• 1 Аналіз фінансового стану підприємства ТОВ «Люкс Аетерна»
 • 1.2 Аналіз стану активів підприємства за ступенем ризику
 • 1.3 Оцінка динаміки наявності, складу і структури джерел коштів
 • Разом (п. 1 + п. 2)
 • 1.4 Аналіз забезпеченості запасів і витрат джерелами коштів для їх формування
 • 1.5 Аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості
 • 1.6. Аналіз чистих активів
 • 1.8 Аналіз платоспроможності
 • 1.9 Оцінка ділової активності
 • 2. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства
 • 2.2 Аналіз динаміки продуктивності праці
 • 2.2 Аналіз тривалості праці
 • 2.4 Оцінка резервів збільшення обсягу продукції за рахунок поліпшення використання трудових резервів
 • 2.5 Аналіз структури фонду оплати праці
 • 2.6 Аналіз середньорічної заробітної плати
 • 2.7 Аналіз співвідношень темпів зростання продуктивності праці і заробітної плати
 • 3. Рекомендації щодо вдосконалення фінансово-господарського стану ТОВ «Люкс Аетерна»
 • 3.2 Оцінка сили впливу операційного важеля, порогу рентабельності і запасу фінансової міцності
 • 3.3 Рекомендації щодо вдосконалення виробничо-господарської діяльності на підприємстві ТОВ «Люкс Аетерна»


 • Дата конвертації16.04.2018
  Розмір97.37 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 97.37 Kb.

  Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "Люкс Аетерна"

  КУРСОВА РОБОТА

  з дисципліни «Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства»

  Тема «Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ« Люкс Аетерна »»


  Вступ

  Мета курсової роботи на тему «Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ« Люкс Аетерна »полягає у вивченні основ аналізу господарської діяльності підприємства і виявлення у підприємства резервів підвищення ефективності його продуктивності; демонструванні необхідності та корисності аналізу трудових ресурсів на підприємствах і фірмах в сучасних умовах.

  Курсова робота дозволяє підвести підсумки комплексного системного сприйняття досліджуваної дисципліни «Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності» та підтверджує готовність вирішувати аналітичні проблеми практичної діяльності, оскільки курсова робота виконується на реальних даних підприємств, зібраних під час виробничих практик.

  Об'єктом дослідження даної курсової роботи стало підприємство ТОВ «Люкс Аетерна», що займається виробництвом виробів з поліетилену таких як, пакувальні матеріали, плівка, одноразовий посуд і т.д. Дане підприємство знаходиться в м Тамбов і існує з 2001 року. Предметом дослідження виступає фінансово-господарська діяльність даного підприємства. Аналіз фінансово-господарської діяльності дозволить виявити невирішені проблеми і невикористані резерви, які роблять підприємство менш конкурентоспроможним. В умовах ринкової економіки і жорсткої конкурентної боротьби наявність у керівництва комплексної достовірної інформації про діяльність підприємства є одним із запорук успішного існування в довгостроковій перспективі, а своєчасне коректування даної діяльності дозволяє підприємству успішно розвиватися.

  Перша глава курсової роботи присвячена аналізу фінансового стану підприємства, вивчення структури балансу, платоспроможності підприємства і т.д. Також в цьому розділі аналізуються показники ділової активності підприємства.

  У другому розділі розглядається проблема використання трудових ресурсів на підприємстві, визначаються основні показники використання трудових ресурсів, фактори, що на них вплив, а також резерви підвищення ефективності використання трудових ресурсів.

  Актуальність дослідження даної проблеми на сучасному етапі зростає все більше і більше. Це обумовлено відбуваються перетвореннями суспільного устрою, реорганізацією форм власності, заміною адміністративних методів управління економічними, перекладом економіки на ринкові відносини. Всі ці обставини надають якісно нового змісту процесу формування трудових ресурсів, а, отже, і дослідження цього процесу зараз набуває особливої ​​значущості. Виходячи з вищесказаного приходимо до висновку, що конкретним завданням будь-якого аналізу трудових ресурсів підприємства є знаходження слабких місць у виробництві, пов'язаних з використанням робочої сили, а його метою - вироблення таких рекомендацій, які дозволять підприємству зниження обсягу і якості продукції, що випускається їм товарної продукції.

  У третьому розділі досліджується наявність зв'язку між окремими показниками використання трудових ресурсів із застосуванням спеціального програмного продукту. Також в цьому розділі підводяться підсумки проведеного аналізу.


  1 Аналіз фінансового стану підприємства ТОВ «Люкс Аетерна»

  1.1 Оцінка динаміки наявності, складу і структури майна підприємства

  Відомо, що саме по собі стан звітності, навіть максимально реальне і достовірне, не є метою існування бухгалтерського обліку. Базуючись на даних обліку становлення можливим проведення економічного аналізу, тобто розкладання господарюючого суб'єкта на частини за різними класифікаційними принципам, їх розгляд і отримання таким шляхом інформації про ціле. Саме ця можливість є головною причиною існування практики бухгалтерської звітності взагалі і балансу зокрема. В сучасних умовах аналіз превалює над технікою їх складання через впровадження комп'ютерних інформаційних систем в область обліку та звітності.

  Дослідження господарюючого суб'єкта може вестися з різним ступенем глибини і деталізації, що буває обумовлено часом, кваліфікацією, цільової установкою, наявністю технічних засобів і оперативної інформації. Методи дослідження дуже різноманітні і включають в себе весь спектр прийомів від обчислення відносних величин з двох показників і співвідношення між ними, до виявлення кореляційних зв'язків між показниками статей і проведення трендового аналізу, тобто визначення тенденції різних характеристик фінансово-господарської діяльності підприємства.

  Аналіз балансу дозволяє визначити, якими засобами має підприємство, і який за величиною кредит ці кошти забезпечують.

  При роботі з активом балансу необхідно звернути на таке: залишок коштів на розрахунковому рахунку повинен відповідати даним банківської виписки на звітну дату. При аналізі дебіторської заборгованості необхідно звернути увагу на терміни її погашення, оскільки надходження боргів може стати для позичальника одним із джерел повернення необхідного кредиту.

  Горизонтальний аналіз полягає в побудові однієї або декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні балансові показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження).

  Цінність результатів горизонтального аналізу істотно знижується в умовах інфляції, але ці дані можна використовувати при міжгосподарських порівняннях.

  Мета горизонтального аналізу полягає в тому, щоб виявити абсолютні і відносні зміни величин різних статей балансу за певний період, дати оцінку цим змінам.

  Мета вертикального аналізу полягає в розрахунку питомої ваги окремих статей у підсумку балансу й оцінці його змін. За допомогою вертикального аналізу можна проводити міжгосподарські порівняння підприємств, а відносні показники згладжують негативний вплив інфляційних процесів.

  Розрахунок питомих ваг окремих статей у валюті балансу і динаміки їх зміни дає можливість проаналізувати, як змінювалася структура активу балансу за звітний період, акцентує увагу на статтях балансу, чия питома вага зростає високими темпами, а чий знижується. Після такого розрахунку керівництво отримує можливість проводити коригувальні заходи щодо оптимізації структури активу. [4]

  Аналіз наводиться на основі таблиць 1.1 і 1.2. Джерело інформації: форма №1 - «Бухгалтерський баланс» (Додаток 1).


  Таблиця 1.1 - Аналітична таблиця горизонтального аналізу майна підприємства

  статті активу 2005 рік
  На початок року, тис. Р. На кінець року, тис. Р. Зміна (+, -), тис. Р. Темп зростання, %

  1 Необоротні активи - всього,

  1

  14684

  2

  15075

  3

  +391

  4

  102,6

  5

  в т.ч.:

  нематеріальні активи,

  основні засоби,

  незавершене будівництво,

  довгострокові матеріальні вкладення,

  відкладені податкові активи

  Інші необоротні активи

  2 Оборотні активи - всього,

  в т.ч.:

  запаси,

  податок на додану вартість,

  дебіторська заборгованість (платежі через 12 міс.),

  дебіторська заборгованість (платежі в теченіе12 міс.)

  короткострокові фінансові вкладення,

  грошові кошти.

  Інші оборотні активи

  Разом (п. 1 + п. 2)

  176

  13275

  -

  -

  -

  +1233

  28467

  6571

  854

  1011

  2499

  15886

  тисячі шістсот сорок шість

  -

  43151

  56

  14232

  -

  -

  -

  787

  51073

  15425

  2005

  1100

  6174

  14591

  11778

  -

  66148

  -120

  +957

  -

  -

  -

  -446

  +22157

  +8854

  1 151

  +89

  +3675

  -1295

  10132

  -

  22997

  31,8

  107,2

  -

  -

  -

  63,8

  177

  234,7

  234,7

  109

  247

  91,8

  715

  -

  153,3

  Проведемо вертикальний аналіз майна підприємства

  Таблиця 1.2 - Аналітична таблиця вертикального аналізу майна підприємства

  статті активу На початок року,% від виробленого На кінець року,% від виробленого Зміна (+, -), за структурою

  1 Необоротні активи - всього, в т.ч .:

  нематеріальні активи,

  основні засоби,

  незавершене будівництво,

  довгострокові матеріальні вкладення,

  відкладені податкові активи

  Інші необоротні активи

  2 Оборотні активи - всього,

  в т.ч.:

  запаси,

  податок на додану вартість,

  дебіторська заборгованість (платежі через 12 міс.),

  дебіторська заборгованість (платежі протягом 12 міс.)

  короткострокові фінансові вкладення,

  грошові кошти.

