• Аналіз господарської діяльності на прикладі ТОВ "Будіндустрія-Сервіс"


 • Дата конвертації26.03.2017
  Розмір109.76 Kb.
  Типдиплом

  Скачати 109.76 Kb.

  Аналіз господарської діяльності на прикладі ТОВ "Будіндустрія-Сервіс"

  Федерального державного освітнього закладу

  ВИЩОЇ ОСВІТИ

  "Саровського ДЕРЖАВНИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

  КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, ФІНАНСІВ І БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ


  Пояснювальна записка До ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

  на тему:

  Аналіз господарської діяльності на прикладі ТОВ "Будіндустрія-Сервіс"


  Дипломників Крилов Ілля Вікторович

  керівник роботи Кяліна Зоя Костянтинівна

  Рецензент Кузнєцова Антоніна Валентинівна

  консультанти роботи

  Зав. кафедрою Бєляєва Галина Дмитрівна


  м Саров

  2009 р


  анотація


  У даній дипломній роботі розглянута тема Аналіз господарської діяльності на прикладі ТОВ "Будіндустрія-Сервіс", в першому розділі описана теоретична частина теми.

  У другому розділі розглянуто підприємство ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" та проведені розрахунки показників, що характеризують ефективність роботи зазначеного підприємства.

  У третьому розділі зроблені висновки і вироблені пропозиції щодо вдосконалення економічного аналізу в даний період.

  До роботи включені баланс (форма №1), звіт про прибутки і збитки (форма №2) та список використаної літератури.


  зміст


  Вступ

  1. Сутність аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства

  1.1 Інформаційна основа і класифікація методів і прийомів фінансового аналізу

  1.2 Основні типи моделей які у фінансовому аналізі

  1.2.1 Аналіз ліквідності

  1.2.2 Аналіз фінансової стійкості

  2. Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "Будіндустрія-Сервіс"

  2.1 Характеристика підприємства

  2.2 Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "Будіндустрія-Сервіс"

  2.2.1 Укрупнений баланс підприємства

  2.2.2 Оцінка фінансової стійкості підприємства

  2.2.3 Аналіз ліквідності балансу

  2.2.4 Оцінка ділової активності

  2.2.5 Оцінка критеріїв ефективності фінансово-господарської діяльності ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" за методикою постанови уряду Нижегородської області №216

  2.3 Маркетинговий аналіз сфери будівництва

  2.4 Підвищення ефективності в фінансово-господарської діяльності підприємства

  висновок

  Список літератури

  додатки  Вступ


  При переході до ринкової економіки суспільство переживає системні перетворення у всіх сферах своєї життєдіяльності - політичної, правової, економічної, соціальної і т.д. До числа проблем економічного характеру слід віднести питання розвитку та підтримки малого бізнесу.

  Особливий інтерес представляє розвиток малого бізнесу в такій складній і різноманітної сфері, як ремонтно-будівельні послуги. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу фінансового стану підприємства. З його допомогою виробляється стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються шляхи підвищення ефективності комерційної діяльності, а також оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників.

  Важко недооцінювати величезну роль інфраструктури, яку для економіки представляє сфера обслуговування у вигляді транспортних послуг, комунікацій, а також охорони здоров'я та відпочинку. У міру розвитку економіки роль сфери обслуговування ще більше посилюється і все більше людей залучаються до її різні галузі.

  В сучасних економічних умовах діяльність кожного господарського суб'єкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, зацікавлених в результатах його функціонування. Аналізом фінансового стану підприємства організації займаються керівники і відповідні служби, також засновники, інвестори з метою вивчення ефективного використання ресурсів. Банки для оцінки умов надання кредиту і визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного отримання платежів і т.д.

  Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і використанням засобів підприємства. Ця інформація представляється в балансі підприємства. Основними факторами, що визначають фінансовий стан підприємства, є, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру виникнення потреби власного обороту капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних коштів (активів). Сигнальним показником, у якому виявляється фінансовий стан, виступає платоспроможність підприємства, під яким розуміють його спроможність вчасно задовольняти платіжні вимоги, повертати кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет.

  Щоб забезпечувати виживання підприємства в сучасних умовах, управлінському персоналу необхідно, перш за все, вміти реально оцінювати фінансові стану, як свого підприємства, так і існуючих потенційних конкурентів. Фінансовий стан - найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства, вона визначає конкурентоспроможність, потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів у фінансовому та виробничому відношенні. Однак одного вміння реально оцінювати фінансовий стан недостатньо для успішного функціонування підприємства і досягнення ним поставленої мети.

  Будівельний бізнес займає важливе місце в індустрії, широкий характер якого, охоплює елементи пов'язаних з ним секторів індустрії, наприклад багатоквартирне будівництво, будівництво індивідуального житла та ін.

  Актуальність дипломної роботи - вивчити і оцінити забезпеченість підприємства і його структурних підрозділів власними оборотними засобами в цілому, визначити показники платоспроможності підприємства, проаналізувати фінансову стійкість, оцінити ліквідність.

  Основною метою даної роботи є вивчення фінансового стану підприємства ТОВ "Будіндустрія-Сервіс", результатів його діяльності, розрахунку фінансових показників, підвищення ефективності діяльності і отримання прибутку.

  Основними завданнями роботи є:

  вивчення методології фінансового стану підприємства;

  зміна фінансового стану підприємства за 2006-2008 роки;

  аналіз фінансової стійкості підприємства;

  аналіз ліквідності балансу;

  аналіз фінансових коефіцієнтів;

  аналіз рентабельності та ділової активності;

  вироблення рекомендацій щодо вдосконалення комерційної діяльності підприємства.

  Аналіз фінансового стану підприємства грунтується на даних фінансової звітності, яка є по суті «обличчям» фірми. Вона являє собою систему узагальнених показників, які характеризують підсумки фінансової діяльності підприємства. Дані фінансової звітності служать основними джерелами інформації для аналізу фінансового стану підприємства. Адже для того, щоб прийняти рішення необхідно проаналізувати забезпеченість фінансовими ресурсами, доцільність і ефективність їх розміщення і використання, платоспроможність підприємства, його фінансові взаємовідносини з партнерами. Оцінка цих показників, потрібна для ефективного управління фірмою. З їх допомогою керівники здійснюють планування, контроль, покращують і вдосконалюють напрямок своєї діяльності.

  Аналіз фінансового стану підприємства ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" буде проводитися за даними бухгалтерської звітності ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" за 2006, 2007 і 2008 рік.

  У даній роботі використовувалися матеріали бухгалтерської звітності і різні методичні джерела. Основними джерелами, при написанні першого розділу (теорії) будуть служити: видання під редакцією В.В. Ковальова, Г.Н. Савицької, Негашев Є.В. та ін. За В.В. Ковальову розглядалися такі поняття як фінанси підприємства; фінансовий стан; основні типи моделей, які у фінансовому аналізі. Видання під редакцією Г.Н. Савицької послужило джерелом для написання інформаційної основи фінансового аналізу. Для написання другого розділу (практики) служитимуть бухгалтерський баланс (форма №1), «Звіт про прибутки і збитки» (форма №2).

  Структурно дипломна робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.  1. Сутність аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства


  Для визначення сутності фінансового аналізу як виду діяльності, з одного боку, і як науки, з іншого, необхідно дати визначення основних складових його елементів. Такими елементами є: фінанси підприємства, структура коштів підприємства, структура майна підприємства, фінансовий стан підприємства, цілі фінансового аналізу, суб'єкти фінансового аналізу, місце фінансового аналізу як науки, взаємодія фінансового аналізу з іншими видами діяльності.

  В умовах ринку фінанси підприємств набувають особливо важливе значення. Висування на перший план фінансової сторони діяльності підприємств є останнім часом однією з найбільш характерних рис економічного життя розвинених капіталістичних країн. Зростаючу роль фінансів підприємств слід розглядати як тенденцію, діючу в усьому світі.

  Термін "фінанси" походить від латинського "financia" - грошовий платіж. Фінанси підприємства - це економічна категорія, особливість якої полягає в сфері її дії і властивих їй функції.

  Сучасна фінансова система держави складається з централізованих та децентралізованих фінансів.

  «Фінанси - це сукупність грошових відносин, що виникають в процесі створення фондів грошових коштів у суб'єктів господарювання і держави і використання їх на цілі відтворення, стимулювання і задоволення соціальних потреб суспільства. У загальній сукупності фінансових відносин виділяють три великі взаємозалежні сфери: фінанси суб'єктів господарювання (підприємства, організації, установи), страхування, державні фінанси ». [1]

  Фінансові відносини виникають в тих випадках, коли той чи інший спосіб (законодавчим, договірним і т.д.) необхідно здійснити готівкові і безготівкові грошові платежі, а також коли платежі відбуваються фактично. Фінанси підприємств є системою відносин, які пов'язані з їх грошовими платежами і виникають в процесі індивідуальних кругообігів коштів підприємств і джерел цих коштів. Іншими словами, фінансові процеси підприємств полягають у формуванні їх грошових доходів і витрат. Фінанси підприємств обслуговують безперервний кругообіг засобів підприємства і джерел їх формування, що полягає в постачанні, виробництві, збуті, отриманні та розподілі фінансових результатів (виручки, прибутку), залученні і повернення позикових коштів. У процесі кругообігу відбувається безперервна зміна структури коштів підприємства і їх джерел, що визначається як співвідношення між елементами майна та елементами формує його капіталу. Структура коштів підприємства складається як пропорція між вартісними величинами основних засобів та інших необоротних активів, запасів і витрат, грошових коштів, розрахунків та інших оборотних активів. Структура джерел майна підприємства - це пропорція між вартісними величинами джерел власних коштів, довгострокових кредитів і позик, короткострокових кредитів і позик, розрахунків з кредиторами і інших короткострокових пасивів. Кожен з перерахованих агрегатів відповідно має свою структуру, яка визначається більш дрібними елементами.

  Співвідношення структури коштів підприємства і структури джерел їх формування в кожен фіксований момент часу задає фінансовий стан підприємства, визначення ступеня стійкості якого є однією з найбільш важливих завдань фінансового аналізу.Фінансовий стан - це сукупність показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

  Так як мета аналізу полягає не тільки в тому, щоб встановити та оцінити фінансовий стан підприємства, але ще і в тому, щоб постійно проводити роботу, спрямовану на його покращення.

  Аналіз фінансового стану підприємства показує, по яким конкретним напрямом треба вести цю роботу, дає можливість виявити найбільш важливі аспекти і найбільш слабкі позиції у фінансовому стані підприємства.

  Оцінка фінансового стану може бути виконана з різним ступенем деталізації в залежності від мети аналізу, наявної інформації, програмного, технічного та кадрового забезпечення. Найбільш доцільним є виділення процедур експрес-аналізу та поглибленого аналізу фінансового стану. Фінансовий аналіз дає можливість оцінити:

  - Майновий стан підприємства;

  - Ступінь підприємницького ризику;

  - Достатність капіталу для поточної діяльності і довгострокових інвестицій;

  - Потреба в додаткових джерелах фінансування;

  - Здатність до нарощування капіталу;

  - Раціональність залучення позикових коштів;

  - Обгрунтованість політики розподілу і використання прибутку.

  Основу інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану повинна бути бухгалтерська звітність, яка є єдиною для організації всіх галузей і форм власності.

