• Δ R λp = R λp - R 0
 • Необоротні активи
 • Баланс (Пасив)


 • Дата конвертації12.06.2018
  Розмір66.8 Kb.
  Типкурсова робота

  Аналіз формування і використання прибутку підприємства на матеріалах ВАТ Новосібірскен

  Міністерство освіти і науки Російської Федерації

  Федеральне агентство з освіти

  Державна освітня установа вищої професійної освіти

  «Новосибірський державний технічний університет»

  КУРСОВА РОБОТА

  з навчальної дисципліни «Економічний аналіз»

  по темі: Аналіз формування та використання прибутку підприємства

  (На матеріалах ВАТ «Новосібірскенерго» м Новосибірська)

  Факультет: Бізнесу

  Спеціальність: Фінанси і кредит

  Група: 707

  Виконали: Болдирєва Л. А.

  Перевірив: Кирилов В. Л.

  Новосибірськ 2009

  ЗМІСТ

  ВЕДЕННЯ .................................................................................... 2

  1. ПРИБУТОК ЯК КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ............................................................................ 2

  1.1 Поняття і види прибутку ................................................... .. 2

  1.2 Методика аналізу використання чистого прибутку ................... 2

  2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ВАТ «Новосібірскенерго» ......................................................... ... 2

  2.1 Економічна характеристика ВАТ «Новосібірскенерго» ....... 2

  2.2 Аналіз динаміки показників прибутку .............................. ... 2

  2.3 Аналіз формування чистого прибутку підприємства .. 2

  2.4 Аналіз використання прибутку ВАТ «Новосібірскенерго» ...... 2

  2.5 Шляхи збільшення прибутку на підприємстві ВАТ «Новосібірскенерго» ............................................................... .. 2

  ВИСНОВОК ............................................................................ 2

  Список використаної літератури .................................... .. 2

  ДОДАТОК 2

  ВЕДЕННЯ

  Ринкова економіка визначає конкретні вимоги до системи управління підприємствами. Необхідно більш швидке реагування на зміну господарської ситуації з метою підтримки стійкого фінансового стану і постійного вдосконалення виробництва відповідно до зміни кон'юнктури ринку.

  Підприємство самостійно планує (на основі договорів, укладених зі споживачами і постачальниками матеріальних ресурсів) свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію і необхідність забезпечення виробничого та соціального розвитку. Самостійно планованим показником в числі інших стала прибуток. В умовах ринкової економіки основа економічного розвитку - прибуток, найважливіший показник ефективності роботи підприємства, джерела його життєдіяльності. Однак, не можна вважати, що планування та формування прибутку залишилося виключно в сфері інтересів тільки підприємства. Не меншою мірою в цьому зацікавлені держава (бюджет), комерційні банки, інвестиційні структури, акціонери та інші власники цінних паперів.

  Формування механізму жорсткої конкуренції, непостійність ринкової ситуації, ставили перед підприємством необхідність ефективного використання наявних у його розпорядженні внутрішніх ресурсів, з одного боку, а з іншого, своєчасно реагувати на мінливі зовнішні умови, до яких відносяться: фінансово-кредитна система, податкова політика держави, механізм ціноутворення, кон'юктура ринку, взаємини з постачальниками і споживачами. Внаслідок перерахованих причин змінюються і напрямки аналітичної діяльності.

  Щоб забезпечити високу економічну ефективність виробництва, потрібна державна економічна політика, яка сприяла б формуванню середовища, сприятливого для господарської діяльності і орієнтувало підприємство на максимальне отримання прибутку (доходів).

  Так як, саме держава визначає успішне функціонування підприємства, то проблеми прибутку і рентабельності в даний час дуже актуальні.

  Метою курсової роботи є вивчення теоретичних основ, аналіз формування та використання прибутку організації на матеріалах ВАТ «Новосібірскенерго» як бази для прийняття управлінських рішень щодо її поліпшення.

  Для досягнення поставленої мети поставлені наступні завдання:

  - розкрити теоретичні основи прибутку організацій;

  - обґрунтувати використання сучасних методів аналізу формування і використання прибутку;

  - провести аналіз формування та використання прибутку і факторів, що впливають на неї, по ВАТ «Новосібірскенерго»;

  - дати рекомендації щодо зміни пропорцій у розподілі прибутку і найбільш раціональному її використанню.

  Робота виконана на матеріалах ВАТ «Новосібірскенерго». ВАТ «Новосібірскенерго» - одне з найбільших підприємств Сибіру, ​​що займається виробництвом електричної і теплової енергії.

  У даній роботі проведено теоретичне узагальнення, виконаний аналіз формування та використання прибутку ВАТ "Новосібірскенерго» за 2007-2008 рр. Курсова робота складається з трьох розділів.

  У першому розділі розглянуті різні аспекти стійкості підприємства на основі інформаційної бази підприємства - бухгалтерської звітності ВАТ "Новосібірскенерго".

  У другому розділі проведено аналіз формування та використання прибутку підприємства за 2007-2008 рр. на матеріалах ВАТ "Новосібірскенерго" з урахуванням рівноваги між активами підприємства і джерелами їх формування, запасу фінансової міцності, ліквідності і платоспроможності.

  У третьому розділі запропоновано шляхи вдосконалення управління прибутком ВАТ «Новосібірскенерго» в умовах ринкової економіки.

  Методичною основою роботи з'явилися Законодавчі і нормативні документи РФ, праці вітчизняних і зарубіжних економістів в області теорії і практики управління ефективністю виробництва та прибутку.

  1. ПРИБУТОК ЯК КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  1.1 Поняття і види прибутку

  Прибуток займає одне з центральних місць у загальній системі вартісних показників та важелів управління економікою. Вона є мірилом оцінки діяльності підприємства, джерелом його розвитку, самофінансування, матеріального заохочення праці працівників, виступає джерелом винагороди власникам акцій, паїв в статутному капіталі підприємства, поповнення державного і місцевого бюджетів. Отже, прибуток - це основний багатозначний оціночний показник результатів роботи підприємства в умовах становлення і розвитку ринкового механізму господарювання.

  Прибуток являє собою реальну частину чистого доходу, створеного додатковим працею. Тільки після продажу продукт (робіт, послуг) чистий дохід приймає форму прибутку. Кількість прибутку визначається як різниця між виручкою від господарської діяльності підприємства (після сплати податку на додану вартість, акцизного податку та інших відрахувань з виручки в бюджетні і позабюджетні фонди) і сумою всіх витрат на цю діяльність.

