Дата конвертації10.03.2019
Розмір84.62 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 84.62 Kb.

Аналіз господарської діяльності підприємства з випуску певної продукції на протязі двох періодів

МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Н.е. БАУМАНА

НУК «Інженерний бізнес і менеджмент»

Кафедра ІВМ-2

Варіант № 535

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Економічні основи наукоємного виробництва»

Москва

2014

анотація

У даній роботі аналізується економічна діяльність підприємства, в якому розглядаються два виробничих періоду. У першому періоді здійснюється виробництво продукції одного типу, у другому планується виробництво декількох видів продукції. Досліджуючи ринок виробленої продукції, визначаються потреби в основних і оборотних коштах, чисельність персоналу, необхідну кількість матеріалів і комплектуючих виробів, складаються необхідні звітні документи. На основі даних матеріалів приймається рішення про введення нової виробничої програми на наступний період.

 • Зміст
 • Вступ
 • Вихідні дані для виконання курсової роботи
 • розділ I
  • 1.1 Розрахунок потреби в технологічному обладнанні
   • 1.2 Вартісна структура основних засобів
   • 1.3 Розрахунок чисельності ОПР
   • 1.4 Структура персоналу підприємства
   • 1.5 Розрахунок фонду оплати праці і страхових внесків
   • 1.6 Розрахунок умов формування кошторису витрат на виробництво
   • 1.7 Кошторис витрат на виробництво
   • 1.8 Виробнича і повна собівартість виробу Б
   • 1.9 Розподіл витрат на умовно-постійні та змінні
   • 1.10 Побудова графічних залежностей, пов'язаних з витратами
   • 1.11 Розрахунок потреби в оборотних коштах
   • 1.12 БХС на початок господарської діяльності
   • 1.13 Розрахунок планової ціни виробу Б методами повних і змінних витрат
   • 1.14 Розрахунок фактичної ціни виробу Б
   • 1.15 Розрахунок фактичного обсягу продажів вироби Б
   • 1.16 Розрахунок планової і фактичної виручки
   • 1.17 Умови формування звіту про прибутки і збитки
   • 1.18 Плановий і фактичний БХС на кінець першого періоду
   • 1.19 Розрахунок основних показників господарської діяльності
   • 1.20 Побудова графіка рентабельності
   • 1.21 Висновки по першому розділу
 • розділ II
  • 2.1 Виробнича програма на другий плановий період
  • 2.2 Розрахунок додаткової потреби в обладнанні, основних засобах, персоналі і в матеріалах і комплектуючих виробах
  • 2.3 Розрахунок умов формування кошторису витрат на виробництво і її складання
  • 2.4 Розрахунок прямих витрат по кожному виробу А, Б, В
  • 2.5 Розрахунок загальної суми непрямих витрат
  • 2.6 Кошторис непрямих витрат
  • 2.7 Розподіл непрямих витрат на пов'язані з роботою устаткування і на які не пов'язані з роботою устаткування
  • 2.8 Розподіл непрямих витрат по кожному виробу
  • 2.9 Розрахунок собівартості одиниці кожного виду продукції і складання калькуляцій
  • 2.10 Визначення суми приросту оборотних коштів
  • 2.11 Складання БХС на початок другого планового періоду
  • 2.12 Розрахунок цін на вироби «ціннісним методом»
  • 2.13 Розрахунок цін на вироби методом змінних витрат і методом повних витрат
  • 2.14 Розрахунок планованої виручки від реалізації
  • 2.15 Розрахунок умов формування звіту про прибутки і збитки
  • 2.16 Складання БХС на кінець другого планового періоду
  • 2.17 Розрахунок основних показників господарської діяльності, побудова графіків рентабельності по кожному виробу
  • 2.18 Висновки по другому розділу
 • висновок
 • доповідь
 • Вступ
 • У цій роботі аналізується виробнича діяльність підприємства, розраховуються показники господарської діяльності та простежується їх динаміка протягом двох періодів. Другий період відрізняється від першого переходом до багато-номенклатурних виробництва. Відповідно до вимог ринку, розглядається пропонований варіант виробничої програми і розраховуються планові показники. У висновку підтверджується обгрунтованість обраного варіанту програми.
 • Курсова робота складається з двох розділів, виконання першого розділу розглядає:

· Розрахунок потреби і оборотних коштах на основі інформації у вихідних даних розділу

· Розрахунок фонду оплати праці і чисельності персоналу

· Складання кошторису витрат на виробництво

Обчислення повної собівартості продукції

· Складання балансу господарських коштів на початок періоду

Обчислення фактичної і планової ціни продукції

· Складання звіту про прибутки і збитки

· Формування планового і фактичного балансу господарських коштів в кінці періоду

· Розрахунок планових і фактичних значень основних показників діяльності

· Побудова графіків рентабельності і висновки

У другому розділі слід розширити виробничу програму, додавши два нових вироби і вибрати відповідний обсяг їх виробництва, при цьому слід обгрунтувати свій вибір. Другий розділ вважає:

Обчислення додаткових потреб в обладнанні, персоналі і матеріалів з комплектуючими

· Складання кошторису витрат

· Розрахунок і розподіл непрямих витрат

· Визначення приросту оборотних коштів

· Формування бухгалтерського балансу

· Формування цін виробів А і В

· Розрахунок планової виручки від реалізації

· Формування звіту про прибутки і збитки

Обчислення основних показників господарської діяльності

· Складання графіків рентабельності і формування прийнятого рішення

На основі отриманої інформації складається програма на наступний період.

Вихідні дані

Таблиця 1

показники

1

2

3

4

Обсяг виробництва, шт / рік

30 000

Матеріали, в т.ч.

10,0

40,0

30,0

30,0

вартість, руб. / шт

10,0

40,0

2,0

3,0

норма витрат

1,0

1,0

15,0

10,0

Комплектуючі, в т.ч.

10,0

36,0

30,0

х

вартість, руб. / шт

5,0

3,0

10,0

х

норма витрат

2,0

12,0

3,0

х

Таблиця 2

технологічна операція

устаткування

Вартість обоудованія, руб. / Од

Трудомісткість, ч / шт

1

р / о

х

0,5

2

б

400 000

0,1

3

в

500 000

0,4

4

г

600 000

0,6

5

д

700 000

0,8

РАЗОМ:

2 200 000

2,4

розділ I

1.1 Розрахунок кількості одиниць обладнання за операціями і їх загальної початкової вартості

Деякі дані, необхідні для подальших розрахунків, встановимо самостійно в межах допускних рекомендацій.