  Результати фінансового аналізу дозволяють виявити вразливі місця, що потребують особливої ​​уваги, та розробити заходи щодо їх ліквідації.

  Все це зайвий раз свідчить про те, що фінансовий аналіз в сучасних умовах стає елементом управління, інструментом оцінки надійності потенційного партнера.

  Необхідність поєднання формалізованих і неформалізованих процедур в процесі прийняття управлінських рішень накладає відбиток, як на порядок підготовки документів, так і на послідовність процедур аналізу фінансового стану. Саме таке розуміння логіки фінансового аналізу є найбільш відповідним логіці функціонування підприємства в умовах ринкової економіки.


  1.1 Інформаційна основа і класифікація методів і прийомів фінансового аналізу


  Особливе значення в якості інформаційної основи фінансового аналізу мають бухгалтерські дані, а звітність стає основним засобом комунікації, які забезпечують достовірне надання інформації про фінансовий стан підприємства. Причин тому кілька, основна з них полягає в зміні форм власності. Цей процес, що найбільш динамічно розвивається в сфері обігу, цілком природно призвів до руйнування багатьох вертикальних зв'язків і послідувала за цим інформаційної відокремленості підприємств.

  Основними, найбільш доступними і компактними джерелами інформації для аналізу фінансового стану підприємства служать форми фінансової звітності № 1; 2, а якщо аналіз проводять внутрішні користувачі, то ще й дані поточного бухгалтерського обліку.

  Основним джерелом інформації для фінансового аналізу служить бухгалтерський баланс підприємства (Форма №1 річної звітності), що дає своєрідний "моментальний знімок" фінансового стану на початок і кінець звітного періоду. Його значення в даному відношенні настільки велике, що аналіз фінансового стану нерідко називають аналізом балансу. Хоча поглиблений аналіз фінансового стану завжди передбачав використання і інших форм річного звіту, а також даних бухгалтерського обліку, бухгалтерський баланс грає визначальну роль. [2]

  Логіка і характер завдань аналізу фінансового стану тісно взаємопов'язані з формою і структурою бухгалтерського балансу, складом розділів і статей його активу і пасиву. Однак це не означає, звичайно, що форма балансу визначає логіку і завдання аналізу. Бухгалтерський баланс узагальнено відображає господарські засоби підприємства в грошовій оцінці на певну дату, згруповані за їх складом і джерелами утворення. Тому бухгалтерський баланс, по суті, є практично використовуваної системної моделлю, узагальнено відображає кругообіг коштів підприємства та фінансові відносини, в які вступає підприємство в ході цього кругообігу. [3]

  Джерелом даних для аналізу фінансових результатів є звіт про прибутки і збитки та їх використання (Форма № 2 річної звітності).

  Фінансовий аналіз, що грунтується на даних тільки бухгалтерської звітності, набуває характеру експрес-аналізу, тобто аналізу, проведеного за межами підприємства його зацікавленими контрагентами, власниками або державними органами. Цей аналіз на основі тільки звітних даних, які містять лише дуже обмежену частину інформації про діяльність підприємства, не дозволяє розкрити всіх секретів успіху або невдач фірми, однак зовнішнім користувачам звітності стає можливим досить об'єктивно оцінювати фінансовий стан підприємства, його ділову активність і рентабельність, не використовуючи інформацію, що є комерційною таємницею.

  Існує різноманітна економічна інформація про діяльність підприємств і безліч способів аналізу цієї діяльності. Фінансовий аналіз за даними фінансової звітності називають класичним способом аналізу. Внутрішньогосподарський фінансовий аналіз використовує як джерело інформації дані про технічну підготовку виробництва, нормативну і планову інформацію та інші дані системного бухгалтерського обліку.

  За сферою доступності інформацію можна розділити на відкриту і закриту (секретну). Інформація, що міститься в бухгалтерській і статистичній звітності, виходить за межі господарюючого суб'єкта і є відкритою інформацією. Кожен господарюючий суб'єкт розробляє свої планові показники, норми, нормативи, тарифи, ліміти, систему їх оцінки та регулювання фінансової діяльності. Ця інформація становить його "ноу-хау". [4]

  Чим зручні такі джерела інформації для фінансового аналізу?

  В першу чергу тим, що можна не готуючи дані для аналізу вже на підставі балансу підприємства (Форма №1) і (Форма №2) зробити порівняльний експрес-аналіз показників звітності підприємства за попередні періоди.

  По-друге: з появою спеціальних автоматизованих бухгалтерських програм для аналізу фінансового стану підприємства, зручно відразу після складання форм звітності не виходячи з програми зробити на підставі готових форм бухгалтерської звітності за допомогою вбудованого блоку фінансового аналізу найпростіший експрес-аналіз підприємства.

  Будь-яке підприємство в тій чи іншій мірі постійно потребує додаткових джерелах фінансування. Знайти їх можна на ринку капіталів, залучаючи потенційних інвесторів і кредиторів шляхом об'єктивного інформування їх про свою фінансово-господарської діяльності, тобто в основному за допомогою фінансової звітності. Наскільки привабливі опубліковані фінансові результати, що показують поточний і перспективний фінансовий стан підприємства, настільки висока, і можливість отримання додаткових джерел фінансування.

  Основна вимога до інформації, представленої у звітності полягає в тому, щоб вона була корисною для користувачів, тобто щоб цю інформацію можна було використовувати для прийняття обгрунтованих ділових рішень.

  В ході формування звітної інформації повинні дотримуватися певні обмеження на інформацію, що включається в звітність:

  1) Оптимальне співвідношення витрат і вигод, що означає, що витрати на складання звітності повинні розумно співвідноситися з вигодами, вилучаються підприємством від уявлення цих даних зацікавленим користувачам.

  2) Принцип обережності (консерватизму) передбачає, що документи звітності не повинні допускати завищеної оцінки активів і прибутку і заниженою оцінки зобов'язань.

  3) Конфіденційність вимагає, щоб звітна інформація не містила даних, які можуть завдати шкоди конкурентним позиціям підприємства.

  На закінчення, на основі поставлених завдань, можна зробити наступні висновки:

  - Основними джерелами інформації аналізу фінансового стану є: Форма №1 Форма №2 річний звітності, дані внутрішнього обліку, планування і прогнозування;

  - Форма №1 - "Баланс підприємства" - дає основну інформацію для аналізу фінансового стану на початок і кінець звітного періоду, а також його динаміки за один або ряд звітних періодів;

  - Форма №2 - "Звіт про фінансові результати" дає інформацію про фінансові результати діяльності за звітний період;

  - Основними вимоги до джерел інформації, що використовуються у фінансовому аналізі, є: доречність, достовірність, нейтральність, зрозумілість, порівнянність;

  - По сфері доступності інформація ділиться на відкриту (форми фінансової звітності) і закриту (інформація внутрішнього обліку і планування) або секретну.


  1.2 Основні типи моделей, які у фінансовому аналізі


  Під методом фінансового аналізу розуміється спосіб підходу до вивчення господарських процесів в їх становленні та розвитку.

  До характерних особливостей методу відносяться: використання системи показників, виявлення і зміна взаємозв'язку між ними.

  У процесі фінансового аналізу застосовується ряд спеціальних способів і прийомів.

  Способи застосування фінансового аналізу можна умовно поділити на дві групи: традиційні і математичні.

  До першої групи належать: використання абсолютних, відносних і середніх величин; прийом порівняння, зведення і угруповання, прийом ланцюгових підстановок.

  Прийом порівняння полягає в складанні фінансових показників звітного періоду з їхніми плановими значеннями і з показниками попереднього періоду.

  Прийом зведення й угруповання полягає в об'єднанні інформаційних матеріалів в аналітичні таблиці.

  Прийом ланцюгових підстановок застосовується для розрахунків величини впливу факторів у загальному комплексі їхнього впливу на рівень сукупного фінансового показника. Сутність прийомів цінних підстановок полягає в тому, що, послідовно замінюючи кожний звітний показник базисним, всі інші показники розглядаються при цьому як незмінні. Така заміна дозволяє визначити ступінь впливу кожного фактора на сукупний фінансовий показник.

  Всі перераховані вище методи аналізу відносяться до формалізованих методів аналізу. Однак існують і неформалізовані методи: експертних оцінок, сценаріїв, психологічні, морфологічні і т. П., Вони засновані на описі аналітичних процедур на логічному рівні. [5]

  В даний час практично неможливо відокремити прийоми і методи будь-якої науки як властиві виключно їй. Так і у фінансовому аналізі застосовуються різні методи і прийоми, раніше не використовувані в ньому.

  Фінансовий аналіз проводиться за допомогою різного типу моделей. Можна виділити три основні типи моделей: дескриптивні, предикативні та нормативні.

  Дескриптивні моделі, тобто моделі описового характеру, є основними для оцінки фінансового стану підприємства. До них відносяться: уявлення фінансової звітності в різних аналітичних розрізах, вертикальний і горизонтальний аналіз звітності, система аналітичних коефіцієнтів. Всі ці моделі засновані на використанні інформації бухгалтерської звітності.

  Горизонтальний аналіз дозволяє виявити тенденції зміни окремих статей або їх груп, що входять до складу бухгалтерської звітності, тобто порівняння кожної позиції з попереднім періодом.

  В основі вертикального аналізу лежить інша думка бухгалтерської звітності - у вигляді відносних величин, які характеризують структуру узагальнюючих підсумкових показників, т.е. впливу кожної позиції звітності на результат в цілому.

  Система аналітичних коефіцієнтів - провідний елемент аналізу фінансового стану. Зазвичай виділяють чотири групи показників:

  Аналіз ліквідності. Показники цієї групи дозволяють проаналізувати здатність підприємства відповідати за своїми поточними зобов'язаннями.

  Аналіз поточної діяльності. Основними показниками цієї групи є показники ефективності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів: вироблення, фондовіддача, коефіцієнти оборотності засобів.

  Аналіз фінансової стійкості. За допомогою цих показників оцінюються склад джерел фінансування і динаміка співвідношення між ними.

  Аналіз рентабельності. Показники цієї групи призначені для оцінки загальної ефективності вкладення коштів у дане підприємство.

  Предикативні моделі - це моделі предсказательной характеру. Вони використовуються для прогнозування доходів підприємства і його майбутнього фінансового стану.

  Нормативні моделі. Моделі цього типу дозволяють порівняти фактичні результати діяльності підприємств з очікуваними, розрахованими за бюджетом. [6]


  1.2.1 Аналіз ліквідності

  Своєрідним дзеркалом стабільно утворюється на підприємстві перевищення доходів над витратами є фінансова стійкість. Вона відображає такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперебійний процес виробництва і реалізації продукції, а також витрати по його розширенню і оновленню. Визначення меж фінансової стійкості підприємств відноситься до числа найбільш важливих економічних проблем в умовах переходу до ринку, бо недостатня фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності підприємств і відсутності у них коштів для розвитку виробництва, а надлишкова - буде перешкоджати розвитку, обтяжуючи витрати підприємства зайвими запасами і резервами . Отже, фінансова стійкість повинна характеризуватися таким станом фінансових ресурсів, яке відповідає вимогам ринку і відповідає потребам розвитку підприємства.

  Для характеристики фінансового стану підприємства потрібно спочатку оцінити умови, які спричиняють картину руху грошових коштів - їх наявність на підприємстві, напрямки та обсяги витрачання, забезпеченість грошових витрат власними ресурсами, наявні резерви і т.п. Іншими словами, визначається те, від чого залежить платоспроможність підприємства, що є найважливішим компонентом (ознакою) фінансової стійкості.

