Дата конвертації28.05.2017
Розмір255.28 Kb.
Типдипломна робота

Скачати 255.28 Kb.

Аналіз грошових потоків підприємства

ть оголошено банкрутом за рішенням суду або за своїм власним спільно з кредиторами рішенням. У будь-якому випадку воно повинно бути ліквідовано або примусово, або добровільно [5].

Слід враховувати, що банкрутство крім реального може бути навмисним або фіктивним.

Фіктивне банкрутство є той випадок, коли у боржника при подачі заяви в арбітражний суд є можливість задовольнити вимоги кредиторів в повному обсязі. Це робиться, як правило, з метою отримання від кредиторів відстрочки (розстрочки) платежів або знижки з боргів. Боржник, який подав таку заяву, несе перед кредиторами відповідальність за шкоду, заподіяну подачею такої заяви.

Навмисне банкрутство виникає з вини засновників (учасників) боржника та інших осіб, в тому числі керівника, які мають право давати обов'язкові для боржника вказівки або мають можливість іншим чином визначати його дії. Таке відбувається зазвичай в тому випадку, коли керівник або власник в особистих або будь - чиїх інтересах навмисне робить підприємство неплатоспроможним. У цій ситуації на власників та інших осіб при недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов'язаннями.

Незадовільний фінансовий стан підприємства, ознаки наближення банкрутства необхідно постійно тримати під контролем як фінансовому менеджеру самого підприємства, так і аудитору, який здійснює перевірку цього підприємства [16].

У міжнародній практиці для визначення ознак банкрутства підприємств використовується формула "Z - рахунки" Е. Альтмана:

Оборотний капітал

"Z - рахунок" = -------------------------------- * 1,2 +

всі активи

Нерозподілений прибуток

+ --------------------------------------------- * 1,4 +

всі активи

Прибуток до виплати відсотків, податків

+ ------------------------------------------------- ----------------- * 3,3 +

всі активи

Власний капітал Виручка від реалізації

+ ------------------------------------ * 0,6 + -------- ------------------------------- + 1.

Залучений капітал Всі активи

Якщо після проведених розрахунків виявиться, що "Z - рахунок" менше 2,675 (критичне значення індексу Z), то банкрутство можливо в доступному для огляду майбутньому (2 - 3 роки); якщо "Z - рахунок" більше 2,675, то у підприємства досить стійке фінансове становище.

Застосуємо даний метод визначення ознак банкрутства до нашого підприємства.

У 2001 році: "Z - рахунок" = 264320/457931 * 1,2 + 11585/457931 * 1,4 + 18187/457931 * 3,3 + 74759/383172 * 0,6 + 430677/457931 + 1 = 0, 69 + 0,04 + 0,13 + 0,12 + 0,94 + 1 = 2,92

У 2002 році: "Z - рахунок" = 243775/443540 * 1,2 + (- 7663) / 443540 * 1,4 + 27615/443540 * 3,3 + 74759/368781 * 0,6 + 289133/443540 + 1 = 0,66 - 0,02 + 0,21 + 0,12 + 0,65 + 1 = 2,62

У 2001 році мало досить стійке фінансове становище і ймовірність банкрутства була дуже низька. Ситуація дещо змінилася у 2002 році. З'явилася перспектива можливого банкрутства в найближчому майбутньому. Але так як значення даного показника не набагато відрізняється від критичного значення індексу "Z- рахунок", то особливих причин для занепокоєння немає, хоча забувати про існуючий факт не слід.

Заходи щодо запобігання банкрутству підприємства пов'язані з ефективним управлінням його фінансами і виробництвом, правильним визначенням стратегічних цілей і тактики їх реалізації.

Санація як досудова, так і судова являє собою заходи по відновленню його платоспроможності.

Досудова санація - заходи по відновленню платоспроможності боржника, що приймаються власником, засновниками, кредиторами та іншими особами з метою запобігання банкрутству.

Судова санація (зовнішнє управління) - процедура банкрутства, застосовуваний до боржника з метою відновлення його платоспроможності, з передачею повноважень з управління боржником зовнішньому керуючому [16].

Все це в певній мірі пов'язано з реформуванням підприємств, під яким розуміється їх структуризація в процесі переходу на прийняті в ринковій економіці принципи функціонування. Це передбачає поліпшення управління ними, підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможності продукції, що випускається, підвищення продуктивності праці, зниження витрат виробництва, поліпшення фінансово - економічних результатів діяльності.

Цілями антикризової стратегії підприємства повинні бути:

- забезпечення їх ліквідності і платоспроможності на основі оптимального поєднання власних і позикових джерел коштів;

- отримання прибутку і відповідного рівня рентабельності, достатнього для задоволення всіх своїх потреб для основної, інвестиційної та фінансової діяльності.

4.3. РОЗРОБКА НАПРЯМКІВ щодо вдосконалення

ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ "Фриз"

Реклама відноситься до діяльності сфери послуг. Рекламою по визначенню Російського законодавства вважаються всі види оголошень, повідомлень та повідомлень, які передають інформацію з комерційною метою за допомогою засобів масової інформації (пресу, ефірного, супутникового і кабельного телебачення, радіомовлення), каталогів, прейскурантів, довідників, листівок, афіш, плакатів, рекламних рахунків, календарів, світлових газет (рядок, що біжить, світлова фіксована рядок), а також передають інформацію з комерційною метою за допомогою майна фізичних осіб, одягу.

Діяльність ВАТ "Фриз" по суті включає в себе кілька видів діяльності: і надання послуг, і виробництво, і посередницьку діяльність, і валютні операції, що характерно і для інших рекламних фірм.

Фірма працює за методом визначення результату від реалізації по оплаті робіт, послуг (т. Е. По надходженню грошей на розрахунковий, валютний рахунок підприємства або в касу). Також керівництво ВАТ "Фриз" прийняло рішення, що в умовах ринку, неплатежів і в умовах необхідності роботи з різними невідомими фірмами, необхідно працювати тільки по 100 - відсотковою передоплатою.

Перехід до ринкової економіки, організація виробництва з різними

формами власності і господарювання зажадали більш ретельного і системного (комплексного) підходу до аналізу фінансового стану підприємства та необхідність розробки фінансової стратегії.

Аналіз фінансового стану ВАТ "Фриз" і його змін за аналізований період показав, що підприємство в цілому має нестійкий фінансовий стан. Умова платоспроможності не виконується. Грошові кошти та активні розрахунки не покривають короткострокову заборгованість підприємства.

Для поліпшення фінансової стійкості підприємства необхідна оптимізація структури пасивів, стійкість може бути відновлена ​​шляхом обгрунтованого зниження запасів і витрат, або ефективного їх використання.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, що характеризує платоспроможність підприємства, знаходиться в межах норми, хоча в 2002 році він трохи знизився. Коефіцієнт поточної ліквідності нижче встановленого обмеження, але з огляду на специфіку галузі - рекламну діяльність, де запаси можуть мати далеко не вирішальне значення в ході виконання робіт і задоволення потреб замовників, дані значення коефіцієнта поточної ліквідності цілком задовільні.

Рішення проблем ліквідності і платоспроможності полягає в професійному управлінні оборотними коштами. Власні оборотні кошти зросли, але підприємство все одно відчуває в них недолік.

Оборотність оборотних активів знизилася, що є негативним фактором, який свідчить про необхідність вкладення фінансових ресурсів в оборотні активи, про невикористання можливих резервів по прискоренню оборотності оборотних активів. Оборотність дебіторської заборгованості значно впала. Це показує, що на підприємство існує невикористаний резерв по більш раціональному розміщенню дебіторської заборгованості.

Значення кредиторської заборгованості зросла. Це свідчить про те, що покупці і замовники перераховують в рахунок авансів за роботи і послуги грошові кошти в великій кількості. З одного боку, це поло-

тивний момент, так як підприємство для виконання своїх робіт користується позиковими засобами, збільшуючи можливості власного виробництва та знижуючи необхідність додаткових власних капіталовкладень. Але також це свідчить про те, що підприємство сильно залежить від своїх покупців.

Однією з цілей фінансової стратегії підприємства є отримання прибутку і забезпечення рентабельної роботи. Збільшення показників прибутку на 1 руб. обороту поряд зі зниженням показника чистого прибутку на 1 руб. обороту говорить про необхідність перегляду витрат, що підлягають оподаткуванню. Загальна рентабельність підприємства ВАТ "Фриз" досить низька, що свідчить про наявність резерву у використанні коштів підприємства - як власних, так і позикових. Також необхідні заходи щодо оптимізації використання наявних основних фондів, що дозволить зменшити собівартість робіт, а реалізація невикористовуваних основних засобів знизить податок на майно і також вплине позитивно на показники прибутку підприємства.

Безумовно, існують заходи, в принципі можливі для відновлення платоспроможності підприємства, але їх реалізація займає велику кількість часу:

1. Продаж частини основних засобів, як спосіб зменшення оподатковуваної бази і спосіб розрахунку з кредиторами за поточними зобов'язаннями.

2. Збільшення статутного капіталу. Даний процес тривалий за часом і нерідко супроводжується певними витратами (додаткова емісія акцій - дорогий процес).

3. Отримання довгострокової позики або позики, але тут існує умовність: якщо отримана позика носить цільовий характер, то поліпшення платоспроможності за формальними критеріями насправді є фіктивним.

4. Отримання державної фінансової підтримки на безповоротній або поворотній основі з бюджетів різних рівнів, галузевих і міжгалузевих позабюджетних фондів. Але дана міра відновлення платоспроможності пов'язана з виконанням ряду умов: наявність плану фінансового оздоровлення; безумовним дотриманням цільового характеру використання

раніше наданої державної фінансової підтримки [7].

Основні заходи з відновлення платоспроможності неплатіжних підприємств при певній фінансовій підтримці наступні:

впровадження нових форм і методів управління;

конверсія, перехід на випуск нової продукції, підвищення її якості;

підвищення ефективності маркетингу;

зниження виробничих витрат;

скорочення дебіторської - кредиторської заборгованості;

підвищення частки власних коштів в оборотних активах за рахунок частини

фонду споживання і реалізації короткострокових фінансових вкладень;

продаж зайвого устаткування, матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції на основі інвентаризації;

тимчасова зупинка капітального будівництва;

конверсія боргів шляхом перетворення короткострокової заборгованості в довгострокову;

пошук можливостей розширення ефективності експорту;

скорочення чисельності зайнятих;

інші заходи [16].

Як говорилося вище, фінансовий стан ВАТ "Фриз" погіршився в 2002 році, в порівнянні с2001 роком. Це сталося під впливом багатьох причин.

В умовах економічного спаду особливого значення набуває антикризове управління, засноване на:

виявленні проблем, що виникають, їх ранжування;

формуванні підходів до вирішення проблем.

1. Виявлення проблем, що виникають, їх ранжування

Проблеми необхідно розглядати комплексно, починаючи від джерел виникнення проблем і закінчуючи підходами до їх вирішення.

Джерелом виникнення більшості проблем, з якими зіткнулися російські підприємства, є глобальні і російські зміни.

Ці зміни настільки фундаментальні, що підприємство не має більше сил на них впливати. Підприємству залишається лише зрозуміти вимоги ринку і адаптуватися до них.

Ті, хто стоїть перед підприємствами проблеми - це:

безпосереднє виживання;

пошук партнерів;

формування ефективного виробництва;

забезпечення соціальної залученості службовців в виробничі процеси;

формування творчого характеру праці;

отримання корисних синергетичних ефектів (корисний ефект взаємодії підсистем підприємства);

повнота реалізації місії.

Наведена класифікація має тим властивістю, що проблеми вищих рівнів починають проявлятися лише після вирішення проблем попередніх рівнів.

4.3.1. Формування підходів до вирішення проблем

Розглянемо докладніше запропоновані раніше класифікації проблеми і можливості їх вирішення.

Безпосереднє виживання підприємства

Проблема безпосереднього виживання, або здатності платити по своїх рахунках, здебільшого виникає з - за неможливості продати вироблену підприємством продукцію. До першочергових заходів щодо вирішення цієї проблеми ставляться: посилення системи продажів і просування продукції на ринок. Цей захід дозволяє продати скупчилися надлишки продукції і отримати додаткові обігові кошти.

Просування продукції на ринок складається з:

роботи з клієнтами;

гнучкої цінової політики;

створення дилерської мережі;

економічного стимулювання роботи із залучення клієнтів.

З клієнтами, особливо великими, слід працювати на місцях, в максимальному ступені виявляючи і задовольняючи їх потреби.

Гнучка цінова політика - обов'язковий інструмент сучасної конкурентної боротьби. Гнучка цінова політика являє собою систему знижок, що дозволяє кожному клієнту отримувати оптимальний для нього рівень сервісу і якості.

Створення дилерської мережі - каналів розподілу продукції - служить необхідним заходом сучасного бізнесу.

Економічне стимулювання роботи із залучення клієнтів призводить до узгодження інтересів підприємства і співробітників.

Пошук партнерів

При залученні партнерів можуть бути використані дві стратегії:

пошук постійних, надійних і перевірених партнерів;

пошук партнерів, найбільш сприятливих при даній кон'юнктури ринку.

Перша стратегія дозволяє економити на трансакційних витратах з пошуку і перевірці надійності партнерів, в тому числі на юридичну опрацювання договорів, втрати від невиконання партнерами своїх зобов'язань, з-

Держко по захисту своїх інтересів в суді.

Друга стратегія дозволяє працювати з партнером, який пропонує кращі умови. Зворотним боком стратегії служать можливі втрати в разі невиконання партнерами своїх зобов'язань.

Політика залучення партнерів будується на основі:

економічного стимулювання роботи із залучення партнерів;

економічних прав підрозділів;

інтеграції (спосіб оформлення відносин партнерів).

Без достатнього економічного стимулювання роботи із залучення партнерів працівники підприємства будуть спостерігати за цією проблемою як сторонні спостерігачі. Економічні права підрозділів дозволять їм самостійно зайнятися пошуком партнерів, що істотно знижує вартість втрачених можливостей.

Інтеграція дозволяє закріпити відносини з партнерами, знизивши ризики понести витрати внаслідок некоректної поведінки партнерів, а також звільнення старих і пошуку нових партнерів.

Формування ефективного бізнесу

Проблема формування ефективного бізнесу включає ефективне використання наявних можливостей і ефективний пошук нових можливостей.

Ефективне використання наявних можливостей

Проблема ефективного використання вже наявних можливостей вирішується за допомогою раціональної організації виробничого процесу. Заходи щодо раціональної організації виробничого процесу охоплюють використання:

вертикальної організаційної структури;

вертикальної інтеграції;

економії на маштабах.

Вертикальна організаційна структура - організаційна структура, що припускає засновані на формальній ієрархії відносини.

Горизонтальна організаційна структура - організаційна структура, що припускає відносини, засновані в істотній мірі на неформальних зв'язках, наприклад на спільних інтересах, цілях, проблемах. Вона розрахована на осіб одного рангу, тому формальний наказ з боку одного співробітника іншому неможливий.

Інтеграція уздовж виробничого циклу дозволяє отримати економію на маштабах, на трансакційних витратах. Вертикальної організаційної структурі найбільш адекватні вертикальна інтеграція, економія на маштабах і конкуренція ціною.

Ефективний пошук нових можливостей

Ефективне використання можливостей спирається на:

горизонтальні організаційні структури;

горизонтальну інтеграцію;

адаптацію до змін і пошук нових можливостей;

конкуренцію якістю;

акумулювання досвіду.

Акумульованих досвідом називаються придбані в процесі виробництва знання, навички, методи, досвід. Акумульований досвід дозволяє виробляти продукцію, витрачаючи меншу кількість ресурсів.

Горизонтальні організаційні структури дозволяють організації обробляти великий обсяг інформації шляхом залучення співробітників до процесу формування рішень.

Тип конкуренції - основний фактор конкурентної боротьби. Типами конкуренції є, наприклад, конкуренція ціною, якістю і сервісом.

Конкуренція ціною розрахована на найбільш чутливих до ціни покупців і вимагає вертикальних організаційної структури та інтеграції з метою економії витрат.

Конкуренція якістю і сервісом розрахована на чутливих до якості покупців. Цей тип конкуренції застосовується на ринках науко і технологічно ємної продукції. На ринку продукції кінцевого споживання цей тип конкуренції характерний для технологічно розвинених країн з хорошою оплатою праці.

Горизонтальна інтеграція дозволяє переходити на той чи інший вид паралельної продукції в залежності від кон'юнктури ринку.

Забезпечення соціальної залученості службовців в

виробничі процеси

Проблема підвищення ефективності виробництва знаходить своє продовження в проблемі соціальної залученості службовців.

Соціальна залученість службовців дозволяє:

залучити співробітників в процес виробництва;

вирішити частину проблем, що виникають внаслідок інертності і формальності вертикальних організаційних структур;

прискорити процес акумулювання досвіду.

