Дата конвертації04.03.2018
Розмір12.7 Kb.
Типреферат

Аналіз господарської діяльності

Контрольні завдання з предмету «Аналіз господарської діяльності».

Завдання № 1:

Показати перетворення двох факторних моделей

N = F xf і N = Fa x fa

В одна відображає залежність обсягу випуску продукції від середньорічної вартості основних промислово-виробничих фондів, питомої ваги і фондовіддачі їх активної частини, де N - обсяг продукції, F-середньорічна вартість основних промислово-виробничих фондів. Fa - середньорічна вартість активної частини основних промислово-виробничих фондів. f- фондооотдача основних промислово-виробничих фондів, fa - фондовіддача активної частини основних промислово-виробничих фондів.

Рішення Завдання №1:

f = N: F

Завдання №4:

Розрахувати кількісний вплив факторів на результативний показник, використовуючи спосіб ланцюгових підстановок і абсолютних різниць, а також дані такої таблиці:

показники

За планом

за звітом

1

Випуск вироби тис. Шт.

9000

10 000

2

Питома витрата матеріалу на 1000 шт. вироби т.

0,152

0,150

3

Собівартість 1 тонни матеріалу т.

74

75

4

Матеріальні витрати на весь випуск виробі т.

101 232

112 500

Рішення завдання №4:

1. 10 000-9000 = 1000 перевиконання плану;

2. 0,152-0,150 = 0,002 зменшення питомої витрати матеріалу на 1000шт. виробі;

3. 74-75 = [1] збільшення собівартості на 1 тону від планового;

4. 101 232-112500 = [11268] збільшення матеріальних витрат на весь випуск виробі від планового;

Примітки:

Незважаючи на збільшення собівартості на випуск 1 тонни матеріалу і збільшення матеріальних витрат на весь випуск виробі, перевиконання плану з випуску виробів за даними наведеної таблиці досягнуто через зменшення питомої витрати матеріалу на 1000 шт. виробі.

Завдання №7:

Визначити вплив зміни структури основних промислово-виробничих фондів на їх віддачу, якщо відомо: зростання питомої ваги активної частини фондів склав 0,3%, фактична фондовіддача з 1 тенге активної частини основних промислово-виробничих фондів - 2,6 тенге планова - 2,7 тенге.

Рішення завдання №7:

0,3% х 2,7: 2,6 = 0,312% плановий зростання питомої ваги активної частини фондів;

0,312-0,3 = 0,012% не до збільшення питомої ваги активної частини фондів;

2,7-2,6 = 0,1 не до використання фондів (зменшення фондовіддачі);

Примітки:

В результаті проведених змін структури основних промислово-виробничих фондів за даними наведеної таблиці ясно, що не до збільшення питомої ваги активної частини фондів на 0,012% привело до увменьшенію показника фондовіддачі на 0,1 тенге.

Завдання № 10:

За наведеними нижче даними визначити кількісний вплив факторів на результативний показник. Розрахунок провести способом різниць у відсотках:

показники

За планом

По факту

1

Фонд заробітної плати робітників тис. Тенге

246 000

238 000

2

Середня чисельність робітників чол.

163 000

150 000

3

Середня заробітна плата 1 робітника тенге

1509,202

1585,667

Рішення завдання №10:

1. 246 000-238 000 = 8000 тг. - економія фонду заробітної плати тенге;

2. 8000: 246 000 х 100 = 3,25% - економія фонду заробітної плата в%;

3. 163 000-150 000 = 13 000тг. - зменшення середньої чисельності робітників чол .;

4. 13 000: 163 000 х 100 = 7,97% - зменшення середньої чисельності робочих в%;

5. 1509,202-1585,667 = 76,465 - збільшення середньої зарплати 1 робочого тенге;

6. 76,465: 1509,202 х 100 = 5,06% - збільшення середньої зарплати 1 робочого в%;

Примітки:

За даними наведеної таблиці ясно, що в результаті зменшення середньої чисельності робітників було досягнуто зменшення фонду заробітної плати, незважаючи на збільшення середньої заробітної плати.

