• 6.3. Аналіз фінансової стійкості
 • Основні показники наведені в табл. 28.
 • 2.4 Аналіз продуктивності праці
 • 3.1. Аналіз виконання плану собівартості продукції


 • Дата конвертації25.07.2017
  Розмір87.07 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 87.07 Kb.

  Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності

  тріцательная.

  Вихідними даними для розрахунку є виручка критична (поріг рентабельності, точка беззбитковості), що показує величину виручки, при якій прибуток дорівнює нулю.

  Для розрахунків можна скористатися формулами 44-46

  Вкр =,

  де Вкр - виручка критична (поріг рентабельності, точка беззбитковості);

  Сconst - загальна величина постійних витрат;

  КМП / в - коефіцієнт маржинальної прибутку.

  ЗФП (ВО.) = В-Вкр,

  де ЗФП (ВО.) - запас фінансової міцності, ВО .;

  В - величина виручки, Д.Є.

  ЗФП (%) =,

  де ЗФП (%) - запас фінансової міцності,%.

  Всі розрахунки представлені в в формі табл. 23.

  Аналіз запасу фінансової міцності

  Таблиця 23

  показник

  минулий період

  Звітний період

  відхилення

  Виручка від продажу товарів, продукції (робіт, послуг), грн

  169697,99

  188887,20

  19189,21

  Величина змінних витрат, Д.Є.

  20934,00

  23062,00

  2128,00

  Маржинальний прибуток, Д.Є.

  148763,99

  165825,20

  17061,21

  Частка маржинального прибутку у виручці

  0,88

  0,88

  0,00

  Величина постійних витрат, Д.Є.

  13956,00

  35480,00

  21524,00

  Поріг рентабельності, грн

  15919,88

  40414,35

  24494,47

  Запас фінансової міцності, Д.Є.

  153778,11

  148472,85

  -5305,26

  Запас фінансової міцності,%

  90,62

  78,60

  -12,01

  Запас фінансової міцності в звітному періоді зменшився на 12,01% в порівнянні з минулим періодом, це означає, що на 12,01% може бути збільшена виручка, щоб прибуток не був негативною. Запас фінансової міцності в грошовому еквіваленті збільшився на 54559,87 Д.Є. Величина змінних витрат збільшилася в звітному році на 2128 д.е.по порівнянні з минулим роком за рахунок збільшення випуску продукції, впровадження нового більш економного обладнання. Величина постійних витрат збільшилася в звітному році в порівнянні з минулим на 21524 Д.Є. Частка маржинального прибутку у виручці залишилася незмінною. Поріг рентабельності збільшився до 22196,97.

  5.4. Структурно-динамічний аналіз показників прибутку

  Особливу увагу при аналізі приділяється зміні структури і динаміки показників прибутку. На основі розрахунків робляться висновки. Всі дані подаються в у формі табл. 24.

  Аналіз показників прибутку

  Таблиця 24

  показник

  минулий період

  Звітний період

  Зміна структури,%

  Д.Є.

  %

  Д.Є.

  %

  Виручка від продажу товарів, продукції (робіт, послуг)

  169697,99

  100,00

  188887,20

  100,00

  0,00

  Собівартість проданих товарів, продукції (робіт, послуг)

  20934,00

  12,34

  35480,00

  18,78

  6,45

  Валовий прибуток

  148763,99

  87,66

  153407,20

  81,22

  -6,45

  Комерційні витрати

  12211,50

  7,20

  13127,60

  6,95

  -0,25

  Управлінські витрати

  1744,50

  1,03

  22352,40

  11,83

  10,81

  Прибуток (збиток) від продажу

  134807,99

  79,44

  117927,20

  62,43

  -17,01

  Прибуток (збиток) до оподаткування

  134807,99

  79,44

  117927,20

  62,43

  -17,01

  Поточний податок на прибуток

  32353,92

  19,07

  28302,53

  14,98

  -4,08

  Чистий нерозподілений прибуток (збиток)

  102454,07

  60,37

  89624,67

  47,45

  -12,93

  Резервами підвищення ефективності є зниження частки собівартості проданих товарів, продукції (робіт, послуг) і комерційних витрат

  6. Аналіз фінансового стану підприємства

  Під фінансовим станом розуміється здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Воно характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільним їх розміщенням і ефективним використанням, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.

  Фінансовий стан підприємства (ФСП) може бути стійким, нестійким і кризовим. Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його хорошому (стійкому) фінансовий стан.

  Щоб розвиватися в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства підприємства, потрібно знати, як керувати фінансами, якою повинна бути структура капіталу по складу і джерелам освіти, яку частку повинні займати власні кошти, а яку - позикові. Слід знати і такі поняття ринкової економіки, як фінансова стійкість, платоспроможність, ділова активність, рентабельність і ін.

  Основними завданнями аналізу фінансового стану підприємства є:

  1.На основі вивчення взаємозв'язку між різними показниками виробничої, комерційної та фінансової діяльності дати оцінку виконання плану по надходженню фінансових ресурсів і їх використанню з позиції поліпшення фінансового стану підприємства.

  2. Прогнозувати можливі фінансові результати, виходячи з реальних умов господарської діяльності, наявності власних і позикових ресурсів і розроблених моделей фінансового стану при різноманітних варіантах використання ресурсів.

  3. Своєчасно виявляти і усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності

  6.1. Аналіз структури активу і пасиву балансу

  Аналіз фінансового стану починається із загальної оцінки структури коштів господарюючого об'єкта і джерел їх формування, зміни її на кінець року в порівнянні з початком за даними балансу. Використовуються горизонтальний і вертикальний методи економічного аналізу. Всі дані подаються у формі табл. 25-26. На основі цих даних робляться висновки про частку кожної статті активу і пасиву балансу і про зміни структурного складу.

  Аналіз структури активу балансу

  Таблиця 25

  статті активу

  На початок періоду

  На кінець періоду

  зміна

  Д.Є.

  %

  Д.Є.

  %

  Абс.

  Від.,%

  Стор., %

  1. Необоротні активи

  66000,00

  44,00

  130000,00

  50,00

  64000,00

  96,97

  6,00

  2. Оборотні активи

  84000,00

  56,00

  130000,00

  50,00

  46000,00

  54,76

  -6,00

  2.1. запаси

  42000,00

  28,00

  78000,00

  30,00

  36000,00

  85,71

  2,00

  2.2 Дебіторська заборгованість

  18000,00

  12,00

  18200,00

  7,00

  200,00

  1,11

  -5,00

  2.3. Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення

  24000,00

  16,00

  33800,00

  13,00

  9800,00

  40,83

  -3,00

  РАЗОМ

  150000,00

  100,00

  260000,00

  100,00

  110000,00

  73,33

  0,00

  Аналіз структури пасиву балансу

  Таблиця 26

  статті пасиву

  На початок періоду

  На кінець періоду

  зміна

  Д.Є.