  Отримання прибутку є основною метою діяльності будь-якого господарського суб'єкта. З одного боку, прибуток є показником ефективності діяльності підприємства, тому що вона залежить в основному від якості роботи підприємства, підвищує економічну зацікавленість його працівників в найбільш ефективному використанні ресурсів, тому що прибуток - основне джерело виробничого і соціального розвитку підприємства. З іншого боку, вона служить найважливішим джерелом формування державного бюджету. Таким чином, в зростанні сум прибутку зацікавлені як підприємство, так і держава.

  Розглядаючи сутність прибутку, слід зазначити такі її характеристики [1]:

  1. Прибуток являє собою форму доходу підприємця, що здійснює певний вид діяльності. Ця найбільш проста форма вираження прибутку є разом з тим недостатньою для її повної характеристики, так як в деяких випадках активна діяльність в будь-якій сфері може і не бути пов'язаною з отриманням прибутку.

  2. Прибуток є формою доходу підприємцям теля, що вклав свій капітал з метою досягнення певного комерційного успіху.

  3. У процесі ведення бізнесу підприємець внаслідок своїх невдалих дій або об'єктивних причин зовнішнього характеру може не тільки втратити очікуваного прибутку, а й повністю або частково втратить вкладений капітал. Тому прибуток є в певній мірі і платою за ризик здійснення підприємницької діяльності.

  4. У кількісному вираженні прибуток є залишковим показником, що представляє собою різницю між сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення підприємницької діяльності.

  5. Чи є вартісним показником, вираженим у грошовій формі. З урахуванням розглянутих основних характеристик прибутку її поняття в найбільш узагальненому вигляді може бути сформульовано таким чином: «Прибуток являє собою виражений у грошовій формі чистий дохід підприємця на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення підприємницької діяльності, що представляє собою різницю між сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення цієї діяльності ». Систематизація прибутку, проведена лише по найбільш важливим класифікаційними ознаками, наведена в таблиці 1.1.

  Таблиця 1.1 - Систематизація видів прибутку пре дпріятія за основними класифікаційними ознаками

  ознаки класифікації

  прибутку підприємства

  Види прибутку за відповідними

  ознаками класифікації

  1.Істочнікі формування прибутку, які використовуються в її обліку

  а) Прибуток від реалізації продукції

  б) Прибуток від реалізації майна

  в) Прибуток від позареалізаційних операцій

  2. Джерела формування прибутку за основними видами діяльності підприємства

  а) Прибуток від операційної діяльності

  б) Прибуток від інвестиційної діяльності

  в) Прибуток від фінансової діяльності

  3. Склад елементів, що формують прибуток

  а) Маржинальний прибуток

  б) Балансова або валовий прибуток

  в) Чистий прибуток

  4. Характер оподаткування прибутку

  а) Оподатковуваний прибуток

  б) Прибуток, який не підлягає оподаткуванню

  5. Характер інфляційної «очищення» прибутку

  а) Прибуток номінальна

  б) Прибуток реальна

  6. Даний період формування прибутку

  а) Прибуток попереднього періоду

  б) Прибуток звітного періоду

  в) Прибуток планового періоду

  7. Регулярність формування прибутку

  а) Регулярно формована прибуток

  б) Надзвичайна прибуток

  8. Характер використання прибутку

  а) Капіталізована прибуток

  б) Спожита (розподілена) прибуток

  9. Значення підсумкового результату господарювання

  а) Позитивна прибуток

  б) Негативна прибуток (уби ток)

  В обох випадках під прибутком розуміється результат господарювання по основній виробничо-збутової діяльності підприємства.Основною метою фінансового аналізу є розробка і прийняття обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності діяльності господарюючого суб'єкта. В аналізі використовуються наступні показники прибутку:

  - балансовий прибуток;

  - прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг);

  - прибуток від іншої реалізації;

  - позареалізаційні результати (доходи і витрати від позареалізаційних операцій);

  - оподатковуваний прибуток;

  - чистий прибуток.

  Балансовий прибуток являє собою частину балансового прибутку, яка служить базою для розрахунку податку, що підлягає внесенню до бюджету. В процесі аналізу визначається склад балансового прибутку, її структура, динаміка і виконання плану за аналізований період. При вивченні динаміки і виконання плану балансового прибутку застосовують метод порівняння: порівняння показників звітного періоду з попереднім в першому випадку і порівняння фактичних показників звітного періоду з плановими. На зміну балансового прибутку впливають багато факторів. Кількісно можна виміряти чинники першого, другого і третього порядків.

  До факторів першого порядку відносяться зміни:

  · Прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

  · Прибутку від іншої реалізації;

  · Позареалізаційних фінансових результатів.

  У свою чергу прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) залежить від наступних факторів:

  · Обсягу реалізованої продукції;

  · Структури реалізованої продукції;

  · Повної собівартості реалізованої продукції;

  · Цін на реалізовану продукцію.

  Ці фактори відносяться до факторів другого порядку балансового прибутку. Більш детально і наочно фактори трьох рівнів представлені на малюнку 1 [2].

  Малюнок 1. Структурно-логічна схема факторної системи балансового прибутку

  При розрахунку впливу чинників першого порядку на балансовий прибуток використовується адитивна факторну модель:

  , Де (1)

  ПБ - балансовий прибуток;

  ПР - прибуток від реалізації товарів;

  ПП - прибуток від іншої реалізації;

  ВР - позареалізаційні результати.

  Кількісне зміна кожного фактора одно впливу цього фактора на зміну балансового прибутку.

  Чистий прибуток - сума прибутку, яка залишається в розпорядженні підприємства після сплати всіх податків, економічних санкцій та інших обов'язкових відрахувань. Чистий прибуток є одним з найважливіших економічних показників, що характеризують кінцеві результати діяльності підприємства. Кількісно вона являє собою різницю між сумою прибутку до оподаткування і сумою внесених до бюджету податків з прибутку, економічних санкцій та інших обов'язкових платежів підприємства, що покриваються за рахунок прибутку. Величина суми чистого прибутку залежить від факторів зміни прибутку до оподаткування і факторів, що визначають питому вагу чистого прибутку в загальній її сумі, а саме частки податків, економічних санкцій та ін. (Малюнок 2).

  Малюнок 2. Залежність величини суми прибутку від різних факторів

  Для підвищення ефективності виробництва дуже важливо, щоб при розподілі прибутку була досягнута оптимальність у задоволенні інтересів держави, підприємства і працівників. Керівництво підприємства прагне направити велику суму прибутку на розширення виробництва, працівники зацікавлені в підвищенні їх частки у використанні прибутку, а держава прагне отримати якомога більше прибутку в бюджет. У процесі аналізу необхідно вивчити фактори зміни величини оподатковуваного прибутку, суми виплачених дивідендів, відсотків, податків з прибутку, відрахувань у фонди підприємства. Основними джерелами інформації при аналізі фінансових результатів прибутку служать накладні на відвантаження продукції, дані аналітичного бухгалтерського обліку за рахунками результатів, фінансова звітність ф.2 «Звіт про фінансові результати», а також відповідні таблиці плану підприємства.

