Дата конвертації05.06.2017
Розмір45.66 Kb.
Типконтрольна робота

Скачати 45.66 Kb.

Аналіз фінансової звітності

4.Расходи на збут (СР)

080

62062

146599

84537

5.Інші операційні витрати (ДОР)

090

48636

106737

58101

6.Фінансовий доходи (ФД)

120

8184

14418

6234

7.Фінансовие витрати (ФР)

140

136

431

295

8.Налог на прибуток (ННП)

180

17218

23432

6214

9.Чістая прибуток (ПП)

220

7402

3140

-4262

У цьому випадку вплив факторних показників на прибуток (результативний показник) можна представити у вигляді адитивної моделі:

Як відомо, розмір виручки від реалізації залежить від таких факторів, як ціна реалізованої продукції, питома вага кожного виду продукції в загальному обсязі реалізації та кількість реалізованої продукції. Таку залежність можна записати у вигляді такої формули:

де УД-- показник структури реалізованої продукції;

N-- обсяг реалізації продукції;

Ц-- ціна продукції.

Факторну модель собівартості реалізованої продукції можна представити у вигляді такого виразу:

де УД-- показник структури виробленої продукції;

N-- обсяг виробництва продукції;

Зпер - змінні витрати на виробництво одиниці продукції (собівартість одиниці).

Використовуючи дані Звіту про фінансові результати, визначити вплив всіх перерахованих чинників на фінансовий результат неможливо, так як нам не відомий ні питома вага реалізованої та виробленої продукції, обсяг випуску і реалізації, ні ціна, ні собівартість одиниці. У той же час, знаючи середній індекс цін, можна визначити вплив на розмір чистого прибутку зміни цін, обсягу реалізованої продукції, обсягу випущеної продукції.

Припустимо, що ціни на продукцію в звітному році зросли на 5%, тобто індекс цін (Iц) склав 1,05.

Визначимо вплив факторів на зміну виручки від реалізації. Загальна зміна виручки від реалізації знаходимо за формулою:

Тобто за звітний період виручка від реалізації продукції збільшилася на 134 812 грн. Ця зміна є результатом впливу двох факторів: ціни реалізації і обсягу реалізованої продукції (з урахуванням структури). Розрахунок впливу цих факторів можна визначити наступним чином:

Таким чином, зростання цін сприяв збільшенню виручки від реалізації на 25814тис. грн., а збільшення обсягу випуску на 108998 тис. грн. Як випливає з розрахунків, на підприємстві спостерігається розширення виробництва.

Аналогічно розраховується вплив чинників на зміну собівартості реалізованої продукції:

Припустимо, що собівартість одиниці продукції змінилася лише за рахунок зовнішніх факторів, а саме за рахунок загальної зміни цін, тоді:

= 321202 -321202: 1,05 = 15295 грн

321202: 1,05 - 265 756 = 40151 грн

Таким чином, за рахунок збільшення обсягу випуску собівартість продукції збільшилася на 15295. грн., За рахунок зміни цін - на 40151. грн.

Як випливає з розрахунків, зміна цін вплинуло на чистий прибуток в складі двох показників: виручки і собівартості. Причому вплив зміни цін на розмір чистого прибутку в складі виручки і собівартості носить різноспрямований характер: зростання виручки від реалізації сприяє зростанню чистого прибутку, а зростання собівартості сприяє зменшенню прибутку. З огляду на це, вплив зміни цін на розмір чистого прибутку можна визначити наступним чином:

25814 - 15295 = 10519 грн

За рахунок збільшення цін чистий прибуток підприємства збільшився на 10519 грн.

А тепер розрахуємо вплив інших факторів на зміну розміру чистого прибутку.

Вплив зміни розмірів адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

При визначенні впливу даного чинника слід врахувати, що це фактор зворотного впливу по відношенню до прибутку. У зв'язку з цим в розрахункову формулу додається знак "-".

де Пр - зміна чистого прибутку за рахунок зміни величини вказаних витрат.

Це означає, що перевитрата по непрямих витрат призвів до зниження прибутку в звітному році на 181 810 грн.

Вплив зміни величини фінансових доходів

Розрахунок впливу даного фактора на зміну розміру чистого прибутку описується формулою:

Розмір чистого прибутку знизився за рахунок зменшення суми фінансових доходів на 6234 грн

Вплив зміни величини фінансових витрат

Для розрахунку вплив цього фактора використовуємо формулу:

Тобто чистий прибуток знизився за рахунок збільшення суми понесених фінансових витрат на 295грн

Вплив величини витрат з податку на прибуток

В цьому випадку справедлива наступна формула:

Збільшення розміру витрат з податку на прибуток спричинило зниження розміру чистого прибутку на 9214 грн.