Задамо умови для розрахунку кількості технологічного обладнання:

v число календарних днів в аналізованому періоді A;

v число вихідних і святкових днів (у відповідність з даним календарним періодом), B;

v режим роботи підприємства, керуючись Трудовим кодексом РФ (число змін на добу), C;

v число годин в одній зміні, D;

v величину планових простоїв обладнання на ремонт і техобслуговування в процентах до номінального фонду часу (3-10%),? ;

v коефіцієнт завантаження устаткування (0,8 - 0,9),;

Кількість днів в 2014 р

Календарних (А)

365

робочих

247

Вихідних \ Святкових (В)

118

Робочий час за 2014 рік (у годинах)

40-ка годинний тиждень (8 год)

1970

36-ти годинний тиждень

1772,4

Тривалість зміни (D)

8

Кількість змін (С)

1

Простої обладнання,? (10%)

197

Коефіцієнт завантаження,? (90%) Ефективний фонд робочого часу

1773

Знайдемо кілька показників:

· Кількість одиниць обладнання за операціями, [од.про.]:

де t i - час обробки виробу або послуги на i - тому обладнанні, годину. / шт. (умовно прийнято, що технологічна трудомісткість i - тій операції дорівнює часу обробки виробу на i - тій операції);

N пл - запланований обсяг виробництва в поточному періоді, шт. / Період;

F про еф - ефективний фонд часу роботи обладнання;

· Ефективний фонд часу роботи обладнання, [час ./ (рік * ед.об.)]:

Відповідно до отриманих значеннями n про i розр. приймемо n про i прин. . Покажемо все значення в таблиці:

Таблиця 3

технологічна операція

устаткування

Вартість обоудованія, руб. / Од

Трудомісткість, ч / шт

кількість од. обладнання за операціями, ед.об.

Сумарна початкова вартість обладнання

1

р / о

х

0,5

9,00

х

2

б

400 000

0,1

2,00

800 000

3

в

500 000

0,4

7,00

3 500 000

4

г

600 000

0,6

11,00

6 600 000

5

д

700 000

0,8

14,00

9 800 000

РАЗОМ:

2 200 000

2,4

43,00

20 700 000

· Сумарну первісної вартості технологічного обладнання, [тис. руб.]:

де m 0 - число технологічних операцій;

- первісна вартість одиниці обладнання, що використовується на i-тої операції, тис. Руб. / Од. про.

З урахуванням вихідних даних, маємо m 0 = 4:

Див таблицю 3

1.2 Вартісна структура основних засобів підприємства

Таблиця 4 Вартісна структура основних засобів

Група основних засобів

%

вартість

Будівлі, споруди (кв.м)

4 152,54

47%

83 807 517

Машини, обладнання (шт.)

41

22%

39 700 000

Земельні ділянки та об'єкти природокористування (кв.м)

2 685,16

30%

54 192 517

РАЗОМ:

100%

177 700 034

Таблиця 5

Машини та обладнання вкл в себе:

руб

Технологічне обладнання

20 700 000

Обчислювальна техніка

4000000

Лабораторно-дослідницьке обладнання

2000000

Вантажопідйомне обладнання

4500000

Виробничий і господарський інвентар

1500000

Транспортні засоби

5000000

Інструменти і пристосування

2000000

підсумок:

39 700 000

1.3 Умови розрахунку чисельності ОПР

Задамо умови для розрахунку чисельності основних виробничих робітників:

v тривалість відпустки (відповідно до Трудового кодексу РФ), O = 28 раб.дн. / рік

v величину планованих невиходів H = 15 раб.дн. / рік

v коефіцієнт виконання норм (0,8-1,2), k вн = 0,9.

Розрахуємо ефективний фонд часу одного працюючого [час ./ (рік * чол.)] І чисельність ОПР:

ефективний фонд часу одного працюючого, год / рік

тисяча шістсот тридцять два

де - трудомісткість i-тої операції, годину. / шт.

Чисельність виробничих робітників (Rопр)

49

1.4 Формування складу і структури працюючих (персоналу)

Приймемо такі відомості:

v Кількість службовців становить 0,7R ОПР = 30 [чол]

v Кількість ВВР 0,3R ОПР = 13 [чол]

На основі цих даних і штатного розкладу можна розрахувати загальну чисельність персоналу на підприємстві:

Так як ОПР працюють відрядно, знайдемо середню розцінку операції р ср:

v Середня трудомісткість: t ср =

v Середня ЗП одного ОПР:

v Середня тарифна ставка:

З урахуванням розрахованих даних, знаходимо p cp:

Складемо штатний розклад

Таблиця 6. Штатний розклад

Посада

Кількість

Оклад руб. / Міс.

ФОП, руб. / Міс.

Ген. директор

1

130000

130000

Зам. ген. директора

2

70000

140000

секретар

1

35000

35000

Головний бухгалтер

1

65000

65000

Бухгалтер

3

40000

120000

Поч. відділу продажів

1

60000

60000

Менеджер

3

45000

45000

Поч. відділу кадрів

1

50000

50000

Зам. поч. відділу кадрів

1

45000

45000

Поч. відділу без-сти

1

65000

65000

Співробітник відділення. без-сти

3

35000

105000

юрист

2

50000

100000

Системний адміністратор

3

20000

60000

Головний інженер

1

70000

70000

Технолог

1

60000

60000

Інженер

4

40000

160000

Інженер з якості

1

45000

45000

ОПР

42

Відрядна форма оплати праці

Електрик

1

20000

20000

Вантажник

3

15000

45000

охорона

2

20000

40000

водій

2

20000

40000

ремонтник

1

20000

20000

Прибиральниця

2

15000

30000

Кур'єр

2

10000

20000

Разом

85

1570000

1.5 Розрахунок ФОП і страхових внесків

Для початку для підрахунку загального ФОП працюючих обчислимо окремо ФОП для ОПР, ВВР і службовців:

v Розрахуємо ФОП для ОПР. При цьому врахуємо, що ОПР мають відрядну оплату праці

v Розрахуємо планований ФОП для ВПР і службовців.

де L ВВР + служ. СУМ - місячний фонд заробітної плати ВВР і службовців, руб. / Міс.

Місячний фонд заробітної плати можна визначити, виходячи з Таблиці 6:

Тепер визначимо ФОП ВВР + служ. :

Величина страхових внесків для ОПР:

v Величина страхових внесків для ВПР і службовців:

v Загальна величина відрахувань:

1.6 Умови формування кошторису витрат на виробництво

Задамо умови формування кошторису витрат на виробництво:

v Вартість допоміжних матеріалів, S ВСП, тис. руб. / рік.