Істотну роль у формуванні соціальної залученості співробітників грають економічні права підрозділів, вони дозволяють прив'язати компенсацію співробітників до добробуту підрозділів і до внеску співробітників в це добробут.

Соціальна залученість службовців робить фірму більш стійкою під час кризи.

Формування творчого характеру праці

У міру посилення конкуренції все більшого і більшого значення набувають різні премії і монопольні ренти, якими володіє підприємство.

Премія - додатковий дохід внаслідок наявності деякого конкурентної переваги.

Монопольна рента - додатковий дохід внаслідок наявності деякого виключного, монопольного становища.

Так, підприємство, що випускає товари підвищених якості і надійності, може підняти ціну і отримувати додаткову надбавку за якість - премію за якість. Підприємство, яке має власне джерело дешевих ресурсів, має додатковий дохід внаслідок їх меншу собівартість.

Розвиток ринку призводить до того, що всі види монопольних рент починають враховуватися в ціні. Премія за акумульований досвід, що виражається в меншій собівартості продукції, стає одним з найважливіших факторів конкуренції. Творчий характер праці службовців дозволяє прискорити процес накопичення знань і умінь.

Отримання корисних синергетичних ефектів

Сучасне підприємство є складною системою, що самоорганізується. Пов'язано це з тим, що в умовах ринкової економіки підприємство повинно передбачати і слідувати змін ринкової кон'юнктури.

В даний час багато підприємств мають клієнтів як в державному, так і в комерційному секторі. Орієнтація на синергетичні ефекти між виконанням держзамовлення і задоволенням комерційного попиту дозволяє отримати додаткові конкурентні переваги: ​​меншу собівартість і кращу якість продукції.

Випускаючи суміжні види продукції, підприємство також може отримувати синергетичні ефекти, наприклад, за рахунок більш швидкого акумулювання знань, досвіду, використання одного і того ж обладнання, одних і тих же каналів просування продукції на ринок.

Повнота реалізації місії

Місія підприємства - задоволення деякої потреби: наприклад, місія ВАТ "Фриз" - задоволення потреби населення в виробництві та випуску рекламної продукції. Чітке розуміння місії дозволяє формувати портфель асортименту, стратегічно дає більш

сильні і тривалі корисні синергетичні ефекти.

Формування оптимального портфеля товарів і послуг відбувається на основі аналізу всіх суміжних видів продукції і послуг, які може виробляти фірма. Оптимальний портфель асортименту дозволяє легко адаптуватися до коливань кон'юнктури ринку, згладжувати сезонні коливання, повністю використовувати виробничий потенціал [13].

ВИСНОВОК

Підприємство зацікавлене в пізнанні і застосуванні методів економічного аналізу в умовах ринку для вибору найбільш надійних партнерів свого господарювання, а не тільки для "внутрішніх" цілей - для аналізу свого фінансового стану, планування діяльності та знаходження перспектив свого розвитку.Підприємство і саме виступає як об'єкт дослідження для зовнішнього економічного середовища. Суб'єктами аналізу виступають, як безпосередньо, так і опосередковано, зацікавлені в діяльності підприємства користувачі інформації: власники засобів підприємства, позикодавці (банки, кредитні установи та інше), постачальники, клієнти (покупці), податкові органи, персонал підприємства і керівництво.

Фінансовий стан є найважливішою характеристикою ділової активності й надійності підприємства. Воно визначає конкурентоспроможність підприємства та його потенціал в діловому співробітництві, будучи гарантом ефективної реалізації економічних інтересів всіх учасників господарської діяльності як самого підприємства, так і його партнерів.

Стійке положення підприємства є результатом вмілого, прорахованого управління всією сукупністю виробничих і господарських факторів, що визначають результати діяльності підприємства.

Підприємство є самостійним господарським суб'єктом. Форма власності - приватна, засновниками чвляются фізичні особи, які несуть відповідальність за зобов'язаннями підприємства у межах свого внеску в статутний фонд фірми.

ВАТ "Фриз" - комерційна фірма, головною метою діяльності якої є отримання прибутку. Основний вид діяльності ВАТ "Фриз" - виробництво рекламної продукції та надання рекламних послуг.

Завданнями економічного аналізу фінансового стану є: об'єктивна оцінка використання фінансових ресурсів на підприємствах, виявлення внутрішньогосподарських резервів зміцнення фінансового становища, а також поліпшення відносин між підприємствами і зовнішніми фінансовими, кредитними органами та ін.

У звітному періоді знизилася виручка від реалізації у ВАТ "Фриз" більш ніж на 32%, але також знизилася і собівартість реалізованих робіт і послуг, що характерно, темп зниження собівартості більше, ніж темп зниження виручки від реалізації. Це позитивний момент, який говорить про зниження змінних витрат на виробництво продукції і надання послуг і є фактором підвищення прибутковості господарської діяльності підприємства. У зв'язку з цим прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) у 2002 році зросла більш ніж на 50%, в порівнянні з 2001 роком.

Результат від іншої реалізації - збиток як в2001, так і в 2002 році, став менше у 2002 році, що є ще одним позитивним моментом і що дозволило в 2002 році підвищити показник прибутку від фінансово - господарської діяльності в порівнянні з 2001 роком більш ніж в два рази .

Але результат від позареалізаційних операцій у 2002 році був значно гірше, ніж у 2001 році. Це істотно знизило переваги результатів господарської діяльності підприємства в 2002 році в порівнянні с2001 роком. І під впливом результату від позареалізаційних операцій балансовий прибуток 2002 року нижче за аналогічний показник 2001 року майже на 40%. Цей факт вказує на вузьке місце в діяльності підприємства і звертає увагу на необхідність зниження позареалізаційних збитків.

Податок на прибуток в2001году більше, незважаючи на меншу балансовий прибуток. Пов'язано це з тим, що оподатковуваний прибуток у 2001 році більше за аналогічний показник 2001 з - за коригування балансового прибутку на суми не включаються до витрат, що знижують оподатковуваний прибуток, витрат - наприклад, витрат на рекламу, представницьких витрат та інших.

Також негативним фактом є поява в 2002 році великої кількості абстрактних коштів, що знижує прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства і навіть призводить до появи збитку в 2002 році. Якщо звернутися до даних аналітичного обліку за цією статтею, то видно, що дана сума була відвернута на сплату штрафів до податкової інспекції за несвоєчасно зданий баланс.

Розглядаючи факторний аналіз зміни прибутку підприємства, видно, що два фактори - підвищення відпускних цін і зменшення собівартості, позитивно вплинули на зміну прибутку. Зміна обсягу продукції знизило прибуток підприємства, негативно позначилася на її зміну.

Аналізуючи дані балансу підприємства, видно, що кредиторська заборгованість - стаття балансу, яка має найбільшу питому вагу. Її значення зросла. Це свідчить про те, що покупці і замовники перераховують в рахунок авансів за роботи і послуги грошові кошти в великій кількості. З одного боку, це позитивний момент, оскільки підприємство ВАТ "Фриз" для виконання своїх робіт користується позиковими засобами, збільшуючи можливості власного виробництва та знижуючи необхідність додаткових власних капіталовкладень.

За 2002 рік структура активу балансу підприємства погіршилася. Зменшилася валюта балансу, що стало засобом зниження як іммобілізованих активів, так і оборотних активів. Відбувся відтік грошових коштів. Разом з тим показник за статтею "Запаси і витрати" виріс, що свідчить про збільшення виробничих запасів. Дебіторська заборгованість також зросла, причому більш ніж в три рази. Зменшення цієї статті може служити резервом збільшення статті "Грошові кошти" і може вплинути в майбутньому на зниження статті "Збитки".

Власний капітал в 2002 році не збільшився, але позиковий капітал зменшився. Однак перевищення позикового капіталу над власним залишилося значним. У 2001 і2001 роках підприємство не користувалося кредитами і позиками. Використання фінансових ресурсів підприємства в 2001 році було менш ефективним, ніж в попередньому періоді.

Грошові кошти та активні розрахунки не достатні для покриття короткострокової заборгованості підприємства. У 2001 році, так само, як і в 2002, є недолік власних оборотних коштів. Причому в 2002 році він збільшився більш ніж в півтора рази. Це говорить про негативні зміни в ліквідності балансу підприємства.

Аналізуючи фінансову стійкість, видно, що підприємство знаходиться в нестійкому фінансовому стані. Хоча джерела формування перевищують запаси і витрати на значну суму, це відбувається з - за наявності джерел коштів, що знімають фінансову напруженість (перевищення нормальної кредиторської заборгованості над дебіторською). А коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат джерелами коштів за рахунок тих же джерел, що знімають фінансову напруженість, виявляється навіть більше одиниці. Таким чином, фінансова стійкість підприємства ВАТ "Фриз" повністю залежить від суми перевищення нормальної кредиторської заборгованості над дебіторською. Це є резервом і джерелом прийнятного фінансового становища фірми, але також зникнення даного джерела є найбільш ризикованим фактором зниження фінансової стійкості підприємства. Фінансова нестійкість в2001 і 2002 році прийнятна і нормальна, оскільки джерела, що послабляють фінансову нестійкість у підприємства досить великі.

Аналіз ліквідності балансу говорить про те, що з точки зору можливостей своєчасного здійснення розрахунків підприємство має певний ряд недоліків: є платіжний недолік по погашенню короткострокових зобов'язань, який у 2002 році ще більше збільшився. Тобто на підприємство існує невідповідність по терміновості у зобов'язаннях і можливості реалізації активів.

Ділова активність підприємства знизилася, уменьшелась ефективність використання наявних ресурсів і засобів. Підприємство досить сильно залежить від своїх кредиторів.

Платоспроможність підприємства на конец2001і 2002 років була цілком задовільна, тобто на 01.01.02г. підприємство могло погасити більше половини своєї короткострокової заборгованості, а на 01.01.03р. - трохи більше чверті. У 2001 році коефіцієнт абсолютної ліквідності навіть перевищував ори-

ентіровочно встановлені норми.

Коефіцієнт критичної ліквідності нижче норми, а в 1998 році він знизився на 0,06 пункту, хоча в 2002 році дебіторської заборгованості зросла, але вільні грошові кошти зменшилися. Це говорить про те, що в 2001, як і в2002году, підприємство не могло виплатити грошові кошти своїм кредиторам в короткий термін з урахуванням найбільш ліквідних запасів і дебіторської заборгованості.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що майновий стан погіршився - у 2002 році зросла стаття "Збитки", відбулися негативні зміни як в статтях активу, так і пасиву балансу.

Фінансовий стан ВАТ "Фриз" є нестійким. У 2002 році з'явилася ймовірність виникнення банкрутства через кілька років, якщо керівництво підприємства серйозно не задумається про способи підвищення фінансової стійкості і заходи щодо відновлення платоспроможності підприємства. Також необхідні заходи щодо оптимізації використання наявних основних фондів, що дозволить зменшити собівартість робіт, а реалізація невикористовуваних основних засобів знизить податок на майно і позитивно вплине на показники прибутку підприємства.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Аудит: Підручник для вузів / В. І. Подольський, Г. Б. Поляк, А. А. Савін М. 2002

2. Баканов М. І., Шеремет А. Д. Теорія економічного аналізу: Підручник 2001

3. Бухгалтерський облік. Під ред. П. С. Безруких. - М., Бухгалтерський облік 2001

4. ГК РФ, М 2002

5. Нормативні акти РФ 2002.

6. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз М. 2001

7. Козлова Є. П., Бабченко Т. Н., Галанина Е.Н. Бухгалтерський облік в малому підприємництві. - М.2002

8. Коласса Б. Управління фінансовою діяльністю підприємства. - М.2002

9. Довідник фінансиста підприємства. - К .: 2001

10. Треньов Н. Н. Управління фінансами: Учеб. допомога. - М2001

11. Г.В. Савицька Аналіз госп. Діяльності М 2003

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1

Збори засновників ВАТ "Фриз"

директор

заступник

директора по

виробництва

робочі і

майстра

Бухгалтерія

(Головний

бухгалтер

і бухгалтер-касир)

Дизайнери

Менеджери

агенти

Баланс ВАТ «Фріз»

АКТИВ БАЛАНСУ НА 01.01.02

код

Стор.

на початок

2001 року

на кінець

2001 року

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи (04, 05)

110

1024

в тому числі:

організаційні витрати

111

патенти, ліцензії, товарні знаки (знаки обслуговування),

інші аналогічні з переліченими права та активи

112

Основні засоби (01, 02, 03)

120

43858

57595

в тому числі:

земельні ділянки та об'єкти природокористування

121

будівлі, машини, обладнання та інші основні засоби

122

43858

57595

Незавершене будівництво (07, 08, 61)

123

Довгострокові фінансові вкладення (06, 58, 82)

130

в тому числі:

інвестиції в дочірні суспільства

131

інвестиції в залежні суспільства

132

інвестиції в інші організації

133

позики, надані організаціям на термін

більше 12 місяців

134

власні акції, викуплені в акціонерів

135

інші довгострокові фінансові вкладення

136

Інші необоротні активи

140

Разом у розділі 1

190

43858

58619

2. ОБОРОТНІ АКТИВИ

запаси

210

4507

17294

в тому числі

сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

(10, 15, 16)

211

3416

16338

тварини на вирощуванні та відгодівлі (11)

212

малоцінні і швидкозношувані предмети

(12, 13)

213

витрати в незавершеному виробництві

(витратах звернення) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

214

готову продукцію і товари для перепродажу

(40, 41)

215

1091

956

товари відвантажені (45)

216

витрати майбутніх періодів (31)

217

інші запаси і витрати

218

Податок на додану вартість по придбаних

цінностям (19)

220

1 495

7055

Дебіторська заборгованість (платежі по якій

очікуються більш ніж через12месяцев після звітної дати)

в тому числі:

230

покупці і замовники (62, 76, 82)

231

векселі до отримання (62)

232

заборгованість дочірніх і залежних товариств (78)

233

аванси видані (61)

234

інші дебітори

235

Дебіторська заборгованість (платежі по якій

очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

240

в тому числі:

покупці і замовники (62, 76, 82)

241

векселі до отримання (62)

242

заборгованість дочірніх і залежних товариств (78)

243

заборгованість учасників (засновників) за

внесками до статутного капіталу (75)

244

аванси видані (61)

245

ін...........ІТЕЛ (будь то рекламні теле-, відео-, радиоролики або оголошення в газетах) в засобах масової інформації, але також і є сферою діяльності, що виробляє рекламні продукти - ті ж самі рекламні носії, від якості яких безпосередньо залежить здатність залучити і зацікавити потенційного споживача рекламованого товару. Це можуть бути не тільки оголошення текстові або макети оголошень з використанням професійних слайдів і фотографій, але також і зовнішня реклама - щити, вивіски, переносні конструкції і інше.

У зв'язку з вищевикладеним, доцільно розглянути організаційну структуру ВАТ "Фриз". Підприємство є малим,

тобто не володіє значною кількістю трудових ресурсів, але функціональні обов'язки кожної групи працівників розподілені досить чітко, щоб система функціонування підприємства могла діяти злагоджено.

Головним органом управління фірми є збори засновників. Воно призначає на посаду директора підприємства, який є офіційним головним представником інтересів фірми і уповноваженим приймати фінансово - господарські рішення різної складності. Директор наймає на роботу персонал, укладає договори, несе відповідальність за такі операції. Оскільки підприємство невелике, у директора ВАТ "Фриз" один заступник - заступник директора з виробничої діяльності. Це необхідно у зв'язку з тим, що діяльність фірми можна умовно розділити на два види: взаємодія з навколишнім середовищем (пошук клієнтів, укладання договорів, їх обслуговування - т. Е. Контакти з клієнтами; взаємодія з іншими контрагентами і державними органами - податковою інспекцією, фондами обов'язкової реєстрації) та власне виробництво рекламної продукції (більш вузько - виробництво рекламної продукції, що вимагає достатньої кількості фізичної праці, матеріалів, основних і оборотних коштів).

Офіс і виробництво відділені між собою не тільки функціонально, але і територіально - офісне приміщення знаходиться в центрі Москви, а виробниче - на околиці. Це пов'язано з тим, що замовники, приходячи в офіс фірми, повинні винести сприятливе враження про підприємство - про його надійності, стабільності і спроможності. Але оренда подібного приміщення коштує досить дорого. Тому виробнича діяльність ведеться в більш дешевому приміщенні, і більш пристосованому для даного виду діяльності.

