Дата конвертації15.07.2017
Розмір78.07 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 78.07 Kb.

Аналіз і діагностика фінансової діяльності підприємства

;

§ рентабельності обороту

Д ВЕРR про = W 1 Коб 1 Д R про Удок 0 = 0,87 2,66 (6,08 - 4,6) 0,9986 = + 3.42%;

§ питомої ваги операційного капіталу в загальній сумі капіталу

Д ВЕРудок = W 1 Коб 1 R про 1 Д Удок = 0,87 2,666,08 (0,9993-0,9986) = 0,01%.

Дані цього розрахунку показують, що прибутковість капіталу за звітний рік збільшилася в зв'язку з підвищенням рентабельності продажів, а також змін структури прибутку. Збільшення прибутку від інвестиційної та фінансової діяльності сприяли зростанню величини Wп, а отже, і прибутковості сукупного капіталу. Коли як частка операційного капіталу практично не змінилася, а зниження коефіцієнта оборотності знизило прибутковість сукупного капіталу майже на 5%.

Рентабельність власного капіталу замикає всю піраміду показників ефективності функціонування підприємства, вся діяльність якої має бути спрямована на збільшення суми власного капіталу і підвищення рівня його прибутковості.

Рентабельність власного капіталу (ROE) і рентабельність сукупного капіталу (ВЕР) пов'язані між собою в такий спосіб:

(9)

де Дчп - частка чистого прибутку в загальній сумі брутто - прибутку до виплати відсотків і

податків;

ВЕР - рентабельність сукупного капіталу;

МК - мультиплікатор капіталу, тобто обсяг активів, що спираються на фундамент

власного капіталу.

Дана взаємозв'язок показує залежність між ступенем фінансового ризику і прибутковістю власного капіталу.

Використовуючи дані таблиці 3.1, зробимо факторний аналіз рентабельності власного капіталу:

Загальна зміна рентабельності власного капіталу:

Д ROE заг = ROE 1 - ROE 0 = 69,61 - 91,5 = -21,89%,

У тому числі за рахунок зміни:

§ частки чистого прибутку в загальній сумі брутто-прибутку

Д ROEД пп = Д Д пп ВЕР 0 МК 0 = (0,7597 - 0,7599) 9,8 12,29 = -0,024%;

§ рентабельності сукупного капіталу

Д ROE ВЕР = Д чп 1 Д ВЕР МК 0 = 0,76 (14,17 - 9,8) 12,29 = + 40,82%;

§ мультиплікатора капіталу

Д ROE МК = Д чп 1 ВІР 1 Д МК = 0,76 14,17 (6,47 - 12,29) = -62,676%.

Дані цього розрахунку показують, що рентабельність власного капіталу за звітний рік зменшилась виключно через зниження показника мультиплікатора капіталу (зростання сукупного капіталу значно перевищує зростання власного капіталу), незважаючи на зростання прибутковості сукупного капіталу.

Рентабельність капіталу тісно пов'язана з його оборотністю, яка є одним з найважливіших показників, що характеризують інтенсивність використання засобів підприємства та його ділову активність, у процесі аналізу необхідно вивчити швидкість обороту капіталу.

Тривалість обороту капіталу:

(10)

де Д-кількість календарних днів в аналізованому періоді (рік - 360).

У нашому прикладі (таблиця 3.1) тривалість одного обороту капіталу становить:

До кінця 2003 року - 395 днів, 2004 року - 92 дня, а до кінця 2005 року - 135 днів. З таблиці видно, що якщо в 2003 році капітал робив 1 оборот за рік, то до 2004 року він робить в рік майже 4 обороту, а в 2005 році - близько 2,5 оборотів на рік.

4 Аналіз прибутку і рентабельності підприємства

Аналіз складу і динаміки прибутку

Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності. Чим більше величина прибутку і вище рівень рентабельності, тим ефективніше функціонує підприємство, тим стійкіше його фінансовий стан. тому пошук резервів збільшення прибутку і рентабельності - одна з основних задач в будь-якій сфері бізнесу. Велике значення в процесі управління фінансовими результатами відводиться економічному аналізу.

Таблиця 4.1 - Аналіз динаміки і складу прибутку на кінець 2004р.

показник

базовий період

Звітний період

Темп зростання

сума,

частка,

сума,

частка,

прибутку,

тис. руб.

%

тис. руб.