Узагальнимо в табл. 4.2 вплив факторів, що впливають на розмір чистого прибутку.

Таблиця 4.2 Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток звітного періоду

показники

Сума, грн

зміна цін

10519

Обсяг реалізованої продукції

108998

Обсяг виробленої продукції

- 40151

Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати

- 181810

фінансові доходи

6234

Фінансові витрати

- 295

Податок на прибуток

9214

всього

-87291

5. Види і оцінка рентабельності

Рентабельність - це показник, що характеризує економічну ефективність. Економічна ефективність - відносний показник, що прирівнює отриманий ефект з витратами або ресурсами, використаними для досягнення цього ефекту.

Існує безліч коефіцієнтів рентабельності, використання кожного з яких залежить від характеру оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. Від цього в першу чергу залежить вибір оціночного показника (прибутку), що використовується в розрахунках. Найчастіше використовується чотири різних показника: валовий прибуток (стор. 050 форми № 2), операційний прибуток (стор. 100 форми № 2), прибуток до оподаткування (стор. 170 форми № 2), чистий прибуток (стор. 220 форми № 2) .

Залежно від того, з чим порівнюється обраний показник прибутку, виділяють три групи коефіцієнтів рентабельності:

- рентабельність інвестицій (капіталу);

-- рентабельність продажів;

- рентабельність виробництва.

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ (КАПІТАЛУ)

У цій групі коефіцієнтів рентабельності розраховується два основних коефіцієнта: рентабельність сукупного капіталу і рентабельність власного капіталу.

Рентабельність сукупного капіталу (ROA).

Цей коефіцієнт розраховується наступним чином:

R ROA 08 = 26572/869363 = 0,031

R ROA 07 = 0,038

R ROA 06 = 0,051

Показник рентабельності власного капіталу становить інтерес, перш за все, для інвесторів.

Рентабельність власного капіталу (ROE) розраховується за формулою:

R RO Е 08 = 3140/411139 = 0, 0076

R RO Е 07 = 0, 0266

R RO Е 06 = 0, 0307

Цей показник становить інтерес для наявних і потенційних власників і акціонерів. Рентабельність власного капіталу показує, який прибуток приносить кожна інвестована власниками капіталу грошова одиниця. Він є основним показником, що використовуються для характеристики ефективності вкладень в діяльність того чи іншого виду.

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПРОДАЖІВ

При оцінці рентабельності продажів на основі показників прибутку і виручки від реалізації розраховуються коефіцієнти рентабельності по всій продукції в цілому або за окремими її видами.Як і у випадку з рентабельністю капіталу, існує безліч показників оцінки рентабельності продажів, різноманіття яких обумовлено вибором того чи іншого виду прибутку. Найчастіше використовується валова, операційна або чистий прибуток. Відповідно розраховуються три показники рентабельності продажів.

Валова рентабельність реалізованої продукції:

R GPM 08 = 220900/542102 = 0,407

R GPM 07 = 0, 347

R GPM 06 = 0, 321

Коефіцієнт валового прибутку показує ефективність виробничої діяльності підприємства, а також ефективність політики ціноутворення.

Операційна рентабельність реалізованої продукції:

R OIM 08 = 5659/542102 = 0,0104

R OIM 07 = 0,0409

R OIM 06 = 0, 0513

Операційний прибуток - це прибуток, що залишається після вирахування з валового прибутку адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат. Цей коефіцієнт показує рентабельність підприємства після вирахування витрат на виробництво і збут товарів.

Показник операційної рентабельності є одним з кращих інструментів визначення операційної ефективності і показує здатність керівництва підприємства отримувати прибуток від діяльності до вирахування витрат, які не належать до операційної ефективності. При розгляді цього показника разом з показником валової рентабельності можна отримати уявлення про те, чим викликані зміни рентабельності. Якщо, наприклад, протягом ряду років валова рентабельність істотно не змінювалася, а показник операційної рентабельності поступово знижувався, то причина криється, швидше за все, в збільшенні витрат за статтями адміністративних і збутових витрат.