  Інші оборотні активи

  Разом (п. 1 + п. 2)

  34

  0,4

  30,8

  -

  -

  -

  2,8

  66

  15,22

  1,97

  2,34

  2

  5,8

  36,81

  3,86

  -

  100

  22,8

  0,08

  21,51

  -

  -

  -

  1,2

  77,2

  23,3

  3

  1,7

  3

  9,3

  22,1

  17,8

  -

  100

  -10,2

  -0,32

  -9,25

  -

  -

  -

  -1,6

  10,2

  8,1

  1,1

  -0,64

  4

  3,5

  -14,71

  13,99

  -

  -

  В результаті проведення горизонтального аналізу бухгалтерського балансу видно, що необоротні активи збільшилися за період на 2,6% і становлять 15075 тис. Р. Значно зменшилася частка нематеріальних активів - на 68,2%, основні ж кошти збільшилися 7,2%. У структурі активу балансу частка необоротних активів скоротилася на 10,2%, отже, частка оборотних активів збільшилася на 10,2%, склавши в сумі 77% від загальної величини активів. Помітно збільшилися запаси - на 134,7% і склали на кінець звітного періоду 15425 тис. Р. Збільшення запасів веде до «омертвіння» оборотного капіталу і, як наслідок, до зниження фінансових результатів підприємства. Розумніше підтримувати постійні зв'язки з постачальниками сировини, матеріалів і інших аналогічних цінностей, маючи на складі мінімально допустимий для нормального виробничого процесу. Дебіторська заборгованість, погашення по якій очікується через 12 місяців, практично не змінилася, а дебіторська заборгованість, погашення по якій очікується протягом 12 місяця після звітної дати, збільшилася на 147% і склала 6174 тис. Р., Що для організації є негативним явищем. Найбільш високі темпи зростання показали грошові кошти (715%), за звітний період їх частка в структурі активу бухгалтерського балансу збільшилася майже на 14%., Що заслуговує швидше негативною оцінки, т. К. Ці кошти не беруть участь в обороті і, отже, не приносять доходу.

  Структура активу бухгалтерського балансу ТОВ «Люкс Аетерна» за звітний період представлена ​​на малюнку 1.

  Малюнок 1 - Структура активу на початок періоду

  Структура активу бухгалтерського балансу ТОВ «Люкс Аетерна» на кінець звітного періоду представлена ​​на малюнку 2.

  Малюнок 2 - Структура активу на кінець періоду

  Таким чином, основними напрямками для внутрішнього аналізу структури активу підприємства можна назвати наступні: оптимізація кількості запасів на складах підприємства, скорочення обсягу грошових коштів або шляхом вкладення їх у покупку цінних паперів, або шляхом переведення їх на депозитні рахунки в банках.

  1.2 Аналіз стану активів підприємства за ступенем ризику

  Аналіз активів підприємства за ступенем ризику проводиться для оцінки інвестиційної привабливості підприємства та аналізу можливості розплатитися за зобов'язаннями. Активи з мінімальним ступенем ризику можна конвертувати в грошові кошти в мінімальні терміни, для конвертації в грошові кошти активів з високим ступенем ризику необхідна велика кількість часу, а часто підприємство не може використовувати такі активи в якості грошових коштів (наприклад, дебіторську заборгованість, сумнівну до отримання ). Джерела інформації: форма №1 - «Бухгалтерський баланс» (Додаток 1). Аналіз проводиться з використанням аналітичної таблиці 1.3.

  Таблиця 1.3 - Аналіз активів підприємства за ступенем ризику

  ступінь ризику Групи активів Частка групи в загальному обсязі,% Зміна (+, -)
  на початок року на кінець року
  мінімальна Грошові кошти; короткострокові фінансові вкладення 40,6 39,8 -0,8
  Мала Дебіторська заборгованість реальна щодо стягнення; виробничі запаси (виключаючи залежані); готову продукцію і продукція, яка користується попитом; довгострокові фінансові вкладення 15,5 18,6 +3,1
  Середня Витрати в незавершеному виробництві; витрати майбутніх періодів; податок на додану вартість по придбаних цінностей 9,8 18,8 +9
  висока Дебіторська заборгованість сумнівна до отримання; готову продукцію і товари, які не користуються попитом; залежані виробничі запаси; нематеріальні активи; основні засоби; незавершене будівництво; Інші необоротні активи 34,1 22,8 -11,3

  Частка активів з мінімальним ступенем ризику в відносному вимірі зменшилася на 0,8% за рахунок того, що обсяг грошових коштів підприємства зростав пропорційно зростанню загальної сум активу. Частка активів з малим ступенем ризику збільшилася на 3,1% за рахунок збільшення обсягу виробничих запасів. Активи із середнім ступенем ризику збільшилися 9% - в основному за рахунок незначного збільшення обсягу витрат в незавершеному виробництві. І, нарешті, частка активів з високим ступенем ризику знизилася за рахунок малих темпів приросту основних засобів і скорочення нематеріальних активів. В цілому, можна сказати, що підприємство володіє певною стійкістю і малим ступенем схильності до ризиків, хоча повільне зростання основних засобів не можна вважати позитивною тенденцією.

  1.3 Оцінка динаміки наявності, складу і структури джерел коштів

  Оцінка динаміки складу і структури пасиву бухгалтерського балансу проводиться з метою визначення джерел коштів формування майна підприємства. Особливу увагу при аналізі слід звертати на співвідношення власних і позикових джерел формування майна. Значне перевищення власних джерел над позиковими показує, що підприємство не повністю використовує свій кредитний потенціал, значна ж перевищення позикових коштів над власними означає наявність певного ризику не можливості виплат за зобов'язаннями, а також це вказує на те, що підприємство платить високі відсотки за залученими кредитами, що також негативно позначається на фінансових результатах підприємства. Джерела інформації для аналізу: форма №1. - «Бухгалтерський баланс» (Додаток 1) Аналіз проводиться на основі аналітичної таблиці 1.4.

  Таблиця 1.4 - Аналіз наявності, складу, структури джерел засобів

  джерела коштів На початок року На кінець року

  Зміна за рік

  (+, -)

  Темп динаміки,%
  тис. р. % Від виробленого тис. р. % Від виробленого тис. р.

  по

  структурі

  1 Власні кошти - всього, 26466 61,3 32236 48,7 5770 -12,6 121,8

  в т.ч.:

  статутний капітал,

  119 0,003 119 0,002 - -0,001 100
  Додатковий капітал, 11264 26,1 11264 17,0 - -9,1 100
  Резервний капітал, - - - - - - -
  фонд соціальної сфери, - - - - - - -
  цільові фінансування і надходження, - - - - - - -
  нерозподілений прибуток минулих років, - - - - - - -
  непокритий збиток минулих років, - - - - - - -
  нерозподілений прибуток звітного року, 15083 35 20853 31,5 5770 -3,5 138
  непокритий збиток звітного року. - - - - - - -
  2 Позикові кошти - всього, 16685 38,6 33912 51,3 17227 12,7 203

  в т.ч.:

  довгострокові кредити і позики,

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  відкладені податкові зобов'язання

  -

  -

  1 040

  1,6

  1 040

  1,6

  -

  інші довгострокові зобов'язання, - - - - - - -
  короткострокові кредити і позики - - - - - - -
  кредиторська заборгованість, 15033 34,8 29623 44,8 14590 10 197
  заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів, - - - - - - -
  Доходи майбутніх періодів, - - 13 0,0002 13 0,0002 -
  Резерви майбутніх витрат, тисяча шістсот п'ятьдесят-два 3,8 3236 4,9 1 584 1,1 196
  інші короткострокові зобов'язання. - - - - - - -
  Разом (п. 1 + п. 2) 43151 100 66148 100 22997 0,00 153

  Як видно з таблиці 1.4, за звітний період власні кошти підприємства збільшилися на 21,8%. Це сталося завдяки тому, що нерозподілений прибуток в звітному періоді збільшилася на 5770 тис. Р. Статутний і додатковий капітали залишилися без змін. Позикові кошти збільшувалися значно вищими темпами, і до кінця періоду індекс зростання позикових коштів склав 2,03. В даному звітному періоді у підприємства з'явилися відкладені податкові зобов'язання в розмірі 1040 тис. Р., А також доходи майбутніх періодів в розмірі 13 тис. Р. Кредиторська заборгованість і резерви майбутніх витрат збільшилися на 97% і 96% відповідно.

  Структура пасиву бухгалтерського балансу на початок і на кінець звітного періоду представлена ​​на малюнках 3 і 4 відповідно.

  Малюнок 3 - Структура пасиву на початок періоду

  Малюнок 4 - Структура пасиву на кінець періоду

  Структура пасиву бухгалтерського балансу ТОВ «Люкс Аетерна» також зазнала змін. Якщо в попередньому році відношення власних і позикових коштів було 61,3: 38,6, то в звітному періоді позикові кошти перевищили власні, і ставлення їх стало 48,7: 51,3. Таке співвідношення власних і позикових коштів є оптимальним. На кінець звітного періоду найбільшу частку коштів підприємства становлять кредиторська заборгованість (44,8%) і нерозподілений прибуток звітного року (31,5%).


  1.4 Аналіз забезпеченості запасів і витрат джерелами коштів для їх формування

  Фінансово-стійким називається підприємство, яке:

  1) за рахунок власних коштів покриває кошти, вкладені в активи;

  2) не допускає невиправданої дебіторської та кредиторської заборгованостей;

  3) розплачується в термін за своїми зобов'язаннями

  При аналізі фінансової стійкості вивчають фінансовий стан, склад і розміщення активів, динаміку і структуру джерел, дебіторську і кредиторську заборгованість, платоспроможність і ліквідність.

  При аналізі забезпеченості запасів і витрат джерелами коштів визначають три показники забезпеченості:

  П 1 - надлишок (+), нестача (-) власних оборотних коштів;

  П 2 - надлишок (+), нестача (-) власних і довгострокових джерел;

  П 3 - надлишок (+), нестача (-) загальної величини джерел. Дані показники трансформуються в 3-х факторну модель М = (П 1; П 2; П 3), в якій при позитивному розмірі показником дається значення «1», при негативній величині - «0».

  На практиці модель дає 4 типи фінансової стійкості:

  М = (1,1,1) - абсолютна фінансова стійкість;

  М = (0,1,1) - нормальна фінансова стійкість;

  М = (0,0,1) - нестійкий фінансовий стан при можливому відновлення платоспроможності;

  М = (0,0,0) - кризовий (критичний) фінансовий стан.

  Джерела інформації: форма №1 (Додаток 1)

  Аналіз проведено на основі таблиці 1.5.


