Дата конвертації21.08.2018
Розмір14.67 Kb.
Типконтрольна робота

Скачати 14.67 Kb.

Аналіз фінансового стану підприємства 51

Виконала студентка групи НО-303 Третьякова Ек.

Контрольна робота з економічного аналізу

на тему «Аналіз фінансового стану підприємства»

I. Аналіз платоспроможності

1) Маневреність функціонуючого капіталу

Характеризує ту частину власних оборотних коштів, яка знаходиться у формі грошових коштів, тобто коштів, що мають абсолютну ліквідність. Для нормально функціонуючого підприємства цей показник звичайно міняється в межах від нуля до одиниці. За інших рівних умов зростання показника в динаміці розглядається як позитивна тенденція. Прийнятне орієнтовне значення показника встановлюється підприємством самостійно і залежить, наприклад, від того, наскільки висока його щоденна потреба у вільних грошових ресурсах.

М ФК = (Грошові кошти + Короткострокові фінансові вкладення) /

функціонуючий капітал

де Функціонуючий капітал = 290-252-244-230-690

2007 рік.

М ФК = 4077 / (12640-12779) = 4077 / ( - 139) = - 29,33

2008 рік.

М ФК = 4328 / (74390-72561) = 4328/ 1829 = 2,366

2009 рік.

М ФК = 3007 / (86408-87317) = 3007 / ( - 909) = - 3,308

2) Коефіцієнт фінансової залежності

Коефіцієнт фінансової залежності підприємства означає, наскільки активи підприємства фінансуються за рахунок позикових коштів. Занадто велика частка позикових коштів знижує платоспроможність підприємства, підриває його фінансову стійкість і відповідно знижує довіру до нього контрагентів і зменшує ймовірність отримання кредиту. Однак, і занадто велика частка власних коштів також невигідна підприємству, так як якщо рентабельність активів підприємства перевищує вартість джерел позикових коштів, то за браком власних коштів, вигідно взяти кредит. Тому кожному підприємству, в залежності від сфери діяльності і поставлених на даний момент задач необхідно встановити для себе нормативне значення коефіцієнта.

До ЗАВ = Балансова прибуток / СК

де Балансовий прибуток = 300-252-244

СК = 490-465-252-244

2007 рік.

До ЗАВ = 79018/66239 = 1,193

2008 рік.

До ЗАВ = 141789/69228 = 2,048

2009 рік.

До ЗАВ = 153507/66190 = 2,319

3) Коефіцієнт концентрації власного капіталу

Цей показник визначає частку коштів, що інвестується в діяльність фірми її власником. Чим вищим є цей коефіцієнт фінансової стійкості підприємства, тим менш залежним воно стає від зовнішніх кредиторів.

До К = (490-465-252-244) / (300-252-244)

2007 рік.

До К = 66239/79018 = 0,838

2008 рік.

До К = 69228/141789 = 0,488

2009 рік.

До К = 66190/153507 = 0,431

4) Коефіцієнт структури довгострокових вкладень

Логіка розрахунку цього показника заснована на припущенні, що довгострокові позички і позики використовуються для фінансування основних засобів і інших капітальних вкладень. Коефіцієнт показує, яка частина основних засобів та інших необоротних активів профінансована зовнішніми інвесторами.

До БОРГ = Довгострокові зобов'язання / (ОС + Інші необоротні активи)

На даному підприємстві цей коефіцієнт розрахувати неможливо, так як довгострокових зобов'язань у нього немає.

коефіцієнт 2007 рік 2008 рік 2009 рік
М ФК -29,337 2,366 -3,308
До ЗАВ 1,193 2,048 2,319
До До 0,838 0,488 0,431

II. аналіз ліквідності

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, що групуються за ступенем спадної ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, які групуються за ступенем терміновості погашення зобов'язань.

угруповання активів

1. Найбільш ліквідні активи (Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення)

А 1 = 250 + 260

2. Швидко реалізованих активи (Дебіторська заборгованість (до і після 12 місяців) та інші оборотні активи)

А 2 = 230 + 240 + 270

3. Повільно-реалізовані активи (Запаси, за винятком рядка «витрати майбутніх періодів», ПДВ по придбаних матеріальних цінностей)

А 3 = 210 + 220

4. Важкореалізовані активи (Всі необоротні активи)

А 4 = 190

угруповання пасивів

1. Найбільш термінові зобов'язання (Кредиторська заборгованість)

П 1 = 620

2. Короткострокові пасиви (Короткострокові позикові кошти, заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів та інші короткострокові зобов'язання)

П 2 = 610 + 630 + 660

3. Довгострокові пасиви (довгострокові кредити і позикові кошти)

П 3 = 590

4. Стійкі пасиви (IIIраздел бухгалтерського балансу, доходи майбутніх періодів та резерви майбутніх витрат)

П 4 = 490 + 640 + 650

Для визначення ліквідності слід зіставити підсумки наведених груп по активу і пасиву. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо

А 1 ³ П 1

А 2 ³ П 2

А 3 ³ П 3

А 44

2007 рік.

А 1 = 4077 1 = 12779

А 2 = 7690 + 670 = 8360> П 2 = 0

А 3 = 202> П 3 = 0

А 4 = 66378> П 4 = 66239

2008 рік.

