Дата конвертації07.04.2017
Розмір244.47 Kb.
Типдипломна робота

Скачати 244.47 Kb.

Аналіз ймовірності банкрутства підприємства

Кз - співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості;

Кс - показник співвідношення короткострокових зобов'язань і найбільш ліквідних активів, цей коефіцієнт є зворотною величиною показника абсолютної ліквідності;

Кур - збитковість реалізації продукції, що характеризується відношенням чистого збитку до обсягу реалізації цієї продукції;

КФР - співвідношення позикового і власного капіталу;

Кзаг - коефіцієнт завантаження активів як величина, зворотна коефіцієнту оборотності активів.

Комплексний коефіцієнт банкрутства розраховується за формулою з наступними ваговими значеннями:

Кком = 0,25 · Куп + 0,1 · Кз + 0,2 · Кс + 0,25 · Кур + 0,1 · КФР + 0,1 · Кзаг (11)

Вагові значення приватних показників для комерційних організацій були визначені експертним шляхом, а фактичний комплексний коефіцієнт банкрутства слід порівняти з нормативним, розрахованим на основі рекомендованих мінімальних значень приватних показників: Куп = 0; Кз = 1; Кс = 7; Кур = 0; КФР = 0,7; Кзаг = значення Кзаг в попередньому періоді.

Якщо фактичний комплексний коефіцієнт більше нормативного, то ймовірність банкрутства велика, а якщо менше - то ймовірність банкрутства мала.

Наведена система індикаторів оцінки загрози банкрутства організації може бути розширена з урахуванням особливостей її фінансової діяльності і цілей діагностики.

Так, наприклад, Бланком І.А. пропонується наступна система найважливіших індикаторів оцінки загрози банкрутства підприємства (табл. 2) [9].

Таблиця 2 - Система індикаторів оцінки загрози банкрутства організації в розрізі окремих об'єктів спостереження "кризового поля»

Об'єкти спостереження "кризового поля»

Показники-індикатори

об'ємні

структурні

1

2

3

Чистий грошовий потік організації

1. Сума чистого грошового потоку по організації в цілому.

2. Сума чистого грошового потоку по операційній діяльності організації

1. Коефіцієнт достатності чистого грошового потоку.

2. Коефіцієнт ліквідності грошового потоку.

3. Коефіцієнт ефективності грошового потоку.

4. Коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку.

Ринкова вартість організації

1. Сума чистих активів організації за ринковою вартістю

1. Ринкова вартість організації за коефіцієнтом капіталізації прибутку

Структура капіталу організації

1. Сума власного капіталу підприємства

2. Сума позикового капіталу підприємства

1. Коефіцієнт автономії.

2. Коефіцієнт фінансування (коефіцієнт фінансової леві-Ріджі).

3. Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності

Склад фінансових зобов'язань організа-ції по терміновості погашення

1. Сума довгострокових фінансових зобов'язань

2. Сума короткострокових фінансових зобов'язань

3. Сума фінансового кредиту

4. Сума товарного (коммер-чеського) кредиту

5. Сума внутрішньої креди-торської заборгованості

1. Коефіцієнт співвідношення довгострокових і короткострокових фінансових зобов'язань

2. Коефіцієнт співвідношення залученого фінансового і товарного кредиту

3. Коефіцієнт невідкладних фінансових зобов'язань у загальній їх сумі

4. Період обертання кредиторської заборгованості

Склад активів організації

1. Сума необоротних активів

2. Сума оборотних активів

3. Сума дебіторської заборгованості по виплаті заробітної-боргованості - всього, в тому числі простроченої

4. Сума грошових активів

1. Коефіцієнт співвідношення довгострокових і короткострокових фінансових зобов'язань

2. Коефіцієнт співвідношення залученого фінансового і товарного кредиту

3. Коефіцієнт невідкладних фінансових зобов'язань у загальній їх сумі

4. Період обертання кредиторської заборгованості

Склад поточних витрат організації

1. Загальна сума поточних витрат

2. Сума постійних поточних витрат

1. Рівень поточних витрат до обсягу реалізації продукції

2. Рівень змінних поточних витрат

3. Коефіцієнт операційного левериджу

Рівень концентрації фінансових операцій в зонах підвищеного ризику

-

1. Коефіцієнт вкладення капіталу в зоні критичного ризику

2. Коефіцієнт вкладення капіталу в зоні катастрофічного ризику

Також як приклад можна навести рекомендації Комітету з узагальнення практики аудіювання (Великобританія), що містять перелік критичних показників для оцінки можливого банкрутства організації. В.В. Ковальов, грунтуючись на розробках західних аудиторських фірм і ломлячи ці розробки до вітчизняної специфіки бізнесу, запропонував наступну дворівневу систему показників [22].

До першої групи належать критерії та показники, несприятливі поточні значення або що складається динаміка зміни яких свідчать про можливі в найближчому майбутньому значних фінансових утрудненнях, в тому числі і банкрутство. До них відносяться:

- повторювані істотні втрати в основній виробничій діяльності;

- перевищення деякого критичного рівня простроченої кредиторської заборгованості;

- надмірне використання короткострокових позикових коштів як джерела фінансування довгострокових вкладень;

- стійко низькі значення коефіцієнтів ліквідності;

- хронічна нестача обігових коштів;

- стійко збільшується до небезпечних меж частка позикових коштів у загальній сумі джерел коштів;

- неправильна реінвестиційні політика;

- перевищення розмірів позикових коштів над встановленими лімітами;

- хронічне невиконання зобов'язань перед інвесторами, кредиторами та акціонерами (щодо своєчасності повернення позик, виплати відсотків і дивідендів);

- висока питома вага простроченої дебіторської заборгованості;

- наявність наднормативних і залежаних товарів і виробничих запасів;

- погіршення відносин з установами банківської системи;

- використання (вимушене) нових джерел фінансових ресурсів на відносно невигідних умовах;

- застосування у виробничому процесі обладнання з простроченим терміном експлуатації;

- потенційні втрати довгострокових контрактів;

- несприятливі зміни в портфелі замовлень.

До другої групи належать критерії та показники, несприятливі значення яких не дають підстави розглядати поточний фінансовий стан як критичний. Разом з тим, вони вказують, що при певних умовах або неприйняття дієвих заходів ситуація може різко погіршитися. До них відносяться:

- втрата ключових співробітників апарату управління;

- вимушені зупинки, а також порушення виробничо-технологічного процесу;

- недостатня диверсифікація діяльності організації, тобто надмірна залежність фінансових результатів від якогось одного конкретного проекту, типу обладнання, виду активів та ін .;

- зайва ставка на прогнозовану успішність і прибутковість нового проекту;

- участь організації в судових розглядах з непередбачуваним результатом;

- втрата ключових контрагентів;

- недооцінка технічного і технологічного оновлення організації;

- неефективні довгострокові угоди;

- політичний ризик, пов'язаний з організацією в цілому або його ключовими підрозділами.

Що стосується критичних значень цих критеріїв, то вони повинні бути деталізовані по галузях і підгалузей, а їх розробка може бути виконана після накопичення певних статистичних даних.

Як комплексного індикатора фінансової стійкості організації В.В. Ковальовим пропонується наступна комбінація коефіцієнтів [22]:

N1- коефіцієнт оборотності запасів (відношення виручки від реалізації до середньої вартості запасів);

N2 - коефіцієнт поточної ліквідності (відношення оборотних активів до короткострокових зобов'язань);

N3 - коефіцієнт структури капіталу (леверидж) (відношення власного капіталу до позикових коштів);

N4 - коефіцієнт рентабельності (відношення прибутку звітного періоду до підсумку балансу);

N5 - коефіцієнт ефективності (відношення прибутку звітного періоду до виручки від реалізації).

Виходячи з цих коефіцієнтів, формула для оцінки фінансової стійкості може виглядати наступним чином:

N = 25R1 + 25R2 + 20R3 + 20R4 + 10R5 (12)

де

Коефіцієнти цього рівняння (25, 25, 20, 20, 10) являють собою питомі ваги впливу кожного фактора, запропоновані експертами.

Якщо N дорівнює 100 і більше, фінансова ситуація в організації може вважатися хорошою, якщо ж N <100, вона викликає занепокоєння. Чим сильніше відхилення від значення 100 в меншу сторону, тим складніше ситуація і тим більше ймовірно найближчим часом для даної організації наступ фінансових труднощів.

О.П. Семенова для віднесення організації до тієї чи іншої групи з точки зору ймовірності банкрутства пропонує використовувати наступну сукупність аналітичних показників [46]:

- коефіцієнт абсолютної ліквідності;

- коефіцієнт критичної оцінки;

- коефіцієнт поточної ліквідності;

- коефіцієнт забезпеченості власними коштами;

- коефіцієнт фінансової незалежності;

- коефіцієнт фінансової незалежності в відношенні формування запасів і витрат.

Значення кожного з коефіцієнтів оцінюється в балах відповідно до табл. 3.

Таблиця 3 - Розрахунок коефіцієнтів для віднесення організацій до груп фінансової стійкості

показники

Групи

1

2

3

4

5

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

До? 0,5

20 балів

0,4? До <0,5

16 балів

0,3? До <0,4

12 балів

0,2? До <0,3

8 балів

До <0,2

4 бали

Коефіцієнт крітічес-кою оцінки

До? 1,5

18 балів

1,4? До <1,5

15 балів

1,3? До <1,4

12 балів

1,2? До <1,3

7,5 балів

До <1,2

3 бали

Коефіцієнт поточної ліквідності

До? 2

16,5 балів

1,8? До <2

13,5 балів

1,5? До <1,8

9 балів

1,2? К <1,5

4,5 бала

До <1,2

1,5 бала

Коефіцієнт забезпечений-ності власними засобами

До? 0,5

15 балів

0,4? До <0,5

12 балів

0,3? До <0,4

9 балів

0,2? К <0,3

6 балів

До <0,2

3 бали

Коефіцієнт фінансової незалежності

До? 0,6

17 балів

0,56? До <0,6

14,2 бала

0,5? До <0,56

9,4 бала

0,44? До <0,5

4,4 бала

До <0,44

1 бал

Коефіцієнт фінансової незалежності в ставлення-ванні формування запа-сов і витрат

До? 1

13,5 балів

0,9? До <1

11 балів

0,8? До <0,9

8,5 балів

0,65? До <0,8

4,8 бала

До <0,65

1 бал

Значення меж групи, в балах

100 - 81,8

81,7 - 60

59,9 - 35,3

35,2 - 13,6

13,5 і

менш

Загальна сума балів є підставою для віднесення організації до однієї з п'яти груп фінансової стійкості:

1 клас - організації з хорошим запасом фінансової стійкості, що гарантує повернення позикових коштів;

2 клас - організації, що мають невисокий рівень ризику неповернення заборгованості кредиторам;

3 клас - організації з високим рівнем ризику банкрутства, що характеризується несприйнятливістю до профілактичних заходів фінансового оздоровлення;

4 клас - наявність яскраво виражених ознак банкрутства;

5 клас - фактичний банкрут.

Також заслуговує на увагу методика визначення рівня фінансово-економічного потенціалу організації, запропонована Д.А. Кувшинова і П.І. Половцевим [26]. Для віднесення організації до конкретної групи фінансової стійкості за методикою зазначених авторів в табл. 4 представлені класи критериального рівня показників фінансового стану організації.

Таблиця 4 - Класи критеріального рівня показників фінансового стану організації

показник

частка поки-

зателя в со-сукупності всіх поки- зателей,%

Класи критеріального рівня

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

Ефект фінансово-го важеля

10

<-1

(-1, 0)

0

(0, 1)

> 1

Тип фінансової ситуації

10

(0,0,0,0)

(0,0,0,1)

(0,0,1,1)

(0,1,1,1)

(1,1,1,1)

коефіцієнт автономії

10

<0,4

0,40-0,45

0,45-0,50

0,50-0,60

> 0,6

Коефіцієнт забезпе-забезпеченості оборот-них активів собст-судинними оборотні-ми засобами

10

<0,1

0,1-0,2

0,2-0,3

0,3-0,5

> 0,5

Коефіцієнт абсо-лютні ліквідності

10

<0,2

0,20-0,25

0,25-0,30

0,30-0,40

> 0,4

Проміжний ко-коефіцієнт покриття

10

<0,4

0,4-0,5

0,5-0,7

0,7-0,9

> 0,9

Коефіцієнт теку-щей ліквідності

10

<1,0

1,0-1,5

1,5-2,0

2,0-2,5

> 2,5

рентабельність

продажів,%

15

<0

0 - 5

5 - 10

10 - 15

> 15

Рентабельність капіталу,%

15

<0

0 - 5

5 - 10

10 - 15

> 15

В результаті підсумовування балів всіх показників отримують підсумковий показник рейтингової оцінки, який відображає рівень фінансово-економічного потенціалу організації у відповідності з наступною шкалою:

1 клас - низький рівень фінансово-економічного потенціалу, до 150 балів;

2 клас - недостатній рівень, 150 - 250 балів;

3 клас - середній рівень, 250 - 350 балів;

4 клас - нормальний рівень, 350 - 450 балів;

5 клас - високий рівень, понад 450 балів.

Використання вищеназваних методик в практичній діяльності організації дозволить аналізувати в динаміці зведені показники, що характеризують її перспективну фінансову стійкість.

Існує також модель прогнозування ймовірності банкрутства, розроблена вченими Іркутської державної економічної академії [39]:

Z = 8,38К1 + К2 + 0,54К3 + 0,63К4, (13)

де К1 - відношення оборотного капіталу до активів;

К2 - відношення чистого прибутку до власного капіталу;

К3 - відношення виручки від реалізації до активів;

К4 - відношення чистого прибутку до інтегральних витрат.

Критерії оцінки:

R <0 - імовірність банкрутства максимальна (90-100%);

0

0,18

0,32

R> 0,42 - імовірність банкрутства мінімальна (до 10%).

Г.В. Савицької також запропонована дискримінантний факторна модель діагностики ризику банкрутства організації [43].

Z = 0,111 Х1 + 13,239Х2 + 1,676Х3 + 0,515Х4 + 3,80Х5 (14)

де Х1 - відношення власних оборотних коштів до величини оборотних активів організації;

Х2 - відношення оборотних активів до величини необоротних активів організації;

Х3 - відношення виручки від реалізації продукції до величини активів організації, тобто ресурсоотдача;

Х4 - відношення чистого прибутку до величини активів організації, тобто економічна рентабельність;

Х5 - відношення величини власного капіталу до величини сукупного капіталу організації, тобто коефіцієнт фінансової незалежності.

Якщо величина Z> 8, то організації банкрутство не загрожує;

5

3

1

Z <1, то така організація - банкрут.

Відповідно до методичних вказівок Федеральної служби РФ з фінансового оздоровлення і банкрутства для оцінки і прогнозування фінансового стану організацій використовується наступний перелік показників (табл. 5).

Таблиця 5 - Показники для оцінки і прогнозування фінансового стану організації

показник

алгоритм розрахунку

що характеризує

1. Загальні показники

Середньомісячна виручка (К1)

К1 = Валова виручка / 12

масштаб бізнесу

Частка грошових коштів у виручці (К2)

К2 = Грошові кошти у виручці / валова виручка

Фінансовий ресурс організа-ції

Середньооблікова чисельність персо-налу (К3)

Форма № 5 по ОКУД

Масштаб діяльності органі-зації

2. Показники платоспроможності та фінансової стійкості

Ступінь платежесп-ності загальна (К4)

К4 = (стр.590 + стр.690) / К1

Терміни можливого погашення всієї кредиторської задолженнос-ти і коротко- і довгострокових земних коштів

Коефіцієнт заборгованості по виплаті заробітної-боргованості за креди-там (К5)

К5 = (стр.590 + стр.610) / К1

Його зменшення характеризує перекіс структури боргів у бік товарних кредитів, неплатежів бюджету

Коефіцієнт заборгованості по виплаті заробітної-боргованості іншим організаціям (К6)

К6 = (стр.621 + стр.625) / К1

Підвищення його рівня харак-теризують збільшення питомої ваги товарних кредитів в загальній сумі боргів

Коефіцієнт заборгованості по виплаті заробітної-боргованості в фіскалів-ної системі (К7)

К7 = (стр.623 + стр.624) / К1

Підвищення його рівня харак-теризують збільшення питомої ваги заборгованості бюджету

Коефіцієнт внут-рішнього боргу (К8)

К8 = (стр.622 + стр.630 + стор.640 + стр.650 + стр.660) / К1

Підвищення його рівня харак-теризують збільшення питомої ваги внутрішнього боргу в загальній сумі боргів

Ступінь платежесп-ності за поточними зобов'язаннями (К9)

К9 = стр.690 / К1

Терміни можливого погашення поточної заборгованості перед кредиторами

Коефіцієнт покриття-ку поточних зобо-нізацією оборотними активами (К10)

К10 = стр.290 / стр.690

Показує, на скільки поточні зобов'язання покриваються оборотними активами

Власний капі-тал в обороті (К11)

К11 = стр.490 - стр.190

Його відсутність показує, що всі оборотні активи сформи-рова за рахунок позикових коштів

Частка власного капіталу в оборот-них активах (К12)

К12 = (стр.490 - стр.190) /стр.290

Визначає ступінь забезпечений-ності організації влас-ними обіговими коштами

Коефіцієнт фінан-совою автономії (К13)

К13 = стр.490 / стр. 300

Показує, яка частина активів сформована за рахунок влас-них коштів організації

3. Показники ділової активності

Тривалість обороту оборотних активів (К14)

К14 = стр.290 / К1

Показує, за скільки місяців обертаються оборотні акти-ви

Тривалість обороту коштів у виробництві (К15)

К15 = (стор.210 + стр.220-стор.215) / К1

Характеризує швидкість волок-чіваемості капіталу в запасах

Тривалість обороту коштів у розрахунках (К16)

К16 = (стр.290-стр.210- стр.220 + стор.215) / К1

Характеризує швидкість пога-шення дебіторської заборгова-ності

4. Показники рентабельності

Рентабельність обо-ротного капіталу (К17)

К17 = стор.160 Ф № 2 / стр.290 Ф № 2

Характеризує ефективність використання оборотного капіталу організації

Рентабельність продажів (К18)

К18 = стр.050 Ф № 2 / стор.10 ф. №2

Скільки отримано прибутку на 1 карбованець виручки

5. Показники інтенсифікації процесу виробництва

Середньомісячний виробіток на одного працівника (К19)

К19 = К1 / К3

Характеризує рівень вироб-дітельності праці працівників підприємства

Фондовіддача (К20)

К20 = К1 / стор.190

Характеризує інтенсивність використання основних засобів

6. Показники інвестиційної активності організації

Коефіцієнт інвес-тіціонной актівнос-ти (К21)

К21 = (стор.130 + стор.135 + стор.140) /стр.190

Характеризує інвестиційну активність організації

7. Показники виконання зобов'язань перед бюджетом і державними позабюджетними фондами

Коефіцієнти виконання поточних зобов'язань перед федеральним бюджетом (К22), бюджетом суб'єкта РФ (К23), місцевим бюджетом (К24), державними позабюджетними фондами (К25) та Пенсійним фондом РФ (К26) визначаються як відношення величини сплачених податків (внесків) до величини нарахованих податків (внесків) за той же період: Кi = податки (внески сплачені / податки (внески) нараховані

Вивчення динаміки даних показників дозволяє досить повно охарактеризувати фінансовий стан організації і встановити намітилися тенденції його зміни.

