• 1. Характеристика підприємства як обєкта аналізу
 • 1.2 Облікова політика підприємства
 • 1.3 Інформаційна база
 • 2. Аналіз господарської діяльності ТОВ "Стройелектромонтаж"
 • 2.1.1 Аналіз майнового стану підприємства
 • 2.1.3 Аналіз власного оборотного капіталу
 • 2.1.4 Оцінка чистих активів підприємства
 • 2.1.5 Аналіз фінансово-економічних результатів діяльності підприємства
 • 2.1.6 Аналіз відносних показників результативності діяльності підприємства.
 • 2.2 Аналіз діяльності підприємства
 • 2.3 Прогнозування можливості банкрутства підприємства на підставі моделі Е. Альтмана
 • 3. Планування як основна функція управління
 • 3.2 Система планування на підприємстві
 • Довгострокове Середньострокове Поточне Календарне Оперативне
 • 3.3 Види планів на підприємстві та їх взаємозвязок
 • 4. Розробка проектів по поліпшенню діяльності підприємства
 • 4.2 Планування зниження собівартості продукції підприємства.
 • 4.3 Планування робіт підприємства ТОВ "Стройелектромонтаж" на 2006 рік


 • Дата конвертації10.05.2017
  Розмір120.27 Kb.
  Типзвіт по практиці

  Скачати 120.27 Kb.

  Аналіз господарської діяльності підприємства на прикладі ТОВ "Стройелектромонтаж"

  2

  зміст

  • 1. Характеристика підприємства як об'єкта аналізу
   • 1.1 Коротка характеристика підприємства
   • 1.2 Облікова політика підприємства
   • 1.3 Інформаційна база
   • 2. Аналіз господарської діяльності ТОВ "Стройелектромонтаж"
   • 2.1 Аналіз фінансово-економічного стану підприємства
   • 2.1.1 Аналіз майнового стану підприємства
   • 2.1.2 Аналіз капіталу, вкладеного в майно підприємства
   • 2.1.3 Аналіз власного оборотного капіталу
   • 2.1.4 Оцінка чистих активів підприємства
   • 2.1.5 Аналіз фінансово-економічних результатів діяльності підприємства
   • 2.1.6 Аналіз відносних показників результативності діяльності підприємства.
   • 2.2 Аналіз діяльності підприємства
   • 2.3 Прогнозування можливості банкрутства підприємства на підставі моделі Е. Альтмана
   • 3. Планування як основна функція управління
   • 3.1 Планування і його роль в управлінні підприємством
   • 3.2 Система планування на підприємстві
   • 3.3 Види планів на підприємстві та їх взаємозв'язок
   • 4. Розробка проектів по поліпшенню діяльності підприємства
   • 4.2 Планування зниження собівартості продукції підприємства.

  1. Характеристика підприємства як об'єкта аналізу

  1.1 Коротка характеристика підприємства

  Виробничу практику я проходила на підприємстві ТОВ "Стройелектромонтаж" з 3 лютого по 3 березня 2006 р.

  Повне фірмове найменування організації - Товариство з обмеженою відповідальністю "Стройелектромонтаж", скорочене фірмове найменування - ТОВ "Стройелектромонтаж". Місце знаходження Товариства - Росія, 39200, м Тамбов, вул. Воронежская, д.140.

  Організація є юридичною особою, має у власності відокремлене майно, що враховується на його самостійному балансі.

  Середньооблікова чисельність працівників ТОВ "Стройелектромонтаж" "в 2003 році становила 63 осіб, а в 2004 г.65 людина.

  ТОВ "Стройелектромонтаж" не є правонаступником, будь-якої державної або недержавної організації.

  Основні напрямки роботи підприємства - розширення виробництва, зміцнення матеріально - технічної бази, нарощування обсягів, поліпшення якості продукції та оновлення асортименту продукції, що виробляється відповідно до споживчим попитом, а також основний напрямок діяльності підприємства надання послуг з будівельно-монтажних робіт (робота з новобудовами).

  Основні виробничі підрозділи:

  відділення з виробництва підручних матеріалів

  технологічний цех

  відділення виробничої дільниці

  З початку 2003 року змінився асортимент вироблюваної продукції і послуг. Обрано напрямок на збільшення випуску продукції і матеріалів, необхідних для проведення будівельно-монтажних робіт, які користуються стійким попитом у замовників і підрядників будівельних організацій.

  Відповідно до Статуту ТОВ "Стройелектромонтаж" метою Товариства є отримання прибутку.

  Суспільство може також здійснювати такі види діяльності:

  монтаж внутрішніх і зовнішніх мереж освітлення об'єктів капітального будівництва;

  монтаж основного і допоміжного обладнання підстанцій, розподільчих пристроїв;

  ремонт електрообладнання;

  будівельні, монтажні, ремонтні, реставраційні, пуско-налагоджувальні та оздоблювальні роботи;

  торгову, торгово-посередницьку, закупівельну, збутову діяльність;

  організація оптової та роздрібної торгівлі;

  вантажні та пасажирські перевезення;

  виробництво, переробка, зберігання і реалізація продукції;

  транспортно-експедиційні послуги;

  збір, переробка і реалізація вторинної сировини.

  Володіючи загальною правоздатністю ТОВ "Стройелектромонтаж" має цивільні права і виконує обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених федеральними законами.

  1.2 Облікова політика підприємства

  Статутний капітал Товариства на момент утворення становить 10000 рублів.

  Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснюється виконавчим одноосібним органом Товариства - генеральним директором, який підзвітний раді директорів Товариства та загальним зборам акціонерів.

  Генеральний директор призначається на посаду на підставі рішення ради директорів Товариства, прийнятого простою більшістю голосів від загального числа членів ради директорів. При призначенні генерального директора Товариство укладає з ним контракт, що затверджується радою директорів Товариства, в якому обов'язково встановлюються функції, повноваження, відповідальність, оплата праці генерального директора, термін дії та підстави розірвання контракту, гарантії і компенсації, порядок вирішення спорів та інші положення.

  Прибуток (дохід), що залишається у суспільства після сплати податків, інших платежів і зборів до бюджету і позабюджетні фонди, надходить у повне його розпорядження і використовується товариством самостійно. Для забезпечення зобов'язань товариства, його виробничого і соціального розвитку за рахунок прибутку, що залишається після сплати податків, платежів і зборів, та інших надходжень утворюються цільові фонди.

  У суспільстві створюється резервний фонд у розмірі не менше 15 відсотків статутного капіталу товариства. Резервний фонд формується шляхом обов'язкових щорічних відрахувань і призначений для покриття збитків.

  Товариство веде бухгалтерський облік і надає фінансову звітність в порядку встановленим законом Російської Федерації.

  Облікова політика, організація документообігу встановлюється наказом генерального директора.

  Фінансовий рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня.

  1.3 Інформаційна база

  Споживачами продукції і послуг підприємства є будівельні організації, які здійснюють будівельні роботи зі зведення житлового і нежитлового фонду. В даний момент підприємство розширило мережу поставок і включило в ринок збуту своєї продукції міста: Липецьк, Воронеж, Пенза.

  Керують технологічними цехами і учасниками досвідчені, багато років працюють на підприємстві майстри-виробничники.

  Забезпечують ритмічність роботи підприємства фахівці управління і допоміжних служб, які мають вищу освіту і багаторічний досвід роботи в галузі.

  За даним підприємству буде проводитися аналіз фінансово-господарської діяльності. Інформаційною базою для проведення аналізу буде вивчення наступних документів:

  Бухгалтерська звітність та пояснення до неї

  Облікова політика підприємства

  Дані аналітичного обліку

  Податкова звітність

  Дані статистичного обліку

  Інша інформація.

  В додаток представлені наступні документи:

  Бухгалтерський баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2), довідка про рух дебіторської та кредиторської заборгованості, аналітичні таблиці з розрахунками.

  2. Аналіз господарської діяльності ТОВ "Стройелектромонтаж"

  2.1 Аналіз фінансово-економічного стану підприємства

  2.1.1 Аналіз майнового стану підприємства

  Обраний підприємство я аналізувала за період 2003р. - 2004р.

  Майно підприємства на кінець 2003 року оцінювався в 11344694 руб., А на кінець 2004 року вартість зросла на 426000 руб., І склала 11770694 руб. Темп приросту склав 4%. Зростання майна підприємства здійснився за рахунок зростання величини оборотних активів на 407097 крб.

  Структура майна підприємства на 2003р. така необоротні активи складають 53,3%, а частка оборотних активів - 46,7%. До 2004р. частка необоротних активів зменшується на 1,8% і становить 51,5%, а частка оборотних активів збільшується відповідно на 1,8% і становить 48,5%. Зменшення частки необоротних активів відбулося за рахунок зменшення вартості основних засобів на 51798 руб. Оборотні активи збільшилися за рахунок зростання дебіторської заборгованості на 523820 руб., Зростання запасів на 23203 руб. і незавершеного виробництва на 25503 руб.

  У загальному вигляді зміни в структурі майна підприємства виглядають наступним чином:

  по позаоборотних активів: частка нематеріальних активів зменшилася на 0,004% (з 0,02% до 0,016%), основні засоби - зменшення на 1,75% (з 36,45% до 34,7%), незавершене будівництво - збільшення на 0 , 1% (з 16,74% до 16,84%), довгострокові вкладення - зменшення на 0,01% (з 0,12% до 0,11%);

  по оборотних активів: частка запасів зменшилася на 0,67% (з 23,1% до 22,43%), незавершене виробництво - збільшення на 0,1% (з 1,9% до 2%), ПДВ - зменшення на 0 , 98% (з 3,6% до 2,62%), дебіторська заборгованість - збільшення на 3,85% (з 16,9% до 20,75%), грошові кошти - зменшення на 0,39% (з 2 , 9% до 2,51%).

  Зміни динаміки майна підприємства у вартісному вираженні відображені в Таблиці 1, Додатки Б

  Розглядаючи структуру основних засобів видно: значне зростання частки машин і устаткування на 61 430 руб. або на 10%, а також зростання незавершеного будівництва на 70977 руб. або на 1,1% щодо змін за рік. Також спостерігається зниження вартості будівель на 32837 руб. або 0,6%, споруд - на 25745 руб. або на 0,52%, транспорту - на 21850 руб. або 0,4%, виробничого інвентарю - на 32796 руб. або 0,5%, нематеріальних активів - на 6 руб. або 0,001%. Амортизація збільшилася на 0,1% (с9,3% до 9,4%). / Таблиця 2, Додаток Б

  Оцінюючи оборотні активи за ступенем ризику можна сказати, що спостерігається підвищення ризику вкладень в оборотні активи у зв'язку зі збільшенням частки високоризикових активів на 3,2% і зменшенням частки низькоризикових на 1,2%. / Таблиця 3, Додаток Б

  З аналітичної таблиці видно, що за аналізований період значно зменшилася сума основних засобів і довгострокових фінансових вкладень. Це свідчить про зниження інвестиційної діяльності підприємства. Сума і частка незавершеного будівництва збільшилася, що оцінюється як негативний фактор.