Офіс і виробництво пов'язані між собою єдиним процесом обслуговування клієнтів: менеджери і агенти офісу знаходять клієнтів, готують і укладають господарські договори на продаж рекламних робіт і послуг. Потім дані про отримані замовлення і необхідності їх виконання передаються на виробництво. В наш час, особливо в рекламній галузі, необхідно впровадження сучасної техніки. Тому щоб виробництво могло виконати замовлення на створення щита або навіть просто таблички, необхідно, щоб дизайнери створили макет даного вироби в комп'ютерному варіанті за допомогою сучасних графічних програм. Наприклад, для виробництва вивіски з плівки робиться макет даної вивіски на комп'ютері з урахуванням того, що даний комп'ютерний файл буде використовуватися для порізки плівки на плотері (спеціальний пристрій, що керується за допомогою комп'ютера). Потім правильно вирізані плівкові знаки і символи переносяться майстрами на міцну основу. Найчастіше це пластикова основа. Після того, як вивіска створена в стінах виробничого приміщення, необхідно її зміцнити в потрібному замовнику місці. Бригада робітників виїжджає за заданою адресою. Проводить монтаж і установку даної конструкції. До офісу також відноситься бухгалтерія ВАТ "Фриз", яка нараховує заробітну плату на всіх співробітників підприємства, веде облік і контроль господарської діяльності, звітує в фондах зайнятості, пенсії, соцстрахування, в Управлінні статистики та ДПІ. Бухгалтерія складається з головного бухгалтера і бухгалтера - касира. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

Таким чином, взаємодія офісу і виробництва забезпечує цілісність фірми і можливість її нормального існування в умовах ринку. Дає можливість здійснювати замовлення фірм - контрагентів на різні види рекламних послуг: дизайнерські роботи, складання медіа - планів рекламної компанії, прораховування ефективності рекламних проектів, розробка оригінал - макетів, виготовлення щитів, конструкцій для реклами. Також робота бухгалтерії фірми дозволяє залучати не тільки вітчизняних, а й зарубіжних замовників.

3.2.Основние техніко - економічні показники

ВАТ "Фриз"

1. Середня вартість засобів праці (СССТ) = показник береться за залишковою вартістю (т. Е. За мінусом зносу):

СССТ 97 = (43858 + 57595) / 2 = 50726,5 руб.

СССТ 98 = (57595 + 56145) / 2 = 56870,0 руб.

2. Частка амортизації у вартості продукції (ДАП) = відхилення зносу за даними на початок і кінець року, поділена на виручку від реалізації продукції у відсотках:

ДАП 01 = (102439 - 101897) / 430677 * 100 = 0,1%

ДАП 02 = (103889 - 102439) / 289133 * 100 = 0,5%

У порівнянні з 2001 роком, в 2002 році частка амортизації у вартості продукції зросла в п'ять разів, але в середньому цей показник залишається досить низьким. Даний показник свідчить про невеликій частці витрат, що включаються в собівартість продукції в зв'язку з використанням основних фондів підприємства. Це в даний час характерно для малих підприємств, яким не вистачає значних капіталовкладень для придбання нового обладнання.

3. Найважливішим показником використання основних виробничих фондів є фондовіддача (ФО), яка визначається відношенням вартості річного обсягу продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів (ОПФ):

ФО 01 = 430677 / 50726,5 = 8,49 руб. продукції на 1 руб. ОПФ

ФО 02 = 289133 / 56870,0 = 5,08 руб. продукції на 1 руб. ОПФ

Показник фондовіддачі знизився в порівнянні з 01 роком. Це говорить про зниження ефективності використання виробничих фондів.

Якщо звернутися до даних аналітичного обліку, то видно, що це сталося через - за невикористання дорогих основних фондів ( "заморожено" рекламне табло, яке не використовується в даний час в зв'язку з його несправністю). В даному випадку стоїть питання або про продаж і списання невикористовуваних основних фондів, або про реанімацію даних фондів і відновленні їх здатності приносити прибуток підприємству. Це питання стоїть ще й тому, що на основні фонди, які є частиною майна підприємства, нараховується податок на майно, ставка якого є 2% в рік.

4. Вартість валової продукції - виручка від реалізації продукції, робіт, послуг (ВП):

ВП 01 = 430677 руб.

ВП 02 = 289133 руб.

5. Вартість матеріалів (СМ):

СМ 01 = (16338 - 3416) / 2 = 9877 руб.

СМ 02 = (18866 - 16338) / 2 = 17602 руб.

6. Матеріаловіддача (вихід продукції на один карбованець витрачених предметів праці) = ВП / СМ:

М 01 = 430677/9877 = 43,60 руб. продукції на 1 руб. матеріалів

М 02 = 289133/17602 = 16,43 руб. продукції на 1 руб. матеріалів

7. Відносна економія (перевитрата) матеріальних витрат (Ем):

Ем = СМ 02 - СМ 01 * Темп зростання валової продукції

Ем (перевитрата) = 17602 - 9877 * (289133/430677) = 10971,12 руб.

Це означає, що для виробництва фактичної кількості продукцііпотребовалось б меьше матеріальних ресурсів на 10971,12 руб. в порівнянні з фактично витраченими. Але також це може і означати, що в 2001 році підприємство виконувало більше робіт і надавало послуг, пов'язаних в основному з обслуговуванням клієнтів без витрат матеріалів (т. Е. Частка виробничої діяльності в порівнянні з діяльністю офісу була менше), а в 2002 році ВАТ "Фриз" мало більше замовників, метою яких було отримати послуги, пов'язані не тільки з розробкою фірмового стилю, оригінал - макетів, дизайну, а й також - зі створенням вивісок, щитів та інших елементів зовнішньої реклами, які більш материалоемки.

8. Середня чисельність працюючих (ЧР):

ЧР 01 = 21 чоловік,

ЧР 02 = 19 осіб

9. Фонд оплати праці (ФОП):

ФОП 01 = 63000 руб. ,

ФОП 02 = 60800 руб.

10. Продуктивність праці (ПТ) - середньорічне вироблення продукції на одного працюючого = відношення валової продукції до середньої чисельності працюючих:

ПТ 01 = 430677/21 = 20508,43 руб. / Раб.

ПТ 02 = 289133/19 = 15217,53 руб. / Раб.

Хоча чисельність працюючих не зросла, а уменьшелась, продуктивність праці теж уменьшелась. Це негативна ознака, говорить про неповне використання трудових ресурсів і показує резерв для отримання більшого прибутку при максимальному використанні трудових ресурсів.

11. Прибуток (збиток) від реалізації:

Пб від Р 01 = 27615 руб.

Пб від Р 02 = 18187 руб.

12. Кількість продукції, що випускається - середня кількість умовних замовлень в рік (З):

З 01 = 480 шт.

З 02 = 321 шт.

13. Балансовий прибуток (збиток), (П б):

П б 01 = 17823 руб.

П б 02 = 10951 руб.

14. Виробничі площі:

Загальна займана площа S про = 220 м 2

У т. Ч.: А) Виробнича площа S п = 150 м 2

б) Площа офісного приміщення S оф = 70 м 2

Для наочності, уявімо розраховані техніко - економічні показники у вигляді зведеної таблиці:

3.3. Аналіз фінансового стану ВАТ "Фриз"

Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і використанням засобів (активів) і джерелами їх формування власного капіталу і зобов'язань, (пасивів). Ці відомості представлені в балансі підприємства.

Основними факторами, що визначають фінансовий стан, є, по - перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру виникнення потреби власного оборотного капіталу за рахунок прибутку, і по - друге, швидкість оборотності оборотних коштів (активів). Можна сказати, що фінансовий стан, обумовлений усією сукупністю господарських факторів, є найбільш узагальнюючим показником. Сигнальним показником, у якому виявляється фінансовий стан, виступає платоспроможність підприємства, під яким розуміють його спроможність вчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників техніки і матеріалів відповідно до господарськими договорами, повертати кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет. Оскільки виконання фінансового плану в основному залежить від результатів виробничої та господарської діяльності в цілому, то можна сказати, що фінансове становище визначається всією сукупністю господарських факторів, є найбільш узагальнюючим показником. Отже, Звіт про фінансові результати та їх використання також залучається для аналізу фінансового стану.

Завданнями економічного аналізу фінансового стану є: об'єктивна оцінка використання фінансових ресурсів на підприємствах, виявлення внутрішньогосподарських резервів зміцнення фінансового становища, а також поліпшення відносин між підприємствами і зовнішніми

фінансовими, кредитними органами та ін.

Аналіз фінансово - господарської діяльності за даними бухгалтерської звітності може бути виконаний з різним ступенем деталізації.

Основою аналізу є система показників і аналітичних таблиць, логіка відбору і складання яких передбачає аналіз стану і динаміки економічного потенціалу підприємства, результатів і ефективності його використання.

3.3.1. АНАЛІЗ МАЙНОВОГО ПОЛОЖЕННЯ

Стійкість фінансового положення підприємства в значній мірі залежить від доцільності і правильності вкладення фінансових ресурсів в активи. У процесі функціонування підприємства і величина активів, і їхня структура зазнають постійні зміни. Найбільш загальне уявлення про які мали місце якісні зміни в структурі засобів та їх джерел, а також динаміці цих змін можна отримати за допомогою вертикального і горизонтального аналізу звітності.

Вертикальний аналіз показує структуру засобів підприємства і їх джерел. Необхідність і доцільність вертикального аналізу в тому, що перехід до відносних показників дозволяє не тільки проводити порівняння економічного потенціалу і результатів діяльності підприємств, але й певною мірою згладжувати негативний вплив інфляційних процесів [7].

Для загальної оцінки динаміки фінансового стану предриятия слід згрупувати статті балансу в окремі специфічні групи за ознакою ліквідності (статті активу) і терміновості зобов'язань (статті пасиву). На основі агрегованого балансу здійснюється аналіз структури майна підприємства, який в більш впорядкованому вигляді зручно про-

водити за такою формою (див. табл. 3.1):

У таблицях 3.2 і 3.3 представлено структурне уявлення (вертикальний аналіз) агрегованого балансу ВАТ "Фриз" за 2001 і 2002року.

З даних, отриманих в таблиці 3.2, видно, що за 2001 рік структура активу балансу підприємства покращилася. Збільшилося майно балансу, що було обумовлено зростанням всіх статей активу балансу, виключаючи збитки, які знизилися в абсолютному відношенні і стали мати меншу питому вагу в валюті балансу. Це дуже позитивні зміни, що свідчать про покращується фінансове становище фірми. Значне зростання в питомій вазі мають грошові кошти - найбільш ліквідна частина майна підприємства. Дебіторська заборгованість значно зросла, збільшилася її частка в структурі майна підприємства. Питома вага запасів і витрат - коштів, необхідних для виробництва, зріс більш ніж в два рази. Найбільше зростання в питомій вазі мають оборотні активи. Це також служить позитивним показником і свідчить про те, що фірма вкладає свої ресурси в найбільш ліквідні активи (іммобілізовані активи (т. Е. Основні та інші необоротні кошти) зросли незначно), можливо саме цим і пояснюється погашення протягом року частини збитків минулих років і зменшення їх частки в загальній структурі балансу.

Співвідношення власного і позикового капіталів говорить про автономію підприємства в умовах ринкових зв'язків, про його фінансової стійкості. Власний капітал на початок 2001 року в два рази менше позикового капіталу, а на кінець 2001 року структура пасивів змінилася - позиковий капітал виріс, а власний залишився на колишньому місці. Тому автономія підприємства знизилася, а частка власного капіталу в структурі балансу уменьшелась майже вдвічі. Це свідчить, з одного боку, про залежність ВАТ "Фриз" від кредиторів (покупців, які перераховують авансові платежі та ін.). Дане підприємство в 2001 році не мало довгострокових і короткострокових позик.

Кредиторська заборгованість - стаття балансу, яка має найбільшу питому вагу. Її значення зросла. Це свідчить про те, що покупці і замовники перераховують в рахунок авансів за роботи і послуги грошові кошти в великій кількості. З одного боку, це позитивний момент, оскільки підприємство ВАТ "Фриз" для виконання своїх робіт користується позиковими засобами, збільшуючи можливості власного виробництва та знижуючи необхідність додаткових власних капіталовкладень. Але також це свідчить про те, що підприємство ВАТ "Фриз" досить сильно залежить від своїх покупців. Адже гроші, вкладені у виробництво і надання послуг, з коштів замовника, при непідписання замовником акту здачі - приймання робіт (т. Е. Прийняття цих робіт), ці гроші повинні бути повернуті замовнику (т. К. Роботи не виконані). У цьому випадку підприємство втрачає гроші, які воно б отримало в якості прибутку, і втрачає кошти, витрачені на виробництво даної продукції.

Проаналізуємо статті річного балансу за 2002 рік і порівняємо їх з показниками 2001 року. (Табл 3.3.)

У 2002 році в порівнянні з 2001 роком відбулися зміни в майновий стан ВАТ "Фриз".

З даних, отриманих в таблиці 3.3, видно, що за 2002 рік структура балансу підприємства погіршилася. Уменьшелось майно балансу, що стало наслідком зниження як іммобілізованих активів, так і оборотних активів. Причому оборотні активи знизилися на більшу процентне співвідношення, ніж основні засоби та інші іммобілізовані активи. Зниження оборотних активів обумовлене зниженням вільних грошових коштів підприємства - тобто коштів на розрахунковому, валютному рахунку і в касі підприємства, тобто найбільш ліквідної частини коштів підприємства. Відбувся відтік грошових коштів. Разом з тим показник за статтею "Запаси і витрати" виріс, що свідчить про збільшення виробничих запасів. Питома вага дебіторської заборгованості також виріс, причому більш ніж в три рази. Необхідно проаналізувати дану заборгованість, так як вона являє собою грошові кошти, що належать підприємству, і які на даний період перебувають у інших організацій. Дана стаття може служити резервом збільшення статті "Грошові кошти" і може вплинути в майбутньому на зниження статті "Збитки".

Відсоткова частка власного капіталу в 2002 році збільшилася не набагато, але процентна частка позикового капіталу трохи знизилася. Однак перевищення частки позикового капіталу над власним залишилося значним. У 2002 році підприємство також не користувалося позиками.

Кредиторська заборгованість як і раніше має велику питому вагу, хоча її значення і знизилося в порівнянні с2001 роком. Даний факт говорить про те, що заборгованість підприємства окремим категоріям кредиторів (в даному випадку - працівникам, органам соціального страхування і забезпечення і заборгованість перед бюджетом), знизилася. Але якщо розглянути статті балансу більш детально, видно, що сума отриманих авансів навпаки зросла в порівнянні з 2001 роком.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що майновий стан ВАТ "Фриз" погіршився - у 2002 році зросла стаття "Збитки", відбулися негативні зміни як в статтях активу, так і пасиву балансу.

Горизонтальний аналіз звітності полягає в побудові аналітичної таблиці, в якій абсолютні показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження).

У таблицях 3.4 і 3.5 представлений горизонтальний аналіз агрегованого балансу ВАТ "Фриз" за 2001 і 2002 роки.

Дані отримані при вертикальному аналізі, тільки підтверджуються горизонтальним аналізом, з невеликими відмінностями. Майно балансу збільшилася майже в два рази, що є позитивним моментом. Найбільший темп росту мають грошові кошти - найбільш ліквідна частина майна підприємства. Дебіторська заборгованість зросла в 3,5 рази. Запаси і витрати - кошти, необхідні для виробництва, збільшилися в 4 рази. На другому місці за темпами зростання перебувають оборотні активи, що також є позитивною тенденцією, можливо це і стало причиною зниження статті "Збитки".

Власний капітал не змінився, а позиковий капітал збільшився майже в 2,5 рази, що говорить про низьку автономії підприємства.

Найбільшу питому вагу має кредиторська заборгованість, причому на кінець 2001 року її значення зросло.

Стаття "Інші пасиви" не змінилася.

Розглянемо горизонтальний аналіз агрегованого балансу ВАТ "фриз" за 2002 рік.

З даних, отриманих в таблиці 3.5 видно, що структура балансу в цілому погіршилася. Майно балансу уменьшелось, що спричинило за собою зниження темпів зростання як іммобілізованих активів, так і оборотних коштів. Частка грошових коштів скоротилася вдвічі. Але виробничі запаси зросли. Дебіторська заборгованість збільшилася більш ніж в 3 рази, це говорить про те, що дана стаття може служити резервом збільшення статті "Грошові кошти" і може вплинути в майбутньому на зниження статті "Збитки".

Власний капітал не збільшився, але позиковий капітал, нехай незначно, але зменшився. Темп зростання кредиторської заборгованості в 2002 році, в порівнянні з 2001 роком, знизився, тобто заборгованість підприємства окремим категоріям кредиторів, зменшилася.

В цілому, можна зробити висновок, що майновий стан ВАТ "фриз" в 2002 році погіршився.

Цінність результатів горизонтального аналізу істотно знижується в умовах інфляції. Проте ці дані можна використовувати при міжгосподарських порівняннях.

Вертикальний і горизонтальний аналізи взаємодоповнюють один одного.

Для отримання загальної оцінки динаміки фінансового стану за звітний період проводиться солоставленіе зміни підсумку балансу зі змінами фінансових результатів господарської діяльності за звітний період, наприклад зі зміною виручки від реалізації продукції, інформація про яку міститься у формі № 2 річної звітності.

