• Коефіцієнти залучення коштів ТОВ «Грот»
 • Таблиця 9. Коефіцієнти покриття ТОВ «Грот»
 • Таблиця 10. Коефіцієнти структури капіталу ТОВ «Грот»
 • Етап 5. Показники ділової активності.
 • Таблиця 11.
 • Етап 6. Показники ефективності діяльності організації.
 • Таблиця 12.
 • Список використаної літератури
 • 3. Аналіз динаміки структури і джерел балансу.
 • Аналіз ліквідності (платоспроможності).
 • Таблиця 3.
 • 5. Діагностика фінансової стійкості.
 • Таблиця 4.
 • Розрахунки показників фінансового стану підприємства на прикладі ТОВ «Грот»
 • Етап 1. Експрес-аналіз.
 • Етап 2.
 • Етап 3.
 • Таблиця 6.
 • Таблиця 7.
 • Розрахунок показників ліквідності діяльності підприємства.
 • Показники ліквідності ТОВ «Грот»
 • Етап 4. Оцінка фінансової стійкості підприємства.
 • Таблиця 8.


 • Дата конвертації16.07.2017
  Розмір68.43 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 68.43 Kb.

  Аналіз фінансової діяльності ТОВ "Грот"

  фициент зазвичай використовується для зіставлення підприємств однієї галузі.

  Взаємопов'язаними є коефіцієнти фінансової незалежності (коефіцієнт власності) і коефіцієнт залежності (коефіцієнт позикового капіталу). Їх величини визначаються у відсотках, і в сумі вони становлять 100%.

  Коефіцієнт власності (коефіцієнт фінансової незалежності) визначається як частка власного капіталу в структурі джерел капіталу підприємства в цілому:

  Високий рівень цього коефіцієнта відображає стабільність структури джерел капіталу організації, що є привабливим для кредиторів і служить гарантією стабільного фінансового стану підприємства (організації). Низький рівень коефіцієнта свідчить про високий ступінь використання позикових коштів.

  Коефіцієнт залежності (коефіцієнт позикового капіталу) розраховується як відношення величини позикового капіталу до загальної суми власного і позикового капіталу:

  Цей показник є зворотним коефіцієнту власності.

  Коефіцієнти залучення коштів ТОВ «Грот»

  коефіцієнти

  На 1.01.2002.

  На 1.01.2003.

  Нормативні значення

  Коефіцієнт фінансової стійкості

  1,6

  1,7

  <1

  коефіцієнт заборгованості

  1,7

  2,01

  -

  Коефіцієнт довгострокової заборгованості

  -

  -

  -

  Коефіцієнт власності (фінансової незалежності)

  39%

  38%

  > Або = 60%

  Коефіцієнт позикового капіталу

  61%

  62%

  <40%

  Всі коефіцієнти не відповідають нормативним значенням, що говорить про фінансову нестійкості підприємства.

  В якості окремої групи фінансових коефіцієнтів доцільно виділити коефіцієнти покриття. Дана група коефіцієнтів використовується для оцінки фінансової незалежності підприємства. В якості коефіцієнта фінансової незалежності визначається коефіцієнт фінансування основного капіталу. Причому, в розрахунку бере участь реальний основний капітал, що представляє собою основні засоби підприємства. Цей коефіцієнт визначається за формулою:

  Ос Кр - основний капітал реальний.

  Приведений коефіцієнт іноді називають у спеціальній економічній літературі «коефіцієнтом покриття основних засобів» у вузькому сенсі слова. Він відображає, якою мірою інвестування в матеріальні активи здійснюється за рахунок внутрішніх джерел фінансування організації.

  На додаток до зазначеного показника визначається коефіцієнт покриття основних засобів в широкому сенсі слова. Цей показник відображає співвідношення між сумою власного капіталу та довгострокового позикового капіталу і реальним основним капіталом і частиною оборотного капіталу, необхідного для організації безперервної виробничої діяльності:

  СК - власний капітал;

  ДО - довгострокові зобов'язання;

  Ос Кр - основний капітал реальний;

  Про Кч - оборотний капітал частковий.

  Поряд з перерахованими показниками вважається коефіцієнт покриття заборгованості підприємства його оборотними активами:

  ОА - оборотний капітал;

  ЗК - позиковий капітал.

  У разі перевищення вартості оборотних активів величини позикового капіталу підприємство повністю покриває свою заборгованість, а, отже, має високу платоспроможністю.

  Таблиця 9. Коефіцієнти покриття ТОВ «Грот»

  коефіцієнти

  На 1.01.2002.

  На 1.01.2003.

  Нормативні значення

  Коефіцієнт фінансування основного капіталу

  0,59

  0,55

  > 1

  Коефіцієнт покриття основних засобів

  0,45

  0,42

  > 1

  Коефіцієнт покриття заборгованості підприємства

  0,62

  0,6

  > 1

  Завершальним розділом за розрахунками коефіцієнтів фінансової стійкості є визначення коефіцієнтів структури капіталу. Коефіцієнти структури капіталу часто називають «коефіцієнтами балансового важеля». З одного боку ці коефіцієнти служать для оцінки довгострокової платоспроможності бізнесу, а з іншого боку вони покликані відобразити здатність підприємства вирішувати свої фінансові проблеми на основі використання внутрішніх резервів.

  Коефіцієнт відношення сумарного боргу до сукупних активів:

  ЗК - позиковий капітал;

  А - всі активи.

  Даний коефіцієнт показує сумарну величину фінансовий коштів, представлених підприємству усіма категоріями кредиторів.

  Коефіцієнт відношення власного капіталу до сукупних активів (коефіцієнт автономії) або частка власного капіталу в сукупних активах. Високий рівень цього коефіцієнта свідчить про достатню платоспроможності підприємства, що забезпечує його фінансову стійкість. Розраховується шляхом ділення всього власного капіталу підприємства на сумарні активи:

  СК - власний капітал;

  А - всі активи.

  Для оцінки ступеня покриття невиплачених боргів майном підприємства використовується коефіцієнт співвідношення довгострокового боргу і основного капіталу:

  ДО - довгострокові зобов'язання;

  Ос К (ВА) - необоротні активи.