Таким чином, всі розглянуті системи прогнозування банкрутства, розроблені зарубіжними і російськими авторами, включають в себе кілька (від двох до семи) ключових показників, що характеризують фінансовий стан комерційної організації. На їх основі в більшості з названих методик розраховується комплексний показник ймовірності банкрутства з ваговими коефіцієнтами у індикаторів.

Однако все вони також мають ряд недоліків, які серйозно ускладнюють їх застосовність в умовах російської економіки:

1. Двох - трёхфакторние моделі не є достатньо точними. Точність прогнозування збільшується, якщо до уваги прийняти більшу кількість факторів.

2. «Імпортні» моделі Е. Альтмана і У. Бівера містять значення вагових коефіцієнтів і порогових значень комплексних і приватних показників, розраховані на основі американських аналітичних даних шістдесятих і сімдесятих років. У зв'язку з цим вони не відповідають сучасній специфіці економічної ситуації та організації бізнесу в Росії, в тому числі відрізняється системі бухгалтерського обліку та податкового законодавства і т.д.

Відсутність в Росії статистичних матеріалів по організаціям-банкрутам не дозволяє скоригувати методику обчислення вагових коефіцієнтів і порогових значень з урахуванням російських економічних умов, а визначення даних коефіцієнтів експертним шляхом не забезпечує їх достатньої точності.

3. Відмінності в специфіці економічної ситуації і в організації бізнесу між Росією і розвиненими ринковими економіками впливають і на сам набір фінансових показників, які використовуються в моделях зарубіжних авторів.

4. У моделях зарубіжних авторів не враховуються деякі важливі показники, специфічні для російського ринку, наприклад, частка грошової складової у виручці.

5. Період прогнозування у вищевказаних методиках і моделях коливається від трьох - шести місяців (в що діяла до 1.03.98г. Методиці ФСДН РФ) до п'яти років (у другій версії «Z-рахунку» Е. Альтмана і в методиці У. Бівера), а в деяких моделях термін прогнозування взагалі не вказується. В умовах нестабільної і динамічно реформованої до ринкових відносин економічної системи Росії використання періоду прогнозування, рівного п'яти років, як це має місце в моделях зарубіжних авторів, на нашу думку, передчасно, і необхідно використовувати більш короткі проміжки часу (до одного - двох років).

6. У деяких методиках використовуються показники, що відрізняються високою позитивною або негативною кореляцією або функціональною залежністю між собою. Це призводить до непотрібного ускладнення цих методик, не збільшуючи точності прогнозування.

7. Зазначені методики дають можливість визначити ймовірність наближення лише стадії кризи (банкрутства) комерційної організації і не дозволяють прогнозувати настання фази росту та інших фаз її життєвого циклу.

Таким чином, в якості оцінки кризового становища підприємства доцільно використовувати не тільки кількісні, але і якісні показники.

Далі розглянемо особливості застосування розглянутих систем оцінки ймовірності банкрутства на прикладі ЗАТ «Сібмашсервіс».

2. ДІАГНОСТИКА ІМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ЗАТ «СІБМАШСЕРВІС»

2.1 Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності організації

ЗАТ «Сібмашсервіс» існує з 1932 року і знаходиться за адресою м Черепаново НСО, вул. Фурманова, 3.

У 1959 р міжрайонна майстерня капітального ремонту розпорядженням Новосибірського Совнархоза № 82 від 05.06.59 р була перейменована в черепановські механічний завод, який почав випуск колінчастих ковзанок для прикочування ґрунту, автопоилок для великої рогатої худоби, а в 1962 р завод перейшов на випуск котельного обладнання.

У 1975 р черепановські механічний завод перейменований в черепановські завод машинобудування для тваринницьких ферм «Сібмашсервіс».

У 1993 р відповідно до Державної програми приватизації державних і муніципальних підприємств і рішенням зборів трудового колективу завод «Сібмашсервіс» перетворений в акціонерне товариство «Сібмашсервіс».

Закрите акціонерне товариство «Сібмашсервіс» спеціалізується на випуску котельного обладнання малої потужності на всіх видах палива: тверде, рідке і газоподібне. Освоєно до виробництва більше 20 нових котельних установок новітньої конструкції, що відповідають найсучаснішим вимогам, що дозволяють знизити витрату палива на опалення споживачам більш ніж в два рази.

Котельні установки є повнокомплектних обладнанням, не вимагають фундаменту, обмурівки, спеціальних будівельних і складних монтажних робіт, легко доступні в ремонті, прості в обслуговуванні, мають невеликі габарити і вага.

Постійними споживачами ЗАТ «Сібмашсервіс» з придбання котельного обладнання є адміністрація Маслянінского, Ординського, Коливанського, Киштовськом, Тогучінскій, Куйбишевського, Каргатскій та інших районів Новосибірської області.

За останні п'ять років споживачі котельного обладнання Новосибірської області придбали в ЗАТ «Сібмашсервіс» 525 котла.

Використання споживачами котельного обладнання ЗАТ «Сібмашсервіс» дозволило за останні п'ять років заощадити від зниження витрати палива тільки в Новосибірській області понад 20 млн. Руб. бюджетних коштів.

Географія поставок котельного обладнання поширюється на Європейську частину Росії (міста Санкт-Петербург, Москва, Псков), Урал, Західний і Східний Сибір, Республіку Алтай, Хакасія, Республіку САХА (Якутія), Казахстан. Крім того, котельні установки багато років експлуатуються в містах Хатанга, Норильськ, Діксон, о. Середній, на мисі Челюскіна.

На підприємстві ведеться два види обліку: бухгалтерський і податковий.

Податковий облік здійснюється відповідно до вимог Податкового кодексу РФ і змінами і доповненнями. З метою оподаткування прибутку, доходи і витрати визнаються в тому звітному періоді, в якому вони мали місце, незалежно від фактичного надходження грошових коштів, іншого майна (робіт, послуг).

Організація і ведення бухгалтерського обліку здійснюється через систему облікових регістрів, сальдо-оборотних відомостей і аналітичних карток відповідно до інструкцією по використанню плану рахунків. В обліку та звітності застосовуються типові уніфіковані форми. За всіма матеріальними цінностями проведена інвентаризація. У частині обліку основних засобів вважаються об'єкти по терміну корисного використання вартістю понад 10 тис. Руб.

При виконанні ремонту основних засобів підприємство застосовує перший варіант, за яким витрати на ремонт включаються в собівартість того періоду, коли вони мали місце.

Виробничі запаси відображаються в обліку і звітності за середньозваженою ціною.

Фактична собівартість матеріальних ресурсів складається з витрат на їх придбання, включаючи оплату націнки, сплачену постачальницьким організаціям.

Чинними нормативними документами облік витрат на виробництво ведеться калькуляційних методом.

Кінцевий фінансовий результат складається від результату реалізації продукції, послуг, основних засобів, від інших витрат.

Прибуток підприємства визначається як різниця між виручкою від реалізації без податку на додану вартість і витратами на її виробництво і реалізацію.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Сібмашсервіс» за 2008-2010 рр. представлені в табл. 5.

Таблиця 5 - Основні показники фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Сібмашсервіс» за 2008-2010 рр.

показники

2008 р

2009 р

2010 р

Зміни (±)

Темп зростання, %

за

2009 р

за

2008 р

за

2009 р

за

2008 р

1

2

3

4

5

6

7

8

Виручка від реалізації продукції, тис. Руб.

64419

76452

83553

12033

7101

118,7

109,3

Загальні витрати, тис.руб.

61663

74505

81618

12842

7113

120,8

109,5

Частка витрат у виручці,%

95,7

97,5

97,7

1,7

0,2

101,8

100,2

Прибуток від продажів, тис. Руб.

2756

+1947

1935

-809

-12

70,6

99,4

Чистий прибуток, тис. Руб.

611

229

-116

-382

-345

37,5

-50,7

Середньорічна вартість майна, тис. Руб.

69876

75052

83014

5176

7962

107,4

110,6

Середньорічна вартість необоротних активів, тис. Руб.

24499

29887

35868

5388

5981

122,0

120,0

Середньорічна вартість оборотних активів, тис. Руб. - всього

45377

45165

47146

-213

тисячу дев'ятсот вісімдесят один

99,5

104,4

в тому числі:

- запасів

9330

11143

14470

1813

3327

119,4

129,9

- дебіторської заборгованості

32602

30125

28793

-2477

-1333

92,4

95,6

- грошових коштів і крат-косрочних фінансових вкладень

2256

2164

1568

-92

-596

95,9

72,5

Середньорічна вартість власного капіталу, тис. Руб.

11416

11531

11587

115

57

101,0

100,5

Середньорічна вартість позикового капіталу, тис. Руб. - всього

58460

63521

71427

5061

7906

108,7

112,4

в тому числі:

- довгострокових кредитів

30324

27010

23422

-3314

-3589

89,1

86,7

- короткострокових кредитів

22101

23624

27320

1523

3696

106,9

115,6

- кредиторської заборгова-ності

6035

12887

20685

6852

7798

213,5

160,5

Чисельність працюючих, чол.

134

130

119

-4

-11

97,0

91,5

Фонд оплати праці, тис. Руб.

13609

14177

15935

569

1 758

104,2

112,4

Продуктивність праці, тис.руб. / Чол.

480,7

588,1

702,1

107,4

114,0

122,3

119,4

Середньомісячна заробітна плата, руб.

8463

9088

11159

625

2 071

107,4

122,8

Чистий прибуток у розрахунку на одного працівника, тис. Руб.

4,56

1,76

-0,97

-2,80

-2,74

38,6

-55,3

Як видно з табл. 5, за аналізований період виручка від реалізації продукції збільшилася в 2009 р на 12033 тис. Руб. або на 18,7%, а в 2010 р ще на 7101 тис. руб. або на 9,3%, а загальні витрати організації (собівартість проданих товарів, комерційні та управлінські витрати) відповідно на 12842 тис. руб. або 20,8% і 7113 тис. руб. або 9,5%. Випереджаючі темпи зростання витрат у порівнянні з виручкою привели до зменшення прибутку від продажів на 29,4% у 2009 році та на 0,6% в 2010 р, що слід розглядати як негативну тенденцію. Інші види діяльності організації збиткові, що призвело до зниження чистого прибутку організації в 2009 р на 62,5%, а в 2010 р організація отримала збитки в розмірі 116 тис. Руб.

Середньорічна вартість майна за 2009 р збільшилася на 5176 тис. Руб. або на 7,4%, а в 2010 р - на 7962 тис. руб. або на 10,6%. В даному випадку цей фактор розглядається як негативний, так як збільшення майна призвело до отримання збитків і свідчить про нераціональне використання ресурсів організації.

Основний приріст майна забезпечений за рахунок збільшення необоротних активів на 22% в 2009 році і на 20% в 2010 р, при одночасному зниженні оборотних активів в 2009 р на 0,5% і незначному їх зростанні в 2010 р на 4, 4%. Отже, організація основне фінансування спрямовує на формування матеріально-технічної бази. Динаміка формування майна організації представлена ​​на рис. 1.

Малюнок 1 - Динаміка формування майна ЗАТ «Сібмашсервіс» за 2008-2010 рр

Зниження оборотних активів в основному відбувається за рахунок скорочення дебіторської заборгованості: у 2009 р - на 7,6%, в 2010 р - на 4,4% і зниження найбільш ліквідних активів (короткострокові фінансові вкладення і грошові кошти) відповідно на 4, 1% і 27,5%. За весь аналізований період спостерігається значне зростання запасів організації на 19,4% і 29,9%. Так як темпи зростання запасів значно випереджають темпи зростання виручки, то це свідчить про нераціональну політику організації по формуванню запасів і неконкурентоспроможності продукції, що випускається. Динаміка формування оборотних активів організації представлена ​​на рис. 2.

Малюнок 2 - Динаміка формування оборотних активів ЗАТ «Сібмашсервіс» за 2008-2010 рр.

Як позитивний фактор відзначається збільшення власного капіталу організації, але це незначне зростання 1% і 0,5%. Більш швидкими темпами збільшується позиковий капітал, особливо кредиторська заборгованість в 2009 р більш, ніж в 2,1 рази і в 2010 р - на 60,5%. Збільшуються також короткострокові кредити відповідно на 6,9% і 15,6% при одночасному зниженні довгострокових кредитів - на 10,9% і 13,3%. Таку кредитну політику організації слід визнати незадовільною, оскільки це збільшує залежність організації від позикового капіталу, а отже, призводять до зниження фінансової стійкості і платоспроможності організації. Динаміка джерел формування майна організації представлена ​​на рис. 3.

Малюнок 3 - Динаміка джерел формування майна ЗАТ «Сібмашсервіс» за 2008-2010 рр.

Чисельність працюючих на підприємстві скоротилася в 2009 році на 4 чол., А в 2010 р на 11 чол .. Одночасно спостерігається зростання продуктивності праці працівників відповідно на 22,3% і 19,4%. Однак середньомісячна заробітна плата за цей же період збільшилася на 7,4% і 22,8% відповідно, що випереджає темпи зростання продуктивності праці в 2010 р і свідчить про нераціональну політику управління трудовими ресурсами.

Як негативний фактор також слід відзначити зниження чистого прибутку в розрахунку на одного працівника на 61,4% в 2009 році і отримані збитки в 2010 р

Таким чином, в цілому виробничо-господарську діяльність ЗАТ «Сібмашсервіс» слід оцінити як незадовільну.

Основні показники фінансового стану організації представлені в табл. 6.

За даними таблиці 6 можна зробити наступні висновки:

Таблиця 6 - Показники фінансового стану ЗАТ «Сібмашсервіс» за 2009-2010 рр

показники

На початок 2009 р

На початок 2010 р

На кінець 2010 р

зміни

за

2009 р

за

2010 р

1

2

3

4

5

6

1. Показники ліквідності

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,080

0,046

0,021

-0,034

-0,025

Коефіцієнт проміжної ліквідності

1,215

0,649

0,598

-0,566

-0,051

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,613

1,001

0,965

-0,611

-0,036

2. Показники фінансової стійкості

коефіцієнт автономії

0,163

0,145

0,134

-0,018

-0,011

Коефіцієнт капіталізації (плече фінансового важеля)

5,121

5,889

6,442

0,769

0,553

Наявність власних оборотних коштів,

тис. руб.

-13083

-23630

-24932

-10547

-1302

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними оборотними засобами

-

-

-

-

-

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними засобами

-

-

-

-

-

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,597

0,441

0,404

-0,157

-0,036

3. Показники ділової активності

Період обороту, днів:

- всього капіталу

-

353,4

357,7

-

4,3

- оборотного капіталу

-

212,7

203,1

-

-9,5

в тому числі:

запасів

-

52,5

62,3

-

9,9

дебіторської заборгованості

-

141,9

124,1

-

-17,8

- власного капіталу

-

54,3

49,9

-

-4,4

- позикового капіталу

-

238,4

218,6

-

-19,8

- кредиторської заборгованості

-

60,7

89,1

-

28,4

Операційний цикл, днів

-

194,3

186,4

-

-7,9

Фінансовий цикл, днів

-

133,6

97,3

-

-36,4

4. Показники рентабельності,%

Економічна рентабельність (активів)

-

0,31

-0,14

-

-0,44

Рентабельність власного капіталу

-

1,99

-1,00

-

-2,99

Рентабельність продажів

-

2,55

2,32

-

-0,23

Рентабельність основної діяльності (витрат)

-

2,61

2,37

-

-0,24

Коефіцієнт стійкості економічного зростання,%

-

54,9

55,1

-

0,22

1. Показники ліквідності характеризують платоспроможність організації.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена за рахунок вільних грошових коштів і прирівняних до них короткострокових зобов'язань. Рекомендоване значення - 0,2-0,25. Для ЗАТ «Сібмашсервіс» даний коефіцієнт за весь аналізований період нижче рекомендованого значення і має тенденцію до зниження Якщо на початок 2009 р за рахунок найбільш ліквідних активів організація могла погасити 8% своїх найбільш термінових зобов'язань, то до кінця 2010 р тільки 2,1 %. Отже, у організації недостатньо вільних грошових коштів.

