• ПАСИВИ
 • Таблиця 1.1
 • Таблиця 1.3


 • Дата конвертації04.03.2018
  Розмір13.85 Kb.
  Типреферат

  Скачати 13.85 Kb.

  Аналіз господарської діяльності

  СІБІТ

  КУРСОВА РОБОТА

  ПРЕДМЕТ: Аналіз господарської діяльності

  ТЕМА: Аналіз фінансового стану підприємства. б

  кап

  Виконав: Студент групи ВЕ-39

  Лазарєв Д.В.

  Перевірив:.

  Оцінка:.

  Дата:.

  2002 р

  1. Аналіз майнового стану підприємства

  Аналіз майнового стану підприємства включає аналіз ліквідності його балансу і оцінку стану джерел формування матеріальних запасів.

  1.1 Під ліквідністю підприємства розуміється здатність підприємства виконувати свої зобов'язання по заборгованості точно в момент настання терміну платежів.

  Основою ліквідності підприємства є ліквідність балансу, яка визначається як ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких в грошову форму відповідає терміну погашення зобов'язань.

  Аналіз майнового балансу полягає в порівнянні коштів по активу із зобов'язаннями по пасиву. Засоби по активу групуються за ступенем їх ліквідності, а кошти по пасиву групуються за термінами погашення зобов'язань.

  АКТИВИ

  А 1 - найбільш ліквідні активи (грошові кошти (стор. 260), короткочасні фінансові вкладення (стор. 250))

  А 2 - швидко реалізовані активи (дебіторські заборгованості (стр.240), інші оборотні активи (стор. 270))

  А 3 - повільно реалізовані активи (матеріальні запаси (стор.210); - без урахування витрат майбутніх періодів (- стр.216); + ПДВ (стр.220); дебіторська заборгованість (стр.230); довгострокові фінансові вкладення (стор. 140)).

  А 4 - важкореалізовані активи балансу, за винятком довгострокових фінансових вкладень (стор. 190 - 140)

  ПАСИВИ

  П 1 - найбільш термінові зобов'язання (кредиторські заборгованості (стр.620))

  П 2 - короткострокові зобов'язання (короткострокові кредити і позики і прогнозовані короткострокові зобов'язання (стр.610; 660))

  П 3 - довгострокові зобов'язання (довгострокові кредити і позики (стр.590); заборгованість учасникам по виплаті доходів (стр.630); доходи майбутніх періодів (стор.640); резерви майбутніх витрат (стр.650))

  П 4 - постійні пасиви (зобов'язання) (джерела власних коштів - витрати майбутніх періодів (стр.490-216))

  Для визначення ліквідності балансу зіставляються підсумки наведених груп по активу і пасиву.

  Ступінь ліквідності балансу характеризується наступними співвідношеннями:

  1. Абсолютна ліквідність:

  А 1> П 1

  А 2> П 2

  А 3> П 3

  П 4> А 4

  Підприємство вільно може погашати будь-які зобов'язання.

  2. Поточна ліквідність:

  1 + А 2)>1 + П 2)

  А 3> П 3

  П 4> А 4

  Характеризує платоспроможність на найближчих до розглянутого моменту проміжках часу.

  3. Перспективна ліквідність:

  1 + А 2) <(П 1 + П 2)

  А 3> П 3

  П 4> А 4

  Визначити прогноз платоспроможності на основі порівняння майбутніх надходжень і платежів.

  4. Недостатній рівень перспективної ліквідності:

  (A 1 + A 2) <(П 1 + П 2)

  А 3> П 3

  П 4> A 4

  5. Баланс організації не ліквідний:

  П 4> A 4

  При такому співвідношенні не дотримується MIN умова фінансової стійкості: наявність у підприємства власних оборотних коштів.

  На основі згрупованих статей А і П балансу, заповнюються таблиці 1.1 і 1.2.

  Агрегований баланс для розрахунку його ліквідності:

  Таблиця 1.1

  Показники ліквідності в абсолютному вираженні.

  Таблиця 1.2

  Тип ліквідності: На початку року був недостатній рівень перспективної ліквідності тому (А 1 + А 2) <(П 1 + П 2)

  А 33 П 44

  В кінці року рівень ліквідності став перспективним тому

  1 + А 2) <(П 1 + П 2)

  А 3> П 3 П 4> А 4

  811888/584918 = 1,4 (ліквідність збільшилася в 1,4 рази)

  1.2 Оцінка стану джерел формування матеріальних запасів.

  Стійкість фінансового стану багато в чому визначаються тим, на скільки запаси і витрати підприємства забезпечуються джерелами формування.

  Залежно від співвідношення між матеріальними запасами і їх джерелами виділяють 4 типи внутрішньої фінансової стійкості:

  1) Абсолютна стійкість: при абсолютній стійкості власні оборотні кошти забезпечують запаси і витрати.

  СОС - МОЗ> 0

  2) Нормальна фінансова стійкість: запаси і витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довгостроковими позиковими коштами.

  СОС - МОЗ <0

  КФ - МОЗ> 0

  КФ - функціонуючий капітал (ВОК + довгострокові позики)

  3) Недостатній рівень внутрішньої фінансової стійкості (нестійкий фінансовий стан): запаси і витрати забезпечуються за рахунок усіх основних джерел формування.

  СОС - МОЗ <0

  КФ - МОЗ <0

  І - МОЗ> 0

  І - загальна сума джерел формування матеріальних запасів. (КФ + позики банку і позики використовуються для покриття матеріальних запасів + розрахунки з кредиторами за товарними операціями)

  4) Критичний рівень фінансової стійкості (кризовий фінансовий стан): запаси і витрати джерелами формування не забезпечуються

  І - МОЗ <0

  Таким чином, співвідношення вартості матеріальних оборотних коштів і величини власних і позикових джерел їх формування визначають стійкість фінансового стану організації.

