аналіз пасиву балансу почнемо з розгляду його статей.За аналізований період темп зростання джерел майна підприємства склав 90,33%. Це відбулося багато в чому за рахунок збільшення власного капіталу на 50,97%. Даний факт позитивно характеризує фінансову стійкість підприємства.

  Позиковий капітал за аналізований період знизився на 31,41%. Найбільше збільшення відбулося за статтею "Кредиторська заборгованість" - на 101,4%, а також за рахунок зменшення за статтею "Короткострокові кредити і позики" - на 32,51%. При аналізі кредиторської заборгованості слід враховувати, що вона є одночасно джерелом покриття дебіторської заборгованості. У нашому прикладі на звітний період дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість на 1415 тис. Руб. (3435 - 2020), на попереднє - на 1608 тис. Руб. (2611-1003). Це свідчить про іммобілізації власного капіталу в дебіторську заборгованість і негативно характеризує фінансовий стан підприємства.

  Довгострокові зобов'язання збільшилися на 15,14%. Збільшення довгострокових зобов'язань можна було б розглядати як позитивний фактор, так як вони прирівнюються до власного капіталу. Збільшення довгострокових зобов'язань може привести до поліпшення фінансової стійкості підприємства.

  За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що на підприємство ТОВ "Елегія", станом активу і пасиву організації організація фінансово нестійке. На підприємство не вистачає коштів для покриття своїх зобов'язань, дебіторська заборгованість зросла, а також на ТОВ "Елегія" за аналізовані період значно знизив частку позикового капіталу, що негативно характеризує підприємства, так як на організації повинен бути баланс позикових і власних коштів підприємства. В цілому фінансовий стан підприємства, стану активу і пасиву балансу ТОВ "Елегія" характеризується негативно і практично збитково. Організації необхідно фінансове оздоровлення в найближчі терміни, виявити і розробити заходи для вирішення своїх проблем.


  2.3 Оцінка платоспроможності та ліквідності ТОВ "Елегія"

  Аналіз платоспроможності та ліквідності ТОВ "Елегія" проводиться факторний коефіцієнтним методом з використанням коефіцієнтів відповідно до формул.

  Результати аналізу відображені в таблиці 2.2

  Таблиця 2.2.

  Аналіз платоспроможності та ліквідності на ТОВ "Елегія" за 2012 - 2013 рр.

  №№

  показники

  нормальні

  обмеження

  2012

  2013

  Відхилення "+" "-"

  11

  Оборотні активи

  -

  34829

  38559

  - 3730

  22

  Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення

  -

  19033

  21409

  + 2376

  33

  Короткострокові кредити і позики

  -

  18715

  27730

  + 9015

  44

  Кредиторська заборгованість

  -

  1003

  2020

  + 1017

  55

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  > = 0,2 - 0,5

  0,1

  0,7

  + 0,6

  66

  Коефіцієнт критичної ліквідності

  > = 1

  1

  0,9

  - 0,1

  77

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  > = 2

  1

  0,8

  - 0,2

  З таблиці 2 видно, що підприємство є не платоспроможним і ліквідним. Про це говорять отримані результати, причому ці результати не набагато нижче нормативних значень, що є позитивним моментом роботи підприємства. Коефіцієнт абсолютної ліквідності в минулому році склав 10, що менше нормативу достатності 20 - 50% і вказує на те що підприємство не вистачає абсолютно ліквідних активів. У звітному році коефіцієнт абсолютної ліквідності склав 7 0%, що входить і перевищує норматив достатності 20 - 50% і позитивно характеризує підприємство роботу підприємство в звітному році. В динаміці зміна в звітному році в порівнянні з минулим роком коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився на 60% що говорить, що ТОВ "Елегія" має достатньо активів абсолютної ліквідності. Коефіцієнт критичної ліквідності в минулому році склав 100%, що входить в норматив достатності 100% і позитивно характеризує роботу підприємства в минулому році. У звітному році коефіцієнт критичної ліквідності склав 90%, що не входить в норматив достатності і негативно характеризує роботу підприємства. В динаміці зміна в звітному році в порівнянні з минулим роком коефіцієнт критичної ліквідності знизився на 10%. Коефіцієнт поточної ліквідності в минулому році склав 100%, що не входить в норматив достатності не менше 200% і негативно характеризує роботу підприємство в минулому році. У звітному році коефіцієнт поточної ліквідності склав 80% що не входить в норматив достатності. В динаміці зміна в звітному році в порівнянні з минулим роком коефіцієнт поточної ліквідності знизився на 20%, з цього випливає, що підприємство в подальшому не зможе покрити свої зобов'язання.