%

%

Прибуток від реалізації прдукции, послуг до виплати відсотків і податків

42

183

1950

183

4643

Процентні доходи від інвестиційної діяльності

-

-

-

-

-

Сальдо інших операційних доходів і витрат

-19

-83

-887

-83

4668

Сальдо позареалізаційних доходів і витрат

-

-

-

-

-

Загальна сума брутто - прибутку

23

100

1063

100

4622

Відсотки до сплати за використання позикових коштів

-

-

-

-

-

Прибуток звітного періоду після сплати відсотків

23

100

1063

100

4622

Податки з прибутку

5,5

24

255

24

4636

Економічні санкції за платежами в бюджет

-

-

-

-

-

Чистий прибуток

17,5

76

808

76

4617

Втома числі: нерозподілений (капіталізована) прибуток

17,5

76

808

76

4617

Як показують дані таблиці 4.1, загальна сума брутто - прибутку за досліджуваний період збільшилася в 46 разів. Причому прибуток від реалізації товарної продукції становить набагато більшу суму (на 83%), яка зменшується на ці 83% за рахунок операційних витрат. Також з таблиці 4.1 можна побачити, що за 2004 рік прибуток підприємства значно збільшилася.

У 2005 році картина дещо змінюється (таблиця 4.2):

Сума брутто - прибутку збільшилася на 150%, так само як і чистий прибуток. До кінця 2005 року, зникають операційні витрати, але з'являються Позареалізаційні, які зменшують прибуток від реалізації на 14%.

Таблиця 4.2 - Аналіз динаміки і складу прибутку на кінець 2005р.

показник

базовий період

Звітний період

Темп зростання

сума,

частка,

сума,

частка,

прибутку,

тис. руб.

%

тис. руб.

%

%

Прибуток від реалізації прдукции, послуг до виплати відсотків і податків

1950

183

3040

114

156

Процентні доходи від інвестиційної діяльності

-

-

-

-

-

Сальдо інших операційних доходів і витрат

-887

-83

-

-

-

Сальдо позареалізаційних доходів і витрат

-

-

-381

-114

-

Загальна сума брутто - прибутку

1063

100

2659

100

250

Відсотки до сплати за використання позикових коштів

-

-

-

-

-

Прибуток звітного періоду після сплати відсотків

1063

100

2659

100

250

Податки з прибутку

255

24

638

24

250

Економічні санкції за платежами в бюджет

-

-

-

-

-

Чистий прибуток

808

76

2021

76

250

Втома числі: нерозподілений (капіталізована) прибуток

808

76

2021

76

250

Аналіз рентабельності підприємства

Рентабельність - це відносний показник, що визначає прибутковість бізнесу. Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, комерційної, інвестиційної і т.д.азателі рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності). Вони більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або спожитими ресурсами. Ці показники використовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні.

Для аналізу розрахуємо деякі показники рентабельності і помістимо їх в таблицю 4.3

, (11)

(12)

(13)

(14)

Таблиця 4.3

показник

2004 рік

2005 рік

поч. року

кінець року

Абс. викл.

поч. року

кінець року

Абс. викл.

в тис. рублях

в тис. рублях

Прибуток від реалізації прдукции, послуг

42

1950

1908

1950

3040

1090

Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг

7388

42348

34960

42348

49967

7619

повна собівартість

7346

40398

33052

40398

46927

6529

Чистий прибуток

18

807

789

807

2021

1214

Власний капітал

74

882

808

882

2902

2020

вартість активів

8134

10837

2703

10837

18766

7929

рентабельність продукції

0,57

4,83

4,26

4,83

6,48

1,65

Рентабельність продажів

0,57

4,60

4,04

4,60

6,08

1,48

рентабельність активів

0,22

7,45

7,23

7,45

10,77

3,32

Рентабельність власного капіталу

24,32

91,50

67,17

91,50

69,64

-21,85

Малюнок 3 - графік зміни рентабельності.

Рентабельність продукції показує, скільки підприємство має прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції. На нашому підприємстві рентабельність продукції невисока. На початок 2004 року всього 0,57%: значить прибуток з одного рубля витрат менше однієї копійки. До кінця 2004 року вона збільшується і становить вже майже 5 копійок на 1 карбованець витрат, а до кінця 2005 року - 6,5 копійок.

Рентабельність продажів характеризує ефективність виробничої і комерційної діяльності, показує скільки прибутку підприємство має з рубля продажів. За даними таблиці видно, що рентабельність продажів також невисока і її показники дуже близькі до показників рентабельності продукції. Ростуть вони приблизно пропорційно.

Рентабельність активів збільшується більш значуще, якщо на початок 2004 року вона становила всього 0,22%, то до кінця 2005 року - 10,77%. Значить на кінець звітного періоду на 1рубль активів підприємства припадає майже 11 копійок чистого прибутку.