  2.1.2 Аналіз капіталу, вкладеного в майно підприємства

  Темп приросту джерел формування капіталу склав 4%. Зміна структури вкладеного капіталу становить: власний капітал - збільшення на 0,46% (з 75,44% до 75,9%), позиковий капітал - зменшення на 0,46% відповідно (з 24,56% до 24,1%) .

  Збільшення власного капіталу обумовлено зростанням цільових фінансувань і надходжень на 548 092 руб. або 4,1%

  В даному випадку структура капіталу, вкладеного в майно каже про кредитоспроможність підприємства.

  За аналізований період частка позикового капіталу збільшилася на 49420 руб., За рахунок зростання короткострокових позикових коштів. Але це не сильно відбивається на кредитоспроможності підприємства.

  Зміни в структурі позикового капіталу наступні: кредити банкам зменшилися на 0,08% (з 0,3% до 0,22%), кредиторська заборгованість зросла на 0,1% (з 22,7% до 22,8%), доходи майбутніх періодів зменшилися на 0,07% (0,13% до 0,06%), резерви майбутніх періодів зменшилися на 0,33% (з 1,45% до 1,12%). У вартісному вираженні зміни відображені в Таблиці 4, Додатки Б.

  Збільшення власного капіталу говорить про додаткові кошти і резервах, які в подальшому можуть податися на розвиток діяльності підприємства. Збільшення кредиторської заборгованості несприятливий фактор, але залучення позикових коштів явище обов'язкове в діяльності будь-якого підприємства. Виявлено позитивний фактор - значне зниження заборгованості постачальникам і підрядникам на 65696 руб., Це підкреслює платоспроможність підприємства.

  2.1.3 Аналіз власного оборотного капіталу

  З даних додатка видно: власний оборотний капітал на початок року дорівнює 2509291 крб., До кінця року величина його змінилася на 357 677 руб. і стала дорівнює 2866968 крб. ця величина характеризує наявність оборотних коштів на підприємстві з точки зору впливу факторів. Такими факторами є зміна величини фонду соціальної сфери (зменшення на 171 512 руб.), Значні цільові фінансування і надходження (збільшення на 548 092 руб.), При цьому величина статутного, додаткового і резервного фондів до кінця періоду не змінилася. / Таблиця 5, Додаток Б.

  Величина власного оборотного капіталу використовується для характеристики платоспроможності підприємства (рядок 8) показує, що оборотні активи збільшилися на 407 097 руб., І не дивлячись на збільшення короткострокових зобов'язань (на 49420 руб.), Платоспроможність підприємства зросла до кінця періоду.

  З даних додатка видно: основним чинником впливає на величину власних оборотних коштів (рядок 1) є підвищення дебіторської заборгованості на 523820 руб. (З 1919405 крб. До 2443225 крб.). розглядаючи короткострокові зобов'язання спостерігається вплив фактора кредиторської заборгованості (збільшення на 100 475 руб.).

  Величина запасів, які не прокредитованих банком змінилася на кінець періоду (з 1930357 крб. До 2386225 крб), збільшилася на 455 868 руб.

  Негативний фактор - брак власних оборотних коштів, для покриття запасів і дебіторської заборгованості. Зменшення показника на 48771 руб. (З 3365097 крб. До 3316326 крб.). але за рахунок власного капіталу у підприємства спостерігається надлишок власних оборотних коштів на кінець періоду +327809 руб., що є позитивним фактором.

  2.1.4 Оцінка чистих активів підприємства

  Сума активів на кінець 2003р. склала 10927337 руб. До кінця 2004р. вона склала 11462547 руб. Збільшення на 535 210 руб. - позитивний для підприємства фактор, який свідчить про зростання коштів, необхідних для його розвитку і подальшого інвестування. / Таблиця 7, Додаток Б

  Сума пасивів на кінець 2003р. склала 4657320 крб. До кінця 2004р. вона склала 5263455 крб. Відбулося збільшення на 606 135 руб. Це говорить, що підприємство взяло в свій оборот додаткові позикові кошти. З одного боку це говорить про впевнену кредитоспроможності і платоспроможності підприємства. З іншого боку збільшення суми кредиторської заборгованості знижує валову вартість чистих активів підприємства.

  Сума чистих активів підприємства буде розраховуватися як різниця активів за вирахуванням ПДВ і пасивів, що виключаються з вартості активів. На кінець 2003р. вона склала 6270017 крб., а до кінця 2004 р. зменшилася на 70925 руб. і склала 6199092 крб. Зниження суми чистих активів підприємства несприятливий фактор. Свідчить про зростання частки позикових коштів у складі капіталу і зниження ліквідності капіталу, інакше кажучи, його платоспроможності та ослабленні фінансової незалежності підприємства. В даному випадку можна розраховувати, що підприємство залучаючи позикові кошти, підсилює свої ринкові позиції і підвищує рентабельність власного капіталу (зростання на 376 580 руб).

  2.1.5 Аналіз фінансово-економічних результатів діяльності підприємства

  На досліджуваному підприємстві спостерігається зростання прибутку на 429 135 руб. (З 580 363 руб. До 1009498 крб.) Майже в 2 рази - позитивний фактор в розвиток будь-якого підприємства. З даних Таблиці 8, Додатки Б видно, що виручка від реалізації продукції за аналізований період зросла на 429 135 руб., Тобто на 174%. Собівартість проданих товарів становить 81% від суми виручки в 2003 році, і 79% в 2004 році. На 5189 руб. знизилася сума комерційних витрат, за рахунок зменшення витрат на рекламу. У 2004 році балансовий прибуток підприємства зріс в 2 рази, в порівнянні з прибутком 2003 року. Динаміка основних показників діяльності підприємства підпорядковується наступній закономірності:

  Т р Пч> Т р За> Т р ВР> Т р А> 100%, (1)

  де Т р Пч - темп зростання чистого прибутку,

  Т р За - темп зростання прибутку звітного року,

  Т р ВР - темп зростання виручки від реалізації,

  Т р А - темп зростання загальної вартості активів.

  174%> 171%> 160%> 104%> 100%. (2)

  Зміна прибутку від реалізації за звітний рік П:

  П = П оф-П про пр, (3)

  де П оф - прибуток за звітом фактична;

  П про пр - прибуток за звітом за минулий рік.

  П = 429135 руб. (4)

  У тому числі за рахунок впливу факторів

  1) зміни цін на продукцію

  П (ц) = ВР ф-ВР, (5)

  де ВР ф; ВР - виручка від реалізації фактична і фактична за цінами минулого року;

  П (ц) = 1355038 руб. (6)

  2) зміна фізичного обсягу продукції

  П (Q) = (Q ф Ц пр - Q ф З пр) П про пр, (7)

  де Q ф - фактичний обсяг продукції в натуральних одиницях;

  Ц пр, Спр - ціна і собівартість одиниці продукції за минулий рік;

  П (Q) = 1039439 руб. (8)

  3) зміна рівня собівартості і структури реалізованої продукції

  П (С) = Q ф З пр -Q ф З ф (9)

  П (С) = - 1965342 руб. (10)

  Сума змін прибутку в результаті впливу факторів повинна дорівнювати зміні прибутку від реалізації за звітний рік в цілому:

  П = П (Ц) + П (Q) + П (С) (11)

  П = 1355038 + 1039439 - 1965342 = 429135 руб. (12)

  Зростання виручки від продажів за досліджуваний період обумовлений незначним зростанням запасів на складі, скороченням часу обслуговування клієнта та швидкої відвантаженням товару зі складу (за умови його наявності на складі). Одночасно зріс і обсяг товару, що купується у постачальників

  Загалом, оцінюючи фінансово-економічні показники підприємства, можна зробити висновок: фінансова ситуація в межах норми, зростання прибутку відкриває додаткові резерви. ТОВ "Стройелектромонтаж" необхідно провести заходи щодо зниження собівартості на вироблену продукцію і послуги, також по зниженню операційних і позареалізаційних витрат.

  2.1.6 Аналіз відносних показників результативності діяльності підприємства.

  Показники ділової активності.

  Коефіцієнт оборотності (n А) характеризує число оборотів, скоєних певним видом показника, тобто швидкість обороту даного виду показника або рублів виручки від реалізації знімаються з кожного рубля даного виду активів. / Таблиця 10, Додаток Б

  Таблиця 1 - аналіз оборотності активів і кредиторської заборгованості.

  Найменування

  Звітній рік

  початок

  року

  кінець

  року

  зраді

  ня +, -

  темп

  зростання,%

  коефіцієнт оборотності

  1. активи

  0,37

  0,57

  +0,2

  154

  2. оборотні кошти

  0,79

  1,18

  +0,39

  149

  3. запаси

  1,61

  2,56

  +0,95

  159

  4. дебіторська заборгованість

  2, 19

  2,77

  +0,58

  126

  5.кредиторська заборгованість

  1,64

  2,53

  +0,89

  154

  Тривалість обороту в днях

  1. активи

  973

  632

  -341

  64

  2. оборотні кошти

  456

  305

  -151

  66

  3. запаси

  224

  141

  -83

  63

  4. дебіторська заборгованість

  164

  130

  -34

  79

  5. кредиторська заборгованість

  219

  142

  -77

  65

  Тривалість операційного циклу

  388

  271

  -117

  70

  Тривалість фінансового циклу

  169

  129

  -40

  76

  З даних таблиці додатка спостерігається збільшення коефіцієнта оборотності за всіма показниками, зокрема: коефіцієнт оборотності активів в загальному збільшився на 0,2 (з 0,37 до 0,57), по оборотних коштів - на 0,39 (з 0,79 до 1,18), запаси - на 0,95 (з 1,61 до 2,56), дебіторська заборгованість - на 0,58 (з 2,19 до 2,77), кредиторська заборгованість - на 0,89 (з 1 , 64 до 2,53).

  Це є позитивним фактором для підприємства так, як збільшення коефіцієнтів оборотності говорить про прискорення оборотності капіталу і процесу виробництва. Економічний ефект цього чинника виражається у відносному вивільненні коштів з обороту, а також збільшення суми виручки і суми прибутку.

  Тривалість обороту за всіма показниками до кінця 2004 р знизилася, зокрема: тривалість обороту активів на 341 день (з 973 до 632 дня), оборотних коштів - на 151 день (з 456 до 305 днів), запаси - на 83 дня (з 224 до 141 днів), дебіторська заборгованість - на 34 дні (з 164 до 130 днів), кредиторська заборгованість - на 77 днів (з 219 до 142 дня).

  А також спостерігається зниження операційного циклу на 117 днів (з 388 до 271 днів) і фінансового циклу на 40 днів (з 169 до 129 днів).

  Зменшення тривалості обороту говорить про зменшення виробничого процесу, ефективне використання системи матеріально-технічного постачання, що сприяє збільшенню прибутку та зростання грошових резервів підприємства.

  Показники фінансових ризиків, пов'язаних із вкладенням капіталу підприємства.