Зіставлення здійснюється шляхом порівняння коефіцієнтів K N і K B, які показують приріст відповідно виручки від реалізації продукції і середнього значення підсумку балансу за звітний період.

K N = 67,13, K B = 96,86

67,13 <96,86

K N B

Якщо K N B, то в звітному періоді - 2002 році, використання фінансових ресурсів підприємства було менш ефективним, ніж в предше

ствующего періоді, тобто в2001 році.

3.3.2.АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПОЛОЖЕННЯ

Аналіз фінансової стійкості підприємства

Після загальної характиристики фінансового стану і його зміни за звітний період, наступним важливим завданням фінансового стану є дослідження показників фінансової стійкості підприємства. Для даного блоку аналізу має вирішальне знеченіе питання про те, які показники відображають сутність стійкості фінансового стану. Відповідь на нього пов'язаний перш за все з балансовою моделлю, з якої виходить аналіз. В умовах ринку ця модель має такий вигляд:

F + Z + R a = І c + K T + K t + K o + R p,

де умовні позначення мають таке ж значення, що і в таблиці 3.6, т. е.:

F - основні засоби і вкладення;

Z - запаси і витрати;

R a - грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення, розрахунки (дебіторська заборгованість) та інші активи;

І c - джерела власних коштів;

K t - короткострокові кредити і позикові кошти;

K T - довгострокові кредити і позикові кошти;

K o - позики, не погашені в строк;

R p - розрахунки (кредиторська заборгованість) та інші пасиви.

По суті справи, модель передбачає певну перегрупування статей бухгалтерського балансу для виділення однорідних, з точки зору термінів повернення, величин позикових коштів.

З огляду на, що довгострокові кредити і позикові кошти спрямовуються переважно на придбання основних засобів і на капітальні вкладення, перетворимо вихідну балансову формулу:

Z + R a = [(І з + K T) - F] + [K t + K o + R p].

Звідси можна зробити висновок, що за умови обмеження запасів і витрат величиною [(І з + K T) - F]:

Z (І з + K T) - F,

буде виконуватися умова платоспроможності, тобто грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення (цінні папери) і активні розрахунки покриють короткострокову заборгованість підприємства (Kt + Ko + Rp):

R a K t + K o + R p.

Таким чином, співвідношення вартості матеріальних оборотних коштів і величин власних і позикових джерел їх формування визначає стійкість фінансового стану підприємства.

Забезпеченість запасів і витрат джерелами формування є сутністю фінансової стійкості, тоді як платоспроможність виступає її зовнішнім проявом. У той же час ступінь забезпеченості запасів і витрат джерелами є причина тієї чи іншою мірою, платоспроможності (або неплатоспроможності), що виступає як ступінь забезпеченості.

На 2001 року:

24349 = (74759 + 0) - 58619

24349 16140

Для 2002 року:

33863 = (74759 + 0) - 57169

33863 17590

Ні в 2001 році, ні у 2002 році дана умова платоспроможності підприємства не виконується. Грошові кошти та активні розрахунки не покриють короткострокову заборгованість підприємства.

Узагальнюючим показником фінансової стійкості є надлишок чи недолік джерел коштів для формування запасів і витрат, що отримується у вигляді різниці величини джерел засобів і величини запасів і витрат. При цьому мається на увазі забезпеченість певними видами джерел (власними, кредитними та іншими позиковими), оскільки достатність суми всіх можливих видів джерел (включаючи короткострокову кредиторську заборгованість та інші пасиви) гарантована тотожністю підсумків активу і пасиву балансу.

Загальна величина запасів і витрат Z підприємства дорівнює підсумку розділу активу балансу. Для характеристики джерел формування запасів і витрат використовуються кілька показників, що відображають різну ступінь охоплення різних видів джерел:

наявність власних оборотних коштів, що дорівнює різниці величини джерел власних засобів і величини основних засобів і вкладень:

Е з = І з - F

Е з 01 = І з 01 - F 01 = 74759 - 58619 = 16140

Е 02 = І з 02 - F 02 = 74759 - 57169 = 17590

У 2002 році власні оборотні кошти зросли, хоча джерела власних коштів не збільшилися, але знизилися іммобілізовані активи.

наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат, що отримується з попереднього показника збільшенням на суму довгострокових кредитів і позикових коштів:

Е Т = Е з + К Т

Е Т 01 = Е з 01 + К Т 01 = 16140 + 0 = 16140

Е Т 02 = Е з 02 + К Т 02 = 17590 + 0 = 17590

загальна величина основних джерел формування запасів і витрат, що дорівнює сумі попереднього показника і величини короткострокових кредитів і позикових коштів (до яких в даному випадку не приєднуються позики, не погашені в строк):

E s = E T + K t

Так як, ні в 2001, ні в 2002 році підприємство ВАТ "Фриз" не отримувало кредитів і позикових коштів, то:

E T 01 = E c 01 = E s 01 = 16140

E T 02 = E c 02 = E s 02 = 17590

Кожен з наведених показників наявності джерел формування запасів і витрат повинен бути зменшений на величину іммобілізації оборотних коштів у разі присутності в розділі активу балансу перевищення розрахунків з працівниками за отриманими ними позичкам над позичками для робітників і службовців (розділ пасиву). Іммобілізація також може ховатися в складі інших дебіторів і інших активів, але визначення її величини при цьому можливо лише в рамках внутрішнього аналізу на основі облікових даних. Критерієм тут повинна служити низька ліквідність або повна неліквідність виявлених сумнівних сум. При аналізі балансу ВАТ немає необхідності проводити дані коригування.

У назві показника наявності власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат є деяка умовність. Так як довгострокові кредити і позикові кошти використовуються в основному на капітальні вкладення і на придбання основних засобів, то фактично показник наявності Е Т відображає скориговану величину власних оборотних коштів, тому назва "наявність власних і довгострокових позикових джерел" вказує лише на той факт, що вихідна величина власних оборотних коштів Е с збільшено на суму довгострокових кредитів і позикових коштів.

Трьом показникам наявності джерел формування запасів і витрат відповідають три показника забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування:

надлишок (+) або недолік (-) власних оборотних коштів:

Е з = Е с - Z

Е з 01 = Е з 01 - Z 01 = 16140 - 24349 = -8209

Е з 02 = Е з 02 - Z 02 = 17590 - 33863 = -16273

У 2001 році, так само, як і в 2002 році, є недолік власних оборотних коштів. Причому в 1998 році він збільшився більш ніж в півтора рази.

надлишок (+) або недолік (-) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат:

Е Т = Е Т - Z = з + К Т) - Z,

надлишок (+) або недолік (-) загальної величини основних джерел для формування запасів і витрат:

E s = E s - Z = з + К Т + К t) - Z.

Так як, ні в 2001, ні в 2002 році підприємство не отримувало кредитів і позикових коштів, то:

Е Т 01 = Е з 01 = E s 01 = -8209

Е Т 02 = Е з 02 = Е s 02 = -16273

Обчислення трьох показників забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування дозволяє класифікувати фінансові ситуації за ступенем їхньої стійкості.

Фінансова стійкість - це певний стан рахунків підприємства, яке гарантуватиме його постійну платоспроможність. В результаті здійснення будь - якої господарської операції фінансовий стан підприємства може залишитися незмінним, або покращиться або погіршиться. Потік господарських операцій, що здійснюються щодня, є як би "порушником" певного стану фінансової стійкості, причиною переходу з одного типу стійкості в інший. Знання граничних меж зміни джерел засобів для покриття вкладень капіталу в основні фонди чи виробничі запаси дозволяє генерувати такі потоки господарських операцій, які ведуть до поліпшення фінансового стану підприємства, до підвищення його стійкості.

Можливо виділення чотирьох типів фінансової стійкості:

1) абсолютна стійкість фінансового сотояния, яка трапляється рідко і що являє собою крайній тип фінансової стійкості. Вона задається умовами:

Z Е з + С кк,

де Скк - кредити банків під товарно - матеріальні цінності з урахуванням кредитів під товари відвантажені і частини кредиторської заборгованості при кредитуванні.

2) нормальна стійкість фінансового стану підприємства, що гарантує його платоспроможність,

Z = Е з + С кк,

3) нестійкий фінансовий стан, пов'язана з порушенням платоспроможності, при якому проте зберігається можливість вос-становлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів і збільшення власних оборотних коштів,

Z = Е з + С кк + С о,

де С о - джерела, що послабляють фінансову напруженість. Сюди відносяться: тимчасово вільні власні кошти резервного і спеціального фондів, перевищення нормальної кредиторської заборгованості над дебіторською, кредити банків на тимчасове поповнення оборотних коштів та інші.

У ВАТ "фриз" є джерела, що послабляють фінансову напруженість, хоча у 2002 році вони уменьшелісь:

З про 01 = 348172 - 31277 = 316895

З про 02 = 333665 - 104771 = 228894

4) кризовий фінансовий стан, при якому підприємство знаходиться на межі банкрутства, оскільки в даній ситуації грошові кошти, короткострокові цінні папери і дебіторська заборгованість підприємства не покривають навіть його кредиторської заборгованості і прострочених позик,

Е з Е з + С кк.

Розглянемо ступінь нестійкості фінансового стану

Z Е з + С кк + С про

У 2001 році: 24349 16140 + 0 + 316895

24349 333035

У 2002 році: 33863 17590 + 0 + 228894

33863 246484

Дана фінансова нестійкість в 2001 і 2002 роках прийнятна і нормальна, оскільки джерела, що послабляють фінансову напруженість підприємства досить великі.

Кожен з чотирьох типів фінансової стійкості характеризується набором однотипних показників, що дають повнішу картину фінансового стану підприємства (табл. 3.8).

До цих показників відносяться: коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат джерелами коштів; надлишок (недолік) коштів для формування запасів і витрат; надлишок (недолік) коштів на 1 руб. запасів.

Як видно з таблиці 3.8 підприємство знаходиться в нестійкому фінансовому стані. Хоча джерела формування перевищують запаси і витрати на суму 212621 рубль, але це відбувається з - за наявності джерел коштів, що знімають фінансову напруженість (перевищення нормальної кредиторської заборгованості над дебіторською). А коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат джерелами коштів за рахунок тих же джерел, що знімають фінансову напруженість, виявляється навіть більше одиниці. Таким чином, фінансова стійкість підприємства повністю залежить від суми перевищення нормальної кредиторської заборгованості над дебіторською. Це є резервом і джерелом прийнятного положення фірми, але також зникнення даного джерела є найбільш ризикованим фактором зниження фінансової стійкості підприємства.

Для поліпшення фінансової стійкості підприємства необхідна оптимізація структури пасивів, стійкість може бути відновлена ​​шляхом обгрунтованого зниження рівня запасів і витрат.

В рамках внутрішнього аналізу здійснюється поглиблене дослідження фінансової стійкості підприємства на основі побудови балансу неплатоспроможності, що включає наступні взаимосвязностью групи показників:

1. Загальна величина неплатежів: прострочена заборгованість по позиках банку; прострочена задалженность за розрахунковими документами постачальників; недоїмки до бюджетів; інші неплатежі, в тому числі з оплати праці.

2. Причини неплатежів: недолік власних оборотних коштів; надпланові запаси товарно - матеріальних цінностей; товари відвантажені, не оплачені в строк покупцями; товари на відповідальному зберіганні у покупців через відмови від акцепту; іммобілізація обігових коштів в капітальне будівництво, в заборгованість працівників за отриманими ними позичкам, а також до витрат, не перекриті засобами спеціальних фондів і цільового фінансування.

3. Джерела, що послабляють фінансову напруженість: тимчасово вільні власні кошти (фонди економічного стимулювання, фінансові резерви та ін.); залучені кошти (перевищення нормальної кредиторської заборгованості над дебіторською); кредити банку на тимчасове поповнення оборотних коштів та інші позикові кошти [15].

Аналіз ліквідності підприємства

Потреба в аналізі ліквідності підприємства виникає в умовах ринку у зв'язку з посиленням фінансових обмежень і необхідністю оцінки кредитоспроможності підприємства. Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких в грошову форму відповідає терміну погашення зобов'язань.

Ліквідність активів - величина, зворотна ліквідності балансу за часом перетворення активів в грошові кошти. Чим менше потрібно часу, щоб цей вид активів знайшов грошову форму, тим вище його ліквідність.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих в порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів [1].

Залежно від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення в грошові кошти, активи підприємства поділяються на такі групи:

А1) найбільш ліквідні активи - грошові кошти підприємства та короткострокові фінансові вкладення (цінні папери):

А1 01 = 208694

А1 02 = 105081

Найбільш ліквідні активи знизилися в 1998 році.

А2) швидко реалізовані активи - дебіторська заборгованість та інші активи. Підсумок групи виходить вирахуванням з підсумку розділу активу величини найбільш ліквідних активів. Бажано також, використавши дані бухгалтерського обліку, відняти витрати, не перекриті засобами фондів і цільового фінансування, і розрахунки з працівниками за отриманими ними позичкам.

Витрати, не перекриті засобами фондів і цільового фінансування, а також перевищення величини розрахунків з працівниками за отриманими ними позичкам над величиною позик банку для робітників та службовців є іммобілізацію оборотних коштів (частина перевищення розрахунків над позиками банку, зумовлена ​​видачею позик працівників за рахунок коштів спеціальних фондів підприємства, скорочується при відніманні іммобілізації з величини джерел власних коштів). У разі виявлення в ході внутрішнього аналізу іммобілізації за статтями інших дебіторів і інших активів на її величину також зменшується підсумок швидко реалізованих активів:

А2 01 = 31277

А2 02 = 104772

В 2002году в порівнянні з 2001 роком швидко реалізовані активи зросли більш ніж в три рази.

А3) повільно реалізовані активи - статті розділу активу "Запаси і витрати" (за винятком "Витрат майбутніх періодів"), а також статті з розділу 1 активу балансу "Довгострокові фінансові вкладення" (зменшені на величину вкладень до статутних фондів інших підприємств) і " розрахунки з засновниками ":

А3 01 = 24349

А3 02 = 33863

У 2002 році в порівнянні з 2001 роком повільно реалізовані активи зросли.

А4) важкореалізовані активи - статті розділу 1 активу балансу "Ос-новні засоби та інші необоротні активи", за винятком статей цього розділу, включених в попередню групу, а також збитки.

А4 01 = 58619 + 134992 = 193611

А4 02 = 57169 + 142655 = 199824

За рахунок нарахування амортизації на основні засоби, їх залишкова вартість в 2002 році в порівнянні з 2001 роком знизилася, що призвело в цілому до зниження важкореалізованих активів.

Оскільки з підсумку розділу 1 віднімається тільки частину суми, відображеної за статтею "Довгострокові фінансові вкладення", в складі важкореалізованих активів враховуються вкладення в статутні фонди інших підприємств.

Пасиви балансу групуються за ступенем терміновості їх оплати:

П1) найбільш термінові зобов'язання - до них відносяться кредиторська заборгованість (статті розділу пасиву балансу "Розрахунки та інші пасиви"), а також позики, не погашені в строк.

У складі найбільш термінових зобов'язань позики для робітників і службовців враховуються лише в розмірі перевищення над величиною розрахунків з працівниками за отриманими ними позичкам - це перевищення означає використання цільових позик банку не за призначенням і тому повинно бути забезпечено найбільш ліквідними активами для термінового погашення:

П1 01 = 348172 + 35000 = 383172

П1 02 = 333665 + 35116 = 368781

Найбільш термінові зобов'язання знизилися. Це благотворний фактор з точки зору поліпшення ліквідності балансу.

П2) короткострокові пасиви - короткострокові кредити і позикові кошти:

П2 01 = 0

П2 02 = 0

П3) довгострокові пасиви - довгострокові кредити і позикові кошти

П3 01 = 0

П3 02 = 0

Підприємство не мало за 2 розглянутих року короткострокових і довгострокових кредитів і позикових коштів.

П4) постійні пасиви - статті розділу 1 пасиву балансу "Джерела власних коштів". Для збереження балансу активу і пасиву підсумок даної групи зменшується на суму іммобілізації оборотних коштів за статтями розділу активу і величини за статтею "Витрати майбутніх періодів" розділу активу і збільшується на стор. 725 - 750:

П4 01 = 74759

П4 02 = 74759

Постійні пасиви не змінилися.

Для визначення ліквідності балансу слід зіставити підсумки наведених груп по активу і пасиву. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо мають місце співвідношення:

1. А1 П1

А1 01 = 208694 П1 01 = 383172

А1 02 = 105081 П1 02 = 368781

2. А2 П2

А2 01 = 31277 П2 01 = 0

А2 02 = 104772 П2 02 = 0

3. А3 П3

А3 01 = 24349 П3 01 = 0

А3 02 = 33863 П3 02 = 0

4. А4 П4

А4 01 = 193611 П4 01 = 74759

А4 02 = 199824 П4 02 = 74759

Виконання перших трьох нерівностей з необхідністю тягне виконання і четвертого нерівності, тому практично істотним є зіставлення підсумків перших трьох груп по активу і пасиву. Четверте нерівність носить "балансуючий" характер, і в той же час воно має глибокий економічний сенс: його виконання свідчить про дотримання мінімального умови фінансової стійкості - наявності у підприємства власних оборотних коштів.