  Для визначення фінансового ризику підприємства розраховується співвідношення між довгостроковими боргом і вартістю виробленої продукції (послуг, що надаються):

  ДО - довгострокові зобов'язання;

  СС - собівартість.

  Дріб 4: 1 означає, що довгострокові зобов'язання можуть перевищувати собівартість в чотири рази.

  Таблиця 10. Коефіцієнти структури капіталу ТОВ «Грот»

  коефіцієнти

  На 1.01.2002.

  На 1.01.2003.

  Нормативні значення

  Коефіцієнт сумарного боргу до сукупних активів

  0,58

  0,59

  <0,5

  Коефіцієнт відношення власного капіталу до сукупних активів

  0,37

  0,36

  > Або = 0,5

  Всі показники не відповідають нормативним значенням, що свідчить про низьку довгострокової платоспроможності підприємства за рахунок внутрішніх резервів.

  Етап 5. Показники ділової активності.

  Показники ділової активності часто називають «коефіцієнтами поточної діяльності організації». Вони, в основному, вимірюють ефективність використання організацією своїх активів. До числа показників ділової активності відносяться:

  - коефіцієнти оборотності дебіторської заборгованості;

  - коефіцієнти оборотності кредиторської заборгованості;

  - коефіцієнти оборотності запасів;

  - коефіцієнти оборотності активів.

  Коефіцієнти оборотності дебіторської заборгованості.

  Оборотність дебіторської заборгованості може бути виражена або як середньо число оборотів дебіторської заборгованості за рік (квартал, місяць), або як число днів, необхідних в середньому для збору заборгованості. Повільна оборотність дебіторської заборгованості - більш тривалий період збору платежів - не тільки обмежує короткострокову ліквідність організації, але і може свідчити про надто великі втрати від безнадійних боргів.

  З іншого боку швидка оборотність дебіторської заборгованості (короткий період її збору) може вказувати на надмірно жорстку кредитну політику, що обмежує продажу організації.

  Оборотність дебіторської заборгованості визначається за двома формулами:

  1) за кількістю оборотів дебіторської заборгованості:

  В - виручка;

  ДЗ кр.- дебіторська заборгованість короткострокова;

  ДЗ борг. - дебіторська заборгованість довгострокова.

  2) за строком погашення дебіторської заборгованості в днях:

  N ДЗ - число оборотів дебіторської заборгованості.

  Коефіцієнти оборотності кредиторської заборгованості.

  Оборотність кредиторської заборгованості або середнє число днів кредиторської заборгованості характеризують, наскільки швидко організація оплачує свої рахунки. Величина коефіцієнтів може істотно відрізнятися по окремим організаціям, так як самі умови кредиту або придбання товару у постачальників і підрядників можуть бути дуже різні.

  Коефіцієнти оборотності кредиторської заборгованості розраховуються за такими формулами:

  1) за кількістю оборотів кредиторської заборгованості:

  В - виручка;

  КЗ поч. - кредиторська заборгованість на початок періоду;

  КЗ кін. - кредиторська заборгованість на кінець періоду.

  2) за строком погашення кредиторської заборгованості:

  N КЗ - число оборотів кредиторської заборгованості.

  Показники кредиторської заборгованості так само, як і дебіторської, можуть бути розраховані за рік, квартал або місяць.

  Для ефективно функціонуючої організації повинні дотримуватися наступні нерівності: N ДЗ> N КЗ

  Про ДЗ <Про КЗ

  Істотне зниження коефіцієнтів оборотності кредиторської заборгованості може означати, що організація отримує для себе вигоду з умов роботи з постачальниками, або від затримок розрахунків з бюджетом, державними позабюджетними фондами і власними працівниками.

  Коефіцієнти оборотності запасів.

  Найбільш часто вживаними показниками ділової активності організації служать коефіцієнти оборотності запасів. Ці показники виражаються кількістю раз оборотності запасів або числом днів запасу. Вони відображають, як часто обертаються або продаються запаси при забезпеченні обсягу продажів. Коефіцієнти оборотності запасів допомагають визначити швидкість їх обновляемости і виявити «залежаний» окремих запасів, показавши, скільки разів запаси продавалися і відновлювалися протягом року (кварталу, місяця).

  Коефіцієнти оборотності запасів визначаються за формулами:

  1) за кількістю оборотів запасів:

  СС - собівартість;

  З поч. - запаси на початок періоду;

  З кін. - запаси на кінець періоду.

  2) за строком запасів:

  N З - число оборотів запасів.

  Ці показники можуть визначатися по році, кварталу, місяця.

  Коефіцієнти оборотності активів.

  Оборотність активів визначається відношенням виручки від продажів до сукупних активів:

  1) число оборотів активів:

  В - виручка;

  А поч. - активи на початок періоду;

  А кін. - активи на кінець періоду.

  2) термін оборотності активів:

  N А - число оборотів активів.

  Коефіцієнти використання активів або коефіцієнти повної оборотності активів показують ефективність, з якою активи організації генерують продажу. Висока оборотність активів характерна для організацій з малими активами: консультаційних, аудиторських, рекламних, туристичних, або для організацій з більш амортизованими активами. Для промислових підприємств з недавно встановленим новим обладнанням і низьким ступенем амортизації розглядаються коефіцієнти будуть мати низькі значення (до 10).

  N ДЗ> N КЗ - вірно

  Про ДЗ <Про КЗ - вірно. Умова ефективності діяльності організації дотримується.

  Таблиця 11.

  Показники ділової активності ТОВ «Грот»

  показники

  2002р.

  Число оборотів дебіторської заборгованості (N ДЗ)

  Термін погашення дебіторської заборгованості (Про ДЗ)

  1,41

  258,87 днів

  Число оборотів кредиторської заборгованості (N КЗ)

  Термін погашення кредиторської заборгованості (Про КЗ)

  0,35

  1042,86 днів

  Число оборотів запасів (N З)

  Термін оборотності запасів (О З)

  0,58

  629,31 днів

  Число оборотів активів (N А)

  Термін оборотності активів (Про А)

  0,15

  2433,33 днів

  Незважаючи на те, що умова ефективності діяльності організації дотримується, не можна говорити про те, що організація функціонує ефективно.