  Наведемо основні відносні показники фінансової стійкості. На практиці для більш поглибленого аналізу застосовують такі коефіцієнти:

  Коефіцієнт капіталізації (К кап) показує скільки позикових коштів організація залучила на 1 000 рублів, вкладених в активи власних коштів. Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами фінансування (К соб. Об) показує, яка частина оборотних активів профінансована за рахунок власних джерел. Коефіцієнт фінансової незалежності (К авт) показує питому вагу власних коштів у загальній сумі джерел фінансування. Коефіцієнт фінансування (Кз. С) показує, яка частина діяльності фінансується за рахунок власних, а яка за рахунок позикових коштів. Коефіцієнт (К ман) показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка частина капіталізована. Коефіцієнт фінансової стійкості (К фу) показує яка частина активів фінансується за рахунок стійких джерел. Прийнято вважати фірму фінансово-незалежної, якщо питома вага власного капіталу в загальній його величині коливається в розмірі від 30% до 70%.

  Таблиця 2 - Відносні показники фінансової стійкості

  найменування показника

  спосіб розрахунку

  нормальне обмеження

  1. Коефіцієнт капіталізації

  До кап = (стр.590 + стр.690) / стр.490

  Чи не вище 1,5

  2. Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами фінансування

  До соб. про. = (Стр.490 - стор. 190) / стр.290

  0,1-0,5 і більше

  3. Коефіцієнт фінансової незалежності

  До авт = стр.490 / стр.700

  > = 0,4

  4. Коефіцієнт фінансування

  Кз. с. = Стр.490 / (стр.590 + стр.690)

  > = 0,7

  Оптимально ~ 1,5

  5. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

  До ман = (стр.490-стр. 190) / стр.490

  Зменшення позитивний фактор

  6. Коефіцієнт фінансової стійкості

  До фу = (стр.490 + стр.590) / стр.700

  > = 0,6

  Проведемо розрахунок даних показників за звітний рік і простежимо їх зміну в динаміці. / Таблиця 11, Додаток Б

  Розрахунок показників за 2003 р

  До кап 2003 = 2786163/8558531 = 0,32;

  До соб. про 2003 = (8558531 - 6049240) / 5295454 = 0,47;

  До авт 2003 = 8558531/11344694 = 0,75;

  Кз. з 2003 = 8558531/2786163 = 3,07;

  До ман 2003 = (8558531 - 6049240) / 8558531 = 0,29;

  До фу 2003 = 8558531/11344694 = 0,75.

  Розрахунок показників за 2004 р

  До кап 2004 = 2835583/8935111 = 0,31;

  До соб. про 2004 = (8935111 - 6068143) / 5702551 = 0,47;

  До авт 2004 = 8935111/11770694 = 0,76;

  Кз. з 2004 = 8935111/2835583 = 3,15;

  До ман 2004 = (8935111 - 6068143) / 8935111 = 0,32;

  До фу 2004 = 8935111/11770694 = 0,76.

  На основі цих даних складається таблиця динаміки відносних показників фінансової стійкості підприємства.

  Таблиця 3 - Динаміка показників фінансової стійкості підприємства.

  показники

  2003 р

  2004 р

  Відхилення 2004 Станом на 2003

  1. До кап

  0,32

  0,31

  -0,01

  2. До соб. про

  0,47

  0,5

  +0,03

  3. До авт

  0,75

  0,76

  +0,01

  4. До з. з

  3,07

  3,15

  +0,08

  5.До ман

  0,29

  0,32

  +0,03

  6. До фу

  0,75

  0,76

  +0,01

  Виходячи з отриманих розрахункових даних показників видно, що в основному ситуація підприємства в межах норми. А саме: зниження коефіцієнта капіталізації, хоч і незначне, на 0,01 позитивний фактор, що говорить про зниження залежності підприємства від зовнішніх інвесторів; коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами: на початок року значення нижче норми (0,47), але до кінця року спостерігається збільшення коефіцієнта (0,5) до меж норми, збільшення коефіцієнта говорить про збільшення можливостей підприємства отримувати більше прибутку з обороту; значення коефіцієнта фінансової незалежності вище норми на початок року (0,75) і спостерігається його збільшення до кінця року (0,76) - це дуже позитивний фактор для підприємства, що говорить про зростання частки власного капіталу в валюті балансу і зростання платоспроможності і автономії підприємства; також збільшення показника фінансування (з 3,07 до 3,15) позитивний фактор в діяльності підприємства так, як зростання частки власного капіталу по відношенню до позикового показує підвищення кредитоспроможності та платоспроможності підприємства; збільшення коефіцієнта маневреності капіталу (з 0,29 до 0,32) показує підвищення частки власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності - позитивний фактор; коефіцієнт фінансової стійкості - узагальнюючий показник, його зростання і перевищення норми досить позитивний фактор для підприємства так, як саме збільшення цього коефіцієнта говорить про стійке положення підприємства, а його зростання говорить це підтверджує.

  Показники ліквідності для оцінки платоспроможності.

  Залежно від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення в грошові кошти, всі активи підприємства поділяються на такі групи.

  1) А1: Найбільш ліквідні активи - до них відносяться всі статті грошових коштів підприємства та короткострокові фінансові вкладення (цінні папери). Дана група розраховується наступним чином:

  А1 = стор.250 + стр.260 (14), А1 нг = 325908, А1 кг = 527 + 295 679 = 296 206

  2) А2: Швидко реалізованих активи - активи, для обертання яких у наявні кошти потрібен певний час. Сюди включають дебіторську заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати та інші оборотні активи:

  А2 = стр.240 + стор.270 (15)

  А2 нг = 1919405 + 15875 = 1935280

  А2 кг = 2443225 + 14861 = 2458086

  3) А3: Повільно реалізовані активи - найменш ліквідні активи - запаси (крім РБП), ПДВ по придбаних цінностей, дебіторська заборгованість (платежі, по якій очікуються більш, ніж через 12 місяців після звітної дати):

  стор.210 + стр.220 + стр.230 - стр.217 (16)

  А3 нг = 2616909 + 417357 = 3034266

  А3 кг = 2640112 + 308147 = 2948259

  4) А4: Важкореалізовані активи - активи, які призначені для використання в господарській діяльності протягом відносно тривалого періоду часу. У цю групу включають необоротні активи.

  А4 = ряд. 190 (17), А4 нг = 6049240, А4 кг = 6068143

  Пасиви балансу по мірі зростання строків погашення зобов'язань групуються наступним чином:

  1) П1: Найбільш термінові зобов'язання - до них відноситься кредиторська заборгованість, заборгованість засновникам по виплаті доходів, інші короткострокові зобов'язання, позики не погашені в строк:

  П1 = стр.620 + стр.630 + стр.660 (18), П1 нг = 2571153, П1 кг = 2671628

  2) П2: Короткострокові пасиви - це короткострокові позики і кредити, інші позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати:

  П2 = стр.610 (19)

  П2 нг = 34576

  П2 кг = 25484

  3) П3: Довгострокові пасиви - довгострокові позикові кредити банків та інші довгострокові пасиви.

  П3 = стр.590 (20)

  В даному балансі довгострокові зобов'язання відсутні на початок і кінець року.

  4) П4: Постійні пасиви - статті 3 розділу балансу "Капітал і резерви" за мінусом статей збитків (якщо вони є) і окремі статті 5 розділу балансу, що не увійшли в попередні групи

  П4 = стр.490 + стор.640 + стр.650 - стр.217 (21)

  П4 нг = 8558531 + 15380 + 165054 = 8738965

  П4 кг = 8935111 + 6757 + 131714 = 9073582

  Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо мають місце такі співвідношення:

  А1> = П1; (22)

  А1> = П2; (23)

  А3> = П3; (24)

  А4 <= П4 (25)

  Зіставлення ліквідних коштів і зобов'язань дозволяє обчислити:

  поточну ліквідність, яка свідчить про платоспроможність (+) або неплатоспроможності (-) організації на найближчий до розглянутого моменту проміжок часу:

  ТЛ = (А1 + А2) - (П1 + П2), (26)

  де ТЛ - поточна ліквідність:

  ТЛ нг = (325908 + 1935280) - (2571153 + 34576) = - 344541

  ТЛ кг = (296206 + 2458086) - (2671628 +25484) = 57180

  перспективну ліквідність - це прогноз платоспроможності на основі порівняння майбутніх надходжень і платежів:

  ПЛ = А3 - П3, (27)

  де ПЛ - перспективна ліквідність:

  ПЛ нг = 3034266

  ПЛ кг = 2948259

  За результатами обчислень складається агрегований баланс ліквідності (таблиця 4) і заносяться отримані результати.

  Таблиця 4 - Агрегований баланс ліквідності за звітний рік.

  актив

  На початок року

  На кінець року

  пасив

  На початок року

  На кінець року

  Платіжний надлишок,

  недолік

  на початок року

  на кінець року

  1 Найбільш ліквідні активи (А 1)

  325908

  296206

  1 Найбільш термінові зобов'язання (П 1)

  2571153

  2671628

  +2245245

  +2375422

  2 Швидко реалізовані активи (А 2)

  1935280

  2458086

  2 Термінові зобов'язання (П 2)

  34576

  25484

  -1900704

  -2432602

  3 Повільно реалізовані активи (А 3)

  3034266

  2948259

  3 Довгострокові зобов'язання (П 3)

  -

  -

  +3034266

  +2948259

  4 Важко реалізовані активи (А 4)

  6049240

  6068143

  4 Стійкі пасиви (П 4)

  8738965

  9073582

  +2689725

  +3005439

  баланс

  11344694

  11770694

  баланс

  11344694

  11770694

  -

  -

  У уже згадуваному підприємстві ліквідність балансу за 2004 рік відрізняється від абсолютної ліквідності, так як необхідне співвідношення активів і пасивів балансу виконується в повному обсязі.

  На кінець звітного періоду А1 <П1, А2> П2, А3> П3, П4> А4 тобто можна відзначити, що рівень ліквідності підприємства або нормальний, або недостатній.

  Негативна поточна ліквідність на початок року дуже негативний фактор, але позитивний напрямок: значення показника до кінця року збільшилася і стало позитивним. Виходячи з цього, можна охарактеризувати ліквідність балансу як недостатню. Зіставлення перших двох нерівностей свідчить про те, що платоспроможність підприємства ТОВ "Стройелектромонтаж» не настільки стійка, наскільки це необхідно.

  Розрахунок фінансових коефіцієнтів ліквідності проводиться шляхом поетапного зіставлення окремих груп активів з короткостроковими пасивами./ Таблиця 12, Додаток Б.