Чиста рентабельність реалізованої продукції:

R NPM 08 = 3140/542102 = 0, 0058

R NPM 07 = 0,0182

R NPM 06 = 0,0158

У вітчизняній практиці найчастіше використовується саме показник чистої рентабельності реалізованої продукції. Незмінність протягом будь-якого періоду показника операційної рентабельності з одночасним зниженням показника чистої рентабельності може свідчити або про збільшення фінансових витрат і отриманні збитків від участі в капіталі інших підприємств, або про підвищення суми сплачуваних податкових платежів. Цей коефіцієнт показує повний вплив структури капіталу і фінансування компанії на її рентабельність.

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тут можна виділити два основних показника - чиста рентабельність виробництва і валова рентабельність виробництва. Дані показники показують, скільки підприємство має прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво продукції. Вони розраховуються наступним чином.

Валова рентабельність виробництва

R ПВ 08 = 220900/321202 = 0, 688

R ПВ 07 = 0,533

R ПВ 06 = 0,472

Валова рентабельність виробництва являє собою відношення валового прибутку до собівартості продукції і показує, скільки гривень валового прибутку припадає на гривню витрат, що формують собівартість реалізованої продукції.

Чиста рентабельність виробництва

R ПЧ 08 = 3140/321202 = 0,0098

R ПЧ 07 = 0,0279

R ПЧ 06 = 0,0232

Показник чистої рентабельності виробництва показує, скільки гривень чистого прибутку припадає на гривню реалізованої продукції. За аналогією з показниками рентабельності продажів, з двох названих вище показників рентабельності виробничої діяльності більш жорстким тестом прибутковість підприємства є показник чистої рентабельності виробництва, так як при його розрахунку застосовується чистий прибуток підприємства.

Як і щодо інших показників рентабельності в відносин цих можна сказати, що бажаної є їх позитивна динаміка.

У процесі аналізу необхідно вивчити динаміку перерахованих вище показників рентабельності і провести їх порівняння зі значеннями аналогічних коефіцієнтів по галузі, а також з показниками рентабельності конкурентів.

Для аналізованого підприємства розрахунок коефіцієнтів рентабельності зведемо в таблицю:

Таблиця 5.1 Розрахунок коефіцієнтів рентабельності

Показники,%

2007

2008

зміна

Рентабельність сукупного капіталу

3,8

3,1

-0,7

Рентабельність власного капіталу

2,66

0,76

-1,9

Валова рентабельність продажів

34,7

40,7

6,0

Операційна рентабельність продажів

4,09

1,04

-3,5

Чиста рентабельність продажів

1,82

0,58

- 1,24

Валова рентабельність виробництва

53,3

68,8

15,5

Чиста рентабельність виробництва

2,79

0,98

- 1,81

Як видно з розрахунків, показники рентабельності капіталу знаходяться на досить низькому рівні. Заради зростання рентабельності власного капіталу підприємству доводиться жертвувати своєю фінансовою незалежністю (в цьому випадку розмір власного капіталу діє різноспрямовано щодо визначення фінансової незалежності і рентабельності капіталу підприємства). У зв'язку з цим слід зазначити, що для підприємства дуже важливим є вибір оптимального положення, рівноважної точки між фінансовою автономією і рентабельністю власного капіталу.

Що стосується показників рентабельності продажів, то судити про їх значеннях, не маючи даних про значеннях аналогічних показників по галузі, немає сенсу. На підставі розрахунків, проведених в табл. 5.1

Зростання показника операційної рентабельності продажів з одночасним зниженням показника чистої рентабельності продажів в нашому випадку свідчить про збільшення частки податку на прибуток в загальній сумі прибутку підприємства. Така тенденції повинна стати стимулом для керівництва підприємства в частині проведення робіт по мінімізації податкових платежів. Справедливості заради слід зазначити, що можливості підприємства в цьому питанні дуже обмежені. Більш тісний зв'язок цього показника з політикою держави в сфері оподаткування.

Як і у випадку з показниками рентабельності продажів спостерігається зниження показника валової рентабельності виробництва і чистої рентабельності виробництва. Це свідчить про те, що темпи зростання валового і чистого прибутку, відповідно, відстають від темпів зростання собівартості продукції. Що, в свою чергу, може свідчити про те, що підприємством отримано збитки від фінансової та інвестиційної прибутку або ж збільшенні частки податку на прибуток в структурі виручки (збільшенні податкового преса).