  Платоспроможність - це здатність підприємства розплачуватися за своїми зобов'язаннями.

  При хорошому фінансовому стані підприємство - стійко, платоспроможне, при поганому - періодично або постійно неплатежеспособно.

  Зміст платоспроможності лише на перший погляд зводиться до наявності вільних грошових коштів, необхідних для погашення наявних зобов'язань. У ряді випадків і при відсутності вільних грошових коштів, потрібних для розрахунку за борговими зобов'язаннями, підприємства можуть зберегти платоспроможність - якщо вони в змозі швидко продати щось зі свого майна і завдяки отриманим коштам розплатитися. У інших же підприємств такої можливості немає, бо вони не мають у своєму розпорядженні активами, які могли б бути швидко перетворені в грошові кошти. Оскільки одні види активів звертаються в гроші швидше, інші - повільніше, необхідно групувати активи підприємства за ступенем їх ліквідності, тобто по можливості звернення в грошові кошти.

  До найбільш ліквідних активів (А1) ставляться самі кошти підприємства. Слідом за ними йдуть швидко реалізованих активи (А2) - депозити та дебіторська заборгованість. Більш тривалого часу вимагає реалізація готової продукції, запасів сировини, матеріалів і напівфабрикатів, які відносяться до повільно реалізованим активів (А3). Нарешті групу важко реалізованих активів утворюють необоротні активи, довгострокові фінансові вкладення, продаж яких вимагає значного часу, а тому здійснюється вкрай рідко.

  Для визначення платоспроможності підприємства з урахуванням ліквідності його активів зазвичай використовують баланс. Аналіз ліквідності балансу, [7] полягає в порівнянні розмірів коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності, з сумами зобов'язань по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення.

  Пасиви балансу за ступенем терміновості їх погашення можна поділити наступним чином:

  П1 - найбільш термінові зобов'язання (кредиторська заборгованість);

  П2 - короткострокові зобов'язання (короткострокові кредити і позики)

  П3 - довгострокові кредити і позики, орендні зобов'язання та ін.

  П4 - постійні пасиви (власні кошти за винятком орендних зобов'язань та заборгованості перед засновниками).

  Класифікація активів і пасивів балансу, їх зіставлення дозволяють дати оцінку ліквідності балансу.

  Ліквідність балансу - це ступінь покриття зобов'язань підприємства такими активами, термін перетворення яких в грошові кошти відповідають терміну погашення зобов'язань.

  Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо:

  А1П1, тобто найбільш ліквідні активи рівні найбільш терміновим зобов'язанням або перекривають їх;

  А2П2, тобто швидко реалізованих активи рівні короткострокових пасивів або перекривають їх;

  А3П3, тобто повільно реалізованих активів рівні довгостроковим пасивів або перекривають їх;

  А4П4, постійні пасиви рівні важко буде реалізувати активів або перекривають.

  Одночасне дотримання перших трьох правил обов'язково тягне за собою досягнення і четвертого, бо якщо сукупність перших трьох груп більше (або дорівнює) суми перших трьох груп пасивів балансу (тобто [А1 + А2 + А3] [П1 + П2 + П3]), то четверта група пасивів обов'язково перекриє (або буде дорівнює) четверту групу активів (тобто А4П4). Останнє положення має глибокий економічний сенс: коли постійні пасиви перекривають важкореалізоване активи, дотримується важлива умова платоспроможності - наявність у підприємства власних оборотних коштів, що забезпечують безперебійний відтворювальний процес; рівність ж постійних пасивів і важкореалізованих активів відображає нижню межу платоспроможності за рахунок власних коштів підприємства.

  Аналіз ліквідності балансу проводиться для оцінки кредитоспроможності підприємства (здатність розраховуватися за своїми зобов'язаннями). Для зручності проведення аналізу ліквідності балансу, оформлення його результатів, а також визначення змін в ліквідності за звітний період і причин зміни ліквідності складається таблиця аналізу ліквідності балансу.

  Характеристика ліквідності балансу доповнюється розрахунком наступних фінансових коефіцієнтів:

  Коефіцієнт покриття або поточної (загальної) ліквідності. Він відображає в якій мірі поточні зобов'язання забезпечуються матеріальними оборотними засобами, тобто який обсяг фінансових ресурсів, вкладених в матеріальні активи, припадає на 1 карбованець поточних зобов'язань. Повинен бути, як мінімум дорівнює 2. Величина цього нормативу встановлено Постановою Уряду РФ № 498 від 20 травня 1994 р


  КТЛ = АII / О (1),


  де АII - оборотні активи (стор. 290)

  Про - поточні зобов'язання (стор. 690)

  Коефіцієнт швидкої ліквідності.


  Кбл = (НЛА + БРА) / О (2),


  де НЛА - найбільш ліквідні активи (стор. 250 + стор. 260)

  БРА - швидко реалізованих активи (стр.230 + стр.240 + стор.270)

  Значення цього коефіцієнта відображає прогнозовані платіжні можливості підприємства за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Нормативні обмеження> 0,8.

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності, показує яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена негайно.


  Кал = НЛА / Про 0,2 - 0,5 (3),


  Слід зауважити, що коефіцієнти ліквідності можуть характеризувати фінансовий стан як задовільний, тоді як підприємство буде неплатоспроможним. Така ситуація не виключена, якщо в поточних активах значна питома вага припадає на прострочену дебіторську заборгованість і на неліквіди в складі виробничих запасів. Тобто з одного боку, баланс ліквідний, а з іншого - у підприємства відсутні кошти для поточних розрахунків.


  1.2.2 Аналіз фінансової стійкості

  Фінансова стійкість підприємства - це такий стан його фінансових ресурсів, їх розподіл і використання, яке забезпечує розвиток підприємства на основі зростання прибутку і капіталу при збереженні платоспроможності і кредитоспроможності в умовах допустимого рівня ризику.

  На фінансову стійкість впливають дві групи факторів: внутрішні і зовнішні.

  До внутрішніх можна віднести стан активів і їх оборотність, склад і співвідношення фінансових ресурсів, до зовнішніх - податкову і кредитну політику держави, ступінь розвитку фінансового ринку, страхової справи і зовнішньоекономічних зв'язків, істотно впливає курс валюти, позиція і сила профспілок, а також загальна політична стабільність.

  Відповідно до показників забезпеченості запасів і витрат власними і позиковими джерелами виділяються наступні типи фінансової стійкості:

  абсолютна стійкість фінансового стану (зустрічається вкрай рідко) - власні оборотні кошти забезпечують запаси і витрати;

  нормально стійкий фінансовий стан - запаси і витрати забезпечуються власними оборотними коштами і довгостроковими позиковими джерелами;

  нестійкий фінансовий стан - запаси і витрати забезпечуються за рахунок власних оборотних коштів, довгострокових позикових джерел та короткострокових кредитів і позик, тобто за рахунок усіх основних джерел формування запасів і витрат;

  кризовий фінансовий стан - запаси і витрати не забезпечуються джерелами їх формування; підприємство знаходиться на межі банкрутства.

  Найбільш узагальнюючим показником фінансової стійкості є надлишок чи недолік джерел коштів для формування запасів і витрат, що отримується у вигляді різниці величини джерел засобів і величини запасів і витрат. При цьому мається на увазі забезпеченість певними видами джерел (власними, кредитними, позиковими), оскільки достатність суми всіх можливих видів джерел (включаючи короткострокову кредиторську заборгованість та інші пасиви) гарантована тотожністю підсумків активу і пасиву балансу.

  Після розрахунку наявності і надлишку (нестачі) коштів для формування запасів і витрат підприємства рекомендується скласти таблицю аналізу фінансової стійкості. Стосовно до взятому підприємству в таблицю вносяться додаткові показники.

  Для характеристики фінансової стійкості підприємства використовуються також ряд фінансових коефіцієнтів.

  Коефіцієнт незалежності (автономії) показує частку власних коштів у загальному обсязі ресурсів підприємства. Чим вище ця частка, тим вище фінансова незалежність підприємства. Зростання свідчить про зниження ризику фінансових труднощів в майбутні періоди, підвищує гарантії погашення підприємством своїх зобов'язань. Якщо частка перевищує 50%, то ризик кредиторів зведений до мінімуму: продавши власне майно, підприємство зможе погасити свої боргові зобов'язання


  Кн = К / Б,


  де К - власний капітал (підсумок розділу III балансу)

  Б - підсумок балансу

  Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів показує, яка частина діяльності підприємства фінансується за рахунок коштів позикових джерел. Зростання коефіцієнта відображає перевищення величини позикових коштів над власними джерелами їх покриття. При розгляді цього показника в динаміці можна простежити ступінь залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів. Однак все це досить умовно, так як необхідно брати до уваги і вид діяльності, і швидкість оборотності оборотних коштів.


  Кз / с = (ДП + КЗ) / К,


  де ДП - довгострокові кредити і позики (стор.590);

  КЗ - короткострокові кредити і позики (стор. 690).

  Коефіцієнт маневреності, який показує, яка частина власних коштів вкладена у найбільш мобільні активи.


  Км = СОС / К,


  де СОС - власні оборотні кошти (стр.490 - стр.190 + + стр.590)

  Високе значення коефіцієнта позитивно характеризує фінансовий стан підприємства.

  Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними коштами, показує наявність власних оборотних коштів необхідних для фінансової стійкості.


  Ко = СОС / З,


  де З - запаси (стор. 210)

  Необхідно ще раз підкреслити, що не існує якихось єдиних нормативних критеріїв для розглянутих показників. Вони залежать від багатьох чинників: галузевої приналежності підприємства, принципів кредитування, сформованої структури джерел коштів, оборотності оборотних коштів, репутації підприємства та ін. Тому прийнятність значень цих коефіцієнтів, оцінка їхньої динаміки і напрямків зміни можуть бути встановлені тільки в результаті просторово-часових зіставлень по групам споріднених підприємств.  2. Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "Будіндустрія-Сервіс"


  2.1 Характеристика підприємства


  ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" існує з 1999 року. ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" є комерційною організацією, юридичною особою за законодавством РФ: має у власності відокремлене майно, що враховується на його самостійному балансі, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді . ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" може мати цивільні права і нести цивільні обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених федеральними законами.