  1.2 Методика аналізу використання чистого прибутку

  У процесі аналізу необхідно вивчити дані про використання чистого прибутку в динаміці і з'ясувати чинники, що визначають розподіл прибутку. Подальший аналіз повинен показати, наскільки і за рахунок яких чинників змінилася величина основних напрямків використання прибутку. Основними факторами, що визначають розмір капіталізованої і споживаної прибутку, можуть бути [3]:

  · Зміна суми чистого прибутку (ПП);

  · Зміна частки відповідного напряму використання чистого прибутку (Дотч):


  (2)

  Способом абсолютних різниць можна розрахувати, як змінювалася сума відрахувань до відповідного фонду за рахунок:

  а) частки відрахувань від чистого прибутку

  (3)

  б) суми чистого прибутку

  (4)

  Знаючи чинники зміни чистого прибутку, можна визначити їх вплив на розмір спожитої і капіталізованого прибутку. Для цього приріст чистого прибутку за рахунок кожного фактора потрібно помножити на фактичну частку відповідного напряму використання прибутку:

  (5)

  Отримані результати покажуть внесок кожного фактора у формування суми капіталізованої і спожитої прибутку.

  Капіталізація чистого прибутку дозволяє розширювати діяльність організації за рахунок власних, більш дешевих джерел фінансування. При цьому знижуються фінансові витрати організації на залучення додаткових джерел, на випуск нових акцій. Зберігається також колишня система контролю за діяльністю організації, оскільки число власників не збільшується. Розміри капіталізації чистого прибутку дозволяють оцінити не тільки темпи зростання власного капіталу організації, а й через розкриття структури чинника цього зростання оцінити запас фінансової міцності таких важливих показників, як рентабельність продажів, оборотність всіх активів.

  В основі такого аналізу лежать факторні моделі рентабельності, які розкривають, найважливіші причинно-наслідкові зв'язки показників фінансового стану підприємства та фінансових результатів. Показники рентабельності є важливими характеристиками факторної середовища формування прибутку підприємств.

  Основні показники рентабельності можна об'єднати в такі групи:

  1) показники рентабельності капіталу (активів)

  2) показники рентабельності продукції

  3) показники, розраховані на основні потоки готівкових коштів.

  Показники рентабельності характеризують фінансові результати і ефективність діяльності підприємства. Вони вимірюють прибутковість підприємства з різних позицій.

  Перша група показників рентабельності формується як відношення прибутку до різних показників авансованих коштів, з яких найбільш важливими є: всі активи підприємства; інвестиційний капітал (власні кошти + довгострокові зобов'язання); акціонерний (власний) капітал.

  Дані показники специфічні тим, що відповідають інтересам всіх учасників бізнесу підприємства. Наприклад, адміністрацію підприємства цікавить віддача (прибутковість всіх активів (всього капіталу)); власників і засновників - прибутковість акцій і т.д.

  Друга група показників формується на основі розрахунку рівнів рентабельності за показниками прибутку, відображаються звітності підприємства.

  Дані показники характеризують прибутковість продукції базисного (К 0) і звітного (К 1) періодів. Наприклад, рентабельність продукції за прибутком від реалізації

  Третя група показників рентабельності формується аналогічно першої та другої груп, однак замість прибутку в розрахунок приймається чистий приплив грошових коштів.

  Дані показники дають уявлення про ступінь можливості підприємства розплатитися з кредиторами, позичальниками і акціонерами грошовими коштами в зв'язку з використанням має місце грошового потоку. За допомогою перерахованих вище показників рентабельності можна проаналізувати ефективність використання активів підприємства.

  На рівень і динаміку показників рентабельності впливає вся сукупність виробничо-господарських факторів:

  Рентабельність активів тим вище, чим вище прибутковість продукції, чим вище віддача необоротних активів і швидкість обороту оборотних активів, чим нижче загальні витрати на 1 рубль продукції і питомі витрати за економічними елементами (засоби праці, матеріалів, праці).

  Таблиця 1.2-Вихідні дані для аналізу рентабельності

  показники

  Услов.

  позначення

  базисний

  рік

  звітний

  рік

  Відхи-вати

  Початкові дані

  1. Виручка від реалізації, тис. Руб.

  N

  2.Трудовие ресурси

  а) виробничий персонал, чол.

  Т

  б) оплата праці з нарахуваннями, тис.руб.

  U

  3. Матеріальні витрати, тис.руб.

  М

  4. Необоротні активи

  а) величина необоротних активів, тис. руб.

  F

  б) амортизація, тис. руб.

  А

  5. Оборотні кошти, тис. Руб.

  Е

  Розрахункові показники

  Собівартість продукції, тис. Руб.

  S =

  U + M + A

  Прибуток від реалізації, тис. Руб.

  P = NS

  Рентабельність капіталу (підприємства)

  R = P

  (F + E)

  Розрахунки для трехфакторной моделі

  Фактор 1. Прибутковість продукції

  P / N

  Фактор 2. Фондомісткість (капіталомісткість) продукції

  F / N

  Фактор 3. Оборотність оборотних активів

  Е / N

  Фактор 1. - Прибутковість продукції. Показує, скільки прибутку припадає на1 рубль реалізованої продукції.

  Зростання рентабельності продукції, є наслідком росту цін при постійних витратах на виробництво реалізованої продукції, або зниження витрат на виробництво при постійних цінах. У звітному році попит на продукцію підприємства не знизився.

  Фактор 2.- Фондомісткість продукції. Зниження фондомісткості, свідчить про підвищення ефективності використання основних фондів і веде до економії капітальних вкладень, веде до відносного скорочення потреби підприємства в засобах праці. Сума цієї економії (додаткового вкладення) виводиться множенням величини зниження (збільшення) фондомісткості продукції на суму виручки за аналізований період. Зростання фондовіддачі є найважливішим чинником поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства.

  Фактор 3. - оборотність оборотних активів. Показує скільки відбувається оборотів за звітний період. Прискорення оборотності оборотних коштів (активів) зменшує потребу в них, дозволяє підприємствам вивільняти частину оборотних коштів або для невиробничих або довгострокових виробничих потреб підприємства, або для додаткового випуску продукції. В результаті прискорення обороту потрібно менше запасів сировини, матеріалів, палива, вивільняються і грошові ресурси, раніше вкладені в ці запаси.