6. Аналіз рентабельності організації

При аналізі коефіцієнтів рентабельності найбільш широке поширення набула факторна модель фірми "DuPont". Призначення моделі - визначити фактори, що впливають на ефективність роботи підприємства і оцінити цей вплив. Оскільки існує безліч показників рентабельності, аналітиками цієї фірми обраний один, на їхню думку, найбільш значимий - рентабельність власного капіталу. Для проведення аналізу необхідно змоделювати факторну модель коефіцієнта рентабельності власного капіталу. Схематичне представлення моделі фірми "DuPont" представимо на рис. 2.

Мал. 2. Модифікована схема факторного аналізу фірми "DuPont"

В основу наведеної схеми аналізу закладена наступна детермінована модель:

де Ротд - ресурсоотдача.

З представленої моделі видно, що рентабельність власного капіталу підприємства залежить від трьох чинників першого порядку: чистої рентабельності продажів, ресурсоотдачи та структури джерел коштів, інвестованих в підприємство. Значимість даних показників пояснюється тим, що вони в певному сенсі узагальнюють усі сторони фінансово-господарської діяльності підприємства: перший чинник узагальнює звіт про фінансові результати, другий - актив балансу, третій - пасив балансу. Для проведення факторного аналізу рентабельності підприємства можна використовувати різні прийоми елімінування. Ми використовуємо один з найбільш простих - метод абсолютних різниць.

Для зручності розрахунку впливу факторів на коефіцієнт рентабельності власного капіталу скористаємося допоміжною табл. 6.1.

Таблиця 6.1 Зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу і факторних показників в динаміці

показник

2007

2008

зміна

1. Чиста рентабельність продажів

1,82

0,58

- 1,24

2.ресурсоотдачи

0,623

0,624

0,001

3. Коефіцієнт фінансової залежності

2,342

2,115

-0,227

4. Рентабельність власного капіталу

2,66

0,76

-1,9

Загальна зміна рентабельності власного капіталу склало -1,9 пунктів (значення по рядку 4 графи 4 табл. 15).

Вплив на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу зміни показника чистої рентабельності продажів визначимо за такою формулою:

Зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни показника ресурсоотдачи:

Зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни коефіцієнта фінансової залежності:

Склавши значення зміни показника рентабельності власного капіталу за рахунок кожного фактора одержимо загальну зміну значення коефіцієнта:

Узагальнимо в табл. 6.2 вплив факторів, що впливають на зміну показника рентабельності власного капіталу.

Таблиця 6.2 Зведена таблиця впливу факторів на рентабельність власного капіталу

показники

вплив

1. Чиста рентабельність продажів

-1,809

2. Ресурсоотдачи

0,00136

3. Коефіцієнт фінансової залежності

- 0,0822

Всього (зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу)

- 1,88984

За рахунок зниження коефіцієнта чистої рентабельності продажів показник рентабельності власного капіталу знизився на 1,809 пункту. У цих розрахунках простежується прямоопропорціональная зв'язок між коефіцієнтом фінансової залежності підприємства і зміною рентабельності власного капіталу: зменшення ступеня фінансової залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування призводить до зниження рентабельності власного капіталу.

7. Оцінка ділової активності підприємства

У широкому сенсі ділова активність означає весь спектр зусиль, спрямованих на просування фірми на ринках продукції, праці, капіталу. У контексті аналізу фінансово-господарської діяльності цей термін розуміється в більш вузькому сенсі - як поточна виробнича і комерційна діяльність підприємства.

Ділова активність підприємства проявляється в динамічності її розвитку, досягненні поставлених цілей, ефективному використанні економічного потенціалу, розширенні ринків збуту.

Ділову активність підприємства можна оцінювати як на якісному, так і на кількісному рівні.

Кількісна оцінка та аналіз ділової активності можуть бути здійснені за двома напрямками:

- ступеня виконання плану за основними показниками, забезпечення заданих темпів їхнього зростання;

- рівнем ефективності використання ресурсів підприємства.

Для оцінки рівня ефективності використання ресурсів підприємства, як правило, використовують різні показники оборотності.

Показники оборотності мають велике значення для оцінки фінансового становища компанії, оскільки швидкість обороту коштів безпосередньо впливає на платоспроможність фірми. Крім того, збільшення швидкості обороту коштів, при інших рівних умовах, відображає підвищення виробничо-технічного потенціалу фірми.

На практиці найбільш часто використовуються наступні показники ділової активності.