  Це сталося за рахунок збільшення грошових коштів та короткострокових фінансових вкладення на 2376 тис. Руб .; за рахунок збільшення короткострокових кредитів і позик на 9015 тис. руб. за рахунок збільшення кредиторської заборгованості на 1017 тис. руб. за рахунок зниження оборотних активів на 3730 тис. руб.

  ТОВ "Елегія" може покрити свої зобов'язання короткостроковими вкладеннями і коштами, а так само покрити короткострокові зобов'язань грошовими коштами, якщо підприємства наїде джерело інвестування позикового капіталу. Тобто у підприємства є тенденції до втрати платоспроможності найближчим часом.

  Для наочного надання про фінансовий стан ТОВ "Елегія" проведемо аналіз фінансове стійкість підприємство і запишемо всі отримані результати в таблицю 2.3.

  Таблиця 2.3

  Показники результатів діяльності фінансової стійкості ТОВ "Елегія"

  показники

  попередній період

  Звітній рік

  Відхилення "+" "-"

  1

  Необоротні активи (основний капітал) (підсумок I розділу активу балансу)

  14535

  12286

  - 2249

  2

  Власні джерела (підсумок III розділу пасиву балансу)

  10175

  15361

  + 5186

  3

  Довгостроковий кредити і позики (підсумок IV розділу пасиву балансу)

  654

  753

  +99

  4

  Короткостроковий кредити і позики (підсумок V розділу пасиву балансу)

  27730

  18715

  - 9015

  5

  Валюта балансу

  38559

  34829

  - 3730

  6

  Коефіцієнт фінансової незалежності

  0,26

  0,44

  + 0,18

  7

  Коефіцієнт фінансової залежності

  0,02

  0,02

  0

  8

  Коефіцієнт фінансового ризику

  2,79

  1,27

  - 1,52

  9

  коефіцієнт інвестування

  0,70

  1,25

  + 0,55

  10

  коефіцієнт фінансування

  0,36

  0,78

  + 0,42

  11

  Коефіцієнт фінансової стійкості

  0,28

  0,46

  + 0,18

  В умовах ринку важливу аналітичну характеристику набуває фінансова незалежність підприємства. Одним з показників фінансової незалежності підприємства є коефіцієнт незалежності (автономії), який дорівнює частці джерел власних коштів у загальній вартості майна. Значення даного коефіцієнта для ТОВ "Елегія" (Таблиця 3) на кінець звітного періоду склав 0,44 (при теоретично можливому К> 0,5) це означає, що практично всі зобов'язання підприємства можуть бути покриті його власними коштами. Зниження коефіцієнта свідчить, як правило, про збільшення фінансових утруднення в майбутньому. У розглянутому прикладі даний коефіцієнт за звітний період знизився дуже незначно.

  Коефіцієнт залежності рівний частці джерел позикових коштів у загальній вартості майна. Значення даного коефіцієнта для ТОВ "Елегія" (Таблиця 2.3), на кінець звітного періоду склав 0,02, це означає, що практично всі зобов'язання підприємства можуть бути покриті позиковими засобами. Зниження коефіцієнта свідчить, як правило, про зниження фінансових ускладнюють підприємства в майбутньому. У розглянутому прикладі даний коефіцієнт за звітний період збільшився на 0,01 дуже незначно.

  Важливим показником, що характеризує фінансову незалежність підприємства від залучення позикових коштів, є коефіцієнт фінансового ризику, або коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів. Залучення позикових коштів дозволяє ТОВ "Елегія" оплатити зобов'язання, а також розширити свою діяльність. З даних таблиці 7, видно, що коефіцієнт фінансового ризику на кінець звітного періоду знизилася на 1,52, протягом звітного періоду позикові кошти на кожні рубль власних вкладень підприємства знизилися на 1,52 або 152 руб. Якщо значення даного коефіцієнта перевищує одиницю фінансова незалежність і стійкість досягає критичної точки.