  Для оцінки стану джерел формування матеріальних запасів і визначення типу внутрішньої фінансової стійкості підприємства, складається таблиця 1.3

  Стан джерел формування матеріальних запасів.

  Таблиця 1.3

  висновок:

  Зменшення розриву на початку і кінці року в пунктах 7 і 8 і зростання різниці між загальною сумою джерел від наявності матеріальних запасів характеризує недостатній рівень внутрішньої фінансової стійкості (нестійкий фінансовий стан): запаси і витрати забезпечуються за рахунок усіх основних джерел формування.

  СОС - МОЗ <0 (-192063; -27156)

  КФ - МОЗ <0 (-192063; -27156)

  І - МОЗ <0 (229779; 446904)

  2. Аналіз оборотності і рентабельності, використання активів.

  2.1 Аналіз оборотності активів

  Показниками оборотності характеризують швидкість перетворення різних коштів у грошову форму. В аналізі використовують такі основні показники оборотності.

  1. R оборотності сукупних активів (R загальної оборотності капіталу)

  R оборотності сукупних активів = Виручка від реалізованих товарів

  Середня вартість сукупних активів

  R відображає швидкість обороту всього капіталу підприємства (кількість оборотів) і характеризує рівень ефективності використання всіх активів підприємства показуючи скільки рублів проданої продукції припадає на 1 рубль вартості активів підприємства.

  2. Тривалість обороту сукупних активів (одиниця виміру дні)

  3. Коефіцієнт оборотності поточних активів (К обор. Оборотного капіталу)

  Виручка від реалізації продуктів

  До оборач. тек. акт. = Середня вартість поточних активів

  Цей показник характеризує скільки продукції продано підприємцем в розрахунку на рубль поточних активів та характеризує швидкість обороту всіх оборотних коштів.

  4. Тривалість обороту поточних активів.

  Дні календарні.

  Д обор. тек. акт. = До обор. поточн. активів

  Дні кількість календарних днів

  Д обор. активів = До обороту

  5. До оборотності власного капіталу

  Виручка від реалізації продукту.

  До обор. собств. капит. = середня величина власного капіталу

  6. До оборотності матеріальних запасів.

  Показує число оборотів скоєних товарно-матеріальними запасами.

  До обор. матеріальних запасів може розраховуватися на основі виручки від реалізації Т, Р, У або на основі о / с реалізованої продукції.

  о / с реалізованої продукції.

  До обор. мат. запасів = середня вартість матеріальних запасів

  Високий До вважається ознакою фінансового благополуччя, тому що хороша оборотність сприяє отриманню більш високих доходів. Нормативна величина К може коливатися в різних галузях від 4 до 8.

  7. Оборотність дебіторської заборгованості.

  Характеризується кількістю оборотів і тривалістю обороту в днях.

  Виручка від реалізації продукту

  а) До обор.деб. задолж. = Середня величина деб. заборгованості.

  Тривалість календарних днів

  б) Д обор. деб. задолж. = До обор. дебіт.задолж.

  8. Оборотність дебіторської заборгованості характеризується кількістю обороту і тривалістю одного обороту.

  Д к-ть обороту,

  Д обор. Кредиторська. задолж. = До обор. кредит. задолж.

  Порівняння величин оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості в днях дозволяє зіставити умови короткострокового кредитування підприємств своїх клієнтів з умовами кредитування свого підприємства його постачальниками.

  Якщо умови кредитування підприємства краще ніж ті, які вони пропонують своїм клієнтам, то підприємство отримує джерело фінансування за рахунок різниці в часі між платежами.

  2.2 Аналіз рентабельності використання активів

  Показники рентабельності дають найбільш узагальнену характеристику ефективності господарської діяльності. Вони дозволяють оцінити ступінь прибутковості коштів вкладених підприємством.

  Основними показниками рентабельності є:

  1. Рентабельність сукупних активів.

  Чистий прибуток .

  Р сов. акт. = Середня вартість сукупних активів

  До показує скільки рублів чистого прибутку отримано на 1 руб. активів.

  Якщо рентабельність активів менше процентної ставки за довгострокові кредити, то підприємство не можна вважати благополучним.

  2. Рентабельність поточних активів.

  Чистий прибуток ,

  Р тек. актив. = Оборотні кошти

  Показує скільки рублів чистого прибутку отримано на 1 рубль оборотних коштів.

  3. Рентабельність загальної інвестиції.

  Балансовий прибуток.

  Р інвест. = Довгострокові + власний

  зобов'язання капітал

  Цей До показує на скільки ефективно використовувалися інвестовані кошти, який дохід отримує підприємство на один рубль інвестованих коштів.

  4. Рентабельність власного капіталу

  Чистий прибуток ,

  Р власної. капит. = Середня величина власного капіталу

  5. Рентабельність виробничих засобів.

  Балансовий прибуток.

  Р произв. ср-в. = Середня вартість + середня вартість

  основних засобів матеріальних запасів

  Крім рентабельності активів необхідно проаналізувати прибутковість продукції. Для цієї мети можуть бути використані показники рентабельності, грошової виручки (рентабельність продажів) і рентабельність реалізованої продукції.

  Прибуток від реалізації продукції,

  Р продажів = виручка від реалізованої продукції

  Прибуток від реалізації продукції,

  Р продукт. = О / с реалізованої продукції

  ВИСНОВОК: В умовах інфляції рентабельність повинна бути не нижче 25-35%.

  Для оцінки оборотності і рентабельності використання активів складаються спеціальні таблиці 2,5; 2,6; 2,7; 2,8.