Коефіцієнт оборотності активів (коефіцієнт трансформації)

За допомогою даного коефіцієнта оцінюється ефективність використання фірмою всіх наявних ресурсів незалежно від джерел їх залучення. Розрахунок цього коефіцієнта здійснюється за формулою:

До об.а.08 = 542102 / Ѕ * (650633 + 679891) = 0,815

До об.а.07 = 1,005

До об.а.06 = 0,98

Коефіцієнт трансформації показує, скільки разів за звітний період відбувається повний цикл виробництва та обігу, що приносить відповідний ефект у вигляді прибутку, або скільки грошових одиниць реалізованої продукції принесла кожна грошова одиниця активів. Цей коефіцієнт варіюється в залежності від галузі, відображаючи особливості виробничого процесу. При порівнянні значення даного показника для різних компаній або для однієї компанії за різні періоди необхідно перевірити, чи забезпечується однаковість в оцінці середньорічної вартості активів. Крім того, слід мати на увазі, що за інших рівних умов показник оборотності активів буде тим вище, чим більше зношені основні фонди підприємства.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

За цим коефіцієнтом судять, скільки разів в середньому протягом звітного періоду дебіторська заборгованість перетворюється в грошові кошти, т. Е. Погашається. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості розраховується шляхом ділення виручки від реалізації продукції на середньорічну вартість чистої дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги:

До об.д.з. 08 = 542102 / Ѕ * (27595 + 36995) = 16,79

До об.д.з. 07 = 7,317

До об.д.з. 06 = 28,61

Цей коефіцієнт порівнюють з середньогалузевими коефіцієнтами, зі значеннями коефіцієнта підприємства за попередні періоди. Крім того, коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості корисно порівнювати з коефіцієнтом оборотності кредиторської заборгованості. Такий підхід дозволяє зіставити умови комерційного кредитування, якими підприємство користується у інших фірм, з тими умовами кредитування, які підприємство надає іншим підприємствам.

Для аналізу оборотності дебіторської заборгованості використовується також показник тривалості обороту дебіторської заборгованості. Його часто називають терміном кредитування. Період оборотності дебіторської заборгованості в днях можна отримати як частка від ділення кількості днів у періоді на коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості:

t об. к. з. 08 = 360 / 16,79 = 21,44

t об. к. з. 07 = 49,2

t об. к. з. 06 = 12,58

Цей показник дає розрахункову кількість днів для погашення кредиту, взятого дебіторами.

Для оцінки ступеня ділової активності підприємства можна також порівнювати терміни погашення дебіторської заборгованості з фактичними термінами, на які надається кредит покупцям. Таким чином можна визначити ефективність механізмів кредитного контролю в компанії, а також отримати уявлення про надійність дебіторів.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості.

Даний коефіцієнт доповнює попередній. Для його розрахунку необхідно розділити собівартість реалізованої продукції на середньорічну вартість кредиторської заборгованості:

До об.к.з. 08 = 321202 / Ѕ * (18928 + 1476) = 31,48

До об.к.з. 07 = 27,004

До об.к.з. 06 = 28,47

Коефіцієнт показує, скільки оборотів необхідно компанії для оплати наявної заборгованості.

Для аналізу оборотності кредиторської заборгованості, так само як і для аналізу дебіторської, використовують показник періоду обороту кредиторської заборгованості:

t об. к. з. 08 = 360 / 31,48 = 11,44

t об. к. з. 07 = 13,33

t об.к.з. 06 = 12,64

Цей показник дає розрахункову кількість днів для погашення кредиту, отриманого від постачальників компанії.

В цілому порядок аналізу оборотності кредиторської заборгованості аналогічний порядку аналізу оборотності дебіторської заборгованості. Коефіцієнт оборотності запасів

Для характеристики ефективності управління запасами використовуються коефіцієнт оборотності запасів і показник тривалості обороту.

Для розрахунку коефіцієнта оборотності запасів необхідно собівартість реалізованої продукції розділити на середньорічну вартість запасів підприємства:

До об.з. 08 = 321202 / Ѕ * (8320 - 0 + 464 550 - 0) = 1,36

До об.з. 07 = 38,7

До об.з. 06 = 28,8

Коефіцієнт показує, скільки оборотів за рік зробили запаси, т. Е. Скільки разів вони перенесли свою вартість на готові вироби.