  Таблиця 1.5 - Аналіз забезпеченості запасів і витрат джерелами коштів

  Найменування

  показника

  Методика

  розрахунку

  На початок року На кінець року Зміна за рік (+, -)
  1 Власний капітал підсумок розд. III + рядки (640 + 650) балансу 28118 35485 +7367
  2 Необоротні активи Підсумок розд. I 14235 15075 +840
  3 Власний оборотний капітал Рядки (1 - 2) 13883 20410 +6527
  4 Довгострокові кредити і позики Підсумок розд.IV 0 1 040 +1040
  5 Власний оборотний і довго-строковий позиковий капітал

  Рядки (3 + 4)

  13883 21450 +7567
  6 Короткострокові кредити і позики Підсумок розд. V-рядків (640 + 650) 15033 29623 +14590
  7 Загальна величина джерел коштів для формування запасів Рядки (5 + 6) 28916 51073 +22157
  8 Загальна величина запасів Рядки (210 + 220) балансу 7425 19990 +12565
  9 Надлишок (недолік) власного оборот-ного капіталу (П 1) Рядки (3-8)

  6458

  (1)

  420

  (1)

  -
  10 Надлишок (недолік) власних обігових і довгострокового позику-ного капіталу (П 2) Рядки (5-8)

  6458

  (1)

  1460

  (1)

  -
  11Ізлішек (недолік) загальної величини джерел коштів Рядки (7-8)

  21491

  (1)

  31083

  (1)

  -
  12 Тип фінансової стійкості М = (П 1; П 2; П 3) (1; 1; 1) (1; 1; 1) -

  З таблиці 1.5 видно, що власний капітал в 2005 році збільшився на 7367 тис. Р, що можна охарактеризувати з позитивного боку. Необоротні активи підприємства в 2005 році збільшилися на 840 тис. Р. - це означає, що підприємство веде певну роботу по оновленню виробництва, тобто купує основні засоби і т.д. Власний оборотний капітал в 2005 році збільшився на 6527 тис. Р., Що також є позитивну тенденцію. Довгострокові кредити і позики в 2005 році зросли з 0 тис. Р. до 1040 тис. р. Величина власного оборотного і довгострокового позикового капіталу підприємства в 2005 році збільшилася на 7567 тис. Р. Істотно зросли короткострокові кредити і позики - на 14590 тис. Р. Таким чином, загальна величина джерел коштів для формування запасів збільшилася на 22157 тис. Р., Загальна ж величина запасів підприємства збільшилася на 12565 тис. Р.

  В результаті розрахунку надлишків (недоліків) власного оборотного, власного оборотного і довгострокового капіталу, а також надлишків (недоліків) загальної величини джерел коштів можна зробити висновок, що фінансовий стан підприємства можна охарактеризувати як абсолютну фінансову стійкість.

  1.5 Аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості

  Стійкість фінансового стану поряд з абсолютними показниками характеризується системою фінансових коефіцієнтів. Від того, наскільки відносні показники близькі до нормативних значень, залежить фінансове становище господарюючого суб'єкта.

  Коефіцієнт автономії показує, яку частку у валюті балансу становить власний капітал. Як видно з таблиці 1.6, коефіцієнт автономії вище норми, але з плином часу його величина зменшується. Це може бути пов'язано зростанням позикового капіталу підприємства.

  Коефіцієнт фінансової заборгованості характеризує співвідношення між позиковими і власним капіталом. Коефіцієнт фінансової заборгованості підприємства на початок періоду був нижчим за норму, однак за період його значення зросло на 60%. Це відбулося внаслідок збільшення позикового капіталу за даний період в два рази, завдяки підвищенню кредиторської заборгованості.

  Коефіцієнт самофінансування характеризує співвідношення між власним і позиковим капіталом. Коефіцієнт самофінансування за період впав обернено пропорційна до коефіцієнта фінансової заборгованості і говорить про те, що величина позикового капіталу вище величини власного на 5%

  Коефіцієнт фінансової напруженості показує обсяг позикового капіталу в загальній валюті балансу. Коефіцієнт фінансової напруженості на кінець періоду переступив нормативне значення.

  Коефіцієнт маневреності власного капіталу підприємства показує частку власного оборотного капіталу у власному капіталі. Коефіцієнт маневреності власного капіталу підприємства не відповідає нормі.

  Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним оборотним капіталом характеризує співвідношення власного оборотного капіталу і оборотних активів підприємства. Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним оборотним капіталом на початок 2005 року був вище норми, але до кінця року дещо знизився, залишаючись при цьому в рамках нормативів.

  Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власним оборотним капіталом показує співвідношення власного оборотного капіталу і величини запасів. Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власним оборотним капіталом вище норми, але має тенденцію до зниження. Це відбувається через підвищення загальної величини запасів.

  Коефіцієнт реального майна характеризує співвідношення величини необоротних активів та запасів в валюті балансу. Коефіцієнт реального майна протягом досліджуваного періоду відповідає нормативному значенню.

  Таким чином, в результаті аналізу відносних показників фінансової стійкості можна прийти до висновку, що незважаючи на незначні відхилення фактичних значень показників від нормативних, підприємство має високий ступінь фінансової стійкості.

  1.6. Аналіз чистих активів

  Джерело інформації: форма №1 (Додаток 1).

  Чисті активи - це та частина активів товариства (у вартісному вираженні), яка залишається доступною до розподілу серед акціонерів після розрахунків з усіма кредиторами в разі ліквідації товариства.

  Показник чистих активів має виключно важливе значення в оцінці фінансового стану. Зокрема, відповідно до Цивільного кодексу, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити і зареєструвати в установленому порядку зменшення свого статутного капіталу. Якщо в результаті такого зниження величина статутного капіталу виявиться нижче встановленого законодавством нижньої межі, товариство підлягає ліквідації. [3]

  Зростання чистих активів в динаміці розглядається як сприятлива поточна тенденція.

  Аналіз чистих активів проводиться за допомогою аналітичної таблиці 1.7.


  Таблиця 1.6 - Аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості

  найменування показника Методика розрахунку нормативне значення 2005 рік
  На початок року На кінець року

  зміна

  (+, -)

  1 Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) > 0,5 0,65 0,53 -0,12
  2 Коефіцієнт фінансової заборгованості (фінансового ризику) <0,67 0,63 1,05 +0,32
  3 Коефіцієнт самофінансування ≥1 1,59 0,95 -0,64
  4 Коефіцієнт фінансової напруженості ≤0,5 0,39 0,51 +0,12
  5 Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,2 - 0,5 0,49 0,57 +0,08
  6 Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним оборотним капіталом ≥0,1 0,49 0,4 -0,09
  7 Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власним оборотним капіталом ≥0,6 1,87 1,02 -0,85
  8 Коефіцієнт реального майна ≥0,5 0,5 0,61 +0,11

  Таблиця 1.7 - Аналіз чистих активів

  Найменування статей балансу На початок року На кінець року Зміна (+, -)
  А 1 2 3
  1 Нематеріальні активи 176 56 -120
  2 Основні засоби 13275 14232 +957
  3 Незавершене будівництво - - -
  4 Прибуткові вкладення в матеріальні цінності - - -
  5 Довгострокові і короткострокові фінансові вкладення (без фактичних витрат на викупу власних акцій у акціонерів) 15886 14591 -1295
  6 інші необоротні активи (включаючи величину відкладених податкових активів) +1233 787 -446
  7 Запаси 6571 15425 +8854
  8 ПДВ по придбаних цінностей 854 2005 +1151
  9 Дебіторська заборгованість (за винятком заборгованості засновників) за внесками до статутного капіталу 3510 7274 3764
  10 Грошові кошти тисячі шістсот сорок шість 11778 +10132
  11 Інші оборотні активи - - -
  12 Разом активи, що приймаються до розрахунку (сума рядків 1-11) 43151 66148 +22997
  13 Довгострокові зобов'язання за позиками і кредитами - - -
  14 Інші довгострокові зобов'язання (включаючи величину відкладених податкових зобов'язань) - 1 040 +1040
  15 Короткострокові зобов'язання за позиками і кредитами - - -
  16 Кредиторська заборгованість 15033 29623 +14590
  17 Заборгованість засновникам по виплаті доходів - - -
  18 Резерви майбутніх витрат тисяча шістсот п'ятьдесят-два 3236 +1584
  19 Інші короткострокові зобов'язання - - -
  20 Разом пасиви, що приймаються до розрахунку (сума рядків 13-19) 16685 33899 +17214
  21 Чисті активи (рядок 12-рядок 20) 26466 32249 +5783
  22 Статутний капітал 9 9 0
  23 Перевищення (+), зниження (-) чистих активів статутного капіталу (рядок 21 - рядок 22) 26457 32240 +5783

  З таблиці 1.7 випливає, що в звітному періоді активи, що приймаються до розрахунку, збільшилися на 22997 тис. Р., Головним чином за рахунок збільшення запасів і грошових коштів. Пасиви, що приймаються до розрахунку, збільшилися на 17214 тис. Р. Це сталося завдяки значному зростанню кредиторської заборгованості - на 14590 тис. Р. Спостерігається тенденція збільшення чистих активів, що можна характеризувати з позитивного боку.

  1.7 Аналіз ліквідності балансу

  Джерело інформації: форма №1 (Додаток 1).

  Ліквідність балансу означає ступінь покриття зобов'язань його активами, термін перетворення яких в грошову форму відповідає терміну погашення зобов'язань. [8]

  Для господарюючого суб'єкта важливішим є наявність грошових коштів, ніж прибутку. Їх відсутність на рахунках в банку в силу об'єктивних особливостей кругообігу коштів може призвести до кризового фінансового стану.

  Для здійснення аналізу ліквідності балансу активи і пасиви балансу класифікуються за ознаками:

  активи балансу за ступенем зменшення ліквідності;

  пасиви балансу за ступенем терміновості оплати зобов'язань.

  Таке групування проводиться за схемою, представленої на малюнку 5.

  Для визначення ліквідності балансу групи активу і пасиву порівнюються між собою.

  Умови абсолютної ліквідності наступні:

  А1 ≥ П1,

  А2 ≥ П2,

  А3 ≥ П3,

  А4 £ П4.

  Якщо будь-яка з нерівностей має знак, протилежний зафіксованим в оптимальному варіанті, то ліквідність балансу відрізняється від абсолютної.