Рентабельність власного капіталу веде себе неоднозначно: в 2004році вона збільшується за рік на 67%, а в 2005 - зменшується майже на 22%.

5 Аналіз фінансових показників

Показники ліквідності та платоспроможності

Завдання аналізу ліквідності балансу виникає в зв'язку з необхідністю давати оцінку кредитоспроможності організації, тобто її здатності вчасно і повністю розраховуватися за всіма своїми зобов'язаннями. Аналіз платоспроможності необхідний не тільки для підприємства з метою оцінки і прогнозування фінансової діяльності, але і для зовнішніх інвесторів (банків). Перш ніж видавати кредит, банк повинен упевнитися в платоспроможності і кредитоспроможності позичальника. Теж повинні зробити і партнери по бізнесу, особливо якщо виникає питання про надання підприємству комерційного кредиту або відстрочки платежу.

Платоспроможність означає наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що вимагає негайного погашення. Таким чином, основними ознаками платоспроможності є: а) наявність в достатньому обсязі коштів на розрахунковому рахунку; б) відсутність простроченої кредиторської заборгованості.

Залежно від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення в грошові кошти, активи Компанії можна розділити на наступні групи:

А 1. Найбільш ліквідні активи (рядок балансу 250 + стор. 260)

А 2. Швидко реалізовані активи (рядок балансу 240+ стор.214 + стор. 215)

А 3. Повільно реалізовані активи (стор. 210 (без 214, 215) + ряд 220 + стор 230 + стор 270)

А 4. Важко реалізовані активи (стор. 190).

Пасиви балансу групуються за ступенем терміновості їх оплати.

П 1. Найбільш термінові зобов'язання (стор. 620)

П 2. Короткострокові пасиви (стор. 610 + стор. 660)

П 3. Довгострокові пасиви (стор. 590+ стор. 630 + стор. 640 + стор. 650)

П 4. Постійні пасиви або стійкі (стор. 490).

Згрупуємо дані бухгалтерського балансу за групами і занесемо їх в таблицю 5.1.

Таблиця 5.1

Група

2004 рік

2005 рік

початок року

кінець року

початок року

кінець року

в тис.руб.

в тис.руб.

в тис.руб.

в тис.руб.

А 1

1,4

806

806

102

А 2

7943

9977

9977

18619

А 3

172

39

39

32

А 4

17

15

15

12

П 1

тисяча сімсот тридцять дві

8024

8024

12289

П 2

6327

тисяча дев'ятсот тридцять один

тисяча дев'ятсот тридцять один

3575

П 3

0

0

0

0

П 4

74

882

882

2902

Для визначення ліквідності балансу слід зіставити підсумки наведених груп по активу і пасиву.

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо мають місце такі співвідношення:

А 1> П 1; А 2> П 2; А 3> П 3; А 4 4

Якщо виконуються перші три нерівності в цій системі, то це тягне виконання і четвертого нерівності, тому важливо зіставити підсумки перших трьох груп по активу і пасиву. У разі, коли одна чи кілька нерівностей системи мають протилежний знак від зафіксованого в оптимальному варіанті, ліквідність балансу більшою або меншою мірою відрізняється від абсолютної.

Порівняємо наші показники:

2004 рік

1,4

?

тисяча сімсот тридцять дві

806

?

8024

7943

?

6327

9977

?

тисяча дев'ятсот тридцять один

172

?

0

39

?

0

17

?

74

15

?

882

2005 рік

806

?

8024

102

?

12289

9977

?

тисяча дев'ятсот тридцять один

18619

?

3575

39

?

0

32

?

0

15

?

882

12

?

2902

На нашому прикладі ми бачимо: не дотримуються перше і четверте нерівності, ліквідність балансу відрізняється від абсолютної.При цьому нестачу коштів по одній групі активів компенсується їх надлишком по іншій групі у вартісній оцінці, у реальній же ситуації менш ліквідні активи не можуть замістити більш ліквідні.

Для оцінки перспективної платоспроможності розраховують наступні показники ліквідності: коефіцієнт ліквідності абсолютний, проміжний і загальний.

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кал визначається:

. (15)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити в поточний момент. Нормальне обмеження цього показника: 0,25 - 0, 3. Якщо підприємство в поточний момент може на 25-30% погасити всі свої борги, то його платоспроможність вважається нормальною.