  Основними видами діяльності організації є будівельно-монтажні роботи, що включають в себе:

  Підготовчі роботи:

  розчищення територій та підготовка їх до забудови;

  розбирання і демонтаж будівель і споруд;

  будівництво тимчасових доріг, інженерних мереж і споруд

  кам'яні роботи

  Пристрій бетонних і залізобетонних конструкцій:

  опалубні і арматурні роботи;

  влаштування монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій;

  монтаж бетонних і залізобетонних конструкцій;

  монтаж фундаментів і стін підземної частини будівель;

  монтаж елементів конструкцій надземної частини будівель (колон, рам, ригелів, балок, плит, панелей стін)

  4. Монтаж легких огороджувальних конструкцій:

  металеві конструкції;

  огороджувальні конструкції з екструзійних панелей і плит;

  каркасно-обшивні перегородки;

  стіни з панелей типу "Сендвіч";

  стіни і конструкції з скляних блоків і профільного скла;

  віконні та дверні блоки, просторові конструкції з алюмінієвого профілю, профілю ПВХ

  5. Готові роботи:

  пристрій ізоляції з рулонних матеріалів на бітумній основі;

  пристрій ізоляції з полімерних рулонних і листових матеріалів;

  пристрій ізоляції з цементних розчинів

  6. Будівництво житла:

  пристрій покрівель з рулонних матеріалів;

  покрівлі з полімерних і емульсійно-бітумних складів;

  пристрій деталей покрівлі з металевих листів

  7. Благоустрій території:

  пристрій проїздів, пішохідних доріжок і стоянок;

  пристрій відкритих спортивних споруд

  8. Здійснення функцій генерального підрядника. Оздоблювальні роботи:

  виробництво фасадних робіт;

  виробництво штукатурних і ліпних робіт;

  монтаж підвісних (натяжних) стель, панелей і плит з лицьовою обробкою

  9. Послуги із влаштування підлог:

  пристрій вирівнюючих стяжок і перекриттів;

  пристрій покриттів з плит, плиток і уніфікованих блоків

  10. Захист конструкцій, технологічного обладнання та трубопроводів захист від корозії;

  захист дерев'яних конструкцій від гниття

  Характер подаються підприємством послуг не передбачає циклічність продажів і не залежить від сезонності.

  Товариство створене без обмеження терміну дії.

  ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" має розрахунковий рахунок №42301810100010010023 в СаровБізнесБанка, ІПН 525407544497.

  ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" має круглу печатку, що містить його повне фірмове найменування російською мовою і вказівка ​​на місце знаходження товариства.

  Місце знаходження ТОВ "Будіндустрія-Сервіс": місто Саров, проспект Миру, будинок 23. Поштовий індекс: 607190, Нижегородська область місто Саров. Проспект Миру, будинок 23, за яким з ним здійснюється зв'язок.

  Розмір Статутного капіталу товариства дорівнює 10000 рублів.

  У даній організації працює 45 чоловік.

  Засновником ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" є Колбин Олександр Леонідович.

  Основним ринком діяльності організації ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" є місто Саров, а також прилеглі населені пункти в Нижньогородській області. Споживачами послуг, що представляються кампанією є фізичні та юридичні особи.

  Основний постачальник ТОВ "Жілсоцстрой".

  В процесі свій діяльності ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" отримує не дуже велику, але постійний прибуток, яка в основному йде на розширення виробництва і виплату зарплати персоналу.

  Своєю метою підприємство ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" вважає відповідальність за якість і швидкість наданих послуг, а так само індивідуальність підходу до кожного клієнта.  2.2 Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "Будіндустрія-Сервіс"


  2.2.1. Укрупнений баланс підприємства (таблица1.)

  укрупнений баланс

  зміни

  в% змін разом балансу

  11

  3,05; 87,09; 49,37

  38,45; 45,24; 42,19

  2,66; 2,56; 2,61

  9,18; 0,05; 4,15

  0,13; 1,24; 0,74

  46,60; -34,93; 1,66

  100; 100; 100

  зміни

  в% змін разом балансу

  11

  0,76; 3,61; 2,33

  0,76; 3,61; 2,33

  99,23; 96,38; 97,66

  100; 100; 100

  в абсолютних величинах на 08; 09; 07 до 09

  10

  12,81; 398; 82,20

  197,7; 96,1; 82,93

  308; 89,21; 87,04

  148,87; 0,45; 0,6

  57,14; 400; 87,27

  707,36; -80,63; 36,02

  в абсолютних величинах на 08; 09; 07 до 09

  10

  81,48; 261,22; 84,74

  129,41; 328,2; 89,83

  177,54; 76,28; 79,56

  в питомих вагах

  9

  -24,78; 30,72; 5,94

  2,82; 3,67; 6,49

  0,75; 0,14; 0,89

  -1,06; -4,29; -5,35

  -0,18; 0,44; 0,26

  22,31; -30,23; -7,92

  в питомих вагах

  9

  -0,56; 1,11; 0,55

  -0,39; -0,1; -0,49

  -0,17; 1,21; 1,04

  0,56; -1,11; -0,55

  в абсолютних величинах на 08; 09; 07 до 09

  8

  88; 3084; 3172

  1109; 1602; 2711

  77; 91; 168

  265; 2; 267

  4; 44; 48

  1344; -1237; 107

  2884; 3541; 6425

  в абсолютних величинах на 08; 09; 07 до 09

  8

  22; 128; 150

  0; 0; 0

  22; 128; 150

  2 862; 3413; 6275

  2884; 3541; 6425

  Питома вага

  01.01.09

  7

  47,85

  40,53

  2,39

  5,51

  0,68

  3,68

  100

  Питома вага

  01.01.09

  7

  2,19

  0,12

  2,07

  97,8

  100

  01.01.08

  6

  17,13

  36,86

  2,25

  9,8

  0,24

  33,91

  100

  01.01.08

  6

  1,08

  0,22

  0,86

  98,91

  100

  01.01.07

  5

  41,91

  34,04

  1,5

  10,86

  0,42

  11,6

  100

  01.01.07

  5

  1,64

  0,61

  1,03

  98,35

  100

  Абсолютні величини на:

  01.01.09

  4

  3859

  3269

  193

  445

  55

  297

  8064

  Абсолютні величини на:

  01.01.09

  4

  177

  10

  167

  7887

  8064

  01.01.08

  3

  775

  1 667

  102

  443

  11

  1534

  4523

  01.01.08

  3

  49

  10

  39

  4474

  4523

  01.01.07

  2

  687

  558

  25

  178

  7

  190

  1639

  01.01.07

  2

  27

  10

  17

  1612

  1639

  1

  Основні засоби і вкладення і фин.вложения

  Запаси і витрати

  ПДВ по придбаних цінностях

  Грошові кошти, розрахунки та інші активи

  в тому числі грошові кошти і короткострокові вкладення

  Дебіторська заборгованість

  баланс

  пасив

  1

  Джерела власних коштів в тому числі:

  Статутний капітал

  Нерозподілений прибуток

  Короткострокові зобов'язання

  баланс


  Безпосередньо з аналітичного балансу (таблиця 1.) отримуємо ряд найважливіших характеристик фінансового стану підприємства:

  1. За період з 01.01.08 по 01.01.09 вартість основних засобів збільшилася на 398%, а їх частка в активі балансу збільшилася на 30,72%. За період з 01.01.07 по 01.01.08 вартість основних засобів збільшилася на 12,81%, а їх частка в активі балансу зменшилася на 24,78%. За період з 01.01.07 по 01.01.09 вартість основних засобів збільшилася на 82,20%. Ця зміна свідчить про розширенні можливостей суспільства надавати більш широкому колу фізичних і юридичних осіб надавати послуги.

  Зросла питома вага запасів і витрат. На 01.01.09 дана стаття активу збільшилася на 82,93% в порівнянні з 01.01.07.

  За статтею дебіторська заборгованість спостерігається наступна динаміка: за період з 01.01.07 по 01.01.08 даний показник виріс на 707,36%; з 01.01.08 по 01.01.09 відбувається зниження даного показника на 80,63%. В цілому за період з 01.01.07 по 01.01.09 показник збільшився на 36,02%. Ця зміна свідчить про збільшенні часу затримки своїх платежів.

  2. Пасивна частина балансу характеризується постійною величиною статутного капіталу. Показники нерозподіленого прибутку на 01.01.08 збільшилися на 129,41%, а на 01.01.09 збільшилися на 89,83%. Таким чином відбувається накопичення нерозподіленого прибутку, що негативно позначається на організації. Зменшення нерозподіленого прибутку пішло б на користь організації, що дозволило б збільшити запаси і витрати, і отже надавати більш широкому колу фізичних і юридичних осіб, що надаються.

  Пасивна частина балансу характеризується підвищенням частки кредитів і позикових коштів протягом трьох років, в тому числі короткострокових кредитів і позикових коштів, що негативно позначається на фінансовій стійкості. Короткострокові зобов'язання на 01.01.08 збільшилися на 76,28%, а на 01.01.09 збільшилися на 79,56% до 01.01.07.

  Таким чином на підставі порівняльного аналізу можна зробити висновок про те, що на даному підприємстві відбулося значне зростання запасів і витрат за рахунок короткострокових зобов'язань і кредитів, що сприяє в подальшому розширенню виробництва.


  2.2.2 Оцінка фінансової стійкості підприємства


  Таблиця 2.

  показники

  Позна

  чення

  01.01.07

  01.01.08

  01.01.09

  Зміни за 2 отч.пер.

  1.Істочнікі власних коштів (капітал)

  СК

  27

  49

  177

  22; 128

  2.Основні засоби і вкладення (необоротні активи)

  ВА

  687

  775

  3859

  88; 3084

  3.Налічіе власних оборотних коштів (СК-ВА)

  СОС

  -660

  -726

  -3682

  66; 2956

  4.Долгосрочние кредити і позикові зобов'язання (довгострокові зобов'язання)

  ДП

  -

  -

  -

  -

  5. Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів (СК + ДП) -ва

  ИФЗ

  -660

  -726

  -3682

  66; 2956

  6.Краткосрочние кредити і позикові кошти

  КП

  1612

  4474

  7887

  2 862; 3413

  7.Общая величина основних джерел формування запасів і витрат (ИФЗ + КП)

  ІФЗО

  952

  3748

  4205

  2796; 457

  8.Общая величина запасів і витрат (запаси)

  ЗЗ

  558

  1 667

  3269

  1109; тисяча шістсот дві

  9.Ізлішек або недолік власних оборотних коштів

  СОС-ЗЗ

  -1218

  -2393

  -6951

  1175; 4558

  10.Ізлішек або недолік власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат

  ИФЗ-ЗЗ

  -1218

  -2393

  -6951

  1175; 4558

  11.Ізлішек або нестача загальної величини основних джерел формування запасів і витрат

  ІФЗО-ЗЗ

  394

  2081

  936

  1687; -1145

  12.Ізлішек або нестача загальної величини основних джерел формування запасів і витрат

  Нестійкий фінансовий стан підприємства, підприємство має низьку платоспроможність


  При цьому існують і інші типи фінансових ситуацій:


  Таблиця 3.

  1.Абсолютная стійкість фінансового стану:

  СОС-ЗЗ> = 0

  ИФЗ-ЗЗ> = 0

  ІФЗО-ЗЗ> = 0

  2.Нормальная стійкість фінансового стану:

  СОС-ЗЗ <0

  ИФЗ-ЗЗ> = 0

  ІФЗО-ЗЗ> = 0

  3.Неустойчівое фінансовий стан:

  СОС-ЗЗ <0 = -1218, -2393, -6951

  ИФЗ-ЗЗ <0 = -1218, -2393, -6951

  ІФЗО-ЗЗ> = 0 = 394,2081,936

  4.Крізісное фінансовий стан:

  СОС-ЗЗ <0

  ИФЗ-ЗЗ <0

  ІФЗО-ЗЗ <0


  Згідно (таблицями 2.і 3.) ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" знаходиться в нестійкому фінансовому стані (3 тип фінансових ситуацій), тому що у ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" недолік власних оборотних коштів. Нестійкий фінансовий стан, при якому порушується платіжний баланс, але зберігається можливість відновлення рівноваги платіжних засобів і платіжних зобов'язань за рахунок залучення тимчасово вільних джерел коштів в оборот підприємства (резервного фонду, фонду накопичення та споживання), кредитів банку на тимчасовій поповнення оборотних коштів, перевищення нормальної кредиторської заборгованості над дебіторською.