  Порівняння А1 з П1 і А1 + А2 з П2 дозволяє встановити поточну ліквідність підприємства, що свідчить про його платоспроможності на найближчий час. Порівняння А3 з П3 висловлює перспективну ліквідність, що є базою для прогнозу довгострокової платоспроможності. Порівняння А4 з П4 характеризує платоспроможність підприємства при загрозі банкрутства. Аналіз ліквідності балансу проводиться в аналітичній таблиці 1.8

  активи пасиви
  А 1 Швидко реалізованих активи (грошові кошти + короткострокові фінансові вкладення) П 1 Найбільш термінові зобов'язання (кредиторська заборгованість)
  А 2 Среднереалізуемие активи (дебіторська заборгованість) П 2 Короткострокові зобов'язання (розділ V балансу)
  А 3 Повільно реалізованих активів (запаси + ПДВ по придбаних цінностей) П 3 Довгострокові зобов'язання (розділ IV балансу)
  А 4 Важкореалізовані активи (необоротні активи) П 4 Постійні (фіксовані) пасиви (капітал і резерви)

  Малюнок 5 - Класифікація статей активу і пасиву балансу для аналізу ліквідності

  З таблиці 1.8 видно, що на початок року умова абсолютної ліквідності виконується повністю, тобто підприємство було здатне покрити всі свої зобов'язання наявними активами. На кінець року найбільш термінові зобов'язання перевищили найбільш ліквідні активи суму 3254 тис. Р., В іншому ж умова абсолютної ліквідності виконується. З цього випливає, що баланс підприємства ліквідний, тобто всі зобов'язання забезпечені майном і можуть бути погашені. Отже, підприємству не загрожує банкрутство.

  Таблиця 1.8 - Аналіз ліквідності балансу на 2005 рік

  актив На початок року, тис. Р. На кінець року, тис. Р. пасив На початок року, тис. Р. На кінець року, тис. Р. Платіжний надлишок (+), нестача (-), тис. Р.
  на початок року на кінець року
  1 Найбільш ліквідні активи (А 1) 17532 26369

  1 Найбільш термінові зобов'язання

  1)

  15033 29623 +2499 -3254
  2 Швидко реалізованих активи (А 2) 3510 7274 2 Короткострокові зобов'язання (П 2) тисяча шістсот п'ятьдесят-два 3249 +1858 +4025

  3 повільно-

  реалізовані активи (А 3)

  7425 17430

  3 Довгострокові зобов'язання

  3)

  0 1 040 +7425 +16390
  4 Важкореалізовані активи (А 4) 14684 15075 4 Постійні пасиви (П 4) 26466 20853 -11782 -5778
  Баланс (1 + 2 + 3 + 4) 43151 66148 Баланс (1 + 2 + 3 + 4) 43151 66148 - -

  1.8 Аналіз платоспроможності

  Платоспроможність - це можливість і здатність своєчасно і повністю виконувати свої фінансові зобов'язання перед внутрішніми і зовнішніми партнерами, а також перед державою. [8]

  Платоспроможність оцінюється на підставі показників ліквідності (здатності підприємства швидко і з мінімальним рівнем фінансових втрат перетворити свої активи (майно) у грошові кошти).

  Про ступінь платоспроможності судять за відповідністю показників їх нормативним значенням. Аналіз платоспроможності наводиться на основі табліцs 1.9. Джерело інформації: форма №1 (Додаток 1)

  З таблиці 1.9 видно, що за період платоспроможність підприємства знизилася за всіма показниками, крім коефіцієнта ліквідності при мобілізації коштів. Однак, незважаючи на тенденцію до зниження платоспроможності підприємства, все розраховані коефіцієнти за винятком коефіцієнта поточної ліквідності залишаються в рамках нормативних значень.

  В результаті проведеного аналізу можна судити про становище ВАТ «Люкс Аетерна» як про стійкий у всіх відносинах. Підприємство здатне розплатитися з усіма кредиторами, отже банкрутство йому не загрожує. Положення підприємства таке, що сприяє подальшому розвитку.

  1.9 Оцінка ділової активності

  Поняття «ділова активність» характеризується системою показників ефективності використання підприємством всіх наявних ресурсів (основних, оборотних, трудових). До системи показників ділової активності відносяться різні показники оборотності, найважливішими з яких є коефіцієнт оборотності активів і коефіцієнт оборотності робочого капіталу. Ці показники є дуже важливими, т. К. Показують швидкість обороту коштів (повернення в грошовій формі) і безпосередньо впливають на платоспроможність.

  Коефіцієнт оборотності активів (К о.а.)

  До о.а. = виручка від реалізації / сума активів

  Цей коефіцієнт показує, скільки разів за період здійснюється повний цикл виробництва та обігу, або скільки грошових одиниць реалізованої продукції принесла кожна грошова одиниця, вкладена в активи. Коефіцієнт оборотності активів характеризує ефективність використання підприємством всіх наявних ресурсів.

  Коефіцієнт оборотності робочого капіталу (К о.р.к.)

  До о.р.к. = виручка від реалізації / оборотний капітал

  Коефіцієнт оборотності робочого капіталу показує, наскільки ефективно підприємство використовує оборотні активи.

  Показники ділової активності тісно пов'язані з поняттям «конкурентоспроможність». При оцінці конкурентоспроможності підприємства порівнюються їх показники ділової активності (необхідно враховувати специфіку підприємства і порівнювати підприємства, що випускають однорідну продукцію).

  Зазначені вище коефіцієнти розраховані в таблиці 1.10 на підставі Бухгалтерськогобалансу і Звіту про прибутки і збитки.

  Таблиця 1.10 - Показники ділової активності підприємства.

  показник 2004 рік 2005
  1 Коефіцієнт оборотності активів 5,5 3,8
  2 Коефіцієнт оборотності робочого капіталу 8,3 4,9

  З вищенаведеної таблиці видно, що в звітному році показники ділової активності помітно знизилися в порівнянні з попереднім.


  Таблиця 1.9 - Аналіз платоспроможності в 2005 році

  найменування показника Методика розрахунку нормативне значення На початок року На кінець року Зміна (+, -)
  Коефіцієнт абсолютної (швидкої) ліквідності ≥0,2 ~ 0,5 1,1 0,84 -0,26
  Коефіцієнт критичної ліквідності ≥1 1,31 1,07 -0,24
  Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів 0,5-0,7 0,45 0,53 +0,08
  Коефіцієнт поточної ліквідності ≥2 1,76 1,6 -0,16
  Коефіцієнт власної платоспроможності - 0,83 0,62 -0,21
  Коефіцієнт загальної ліквідності - 1,41 1,16 -0,25

  2. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства

  2.1 Поняття трудових ресурсів і їх значення в діяльності підприємства

  Трудові ресурси - частина населення країни, що володіє фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями, необхідними для заняття суспільно-корисною працею. Розмір трудових ресурсів залежить від чисельності населення, режиму його відтворення, половозрастного складу. Основну частину трудових ресурсів країни становить її населення в працездатному віці, а також підлітки та особи пенсійного віку, здатні працювати [8].

  Достатня забезпеченість підприємств потрібними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності виробництва. Зокрема, від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання устаткування, машин, механізмів і як результат обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток і ряд інших економічних показників.

  Аналіз трудових показників - це один з основних розділів аналізу роботи підприємств.

  Основними завданнями аналізу ефективного використання трудових ресурсів є:

  - вивчення і оцінка забезпеченості підприємства і його структурних підрозділів трудовими ресурсами в цілому, а також за категоріями і професіями;

  - визначення і вивчення показників плинності кадрів;

  - виявлення резервів трудових ресурсів, більш повного і ефективного їх використання.

  При проведенні комплексного аналізу використання трудових ресурсів розглядають наступні показники:

  - забезпеченість підприємства трудовими ресурсами;

  - характеристика руху робочої сили;

  - соціальна захищеність членів трудового колективу;

  - використання фонду робочого часу;

  - продуктивність праці;

  - рентабельність персоналу;

  - трудомісткість продукції;

  - аналіз фонду заробітної плати;

  - аналіз ефективності використання фонду заробітної плати;

  В умовах нестабільності економіки фактична потреба підприємства в персоналі певних категорій безперервно змінюється під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів.Подібні зміни не завжди означають збільшення чи збереження потреби в робочій силі. Впровадження нових технологій, освоєння виробництва конкурентоспроможної продукції, скорочення ринкового попиту на вироблені товари і послуги може призвести до зменшення чисельності персоналу, як по окремим категоріям, так і по всьому складу. Тому визначення реальної потреби в робочій силі і прогноз її зміни повинні стати основою вдосконалення управління персоналом на підприємствах.

  Проведемо аналіз використання трудових ресурсів на ТОВ «Люкс Аетерна».

  2.2 Аналіз динаміки продуктивності праці

  Продуктивність праці визначають як якісну його характеристику, яка показує здатність працівників до виробництва матеріальних благ в одиницю часу [2]. При аналізі продуктивності праці зіставляються темпи зростання продуктивності праці одного робітника і працюючого. При цьому перші повинні випереджати другі, так як повинна мати місце позитивна тенденція збільшення питомої ваги робітників. Також оцінюються відхилення продуктивності праці від плану і аналізуються причини даних відхилень. У разі невиконання плану необхідно визначити причину і усунути її. У разі перевиконання плану також необхідно знати причини цього перевиконання, тому що воно може бути наслідком порушення технології або інших подібних негативних явищ. До того ж, перевиконання плану по виробництву продукції не завжди оцінюється як позитивна тенденція, так як воно може привести до затоварювання.

  Аналіз продуктивності праці проведено за допомогою таблиці 2.1.

  Таблиця 2.1 - Аналіз динаміки продуктивності праці

  показники попередній рік Звітній рік Відхилення (+, -)
  план факт від попереднього року від плану
  1 Випуск продукції і послуг у фактичних цінах звітного періоду (без ПДВ і акцизу), тис. Р. 251858 240500 236589 -15269 -3911
  2 Загальна кількість відпрацьованих робітниками чол. - годин, люд.-год 1327865 1379246 1352952 +25087

  -26294

  3 Загальна кількість відпрацьованих робітниками людино-днів, тис. Чел.-дн. 174719 194260 178020 +3301 -16240
  4 Середньооблікова чисельність працюючих підприємства, чол. 957 970 917 -40 -53
  5 Середньооблікова кількість робітників, чол. 865 883 828 -37 -55
  6 Середньогодинна вироблення продукції на одного робітника, р. (Стор. 1: стор. 2) 189,7 174,4 174,9 -14,8 +0,5

  А

  7 Середньоденна вироблення на одного робочого, р. (Стор. 1: стор. 3)

  1

  1441,5

  2

  1238

  3

  тисяча триста двадцять дев'ять

  4

  -112,5

  5

  +91

  8 Середньорічна виробіток на одного робітника, р. (Стор. 1: стор. 5) +291165 272367 285735,5 -5429,5 +13368,5
  9 Середньорічна Вира-лення на одного робота-ющего, р. (Стор. 1: стор. 4) 263174 247938 258003,3 -5170,7 +10065,3
  10 Частка робітників у загальній чисельності персоналу (стр. 5: стор. 4) 0,9 0,91 0,903 0 -0,007
  11 Середнє число днів, відпрацьованих одним робочим, дні (стор. 3: стр. 5) 202 220 215 +13 -5
  12 Середня тривалість зміни, ч. (Стор. 2: стор. 3) 7,6 7,1 7,6 0 +0,5

  Таблиця 2.1 показує, що загальний випуск продукції в звітному періоді виявився менше, ніж в попередньому на 15269 тис. Р. Цей факт слід пояснювати причинами, не пов'язаними з організацією праці, такими як зниження виробничої потужності підприємства, труднощі, пов'язані з реалізацією товару. Це підтверджується тим, що плановий обсяг випуску продукції за звітний період нижче обсягу випуску в попередньому році на 11358 тис. Р. Однак план за обсягом випуску продукції в поточному році недовиконаний на 3911 тис. Р. Причини даного недовиконання також можуть критися як в проблемах організації праці, так і в інших проблемах, наприклад невиконання зобов'язань з боку постачальників матеріалів.