  %

  Д.Є.

  %

  Абс.

  Від.,%

  Стор., %

  1. Власний капітал

  90000,00

  60,00

  130000,00

  50,00

  40000,00

  44,44

  -10,00

  2. Позиковий капітал

  150000,00

  100,00

  130000,00

  50,00

  -20000,00

  -13,33

  -50,00

  2.1. Довгострокові зобов'язання

  69000,00

  46,00

  26000,00

  10,00

  -43000,00

  -62,32

  -36,00

  2.2 Короткострокові зобов'язання

  81000,00

  54,00

  104000,00

  40,00

  23000,00

  28,40

  -14,00

  в т.ч. Кредиторська заборгованість

  12000,00

  8,00

  20800,00

  8,00

  8800,00

  73,33

  0,00

  РАЗОМ

  150000,00

  100,00

  260000,00

  100,00

  110000,00

  73,33

  0,00

  Зроблено аналіз активу балансу: необоротні активи зменшилися на 96,97%, оборотні активи - на 50%. На зниження оборотних активів вплинули дебіторська заборгованість, грошові кошти та короткострокові фінансові вкладення. Структура необоротних активів збільшилася на 6%, оборотні активи уменьшелісь на 6%, на це вплинули дебіторська заборгованість, грошові кошти та короткострокові фінансові вкладення.

  Так само проведено аналіз пасиву балансу власний капітал збільшився на 40000 Д.Є., позиковий капітал зменшився на 20000д.е. На зменшення позикового капіталу вплинули довгострокові зобов'язання і кредиторська заборгованість. Структура власного капіталу зменшилася на 10%, а позикового капіталу - на 50%, на це вплинули довгострокові зобов'язання і кредиторська заборгованість.

  6.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності

  Ліквідність активів являє собою їх можливість за певних обставин звернутися в грошову форму для відшкодування зобов'язань.

  Ліквідність підприємства - це здатність підприємства погашати свої зобов'язання, строки яких настануть в поточному періоді.

  Платоспроможність підприємства - це здатність підприємства погашати зобов'язання, строки яких вже настали.

  Показники ліквідності та фінансової стійкості взаємодоповнюють один одного і в сукупності дають уявлення про благополуччя фінансового стану підприємства: якщо у підприємства виявляються погані показники ліквідності, але фінансова стійкість їм не втрачена, то у підприємства є шанси вийти зі скрутного становища. Але якщо незадовільні і показники ліквідності і показники фінансової стійкості, то таке підприємство - ймовірний кандидат в банкрути.

  Всі розрахунки представлені в табл. 27.

  Аналіз показників ліквідності підприємства

  Таблиця 27

  показник

  норма

  На початок періоду

  На кінець періоду

  відхилення

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  0,2-0,3

  0,30

  0,33

  0,03

  Коефіцієнт термінової ліквідності

  0,5-1,0

  0,52

  0,50

  -0,02

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  1,0-2,0

  1,04

  1,25

  0,21

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається відношенням коштів і короткострокових фінансових вкладень до величини короткострокових зобов'язань. Його рівень показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена негайно.

  Тенденція збільшення показника свідчить про те, що грошові кошти раціонально використовуються в діяльності підприємства.

  Коефіцієнт термінової ліквідності - це відношення грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень і дебіторської заборгованості, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати, до величини короткострокових зобов'язань.

  Коефіцієнт термінової ліквідності в межах норми і на кінець періоду склав 0,50, це свідчить про те, що для погашення короткострокових боргів ліквідних активів достатньо.

  Коефіцієнт поточної ліквідності - це відношення оборотних (поточних) активів до величини короткострокових зобов'язань. Характеризує загальну забезпеченість підприємства оборотними активами.

  До кінця періоду коефіцієнт поточної ліквідності збільшився 0,21 і склав 1,25 це свідчить про те, що підприємство здатне за рахунок оборотних активів погашати короткострокові зобов'язання.

  6.3. Аналіз фінансової стійкості

  Фінансова стійкість - це здатність підприємства функціонувати і розвиватися, зберігати таке співвідношення частин активу і пасиву балансу, яке гарантує його постійну платоспроможність та інвестиційну привабливість у межах допустимого рівня ризику.
  В умовах ринку одне з головних значень для характеристики фінансового становища підприємства має його фінансова стійкість. Оцінка фінансової стійкості підприємства проводиться всіма зовнішніми і внутрішніми користувачами бухгалтерської звітності.

  Основні показники наведені в табл. 28.

  Аналіз показників фінансової стійкості

  Таблиця 28

  показник

  норма

  На початок періоду

  На кінець періоду

  відхилення

  Коефіцієнт фінансової незалежності

  0,60

  0,60

  0,50

  -0,17

  Коефіцієнт фінансової залежності

  0,40

  1

  0,50

  -0,50

  Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів

  0,70

  1,67

  1,00

  -0,40

  Коефіцієнт маневреності власних коштів

  0,30

  0,03

  0,20

  5,00

  Коефіцієнт забезпеченості оборотних власними коштами

  0,10

  0,04

  0,20

  4,60

  Коефіцієнт забезпеченості запасів

  0,60

  0,57

  0,00

  -1,00

  Коефіцієнт фінансової незалежності - характеризує частку власного капіталу в балансі підприємства.

  Коефіцієнт фінансової незалежності на кінець періоду зменшився на 0,17 за рахунок зменшення власного капіталу.

  Коефіцієнт фінансової залежності - характеризує частку позикового капіталу в балансі підприємства.

  Коефіцієнт фінансової залежності на кінець періоду збільшився на 0,50 за рахунок збільшення дебіторських зобов'язань та кредиторської заборгованості.

  Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів - дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості. Вказує, скільки позикових коштів організація залучила на один рубль вкладених в активи власних коштів.

  На початок періоду припадає 1руб.76коп. позикових коштів вкладених в активи на 1 руб. власних, до кінця періоду припадає 1грн. позикових коштів вкладених в активи на 1грн. власних коштів. Тенденція збільшення позикових коштів може в майбутньому підсилити залежність підприємства від залучених коштів.