  Спочатку знаходяться значення рентабельності для базисного і звітного років:

  R =

  Таким чином, дізнаємося приріст рентабельності за звітний період:

  ΔR = R 1 - R 0

  Розглянемо, який вплив на цю зміну надали різні фактори.

  1. Розглянемо вплив зміни фактора прибутковості продукції.

  Розрахуємо умовну рентабельність по прибутковості продукції за умови, що змінилася тільки рентабельність продукції, а значення всіх факторів залишилися на рівні базисних:

  R λp =

  Виділяємо вплив фактора прибутковості продукції:

  Δ R λp = R λp - R 0

  2. Розглянемо впливу зміни фондомісткості.

  Розрахуємо умовну рентабельність по фондомісткості за умови, що змінилися два фактора - рентабельність продукції і фондомісткість, а значення, що залишився третього чинника збереглося на рівні базису:

  R λF =

  Δ R λF = R λF - R λp

  3. Розглянемо вплив оборотності оборотних активів.

  Розрахуємо рентабельність для звітного періоду. ЇЇ можна розглядати як умовну рентабельність за умови, що змінилися значення всіх трьох чинників: рентабельність продукції, фондомісткості і оборотності оборотних активів.

  Δ R λE = R 1 - R λF

  2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ВАТ «Новосібірскенерго»

  2.1 Економічна характеристика ВАТ «Новосібірскенерго»

  Дослідження проведено на матеріалах ВАТ «Новосібірскенерго». Основним видом діяльності товариства є виробництво електричної та теплової енергії. Енергокомпанія була створена в квітні 1931 р в 1993 перетворена у відкрите акціонерне товариство. До складу генеруючих потужностей енергосистеми входять п'ять теплових електричних станцій: ТЕЦ-2, ТЕЦ-3, ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 в Новосибірську і Барабинская ТЕЦ. У структурі енергокомпанії 2 філії: «Генерація» і «Локальні котельні». Крім того, створено ряд дочірніх компаній, профільованих за видами діяльності. Загальна чисельність персоналу групи компаній ВАТ «Новосібірскенерго» - 9 343 людини.

  Станом на 31.12.2008р статутний капітал Товариства становить 160 648 070 руб. Він розділений на 13 519 075 звичайних акцій номінальною вартістю 10 рублів кожна і 2 545 732 привілейованих акцій типу А номінальною вартістю 10 рублів кожна.

  Вищим органом управління компанією є її загальні збори акціонерів.

  Для того, щоб найбільш повно відобразити фінансовий стан ВАТ «Новосібірскенерго», розглянемо показники структури активів і капіталу підприємства за 2 роки. Валюта балансу ВАТ «Новосібірскенерго» з часом змінилася. У 2008р., В порівнянні з 2007 р, валюта балансу зросла, причому за активами значно (таблиця 2.1).

  В активах балансу значних змін за 2007 - 2008 рр. в сторону зростання зазнала короткострокова дебіторська заборгованість, що говорить про

  Таблиця 2.1-Агрегований баланс ВАТ «Новосібірскенерго» за 2007 - 2008 рр.

  показник

  2007 р

  2008 р

  зміни

  сума,

  тис. руб.

  сума,

  тис. руб.

  сума,

  тис. руб.

  Необоротні активи

  14 108 778

  15 886 844

  1 778 066

  Оборотні активи, запаси

  1 131 530

  1 114 280

  -17 250

  в т. ч. ПДВ

  44 039

  24 835

  -19 204

  Довгострокова дебіторська заборгованість

  32 580

  -

  -32 580

  Короткострокова дебіторська заборгованість

  1 937 612

  4 056 925

  2 119 313

  в т. ч. кошти

  12 507

  18 416

  5 909

  інші оборотні активи

  1 871 761

  3 342 333

  1 470 572

  Баланс (Актив)

  10 109 360

  24 400 381

  14 291 021

  Капітал та резерви

  13 568 351

  13 709 360

  141 009

  Довгострокові зобов'язання

  2 334 459

  4 143 427

  1 808 968

  Короткострокові зобов'язання

  3 179 452

  6 547 595

  3 368 143

  в т. ч. позики

  2 250 017

  4 408 202

  2 158 185

  кредиторська заборгованість

  898 942

  2 090 345

  1 191403

  Баланс (Пасив)

  19 082 261

  24 400 381

  5 318 120

  про необхідність освоєння більш ефективної системи управління розрахунками з покупцями.

  У той же час збільшилася сума необоротних активів, але скоротилися запаси.

  Серед пасивів особливе зміна зазнав позиковий капітал, в основному, за рахунок збільшення кредиторської заборгованості і позик. Також збільшився власний капітал, придбавши позитивний результат.

  Рентабельність - це відносний показник, що визначає рівень прибутковості підприємства. Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, комерційної, інвестиційної); вони більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або спожитими ресурсами. Ці показники використовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні.

  Рентабельність діяльності ВАТ «Новосібірскенерго» характеризується системою показників, серед них:

  1. Рентабельність продажів;

  2. Рентабельність активів;

  3. Рентабельність власного капіталу.

  Рентабельність продажів розраховується відношенням прибутку від продажів, або чистого прибутку, або чистого грошового потоку на суму отриманої виручки або товарообігу, тобто скільки прибутку має підприємство з рубля продажів.

  Рентабельність активів визначається як відношення річної суми балансового прибутку до середньорічної вартості активів.

  Рентабельність власного капіталу визначається як відношення річної суми балансового прибутку до середньорічної вартості власного капіталу.

  У Росії рентабельність продажів підприємств торгівлі вважається низькорентабельною, якщо коефіцієнт знаходиться від 1 до 5%, среднерентабельним при коефіцієнті від 5 до 20% і високорентабельним при коефіцієнті від 20 до 30%.

  Таблиця 2.2-Рентабельність діяльності ВАТ «Новосібірскенерго» за 2006-2008 рр.,%

  Розглянувши показники рентабельності, стало ясно, що рентабельність продажів є среднерентабельним показником з 2008 р Рентабельність сукупних активів Товариства, що характеризує ефективність вкладення коштів у виробництво, за підсумками 2008 року склала 0,61% (1,32% в 2007р.). Рентабельність власного капіталу, що характеризує ефективність використання капіталу, інвестованого власниками, станом на 31.12.2008 року склала 1,08% (1,85% в 2007р.). Таким чином, динаміка показників прибутковості свідчать про зниження ефективності фінансово-господарської діяльності Компанії за 2008 рік за рахунок збитків від іншої діяльності.