  У звітному періоді було звільнено 55 робочих, таким чином питома вага робітників у загальній кількості працюючих скоротився на 0,1%. Також слід зазначити, що в звітному періоді середнє число відпрацьованих одним робочим днів скоротилося на 5, проте середня тривалість зміни виросла на 0,5 ч. Але незважаючи на скорочення кількості робочих, среднечасовая, середньоденна і середньорічна вироблення перевищили заплановані показники відповідно на 0,5 , 91 і 13368,5 р., склавши 174,9, +1329 і 285735,5 р. Зміни продуктивності праці ілюструють малюнки 6, 7, 8, 9, з яких видно, що за всіма показниками продуктивності праці підприємство перевиконало план, однак рівень минулого року досягнуто не було.

  Малюнок 6 - Середньогодинна виробіток на одного робітника


  Малюнок 7 - Середньоденна вироблення на одного робочого

  Малюнок 8 - Середньорічне виробництво на одного робітника

  Малюнок 9 - Середньорічне виробництво на одного працюючого

  Перевиконання плану по виробленню може пояснюватися поліпшенням стану організації праці на підприємстві або недостатньої обгрунтованістю плану. Перший варіант заслуговує на позитивну оцінку, реалізація ж другого варіанту вимагає перегляду плану з метою наближення його до реальних можливостей робітників.

  2.2 Аналіз тривалості праці

  Для проведення факторного аналізу можна використовувати спосіб абсолютних різниць. Факторний аналіз продуктивності праці проводиться на основі факторної моделі:

  , (2.1)

  де - річний виробіток на одного працюючого;

  d ч - частка робітників у загальній чисельності персоналу.

  D - середнє число днів, відпрацьованих одним працівником;

  t - середня тривалість зміни;

  - годинна вироблення одного робітника.

  Зміни результуючого показника, яким в даному випадку виступає річний виробіток на одного робітника, під впливом різних факторів знаходяться за такими формулами.

  Зміна річного виробітку на одного робітника під впливом зміни частки робітників у загальній чисельності персоналу:

  (2.2)

  Зміна річного виробітку на одного робітника під впливом зміни середнього числа днів, відпрацьованих одним робочим:

  (2.3)


  Зміна річного виробітку на одного робітника під впливом зміни середньої тривалості зміни:

  , (2.4)

  Зміна річного виробітку на одного робітника під впливом зміни годинниковий вироблення одного робітника:

  (2.5)

  Зміни факторів, що впливають представлені в таблиці 2.1. Нижче представлені розрахунки зміни результуючого показника:

  = -0,007 * 220 * 7,1 * 174,4 = -1907 р.

  = 0,903 * (- 5) * 7,1 * 174,4 = -5590,65 р.

  = 0,903 * 215 * 0,5 * 174,4 = 16929,44 р.

  = 0,903 * 215 * 7,6 * 0,5 = 737,75 р.

  Для підтвердження правильності розрахунків проводиться балансова ув'язка:

  (2.6)

  +10065,3 = -1907 - 5590,65 + 16929,44 + 737,75

  Розбіжність загальної суми відхилень пов'язано з округленнями, допущеними при розрахунках. Резервами зростання продуктивності праці одного працюючого є зростання чисельності робітників і доведення його до планового рівня, що дасть приріст в 1907 р. на одного працюючого. Істотну надбавку до величини виробітку на одного робітника дасть скорочення цілоденних простоїв, які в звітному році склали 5 днів. Причини цілоденних простоїв можуть бути найрізноманітнішими, але вони завжди пов'язані з незадовільною організацією праці. Усунення цілоденних простоїв дасть приріст вироблення в розмірі 5590,65 р. Разом комплексний резерв становить 1907 + 5590,65 = 7497,65 р.

  Перевиконання плану по виробленню в розрахунку на одного працюючого забезпечено збільшення робочого дня на 0,5 години. При цьому середня тривалість зміни становить 7,6 години, що менше передбаченого Трудовим кодексом восьмигодинного мінімуму. Саме збільшення тривалості зміни дав найбільший ефект, збільшивши вироблення одного працюючого на 16929,44 р. Зростання середньогодинної вироблення одного робітника в розмірі 0,5 р. надав незначний вплив, збільшивши середньорічну вироблення одного працюючого на 737,75 р. Настільки повільне зростання середньогодинної вироблення може свідчити про те, що на підприємстві слабо розвинена система вдосконалення праці, мало широко застосовуються нові прогресивні методи роботи.

  2.4 Оцінка резервів збільшення обсягу продукції за рахунок поліпшення використання трудових резервів

  Однією з основних характеристик, що описують ефективність діяльності підприємства, є обсяг випуску продукції. При цьому його підвищення можна назвати однією з основних цілей поліпшення виробничо-господарської діяльності. При це варто враховувати той факт, що підвищення обсягів виробництва без можливості реалізувати вироблену продукцію, безглуздо і навіть шкідливо. Збільшувати обсяг продукції, що випускається можна за рахунок введення нових потужностей, за рахунок інших факторів екстенсивного розвитку, а можна за рахунок поліпшення використання трудових ресурсів.

  Для оцінки резервів збільшення обсягу продукції за рахунок поліпшення використання трудових резервів проводиться факторний аналіз методом ланцюгових підстановок на основі моделі:

  , (2.7)

  де Q - обсяг випуску продукції,

  Ч р - чисельність робітників, чол.

  Розрахунок скоригованого значення результуючого показника на вплив i-го фактора виконується за нижченаведеними формулами.

  Обсяг продукції, скоригований на фактичну чисельність:

  Q Ч = Ч 1 * D 0 * t 0 * ω 0 (2.9)

  Обсяг продукції, скоригований на фактичне число днів, відпрацьованих одним працівником:

  Q D = Ч 1 * D 1 * t 0 * ω 0 (2.10)

  Обсяг продукції, скоригований на фактичну тривалість зміни:

  Q t = Ч 1 * D 1 * t 1 * ω 0 (2.11)

  Обсяг продукції, скоригований на фактичну годинну вироблення одного робітника:

  Q ω = Ч 1 * D 1 * t 1 * ω 1 (2.12)


  Вплив зміни факторів на результуючий показник визначається за такими формулами.

  Вплив зміни чисельності:

  ΔQ Ч = Q Ч - Q 0 (2.13)

  Вплив зміни середнього числа днів, відпрацьованих одним працівником:

  ΔQ D = Q D - Q Ч (2.14)

  Вплив зміни тривалості зміни:

  ΔQ t = Q t - Q D (2.15)

  Вплив зміни годинниковий вироблення робочого:

  ΔQ ω = Q 1 - Q t (2.16)

  Нижче наведено факторний аналіз змін обсягу продукції, що випускається:

  Q Ч = 828 * 220 * 7,1 * 174,37 = 225519 тис. Р.

  Q D = 828 * 215 * 7,1 * 174,37 = 220393,5 тис. Р.

  Q t = 828 * 215 * 7,6 * 174,37 = 235914,2 т. Р.

  Q ω = 828 * 215 * 7,6 * 174,87 = 236589 тис. Р.

  ΔQ Ч = 225519 - 240500 = - 14981 тис. Р.

  ΔQ D = 220393,5 - 225519 = -5125,5 тис. Р.

  ΔQ t = 235914,2 - 220393,5 = +15520,7 тис. Р.

  ΔQ ω = 236589 - 235914,2 = +674,8 тис. Р.

  Для контролю правильності розрахунків проводиться балансова ув'язка:

  235914,2 - 240500 = -14981 - 5125,5 +15520,7 + 674,8

  Резервами збільшення обсягу продукції є збільшення чисельності персоналу та доведення її до планового рівня, що дасть приріст товарної продукції в розмірі 14981 тис. Р. Скорочення цілоденних простоїв дасть приріст товарної продукції в 5125,5 тис. Р. Разом комплексний резерв приросту обсягу виробництва становить 20106,5 тис. Р.

  З вищенаведених розрахунків видно, що найбільший приріст товарної продукції дало збільшення тривалості зміни на 0,5 години. Цей приріст становить 15520,7 тис. Р. Збільшення середньогодинної вироблення одного робочого позначилося на зростанні обсягу виробленої продукції в набагато меншому ступені - приріст склав лише 674,8 тис. Р.

  2.5 Аналіз структури фонду оплати праці

  Фонд заробітної плати, іменований в деяких офіційних документах фондом оплати праці, відображає умови оплату праці, гарантії і компенсації, визначені роботодавцем і працівником на основі колективних і трудових договорів, які і формують індивідуальну заробітну плату працівників.

  До складу фонду оплати праці включаються виплати по заробітній платі, обчислені виходячи з: відрядних розцінок, тарифних ставок і посадових окладів, що встановлюються в залежності від результатів праці, його кількості і якості; стимулюючих і компенсуючих виплат, включаючи компенсації з оплати праці у зв'язку з підвищенням цін і індексацією зарплати відповідно до чинного законодавства; систем преміювання робітників і службовців за виробничі результати; інших умов оплати праці згідно із чинними на підприємстві формами і системами оплати праці.

  Основу фонду заробітної плати становить фонд оплати праці. В даному пункті проводиться аналіз структури фонду оплати праці ВАТ «Люкс Аетерна» за допомогою таблиці 2.2:

  Таблиця 2.2 - Аналіз фонду оплати праці.