  Коефіцієнт маневреності власних коштів - характеризує яка частка власного капіталу використовується в поточній діяльності.

  Коефіцієнт маневреності показує частку власних мобільних (оборотних) коштів підприємства, що знаходяться в ліквідних формах, які дозволяють оперативно реагувати на зміну у фінансовому становищі і в майні підприємства. Нормативне рекомендоване значення цього показника одно 0,3 або 30%.

  Коефіцієнт маневреності власних коштів на кінець періоду збільшився на 5 і склав 0,20. Збільшення показника є позитивним моментом.

  Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними коштами показує, яка частина оборотних активів фінансується за рахунок власних оборотних коштів.

  Для даного показника встановлено критерій. Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів повинен бути більше або дорівнює величині 0,1. Якщо на кінець періоду коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними оборотними засобами має значення менше величини 0,1, то структура балансу підприємства вважається незадовільною, а саме підприємство неплатоспроможним.

  Для аналізованого підприємства показник вище норми, таким чином, підприємство досить забезпечено власними оборотними активами і в разі необхідності може розплачуватися з кредиторами.

  Коефіцієнт забезпеченості запасів показує яка частка запасів сформовано за рахунок власних оборотних коштів.

  На кінець періоду для аналізованого підприємства коефіцієнт збільшився на 0,57 і склав 0 таким чином, запасів на крнец періоду не сформовано.

  7. Аналіз ділової активності

  Аналіз ділової активності - це оцінка ефективності використання фінансових ресурсів, яка проводиться за допомогою коефіцієнтів рентабельності і оборотності.

  Всі розрахунки представлені в табл. 29.

  Аналіз показників ділової активності підприємства

  Таблиця 29

  показник

  минулий період

  Звітний період

  відхилення

  Рентабельність капіталу,%

  5,51

  1,94

  -3,57

  Рентабельність власного капіталу,%

  9,18

  3,88

  -5,31

  Коефіцієнт оборотності капіталу, коеф.

  1,13

  0,73

  -0,40

  Коефіцієнт оборотності власного капіталу, коеф.

  1,89

  1,45

  -0,43

  Час оборотності капіталу, дні

  318,21

  495,53

  177,32

  Час оборотності власного капіталу, дні

  190,93

  247,77

  56,84

  Рентабельність капіталу - показує ефективність використання всього майна підприємства. Зниження показника свідчить про те, що попит на продукцію падає.

  Рентабельність капіталу знизилася на 3,57%, це означає, що підприємство не отримує прибуток з кожної гривні, вкладеної в майно (активи).

  Рентабельність власного капіталу - показує ефективність використання власного капіталу.

  Рентабельність власного капіталу знизилася на 5,31%, це означає, що підприємство не ефективно використовує власні кошти.

  Коефіцієнт оборотності капіталу знизився на 0,40 і коефіцієнт оборотності власного капіталу знизився на 0,43. За рахунок зниження оборотності капіталу відбувається зниження суми прибутку.

  Час оборотності капіталу і час оборотності власного капіталу збільшилися, це веде до погіршення фінансових результатів.

  Таблиця показників фінансово-господарської діяльності підприємства

  Таблиця 30

  показник

  Од. вим.

  минулий період

  Звітний період

  відхилення

  Абс.

  Від.,%

  обсяг продукції

  - в діючих цінах

  -

  -

  -

  -

  - в порівнянних цінах

  Д.Є.

  36092,50

  40518,40

  4425,90

  12,26

  Собівартість продукції

  Д.Є.

  34890,00

  35480,00

  590,00

  1,69

  чисельність працюючих

  чол.

  300,00

  278,00

  -22,00

  -7,33

  - чисельність робітників

  чол.

  412,00

  381,00

  -31,00

  -7,52

  Середня заробітна плата

  Д.Є.

  11862,60

  11708,40

  -154,20

  -1,30

  Середньорічне виробництво

  Д.Є.

  76,27

  77,60

  1,33

  1,74

  Основні виробничі фонди

  Д.Є.

  153,86

  143,52

  -10,35

  -6,73

  - в тому числі активна частина

  -

  -

  -

  -

  -

  фондовіддача

  ВО / д.е.

  234,57

  282,33

  47,75

  20,36

  Фондовіддача активної частини

  -

  -

  -

  -

  -

  Величина матеріальних витрат

  Д.Є.

  10467,00

  14192,00

  3725,00

  35,59

  матеріаломісткість продукції

  ВО / д.е.

  0,29

  0,35

  0,06

  20,78

  Витрати на 1 руб. товарної продукції

  Д.Є.

  1,03

  1,14

  0,11

  10,40

  Прибуток від продажів

  Д.Є.

  134807,99

  117927,20

  -16880,79

  -12,52

  Чистий прибуток

  Д.Є.

  102454,07

  89624,67

  -12829,40

  -12,52

  рентабельність продукції

  %

  3,74

  2,91

  -0,82

  -22,08

  Коеф. абсолютної ліквідності

  коеф.

  0,30

  0,33

  0,03

  9,69

  Коеф.термінової ліквідності

  коеф.

  0,52

  0,50

  -0,02

  -3,57

  Коеф. поточної ліквідності

  коеф.

  1,04

  1,25

  0,21

  20,54

  Коеф. обеспеч. соб. засобами

  коеф.

  0,60

  0,50

  -0,10

  -16,67

  Коеф. маневреності

  коеф.

  0,03

  0,20

  0,17

  500,00

  Коеф. відповід. позику. і власної. коштів

  коеф.

  1,67

  1,00

  -0,67

  -40,00

  Коеф. обор. капіталу

  коеф.

  1,13

  1,45

  0,32

  28,43

  Коеф. обор. собств. капіталу

  коеф.