  Проаналізуємо структуру джерел капіталу підприємства і оцінимо ступінь фінансової стійкості і фінансового ризику.

  З цією метою розрахуємо наступні показники:

  1. Коефіцієнт фінансової автономії (Ка). Він розраховується наступним чином: питома вага власного капіталу в загальній валюті балансу:


  Власний капітал %

  Ка = Підсумок балансу

  Ка = 27/1639 = 1,64% (на 01.01.07)

  Ка = 49/4523 = 1,08% (на 01.01.08)

  Ка-177/8064 = 2,19% (на 01.01.09)


  Коефіцієнт фінансової залежності (Кз). Він розраховується наступним чином: частка позикового капіталу в загальній валюті балансу:


  Позиковий капітал %

  Кз = Підсумок балансу

  Кз = (1612 + 0) / 1639 = 98,35% (на 01.01.07)

  Кз = (4474 + 0) / 4523 = 98,91% (на 01.01.08)

  Кз = (7887 + 0) / 8064 = 97,80% (на 01.01.09)


  Коефіцієнт поточної заборгованості (Ктз). Він розраховується наступним чином: відношення короткострокових фінансових зобов'язань до спільної валюти балансу:


  Короткострокові фінансові зобов'язання%

  Ктз = Підсумок балансу

  Ктз = 1612/1639 = 98,35% (на 01.01.07)

  Ктз = 4474/4523 = 98,91% (на 01.01.08)

  Ктз = 7887/8064 = 97,80% (на 01.01.09)


  Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності (коефіцієнт фінансової стійкості, КФУ). Він розраховується наступним чином: відношення власного і довгострокового позикового капіталу до загальної валюти балансу:


  Власний капітал + Довгостроковий позиковий капітал%

  КФУ = Підсумок балансу

  КФУ = (27 + 0) / 1639 = 1,64% (на 01.01.07)

  КФУ = (49 + 0) / 4523 = 1,08% (на 01.01.08)

  КФУ = (177 + 0) / 8064 = 2,19% (на 01.01.09)


  Коефіцієнт покриття боргів власним капіталом (коефіцієнт платоспроможності, Кп). Він розраховується наступним чином: відношення власного капіталу до позикового:


  Власний капітал %

  Кп = Позиковий капітал

  Кп = 27/1612 = 1,67% (на 01.01.07)

  Кп = 49/4474 = 1,09% (на 01.01.08)

  Кп = 177/7887 = 2,24% (на 01.01.09)


  Характеризує залежність підприємства від зовнішніх боргів.

  Коефіцієнт фінансового левериджу (Кл), по іншому коефіцієнт фінансового ризику. Він розраховується наступним чином: відношення позикового капіталу до власного:


  Позиковий капітал %

  Кл = Власний капітал

  Кл = 1612/27 = 5970,3% (на 01.01.07)

  Кл = 4474/79 = 9130% (на 01.01.08)

  Кл = 7887/177 = 4456% (на 01.01.09)


  Структура зобов'язань підприємства.

  Таблиця 4.

  показник

  рівень показника

  зміни

  01.01.07

  01.01.08

  01.01.09

  1.Коеффіціент фінансової автономії

  1,64

  1,08

  2,19

  -056

  +1,11

  2.Коеффіціент фінансової залежності

  98,35

  98,91

  97,81

  +0,56

  -1,11

  3.Коеффіціент поточної заборгованості

  98,35

  98,91

  97,80

  +0,56

  -1,11

  4.Коеффіціент фінансової стійкості

  1,64

  1,08

  2,19

  -0,56

  +1,11

  5.Коеффіціент платоспроможності

  1,67

  1,09

  2,24

  -0,58

  +1,15

  6.Коеффіціент фінансового левериджу

  5970,3

  9130,6

  4456

  +3160,3

  -4674,6


  Висновок (таблиця 4.): ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" має коефіцієнт фінансової автономії на 01.01.07 1.64%; на 01.01.08 1,08%; на 01.01.09 2,19%. За два звітні періоди коефіцієнт фінансової автономії змінився наступним чином: на 01.01.08 він зменшився на 0,56%, на 01.01.09 даний коефіцієнт збільшився на 1,11%.

  Коефіцієнт фінансової залежності на 01.01.07 становить 98,35%, на 01.01.08 даний коефіцієнт становить 98,91%, на 01.01.09 становить 97,81%. За два звітні періоди розглянутий коефіцієнт фінансової залежності змінився наступним чином: на 01.01.08 даний коефіцієнт зріс на 0,56%, а на 01.01.09 він скоротився на 1,11%.

  Коефіцієнт поточної заборгованості на 01.01.07 становить 98,35%, на 01.01.08 коефіцієнт дорівнює 98,91%, на 01.01.09 він складає 97,80%. За два звітні періоди відбулися наступні зміни з даними показником: на 01.01.08 він виріс на 0,56%, на 01.01.09 показник скоротився на 1,11%.

  Коефіцієнт фінансової стійкості на 01.01.07 становить 1,64%, на 01.01.08 показник дорівнює 1,08%, на 01.01.09 показник становить 2,09%. За два звітні періоди даний коефіцієнт фінансової стійкості змінився наступним чином: на 01.01.08 коефіцієнт скоротився на 0,56%, на 01.01.09 коефіцієнт виріс на 1,11%.

  Коефіцієнт платоспроможності на 01.01.07 становить 1,67%, на 01.01.08 коефіцієнт дорівнює 1,09%, на 01.01.09 2,24%. За два звітні періоди даний коефіцієнт змінився наступним чином: на 01.01.08 коефіцієнт скоротився 0,58%, на 01.01.09 коефіцієнт виріс на 1,15%.

  Коефіцієнт фінансового левериджу на 01.01.07 дорівнює 5970,3%, на 01.01.08 коефіцієнт становить 9130,6%, на 01.01.09 4456%. За два звітні періоди відбулися наступні зміни з даними показником: на 01.01.08 даний показник виріс на 3160,3%, на 01.01.09 цей коефіцієнт знизився на 4674,6%.

  Чим вище рівень першого, четвертого і п'ятого показників і чим нижче рівень другого, третього і шостого показників, тим стійкіше фінансовий стан підприємства. У таблиці 4., наведеної вище, можна бачити що значення першого, четвертого і п'ятого показників значно нижче відповідно другого, третього і шостого показників, тим самим можна зробити висновок про те що ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" має нестійкий фінансовий стан. Частка власного капіталу незначна, але має тенденцію до підвищення. За два звітні періоди частка власного капіталу змінилася таким чином: на 01.01.08 скоротилася на 0,56%, на 01.01.09 збільшилася на 1,11%.

  Коефіцієнт фінансового левериджу на 01.01.08 зріс на 3160,3%, на 01.01.09 скоротився на 4674,6%, це свідчить про те що фінансова залежність підприємства від зовнішніх інвесторів а саме від: постачальників і підрядників знизилася, при цьому частка власного капіталу значно підвищилася.

  Зміни, що відбулися в структурі капіталу можна розглянути по різному: з точки зору банків і інших кредиторів переважною є ситуація, коли частка власного капіталу у підприємства більш висока і постійно зростає, так як це знижує фінансовий ризик. Але для підприємства більш цікавий варіант залучення позикових коштів.

  Висновок: ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" знаходиться в нестійкому фінансовому стані, про що свідчить третій тип фінансових ситуацій, наведений в таблиці 3. Більш того коефіцієнти поточної заборгованості наближені до 100%. Отже підприємство знаходиться в передкризовому фінансовому становищі.


  2.2.3 Аналіз ліквідності балансу

  Показники цієї групи дозволяють описати і проаналізувати здатність підприємства відповідати за своїми поточними зобов'язаннями. В основу алгоритму розрахунку цих показників закладена ідея зіставлення поточних активів (оборотних коштів) з короткостроковою поточною заборгованістю. В результаті розрахунку встановлюється в достатній мірі забезпечено підприємство обіговими коштами, необхідними для розрахунків з кредиторами по поточних операціях. Оскільки різні види оборотних коштів мають різний ступінь ліквідності (конвертації в абсолютно ліквідні кошти - грошові кошти), розраховують кілька коефіцієнтів ліквідності.

  Оборотний капітал (поточні активи, оборотні кошти) - мобільні активи підприємства, які є грошовими коштами або можуть бути звернені в них протягом року або одного виробничого циклу.


  Аналіз ліквідності балансу. Таблиця 5.

  Платіжний надлишок або недолік

  01.01.2009

  6443

  510

  -3269

  -3682

  0

  Ліквідність балансу відрізняється від абсолютної, так як не виконуються нерівності: А1> = П1; А2> = П2; А3> = П3; А4 <= П4

  01.01.2008

  4031

  -1636

  -1667

  -726

  0

  01.01.2007

  тисячі чотиреста тридцять чотири

  -215

  -558

  -662

  0

  01.01.2009

  6888

  1000

  0

  177

  8064

  01.01.2008

  4474

  0

  0

  49

  4523

  01.01.2007

  1612

  0

  0

  27

  1639

  пасив

  1. Найбільш термінові зобов'язання (кредиторська заборгованість, П1)

  2. Короткострокові пасиви (позики, П2)

  3. Довгострокові пасиви (довгострокові зобов'язання, П3)

  4. Постійні пасиви, П4

  баланс

  01.01.2009

  445

  490

  3269

  3859

  8064

  10.01.2008

  443

  тисячу шістсот тридцять шість

  1 667

  775

  4523

  01.01.2007

  178

  215

  558

  689

  1639

  актив

  1. Найбільш реалізовані активи (короткострокові фінансові вкладення, А1)

  2. Швидко реалізовані активи (ПДВ + дебіторська заборгованість, А2)

  3. Повільно реалізовані активи (запаси, А3)

  4. Важко реалізовані активи (необоротні активи, А4)

  баланс

  Висновки про ліквідності балансу  Баланс є абсолютно ліквідним, якщо:

  А1 більше або дорівнює П1;

  А2 більше або дорівнює П2;

  А3 більше або дорівнює П3;

  А4 менше або дорівнює П4.

  Якщо виконуються перші три нерівності, тобто поточні активи перевищують зовнішні зобов'язання підприємства, то обов'язково виконується остання нерівність, що має глибокий економічний сенс: наявність у підприємства власних оборотних коштів; дотримується мінімальна умова фінансової стійкості.

  Невиконання будь-якого з перших трьох нерівностей свідчить про те, що ліквідність балансу в меншій або більшій мірі відрізняється від абсолютної.

  У нашому випадку у ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" спостерігається ліквідність відмінна від абсолютної, так як:

  А1 менше П1;

  А2 більше П2 (не у всіх випадках);

  А3 більше П3;

  А4 більше П4.

  Невиконання будь-якого з наведених вище нерівностей свідчить про те, що ліквідність балансу розпізнана від абсолютної.


  Показники ліквідності балансу:

  Таблиця 6.

