Дата конвертації10.06.2018
Розмір86.58 Kb.
ТипЛабораторна робота

Скачати 86.58 Kb.

Аналіз фінансового стану ВАТ Газпром

Кафедра «Економіка, організація виробництва, управління»

Інформаційні технології в фінансовому менеджменті

Лабораторна робота

На тему

Аналіз фінансового стану ВАТ «Газпром»

виконав:

перевірив:

\

Мета роботи: провести аналіз фінансового стану ВАТ «Газпром» з використанням пакета прикладних програм «Альт - Фінанси 2.0» і «Майстерня Бізнес - Планування».

теоретичні відомості

«Альт-Фінанси»

Програмний продукт «Альт-Фінанси» призначений для виконання комплексної оцінки діяльності підприємства, виявлення основних тенденцій його розвитку, розрахунку базових нормативів для планування і прогнозування, оцінки кредитоспроможності підприємства.

Проведення детального фінансового аналізу та управлінська інтерпретація отриманих результатів дозволять знайти оптимальний шлях розвитку, розробити програму фінансового оздоровлення підприємства, що перебуває на межі банкрутства, обгрунтувати інвестиційне рішення.

Відкритість і адаптивність програмного продукту «Альт-Фінанси» надають користувачеві можливість самостійно вносити зміни в програму, враховуючи свої вимоги або конкретні умови.

За допомогою програмного продукту «Альт-Фінанси», використовуючи дані стандартної бухгалтерської звітності, можна провести аналіз за наступними напрямками:

- аналіз структури балансу і динаміки його статей;

- аналіз чистого оборотного капіталу і структури витрат;

- аналіз прибутковості;

- аналіз ліквідності;

- аналіз фінансової стійкості;

- аналіз оборотності активів і пасивів;

- аналіз рентабельності;

- аналіз ефективності праці.

Програмний продукт «Альт-Фінанси» використовує основні методи проведення аналізу:

- горизонтальний - аналіз тенденцій, при якому показники порівнюються з аналогічними за інші періоди;

- вертикальний - аналіз, при якому досліджується структура показників шляхом поступового поглиблення і деталізації;

- порівняльний - аналіз, при якому досліджувані показники порівнюються зі значеннями, допустимими для даного підприємства;

- факторний - аналіз, що дозволяє визначити вплив різних чинників діяльності підприємства на основні фінансові показники.

Крім того, користувач має можливість проведення факторного аналізу зміни показника загальної ліквідності, рентабельності власного капіталу та інших показників.

Вихідні дані для проведення аналізу

Вихідними даними для аналізу є стандартні форми бухгалтерської звітності:

Баланс (Форма №1);

Звіт про фінансові результати та їх використання (Форма №2).

Для проведення поглибленого аналізу необхідні додаткові дані:

частка постійних витрат в собівартості;

загальна величина амортизації основних фондів і нематеріальних активів;

сума нарахованих за період відсотків за залучені джерела фінансування;

середньооблікова чисельність працівників, фонд оплати праці.

Мал. 1 ПП «Альт-Фінанси»

«Майстерня бізнес-планування»

Система «Майстерня бізнес-планування» - збори методик, прикладів, інструментів і шаблонів, необхідних при підготовці бізнес-плану, що об'єднує переваги різних підходів, досвід отриманий при розробці програм, які є лідерами на ринку інвестиційного і фінансового аналізу і досвід організації роботи над проектами провідних російської корпорації в сфері інформаційних технологій.

"Майстерня бізнес-планування» не є програмою призначеної тільки для інвестиційного аналізу, це комплексне рішення в якому інвестиційні розрахунки є одним з модулів. Система з'явилася порівняно недавно (у 2000 році). Зрозумілий інтерфейс, робота з усіма розрахунковими модулями не вимагає спеціальних знань, а час на початкове знайомство з системою і підготовку до аналізу займає кілька хвилин. з функціональних обмежень можна відзначити неможливість розрахунку проекту одночасно в двох валютах. Чи не сприяння з ржіт засобів для оперативного управління бюджетами, контролю за виконанням проекту, оптимізації розподілу ресурсів, що втім, відноситься до управління інвестиційними проектами.

Найкращим чином підходить для малого і середнього бізнесу.

Після установки маємо доступ до трьох основних робочим блокам.

Фінансовий аналіз - фінансові розрахунки, що стосуються, аналізу поточного стану підприємства, виробляються за допомогою шаблону Excel.

Інвестиційний аналіз - використовується для розрахунку ефективності інвестиційного проекту, також на основі шаблону Excel.

І третій блок - текстова частина бізнес плану реалізована на основі шаблону текстового редактора Word.

Слід сказати, що всі компоненти є незалежними, і з ними можна працювати автономно в міру необхідності.

Хочеться більш детально висвітлити третю частину. Центральна частина - пункт бізнес-план, являє собою набір сукупність шаблонів. Тут наведені заголовки розділів і підказки, як їх заповнювати. Крім вже готових розділів програма також пропонує створити розділ «Компанія» і «Фактори ризику».

Заповнення шаблонів проводитися послідовної розробкою розділів і підрозділів, слідуючи підказкам і рекомендацій, які програма періодично видає.

Мал. 2 ППП «Майстерня бізнес-планування»

Початкові дані

БАЛАНС

АКТИВ

тис. руб.

найменування позицій

Код стор.