Приймемо, що допоміжні матеріали (S ВСП) - це 7% сумарної вартості основних матеріалів і комплектуючих виробів.Тоді потрібно визначити сумарну вартість матеріалів (S М, тис. Руб. / Рік) і сумарну вартість комплектуючих виробів (S КІ, тис. Руб. / Рік):

де S М i - вартість матеріалу i-того типу, тис. руб. / рік.

де S М од. i - вартість одиниці i-того матеріалу, руб. / од. вимір. ;

n i - норма витрати одиниці i-того матеріалу, од. вимір. / шт .;

N пл - запланований обсяг виробництва, шт. / Рік.

де S КІ j - вартість комплектуючого виробу j-того типу, тис. руб. / рік.

де S КІ од. j - вартість одиниці j-того комплектуючого виробу, руб. / од. вимір. ; p j - норма витрати одиниці j-того комплектуючого виробу, од. вимір. / шт. ;

Звідси, знаходимо вартість допоміжних матеріалів:

v Величину транспортно-заготівельних витрат (5-15% сумарної вартості основних матеріалів, комплектуючих виробів і допоміжних матеріалів), S ТЗ, тис. руб. / рік.

Приймемо S ТЗ, як 10% сумарної вартості основних матеріалів, комплектуючих виробів і допоміжних матеріалів. Звідси, маємо:

v Інструменти і пристосування вартістю менше 40 тис. руб. і з терміном використання менше одного року S ІІ П, тис. руб. / рік.

Приймемо величину інструментів і пристосувань (S ПІП), як 4% сумарної вартості матеріалів і комплектуючих:

v Вартість палива і енергії (40-60% сумарної вартості основних матеріалів і комплектуючих виробів; а також вартість технологічної енергії в межах 50-80% загальної вартості палива і енергії), S Е, тис. руб. / рік.

Приймемо, що енергія і паливо становлять 40% сумарної вартості основних матеріалів і комплектуючих виробів:

Окремо розрахуємо вартість технологічної енергії, S Е ТИХ,

тис. руб. / рік. Вона становить 50% вартості палива і енергії, тобто .:

v Середньозважену норму амортизації основних засобів (8-10% початкової вартості основних засобів).

Задамо норму амортизації лінійним методом, так як це дозволить нам поступово рівномірно включати витрати в собівартість продукції:

Тоді величина амортизації буде визначатися, як:

де A - величина річних амортизаційних відрахувань, тис. Руб. / Рік

K * ос - первісна вартість основних засобів без вартості землі, так як нам відомо, земля не амортизується, тис. Руб.

Визначимо вартість основних засобів без урахування вартості землі:

Тепер розрахуємо річні амортизаційні відрахування:

Врахуємо величину амортизації нематеріальних активів:

v Величину інших витрат (5-15% від суми розрахованих елементів кошторису витрат). Також слід додати плановані витрати на обслуговування основних засобів (5-10% загальної вартості амортизованих основних фондів).

Приймемо величину інших витрат, як 10% від суми розрахованих раніше елементів. Плановані витрати на обслуговування складуть 10% вартості амортизованих основних фондів:

1.7 Оформлення кошторису витрат на виробництво

Оформимо кошторис витрат на виробництво у вигляді таблиці 7

Комерційні витрати (S ком.), Пов'язані з реалізацією продукції, становлять 3-7% від величини витрат на виробництво в поточному періоді. Приймемо їх рівними 4%. витрата виріб виручка оборотний

До комерційних витрат відносяться: витрати на тару і упаковку виробів на складах готової продукції; витрати з доставки продукції на станцію відправлення; комісійні збори (відрахування), що сплачують збутових та інших посередницьким підприємствам; витрати з утримання приміщень для зберігання продукції в місцях її реалізації; рекламні та представницькі витрати та ін.

Запишемо кожен елемент кошторису витрат:

1) Матеріальні витрати (тис. Грн. / Рік):

2) Плановий ФОП (тис. Грн. / Рік):

3) Страхові внески (тис. Грн. / Рік):

4) Амортизація основних засобів та нематеріальних активів (тис. Грн. / Рік):

5) Інші витрати (тис. Грн. / Рік):

Підсумовуючи всі знайдені значення, ми визначимо планову величину витрат на виробництво в поточному періоді:

Розрахуємо комерційні витрати:

Таблиця 7. Кошторис витрат на виробництво

елемент кошторису

Сума, тис.руб. / Рік.

%

1

Матеріальні витрати (вартість зворотних відходів приймається рівною нулю)

10

2

Витрати на оплату праці

28920

46

3

Страхові внески

10989,6

20

4

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

5460

8

5

Інші витрати

10519,76

16

Разом витрати на виробництво в поточному періоді

63117,35

100

1.8 Розрахунок виробничої і повної собівартості виробу Б

Приймемо, що - витрати на виробництво в поточному плановому періоді.

Розрахуємо виробничу S Б произв. (Тис. Руб. / Шт.) і повну собівартість S Б повн. (Тис. Руб. / Шт.) Вироби Б:

S ком. - комерційні витрати:

Розрахуємо сумарні витрати на виробництво:

1.9 Поділ всіх витрат на умовно-постійні та змінні.

Розділимо всі витрати на змінні і умовно-постійні і відобразимо це в таблиці 8.

Приймемо частки комерційних витрат:

Таким чином:

Таблиця 8. Умовно-постійні та змінні витрати

Сумарні витрати, S сум. , Тис. Руб. / Рік

65642,04

Умовно-постійні витрати

Сума, тис. Руб. / Рік

Змінні витрати

Сума, тис. Руб. / Рік

1

комерційні

1514,81

1

комерційні

1009,88

2

ЗП ВВР і службовців

18840

2

Матер. витрати (М + КІ)

4470

3

Страхові внески ВВР і службовців

7159,2

3

ЗП ОПР

10080

4

Амортизація ОС і НМА

5460

4

Тих. енергія

894

5

ТЗ

478,29

5

Страхові внески ОПР

3830,4

6

Енергія (опале. І освещ.)