Коефіцієнт проміжної ліквідності показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена за рахунок найбільш ліквідних активів і дебіторської заборгованості. Рекомендоване значення - 0,7-0,8. На початку 2009 р ЗАТ «Сібмашсервіс» за рахунок таких коштів могло повністю розрахуватися за своїми короткостроковими зобов'язаннями. Але ситуація за аналізований період також погіршувалася і до кінця 2010 р навіть з урахуванням своєчасного розрахунку з дебіторами організація зможе погасити не більше 59,8% своїх зобов'язань, що негативно характеризує її ліквідність і платоспроможність.

Коефіцієнт поточної ліквідності показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена за рахунок всіх оборотних активів. Рекомендоване значення - більше 1, оптимальне - 1,5-2,0. За даними таблиці видно, що в 2009 р організація могла розрахуватися за своїми зобов'язаннями за рахунок мобілізації всіх оборотних активів, хоча і спостерігалася негативна тенденція. У 2010 р організація переходить в розряд неплатоспроможних.

Таким чином, платоспроможність організації характеризується негативно. За весь аналізований період спостерігається негативна тенденція за всіма показниками.

2. Фінансова стійкість - характеристика стабільності фінансового становища організації. Завданням аналізу фінансової стійкості є оцінка ступеня залежності від позикових джерел фінансування [14].

Коефіцієнт автономії показує частку власного капіталу організації в загальних джерелах фінансування. Рекомендоване значення - 0,4-0,6. Для ЗАТ «Сібмашсервіс» цей показник набагато нижче рекомендованої і також має тенденцію до зниження. Якщо на початку 2009 р власний капітал становив 16,3% всіх джерел фінансування, то до кінця 2010 р тільки 13,4%, що пов'язано, в першу чергу, з отриманими збитками організації в цьому році. Дана ситуація негативно характеризує фінансову стійкість організація і значну залежність від позикових джерел фінансування.

Коефіцієнт капіталізації (плече фінансового важеля) показує, скільки позикових коштів організація залучила на 1 крб. вкладених в активи власних коштів. Рекомендоване значення - не вище 1,5. Як показують дані таблиці, динаміка коефіцієнта капіталізації свідчить про недостатню фінансової стійкості організації та підвищенню її залежності від позикових джерел фінансування. На величину цього показника впливають наступні фактори: низька оборотність, низький попит на реалізовану продукцію, неналаженность канали постачання та збуту, високий рівень постійних витрат.

Як негативний фактор у фінансовій діяльності організації також зазначається повна відсутність власних оборотних коштів. У зв'язку з цим як оборотні активи в цілому, так і запаси зокрема, фінансуються тільки за рахунок позикових коштів і збільшення термінів повернення кредиторської заборгованості, що також негативно характеризує фінансову стійкість організації.

Коефіцієнт фінансової стійкості показує, яка частина активу фінансується за рахунок стійких джерел (власного капіталу і довгострокових зобов'язань). Рекомендоване значення - більше 0,6. Цей коефіцієнт нижче рекомендованого значення і має тенденцію до зниження. Отже, в джерелах фінансування збільшується частка короткострокових кредитів і залучених коштів (кредиторської заборгованості), що значно підвищує фінансовий ризик організації.

В цілому фінансова стійкість характеризується негативно. Організація значно залежить від позикових джерел фінансування, особливо короткострокових, погіршує ситуацію повна відсутність власних оборотних коштів. За всіма показниками спостерігається негативна тенденція.

3.Ділова активність у фінансовому аспекті проявляється передусім у швидкості обороту коштів.

Як видно з таблиці, знижується ефективність використання всього капіталу організації, що виразилося в збільшенні періоду його обігу на 4,3 дня, що негативно впливає на розмір річного обороту і збільшенням загальних витрат організації.

Однак як позитивний фактор відзначається прискорення оборотності оборотних активів на 9,5 днів, в тому числі дебіторської заборгованості на 17,8 днів, що пов'язано з більш ефективною політикою кредитування покупців. Підвищується також ефективність використання позикового капіталу (довгострокових і короткострокових кредитів) - скорочення періоду обороту на 19,8 днів. Скорочується період обороту власного капіталу на 4,4 дня, але це не можна відзначити як позитивний фактор, так як це пов'язано зі зменшенням частки власного капіталу в джерелах фінансування.

В якості негативних факторів слід зазначити збільшення термінів зберігання запасів на 9,9 днів, що, швидше за все, пов'язано з неефективною політикою їх формування та збільшення термінів погашення кредиторської заборгованості на 28,4 дня, що призводить до неплатоспроможності організації.

Проте зазначені тенденції в цілому привели до скорочення операційного циклу на 7,9 днів (час відволікання коштів з обороту в запаси і в дебіторську заборгованість) і скорочення фінансового циклу на 36,4 дня. Це пов'язано зі збільшенням кредиторської заборгованості, що сприяє додатковому припливу грошових коштів і скорочення терміну розрахунків покупців, що також сприяє притоку додаткових коштів.

В цілому ділова активність організації характеризується позитивно.

4. Найбільш узагальнену оцінку ефективності фінансово-господарської діяльності організації дає система коефіцієнтів рентабельності.

Як видно з таблиці, економічна рентабельність (активів) і власного капіталу до кінця розглянутого значення має від'ємне значення, що пов'язано зі збитковою діяльністю організації.

Як негативний фактор також відзначається зниження рентабельності продажів на 0,23%, рентабельності основної діяльності на 0,24%. До того ж ці показники мають дуже низьке значення, що в цілому негативно характеризує фінансову діяльність організації.

Далі визначимо тип фінансової стійкості організації, використовуючи методику, запропоновану Л.В. Донцової та Н.А. Никифорової [14].

Авторами. рекомендується для оцінки фінансової стійкості визначати трикомпонентний показник типу фінансової ситуації.

Результати розрахунків, представлені в табл. 7.

Дані табл. 7 свідчать, що в 2009 році для ЗАТ «Сібмашсервіс» було характерно нормальна незалежність фінансового стану, яка гарантує платоспроможність організації. Проте в 2010 р ситуація погіршується, фінансовий стан організації характеризується як нестійка, пов'язана з порушенням платоспроможності, але при якому все-таки зберігається можливість відновлення рівноваги шляхом поповнення джерел власних коштів і оптимізації обсягів запасів. До того ж нестійкий фінансовий стан організації пов'язано з тим, що власні фінансові ресурси спрямовані, в основному, на фінансування необоротних активів.

Таким чином, попередній аналіз фінансового стану виявив ряд проблем у фінансовій діяльності організації, а саме:

- неплатоспроможність організації за рахунок значного збільшення кредиторської заборгованості;

- значну залежність організації від позикових джерел фінансування;

- відсутність власних оборотних коштів;

Таблиця 7 - Визначення типу фінансової стійкості ЗАТ «Сібмашсервіс» за 2009 - 2010 роки

показники

На початок 2009 р

На початок 2010 р

На кінець 2010 р

зміни

за

2009 р

за

2010 р

1. Запаси, тис. Руб.

9 330

12 956

15 983

3 626

3 027

2. Власні оборотні кошти,

тис. руб.

-13 083

-23 630

-24 932

-10 547

-1 302

3. Довгострокові позикові кошти,

тис. руб.

30 324

23 696

23 147

-6 628

-549

4. Власні і довгострокові джерела формування запасів, тис. Руб.

17 241

66

-1 785

-17 175

-1 851

5. Короткострокові позикові кошти, тис.руб.

22 101

25 147

29 493

3 046

4 346

6. Загальна величина джерел формування запасів, тис. Руб.

39 342

25 213

27 708

-14 129

2 495

7. Надлишок (+) або недолік (-),

тис. руб.:

а) власних оборотних коштів,

п. 2 - п. 1

-22 413

-36 586

-40 915

-14 173

-4 329

б) власних і довгострокових джерел фінансування запасів, п. 4 - п. 1

7 911

-12 890

-17 768

-20 801

-4 878

в) загальної величини джерел фінансування запасів, п. 6 - п. 1

30 012

12 257

11 725

-17 755

-532

Тип фінансової стійкості

Нормальна незалежність фінансового стану

Нестійкий фінансовий стан

-

-

- нераціональна кредитна політика організації;

- завищений обсяг запасів організації;

- збиткова діяльність організації в кінці аналізованого періоду;

- низькі показники рентабельності продажів і основної діяльності.

Надалі необхідно оцінити ймовірність можливого банкрутства організації з використанням зарубіжних і російських методик.

2.2 Оцінка ймовірності банкрутства організації з використанням зарубіжних методик

Для оцінки ймовірності банкрутства ЗАТ «Сібмашсервіс» використовуємо зарубіжні методики, розглянуті в розділі 1.3., А саме:

- двухфакторная математична модель Е. Альтмана;

- пятифакторная модель ( «Z-рахунок») Е. Альтмана;

- система показників оцінки фінансового стану організації з метою діагностики банкрутства У. Бівера;

- четирехфакторная модель Лиса ( «Z-рахунок»);

- четирехфакторная модель Таффлера ( «Z-рахунок»);

- розрахунок індексу Конна-Гольдера.

У двухфакторной моделі Альтмана при оцінці ймовірності банкрутства враховується тільки два показники: коефіцієнт поточної ліквідності, що характеризує платоспроможність організації і питома вага позикових коштів у пасивах, що характеризує ступінь залежності організації від позикового капіталу. Розрахунок оцінки ймовірності банкрутства ЗОА «Сібмашсервіс» по двухфакторной моделі Е. Альтмана представлений в табл. 8.

Таблиця 8 - Оцінка ймовірності банкроства ЗАТ «Сібмашсервіс» з використанням двофакторної моделі Е. Альтмана за 2009-2010 рр.

показники

2009 р

2010 р

1. Середньорічна величина оборотних активів, тис.руб.

45165

47146

2. Середньорічна величина короткострокових зобов'язань, тис.руб.

36511

48005

3. Середньорічна величина позикового капіталу, тис.руб.

63521

71427

4. Середньорічна величина активів, тис.руб.

75052

83014

5. Коефіцієнт поточної ліквідності (п. 1 / п.2) - Кп

1,237

0,982

6. Коефіцієнт залежності (п.3 / п.4) - Кз

0,846

0,860

Значення Х = -0,3877 + Кп · (-1,0736) + Кз · 0,0579

-1,7

-1,4

Оцінка значень:

Якщо Х> 0,3, то ймовірність банкрутства велика.

Якщо -0,3 <Х <0,3, то ймовірність банкрутства середня.

Якщо Х <-0,3, то ймовірність банкрутства мала.

Якщо Х = 0, то ймовірність банкрутства дорівнює 0,5.

Вірогідність банкрутства мала

Вірогідність банкрутства мала

Як видно з таблиці, при використанні двофакторної моделі Е. Альтмана, ймовірність банкрутства як в 2009 році, так і в 2010 році оцінюється як мала, не дивлячись на те, що платоспроможність організації знижується, а в 2010 році організація характеризується як неплатоспроможна з дуже високою залежністю від позикового капіталу.

П'ятифакторна модель Альтмана враховує такі фінансові показники, як забезпеченість оборотних активів власними оборотними засобами (Х1), рентабельність активів організації, розраховану принаймні по прибутку до оподаткування (Х3), так і по чистому прибутку (Х2), співвідношення власного і позикового капіталу (Х4) і оборотність активів (Х5)

П'ятифакторна модель Е.Альтмана представлена ​​в табл. 9.

Таблиця 9 - Оцінка ймовірності банкрутства ЗАТ «Сібмашсервіс» з використанням пятифакторную моделі Е. Альтмана за 2009-2010 рр.

показники

2009 р

2010 р

1

2

3

1. Середньорічна величина оборотних активів, тис.руб.

45165

47146

2. Середньорічна величина власних оборотних коштів, тис.руб.

-18357

-24281

3. Середньорічна величина активів, тис.руб.

75052

83014

4. Середньорічна величина власного капіталу, тис.руб.

11531

11587

5. Середньорічна величина позикового капіталу, тис.руб.

63521

71427

6. Виручка від реалізації продукції, тис.руб.

76452

83553

7. Прибуток до сплати відсотків і податків, тис.руб.

тисяча триста шістьдесят чотири

1119

8. Чистий прибуток, тис.руб.

229

-116

9. Х1 - відношення власних оборотних коштів до величини оборотних активів (коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними оборотними засобами) п.2 / п.1

-0,406

-0,515

10. Х2 - відношення чистого прибутку до величини активів (економічна рентабельність) п.8 / п.3

0,003

-0,001

11. Х3 - відношення прибутку до сплати відсотків і податків до величини активів п.7 / п.3

0,018

0,013

12. Х4 - відношення величини власного капіталу до величини позикового капіталу (коефіцієнт фінансування, п.4 / п.5

0,182

0,162

13. Х5 - відношення виручки до величини активів (коефіцієнт оборотності активів) п.6 / п.3

1,019

1,006

Значення Z = 0,717Х1 + 0,847Х2 + 3,107Х3 + 0,42Х4 + 0,995Х5

0,86

0,74

Оцінка значень:

Якщо значення показника Z <1,23, то ймовірність банкрутства дуже висока.

Якщо Z> 1,23, то банкрутство організації найближчим часом не загрожує.

Вірогідність банкрутства дуже висока

Вірогідність банкрутства дуже висока

Таким чином, з використанням пятифакторную моделі Альтмана (Z-рахунку) отримано протилежний результат, тобто ймовірність банкрутства для даної організації оцінюється як дуже висока, причому тенденція негативна, так як значення Z-рахунку зменшується. Основні причини можливого банкрутства: відсутність власних оборотних коштів, збиткова діяльність організації в 2010 році, збільшення залежності від позикового капіталу, зниження ефективності використання активів організації.

Система показників оцінки ймовірності банкрутства Бівера включає оцінку платоспроможності організації, рентабельність активів, ступінь залежності від позикового капіталу, забезпеченість оборотних активів власними джерелами фінансування. У моделі Бівера вагові коефіцієнти і підсумковий коефіцієнт ймовірності банкрутства не розраховуються

Розрахунок ймовірності банкрутства з використанням системи показників Бівера представлений в табл. 10.

Таблиця 10 - Оцінка фінансового стану ЗАТ «Сібмашсервіс» з використанням системи показників Бівера за 2009-2010 рр

показник

2009 рік

2010 р

значення

характеристика

значення

характеристика

1

2

3

4

5

1. Середньорічна величина активів, тис. Руб.

75052

-

83014

-

2. Середньорічна величина необоротних активів, тис.руб.

29887

-

35868

-

3. Середньорічна величина оборотних активів, тис.руб.

45165

-

47146

-

4. Середньорічна величина власного капіталу, тис.руб.

11531

-

11587

-

5. Середньорічна величина позикового капіталу, тис.руб.

63521

-

71427

-

6. Середньорічна величина поточних зобов'язань, тис.руб.

36511

-

48005

-

7. Чистий прибуток, тис.руб.

229

-

-116

-

8. Амортизація, тис.руб.

2051

-

2386

-

9. Коефіцієнт Бівера (п.7 + п.8) /п.5

0,036

III група

0,032

III група

10. Коефіцієнт поточної ліквідності, п.3 / п.6

1,237

II група

0,982

III група

11. Економічна рентабельність, п. 7 / п.1

0,305

III група

-0,140

III група

12. Фінансовий леверидж (важіль),%, п.5 / п.1

84,64

III група

86,04

III група

13. Коефіцієнт покриття оборотних активів власними оборотними засобами,

(П.4-п.2) /п.3

-0,406

III група

-0,515

III група

Оцінка значень:

Група I - нормальне фінансове становище.

Група II - середнє (нестійке) фінансове становище.

Група III - кризовий фінансовий стан

Кризовий фінансовий стан

Кризовий фінансовий стан

Так як в 2009 році велика частина розглянутих коефіцієнтів відноситься до III групі, то фінансовий стан організації оцінюється як кризовий. У 2010 році ситуація погіршується за рахунок зниження платоспроможності організації (коефіцієнт поточної ліквідності) і фінансове становище також оцінюється як кризовий.

У моделі Лиса фактори-ознаки враховують такі результати діяльності, як ліквідність, рентабельність і фінансова незалежність організації.

Результати оцінки ймовірності банкрутства ЗАТ «Сібмашсервіс» з використанням моделі Лиса, представлені в табл. 11.

Таблиця 11 - Результати оцінки ймовірності банкрутства ЗАТ «Сібмашсервіс» з використанням моделі Лиса за 2009-2010 рр.

показники

2009 р

2010 р

1. Середньорічна величина оборотних активів, тис.руб.

45165

47146

2. Середньорічна величина активів, тис.руб.

75052

83014

3. Середньорічна величина власного капіталу, тис.руб.

11531

11587

4. Середньорічна величина позикового капіталу, тис.руб.

63521

71427

5. Прибуток від реалізації, тис.руб.

+1947

1935

6. Нерозподілений прибуток, тис.руб.