  показники Умовне позначення план факт Відхилення (+, -)
  1 Часовий фонд заробітної плати, р. 60776441 62102242 +1325801
  2 Денний фонд заробітної плати, р. 69892907 68312466 -1580441
  3 Річний фонд оплати праці, р. 74785411 74460589 -324822
  4 Середньооблікова чисельність працюючих, чол. 970 917 -53
  5 Загальна кількість відпрацьованих працівниками людино-днів 213400 197155 -16245

  6 Загальна кількість відпрацьованих працівниками люд.-год

  1515140 1498378 -16762
  7 Середньогодинна заробітна плата, р. (Стор. 1: стор. 6) f ч 40,11 41,44 +1,33
  8 Середньоденна заробітна плата, р. (Стор. 1: стор. 5) f д 284,8 315 +30,2
  9 Середньорічна заробітна плата, р. (Стор. 1: стор. 4) f г 62656,12 67723,27 +5067,15
  10 Коефіцієнт збільшення годинного фонду заробітної плати до денного (стор. 2: стор. 1) До ЧД 1,15 1,1 -0,05
  11 Коефіцієнт збільшення денного фонду заробітної плати до річного (стор. 3: стр. 2) До ДГ 1,09 1,09 0,0

  У підсумку можна побачити, що річний фонд оплати праці зменшився на 324 822 р., Проте за рахунок скорочень персоналу середньорічна заробітна плата одного працівника зросла на 5067,15 р. Часовий фонд оплати праці зріс на 1325801 р., Що спричинило за собою збільшення середньогодинної заробітної плати на 1,33 р. Однак денний фонд заробітної плати знизився на 1580441 р., Що означає зниження доплат за роботу в надурочний час, оплату внутрішньозмінних простоїв і інших подібних виплат.

  2.6 Аналіз середньорічної заробітної плати

  В даному пункті проводиться факторний аналіз середньорічної заробітної плати працівника з метою виявлення чинників, що вплинули на її підвищення в більшій чи меншій мірі. Аналіз проводиться на основі моделі:

  , (2.18)

  де D - число днів, відпрацьованих одним працівником (стор. 5: стор. 4, табл. 2.2);

  t - середня тривалість зміни (стор. 6: стор. 5, табл. 2.2);

  f ч - середньогодинна заробітна плата;

  До ЧД - коефіцієнт збільшення годинного фонду заробітної плати до денного

  До ДГ - коефіцієнт збільшення денного фонду заробітної плати до річного.

  Вплив факторів оцінюється методом абсолютних різниць за схемою:

  Вплив зміни середнього числа днів, відпрацьованих одним працівником:

  (2.18)

  Вплив зміни тривалості зміни:


  (2.19)

  Вплив зміни середньогодинної заробітної плати:

  (2.20)

  Вплив зміни коефіцієнта збільшення годинного фонду заробітної плати до денного:

  (2.21)

  Вплив зміни коефіцієнта збільшення денного фонду заробітної плати до річного:

  . (2.22)

  = 5 * 7,1 * 40,11 * 1,15 * 1,09 = - 1784,86 р.

  = 215 * 0,5 * 40,11 * 1,15 * 1,09 = 5404,87 р.

  = 215 * 7,6 * 1,33 * 1,15 * 1,09 = 2724,13 р.

  = 215 * 7,6 * 41,44 * (- 0,05) * 1,09 = -3690,35 р.

  = 215 * 7,6 * 41,44 * 1,1 * 0 = 0 р.

  Балансова модель факторів:

  f 1 - f 0 = + + + . (2.23)

  Проведений факторний аналіз показує, що найбільший вплив на збільшення середньорічної заробітної плати працівника мало збільшення тривалості зміни на 0,5 години, а також збільшення середньогодинної заробітної плати. Негативно позначилися на розмірі середньорічної заробітної плати такі чинники, як скорочення кількість відпрацьованих змін на 5, а також скорочення коефіцієнта збільшення среднечасового фонду оплати праці до середньоденного, що призвело до зниження середньорічної заробітної плати на 2952,28 р.

  2.7 Аналіз співвідношень темпів зростання продуктивності праці і заробітної плати

  Вважається, що темпи зростання продуктивності праці повинні трохи випереджати темпи зростання заробітної плати. Якщо розрив між зростанням продуктивності праці і зростанням заробітної плати буде великий, це може привести до невдоволення з боку робітників і зниження рівня їх трудової мотивації. Якщо ж темпи зростання заробітної плати будуть перевищувати темпи зростання продуктивності праці, це призведе до знищення у робочих стимулів до активізації своєї трудової діяльності. Аналіз проводиться в аналітичній таблиці 2.3:

  Таблиця 2.3 - Аналіз співвідношень темпів зростання заробітної плати і продуктивності праці

  показники попередній рік Звітній рік
  1 Середня вироблення продукції на одного працюючого, р.

  263174

  258003,3

  2 Середня заробітна плата одного працюючого, р. 64235,9 67723,27
  3 Темп приросту виробітку продукції одного працюючого,% по рядку 1, × -2
  4 Темп приросту середньої заробітної плати одного працюючого,% по рядку 2, × 5,4
  5 Приріст зарплати на 1% приросту продуктивності праці (стор. 4: стор. 3) × -2,7

  Таблиця 2.3 дає зрозуміти, що за звітний період середньорічне вироблення на одного працюючого зменшилася на 5170,7 р. Тим часом, середньорічна заробітна плата одного працюючого збільшилася на 3487,34 р. Таким чином, на кожен відсоток зменшення вироблення заробітна плата збільшувалася на 2,7%. Однак індекс заробітної плати становить 1,05, що менше рівня інфляції. Таким чином, можна говорити про те, що реальна заробітна плата зменшилася в порівнянні з минулим роком.

  2.8 Аналіз руху робочих кадрів

  Рух робочої сили на підприємстві, пов'язане з прийомом і звільненням працівників, є важливим об'єктом аналізу, оскільки рівень стабільності кадрів - один з факторів, що впливають на продуктивність праці та ефективність виробництва. І хоча багато авторів не вважають аналіз руху робочих кадрів завданням аналізу використання трудових ресурсів на підприємстві, автору здається, що ці дослідження логічно пов'язані, а отже, повинні проводиться разом.

  Аналіз руху робочих кадрів виконується шляхом розрахунку таких коефіцієнтів:

  1) коефіцієнт загального обороту, що розраховується як відношення числа прийнятих і звільнених працівників за аналізований період до середньооблікової чисельності працівників.

  2) коефіцієнт обороту робочої сили по прийому - відношення числа прийнятих до середньооблікової чисельності працівників.

  3) коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню - відношення числа звільнених до середньооблікової чисельності працівників.

  4) коефіцієнт необхідного обороту, рівний відношенню числа звільнених по неминучим і незалежних від підприємства причин до середньооблікової чисельності працівників.

  5) коефіцієнт плинності - відношення чисельності звільнених за власним бажанням, за прогули і інші порушення трудової дисципліни до середньооблікової чисельності працівників.

  Таблиця 2.4 - Аналіз руху робочої сили

  показники значення показників

  фактично

  2000 р

  звіт

  2001 р

  план факт
  Середньооблікова чисельність, чол. 957 970 917
  Прийнято, чол. 20 15 20
  Звільнено, чол. 14 35 35
  в т.ч. за власним бажанням 11 - 7
  коефіцієнти:
  - загального обороту,% 3,55 5,15 6,00
  - обороту робочої сили по прийому,% 2,09 1,55 2,18
  - обороту робочої сили по звільненню,% 1,46 3,61 3,82
  - необхідного обороту,% 0,31 3,61 3,05
  - плинності,% 1,15 - 0,76

  Коефіцієнт загального обороту робочої сили збільшився на 0,85% в порівнянні з плановим і на 2,45% в порівнянні з попереднім роком, на що слід звернути увагу, так як збільшення коефіцієнта загального обороту робочої сили може бути наслідком погіршення умов праці.

  У звітному році спостерігалося збільшення коефіцієнта необхідного обороту в порівнянні з попереднім роком. Поряд з цим позитивною тенденцією є зменшення коефіцієнта плинності на 0,39% в порівнянні з попереднім роком, це могло статися за рахунок поліпшення трудової дисципліни і зменшення кількості звільнень за власним бажанням.

  З метою зниження коефіцієнта обороту робочої сили по звільненню необхідно звернути увагу на організацію праці в цеху, на умови праці та оплати працівників.

  Структуру кадрового складу підприємства за даними виписки з даних обліку ОТиЗ (Додаток 4) можна представити у вигляді діаграм, зображених на малюнках 10 і 11.

  Малюнок 10 - Структура кадрового складу ТОВ «Люкс Аетерна» в попередньому році

  З наведених вище малюнків видно, що частка робітників у загальній кількості співробітників підприємства не змінилася, частка службовців збільшилася на 1%, а частка фахівців навпаки - знизилася на 1%.

  Малюнок 11 - Структура кадрового складу ТОВ «Люкс Аетерна» в звітному році


  В цілому, за результатами проведеного аналізу використання трудових ресурсів можна сказати, що політика підприємства в цьому напрямку, в загальному, обрана вірно. Однак існують певні проблеми в цій галузі, такі як зниження вироблення, що може бути пов'язано з погіршенням умов і організації праці, темпи зростання заробітної плати нижче темпів інфляції, тому керівництву слід знайти кошти і направити їх на підвищення заробітної плати персоналу. Адже як показували численні дослідження, в тому числі і проведені автором, рівень заробітної плати є одним з найважливіших мотиваційних чинників російських працівників, який підвищує ступінь задоволення працівника, і як наслідок, викликає підвищення продуктивності праці, відповідальності за виконувану роботу. Такі основні недоліки в області використання трудових ресурсів на підприємстві ТОВ «Люкс Аетерна».