  Завершальним розділом оцінки фінансового стану організації є розрахунок показників ефективності.

  Етап 6. Показники ефективності діяльності організації.

  Для вивчення ефективності діяльності організації застосовуються показники рентабельності (прибутковості). Прибутковість відображає життєздатність організації в довгостроковому періоді. При розрахунку прибутковості організації в якості фінансового результату її діяльності використовується чистий прибуток, нерозподілений прибуток (але може бути збиток).

  До показників ефективності діяльності організації відносяться:

  - рентабельність діяльності організації;

  - рентабельність власного капіталу;

  - рентабельність власного і позикового капіталу;

  - рентабельність активів.

  Рентабельність діяльності організації показує, яка чистий прибуток організації на одну грошову одиницю виручки від продажів:

  П ч - чистий прибуток;

  В - виручка.

  Орієнтиром може слугувати галузевої показник, який коливається по галузям. Конкретне значення рентабельності діяльності, до якої прагнула б організація, не існує. Проте, чим більше значення даного показника, тим ефективніше господарює організація.

  Рентабельність власного капіталу відображає віддачу від власного капіталу організації. У ринковій економіці є найбільш поширеним. Його значення порівнюється зі ставкою рефінансування.

  Даний показник розраховується за формулою:

  П ч - чистий прибуток;

  СК поч. - сукупний капітал на початок періоду;

  СК кін. - сукупний капітал на кінець періоду.

  У разі якщо значення рентабельності власного капіталу дуже високо (наприклад, наближається до 100%), логічніше розраховувати рентабельність власного і позикового капіталу:

  П ч - чистий прибуток;

  СК поч. - сукупний капітал на початок періоду;

  СК кін. - сукупний капітал на кінець періоду;

  ЗК поч. - позиковий капітал на початок періоду;

  СК кін. - позиковий капітал на кінець періоду.

  Рентабельність активів організації характеризує її прибутковість по відношенню до активів і показує, наскільки ефективно використовуються активи підприємства:

  П ч - чистий прибуток;

  А поч. - сукупні активи на початок періоду;

  А кін. - сукупні активи на кінець періоду.

  З практики господарювання відомо наступне співвідношення:

  R СК> R А - тоді організація діє ефективно.

  Таблиця 12.

  Показники ефективності діяльності підприємства

  показники

  2002р.

  Рентабельність діяльності організації

  0,16

  Рентабельність власного капіталу

  0,07

  Рентабельність власного і позикового капіталу

  0,03

  Рентабельність активів організації

  0,02

  Нерівність R СК> R А виконується, а значить, організація діє ефективно.


  висновок

  Після проведення фінансового аналізу підприємства ООО «Грот» можна сказати, що в цілому підприємство діє неефективно за багатьма показниками. Практично всі показники не відповідають нормативним значенням, що говорить про фінансову нестійкості підприємства.

  Для аналізованого підприємства з умов абсолютної ліквідності на початок і на кінець періоду виконується лише одна умова. На початок звітного періоду виконується умова перспективної ліквідності, на кінець звітного періоду виконується умова поточної ліквідності. За аналізований період ліквідність балансу не змінилася.

  Коефіцієнти критичної та поточної ліквідності нижче нормативних значень і мають тенденцію до зниження. Коефіцієнти абсолютної ліквідності вище нормативних значень, але мають тенденцію до зниження.

  Коефіцієнти власне фінансової стійкості, залучення коштів, коефіцієнти покриття і коефіцієнти структури капіталу нижче нормативних значень, що свідчить фінансової нестійкості підприємства.

  Незважаючи на те, що умова ефективності діяльності організації дотримується, не можна говорити про те, що організація функціонує ефективно.

  В останньому етапі виконується співвідношення R СК> R А - тоді можна говорити, що організація діє ефективно.

  В цілому показники мають тенденцію до зниження, тому потрібно переглядати структуру організації діяльності підприємства, в іншому випадку, такі тенденції можуть призвести підприємство до банкрутства.


  Список використаної літератури

  1. А. Д. Шеремет. Теорія економічного аналізу.

  2. Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2000..

  3. Н. С. Бердникова. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства, 2003.

  4. Різні сайти Інтернету.

  ...........

  = "Left"> Сума господарських коштів, що знаходяться в обігу, руб.

  Вартість основних засобів, руб.

  Коефіцієнт зносу основних засобів

  Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  Б. Оцінка фінансового становища

  Сума власних оборотних коштів, руб.

  Збитки, руб.

  Кредити і позики, не погашені в строк, руб.

  оцінка динамічності

  Темп зростання виручки від реалізації до початку року,%

  Темп зростання прибутку на початок року,%

  Оцінка ефективності використання економічного потенціалу

  Середньорічна собівартість, руб.

  Оцінка ринкової інвестиційної політики

  Дохід на одну акцію, руб.

  Цінність акції, руб.

  Котирування акції, руб.

  3. Аналіз динаміки структури і джерел балансу. При аналізі динаміки структури балансу (горизонтальний аналіз) статті активу і пасиву на початок аналізованого періоду приймаються за 100%, в подальшому визначається збільшення або зменшення кожної статті балансу. При аналізі структури джерел балансу (вертикальний аналіз) підсумкова величина балансу на початок аналізованого періоду приймається за 100%, всі статті балансу визначаються як частки, як його структурні складові.

  Грошові кошти є найбільш ліквідною частиною майна, тому що являють собою оборотний капітал. Збільшення цього показника в динаміці не є позитивною характеристикою, так як баланс відображає залишки коштів по зворотному відомості. Але одночасно можна сказати, що створення великого запасу грошових коштів дозволяє скоротити ризик виснаження готівки і дає можливість задовольнити вимоги, заплатити штраф, розплатитися за кредитом, розрахуватися з бюджетом і позабюджетними фондами.

  Велике значення для фінансового стану підприємства має структура джерел балансу (вертикальний аналіз).

  4. Аналіз ліквідності (платоспроможності). В цілому аналіз ліквідності - це аналіз спроможності активів трансформуватися в грошові кошти. Чим швидше активи трансформуються в грошові кошти, тим вони ликвиднее. Під ліквідністю (платоспроможністю) розуміється здатність підприємства своєчасно і в повному обсязі провести розрахунки за короткостроковими зобов'язаннями, до яких відносяться розрахунки з працівниками по оплаті праці, з постачальниками за отримані товарно-матеріальні цінності та надані послуги, з банками по позиках і т. П.