894

7

ПІП

178,8

8

Вспом. матеріали

312,9

9

Інші витрати

10519,76

РАЗОМ

45357,76

РАЗОМ

20284,28

1.10 Побудова графічних залежностей

Таблиця 9

Залежності загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції, змінних і умовно-постійних витрат від величини обсягу виробництва за планований період

, Тис.шт. / рік

0

6

12

18

24

30

, Тис.руб. / Рік

45357,76

45357,76

45357,76

45357,76

45357,76

45357,76

, Тис.руб. / Рік

0

4056,86

8099,31

12170,57

16227,42

20284,28

, Тис.руб. / Рік

45357,76

49414,62

53457,07

57528,33

61585,18

65642,04

Залежність загальних витрат на виробництво і реалізацію продукції, сумарних умовно-постійних і змінних витрат, залежних від обсягу виробництва за аналізований період

Таблиця 10

Залежно собівартості одиниці продукції, питомих змінних і питомих умовно-постійних витрат від величини обсягу виробництва в планованому періоді

N, тис.шт. / рік

0

6

12

18

24

30

S ум.-пост. уд, тис.руб. / шт.

7,56

3,78

2,52

1,89

1,51

S змін. уд, тис.руб. / шт.

0,68

0,68

0,68

0,68

0,68

0,68

S ед.прод. , Тис.руб. / Шт.

8,24

4,46

3,2

2,57

2,19

Залежність питомих витрат від обсягу випуску

З отриманих значень можна зробити висновок про те, що при залежності загальних витрат на виробництво, постійні витрати одні й ті ж весь плановий період. Крім того, в разі залежності собівартості від кількості виробленої продукції робимо висновок про те, що при збільшенні обсягу випуску продукції, її собівартість знижується.

1.11 Умови для розрахунку потреб в обігових коштах

Визначимо умови для розрахунку потреби в оборотних коштах:

v норми запасу матеріалів (t зап. м i ) І комплектуючих виробів (t зап. До j ) В календарних днях

Уявімо норми запасу матеріалів і комплектуючих виробів в двох таблицях (11.1 і 11.2). Скористаємося вихідними даними, наданими нам за умовою роботи:

Таблиця 11.1

матеріали

вид матеріалу

Вартість, грн. / Од. вимір.

Норма витрати, од. вимір. / шт.

Норма запасу, календ. дн.

1

10,0

0,5

60

2

20,0

4

50

3

80,0

0,2

40

4

1,0

3

60

Таблиця 11.2

комплектуючі вироби

вид матеріалу

Вартість, грн. / Од. вимір.

Норма витрати, од. вимір. / шт.

Норма запасу, календ. дн.

1

3

5

40

2

2

5

30

3

5

4

30

v співвідношення між виробничим циклом і сумарною технологічної трудомісткістю виготовлення виробу в межах від 10 до 100. Передбачається передача виробів на місця партіями;

v час знаходження готової продукції на складі підприємства (2-10 календ. днів, t реал;

v структуру оборотних коштів (задавшись питомою вагою вартості виробничих запасів, незавершеного виробництва і готової продукції в загальній сумі оборотних коштів в межах 0,5-0,8, тоді - оборотні кошти, що знаходяться у витратах майбутніх періодів, дебіторської заборгованості, короткострокових фінансових вкладень і т.п., а також грошові кошти в касі та на розрахунковому рахунку).

t реал = 5 календ. дн.

Розрахуємо наступні показники:

v оборотні кошти в запасах матеріалів і комплектуючих виробів, тис. руб .:

де S М i, S КІ j - норма витрати i-того матеріалу, j-того виду комплектуючих виробів на одне виготовляється виріб у вартісному вираженні, руб / шт .;

T пл. - планований період, календ.дн. / Рік;

n М, n КІ - кількість використовуваних матеріалів і комплектуючих виробів відповідно, n М = 4, n КІ = 3.

Розраховану величину оборотних коштів в запасах матеріалів і комплектуючих виробів збільшуємо на 30%, з огляду на інші елементи виробничих запасів. Вартість ПІП теж представляє елемент виробничих запасів, отже загальна сума оборотних коштів у виробничих запасах, а також сума інших запасів:

v оборотні кошти в незавершеному виробництві, тис. руб .:

З урахуванням того, що коефіцієнт наростання витрат k нз (умовно приймається рівномірний наростання витрат) розраховується наступним чином:

де S М, КІ - витрати на матеріали і комплектуючі вироби, руб. / шт.

де З М i - вартість одиниці i-го матеріалу, руб. / Од.виміру .;

t i - норма витрати i-го матеріалу, Од.виміру. / Шт .;

З КІ j - вартість комплектуючих j-го виду, руб. / Од.виміру .;

t j - норма витрат комплектуючих j-го виду, Од.виміру. / шт ..

Т ц - виробничий цикл (кален. Дні) - відрізок часу, що включає час технологічних операцій, час підготовчо-заключних операцій; тривалість природних процесів і допоміжних операцій; час міжопераційних і міжзмінних перерв; час очікування обробки при передачі виробів на робочі місця по партіях.

, година;

, Календ. дн.

Розрахуємо всі необхідні величини:

v оборотні кошти в готовій продукції, тис. руб .:

v сумарну потребу в оборотних коштах, тис. руб .:

1.12 Складання БХС на початку виробничої діяльності

Сформуємо баланс господарських коштів (БХС) на початку господарської діяльності.

Величина нематеріальних активів K НМА, тис. Руб .:

Витрати майбутніх періодів (РБП) повинні не бути більше, тобто .:

На момент формування БХС відсутні такі елементи активів, як:

? витрати в незавершеному виробництві;

? готову продукцію і товари для перепродажу;

? дебіторська заборгованість;

? короткострокові фінансові вкладення.

Величину сировини і матеріалів вказуємо виходячи з розрахованих оборотних коштів в запасах матеріалів і комплектуючих виробів K про М, КІ.

Розраховану величину ПІП, а також 30% від оборотних коштів в матеріалах і комплектуючих відобразимо в статті «інші запасу і витрати».

Грошові кошти розраховуються наступним чином:

Задамо умови формування пасиву БХС:

v питома вага власного (статутного) капіталу в загальній сумі пасивів балансу (від 0,3 до 0,8): 0,5;

v питома вага в загальній сумі позикового капіталу довгострокових кредитів банків, короткострокових кредитів банків, інших короткострокових зобов'язань

На основі прийнятого питомої ваги власного (на початок діяльності) капіталу встановлюється величина власного і необхідного позикового капіталу.

Таблиця 11

Бухгалтерський баланс на початку господарської діяльності

АКТИВ

тис. руб.

ПАСИВ

тис. руб.