дати

01.01.2006

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

110

464

684

49795

214359

Основні засоби

120

2645708356

2629294466

3386574100

3349540798

незавершене будівництво

130

145046985

225302499

168945565

184129174

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

135

0

0

0

0

Довгострокові фінансові вкладення

140

639128935

769097147

1157188792

941535324

відкладені податкові активи

145

6054992

5914902

7560867

59986313

Інші необоротні активи

150

4509435

5281042

13638077

28426218

РАЗОМ по розділу I

190

3440449167

3634890740

4733957196

4563832186

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

запаси

210

95251067

124428581

153153969

206472300

в тому числі

сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

1374980

1435673

1797535

2679190

тварини на вирощуванні та відгодівлі

131

131

131

108

витрати в незавершеному виробництві

63551746

82817637

103178165

138501525

готову продукцію і товари для перепродажу

27286277

34114679

40947696

56871908

товари відвантажені

561403

2220363

2244049

1641112

витрати майбутніх періодів

2476530

3840098

4986393

6778457

інші запаси і витрати

0

0

0

0

Податок на додану вартість по придбаних цінностей

220

37843011

37199146

21009914

16701189

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

230

148477849

128585647

132353114

298608269

в тому числі

покупці і замовники

231

0

0

0

0

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

240

437558426

549428132

757266257

962111162

в тому числі

покупці і замовники

241

0

0

0

0

Короткострокові фінансові вкладення

250

16204148

17248532

69945934

50797174

Грошові кошти

260

73044882

61234070

61674969

71014461

Інші оборотні активи

270

тисяча двадцять дев'ять

0

0

686

РАЗОМ по розділу II

290

808380412

918124108

1195404157

1605705241

БАЛАНС

300

4248829579

4553014848

5929361353

6169537427

відхилення

0

0

0

0

ПАСИВ

тис.руб.

найменування позицій

Код стор.

дати

01.01.2006

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

III. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ

Статутний капітал

410

118367564

118367564

118367564

118367564

Власні акції, викуплені в акціонерів

411

0

0

0

0

Додатковий капітал

420

2584117995

2582467620

3292764983

3291511791

Резервний капітал

430

8636001

8636001

8636001

8636001

в тому числі

резерви, утворені відповідно до законодавства

8636001

8636001

8636001

8636001

резерви, утворені відповідно до установчих документів

0

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток (-))

470

636309504

945731806

1243697442

1364083255

РАЗОМ по розділу III

490

3347431064

3655202991

4663465990

4782598611

IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити

510

615097556

521983429

738796027

802224074

Відкладені податкові зобов'язання

515

89093084

108601670

147426398

105379667

Інші довгострокові зобов'язання

520

0

4893

2446

РАЗОМ по розділу IV

590

704190640

630589992

886224871

907603741

V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити

610

62159693

95613844

186259769

226037811

Кредиторська заборгованість:

620

133169882

162569438

182211031

230260829

в тому числі

постачальники та підрядники

100123804

130315087

149821281

207633390

заборгованість перед персоналом організації

15621

9097

19415

41511

заборгованість перед державними позабюджетними фондами

5490

7808

5800

11045

заборгованість з податків і зборів

16245088

15687696

20304441

5338373

інші кредитори

16779879

16549750

12060094

17236510

Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів

630

44510

371 001

806701

1173463

Доходи майбутніх періодів

640

4417

2887

930

0

Резерви майбутніх витрат

650

0

0

0

21862972

Інші короткострокові зобов'язання

660

1829373

8664695

10392061

0

РАЗОМ по розділу V

690

197207875

267221865

379670492

479335075

БАЛАНС

700

4248829579

4553014848

5929361353

6169537427

відхилення

0

0

0

0

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ

тис. руб.

найменування позицій

Код стор.

дати

01.01.2006

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

Виpучка (нетто) від продажу товарів, пpодукции, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

010

1632652981

1774979437

2507009504

2486940618

Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, послуг

020

578525891

723781021

938425860

1236340473

Валовий прибуток

029

1054127090

1051198416

1568583644

1250600145

Комерційні витрати

030

518675487

540917840

639679363

658893296

Управлінські витрати

040

17555687

23678150

33278171

38437940

Прибуток (збиток) від продажу

050

517895916

486602426

895626110

553268909

Інші доходи і витрати

відсотки до отримання

060

3446856

13046491

13735849

9499731

Відсотки до сплати

070

40113371

53551252

57968559

79988279

Доходи від участі в інших організаціях

080

30916289

44696539

39441008

96044474

Інші операційні доходи

090

1510000738

2105342710

2533202525

2893297875

Інші операційні витрати

100

1526822946

2075739210

3129453838

2630407372

позареалізаційні доходи

120

0

0

0

0

позареалізаційні витрати

130

0

0

0

0

Прибуток (збиток) до оподаткування

140

495323482

520397704

294583095

841715338

відкладені податкові активи

141

126565

1652240

64430461

24975446

Відкладені податкові зобов'язання

142

19508654

38825560

20964384

46200066

Поточний податок на прибуток

150

132008196

122668035

207112443

119828768

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

343933197

360556349

130936729

700661950

Експрес-аналіз

ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ

найменування позицій

Од.

дати

вим.

01.01.2006

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

характеристика майна

всього активів

тис. руб.

4248829579

4553014848

5929361353

6169537427

3977613174

4909234118

Необоротні активи

тис. руб.

3440449167

3634890740

4733957196

4563832186

1214077029

1214077029

поточні активи

тис. руб.

808380412

918124108

1195404157

1605705241

2763536145

3695157089

Вартість чистих активів

тис. руб.

3347431064

3655202991

4663465990

4782598611

2540483881

3282176636

характеристика ліквідності

Коефіцієнт загальної ліквідності

рази

4,10

3,44

3,15

3,35

5,22

5,14

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

рази

0,45

0,29

0,35

0,25

-2,17

2,90

Чистий оборотний капітал, NWC

тис. руб.