  Таблиця 5 - Нормативні фінансові коефіцієнти

  найменування показника

  спосіб розрахунку

  нормальне обмеження

  1. Загальний показник платоспроможності

  До пл = (A1 + 0,5 * A2 + 0,3 * A3) / (П1 + 0,5 * П2 + 0,3 * П3)

  > = 1

  2. К-т абсолютної ліквідності

  До л. аб. = А1 / (П1 + П2)

  > 0,1-0,7

  3. Коефіцієнт термінової (швидкої) ліквідності

  До л. сроч. = (А1 + А2) / (П1 + П2)

  Припустимо 0,7-0,8 бажано ~ 1

  4. Коефіцієнт поточної ліквідності

  До л. тек. = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2)

  Необхідна 2; оптимальне ~ 1,5-2

  Розрахунок фінансових коефіцієнтів за 2004 рік:

  До пл нг = 2203827,8 / 2588441 = 0,85

  До пл кг = 2409726,7 / 2684370 = 0,9

  До л. аб нг = 325908/2605729 = 0,125

  До л. аб кг = 296206/2697112 = 0,11

  До л. сроч нг = 2245313/2605729 = 0,86

  До л. сроч кг = 2739431/2697112 = 1,015

  До л. тек нг = 4861994/2605729 = 1,86

  До л. тек кг = 5379543/2697112 = 1,99

  Таблиця 6 - Коефіцієнти платоспроможності (в частках одиниці) за 2004 рік

  коефіцієнти платоспроможності

  На початок періоду

  На кінець періоду

  відхилення

  1. Загальний показник ліквідності

  0,85

  0,9

  +0,05

  2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  0,125

  0,11

  -0,015

  3. Коефіцієнт "критичної" оцінки

  0,86

  1,015

  +0,155

  4. Коефіцієнт поточної ліквідності

  1,86

  1,99

  +0,13

  З таблиці видно, що загальний показник ліквідності на початок і на кінець періоду не дорівнює нормативному значенню, інші коефіцієнти частково відповідають нормативному показнику.

  Динаміка коефіцієнтів аналізованої організації позитивна, лише у коефіцієнта абсолютної ліквідності на кінець періоду спостерігається зниження значення. Слід зазначити, що загальний показник ліквідності досяг меж норми. В кінці звітного року організація могла сплатити лише 11% своїх короткострокових зобов'язань. Значення коефіцієнта термінової ліквідності близько оптимального значення, в кінці звітного періоду воно вище нормативного. Це позитивна тенденція.

  Значення коефіцієнта поточної ліквідності (коефіцієнта покриття) збільшується в динаміці з 1,86 у 2003 році до 1,99 у 2004 році. Даний коефіцієнт дозволяє встановити, в якій кратності поточні активи покривають короткострокові зобов'язання. Значення коефіцієнта задовільно, отже, можна зробити висновок про задовільності бухгалтерського балансу.

  Показники ефективності використання ресурсів.

  З даних таблиці 13, Додатки Б видно підвищення кожного показника рентабельності: активів - 4,7%, оборотних активів - 9,1%, власного капіталу - 4,5%, інвестованого капіталу - 9,6%, виробництва продукції - 2,4 %, продажу - 1,6%.

  Таблиця 7 - Динаміка показників рентабельності

  показники

  Рентабельності,%

  позначення

  на початок

  року

  на кінець

  року

  зміни

  рентабельність активів

  R А

  7,25

  11,95

  +4,7

  Рентабельність оборотних активів

  R Аоб

  15,5

  24,6

  +9,1

  Рентабельність власного капіталу

  R Ксоб

  6,8

  11,3

  +4,5

  Рентабельність інвестованого капіталу

  R Кз. борг

  13,2

  22,8

  +9,6

  Рентабельність виробництва продукції

  R З

  23,7

  26,1

  +2,4

  Рентабельність продажів

  R ВР

  18,9

  20,5

  +1,6

  Динаміка збільшення показників до кінця періоду - позитивний фактор, що говорить про ефективне використання ресурсів підприємством. Збільшення рентабельності активів (з 7,25% до 11,95%) вказує на те, що підприємство буде мати більше прибутку з кожної гривні активів на 4,7% до кінця періоду; з оборотних активів - на 9,1%; з вкладеного власного капіталу - на 4,5%; з інвестованого капіталу - на 9,6%.

  На уже згадуваному підприємстві на початок року прибуток становив 23,7% з кожного вкладеного рубля, т.е.23,7 коп. до кінця року рентабельність зросла на 2,4% і склала 26,1%, т.е.26,1 коп.

  Рентабельність продажів характеризує ефективність виробничої і комерційної діяльності: скільки прибутку має підприємство з рубля продажів: на початок періоду - 18,9 коп. з рубля продажів, до кінця періоду - 20,5 коп.  gn = "left"> Показники інтенсивності використання ресурсів.

  Для аналізу динаміки показників складається аналітична таблиця. / Таблиця 14, Додаток Б

  Збільшення коефіцієнта продуктивності праці - позитивний фактор, що говорить про збільшення обсягу виробництва. Продуктивність праці показує, скільки обсягу продукції в грошовому вираженні припадає на одного працівника. Значення коефіцієнта збільшилася до кінця року на 37,3474 тис. Руб., Отже і збільшилася вироблення продукції. Продуктивність праці характеризує ефективність використання персоналу підприємства. Дана динаміка зростання показує підвищення рівня інтенсивності використання персоналу та, внаслідок, цього збільшення обсягу виробництва.

  Таблиця 8 - Динаміка показників інтенсивності використання ресурсів підприємства

  показники

  На початок року

  На кінець року

  зміни

  Тим зростання,%

  Продуктивність праці, тис. Руб. / Чол.

  66,8862

  104,2336

  +37,3474

  156

  Фондовіддача, руб./ Руб.

  1,02

  1,66

  +0,64

  162

  Фондоозброєність праці, тис. Руб. / Чол.

  65,6332

  62,8168

  -2,8164

  96

  Матеріаловіддача, руб. / Руб.

  0,38

  0,23

  -0,15

  60

  Середня з / плата одного працівника ППП, тис. Руб.

  4,000

  4,500

  +0,5

  112

  Прибуток на одного працівника, тис. Руб.

  13,059

  21,6306

  +8,5716

  166

  Відсоток приросту середньої з / плати на один відсоток приросту продуктивності праці,%

  5,9

  3,8

  -2,1

  64

  Фондовіддача показує, скільки ОПФ в грошовому вираженні припадає на рубль продукції, що випускається. Збільшення показника на 0,64 тис. Руб. (З 1,02 до 1,66 тис. Руб.) Характеризує ефективність використання основних виробничих фондів як ресурсів підприємства. Фондоозброєність показує, скільки ОПФ в грошовому вираженні припадає на одного працівника. Зменшення чинника несприятлива тенденція, що говорить про невикористані можливості зростання рівня продуктивності праці (на 2,8164 тис. Руб.).

  Матеріаловіддача показує скільки матеріальних витрат припадає на рубль виручки від реалізації. Зменшення показника до кінця періоду (з 0,38 до 0,23) сприятливий фактор для розвитку підприємства. Він показує, що на початку періоду на карбованець виручки припадало 38 коп матеріальних витрат, а до кінця року - 23 коп. Це говорить про збільшення прибутку підприємства і поліпшення використання матеріальних ресурсів підприємством.

  Прибуток на одного працівника збільшилася на 8,571 тис. Руб. (З 13,059 до 21,630 тис. Руб.) До кінця року. Це пов'язано з ростом вироблення продукції на одного робітника, як в грошовому вираженні, так і в натуральному. Значення показника відсотка приросту заробітної плати на один відсоток приросту продуктивності праці знизилося на 2,1% до кінця періоду (з 5,9% до 3,8%).

  В цілому можна сказати, що підприємство ефективно використовує свої трудові, матеріальні ресурси і основні виробничі фонди. Про це свідчить сприятлива тенденція більшості показників інтенсивності використання ресурсів.

  2.2 Аналіз діяльності підприємства

  Модель фірми "Du Pont" демонструє взаємозв'язок показників рентабельності активів R А, рентабельності реалізованої продукції R ВР і коефіцієнта оборотності активів (ресурсоотдачи активів) n A.

  R A = R ВР n A = (П ч ВР) / (ВРА), (28)

  де ВР - виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг, руб .;

  П ч - чистий прибуток підприємства, руб .;

  А - загальна сума активів, руб.

  R A нг = 0,189 * 0,37 = 0,06

  R A кг = 0, 205 * 0,57 = 0,12

  Розширена модель фірми "Du Pont" відображає рентабельність власного капіталу R КС. Рентабельність власного капіталу визначається множенням рентабельності активів R A на спеціальний мультиплікатор КС (фінансовий леверидж), що характеризує співвідношення авансованих в діяльність підприємства коштів і власного капіталу:

  R KC = R A KC = R ВР n A KC = (П ч / ВР) (ВР / А) (А / Кс), (29)

  де Кс - власний капітал підприємства, руб.

  R KC нг = 0,07

  R KC кг = 0,11

  Розширена модель фірми "Du Pont" дозволяє зробити висновок про фінансове становище підприємства, так як вона розкриває характер взаємозв'язку між окремими джерелами фінансування.

  Систематизація факторів дозволяє більш глибоко вивчити взаємозв'язок чинників при формуванні величини власного капіталу. В основі приведеної системи діє жорстка детермінована залежність одних чинників від інших.

  З представленої моделі видно, що рентабельність власного капіталу залежить від трьох чинників: рентабельності активів, рентабельності продукції та ресурсоотдачі.

  Значимість виділених факторів пояснюється тим, що вони в певному сенсі узагальнюють усі сторони фінансово-господарської діяльності підприємства, його структуру і динаміку. Зміна одних складових тягне за собою зміну інших складових.

  Розглядаючи дане підприємство, спостерігаються такі показники рентабельності власного капіталу:

  На початок періоду - 0,07

  На кінець періоду - 0,11.

  Орієнтуючись на показник рентабельності власного капіталу (його збільшення до кінця року), можна виділити сприятливу тенденцію.

  2.3 Прогнозування можливості банкрутства підприємства на підставі моделі Е. Альтмана

  В умовах ринкової економіки для прогнозування банкрутства використовуються "Z-рахунку".

  Для прогнозування банкрутства підприємства використовується пятифакторная модель "Z-рахунку" Е. Альтмана:

  Z = 1,2х 1 + 1,4х 2 + 3,3х 3 + 0,6х 4 + 0,999х 5, (30)

  де х 1 - відношення власних оборотних коштів до суми активів;

  х 2 - відношення нерозподіленого прибутку (минулих років і звітного року) до суми активів;

  х 3 - відношення операційного прибутку (до вирахування відсотків і податків) до суми активів;

  х 4 - відношення ринкової вартості акцій до балансової вартості довгострокових і короткострокових позикових коштів;

  х 5 - коефіцієнт оборотності активів.

  Вірогідність банкрутства визначається на початок і кінець року з виявленням ступеня ризику банкрутства за звітний рік.

  Z нг = 0,564 + 0,231 + 1,842 + 0,369 = 3,006

  Z кг = 0,576 + 0,396 + 1,89 + 0,569 = 3,431

  Вірогідність банкрутства в моделі Е. Альтмана оцінюється за такою шкалою (таблиця 9).

  Таблиця 9 - Оцінка банкрутства за шкалою Альтмана.

  Z-рахунок

  вірогідність банкрутства

  до 1,8

  дуже висока

  1,81-2,70

  висока

  2,71-2,99

  можлива

  3,00 і вище

  дуже низька

  Виходячи з розрахунку видно, що на початок і кінець періоду ймовірність банкрутства підприємства ТОВ "Стройелектромонтаж" дуже низька, а збільшення показника до кінця року підтверджує це.