  1,89

  1,45

  -0,43

  -22,94

  Рентабельність власної. капіталу

  %

  9,18

  3,88

  -5,31

  -57,79

  рентабельність капіталу

  %

  5,51

  1,94

  -3,57

  -64,82

  висновок

  Обсяг товарної продукції в звітному році збільшився на 73,48% і склав 4425,90 Д.Є. за рахунок збільшення випуску продукції всіх виробів в порівнянні з минулим роком, отже продукція потрібна попитом на ринку, що є позитивним фактом для збільшення виробництва продукції на підприємстві. Для забезпечення більш повного задоволення потреб населення необхідно, щоб підприємство виконувало план не лише по загальному обсягу продукції, але і за асортиментом. Але за фактом підприємство недовиконали план по асортименту продукції на 6,11%. У звітному періоді відбулася зміна структури товарної продукції, для третього виду вироби відбулося зниження на 7,01%, а для решти збільшення на 7,01%. У звітному році план товарної продукції у вартісному вираженні недовиконано на 5,18%, за рахунок зміни структури товарної продукції. На виконання плану за обсягом виробництва продукції вплинуло два фактори:

  1. відхилення продукції за рахунок зміни обсягу виробництва і склало 2236,84д.е .;

  2. відхилення продукції за рахунок зміни ціни і склало 397,70 Д.Є.

  Протягом 6 місяців підприємство недовиконали план і вважається не ритмічним, тому що коефіцієнт ритмічності становить 89,71%.

  У звітному році чисельність працюючих зменшилася в порівнянні з минулим роком на 31 особи. Це пов'язано з комплексною механізацією і автоматизацією виробничих процесів, впровадження нової більш продуктивної техніки, удосконалення технології і організації виробництва. Також спостерігається динаміка збільшення плинності кадрів за рахунок зростання прийому та звільнення працюючих. В ході аналізу виявилося, що явочний фонд робочого часу на одного робітника в порівнянні з минулим роком зменшився на 11,8%, на це вплинуло збільшення тривалості основних і додаткових відпусток, збільшення кількості прогулів і відпусток по навчанню. Резервами збільшення обсягу виробництва продукції є годинна вироблення одного робітника і скорочення чисельності робітників, кількості робочих днів відпрацьованих одним робочим, середньої тривалості зміни. Середньогодинна виробіток одного робітника знизилася на 0,1 за рахунок зміни питомої ваги робітників у загальній чисельності працюючих, кількості робочих днів відпрацьованих одним робочим, середньої тривалості робочої зміни.

  Поточні витрати знизилися по відношенню до планових на 93,92% або на 547935д.е .. Загальна зміна витрат відбулося за рахунок підвищення ціни і зміна собівартості продукції. У звітному році відбулися структурні зміни за елементами і видами витрат. Скоротилося заробітної плати на 6,30%, амортизації на 11,45% і інших витрат на 46,37% і збільшення статті матеріальні витрати на 28,72%.

  У звітному періоді в порівнянні з минулим періодом підприємство більш ефективно використовує трудові та матеріальні ресурси і менш ефективно основні виробничі фонди.

  Прибуток від реалізації продукції знизилася на 0,06% і склала 39916,40 Д.Є. за рахунок зниження обсягу реалізації продукції 1, 3, 4 і збільшення витрат 2, 3, 4 види продукції. Запас фінансової міцності в звітному періоді збільшився на 3,76% в порівнянні з минулим періодом, це означає, що на 3,76% може бути зменшена виручка, щоб прибуток не був негативною. Запас фінансової міцності в грошовому еквіваленті збільшився на 45375,48 Д.Є. Величина змінних витрат зменшилася у звітному році на 1271,00 Д.Є. в порівнянні з минулим роком за рахунок збільшення випуску продукції, впровадження нового більш економного обладнання. Величина постійних витрат збільшилася в звітному році в порівнянні з минулим на 30083,95 Д.Є. Частка маржинального прибутку у виручці збільшилася на 0,01 і склала 0,953. Поріг рентабельності збільшився на 31371,06 і ​​склав 57274,17 Д.Є.

  Зроблено аналіз активу балансу, необоротні активи зменшилися на 96,97%, оборотні активи збільшилися на 54,76%. На збільшення оборотних активів вплинули дебіторська заборгованість, грошові кошти та короткострокові фінансові вкладення. Структура необоротних активів збільшилися на 6%, оборотні активи зменшилася на 6%, на це вплинули дебіторська заборгованість, грошові кошти та короткострокові фінансові вкладення. Так само проведено аналіз пасиву балансу, власний капітал збільшився на 40000 Д.Є., позиковий капітал зменшився на 20000д.е. На збільшення позикового капіталу вплинули довгострокові зобов'язання і кредиторська заборгованість. Структура власного капіталу зменшилася на 10%, а позикового капіталу - на 50%, на це вплинули довгострокові зобов'язання і кредиторська заборгованість.

  Коефіцієнт фінансової незалежності на кінець періоду зменшився на 0,17 за рахунок зменшення позикового капіталу і збільшення власного. Коефіцієнт фінансової залежності зменшився на 0,50 за рахунок збільшення довгострокових зобов'язань і кредиторської заборгованості. Коефіцієнт маневреності власних коштів на кінець періоду збільшився на 5 і склав 0,20, це є позитивним моментом. Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними коштами на кінець періоду склав 0,20і збільшився на 4,60 в порівнянні з минулим роком, це свідчить про те, що підприємство досить забезпечено власними оборотними активами і в разі необхідності може розплачуватися з кредиторами. На кінець періоду коефіцієнт забезпеченості запасів знизився на 1 і склав 0, таким чином, запасів не сформовано.

  Рентабельність капіталу знизилася на 13,05%, це означає, що підприємство не отримує прибуток з кожної гривні, вкладеної в майно (активи) і попит на продукцію підприємства знижується. Рентабельність власного капіталу знизилася на 16,63%, це свідчить про те, що підприємство не ефективно використовує власні кошти. За рахунок прискорення оборотності капіталу відбувається збільшення суми прибутку. Час оборотності капіталу і час оборотності власного капіталу зменшилася і це веде до погіршення фінансових результатів.

  бібліографічний список

  Економіка підприємства / За ред. Семенова В.М. М .: ИНФРА-М 1996. 383 с.

  Економіка і статистика фірм / Под ред. Ильенковой С.Д. М .: «Фінанси і статистика», 2002. 288 с.

  Грузинів В.П., Грибов В.Д. Економіка підприємства. М .: Видавництво «МІК», 1996. 128 с.

  Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. М .: ИНФРА-М, 2003. 400 с.

  Петрова В.І. Аналіз господарської діяльності машинобудівного підприємства. М .: Машинобудування, 1988. 272 ​​с .: іл.

  Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. М .: Фінанси і статистика, 1996. 288 с .: іл.