  2.2 Аналіз динаміки показників прибутку

  Для аналізу і оцінки рівня і динаміки показників прибутку складається таблиця (табл. 2.3), в якій використовуються дані бухгалтерської звітності організації з форми N ° 2.

  За підсумками діяльності за 2008 рік реалізовано продукції (робіт, послуг) в обсязі 14 382 192 тис.руб., Що на 2 934 014 тис.руб., Або на 25,6% перевищує аналогічний показник 2007 року.

  За підсумками 2008 року прибуток від продажів склала 1 106 250 тис. Руб., Збільшившись по відношенню до аналогічного показника минулого року на 719 900 тис.руб. (Практично в три рази). Збільшення прибутку від продажів головним чином обумовлено більш високими темпами зростання виручки від реалізації продукції над темпами приросту її собівартості, про що свідчить зниження витрат на 1 карбованець реалізованої продукції з 96,6 копійок за 2007 рік до 92,3 копійок в 2008 році.

  В цілому, через значне зростання прибутку від продажів у звітному періоді спостерігається збільшення показника рентабельності продажів - ключового показника, що характеризує ефективність виробничої діяльності: з 3,4% в 2007 році до 7,7% в 2008 році.

  Таблиця 2.3-Динаміка показників фінансових результатів діяльності ВАТ «Новосібірскенерго» за 2007-2008 рр.

  показники

  Звітний період

  Аналогічний період минулого року

  Звітний у% до попереднього періоду

  1.Виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, послуг, тис. Руб.

  14 382 192

  11 448 178

  125,63%

  2. Собівартість (виробнича) реалізація товарів, продукції, робіт, послуг, тис. Руб.

  13 275 942

  11 061 828

  120%

  3. Валовий дохід, тис. Руб.

  1 106 250

  386 350

  286,5%

  4.Расходи періоду (комерційні, управлінські), тис. Руб.

  -

  -

  -

  5. Прибуток (збиток) від реалізації, тис. Руб.

  1 106 250

  386 350

  286,5%

  6. Рентабельність продажів

  7,69%

  3,37%

  -

  7. Відсотки до отримання, тис. Руб.

  691 534

  96 727

  614,9%

  8. Відсотки до сплати, тис. Руб.

  926 792

  327 073

  183,4%

  9. Доходи від участі в інших організаціях, тис. Руб.

  39 997

  65 359

  -38,8%

  10. Інші доходи, тис. Руб.

  2 563 943

  1 934 691

  32,5%

  11. Інші витрати, тис. Руб.

  3 046 365

  1 732 201

  75,9%

  12. Прибуток (збиток) від іншої діяльності, тис. Руб.

  -677 683

  37 503

  -

  13. Прибуток до оподаткування, тис. Руб.

  428 567

  423 853

  101%

  14. Податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі, тис. Руб.

  280 467 108

  172 361

  62,7%

  15. Нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду, тис. Руб.

  148100

  251 492

  -41,1%

  Сальдований результат від інших доходів і витрат (з урахуванням відсотків до отримання та сплати) за 2008 рік виражається в отриманні збитку в розмірі 677 683 тис.руб., В той в час як в минулому році від іншої діяльності було отримано прибуток у сумі 37 503 тис. руб. На значне перевищення витрат над доходами головним чином вплинуло збільшення витрат на благодійність з 127 954 тис.руб. за 2007 рік до 418 185 тис.руб. в звітному році (на 290 231 тис.руб.), а також виникнення витрат за операціями перерахунку в іноземній валюті (курсові різниці) в розмірі 623 024 тис.руб.

  Прибуток до оподаткування під впливом усіх перелічених вище чинників за 2008 рік в сукупності склала 428 567 тис.руб., Що на 4 714 тис.руб. більше, ніж в 2007 році. Однак суттєве збільшення податку на прибуток та інших аналогічних обов'язкових платежів до бюджету відносно минулого року на 108 106 тис.руб. (На 62,7%) в кінцевому підсумку визначило зниження обсягу чистого прибутку відносно минулого року на 103 392 тис.руб. Якщо за 2007 рік сума податку на прибуток та інших аналогічних зобов'язань становила 172 361 тис.руб., То за підсумками звітного періоду вона склала 280 467 тис.руб.

  Таким чином, динаміка показників прибутку свідчать про зниження ефективності фінансово-господарської діяльності Компанії за 2008 рік за рахунок збитків від іншої діяльності.

  Зміни в структурі прибутку звітного періоду характеризуються даними таблиці 2.4.

  Таблиця 2.4-Структура прибутку

  показники

  Звітний період

  Аналогічний період минулого року

  відхилення

  (+, -)

  Прибуток (збиток) звітного періоду-всього в%

  100%

  100%

  -

  В тому числі:

  а) прибуток (збиток) від реалізації

  258%

  91%

  167%

  б) від фінансових операцій

  -55%

  -54%

  -1%

  в) від іншої реалізації

  -

  -

  -

  г) від фінансово-господарської діяльності

  100%

  100%

  -

  д) від позареалізаційних операцій

  -103%

  63%

  -166%

  е) чистий прибуток

  34,5%

  59,3%

  -24,8%

  Як випливає з даних табл. 2.4, в звітному періоді відбулися негативні зміни в структурі прибутку. Зменшилася частка прибутку від позареалізаційних операцій. Зменшилася також проти попереднього періоду частка прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства (чистий прибуток).

  2.3 Аналіз формування чистого прибутку підприємства

  Чистий прибуток є одним з найважливіших економічних показників, що характеризують кінцеві результати діяльності підприємства. Кількісно вона являє собою різницю між сумою прибутку до оподаткування і сумою внесених до бюджету податків з прибутку, економічних санкцій та інших обов'язкових платежів підприємства, що покриваються за рахунок прибутку. Розрахунок суми чистого прибутку наведено в таблиці 6.

  Її величина залежить від факторів зміни прибутку до оподаткування і факторів, що визначають питому вагу чистого прибутку в загальній її сумі, тобто від частки податків і економічних санкцій.

  Щоб визначити зміну суми чистого прибутку за рахунок факторів першої групи, необхідна зміна загальної суми прибутку за рахунок кожного фактора помножити на плановий (базовий) питома вага чистого прибутку в загальній її сумі:

  ΔЧП = ΔПxixУдЧПо

  де ΔПxi - зміна загального обсягу прибутку за рахунок кожного фактора;

  УдЧПо - плановий (базовий) питома вага чистого прибутку в загальній сумі.