Завдання №13:

Обчислити кількісний вплив факторів на результативний показник, використовуючи інтегральний прийом і дані наведеної нижче таблиці:

показники

За планом

за звітом

1

Випуск товарної продукції тис. Тенге

4594

4622

2

Середньорічна вартість машин і устаткування тис. Тенге

415

400

3

Фондовіддача з 1 тис. Тенге вартості машин та обладнання тенге

11069,88

11555,00

Рішення завдання №13

1. 4622: 4594 х 100 = 100,61% перевиконання плану;

2. 400: 415 х 100 = 96,39% зменшення середньорічної вартості;

3. 11555: 11069,88 х 100 = 104,38% збільшення фондовіддачі;

Примітки:

В результаті аналізу даних вищенаведеної таблиці збільшення випуску товарної продукції на 0,61% досягнуто в результаті зменшення середньорічної вартості на 3,61% і збільшення фондовіддачі на 4,38%

Завдання №16:

Способом пайової участі визначити роздільне вплив зниження собівартості реалізованої продукції і підвищення оптових цін на зростання прибутку від реалізації продукції у відсотках. Для розрахунку використовувати дані такої таблиці:

показники

Кількісно вираз показника

1

Зростання суми прибутку від реалізації продукції тис. Тенге в тому числі за рахунок:

80,0

А.

Додаткового зниження собівартості реалізованої продукції

50,0

Б

Підвищення оптових цін

30,0

2

Зростання прибутку від реалізації продукції у відсотках

16,00

Рішення завдання №16

1. 50: 80 х 100 = 62,5% - процентна частка за рахунок додаткового зниження собівартості;

2. 30: 80 х 100 = 37,5% - процентна частка за рахунок підвищення оптових цін;

Завдання №19:

Визначити резерв збільшення обсягу випуску продукції в частині предметів праці, якщо об'єм не допоставок листової сталі склав 59 тис. Тг. обсяг використання листової сталі не за призначенням - 40тис.тг. зниження залишку листової сталі на кінець року в порівнянні з початком року - 20тис. тенге, плановий рівень матеріаловіддачі - 1,7тенге, фактичний - 1,6 тенге.

Рішення завдання №19

1. (40тис.тг. + 20 тис.тг.) - 59 тис.тг. = 1тис.тг.

Завдання № 22:

Обчислити величину комплектного поточного і перспективного резерву по реузльтатм наведеного аналізу:

Вид резерву збільшення обсягу випуску продукції

Величина резерву в тис.тг.

Поточний резерв

перспективний

1

Підвищення змінності роботи устаткування

40

40

2

Зниження чистого ваги виробі

20

20

3

Ліквідації цілоденних втрат робочого часу

95

95

4

Ліквідації внутрізмінних втрат машинного часу

74

74

5

Підвищення питомої ваги робітників у загальній чисельності промисло. Проізвод.персонала.

15

15

6

Зниження трудомісткості виготовлення продукції

125

125

7

Компенсація недогрзуза окремих видів матеріальних ресурсів

48

48

Разом:

417

229

188

Завдання № 23:

Визначити величину явного резерву збільшення балансового прибутку, якщо в звіті підприємства відображено наступне:

прибутки

сума

збитки

сума

Прибутки від реалізації

5028

Збитки від реалізації

Штрафи, пені та неустойки отримані

14

Збитки від списання боргів за закінченням строків позовної давності

В тому числі

Штрафи співі і неустойки сплачені

15

за недопоставку

4

В тому числі

За недопоставку продукції

12

Збитки минулих років, виявлені у звітному році

Інші збитки

60

В тому числі

Збитки від знесення будинків

8

Напрямок в колгосп на прибирання

52

Разом:

5042

Разом:

75

Сальдо прибутку: 4967

Величина явного резерву збільшення балансового прибутку це: штрафи, співі і неустойки 15 тис.тг.