Показник тривалості обороту запасів можна розрахувати наступним чином:

t об. з. 08 = 360 / 1,36 = 264,7

t об. з. 07 = 0,095

t об.з. 06 = 12,5

Цей показник характеризує період часу, протягом якого запаси перетворюються в реалізовані товари.

Показники оборотності запасів призначені для того, Щоб показати, наскільки успішно адміністрація використовувала ресурси компанії.

Обидва показники бажано порівняти з середньогалузевими значеннями. Корисно також проводити порівняння зі значеннями цих показників за попередні періоди.

В цілому, чим вище коефіцієнт оборотності запасів, а отже, менше період обороту запасів, тим менше коштів пов'язано в цій найменш ліквідній статті оборотних коштів, тим більше ліквідну структуру мають оборотні кошти, і тим стійкіше фінансове становище підприємства (за інших рівних умов).

Слід зазначити, що в деяких випадках збільшення оборотності запасів відображає негативні явища в діяльності підприємства.Наприклад, в разі підвищення обсягу реалізації за рахунок реалізації товарів з мінімальним рівнем прибутку або без такої.

Тривалість операційного циклу

За цим показником визначають, скільки днів в середньому потрібно для виробництва, продажу і оплати продукції підприємства. Іншими словами, протягом якого періоду кошти пов'язані в запасах. Розраховується тривалість операційного циклу наступним чином:

Т об.ц. 08 = 264,7 + 16,79 = 281,49

Т об.ц. 07 = 27,95

Т об.ц. 06 = 25,14

У більшості випадків підприємству необхідно прагнути до зменшення значення даного показника, т. Е. До скорочення тривалості операційного циклу.

Тривалість оборотності оборотного капіталу

Логіка розрахунку цього показника зводиться до наступного: на відміну від тривалості обороту дебіторської заборгованості, яка повинна бути якомога менше, кожне підприємство зацікавлене в тому, щоб тривалість обороту кредиторської заборгованості була більшою. Розглянуті вище положення дозволяють перейти до показника тривалості оборотності оборотного капіталу, яка складається з наступних елементів:

Т об.об.к. 08 = 264,7 + 16,79 - 11,44 = 270,02

Т об.об.к. 07 = 14,62

Т об.об.к. 06 = 12,5

Якщо значення даного показника позитивне, то підприємство відчуває потребу в грошових коштах. Негативне значення показника тривалості обороту оборотного капіталу свідчить про те, що підприємство має в безкоштовному користуванні чужі гроші. Крім розглянутих основних коефіцієнтів ділової активності, часто розраховують також коефіцієнт оборотності основних засобів (або фондовіддачу). Значення даного показника дорівнює частці від ділення обсягу реалізованої продукції на середньорічну вартість основних засобів:

Кф 08 = 1,42

Кф 07 = 1,45

Кф 06 = 1,48

Підвищення фондовіддачі, крім збільшення обсягу реалізованої продукції, може бути досягнуто як за рахунок відносно невисокого питомої ваги основних засобів, так і за рахунок їх більш високого технологічного рівня. Її величина сильно коливається в залежності від особливостей галузі та її капіталомісткості. Однак загальні закономірності тут такі: чим вище фондовіддача, тим нижче витрати. Низький рівень фондовіддачі свідчить або про недостатній рівень реалізації, або про занадто високому рівні вкладень в ці активи.

Розрахуємо основні показники ділової активності для аналізованого підприємства:

Таблиця 7.1 Зведена таблиця коефіцієнтів ділової активності

показник

2006

2007

2008

Коефіцієнт оборотності активів

0,98

1,005

0,815

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

28,61

7,317

16,79

Період оборотності дебіторської заборгованості

12,58

49,2

21,44

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

28,47

27,004

31,48

Період оборотності кредиторської заборгованості

12,64

13,33

11,44

Коефіцієнт оборотності запасів

28,8

38,7

1,36

Тривалість оборотності запасів

28,8

38,7

1,36

Тривалість операційного циклу

25,14

27,95

281,49

Тривалість оборотності оборотного капіталу

12,5

14,62

270,02

Як випливає з розрахунків, умови, на яких підприємство отримує поставки набагато гірше, ніж умови, що надаються підприємством покупцям своєї продукції. Це призводить до того, що приплив грошових коштів від дебіторів менш інтенсивний, ніж від кредиторів. Збереження такої тенденції може призвести до дефіциту грошових коштів на рахунках підприємства. Крім того, звертає на себе увагу те, що у підприємства існують проблеми з реалізацією продукції. Про це свідчить значне перевищення періоду оборотності дебіторської заборгованості над періодом оборотності запасів. Позитивне значення показника тривалості оборотності оборотних коштів свідчить про недостатність у підприємства грошових коштів. Настільки низьке значення коефіцієнта оборотності активів пояснюється "важкої" структурою активів. Сам по собі цей показник мало що говорить про підприємство. Інтерпретація його значення можлива лише при порівнянні з середньогалузевим значенням цього коефіцієнта.