6330

6386

7. Х1 - частка оборотних активів у загальній вартості майна, п.1 / п.2

0,602

0,568

8. Х2 - рентабельність активів по прибутку від реалізації, п.5 / п.2

0,026

0,023

9.Х3 - рентабельність активів по нерозподіленого прибутку, п.6 / п.2

0,084

0,077

10. Х4 - коефіцієнт фінансування, п.3 / п.4

0,182

0,162

Значення Z = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,001Х4

0,045

0,042

Оцінка значень:

Z <0,037 - вірогідність банкрутства висока;

Z> 0,037 - вірогідність банкрутства мала

Вірогідність банкрутства мала

Вірогідність банкрутства мала

Як видно з таблиці, ймовірність банкрутства для даної організації оцінюється як мала як в 2009 році, так і в 2010 році, незважаючи на те, що всі показники мають тенденцію до зниження.

У моделі Таффлера як фактори для оцінки ймовірності банкрутства використовується рентабельність короткострокових зобов'язань, коефіцієнт ліквідності, частка короткострокових зобов'язань в джерелах фінансування, оборотність активів. Результати розрахунків представлені в табл. 12.

Таблиця 12 - Результати оцінки ймовірності банкрутства ЗАТ «Сібмашсервіс» за 2009-2010 рр. з використанням моделі Таффлера

показники

2009 р

2010 р

1. Середньорічна величина оборотних активів, тис.руб.

45165

47146

2. Середньорічна величина активів, тис.руб.

75052

83014

3. Середньорічна величина короткострокових зобов'язань, тис.руб.

36511

48005

4. Середньорічна величина зобов'язань, тис.руб.

63521

71427

5. Прибуток від реалізації, тис.руб.

+1947

1935

6. Виручка, тис.руб.

76452

83553

7. Х1 - прибуток від реалізації / короткострокові зобов'язання, п.5 / п.3

0,053

0,040

8. Х2 - оборотні активи / сума зобов'язань, п.1 / п.4

0,711

0,660

9. Х3 короткострокові зобов'язання / сума активів, п.3 / п.2

0,486

0,578

10. Х4 - виручка від реалізації / сума активів, п.6 / п.2

1,019

1,006

Значення Z = 0,53Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4,

0,371

0,372

Оцінка значень:

Z> 0,3 - мала ймовірність банкрутства;

Z <0,2 - висока ймовірність банкрутства.

Вірогідність банкрутства мала

Вірогідність банкрутства мала

Як видно з таблиці, при використанні моделі Таффлера, ймовірність банкрутства ЗАТ «Сібмашсервіс» також оцінюється як мала.

При розрахунку індексу Конна-Гольдера (KG) для оцінки ймовірності банкрутства використовуються такі показники: частка бистрореалізуемих ліквідних коштів (грошові кошти + короткострокові фінансові вкладення + короткострокова дебіторська заборгованість) в активах; частка стійких джерел фінансування (власного капіталу і довгострокових зобов'язань) в пасивах (коефіцієнт фінансової стійкості); ставлення фінансових витрат (сплачені відсотки за позиковими коштами + податок на прибуток) до виручки від продажів після оподаткування; відношення витрат на персонал до валового прибутку; співвідношення накопиченого прибутку і позикового капіталу. Результати розрахунків представлені в табл. 13.

Таблиця 13 - Результати оцінки ймовірності банкрутства ЗАТ «Сібмашсервіс» за 2009-2010 рр. з використанням індексу Конна-Гольдера

показники

2009 р

2010 р

1. Середньорічна величина бистрореалізуемих ліквідних коштів (грошові кошти + короткострокові фінансові вкладення + короткострокова дебіторська заборгованість), тис.руб.

31663

29861

2. Середньорічна величина активів, тис.руб.

75052

83014

3. Середньорічна величина стійких джерел фінансування (власний капітал + довгострокові зобов'язання), тис.руб.

38541

35009

4. Загальна сума фінансових витрат (сплачені відсотки за позиковими коштами + податок на прибуток), тис.руб.

1142

1 237

5. Витрати на персонал, тис.руб.

14177

15935

6. Виручка, тис.руб.

76452

83553

7. Валовий прибуток, тис.руб.

4154

4765

8. Накопичена прибуток, тис.руб.

6330

6386

9. Середньорічна величина позикового капіталу, тис. Руб.

63521

71427

10. Х1 - частка бистрореалізуемих ліквідних коштів в активах, п.1 / п.2

0,422

0,360

11. Х2 - частка стійких джерел фінансування в пасивах, п.3 / п.2

0,514

0,422

12. Х3-відношення фінансових витрат до виручки, п.4 / п.6

0,015

0,015

13. Х4 - відношення витрат на персонал до валового прибутку, п.5 / п.7

3,413

3,344

14. Співвідношення накопиченого прибутку і позикового капіталу, п. 8 / п.9

0,100

0,089

Індекс Конна-Гольдера (KG)

0,150

0,176

Оцінка значень: таблиця 2

Вірогідність банкрутства висока (95%)

Вірогідність банкрутства висока (95%)

Як видно з таблиці, оцінка ймовірності банкрутства для даної організації з використанням індексу Конна-Гольдера, оцінюється як дуже висока (95%). Причини: зниження вільних грошових средтств; зниження частки стійких пасивів в джерелах фінансування.

Отримані результати оцінки ймовірності банкрутства ЗАТ «Сібмашсервіс» істотно відрізняється друг від друга. Нижче згруповані результати дослідження організації на предмет прогнозування неспроможності (банкрутства) на основі зарубіжних багатофакторних моделей (табл. 14).

Таблиця 14 - Оцінка ймовірності банкрутства ЗАТ «Сібмашсервіс» за 2009-2010 рр. з використанням зарубіжних методик

Модель

2009 р

2010 р

значення

імовірність

ність банкрот-

ства

значення

імовірність

ність банкрот-

ства

Двухфакторная модель Е. Альтмана

Х> 0,3, то ймовірність банкрутства велика.

-0,3 <Х <0,3, то ймовірність банкрутства середня.

Х <-0,3, то ймовірність банкрутства мала.

Х = 0, то ймовірність банкрутства дорівнює 0,5.

-1,7

мала

-1,4

мала

П'ятифакторна модель Альтмана

Z <1,23, то ймовірність банкрутства дуже висока

Z> 1,23, то банкрутство організації найближчим часом не загрожує

0,86

дуже висока

0,74

дуже

висока

Система показників У. Бівера

I група - мала ймовірність банкрутства;

II група - п'ять років до банкрутства;

III група - 1 рік до банкрутства

III група

дуже висока

(1 рік до банкрутства)

III група

дуже висока

(1 рік до банкрутства)

модель Лиса

Z <0,037 - вірогідність банкрутства висока;

Z> 0,037 - вірогідність банкрутства мала

0,045

мала

0,042

мала

модель Таффлера

Z> 0,3 - мала ймовірність банкрутства;

Z <0,2 - висока ймовірність банкрутства.

0,371

мала

0,372

мала

Індекс Конна-Гольдера

-0,026

-0,107

-0,164

0,150

висока

(95%)

0,176

висока

(95%)

Як видно з таблиці, моделі Лиса, Таффлера і двухфакторная модель Альтмана оцінюють ймовірність банкрутства ЗАТ «Сібмашсервіс» як малу.Протилежний результат отриманий при розрахунку пятифакторную моделі Альтмана, системи показників Бівера та індексу Конна-Гольдера - ймовірність банкрутства дуже висока до 95%.

На нашу думку, найбільш вірогідні наступні три моделі: пятифакторная модель Альтмана, система показників У. Бівера, індекс Кона-Гольдера, про що свідчать результати загального аналізу фінансового стану розглянутої організації, а саме:

- зниження платоспроможності організації;

- висока залежність від позикового капіталу;

- відсутність власних оборотних коштів організації;

- отримані збитки організації в 2010 році.

Далі здійснимо прогнозування ризику фінансової неспроможності (банкрутства) організації на основі вітчизняних моделей.

2.3 Оцінка ймовірності банкрутства організації з використанням вітчизняних методик

Для оцінки ймовірності банкрутства ЗАТ «Сібмашсервіс» використовуємо вітчизняні методики, розглянуті в розділі 1.3., А саме:

- система критеріїв, викладена в Методичний положенні по оцінці фінансового стану організації і встановленню незадовільною структури балансу Федерального управління у справах про неспроможність (банкрутство) (№ 31 від 12.08.1994 р);

- розрахунок рейтингового числа для оцінки фінансового стану організації Р.С. Сайфуллина і Г.Г. Кадикова;

- шестіфакторная математична модель О.П. Зайцевої;

- розрахунок комплексного індикатора фінансової стійкості організації В.В. Ковальова;

- розрахунок системи фінансових показників для віднесення організації до тієї чи іншої групи фінансової стійкості з метою оцінки ймовірності банкрутства О.П. Семенової;

- методика визначення рівня фінансово-економічного потенціалу організації Д.А. Кувшинова і П.І. Половцева;

- модель прогнозування ймовірності банкрутства, розроблена вченими Іркутської державної економічної академії.

Офіційна система критеріїв для оцінки неплатоспроможності організації передбачає розрахунок чотирьох коефіцієнтів: коефіцієнта поточної ліквідності, коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами і коефіцієнтів втрати і відновлення платоспроможності. Результати розрахунків представлені в табл. 15.

Таблиця 15 - Результати оцінки неплатоспроможності ЗАТ «Сібмашсервіс за 2009-2010 рр. з використанням системи критеріїв Федерального управління у справах про неспроможність (банкрутство)

показники

На початок 2009 р

На початок 2010 р

На кінець 2010 р

1. Оборотні активи, тис. Руб.

45377

44952

49339

2. Короткострокові зобов'язання, тис.руб.

28136

44886

+51124

3. Власні оборотні кошти, тис.руб.

-13083

-23630

-24932

4. Коефіцієнт поточної ліквідності, п. 1 / п.2

1,613

1,001

0,965

5. Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними оборотними засобами, п. 3 / п.1

-0,288

-0,526

-0,505

6. Коефіцієнт втрати платоспроможності (Куп)

-

0,424

0,478

7. Коефіцієнт відновлення платоспроможності (К вп)

-

0,348

0,473

Оцінка значень:

Куп <1, то в найближчі 3 місяці платоспроможність втратиться;

Куп> 1, то протягом 3 місяців організація буде платоспроможною;

Вп <1, то організація за 6 місяців не відновить платоспроможність;

Вп> 1, то організація протягом 6 місяців відновить платоспроможність.

Організація неплатоспроможна і не в змозі відновити свою платоспроможність протягом 6 місяців (висока ймовірність банкрутства)

Як видно з таблиці, за аналізований період знижується коефіцієнт поточної ліквідності, що свідчить про зниження платоспроможності, а коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами має негативне значення, тобто у організації повністю відсутні власні оборотні кошти. У зв'язку з негативною тенденцією цих коефіцієнтів, були розраховані коефіцієнти втрати платоспроможності і коефіцієнт відновлення платоспроможності. Значення цих коефіцієнтів менше 1, отже, протягом 3 місяців організація буде неплатоспроможною і протягом 6 місяців вона не зможе відновити свою платоспроможність. Таким чином, для організації характерна висока ступінь ймовірності банкрутства.

У моделі Р.С. Сайфуллина і Г.Г. Кадикова в якості критеріїв для оцінки ймовірності банкрутства використовуються коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами, коефіцієнт оборотності активів, рентабельність продажів і власного капіталу. Результати розрахунків за цією моделлю представлені в табл. 16.

Таблиця 16 - Результати оцінки ймовірності банкрутства ЗАТ «Сібмашсервіс» за 2009-2010 рр. з використанням моделі Р.С. Сайфуллина і Г.Г. Кадикова

показники

2009 р

2010 р

1. Середньорічна вартість власних оборотних коштів, тис.руб.

-18357

-24281

2. Середньорічна вартість оборотних активів, тис.руб.

45165

47146

3. Середньорічна вартість короткострокових зобов'язань, тис.руб.

36511

48005

4. Середньорічна вартість активів, тис.руб.

75052

83014

5. Виручка від реалізації продукції, тис.руб.

76452

83553

6. Прибуток від реалізації, тис.руб.

+1947

1935

7. Чистий прибуток, тис.руб.

229

-116

8. Середньорічна вартість власного капіталу, тис.руб.

11531

11587

9. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (Ксос), п. 1 / п.2

-0,406

-0,515

10. Коефіцієнт поточної ліквідності (КТЛ), п.2 / п.3

1,237

0,982

11. Коефіцієнт оборотності активів (КОА), п. 5 / п.4

1,019

1,006

12. Комерційна маржа (рентабельність реалізації продукції) (Км), п. 6 / п.5

0,025

0,023

13. Рентабельність власного капіталу (КРСК), п. 7/8

0,020

-0,010

Значення R = 2 · Ксос + 0,1 · КТЛ + 0,08 · КОА + 0,45 · Км + КРСК,

-0,576

-0,851

Оцінка значень:

При повній відповідності фінансових коефіцієнтів їх минималь-ним нормативним рівням рейтингове число буде дорівнює одиниці і організація має задовільний стан економіки. Фінансовий стан організацій з рейтинговим числом менш оди-ниці характеризується як незадовільний.

Кризовий фінансовий стан

За даними таблиці видно, що фінансовий стан організації оцінюється як кризовий, так як значення рейтингового числа має від'ємне значення. Основні причини: відсутність власних оборотних коштів: зниження платоспроможності організації, зниження ефективності використання всього капіталу, зниження рентабельності продажів, що пов'язано зі збільшенням витрат організації, збитковість використання власного капіталу.

У моделі О.П. Зайцевої для оцінки ймовірності банкрутства використовуються такі показники: коефіцієнт збитковості організації, що характеризується відношенням чистого збитку до власного капіталу; коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості; коефіцієнт співвідношення короткострокових зобов'язань і найбільш ліквідних активів; збитковість реалізації продукції, що характеризується відношенням чистого збитку до обсягу реалізації цієї продукції; коефіцієнт фінансового важеля; коефіцієнт завантаження активів. Результати розрахунків представлені в табл. 17.

Таблиця 17 - Результати оцінки ймовірності банкрутства ЗАТ «Сібмашсервіс» за 2009-2010 рр. з використанням шестіфакторной моделі О.П. Зайцевої

показники

2009 р

2010 р

1. Чисті збитки, тис.руб.

0

-116

2. Середньорічна вартість кредиторської заборгованості, тис.руб.

12887

20685

3. Середньорічна вартість дебіторської заборгованості, тис.руб.

30125

28793

4. Середньорічна вартість найбільш ліквідних активів, тис.руб.

2164

1568

5.Середньорічна вартість короткострокових зобов'язань, тис.руб.

36511

48005

6.Виручка від реалізації, тис.руб.

76452

83553

7. Середньорічна вартість позикового капіталу, тис.руб.

63521

71427

8. Середньорічна вартість власного капіталу, тис.руб.

11531

11587

9. Середньорічна вартість активів, тис.руб.

75052

83014

10. Коефіцієнт збитковості організації, що характеризується відношенням чистого збитку до власного капіталу (Куб), п. 1/8

0,000

-0,010

11.Соотношеніе кредиторської та дебіторської заборгованості (Кз), п.2 / п.3

0,428

0,718

12. Показник співвідношення короткострокових зобов'язань і найбільш ліквідних активів (показник зворотний абсолютної ліквідності) (Кс), п. 5 / п.4

16,872

30,615

13. Збитковість реалізації продукції, що характеризується відношенням чистого збитку до обсягу реалізації цієї продукції (Кур), п.1 / п.6

0,000

-0,001

14. Співвідношення позикового і власного капіталу (КФР), п. 7/8

5,509

6,164

15. Коефіцієнт завантаження активів як величина, зворотна коефіцієнту оборотності активів (Кзаг), п. 9 / п.6

0,982

0,994

Значення Кком = 0,25Куп + 0,1Кз + 0,2Кс + 0,25Кур + 0,1Кфр + 0,1Кзаг

4,066

6,908

нормативне значення

1,668

1,668

Оцінка значень:

Якщо фактичний комплексний коефіцієнт більше нормативного, то ймовірність банкрутства велика, а якщо менше - то ймовірність банкрутства мала.

Вірогідність банкрутства велика

Як видно з таблиці, ймовірність банкрутства з використанням моделі О.П. Зайцевої також оцінюється як дуже висока, причому тенденція погіршується. Основні причини такого становища: збитковість використання власного капіталу і продажів на кінець розглянутого періоду; недолік вільних грошових коштів в обороті; збільшення залежності від позикового капіталу; зниження ефективності використання всього капіталу організації.

Комплексний індикатор фінансової стійкості організації для оцінки ймовірності банкрутства, запропонований В.В. Ковальовим, включає наступні показники: коефіцієнт оборотності запасів; коефіцієнт поточної ліквідності; коефіцієнт структури капіталу (леверидж); економічну рентабельність; рентабельність продажів. Результати розрахунку представлені в табл. 18.

Таблиця 18 - Результати оцінки ймовірності банкрутства ЗАТ «Сібмашсервіс» за 2009-2010 рр. з використанням комплексного показника фінансової стійкості В.В. Ковальова

показники

Норма-активне

значення

Фактичне значення

Співвідношення фактичного показника з нормативним

2009 р

2010 р

2009 р

2010 р

1. Виручка від реалізації, тис. Руб.

-

76452

83553

-

-

2. Прибуток до оподаткування, тис.руб.

-

348

-118

-

-

3. Середньорічна вартість активів,

тис. руб.

-

75052

83014

-

-

4. Середньорічна вартість оборотних активів, тис. Руб.