А 1 = 4328 1 = 72497

А 2 = 69913> П 2 = 64

А 3 = 149> П 3 = 0

А 4 = 67399 4 = 69228

2009 рік.

А 1 = 3007 1 = 87273

А 2 = 73969 + 855 = 74824> П 2 = 44

А 3 = 8271 + 306 = 8577> П 3 = 0

А 4 = 67099> П 4 = 66190

коефіцієнти ліквідності

1) Коефіцієнт поточної ліквідності

До ТЛ = Оборотні активи / Короткострокові зобов'язання

де Оборотні активи = 290-244-252

Короткострокові зобов'язання = 610 + 620 + 630 + 660

2007 рік.

До ТЛ = 12640/12779 = 0,989

2008 рік.

До ТЛ = 74390 / (72497 + 64) = 74390/72561 = 1,025

2009 рік.

До ТЛ = 86408 / (87273 + 44) = 86408/87317 = 0,989

2) Коефіцієнт швидкої ліквідності

До БЛ = (Грошові кошти + Короткострокові фінансові вкладення) / Короткострокові фінансові зобов'язання

де Короткострокові фінансові зобов'язання = 610 + 620

2007 рік.

До БЛ = 4077/12779 = 0,319

2008 рік.

До БЛ = 4328/72497 = 0,059

2009 рік.

До БЛ = 3007/87273 = 0,034

3) Коефіцієнт критичної ліквідності

До КЛ = (240 + 250 + 260 + 270) / (610 + 620 + 630 + 660)

2007 рік.

До КЛ = (7690 + 4077 + 670) / 12779 = 12437/12779 = 0,973

2008 рік.

До КЛ = (69913 + 4328) / (72497 + 64) = 74241/72561 = 1,023

2009 рік.

До КЛ = (73969 + 3007 + 855) / (87273 + 44) = 77831/87317 = 0,891

4) Коефіцієнт абсолютної ліквідності

До АЛ = (Грошові кошти + Короткострокові фінансові вкладення) / Короткострокові зобов'язання

2007 рік.

До АЛ = 4077/12779 = 0,319

2008 рік.

До АЛ = 4328/72561 = 0,059

2009 рік.

До АЛ = 3007/87317 = 0,034

коефіцієнт 2007 рік 2008 рік 2009 рік
До ТЛ 0,989 1,025 0,989
До БЛ 0,319 0,059 0,034
До КЛ 0,973 1,023 0,891
До АЛ 0,319 0,059 0,034

III. Аналіз фінансової стійкості

1) Наявність власних оборотних коштів.

СОС = III розділ - I розділ

2) Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (функціонуючий капітал)

ФК = III розділ - I розділ + IV розділ

3) Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат

ВІ = III розділ - I розділ + IV розділ +610

Трьом показникам джерел формування запасів і витрат відповідають три показника забезпеченості джерелами формування запасів і витрат.

1) Надлишок або нестача СОС

Ф З = ВОК - ЗЗ = III розділ - I розділ - 210 - 220

2) Надлишок або нестача власних і довгострокових позикових коштів

Ф К = ФК - ЗЗ = III розділ - I розділ + IV розділ - 210 - 220

3) Надлишок або нестача загальної величини фінансування

Ф О = III розділ - I розділ + IV розділ + 610 - 210 - 220

Виявлення надлишків (недоліків) джерел коштів для покриття запасів і витрат дозволяє визначити тип фінансової стійкості. За допомогою цих показників визначається трьох компонентний показник фінансової стійкості.

Виділяють три види фінансової стійкості:

- Абсолютна фінансова стійкість, коли S = ​​{1; 1; 1}

- Нормальна фінансова стійкість, коли S = ​​{0; 1; 1}

- Нестійкий фінансовий стан, коли S = ​​{0; 0; 1}

- Кризовий фінансовий стан, коли S = ​​{0; 0; 0}

Де S Ф = 1, якщо Ф> 0; і S Ф = 0, якщо Ф <0.

2007 рік.

СОС = 66239-66378 = -139

ФК = 66239-66378 = -139

ВІ = 66239-66378 = -139

Ф З = -139-202 = -341

Ф К = -139-202 = -341

Ф О = -139-202 = -341

Так як Ф С <0, Ф К <0 і Ф Про <0, то S = {0; 0; 0}. Таким чином, в 2007 році було кризовий фінансовий стан.

2008 рік.

СОС = 69228-67399 = 1 829

ФК = 69228-67399 = тисяча вісімсот двадцять дев'ять

ВІ = 69228-67399 = тисяча вісімсот двадцять дев'ять

Ф З = 1829-149 = 1680

Ф К = 1829-149 = 1680

Ф О = 1829-149 = 1680

Так як Ф С> 0, Ф К> 0 і Ф О> 0, то S = {1; 1; 1}. Таким чином, в 2008 році була абсолютна стійкість фінансового стану.

2009 рік.

СОС = 66190-67099 = -909

ФК = 66190-67099 = -909

ВІ = 66190-67099 = -909

Ф З = -909-8271-306 = -9486

Ф К = -909-8271-306 = -9486

Ф О = -909-8271-306 = -9486

Так як Ф С <0, Ф К <0 і Ф Про <0, то S = {0; 0; 0}. Таким чином, в 2009 році кризовий фінансовий стан.