2. Проміжний коефіцієнт ліквідності До пл:

. (16)

Проміжний коефіцієнт ліквідності характеризує очікувану платоспроможність підприємства на період, рівний середньої тривалості одного обороту дебіторської заборгованості. Оптимальне значення показника визначено 1. Однак якщо більшу частину ліквідних коштів становить дебіторська заборгованість, частину якої своєчасно важко стягнути, то обмеження повинно бути 1,5: 1.

3.Наіболее узагальнюючим показником є коефіцієнт покриття К ло або загальний коефіцієнт ліквідності:

. (17)

Загальний коефіцієнт ліквідності показує платіжні можливості підприємства за умови не тільки своєчасних розрахунків з дебіторами і сприятливою реалізації готової продукції, а й продажу разі потреби інших елементів оборотних активів. Нормальним обмеженням є До ло 1,5.

У таблиці 5.2 занесені коефіцієнти ліквідності підприємства ТОВ «Далькон» за досліджуваний період. На основі даних видно, що коефіцієнт абсолютної ліквідності дуже низький, до кінця звітного періоду підприємство може тільки на 0,64% погасити свої борги. Проміжний коефіцієнт ліквідності до кінця 2005 року наблизився до оптимального значення і став дорівнює 1,2. Але його основну частину становить дебіторська заборгованість, частину якої своєчасно важко стягнути, тому коефіцієнт ліквідності теж не можна назвати нормальним. Загальний коефіцієнт ліквідності теж трохи нижче норми і складає до кінця 2005 року 1,18.

Таблиця 5.2

коефіцієнт

показник на кінець року

2003

2004

2005

До ал

0,0002

0,0810

0,0064

До пл

0,9858

1,0832

1,1801

До ло

1,0071

1,0871

1,1821

На підставі тільки цих показників не можна безпомилково оцінити фінансовий стан підприємства, тому що даний процес дуже складний і дати йому повну характеристику 2-3 показниками не можна. Тому для більш повної і об'єктивної оцінки ліквідності можна використовувати наступну факторну модель:

, (18)

Де Х1 - показник, що характеризує вартість поточних активів, що припадають на рубль прибутку;

Х2 - показник, який свідчить про здатність підприємства погашати свої борги за рахунок результатів своєї діяльності.

Таблиця 5.3

показник

2004 рік

2005 рік

поч. року

кінець року

абс.откл.

поч. року

кінець року

абс.откл.

До лик

1,0092

1,0886

0,0794

1,0886

1,1830

0,0944

Х 1

349,1990

10,2024

-338,9966

10,2024

7,0582

-3,1442

Х 2

0,0029

0,1067

0,1038

0,1067

0,1676

0,0609

У таблиці 5.3 розраховані показники коефіцієнта ліквідності за 2 роки. На основі даної таблиці проведемо факторний аналіз зміни даного коефіцієнта.

2004 рік:

Д К лик = К лик 1 - До лик 2 = 1,0886 - 1,0092 = 0,0794;

У тому числі за рахунок зміни:

§ показника, що характеризує вартість поточних активів, що припадають на рубль прибутку

Д К лик Х1 = Д Х1 Х2 0 = (10,2024 - 349,1990) 0,0029 = - 0,9831

§ показника, що свідчить про здатність підприємства погашати свої борги за рахунок результатів своєї діяльності

Д К лик Х2 = Х1 1 Д Х2 = 10,2024 (+0,1067 - 0,0029) = 1,059

За розрахунками видно, що коефіцієнт ліквідності зріс за 2004 рік на 8%, причому виріс виключно за рахунок зростання показника Х2, незважаючи на зниження показника Х1.

2005 рік:

Д К лик = К лик 1 - До лик 2 = 1,183 - 1,0886 = 0,0944;

У тому числі за рахунок зміни:

§ показника, що характеризує вартість поточних активів, що припадають на рубль прибутку

Д К лик Х1 = Д Х1 Х2 0 = (7,0582 - 10,2024) 0,1067 = - 0,3355

§ показника, що свідчить про здатність підприємства погашати свої борги за рахунок результатів своєї діяльності

Д К лик Х2 = Х1 1 Д Х2 = 7,0582 (0,1676 - 0,1067) = 0,4298

За розрахунками видно, що коефіцієнт ліквідності зріс за 2005 рік на 9,5%, причому виріс за рахунок зростання показника Х2, незважаючи на зниження показника Х1 (як і в 2004 році).

Показники ділової активності або оборотності.