  Якщо подивитися на значення коефіцієнта інвестування ТОВ "Елегія", то видно, що воно на початок року склало 0,70, а на кінець звітного періоду - 1,25, т.е. зросла 0,55. Ідеальним вважається, якщо власні кошти покривають весь основний капітал (підсумок I розділу активу) і невелику частину оборотних активів, що і спостерігається в даному прикладі. ТОВ "Елегія" буде життєздатним, навіть якщо у нього вилучать все позикові кошти.

  Не менш важливим показником фінансової стійкості ТОВ "Елегія" є коефіцієнт фінансування, який склав на кінець звітного періоду 0,78, що нижче, ніж на початок періоду на 0,42. Цей коефіцієнт показує, яка частина діяльності підприємства фінансується за рахунок власних коштів, а яка - за рахунок позикових. Якщо даний коефіцієнт менше одиниці (більша частина майна сформована за рахунок позикових коштів), то це може свідчити про небезпеку неплатоспроможності і нерідко ускладнює отримання кредиту.

  У розглянутому прикладі на перший погляд можна говорити про незначне достатності фінансової стійкості ТОВ "Елегія" і про великий ризик для кредиторів. Однак треба з'ясувати, куди вкладені кошти. Якщо вони вкладені в важкореалізовані активи (залежані матеріали, що не користується попитом готову продукцію, є сумнівна дебіторська заборгованість), то це може створити загрозу неплатоспроможності підприємства.

  Тому бухгалтер або фінансовий менеджер, який аналізує фінансовий стан підприємства, повинен будувати свої висновки в першу чергу на даних аналітичного обліку, які розкривають напрями вкладення коштів.

  Раціональним вважається, коли основний капітал мінімум на 50% фінансується за рахунок власних коштів і на 50% - за рахунок довгострокових позик. Виникає питання: чому вважається нераціональним, коли фінансування здійснюється за рахунок власних коштів? Для підприємства це означає використання дорогих власних коштів, які слід було б вкласти в розширення виробництва або інвестувати в придбання цінних паперів, в пайову участь у формуванні джерел коштів інших підприємств і т.д. Відволікання власного капіталу в даному випадку необхідно відшкодувати позиковими засобами.

  Про фінансову стійкість (стабільність) ТОВ "Елегія" можна судити за коефіцієнтом фінансової стійкості, який склав на кінець звітного періоду 0,46 проти 0,28 на початок року (дивитися таблицю 6). Він показує, що 46% власних коштів і довгострокових позикових коштів ТОВ "Елегія" може використовувати в своїй діяльності тривалий час.

  Важливим відносним показником стійкості фінансового стану є коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними джерелами (коефіцієнт розраховується як відношення власного капіталу (III розділ пасиву балансу) до суми коефіцієнт оборотних активів (II розділ активу балансу) підприємства). Нормальним вважається, коли значення коефіцієнта (> = 0,6 - 0,8). На уже згадуваному підприємстві цей коефіцієнт склав 0,7 (10175: 13220), на кінець звітного періоду - 0,5 (15361: 30085), тобто не суттєво нижче оптимального значення, що свідчить про нестабільна фінансова стані і незалежності ТОВ "Елегія" від зовнішніх інвесторів.

  Аналіз динаміки всіх перерахованих вище коефіцієнтів за ряд суміжних звітних періодів дозволяє виявити тенденцій фінансової стійкості підприємства.


  3. Шляхи вдосконалення фінансового стану ТОВ "Елегія"

  3.1 Основні проблеми фінансового стану, напрямки щодо вдосконалення фінансового стану ТОВ "Елегія"

  Проблема пошуку шляхів зміцнення фінансового стану організації та оптимізації управління її фінансовим і в цілому сукупним конкурентоспроможним потенціалом продовжує зберігати свою актуальність протягом усього періоду переходу і розвитку ринкових відносин в російській економіці. Причому рішення цієї проблеми носить як теоретичний, так і практичний характер, а сама проблемність обумовлена ​​специфічністю ринкових відносин і недосконалістю методологічного підходу до її вирішення.

  Проведений аналіз фінансового стану допомагає нам виділяти наступний ряд проблем:

  велика залежність підприємства від залучення позикових джерел;

  несвоєчасні виплати кредиторської заборгованості і зниження її оборотності, що свідчить про фінансові ускладнення підприємства;

  підприємство постійно потребує грошових коштів на рахунку. Всі гроші після надходження на розрахунковий рахунок відразу йдуть на погашення короткострокових зобов'язань, виплату заробітної плати та інше;

  неефективне управління дебіторською заборгованістю;

  зниження ділової активності підприємства;

  недолік загальної величини основних джерел формування запасів;

  в аналізованому періоді істотно збільшилася собівартість проданих товарів;

  зниження попиту на продукцію, і як наслідок не отримання прибутку в 2011 році.