1. Необоротні активи

3. Капітал і резерви

Нематеріальні активи

2000

Статутний капітал

38636,35

Основні засоби

70600

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Разом у розділі 1

72600

Разом у розділі 3

38636,35

2. Оборотні активи

4. Довгострокові зобов'язання

запаси

Позики і кредити

23181,81

Сировина і матеріали

544,11

Разом у розділі 4

23181,81

витрати в незавершеному виробництві

готову продукцію і товари для перепродажу

5. Короткострокові зобов'язання

витрати майбутніх періодів

1000

Позики і кредити

11590,9

інші запаси і витрати

342,03

Дебіторська заборгованість

Короткострокові фінансові вкладення

Інші короткострокові зобов'язання

4863,64

Грошові кошти

2786,56

Разом у розділі 2

4672,7

Разом у розділі 5

15454,54

баланс

77272,7

баланс

77272,7

1.13 Розрахунок планованої ціни виробу Б методами повних і змінних витрат

Розрахуємо плановану ціну виробу Б методами повних і змінних витрат. Для цього поставимо:

v бажану нерозподілений прибуток (в межах 20-60% вартості власного капіталу (СК)), тис. руб. / рік:

Бажана нерозподілений прибуток становить 50% вартості СК, тобто .:

v прибуток до оподаткування (питома вага нерозподіленого прибутку в загальній сумі прибутку * до оподаткування 0,8), тис. руб. / рік:

* Нерозподілений прибуток = Прибуток звітного періоду - податок на прибуток - обов'язкові платежі до бюджету - дивіденди

Прибуток від реалізації реал) умовно приймемо рівної прибутку до оподаткування, тис. Руб. / Рік:

Планова ціна виробу Б, розрахована методом повних витрат:

,

де Ц Б повн. (пл) - повна собівартість одиниці продукції Б, тис. руб. / шт .;

S сум - сумарні витрати на виробництво і реалізацію продукції Б, тис. Руб. / Рік.

Планова ціна виробу Б, розрахована методом змінних витрат:

,

де S змін. уд. - змінні витрати на одиницю продукції Б, тис. Руб. / Шт .;

S ум.-пост. - умовно-постійні витрати, тис. Руб. / Рік;

S змін. сум. - сумарні змінні витрати, тис. Руб. / Рік.

1.14 Розрахунок фактичної ціни виробу Б

Розрахуємо ринкову (фактичну) ціну виробу як 0,9 планової ціни виробника відповідно до пункту 1.13:

1.15 Розрахунок фактичного обсягу продажів

Розрахуємо фактичний обсяг продажів (шт. / Рік) як 0,8-0,95 планового обсягу виробництва вироби Б (за умови, що вироблений обсяг продукції дорівнює плановому, тобто залишки готової продукції Б відповідають різниці між плановим і фактичним обсягом продажів ):

Нехай фактичний обсяг продажів становить 0,95 планового обсягу виробництва:

1.16 Розрахувати плановий і фактичний обсяг продажів у вартісному вимірі

Розрахуємо плановий і фактичний обсяг продажів у вартісному вимірі, руб. / Рік:

,

де Q пл - плановий обсяг виручки, тис. руб. / рік;

,

1.17 Складання звіту про прибутки і збитки умовного підприємства за планований період по плановим і фактичним даним

v планова собівартість проданої готової продукції:

v фактична собівартість проданої готової продукції:

,

Значення K про нез.пр. , K про гот.прод. ми прийняли відповідно до 1.11, S пр.тек. пл відповідно до 1.7.

v фактична і планова прибутку (збитки) від продажу:

При підрахунку фактичного прибутку від продажів врахуємо, що фактичні комерційні витрати складуть 0,8 планових комерційних витрат. Тоді отримуємо:

Приймемо поточний податок на прибуток в розмірі 20% (при питомій вазі нерозподіленого прибутку в загальній сумі прибутку до оподаткування 0,8).

Позареалізаційні та операційні в цьому періоді дорівнюють нулю.

Планові величини:

Фактичні величини:

Розрахуємо:

v Плановану і фактичний прибуток (збиток) до оподаткування, тис. руб. / рік:

v Плановану і фактичну нерозподілений прибуток (збиток), тис. руб. / рік:

Розрахуємо податок на прибуток (20%):

Планована нерозподілений прибуток:

Фактична нерозподілений прибуток:

Відобразимо всі знайдені значення в звіті про прибутки і збитки (таблиця 12):

Таблиця 12

Звіт про прибутки і збитки

найменування показника

Сума, тис. Руб. / Рік

план

факт

Виручка від продажу продукції

90000

76950

Собівартість проданої готової продукції

Комерційні витрати

Прибуток (збиток) від продажу

позареалізаційні доходи

0

0

позареалізаційні витрати

200

300

операційні доходи

0

0

Операційні витрати

500

700

Прибуток (збиток) до оподаткування

Поточний податок на прибуток

Нерозподілений прибуток (збиток)

1.18 Формування планового і фактичного БХС на кінець планованого періоду

Сформуємо плановий і фактичний баланси господарських засобів на кінець планованого періоду виходячи з таких умов:

v нематеріальні активи і основні засоби повинні бути показані в балансі за залишковою вартістю, тобто за вирахуванням нарахованої амортизації. Норму амортизації НМА приймемо рівної H НМА = 10% / рік;

v сума нарахованої амортизації за умови виготовлення та реалізації продукції в запланованому обсязі збільшує грошові кошти підприємства;

v знос ПІП приймаємо 100%;

v в складі оборотних коштів витрати майбутніх періодів відображаються в тому ж обсязі, що і у вступному балансі (умовно вважаємо незмінними зовнішні і внутрішні фактори, що обумовлюють їх величину);

v вартість оборотних коштів у незавершеному виробництві та готової продукції в активі планового балансу на кінець періоду рівні розрахованій сумі в 1.11;

v вартість оборотних коштів у незавершеному виробництві в активі фактичного балансу на кінець періоду дорівнює розрахунковій величині (1.11);

v позики і кредити повернуті (в разі не можливості повернення залишити повне або часткове значення його величини). При цьому величину інших короткострокових зобов'язань не Обнуляємо (дане значення включає в себе заборгованості перед персоналом, позабюджетними фондами і т.д.);

v грошові кошти на розрахунковому рахунку визначаються наступним чином:

де - плановий чи фактичне значення величини грошових коштів на кінець року;

- величина грошових коштів на початок року;

- величина амортизації нематеріальних активів;

- величина амортизації основних засобів;

- величина ПІП;

- фактична або планова величина нерозподіленого прибутку (непокритого збитку);

- величина короткострокових зобов'язань.