  Зміна чистого прибутку за рахунок другої групи факторів розраховується множенням приросту питомої ваги i-го фактора (податків, санкцій, відрахувань) в загальній сумі прибутку до оподаткування на фактичну її величину у звітному періоді:

  ΔЧП = П1x (-ΔУдxi)

  де П1 - фактичну величина прибутку в звітному періоді;

  (-ΔУдxi) - приріст питомої ваги i-го фактора (податків, санкцій, відрахувань) в загальній сумі прибутку до оподаткування.

  Сума чистого прибутку зменшилася в 2008 році на 103 392 тис.руб., Або на 24,78%.

  Таблиця 2.5-Визначення впливу факторів на зміну суми чистого прибутку

  показник

  Сума, тис.руб.

  Питома вага в прибутку до оподаткування,%

  2007

  2008

  +, -

  2007

  2008

  +, -

  1. Прибуток звітного періоду до оподаткування

  423 853

  428 567

  +

  4714

  100

  100

  -

  2. Податки з прибутку

  172 361

  280467

  + 108 106

  40,66

  65,34

  + 24,68

  3. Чистий прибуток звітного періоду (п.1 - п.2)

  251 492

  148 100

  -

  103 392

  59,34

  34,56

  -

  24,78

  2.4 Аналіз використання прибутку ВАТ «Новосібірскенерго»

  Відповідно до діючого положення прибуток, отриманий організацією, розподіляється наступним чином. Перш за все з неї вноситься податок до бюджетів (федеральний, суб'єктів РФ і місцеві). Для визначення прибутку, що обкладається податком, прибуток звітного року зменшується на суму: доходів у вигляді дивідендів, відсотків, отриманих по акціях, облігаціях та інших цінних паперів, що належать підприємству; доходів, отриманих від пайової участі в діяльності інших підприємств, крім доходів, отриманих за межами Російської Федерації; доходів грального бізнесу і відеосалонів; прибутку від посередницьких операцій, страхової діяльності, окремих банківських операцій; прибутку від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва; пільг, наданих відповідно до чинного законодавства.

  У процесі аналізу необхідно вивчити дані про використання чистого прибутку в динаміці і з'ясувати чинники, що визначають розподіл прибутку (таблиця 2.6).

  Таблиця 2.6 - Дані про розподіл чистого прибутку БКУТП Оптова база «Бакалія» за 2006-2007 рр., Тис. Руб.

  показник

  Значення показника

  Значення показника,

  2007 р

  Частка,%

  2008 р

  Частка,%

  1. Чистий прибуток звітного періоду

  251 492

  100

  148 100

  100

  2. Розподіл прибутку:

  - дивідендні виплати

  51 818

  20,6

  42 726

  28,8

  - до резервного фонду

  12 575

  5

  7 405

  5

  - інвестиційна діяльність

  187 110

  74,4

  98 043

  66,2

  Наведені дані показують, що в ВАТ «Новосібірскенерго» в 2007 рр. на виплату дивідендів використано 20,6% прибутку, на створення резервів 5%, на інвестиційні програми 74,4%; в 2007 рр. відповідно 28,8%, 5% і 66,2%. Таким чином, виплати дивідендів збільшилися, а на інвестиційні програми скоротилися.

  Факторний аналіз рентабельності

  Табліца2.7 - Вихідні дані для аналізу рентабельності

  показники

  Услов. позначення

  базисний

  рік

  Звітній рік

  Відхи-вати

  Початкові дані

  1. Виручка від реалізації, млн. Руб.

  N

  11 448

  14 382

  +2 934

  2.Трудовие ресурси

  а) виробничий персонал, чол.

  Т

  9 343

  9 343

  -

  б) оплата праці з нарахуваннями, млн.руб.

  U

  5 653

  6 560

  +907

  3. Матеріальні витрати, млн.руб.

  М

  5 258

  6 617

  +1 359

  4. Необоротні активи

  а) величина необоротних активів, млн. руб.

  F

  13 958

  15 788

  +1 778

  б) амортизація, млн. руб.

  А

  150

  98

  -52

  5. Оборотні кошти, млн. Руб.

  Е

  4 973

  8 513

  +3 540

  Розрахункові показники

  Собівартість продукції, млн. Руб.

  S =

  U + M + A

  11 061

  13 275

  +2 214

  Прибуток від реалізації, млн. Руб.

  P = NS

  387

  1 107

  +720

  Рентабельність капіталу (підприємства)

  R = P

  (F + E)

  0,02

  0,045

  +0,025

  Розрахунки для трехфакторной моделі

  Фактор 1. Прибутковість продукції

  P / N

  0,034

  0,077

  +0,043

  Фактор 2. Фондомісткість (капіталомісткість) продукції

  F / N

  1,219

  1,098

  -0,121

  Фактор 3. Оборотність оборотних активів

  Е / N

  0,434

  0,592

  +0,158

  Спочатку знайдемо значення рентабельності для базисного і звітного років:

  Для базисного:

  R 0 =

  Для звітного року:

  R 1 =

  Таким чином, дізнаємося приріст рентабельності за звітний період:

  ΔR = 0,045 - 0,02 = 0,025 (2,5%)

  Розглянемо, який вплив на цю зміну надали різні фактори.

  1. Розглянемо вплив зміни фактора прибутковості продукції.

  R λp =

  Виділяємо вплив фактора прибутковості продукції:

  Δ R λp = 0,047 - 0,02 = 0,027 (27%)

  2. Розглянемо впливу зміни фондомісткості.

  R λF =

  Δ R λF = 0,05 - 0,047 = 0,003 (2,3%)

  3. Розглянемо вплив оборотності оборотних активів.

  Δ R λE = 0,045 - 0,05 = -0,005 (-0,5%)

  Отже: ΔR = R 1 -R 0 = Δ R λp + Δ R λF + Δ R λE = 0,027 + 0,003-0,005 = 0,025 (2,5%)

  Висновок: З даних табл.2.7 видно, що прибутковість продукції збільшилася на 0,043, тобто збільшився прибуток, яку підприємство має з кожної гривні реалізації продукції.

  Фондомісткість знизилася в порівнянні з минулим роком на 0,121. Це свідчить про підвищення ефективності використання основних засобів і веде до економії капітальних вкладень.

  Оборотність оборотних активів збільшилася в порівнянні з минулим роком на 0,158 раз. Збільшення оборотності оборотних активів сприяє зниженню потреби в збільшенні запасів сировини, матеріалів, і прискорює вивільнення грошових коштів, раніше вкладених в ці запаси.