  Таким чином, керівництву підприємства необхідно застосовувати конкретні заходи щодо вирішення цих проблем. Деякі з них, які допоможуть поліпшити фінансовий стан підприємства, запропоновані з економічним обґрунтуванням в наступному розділі.

  3.2 Заходи щодо стабілізації фінансового стану ТОВ "Елегія"

  За результатами аналізу проведеного у другому розділі було виявлено, що на підприємстві існує проблема неефективного управління дебіторською заборгованістю. На відміну від виробничих запасів і незавершеного виробництва, які досить статичні і не можуть бути різко змінені, оскільки в значній мірі визначаються суттю технологічного процесу, дебіторська заборгованість являє собою досить динамічний елемент оборотних коштів, істотно залежить від прийнятої в компанії політики щодо покупців продукції.

  Так як дебіторська заборгованість являє собою іммобілізацію власних оборотних коштів, тобто вона невигідна підприємству, напрошується висновок про його максимально можливе скорочення.

  З точки зору ефективного управління підприємством важливо не тільки в стислі терміни повернути кошти, але і не допускати подальшого збільшення заборгованості вище встановленої межі. Виникає запитання управління дебіторською заборгованістю.

  Проблеми управління дебіторською заборгованістю, з якими стикаються підприємства:

  немає достовірної інформації про терміни погашення зобов'язань компаніями-дебіторами;

  не регламентована робота з простроченою дебіторською заборгованістю;

  відсутні дані про зростання витрат, пов'язаних зі збільшенням розміру дебіторської заборгованості та часу її оборотності;

  не проводиться оцінка кредитоспроможності покупців та ефективності комерційного кредитування.

  Факторинг - це комплекс послуг, що надається клієнтові замість поступки дебіторської заборгованості. Предмет факторингу - фінансування клієнта під відступлення права грошової вимоги. Одночасно факторингове фінансування супроводжується комплексом послуг, які включають в себе: оцінку надійності дебіторів і покриття ризиків, пов'язаних з постачанням товару на умовах відстрочення платежу, адміністративне управління дебіторською заборгованістю, доступ до програмного забезпечення, яке дозволяє клієнту отримувати інформацію про стан його дебіторської заборгованості, переданої на факторингове обслуговування. Використання послуг факторингу дає підприємству можливість вирішення багатьох нагальних проблем підприємств:

  нестача обігових коштів;

  прискорення оборотності грошових коштів;

  перетворення дебіторської заборгованості в гроші;

  отримання додаткового фінансування;

  ліквідація касового розриву.

  Сенс факторингу в тому, щоб допомогти компанії-постачальнику збільшити збут за рахунок надання своїм покупцям товарного кредиту.

  Таким чином, запропоновані заходи дозволять подолати підприємству критичну ситуацію і вийти на новий етап свого розвитку.

  Одним з основних і найбільш радикальних напрямків фінансового оздоровлення підприємства є пошук внутрішніх резервів по збільшенню прибутковості виробництва і досягненню беззбиткової роботи за рахунок більш повного використання виробничої потужності підприємства, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, зниження її собівартості, раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, скорочення непродуктивних і фінансових втрат., підвищення фінансової стійкості підприємства необ одим збільшити частку необоротних і оборотних активів, а також частка власних і позикових коштів.

  Для наочного надання про зміну фінансове становище ТОВ "Елегія", при збільшенні власних і позикових коштів, проведемо прогнозований аналіз фінансової стійкості підприємства на 2013 рік за основними коефіцієнтами фінансової стійкості підприємства таблиця 3.1.

  Таблиця 3.1

  Показники результатів діяльності фінансової стійкості ТОВ "Елегія" на 2014 рік.