  Назва коефіцієнта

  01.01.07

  01.01.08

  01.01.09

  Зміни за два періоди

  1. Коефіцієнт поточної ліквідності (формула 1 стор. 18)

  КТЛ = АII / Про

  0,59

  0,84

  0,53

  +0,25;

  -0,31

  Коефіцієнт швидкої ліквідності (формула 2 стор. 18)

  Кбл = (НЛА + БРА) / Про

  0,23

  0,44

  0,09

  +0,21;

  -0,35

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності (формула 3 стор. 18)

  Кал = НЛА / Про

  0,004

  0,002

  0,007

  -0,002;

  +0,005

  4. Чисті оборотні кошти (оборотні кошти - короткострокові зобов'язання)

  -662

  -726

  -3682

  -64;

  -2956


  Висновок (таблиця 6.): коефіцієнт поточної ліквідності нижче свого рекомендує значення 2, він дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи скільки рублів поточних активів (оборотних коштів) припадає на 1 карбованець поточних зобов'язань. Підприємство не погашає свої короткострокові зобов'язання за рахунок поточних активів, отже якщо поточні активи не перевищують за величиною поточні зобов'язання, підприємство може розглядатися як знаходяться в передкризовому стані. В даному випадку спостерігається заниження коефіцієнта, отже підприємство не може погашати свої поточні зобов'язання за рахунок поточних активів.

  Значення коефіцієнта швидкої ліквідності на 01.01.07 становить 0,23; на 01.01.08 коефіцієнт дорівнює 0,44; на 01.01.09 даний коефіцієнт дорівнює 0,09. За все проаналізіруемие роки значення даного коефіцієнта менше нормативного значення 0,8. Це свідчить про низьку платоспроможність підприємства.

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності на 01.01.07 дорівнює 0,004; на 01.01.08 даний коефіцієнт становить 0,002; на 01.01.09 дорівнює 0,007. Всі ці значення менше нормативного значення 0,2. Це свідчить про те, що частина короткострокових зобов'язань не може бути погашена негайно.

  Як видно з розрахунків в таблиці 6., чисті оборотні кошти відсутні на даному підприємстві за все проаналізіруемие періоди.

  Показники даної групи призначені для оцінки загальної ефективності вкладення коштів у дане підприємство.

  Розрахунок коефіцієнтів поточної ліквідності. Забезпеченості власними коштами, коефіцієнта відновлення платоспроможності.

  Економічний сенс наведених показників наступний:

  коефіцієнт Ктл характеризує загальну забезпеченість підприємства оборотними коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань підприємства;

  коефіцієнт Кос характеризує частку власних оборотних коштів у загальній їх сумі;

  коефіцієнт Кв показує наявність реальної можливості у підприємства відновити, або втратити свою платоспроможність протягом певного періоду;

  За звітний період (Т) приймаємо значення 1 року (12 місяців).

  Підставою для визнання структури балансу незадовільною, а підприємства неплатоспроможним є виконання однієї з наступних умов: КТЛ <2 або Кос <0,1.

  власні оборотні кошти (стор. 490 - стор.190)


  Кос = оборотні кошти (290) [8]

  оборотні кошти (стор. 290)

  КТЛ = короткострокові зобов'язання (стор. 690)

  КТЛ, до + 6 / Т * (КТЛ, к-КТЛ, н)

  Кв = 2 [9]


  Коефіцієнти поточної ліквідності:


  Таблиця 7.

  Найменування позицій

  01.01.07

  01.01.08

  01.01.09

  Зміни за два періоди

  Коефіцієнт поточної ліквідності (КТЛ)

  0,59

  0,84

  0,53

  +0,25;

  -0,31

  Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (Кос)

  -0,70

  -0,19

  -0,87

  +0,51;

  -0,68

  Коефіцієнт відновлення платоспроможності (Кв)

  0,485


  Висновок (таблиця 7.): КТЛ <2, Кос <0,1 структура балансу за два звітні періоди незадовільна, а підприємство неплатоспроможне. ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" незабезпечених обіговими коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань підприємства.

  Коефіцієнт Кв менше 1, а значить величина коефіцієнта відновлення платоспроможності не підтверджує можливість підприємства протягом 6 місяців домогтися її відновлення.

  Ділова активність проявляється в динамічності розвитку комерційної організації, досягненні поставлених цілей, ефективному використанні економічного потенціалу. Оцінюючи ділову активність ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" має сенс проаналізувати і порівняти ефективність використання ресурсів організації.


  2.2.4 Оцінка ділової активності

  Ділова активність проявляється в динамічності розвитку комерційної організації, досягненні поставлених цілей, ефективному використанні економічного потенціалу. Оцінюючи ділову активність ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" було вибрано проведемо аналіз і порівняти ефективність використання ресурсів організації. У таблиці 8 наведені найбільш поширені показники, що застосовуються в ході даного аналізу.


  Оцінка ділової активності:

  Таблиця 8.

  показник

  Іден-ор

  Од. вим

  ренію

  Формула

  розрахунку

  01.01.07

  01.01.08

  01.01.09

  темп

  зміни,%

  відхилення

  Виручка від реалізації

  ВР

  тис. руб

  стр. 010 ф.2

  6090

  26110

  67203

  428,7

  257,4

  +20020

  +41093

  прибуток

  ПО

  тис. руб

  стр. 140 ф.2

  55

  44

  128

  80

  290

  -11

  +84

  Виробник

  ність праці

  ПТ

  тис. руб

  ПТ = ВР / число сотрудн. (45)

  135,3

  580,2

  1493,4

  429

  257

  +444,9

  +913,2

  фондовіддача

  Ф

  руб.руб

  Ф = ВР / стр. 120 ф.1

  8,86

  33,69

  17,41

  380,2

  51,67

  +24,83

  -16,28

  Оборотність коштів в розрахунках:

  в оборотах

  в днях
  Оро

  ОРД

  число оборо

  тов,

  число днів  Оро = ВР / стр. 240 ф.1

  ОРД = 360 / Оро


  32,05

  11,23


  17,02

  21,15


  226,27

  1,59

  53,1

  1329;

  188

  7,51


  -15,03

  +209,2;

  +9,92

  -19,56

  Оборотність запасів:

  в оборотах

  в днях  ОЗО

  Озд

  число оборо

  тов,

  число днів  ОЗО = ВР / стр. 210 ф.1

  Озд = 360 / ОЗО


  10,91

  33


  15,66

  23


  20,58

  17,5

  143,5

  131,4;

  69,69

  76,08

  +4,75

  +4,92;

  -10

  -5,5

  Тривалість операційного циклу

  ПЦ

  число днів

  ПЦ = орд + Озд

  44,23

  44,15

  19,09

  99,81

  43,2

  -0,08

  -25,06

  Оборотність власного капіталу

  ОСК

  число оборо

  тов

  ОСК = ВР / стр. 410 + 470 ф.1

  225,5

  532,85

  379,7

  236,3

  71,26

  +307,3

  -153,15

  Оборотність загального капіталу

  ООК

  число оборо

  тов

  ООК = ВР / баланс

  3,71

  5,77

  8,33

  155,5

  144,4

  +2,06

  +2,56


  Виходячи з даних таблиці 8., видно, що виручка від реалізації послуг ремонтно-будівельних і монтажних робіт на 01.01.08 істотно зросла на 20020 тис.руб по відношенню до 01.01.07, так само на 01.01.09 виручка суттєво зросла на 41093 тис Руб. по відношенню до 01.01.08, тим зміни склав відповідно 428,7% та 257,4%.

  Показник фондовіддачі, виходячи з даних таблиці, на 01.01.08 зріс на 380,2% у порівнянні з 01.01.07, на 01.01.09 цей показник скоротився на 51,67% в порівнянні з 01.01.08, що можна розглядати як негативний фактор .

  Аналізуючи оборотність можна зробити наступні висновки: за станом на 01.01.08 оборотність розрахунків з дебіторами знизилася на 51,3%, по відношенню з 01.01.07, що можна вважати як несприятливий фактор, однак на 01.01.09 оборотність розрахунків з дебіторами істотно зросла і склала тисячі триста двадцять дев'ять% по відношенню до 01.01.08, що є дуже хорошим показником.

  Оборотність запасів має позитивну динаміку, виходячи і даних таблиці спостерігається зростання кількості оборотів за два аналізованих періоду, тобто скоротився час зростання фінансових ресурсів в даному виді оборотних активів.

  Тривалість операційного циклу на 01.01.08 (44,15) майже не змінилася в порівнянні з 01.01.07 (44,23) роком, але на 01.01.09 тривалість операційного циклу істотно скоротилася і склала 19,09 днів.

  Висновок: виходячи з даних таблиці 8., можна зробити висновок про те, що відбувається зростання ділової активності. Це можна судити по розділу - прибуток організації, в якому відбувається зростання протягом двох аналізованих періодів. Так само видно що показник оборотності загального капіталу мав зріст за два аналізованих періоду. Показники оборотність з дебіторами і оборотність запасів так само суттєво зросли що повинно сприятливо позначитися на організації.

  Аналіз «звіту про прибутки і збитки» (форма №2)

  При аналізі звіту про прибутки і збитки було виявлено, що фірма отримала прибуток за три аналізованих періоду (2006, 2007, 2008). Розглянемо докладніше цю ситуацію грунтуючись на даних звітної бухгалтерської форми №2 ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" (додаток №2).

  Прибуток (збиток) до оподаткування складається за рахунок прибутку (збитку) від продажу, операційних доходів за вирахуванням операційних витрат, а так само за рахунок позареалізаційних доходів, зменшених на суму позареалізаційних витрат.

  За даними звітів за 2006, 2007 і за 2008 роки можна спостерігати відсутність прибутку від продажів за всі перераховані вище періоди. Причиною цього є великі управлінські витрати фірми ТОВ "Будіндустрія-Сервіс", а також велика собівартість наданих фірмою послуг.

  Однак незважаючи на відсутність прибутку від продажів в 2006, 2007, 2008, організація все-таки отримала прибуток до оподаткування у всіх аналізованих періодах (стор. 140, форма №2) за рахунок інших доходів (стор. 090, форма №2). І в ув'язненні можна бачити позитивні результати чистого прибутку, хоча незначні.

  Аналіз рентабельності і прибутковості.

  Найперше слід сказати що при аналізі рентабельності і прибутковості ми будемо використовувати такі поняття - рентабельність по відношенню до матеріальних активів, і прибутковість - по відношенню до фінансових активів та капіталу.

  Існує безліч коефіцієнтів рентабельності (прибутковості), наведемо основні з них в наступній таблиці.  Аналіз рентабельності.

  Таблиця 9.

  показник

  звітна форма

  Формула розрахунку

  2006

  2007

  2008

  відхилення

  Чистий прибуток

  2

  стр140-150-180 або 190

  1

  26

  64

  +25; +38

  рентабельність послуг

  2

  стр050 / 010

  -0,05

  -0,006

  -0,001

  +0,056;

  +0,005

  Рентабельність основної діяльності

  2

  стр050 / (020 + 040)

  -0,046

  -0,006

  -0,001

  +0,04;

  +0,005

  Рентабельність власного капіталу

  1 і 2

  стр190 / (410 + 470)

  0,037

  0,53

  0,36

  +0,493;

  -0,17

  Період окупності власного капіталу

  1 і 2

  стр (410 + 470) / 190

  27

  1,884

  2,765

  -25,116;

  +0,881


  Показники, отримані в ході розрахунку досить-таки непогані. Чистий прибуток присутній в усі аналізованих періодах, в 2007 і 2008 роках це особливо помітно на відміну від 2006. Отже спостерігається і позитивна динаміка за всі аналізовані періоди в розрахунку рентабельності власного капіталу.