  Неплатоспроможність може бути як випадковою, тимчасовою, так і тривалої, хронічної. Її причини: нестача фінансових ресурсів, малий обсяг продажів і відповідно виручки, нестача обігових коштів, затримки в надходженні платежів від контрагентів і ін. Ознаки неплатоспроможності можна виявити вже при читанні балансу за наявності «хворих» статей і відображенню збитків. Однак більш строго і обгрунтовано ліквідність (платоспроможність) оцінюється за допомогою системи показників. Загальна ідея такої оцінки полягає в зіставленні поточних зобов'язань і активів, які використовуються для їх погашення. До поточних відносяться активи (зобов'язання) з часом звернення (терміном погашення) до одного року. Показники ліквідності є відносні коефіцієнти, в чисельнику яких - поточні активи, а в знаменнику - поточні (короткострокові) зобов'язання.

  Найбільш узагальнюючим показником платоспроможності є коефіцієнт поточної ліквідності, який показує, яку частину коротко термінових зобов'язань підприємства можна погасити, якщо мобілізувати всі оборотні кошти. Розрахунок цього показника здійснюється за формулою:

  До тл = Короткострокові зобов'язання / Оборотні кошти

  Для характеристики платоспроможності застосовують ще кілька показників. Основні з них: коефіцієнт швидкої ліквідності, або «критичної» оцінки - різновид коефіцієнта ліквідності, або покриття, коли в чисельнику до обліку приймаються тільки грошові кошти, а товарно-матеріальні запаси виключаються. Це викликано тим, що грошові кошти, які можна виручити у разі вимушеної реалізації виробничих запасів, виявляються істотно нижче витрат на їх придбання. Так, за даними зарубіжних економістів, при ліквідації збанкрутілих підприємств вдається виручити не більше 40% від облікової вартості виробничих запасів:

  До бл = Грошові кошти / Короткострокові зобов'язання, розрахунки та інші активи

  На Заході вважається, що значення цього коефіцієнта повинно бути не менше одиниці. Правда, надмірно високий коефіцієнт швидкої ліквідності може бути результатом невиправданого зростання дебіторської заборгованості.

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності являє собою відношення грошових коштів, якими володіє підприємство на рахунках в банках і в касі, до короткострокових зобов'язань. Це найбільш жорсткий критерій платоспроможності, який показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена негайно. Вважається, що значення цього коефіцієнта не повинно опускатися нижче 0,2:

  До ал = Грошові кошти / Короткострокові зобов'язання

  Коефіцієнт чистої виручки показує відношення суми чистого прибутку і амортизаційних відрахувань до виручки від реалізації товарів і послуг. Чиста виручка, що складається з чистого прибутку і амортизаційних відрахувань, залишається в обороті підприємства в грошовій формі. Чим більше частка чистої виручки в загальній сумі виручки, тим більше можливостей у підприємства для погашення своїх боргових зобов'язань:

  До ЧВ = (Чистий прибуток + Амортизація) / Виручка від реалізації (без ПДВ і акцизів)

  Низький коефіцієнт чистої виручки (менше одиниці) говорить про те, що підприємство знаходиться в скрутному фінансовому стані і не скоро зможе самостійно вийти з нього.

  Розрахунок показників також відбивається в таблиці 3.

  Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка його частина вкладена в оборотні кошти. Цей показник визначається як відношення власних оборотних коштів до власного капіталу.

  Основними показниками, що характеризують наявність реальної можливості у підприємства відновити або втратити свою платоспроможність протягом певного періоду часу, є коефіцієнт відновлення платоспроможностів) і коефіцієнт її втратиу), які обчислюються за такими формулами:

  До в = [К 2 тл + 6 / Т (К 2 тл - До 1 тл)] / 2

  К у = [К 2 тл + 3 / Т (К 2 тл - До 1 тл)] / 2,

  де К 1 тл і К 2 тл - коефіцієнти поточної ліквідності відповідно на початок і кінець періоду;

  Т - тривалість періоду (міс.).

  Нормативна величина цих коефіцієнтів більше або дорівнює одиниці. Значення коефіцієнтів відновлення і втрати платоспроможності підприємства, які не відповідають нормі, свідчать про те, що у підприємства немає реальної можливості відновити свою платоспроможність.

  Таблиця 3.

  Показники ліквідності (платоспроможності).

  показники

  2000

  2001

  2002

  нормативне значення

  Власні оборотні кошти, руб.

  Коефіцієнт маневреності власного капіталу

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  Коефіцієнт швидкої ліквідності

  коефіцієнт платоспроможності

  Частка власних оборотних коштів в активах підприємства,%

  Частка власних оборотних коштів в сумі оборотних активів,%

  Частка запасів в оборотних активах підприємства,%

  Частка власних оборотних коштів у покритті запасів товарів,%

  Коефіцієнт покриття запасів

  -0-1

  > Або = 2

  > Або = 1

  0,05-0,2

  > Або = 30

  > Або = 50

  > Або = 50

  > Або = 50

  > Або = 1

  5. Діагностика фінансової стійкості.Основні показники: коефіцієнт автономії - показує частку власних коштів підприємства в загальній сумі активів балансу:

  До а = Власні кошти / Сума активів

  Коефіцієнт автономії характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства від кредиторів. Стосовно до акціонерним товариствам використовується різновид цього показника - коефіцієнт акціонерного капіталу. На відміну від коефіцієнта автономії в цьому випадку в чисельнику показуються не всі власні кошти, а тільки акціонерний капітал (статутний, додатковий і резервний):

  До як = Акціонерний капітал / Сума активів

  Поширена думка, що коефіцієнти автономії та концентрації акціонерного капіталу не повинні опускатися нижче 05-06. Вважається, що при малих значеннях цих коефіцієнтів неможливо розраховувати на довіру до підприємства з боку банків та інших інвесторів.