611172537

650902243

815733665

1126370166

2234010593

2975703348

Характеристика фінансової стійкості

Коефіцієнт загальної платоспроможності

рази

0,79

0,80

0,79

0,78

0,64

0,67

коефіцієнт автономії

рази

3,71

4,07

3,68

3,45

1,77

2,02

коефіцієнт самофінансування

%

-

86%

228%

17%

-

77%

Частка довгострокових кредитів у валюті балансу

%

17%

14%

15%

15%

23%

18%

Коефіцієнт покриття відсотків

рази

13,35

10,72

6,08

11,52

-65,13

38,56

характеристика рентабельності

Рентабельність всього капіталу

%

-

9%

3%

13%

-44%

22%

Рентабельність власного капіталу

%

-

10%

3%

15%

-61%

33%

Фінансовий важіль

рази

-

0,26

0,26

0,28

0,39

0,53

Характеристика прибутковості діяльності

Виручка від реалізації (без ПДВ)

тис. руб.

1632652981

1774979437

2507009504

2486940618

2924118880

3253608177

Чистий прибуток

тис. руб.

343933197

360556349

130936729

700661950

-2242114730

967730566

Прибутковість всієї діяльності

%

21%

20%

5%

28%

-77%

30%

"Запас міцності"

%

49%

46%

57%

44%

-175%

57%

Характеристика ділової активності

оборотність активів

рази

-

0,4

0,5

0,4

0,6

0,7

Оборотність постійних активів

рази

-

0,5

0,6

0,5

1,0

2,7

Оборот дебіторської заборгованості

дні

-

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

Оборот кредиторської заборгованості

дні

-

23,4

20,1

25,9

25,0

22,8

Оборот запасів матеріалів

дні

-

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

Аналіз коефіцієнтів ліквідності

На кінець аналізованого періоду чистий оборотний капітал компанії становить 1 126 370 166 тис.руб. За аналізований період чистий оборотний капітал збільшився на 515 197 629 тис. Руб. (84,3%). Частка чистого оборотного капіталу в активах компанії збільшилася на 26,9% і склала 18,3%. Це може свідчити про поліпшення стану компанії в частині фінансування активів за рахунок власних коштів - про зростання стійкості і потенційної платоспроможності.

Для оцінки фактичної величини ЧОК на предмет достатності чи недостатності виконаний розрахунок ЧОК, необхідного для даної компанії в умовах, що склалися роботи. Достатня (необхідна) величина чистого оборотного капіталу визначається як сума виробничих запасів і незавершеного виробництва. Достатня (необхідна) величина ЧОК компанії на кінець періоду аналізу складає 141 180 715 тис. Руб. На кінець аналізованого періоду фактична величина ЧОК перевищує необхідну величину. Це позитивно характеризує ситуацію, коли фінансування оборотних активів відбувається за рахунок власних коштів.

Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує потенційну здатність компанії виконувати короткострокові зобов'язання за рахунок усіх поточних активів. На кінець аналізованого періоду величина коефіцієнта загальної ліквідності компанії складає 3,350. З точки зору рекомендованої величини коефіцієнта загальної ліквідності (> 2), дане значення є задовільним і позитивно характеризує платоспроможність підприємства. Протягом аналізованого періоду величина коефіцієнта загальної ліквідності зменшилася на 18,3% (-6,1% в рік).

Основні причини скорочення коеффііцента:

· Значні вкладення у необоротні активи (великі інвестиції)

· Залучення короткострокових кредитів на фінансування інвестиційної діяльності

Коефіцієнт середньострокової ліквідності характеризує здатність компанії виконувати поточні зобов'язання за рахунок грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень, дебіторської заборгованості та готової продукції. На кінець аналізованого періоду величина коефіцієнта середньострокової ліквідності компанії складає 2,26. За аналізований період коефіцієнт зменшився на 15,3% (-5,1% в рік).

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує можливість компанії виконувати короткострокові зобов'язання за рахунок вільних грошових коштів. На кінець аналізованого періоду величина коефіцієнта абсолютної ліквідності компанії складає 0,254. За аналізований період коефіцієнт зменшився на 43,8% (-14,6% в рік).

Для оцінки рівня абсолютної ліквідності компанії визначено коефіцієнт покриття середньоденних платежів грошовими коштами. Для оцінки величини середньоденних платежів по поточної виробничої діяльності використовуються наступні дані, наведені до одного дня: собівартість реалізованої продукції, управлінські, комерційні витрати за період, приріст величини виробничих запасів, незавершеного виробництва і готової продукції. Кількість днів платежів по поточної виробничої діяльності, що покриваються наявними коштами, визначається як відношення грошових коштів до величини середньоденних платежів. В останньому аналізованому періоді вільні грошові кошти покривають 12,14 днів платежів по виробничої діяльності, що відповідає коефіцієнту абсолютної ліквідності 0,254.

Аналіз фінансової стійкості

Показником, що характеризує фінансову стійкість організації, є коефіцієнт автономії (співвідношення власного капіталу і позикового капіталу). На кінець аналізованого періоду величина коефіцієнта автономії становить 03,45. Протягом аналізованого періоду значення коефіцієнта автономії зменшилася на 7,1% (-2,4% в рік).