В даному випадку, коли кілька нерівностей мають знак, протилежний зафіксованим в оптимальному варіанті, ліквідність балансу більшою або меншою мірою відрізняється від абсолютної. При цьому нестачу коштів по одній групі активів компенсується їх надлишком по іншій групі, хоча компенсація при цьому має місце лише з вартісної величині, оскільки в реальній платіжній ситуації менш ліквідні активи не можуть замінити більш ліквідні.

Аналіз ліквідності балансу оформляється у вигляді таблиці (табл. 3.9).

У графах 2, 3, 5, 6 цієї таблиці дані підсумки груп активу і пасиву, що обчислюються на початок і кінець звітного періоду. У графах 7 і 8 представлені абсолютні величини платіжних надлишків чи недоліків на початок і кінець звітного періоду.

Зіставлення найбільш ліквідних коштів і швидко реалізованих активів з найбільш терміновими зобов'язаннями і короткостроковими пасивами дозволяє з'ясувати поточну ліквідність, яка в даному випадку в2001 як і у 2002 році більш ніж незадовільна. Порівняння ж повільно реалізованих активів з довгостроковими і середньостроковими пасивами відображає перспективну ліквідність. Поточна ліквідність свідчить про платоспроможність (або неплатоспроможності) підприємства на найближчий до розглянутого моменту проміжок часу.

Перспективна ліквідність являє собою прогноз платоспроможності на основі порівняння майбутніх надходжень і платежів (у тому числі у відповідних групах активу і пасиву представлена, звісно, ​​лише частина, тому прогноз досить наближений). Перспективна ліквідність в 2002 році покращилася.

Проведений за викладеною схемою аналіз ліквідності балансу є наближеним і з тієї причини, що відповідність ступеня ліквідності активів і термінів погашення зобов'язань в пасиві намічено орієнтовно. Це обумовлено обмеженістю інформації, якою володіє аналітик, проводить зовнішній аналіз на основі бухгалтерської звітності. Для уточнення результатів аналізу потрібні спеціальні методи, коригувальні показники представленої методики. Аналіз, проведений за даною схемою, досить повно представляє фінансовий стан з точки зору можливостей своєчасного здійснення розрахунків.

Ліквідність підприємства визначається і з допомогою ряду фінансових коефіцієнтів, що розрізняються набором ліквідних коштів, що розглядаються в якості покриття короткострокових зобов'язань.

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідностіал). Даний коефіцієнт дорівнює відношенню величини найбільш ліквідних активів до суми найбільш термінових зобов'язань і короткострокових пасивів. Під найбільш ліквідними активами, як і при угрупованні балансових статей для аналізу ліквідності балансу, маються на увазі грошові кошти підприємства та короткострокові цінні папери. Короткострокові зобов'язання підприємства, представлені сумою найбільш термінових зобов'язань і короткострокових пасивів, включають: кредиторську заборгованість та інші пасиви; позики, не погашені в строк; короткострокові кредити і позикові кошти.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити найближчим часом. Нормальне обмеження цього показника наступне:

До ал 0,2 - 0,5

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує платоспроможність підприємства на дату состовления балансу.

До ал01 = 208694/383172 = 0,54 0,2 - 0,5

До ал02 = 105081/368781 = 0,28 0,2 - 0,5

Тобто платоспроможність підприємства на конец2001 і 2002 років була цілком задовільна, тобто на 01. 01. 02 року підприємство могло погасити більше половини своєї короткострокової заборгованості, а на 01. 01.03 року - трохи більше чверті. У 2001 році коефіцієнт абсолютної ліквідності навіть перевищував орієнтовно встановлені норми. У 2002 році даний коефіцієнт знизився майже вдвічі (на 0,26), але все одно залишився в межах нормальних значень платоспроможності підприємства.

2. Для обчислення коефіцієнта критичної ліквідностікл), (інша назва - проміжний коефіцієнт покриття) до складу ліквідних коштів в чисельник відносного показника включаються дебіторська заборгованість та інші активи. Таким чином, величина ліквідних коштів у чисельнику дорівнює підсумку розділу активу балансу за вирахуванням іммобілізації оборотних коштів за статтями даного розділу (тобто витрат, які не перекритими засобами фондів і цільового фінансування, і т. Д.). Коефіцієнт критичної ліквідності відбиває прогнозовані платіжні можливості підприємства за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Оцінка нижньої нормальної межі даного коефіцієнта ліквідності виглядає так:

До кл 1

Коефіцієнт критичної ліквідності характеризує очікувану платоспроможність підприємства на період, рівний середньої тривалості одного обороту дебіторської заборгованості.

До кл01 = (208694 + 31277) / 383172 = 0,63 1

До кл02 = (105081 + 104772) / 368781 = 0,57 1

У 2001 році, можливості підприємства за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами не на багато відрізняються від платіжних можливостей без урахування дебіторської заборгованості внаслідок її невеликого значення. Коефіцієнт ліквідності нижче норми, а в 2002 році він знизився на 0,06 пункту і також залишився менше одиниці, хоча в 2002 році частка дебіторської заборгованості зросла, вільні грошові кошти уменьшелісь. Це говорить про те, що в2001, як і в 2002 році, підприємство не могло виплатити грошові кошти своїм кредиторам в короткий термін з урахуванням найбільш ліквідних запасів і дебіторської заборгованості. Але так як за умов нормальної роботи підприємства кредиторська заборгованість погашається шляхом складання акта приймання - передачі робіт (тобто замовник вважає роботу виконаною і грошові кошти не потрібно повертати), то дана ситуація не носить критичного характеру і вважається в даному випадку прийнятною і нормальної за умови якісної роботи підприємства.

3. Нарешті, якщо до складу ліквідних коштів включаються також запаси і витрати (за вирахуванням витрат майбутніх періодів), то виходить коефіцієнт поточної ліквідностітл), або коефіцієнт покриття. Він дорівнює відношенню вартості всіх оборотних (мобільних) коштів підприємства до величини короткострокових зобов'язань. Коефіцієнт покриття показує платіжні можливості підприємства, оцінювані за умови не тільки своєчасних розрахунків з дебіторами і сприятливою реалізації готової продукції, а й продажу разі потреби інших елементів матеріальних оборотних коштів.

Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує очікувану платоспроможність підприємства на період, рівний середньої тривалості одного обороту всіх оборотних коштів.

Рівень коефіцієнта покриття залежить від галузі виробництв, тривалості виробничого циклу, структури запасів і витрат і ряду інших чинників. Нормальним найчастіше вважається обмеження:

До тл 2

До тл01 = 264320/383172 = 0,70 2

До тл02 = 243716/368781 = 0,67 2

Але з огляду на специфіку галузі - рекламну діяльність, де запаси можуть мати далеко не вирішальне значення в ході виконання робіт і задоволення потреб замовників, дані значення коефіцієнта поточної ліквідності в 2001І 2002 роках задовільні.

В цілому ж на основі аналізів фінансової стійкості і ліквідності підприємства можна зробити висновок, що підприємство знаходиться в нестійкому стані і платоспроможність його низька. Таким чином, до цього підприємства як до ділового партнера і позичальнику в діловому світі ставитимуться з обережністю.

3.3.3.АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО ДІЯЛЬНОСТІ

Для підприємства "при оцінці ефективності поточної діяльності найбільш важливими є показники оборотності. Тимчасове омертвіння фінансових ресурсів в процесі виробничої діяльності здійснюється в запасах і дебіторській заборгованості відповідно до наведеної нижче схемою трансформації поточних активів (рис. 3.1).

Представлені на схемі зв'язки відображають послідовну трансформацію оборотних коштів з однієї групи активів в іншу по мірі мобільності:

зв'язок 1 - реалізація товарів в кредит;

зв'язок 2 - надходження на розрахунковий рахунок платежів за товари, реалізовані в кредит;

зв'язок 3 - реалізація товарів за готівковий розрахунок [7].

Розглянемо деякі групи показників, які є найбільш важливими при аналізі поточної діяльності.

1. Оцінка ділової активності

1.1. Загальна капиталоотдача (фондовіддача) =

= Виручка від реалізації / середня вартість майна

В2001 році: = 430677 / (230989 + 457931) / 2 = 1,25

В 2002году: = 289133 / (457931 + 443540) / 2 = 0,64

1.2. Віддача основних виробничих засобів і нематеріальних

виручка від реалізації

Активів = ------------------------------------------

середня вартість ОПФ і НА

В2001 році: = 430677 / (43858 + 58619) / 2 = 8,41

У 2002 році: = 289133 / (58619 + 57169) / 2 = 5,00

1.3. Оборотність всіх оборотних активів =

виручка від реалізації

-------------------------------------------------- ------

середня вартість оборотних Активів

У 2001 році: = 430677 / (43098 + 264320) / 2 = 2,80

У 2002 році: = 289133 / (264320 + 243775) / 2 = 1,14

Оборотність оборотних фондів знизилася, це є негативним фактором, який свідчить про необхідність вкладення фінансових ресурсів в оборотні активи, про невикористання можливих резервів по прискоренню оборотності оборотних активів.

1.4. Оборотність запасів =

виручка від реалізації

-------------------------------------

середня вартість запасів

У 2001 році: = 430677 / (6002 + 24349) / 2 = 28,38

У 2002 році: = 289133 / (24349 + 33863) / 2 = 9,93

Оборотність запасів знизилася, це є негативним фактором, який свідчить про необхідність вкладення коштів у запаси, можливо це призведе до появи тривалих залишків на складах перед-

ємства. Тобто ці кошти недостатньо ефективно використовуються.

1.5. Оборотність дебіторської заборгованості =

виручка від реалізації

= ------------------------------------------------- -

середня дебіторська заборгованість

В2001 році: = 430677 / (8811 + 31277) / 2 = 21,49

У 2002 році: = 289133 / (31277 + 104771) / 2 = 4,25

Оборотність дебіторської заборгованості значно впала. Це показує, що на підприємстві існує невикористаний резерв по більш раціональному розміщенню дебіторської заборгованості.

1.6. Оборотність банківських активів =

виручка від реалізації

= ------------------------------------------------- ----------

середня величина своб. ден. ср-тв і ЦБ-г

В2001 році: = 430677 / 118489,5 = 3,63

У 2002 році: = 289133 / 156887,5 = 1,84

1.7. Оборот до власного капіталу =

виручка від реалізації

= ------------------------------------------------- --------

середня величина власного капіталу

У 2001 році: = 430677/74759 = 5,76

У 2002 році: = 289133/74759 = 3,87

Оборот до власного капіталу також знизився.

Практично всі коефіцієнти говорять про те, що ділова активність підприємства знизилася, зменшилася ефективність використання наявних ресурсів і засобів.

2. Оцінка ринкової стійкості

2.1. Однією з найважливіших характеристик стійкості фінансового стану підприємства, його незалежності від позикових джерел коштів є коефіцієнт автономії, рівний частці джерел коштів в загальному підсумку балансу.

Нормальне мінімальне значення коефіцієнта автономії (К А) оцінюється на рівні 0,5. нормальне обмеження

До А 0,5

означає, що всі зобов'язання підприємства можуть бути покриті його власними коштами. Виконання обмеження важливо не тільки для самого підприємства, але і для його кредиторів. Зростання коефіцієнта автономії свідчить про збільшення фінансової незалежності підприємства, зниження ризику фінансових труднощів в майбутніх періодах. Така тенденція з точки зору кредиторів підвищує гарантованість підприємством своїх зобов'язань.

До А01 = 74759/457931 = 0,16

До А02 = 74759/443540 = 0,17

У 2001, також, як і в 1998 році, значення даного коефіцієнта було менше норми. Підприємство досить сильно залежить від своїх кредиторів.

2.2. Коефіцієнт автономії доповнює коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів (Кз / с), що дорівнює відношенню величини зобов'язань підприємства до величини його власних коштів. Взаємозв'язок коефіцієнтів Кз / с і К А:

Кз / с = 1 / К А - 1

звідки слід нормальне обмеження для коефіцієнта співвідношення позикових і власних коштів:

До з / с 1

До з / С01 = 5,3

До з / С02 = 4,9

Хоча в 2002 році і спостерігалося деяке поліпшення в співвідношенні між власними і позиковими засобами, але воно було незначним і ще досить далеко від нормального обмеження.Але в умовах ринкової економіки можливість залучити сторонні ресурси не так велика, і якщо позиковий капітал відповідає за термінами його погашення дебіторської заборгованості, що підлягає до стягнення в ті ж терміни, то підприємство може цілком успішно існувати, використовуючи в обороті кошти інших організацій.

Відносні фінансові показники можуть бути виражені як у коефіцієнтах, так і у відсотках. Показники поточної діяльності наочніше представляти в коефіцієнтах.

Для наочності представимо розраховані показники у вигляді зведеної таблиці (див. Табл. 3.10).

ГЛАВА 4. ОЦІНКА І РОЗРОБКА НАПРЯМКІВ щодо вдосконалення ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ "Фриз"

4.1. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

4.1.1. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ

Прибуток - це грошове вираження основної частини грошових накопичень, створюваних підприємствами будь-якої форми власності.

Як економічна категорія вона характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності підприємства. Прибуток є показником, що найбільш повно відображає ефективність виробництва, обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Разом з тим прибуток впливає на зміцнення комерційного розрахунку, інтенсифікацію виробництва при будь-якій формі власності [15].

Отримання прибутку - це одна з головних цілей функціонування будь-якого підприємства. Однак саме цей показник відображений в балансі недостатньо повно. Представлена ​​в ньому абсолютна величина накопиченого прибутку у відриві від витрат і обсягу реалізації не показує в результаті чого склалася саме така сума. Представлена, наприклад, в балансі прибуток в розмірі 1 тис. Руб. може в принципі бути прибутком абсолютно різновеликих за розміром обороту і використовуваних ресурсів підприємства.

Узагальнено найбільш важливі показники фінансових результатів діяльності підприємства представлені у формі № 2 річної та квартальної бухгалтерської звітності. До них відносяться: прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг), прибуток (збиток) від іншої реалізації, доходи та витрати від позареалізаційних операцій, балансовий прибуток, оподатковуваний прибуток, чистий прибуток і ін.

Кінцевий фінансовий результат - це балансовий прибуток або збиток, що є сумою результату від реалізації продукції (робіт, послуг), результату від іншої реалізації, сальдо доходів і витрат від позареалізаційних операцій:

Р б = Р р Р пр Р вн

Р б 01 = 17823 руб., Р б 02 = 10952 руб.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства включає дослідження, по - перше, змін кожного показника за поточний аналізований період (горизонтальний аналіз), по - друге, дослідження структури відповідних показників і їх змін (вертикальний аналіз), по - третє, вивчення динаміки зміни показників фінансових результатів за ряд звітних періодів (трендовий аналіз показників).

Проведемо вертикальний аналіз фінансових результатів (табл.3.11).

Аналіз і висновки за даними таблиці 3.11. робимо на основі відносних показників.

Показник по рядку 2 зменшився (відповідно збільшився показник по рядку 5). Це говорить про те, що підприємство все більший дохід одержує не від основної діяльності, цю тенденцію слід визнати позитивною, якщо вона здійснюється не на шкоду основної діяльності. Але так як внеріалізаціонние операції принесли підприємству збиток в 1998 році, слід задуматися про зниження частки внеріалізаціонние операцій, одержуваних від основної діяльності.

Зменшення показника по рядку 3 - позитивна тенденція. Витрати на виробництво падають, отже збільшується можливість отримання підприємством додаткового прибутку, підвищується конкурентоспроможність продукції.

Зростання показника по рядку 4 сприятливий і свідчить про збільшення рентабельності продукції і відносне зниження витрат виробництва та обігу.

Але зниження показника по рядку 7 носить явно негативний характер, що свідчить про негативні тенденції в організації виробництва на даному підприємстві.

Для аналізу і оцінки рівня і динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства складається таблиця (див. Табл. 3.12), в якій також використовуються дані звітності з форми № 2.

У звітному періоді знизилася виручка від реелізаціі у ВАТ "Фриз" більш ніж на 32%, але також знизилася і собівартість реалізованих робіт і послуг, що характерно, темп зниження собівартості більше, ніж темп зниження виручки від реалізації. Це позитивний момент, який говорить про зниження змінних витрат на виробництво продукції і надання послуг і є фактором підвищення прибутковості господарської діяльності підприємства. У зв'язку з цим прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) у 2002 році зросла більш ніж на 50%, в порівнянні з 2001року.

Результат від іншої реалізації - збиток як в 2001, так і в 2002 році, став менше у 2002 році, що є ще одним позитивним моментом і дозволило у 2002 році підвищити показник прибутку від фінансово - господарської діяльності в порівнянні з 2001 роком більш ніж в два рази.