Ділову активність підприємства можна оцінювати з якісної і з кількісної сторони. Оцінка ділової активності на якісному рівні може бути отримана в результаті порівняння діяльності даного підприємства з діяльністю споріднених за галузевою належністю підприємств. Якісними, тобто не формалізуються критеріями оцінки є широта ринку збуту, наявність продукції, що поставляється на експорт, репутація підприємства і т.д. Кількісна оцінка ділової активності проводиться за двома напрямками:

1. Ступінь виконання планових завдань за основними показниками і темпи їх зміни;

2. Ефективність використання ресурсів підприємства.

При оцінці ділової активності по першому напрямку рекомендується порівнювати динаміку основних показників підприємства. З огляду на, що оптимальним є наступне їхнє ставлення:

ТП> ТР> ТА> 100%,

Де ТП, ТР, ТА - темпи зміни відповідно прибутку, обсягу реалізації, активів або інших ресурсів. Ця залежність означає, що:

- економічний потенціал підприємства зростає;

- обсяг реалізації зростає більш високими темпами, ніж ресурси, тобто ефективність використання ресурсів зростає;

- прибуток збільшується швидше, ніж реалізація, що свідчить про зниження витрат підприємства;

Дане співвідношення можна назвати «золотим правилом» економіки підприємства, але відхилення від цього правила не завжди слід розглядати як негативні. Освоєння нових перспективних сфер застосування капіталу, реконструкція і технічне переозброєння підприємства пов'язані зі значними капітальними вкладеннями, які не дають миттєвого прибутку, але в перспективі можуть окупитися з лишком.

На нашому підприємстві ТОВ «Далькон» (див. Таблицю 5.4), показники за 2004 рік повністю задовольняють нерівності «золотого правила»:

4617,1%> 573,2%> 133,2%> 100%, (ТП> ТР> ТА> 100%)

А значить зростає економічний потенціал підприємства, обсяг реалізації зростає більш високими темпами, ніж ресурси і прибуток збільшується швидше, ніж реалізація.

У 2005 році нерівність інше:

250,1%> 173,2%> 118%> 100%, (ТП> ТА> ТР> 100%)

Тобто, обсяг реалізації зростає, економічний потенціал зростає швидше, але прибуток все одно збільшується швидше, ніж виручка і активи.

Таблиця 5.4

показник

Сума, тис.руб.

Темп зміни,%

2003р.

2004р.

2005р.

2003-04

2004-05

Чистий прибуток

17,5

808

2021

4617,1

250,1

Виручка від реалізації продукції

7388

42348

49967

573,2

118,0

сума активів

8133,6

10837,4

18765,7

133,2

173,2

Для оцінки ділової активності за другим напрямом використовуються наступні показники:

Коеф фициент оборотності активів. Цей показник характеризує рівень ефективності використання активів і розраховується за формулою:

. (19)

Коефіцієнт обертається мости дебіторської заборгованості. Цей показник характеризує рівень ефективності використання дебіторської заборгованості, його формула:

. (20)

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості. Цей показник характеризує рівень ефективності використання кредиторської заборгованості на даному підприємства, він розраховується:

. (21)

.

Коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів. Цей показник характеризує рівень ефективності використання запасів на даній фірмі. Значення його розраховується:

. (22)

Коефіцієнт оборотності основних засобів або фондовіддача. Цей показник характеризує рівень ефективності використання основних засобів числом його оборотів за аналізований період часу або розміром виручки, що припадає на один карбованець основних засобів, його формула:

. (23)

Коефіцієнт оборотності власного капіталу. Цей показник характеризує рівень ефективності використання власного капіталу числом його оборотів за аналізований період часу або розміром виручки, що припадає на один карбованець власного капіталу, він розраховується за формулою:

. (24)

Таблиця 5.5

показник

2004 рік

2005 рік

поч. року

кінець року

темп зростання,%

поч. року

кінець року

темп зростання,%

Коа

0,908

3,908

430,18

3,908

2,663

68,14

Кодзі

1,102

4,923

446,61

4,923

2,858

58,06

Кокз

4,146

4,195

101,17

4,195

3,273

78,02

Компз

5,084

23,800

468,12

23,800

34,423

144,64

Коос

432,489

2850,011

658,98

2850,011

4100,661

143,88

Косько

99,208

48,026

48,41

48,026

17,216

35,85

У таблиці 5.5 занесені всі коефіцієнти оборотності підприємства за 2 роки. Ми бачимо, що в 2004 році значно зростають коефіцієнти оборотності активів, дебіторської заборгованості, МПЗ і ОС; коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості залишається практично на тому ж рівні, а власного капіталу скоротився в 2 рази. У 2005 році зростають коефіцієнти оборотності МПЗ і ОС, а інші - зменшуються.