  Рентабельність послуг, а також рентабельність основної діяльності негативна на всіх аналізованих періодах, тільки в 2008 році дані показники збільшилися, але як і раніше негативні.

  Грунтуючись на отриманих даних, які характеризують результативність фінансово-господарської діяльності підприємства можна зробити висновок, що:

  Підприємство за 2006 і 2007 року підприємство стало практично нерентабельним, але має чистий прибуток отриману насамперед за рахунок інших доходів. Однак результати 2008 року показують що підприємство стало трохи краще справлятися з деякими своїми проблемами, так можна помітити що збиток від продажів став скорочуватися і на 2008 рік склав 64000р. У порівнянні з 160000р. в 2007 році і 299000р. в 2006 році. (Докладніше див. У додатку 2). Але як вже було сказано вище, чистий дохід організації ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" складається перш за все з інших доходів. Хотілося б відзначити і той факт що дана організація має дуже високу собівартість своїх послуг і дуже високі управлінські витрати, разом які по відношенню до виручки складають приблизно 100% і навіть перевищують.

  Підводячи підсумок, очевидно, що фінансові ресурси підприємства ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" використовуються неефективно. В результаті підприємство не акумулюють кошти і «проїдають» ще наявні.


  2.2.5 Оцінка критеріїв ефективності фінансово-господарської діяльності ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" за методикою постанови уряду Нижегородської області №216

  Крім вищенаведеного економічного аналізу діяльності ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" була проведена оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. Метод оцінки грунтувався на критеріях оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності державних унітарних підприємств, що перебувають у власності Нижегородської області від 29.06.2007 р №216 (додаток 3).

  Відповідно до цієї постанови ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства оцінюється на підставі даних не менше ніж за дворічний період його діяльності за бальною системою. За відповідності значень критеріїв одному з встановлених класів виставляючи відповідний бал. Бали підсумовуються, і в залежності від їх значення підприємство відноситься до однієї з трьох груп:

  група 1 (більше 10 балів) - підприємство знаходяться в задовільному фінансово-економічний стан;

  група 2 (від 5 до 10 балів) - підприємство знаходяться в ризиковому фінансово-економічний стан;

  група 3 (менше 5 балів) - підприємство знаходяться в незадовільному фінансово-економічний стан

  В результаті оцінки критеріїв будівельного підприємства ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" за 2007-2008 роки отримано наступний результат:


  Критерії ефективності фінансово-господарської діяльності ТОВ "Будіндустрія-Сервіс"

  Таблиця 10.

  критерії

  2007 рік, тис. Руб.

  2008 рік, тис.руб.

  бали

  1.

  результати діяльності

  Виручка від реалізації товарів, продукції, робіт і послуг

  26110

  67203

  1


  рентабельність продукції

  -0,6

  -0,1

  0


  чиста рентабельність

  0,1

  0,1

  0,5


  2.

  Оцінка використання майна

  актив балансу

  4523

  8064

  1


  Основні засоби

  775

  3859

  0,5


  фондовіддача

  33,69

  17,41

  1,5


  3.

  Показники фінансового стану

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  0,84

  0,53

  0


  Коефіцієнт фінансової залежності

  91,31

  44,56

  0


  Коефіцієнт термінової ліквідності

  0,45

  0,11

  0


  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  0,002

  0,007

  0


  Чистий оборотний капітал

  0,84

  0,53

  0


  коефіцієнт власності

  1,08

  2,19

  0


  Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

  -0,19

  -0,87

  0


  Разом балів

  4,5


  Як видно підприємство знаходиться в незадовільному фінансово-економічному становищі (група номер 3, менше 5 балів), що підтверджує раніше наведені розрахунки коефіцієнтів і висновки про нестійкому фінансово-економічний стан підприємства.


  2.3 Маркетинговий аналіз сфери будівництва


  Аналізуючи фінансову сторону підприємства, слід згадати про вплив на його діяльність зовнішніх факторів. Одним з яких є конкурентне середовище.

  Проведемо короткий маркетинговий аналіз ситуації, що склався на ринку ремонтно-будівельних і монтажних робіт. Незважаючи на економічні та технічні труднощі, ринок ремонтно-будівельних і монтажних робіт залишається привабливим, тому його прагнуть освоїти різні організації. Виділимо основних конкурентів в місті Саров:

  ТОВ "Будівельно-монтажне підприємство"

  МУП "Металік"

  ТОВ "БМУ-15"

  ТОВ "БМУ-91"

  ТОВ "Вассер"

  МУП "РСП"

  ЗАТ "Об'єднання Бинар"

  ЗАТ "Армос-ЖС"

  ТОВ "Моноліт"

  В цілому всі підприємства знаходяться в стійкому стані і ймовірність відходу з ринку невисока. До того ж кожне підприємство має свій сформоване коло замовників, яких не збирається поступатися іншим організаціям. ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" функціонує восьмий рік, у даній організації так само є слоівшійся коло замовників, але серед такої кількості конкурентів переманювати до себе клієнтів даних підприємств досить складно.

  просування послуг

  Оцінюючи вищенаведені факти, очевидно, що керівництву розглянутого підприємства варто розробити свою тактику залучення нових клієнтів. Можливо це буде певна система розстрочок платежів за виконані роботи, або безпосередній контакт керівництва підприємства з потенційними клієнтами і подальше закріплення зв'язків з потенційними клієнтами, або вихід на ринок послуг, що пропонуються за межі міста Саров. На даний момент пошук споживачів послуг здійснюється за допомогою реклами через газети.

  В даний час все більша увага приділяється благоустрою життя людини. У зв'язку з динамічним зростанням будівництва багатоквартирного і індивідуального житла на території міста Саров, а так само за його межами прогнозується стійкий збут пропонованих послуг навіть при наявність такої кількості конкурентів.

  Привабливими залишаються ринки сусідніх населених пунктів таки е як: Дивеєво, Сатіс, Вознесенське, Ардатов, Первомайськ.


  2.4 Підвищення ефективності в фінансово-господарської діяльності підприємства


  Стійкість фінансового стану організації може бути підвищена шляхом:

  Прискорення оборотності капіталу в поточних активах, в результаті чого відбудеться відносне його скорочення на карбованець обороту;

  Обгрунтоване зменшення запасів і витрат;

  Поповнення власного оборотного капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел;

  Слід збільшити показник основних засобів шляхом збільшення оборотного капіталу, так як збільшення статутного капіталу дозволить організації надавати послуги більш широкого кола осіб, а отже це підвищить частку організації на ринку послуг, що надаються;

  Підприємство збільшить свою частку на ринку, і отже збільшиться і прибуток підприємства за рахунок проведення наступних заходів: залучення клієнтів шляхом надання пільг і надання кредитів на послуги, що надаються, а так само залучення клієнтів за рахунок активної рекламної компанії;

  Необхідно використання позикових коштів за рахунок зовнішніх інвесторів, або отримання кредитів в банках, так як залучення позикових коштів вигідно для підприємства: відсотки з обслуговування позикового капіталу розглядаються як витрати і не включаються до оподаткованого прибутку; витрати на виплату відсотків зазвичай нижче прибутку, отриманих від використання позикових коштів в обороті підприємства, в результаті чого підвищується рентабельність власного капіталу.

  Сьогодні ситуація на ринку складається таким чином, що більша і все більш збільшується частка власного капіталу не означає поліпшення становища підприємства, можливості швидкого реагування на зміну ділового клімату. Навпаки, використання позикових коштів від зовнішніх інвесторів, а саме від постачальників і підрядників, свідчить про гнучкість підприємства, тобто від довіри до нього в діловому світі.

  В результаті роботи було проведено короткий маркетинговий аналіз, на основі якого можна дати наступні рекомендації щодо поліпшення наявної ситуації.

  Необхідний вихід на нові ринки збуту пропонованих послуг, тим самим збільшуючи виручці, а отже і прибуток. Для цих цілей керівництву ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" слід провести активну політику з пошуку нових клієнтів, зацікавлених в даному виді послуг. Для цього підійде активна рекламна компанія в засобах масової інформації. Проведення анкетування серед потенційних клієнтів, з метою вилучення інформації про необхідні послуги.

  У сучасному будівництві, коли у клієнтів з'явилася свобода вибору серед численних постачальників подібного роду послуг, необхідно боротися за якість послуг, що надаються, а так само за додатковий сервіс. Клієнтам в одному місці повинен бути наданий весь спектр нових матеріалів по обробці будинків і квартир, нової сантехніки та інших матеріалів.

  Необхідний вихід на нові ринки сусідніх пунктів таких як: Дивеєво, Вознесенське, Первомайськ, Ардатов, Сатіс.


  висновок


  У даній дипломній роботі проведено аналіз фінансової діяльності ТОВ "Будіндустрія-Сервіс".

  Основною метою роботи ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" в умовах ринкової економіки є підвищення ефективності діяльності і отримання прибутку, що забезпечує стабільну роботу організації. Одним з напрямків у досягненні цієї мети є аналіз ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості. В умовах, коли господарюючий суб'єкт повністю відповідає за своїми зобов'язаннями його аналіз фінансової діяльності дозволяє визначити його реальний стан і запропонувати нові шляхи розвитку.

  У першому розділі розглянуто теоретичні основи аналізу фінансово-господарської діяльності.

  У другому розділі проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" і внесені пропозиції щодо підвищення ефективності в фінансово-господарської діяльності підприємства.

  За період з 01.01.08 по 01.01.09 вартість основних засобів збільшилася на 398%, а їх частка в активі балансу збільшилася на 30,72%. За період з 01.01.07 по 01.01.08 вартість основних засобів збільшилася на 12,81%, а їх частка в активі балансу зменшилася на 24,78%. За період з 01.01.07 по 01.01.09 вартість основних засобів збільшилася на 82,20%. Ця зміна свідчить про розширенні можливостей суспільства надавати більш широкому колу фізичних і юридичних осіб надавати послуги.

  Зросла питома вага запасів і витрат.На 01.01.09 дана стаття активу збільшилася на 82,93% в порівнянні з 01.01.07.

  За статтею дебіторська заборгованість спостерігається наступна динаміка: за період з 01.01.07 по 01.01.08 даний показник виріс на 707,36%; з 01.01.08 по 01.01.09 відбувається зниження даного показника на 80,63%. В цілому за період з 01.01.07 по 01.01.09 показник збільшився на 36,02%. Ця зміна свідчить про збільшенні часу затримки своїх платежів.

  Пасивна частина балансу характеризується постійною величиною статутного капіталу. Показники нерозподіленого прибутку на 01.01.08 збільшилися на 129,41%, а на 01.01.09 збільшилися на 89,83%. Таким чином відбувається накопичення нерозподіленого прибутку, що негативно позначається на організації. Зменшення нерозподіленого прибутку пішло б на користь організації, що дозволило б збільшити запаси і витрати, і отже надавати більш широкому колу фізичних і юридичних осіб, що надаються.

  Таким чином на підставі порівняльного аналізу можна зробити висновок про те, що на даному підприємстві відбулося значне зростання запасів і витрат за рахунок короткострокових зобов'язань і кредитів, що сприяє в подальшому розширенню виробництва.

  ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" знаходиться в нестійкому фінансовому стані (3 тип фінансових ситуацій), тому що у ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" недолік власних оборотних коштів.