  №№

  показники

  попередній період

  Звітній рік

  Відхилення "+" "-"

  11

  Необоротні активи (основний капітал) (підсумок I розділу активу балансу)

  12286

  19000

  + 6714

  22

  Власні джерела (підсумок III розділу пасиву балансу)

  15361

  18071

  + 2710

  33

  Довгостроковий кредити і позики (підсумок IV розділу пасиву балансу)

  753

  1000

  + 247

  44

  Короткостроковий кредити і позики (підсумок V розділу пасиву балансу)

  18715

  22045

  + 3330

  55

  Валюта балансу

  34829

  40581

  + 5752

  6

  Коефіцієнт фінансової незалежності (стор.2 / стор.5)

  0,44

  0,45

  + 0,01

  7

  Коефіцієнт фінансової залежності (стр.3 / стор.5)

  0,02

  0,03

  + 0,01

  8

  Коефіцієнт фінансового ризику ((стор.3 + стор.4) /стр.2)

  1,27

  1,28

  +0,01

  В умовах ринку важливу аналітичну характеристику набуває фінансова незалежність підприємства. Одним з показників фінансової незалежності підприємства є коефіцієнт незалежності (автономії), який дорівнює частці джерел власних коштів у загальній вартості майна. Значення даного коефіцієнта для ТОВ "Елегія" (Таблиця 4) на кінець звітного періоду склав 0,45 (при теоретично можливому К> 0,5) це означає, що практично всі зобов'язання підприємства можуть бути покриті його власними коштами.Зниження коефіцієнта свідчить, як правило, про збільшення фінансових утруднення в майбутньому. У розглянутому прикладі даний коефіцієнт за звітний період збільшився дуже незначно.

  Коефіцієнт залежності рівний частці джерел позикових коштів у загальній вартості майна. Значення даного коефіцієнта для ТОВ "Елегія" (Таблиця 4), на кінець звітного періоду склав 0,02, це означає, що практично всі зобов'язання підприємства можуть бути покриті позиковими засобами. Зниження коефіцієнта свідчить, як правило, про зниження фінансових ускладнюють підприємства в майбутньому. У розглянутому прикладі даний коефіцієнт за звітний період збільшився на 0,01 дуже незначно.

  Важливим показником, що характеризує фінансову незалежність підприємства від залучення позикових коштів, є коефіцієнт фінансового ризику, або коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів. Залучення позикових коштів дозволяє ТОВ "Елегія" оплатити зобов'язання, а також розширити свою діяльність. З даних таблиці 4, видно, що коефіцієнт фінансового ризику на кінець звітного періоду збільшився на 0,01, а протягом звітного періоду позикові кошти на кожні рубль власних вкладень підприємства збільшився на 0,01. Якщо значення даного коефіцієнта перевищує одиницю фінансова незалежність і стійкість досягає критичної точки.

  За результатами проведеного аналізу були виявлені наступні резерви:

  знизити залежність підприємства від залучення позикових джерел, т. е збільшити частку власного капіталу підприємства;

  провести аналіз кредиторської заборгованості та своєчасно виплачувати суми поточної кредиторської заборгованості та скласти графік термінового погашення простроченої кредиторської заборгованості;

  збільшити ефективність управління дебіторською заборгованістю, через впровадження операції факторингу;

  провести анкетування попиту на види продукції, що випускається.

  Щодо використання виявлених резервів можна запропонувати наступні заходи:

  найбільш повне забезпечення підприємства фінансовими ресурсами;

  ефективно виконувати план виробництва і реалізації продукції;

  встановити ритмічний випуск продукції, і підвищити її якість;

  використовувати оборотні кошти за цільовим призначенням;

  контролювати своєчасне надходження платежів від покупців продукції;

  усунути порушення фінансової розрахункової дисципліни.


  висновок

  Актуальність теми курсової роботи полягає в необхідності оцінки та аналізу фінансового стану ТОВ "Елегія" для оперативної фінансової роботи і прийняття стратегічних рішень. Фінансовий стан - найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Це показник його фінансової конкурентоспроможності, використання фінансових ресурсів і капіталу, виконання зобов'язань перед державою та іншими господарюючими суб'єктами.

  В результаті проведеного дослідження, поставлена ​​мета роботи була досягнута через вирішення наступних завдань:

  вивчена сутність і методика аналізу фінансового стану підприємства;

  проведено аналіз фінансового стану підприємства;

  виявлено резерви та запропоновано заходи щодо подальшого оздоровлення фінансового стану підприємства.