-

45165

47146

-

-

5. Середньорічна вартість запасів, тис. Руб.

-

12876

16785

-

-

6. Середньорічна вартість власного капіталу, тис. Руб.

-

11531

11587

-

-

7. Середньорічна вартість позикового капіталу, тис. Руб.

-

63521

71427

-

-

8. Середньорічна вартість краткосроч-них зобов'язань, тис. Руб.

-

36511

48005

-

-

9. N1 - коефіцієнт оборотності запасів, п. 1 / п. 5

3,00

5,938

4,978

1,979

1,659

10. N2 - коефіцієнт поточної ліквід-ності, п. 4 / п. 8

2,00

1,237

0,982

0,619

0,491

11. N3 - коефіцієнт структури капіталу (леверидж), п. 6 / п. 7

1,00

0,182

0,162

0,182

0,162

12. N4 - коефіцієнт рентабельності,

п. 2 / п. 3

0,30

0,005

-0,001

0,015

-0,005

13. N5 - коефіцієнт ефективності,

п. 2 / п. 1

0,20

0,005

-0,001

0,023

-0,007

Значення N = 25R1 + 25R2 + 20R3 + 20R4 + 10R5

100

-

-

69

57

Оцінка значень:

N дорівнює 100 і більше - фінансова ситуація в організації може вважатися хорошою;

N <100, вона викликає занепокоєння. Чим сильніше відхилення від значення 100 в меншу сторону, тим складніше ситуація і тим більше ймовірно найближчим часом наступ фінансових труднощів.

-

-

-

Кризовий фінансовий стан

Модель В.В. Ковальова також оцінює ймовірність банкрутства даної організації як високу, причому тенденція негативна. Основні причини: зниження платоспроможності організації; збільшення залежності від позикового капіталу; зниження рентабельності капіталу і продажів.

О.П. Семенова для віднесення організації до тієї чи іншої групи з точки зору ймовірності банкрутства пропонує використовувати наступну сукупність аналітичних показників: коефіцієнти абсолютної ліквідності; критичної оцінки; поточної ліквідності; забезпеченості власними коштами; фінансової незалежності; фінансової незалежності щодо формування запасів і витрат. Результати розрахунку представлені в табл. 19.

Таблиця 19 - Результати оцінки ймовірності банкрутства ЗАТ «Сібмашсервіс» за 2009-2010 рр. з використанням моделі О.П. Семенової

показники

2009 р

2010 р

зна-ня

кіль-

кість балів

зна-ня

кількість балів

1. Середньорічна величина оборотних активів, тис. Руб.

45165

-

47146

-

2. Середньорічна величина запасів, тис.руб.

12876

-

16785

-

3. Середньорічна величина дебіторської заборгованості, тис. Руб.

30125

-

28793

-

4. Середньорічна величина найбільш ліквідних активів (грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення), тис. Руб.

2164

-

1568

-

5. Середньорічна величина власних оборотних коштів, тис. Руб.

-18357

-

-24281

-

6.Середньорічна величина власного капіталу, тис. Руб.

11531

-

11587

-

7. Середньорічна величина короткострокових зобов'язань, тис. Руб.

36511

-

48005

-

8. Середньорічна величина пасивів, тис.руб.

75052

-

83014

-

9. Коефіцієнт абсолютної ліквідності, п. 4 / п. 7

0,059

4,0

0,033

4,0

10. Коефіцієнт критичної оцінки, (п. 3 + п.4) /п.7

0,884

3,0

0,632

3,0

11. Коефіцієнт поточної ліквідності, п. 1 / п.7

1,237

4,5

0,982

1,5

12. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами, п. 5 / п.1

-0,406

3,0

-0,515

3,0

13. Коефіцієнт фінансової незалежності, п.6 / п.8

0,154

1,0

0,140

1,0

14. Коефіцієнт фінансової незалежності в відношенні формування запасів, п.5 / п.2

-1,426

1,0

-1,447

1,0

значення

16,5

13,5

Оцінка значень;

1 клас (100-81,8 балів) - організації з хорошим запасом фінансової стійкості, що гарантує повернення позикових коштів;

2 клас (81,7-60 балів) - організації, що мають невисокий рівень ризику неповернення заборгованості кредиторам;

3 клас (59,9-35,3 бала) - організації з високим рівнем ризику банкрутства, що характеризується невоспріім-тична до профілактичних заходів фінансового оздоровлення;

4 клас (35,2-13,6 балів) - наявність яскраво виражених ознак банкрутства;

5 клас (13,5 балів і менше) - фактичний банкрут.

Наявність яскраво виражених ознак банкрутства

(4 клас)

фактичний банкрут

(5 клас)

Як видно з таблиці, в 2009 році у організації спостерігалися яскраво виражені ознаки банкрутства. У 2010 році ситуація погіршується, тобто по моделі О.П. Семенової організація оцінюється як фактичний банкрут. Основні причини: неплатоспроможність організації; відсутність власних оборотних коштів; збільшення залежності від земного капіталу; формування запасів організація здійснюється тільки за рахунок позикового капіталу і збільшення термінів повернення кредиторської заборгованості.

Методика оцінки ймовірності банкрутства, запропонована Д.А. Кувшинова і П.І. Половцевим включає наступні показники: ефект фінансового важеля; тип фінансової стійкості, яка визначається за ступенем забезпеченості запасів джерелами їх формування; ступінь незалежності організації від позикового капіталу; коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними оборотними засобами; показники платоспроможності; рентабельність продажів і капіталу. Результати розрахунків представлені в табл. 20.

Таблиця 20 - Результати оцінки ймовірності банкрутства ЗАТ «Сібмашсервіс» за 2009-2010 рр. з використанням моделі Д.А. Кувшинова і П.І. Половцева

показники

2009 р

2010 р

зна-ня

клас

крите-ріаль-

ного рівня

кіль-кість

балів

зна-ня

клас

крите-ріаль-

ного рівня

кіль-кість

балів

1. Ефект фінансового важеля

0,18

2

20

0,16

2

20

2. Тип фінансової ситуації

(0,1,1)

3

30

(0,0,1)

2

20

3. Коефіцієнт автономії

0,15

1

10

0,14

1

10

4. Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними оборотними засобами

-0,41

1

10

-0,52

1

10

5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,06

1

10

0,03

1

10

6. Проміжний коефіцієнт покриття

0,88

4

40

0,63

3

30

7. Коефіцієнт поточної ліквідності

1,24

2

20

0,98

1

10

8. Рентабельність продажів

2,55

2

30

2,32

2

30

9. Рентабельність капіталу

0,31

2

30

-0,14

1

15

значення

200

155

Оцінка значень:

1 клас - низький рівень фінансово-економічного потенціалу, до 150 балів;

2 клас - недостатній рівень, 150 - 250 балів;

3 клас - середній рівень, 250 - 350 балів;

4 клас - нормальний рівень, 350 - 450 балів;

5 клас - високий рівень, понад 450 балів.

Недостатній рівень фінансово-економічного потенціалу, висока ймовірність банкрутства

Недостатній рівень фінансово-економічного потенціалу, висока ймовірність банкрутства

Як видно з таблиці, використання моделі Д.А. Кувшинова і П.І. Половцева, також показало високу ймовірність банкрутства даної організації, причому тенденція погіршується. Основні причини: збільшення залежності від позикового капіталу; незабезпеченість запасів власними джерелами фінансування; відсутність власних оборотних коштів; неплатоспроможність організації; зниження рентабельності капіталу і продажів.

Модель прогнозування ймовірності банкрутства, розроблена вченими Іркутської державної економічної академії, включає наступні показники: частка оборотних активів у майні організації; рентабельність власного капіталу і інтегральних витрат, оборотність активів. Результати розрахунків представлені в табл. 21.

Таблиця 21 - Результати оцінки ймовірності банкрутства ЗАТ «Сібмашсервіс» за 2009-2010 рр. з використанням моделі Іркутської державної економічної академії

показники

2009 р

2010 р

1. Середньорічна величина власних оборотних коштів, тис.руб.

-18357

-24281

2. Середньорічна величина активів, тис.руб.

75052

83014

3. Середньорічна величина власного капіталу, тис.руб.

11531

11587

4.Виручка від реалізації, тис.руб.

76452

83553

5. Загальна сума витрат, тис.руб.

74505

81618

6. Чистий прибуток, тис.руб.

229

-116

7. К1 - відношення власного оборотного капіталу до активів,

п.1 / п.2

-0,245

-0,292

8.К2 - відношення чистого прибутку до власного капіталу, п.6 / п.3

0,020

-0,010

9. К3 - відношення виручки від реалізації до активів, п.4 / п.2

1,019

1,006

10. К4 - відношення чистого прибутку до витрат, п.6 / п.5

0,003

-0,001

Значення R = 8,38К1 + К2 + 0,054К3 + 0,63К4,

-1,973

-2,408

Оцінка значень:

R <0 - імовірність банкрутства максимальна (90-100%);

0

0,18

0,32

R> 0,42 - імовірність банкрутства мінімальна

Вірогідність банкрутства максимальна

(90-100%)

За моделлю Іркутської академії ймовірність банкрутства даної організації оцінюється як максимальна, на рівні 90-100%, причому тенденція також негативна.Основні причини: відсутність власного оборотного капіталу і фінансування оборотних активів тільки за рахунок позикових коштів і уповільнення розрахунків з кредиторами; зниження рентабельності власного капіталу; зниження ефективності використання всього капіталу, що виразилося в уповільненні його оборотності; збиткова основна діяльність організації, особливо на кінець періоду.

Далі згрупуємо результати дослідження організації на предмет прогнозування неспроможності (банкрутства) на основі вітчизняних моделей (табл. 22).

Таблиця 22 - Оцінка ймовірності банкрутства ЗАТ «Сібмашсервіс» за 2009-2010 рр. з використанням вітчизняних методик

Модель

2009 р

2010 р

значення

імовірність

ність банкрот-

ства

значення

імовірність

ність банкрот-

ства

1. Система критеріїв, викладених в Методичний положенні по установ-лення незадовільною структури балансу

Куп <1, то в найближчі 3 місяці платоспроможність втратиться;

Куп> 1, то протягом 3 місяців організація буде платоспроможною;

Вп <1, то організація за 6 місяців не відновить платоспроможність;

Вп> 1, то організація протягом 6 місяців відновить платоспроможність.

Куп = 0,424

вп =

0,348

дуже

висока

Куп = 0,478

вп =

0,473

дуже

висока

2. Розрахунок рейтингового числа Р.С. Сайфуллина і Г.Г. Кадикова

R = 1 - організація має задовільний (сталий) фінансове становище;

R <1 - кризовий фінансовий стан

-0,576

висока

-0,851

висока

3. Шестіфакторная модель О.П. Зайцевої

Якщо фактичний комплексний коефіцієнт більше нормативного (1,688), то ймовірність банкрутства велика, а якщо менше - то ймовірність банкрутства мала.

4,066

висока

6,908

висока

4. Комплексний індикатор фінансової стійкості організації В.В. Ковальова

N = 100 і більше - фінансова ситуація в організації може вважатися хорошою;

N <100 - висока ймовірність банкрутства

69

висока

57

висока

5.Модель О.П. Семенової

1 клас (100-81,8 балів) - мала ймовірність банкрутства;

2 клас (81,7-60 балів) - ризик банкрутства невеликий;

3 клас (59,9-35,3 бала) - ризик банкрутства середній;

4 клас (35,2-13,6 балів) - високий ризик банкрутства;

5 клас (13,5 балів і менше) - фактичний банкрут.

16,5

дуже висока

13,5

дуже висока

6. Модель Д.А. Кувшинова і П.І. Половцева

1 клас - фактичний банкрут, до 150 балів;

2 клас - високий ризик, 150 - 250 балів;

3 клас - середній ризик, 250 - 350 балів;

4 клас - невеликий ризик, 350 - 450 балів;

5 клас - мала ймовірність, більше 450 балів.

200

висока

155

висока

7. Модель Іркутської державної економічної академії

R <0 - імовірність банкрутства максимальна (90-100%);

0

0,18

0,32

R> 0,42 - імовірність банкрутства мінімальна

-1,973

дуже висока

-2,408

дуже висока

Як видно з таблиці, з усіх розглянутих вітчизняним методикам оцінки ймовірності банкрутства, зазначається або висока ймовірність банкрутства (розрахунок рейтингового числа Р.С. Сайфуллина і Г.Г. Кадикова, шестіфакторная модель О.П. Зайцевої, комплексний індикатор фінансової стійкості організації В. В. Ковальова, модель Д.А. Кувшинова і П.І. Половцева), або дуже висока ймовірність банкрутства (всі інші моделі).

Таким чином, для оцінки ймовірності неспроможності (банкрутства) організації можливе використання таких зарубіжних моделей, як: пятифакторная модель Е. Альтмана, система показників У. Бівера і індекс Конна-Гольдера, а також практично всі вітчизняні методики.

Однак необхідно врахувати, що російські моделі прогнозування банкрутства з моменту їх появи викликають суперечливі думки про ступінь їх надійності та реальності одержуваних прогнозів. Вважається, що ні одна з побудованих моделей не може претендувати на використання в якості універсальної як в силу акценту на сукупність окремих показників. Крім того, побудова якісних математичних моделей ускладнюється відсутністю необхідного масиву статистичних даних по організаціях-банкрутам.

Проте, майже всі розглянуті методики показали високу ймовірність банкрутства ЗАТ «Сібмашсервіс» з негативною тенденцій, тому необхідно розробити рекомендації щодо виходу організації з кризи і оцінити їх економічну ефективність.

3. ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ЗАТ «СІБМАШСЕРВІС»

3.1 Заходи щодо поліпшення фінансового стану організації

Проведений аналіз фінансового стану ЗАТ «Сібмашсервіс» дозволив виділити сильні і слабкі сторони фінансової діяльності організації.

Сильні сторони:

1. За весь аналізований період спостерігається збільшення виручки від реалізації продукції

2. Оновлюється матеріально-технічна база організації.

3. Зниження дебіторської заборгованості, що позитивно характеризує політику організації по роботі з покупцями.

4. Спостерігається зростання продуктивності праці.

5. Прискорюється оборотність оборотних активів, в основному за рахунок скорочення дебіторської заборгованості.

Слабкі сторони:

1. Випереджаючі темпи зростання витрат у порівнянні з виручкою привели до зменшення прибутку від продажів, а перевищення витрат від іншої діяльності над доходами - до збитків організації.

2. У організації недостатньо вільних грошових коштів для погашення найбільш термінових зобов'язань, причому спостерігається тенденція до їх зниження.

3. В цілому організація є неплатоспроможною, навіть за рахунок мобілізації всіх оборотних активів вона не в змозі розрахуватися за своїми зобов'язаннями.

4. Темпи зростання запасів значно випереджають темпи зростання виручки, що свідчить про нераціональну політику організації по формуванню запасів і неконкурентоспроможності продукції, що випускається. Причому фінансування запасів здійснюється за рахунок збільшення термінів погашення кредиторської заборгованості, що негативно характеризує фінансову стійкість організації.

5. Значна залежність організації від позикового капіталу. Причому темпи зростання позикового капіталу значно випереджають темпи зростання власного капіталу.

6. У джерелах фінансування збільшується частка короткострокових кредитів і залучених коштів (кредиторської заборгованості), що значно підвищує фінансовий ризик організації.

7. Низька частка власного капіталу в джерелах фінансування і тенденція до її зниження.

8. Повна відсутність власних оборотних коштів. У зв'язку з цим як оборотні активи в цілому, так і запаси зокрема, фінансуються тільки за рахунок позикових коштів і збільшення термінів повернення кредиторської заборгованості

9. Знижується ефективність використання всього капіталу організації

10. Темпи зростання заробітної плати значно випереджають темпи зростання продуктивності праці, що свідчить про неефективне використання трудових ресурсів.

В цілому фінансовий стан організації оцінюється як кризовий, з високою ймовірністю банкрутства.

Оцінка ймовірності банкрутства з використанням вітчизняних і зарубіжних методик також виявила ряд причин кризового фінансового стану організації. Основні причини представлені в табл. 23.

Таблиця 23 - Основні причини можливого банкрутства ЗАТ «Сібмашсервіс», виявлені за допомогою вітчизняних та зарубіжних методик

Причини можливого банкрутства

Зарубіжні методики

вітчизняні методики

Частота народження ознаки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Відсутність власних оборотних коштів

+

-

-

+

+

-

-

+

+

+

6

2. Збиткова діяльність організації

+

-

-

-

+

+

-

-

-

+

4

3. Збільшення залежності від позикового капіталу

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

5

4.Зниження ефективності використання капіталу організації (уповільнення оборотності)

+

-

-

-

+

+

+

-

+

+

6

5. Зниження платоспроможності організації

-

+

-

+

+

-

+

+

+

-

6

6. Нестача вільних грошових коштів

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

2

7. Зниження частки стійких джерел фінансування

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

1

8. Значне зростання короткострокових зобов'язань в цілому, в тому числі кредиторської заборгованості

-

-

-

+

-

-

-

+

-

+

3

9. Зниження рентабельності продажів

-

-

-

-

+

+

+

-

+

-

4

10. Збільшення витрат організації

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

2

11. Нераціональна політика щодо формування запасів організації

-

-

-

-

-

-

+

+

+

-

3

позначення:

1. П'ятифакторна модель ( «Z-рахунок») Е. Альтмана.

2. Система показників оцінки фінансового стану організації У. Бівера.

3. Індекс Конна-Гольдера.

4. Система критеріїв Федерального управління у справах про неспроможність (банкрутство) (№ 31 від 12.08.1994 р).