  3. Рекомендації щодо вдосконалення фінансово-господарського стану ТОВ «Люкс Аетерна»

  3.1 Дослідження залежності оплати праці від виробничих показників

  Організація оплати праці на будь-якому підприємстві повинна забезпечувати виконання основних функцій і принципів її організації. По відношенню до працівника - це проявляється в необхідності створення механізму з обліку трудових витрат, оцінці вкладених сил і енергії, відшкодування їх з урахуванням якісних характеристик працівника і кількісних показників його трудової діяльності. При цьому постає необхідність в оцінці такого механізму здійснення оплати праці, ступеня його відповідності вимогам суспільства і умовами навколишнього середовища. [2]

  Найчастіше використовують простий динамічний аналіз, що полягає у відстеженні ступеня зміни середньої заробітної плати протягом декількох проміжків часу і її порівнянні з певною базою (мінімальною заробітною платою, прожитковим мінімумом) для встановлення тенденцій зміни (зростання і падіння). На основі такого аналізу дається оцінка якості організації оплати праці (позитивна - при зростанні величини заробітної плати негативна - при її зниженні). Здається, що такий підхід до аналізу організації оплати праці не завжди здатний дати її точну оцінку. Наприклад, якщо сума заробітної плати буде рости по відношенню до бази порівняння менш швидкими темпами; ніж зростання продуктивності праці, то, згідно з звичайною оцінкою, встановлюється достатня ефективність існуючого механізму (так як абсолютна сума заробітної плати і її ставлення до бази збільшуються). Однак, в реальності така ситуація характеризується зниженням рівня оплати праці в розрахунку на одиницю продукції, що суперечить принципам відповідного відшкодування витрат праці і говорить про недостатню ефективність організації оплати праці.

  Таким чином, використання звичайного динамічного підходу відстеження зміни середньої величини заробітної плати є недостатнім для встановлення точної оцінки ефективності організації оплати праці.

  Виходячи з цього, в даній роботі розглядається інший підхід до оцінки ефективності організації оплати праці. Він складається у відстеженні ступеня відповідності змін величини продуктивності праці і питомої заробітної плати в розрахунку на одного працюючого. Дійсно, якщо ефективна організація оплати праці спрямована на встановлення певного механізму обліку та відстеження взаємопов'язаний між кількісними показниками діяльності і величиною коштів на оплату праці, то при зростанні продуктивності праці є сенс говорити про підвищення інтенсивності використання робочої сили, а значить про необхідність відшкодування додаткових трудових витрат . І навпаки, зниження продуктивності праці веде до недовикористання наявного потенціалу працівників, зменшення напруженості а, отже, до скорочення оплати праці.

  Порядок проведення аналізу для з'ясування залежності між продуктивністю праці та заробітною платою в розрахунку на одного працюючого виглядає наступним чином.

  Спочатку зі звітів про діяльність підприємства (звіт про прибутки і збитки, бухгалтерський баланс т.д.) відбирається наступна інформація за період, що цікавить:

  1) обсяг продукції в порівнянних цінах (Оп)

  2) фонд оплати праці в порівнянних цінах (ФОП),

  3) чисельність персоналу (Ч),

  Далі на їх основі розраховуються питомі показники:

  1) продуктивність праці


  П т = Оп / Ч, (3.1)

  2) фонд оплати праці в розрахунку на одного працюючого

  ФОП i = ФОП / Ч. (3.2)

  Вони і є підставою проведення аналізу ефективності організації оплати праці, шляхом встановлення відповідності тенденцій їх змін. Він полягає в розрахунку коефіцієнтів кореляції (залежності) показників в аналізованих парах. Коефіцієнт кореляції показує тісноту зв'язку між змінами заробітної плати та продуктивності праці в першому випадку, і заробітної плати і прибутку - у другому. Значення одеського форуму розташовується в діапазоні від -1 до 1, причому крайні точки відображають наявність максимально можливих пропорційних зв'язків; при 1 - прямій залежності, при -1 - зворотній залежності. Значення коефіцієнтів від 0,8 до 1 по модулю свідчить про наявність тісного зв'язку, а менше 0,8 - про відсутність зв'язку, або її слабкої виразності. Розрахунок коефіцієнтів кореляції можна проводити вручну на основі певних формул, але існування електронно-обчислювальної техніки дозволяє проводити цю роботу швидше і безпомилково. При розрахунку коефіцієнта кореляції для отримання більш точних даних найкраще використовувати вибірку об'ємом від 10 до 20 од. Наприклад, зміна розглянутих показників поквартально протягом останніх 5 років.

  Для отримання загальної оцінки можна використовувати вибірку і меншого обсягу, але тоді розрахункові коефіцієнти кореляції не будуть достатньо точними, хоча і будуть відображати загальну картину розглянутої проблеми.

  Для цілей роботи доцільно провести аналіз ефективності організації оплати праці через виявлення залежностей між питомими показниками на підставі отриманих даних, що відображають рівень стану господарювання на підприємстві ТОВ «Люкс Аетерна». Вихідні дані представлені в Додатку Е.

  Таблиця 3.1 - Основні техніко-економічні показники діяльності ТОВ «Люкс Аетерна» за 2001-2005 роки

  показники роки
  2001 2002 2003 2004 2005
  1 Обсяг продукції в порівнянних цінах (на 2001 рік) (тис. Р.) (О П) 217235 223197 234568 251858 236589
  2 Фонд оплати праці в порівнянних цінах (тис. Р.) (ФОП) 67352,2 68756 72568,9 81235,4 74460,6
  3 Чисельність персоналу (чол.) (Ч) 959 953 968 957 917
  4 Продуктивність праці (П Т) (тис. Р.)
  226,52 234,20 242,32 263,17 258,00
  5

  Фонд оплати праці в розрахунку на 1 працюючого (ФОП i) (тис. Р.)

  70,23 72,15 74,97 84,89 81,20

  На основі показників, представлених в таблиці, розрахуємо коефіцієнт кореляції між продуктивністю праці і середньою заробітною платою. Для розрахунку коефіцієнта кореляції був використаний програмний продукт Korreg. Дана програма використовується для визначення залежності між різними показниками методом кореляційно-регресійного аналізу, вона також володіє широкими можливостями по статистичної обробки інформації. Слід зазначити важливість комп'ютеризації такого роду розрахунків, що призводить до значної економії часу і отриманні більш точних результатів.


  Малюнок 12 - Головне меню програмного продукту Korreg

  Таким чином, згідно з результатами кореляційного аналізу, було встановлено тісний зв'язок між середньою продуктивністю праці і середньою заробітною платою, що свідчить про високий рівень організації заробітної плати на підприємстві.Ця залежність показує, що зміна середньорічної заробітної плати одного працюючого тісно залежить від змін середньорічного виробітку в розрахунку на одного працюючого. Однак за браком додаткової інформації неможливо провести більш детальний аналіз залежності змін в структурі фонду оплати праці від змін у виробці.

  3.2 Оцінка сили впливу операційного важеля, порогу рентабельності і запасу фінансової міцності

  Значення даного показника не є постійним для організації і залежить від базових рівнів виручки, постійних і змінних витрат.

  Сила впливу операційного важеля розраховується за формулою [9]:


  Зграя = ВМ / Прп (3.3)

  де Зграя - сила впливу операційного важеля;

  ВМ - валова маржа, р .;

  Прп - прибуток від реалізації продукції, р.

  Валова маржа являє собою дохід, який отримує підприємство після відшкодування змінних витрат. Валова маржа розраховується за формулою:

  ВМ = Врп-Поцупив (3.4)

  де Поцупив - загальна сума змінних витрат підприємства в базовому році, р.

  Змінні витрати розраховуються як різниця між собівартістю і постійними витратами. Постійні витрати включають в себе амортизацію, комерційні витрати і управлінські витрати.

  Розрахуємо силу впливу операційного важеля для підприємства ТОВ «Люкс Аетерна» в 2004 і 2005 роках, використовуючи додатки А і Б.

  З пост 2004 = 7562 + 27894 + 31487 = 66943 тис. Р.

  З пост 2005 = 8012 + 15632 + 15607 = 39251 тис. Р.

  З пер 2004 = 162341 - 66943 = 95398 тис. Р.

  З пер 2005 = 175698 -39251 = 136447 тис. Р.

  ВМ 2004 = 251858 - 95398 = 156460 тис. Р.

  ВМ 2005 = 236589 - 136447 = 100142 тис. Р.

  Зграя 2004 = 156460/30136 = 5,19

  Зграя 2005 = 100142/29652 = 3,37

  Як видно з розрахунків, виручка підприємства в 2005 році знизилася в порівнянні з 2004 на 415 269 тис. Р. Однак скоротилися постійні витрати і зросли змінні, тому відбулося зниження значення операційного важеля. Для підвищення його значення необхідно оптимізувати структуру витрат з метою збільшення в їх частці постійних витрат.

  Поріг рентабельності - це така виручка від продажів, при якій підприємство не має збитків, але ще не має і прибутку.

  Якщо виручка від реалізації опускається нижче порога рентабельності, то підприємство починає отримувати збитки.

  При обсязі продажів підприємства, рівному порогу рентабельності, валова маржа повністю покриває постійні витрати, а прибуток дорівнює нулю.

  Поріг рентабельності розраховується за формулою [9]:

  ПР = З пост * В рп / ВМ (3.5)

  де В рп - виручка від реалізації продукції в базовому році, тис. р .;

  ВМ - валова маржа в базовому році, тис. Р .;

  З пост - загальна сума постійних витрат підприємства, тис. Р.

  Розрахуємо поріг рентабельності підприємства ТОВ «Люкс Аетерна» в 2004 і 2005 роках, використовуючи додатки А і Б.

  ПР 2004 = 66943 * 251858/156460 = 107760 тис. Р.

  ПР 2005 = 39251 * 236589/100142 = 92732 тис. Р.

  Як видно з розрахунків, поріг рентабельності з 107760 тис. Р. в 2004 році знизився до 92732 тис. р. в 2005 році, що свідчить відповідно про зниження прибутку підприємства. Але, з іншого боку підприємство стало кілька захищеної від коливань попиту, так як обсяг виробництва, необхідний для покриття постійних і змінних витрат, знизився.

  Запас фінансової міцності (ЗФП) - це величина, на яку обсяг виробництва і реалізації продукції підприємства відхиляється від критичного обсягу.

  Запас фінансової міцності може характеризуватися абсолютними і відносними показниками [9].

  Різниця між досягнутою фактичною виручкою і порогом рентабельності складає запас фінансової міцності підприємства в абсолютному вираженні:

  ЗФП = В рп -пр (3.6)

  Відносне значення запасу фінансової міцності розраховується за формулою:

  ЗФП = (В рп -пр) * 100 / В рп (3.7)

  Запас фінансової міцності, що характеризується відносним показником, показує на скільки відсотків підприємство може дозволити зниження обсягу реалізації, щоб не потрапити в зону збитку. Чим більше запас фінансової міцності, тим менше підприємницький ризик підприємства.