Також необхідно перерахувати планові (фактичні) інші запаси і витрати:

На основі отриманих даних складемо плановий і фактичний баланси господарських засобів на кінець планованого періоду, відображені в таблицях 13 і 14. Всі величини, які амортизуються, необхідно зменшити на величину розрахованих нами амортизаційних відрахувань.

Таблиця 13

Плановий бухгалтерський баланс на кінець планованого періоду

АКТИВ

тис. руб.

ПАСИВ

тис. руб.

1. Необоротні активи

3. Капітал і резерви

Нематеріальні активи

1800

Статутний капітал

38636,35

Основні засоби

65340

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Разом у розділі 1

67140

Разом у розділі 3

58723

2. Оборотні активи

4. Довгострокові зобов'язання

запаси

Позики і кредити

23181,81

Сировина і матеріали

544,11

Разом у розділі 4

23181,81

витрати в незавершеному виробництві

587,2

готову продукцію і товари для перепродажу

863,01

5. Короткострокові зобов'язання

витрати майбутніх періодів

1000

інші запаси і витрати

163,23

Дебіторська заборгованість

Короткострокові фінансові вкладення

Інші короткострокові зобов'язання

3863,63

Грошові кошти

15470,89

Разом у розділі 2

18628,44

Разом у розділі 5

3863,63

баланс

85768,44

баланс

85768,44

Таблиця 14

Фактичний бухгалтерський баланс на кінець планованого періоду

АКТИВ

тис. руб.

ПАСИВ

тис. руб.

1. Необоротні активи

3. Капітал і резерви

Нематеріальні активи

1800

Статутний капітал

38636,35

Основні засоби

65340

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Разом у розділі 1

67140

Разом у розділі 3

51596,43

2. Оборотні активи

4. Довгострокові зобов'язання

запаси

Позики і кредити

23181,81

Сировина і матеріали

544,11

Разом у розділі 4

23181,81

витрати в незавершеному виробництві

587,2

готову продукцію і товари для перепродажу

5250

5. Короткострокові зобов'язання

витрати майбутніх періодів

1000

інші запаси і витрати

163,23

Дебіторська заборгованість

Короткострокові фінансові вкладення

Інші короткострокові зобов'язання

3863,63

Грошові кошти

4317,33

Разом у розділі 2

11861,87

Разом у розділі 5

3863,63

баланс

79001,87

баланс

79001,87

1.19 Розрахунок основних показників господарської діяльності

Розрахуємо планову і фактичну величину основних показників господарської діяльності підприємства:

v Сума господарських коштів:

Загальний підсумок активу або пасиву балансу господарських коштів

v Власні оборотні кошти:

v Коефіцієнт забезпеченості власними коштами:

v Коефіцієнт абсолютної ліквідності:

v Коефіцієнт відносної (швидкої, термінової) ліквідності:

v Коефіцієнт поточної ліквідності (або коефіцієнт покриття балансу):

v Виручка від продажу продукції:

v Прибуток до оподаткування:

v Нерозподілений прибуток:

v Продуктивність праці на підприємстві:

v фондовіддача:

v Фондоемкость:

v Число оборотів оборотних коштів:

v Оборотність власного капіталу:

v Рентабельність продукції:

v Рентабельність продажів:

v Рентабельність активів:

v Рентабельність власного капіталу:

* Середня арифметична розглянутих величин на початок і кінець планованого періоду.

Отримані результати відобразимо в таблиці 15:

Таблиця 15. Планові і фактичні значення основних показників господарської діяльності підприємства

найменування показника

значення

I період

план

факт

Сума господарських коштів

95236,15 тис. Руб.

83623,28 тис. Руб.

Власні оборотні кошти

20992,45 тис. Руб.

9379,58 тис. Руб.

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

0,8

0,68

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

4,3

0,79

Коефіцієнт відносної (швидкої, термінової) ліквідності

4,3

0,79

Коефіцієнт поточної ліквідності (або коефіцієнт покриття балансу)

5,86

3,17

Виручка від продажу продукції

128000 тис. Руб. / Рік

109440тис. руб. / рік

Прибуток до оподаткування

27379,14 тис. Грн. / Рік

12863,05 тис. Грн. / Рік

Нерозподілений прибуток

21903,31 тис. Грн. / Рік

10290,44 тис. Грн. / Рік

Продуктивність праці на підприємстві

729,7тис.руб ./ (рік * чол.)

602,37тис.руб ./ (рік * чол.)

фондовіддача

1,80

1,54

фондомісткість

0,55

0,64

Число оборотів оборотних коштів

7,13 об. / Рік

9,01 об. / Рік

Оборотність власного капіталу

2,36

2,26

рентабельність продукції

0,29

0,14

Рентабельність продажів

0,21

0,12

рентабельність активів

0,3

0,15

Рентабельність власного капіталу

0,4

0,22

1.20 Побудова графіка рентабельності

Побудуємо графік рентабельності відповідно до отриманих значеннями; розрахуємо точку беззбитковості, коефіцієнт покриття, запас фінансової міцності і величину операційного важеля для планових умов.

Точка беззбитковості (критичний обсяг продажів):

,

де - сумарні постійні витрати, тис. руб. / рік;

- ціна одиниці продукції, тис. Руб. / Шт .;

- питомі змінні витрати, тис. Руб. / Шт.

Коефіцієнт покриття:

,

де - сумарна маржинальний прибуток, тис. руб. / рік;

- виручка від реалізації, тис. Руб. / Рік;

j - конкретний вид продукції.

Запас фінансової міцності:

,,

де Q кр. - критичний обсяг продажів, тис. Руб. / Рік.

Операційний важіль:

Тобто при падінні обсягу продажів на 10% прибуток від реалізації зменшиться на 36%.

1.21 Висновки по першому розділу

В цілому, перший плановий період виявився сприятливим для підприємства з фактичної нерозподіленим прибутком, що становить 10290,44 тис. Грн. / Рік. Незважаючи на те, що різниця між плановою та фактичною нерозподіленим прибутком в 2,12 рази, проте її величина достатня для погашення короткострокових боргових зобов'язань і можливості розширення виробництва.

Однак, незважаючи на задовільні результати, підприємству не вдалося реалізувати повний обсяг продажів, що становить за планом 50000 шт. / Рік. Замість цього підприємству вдалося реалізувати 47500 шт. / Рік. Тобто, виріб Б було реалізовано в повному обсязі.

Так як фактичний обсяг продажів і ринкова ціна виявилися меншими за планові, сталося падіння виручки і прибутку до оподаткування.

Плановий коефіцієнт фондовіддачі більше фактичного в 1,16 раз, що свідчить про те, що основні засоби використовуються нераціонально.