6 Аналіз фінансової стійкості підприємства.

Фінансовий стан підприємства, його стійкість багато в чому залежать від оптимальності структури джерел капіталу (співвідношення власних і позикових коштів) і від оптимальності структури активів підприємства, в першу чергу від співвідношення основних і оборотних коштів, а також від врівноваженості окремих видів активів і пасивів підприємства.

Проаналізуємо структуру джерел підприємства і оцінимо ступінь фінансової стійкості і фінансового ризику. З цією метою розрахуємо наступні показники:

1) Коефіцієнт фінансової автономії (чи незалежності) - питома вага власного капіталу в загальній валюті балансу;

2) Коефіцієнт фінансової залежності - частка позикового капіталу в загальній валюті балансу;

3) Коефіцієнт покриття боргів власним капіталом (коефіцієнт платоспроможності) - відношення власного капіталу до позикового;

4) Коефіцієнт фінансового левериджу (або коефіцієнт фінансового ризику) - відношення позикового капіталу до власного.

Дані занесемо в таблицю 6.1.

Таблиця 5.5

показники

2004 рік

2005 рік

на початок року

на кінець року

зміни

на початок року

на кінець року

зміни

1. Коефіцієнт фінансової автономії

0,01

0,08

0,07

0,08

0,16

0,08

2. Коефіцієнт фінансової залежності

0,99

0,92

-0,07

0,92

0,84

-0,07

3. Коефіцієнт покриття боргів власним капіталом

0,01

0,09

0,08

0,09

0,18

0,09

4.Коефіцієнт фінансового левериджу

108,2

11,29

-96,91

11,29

5,47

-5,82

Чим вище рівень першого і третього показників і чим нижче рівень другого і четвертого показників, тим стійкіше фінансовий стан підприємства. У нашому випадку частка власного капіталу має тенденцію до підвищення. За 2004 рік вона підвищилася на 7%, а за 2005 - на 8%, так як темпи приросту власного капіталу вище темпів приросту позикового капіталу. Плече фінансового важеля зменшується (на 97% в 2004 році, майже на 6% - в 2005 році), це свідчить про те, що фінансова залежність підприємства від зовнішніх інвесторів знижується, особливо значно в 2004 році.

висновок

У цій роботі були вивчені основи аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.

Для дослідження було обрано комерційне підприємство ТОВ «Далькон», яке займається оптовою торгівлею.

У першому розділі наведені основні техніко-економічні показники діяльності компанії.

Другий розділ містить дослідження діяльності фірми методом проведення вертикального і горизонтального аналізу бухгалтерського балансу. Аналіз показав, що протягом звітного періоду спостерігається перерозподіл коштів між різними статтями балансу. Збільшується дебіторські і кредиторські заборгованості. Незначно змінюються запаси, але при цьому скоротилася величина основних засобів фірми. Збільшується кількість власних коштів, що сприятливо впливає на фінансову стійкість компанії. Загальна сума валюти балансу за два звітні роки зростає.

У третьому розділі проводився аналіз ефективності використання капіталу підприємства. Аналіз показав, що ефективність використання капіталу - неоднозначна. Якщо до кінця 2004 року показники рентабельності операційного, сукупного і власного капіталів мали тенденцію зростання, то до кінця 2005 року зросла лише рентабельність сукупного капіталу.

Аналіз прибутку і рентабельності підприємства, що розглядаються в 4 чолі показує: однозначний зростання прибутку протягом двох років, а також зростання рентабельності продукції, продажів і активів.

У п'ятому розділі проводився аналіз фінансових показників фірми, таких, як ліквідність, платоспроможність, оборотність капіталу і ділова активність. Так значення коефіцієнта загальної ліквідності, як на початку, так і в кінці звітного періоду, знаходиться нижче допустимих меж. Величина коефіцієнта проміжної ліквідності до кінця 2005 року зросла, але не дотягує до рекомендованих значень. Таким чином, дане підприємство не може погасити більшу частину короткострокових зобов'язань за рахунок наявних грошових коштів.

Що стосується показників ділової активності, більш-менш ефективно до кінця 2005 року використовуються тільки матеріальні запаси (якщо не брати до уваги Коос). Значення коефіцієнтів оборотності активів, кредиторської та дебіторської заборгованості і власного капіталу настільки малі, що можна з упевненістю сказати про нераціональне використання цих ресерсов. Хоча всі вони в динаміці мають позитивну тенденцію.