  Ковальов В.В. Фінасовий аналіз: Управління капіталом. вибір інвестицій

  > 0,00

  1,00

  1,00

  381,00

  12.простоі

  0,00

  1,00

  1,00

  381,00

  13.массовие невиходи на роботу

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  14.явочний фонд робочого часу, дні

  212,50

  200,70

  -11,80

  -4495,80

  15.Номінальная тривалість робочого дня, год

  8,00

  8,00

  0,00

  0,00

  16.Бюджет робочого часу, ч

  1700,00

  1605,60

  -94,40

  -35966,40

  17.Внутрісменние простої (запізнення), ч

  0,00

  30,00

  30,00

  11430,00

  18.Сокращенние робочі дні

  6,00

  35,00

  29,00

  11049,00

  19.Полезний фонд робочого часу, ч

  1694,00

  1540,60

  -153,40

  -58445,40

  20.Средняя тривалість робочого дня, год

  7,97

  7,68

  -0,30

  -112,64

  В ході аналізу виявилося, що явочний фонд робочого часу на одного робітника в порівнянні з минулим роком зменшився на 11,8%, на це вплинуло збільшення тривалості основних і додаткових відпусток, збільшення кількості прогулів і відпусток по навчанню.

  Аналіз впливу використання робочого часу на обсяг виробництва продукції здійснюється за наступною формулою:

  ТП = Ч Д Вч,

  де ТП - обсяг виробленої продукції, тис. руб .;

  Ч - чисельність робітників, чол .;

  Д - число робочих днів, відпрацьованих одним робочим за період;

  - середня тривалість зміни, ч;

  Вч - годинна вироблення одного робочого, т / год.

  Аналіз впливу використання робочого часу на обсяг виробництва продукції виконується в формі табл. 12.

  Аналіз впливу робочого часу на обсяг виробництва

  Таблиця 12

  показники

  план

  факт

  відхилення

  Вплив на зміну обсягу виробництва, Д.Є.

  Обсяг продукції, Д.Є.

  43152,94

  40518,40

  -2634,54

  4519,85

  Чисельність робітників, чол.

  412,00

  381,00

  -31,00

  -3,25

  Кількість робочих днів, відпрацьованих одним робочим

  212,50

  200,70

  -11,80

  -2,22

  Середня тривалість зміни, ч.

  7,97

  7,68

  -0,30

  -1,40

  Годинна вироблення одного робочого, Д.Є.

  0,06

  0,07

  0,01

  4,23

  Резервами збільшення обсягу виробництва продукції є годинна вироблення одного робітника і скорочення чисельності робітників, кількості робочих днів відпрацьованих одним робочим, середньої тривалості зміни.

  2.4 Аналіз продуктивності праці

  До узагальнюючих показників відносяться середньорічна, середньоденна і середньогодинна вироблення продукції одним робочим, а також середньорічне вироблення продукції на одного працюючого у вартісному вираженні.

  При аналізі продуктивності праці зіставляються темпи зростання продуктивності праці одного робітника і працюючого. При цьому перші повинні випереджати другі, так як повинна мати місце позитивна тенденція збільшення питомої ваги робітників.

  Аналіз впливу факторів на виконання плану по продуктивності праці виконується в формі табл. 13.

  Таблиця 13

  Аналіз впливу факторів на виконання плану по продуктивності праці

  показники

  план

  факт

  відхилення

  Вплив на виконання плану по продуктивності праці.

  1

  2

  3

  4

  5

  Середньорічне виробництво:

  76,27

  77,60

  1,33

  -

  - на одного працюючого, грн

  104,74

  106,35

  1,61

  -

  - на одного робітника, Д.Є.

  76,27

  77,60

  1,33

  -

  Питома вага робітників у загальній чисельності працюючих, коеф.

  0,73

  0,73

  0,00

  0,16

  Кількість робочих днів, відпрацьованих одним робочим

  212,50

  200,70

  -11,80

  -4,24

  Середня тривалість робочої зміни, ч.

  7,97

  7,68

  -0,30

  -2,68

  Середньогодинна виробіток одного робітника, Д.Є.

  0,06

  0,07

  0,01

  8,09

  Середньогодинна виробіток одного робітника збільшилася на 0,01 за рахунок зміни кількості робочих днів відпрацьованих одним робочим (-11,80); середньої тривалості робочої зміни (-0,30).

  3. Аналіз собівартості продукції

  Собівартість продукції - це поточні витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції, виражені в грошовій формі.У собівартості знаходить відображення вартість споживаних у процесі виробництва засобів і предметів праці, вартість живої праці, вартість покупних виробів і напівфабрикатів, виробничі послуги сторонніх організацій. Повна собівартість продукції відображає сукупні витрати виробничих ресурсів, питома собівартість (витрати на 1 карбованець товарної продукції) - ефективність використання ресурсів. Собівартість - це основний ціноутворюючий і прібилеобразующій фактор, тому аналіз собівартості дозволяє, з одного боку, дати узагальнюючу оцінку ефективності використання ресурсів, з іншого боку - визначити резерви збільшення прибутку і зниження ціни одиниці продукції.

  Найважливіша роль в забезпеченні оптимального рівня собівартості належить аналізу, головна мета якого:

  1) виявлення можливостей більш раціонального використання виробничих ресурсів,

  2) зниження витрат на виробництво, реалізацію продукції і забезпечення зростання прибутку.

  Аналіз собівартості є найважливішим інструментом управління витратами.

  3.1. Аналіз виконання плану собівартості продукції

  Всі розрахунки повинні бути представлені за формою табл. 14.

  Оцінка виконання плану собівартості продукції

  Вид продукції

  Фактичне виробництво, шт.

  За планом

  По факту

  Виконання плану

  Собівартість 1 шт., Грн

  Всього за планом фактичний випуск, Д.Є.

  Собівартість 1 шт., Грн

  Всього фактичний випуск, Д.Є.

  Абсолютна, Д.Є.

  Відносне,%

  1

  210

  75,00

  15750,00

  70,00

  14700,00

  -1050,00

  -6,67

  2

  30

  13,00

  390,00

  16,00

  480,00

  90,00

  23,08

  3

  15

  450,00

  6750,00

  500,00

  7500,00

  750,00

  11,11

  4

  800

  15,00

  12000,00

  16,00

  12800,00

  800,00

  6,67

  РАЗОМ

  1055

  553,00

  34890,00

  602,00

  35480,00

  590,00

  1,69

  Результати таблиці показують, що за фактом собівартість продукції вище запланованої на 590 Д.Є. або на 1,69%. Таким чином, поточні витрати зросли по відношенню до планованим.

