• 3.4. Аналіз показників ділової активності
 • Висновки і пропозиції
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації18.06.2017
  Розмір10.65 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 10.65 Kb.

  Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "РУСАГРО - Покровка"

  сь з 20675 тис. руб. на початок року до 13 026 тис. руб. на кінець року, сума короткострокових зобов'язань знизилася з 18630 ​​на початок року до 16100 тис. руб. на кінець року, в результаті на початок року відзначається платіжний надлишок 2005 тис. руб., на кінець року - платіжний недолік на 3074 тис. руб. Сума повільно реалізованих активів за аналізований період збільшилася з 24112 тис. Руб. на початок року до 31137 тис. руб. на кінець року, сума довгострокових зобов'язань збільшилася з 17913 тис. руб. на початок року до 37515 тис. руб. на кінець року. Отже, на початок року спостерігався платіжний надлишок, а на кінець року - платіжний недолік. Сума важко реалізованих активів зменшилася з 15680 тис. Руб. на початок року до 35040 тис. руб. на кінець року. Сума власного капіталу на початок року становила 9493 тис. Руб., На кінець року збільшилася до 39880 тис. Руб. На початок року спостерігається платіжний надлишок, а на кінець року - платіжний недолік.

  На початок року відзначається недолік активу для покриття зобов'язань, що свідчить про низьку ліквідність балансу. На кінець року темпи зростання активів підприємства перевищують темпи зростання зобов'язань господарства, що позитивно позначилося на ліквідності балансу на кінець року.

  Поряд з абсолютними показниками для оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства розраховують наступні відносні показники: коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності і коефіцієнт поточної ліквідності. Дані показники становлять інтерес не тільки для керівників підприємства, а й для зовнішніх суб'єктів аналізу: коефіцієнт абсолютної ліквідності - для постачальників, коефіцієнт швидкої ліквідності - для банків, коефіцієнт поточної ліквідності для інвесторів.

  Аналіз коефіцієнтів ліквідності відображено у таблиці 11.

  Таблиця 11. Аналіз коефіцієнтів ліквідності.

  показник

  нормальні обмеження

  на початок року

  на кінець року

  Зміна (+/-)

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  > 2

  1,1

  2,0

  0,9

  Коефіцієнт швидкої ліквідності

  0,7-1

  0,7

  1,3

  0,6

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  0,2-0,7

  0,3

  1,0

  0,7

  Аналізуючи дані таблиці можна зробити наступний висновок. Коефіцієнт поточної ліквідності на початок року дорівнював 1,1, на кінець року збільшився на 0,9 і склав 2,0 - це свідчить про підвищення платоспроможності підприємства на кінець року. Коефіцієнт швидкої ліквідності на початок року становив 0,7, на кінець року збільшився і склав 1,3, що більше нормального обмеження. Коефіцієнт абсолютної ліквідності на початок року дорівнював 0,3, на кінець року його значення збільшилося і склало 1,0, так як це значення вище нормального обмеження, то у підприємства є можливість повністю погасити свої борги.

  3.4. Аналіз показників ділової активності

  Оскільки оборотність капіталу тісно пов'язана з його рентабельністю і є одним з найважливіших показників, що характеризують інтенсивність використання засобів підприємства та його ділову активність, у процесі аналізу необхідно більш детально вивчити динаміку показників оборотності всього сукупного капіталу підприємства та встановити причини уповільнення або прискорення руху грошових коштів.

  Аналіз ділової активності наведено в таблиці 12.

  Таблиця 12.Аналіз ділової активності.

  показники

  2005

  2006

  Зміна (+/-)

  Прибуток, тис. Руб.

  9837

  30838

  21001

  Виручка, тис. Руб.

  82380

  105343

  22963

  Середня сума капіталу, тис. Руб.

  55701,5

  103083

  46381,5

  Рентабельність продажів, %

  11,9

  29,3

  17,4

  Коефіцієнт оборотності капіталу

  1,5

  1,03

  -0,47

  Тривалість обороту, днів

  247

  354

  107

  Рентабельність капіталу,%

  17,9

  30,2

  12,3

  Змінено. рентабельності капіталу,% в т.ч.за рахунок

  а) рентабельності продажів

  26,1

  б) коефіцієнта оборотності

  -13,8

  Виходячи з даних таблиці, можна зробити висновок. Прибутковість капіталу в 2005 році становила 17,9% в 2006 році вона збільшилася на 12,3% і склала 30,2%, в тому числі за рахунок збільшення рентабельності продажів с11,9% в 2005 році до 29,3% в 2006 році на 17,4% рентабельність капіталу збільшилася на 26,1%, але за рахунок зниження коефіцієнта оборотності капіталу з 1,5 в 2005 році до 1,03 у 2006 році, на 0,47, рентабельність капіталу знизилася на 13,8%