  Незадовільний фінансово-економічний стан підприємства ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" підтверджено оцінкою критеріїв ефективності діяльності підприємства, проведеної за методикою, затвердженою постановою Уряду Нижегородської області від 29 червня 2007 року №216.

  Коефіцієнт поточної ліквідності нижче свого рекомендує значення 2, він дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи скільки рублів поточних активів (оборотних коштів) припадає на 1 карбованець поточних зобов'язань. Підприємство не погашає свої короткострокові зобов'язання за рахунок поточних активів, отже якщо поточні активи не перевищують за величиною поточні зобов'язання, підприємство може розглядатися як знаходяться в передкризовому стані. В даному випадку спостерігається заниження коефіцієнта, отже підприємство не може погашати свої поточні зобов'язання за рахунок поточних активів.

  Значення коефіцієнта швидкої ліквідності на 01.01.07 становить 0,23; на 01.01.08 коефіцієнт дорівнює 0,44; на 01.01.09 даний коефіцієнт дорівнює 0,09. За все проаналізіруемие роки значення даного коефіцієнта менше нормативного значення 0,8. Це свідчить про низьку платоспроможність підприємства.

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності на 01.01.07 дорівнює 0,004; на 01.01.08 даний коефіцієнт становить 0,002; на 01.01.09 дорівнює 0,007. Всі ці значення менше нормативного значення 0,2. Це свідчить про те, що частина короткострокових зобов'язань не може бути погашена негайно.

  Чисті оборотні кошти відсутні на даному підприємстві за все проаналізіруемие періоди.

  Чистий прибуток присутній в усі аналізованих періодах, в 2007 і 2008 роках це особливо помітно на відміну від 2006. Отже спостерігається і позитивна динаміка за всі аналізовані періоди в розрахунку рентабельності власного капіталу.

  Рентабельність послуг, а також рентабельність основної діяльності негативна на всіх аналізованих періодах, тільки в 2008 році дані показники збільшилися, але як і раніше негативні.

  Висновок: КТЛ <2, Кос <0,1 структура балансу за два звітні періоди незадовільна, а підприємство неплатоспроможне. ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" незабезпечених обіговими коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань підприємства.

  Коефіцієнт Кв менше 1, а значить величина коефіцієнта відновлення платоспроможності не підтверджує можливість підприємства протягом 6 місяців домогтися її відновлення.

  Чим вище рівень коефіцієнта фінансової автономії, коефіцієнта фінансової стійкості і коефіцієнта платоспроможності і чим нижче рівень коефіцієнта фінансової залежності, коефіцієнта поточної заборгованості і коефіцієнта фінансового левериджу, тим стійкіше фінансовий стан підприємства. У таблиці наведеної вище можна бачити що значення першого, четвертого і п'ятого показників значно нижче відповідно другого, третього і шостого показників, тим самим можна зробити висновок про те що ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" має нестійкий фінансовий стан. Частка власного капіталу незначна, але має тенденцію до підвищення. За два звітні періоди частка власного капіталу змінилася таким чином: на 01.01.08 скоротилася на 0,56%, на 01.01.09 збільшилася на 1,11%.

  Коефіцієнт фінансового левериджу на 01.01.07 дорівнює 5970,3%, на 01.01.08 коефіцієнт становить 9130,6%, на 01.01.09 4456%. За два звітні періоди відбулися наступні зміни з даними показником: на 01.01.08 даний показник виріс на 3160,3%, на 01.01.09 цей коефіцієнт знизився на 4674,6%, це свідчить про те що фінансова залежність підприємства від зовнішніх інвесторів, а саме від постачальників і підрядників значно знизилася, при цьому частка власного капіталу зросла.

  Стійкість фінансового стану організації може бути підвищена шляхом:

  Прискорення оборотності капіталу в поточних активах, в результаті чого відбудеться відносне його скорочення на карбованець обороту;

  Обгрунтоване зменшення запасів і витрат;

  Поповнення власного оборотного капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел;

  Слід збільшити показник основних засобів шляхом збільшення оборотного капіталу, так як збільшення статутного капіталу дозволить організації надавати послуги більш широкого кола осіб, а отже це підвищить частку організації на ринку послуг, що надаються;

  Підприємство збільшить свою частку на ринку, і отже збільшиться і прибуток підприємства за рахунок проведення наступних заходів: залучення клієнтів шляхом надання пільг і надання кредитів на послуги, що надаються, а так само залучення клієнтів за рахунок активної рекламної компанії;

  Необхідно використання позикових коштів за рахунок зовнішніх інвесторів, або отримання кредитів в банках, так як залучення позикових коштів вигідно для підприємства: відсотки з обслуговування позикового капіталу розглядаються як витрати і не включаються до оподаткованого прибутку; витрати на виплату відсотків зазвичай нижче прибутку, отриманих від використання позикових коштів в обороті підприємства, в результаті чого підвищується рентабельність власного капіталу.

  За наведеними даними можна зробити висновок про те, що відбувається зростання ділової активності. Це можна судити по розділу - прибуток організації, в якому відбувається зростання протягом двох аналізованих періодів. Так само видно що показник оборотності загального капіталу мав зріст за два аналізованих періоду. Показники оборотність з дебіторами і оборотність запасів так само суттєво зросли що повинно сприятливо позначитися на організації.

  Сьогодні ситуація на ринку складається таким чином, що більша і все більш збільшується частка власного капіталу не означає поліпшення становища підприємства, можливості швидкого реагування на зміну ділового клімату. Навпаки, використання позикових коштів від зовнішніх інвесторів, а саме від постачальників і підрядників, свідчить про гнучкість підприємства, тобто від довіри до нього в діловому світі.

  В результаті роботи було проведено короткий маркетинговий аналіз, на основі якого можна дати наступні рекомендації щодо поліпшення наявної ситуації.

  Необхідний вихід на нові ринки збуту пропонованих послуг, тим самим збільшуючи виручці, а отже і прибуток. Для цих цілей керівництву ТОВ "Будіндустрія-Сервіс" слід провести активну політику з пошуку нових клієнтів, зацікавлених в даному виді послуг. Для цього підійде активна рекламна компанія в засобах масової інформації. Проведення анкетування серед потенційних клієнтів, з метою вилучення інформації про необхідні послуги.

  У сучасному будівництві, коли у клієнтів з'явилася свобода вибору серед численних постачальників подібного роду послуг, необхідно боротися за якість послуг, що надаються, а так само за додатковий сервіс. Клієнтам в одному місці повинен бути наданий весь спектр нових матеріалів по обробці будинків і квартир, нової сантехніки та інших матеріалів.

  Необхідний вихід на нові ринки сусідніх пунктів таких як: Дивеєво, Вознесенське, Первомайськ, Ардатов, Сатіс.


  Список літератури


  1. Абрютина М.С., Грачов А. В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчально-практичний посібник. - 2-е изд., Испр. - М .: Видавництво «Справа і Сервіс», 2000 р. - с.256

  2. Аніскін Ю.П. Організація і управління малим бізнесом: Учеб. посібник.- М .: Фінанси і статистика, 2002.- 160 с .: іл.

  3. Богатко А.Н. Система управління розвитком підприємства (СУРП). - М .: Фінанси і статистика, 2001.- 240 с .: іл.

  4. Бочаров В.В. Комплексний фінансовий аналіз. Пітер, 2005. - 429с.

  5. Бочаров В.В. Фінансовий аналіз. Короткий курс. Пітер, 2007. - 232с.

  6. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.А. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро - та макрорівні). Академія, 2004. - 417с.

  7. Ковальов В. В. Введення у фінансовий менеджмент. - М .: Фінанси і статистика, 2001р. - 768 .: іл.

  8. Ковальов В. В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 1999р. - с.512

  9. Крилов Е.І., В.М. Власова, М.Г. Єгорова. Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості підприємства: Учеб. Посібник.- М .: Фінанси і статистика, 2003.-192 с.

  10. Любушин Н. П., Лещева В. Б., Дьякова В. Г. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Учеб. Посібник для вузів / Під ред. проф. Н. П. Любшина. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2000 р. - с.471

  11. Міхайлушкін А.І. Економіка. Практикум: Учеб. посібник / А.І. Міхайлушкін, П.Д. Шимко. - М .: Вища. Шк., 2001.- 311 с .; мул.

  12. Моляков Д.С., Шохін Є.І. Теорія фінансів підприємства: Учеб. посібник.- М .: Фінанси і статистика, 2002.- 112 с.

  13. Назарбаєва Р. Порядок заповнення звіту про фінансово-майновий стан підприємства // Баланс - Рік випуску 1996 - № 3 - С.18-25.

  14. Негашев Е. В. Аналіз фінансів підприємства в умовах ринку: Учеб. Допомога. - М .: Вища. шк., 1997р. - с.192

  15. Попов В. М. Фінансовий бізнес-план: Учеб. посібник - М .: Фінанси і статистика, 2000р. - с.480

  16. Романовський М.В., Врублевська О.В. Фінанси. Грошовий обіг і кредит. Юрайт - Издат, 2006. - 544с.

  17. Романовський М.В., Врублевська О.В., Сабантуй В.М. Фінанси. Юрайт - Издат, 2004. - 504с.

  18. Савицька Г. М. Аналіз господарської діяльності підприємства: 4-е изд., Перераб. і доп. - Мінськ: ТОВ «Нове знання», 2000. - 688с.

  19. Селезньова М.М., Іонова А.Ф. Фінансовий аналіз. Управління фінансами. ЮНИТИ, 2006. - 639с.

  20. Чернов В.А. Управлінський облік і аналіз комерційної діяльності / Под ред. М.І. Баканова. - М .: Фінанси і статистика, 2001.- 330 с .: іл.

  21. Чижова А. С. Оцінка майна організації // Головбух - 2000 - № 6 - с.66-71.

  22. Шеремет А.Д. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Підручник для вузів. Інфа - М, 2008. - 367с.

  23.Шеремет А.Д. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства. Інфа - М, 2009. - 368с.

  24. Шеренбек Х. Економіка підприємства. Пітер, 2005. - 850С.

  25. # "#_ ftnref1" name = "_ ftn1" title = ""> [1] Ковальов В. В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 1999р. - с.7

  [2] Абрютіна М. С., Грачов А. В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчально-практичний посібник. - 2-е изд., Испр. - М .: Видавництво «Справа і Сервіс», 2000 р. - с.79

  [3] Негашев Е. В. Аналіз фінансів підприємства в умовах ринку: Учеб. Допомога. - М .: Вища. шк., 1997р. - с.19

  [4] Абрютіна М. С., Грачов А. В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчально-практичний посібник. - 2-е изд., Испр. - М .: Видавництво «Справа і Сервіс», 2000 р. - с.86

  [5] Савицька Г. М. Аналіз господарської діяльності підприємства: 4-е изд., Перераб. і доп. - Мінськ: ТОВ «Нове знання», 2000. - с.5

  [6] Ковальов В. В. Введення у фінансовий менеджмент. - М .: Фінанси і статистика, 2001р. - с.182

  [7] Назарбаєва Р. Порядок заповнення звіту про фінансово-майновий стан підприємства // Баланс - 1996 - № 3 - С.18-25.

  [8] # "#_ ftnref9" name = "_ ftn9" title = ""> [9] http://ozenka-biznesa.narod.ru/glava8.htm  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз господарської діяльності на прикладі ТОВ "Будіндустрія-Сервіс"

  Скачати 109.76 Kb.