Так як коефіцієнт оборотності власного капіталу знизився, то це говорить нам про недоцільне використанням частки власних коштів.

Фактичний коефіцієнт забезпеченості власними коштами виявився сприятливим і склав 68%.

Запас фінансової міцності становить 29,3%, що означає, на скільки відсотків знизиться обсяг реалізації, щоб підприємству вдалося уникнути збитку. В цілому, підприємство є фінансово-стійким.

Фактичні показники рентабельності виявилися меншими запланованих, проте вони є задовільними для нормального функціонування підприємства.

Незважаючи на непогані результати роботи підприємства, ми спостерігаємо подальше падіння попиту на продукт Б і, щоб не допустити зниження прибутку, нам необхідно розширити номенклатуру продукції і ввести нову виробничу програму.

розділ II

Оскільки частина обсягу випуску виробу Б не реалізована навіть при ринковій ціні, зниженою в порівнянні з установленою планової, припускаємо, що частина споживачів не задоволена якістю виробленого вироби. Причому одна група споживачів готова купувати аналог А більш високої якості за вищою ціною, інша група вважає, що деякі властивості виробу Б зайві, і готова купувати виріб-аналог В нижчої якості і за більш помірну ціну. Підприємство готове піти назустріч і організувати виробництво виробів А і В.

Для прийняття остаточного рішення менеджерам підприємства необхідно техніко-економічне обгрунтування передбачуваних змін у виробничій програмі, ресурсах і ціновій політиці. Розрахунок і аналіз планових показників господарської діяльності для наступного планового періоду і є змістом другого розділу курсової роботи.

Період планування - 1 рік.

2.1 Виробнича програма на другий плановий період

Встановимо обсяги виробництва виробів А, Б, В. Керуючись результатами розділу 1, обгрунтуємо причини прийняття даних обсягів виробництва. Результати відобразимо в таблиці 2.1:

Таблиця 2.1

Обсяг виробництва виробів А, Б і В

вироби

А

Б

В

Обсяг виробництва, тис. Шт. / Рік

15

20

15

Завдяки заданим обсягами виробництва на поточний період, ми припускаємо розширити сегмент ринку, зберігши споживачів вироби Б і залучаючи нових споживачів, яких не влаштовували ціна і якість виробу Б і готових купувати продукти виду А і В.

У разі провалу виробів А і В на ринку, ми завжди зможемо перерозподілити виробництво на виріб Б.

2.2 Розрахунок додаткової потреби в обладнанні, основних засобах, персоналі і в матеріалах і комплектуючих виробах

Отриману інформацію відобразимо в таблицях 2.5, 2.6, 2.7.

Таблиця 2.2. Вихідні дані для визначення потреби в матеріалах для виробництва виробів А і В

вид матеріалу

1

2

3

4

Вартість, руб. / Од.виміру.

35,0

5,0

5,0

15,0

Норма витрати, Од.виміру. / Шт.

А

-

1,0

8,0

8,0

В

1,0

1,0

-

4,0

Разом матеріалів на виріб А, руб. / Шт.

165

Разом матеріалів на виріб В, руб. / Шт.

100

Таблиця 2.3

Вихідні дані для визначення потреби в комплектуючих виробах для виробництва виробів А і В

Вид комплектуючих виробів

1

2

3

Вартість, руб. / Од.виміру.

7

7

4

Норма витрати, Од.виміру. / Шт.

А

-

4

2

В

1

-

2

Разом, вартість комплектуючих виробів на виріб А, руб./ Шт.

36

Разом, вартість комплектуючих виробів на виріб В, руб. / Шт.

15

Таблиця 2.4

Обладнання, що використовується і його вартість. Технологічна трудомісткість.

Номер технологічної операції

обладнання, що використовується

Первісна вартість використовуваного обладнання, тис.руб. / Ед.обор.

Технологічна трудомісткість,

годину. / шт.

виріб А

1

а

200

0,15

2

б

400

0,25

3

в

500

0,50

4

г

600

0,30

5

д

700

0,70

6

е

600

0,80

7

-ручна операція-

-

0,20

виріб В

1

а

200

0,30

2

б

400

0,10

3

г

600

0,20

4

д

700

1,00

Розрахуємо додаткові потреби в обладнанні:

Для виробництва виробів А, Б і В використовується обладнання видів: а, б, в, г, д і е (див. Таблиці 1.4 та 2.4). Відповідно, розраховуємо:

(див. розділ I, пункт 1.1)

Приймемо коефіцієнт завантаження = 0,7. Тоді отримуємо:

Устаткування типу а використовується для виробництва виробів А і В:

Устаткування типу б використовується для виробництва виробів А, Б, В:

Устаткування типу в використовується для виробництва виробів А, Б:

Устаткування типу г використовується для виробництва виробів А, Б, В:

Устаткування типу д використовується для виробництва виробів А, Б, В:

Устаткування типу е використовується для виробництва вироби А:

Перевіримо правильність вибору обладнання для виготовлення виробів А і В, розрахувавши:

Складемо таблицю.

Таблиця 2.4.1.

Дані для визначення потреби в додатковому обладнанні

№ операції

обладнання, що використовується

Вартість, тис.руб. / Ед.обор.

n про i (є)

n про i (потрібно)

Доп. n про i

1

а

200

-

0,7

3

3

0,594

2

б

400

7

0,7

6

1

0,671

3

в

500

6

0,7

6

0

0,682

4

г

600

9

0,7

6

3

0,644

5

д

700

5

0,7

12

7

0,693

6

е

600

-

0,7

5

5

0,634

7

ручна операція

-

-

-

-

-

-

Розрахуємо вартість додаткового обладнання:

,

де n про i треб - кількість i-ої одиниці додаткового обладнання, од. об .;

K доп то i - вартість i-ої одиниці додаткового обладнання, тис.руб / од. про.

Так як асортимент продукції, що випускається змінився, необхідно збільшити деякі пункти групи основних засобів. Для цього відобразимо потреби в таблиці.

Таблиця 2.4.2

Структура основних засобів

Група основних засобів

Залишкова вартість, тис. Руб.

Додаткова потреба, тис. Руб.

Підсумкова вартість, тис. Руб.