У практиці фінансового аналізу зустрічається твердження, згідно з яким для фінансово стійкою компанії мінімальним значенням співвідношення власного і позикового капіталів є 1. Орієнтуючись на одиницю як на мінімальний рівень, можливо визнати фактичне значення коефіцієнта автономії на кінець аналізованого періоду прийнятним. Можливість погашення зобов'язань за рахунок власних коштів залежить від ступеня ліквідності активів, профінансованих за рахунок власних коштів. З огляду на цю обставину, розрахуємо необхідне значення коефіцієнта автономії з урахуванням структури активів. На кінець періоду аналізу достатня (необхідна) величина коефіцієнта для даної компанії дорівнює 3,21.

На кінець аналізованого періоду фактична величина коефіцієнта перевищує необхідну величину. Це позитивно характеризує фінансову стійкість компанії.

Основні причини скорочення коефіцієнта автономії:

· Темп росту активів, що перевищує темп росту власного капіталу. Зростання активів може бути пов'язаний з ростом необоротних активів (інвестиційних витрат) і оборотних коштів (в зв'язку з ростом обсягів виробництва або погіршенням умов управління оборотним капіталом)

З огляду на збереження коеффііцента автономії в межах допустимих значень, можливо визнати зростання активів прийнятним для фінансового стану компанії.

Коефіцієнт загальної платоспроможності (співвідношення власного капіталу і валюти балансу) також характеризує фінансову стійкість компанії. На кінець аналізованого періоду величина коефіцієнта загальної платоспроможності становить 0,78. Протягом аналізованого періоду значення коефіцієнта загальної платоспроможності суттєво не змінилося (-0,5% на рік). У практиці фінансового аналізу для оцінки достатності цього коефіцієнта використовується орієнтир 0,5. Посилаючись на цей критерій, коефіцієнт характеризує фінансову стійкість компанії як прийнятну.

Коефіцієнт маневреності показує, яка частка власних коштів організації задіяна у фінансуванні найбільш маневреної частини активів - оборотних коштів. Чим більше значення даного показника, тим більш маневрена (і, отже, більш стійка) компанія з точки зору можливості його переорієнтування в разі зміни ринкової кон'юнктури. На кінець аналізованого періоду величина коефіцієнта маневреності складає 0,24. Протягом аналізованого періоду значення коефіцієнта збільшилася на 29,0% (9,7% в рік). Зростання показника свідчить про підвищення маневреності компанії.

Частка власних джерел фінансування оборотних активів показує, яка частина оборотних активів утворена за рахунок власного капіталу. На кінець аналізованого періоду дана величина становить 70,1%.

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами фінансування характеризує ступінь покриття запасів і витрат власними джерелами фінансування. На кінець аналізованого періоду коефіцієнт забезпеченості запасів становить 7,98.

Коефіцієнт іммобілізації розраховується як співвідношення постійних і поточних активів. Даний показник відображає ступінь ліквідності активів і тим самим можливість відповідати за поточними зобов'язаннями в майбутньому. На кінець аналізованого періоду коефіцієнт іммобілізації становить 2,84. Чим нижче значення коефіцієнта, тим більше частка ліквідних активів у майні організації і тим вище можливості організації відповідати за поточними зобов'язаннями.

З точки зору впливу на фінансовий стан компанії інтерес представляє не стільки сама величина чистого прибутку, скільки та її частина, яка залишається в розпорядженні підприємства міста і збільшує її власний капітал. Для характеристики того, наскільки ефективно компанія використовує резерв зростання власного капіталу, призначений коефіцієнт самофінансування. Коефіцієнт самофінансування відображає частку чистого прибутку компанії, який спрямовується на її розвиток, тобто на збільшення накопиченого капіталу. Протягом аналізованого періоду коефіцієнт самофінансування істотно не змінився. На кінець аналізованого періоду дана величина становить 17,2%. Низьке значення коефіцієнта говорить про низьку ефективність використання результатів діяльності для зміцнення фінансового становища компанії (основна частка чистого прибутку спрямовується на збільшення невиробничих витрат)

Для характеристики фінансового менеджменту організації може бути використаний коефіцієнт забезпеченості довгострокових активів власними коштами, який визначає ступінь покриття постійних активів інвестованих капіталом. На кінець аналізованого періоду даний коефіцієнт становить 1,25. Це свідчить про фінансову стійкість компанії.

Аналіз рентабельності використовуваного капіталу

Рентабельність характеризує компанію з точки зору отримання доходів на вкладений в капітал. Рентабельність всього капіталу відображає величину чистого прибутку, що припадає на карбованець вкладеного в компанію капіталу.

ВАТ «Газпром» характеризується середніми показниками рентабельності капіталу. На кінець аналізованого періоду рентабельність капіталу становить 12,6% річних. На кінець аналізованого періоду рентабельність власного капіталу складає 14,8% річних.

Для аналізу ефективності управління структурою джерел фінансування компанії розраховується показник - ефект важеля. Зниження або збільшення рентабельності власного капіталу залежить від середньої вартості позикового капіталу і розміру фінансового важеля. Фінансовим важелем компанії називають співвідношення позикового і власного капіталу.

На кінець аналізованого періоду величина ефекту важеля становить: 3,1%. Ефект важеля позитивний - збільшення позикового капіталу підвищує рентабельність власного капіталу.

аналіз оборотності

Аналіз оборотності дозволяє охарактеризувати ефективність управління активами компанії і його вплив на фінансове становище компанії.

На кінець аналізованого періоду оборотність всіх активів становить 0,41, що відповідає періоду обороту всіх активів 876 днів. Для оборотних активів період становить 203 днів, період обороту необоротних активів 673 днів.