8. Діагностика банкрутства

Відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.92 р № 2343-ХІІ (далі - Закон про банкрутство) під банкрутством розуміють визнану судом нездатність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів тільки за допомогою застосування ліквідаційної процедури.

Діагностика банкрутства являє собою систему цільового фінансового аналізу, спрямованого на виявлення параметрів кризового розвитку підприємства, що генерують загрозу його банкрутства в майбутньому періоді (Бланк І. А. Основи фінансового менеджменту. - К .: Ніка-Центр, 1999. - Т.2 . - С. 276.).

Існує безліч методик проведення діагностики банкрутства, що відрізняються об'єктами спостереження, етапами проведення аналізу, масштабами дослідження, а також набором показників, за допомогою яких проводиться аналіз.

В даний час державними органами розроблений документ, в якому, по суті, викладено новий підхід до методики діагностики банкрутства українських підприємств. Це - Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджені наказом Мінекономіки України від 19.01.2006 р № 14 (далі - Методичні рекомендації, див. Додаток 8).

Слід зазначити, що Методрекомендації № 14 замінили Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.

Проведення оцінки фінансового стану підприємства з позиції неплатоспроможності та наявності ознак банкрутства умовно можна розділити на два етапи. На першому етапі заповнюється таблиця основних показників, які характеризують фінансово-господарський стан підприємства за попередні два роки, в якій зіставляють розрахункові показники з оптимальними значеннями. Потім проводять аналіз наявності або відсутності ознак банкрутства для формування загального уявлення про фінансовий стан підприємства.

На другому етапі проводять аналіз чинників, які призвели до неплатоспроможності підприємства, визначається доцільність санації підприємства.

Аналіз наявності (відсутності) ознак банкрутства проводять за допомогою виявлення:

- ознак фіктивного банкрутства

- ознак доведення до банкрутства

- ознак прихованого банкрутства

Визначення ознак фіктивного банкрутства

Для виявлення ознак фіктивного банкрутства розраховують коефіцієнт покриття, який визначається за формулою:

Кп = ряд. 260 ф.1. / Стр.480 ф.1 + стор. 620 ф. 1

Кп 08 = 277854/4000 + 145866 = 1,85

Кп 07 = 1,87

Кп 06 = 2,56

Також необхідно розрахувати показник валової рентабельності продукції, який визначається пл формулою:

Рент. прод. = Ряд. 050 ф.2 / стр.040 ф.2

Рент. прод. 08 = 220900/321202 = 0,69

Рент. прод. 07 = 0,53

Рент. прод. 06 = 0,47

Пропонується, що нормативне значення коефіцієнта покриття повинно перевищувати 1. У разі коли на підприємстві Кп перевищує одиницю при нульовій або позитивній рентабельності продукції, це може свідчити про наявність ознак фіктивного банкрутства.

Звернемо увагу, що в практиці фінансового аналізу коефіцієнт покриття називають ще коефіцієнтом поточної ліквідності і розраховують його трохи інакше:

До тек. ликв. = Ряд 260 ф.1 / стр. 620 ф. 1

До тек. ликв. 08 = 277854/145866 = 1,9

До тек. ликв. 07 = 2,07

До тек. ликв. 06 = 2,56

Визначення ознак доведення до банкрутства

При виявленні ознак доведення до банкрутства визначають, чи змінився рівень забезпечення зобов'язань кредитів за аналізований період.