5. Рейтингове число Р.С. Сайфуллина і Г.Г. Кадикова.

6. Шестіфакторная математична модель О.П. Зайцевої.

7. Комплексний індикатор фінансової стійкості В.В. Ковальова.

8. Система фінансових показників О.П. Семенової.

9. Методика Д.А. Кувшинова і П.І. Половцева.

10. Модель Іркутської державної економічної академії.

Як видно з таблиці, основними причинами можливого банкрутства організації слід вважати:

- повна відсутність власних оборотних коштів;

- уповільнення оборотності капіталу організації;

- зниження платоспроможності організації;

- збільшення залежності від позикового капіталу.

Далі проведемо факторний аналіз основного показника, що характеризує платоспроможність організації - коефіцієнта поточної ліквідності з метою визначення причин зниження платоспроможності організації.

Коефіцієнт поточної ліквідності (КТЛ) визначається за формулою:

(15)

де ОА - оборотні активи;

КО - короткострокові зобов'язання.

Для проведення факторного аналізу розкладемо складові цієї формули на окремі елементи:

(16)

де З - запаси;

ДЗ - дебіторська заборгованість;

ДС - короткострокові фінансові вкладення і грошові кошти;

КК - короткострокові кредити;

КЗпост - кредиторська заборгованість постачальникам;

КЗпр - інша кредиторська заборгованість.

Результати розрахунку впливу факторів на зміну коефіцієнта поточної ліквідності з використанням методу ланцюгових підстановок, представлено в табл.24.

Таблиця 24 - Вплив оборотних активів і короткострокових зобов'язань на зміну величини коефіцієнта поточної ліквідності за 2009-2010 рр

показники

На початок 2009 р

На початок 2010 р

На кінець 2010 р

відхилення

за

2009 р

за

2010 р

Фактори першого порядку

1. Оборотні активи, тис. Руб.

45377

44952

49339

-425

4387

2. Короткострокові зобов'язання, тис. Руб.

28136

44886

+51124

16750

6238

3. Коефіцієнт поточної ліквідності

1,613

1,001

0,965

-0,611

-0,036

4. Зміна коефіцієнта поточної ліквід-ності за рахунок:

- величини оборотних активів

-

-

-

-0,015

0,098

- величини короткострокових зобов'язань

-

-

-

-0,596

-0,134

Фактори другого порядку

1. Запаси

10519

15232

18338

4713

3106

2. Дебіторська заборгованість

32602

27648

29937

-4954

2289

3. Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення

2256

2072

1064

-184

-1008

4. Короткострокові кредити

22101

25147

29493

3046

4346

5. Кредиторська заборгованість постачальникам

3475

14624

17314

11149

2690

6. Інша кредиторська заборгованість

2560

5115

4317

2555

-798

7. Коефіцієнт поточної ліквідності

1,613

1,001

0,965

-0,611

-0,036

8. Зміна коефіцієнта поточної ліквід-ності за рахунок:

- запасів

-

-

-

0,168

0,069

- дебіторської заборгованості

-

-

-

-0,176

0,051

- грошових коштів і короткострокових фі-нансових вкладень

-

-

-

-0,007

-0,022

- короткострокових кредитів

-

-

-

-0,156

-0,097

- кредиторської заборгованості постачальникам

-

-

-

-0,380

-0,052

- іншої кредиторської заборгованості

-

-

-

-0,060

0,015

Як видно з таблиці, в 2009 році коефіцієнт поточної ліквідності знизився на 61,1% в основному за рахунок збільшення короткострокових зобов'язань (ступінь впливу -59,6%) і частково за рахунок зменшення оборотних активів (-1,5%).Особливо значний вплив на зниження цього коефіцієнта справила збільшення кредиторської заборгованості постачальникам (-38%), збільшення короткострокових кредитів (-15,5%) і зниження дебіторської заборгованості (-17,6%).

У 2010 році продовжується зниження цього показника ще на 3,6% за рахунок продовжує збільшення короткострокових зобов'язань (частка впливу -13,4%). Збільшення оборотних активів сприяло збільшенню коефіцієнта на 9,8%. Основні негативні фактори: збільшення короткострокових кредитів (-9,7%), збільшення кредиторської заборгованості постачальникам (-5,2%) і зниження вільних грошових коштів (-2,2%). Як позитивних факторів слід зазначити: зростання запасів (+ 6,9%), збільшення дебіторської заборгованості (+ 5,1%) і зниження іншої кредиторської заборгованості (+ 1,5%).

Таким чином, загальне зниження платоспроможності організації за весь аналізований період викликано значним збільшенням заборгованості постачальникам, збільшенням короткострокових кредитів, що в сукупності негативно характеризує кредитну політику організації, а також недоліком вільних грошових коштів.

У даній ситуації підвищення платоспроможності організації можливо за рахунок:

- оптимізації оборотних активів організації в цілому;

- скорочення виробничих запасів;

- реструктуризації короткострокової заборгованості організації.

Для оптимізації оборотних активів організації розрахуємо економію або перевитрату коштів, вкладених в оборотні активи в цілому і по окремих елементах за формулою:

± Е = ОА2009 - ОА2010 · ТРВ (17)

де ОА2009, ОА2010 - відповідно середньорічна вартість оборотних активів в 2009 році і в 2010 р

ТРВ - темп зростання виручки в 2010 році в порівнянні з 2009 р

ТРВ = 83553: 76452 = 1,093 або 109,3%

Результати розрахунків представлені в табл. 25.

Таблиця 25 - Результати розрахунку економії або перевитрати коштів по елементах оборотних активів ЗАТ «Сібмашсервіс» за 2010 рік

Елементи оборотних коштів

Тис. руб.

Коефіцієнт оборотності в 2010 р, оборотів

2009 р

2010 р

Еконо-мія (-) або перерас-хід (+) коштів

Оптимальним ная вели-чину обо-ротних коштів

в 2010 р

факти-ний

оптимальним ний

1

2

3

4

5

6

7

Виручка від реалізації

76452

83553

-

-

-

-

Запаси - всього, в тому числі:

11143

14470

2292

12178

5,8

6,9

Сировина і матеріали

6053

6890

275

6615

12,1

12,6

витрати в незавершеному виробництві

846

1616

692

924

51,7

90,4

готова продукція

4137

5666

1 145

4521

14,7

18,5

витрати майбутніх періодів

108

298

180

117

280,9

711,2

Податок на додану вартість

1733

2316

422

1893

36,1

44,1

Дебіторська заборгованість

30125

28793

-4130

28793

2,9

2,9

Короткострокові фінансові вкладення

1461

884

-713

1461

94,5

57,2

Грошові кошти

703

684

-84

703

122,2

118,9

Разом оборотних активів

45165

47146

-2213

45028

1,8

1,9

Як видно з таблиці, відносна економія оборотних активів в 2010 році склала 2213 тис.руб., Що викликано значним зниженням дебіторської заборгованості і вільних грошових коштів. Однак спостерігається перевитрата коштів по запасах - 2292 тис. Руб., Особливо запасів готової продукції (1145 тис.руб.) І витрат в незавершеному виробництві (692 тис.руб.), Що свідчить про неконкурентоспроможність продукції і нераціональної організації виробництва.

У зв'язку з цим розрахована оптимальна потреба в оборотних активах організації з урахуванням наявного перевитрати за елементами запасів (5 колонка таблиці). При цьому також враховувався недолік вільних грошових коштів, виявлених в ході аналізу. Тому обсяг короткострокових фінансових вкладень і грошових коштів прийнято на рівні 2009 року.

Як видно з таблиці, оптимальний обсяг оборотних активів в 2010 році мав становити 45028 тис. Руб., Що на 2118 тис. Руб. нижче фактичної величини (45028 - 47146).

Далі були розраховані коефіцієнти оборотності за елементами оборотних активів виходячи з їх фактичної величини (колонка 6) та оптимальної величини (колонка 7). Оптимальний коефіцієнт оборотності передбачається в подальшому використовувати при плануванні формування оборотних активів в прогнозному періоді.

3.2 Складання прогнозної фінансової звітності організації

Для складання прогнозної фінансової звітності ЗАТ «Сібмашсервіс» необхідно розрахувати планований обсяг виручки від реалізації продукції. Так як за весь аналізований період спостерігається постійне збільшення виручки, то будемо виходити з середньорічних її темпів.

або 118,7%

або 109,3%

Тоді середньорічний темп зростання виручки складе:

або 113,9%.

Таким чином, передбачуваний темп збільшення виручки складе 13,9%. Отже, прогнозний обсяг виручки очікується в обсязі: 83553 · 1,139 = = 95170 тис. Руб.

Далі необхідно скласти прогнозний звіт про прибутки і збитки. При цьому будемо виходити з таких умов:

- передбачити скорочення частки собівартості продукції у виручці від реалізації на 2% за рахунок підвищення продуктивності праці. Частка собівартості у виручці в 2010 році становила 78788/83553 · 100 = 94,3%. У планованому періоді частка собівартості складе: 94,3 - 2 = 92,3%. Звідси планова собівартість: 95170 · 0,923 = 87556 тис. Руб .;

- комерційні витрати приймаються на рівні 2010 року;

- з метою економії коштів у зв'язку кризовим фінансовим станом організації передбачається скоротити управлінські витрати і їх частку в собівартості знизити на 0,4%. У 2010 році частка управлінських витрат становила 1966/83553 · 100 = 2,4%, в плановому періоді відповідно - 2%. Тоді загальна сума управлінських витрат складе: 95170 · 0,02 = 1903 тис.руб .;

- Відсотки до отримання збільшуються пропорційно збільшенню короткострокових фінансових вкладень, тобто в 3,05 рази та складуть: 215 · 3,05 = 656 тис. руб .;

- відсотки до сплати приймаються на рівні 2010 року;

- організація повинна ліквідувати інші види діяльності, так як вони приносять збитки;

- податок на прибуток - 20%.

Результати розрахунків наведені в табл. 26.

Таблиця 26 - Прогнозний звіт про прибутки і збитки ЗАТ «Сібмашсервіс», тис. Руб.

статті

2010 рік

прогноз

Абсолютні зміни, тис.руб.

Темп зростання, %

Виручка від реалізації продукції

83553

95170

11617

113,9

собівартість

78788

87556

8768

111,3

Валовий прибуток

4765

7614

2849

159,8

Комерційні витрати

864

864

0

100,0

Управлінські витрати

1966

1903

-63

96,8

Прибуток від продажів

1935

4847

2912

250,5

відсотки до отримання

215

656

441

305,1

Відсотки до сплати

1 237

1 237

0

100,0

інші доходи

198

0

-198

-

Інші витрати

тисяча двісті двадцять дев'ять

0

-1229

-

Прибуток до оподаткування

-118

4266

4384

-

Податок на прибуток та інші відрахування з прибутку

2

853

851

-

Чистий прибуток

-116

3412

3528

-

Як видно з таблиці, режим економії на витратах організації дозволить отримати чистий прибуток в обсязі 3412 тис.руб. У 2010 році діяльність організації була збиткова. Прибуток від продажів збільшується на 2912 тис. Руб. або в 2,5 рази і складе 4847 тис. руб. проти 1935 тис. руб. в 2010 році. Також організація отримає чистий прибуток в обсязі 3412 тис. Руб.

Далі складемо прогнозний баланс організації.

На першому етапі розрахуємо потреба в оборотному капіталі виходячи з оптимального коефіцієнта оборотності і прогнозного обсягу виручки (табл. 27)

Таблиця 27 - Розрахунок прогнозної потреби в оборотному капіталі ЗАТ «Сібмашсервіс»

Елементи оборотних коштів

На кінець 2010 р, тис. Руб.

оптималь-

ний коефі-цієнт обертається-мости, обор

Прогноз, тис. Руб.

Абсолютні зміни, тис.руб.

Темп зростання, %

Виручка від реалізації

83553

-

95170

11617

113,9

Запаси - всього, в тому числі:

15983

6,9

13871

-2112

86,8

Сировина і матеріали

7239

12,6

7535

296

104,1

витрати в незавершеному виробництві

2130

90,4

1053

-1077

49,4

готова продукція

6172

18,5

5150

-1022

83,4

витрати майбутніх періодів

442

711,2

134

-308

30,3

Податок на додану вартість

2355

44,1

2157

-198

91,6

Дебіторська заборгованість

29937

2,9

32796

2859

109,6

Короткострокові фінансові вкладення

544

57,2

1664

1120

305,9

Грошові кошти

520

118,9

801

281

154,0

Разом оборотних активів

49339

1,9

51289

1950

104,0

Як видно з таблиці, прогнозна потреба в оборотному капіталі становить 51289 тис. Руб., Що на 4% вище, ніж на кінець 2010 року. При цьому слід зазначити, що темп зростання виручки становить 13,9%. Для того, щоб забезпечити поточну діяльність організації за рахунок такого обсягу оборотних коштів необхідно скоротити обсяг запасів на 2112 тис. Руб. або на 13,2% за рахунок:

- більш раціональної організації виробничого процесу та підвищення продуктивності праці, що дозволить вивільнити з обороту 1 077 тис. Руб .;

- розпродажі запасів готової продукції, що накопичилися на складі організації на суму не менше 1022 тис. Руб .;

- скорочення витрат майбутніх періодів на 308 тис. Руб.

Одночасно необхідно підвищити обсяг вільних грошових коштів на суму не менше +1401 тис. Руб. або в 2,3 рази (короткострокові фінансові вкладення + грошові кошти). Це можливо за рахунок збільшення грошової складової у виручці від реалізації продукції.

Загальна сума необоротних активів в прогнозному періоді не зміниться і складе 36461 тис. Руб.

Тоді загальна потреба в капіталі організації складе: 36461 + 51289 = = 87750 тис. Руб.

Далі необхідно визначити джерела формування майна організації.

Для забезпечення платоспроможності організації в прогнозному періоді приймемо коефіцієнт поточної ліквідності не менше 1,5. Тоді загальна сума короткострокових зобов'язань не повинна перевищувати наступну суму:

51289 / 1,5 = 34193 тис. Руб.

У прогнозному періоді отримана сума чистого прибутку складе 3412 тис. Руб. Всю суму прибутку реінвестуємо в виробництво. Тоді нерозподілений прибуток складе: 6328 + 3412 = 9740 тис. Руб.

Тоді загальну суму власного капіталу можна розрахувати за формулою:

СК = КК + ДК + РК + НП = 60 + 5141 + 0 + 9740 = 14941 тис. Руб.

де КК - статутний капітал;

ДК - додатковий капітал;

РК - резервний капітал;

НП - нерозподілений прибуток.

Довгострокові зобов'язання (ДН) організації можна розрахувати за формулою:

ДО = СБ - СК - КО = 87750 - 14941 - 34193 = 38616 тис. Руб.

де ВБ - валюта балансу;

КО - короткострокові зобов'язання.

На кінець 2010 року довгострокові зобов'язання становили 23147 тис. Руб. У прогнозному періоді їх доцільно збільшити на 15469 тис. Руб. (38616 - 23147). Отже, на таку ж суму можна зменшити короткострокові кредити шляхом їх рефінансування в довгострокові. У 2010 році короткострокові кредити становили 29493 тис. Руб. У прогнозному періоді короткострокові кредити складуть: 29493 - 15469 = 14024 тис. Руб.

Тоді загальна сума кредиторської заборгованості не може перевищувати 20169 тис. Руб. (34193 - 14024).

На основі проведених розрахунків складемо прогнозний баланс організації (табл. 28).

Таблиця 28 - Прогнозний баланс ЗАТ «Сібмашсервіс», тис. Руб.

статті

2010 р

прогноз

Абсолютні зміни, тис. Руб.

Темп зростання, %

1. Необоротні активи

36461

36461

0

100,0

2. Оборотні активи - всього

в тому числі:

49339

51289

1950

104,0

- запаси

15983

13871

-2112

86,8

- ПДВ

2355

2157

-198

91,6

- дебіторська заборгованість

29937

32796

2859

109,6

- короткострокові фінансові вкладення

544

1664

1120

305,9

- грошові кошти

520

801

281

154,0

БАЛАНС

85800

87750

1950

102,3

3. Капітал і резерви - всього

в тому числі:

11529

14941

3412

129,6

- статутний капітал

60

60

0

100,0

- додатковий і резервний капітал

5141

5141

0

100,0

- нерозподілений прибуток

6328

9740

3412

153,9

4. Довгострокові зобов'язання

23147

38616

15469

166,8

5. Короткострокові зобов'язання - всього,

в тому числі:

+51124

34193

-16931

66,8

- короткострокові кредити

29493

14024

-15469

47,6

- кредиторська заборгованість

21631

20169

-1462

93,3

БАЛАНС

85800

87750

1950

102,3

Як видно з таблиці, при збільшенні виручки від реалізації продукції на 13,9%, загальна вартість майна збільшилася тільки на 2,3%. Основний приріст майна безтурботний за рахунок оборотних активів на 4%, в тому числі за рахунок збільшення вільних грошових коштів на 54% і прирівняних до них короткострокових фінансових вкладень в 3 рази. При цьому передбачається зниження запасів на 13,2%.

Змінюється і структура джерел формування майна.Збільшується власний капітал на 29,6%, довгострокові зобов'язання на 66,8%. Одночасно знижуються короткострокові зобов'язання на 33,2% за рахунок скорочення короткострокових кредитів на 52,4% і кредиторської заборгованості на 6,7%.