Шоста глава курсової роботи складається з розрахунку показників фінансового стану фірми. Низькі на початку звітного періоду значення фінансової незалежності до кінця 2005 року стають трохи краще. Частка позикових коштів у валюті балансу на початок 2004 року приблизно в 99 разів більше частки власних коштів, а до кінця 2005 року їх співвідношення становить уже 16:84. Отже, дане підприємство знаходиться в стані фінансової нестійкості і залежно від кредиторів, але ще не все втрачено і можливо, при подальшій позитивній динаміці все увійде в норму.

Підприємству необхідно дотримуватися курсу збільшення власного капіталу і вкладення його в оборотні активи. Потрібно прагнути зменшити короткострокові кредити, оскільки необхідно якомога раніше створити платоспроможне підприємство, яке було б фінансово стійким. Поки що таким його назвати не можна, тому що короткострокові позикові кошти все ще перевищують власний капітал.

Крім того, підприємству необхідно налагодити роботу по стягненню дебіторської заборгованості, яка дозволить вивільнити додаткові кошти і тим самим підвищити ліквідність.

І ще, підприємству необхідно зменшувати витрати на виробництво, це призведе до збільшення виручки від реалізації продукції і, отже, до підвищення рентабельності виробництва. Дані висновки грунтуються на розрахованих показниках рентабельності і оборотності каптала.

Загроза банкрутства даного підприємства не загрожує. Варто відзначити правильне ведення даного бізнесу. Однак, якщо не переглянути питання пов'язані з нарощуванням оборотних активів за рахунок власних коштів, то буде спад виробництва.

Незважаючи на збільшення балансу, варто більш активніше вести себе на ринку, тому що оборотність капіталу велика, і тому, взявши довгостроковий кредит, вкласти його в оборотні кошти домогтися більш вагомою прибутку.

Список використаної літератури

1. Раицкий К.А. Економіка організації (підприємства): Підручник. - 4-е изд., І доп. -М: Видавничо-торгова корпорація "Дашков і К", 2004. - 1012 с.

2. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник. - М .: ИНФРА-М, 2006. - 423 с.

3. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. Навчальний посібник М .: Фінанси і статистика, 2002. - 415 с.

4. Чуєв І.М., Чечевіцина Л.Н. Аналіз фінансово-господарської діяльності: Підручник -

изд. 4-е перераб. І доп. - М: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К», 2004. - 352 с.

5. Бібліографічні записи Інтернет - ресурсів

Головбух - Практичний журнал для бухгалтера (Електронний ресурс). Режим доступу до журналу: http://www.glavbukh.ru.

додаток А

(Довідковий)

АКТИВ

Код стор.

На початок року

На кінець року

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

110

Основні засоби

120

17083

14859

незавершене будівництво

130

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

135

Довгострокові фінансові вкладення

140

відкладені податкові активи

145

Інші необоротні активи

150

РАЗОМ по розділу I

190

17083

14859

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

запаси

210

1412475

1414359

в тому числі:

сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

тварини на вирощуванні та відгодівлі

витрати в незавершеному виробництві

(Витрати обігу)

171660

39049

готову продукцію і товари для перепродажу

1240815

1375310

товари відвантажені

витрати майбутніх періодів

інші запаси і витрати

Податок на додану вартість по придбаних цінностей

220

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

230

в тому числі покупці і замовники

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

240

6702593

8602177

в тому числі покупці і замовники

6702593

8602177

Короткострокові фінансові вкладення

250

Грошові кошти

260

+1394

805927

Інші оборотні активи

270

РАЗОМ по розділу II

290

8116462

10822463

БАЛАНС

300

8133545

10837322

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС (форма №1)

Станом на 31 грудня 2004р.

ПАСИВ

Код стор.

На початок року

На кінець року

1

2

3

4

III. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ

Статутний капітал

410

20000

20000

Додатковий капітал

420

Резервний капітал

430

в тому числі:

резерви, утворені відповідно до законодавства

резерви, утворені відповідно до установчих документів

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

470

54472

861770

РАЗОМ по розділу III

490

74472

881770

IV. Довгострокові зобов'язання

Позики і кредити

510

Відкладені податкові зобов'язання

515

Інші довгострокові зобов'язання

520

РАЗОМ по розділу IV

590

V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити

610

6327097

1931226

Кредиторська заборгованість

620

1731976

8024326

в тому числі:

постачальники та підрядники

1702912

8017544

заборгованість перед персоналом організації

23973

5220

заборгованість перед державними позабюджетними фондами

5091

1 562

заборгованість з податків і зборів

інші кредитори

Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів

630

Доходи майбутніх періодів

640

Резерви майбутніх витрат

650

Інші короткострокові зобов'язання

660

РАЗОМ по розділу V

690

8059073

9955552

БАЛАНС

700

8133545

10837322

додаток Б

(Довідковий)