  Похідними від коефіцієнта автономії є такі показники, як коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів і коефіцієнт фінансової залежності. Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів показує відношення залученого капіталу до власного капіталу. Природно, що при допустимому значенні коефіцієнта автономії 0,5 коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів не повинен перевищувати одиницю. Коефіцієнт фінансової залежності розраховується або як величина, зворотна коефіцієнту автономії, або як різниця між одиницею та коефіцієнтом автономії (т. Е. Як частка позикових коштів в активах).

  Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів розраховується шляхом ділення суми довгострокових зобов'язань на суму власних коштів і довгострокових зобов'язань:

  До ДПЗ = Довгострокові зобов'язання / (Власні кошти + Довгострокові зобов'язання)

  Цей показник досить широко використовується в закордонній господарській практиці. Як і інші показники фінансової стійкості, він найбільш повно застосуємо при порівнянні з іншими підприємствами тієї ж галузі зі схожими характеристиками.

  Коефіцієнт покриття інвестицій характеризує частку власних коштів і довгострокових зобов'язань у загальній суми активів підприємства:

  До пі = (Власні кошти + Довгострокові зобов'язання) / Сума активів

  Цей показник має менш жорсткі обмеження у порівнянні з коефіцієнтом автономії. У західній практиці обліку прийнято вважати, що нормальне значення коефіцієнта одно 0,9, критичним вважається його зниження до 0,75.

  Коефіцієнт маневреності власних коштів показує відношення власних оборотних коштів до загальної суми власних коштів:

  До МСС = (Власні кошти + Основні засоби і вкладення) / Власні кошти

  Даний коефіцієнт показує, яка частина власних коштів підприємства знаходиться в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати цими засобами. Деякі автори вважають, що оптимальне значення цього показника - близько 0,5.

  Фінансова стійкість підприємств-боржників оцінюється за допомогою коефіцієнта забезпеченості оборотних коштів власними джерелами. Нижня нормативне значення цього показника дорівнює 0,1. На додаток до даного показника може розраховуватися коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними джерелами як відношення власних оборотних коштів до вартості запасів і витрат. Цей показник за узагальненими статистичними даними по ряду підприємств не повинен опускатися нижче 0,6:

  До ОЗЗ = (Власні кошти + Основні засоби і вкладення) / Запаси і витрати

  Коефіцієнт покриття платежів по кредитах характеризує співвідношення прибутку підприємства платежів по кредитах. У закордонній господарській практиці цей показник може розраховуватися різними способами, наприклад, в чисельнику може бути прибуток або дохід (до виплати податків) плюс амортизаційні відрахування, в знаменнику показують процентні платежі по кредитах і позиках. У вітчизняній бухгалтерській звітності процентні платежі окремо не відбиваються, тому для російських умов показник має вигляд:

  До ппк = Балансова прибуток / Виплати по кредитах

  У зарубіжній практиці обліку цей показник використовується кредиторами для приблизної оцінки здатності підприємства покрити свої зобов'язання по платежах.

  Коефіцієнт забезпеченості довгострокових інвестицій показує, яка частка інвестованого капіталу, що складається з власного капіталу і довгострокових зобов'язань, иммобилизована в основні засоби:

  До оди = Основні засоби і вкладення / (Власні кошти + Довгострокові зобов'язання)

  Коефіцієнт іммобілізації відображає ставлення основних засобів до поточних активів, т. Е. Оборотним засоби:

  До і = Основні засоби і вкладення / Поточні активи

  В аналітичній практиці обліку застосовуються і інші показники фінансової стійкості, але наведених вище показників цілком достатньо для того, щоб виявити ознаки фінансової нестійкості підприємства з точки зору небезпеки виникнення банкрутства.

  Коефіцієнт концентрації позикового капіталу показує, яка частка залученого капіталу (довгострокові і короткострокові зобов'язання) в загальній сумі коштів, вкладених у підприємство (підсумок агрегованого балансу нетто).

  Коефіцієнт фінансової залежності (відношення підсумку агрегованого балансу нетто до власного капіталу) в динаміці зростає, отже, зростає і фінансова залежність підприємства від позикових коштів.

  Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів дає загальну оцінку фінансової стійкості. Він розраховується як відношення власних коштів до позикових. Його критичне значення дорівнює одиниці. Зворотний показник - коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів - знаходиться як відношення позикових коштів до власних.

  Таблиця 4.

  Оцінка фінансової стійкості підприємства.

  показники

  2000

  2001

  2002

  нормативне значення

  Коефіцієнт концентрації власного капіталу

  Коефіцієнт фінансової залежності

  Коефіцієнт маневреності власного капіталу

  Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

  Коефіцієнт структури довгострокових вкладень

  Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

  Коефіцієнт структури позикового капіталу

  Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів

  більше або дорівнює 0,6

  -

  -

  менше або дорівнює 0,4

  -

  -

  -

  -

  резюме:

  Наявність власних оборотних коштів, їх збереження характеризують ступінь фінансової стійкості підприємства, його становище на фінансовому ринку, ступінь платоспроможності і ліквідності.

  Якщо коефіцієнти автономії, концентрації акціонерного капіталу, співвідношення власних і позикових коштів і забезпеченості запасів власними джерелами фінансування лежать в межах нормативних значень, то коефіцієнти маневреності та забезпеченості оборотних коштів нижче нормативів. Це означає, що підприємство знаходиться в передкризовому стані, його платоспроможність - на критичному рівні.

  Погіршення фінансового стану підприємства супроводжується «проїдає» власного капіталу і неминучим «залізання в борги». Тим самим падає фінансова стійкість підприємства. Оцінити фінансову стійкість можна за співвідношенням власних і позикових коштів в активах, за темпами накопичення власних коштів, за співвідношенням довгострокових і короткострокових зобов'язань, по забезпеченості матеріальних оборотних засобів власними джерелами.

  Показники ліквідності та фінансової стійкості взаємодоповнюють один одного і в сукупності дають уявлення про фінансовий стан підприємства. Якщо у підприємства виявляються несприятливі показники ліквідності, але воно зберігає фінансову стійкість, то у нього є шанси вийти зі скрутного становища. Але якщо незадовільні і показники ліквідності, і показники фінансової стійкості, то таке підприємство - ймовірний кандидат в банкрути. Подолати фінансову нестійкість вельми непросто: потрібен час і інвестиції. Для хронічно хворого підприємства, втратив фінансову стійкість, будь-який негативний збіг обставин може привести до фатальної розв'язки.