Але результат від внеріалізаціонние операцій в 2002 році був значно гірше, ніж у 2001 році. Це істотно знизило переваги результатів господарської діяльності підприємства в 2002 році в порівнянні с2001 роком. І під впливом результату від внеріалізаціонние операцій балансовий прибуток 2002року нижче за аналогічний показник 2001 року майже на 40%. Цей факт вказує на вузьке місце в діяльності підприємства і звертає увагу на необхідність зниження внеріалізаціонние збитків.

Податок на прибуток в 2002 році більше, незважаючи на меншу балансовий прибуток. Пов'язано це з тим, що оподатковуваний прибуток в 2002 році більше за аналогічний показник 2001 року з - за коригування балансового прибутку на суми не включаються до витрат, що знижують оподатковуваний прибуток, витрат - наприклад, витрат на рекламу, представницьких витрат, курсових різниць за операціями в іноземній валюті (останні відображаються в тому числі і в складі позареалізаційних доходів і витрат). І показник чистого прибутку підприємства у 2002 році майже в чотири рази виявився менше показника чистого прибутку в 2001 році.

Також негативною статтею в цій таблиці є поява в 1998 році великої кількості абстрактних коштів, що знижує прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства і навіть призводить до появи збитку в 2002 році. Якщо звернутися до даних аналітичного обліку за цією статтею, то видно, що дана сума була відвернута на сплату штрафів до податкової інспекції за несвоєчасно зданий баланс. Зрозуміло, це говорить про те, що подібних ситуацій слід уникати і не порушувати вимоги фінансово - господарської дисципліни.

Використання прибутку підприємства може відбуватися за кількома напрямками: Платежі в бюджет, Відрахування в резервний капітал та фонди, відволіктися на фонди накопичення і споживання, благодійні цілі, інше.

Чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, може йти за двома основними напрямками: в Фонд Накопичення і Фонд Споживання.

Фонд Накопичення, до якого можна віднести Фонд Капітальних Вкладень на придбання основних засобів, інших фондів для придбання працюючих активів, служить базою для подальшого розвитку діяльності підприємства, збільшує власний капітал.

Фонд Споживання, до якого можна віднести Фонд Матеріального Заохочення, відсотків по облігаціях, є стимулом для роботи співробітників підприємства і зацікавлює вкладників, привертає інвесторів, але по суті, вилучає кошти з обороту підприємства.

Для успішної роботи підприємства, необхідно дотримання оптимальних пропорцій між Фондом Споживання і Фондом Накопичення.

Власну чистий прибуток підприємство може витрачати на різні цілі, що визначаються самостійно. Державний вплив на вибір напрямів використання чистого прибутку здійснюється через податки, податкові пільги, а також економічні санкції.

Але в даному випадку на підприємстві чистий прибуток в 2001 році залишилася нерозподіленого і в результаті повністю пішла на погашення збитків попередніх періодів. А в 2002 році чистого прибутку не вистачило для того, щоб заплатити належні підприємству штрафи податкової інспекції за 2001 рік. В результаті чого утворився збиток в 2002 році.

Подальший аналіз повинен конкретизувати причини зміни прибутку від реалізації продукції по кожному фактору.

Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг).

Прибуток від реалізації товарної продукції в загальному випадку знаходиться під впливом таких чинників, як зміна обсягу реалізації, структури продукції, відпускних цін на реалізовану продукцію, цін на сировину, матеріали, паливо, тарифів на енергію та перевезення, рівня витрат матеріальних

і трудових ресурсів.

1. Розрахунок загальної зміни прибутку від реалізації продукції

Р = Р 1 - Р 0 = 9428 руб.

Для факторного аналізу зміни прибутку нам будуть потрібні додаткові дані, які не відображені в бухгалтерській звітності. Це показники собівартості одиниці продукції, її ціни і кількості реалізованої продукції (так в умовах роботи по 100 - відсоткової передоплати реалізована продукція дорівнює показнику випущеної продукції).

За одиницю продукції приймемо умовний замовлення, який є умовним об'ємом робіт, і можна порівняти як в 2001, так і в 2002 році. Включає в себе стандартний набір операцій і робіт, які потрібно виконати із яке найчастіше зустрічається замовленнями: розробку ескізу, виїзд до клієнта, твердження ескізу в держустановах, підготовка рекламного місця до експлуатації, витрати на оформлення рекламного місця, вартість матеріалів та інших виробничих витрат на виробництво стандартної конструкції, оплата праці робітників, монтаж конструкції.

Дані про вартість робіт, що входять в умовний замовлення, взяті з прайс - листів ВАТ "Фриз", які надаються клієнтам, а собівартість - на основі даних аналітичного бухгалтерського обліку по аналогічним статтям (див. Табл. 3.13).

2. Розрахунок впливу на прибуток змін відпускних цін на реалізовану продукцію:

P 1 = N p1 - N p1.0 = p 1 q 1 - p 0 q 1,

де: - N p1 - реалізація в звітному році в цінах звітного року,

- N p1.0 - реалізація в звітному році в цінах базисного року.

Р 1 = 900,73 * 321 - 897,24 * 321 = 321 * (900,73 - 897,24)

Р 1 = 1120,29 руб.

За рахунок зміни відпускних цін на реалізовану продукцію (ціни зросли), прибуток, отриманий у 2002 році, зросла на 1120,29 рублів.

3. Розрахунок впливу на прибуток змін в обсязі продукції (власне обсягу продукції в оцінці за базовою собівартістю):

Р 2 = Р 0 До 1 - Р 0 = Р 0 1 - 1),

де: - Р 0 - прибуток базисного року,

- До 1 - коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції:

До 1 = S 1.0 / S 0,

де: S 1.0 - фактична собівартість реалізованої продукції за звітний

період в цінах і тарифах базисного періоду,

S 0 - собівартість базисного періоду.

S 1.0 = q 1 * c 0 = 321 * 859,35 = 275851,35 руб.

До 1 = 275851,35 / 412490 = 0,67

Р 2 = 18187 * (0,67 - 1)

Р 2 = - 6001,71 руб.

Обсяг продукції зменшився. Це призвело до недоотримання певної частки прибутку підприємством в 2002 році в порівнянні з можливим при тому ж обсязі реалізації продукції в2001году.

4. Розрахунок впливу на прибуток змін в обсязі продукції, обумовлених змінами в структурі продукції:

Р 3 = Р 0 2 - К 1),

де: К 2 - коефіцієнт зростання обсягу реалізації в оцінці за відпускними цінами:

До 2 = N 1.0 / N 0,

де: N 1.0 - реалізація в звітному періоді за цінами базисного періоду,

N 0 - реалізація в базисному періоді.

До 2 = (897,24 * 321) / 430677 = 0,67

Р 3 = 18187 (0,67 - 0,67)

Р 3 = 0 руб.

Отже, змін в обсязі продукції, обумовлених змінами в структурі продукції не було і це положення жодним чином не вплинуло на зміну прибутку підприємства.

5. Розрахунок впливу на прибуток економії від зниження собівартості продукції:

P 4 = S 1.0 - S 1,

де: S1 - фактична собівартість реалізованої продукції звітного пери

о так.

P 4 = 275851,35 - 261518

P 4 = 14333,35 руб.

З - за зниження собівартості продукції в 2002 році відбулося збільшення прибутку підприємства на 14333,35 рублів.

6. Розрахунок впливу на прибуток змін собівартості за рахунок структурних зрушень у складі продукції:

P 5 = S 0 K 2 - S 1.0

P 5 = 412490 * 0,67 - 275851,35

Р 5 = 0 руб.

У складі продукції не було структурних зрушень. Це ніяк не вплинуло ні на собівартість, ні на прибуток підприємства.

Сума факторних відхилень дає загальну зміну прибутку від реалізації за звітний період, що виражається наступною формулою:

Р = Р 1 - Р 0 = Р 1 + Р 2 + Р 3 + Р 4 + Р 5

Р = 1120,29 + (- 6001,71) + 0 +14333,35 + 0

Р = 9428 руб.

Розрахунки були проведені вірно, сума факторних відхилень дорівнює загальному зміни прибутку від реалізації. Тільки два фактора - зміна відпускних цін на реалізовану продукцію і зниження собівартості продукції, позитивно вплинули на зміну прибутку. Зміна обсягу продукції негативно позначилося на величині прибутку. А так як змін в структурі продукції не було, не було структурних зрушень, то інші два чинника не позначилися на зміні прибутку.

Проведемо оцінку динаміки показників балансового і чистого прибутку за аналізовані періоди.

1. Чистий прибуток на 1грн. обороту =

чистий прибуток підприємства

= ----------------------------------------------- * 100

виручка від реалізації

В2001 році: = 11585 * 100/430677 = 2,69%

У 2002 році: = 3098 * 100/289133 = 1,07%

Чистий прибуток на 1 руб. обороту істотно знизилася.

2. Прибуток від реалізації продукції на 1 руб. реалізації продукту

прибуток від реалізації

(Обороту) = -------------------------------------- * 100

виручка від реалізації

У 2001 році: = 18187 * 100/430677 = 4,22%

В2002году: = 27615 * 100/289133 = 9,55%

Прибуток від реалізації продукції на 1 руб. реалізації продукту зросла більш ніж в два рази, що є безсумнівно позитивним моментом.

3. Прибуток від всієї реалізації на 1 руб. обороту =

прибуток від всієї реалізації

= -------------------------------------------- * 100

виручка від реалізації

У 2001 році: = 11869 * 100/430677 = 2,76%

У 2002 році: = 26322 * 100/289133 = 9,10%

Прибуток від всієї реалізації 1 руб. обороту зросла в 4,5 рази.

4. Загальний прибуток на 1 руб. обороту =

балансовий прибуток

= --------------------------------------- * 100

виручка від реалізації

У 2001 році: = 17823 * 100/430677 = 4,14%

У 2002 році: = 10952 * 100/289133 = 3,79%

Загальний прибуток знизилася, хоча і не набагато, але все одно цей факт є негативною тенденцією.

4.1.2. АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

Найважливішим показником, що відображає кінцеві фінансові результати діяльності підприємства, є рентабельність.

Рентабельність характеризує прибуток, одержуваний з кожної гривні коштів, вкладених в підприємства чи інші фінансові операції [1].

Виходячи зі складу майна підприємства, в яке вкладають капітали, і проведених підприємцем господарських і фінансових операцій існує система показників рентабельності.

1. Загальна рентабельність підприємства =

валова (балансова) прибуток

= ------------------------------------------------- - * 100

середня вартість майна

У 2001 році: = 17823 * 100 / [(457931 + 230989) / 2] = 5,17%

У 2002оду: = 10952 * 100 / [(457931 + 443540) / 2] = 2,43%

У порівнянні з 2001 роком, в 2002 році загальна рентабельність знизилася практично в два рази, хоча і в 2001 році даний коефіцієнт був дуже низьким.

2. Чиста рентабельність підприємства =

чистий прибуток підприємства

= ---------------------------------------------- * 100

середня вартість майна

У 2001 році: = 11585 * 100 / [(457931 + 230989) / 2] = 3,36%

У 2002 році: = 3098 * 100 / [(457931 + 443540) / 2] = 0,69%

Даний показник характеризує економічну рентабельність усього використовуваного капіталу (власного і позикового). У 2002 році коефіцієнт чистої рентабельності істотно знизився.

3. Чиста рентабельність власного капіталу =

чистий прибуток підприємства

= ------------------------------------------------- -------------- * 100

середня величина власного капіталу

У 2001 році: = 11585 * 100/74759 = 15,5%

У 2002 році: = 3098 * 100 ./ 74759 = 4,14%

Даний показник характеризує фінансову рентабельність, тобто рентабельність власного капіталу. Чиста рентабельність власного капіталу також знизилася в 1998 році, причому більш, ніж в три рази.

4. Загальна рентабельність виробничих фондів =

валова (балансова) прибуток

= ------------------------------------------------- ----------------------- * 100

середня вартість основних виробничих і

оборотних матеріальних активів * 100

У 2001 році: = 17823 * 100 / [((43858 + 6002) + (58619 - 1024 + 24349)) / 2] = 27,04%

У 2002 році: = 10952 * 100 / [((58619-1024 + 24349) + (57169-1024 + 33863)) / 2] = 12,74%

Загальна рентабельність виробничих фондів також знизилася в 2002 році.

Показники, розглянуті вище, є найбільш узагальненою характеристикою ефективності господарської діяльності. І всі вони говорять про те, що в 2002 році на підприємстві знизилася ефективність господарської діяльності в порівнянні з 2001 роком. А в цілому можна сказати, що майно, яке перебуває в розпорядженні підприємства, використовується недостатньо ефективно, неповно. Є значні резерви для більш раціонального розміщення джерел коштів підприємства, які приведуть до збільшення показників прибутку підприємства і збільшать рентабельність.

Для узагальнення аналізу фінансових результатів скористаємося зведеною таблицею розрахованих показників (табл. 3.14).

Таким чином, показники прибутку від реалізації продукції, прибутку від всієї реалізації на 1 руб. обороту зросли, що свідчить про позитивні зміни в діяльності фірми. Але з - за різної оподатковуваної бази в 2001 і 2002 роках, прибуток, що підлягає оподаткуванню в 2002 році виявився вищим за аналогічний показник в2001 році, що призвело до більшої величиною податку на прибуток і зниження чистого прибутку підприємства на 1 руб. обороту. Даний факт говорить про те, що необхідно переглянути витрати підприємства, що включаються в собівартість продукції і відносяться на прибуток підприємства у встановлених розмірах.

Загальний прибуток досить низька, що говорить про наявність резерву у використанні коштів підприємства - як власних, так і позикових. Також даний показник говорить про те, що на підприємстві є досить велика кількість основних фондів, які використовуються недостатньо ефективно, і поліпшити фінансове становище фірми можуть дії, спрямовані на позбавлення від непотрібних основних засобів, які дії по їх більш ефективному використанню.

4.2. ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОГО БАНКРУТСТВА

Однією з цілей фінансового аналізу є своєчасне виявлення ознак банкрутства підприємства. Банкрутство пов'язане з неплатоспроможністю підприємства.

У всьому світі процес банкрутства, тобто визнання підприємства неплатоспроможним, регулюється законодавчими актами і урядовими документами, які видаються державою.У Російській Федерації основні положення, пов'язані з неспроможністю (банкрутством) підприємств, визначені Цивільним кодексом РФ і Федеральним законом РФ "Про неспроможність (банкрутство) підприємства" від 8 січня 1998 № 6-ф.

Під неспроможністю (банкрутством) розуміється розуміється визнана арбітражним судом або оголошена боржником нездатність боржника

в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та / або виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів.

Відповідно до чинного в Україні законодавства підставою для визнання підприємства, організації банкрутом є невиконання ним своїх зобов'язань з оплати товарів, робіт і послуг після закінчення трьох місяців з дня настання термінів оплати. Ці встановлені умови і терміни дають підстави постачальникам, виконавцям робіт (послуг), кредиторам пред'являти через суд позови підприємствам - неплатникам всіх форм власності.

Арбітражний суд порушує справу про банкрутство, якщо вимоги до боржника в сукупності складають не менше 500 мінімальних розмірів оплати праці.

Цивільним кодексом РФ (ст. 65) передбачено, що підприємство може биіе дебітори

246

Короткострокові фінансові вкладення (58, 82)

250

в тому числі:

інвестиції в залежні суспільства

251

власні акції, викуплені в акціонерів

252

інші короткострокові фінансові вкладення

253

Грошові кошти

260

28285

208694

в тому числі:

каса (50)

261

0

1

розрахунковий рахунок (51)

262

28285

208271

валютний рахунок (52)

263

0

422

інші грошові кошти (55, 56, 57)

264

Інші оборотні активи

270

8811

31277

Разом у розділі 2

290

43098

264320

3. ЗБИТКИ

Непокриті збитки минулих років (88)

310

144033

134992

Збиток звітного року

320

x

x

Разом у розділі 3

390

144033

134992

БАЛАНС (РЯДКИ 190 + 290 + 390)

399

230989

457931

ПАСИВ

код

Стор.