Період обороту оборотних активів за винятком грошових коштів - «витратний цикл». Чим більше витратний цикл, тим більший період часу гроші «пов'язані» в поточних активах.

Період обороту всіх поточних пасивів за винятком короткострокових кредитів - «кредитний цикл». Чим більше «кредитний цикл», тим ефективніше підприємство використовує можливість фінансування діяльності за рахунок учасників виробничого процесу.

Різниця між витратним циклом і кредитним циклом отримала назву «чистий цикл». Чистий цикл - показник, що характеризує організацію фінансування виробничого процесу.

На кінець аналізованого періоду «витратний цикл» компанії склав 193 днів. На кінець аналізованого періоду «кредитний цикл» компанії склав 32 днів. На кінець аналізованого періоду «чистий цикл» компанії склав 161 днів.

Для характеристики управління окремими елементами оборотних активів і короткострокових зобов'язань виконаний розрахунок періодів обороту до індивідуальних баз.

Період обороту виробничих запасів, що характеризує середню тривалість зберігання виробничих запасів на складі, становить 1 днів.

Період обороту незавершеного виробництва, що характеризує тривалість циклу виробництва продукції, становить 35 днів. Компанія виробляє продукцію із середнім циклом виготовлення.

Період обороту готової продукції на складі, що характеризує тривалість зберігання готової продукції на складі, становить 9 днів.

Період обороту дебіторської заборгованості, що характеризує середній термін оплати покупцями виставлених рахунків, становить днів.

Період обороту кредиторської заборгованості, що характеризує період оплати рахунків постачальникам з боку самої компанії, становить 33 днів.

Період обороту розрахунків з бюджетом і персоналом, призначений для діагностики виникнення наднормативної заборгованості перед бюджетом або персоналом, становить 2 днів.

Порівняння періодів обороту дебіторської та кредиторської заборгованості дозволяє зробити наступні висновки: відстрочка з оплати рахунків з боку покупців менше, ніж відстрочка з оплати рахунків постачальникам (більш сприятливі умови).

Аналіз прибутковості поточної діяльності

Прибутковість характеризує компанію з точки зору отримання прибутку на вкладені в поточну діяльність засобу.

Прибутковість продажів показує частку прибутку від продажів у виручці від реалізації. На кінець аналізованого періоду прибутковість продажів складає: 22,2%. Протягом аналізованого періоду прибутковість продажів істотно не змінилася. Компанія характеризується стабільним показником прибутковості продажів.

Прибутковість всієї діяльності показує частку чистого прибутку у виручці від реалізації. На кінець аналізованого періоду прибутковість всієї діяльності становить: 28,2%. Протягом аналізованого періоду прибутковість всієї діяльності істотно не змінилася.

Прибутковість всіх витрат показує, скільки прибутку від основної діяльності припадає на 1 грошову одиницю загальних поточних витрат. На кінець аналізованого періоду прибутковість витрат становить: 28,6%. Протягом аналізованого періоду прибутковість витрат істотно не змінилася.

Можливості компанії по вилученню додаткового прибутку за рахунок співвідношення цін на реалізовану продукцію і цін на основну сировину, матеріали характеризує ціновий коефіцієнт. Інтерес представляє саме динаміка коефіцієнта. Протягом аналізованого періоду ціновий коефіцієнт істотно не змінився і склав на кінець аналізованого періоду 50,3%.

Для характеристики можливих темпів зростання прибутку компанії при зміні обсягів реалізації розраховується виробничий важіль. На кінець аналізованого періоду виробничий важіль складає: 2,3%. Це означає, що при зміні виручки від реалізації на 1% прибуток компанії змінитися на 2,3%.

Компанія з низьким виробничим важелем - це компанія, у якої в витратах переважає змінні витрати. При сприятливій ринковій кон'юнктурі - подібна структура витрат не сприятиме максимізації прибутку. При несприятливій кон'юнктурі - компанія зможе мінімізувати втрати прибутку.

Протягом аналізованого періоду виробничий важіль істотно не змінилася.

Точка беззбитковості - мінімально допустимий обсяг продажів, який покриває всі витрати на виготовлення продукції, не приносячи при цьому ні прибутку, ні збитків. На кінець аналізованого періоду точка беззбитковості становить 1 386 711 318 тис. Руб. За аналізований період точка беззбитковості істотно не змінилася. Зміни в структурі витрат в аналізованому періоді не відбулося.

Оцінка стійкості прибутку організації до падіння обсягів продажів більш коректна на підставі «запасу міцності». На кінець аналізованого періоду «запасу міцності» становить 44,2%. «Запас міцності» відображає, на скільки відсотків може бути знижений обсяг реалізації продукції, щоб забезпечити беззбитковість роботи організації. Протягом аналізованого періоду «запас міцності» суттєво не змінився.

ОЦІНКА ЧИСТИХ АКТИВІВ

Наказ Мінфіну РФ № 10н і ФКЦБ № 03-6 / пз

1. АКТИВИ

Нематеріальні активи

464

684

49795

214359

Основні засоби

2645708356

2629294466

3386574100

3349540798

незавершене будівництво

145046985

225302499

168945565

184129174

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

2645708356

0

0

0

Довгострокові фінансові вкладення

639128935

769097147

1157188792

941535324

відкладені податкові активи

6054992

5914902

7560867

59986313

Інші необоротні активи

6054992

5914902

7560867

59986313

запаси

95251067

124428581

153153969

206472300

Дебіторська заборгованість

586036275

678013779

889619371

1260719431

ПДВ по придбаних цінностях

37843011

37199146

21009914

16701189

Короткострокові фінансові вкладення

16204148

17248532

69945934

50797174

Грошові кошти

73044882

61234070

61674969

71014461

Інші оборотні активи

тисяча двадцять дев'ять

0

0

686

РАЗОМ АКТИВИ

6896083492

4553648708

5923284143

6201097522

2. ПАСИВИ

Довгострокові зобов'язання

704190640

630589992

886224871

907603741

Позики і кредити

62159693

95613844

186259769

226037811

Кредиторська заборгованість

133169882

162569438

182211031

230260829

Заборгованість перед учасниками (засновниками)