  Слід звернути увагу на деяку формалізацію ряду розглянутих вище підходів до оцінки неплатоспроможності підприємства. Коефіцієнти, обрані в якості критеріїв, не враховують, зокрема, особливостей регіональної або галузевої специфіки того чи іншого підприємства. Тому необхідно виконувати комплексний аналіз фінансового стану.


  Розрахунки показників фінансового стану підприємства на прикладі ТОВ «Грот»

  Для проведення аналізу фінансового стану підприємства необхідні наступні етапи:

  1. проведення експрес-аналізу

  2. розробка порівняльного аналітичного балансу

  3. визначення ліквідності балансу підприємства

  4. розрахунок коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства

  5. визначення показників ділової активності

  6. оцінка ефективності функціонування підприємства.

  Етап 1. Експрес-аналіз.

  Для проведення експрес-аналізу і оцінки ймовірності банкрутства підприємства розглядаються наступні балансові показники. В активі балансу виділяють основний і оборотний капітал. Основний капітал включає в себе нематеріальні активи, матеріальні активи і фінансовий актив, а оборотний - запаси, дебіторську заборгованість, короткострокові фінансові вкладення і грошові кошти. У пасиві балансу показується власний і позиковий капітал.

  При проведенні експрес-аналізу діяльності організації можна використовувати модель «збалансованого зростання», яка означає, що потоки грошових коштів знаходяться в рівновазі, тобто при такому зростанні не залишається залишків коштів і не утворюється їх дефіцит у вигляді негативного потоку. Термін «збалансований зростання» використовується для визначення темпу зростання, який організація може забезпечити за рахунок потоків грошових коштів від своєї діяльності. При визначенні моделі збалансованого зростання розраховується коефіцієнт збалансованого зростання Е:

  R - відношення чистого прибутку до виручки від продажів

  G - темпи приросту виручки від продажів

  Т - відношення оборотних активів до виручки від продажів

  У тому випадку, коли Е> 1, грошовий потік позитивний, якщо Е = 1, то грошовий потік нейтральний, якщо Е <1, то грошовий потік негативний.

  Грошовий потік ТОВ «Грот» негативний, так як Е <1.

  Етап 2.

  Таблиця 5.

  Порівняльний аналітичний баланс.

  Найменування статей балансу

  Код рядка

  абсолютні величини

  відносні величини

  На 1.01.2002.

  На 1.01.2003.

  зміни + -

  На 1.01.2002.

  на 1.01.2003

  зміни + -

  актив

  I .Внеоборотние активи

  1.1.Нематеріальние активи

  1.2.Основние кошти

  1.3.Незавершенное будівництво

  1.4.Доходние вкладення в матеріальні цінності

  1.5.Долгосрочние фінансові вкладення

  1.6.Прочіе необоротні активи

  110

  120

  130

  135

  140

  150

  5000

  763034

  -

  -

  -

  -

  5000

  883951,5

  -

  -

  -

  -

  0

  120917,5

  -

  -

  -

  -

  0,42

  63,62

  -

  -

  -

  -

  0,37

  64,66

  -

  -

  -

  -

  -0,05

  1,04

  -

  -

  -

  -

  Разом у розділі I

  190

  768034

  888951,5

  120917,5

  64,03

  65,03

  1

  II .Оборотние активи

  2.1.Запаси

  2.2.НДС

  2.3.Дебіторская заборгованість довгострокова

  2.4.Дебіторская заборгованість короткострокова

  2.5.Краткосрочние фінансові вкладення

  2.6.Денежние кошти

  2.7.Прочіе оборотні активи

  210

  220

  230

  240

  250

  260

  270

  237822

  19341

  67895

  50951

  -

  55401

  -

  268514,2

  2003

  85913

  60998

  -

  60678

  -

  30692,2

  -17338

  18018

  10047

  -

  5277

  -

  19,83

  1,61

  5,66

  4,25

  -

  4,62

  -

  19,64

  0,15

  6,29

  4,46

  -

  4,44

  -

  -0,19

  -1,46

  0,63

  0,21

  -

  0,18

  -

  Разом у розділі II

  290

  431410

  478106,2

  46696,2

  35,97

  34,97

  -1

  всього активів

  300

  1199444

  1367057,7

  167613,7

  100

  100

  0

  пасив

  III .Капітал і резерви

  3.1.Уставний капітал

  3.2.Добавочний капітал

  3.3.Резервний капітал

  3.4.Фонд соціальної сфери

  3.5.Целевое фінансування і надходження

  3.6.Нераспределенная прибуток минулих років

  3.7. Непокритий збиток минулих років

  3.8.Нераспределенная прибуток звітного року

  3.9.Непокритий збиток звітного року

  410

  420

  430

  440

  450

  460

  465

  470

  475

  400000

  37000

  -

  -

  -

  11355

  -

  -

  -

  400000

  36000

  -

  -

  -

  10000

  -

  39600

  -

  0

  -1000

  -

  -

  -

  -1355

  -

  39600

  -

  33,35

  3,09

  -

  -

  -

  0,95

  -

  -

  -

  29,36

  2,64

  -

  -

  -

  0,73

  -

  2,91

  -

  -3,99

  -0,45

  -

  -

  -

  -0,22

  -

  2,91

  -

  Разом у розділі III

  490

  448355

  485600

  37245

  37,38

  35,64

  -1,74

  IV.Довгострокові зобов'язання

  4.1.Займи і кредити

  4.2.Прочіе довгострокові зобов'язання

  510

  520

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Разом у розділі IV

  590

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  V .Краткосрочние зобов'язання