  Таким чином, приріст рентабельності за звітний період становить 2,5%. Вплив на цю зміну надали фактори: прибутковість продукції на 4,7%, фондомісткість на 5%, і оборотність оборотних активів на -0,5%.

  2.5 Шляхи збільшення прибутку на підприємстві ВАТ «Новосібірскенерго»

  Аналіз використання прибутку підприємством ВАТ «Новосібірскенерго» показав, як розподілялися кошти на виплату дивідендів і на інвестиційні проекти. На підприємстві велика частина прибутку була спрямована на інвестиційну діяльність, що спричинило за собою збільшення можливості зростання товарообігу і прибутку.

  Для підвищення ефективності виробництва фірми дуже важливо, щоб була чітко відпрацьована податкова політика, а податки повинні бути чіткими і стабільними. Саме стабільність призведе до збільшення прибутку (доходу) підприємства. Якщо держава обкладає підприємства високими податками, то це не стимулює розвиток виробництва, і, як результат надходження коштів до бюджету. Отже, необхідне вдосконалення податкової політики, вона нестабільна і дуже складна.

  Таким чином, для збільшення позитивного результату на підприємстві ВАТ «Новосібірскенерго» пропонується розробити заходи, що забезпечують:

  1. Основними джерелами збільшення суми прибутку є збільшення обсягу реалізації продукції, зниження її собівартості, підвищення якості товарної продукції, реалізація її на більш вигідних ринках збуту.

  2. Проведення масштабної і ефективної політики в галузі підготовки персоналу, що являє собою особливу форму вкладення капіталу.

  3. Підвищення ефективності діяльності підприємства по збуту продукції. Перш за все, необхідно більше уваги приділяти підвищенню швидкості руху оборотних коштів, скорочення всіх видів запасів, домагатися максимально швидкого просування готових виробів від виробника до споживача.

  4. Так само не останню роль займає збільшення обсягу виробництва виконуваних робіт за рахунок більш повного використання виробничих потужностей підприємства.

  5. Скорочення витрат на виробництво за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, економічного використання сировини, матеріалів, обладнання.

  6. Застосування найсучасніших механізованих і автоматизованих засобів для виконання робіт.

  Виконання цих пропозицій значно підвищить одержуваний прибуток на підприємстві.

  Прибуток повинна бути настільки вагомою, щоб забезпечувати всі розширене відтворення, рішення що стоять перед підприємством завдань. У сучасний період ринкова конкуренція повинна бути більш жорсткою, але не за рахунок фактора ціни, а в результаті появи більш витончених, тонких методів і форм суперництва підприємств на ринку. Необхідно, щоб підприємство набагато більше часу приділяло таким сферам, як реалізація і збут продукції, так як потреби і запити споживачів стають надзвичайно індивідуалізованими, а ринки дуже різноманітними за своєю структурою.

  Як же згадувалося, максимальне отримання прибутку в основному зв'язується зі зниженням виробничих витрат.Однак, в умовах, коли самими витратами підприємство може управляти, в основному тільки витрата їх кількості, а ціна на кожен вхідний матеріал (ресурс) практично некерована, а в умовах не сповільнюється інфляції і безконтрольності, підприємство вкрай обмежена в можливості знижувати виробничі витрати, домагаючись таким шляхом збільшення прибутку. Тому, тут виникає необхідність переоцінки інших якісних характеристик, що впливають на збільшення доходів підприємства.

  Сучасне виробництво має відповідати наступним параметрам:

  1. Технологія виробництва ускладнилася на стільки, що вимагає зовсім нові форми контролю, організації та поділу праці.

  2. Вимоги до якості не просто зросли, а зовсім змінили характер. Мало виконувати добре роботи, необхідно ще думати про пошук нових замовників, про надання споживачам додаткових фірмових послуг.

  3. Різко змінилася структура витрат виробництва. Одночасно все більше зростає частка витрат, пов'язаних з реалізацією продукції. Все це вимагає принципово нових підходів до управління і організації виробництва, безпосередньо стосується і управління прибутком. Більш того, вони повинні знайти гідне місце в розробці управління нею в рамках підприємства в цілому.

  Особливою проблемою є і підвищення ефективності діяльності підприємства з пошуку замовника. Перш за все необхідно більше уваги приділяти підвищенню швидкості руху оборотних коштів, скорочення всіх видів запасів, домагатися максимально швидкого виконання робіт.

  Здійснюючи тактику постійних поліпшень навіть у давно відомих послуги і робіт, можна забезпечити собі неухильне зростання частки ринку, обсягів пропонованих робіт і доходів.

  ВИСНОВОК

  В умовах ринкової економіки кожна організація в результаті своєї виробничої діяльності отримує грошовий еквівалент - прибуток, і кожне виробництво являє собою процес виробничого споживання предметів і засобів праці, а також живої праці.

  Таким чином, важливо своєчасно та об'єктивно діагностувати стан прибутку підприємства.

  Оцінка формування та використання прибутку підприємства ґрунтується на різних методичних прийомах, абсолютних і відносних показниках. Абсолютні показники балансу важливі для оцінки розміру і динаміки прибутку підприємства, але в умовах інфляції їх дуже важко привести в порівнянний вид. Відносні показники більш стійкі, реалістичні, в меншій мірі схильні до варіації.

  Оцінка формування та використання прибутку на підприємстві ВАТ «Новосібірскенерго» проводилася в кілька етапів:

  1. аналіз динаміки показників прибутку;

  2. факторний аналіз формування чистого прибутку підприємства;

  3. аналіз використання прибутку;

  4. підготовка пропозицій щодо знаходження шляхів збільшення прибутку підприємства.

  Для вирішення даного завдання нам потрібні були дані бухгалтерської звітності за 2 роки. Тільки на основі внутрішніх форм звітності створюється повний інформаційний блок, який, на наш погляд, може містити наступну оперативну інформацію: Виручка від реалізації продукції, рух грошових коштів; суми кредиторської і дебіторської заборгованості; загальний фінансовий стан організації - розмір одержуваного прибутку, рентабельність, час обороту запасів, грошових коштів і т. д.

  Результати досліджень формування та розподілу прибутку підприємства за 2007-2008 рр., Показали, за підсумками 2008 року прибуток від продажів склала 1 106 250 тис. Руб., Збільшившись по відношенню до аналогічного показника минулого року на 719 900 тис.руб. (Практично в три рази). Збільшення прибутку від продажів головним чином обумовлено більш високими темпами зростання виручки від реалізації продукції над темпами приросту її собівартості, про що свідчить зниження витрат

  на 1 карбованець реалізованої продукції з 96,6 копійок за 2007 рік до 92,3 копійок в 2008 році.