Далі необхідно оцінити ефективність пропонованих заходів по оздоровленню ЗАТ «Сібмашсервіс»

3.3 Оцінка ефективності заходів щодо виходу організації з кризи

Використовуючи прогнозні звіт про прибутки і збитки та баланс, розрахуємо основні показники фінансово-господарської діяльності організації (табл. 29).

Таблиця 29 _ Порівняльний аналіз показників фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Сібмашсервіс» за 2010 рік та в прогнозному періоді

показники

2010 р

прогноз

абсолютні зміни

Темп зростання, %

1

2

3

4

5

1. Загальні показники

Виручка, тис. Руб.

83553

95170

11617

113,9

Загальна сума витрат, тис. Руб.

84084

91560

7476

108,9

Частка витрат у виручці,%

100,6

96,2

-4,4

95,6

Прибуток від продажів, тис. Руб.

1935

4847

2912

250,5

Оподатковуваний прибуток, тис. Руб.

-118

4266

4384

-

Чистий прибуток, тис. Руб.

-116

3412

3528

-

Вартість майна, тис. Руб.

85800

87750

1950

102,3

Чисельність працівників, чол

119

119

0

100,0

Продуктивність праці, тис. Руб / чол

702,1

799,7

97,6

113,9

Чистий прибуток у розрахунку на одного працівника, тис. Руб / чол.

-0,97

28,67

29,64

-

Фондовіддача, руб

2,80

3,19

0,39

113,9

2. Показники ліквідності і платоспроможності

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,021

0,072

0,051

342,8

Коефіцієнт проміжної ліквідності

0,598

1,031

0,433

172,4

Коефіцієнт поточної ліквідності

0,965

1,500

0,535

155,4

3. Показники фінансової стійкості

Власні кошти організації, тис. Руб.

11529

14941

3412

129,6

Позиковий капітал, тис. Руб.

74271

72809

-1462

98,0

Наявність власних оборотних коштів, тис. Руб.

0

17096

17096

-

коефіцієнт автономії

0,134

0,170

0,036

126,8

Коефіцієнт капіталізації (плече фінансового важеля)

6,442

4,873

-1,569

75,7

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними оборотними засобами

0

0,333

0,333

-

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними засобами

0

1,232

1,232

-

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,404

0,610

0,206

151,0

4. Показники ділової активності

Період обороту, днів:

всього капіталу

357,7

331,9

-25,7

92,8

оборотного капіталу

203,1

194,0

-9,1

95,5

в тому числі:

- запасів

62,3

52,5

-9,9

84,2

- дебіторської заборгованості

124,1

124,1

0,0

100,0

власного капіталу

49,9

56,5

6,6

113,2

позикового капіталу

218,6

199,1

-19,5

91,1

кредиторської заборгованості

89,1

76,3

-12,8

85,6

Операційний цикл, днів

186,4

176,5

-9,9

94,7

Фінансовий цикл, днів

97,3

100,2

2,9

103,0

5. Показники рентабельності,%

Економічна рентабельність (активів)

-0,14

3,89

4,03

-

Рентабельність власного капіталу

-1,00

22,84

23,84

-

Рентабельність продажів

2,32

5,10

2,78

-

Рентабельність основної діяльності (витрат)

2,37

5,37

3,00

-

Коефіцієнт стійкості економічного зростання

55,11

65,19

10,08

-

За даними таблиці можна зробити наступні висновки.

У планованому періоді покращилися всі показники діяльності ЗАТ «Сібмашсервіс». При збільшенні виручки від реалізації продукції на 13,9% загальна сума витрат збільшується на 8,9%, що сприяє збільшенню прибутку від продажів в 2,5 рази і в результаті організація отримує чистий прибуток в обсязі 3412 тис. Руб., Хоча в 2010 році діяльність організації була збитковою. Темпи зростання виручки від реалізації продукції значно випереджають темпи зростання майна організації (2,3%), що свідчить про підвищення ефективності використання ресурсів.

Як позитивні чинники також зазначається:

- збільшення продуктивності праці на 13,9%;

- збільшення чистого прибутку в розрахунку на одного працівника;

- підвищення ефективності використання основних фондів організації, що виразилося в збільшенні фондовіддачі.

Покращилися також всі показники фінансової діяльності організації:

- організація перейшла в розряд платоспроможних, за рахунок мобілізації всіх оборотних активів вона зможе розрахуватися за своїми терміновим зобов'язанням. Однак, як і в 2010 році спостерігається недолік вільних грошових коштів, хоча забезпеченість короткострокових зобов'язань вільними коштами збільшується на 5,1%, а з урахуванням своєчасного розрахунку з дебіторами організація зможе повністю розрахуватися за своїми зобов'язаннями;

- підвищується фінансова стійкість організації.Хоча і незначно, але підвищується частка власного капіталу в джерелах фінансування на 3,6%. При збільшенні власного капіталу на 29,6% позиковий капітал знижується на 2%, що відповідно знижує залежність від позикового капіталу. Якщо в 2010 році організація на рубль власних коштів приваблювала 6,44 руб. позикових, то в прогнозному періоді цей показник знижується до 4,87 руб., хоча і залишається досить високим. Як позитивний фактор відзначається поява у організації власних оборотних коштів в обсязі 17096 тис. Руб. і в прогнозному періоді за рахунок власного капіталу фінансується 33,3% оборотних активів (в межах рекомендованого значення - понад 10%), в тому числі запаси повністю фінансуються за рахунок власних оборотних коштів (у 2010 році оборотні активи фінансувалися тільки за рахунок позикового капіталу і збільшення термінів погашення кредиторської заборгованості). У 2010 році за рахунок найбільш стійких пасивів (власного капіталу і довгострокових зобов'язань) фінансувалося 40,4% всього майна, то в прогнозному періоді - 61%;

- покращилися всі показники ділової активності. Підвищилася ефективність використання всього капіталу, що виразилося в скороченні періоду його обігу на 25,7 днів, що дозволило вивільнити з обороту 9976 тис. Руб. (87750 - 85800 · 1,139). Особливо значно підвищилася ефективність використання позикового капіталу (скорочення періоду обороту на 19,5 днів), запасів - на 10 днів. У зв'язку з цим операційний цикл організації скоротився також на 10 днів. Скорочуються також терміни розрахунку з кредиторами на 12,8 днів, в результаті фінансовий цикл збільшився на 3 і залишається досить високим. Як негативний фактор слід відзначити збільшення періоду обороту власного капіталу на 6,6 днів, але це пов'язано з ростом власного капіталу в джерелах фінансування;

- підвищилися всі показники рентабельності. Якщо в 2010 році рентабельність капіталу мала від'ємне значення, то в прогнозному періоді вона становить 3,89%, а рентабельність власного капіталу - 22,84%. Підвищилася рентабельність продажів на 2,78% і рентабельність основної діяльності - на 3%. Коефіцієнт стійкості економічного зростання збільшився на 10%.

Таким чином, програма по виходу ЗАТ «Сібмашсервіс» з кризового стану включає наступні заходи:

1. Скорочення собівартості продукції за рахунок зростання продуктивності праці.

2. Скорочення управлінських витрат на 63 тис. Руб.

3. Збільшити короткострокові фінансові вкладення, що дозволить отримати додатковий дохід від їх використання в розмірі 441 тис. Руб.

4. Ліквідувати інші види діяльності організації як збиткові, що скоротить збитки на тисяча тридцять один тис. Руб.

5. Скоротити витрати в незавершеному виробництві за рахунок більш раціональної організації праці, що дозволить вивільнити з обороту 1077 тис. Руб.

6. Реалізувати запаси готової продукції на складі навіть за зниженими цінами на суму не менше тисяча двадцять два тис. Руб.

7. Збільшити вільні грошові кошти в обороті на 281 тис. Руб. за рахунок збільшення грошової складової у виручці.

8. Провести реструктуризацію короткострокових кредитів в довгострокові на суму 15469 тис. Руб.

Ці заходи дозволять поліпшити всі показники фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Сібмашсервіс» з урахуванням збільшення виручки від реалізації продукції на 13,9%, а саме отримання чистого прибутку в обсязі 3412 тис. Руб., Підвищення платоспроможності організації, а також фінансової стійкості, ділової активності і рентабельності, у організації з'являться власні оборотні кошти в обсязі 17096 тис. руб.

Далі необхідно оцінити ймовірність банкрутства організації в прогнозному періоді. Для цього використовуємо методики російських авторів. Результати розрахунків представлені в табл. 30.

Таблиця 30 - Оцінка ймовірності банкрутства ЗАТ «Сібмашсервіс» в плановому періоді

Модель

2010 р

2010 р

значення

імовірність

ність банкрот-

ства

значення

імовірність

ність банкрот-

ства

1. Розрахунок рейтингового числа Р.С. Сайфуллина і Г.Г. Кадикова

-0,851

висока

1,154

стійкий стан

2. Шестіфакторная модель О.П. Зайцевої

6,908

висока

3,41

висока

3. Комплексний індикатор фінансової стійкості організації В.В. Ковальова

57

висока

82

висока

4.Модель О.П. Семенової

13,5

дуже висока

51,5

середня

5. Модель Д.А. Кувшинова і П.І. Половцева

155

висока

295

середня

6. Модель Іркутської державної економічної академії

-2,408

дуже висока

5,73

минималь-ва

Як видно з таблиці, за моделями О.П. Зайцевої і В.В. Ковальова ймовірність банкрутства ЗАТ «Сібмашсервіс» продовжує залишатися високою, проте спостерігається позитивна тенденція. По моделях О.П. Семенової, Д.А. Кувшинова і П.І. Половцева - як середня, а за моделями Р.С. Сайфуллина, Г.Г. Кадикова і Іркутської економічної академії - як мінімальна. В цілому ймовірність банкрутства даної організації слід розглядати як середню. У 2010 році вірогідність банкрутства однозначно оцінювалася як висока і дуже висока.

ВИСНОВОК

Організації в умовах ринкової економіки схильні до впливу різних видів кризи: соціальних, фінансових, технологічних, економічних, фінансових і т. Д. Все це послужило розвитку неспроможності (банкрутства). Банкрутство є крайньою формою кризового стану, коли організація не в силах оплатити свою заборгованість і відновити платоспроможність за рахунок власних джерел доходів. Банкрутство є результатом розвитку кризового стану організації і ринковим інструментом перерозподілу капіталу.

Інститут банкрутства є найважливішим елементом механізму ринкової економіки. Його призначення полягає в захисті соціально-економічних процесів від наслідків неефективної або недобросовісної діяльності їх учасників та невиконання взятих на себе зобов'язань. Завданням інституту також є допомога в ліквідації неспроможних організацій на добровільній або примусовій основі, коли проведення заходів з попередження банкрутства, здійснення досудової санації, або спостереження, яке зовнішнє управління не забезпечило необхідний рівень платоспроможності організації.

В економічній практиці виділяють кілька видів банкрутства: реальне банкрутство, тимчасове (умовне) банкрутство, навмисне (навмисне) банкрутство, фіктивне банкрутство.

Неспроможність організацій може виникати з незалежних і залежних причин.

До незалежних причин відносять такі: економічні (кризовий стан країни, загальний спад виробництва, інфляція, нестабільність фінансової системи, зростання цін на ресурси, зміна кон'юнктури ринку, неплатоспроможність і банкрутство партнерів); політичні (політична нестабільність суспільства, зовнішньоекономічна політика держави, розрив економічних зв'язків, втрата ринків збуту та ін.); демографічні (чисельність, рівень добробуту народу, платоспроможний попит населення) ..

До залежних причин відносять: відсутність ефективної системи управління; відсутність чіткої фінансової стратегії розвитку організації; дефіцит власного оборотного капіталу як наслідок неефективної виробничо-комерційної діяльності; низький рівень техніки, технології та організації виробництва; зниження ефективності використання виробничих ресурсів організації, її виробничої потужності і, як наслідок, високий рівень собівартості; погана клієнтура організації; відсутність збуту через низького рівня організації маркетингової діяльності; залучення позикових коштів в оборот організації на невигідних умовах тощо.

Одним з основних елементів механізму правового регулювання ринкових відносин є законодавство про неспроможність (банкрутство). Основним документом, який регламентує процедури банкрутства в РФ є Федеральнийо закон від 26 жовтня 2002 року № 127-ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)». Цим законом також передбачена система заходів, що застосовуються до боржника, з метою відновлення платоспроможності та задоволення вимог кредиторів. Передбачені законодавством процедури можна розділити на дві групи: судові та позасудові. Законом також передбачено процедури банкрутства: спостереження, фінансове оздоровлення, зовнішнє управління, конкурсне виробництво, мирову угоду.

У зарубіжній і російській економічній літературі пропонується декілька відмінних методик і математичних моделей діагностики ймовірності настання банкрутства комерційних організацій. Серед зарубіжних моделей слід виділити: двофакторна математична модель Альтмана, пятифакторная модель «Z-рахунок» Е. Альтмана, система показників для оцінки фінансового стану підприємства з метою діагностики банкрутства, У. Бівера, четирехфакторной моделі Лиса і Таффлера, розрахунок індексу Конна -Гольдера, спеціальні статистичні методи під назвою "скоринг" Ж. Депаляна. Серед вітчизняних методик слід виділити: систему критеріїв, за оцінкою фінансового стану організації і встановленню незадовільною структури балансу Федерального управління у справах про неспроможність (банкрутство); розрахунок рейтингового числа для оцінки фінансового стану організації Р.С. Сайфуллина і Г.Г. Кадикова; шестіфакторная математична модель О.П. Зайцевої; розрахунок комплексного індикатора фінансової стійкості організації В.В. Ковальова; розрахунок системи фінансових показників для віднесення організації до тієї чи іншої групи фінансової стійкості з метою оцінки ймовірності банкрутства О.П. Семенової; методика визначення рівня фінансово-економічного потенціалу організації Д.А. Кувшинова і П.І. Половцева; модель прогнозування ймовірності банкрутства, розроблена вченими Іркутської державної економічної академії.

Всі системи прогнозування банкрутства, розроблені зарубіжними і російськими авторами, включають в себе кілька (від двох до семи) ключових показників, що характеризують фінансовий стан комерційної організації. На їх основі в більшості з названих методик розраховується комплексний показник ймовірності банкрутства з ваговими коефіцієнтами у індикаторів. Однак всі вони також мають ряд недоліків, які серйозно ускладнюють їх застосовність в умовах російської економіки.

Практична частина дипломної роботи виконувалася на матеріалах ЗАТ «Сібмашсервіс» - організації спеціалізується на випуску котельного обладнання.

На першому етапі проведено загальний аналіз фінансового стану організації, який виявив ряд проблем у фінансовій діяльності організації, а саме: неплатоспроможність організації за рахунок значного збільшення кредиторської заборгованості; значну залежність організації від позикових джерел фінансування; відсутність власних оборотних коштів; нераціональна кредитна політика організації; завищений обсяг запасів організації; збиткова діяльність організації в кінці аналізованого періоду; низькі показники рентабельності продажів і основної діяльності.

На другому етапі проведено оцінку ймовірності банкрутства організації з використанням зарубіжних методик. Моделі Лиса, Таффлера і двухфакторная модель Альтмана оцінюють ймовірність банкрутства ЗАТ «Сібмашсервіс» як малу. Протилежний результат отриманий при розрахунку пятифакторную моделі Альтмана, системи показників Бівера та індексу Конна-Гольдера - ймовірність банкрутства дуже висока до 95%. На нашу думку, найбільш вірогідні наступні три моделі: пятифакторная модель Альтмана, система показників У. Бівера, індекс Кона-Гольдера, про що свідчать результати загального аналізу фінансового стану розглянутої організації.

На третьому етапі проведено оцінку ймовірності банкрутства з використанням вітчизняних методик. З усіх розглянутих вітчизняним методикам відзначається або висока ймовірність банкрутства (розрахунок рейтингового числа Р.С. Сайфуллина і Г.Г. Кадикова, шестіфакторная модель О.П. Зайцевої, комплексний індикатор фінансової стійкості організації В.В. Ковальова, модель Д.А. Кувшинова і П.І. Половцева), або дуже висока ймовірність банкрутства (всі інші моделі).

Таким чином, для оцінки ймовірності неспроможності (банкрутства) організації можливе використання таких зарубіжних моделей, як: пятифакторная модель Е. Альтмана, система показників У. Бівера і індекс Конна-Гольдера, а також практично всі вітчизняні методики.

На четвертому етапі розроблені заходи по виходу організації з кризи і розрахована їх економічна ефективність. Програма по виходу ЗАТ «Сібмашсервіс» з кризового стану включає наступні заходи: скорочення собівартості продукції за рахунок зростання продуктивності праці; скорочення управлінських витрат; збільшення короткострокових фінансових вкладень, що дозволить отримати додатковий дохід від їх використання; ліквідацію непрофільних видів діяльності організації як збиткових, скорочення витрат в незавершеному виробництві за рахунок більш раціональної організації праці, реалізацію запасів готової продукції на складі навіть за зниженими цінами, збільшення вільних грошових коштів в обороті за рахунок збільшення грошової складової у виручці, реструктуризацію короткострокових кредитів в довгострокові .

Ці заходи дозволять поліпшити всі показники фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Сібмашсервіс» з урахуванням збільшення виручки від реалізації продукції на 13,9%, а саме отримання чистого прибутку в обсязі 3412 тис. Руб., Підвищення платоспроможності організації, а також фінансової стійкості, ділової активності і рентабельності, у організації з'являться власні оборотні кошти в обсязі 17096 тис. руб.