на початок

2001 року

на кінець

2001року

4. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ

Статутний капітал (85)

410

10

10

Додатковий капітал (87)

420

74749

74749

Резервний капітал (86)

430

в тому числі

резервні фонди, утворені відповідно

до законодавства

431

резервні фонди, утворені відповідно

з установчими документами

432

Фонди накопичення (88)

440

Фонд соціальної сфери (88)

450

Цільові фінансування і надходження (96)

460

Нерозподілений прибуток минулих років (88)

470

Нерозподілений прибуток звітного року

480

Разом у розділі 4

490

74759

74759

5. ДОВГОСТРОКОВІ ПАСИВИ

Позикові кошти (92, 95)

510

в тому числі

кредити банків, що підлягають погашенню більш

ніж через 12 місяців після звітної дати

511

інші позики, що підлягають погашенню більш ніж

через 12 місяців після звітної дати

512

Інші довгострокові пасиви

513

Разом у розділі 5

590

0

0

6.КОРОТКОСТРОКОВІ ПАСИВИ

Позикові кошти (90, 94)

610

в тому числі

кредити банків, що підлягають погашенню в

Протягом 12 місяців після звітної дати

611

інші позики, що підлягають погашенню протягом

12 місяців після звітної дати

612

Кредиторська заборгованість

620

в тому числі

постачальники та підрядники (60, 75)

621

18073

векселі до сплати (60)

622

заборгованість перед дочірніми і залежними

товариствами (78)

623

по оплаті праці (70)

624

897

6909

по соціальному страхуванню і забезпечення (69)

625

578

2263

заборгованість перед бюджетом (68)

626

46444

аванси отримані (64)

627

97490

289455

інші кредитори

628

4192

3101

Розрахунки по дивідендах (75)

630

Витрати майбутніх періодів (83)

640

Фонди споживання (88)

650

Резерви майбутніх витрат і платежів (89)

660

Інші короткострокові пасиви

670

35000

35000

Разом у розділі 6

690

156230

383172

БАЛАНС (РЯДКИ 490 + 590 + 690)

699

230989

457931

АКТИВ БАЛАНСУ НА 01.01.03р.

код

Стор.

на початок

2002 року

на кінець

2002 року

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи (04, 05)

110

1024

1024

в тому числі:

організаційні витрати

111

патенти, ліцензії, товарні знаки (знаки обслуговування), інші аналогічні з переліченими права та активи

112

Основні засоби (01, 02, 03)

120

57595

56145

в тому числі:

земельні ділянки та об'єкти природокористування

121

будівлі, машини, обладнання та інші основні засоби

122

57595

56145

Незавершене будівництво (07, 08, 61)

123

Довгострокові фінансові вкладення (06, 58, 82)

130

в тому числі:

інвестиції в дочірні суспільства

131

інвестиції в залежні суспільства

132

інвестиції в інші організації

133

позики, надані організаціям на термін більше 12 місяців

134

власні акції, викуплені в акціонерів

135

інші довгострокові фінансові вкладення

136

Інші необоротні активи

140

Разом у розділі 1

190

58619

57169

2.ОБОРОТНІ АКТИВИ

запаси

210

17294

19822

в тому числі:

сировину, матеріали та інші аналогічні цінності (10, 15, 16)

211

16338

18866

тварини на вирощуванні та відгодівлі (11)

212

малоцінні та швидкозношувані предмети (12, 13)

213

витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

214

готову продукцію і товари для перепродажу (40, 41)

215

956

956

товари відвантажені (45)

216

витрати майбутніх періодів (31)

217

інші запаси і витрати

218

Податок на додану вартість по придбаних

цінностям (19)

220

7055

14041

Дебіторська заборгованість (ппатежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

230

в тому числі:

покупці і замовники (62, 76, 82)

231

векселі до отримання (62)

232

заборгованість дочірніх і залежних товариств (78)

233

аванси видані (61)

234

інші дебітори

235

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

240

в тому числі:

покупці і замовники (62, 76, 82)

241

векселі до отримання (62)

242

заборгованість дочірніх і залежних товариств (78)

243

заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу (75)

244

аванси видані (61)

245

інші дебітори

246

Короткострокові фінансоввие вкладення (58, 82)

250

в тому числі:

іінвестіціі в залежні суспільства

251

власні акції, викуплені в акціонерів

252

інші короткострокові фінансові вкладення

253

Грошові кошти

260

208694

105081

в тому числі:

каса (50)

261

1

0

розрахункові рахунки (51)

262

208271

105081

валютні рахунки (52)

263

422

інші грошові кошти (55, 56, 57)

264

Інші оборотні активи

270

31277

104772

Разом у розділі 2

290

264320

243716

3. ЗБИТКИ

Непокриті збитки минулих років (88)

310

134992

134992

Збиток звітного року

320

х

7663

Разом у розділі 3

390

134992

142655

БАЛАНС (РЯДКИ 190 + 290 + 390)

399

457931

44540

ПАСИВ

код

Стор.

на початок

2002 року

на кінець

2002 року

4. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ

Статутний капітал (85)

410

10

10

Додатковий капітал (87)

420

74759

74759

Резервний капітал (86)

430

в тому числі:

резервні фонди, утворені відповідно до законодавства

431

резервні фонди, утворені відповідно до установчих документів

432

Фонди накопичення (88)

440

Фонд соціальної сфери (88)

450

Цільові фінансування і надходження (96)

460

Розподілений прибуток минулих років (88)

470

Розподілений прибуток звітного року

480

Разом у розділі 4

490

5. ДОВГОСТРОКОВІ ПАСИВИ

74759

74759

Позикові кошти (91, 95)

510

в тому числі:

кредити банків, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати

511

інші позики, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати

512

Інші довгострокові пасиви

513

Разом у розділі 5

590

0

0

6. КОРОТКОСТРОКОВІ ПАСИВИ

Позикові кошти (90, 94)

610

в тому числі:

кредити банків, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати

611

інші позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати

612

Кредиторська заборгованість

620

в тому числі:

постачальники та підрядники (60, 75)

621

векселі до сплати (60)

622

заборгованість перед дочірніми і залежними товариствами (78)

623

по оплаті праці (70)

624

6909

2549

по соціальному страхуванню і забезпечення (69)

625

2263

978

заборгованість перед бюджетом (68)

626

49444

11524

аванси отримані (64)

627

189455

318613

інші кредитори

628

3101

0

Розрахунки по дивідендів (75)

630

Доходи майбутніх періодів (83)

640

Фонди споживання (88)

650

Реззерви майбутніх витрат і платежів (89)

660

Інші короткострокові пасиви

670

35000

35117

Разом у розділі 6

690

383172

368781

БАЛАНС (СУМА СТРОК 490 + 590 + 690)

699

457931

443540

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за Рік 2001 Форма № 2 по ОКУД

Організація ВАТ "Фриз"

Галузь (вид діяльності) рекламні послуги

Організаційно-правова форма ВАТ

Орган управління державним майном ____________

Одиниця виміру руб.

найменування показника

код

Стор.

за звітний

період

за аналогічний

період

минулого

року

Виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і ін.)

010

430677

x

Собівартість реалізації товарів,

продукції, робіт, послуг

020

412490

x

Комерційні витрати

030

Управлінські витрати

040

Прибуток (збиток) від реалізації (рядки

010-020-030-040)

050

18187

x

відсотки до отримання

060

Відсотки до сплати

070

Доходи від участі в інших організаціях

080

Інші операційні доходи

090

377

x

Інші операційні витрати

100

6695

x

Прибуток (збиток) від фінансово -

господарської діяльності (рядки

050 + 060 -070 + 080 - 090 - 100)

110

11896

x

Інші позареалізаційні доходи

120

15073

x

Інші позареалізаційні витрати

130

9119

x

Прибуток (збиток) звітного періоду

(рядки 110 + 120 - 130)

140

17823

x

Податок на прибуток

150

6238

x

абстрактні кошти

160

-

x

Нерозподілений прибуток (збиток)

звітного періоду (рядки 140 - 150 - 160)

170

11585

x

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за Рік 2002 Форма № 2 по ОКУД

Організація ВАТ "Фриз"

Галузь (вид діяльності) рекламні послуги

Організаційно-правова форма ВАТ

Орган управління державним майном ____________

Одиниця виміру руб.

найменування показника

код

Стор.

за звітний

період

за аналогічний

період

минулого

року

Виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і ін.)

010

289133

430677

Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, послуг

020

261518

410490

Комерційні витрати

030

Управлінські витрати

040

Прибуток (збиток) від реалізації (рядки 010 - 020 - 030 - 040)

050

27615

18187

відсотки до отримання

060

-

-

Відсотки до сплати

070

-

-

Доходи від участі в інших організаціях

080

-

-

Інші операційні доходи

090

2760

377

Інші операційні витрати

100

4054

6695

Прибуток (збиток) від фінансово - хозяйственой діяльності

(рядки 050 + 060-070 + 080-090-100)

110

26322

11869

Інші позареалізаційні доходи

120

18270

15073

Інші позареалізаційні витрати

130

33640

9119

Прибуток (збиток) звітного періоду (рядки 110 + 120-130)

140

10952

17823

Податок на прибуток

150

7854

6238

абстрактні кошти

160

10761

-

Нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду (рядки 140-150-160)

170

-7663

11585

Мал.1. Вплив різних факторів на результат діяльності

підприємства

РЕСУРСИ

підпри -

ку

ОБЛІК

РИЗИКУ

ВПЛИВ

ЗОВНІШНЬОЇ

СЕРЕДОВИЩА

ВПЛИВ

ВНУТРІШНЬОЇ

СЕРЕДОВИЩА

РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Мал. 2. Процес стратегічного планування. Варіант 1

аналіз

визначення

формування

формування

навколишнього

політики

стратегії вибору

функциональ -

середовища: зовн -

підприємства

альтернативи:

них стратегій

няя среда,

визначення ба-

внутрішні

зовой стратегії,

можливості

аналіз і вибір

стратегічної

альтернативи

Мал. 3. Процес стратегічного планування. Варіант 2

Місія

організації"left"> Цілі

організації

оцінка і

аналіз

зовнішнього середовища

Управлінська

дещо обследова

ня сильних

і слабких

сторін

оцінка

стратегії

Реалізація

стратегії

вибір

стратегії

Аналіз стра -

тегіческіх

альтернатив

Рис.4. Основні етапи процесу прийняття раціонального

рішення

цілепокладання

Формулювання ОБМЕЖЕНЬ

І КРИТЕРІЇВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ

РІШЕННЯ

Формулювання АЛЬТЕРНАТИВ

ОЦІНКА І АНАЛІЗ

АЛЬТЕРНАТИВ

ОСТАТОЧНИЙ ВИБІР,

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

Мал. 5. Завдання економічного аналізу

ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ

Пов'язані з цілями

функціонування

Пов'язані з процесом

функціонування

підготовка цільових

установок і їх

обґрунтувань

об'єктивна оцінка

результатів роботи через

систему аналітичних

показників

Контроль за ходом

досягнення цілей, оцінка

ризиків: для попередження

негативних тенденцій,

закріплення позитивних

тенденцій

Вивчення за допомогою

методів, прийомів аналізу впливу окремих

чинників на ті чи інші

боку процесів: технологічних, економіко

фінансових, соціальних

управлінських

Виявлення резервів, підвищення ефективності

використання окремих ресурсів і їх

сукупності

Мал. 6. Розподіл прибутку підприємства.

Таблиця 1

Аналіз складу, динаміки і виконання плану прибутку за звітний рік

показник

Минулий рік

Звітній рік

Прибуток факти-чна в цінах минулого року

Сума тис.

руб.

частка%

план

факт

Сума тис. Руб.

частка%

Сума тис.

руб.

частка%

Прибуток від реалізації продукції, послуг.

12250

83

15477

84,8

18597

83,6

12550

Операцион-ні доходи

2850

19,3

3250

17,8

3860

17,4

"3500

Операційні витрати

-650

-4,4

-900

-4,9

-1060

-4,8

-1600

позареалізаційні доходи

1500

10,2

1883

10,3

2233

10,0

1500

позареалізаційні витрати

-1200

-8,1

-1450

-8,0

-1380

-6,2

-950

Загальна сума прибутку

14750

100

18260

100

22250

100

15000

Податки з прибутку

5150

35,0

6390

35,0.

7565

34,0

5250

Чистий (нерозподілений) прибуток

9600

65,0

11 870

65,0

14685

66,0

9750

Розрахунок, впливу чинників першого рівня на зміну суми прибутку від реалізації продукції в цілому по підприємству.

показник прибутку

чинники

порядок розрахунку

Прибуток, тис.руб.

Об'єм продажу

структура продажів

ціни

Собівартість-имость

план

план

план

план

план

ВПЛ - ЗПД

15477

усл.1:

факт

план

план

план

ппл Крп

13930

Ум. 2

факт

факт

план

план

Вусла - Зусл

15498

Усл.З

факт

факт

факт

план

ВФ - Зусл

31 586

фактично

факт

факт

факт

факт

ВФ - ЗФ

18597

Факторний аналіз прибутку від реалізації окремих видів продукції

Через де-лиє

Обсяг продажів, шт.

Ціна виробу, тис.руб.

Собівартість вироби, тис.руб.

Сума прибутку, тис. Руб.

Зміна суми прибутку, тис.руб.

план

факт

план

факт

план *

факт

план

факт

Загальна

У тому числі за рахунок

обсягів по-ма про-даж

ціни

собі-вар-мости

А

10455

12546

5,0

6,0

4,0

4,8

10455

15055

+4600

+2091

+12.546

-10037

Б

10045

5904

3,1

3,7

2,6

3,1

5022

3542

-1480

-2070

+3542

-2952

І т.д.

Разом

205.00

18450

-

-

-

-

15477

18597

+3120

+21

+16088

-12989

Порівняльний аналіз рівня цінна продукцію

Вид. продукції

Рівень ціни, тис. руб-

На внутрішньому ринку

В країні імпортера

аналіз-руемого підприємства

в середньому по галузі

конкурую-ного підприємства

аналіз-руемого: підприємства

середній на ринку

А

5,6

5,0

5,3

6,5

7.0

Б

3,5

3,6

3,7

-

-

Вплив ринків збуту продукції на заміну середньої вироби Л

Ринок збуту

Ціна виробу, грн.

Обсяг продажів, шт.

Структура ринків збуту,%

Зміна середньої ціни,

руб.

план

факт

план

факт

+, -

експорт

5915

5455

6900

52,2

55

+2,8

+ 165,6

внутрішній

4000

5000

5646

47,8

45

-2,8

-112,0

Разом

5000

10455

12546

100

100

-

+53,6

Вплив термінів реалізації продукції на зміну середньої ціни виробу А

Терміни реалізації

Ціна виробу, грн.

Обсяг продажів, шт.

Структура продажів,%

Зміна середньої ціни, руб.

план

факт

план

факт

+ -

У сезон

5200

9410

10915

90

87

-3

-156

несезон продаж

3200

+1045

тисячу шістсот тридцять одна

10

13

+3

+96

Разом

5000

10455

12546

100

100

-

-60

Фактори зміни среднереалізаціоіних цін

фактор

Зміна середньої ціни, руб.

Зміна суми прибутку, тис.руб.

виріб А

виріб Б

виріб А

виріб Б

Якість продукції

+70,0

+50

+878,2

+295,2

Ринки та канали збуту

+53,6

-

+672,5

-

Терміни реалізації

-60,0

-75

-752,7

-442,8

інфляція

+936,4

+625

+11 748.

+3690

Разом

+1000

+600

+12546

+3542,4

Склад і динаміка доходів від цінних паперів

Вид цінних паперів

Минулий рік

Звітній рік

кол

у

вар-

мість тис. руб,

Дохід. тис.

руб.

Питомої ний вec,

° / o

Кількість

вар-

ність; тис

руб

Дохід

тис.

руб.

питомої

ний

вага,%

Акції.

300

3000

1050

36,8

350

3500

1400

36,3

облігації

300

3000

900

31,6

400

4000

1200

31,1

Депозити

-

3000

900

31,6

-

3600

1260

32,6

І т.д.

Разом

9000

2850

100

11 100

3860

100

Факторний аналіз рентабельності окремих видів продукції

Вид продукції

Ціна

руб.

собівартість,

руб.

рентабельність,

%

Зміна рентабельності,%

план

факт

план

факт

план

Ум.

факт

Загальна

У тому числі за рахунок

ціни

Себес-

то-тості

А.

5,0

6,0

4,0

4,8.

25

44

25

-

+19

-19

Б

3,1

3,7

2,6

3,1

19,2

42,3

19,4

+0,2

+23,1

-22,9

І т.д.

Розрахунок впливу факторів, що визначають рівень середньої ціни реалізації, на зміну рівня рентабельності виробу А

фактор

Зміна ціни,

руб.

Зміна рентабельності,%

Якість продукції

+70,0

+1,33

Ринки та канали збуту

+53,6

+1,01

Терміни реалізації

-60,0

-1,14

інфляція

+936,4

+17,8

Разом

+1000

+19,0

Вихідні дачні для факторного аналізу рентабельності сукупного капіталу

показник

план

факт

Прибуток від реалізації, тис. Руб.

15477

18597

Позареалізаційні фінансові результати, тис.руб.

2783

3653

Сума балансового прибутку, тис. Руб.

18260

22250

Середньорічна сума основного і оборотного капіталу, тис. Руб.

41 700

53 955

Виручка від реалізації продукції, тис. Руб.

83414

97 120,

Коефіцієнт оборотності капіталу

2,0

1,8

Резерви збільшення суми прибутку за рахунок зниження собівартості продукції

вид продукцій

Резерв зниження собівартості одиниці продукції, тис.руб.