  3.2. Аналіз витрат на карбованець товарної продукції

  На зміну витрат на 1 руб. товарної продукції впливають структура продукції, що випускається, ціна реалізації, рівень собівартості продукції.

  Зміна витрат визначається за формулою:

  З = Сс / c + С + C ц,

  Сс / c - зміна витрат за рахунок зміни собівартості продукції:

  ,

  де Сф - фактична собівартість одиниці виробу, грн .;

  Спл - собівартість одиниці виробу за планом, ВО .;

  Ц ф - фактична ціна одиниці продукції, грн,

  Цпл-ціна одиниці продукції за планом, Д.Є.,

  V ф - фактичний обсяг виробництва продукції в натуральному
  вираженні, шт.,

  V пл-об'єм виробництва продукції в натуральному вираженні за планом, шт.

  Зміна витрат в результаті зміни структури визначається за формулою:

  С,

  Зміна витрат в результаті зміни цін визначається за формулою:

  ,

  У табл. 15 представлені дані для аналізу витрат на 1 руб. товарної продукції.

  Розрахунки для аналізу витрат на 1 руб. товарної продукції

  Таблиця 15

  види продукції

  Спл * Vпл

  Сф * Vф

  Цпл * Vпл

  Цф * Vф

  Спл * Vф

  Цпл * Vф

  1

  18000,00

  14700,00

  20880,00

  16464,00

  15750,00

  18270,00

  2

  481,00

  480,00

  596,44

  590,40

  390,00

  483,60

  3

  4950,00

  7500,00

  5692,50

  9000,00

  6750,00

  7762,50

  4

  13320,00

  12800,00

  15984,00

  14464,00

  12000,00

  14400,00

  РАЗОМ

  36751,00

  35480,00

  43152,94

  40518,40

  34890,00

  40916,10

  Проведемо аналіз зміни витрат:

  1. Зміна витрат за рахунок зміни собівартості продукції складе -3,3%

  Сс / с = (35480 / 40916,10) - (34890 / 40916,10) = -0,033

  2. Зміна витрат в результаті зміни структури продукції становить -0,1%

  Сстр. = (34890 / 40916,10) - (36751 / 43152,94) = -0,001

  3. Зміна витрат в результаті зміни ціни становить 0,9%

  СЦ = (35480 / 40518,40) - (35480 / 40916,10) = 0,009

  Знайдемо загальну зміну витрат. воно склало

  С = 0,009-0,001-0,033 = -0,025

  Таким чином, загальна зміна витрат відбулося за рахунок скорочення ціни і зміна собівартості продукції.

  3.3. Аналіз собівартості продукції за елементами витрат

  Проводиться аналіз виконання плану і динаміки за основними елементами витрат. Всі розрахунки повинні бути представлені за формою табл. 16.

  Аналіз виконання плану собівартості продукції

  Таблиця 16

  елемент витрат

  план

  факт

  відхилення

  Абсолютна, д.е.

  Відносне,%

  Матеріальні витрати, Д.Є.

  10467,00

  14192,00

  3725,00

  35,59

  Заробітна плата, Д.Є.

  11862,60

  11708,40

  -154,20

  -1,30

  Відрахування на соц. Потреби, Д.Є.

  3202,90

  3161,27

  -41,63

  -1,30

  Амортизація, Д.Є.

  3077,30

  2870,33

  -206,97

  -6,73

  Інші витрати, Д.Є.

  6280,20

  3548,00

  -2732,20

  -43,50

  Повна собівартість продукції, Д.Є.

  34890,00

  35480,00

  590,00

  1,69

  В результаті проведеного аналізу можна зробити наступні висновки: відносне відхилення по собівартості склало 1,69%. За елементами витрат відбулися наступні зміни: відносне відхилення з матеріальних витрат у порівнянні з плановими показниками збільшилася на 35,59% і склало 14192 Д.Є. Максимальне відхилення в порівнянні з плановим відбулося в частині інших витрат (-43,5%). Мінімальне відхилення в порівнянні з плановим відбулося в частині заробітної плати і відрахувань на соц. потреби (-1,3%).

  Проведемо аналіз структури за елементами витрат. Всі розрахунки представлені в табл. 17.

  Аналіз структури собівартості продукції

  Таблиця 17

  елемент витрати

  минулий період

  Звітний період

  Відхилення структури,%

  Д.Є.

  Стор. %

  Д.Є.

  Стор. %

  Матеріальні витрати, Д.Є.

  10467,00

  30,00

  14192,00

  40,00

  10,00

  Заробітна плата, Д.Є.

  11862,60

  34,00

  11708,40

  33,00

  -1,00

  Відрахування на соц. потреби, Д.Є.

  3202,90

  9,18

  3161,27

  8,91

  -0,27

  Амортизація, Д.Є.

  3077,30

  8,82

  2870,33

  8,09

  -0,73

  Інші витрати, Д.Є.

  6280,20

  18,00

  3548,00

  10,00

  -8,00

  Повна собівартість продукції, Д.Є.

  34890,00

  100,00

  35480,00

  100,00

  0,00

  Таким чином, в звітному році відбулися структурні зміни за елементами і видами витрат. У звітному періоді відбулося збільшення матеріальних витрат на 10% за рахунок зниження по відношенню до минулого періоду за всіма іншими показниками: заробітної плати на 1%, відрахувань на соц. потреби на 0,27%, амортизації на 0,73% і інших витрат (8%). Збільшення статті заробітна плата на 4% відбулося за рахунок зниження робочих.

  4. Комплексна оцінка інтенсифікації виробництва

  Теоретичний аналіз проблем інтенсифікації для бухгалтера-аналітика потрібно розширити вирішенням конкретних проблем економічного аналізу: обліком і оцінкою інтенсивності, кількісними методами визначення впливу факторів інтенсифікації на результати виробництва, побудовою узагальнюючого (інтегрального) показника всебічної інтенсифікації виробництва.

  Кількісне співвідношення екстенсивності та інтенсивності розвитку виражається в показниках використання виробничих і фінансових ресурсів. Показниками екстенсивності розвитку є кількісні показники використання ресурсів: чисельність працюючих, величина витрачених предметів праці, величина амортизації, обсяг основних виробничих фондів і авансованих оборотних коштів. Показники інтенсивності розвитку - якісні показники використання ресурсів, тобто продуктивність праці (або трудомісткість), матеріаловіддача (або матеріаломісткість), фондовіддача (або фондомісткість), кількість оборотів оборотних коштів.