  З наведеного вище аналізу і проведеної практики на підприємстві можна зробити певні висновки:

  В цілому економічний стан підприємства задовільний. Фінансово-економічні показники в нормі (це свідчить детальний аналіз по вище наведеним ознакам оцінки фінансового стану підприємства). До кінця аналізованого періоду їх значення збільшується.

  Динаміка підприємства позитивна і говорить про його ефективної діяльності. Аналіз банкрутства це підтверджує.

  На підприємстві не ефективно використовується система планування - деякі ділянки і показники перевантажені, а в роботі філій спостерігаються простої.

  Також підприємству не вистачає розширення в економічному і географічному сенсах. Потрібно проведення маркетингових досліджень певних регіонів для планування подальшої діяльності на їх території, залучення нових субпідрядників і складання річного плану робіт на новий 2006 р

  3. Планування як основна функція управління

  3.1 Планування і його роль в управлінні підприємством

  Планування є основною функцією управління на підприємстві і забезпечує планомірне регулювання виробництва у відповідність з попитом на його продукцію і послуги.

  План являє собою постановку точно визначеної мети і шляхом конкретних, детальних подій, намічених для реалізації дозволяють в майбутньому досягти визначених цілей. Тобто план є програмою і одночасно методом управління підприємством в майбутніх періодах.

  У загальному вигляді план є продовженням тенденцій минулого і сьогодення на майбутній період, але при цьому повинен враховувати об'єктивні умови зовнішнього середовища і внутрішніх можливостей підприємства. Тому техніко-економічне планування повинно бути тісно пов'язане з соціальними, політичними, науково-технічними та ресурсними проблемами.

  У числі загальних підходів наукових методів планування можна виділити наступні.

  Історичний підхід полягає в розгляді процесів, подій і явищ у взаємозв'язку його історичних форм, тобто необхідно розглядати плановане майбутнє як можливість в сьогоденні.Важливою стороною історичного підходу є його зв'язок з практикою.

  Комплексний підхід забезпечує розгляд процесів, подій і явищ в їх зв'язку і залежності. При цьому в плануванні використовуються методи дослідження інших наук і перш за все математики, теорії управління, маркетингових досліджень, теорії організації виробництва.

  Системний підхід забезпечує дослідження кількісних і якісних закономірностей протікання імовірнісних процесів в складних економічних системах. При цьому кожен процес і кожне явище можуть розглядатися як системи, що складаються з ряду пов'язаних між собою елементів і частин. Важливим елементом системного підходу є використання в плануванні математичного апарату і електронно-обчислювальної техніки.

  Структурний підхід полягає в поясненні структури процесу або явища і дозволяє розширити уявлення про них.

  При плануванні необхідно враховувати зовнішні фактори і внутрішні можливості. До зовнішніх факторів можна віднести:

  географія і природні ресурси;

  екологія;

  економічні умови і конкуренція;

  фактори соціальної та культурної сфери;

  вплив уряду і законодавства;

  технологічні чинники.

  До внутрішнім можливостям можна віднести: фінансовий стан, наявність і стан ОПФ, технологій, виробничих потужностей і можливість їх розвитку, наявність кадрів та кваліфікований рівень, можливість підготовки і перепідготовки кадрів.

  Велике значення в плануванні має наявність нормативної бази. Норми - це гранично допустимі в умовах підприємства величина витрат матеріалу, енергії, витрат живого праці та інших елементів виробництва, необхідні для випуску одиниці продукції. Нормативи - це відносні показники, що характеризують ступінь використання знарядь праці, предметів праці, витрат живого праці в умовах підприємства.

  На підприємстві формування нормативної бази для цілей планування відбувається за кількома напрямками: норми і нормативи витрат праці, матеріальних витрат, використання засобів праці, рух виробництва і якість продукції, що випускається.

  3.2 Система планування на підприємстві

  Система планування на підприємстві повинна бути взаємозалежної і являти собою набір планів, кожен з яких відповідає своєму призначенню, визначеному періоду часу і скоординований з іншими планами. При цьому плани повинні постійно коригуватися в залежності від змін на ринку, а також з урахуванням мінливих зовнішніх чинників і внутрішніх можливостей підприємства.

  У загальному вигляді систему планування на підприємстві можна зобразити наступною схемою (рис.1).

  стратегічне планування

  Техніко-економічне Оперативне

  планування планування

  Довгострокове Середньострокове Поточне Календарне Оперативне

  планування планування планування планування планування

  межцеховое Внутрішньоцехове

  Мал. 1. Система планування на підприємствах.

  Стратегічне планування підставу на базі даних, шляхом дослідження змін: на ринку товарів (попит, пропозиція, якість, ціни, імпортної та експортної поставки), ринку праці, ринках інвестицій і цінних паперів, законодавства. Стратегічне планування відрізняється від довгострокового планування трактуванням майбутнього. Довгострокове планування засноване на ту пропозицію, що майбутнє неодмінно має бути краще минулого і використовує найчастіше методи екстраполяції.

  Основна завданням оперативно-виробничого планування полягає в організації скоординованої роботи всіх підрозділів підприємства.

  Розробка річної програми виробництва та збуту продукції розподіленої по планових періодах.

  Розробка календарно-планових нормативів і складання календарних графіків руху виробництва.

  Розробка номенклатурно-календарних планів виробництва деталей і вузлів в квартальному і місячному розрізах по основних цехах заводу.

  Розробка місячних оперативних подетальної програм цехам і ділянкам. Проведення перевірочних розрахунків завантаження устаткування і площ.

  Складання оперативно-календарних планів виготовлення.

  Організація змінно-добового обліку процесу виробництва.

  Організація оперативного обліку процесу виробництва.

  Контроль і регулювання ходу виробництва.

  Розробці стратегії подальшого функціонування підприємства повинна передувати робота по розробці, взаимоувязке і складання економічної стратегії підприємства. Ця стратегія включає в себе наступні елементи: товарна стратегія, ціноутворення, ресурсного забезпечення, поведінки на ринку цінних паперів, зниження трансакційних витрат, зовнішньоекономічної діяльності, стратегія зниження виробничих витрат, інвестиційної діяльності та кадрова стратегія.

  3.3 Види планів на підприємстві та їх взаємозв'язок

  У ринкових умовах підприємство самостійно планує свою діяльність і все, що з нею пов'язано. Вихідними матеріалами планування на підприємстві є перш за все відомості по ринку, тому основним планом підприємства і вихідним моментом планування повинен бути план по маркетингу, а точніше маркетингові дослідження ємності ринку. При цьому всі інші плани пов'язуються між собою.

  План по маркетингу складається з трьох блоків: дослідного, організаційного і власне планового. Перший блок передбачає дослідження місткості ринку, його сегментацію, вибір свого сегмента, вивчення споживачів, конкурентів, постачальників. Другий блок плану маркетингу передбачає організацію каналів руху товару, рекламної діяльності, виставок, конкурсів. Третій блок плану маркетингу передбачає шляхи і засоби доставки товарів в необхідних кількостях, в певні місця і час. План маркетингу передбачає при необхідності диверсифікації видів діяльності, ринків, товарів, є стратегічним планом, який розглядає наступні основні стратегії: продукти, географію ринку, компоненти маркетингу, політику цін, визначення оптимальних обсягів продукції, що випускається. При цьому враховуються зовнішні фактори і перш за все можливості конкурентів по виходу на ринок з аналогічними товарами, купівельну спроможність споживачів. Особлива увага повинна приділятися політиці цін, яка повинна бути гнучкою і передбачати систему пільг і знижок.

  На основі дослідження ринку і обраної стратегії цін розробляється план виробництва і збуту продукції. Він повинен передбачати розширення сфери послуг фізичним та юридичним особам. План виробництва передбачає деталізацію - розробку номенклатурних планів, планів поставок сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, аналіз і план розвитку виробничих потужностей, складання планових кошторисів на виробництво і збут продукції.

  Виходячи з трудомісткості річного випуску продукції, балансу робочого часу одного робітника, норм обслуговування і норм управління відомими методами ведеться розрахунок планової чисельності працюючих.

  На основі планової середньорічної чисельності працюючих, і з урахуванням мінімально встановленого і регульованого рівня оплати праці складається план по фонду оплати праці.

  План збуту продукції, витрат на її виробництво і збут, поточні витрати підприємства, які пов'язані з виробництвом продукції, дозволяють скласти фінансовий план підприємства, що представляє собою баланс доходів і витрат. Розподіл чистого прибутку дозволяє планувати обсяг власних і позикових коштів на фінансування проекту, в тому числі і капітального будівництва.

  Для аналізу фінансового стану підприємства, реалізації проектів та обгрунтуванні позикових коштів розробляються бізнес-плани. При цьому потрібне постійне проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, що проводяться паралельно з основною діяльністю в необхідних обсягах і у встановлені терміни. Результати НДДКР спрямовані, як правило, на модернізацію виробництва шляхом створення і впровадження нових технологій і нового обладнання, вдосконалення виробничих потужностей і управлінських структур підприємства, розробку нових продуктів, забезпечується ціноутворення на нову продукцію, випробування продуктів: контрольне, ринкове - продаж дослідної партії, експлуатаційне .

  Реалізація проектів відповідно до бізнес-плану і проводяться НДДКР спрямована на маркетинг, виробництво і збут, а також на фінанси.

  Таким чином, створення потужної, взаємопов'язаної з виходом на ринок системи планування дозволить підприємствам виживати в умовах конкуренції та економічної кризи і забезпечити стабільний розвиток.

  Виходячи з усього перерахованого вище, можна виділити основні види планів, які розробляються і застосовуються на виробництві:

  планування маркетингу

  План виробництва і збуту продукції

  Планування чисельності і фонду оплати праці

  планування продукції

  Планування собівартості продукції, прибутку і рентабельності

  Планування цін на нову продукцію

  Планування матеріально-технічного забезпечення

  Фінансовий план підприємства

  Бізнес план

  Кожен з них має велике значення в розвиток діяльності підприємств і впливає на інші плани виробництва.

  4. Розробка проектів по поліпшенню діяльності підприємства

  Виходячи з наведеного вище аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ "Стройелектромонтаж", у нього виявлено деякі переваги і недоліки. На основі їх можна запропонувати наступні проектні рішення для поліпшення виробництва.

  4.1 Планування підрядних робіт в інших регіонах.

  Планування підрядних робіт в інших регіонах має на увазі розширення сфери та площі діяльності підприємства. Для цього буде потрібно провести маркетингові дослідження передбачуваних регіонів і можливостей обґрунтування виробництва в них. Необхідно скласти маркетингове планування.

  Маркетинговий план підприємства ТОВ "Стройелектромонтаж" націлений на досягнення значного збільшення обсягів збуту і рентабельності продукції будівельного призначення в порівнянні з аналізованих роком і стратегією на 2006 рік.

  Запланований показник прибутку складає 3 млн. Руб. Обсяг збуту повинен скласти 20 млн. Руб. і в 3,5 рази перевищити показник аналізованого періоду. Засоби досягнення планованих показників - зміна політики ціноутворення, принципів розподілу продукції, рекламна кампанія. Запланований маркетинговий бюджет становить 0,6 млн. Руб. від залучення інвесторів.