Для цього аналізують динаміку зміни наступних показників:

1.Коефіцієнт забезпечення зобов'язань підприємства всіма активами:

До забезпеч. = Ряд. 280 ф.1 / стр.480 ф.1 + стор. 620 ф.1

До забезпеч. 08 = 869363/4000 + 145866 = 5,8

До забезпеч. 07 = 5,5

До забезпеч. 06 = 6,3

2. Коефіцієнт забезпечення зобов'язань підприємства його оборотними активами:

До забезпе. обор. = Стр.260 ф.1 / стр. 480 ф.1 + стр.620 ф.1

До забезпе. обор. 08 = 277854/4000 + 145866 = 1,8

До забезпе. обор. 07 = 1,5

До забезпе. обор. 06 = 1,4

3. Розмір чистих активів

Чистий. акт. = Ряд. 260 ф.1 - (стр.480 ф.1 + стор. 620)

Чистий. акт.08 = 127988

Чистий. акт. 07 = 10213

Чистий. акт. 06 = 90094

Погіршення цих показників свідчить про ознаки доведення підприємства до банкрутства.

Виявлення ознак прихованого банкрутства

Ознаками прихованого банкрутства згідно з Методичними рекомендаціями № 14 є:

· Зменшення розміру, приховування або заниження оцінки майна, яке знаходиться в розпорядженні підприємства;

· Штучне збільшення розміру кредиторської та дебіторської заборгованості;

· Наявність у підприємства штрафів, пені, неустойки, визнаних в судовому порядку, за невиконання умов договорів та недотримання вимог законодавства;

· Збитковість протягом двох років;

· Наявність протягом останніх двох років в суді розпочатих справ, за якими підприємство є відповідачем;

· -напрям інвестицій на неосновну діяльність підприємства;

· Переважання в структурі доходів підприємства доходів від неосновної діяльності;

· Необґрунтоване зменшення штату підприємства;

· Відхилення показників ліквідності від граничних значень.

1) Коефіцієнт Бівера

до Б. = Ряд. 220 ф.2 + стр.260 ф.2 / стр. 480 ф.1 + стор. 620 ф.1

до Б. = 11070/149866 = 0,07

до Б. = 0,05

до Б. = 0,6

У зарубіжній практиці для оцінки ризику банкрутства підприємств в рамках експрес-аналізу фінансового стану підприємства широко використовують також модель відомого західного економіста Е. Альтмана, розроблену ним в 1968 році. Знаменитий Z-рахунок Альтмана являє пятифакторную модель, розраховану за даними про банкрутство 33 американських компаній в 60-х роках. Виникає глибоке сумнів в правомірності прямого застосування показника, розрахованого 30 років тому на вкрай обмеженій вибірці, в українських умовах.

Зіставлення даних, отриманих для ряду країн, показує, що ваги в Z-пакунку сильно різняться не тільки від країни до країни, але і від року до року в рамках однієї країни (можна зіставити висновки Альтмана про положенні підприємств США за 10 років аналізу). Виходить, що Z-методи Альтмана не володіють стійкістю до варіацій у вихідних даних. Статистика, на яку спирається Альтман і його послідовники, можливо, і репрезентативна, але вона не має важливу властивість статистичної однорідності вибірки подій. Іншими словами, підхід Альтмана можна застосовувати тільки як допоміжний інструмент при діагностиці, прогнозуванні банкрутства. Отже, кінцеві висновки повинні робитися тільки після повного аналізу показників, що характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства.

Незважаючи на обмеженість сфери застосування Z-моделі Альтмана, розглянемо все-таки порядок розрахунку цього показника:

де Z-- інтегральний показник рівня загрози банкрутства;

Х1 - відношення власного оборотного капіталу до суми всіх активів підприємства;

Х2 - відношення нерозподіленого прибутку до суми всіх активів;

Х3 - рівень прибутковості активів;

Х4 - коефіцієнт фінансового ризику;

Х5 - коефіцієнт оборотності активів.

Таким чином, формулу розрахунок інтегрального показника рівня загрози банкрутства можна представити таким чином:

Z 08 = 1,5614

Z 07 = 2, 4842

Z 06 = 3,9856

Отже, ми закінчили роботу з розрахунку показників, що характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства. Сподіваємося, що даний матеріал допоможе вам вибрати ділових партнерів і інвестувати кошти в перспективне підприємство, провести діагностику фінансово-господарського стану свого підприємства і зробити свою звітність більш привабливою для інвесторів. У той же час не можна не відзначити, що розглянута методика аналізу при застосуванні на практиці повинна враховувати особливості конкретного підприємства: галузь, в якій воно працює, загальну економічну ситуацію в країні, статус підприємства. Пам'ятайте, що, проводячи аналіз, важливо не просто розрахувати той чи інший показник, важливо зрозуміти його економічну інтерпретацію стосовно конкретної ситуації, конкретного об'єкта аналізу.

...........