Планований обсяг реалізації продукції, шт.

Резерв збільшення прибутку, тис.руб.

А

0,3

14000

4200

Б

0,1

6300

630

Разом

-

-

4830

Резерви зростання прибутку за рахунок поліпшення сортового складу продукції

сорт

Ціна

руб.

Питома вага

Зміна середньої ціни реалізації, руб.

факти-ний

плани-руемой

+ -

перший

6500

0,75

0,80

+0,5

+325

другий

5000

0,25

0,20

-0,5

-250

Разом

+75

Узагальнення резервів збільшення суми прибутку, тис. Руб.

джерело резервів

Збільшення обсягу продажів Зниження собівартості продукції Підвищення якості продукції

вид

А

1800 4200

продукції

Б

200

630

всього

2000

4830

І т.д. Разом

1050 7050

830

1050 7880

Таблиця 3.1

Основні техніко - економічні показники ВАТ "Фриз"

ПОКАЗНИК

2001 рік

2002 рік

Абсолют. відхилений.

Відносить. відхилений.

Середня вартість засобів праці, руб.

50726,5

56870,0

6143,5

112,1

Фондовіддача (руб. Продукції на

1 руб. ОПФ)

8,49

5,08

- 3,41

59,8

Вартість валової продукції, руб.

430677

289133

- сто сорок одна тисяча п'ятсот сорок-чотири

67,1

Вартість матеріалів, руб.

9877

17602

7725

178,2

Матеріаловіддача (руб. Продукції на 1 руб. Матеріалів)

43,60

16,43

- 27,17

37,7

Відносна економія (перерозподілу

хід) матеріальних витрат, руб.

10971,12

Середня чисельність працюючих,

(чол)

21

19

- 2

90,5

Фонд оплати праці, руб.

63000

60800

- 2200

96,5

Продуктивність праці, руб. / Раб.

20508,43

15217,53

- 5290,9

74,2

Прибуток (збиток) від реалізації, руб

27615

18187

- 9428

65,9

Кількість замовлень на рік, шт.

480

321

- 159

66,9

Балансовий прибуток, руб.

17823

10951

- 6872

61,4

Загальна займана площа, м 2

220

220

0

0,00

Виробнича площа, м 2

150

150

0

0,00

Площа офісного приміщення, м 2

70

70

0

0,00

Таблиця 3.1

Агрегований баланс підприємства

АКТИВ

ПАСИВ

1. Майно

1. Джерела майна

1.1. іммобілізовані активи

1.1. Власний капітал

1.2. Мобільні, оборотні активи

1.2. Позиковий капітал

1.2.1. Запаси і витрати

1.2.1. Довгострокові зобов'язання

1.2.2. Дебіторська заборгованість

1.2.2. Короткострокові кредити і

позики

1.2.3. Грошові кошти та цінні

паперу

1.2.3. Кредиторська заборгованість

Таблиця 3.2

Вертикальний аналіз агрегованого балансу за 2001 рік

актив

На початок 2001 р

На кінець 2001 р.

відхилення

балансу

руб.

%

руб.

%

руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1. Майно

230989

100,0

457931

100,0

226942

0,0

1.1.Іммобілізованние

активи

43858

19,0

58619

12,8

14761

-6,2

1.2. Оборотні активи

43098

18,7

264320

57,7

двісті двадцять одна тисяча двісті двадцять-дві

39

1.2.1. Запаси і витрати

6002

2,6

24349

5,3

18347

2,7

1.2.2. дебіторська

заборгованість

8811

3,8

31277

6,8

22466

3,0

1.2.3Денежние кошти

28285

12,2

208694

45,6

180409

33,4

1.3. збитки

144033

62,4

134992

29,5

- 9041

-32,9

пасив балансу

2

3

4

5

6

7

1.Істочнікі майна

230989

100,0

457931

100,0

226942

0,0

1.1. власний

капітал

74759

32,4

74759

16,3

0

-16,1

1.2. Позиковий капітал

156230

67,6

383172

83,7

226942

16,1

1.2.1. довгострокові

зобов'язання

0

-

0

-

0

...........


-

1.2.2. Короткострокові

кредити і позики

0

-

0

-

0

-

1.2.3. кредиторська

заборгованість

121230

52,5

348172

76,0

226942

23,5

1.2.4. Інші пасиви

35000

15,2

35000

7,6

0

-7,6

Таблиця 3.3

Вертикальний аналіз агрегованого балансу за 2002 рік

актив

На початок 2002р.

На конец2002 р

зміна

балансу

руб.

%

руб.

%

руб.

%

1. Майно

457931

100,0

443540

100,0

-14391

0,0

1.1.Іммобілізование

активи

58619

12,8

57169

12,9

-1450

0,1

1.2.Оборотние активи

264320

57,7

243775

55,0

-20545

-2,7

1.2.1.Запаси і витрати

24349

5,3

33863

7,6

9514

2,3

1.2.2.Дебіторская

заборгованість

31277

6,8

104771

23,6

73494

16,8

1.2.3.Денежние

засоби

208694

45,6

105081

23,7

-103613

-21,9

1.3. збитки

134992

29,5

142655

32,2

7663

2,7

пасив балансу

1. Джерела

майна

457931

100,0

443540

100,0

-14391

0,0

1.1. власний

капітал

74759

16,3

74759

16,9

0

0,6

1.2. Позиковий капітал

383172

83,7

368781

83,1

-14391

-0,6

1.2.1. довгострокові

зобов'язання

0

-

0

-

0

-

1.2.2. Короткострокові

кредити і позики

0

-

0

-

0

-

1.2.3. кредиторська

заборгованість

348172

76,0

333665

75,2

-14507

-0,8

1.2.4. Інші пасиви

35000

7,6

35117

7,9

117

0,3

Таблиця 3.4

Горизонтальний аналіз агрегованого балансу за2001год

актив балансу

початок

2001 р

кінець

2001 р

Абсолют.

відхилений

Відносить.

відхилений

1. Майно

230989

457931

226942

198,25

1.1. іммобілізовані активи

43858

58619

14761

133,66

1.2. Оборотні активи

43098

264320

двісті двадцять одна тисяча двісті двадцять-дві

613,30

1.2.1.Запаси і витрати

6002

24349

18347

405,68

1.2.2.Дебіторская заборгованість

8811

31277

22466

354,98

1.2.3.Денежние кошти

28285

208694

180409

737,83

1.3. збитки

144033

134992

-9041

93,72

пасив балансу

1. Джерела майна

230989

457931

226942

198,25

1.1. Власний капітал

74759

74759

0

100,00

1.2. Позиковий капітал

156230

383172

226942

245,26

1.2.1.Долгосрочние зобов'язання

0

0

0

-

1.2.2.Краткосрочние кредити

і позики

0

0

0

-

1.2.3Кредіторская заборгованість

121230

348172

226942

287,20

1.2.4.Прочіе пасиви

35000

35000

0

100,00

Таблиця 3.5

Горизонтальний аналіз агрегованого балансу за 2002 рік

актив балансу

початок

2002 р

кінець

2002р.

Абсолют.

відхилений.

Відносить.

відхилений.

1. Майно

457931

443540

-14391

96,86

1.1. іммобілізовані

активи

58619

57169

-1450

97,53

1.2. Оборотні активи

264320

243775

-20545

92,23

1.2.1. Запаси і витрати

24349

33863

9514

139,07

1.2.2. дебіторська

заборгованість

31277

104771

73494

334,98

1.2.3. Грошові кошти

208694

105081

-103613

50,35

1.3. збитки

134992

142655

7663

105,68

пасив балансу

1. Джерела майна

457931

443540

-14391

96,86

1.1. Власний капітал

74759

74759

0

100,00

1.2. Позиковий капітал

383172

368781

-14391

96,24

1.2.1. довгострокові

зобов'язання

0

0

0

-

1.2.2. Короткострокові кредити

і позики

0

0

0

-

1.2.3. кредиторська

заборгованість

348172

333665

-14507

95,83

1.2.4. Інші пасиви

35000

35117

117

100,33

Таблиця 3.6

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА (в агрегованому вигляді)

АКТИВ

умовні

позначений.

ПАСИВ

умовні

позначений

. Основні засоби і

вкладення

F

. Джерела власних коштів

І з

. Запаси і витрати

Z

. Розрахунки та інші

пасиви

R p

. Грошові кошти,

розрахунки та інші активи

R a

. Кредити та інші

позикові кошти

K

в тому числі :

грошові кошти та крат-

косрочние фінансові

вкладення

Д

в тому числі :

короткострокові кредити і

позикові кошти

K t

розрахунки та інші активи

r a

довгострокові кредити і

позикові кошти

K T

позики, не погашені в

термін

K o

БАЛАНС

B

БАЛАНС

B

Таблиця 3.7

Дані для аналізу фінансової стійкості підприємства

показник

Кінець 2001 року

Кінець 2001 року

зміна

F

58619

57169

-1450

Z

24349

33863

9514

R a

239971

209912

-30059

Д

208694

105081

-103613

r a

31277

104831

73554

І з

74759

74759

0

R p

383172

368781

-14391

K

0

0

0

K T

0

0

0

K t

0

0

0

K o

0

0

0

B

457931

443540

-14391

Таблиця 3.8

Аналіз фінансового стану (на кінець 2002 року)

Тип ситуації

(критерій

оцінки)

коефіцієнт

забезпеченості

запасів і витрат

джерелами

коштів

Надлишок (+) або

недолік (-)

коштів

надлишок або

недолік

коштів на

1 руб. запасів

1. Абсолютна

Е з + С кк

D a

стійкість

До а = ------------- 1

D a = Е з + С кк - Е з

Z a = ----------

Z Е з + С кк

Z

Z

2.Нормальна

E c + C кк

D н

стійкість

До н = ------------ = 1

D н = Е з + С кк - Е з

Z н = ----------

Z = Е з + С кк

Z

Z

3. Нестійкий

Е з + С кк + С про

D n

стан

До n = ------------- = 1

D n = Е з + С кк + С про - Z

Z n = -----------

Z = Е з + С кк + С про

Z

Z

4. Кризовий

Е з + С кк

D до

стан

До до = ------------ 1

D к = Е з + С кк - Z

Zк = -----------

Е з Е з + С кк

Z

Z

У ВАТ "ЕКСПО - СЕРВІС" в цілому

нестійке

стан

До n = (17590 +

+228894) / 33863 =

= 7,27

D n = 17590 + 0 +

+ 228 894 - 33863 =

= 212 621

Z n = 212621 /

/ 33863 = 6,28

Таблиця 3.9

Аналіз ліквідності балансу (руб.)

платіжний

на

на

на

на

надлишок або

АКТИВ

початок

кінець

ПАСИВ

початок

кінець

недолік

2002 р

2002 р

2002 р

2002 р

початок

2002р.

кінець

2002р.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. А1

208694

105081

1. П1

383172

368781

-174478

-263700

2. А2

31277

104772

2. П2

0

0

31277

104772

3. А3

24349

33863

3. П3

0

0

24349

33863

4. А4

193611

199824

4. П4

74759

74759

118852

125065

БАЛАНС

457931

443540

БАЛАНС

457931

443540

x

x

Мал. 3.1. Трансформація поточних активів

ГРУПА 3

ГРУПА 2

ГРУПА 1

Товарні запаси,

інші запаси і

витрати

1

дебіторська

заборгованість

2

грошові

засоби

Таблиця 3.10

АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО ДІЯЛЬНОСТІ

ПОКАЗНИК

2001 р

2002 р

Абсолют.

відхилений

Відносить.

відхилений

Загальна капиталоотдача (фондовіддача)

1,25

0,64

- 0,61

51,20

Віддача ОПФ і НА

8,41

5,00

- 3,41

59,45

Оборотність оборотних активів

2,80

1,14

- 1,66

40,71

оборотність запасів

28,38

9,93

- 18,45

35,00

оборотність дебіторської

заборгованості

21,49

4,25

-17,24

19,78

Оборотність банківських активів

3,63

1,84

- 1,79

50,69

Оборот до власного капіталу

5,76

3,87

- 1,89

67,19

коефіцієнт автономії

0,16

0,17

0,1

106,25

Коефіцієнт співвідношення позикових

і власних коштів

5,3

4,9

-0,4

92,45

Таблиця 3.11

Вертикальний аналіз фінансових результатів

2001 рік

2002 рік

Прикладом

ПОКАЗНИК

руб.

%

руб.

%

чания

1. Всього доходів і надходжень

(стор. 2 + р. 5)

446127

100,0

310163

100,0

2. Виручка від реалізації

продукції без ПДВ і акцизів

430677

96,5

289133

93,2

в% до с. 1

3. Витрати на виробництво

реалізованої продукції

412490

95,8

261518

90,4

в% до с. 2

4. Результат від реалізації

(стор. 2 - ряд. 3)

18187

4,2

27615

9,6

в% до с. 2

5. Інші доходи

15450

3,5

21030

6,8

в% до с. 1

6. Інші витрати

15814

-

37694

-

7. Балансовий прибуток

(стор. 4 + р. 5 - стор. 6)

17823

4,0

10951

3,5

в% до с. 1

8. Платежі до бюджету

6238

35,0

7854

71,7

в% до с. 7

9. Чистий прибуток (стр.7- стор.8)

11585

2,6

3097

1,0

в% до с. 1

Горизонтальний аналіз і динаміка фінансових результатів (руб.) Таблиця 31.2

найменування показника

код

Стор.

2001

рік

2002

рік

Абсол.

отклон.

відносить

отклон.

Виручка (нетто) від реалізації товарів,

продукції, робіт, послуг (за мінусом

ПДВ, акцизів і ін.) (N p)

010

430677

289133

-141544

67,13

Собівартість реалізації товарів,

продукції, робіт, послуг

020

412490

261518

-150972

63,40

Комерційні витрати

030

-

-

-

-

Управлінські витрати

040

-

-

-

-

Прибуток (збиток) від реалізації

(стор. 010 - 020 - 030 - 040) (Р р)

050

18187

27615

9428

151,84

відсотки до отримання

060

-

-

-

-

Відсотки до сплати

070

-

-

-

-

Доходи від участі в інших організаціях

080

-

-

-

-

Інші операційні доходи

090

377

2760

2383

732,10

Інші операційні витрати

100

6695

4054

-2641

60,55

Результат від іншої реалізації (Р пр)

-6318

-1294

5024

20,48

Прибуток (збиток) від фінансово-

господарської діяльності

(Стор.050 + 060 -070 +080 -090 -100)

110

11869

26321

14452

221,78

Інші позареалізаційні доходи

120

15073

18270

3197

121,21

Інші позареалізаційні витрати

130

9119

33640

24521

368,90

Сальдо доходів і витрат від

позареалізаційних операцій (Р вн)

5954

-15370

-21324

-258,15

Прибуток (збиток) звітного періоду

(стор. 110 + 120 - 130) (Р б)

140

17823

10951

-6872

61,44

Податок на прибуток

150

6238

7854

1616

125,91

Чистий прибуток (стор. 140 - 150)

11585

3098

-8487

26,74

абстрактні кошти

160

-

10761

10761

Нерозподілений прибуток (збиток) звіт-

ного періоду (стор. 140 - 150 - 160)

170

11585

-7663

-19248

-66,15

Таблиця 3.13

Показники ціни продукції, її кількості і прибутку

ПОКАЗНИК

2001 рік

2002 рік

зміна

Виручка (нетто) від реалізації товарів,

продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ,

акцизів і ін.), (руб) ...........N p

430677

289133

-141544

Собівартість реалізації товарів,

продукції, робіт, послуг (руб.)

412490

261518

-150972

Прибуток (збиток) від реалізації (руб.) Р р

18187

27615

9428

Кількість умовних замовлень в рік (шт.) Q

480

321

-159

Середня собівартість одного умовного

замовлення (руб.) З

859,35

814,70

-44,65

Середня ціна одного умовного замовлення (руб.) Р

897,24

900,73

3,49

Таблиця 3.14

Оцінка показників прибутку і рентабельності підприємства (%)

ПОКАЗНИК

2001р.

2002 р

зміна

пояснення

Чистий прибуток на 1грн. обороту

2,69

1,07

-1,62

знизилася

Прибуток від реалізації продукції на

1 руб. реалізації продукту

4,22

9,55

5,33

виросла

Прибуток від всієї реалізації на 1 руб.

обороту

2,76

9,10

6,34

виросла

Загальний прибуток на 1 руб. обороту

4,14

3,79

- 0,35

знизилася

Загальна рентабельність підприємства

5,17

2,43

- 2,74

низька

Чиста рентабельність підприємства

3,36

0,69

- 2,67

низька

Чиста рентабельність власного

капіталу

15,50

4,14

- 11,36

дуже

низька

Загальна рентабельність

виробничих фондів

27,04

12,74

- 14,30

дуже

низька

...........