  5.1.Займи і кредити

  5.2.Кредіторская заборгованість

  5.3.Задолженность учасникам (засновникам) по виплаті доходів

  5.4.Доходи майбутніх періодів

  5.5.Резерви майбутніх витрат

  5.6.Прочіе короткострокові зобов'язання

  610

  620

  630

  640

  650

  660

  208924

  487665

  -

  20000

  34500

  -

  231076,7

  599381

  -

  35500

  37500

  -

  22152,7

  85216

  -

  15500

  3000

  -

  17,42

  40,66

  -

  1,67

  2,87

  -

  16,96

  42,05

  -

  2,61

  2,75

  -

  -0,46

  1,39

  -

  0,94

  -0,12

  -

  Разом у розділі V

  690

  751 089

  876957,7

  125868,7

  62,62

  64,36

  1,74

  всього пасивів

  700

  1199444

  1362557,7

  163113,7

  100

  100

  0

  За допомогою порівняльного аналітичного балансу відбувається оцінка динаміки складу і структури активів і пасивів балансу. Зміни активу балансу враховуються при розрахунку «золотого правила економіки». За цим правилом темпи зростання чистого прибутку повинні випереджати темпи зростання виручки від продажів, а ті, в свою чергу, темпи зростання активів. «Золоте правило економіки» записується за допомогою співвідношення: ТР Пч = ТР У> ТР А,

  де ТР - темпи зростання;

  П ч - чистий прибуток;

  В - виручка;

  А - активи.

  ТР Пч> ТР У <ТР А - «Золоте правило економіки» не дотримується.

  Етап 3. Оцінка ліквідності балансу.

  Оцінка ліквідності балансу означає вивчення здатності організації швидко гасити свою заборгованість по загальній сумі і за термінами настання платежів. Для оцінки ліквідності балансу підприємства його актив і пасив поділяються на окремі елементи.

  Таблиця 6.

  Елементи активу і пасиву балансу.

  АКТИВ

  ПАСИВ

  А 1 - високо ліквідні активи: грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення

  П 1 - найбільш термінові пасиви: інші короткострокові зобов'язання, заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів, кредиторська заборгованість

  А 2 - швидко реалізовані активи: короткострокова дебіторська заборгованість

  П 2 - короткострокові пасиви: короткострокові кредити і позики

  А 3 - повільно реалізовані активи: довгострокова дебіторська заборгованість, запаси, довгострокова фінансова заборгованість, дохідні вкладення в матеріальні цінності

  П 3 - довгострокові пасиви: довгострокові кредити і позики, інші довгострокові зобов'язання

  А 4 - важко реалізовані активи: всі необоротні активи

  П 4 - постійні пасиви: розділ III «Капітали і резерви»

  Розрізняють абсолютну ліквідність балансу, поточну ліквідність і перспективну. Умова абсолютної ліквідності балансу записується у вигляді наступних нерівностей:

  А 1 П 1; А 2 П 2; А 3 П 3; А 4 П 4

  Умова поточної ліквідності має вигляд: (А 1 + А 2)1 + П 2)

  Умова перспективної ліквідності являє собою: А 3 П 3

  Для оцінки ліквідності балансу підприємства складається розроблена таблица.

  Таблиця 7.

  Вихідні дані для розрахунку ліквідності балансу ТОВ «Грот»

  актив

  На 1.01.2002.

  На 1.01.2003.

  пасив

  На 1.01.2002.

  На 1.01.2003.

  А 1

  А 2

  А 3

  А 4

  55401

  50951

  305717

  768034

  60678

  60998

  354427,2

  888951,5

  П 1

  П 2

  П 3

  П 4

  487665

  208924

  -

  448355

  572 881

  231076,7

  -

  485600

  Для аналізованого підприємства з умов абсолютної ліквідності на початок і на кінець періоду виконується лише одна умова: А 3 П 3. На початок звітного періоду виконується умова перспективної ліквідності, на кінець звітного періоду виконується умова поточної ліквідності. За аналізований період ліквідність балансу не змінилася.

  Розрахунок показників ліквідності діяльності підприємства.

  Після оцінки ліквідності балансу здійснюється розрахунок показників ліквідності діяльності підприємства. Показники ліквідності покликані відобразити чи є у організації (підприємства) хоч якісь активи, що перевищують ті, які потрібні для забезпечення його поточної діяльності, або ж, навпаки, у підприємства не вистачає активів для покриття його потреб. Використовуються такі показники ліквідності:

  - коефіцієнт (показник) абсолютної ліквідності (Кал)

  - коефіцієнт (показник) критичної ліквідності (Ккл)

  - коефіцієнт (показник) поточної ліквідності (КТЛ)

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується за формулою:

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує здатність підприємства вивільнити з господарського обороту кошти і легко реалізовані активи для погашення короткострокових боргових зобов'язань.Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити найближчим часом.

  Коефіцієнт критичної ліквідності (коефіцієнт негайної ліквідності, коефіцієнт термінової ліквідності, коефіцієнт покриття) показує відношення ліквідних активів до короткострокових зобов'язань і свідчить про здатність підприємства швидко гасити свої поточні зобов'язання. Цей коефіцієнт характеризує очікувану платоспроможність підприємства на період, рівний середньої тривалості обороту дебіторської заборгованості:

  Підприємство, оборотні активи якого складаються переважно з грошових коштів, короткострокових фінансових активів і короткострокової дебіторської заборгованості, зазвичай вважається більш ліквідним, ніж підприємство, оборотні активи якого складаються в основному із запасів.

  Коефіцієнт поточної ліквідності (загальний коефіцієнт покриття) показує найбільше значення як показник здатності підприємства платити за своїми короткостроковими операціями. Даний коефіцієнт дозволяє встановити поточний фінансовий стан підприємства і виявити чи здатне воно протягом звітного періоду погасити свої короткострокові зобов'язання за рахунок поточних активів. Цей коефіцієнт характеризує очікувану платоспроможність підприємства на період, рівний середньої тривалості одного обороту всіх оборотних активів. Коефіцієнт поточної ліквідності показує, скільки одиниць короткострокових активів припадає на одиницю короткострокових зобов'язань (поточних пасивів):

  У практиці господарювання найчастіше коефіцієнт поточної ліквідності визначається:

  де ТА - поточні активи = ОА-ДЗ борг. ;

  КО - короткострокові зобов'язання = П 1 + П 2;

  ТП - поточні пасиви = П 1 + П 2;

  ОА - оборотні активи;

  ДЗ борг. - дебіторська заборгованість

  Співвідношення КТЛ <1 означає, що у підприємства немає достатньої кількості коштів для погашення своїх короткострокових зобов'язань, а це свідчить про наявність фінансового ризику і загрозу банкрутства. Низький рівень ліквідності може бути наслідком труднощів у реалізації продукції, збільшення дебіторської заборгованості і т. П. Співвідношення 3: 1 вважається небажаним, оскільки свідчить про наявність у підприємства коштів великих, ніж воно може ефективно використовувати, що тягне за собою зниження показника рентабельності активів:

  Пч - чистий прибуток;

  Ан - активи на початок періоду;

  Ак - активи на кінець періоду.