  Теоретично ясно, що в цілому динаміка техніко-організаційного рівня виробництва виявляється в показниках інтенсифікації використання виробничих і фінансових ресурсів. Значить, вдосконалення управління всіма факторами інтенсифікації повинно відбиватися в динаміці продуктивності праці, матеріаловіддачі, фондовіддачі основних виробничих фондів і оборотності оборотних коштів. За динамікою цих показників можна характеризувати ефективність впроваджуваної реформи управління, заснованої на ринкових відносинах.

  Методика аналізу інтенсифікації виробництва включає систему розрахунків. Зробимо ці розрахунки на прикладі підприємства за два роки. Вихідні дані і сам розрахунок показників інтенсифікації використання ресурсів подаються у формі табл. 18, а зведений аналіз показників інтенсифікації виробництва - у формі табл. 19.

  Розрахунок 1. Динаміка якісних показників використання ресурсів.

  Розрахунок 2. Співвідношення приросту ресурсів в розрахунку на 1% приросту обсягу виробництва.

  Розрахунок 3. Частка впливу інтенсивності на приріст обсягу виробництва продукції.

  Розрахунок 4. Комплексна оцінка інтенсифікації виробництва (за всіма видами ресурсів).

  Розрахунок 5. Розрахунок відносної економії (перевитрати) ресурсів підприємства.

  В аналізі господарської діяльності для кількісної оцінки ролі окремих факторів офіційно використовується індексний метод. Вплив кількісного фактора визначається діленням темпу приросту ресурсу на темп приросту результативного показника і множенням на 100%. Для визначення частки впливу якісного фактора отриманий результат віднімається з 100%.

  Вихідні дані для розрахунку

  Таблиця 18

  показники

  минулий період

  Звітний період

  відхилення

  Абсолютна, Д.Є.

  Відносне,%

  Обсяг продукції в порівнянних цінах, Д.Є.

  36092,50

  40518,40

  4425,90

  12,26

  Виробничий персонал

  - чисельність, чол.

  412,00

  381,00

  -31,00

  -7,52

  - оплата праці з нарахуваннями, Д.Є.

  11862,60

  11708,40

  -154,20

  -1,30

  Матеріальні витрати, Д.Є.

  10467,00

  14192,00

  3725,00

  35,59

  основні виробничі фонди, Д.Є.

  153,86

  143,52

  -10,35

  -6,73

  Продуктивність праці, грн

  87,60

  106,35

  18,74

  21,40

  Зарплатоотдача, ВО / д.е.

  3,04

  3,46

  0,42

  13,74

  Матеріаловіддача, ВО / д.е.

  3,45

  2,86

  -0,59

  -17,20

  Фондовіддача, грн / д.е.

  234,57

  282,33

  47,75

  20,36

  У звітному періоді в порівнянні з минулим періодом підприємство менш ефективно використовує трудові ресурси і більш ефективно і матеріальні ресурси і основні фонди.

  Зведений аналіз інтенсифікації

  Таблиця 19

  види ресурсів

  Приріст ресурсів на 1% приросту продукції,%

  Частка впливу на 100% приросту продукції,%

  Відносна економія (перевитрата) ресурсів підприємства

  екстенсивності

  інтенсивності

  Виробничий персонал

  - чисельність

  -0,61

  -61,36

  161,36

  -81,52

  -оплата праці з нарахуваннями

  -0,11

  -10,60

  110,60

  -1608,87

  Матеріальні витрати

  2,90

  290,21

  -190,21

  2441,47

  Основні виробничі фонди

  -0,55

  -54,85

  154,85

  -29,22

  Комплексна оцінка інтенсифікації

  0,11

  11,26

  88,74

  5862,44

  Всі ресурси 2006 року,%

  = 11862,60 + 10467 + 153,86 =

  22483,46

  Всі ресурси 2007 року,%

  = 11708,40 + 19192 + 143,52 =

  31043,92

  Темп приросту всіх ресурсів:

  = 31043,92 / 22483,46 =

  1,38

  Темп пр. ТП

  = (40518,40 / 36092,50) * 100-100 =

  12,26

  Приріст ресурсів на 1% приросту продукції

  = 1,38 / 12,26 =

  0,11

  Відносить. економія (перевитрата)

  = 31043,92-22483,46 * 1,12 =

  5862,44

  Якби в звітному періоді обсяг товарної продукції залишився на рівні минулого періоду, то за рахунок підвищення продуктивності праці можна було б скоротити 82 людини.

  5. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

  Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності. Прибуток підприємства отримують головним чином від реалізації продукції, а також від інших видів діяльності (здача в оренду основних фондів, комерційна діяльність на фондових і валютних біржах і т.д.).

  Основними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності є:

  1) систематичний контроль за виконанням планів реалізації продукції й одержанням прибутку;

  2) визначення впливу як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів на обсяг реалізації продукції і фінансові результати;

  3) виявлення резервів збільшення обсягу реалізації продукції і суми прибутку;

  4) оцінка роботи підприємства по використанню можливостей збільшення обсягу реалізації продукції, прибутку і рентабельності;

  5.1. Виконання плану по прибутку від реаліз ації продукції

  Аналіз прибутку від реалізації продукції виконується за формою табл. 20. Подібний аналіз можна виконати при зіставленні фактичних даних з даними минулого періоду.

  Аналіз прибутку від реалізації продукції

  Таблиця 20

  Вид продукції

  Повна собівартість 1 шт. продукції, Д.Є.

  Ціна 1 шт.

  Обсяг реалізованої продукції, Д.Є.

  Собівартість реалізованої продукції, Д.Є.

  Прибуток від реалізації, д.е.

  Виконання плану по прибутку,%

  план

  факт

  план

  факт

  план

  факт за плановими цінами

  факт

  план

  факт за плановими цінами

  факт

  план

  факт

  1

  75,00

  70,00

  87,00

  78,40

  20880,00

  6090,00

  16464,00

  15750,00

  18270,00

  14700,00

  5130,00

  1764,00

  34,39

  2

  13,00

  16,00

  16,12

  19,68

  596,44

  257,92

  590,40

  390,00

  483,60

  480,00

  206,44

  110,40

  53,48

  3

  450,00

  500,00

  517,50

  600,00

  5692,50

  258750,00

  9000,00

  6750,00

  7762,50

  7500,00

  -1057,50

  1500,00

  141,84

  4

  15,00

  16,00

  18,00

  18,08

  15984,00

  288,00

  14464,00

  12000,00

  14400,00

  12800,00

  3984,00

  1664,00

  41,77

  разом

  553,00

  602,00

  159,66

  179,04

  43152,94

  265385,92

  40518,40

  34890,00

  40916,10

  35480,00

  8262,94

  5038,40

  60,98

  За фактом прибуток від реалізації продукції в порівнянні з планом збільшилася на 60,98% і склала 5038,40 Д.Є. за рахунок збільшення ціни виробів (крім 1 виду, де спостерігається зниження), зниження обсягу реалізованої продукції (крім 3 види) і збільшення собівартості реалізованої продукції (крім продукції 1).