44510

371 001

806701

1173463

Резерви майбутніх витрат

0

0

0

21862972

Інші короткострокові зобов'язання

1829373

8664695

10392061

0

РАЗОМ ПАСИВИ, що виключаються з вартості

901394098

897808970

1265894433

1386938816

ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ

5994689394

3655839738

4657389710

4814158706

Статутний капітал

118367564

118367564

118367564

118367564

Визначення сутності чистих активів знайшло відображення в багатьох нормативних актах. Зокрема, в наказі Мінфіну РФ № 10н, ФКЦБ РФ № 03-6 / пз від 29 січня 2003 «Про порядок оцінки вартості чистих активів акціонерних товариств» під чистими активами розуміється «величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів АТ, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку ». А в Методичних рекомендаціях щодо проведення експертизи щодо наявності (відсутності) ознак фіктивного чи навмисного банкрутства, затверджених розпорядженням ФСДН РФ № 33-р від 8 жовтня 1999 року (далі - Методичні рекомендації), вказувалося, що величина чистих активів характеризує наявність активів, які не обтяжених зобов'язаннями. Таким чином, чисті активи показують, наскільки активи організації перевищують її зобов'язання (і короткострокового, і довгострокового характеру), тобто дозволяють оцінити рівень платоспроможності підприємства.

ЧА = А - П,

де А, П - активи і пасиви відповідно, що приймаються для розрахунку чистих активів.

Величина активів (А) визначається як сума необоротних активів (стор. 190) і оборотних активів (стор. 290) за вирахуванням статей «Заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу» і «Власні акції, викуплені в акціонерів». У зв'язку з внесенням змін до змісту бухгалтерської звітності відповідно до наказу Мінфіну РФ від 22 липня 2003 № 67н «Про форми бухгалтерської звітності організацій» в бухгалтерському балансі рядок «Власні акції, викуплені в акціонерів» перенесена з активу в пасив - в розділ III «капітал і резерви» - як рядок, що регулює статутний капітал. Тому суму активів, прийнятих до розрахунку чистих активів, тепер не потрібно коригувати на названу вище рядок балансу.

Величина пасивів (П) розраховується як сума статей «Довгострокові зобов'язання» (стор. 590) і «Короткострокові зобов'язання» (стор. 690) за вирахуванням статті «Доходи майбутніх періодів» (стор. 640). До виходу названого наказу до складу пасивів включалася стаття «Цільові фінансування і надходження» (стор. 450), що було неправомірно, так як вона містить суми, що прирівнюються до власних.

Аналіз динаміки чистих активів

Дані свідчать про те, що на кінець аналізованого періоду знизилася на 1180530688 тис.руб., або 24,5%, і склала 4814158706 тис. руб. Настільки істотне скорочення цього показника відбувалося на тлі зниження активів, що беруться до уваги чистих активів. Вартість активів знизилася на 11,2% (694 985 970 тис. Руб.), В той час як зобов'язання збільшилися на 485 544 718 тис руб. (35%). Важливо відзначити, що значне скорочення активів організації було викликано, головним чином, скороченням дохідних вкладень в матеріальні цінності. Одночасно спостерігалося збільшення необоротних активів: основних, незавершеного будівництва, нематеріальних активів, мобільного їх частини: запасів, дебіторської заборгованості та суми ПДВ по придбаних цінностях .Це означає, що підприємство здійснювало капітальні вкладення, відволікаючи при цьому значні суми з господарського обороту, що в кінцевому підсумку і призвело до істотного його скорочення. Крім того, проведена на підприємстві політика управління активами має і інші негативні наслідки - збільшення податку на майно, зростання постійних витрат у вигляді амортизації основних засобів і нематеріальних активів, що призводить, в свою чергу, до підвищення порога рентабельності діяльності організації.

Оцінка реальності динаміки чистих активів

Таблиця 1. Аналіз співвідношення чистих активів з сукупними активами і статутним капіталом організації, тис. Руб.

показник

На поч. періоду

На кін. періоду

відхилення

1. Вартість чистих активів

5994689394

4814158706

(1180530688)

2. Вартість сукупних активів

6896083492

6201097522

(694985970)

3. Ставлення чистих активів до сукупних активів, коеф.

0,869

0,776

(0,093)

4. Статутний капітал

118367564

118367564

-

5. Співвідношення чистих активів до статутного капіталу.

5876321830

4695791142

(1180530688)

З даних табл. 1 видно, що відношення чистих активів до сукупних на кінець звітного року скорочується. Зокрема, якщо на початок аналізованого періоду частка чистих активів у сукупних становила 86,9%, то на кінець - вже 77,6%. Це означає, що реальне зниження чистих активів було ще значніше в порівнянні з абсолютним їх скороченням. Разом з тим, розрахунок другого співвідношення показав, що чисті активи істотно перевищують статутний капітал. Дана обставина свідчить про те, що незважаючи на намітилися проблеми, пов'язані з погіршенням фінансової стійкості ВАТ «Газпром», дана організація не має ознаки банкрутства.