  Рентабельність продажів збільшилася за рахунок збільшення прибутку і виручки на 21001 тис. Руб. і 22963 тис. руб. відповідно. Коефіцієнт оборотності капіталу знизився за рахунок збільшення тривалості обороту капіталу з 247дней в 2005 році до 357 днів в 2006 році - на 107 днів.

  Дані показники свідчать про підвищення ділової активності підприємства ТОВ "РУСАГРО - Покровка", що слід оцінити позитивно.

  Висновки і пропозиції

  Фінанси - це сукупність грошових відносин, возника-чих в процесі відтворення і розподілу валового об-щественного продукту.

  Об'єктом дослідження даної курсової роботи є ТОВ "РУСАГРО - Покровка" за 2005 - 2006 роки.

  Основною метою ТОВ "РУСАГРО - Покровка" є виробництво високоякісної сільськогосподарської продукції на основі раціонального використання землі, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

  Ефективність використання сільськогосподарських угідь в ТОВ "РУСАГРО - Покровка" за звітний період підвищилася, про що свідчить збільшення валової продукції, реалізованої продукції на 100га. сільськогосподарських угідь на 412,4 тис. руб. і 268,1тис. руб. відповідно. Рентабельність виробництва зросла на 35,2%.

  У 2006 році за даними балансу на кінець року, в порівнянні з даними на початок року відбулися наступні зміни: питома вага власного капіталу в загальній валюті збільшився 21,4%, а позикового зменшився на 21,4%.

  В цілому на підприємстві спостерігається поліпшення фінансового стану.

  Одним з основних і найбільш радикальних напрямків фінансового оздоровлення підприємства є пошук внутрішніх резервів по збільшенню прибутковості виробництва і досягнення беззбиткової роботи за рахунок більш повного використання виробничої потужності підприємства, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, зниження її собівартості, раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, скорочення непродуктивних витрат і втрат.

  Основна увага при цьому необхідно приділяти питанням ресурсозбереження: впровадження прогресивних норм, нормативів і ресурсозберігаючих технологій, організації дійсного обліку і контролю за використанням ресурсів, вивчення та впровадження передового досвіду в здійсненні режиму економії, матеріального і морального стимулювання працівників за економію ресурсів і скорочення непродуктивних витрат і втрат.

  Велику допомогу у виявленні резервів поліпшення фінансового стану підприємства може надати маркетинговий аналіз з вивчення попиту пропозиції, ринків збуту і формування на цій основі оптимального асортименту і структури виробництва продукції.

  В особливо важких випадках необхідно провести реінжиніринг бізнес-процесу, тобто докорінно переглянути виробничу програму, матеріально-технічне постачання, організацію праці та нарахування заробітної плати, підбір і розстановку персоналу, управлінням якості продукції, ринки сировини і ринки збуту продукції, інвестиційну й цінову політику та ін.

  Список використаної літератури

  1.Баканов М.І., Шеремет А.Д. «Теорія економічного аналізу» - М., Фінанси і статистика, 2000.

  2. Бухгалтерський облік в сільськогосподарських організаціях: підручник для професійної освіти. Р.Н. Расторгуєва, А.В. Казакова, А.І. Павлович; під редакцією Р.Н. Расторгуєва - М .: ПрофОбрІздат, 2002

  3. Савицька Г.В. «Економічний аналіз економічної господарської діяльності підприємства, Москва 2000

  4. Фінанси підприємств: підручник для ВНЗ, Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, Л.Б. Павлова: під редакцією проф. Колчин - 2-е видання, перероблене і доповнене - М .: Юніті-Дана, 2002

  5. Фінанси: підручник для ВНЗ, під редакцією проф. Л.А. Дребозіной .-- М., Юніті, 2000.

  6. Шеремет А.Д., Сауфулін Р.С. «Методика фінансового аналізу підприємства» - М., ИНФРА-М, 1995

  7. Економічний аналіз: підручник для ВНЗ, за редакцією Л.Т. Гілеровской. - 2-е видання доповнене .-- М .: Юніті-Дана, 2002

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "РУСАГРО - Покровка"

  Скачати 10.65 Kb.