  Результати дослідження фінансового стану ТОВ "Елегія" у другому розділі роботи показали, що підприємство фінансово не стійке, так як коефіцієнти абсолютної ліквідності, критичної ліквідності, поточної ліквідності, мають значення відповідно 0,7; 0,9; 0,8; що не входить в їх нормативне значення> = 0,2 - 0,5; > = 1; > = 2.

  Підприємство є не платоспроможним і ліквідним. Про це говорять отримані результати, причому ці результати не набагато нижче нормативних значень, що є позитивним моментом роботи підприємства. Вартість майна підприємства в звітному періоді знизилася на 3730 і склала 34829.

  Основні підсумки оцінки фінансового стану підприємства ТОВ "Елегія" наступні:

  аналіз складу і структури балансу підприємства дозволяє виявити ряд проблемних статей балансу. До них відносяться: висока частка дебіторської заборгованості в активах підприємства, низька частка власних коштів у джерелах фінансування діяльності підприємства. Низька питома вага власних джерел фінансування говорить про високий ступінь залежності підприємства від позикових коштів і як наслідок і низькою його фінансової стійкості, хоча й там не вистачає підприємству;

  аналізуючи фінансовий стан ТОВ "Елегія" на ймовірність банкрутства, можна зробити висновок, що ймовірність банкрутства до кінця 2012 р досить таки висока, але підприємство намагається уникнути цього, підвищуючи свої показники;

  аналізуючи прибутковість ТОВ "Елегія" можна сказати, що прибуток потрібно збільшувати, за рахунок продажів продукції новим клієнтам.

  Таким чином, проблеми виявленої при оцінці ефективності господарської діяльності підприємства представлені у вигляді низьких показників прибутковості майна підприємства і власного капіталу. Це говорить про низьку ефективність використання власного капіталу і всього капіталу підприємства в цілому. Необхідна мобілізація власних коштів з необоротних активів в поточні активи, що приведе до збільшення оборотності активів, що збільшить ефективність виробництва.

  За результатами проведеного аналізу були виявлені наступні резерви:

  знизити залежність підприємства від залучення позикових джерел, т. е збільшити частку власного капіталу підприємства;

  провести аналіз кредиторської заборгованості та своєчасно виплачувати суми поточної кредиторської заборгованості та скласти графік термінового погашення простроченої кредиторської заборгованості;

  збільшити ефективність управління дебіторською заборгованістю, через впровадження операції факторингу;

  провести анкетування попиту на види продукції, що випускається.

  Щодо використання виявлених резервів можна запропонувати наступні заходи:

  найбільш повне забезпечення підприємства фінансовими ресурсами;

  ефективно виконувати план виробництва і реалізації продукції;

  встановити ритмічний випуск продукції, і підвищити її якість;

  використовувати оборотні кошти за цільовим призначенням;

  контролювати своєчасне надходження платежів від покупців продукції;

  усунути порушення фінансової розрахункової дисципліни.

  Реалізація розроблених заходів є доцільною і в найближчій перспективі дозволить підприємству отримати бажаний ефект.

  Список літератури

  1. "Цивільний кодекс Російської Федерації (частина перша)" від 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. Від 05.05.2014) (з ізм. І доп., Вступ. В силу з 01.09.2014)

  2. "Цивільний кодекс Російської Федерації (частина друга)" від 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. Від 21.07.2014) (з ізм. І доп., Вступ. В силу з 01.10.2014)

  3. "Цивільний кодекс Російської Федерації (частина третя)" від 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. Від 05.05.2014)

  4. "Цивільний кодекс Російської Федерації (частина четверта)" від 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. Від 12.03.2014)

  5. Абрютина М.С. Економічний аналіз торговельної діяльності: Навчальний посібник. М .: Річ навіть і сервіс, 2012. - 571 с.

  6. Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. М .: Річ навіть і сервіс, 2011. - 361 с.

  7. Абрютина М.С. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. - М .: ЮНИТИ, 2012. - 452 с.

  8. Александров, Г.А. Антикризове управління: теорія, практика, інфраструктура. - М .: БЕК, 2011. - 532 с.

  9. Балобанов І.Т. Основи фінансового менеджменту. - М .: Фінанси і статистика, 2012. - 357 с.

  10. Басовский Л.Є. Фінансовий менеджмент. - М .: ИНФРА-М, 2012. - 240 с.

  11. Берзон.Н. І Фондовий ринок. М .: ВІТА-ПРЕСС, 2011. - 771 с.