  5.2. Аналіз впливу факторів на зміну прибутку

  Для факторного аналізу прибутку від реалізації продукції в динаміці проводиться збір вихідних даних, які можуть бути представлені у формі табл. 21.

  Вихідні дані для факторного аналізу

  Таблиця 21

  показник

  минулий період

  Факт в цінах минулого року

  Звітний період

  Виручка, Д.Є.

  169697,99

  175177,48

  188887,20

  Повна собівартість, грн

  34890,00

  40916,10

  35480,00

  Прибуток (збиток) від продажів, Д.Є.

  134807,99

  134261,38

  153407,20

  Розрахунок впливу факторів на зміну величини прибутку від реалізації продукції проводиться за формулами.

  Розрахунок зміни прибутку за рахунок зміни структури реалізованої продукції (П) і зміни обсягу реалізації (П) за формулою:

  П = Пусл-Пб,

  де П б - базовий прибуток, ВО .;

  Пусл фактичний прибуток у цінах минулого періоду, Д.Є.

  Розрахунок зміни прибутку за рахунок зміни обсягу продажів (П)

  П = 665229,90-642040,96 = 23188,94 Д.Є.

  П = Пб * (Iv -1),

  де Iv - індекс, що показує у скільки разів обсяг реалізації в звітному періоді більше обсягу реалізації в базисному періоді.

  Розрахунок зміни прибутку за рахунок зміни структури реалізованої продукції (П)

  П = 642040,96 * (0,85-1) = -96306,144 Д.Є.

  П = П - П,

  П = 23188,94 +96306,144 = 119495,084д.е.

  Розрахунок зміни прибутку за рахунок зміни ціни реалізованої продукції (П)

  П = Вф-вусла,

  де вусла - виручка фактична в цінах минулого періоду, ВО .;

  ВФ - фактична виручка, Д.Є.

  Розрахунок зміни прибутку за рахунок зміни собівартості реалізованої продукції (П)

  П = 755548,80 - 700709,90 = 54838,90 Д.Є.

  П = Суслов-Сф,

  де С ум - фактична собівартість в цінах минулого періоду, ВО .;

  З ф - фактична собівартість, Д.Є.

  П = 673744,10 - 35480,00 = 638264,1 д. Е.

  Для подальшого підвищення розмірів прибутку необхідне здійснення заходів щодо поліпшення виконання плану по виробництву і реалізації продукції, щодо поліпшення використання основних фондів і предметів праці, а також заходів щодо зниження собівартості продукції.

  Оцінка структури постійних і змінних витрат

  Таблиця 22.1

  показник

  минулий період

  Звітний період

  руб.

  %

  руб.

  %

  Величина змінних витрат

  20934,00

  60,00

  23062,00

  65,00

  Величина постійних витрат, в т.ч.

  13956,00

  40,00

  35480,00

  100,00

  - комерційні витрати

  12211,50

  35,00

  13127,60

  37,00

  - Управлінські витрати

  1744,50

  5,00

  22352,40

  63,00

  Вихідні дані для факторного аналізу, Д.Є.

  Таблиця 22

  показник

  минулий період

  Факт в цінах минулого року

  Звітний період

  Виручка від продажу товарів, продукції (робіт, послуг)

  169697,99

  175177,48

  188887,20

  Собівартість проданих товарів, продукції (робіт, послуг)

  20934,00

  23062,00

  35480,00

  Комерційні витрати

  12211,50

  13127,60

  13127,60

  Управлінські витрати

  1744,50

  22352,40

  22352,40

  Прибуток (збиток) від продажу

  148763,99

  166826,62

  153407,20

  Розрахунок впливу факторів на зміну величини прибутку від реалізації продукції проводиться за формулами.

  Розрахунок темпу зростання обсягу продажів у порівнянних цінах проводиться за формулою

  Тр = * 100,

  Тр = (700709,90 / 678791,96) * 100 = 103,23 %

  Розрахунок приросту прибутку в зв'язку зі збільшенням обсягу продажів (П)

  П =,

  де Тпрв - темп приросту виручки в порівнянних цінах.

  Розрахунок зміни прибутку за рахунок зміни собівартості проданих товарів, продукції і послуг (П)

  П = (657857,96 * 11,31) / 100 = 74389,65 Д.Є.

  П = Спусл-СПФ,

  де Сп ум - фактична собівартість проданих товарів в цінах минулого періоду, ВО .;

  Сп ф - фактична собівартість проданих товарів, Д.Є.

  Розрахунок зміни прибутку за рахунок зміни комерційних витрат (П)

  П = 23062,00- 35480,00 = 124 1 8 Д.Є.

  П = КРусл-КРФ,

  де КР ум - фактичні комерційні витрати в цінах минулого періоду, ВО .;

  КР ф - фактичні комерційні витрати, Д.Є.

  Розрахунок зміни прибутку за рахунок зміни управлінських витрат (П)

  П = 13127,60- 12211,50 = 11906,10 Д.Є.

  П = УРусл-урф,

  де УР ум - фактичні управлінські витрати в цінах минулого періоду, ВО .;

  УР ф - фактичні управлінські витрати, Д.Є.

  Розрахунок зміни прибутку за рахунок зміни ціни реалізованої продукції (П)

  П = 22352,40- 22352,40 = 0д.е.

  П = Вф-вусла,

  Розрахунок зміни прибутку за рахунок зміни структури реалізованої продукції (П)

  П = Пусл-Пб * I в,

  де Iв - індекс виручки в порівнянних цінах.

  П = 737733,80- 657857,96 * 1,12 = 89460,94 Д.Є.

  5.3. Аналіз запасу фінансової міцності

  Запас фінансової міцності може бути розрахований на підставі фінансової звітності та показує на скільки Д.Є. (%) Може бути зменшена виручка, щоб прибуток був нео ...........
  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності

  Скачати 87.07 Kb.