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ПРИ ЕКСПЕРТИЗИ ФСФО

Наказ ФСФО РФ № 16

найменування показника

2006

2007

2008

2009

загальні показники

1. Середньомісячна виручка

544 217 660

591 659 812

835 669 835

828 980 206

2. Частка грошових коштів у виручці,%

1,00

1,00

1,00

1,00

3. Середньооблікова чисельність працівників

0

0

0

0

Показники платоспроможності та фінансової стійкості

4. Ступінь платоспроможності загальна

1,66

1,52

1,51

1,67

5. Коефіцієнт заборгованості за кредитами банків і позикам

1,41

1,23

1,28

1,37

6. Коефіцієнт заборгованості іншим організаціям

0,21

0,25

0,19

0,27

7. Коефіцієнт заборгованості фіскальній системі

0,03

0,03

0,02

0,01

8. Коефіцієнт внутрішнього боргу

0,00

0,00

0,00

0,00

9. Ступінь платоспроможності за поточними зобов'язаннями

0,36

0,45

0,45

0,58

10. Коефіцієнт покриття поточних зобов'язань оборотними активами

4,10

3,44

3,15

3,35

11. Власний капітал в обороті

15458145

20 312 251

-70 491 206

218 766 425

12. Частка власного капіталу в оборотних коштах (коефіцієнт забезпеченості власними коштами)

0,01

0,02

-0,06

0,14

13. Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності)

0,76

0,80

0,79

0,78

Показники ефективності використання оборотного капіталу (ділової активності), прибутковості і фінансового результату (рентабельності)

14. Коефіцієнт забезпеченості оборотними засобами

1,49

1,55

1,43

1,94

15. Коефіцієнт оборотних коштів у виробництві

0,24

0,27

0,21

0,27

16. Коефіцієнт оборотних коштів у розрахунках

1,24

1,28

1,22

1,67

17. Рентабельність оборотного капіталу

0,43

0,39

0,11

0,44

18. Рентабельність продажів

0,32

0,27

0,36

0,22

19. Середньомісячний виробіток на одного працівника

-

-

-

-

Показники ефективності використання необоротних капіталу та інвестиційної активності організації

20. Ефективність необоротних капіталу (фондовіддача)

0,14

0,16

0,18

0,18

21. Коефіцієнт інвестиційної активності

0,26

0,27

0,28

0,25

Для проведення аналізу фінансового стану організацій використовуються ряд показників, що характеризують різні аспекти діяльності організації, а саме:

загальні показники

Показники платоспроможності та фінансової стійкості

Показники ефективності використання оборотного капіталу (ділової активності), прибутковості і фінансового результату (рентабельності)

Показники ефективності використання необоротних капіталу та інвестиційної активності організації

Показники виконання зобов'язань перед бюджетом і державними позабюджетними фондами

Загальна платоспроможність ВАТ збільшилася на 0,01 і становить 1,67. Це показує здатність організації покрити всі свої зобов'язання (короткострокові і довгострокові) усіма своїми активами. Коефіцієнт заборгованості за кредитами банків і позиками показує ступінь заборгованості перед банками. Його величина зменшилася на 0,04. Слід також відзначити підвищення коефіцієнта заборгованості іншим організаціям і незначне зниження коефіцієнта заборгованості фіскальній системі. Ступінь платоспроможності за поточними зобов'язаннями визначає поточну платоспроможність організації, обсяги її короткострокових позикових коштів і період можливого погашення організацією поточної заборгованості перед кредиторами за рахунок виручки. Даний показник значно виріс (0,22). Коефіцієнт покриття поточних зобов'язань оборотними активами визначається як відношення вартості всіх оборотних коштів у вигляді запасів, дебіторської заборгованості, короткострокових фінансових вкладень, грошових коштів та інших оборотних активів до поточних зобов'язань організації. Його динаміка негативна і становить на кінець аналізованого періоду -0,75. Коефіцієнт автономії показує частку активів підприємства, які забезпечуються власними засобами. Ми спостерігаємо його збільшення на 0,02.

Узагальнюючими показниками ефективності використання оборотного капіталу (ділової активності), прибутковості і фінансового результату (рентабельності) є:

- коефіцієнт забезпеченості оборотними засобами.Він характеризує обсяг оборотних активів, виражений в сумі виручки від продажу. Оцінює швидкість обігу грошей, вкладених в оборотні активи. Цей показник можна інтерпретувати і як суму оборотного капіталу, що припадає на один карбованець виручки від продажу. Динаміка цього показника очевидна: +0,45, що свідчить про збільшення швидкості обігу оборотних коштів.

- Коефіцієнт рентантабельності оборотного капіталу обчислюється як частка від ділення прибутку, що залишається в розпорядженні організації після сплати податків і всіх відволікань, на суму оборотних коштів. Даний показник відображає ефективність використання оборотного капталу організації. Він визначає, скільки рублів прибутку припадає на один рубль, вкладений в оборотні активи. На кінець аналізованого періоду значення показника змінилося на 0,01.

Коефіцієнт рентабельності продажів обчислюється як частка від ділення прибутку, отриманої в результаті реалізації продукції, на виручку організації за той же період. Показник відображає співвідношення прибутку від реалізації продукції і доходу, отриманого організацією в звітному періоді. Він визначає, скільки рублів прибутку отримано організацією в результаті реалізації продукції на один карбованець виручки. Підприємство вважається низькорентабельним, якщо рентабельність продажів знаходиться в межах від 1 до 5%, среднерентабельним в межах від 5 до 20%, високорентабельним в межах від 20 до 30%. ВАТ «Газпром» - високорентабельне підприємство, але на кінець періоду рентабельність продажів зменшилася на 0,10.