  Розрахуємо запас фінансової міцності для підприємства ТОВ «Люкс Аетерна» в 2004 і 2005 роках в абсолютному і відносному вираженні, використовуючи додатки 1 і 2.

  ЗФП 2004 року (а) = 251858 - 107760 = 144098 тис. Р.

  ЗФП 2005 (а) = 236589 - 92732 = 143857 тис. Р.

  ЗФП 2004 року (о) = (251858 - 107760) * 100/251858 = 57,2%

  ЗФП 2005 (о) = (236589 - 92732) * 100/236589 = 60,7%

  З розрахунків видно, що в 2004 році запас фінансової міцності становив 57,2%, а в 2005 році виріс до 60,7%. Така ситуація є сприятливою для підприємства, т. К. Воно може знизити обсяг реалізації на 60,7%, не зазнавши при цьому збитку, а також підприємницький ризик при такому запасі фінансової міцності буде невисоким.


  3.3 Рекомендації щодо вдосконалення виробничо-господарської діяльності на підприємстві ТОВ «Люкс Аетерна»

  Проведений аналіз показав, що досліджуване підприємство знаходиться в сприятливому положенні, його економічні показники свідчать про те, що найближчим часом при умові не виникнення будь-яких серйозних загроз з боку зовнішнього середовища кризи на підприємстві не передбачається. Однак на даному підприємстві, як і на будь-якому іншому, існують певні проблеми, а, отже, резерви вдосконалення.

  Аналіз балансу показав, що на підприємстві є значні запаси матеріалів. За умови постійних і довгострокових зв'язків з постачальниками зберігання великої кількості запасів недоцільно, так як підвищується частка коштів, виведених з обороту, тобто не приносять в даний момент прибуток, а також ростуть витрати, пов'язані зі зберіганням запасів матеріально-виробничих цінностей. В іншому, зберігання запасів може бути виправдане наміром керівництва підприємства розширювати виробництво. У будь-якому випадку, необхідно розробляти оптимізовані схеми поставок з тим, щоб звести до допустимого мінімуму запаси на складах.

  У звітному періоді було виявлено різке підвищення кількості грошових коштів. Грошові кошти необхідно вкладати або в розширення виробництва, або інвестувати їх. Однак політика в області витрачання грошових коштів визначається керівництвом підприємства і є комерційною таємницею.

  Зростання дебіторської заборгованості не є однозначно негативним явищем, так як це нормальна ситуація в практиці функціонування будь-якого підприємства.

  Структура пасиву бухгалтерського балансу ТОВ «Люкс Аетерна» також зазнала змін. Якщо в попередньому році відношення власних і позикових коштів було 61,3: 38,6, то в звітному періоді позикові кошти перевищили власні, і ставлення їх стало 48,7: 51,3. Таке співвідношення власних і позикових коштів є оптимальним. Необхідно намагатися підтримувати баланс власних і позикових коштів на подібному рівні.

  В результаті аналізу забезпеченості запасів і витрат джерелами коштів було з'ясовано, що є в наявності надлишок власного оборотного капіталу, власного оборотного капіталу і довгострокового позикового капіталу, а також загального розміру джерел коштів, що означає повну забезпеченість запасів і витрат джерелами коштів, при цьому надлишки загальної величини джерел коштів надають певний оперативний простір для господарської діяльності. Таким чином, фінансовий стан підприємства характеризується як абсолютна фінансова стійкість.

  З таблиці 1.8 видно, що на початок року підприємство було здатне покрити всі свої зобов'язання наявними активами. На кінець року найбільш термінові зобов'язання перевищили найбільш ліквідні активи суму 1739 тис. Р., В іншому ж умова абсолютної ліквідності виконується. З цього випливає, що баланс підприємства ліквідний, тобто всі зобов'язання забезпечені майном і можуть бути погашені. Отже, підприємству не загрожує банкрутство.

  У досліджуваного підприємства також відсутні проблеми з платоспроможністю, що означає здатність оного розплатитися з кредиторами за всіма наявними зобов'язаннями.

  Показники ділової активності підприємства, такі як коефіцієнт оборотності активів і коефіцієнт оборотності робочого капіталу, істотно знизилися. Головним чином це обумовлено збільшенням розміру активів, не спричинило за собою адекватного збільшення прибутку, що вказує на неефективне використання підприємством активів. Таким чином, доцільно провести більш детальний аналіз структури активів і їх значення в формуванні прибутку для оптимізації їх кількісного і якісного складу.

  За всіма показниками вироблення дане підприємство перевищило планові значення, проте не досягло значень за аналогічними показниками минулого року. Зниження обсягу випущеної продукції, з великою часткою ймовірності, було обумовлено саме екстенсивними факторами, наприклад, змінами в попиті.

  Аналіз показав, що істотну роль у збільшенні продуктивності праці зіграло скорочення цілоденних простоїв і збільшення середньої тривалості зміни на 0,5 години. Зростання середньогодинної вироблення одного робочого надав вкрай незначний вплив на зростання продуктивності праці в цілому. Отже, необхідно прагнути до підвищення годинниковий вироблення робочого як основного фактора інтенсивного розвитку. Сприяти цьому може поліпшення умов праці, застосування різноманітних схем стимулювання, вдосконалення технічного рівня робочих місць і т.д.

  Приріст зарплати на 1% приросту продуктивності праці становить 2,7%. Наближений кореляційний аналіз показує, що зв'язок між середньою продуктивністю праці і середньою зарплатою одного працюючого найтісніший, однак фахівцям підприємства необхідно провести додаткові дослідження з метою виявлення реальної ролі кожної категорії працюючих у виробничому процесі з метою більш тісної ув'язки заробітних плат зі змінами в продуктивності праці.

  Можна запропонувати ряд організаційно-технічних і соціально-економічних заходів щодо поліпшення використання трудових ресурсів та фонду заробітної плати.

  Основний упор слід зробити на використання досвіду за єдиною тарифікації робітників та інженерного персоналу. Введення єдиної тарифної сітки дозволить стандартизувати систему робітників і посадових окладів, привівши їх у відповідність з кваліфікацією, складністю виконуваних функцій і досвідом роботи.

  Ефективним буде повсюдне впровадження на робочих місцях системи відрядно-преміальної оплати праці, з метою зацікавити виконавців у зростанні обсягів виробництва і якості виконуваних робіт.

  Слід зазначити також повсюдне впровадження контрактної системи оплати праці (в основному керівних працівників).

  Облік праці та її оплати повинен бути організований так, щоб сприяти підвищенню продуктивності праці, поліпшення організації праці, підвищення заробітної плати, нормування праці, повному використанню робочого часу, зміцненню дисципліни праці, підвищення якості продукції.

  Для скорочення непродуктивних втрат робочого часу слід налагодити суворий облік використання робочого часу та впроваджувати різноманітні времясберегающіе технології.

  З усього вищесказаного можна зробити висновок, що ТОВ «Люкс Аетерна» знаходиться в сприятливому фінансово-господарський стан з перспективами подальшого розвитку.

  висновок

  В процесі виконання даної курсової роботи автором були засвоєні основні принципи проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства з застосуванням різноманітних методик, були вивчені основні показники, що характеризують ефективність діяльності підприємства.Було проведено факторний аналіз ефективності використання трудових ресурсів. У третьому розділі за запропонованою автором методикою був проведений аналіз наявності взаємозв'язку між середньорічною виробленням в розрахунку на одного працюючого і середньорічної зарплатою одного працюючого з використанням спеціального програмного забезпечення. А також запропоновані основні напрями вдосконалення використання трудових ресурсів на досліджуваному підприємстві.

  У підсумку, проведений аналіз показав, що досліджуване підприємство знаходиться в стійкому стані і характеризується високою ефективністю фінансово-господарської діяльності. Аналіз запасу фінансової міцності виявив, що підприємство може істотно знизити обсяги виробництва в результаті непередбачених коливань попиту або інших чинників, не несучи при цьому збитків. В цілому, аналіз показав, що підприємство ТОВ «Люкс Аетерна» знаходиться в хорошому фінансовому стані. Автор вважає, що основні цілі, поставлені перед ним, досягнуті в ході виконання роботи.


  Список літератури

  1. Бердникова Т.Б. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства. - М .: Инфра-М, 2001..

  2. Генкін Б.М. Економіка і соціологія праці. М .: НОРМА-ИНФРА-М, 1999.

  3. Цивільний кодекс Російської Федерації частина перша від 30 листопада 1994 року №51-ФЗ (зі змінами та доповненнями)

  4. Ковальов В.В., Волкова О.М. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М .: ПБОЮЛ М.А. Захаров, 2001..

  5. Колосіціна М.Г. Економіка праці. М .: «Магістр», 1998.

  6. Лавренова Г.А., Чернишова Г.Н., Щупак Л.В. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Учеб. посібник / Воронеж: Воронеж. держ. техн. ун-т, 2003. 175 с.

  7. Навчальний посібник до курсової роботи з дисципліни «Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства» / Воронеж. держ. техн. ун-т; Упоряд. Г.Н. Чернишова, Г.А. Лавренова, І.А. Калашникова, Л.В. Щупак. Воронеж, 2004. 115 с.

  8. www.glossary.ru

  9. Хорошилова О.В Фінанси машинобудівних підприємств: Учеб. допомога. Воронеж: Воронеж. держ. техн. ун-т, 2004. с.

  10. Управління організацією: Підручник / За ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевої, Н.А. Соломатіна. - М .: Інфа-М, 1998

  11. Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. М .: Річ навіть і сервіс, 1998.

  12. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мн .: Нове знання, 2001.

  13. Травін В.В., Дятлов В.А. Основи кадрового менеджменту. М .: +1995

  14. Шекшля С.В. Управління персоналом сучасної організації. М .: 1996

  15. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: підручник. М .: Фінанси і статистика, 1997.

  19. Зайцев Н.Л. Економіка промислового підприємства. М .: ИНФРА-М, 1998

  20. Управління персоналом організації: Підручник / За ред. А Я. Кибанова. - М .: ИНФРА-М, 2003. - 638 с.

  21. Уткін Е.А. Мотиваційний менеджмент. - М .: Асоціація авторів і видавців «Тандем». Вид-во «ЕКСМОС», 1999. - 256 с.

  22. www.artkmv.ru

  23. www.big-library.narod.ru

  24. www.fsc.kiev.ua

  25. www.qpronline.ru

  26. www.slovari.yandex.ru


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "Люкс Аетерна"

  Скачати 97.37 Kb.