  12. Бланк И.А. Управління формуванням капіталу. - Київ: Ніка-Центр, Ельга, 2012. - 152 с.

  13. Бланк И.А. Фінансовий менеджмент: Учеб. курс. - 2-е изд., Перераб. і доп. - Київ: Ніка-Центр, Ельга, 2011. - 653 с.

  14. Богачов Н.П. Прибуток ?! Про ринкової економіки і ефективності капіталу. М .: Фінанси і статистика, 2012. - 204 с.

  15. Бородич С.А. Економетрика: навч. допомога. - Мінськ: Нове знання, 2011. - 416 с.

  16. Бочаров В.В. Управління грошовим обігом підприємств і корпорацій. - М .: Фінанси і статистика, 2010. - 123 с.

  17. Бочаров В.В. Фінансовий аналіз. - СПб .: Пітер, 2010. - 499 с.

  18. Бухгалтерський облік: Підручник / Під ред.П.С. Безруких. М .: 2012. - 369 с.

  19. Вєтров А.А. Операційний аудит-аналіз. М .: Перспектива, 2010. - 571 с.

  20. Віленський П.Л., Лівшиць В.М., Смоляк С.Л. Оцінка ефективності інвестиційних проектів. Теорія і практика: Навчально-практичний посібник. М .: Справа, 2010. - 504 с.

  21. Друрі К. Введення в управлінський і виробничий облік. М .: Аудит, ЮНИТИ, 2012. - 407 с.

  22. Єфімова О.В., Мельник М.В. Аналіз фінансової звітності. - М .: Омега-Л, 2011. - 455 с.

  23. Замків, О.О. Математичні методи в економіці / О.О. Замків, А.В. Толстопятенко, Ю.Н. Черемних. - М .: Наука, 2010. - 248 с.

  24. Захаров, А.О. Антикризове управління: теорія і практика. - М .: ЮНИТИ, 2011. - 287 с.

  25. Зуб А.Т., Локтіонов М.В. Системний стратегічний менеджмент: Методологія і практика. - К .: Генеза, 2010. - 630 с.

  26. ільменіт, С.В. Операційний менеджмент / С.В. Ільменіт, А.С. Ільменіт, С.В. Лобов. - М .: ІНФРА_М, 2011. - 337 с.

  27. Каратуев А.Г. Фінансовий менеджмент: Навчально-довідковий посібник. - М .: ІД ФБК-ПРЕС, 2010. - 496с.

  28. Ковальов В.В. Введення у фінансовий менеджмент. - М .: Фінанси і статистика, 2011. - 514 с.

  29. Ковальов В.В. Управління фінансами: Навчальний посібник. - М .: ФБК-Пресс, 2012. - 160 с.

  30. Ковальов, В.В. Фінансовий аналіз: управління капіталом, вибір інвестицій, аналіз звітності. - М .: Фінанси і статистика. 2008. - 428 с.

  31. Кожевникова, М.М. Основи антикризового управління підприємством. - М .: Академія А, 2011. - 495 с.

  32. Лафта Д.К. Теорія організації: навч. допомога. - М .: ТК Велбі, 2011. - 416 с.

  33. Любушкін Н.П. Аналіз фінансового стану організації: навчальний посібник. - М .: ЕКСМО, 2011. - 256 с.

  34. Магнус Я. Економетрика. Початковий курс / Я. Магнус, П. Катишев, А. Пересецького. - М .: Проспект, 2010. - 248 с.

  35. Вороніна, В.М. Прогнозування банкрутства промислових підприємств за допомогою кількісних і якісних методів аналізу: проблеми теорії і практики // Економічний аналіз: теорія і практика. - 2010. - №18. - С.5 - 17.

  36. Дягель О.Ю. Діагностика ймовірності банкрутства організації: сутність, завдання і порівняльна характеристика методів // Економічний аналіз: теорія і практика. - 2011. - №13. - С. 4 - 27.

  37. Евстропов М.В. Оцінка ефективності моделей прогнозування банкрутства підприємств // Економічний аналіз: теорія і практика. - 2011. - №13. - С.28 - 32.

  38.Кола, З.А. Аналіз взаємодії глибини кризи і загрози банкрутства підприємства // Економічний аналіз: теорія і практика. - 2011. - №21. - С.2 - 21.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "Елегія"

  Скачати 69.18 Kb.