  На основі маркетингових досліджень (збору даних) характеризуються цільові сегменти ринку в ринковому і географічному розрізах.

  Для порівняння представляються вибіркові регіони. За ним наводяться показники обсягу і темпів зростання ринків.

  Необхідно враховувати, що основними покупцями продукції і послуг є підприємства, що займаються будівництвом житлових і нежитлових фондів, а також можливість найму на ремонтні роботи.

  Таблиця 10 - Дослідження ринку будівельно-монтажних робіт

  показники

  Курськ

  Волгоград

  Саратов

  Обсяг продажів галузі, шт

  300000

  250700

  270000

  Кількість компаній, шт

  23

  10

  12

  Середня частка ринку

  0,043

  0,1

  0,083

  На основі досліджень найбільш краще є регіони Волгоград і Саратов. Так як конкурентність розвитку в цих регіонах нижче в порівнянні з Курськом, а частка займаного виробництва на ринку значно вище.

  Далі висуваються приблизні аналітичні показники розвитку виробництва в обраних регіонах. / Таблиця 11.

  Таблиця 11 - показники стану продукції і послуг на ринку будівельно-монтажних робіт в регіонах Волгограда і Саратова

  показники

  Волгоград

  Саратов

  Обсяг продажів галузі, шт.

  250700

  270000

  Частка ринку підприємства

  0,09

  0,07

  Середня ціна одиниці продукції, руб.

  500

  480

  Змінні витрати на 1 продукції, руб.

  350

  345

  Валовий прибуток на 1 продукції, руб.

  150

  135

  Обсяг продажів підприємства, шт.

  22563

  18900

  Обсяг реалізації, руб.

  11281500

  9072000

  Валовий прибуток, руб.

  3384450

  2551500

  Накладні витрати, руб.

  1540000

  1200000

  Чистий прибуток, руб.

  1844450

  1351500

  Витрати на рекламу, руб.

  40000

  30000

  Витрати на збут, руб.

  45000

  35000

  Витрати на маркетингові дослідження, руб.

  300000

  300000

  Підприємство може розраховувати на прибуток в розмірі 1844450 крб. в регіоні м Волгоград, за умови, що частка ринку складатиме 0,09 і ціна на 1 продукції дорівнює 500 руб. У регіоні м Саратов прибуток складе 1351500 крб., За умови частки ринку 0,07 і ціною продукції 480 руб. Загалом прибуток з двох регіонів складе 3195950 крб., Що відповідає плану маркетингу. Маркетингові витрати поділені порівну між двома регіонами по 300000 крб.

  Основними конкурентами в двох регіонах є: в Волгограді - ЗАТ "Стройсистема", ТОВ "Еліта", що займається будівельно-монтажними роботами; в Саратові - ТОВ "Будтехнології". В основному стратегія підприємств-конкурентів така: продаж продукції і надання послуг у всіх цінових категоріях (ТОВ "Еліта" використовує систему цінових знижок і бонусів). Рекламна підтримка продукції незначна.

  В даному випадку аналізованому підприємству слід також підтримуватися політики використання знижок і бонусів, представлення різних цінових категорій, зробити акцент на рекламу і якість продукції та послуг з наданням гарантії.

  Планується наступний розподіл продукції і послуг. На ринку Волгограда 20% оптовим покупцям, які закуповують будівельно-монтажні матеріали для перепродажу або надання аналогічних послуг, 55% - організаціям, що безпосередньо займаються будівництвом об'єктів, 25% - надання послуг електромонтажного призначення.

  На ринку Саратова планується 25% оптовим покупцям, 45% організаціям і 30% - на надання послуг.

  Основним фактором впливу на ринок збуту в регіонах, буде упор на якість наданої продукції і послуг. Спочатку можливо заниження цін для залучення споживачів. Але в подальшому, протягом року, має відбутися встановлення цінової політики.

  Після аналізу ринкової ситуації проводиться аналіз можливостей і проблем розвитку підприємства в даних регіонах.

  Спочатку визначаються основні можливості бізнесу, потенційні і реальні загрози.

  Споживачі висловлюють інтерес до якості виробленої продукції та наданих послуг. Підприємство в силах виробляти якісну продукцію. Це доведено роботою з Тамбовської організаціями і закріплено надається гарантією.

  Є можливість застосування інноваційних розробок. Це робиться для освоєння більшої частки ринку і залучення більшого числа споживачів. Також можливе зростання обсягу продажів із застосуванням інновацій.

  Система знижок і бонусів представляє підприємству можливість створення мережі постійних споживачів, що підвищить рекламу і імідж компанії на займаних ринках.

  Але існують і деякі небезпеки в освоєнні нових ринків.

  Конкуренти вже давно зарекомендували себе на ринку послуг, продукції і послуг. Буде нелегко відразу відрекомендувати себе як виробника високо якості і завоювати велику кількість споживачів. Тут все буде залежати від реклами і якості продукції та послуг.

  Застосування інноваційних розробок ризиковано на неосвоєному ринку будівельно-монтажних робіт.

  Організації-конкуренти також застосовують систему знижок.

  Після аналізу приймаються рішення про цілі плану. Необхідно визначити фінансові та маркетингові цілі.

  Фінансові цілі.

  Чистий прибуток в сукупності повинна скласти не менше 3 млн. Руб. в 2006р. Зокрема по регіонах: Волгоград - 1800000 крб., Саратов - 1300000 руб. Норма повернення інвестицій, розрахована після сплати податків, повинна збільшитися на 30% в рік протягом наступних 3 років.

  Маркетингові цілі.

  Фінансові цілі перетворюються в маркетингові. Якщо підприємство має на меті досягти показника чистого прибутку 3 млн. Руб., То обсяг продажів повинен скласти не менше 20 млн. Руб. за 2006р. якщо підприємство встановлює середню ціну 490 руб. за 1 продукції, необхідно реалізувати 40 тис. шт. виробів. Щоб зберегти намічену частку ринку підприємство повинно реалізувати певні завдання з інформування споживачів будівельно-монтажної продукції та послуг, дотримуватися часткою розподілу продукції і послуг. Необхідно також залучення ринкових посередників і, в подальшому, збільшення їх числа.

  Було висунуто маркетингова стратегія. / Таблиця 12.

  Таблиця 12 - Маркетингова стратегія розвитку

  показники

  дії

  Цільовий ринок

  Організації, що займаються будівництвом об'єктів або наймом з надання послуг електромонтажного призначення.

  позиціонування

  Продукція будівельного і електромонтажного призначення, надання послуг.

  виробництво

  Випуск спектру продукції послуг з можливим застосуванням інноваційних розробок (цвяхи, дюбелі, дроти різного перетину і т.д.)

  Ціна

  Встановити ціну трохи нижче ціни конкурентів.

  канали розподілу

  Особливу увагу ринковим посередникам і будівельним організаціям.

  збут

  Збільшення обсягу продажів на 10%, впровадження автоматизованої системи бухгалтерського обліку.

  обслуговування

  Доступне, швидке і якісне.

  Реклама

  Розробка нової рекламної кампанії у відповідність з позиціонуванням марки.

  Стимулювання збуту

  Можливе збільшення бюджету на 5%, участь у виставках і семінарах.

  Дослідження і розробки

  Дотримуватися накладних витрат. Можливі нові розробки із залученням бюджету інвесторів.

  Маркетингові дослідження

  Витрати порівну на два регіони, провести дослідження споживчого попиту, відстеження дії конкурентів.

  План узгоджується в різних службах підприємства таких як: відділ матеріально-технічного обслуговування, виробничий відділ, відділ збуту і бухгалтерії.

  Освоєння нового ринку планується протягом 2-3 місяців. Після чого будуть порівнюватися результати фактичні із запланованими.

  Маркетинговий план має на увазі формування опорного бюджету.

  Таблиця 13 - Опорний бюджет маркетингового плану

  доходи

  витрати

  Обсяг продажів, шт

  40000

  Витрати виробництва, тис. Руб.

  16400

  Середня ціна продукції, руб.

  500

  Маркетингові витрати, руб.

  600000

  Обсяг реалізації, тис. Руб.

  20000

  Витрати, тис. Руб.

  17000

  Різницею між статями доходів і витрат буде планований прибуток з освоєння нових регіонів. В даному випадку 3 млн. Руб.

  Підготовлений бюджет подається на розгляд керівництва, яке вносить необхідні корективи. Затверджений бюджет стає основою розробки планів і графіків поставок комплектуючих, випуску продукції, розробки відповідних норм, найму службовців і маркетингових заходів. Як правило, обов'язково намічаються заходи щодо контролю виконання плану. Бюджет планується на рік. Керівництво щомісячно підводить підсумки виконання плану.

  Розробка і впровадження даного плану дозволить підприємству ТОВ "Стройелектромонтаж" розширити сферу своєї діяльності, залучити нових споживачів, краще зарекомендувати себе на відповідному ринку продукції та послуг, підвищити свій імідж. Також має великий економічний сенс - збільшення доходів, прибутку від своєї діяльності, збільшення обсягів виробництва вихід на більш високий рівень.

  4.2 Планування зниження собівартості продукції підприємства.

  За аналізований 2004 рік у підприємства ТОВ "Стройелектромонтаж" до кінця періоду спостерігається значне підвищення собівартості (з 3407208 крб. До 5372550 крб). Це підвищення залежить від зростання виручки, але в більшій мірі від зростання витрат на виробництво. Зниження собівартості дозволить підприємству збільшити прибуток і отримати додаткові резерви.

  При плануванні собівартості застосовуються два методи: розрахунково-аналітичний і нормативно-балансовий. Витрати в кошторисі витрат групуються за економічними ознаками:

  матеріальні витрати,

  витрати на оплату праці,

  відрахування з фонду оплати праці,

  амортизація основних фондів,

  Інші витрати.

  Для визначення собівартості складається калькуляція собівартості в розрізі статей.

  Планування зниження собівартості проводиться:

  в частині матеріальних витрат під впливом витрат сировини, матеріалів, палива, енергії, обсягу робіт;

  в частині зниження трудовитрат за рахунок впровадження нових технологій, механізації та автоматизації виробництва, підвищення продуктивності праці;

  в частині зниження витрат за комплексними статтями (підготовка і освоєння нововведень, знос інструменту, утримання і експлуатація обладнання, цехові витрати та інші).

  Планування зниження собівартості проводиться в порівняння з аналізованих періодом. Базовий - 2004р., Проектний - 2006р.

  Сума матеріальних витрат в цілому залежить від обсягів виробництва продукції, її структури (маси витрачених матеріалів і готової продукції), середньої вартості одиниці матеріальних ресурсів.

  Вартість матеріалів розраховується як різниця між ціною заготовки і ціною відходів при виробництві заготовки.

  вартість матеріалів

  Базовий період:

  Ц з - Ц відхо = 150 - 50 = 200 руб. (31)

  Проектний період:

  Ц з - Ц відхо = 130 - 50 = 180 руб. (32)

  На даному підприємстві відрядна оплата праці. Обчислюється вона по прямій відрядній розцінки; виходячи з годинної тарифної ставки, встановленої відповідно до розряду робіт. Тарифна ставка - це абсолютний розмір оплати праці різних груп і категорій робітників за одиницю часу.