  Показники ліквідності ТОВ «Грот»

  коефіцієнти

  На 1.01.2002.

  На 1.01.2003.

  нормативне значення

  кал

  0,079

  0,076

  > Або = 0,25 до 0,5

  ккл

  0,153

  0,151

  > Або = 1

  Ктл

  0,6

  0,59

  > Або = 1 до 2

  Коефіцієнти критичної та поточної ліквідності нижче нормативних значень і мають тенденцію до зниження. Коефіцієнти абсолютної ліквідності вище нормативних значень, але мають тенденцію до зниження.

  Етап 4. Оцінка фінансової стійкості підприємства.

  Коефіцієнти фінансової стійкості включають в себе наступні групи показників:

  а) коефіцієнти власне фінансової стійкості;

  б) коефіцієнти залучення коштів;

  в) коефіцієнти покриття;

  г) коефіцієнти структури капіталу.

  Оцінка фінансового стану підприємства (організації) стосується визначення ступеня використання боргу для отримання більшого прибутку для акціонерів, коли позиковий капітал може використовуватися підприємством з більшим прибутком, ніж вартість позики.

  Як показники оцінки власне фінансової стійкості підприємства використовуються:

  - чистий оборотний капітал (ЧОК);

  - коефіцієнт маневреності (Км);

  - коефіцієнт забезпеченості власними коштами (Косс).

  Чистий оборотний капітал визначається як різниця між поточними активами і короткостроковими зобов'язаннями:

  ЧОК = ТА - КО> 0,

  де ТА = ОА - ДЗ борг. ,

  КО (ТП) = П 1 + П 2

  Чистий оборотний капітал становить величину, що залишається після погашення всіх короткострокових зобов'язань. Збільшення чистого оборотного капіталу в звітному році в порівнянні з попереднім роком означає у підприємства можливості зростання.

  ЧОК поч. = (431410 - 67895) - 696589 = -333074 <0

  ЧОК кін. = (478106,2 - 85913) - 572881 = -180687,8 <0

  Коефіцієнт маневреності відображає здатність підприємства підтримувати рівень чистого оборотного капіталу і показує, яка частина власного капіталу вкладена в чистий оборотний капітал:

  ТА = ОА - ДЗ борг. ,

  ТП = П 1 + П 2;

  СК - власний капітал.

  Коефіцієнт забезпеченості власними коштами характеризує наявність у підприємства власних джерел під поповнення оборотних активів, необхідних для забезпечення фінансової стійкості підприємства:

  СК - власний капітал;

  ВА - необоротні активи;

  ОА - оборотні активи

  Таблиця 8.

  Коефіцієнти власне фінансової стійкості ТОВ «Грот»

  коефіцієнти

  на 1.01.2002

  На 1.01.2003.

  нормативне значення

  Чистий оборотний капітал

  -333074

  -180687,8

  > 0

  коефіцієнт маневреності

  -0,74

  -0,37

  > Або = 0,4 до 0,5

  Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

  -0,74

  -0,83

  > Або = 0,1

  Всі коефіцієнти нижче нормативних значень, що говорить про фінансово нестійкому положенні ТОВ «Грот».

  Значну групу коефіцієнтів в переліку показників, що відображають фінансову стійкість підприємства, займають коефіцієнти ліквідного типу - коефіцієнти залучення коштів, які в світовій практиці часто називають «коефіцієнтами капіталізації». Вони покликані інформувати про джерела, які використовуються підприємством для фінансування інвестицій з тим, щоб бачити який з джерел - власний або позиковий - в якій мірі задіяний. У зв'язку з цим знайшов визнання і поширення термін «leverage», який характеризує відносний рівень фінансового ризику, якому піддаються кредитори і акціонери підприємства. Йдеться про ризик впливу залучення позикових коштів (капіталу) на прибуток акціонерів. Мається на увазі, що розумні розміри позикового капіталу здатні підвищити рентабельність власного капіталу, а надмірні - можуть зламати всю фінансову систему підприємства. Коефіцієнти залучення коштів показують, який ступінь захисту заборгованості забезпечують активи підприємства. Чим більше величина позикового капіталу в зіставленні з власним, тим вище ризик для кредиторів.

  До коефіцієнтам залучення коштів відносяться:

  - коефіцієнт фінансової стійкості;

  - коефіцієнт заборгованості;

  - коефіцієнт довгострокової заборгованості;

  - коефіцієнт власності (фінансової незалежності);

  - коефіцієнт фінансової залежності.

  Коефіцієнт фінансової стійкості відображає співвідношення позикового і власного капіталу:

  ЗК - позиковий капітал = ДК + КК + КЗ, де

  ДК - довгострокові кредити;

  КК - короткострокові кредити;

  КЗ - кредиторська заборгованість;

  СК - власний капітал.

  Даний показник характеризує залежність організацій від зовнішніх джерел фінансування. Заборгованість не повинна перевищувати розміру власного капіталу.

  Коефіцієнт заборгованості:

  АК - акціонерний (статутний) капітал.

  Даний показник відображає вкладення акціонерів в організацію, які забезпечують захист від знецінення активів. З його допомогою фінансисти намагаються оцінити який ризик акціонерів на відміну від ризику кредиторів.

  Коефіцієнт довгострокової заборгованості заснований на оцінці довгострокової заборгованості і власного капіталу:

  ДО - довгострокові зобов'язання;

  СК - власний капітал.

  Приведений коефіцієнт показує, якою мірою підприємство залежить від довгострокових позик при фінансуванні активів. Зазначений коеф ...........