будинки

12600

-

12600

земля

18000

-

18000

комунікації

3150

-

3150

споруди

4050

-

4050

Технологічне обладнання

13230

10700

23930

Обчислювальна техніка

3600

-

3600

Лабораторно-дослідницьке обладнання

1800

-

1800

Вантажопідйомне обладнання

4050

-

4050

Виробничий і господарський інвентар

1350

650

2000

Транспортні засоби

4500

-

4500

Інструменти і пристосування

1800

200

2000

Разом

68130

11550

79680

Розрахуємо чисельність ОПР з урахуванням впровадження нового обладнання та нової виробничої програми:

,

Розрахуємо плановий ФОП для ОПР на новий період:

,

Плановий ФОП для ВПР і службовців на новий період залишиться тим самим:

Таким чином, загальний плановий ФОП складе:

Визначимо величину страхових внесків для ОПР, ВВР і службовців, а також загальну величину страхових внесків (формули використовуємо з 1.5.):

1) Для ОПР:

2) Для ВВР і службовців дані не зміняться, тому що не змінюється їх фонд заробітної плати:

3) Загальна величина страхових внесків:

Розрахуємо додаткові потреби в матеріалах і комплектуючих:

де - сумарна вартість матеріалів, тис. руб. / рік

- вартість матеріалів для виготовлення товарів А, Б, В відповідно, тис. Руб. / Рік.

де - вартість одиниці i-того матеріалу для виготовлення товарів А, Б, В відповідно, руб. / од. вимір. (Табл.1.2, 2.5);

m i - норма витрати одиниці i-того матеріалу, од. вимір. / шт. (Табл.1.2,2.5);

- планований обсяг виробництва товарів А, Б, В відповідно, шт. / Рік.

де - сумарна вартість комплектуючих виробів, тис. руб. / рік

- вартість комплектуючих виробів для виготовлення товарів А, Б, В відповідно, тис. Руб. / Рік.

де - вартість одиниці j-того матеріалу для виготовлення товарів А, Б, В відповідно, руб. / од. вимір. (Табл.1.2, 2.5);

p k - норма витрати одиниці j-того матеріалу, од. вимір. / шт. (Табл.1.2,2.5);

- планований обсяг виробництва товарів А, Б, В відповідно, шт. / Рік.

2.3 Розрахунок і формування умов кошторису витрат на виробництво

Розрахуємо сумарні витрати на виробництво і реалізацію виробів всіх найменувань (S сум) і оформимо кошторис витрат.

? Вартість допоміжних матеріалів:

Приймемо, що допоміжні матеріали (S ВСП) - це 5,5% сумарної вартості основних матеріалів і комплектуючих виробів.

? Величину транспортно-заготівельних витрат:

Приймемо величину транспортно-заготівельних витрат (5-15% сумарної вартості матеріалів, комплектуючих і допоміжних матеріалів):

? Інструменти і пристосування (3? 5% вартості матеріалів і комплектуючих)

? Вартість палива і енергії:

Приймемо, що енергія і паливо становлять 40% сумарної вартості основних матеріалів і комплектуючих виробів. Тоді отримаємо:

Окремо розрахуємо вартість технологічної енергії, S Е ТИХ, тис. Руб. / Рік. Вона становить 50% вартості палива і енергії, тобто .:

Енергія, яка витрачається на освітлення, опалення і т.п. розраховується, як різниця загальної енергії та технологічної енергії:

? Середньозважену норму амортизації основних засобів:

Визначимо вартість основних засобів без урахування вартості землі (земля не амортизується) (табл.2.5):

Тепер розрахуємо річні амортизаційні відрахування (при нормі амортизації 10%):

Також необхідно врахувати величину амортизації по нематеріальних активів.

? Величину інших витрат:

Приймемо величину інших витрат, як 5% від суми розрахованих раніше елементів кошторису витрат. Плановані витрати на ремонт складуть 10% загальної вартості амортизованих основних фондів:

Для оформлення кошторису витрат розрахуємо суму матеріальних витрат:

Таблиця 2.5

Кошторис витрат на виробництво

елемент кошторису

Сума, тис. Руб. / Рік.

%

1

Матеріальні витрати (вартість зворотних відходів приймається рівною нулю)

16034,69

19

2

Витрати на оплату праці

40199,93

45

3

Страхові внески

15275,97

17

4

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

6568

7

5

Інші витрати

10471,93

12

Разом витрати на виробництво в поточному періоді

88550,52

100

Приймемо комерційні витрати, рівними:

Сумарні витрати на виробництво всіх трьох видів виробів розраховуються наступним чином:

2.4 Розрахунок прямих витрат по кожному з виробів А, Б, В

Розрахуємо прямі витрати по кожному виробу А, Б, В, включивши в них:

? вартість матеріалів і комплектуючих (дані беремо з таблиць 1.2, 1.3, 2.2, 2.3):

? основну та додаткову заробітну плату ОПР, які беруть участь у виготовленні вироби, а також величину страхових внесків:

Передбачається, що всі ОПР беруть участь у виготовленні всіх трьох найменувань виробів. Тому заробітна плата ОПР, а також страхові внески, розподіляються по виробам пропорційно трудомісткості всієї виробничої програми.

де - заробітна плата і страхові внески ОПР, що припадають на одне -е виріб, руб. / шт .;

- кількість найменувань виробів;

- сумарна заробітна плата і страхові внески ОПР, руб. / Рік. шт .;

- технологічна трудомісткість го виробу; годину. / шт.

- сумарна технологічна трудомісткість виробничої програми, годину. / Рік.

Розрахуємо витрати на величину страхових внесків на ОПР по кожному виробу А, Б, В. Вони розраховуються аналогічно заробітній платі по кожному виробу:

Складемо таблицю 2.6, в якій відобразимо всі знайдені прямі витрати:

Таблиця 2.6

прямі витрати

вид витрат

А, руб. / Шт.

Б, руб. / Шт.

В, руб. / Шт.

Матеріали і комплектуючі

201

281

115

ЗП ОПР

509,4

404,05

281,07

Страх.

144,47

114,58

79,7

РАЗОМ

854,87

799,63

475,77

2.5 Розрахунок загальної суми непрямих витрат

2.6 Кошторис непрямих витрат

Таблиця 2.7

Кошторис непрямих витрат

елемент витрати

Сума, тис. Руб. / Рік

%

Допоміжні матеріали

569,8

1

Транспортно-заготівельні витрати

546,49

1

Інструменти і приладобудування

414,4

1

Паливо та енергія

- на технологічні цілі

2072

3

- на нетехнологічні мети

2072

3

Заробітна плата службовців і ВПР

25320

44

Страхові внески (на зазначену заробітну плату)


Головна сторінка


    Головна сторінкаАналіз господарської діяльності підприємства з випуску певної продукції на протязі двох періодів

Скачати 84.62 Kb.