  На уже згадуваному підприємстві встановлено 4 розряд робіт і тарифна ставка 20 руб. в годину.

  Розрахунок заробітної плати основних виробничих робітників, З проводиться в табличній формі. /Табліца.14,15

  Таблиця 14 - Базовий варіант

  №№

  п / п

  Наіменова-

  ня

  операції

  Раз

  ряд робіт

  норм

  часу, годину

  Година. Тариф. ставка, руб

  зар

  плата

  руб.

  20% прем. руб.

  Зарплата з прем., Руб.

  1.

  Штампувальні.

  4

  0,1

  20

  2

  0,4

  2,4

  2.

  Токарська

  4

  0,5

  20

  10

  2

  12

  3.

  сверлильная

  4

  0,1

  20

  2

  0,4

  2,4

  4.

  фрезерна

  4

  0,2

  20

  4

  0,8

  4,8

  5.

  Шліфувальні.

  4

  0,4

  20

  8

  1,6

  9,6

  6.

  контрольна

  4

  0,07

  20

  1,4

  0,28

  1,68

  всього:

  27,4

  5,48

  33,1

  Таблиця 15 - Проектний варіант

  №№

  п / п

  Наіменова-

  ня

  операції

  Раз

  ряд робіт

  норм

  часу, годину

  Година.Тариф.

  ставка, руб

  зар

  плата

  руб.

  20% прем. руб.

  Зарплата з премією, руб.

  1.

  Штампувальні.

  4

  0,1

  20

  2

  0,4

  2,4

  2.

  Токарська

  4

  0,42

  20

  8,4

  1,7

  10,1

  3.

  сверлильная

  4

  0,1

  20

  2

  0,4

  2,4

  4.

  фрезерна

  4

  0,13

  20

  2,6

  0,52

  3,12

  5.

  Шлифован.

  4

  0,33

  20

  6,6

  1,34

  7,94

  6.

  контрольна

  4

  0,07

  20

  1,4

  0,28

  1,68

  всього:

  23

  4,64

  27,64

  Додаткова зарплата розглядається як вид стимулювання і мотивації продуктивності праці робітників.

  Розрахунок додаткової зарплати (12% від основної)

  (33)

  Базовий період:

  Д б = 33,1 · 0,12 = 4 руб.

  Проектний період:

  Д б = 27,64 · 0,12 = 3,32 руб.

  Відрахування в єдиний соціальний фонд, Про

  (34)

  Базовий період:

  О = (33,1 + 4) · 0,358 = 13,3 руб.

  Проектний період:

  О = (27,64 + 3,32) · 0,358 = 11,1 руб.

  Витрати за змістом обслуговування обладнання включають амортизацію технологічного обладнання, витрати на його ремонт, експлуатацію, витрати по внутрипроизводственному переміщенню вантажів. На цю величину впливають кількість діючого устаткування, час його роботи і питомі витрати на одну машино-годину роботи, випуск виробів.

  Витрати на утримання і обслуговування устаткування

  (35)

  де F д - річний дійсний фонд часу роботи обладнання, год, n - кількість одиниць обладнання, шт., b - середня вартість роботи одного машино-години, руб. (За даними - 12 руб), N - річний випуск виробів, шт.

  Базовий період:

  З з = 1800 · 75 · 12/15000 = 108 руб.

  Проектний період:

  З з = 1800 · 62 · 12/30000 = 45 руб.

  Дані взяті з статистичних джерел підприємства.

  Для розрахунку загальновиробничих та загальногосподарських витрат за статтями витрат використовують дані аналітичного бухгалтерського обліку. Тому для їх обчислення приймається встановлені відсотки від основної зарплати ОПР.

  Загальновиробничі витрати (приймаються на рівні заводських або - 90% від основної зарплати ОПР)

  (36)

  Базовий період:

  Про б = 33,1 · 0,9 = 28,9 руб.

  Проектний період:

  Про б = 27,64 · 0,9 = 24,9 руб.

  Загальногосподарські витрати (приймаються на рівні заводських або - 830% від основної зарплати ОПР)

  (37)

  Базовий період:

  Заг = 33,1 · 8,3 = 268,7 руб.

  Заг = 27,64 · 8,3 = 229,4 руб.

  Інші витрати приймаються в розмірі 5% від виробничої собівартості, яка включає в себе матеріальні витрати, витрати на оплату праці, додаткову зарплату, відрахування на соціальні потреби, витрати на утримання і обслуговування устаткування, загальновиробничі і загальногосподарські витрати.

  (38)

  Базовий період:

  П р = (200 + 33,1 + 4 + 13,3 + 108 + 28,9 + 268,7) · 0,05 = 23,3 руб.

  Проектний період:

  П р = (180 + 27,64 + 3,32 + 11,1 + 45 + 24,9 + 229,4) · 0,05 = 17,57 руб.

  Комерційні витрати включають в себе витрати по відвантаженню продукції, витрати на тару і пакувальні матеріали, рекламу, вивчення ринків збуту.

  Комерційні витрати, К, (приймаються в розмірі 3% від виробничої собівартості з урахуванням інших витрат)

  Базовий період:

  К = 489,3 · 0,03 = 14,7 руб.

  Проектний період:

  К = 368,9 · 0,03 = 11,1 руб.

  Повна собівартість, З п. Являє собою суму виробничої собівартості і комерційних витрат.

  Таблиця 16 - Калькуляція собівартості

  п / п

  статті калькуляції

  на одиницю

  зміни

  + Збільшити.

  базовий

  Проект.

  - уменьш.

  1.

  Матеріальні витрати

  100

  80

  -20

  2.

  Зарплата основних виробничих робітників

  33,1

  27,64

  -5,46

  3.

  Додаткова зарплата

  4

  3,32

  -0,68

  4.

  Відрахування в єдиний соц. фонд

  13,3

  11,1

  -2,2

  5.

  Витрати на утримання і обслуговування устаткування

  108

  45

  -63

  6.

  загальновиробничі витрати

  28,9

  24,9

  -5

  7.

  загальногосподарські витрати

  268,7

  229,4

  -39,3

  8.

  Інші витрати

  23,3

  17,57

  -5,73

  9.

  комерційні витрати

  14,7

  11,1

  -3,6

  10.

  повна собівартість

  594

  450

  -144

  Зниження собівартості відбулося під впливом факторів:

  Зниження матеріальних витрат - за рахунок зниження цін постачальника на купується сировину і матеріали (надання знижок з-за більшого обсягу поставок).

  За рахунок зниження трудомісткості знизилися витрати на оплату праці (так як оплата відрядна і зниження норм часу безпосередньо вплинуло на зниження зарплати).

  Обсяг продажів в проектному періоді збільшено в 2 рази і становить 30000 шт. За рахунок зниження трудомісткості і збільшення продуктивності праці знизилася кількість обладнання (з 75 до 62 шт). Це вплинуло на значне зниження витрат з утримання та обслуговування обладнання.

  Зниження витрат на рекламу призвело до зменшення комерційних витрат.

  Планування зниження собівартості дозволить підприємству раціональніше використовувати свої ресурси і отримати більше прибутку.

  4.3 Планування робіт підприємства ТОВ "Стройелектромонтаж" на 2006 рік

  Діяльність підприємства ТОВ "Стройелектромонтаж" полягає в реалізації продукції будівельно-монтажного призначення і наданні послуг електромонтажних робіт. Безпосередньо діяльність підприємства залежить від наявності організацій, що займаються будівництвом об'єктів житлового та нежитлового фондів. Також підприємство працює з субпідрядниками, через яких реалізує продукцію або наймає їх, виступаючи в ролі посередника, для надання електромонтажних робіт.

  Діяльність підприємства, в даному випадку, безпосередньо залежить від вибору субпідрядників і інвесторів, що визначають капіталовкладення. В тому і іншому випадку ТОВ "Стройелектромонтаж" необхідно скласти план робіт і фінансовий план, який підтверджує можливості реалізації цих робіт.

  Вибір субпідрядників грунтується на системі "оплата - якість".

  На 2006 рік підприємству зроблені пропозиції від 3 представників субпідрядних робіт: ТОВ "ГАЛА", Ч / П Литвинов О.М., ЗАТ "Техносервіс".

  Вибір субпідрядника буде грунтуватися на порівнянні таких показників як: швидкість виконання робіт, якість виконання робіт, терміни реалізації продукції, що надаються ціни до сплати, надійність і зацікавленість фірм.

  Визначення найбільш вигідного субпідрядника дозволить організації збільшити обсяг продажів від реалізації і надання послуг, розширити локальну мережу свого виробництва в даному регіоні, збільшити прибуток, підвищити рентабельність і платоспроможність, знизити кредиторську заборгованість.

  Застосування цього проекту одне з найбільш важливих рішень в системі планування для розвитку подальшої діяльності підприємства як на 2006 рік, так і в подальшому.

  Таблиця 17 - Терміни виконання робіт субпідрядниками

  показники

  ТОВ "ГАЛА"

  Ч / П Литвинов О.М.

  ЗАТ "Техносервіс"

  Прокладання кабеля, за 100м

  20ч

  22ч

  25ч

  Пробивання отворів під вимикачі, за 100шт

  40ч

  40ч

  45ч

  Монтаж гофротруби, за 10 м

  32 ч

  35ч

  35ч

  Налагодження освітлення, за 1000м 2

  100год

  110ч

  110ч

  Проводка кабелів, за 100м

  52ч

  54ч

  60ч

  Установка світильників, за 100шт

  30год

  32ч

  33ч

  Монтаж водно-розподільного пристрою, за 10шт

  10год

  10год

  12год

  Монтаж кронштейнів, за 100шт

  52ч

  54ч

  54ч

  Монтаж стояків на поверхах, за 10 шт

  23ч

  20ч

  23ч

  Монтаж проводу прихованого, за 100м

  16ч

  16ч

  18ч

  Установка ВРУ-ЕСМ-23-53, за 10шт

  25ч

  27ч

  28ч

  Установка коробки освітлювальної У-409, за 10шт

  32ч

  34ч

  34ч

  Прокладання стальних коробок У-994, за 10шт

  34ч

  34ч

  36г

  Загальний час

  466ч

  488

  513

  Таблиця 18 - Співвідношення якості виконуваних робіт

  показники

  ТОВ "ГАЛА"

  Ч / П Литвинов О.М.

  ЗАТ "Техносервіс"

  Якість монтажних робіт

  задовільний

  гарне

  відмінне

  Якість робіт по прокладці дроту, труб

  гарне

  відмінне

  відмінне

  Якість установок об'єктів будівельного призначення

  задовільний

  гарне

  гарне

  Якість контролю виконуваних робіт

  задовільний

  відмінне

  гарне

  ТОВ "ГАЛА" пропонує завищені ціни за надані роботи, пояснюючи це високою швидкістю їх виконання. Надійність фірми в межах норми.