Звіт про прибутки і збитки (форма №2)

За 2004 рік

найменування показника

Код рядка

За звітний період

За аналогичн. період минулого року

1

2

3

4

Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

010

42348307

7388209

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

020

(33661428)

(7181221)

Валовий прибуток

030

8686879

206988

Комерційні витрати

040

(5776630)

(164748)

Управлінські витрати

050

(960556)

()

Прибуток (збиток) від продажу

060

1949693

42240

Інші доходи і витрати

відсотки до отримання

070

Відсотки до сплати

080

()

()

Доходи від участі в інших організаціях

090

Інші операційні доходи

100

Інші операційні витрати

110

(887458)

(18948)

позареалізаційні доходи

120

позареалізаційні витрати

130

()

()

Прибуток (збиток) до оподаткування

140

1062235

23292

відкладені податкові активи

150

Відкладені податкові зобов'язання

160

Поточний податок на прибуток

170

(254937)

(5590)

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

180

807298

17702

додаток В

(Довідковий)

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС (форма №1)

Станом на 31 грудня 2005р.

АКТИВ

Код стор.

На початок року

На кінець року

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

110

Основні засоби

120

14859

12185

незавершене будівництво

130

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

135

Довгострокові фінансові вкладення

140

відкладені податкові активи

145

Інші необоротні активи

150

РАЗОМ по розділу I

190

14859

12185

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

запаси

210

1414359

1168361

в тому числі:

сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

тварини на вирощуванні та відгодівлі

витрати в незавершеному виробництві

(Витрати обігу)

39049

31629

готову продукцію і товари для перепродажу

1375310

1136732

товари відвантажені

витрати майбутніх періодів

інші запаси і витрати

Податок на додану вартість по придбаних цінностей

220

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

230

в тому числі покупці і замовники

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

240

8602177

17482753

в тому числі покупці і замовники

8602177

17482753

Короткострокові фінансові вкладення

250

Грошові кошти

260

805927

102345

Інші оборотні активи

270

РАЗОМ по розділу II

290

10822463

18753459

БАЛАНС

300

10837322

18765644

ПАСИВ

Код стор.

На початок року

На кінець року

1

2

3

4

III. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ

Статутний капітал

410

20000

20000

Додатковий капітал

420

Резервний капітал

430

в тому числі:

резерви, утворені відповідно до законодавства

резерви, утворені відповідно до установчих документів

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

470

861770

2882393

РАЗОМ по розділу III

490

881770

2902393

IV. Довгострокові зобов'язання

Позики і кредити

510

Відкладені податкові зобов'язання

515

Інші довгострокові зобов'язання

520

РАЗОМ по розділу IV

590

V.КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити

610

1931226

3575187

Кредиторська заборгованість

620

8024326

12288064

в тому числі:

постачальники та підрядники

8017544

12107350

заборгованість перед персоналом організації

5220

83518

заборгованість перед державними позабюджетними фондами

1 562

заборгованість з податків і зборів

97196

інші кредитори

Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів

630

Доходи майбутніх періодів

640

Резерви майбутніх витрат

650

Інші короткострокові зобов'язання

660

РАЗОМ по розділу V

690

9955552

15863251

БАЛАНС

700

10837322

18765644

додаток Г

(Довідковий)

Звіт про прибутки і збитки (форма №2)

За 2005 рік

найменування показника

Код рядка

За звітний період

За аналогичн. період минулого року

1

2

3

4

Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

010

49966558

42348307

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

020

(40218722)

(33661428)

Валовий прибуток

030

9747836

8686879

Комерційні витрати

040

(6527836)

(5776630)

Управлінські витрати

050

(180311)

(960556)

Прибуток (збиток) від продажу

060

3039689

1949693

Інші доходи і витрати

відсотки до отримання

070

Відсотки до сплати

080

()

()

Доходи від участі в інших організаціях

090

Інші операційні доходи

100

Інші операційні витрати

110

()

(887458)

позареалізаційні доходи

120

позареалізаційні витрати

130

(380974)

()

Прибуток (збиток) до оподаткування

140

2658715

1062235

відкладені податкові активи

150

Відкладені податкові зобов'язання

160

Поточний податок на прибуток

170

(638092)

(254937)

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

180

2020623

807298

...........


Головна сторінка


    Головна сторінкаАналіз і діагностика фінансової діяльності підприємства

Скачати 78.07 Kb.