Показник ефективності необоротних капіталу (фондовіддача) характеризує ефективність використання основних засобів підприємства. Слід зазначити збільшення цього показника на 0,04, що свідчить про підвищення продуктивності праці.

Коефіцієнт інвестиційної активності характеризує інвестиційну активність і визначає обсяг коштів, спрямованих підприємством на модифікацію та удосконалення власності. Він досить стабільний і його зміна незначно.

ФІНАНСОВИЙ СТАН І РЕЙТИНГ ЗАЕМЩИКА (СБ РФ)

Регламент Ощадбанку РФ № 285-р

Галузь підприємства:

2006

2007

2008

2009

Коефіцієнт абсолютної ліквідності К1

0,45

0,29

0,35

0,25

Проміжний коефіцієнт покриття К2

2,70

2,43

2,41

2,37

Коефіцієнт поточної ліквідності К3

4,10

3,44

3,15

3,35

Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів К4

3,72

4,11

3,71

3,50

Оборотність оборотних коштів, дні

178,25

186,21

171,66

232,44

Оборотність дебіторської заборгованості, дні

129,22

137,51

127,75

182,50

Оборотність запасів, дні

59,27

61,89

58,75

60,12

Оборотність готової продукції, дні

6,14

7,37

6,20

8,47

Оборотність незавершеного виробництва, дні

14,01

16,80

14,82

20,05

Оборотність сировини і матеріалів, дні

0,30

0,29

0,26

0,39

Оборотність короткострокових зобов'язань, дні

43,48

54,20

54,52

69,39

Оборотність кредиторської заборгованості, дні

82,87

80,86

69,90

67,05

Рентабельність продукції К5

0,32

0,27

0,36

0,22

Рентабельність вкладень в підприємство

0,12

0,11

0,05

0,14

Рейтинг позичальника

К1

1

1

1

1

К2

1

1

1

1

К3

1

1

1

1

К4

1

1

1

1

К5

1

1

1

1

S (сума балів)

1,00

1,00

1,00

1,00

клас позичальника

перший

перший

перший

перший

Для оцінки фінансового стану Позичальника використовуються три групи оціночних показників: коефіцієнти ліквідності; коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів; показники оборотності і рентабельності.

I. Коефіцієнти ліквідності. Характеризують забезпеченість підпри-ємства оборотними коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності К1 характеризує здатність до миттєвого погашення боргових зобов'язань і визначається як відношення грошових коштів і високоліквідних короткострокових цінних паперів до найбільш термінових зобов'язаннях підприємства у вигляді короткострокових кредитів банків, короткострокових позик і різних кредиторських заборгованостей:

Проміжний коефіцієнт покриття К2 характеризує здатність підприємства оперативно визволити з господарського обороту кошти і погасити боргові зобов'язання. К2 визначається як відношення:

Коефіцієнт поточної ліквідності К3 є узагальнюючим показником платоспроможності підприємства, в розрахунок якого в чисельнику включаються всі оборотні активи, в тому числі і матеріальні:

II. Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів К4

Є однією з характеристик фінансової стійкості підприємства і визначається як відношення власних коштів до всієї суми зобов'язань за залученими позиковими коштами:

III. Показники оборотності і рентабельності. Оборотність різних елементів оборотних активів і кредиторської заборгованості розраховується в днях виходячи з обсягу денних продажів (одноденної виручки від реалізації).

Показники рентабельності визначаються у відсотках або частках.

Рентабельність продукції (або рентабельність продажів) К5:

Основними оціночними показниками є коефіцієнти К1, К2, К3, К4 і К5. Інші показники оборотності і рентабельності використовуються для загальної характеристики і розглядаються як додаткові до перших п'яти показниками.

Оцінка результатів розрахунків п'яти коефіцієнтів полягає у привласненні Позичальнику категорії по кожному з цих показників на основі порівняння отриманих значень із встановленими достатніми. Далі визначається сума балів за цими показниками відповідно до їх вагами.

Таблиця 2 Розбивка показників на категорії залежно від їх фактичних значень

Коефіцієнти 1 категорія 2 категорія 3 категорія

К1 0,2 і вище 0,15 - 0,2 менше 0,15

К2 0,8 і вище 0,5 - 0,8 менше 0,5

К3 2,0 і вище 1,0 - 2,0 менше 1,0

К4 1,0 і вище 0,7 - 1,0 менше 0,7

К5 0,15 і вище менше 0,15 нерентаб.

Формула розрахунку суми балів S має вигляд:

S = 0,11 * Категорія К1 + 0,05 * Категорія К2 + 0,42 * Категорія К3 + 0,21 * Категорія К4 + 0,21 * Категорія К5.

Значення S поряд з іншими факторами використовується для визначення рейтингу Позичальника.

Заключним етапом оцінки кредитоспроможності є визначення рейтингу Позичальника, або класу.

Встановлюється 3 класу позичальників:

1.першого класу - кредитування яких не викликає сумнівів;

2. другого класу - кредитування вимагає зваженого підходу;

3. третього класу - кредитування пов'язане з підвищеним ризиком

Сума балів S впливає на рейтинг Позичальника наступним чином:

S = 1 або 1,05 - Позичальник може бути віднесений до першого класу кредитоспроможності;

S більше 1,05, але менше 2,42 - відповідає другому класу;

S дорівнює або більше 2,42 - відповідає третьому класу

В даному випадку всім позичальникам присвоєно перший клас.