  Ч / П Литвинов О.М. і ЗАТ "Техносервіс" пропонує ціни середньої розцінки прийнятною для підприємства. У цих двох організацій зарекомендований досвід роботи на ринку відповідних продукції та послуг.

  Виходячи з отриманих даних найбільш оптимальним є субпідрядник Ч / П Литвинов О.М. Якщо виходити тільки з швидкості виконання робіт, то фірма ТОВ "ГАЛА" займає перше місце. Однак вона не надає особливої ​​уваги якості виконуваних робіт. ТОВ "Стройелектромонтаж" зарекомендувало свою вироблену продукцію і послуги як високоякісні, тому зниження якості негативно позначиться на діяльності підприємства та імідж підприємства. Також ТОВ "ГАЛА" пропонує завищені ціни на надані роботи. Це не вигідно для підприємства. Кандидатура ТОВ "ГАЛА" відпадає.

  Розглядаючи двох, що залишилися субпідрядників можна зробити висновки: якість виконуваних робіт приблизно однаково і на досить високому рівні. Тут до уваги береться більш висока швидкість виконання робіт Ч / П Литвиновим А.М.

  Для підприємства ТОВ "Стройелектромонтаж" доцільно буде укладення договору будівельного підряду з Ч / П Литвиновим А.М. і включення його в план робіт на проектний 2006 рiк.

  Для побудови плану робіт на 2006 рік необхідно відзначити, що підприємство має 3 філії в Липецьку, Воронежі, Пензі. Намічає розширити свою діяльність в Волгограді і Саратові, для чого розроблявся маркетинговий план освоєння нових регіонів. Планується включити спільні роботи з Ч / П Литвиновим А.М.

  Загалом, план робіт виглядає наступним чином. / Таблиця 19.

  Таблиця 19 - План робіт підприємства на 2006 рік

  Термін і дата

  зміст плану

  виконавці

  1

  2

  3

  січень

  - проведення маркетингових досліджень в регіонах Волгограда і Саратова.

  створення програми розробки виробництва в цих регіонах.

  розробка плану виробництва і збуту продукції на наявні філії підприємства.

  Маркетингова служба підприємства, аналітичний і виробничі відділи

  Лютий

  - виконання будівельно-монтажних робіт із залученням Ч / П Литвинова А.М. на об'єкті КОК, по вул. Гоголя, 37.

  виробництво продукції і надання послуг будівельно-монтажного призначення в регіонах Волгограда і Саратова.

  виробництво продукції і надання послуг будівельно-монтажного призначення в філіях в Липецьку, Воронежі, Пензі.

  ТОВ "СЕМ",

  Ч / П Литвинов О.М.

  Філії ТОВ "СЕМ"

  Березень

  - збір аналітичних даних для аналізу виробленої діяльності в нових регіонах.

  порівняння отриманих показників з нормованими і планованими.

  підготовка до здачі об'єкта по вул. Гоголя, 37.

  здача об'єктів в регіонах Липецька, Пензи

  Аналітична служба і маркетингова служба ТОВ "СЕМ", Ч / П Литвинов А. М.,

  філії

  Квітень

  - розробка проектів подальшого виробництва в регіонах Волгограда і Саратова, пошук нових об'єктів і споживачів.

  підписання договору на новий об'єкт по вул. Пензенська, 7.

  розгортка робіт на новому об'єкті.

  здача об'єкта в Воронежі.

  ТОВ "СЕМ",

  Ч / П Литвинов А. М.,

  філії

  Травень

  - аналіз і контроль діяльності Ч / П Литвинова А.М. за виконані роботи за 4 місяці.

  продовження робіт на об'єктах Тамбова та інших регіонів.

  Керівництво ТОВ "СЕМ",

  червень

  - здача об'єкта по вул. Пензенської,

  7.

  проведення рекламної компанії в регіонах Волгограда і Саратова.

  аналіз робіт в Воронежі, Липецьку, Пензі.

  ТОВ "СЕМ", маркетинговий відділ,

  Керівництво філій підприємства

  Липень

  - складання фінансового плану на наступні 6 місяців.

  аналіз цифр і показників минулої діяльності за 6 місяців.

  висування відповідних рішень.

  продовження виробництва і робіт у всіх регіонах.

  Аналітичний відділ, бухгалтерія ТОВ "СЕМ", Ч / П Литвинов А. М.,

  Керівництво філій

  1

  2

  3

  Серпень

  - застосування проектів за висунутими рішенням.

  підписання договору на новий об'єкт.

  контроль діяльності в нових регіонах.

  пошук нових об'єктів в регіонах філій підприємства.

  ТОВ "СЕМ",

  Ч / П Литвинов О.М., філії підприємства.

  вересень

  - продовження робіт на новому об'єкті.

  розширення діяльності в Липецьку із залученням інвесторів.

  здача об'єктів в Волгограді, Пензі.

  підписання договорів на нові об'єкти в Волгограді, Пензі, Липецьку.

  ТОВ "СЕМ", Ч / П Литвинов О.М., Банк "Тамбоваг-

  ропромкомплект ",

  філії

  Жовтень

  - здача об'єкта в Воронежі.

  аналіз даних про діяльність підприємства і його філій за 9 місяців.

  підписання договору на новий об'єкт в Воронежі.

  продовження будівельно-монтажних робіт у всіх регіонах.

  ТОВ "СЕМ", Ч / П Литвинов О.М., філії підприємства, бухгалтерія

  Листопад

  - продовження будівельно-монтажних робіт у всіх регіонах.

  розробка планування на наступний рік.

  розробка проектів щодо поліпшення діяльності.

  розгляд нових проектів.

  Всі відділи ТОВ "СЕМ", Ч / П Литвинов О.М., керівництво філій

  грудень

  - збір і аналіз даних і показників за минулий рік.

  складання фінансового плану на наступний рік.

  перевірка і контроль виконання плану на 2006 р.

  складання бізнес-плану на 2007р.

  здача всіх об'єктів у всіх регіонах.

  закриття року.

  Всі відділи ТОВ "СЕМ", Ч / П Литвинов О.М., керівництво філій

  Такий передбачуваний план робіт і надання послуг будівельно-монтажного призначення на 2006р. виконання плану буде залежати від роботи філій підприємства, нового субпідрядника, а також самої діяльності ТОВ "Стройелектромонтаж".

  Планування робіт нерозривно пов'язане з фінансовим плануванням підприємства. Виходячи з планованого бюджету будуть будується плани виконання робіт та виробництва продукції. Так як фінансовий план буде показувати можливості подальшого розвитку підприємства.

  Виробнича діяльність підприємства супроводжується безперервним рухом грошових коштів. Підприємство отримує грошові кошти у вигляді виручки від реалізованої продукції, позик в банку і асигнувань з бюджету. Воно систематично витрачає їх на оплату матеріалів, напівфабрикатів, палива, енергії і т.д.

  Головні завдання планування фінансів складаються в забезпечення підприємства фінансовими ресурсами на планований період4 виявлення мобілізації внутрішніх резервів підприємства з метою підвищення ефективності його діяльності; встановлення фінансових взаємин з Держбюджетом, кредитними банками і різними інвесторами.

  Вихідними даними для розробки фінансового плану є розрахунки, що виконуються у всіх розділах річного плану, кошторису об'єктів.

  Фінансовий план охоплює всі сторони виробничо-господарської діяльності підприємства і передбачає розрахунок:

  реалізації продукції і прибутку від реалізації.

  потреби підприємства у власних оборотних коштах.

  кредитні взаємовідносини підприємства.

  фінансування капітальних вкладень.

  Все це знаходить відображення у зведеному плановому документі - балансі доходів і витрат. Доходи і надходження коштів на підприємстві складаються з прибутку і податку з обороту, надходжень від зовнішніх організацій та інших джерел підприємства.

  Фінансове планування орієнтується на реальне отримання фінансових джерел, як власних так і залучених, і можливості їх перетворення в виробничий капітал. Для цього в ході планування заздалегідь передбачаються реальні канали придбання основних і оборотних фондів.

  Фінансовий план складається на рік з поквартальною розбивкою і служить необхідною умовою для раціональної організації роботи.

  Фінансовий план підприємства будується з планування прибутку.

  Таблиця 20 - Планування прибутку

  показники

  Сума, руб.

  Виручка від реалізації продукції (без ПДВ)

  15500000

  Собівартість продажів

  10850000

  Прибуток від реалізації (розрахунково)

  4650000

  загальні доходи

  170000

  загальні витрати

  145000

  балансовий прибуток

  4675000

  рентабельність

  20%

  оподатковуваний прибуток

  4675000

  Сума податку на прибуток

  1122000

  Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства

  3553000

  Прибуток до розподілу (з урахуванням резервного фонду)

  3000000

  Складання фінансового плану повинні передувати розрахунки планової суми амортизаційних відрахувань.

  Амортизаційні відрахування (при нормі амортизації на будівлі - 2,5%, на обладнання - 15%)

  А з = 2730654 · 0,025 = 68266 руб.

  А про = 1352442 · 0,15 = 202866 руб.

  А = 68266 + 202866 = 271132 руб.

  Планована прибуток підприємства буде розподілятися наступним чином:

  Ремонтний фонд: 373800 руб.

  Резервний фонд: 377400 руб.

  Фонд накопичення: 525840 руб.

  Фонд споживання: 600960 руб.

  Податок на майно складе: 81673 руб.

  Відрахування в ремонтний фонд: 64540 руб.

  Таблиця 21 - Фінансовий план на 2006 р.

  показники

  Рік, тис. Руб.

  У тому числі по кварталах, тис. Руб.

  доходи

  прибуток

  3000,0

  550,0

  640,0

  780,0

  1030,0

  Амортизаційні відрахування

  271,132

  45,643

  53,870

  72,630

  98,989

  Відрахування в ремонтний фонд

  64,540

  12,600

  15,0

  22,0

  14,94

  Разом доходів:

  3335,672

  608,243

  708,870

  874,630

  1143,929

  витрати

  Капітальні вклади

  253,999

  45,340

  56,450

  72,400

  79,809

  Податок на прибуток

  1122,0

  280,5

  280,5

  280,5

  280,5

  Податок на майно

  81,673

  20,42

  20,42

  20,42

  20,413

  ремонтний фонд

  373,800

  75,400

  91,300

  95,600

  111,500

  Резервний фонд

  377,400

  72,300

  86,900

  99,800

  118,400

  фонд споживання

  600,960

  102,540

  136,400

  178,950

  183,080

  фонд накопичення

  525,840

  86,350

  97,600

  123,050

  218,840

  Разом витрат:

  3335,672

  682,850

  769,570

  870,720

  1012,532

  Таким чином розробка фінансового плану дозволить підприємству ТОВ "Стройелектромонтаж" реально оцінити свої можливості і правильно спланувати подальшу діяльність.

  Загалом беручи розглянуті проекти можна зробити висновки: їх впровадження допоможе підприємству поліпшити його фінансову та економічну позицію, а також розширити свою діяльність в географічному розумінні.

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз господарської діяльності підприємства на прикладі ТОВ "Стройелектромонтаж"

  Скачати 120.27 Kb.