  В цілому, через значне зростання прибутку від продажів у звітному періоді спостерігається збільшення показника рентабельності продажів - ключового показника, що характеризує ефективність виробничої діяльності: з 3,4% в 2007 році до 7,7% в 2008 році.

  Сальдований результат від інших доходів і витрат (з урахуванням відсотків до отримання та сплати) за 2008 рік виражається в отриманні збитку в розмірі 677 683 тис.руб., В той в час як в минулому році від іншої діяльності було отримано прибуток у сум 37 503 тис. руб. На значне перевищення витрат над доходами головним чином вплинуло збільшення витрат на благодійність з 127 954 тис.руб. за 2007 рік до 418 185 тис.руб. в звітному році (на 290 231 тис.руб.), а також виникнення витрат за операціями перерахунку в іноземній валюті (курсові різниці) в розмірі 623 024 тис.руб.

  Прибуток до оподаткування під впливом усіх перелічених вище чинників за 2008 рік в сукупності склала 428 567 тис.руб., Що на 4 714 тис.руб. більше, ніж в 2007 році. Однак, суттєве збільшення податку на прибуток та інших аналогічних обов'язкових платежів до бюджету відносно минулого року на 108 106 тис. Руб. (На 62,7%) в кінцевому підсумку визначило зниження обсягу чистого прибутку відносно минулого року на 103 392 тис. Руб. Якщо за 2007 рік сума податку на прибуток та інших аналогічних зобов'язань становила 172 361 тис. Руб., То за підсумками звітного періоду вона склала 280 467 тис.руб.

  Чистий прибуток звітного року склала 148 100 тис. Руб., Проти чистого прибутку, отриманого за підсумками 2007 року в розмірі 251 492 тис.руб. Погіршення підсумкових фінансових результатів викликало відповідне скорочення основних показників, що характеризують прибутковість Товариства. Показник чистого норми прибутку знизився з 2,20% за 2007 рік до 1,03% в 2008 році, тобто прибуток, що отримується компанією з кожної гривні виручки від реалізації продукції, зменшилася на 1,17 копійок.

  Рентабельність сукупних активів Товариства, що характеризує ефективність вкладення коштів у виробництво, за підсумками 2008 року склала 0,61% (1,32% в 2007р.). Рентабельність власного капіталу, що характеризує ефективність використання капіталу, інвестованого власниками, станом на 31.12.2008 року склала 1,08% (1,85% в 2007р.). Таким чином, динаміка показників прибутковості свідчать про зниження ефективності фінансово-господарської діяльності Компанії за 2008 рік за рахунок збитків від іншої діяльності.

  Як показують результати аналізу формування і використання прибутку, підприємство має достатні резерви для збільшення чистого прибутку. Для цього йому слід:

  1. збільшити обсяг реалізації продукції, знизити її собівартість, підвищити якість товарної продукції;

  2. провести масштабну і ефективну політику в області підготовки персоналу, що являє собою особливу форму вкладення капіталу;

  3. підвищити ефективність діяльності підприємства по збуту продукції. Перш за все, необхідно більше уваги приділяти підвищенню швидкості руху оборотних коштів, скорочення всіх видів запасів, домагатися максимально швидкого просування готових виробів від виробника до споживача;

  4. так само не останню роль займає збільшення обсягу виробництва виконуваних робіт за рахунок більш повного використання виробничих потужностей підприємства;

  5. скоротити витрат на виробництво за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, економічного використання сировини, матеріалів, обладнання;

  6. застосувати сучасних механізованих і автоматизованих засобів для виконання робіт.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово - економічної діяльності підприємства. М .: ДІС, 2001. - 206 с.

  2. Аналіз господарської діяльності в промисловості / Под ред. В.І. Стражева. Мн .: Вишейшая. шк., 2001. - 159 с.

  3. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія аналізу господарської діяльності: Підручник. М .: Фінанси і статистика, 2000. - 295 с.

  4. Виявлення резервів і методика їх розрахунку в курсі «Аналіз господарської діяльності»: навч. -метод. матеріали / М.М. Морозова. - Могильов: МДУ ім. А.А. Кулешова, 2006. - 76 с.

  5. Грузинів В.П., Грибов В.Д. Економіка підприємства. Навчальний посібник. - М .: «Фінанси і статистика», 2001. - 294с.

  6. Дубровський В. Ж., Чайкін Б.І. Економіка і управління підприємством. - М .: «Инфра-М», 2004. - 368с.

  7. Єрмолович Л.Л. Аналіз фінансово - господарської діяльності підприємства / БДЕУ. Мн., 2001. - 87 с.

  8. Єфименко А.Г., Руденок М.П. Економіка переробних підприємств АПК. - Мн .: БДУ, 2004. - 161с.

  9. Крейнина М.Н. Фінансовий стан підприємства. М: ДІС, 2001. - 140 с.

  10. Курс економічного аналізу / Под ред. М.І. Баканова і А. Д. Шеремета. М .: Фінанси і статистика, 2004. - 223 с.

  11. Панков Д.А. Облік і аналіз в мікроекономічної системі фінансового менеджменту: теорія, методологія, методики. Гродно, 2001. - 134 с.

  12. Русак Н.А., Русак В.А. Фінансовий аналіз суб'єкта господарювання. Мн .: Вишейшая. шк., 2003. - 159 с.

  13. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. М .: ИНФРА-М, 2003. - 352 с.

  14. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мн .: Нове знання, 2002. - 485 с.

  15. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник для вузів. 3-е изд. Мн .: Нове знання, 2003. - 293 с.

  16. Теорія аналізу господарської діяльності: Підручник для вузів / В.В. Осмоловський, Л.І. Кравченко, Н.А. Русак та ін. Мн .: Нове знання, 2001. - 254 с.

  17. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу. М .: ИНФРА-М, 2004. - 169 с.

  18. Економіка підприємства. Підручник для ВНЗ. / Под ред. Н.А.Сафронова. - М .: «МАУП», 2000. - 472с.

  ДОДАТОК

  Додаток 1

  Додаток 2

  додаток 3

  додаток 4


  [1] Дубровський В. Ж., Чайкін Б.І. Економіка і управління підприємством. - М .: «Инфра-М», 2004, стор. 92

  [2] Курс економічного аналізу / Под ред. М.І. Баканова і А. Д. Шеремета. М .: Фінанси і статистика, 2004, стор. 73

  [3] Русак Н.А., Русак В.А. Фінансовий аналіз суб'єкта господарювання. Мн .: Вишейшая. шк., 2003 стр. 84


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз формування і використання прибутку підприємства на матеріалах ВАТ Новосібірскен