На п'ятому етапі проведено оцінку ймовірності банкрутства організації в прогнозному періоді з використанням вітчизняних методик. В цілому ймовірність банкрутства в плановому періоді оцінюється як середня в порівнянні з 2010 роком, коли ймовірність банкрутства однозначно оцінювалася як висока і дуже висока.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Александрова К. І. Реорганізація. Ліквідація. Банкрутство. Короткий довідник підприємця. СПб .: Питер, 2005.

2. Аналіз фінансового стану підприємства. Типова форма плану фінансового оздоровлення (бізнес-плану): розпорядження ФУДН від 5 грудня 1994 р №98-р.

3. Аналіз фінансової звітності: підручник / за ред. М.А. Вахрушина, Н.С. Пласкова. М .: Вузівський підручник, 2007. 367 с.

4. Антикризове управління: Підручник. 2-е изд., Доп. і перераб. / Под ред. проф. Е. М. Короткова. М .: ИНФРА-му, 2005.

5. Антонова О. В. Управління кризовим станом організації (підприємства): Учеб. посібник для вузів / Під ред. проф. В. А. Швандара. М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

6. Артеменко В.Г., Остапова В.В. Аналіз фінансової звітності: навч. допомога. 5-е изд., Перераб. М .: Омега-Л, 2010. 268 с.

7. Балдін К. В., Белугина В. В., Галдіцкая С. Н., Передеряев І. І. Банкрутство підприємства: аналіз, облік і прогнозування: Учеб. допомога. М .: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і Ко», 2007.

8. Банк В. Р., Банк С. В., Солоненко А. А. Бухгалтерський облік і аудит в умовах банкрутства: Учеб. допомога. М .: ТК «Велбі», Вид-во Проспект, 2005.

9. Бланк І.А. Енциклопедія фінансового менеджера. Управління активами і капіталом підприємства. Т. 2. Вид. 2-е, стер. М .: Омега-Л, 2008. 448 с.

10. Бобильова А.З. Фінансовий менеджмент: проблеми і рішення. М .: Справа, 2008. 336 с.

11. Бреславцева Н. А., Сверчкова О. Ф. Банкрутство організацій: основні положення, бухгалтерський облік: Учеб. допомога. Ростов н / Д .: Фенікс, 2007.

12. Гаврилова В. Є. Банкрутство в Росії: Питання історії, теорії та практики: Учеб. допомога. М .: ТЕИС, 2003.

13. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина перша .// СЗ РФ.-2005.- 390С.

14. Донцова Л.В., Никифорова А. Аналіз фінансової звітності: підручник. Вид. 5-е, перераб. і доп. М .: Річ навіть і сервіс, 2007. 368 с.

15. Ендовицкий Д. А., Щербаков М. В. Діагностичний аналіз фінансової неспроможності організації: Учеб. посібник / За ред. проф. Д. А. Ендовицкий. М .: Економіст, 2007.

16. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз: підручник. 3-е изд., Испр. і доп. М .: Омега-Л, 2010. 351 с.

17. Зінченко С. А., Гончаров А. І. Попередження банкрутства комерційної організації: методологія і правові механізми - М .: ВД «Юриспруденція», 2006.

18. Ілишева М.М., Черненко А.Ф., Башарина А.В. Фінансове становище і ефективність використання ресурсів підприємства. М .: ЮНИТИ, 2009. 207 с.

19. Каледін С.В. Оцінка ймовірності банкрутства компаній. Сучасний підхід // Праця і соціальні відносини. 2005. № 2.

20. Канке, А.А., Кошова, І.П. Фінансовий аналіз: навчальний посібник М .: ЮНИТИ - ДАНА, 2007. 370 с.

21. Ковальов, А. І., Привалов, В. П. Аналіз фінансового стану підприємства: навчальний посібник. М .: Центр економіки і маркетингу, 2009. 424 с.

22. Ковальов В. В., Волкова О. М. Аналіз господарської діяльності підприємства. М .: Проспект, 2010. 424 с.

23. Ковальов В. В., Ковальов Віт. В. Аналіз балансу, або Як розуміти баланс. М .: Проспект, 2010. 560 с.

24. Колишкін А. Нові підходи до оцінки ймовірності банкрутства // Бухгалтерські вісті. 2010. № 11.

25. Крейнина, М. Н. Фінансовий стан підприємства. Методи оцінки: навчальний посібник. М .: ІКЦ «ДІС», 2006. 224 с.

26. Кувшинов Д.А., Половцев П.І. Рейтингова оцінка фінансового стану підприємства // Економічний аналіз: теорія і практика. 2007. № 6.

27. Кукукіна І. Г., Астраханцева І. А. Облік і аналіз банкрутств: Учеб. посібник / За ред. І. Г. Кукукіной. М .: Фінанси і статистика, 2004.

28. Лапигін Ю.М., Крилов В.Є., Чернявський А.П. Економічне прогнозування. М .: Ексмо, 2009. 256 с.

29. Ліквідація (банкрутство) юридичних осіб: Практичний посібник / За загальною ред. В. В. Семеніхіна. М .: Ексмо, 2005.

30. Любушин Н.П. Фінансовий аналіз: підручник. 2-е изд., Перераб. і доп. М .: Ексмо, 2010. 336 с.

31. Макаров Д.В. Оцінка ймовірності банкрутства як спосіб визначення перспективної платоспроможності // Економічний аналіз: теорія і практика. 2008. № 7.

32. Маркар'ян, Е. А., Герасименко, Г. П. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. М .: КНОРУС, 2009. 264 с.

33. Маслова І.А. Пчеленок Н.В. Методи діагностики ймовірності банкрутства // Управлінський облік. 2006. № 2.

34. Методичні положення щодо оцінки фінансового стану підприємств і встановленню незадовільною структури балансу. Розпорядження федерального управління у справах про неспроможність (банкрутство) від 12.08.1994г. №31-р .// Економіка і життя. 1994. № 44.

35. Методичні вказівки щодо проведення аналізу фінансового стану організацій: наказ Федеральної служби Росії з фінансового оздоровлення і банкрутства від 23 січня 2001 № 16.

36. Методичні положення щодо оцінки фінансового стану підприємств і встановленню незадовільною структури балансу: розпорядження Федерального управління у справах про неспроможність (банкрутство) підприємств при держмайна Росії від 12 серпня 1994 № 31р.

37. Методичні рекомендації щодо реформи підприємств (організацій): наказ Мінекономіки РФ від 01 жовтня 1997 № 118.

38. Про реформу підприємств та інших комерційних організацій. Постанова уряду РФ від 30.10.1997г. №13 73. // Російська газета. 1997. 13 листопада.

39. паків О.Н. Порівняльна оцінка методик визначення ймовірності банкрутства організації // Матеріали XXXIX наук-технічної конференції за підсумками роботи професорсько-викладацького складу СевКавГУ за 2009 р Т. 2. Економіка. Ставрополь: СевКавГТУ 2010.

40. Панфілов В.С. Фінансове та економічне прогнозування: методологія і практика. М .: Макс прес, 2009. 472 с.

41. Пласкова Н.С. Аналіз фінансової звітності: підручник. М .: Ексмо, 2010. 384 с.

42. Правила проведення арбітражним керуючим фінансового аналізу: постанова Уряду РФ від 25 червня 2003 № 367.

43. Савицька Г. В. Аналіз фінансового стану підприємства. Серія: Бізнес від А до Я. М .: Видавництво Гревцова, 2008. 200 с.

44. Савчук В. П. Управління фінансами підприємства. М .: Біном. Лабораторія знань, 2010. 480 с.

45. Свириденко О. М. Російське законодавство про банкрутство: до історії становлення. М .: Норма, 2005.

46. ​​Семенова О.П. Як оцінити фінансовий стан організації і загрозу банкрутства // Податковий вісник. 2003. № 4.

47. Станіславчик Є. М. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств.- М .: Ось-89, 2004.

48. Тітаева А.В. Аналіз фінансової стійкості підприємства. М .: Наука, 2010. 458 с.

49. Тихомиров Е.Ф. Фінансовий менеджмент. Управління фінансами підприємства. 3-е изд., Испр. і доп. М .: Академія, 2010. 384 с.

50. Федеральний закон від 26.10.2002 N 127-ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)» Станом на листопад 2007 року.

51. Федорова Г. В. Облік і аналіз банкрутств. М .: Омега-Л, 2006.

52. Формування системи індикаторів оцінки загрози банкрутства підприємства // www.cis2000.ru

53. Шеремет А. Д., Негашев Е. В. Методика фінансового аналізу діяльності комерційних організацій. М .: ИНФРА-му, 2003.

54. Щербаков В.А., Приходько Е.А. Короткострокова фінансова політика: навчальний посібник. Вид. 2-е, стер. М .: КНОРУС, 2007. 272 ​​с.

55. Ейтінгтон В.Н., Анохін С.А. Прогнозування банкрутства: основні методики і проблеми // www.cis2000.ru

56. Юн Г. Б., Таль Г. К., Григор'єв В. В. Зовнішнє управління на неспроможнім підприємстві: Учеб. - практ. допомога. М .: Справа, 2003.

57.Юн Г. Б., Воронова Ю. А., Григор'єв В. В. Конкурсне виробництво: Учеб. - практ. допомога. М .: Справа, 2004.

58. Юн Г. Б., Таль Г. К., Григор'єв В. В. Словник з антикризового управління. М .: Справа, 2003.

59. Яковлєва І.М. Як спрогнозувати ризик банкрутства компанії в системі ризик-менеджменту // Довідник економіста. 2008. № 4.

Додаток А

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

---------- ¬

на ______ 1 січня ___ 2010 г. | Коди |

+ --------- +

Форма No. 1 по ОКУД | 0710001 |

+ - T --- T - +

Дата (рік, місяць, число) | | | |

+ - + --- + - +

Організація _ Сібмашсервіс по ОКПО | |

+ --------- +

Ідентифікаційний номер платника податків ІПН | |

+ --------- +

Вид діяльності ___ виробництво ____ по КВЕД | |

+ ---- T ---- +

Організаційно-правова форма / форма власності _________ | | |

________________ ЗАТ ______________________ по ОКОПФ / ОКФС | | |

+ ---- + ---- +

Одиниця виміру: тис. Руб. по ОКЕІ | 384/385 |

L ----------

АКТИВ

код
Бувай-
зателя

на початок
звітного
року

на кінець
звітного
періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

110

Основні засоби

120

22251

29017

незавершене будівництво

130

2248

6258

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

135

Довгострокові фінансові вкладення

140

відкладені податкові активи

145

9

Інші необоротні активи

150

РАЗОМ по розділу I

190

24499

35275

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

запаси

210

9330

12956

в тому числі:

сировину, матеріали

211

5565

6541

Витрати в незавершеному виробництві

212

589

1102

готову продукцію і товари для перепродажу

214

3114

5160

товари відвантажені

215

витрати майбутніх періодів

216

62

153

інші запаси і витрати

Податок на додану вартість по придбаних цінностей

220

1189

2276

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців)

230

665

588

в тому числі покупці і замовники

231

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців)

240

31937

27060

в тому числі покупці і замовники

241

18616

17171

Короткострокові фінансові вкладення

250

1698

один тисяча двісті двадцять чотири

Грошові кошти

260

558

848

Інші оборотні активи

270

РАЗОМ по розділу II

290

45377

44952

БАЛАНС

300

69876

80227

ПАСИВ

код показника

на початок
звітного періоду

на кінець
звітного періоду

1

2

3

4

III. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ

Статутний капітал

410

60

60

Власні акції, викуплені в акціонерів

Додатковий капітал

420

5141

5141

Резервний капітал

430

в тому числі: резерви, утворені відповідно до законодавства

резерви, утворені відповідно до установчих документів

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

470

6215

6444

РАЗОМ по розділу III

490

11416

11645

IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити

510

30324

23696

Відкладені податкові зобов'язання

515

Інші довгострокові зобов'язання

520

РАЗОМ по розділу IV

590

30324

23696

V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити

610

22101

25147

Кредиторська заборгованість

620

6035

19739

в тому числі: постачальники і підрядники

621

3475

14624

заборгованість перед персоналом організації

622

141

230

заборгованість перед державними позабюджетними фондами

623

17

79

заборгованість з податків і зборів

624

1261

1480

інші кредитори

625

+1141

3326

Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів

630

Доходи майбутніх періодів

640

Резерви майбутніх витрат

650

Інші короткострокові зобов'язання

660

РАЗОМ по розділу V

690

28136

44886

БАЛАНС

700

69876

80227

Керівник _________ ____________

Головний бухгалтер _________ ____________

(Підпис) (розшифровка (підпис) (розшифровка

підписи) підписи)

Додаток Б

ЗВІТ

Про прибутки і збитки

---------- ¬

за ______ рік ________ 2009 р| Коди |

+ --------- +

Форма No. 2 по ОКУД | 0710002 |

+ - T --- T - +

Дата (рік, місяць, число) | | | |

+ - + --- + - +

Організація Сібмашсервіс ____________________ по ОКПО | |

+ --------- +

Ідентифікаційний номер платника податків ІПН | |

+ --------- +

Вид діяльності ____ виробництво __ по КВЕД | |

+ ---- T ---- +

Організаційно-правова форма / форма власності _________ | | |

___________________ ЗАТ ___________________ по ОКОПФ / ОКФС | | |

+ ---- + ---- +

Одиниця виміру: тис. Руб. по ОКЕІ | 384/385 |

L ----------

показник

за звіт-
ний період

за анало-
гічної
період
попе-
ного року

Найменування

код

1

2

3

4

Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

10

76452

64419

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

20

72298

59430

Валовий прибуток

29

4154

4989

Комерційні витрати

30

663

789

Управлінські витрати

40

1544

1444

Прибуток (збиток) від продажу

50

+1947

2756

Інші доходи і витрати Відсотки до отримання

60

126

142

Відсотки до сплати

70

1016

882

Доходи від участі в інших організаціях

80

інші доходи

90

111

84

Інші витрати

100

820

1348

Прибуток (збиток) до оподаткування

140

348

752

відкладені податкові активи

141

7

13

Відкладені податкові зобов'язання

142

Поточний податок на прибуток

150

126

154

Платежі до бюджету з прибутку

160

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

190

229

611

Додаток В

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

---------- ¬

на ______ 1 січня ___ 2011 г. | Коди |

+ --------- +

Форма No. 1 по ОКУД | 0710001 |

+ - T --- T - +

Дата (рік, місяць, число) | | | |

+ - + --- + - +

Організація _ Сібмашсервіс по ОКПО | |

+ --------- +

Ідентифікаційний номер платника податків ІПН | |

+ --------- +

Вид діяльності ___ виробництво ____ по КВЕД | |

+ ---- T ---- +

Організаційно-правова форма / форма власності _________ | | |

________________ ЗАТ ______________________ по ОКОПФ / ОКФС | | |

+ ---- + ---- +

Одиниця виміру: тис. Руб. по ОКЕІ | 384/385 |

L ----------

АКТИВ

код показника

на початок
звітного року

на кінець
звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

110

Основні засоби

120

29017

30644

незавершене будівництво

130

6258

5808

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

135

Довгострокові фінансові вкладення

140

відкладені податкові активи

145

9

Інші необоротні активи

150

РАЗОМ по розділу I

190

35275

36461

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

запаси

210

12956

15983

в тому числі: сировину, матеріали

211

6541

7239

витрати в незавершеному виробництві

213

1102

2130

готову продукцію і товари для перепродажу

214

5160

6172

товари відвантажені

215

витрати майбутніх періодів

216

153

442

інші запаси і витрати

Податок на додану вартість по придбаних цінностей

220

2276

2355

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців)

230

588

412

в тому числі покупці і замовники

231

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців)

240

27060

29525

в тому числі покупці і замовники

241

17171

13457

Короткострокові фінансові вкладення

250

один тисяча двісті двадцять чотири

544

Грошові кошти

260

848

520

Інші оборотні активи

270

РАЗОМ по розділу II

290

44952

49339

БАЛАНС

300

80227

85800

ПАСИВ

код показника

На початок звітного періоду

на кінець
звітного періоду

1

2

3

4

III.КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ

Статутний капітал

410

60

60

Власні акції, викуплені в акціонерів

Додатковий капітал

420

5141

5141

Резервний капітал

430

в тому числі: резерви, утворені відповідно до законодавства

резерви, утворені відповідно до установчих документів

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

470

6444

6328

РАЗОМ по розділу III

490

11645

11529

IV. Довгострокові зобов'язання Позики і кредити

510

23696

23147

Відкладені податкові зобов'язання

515

Інші довгострокові зобов'язання

520

РАЗОМ по розділу IV

590

23696

23147

V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити

610

25147

29493

Кредиторська заборгованість

620

19739

21631

в тому числі: постачальники і підрядники

621

14624

17314

заборгованість перед персоналом організації

622

230

352

заборгованість перед державними позабюджетними фондами

623

79

26

заборгованість з податків і зборів

624

1480

1392

інші кредитори

625

3326

2547

Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів

630

Доходи майбутніх періодів

640

Резерви майбутніх витрат

650

Інші короткострокові зобов'язання

660

РАЗОМ по розділу V

690

44886

+51124

БАЛАНС

700

80227

85800

Керівник _________ ____________

Головний бухгалтер _________ ____________

(Підпис) (розшифровка (підпис) (розшифровка

підписи) підписи)

Додаток Г

ЗВІТ

Про прибутки і збитки

---------- ¬

за ______ рік ________ 2010 г. | Коди |

+ --------- +

Форма No. 2 по ОКУД | 0710002 |

+ - T --- T - +

Дата (рік, місяць, число) | | | |

+ - + --- + - +

Організація ______ Сібмашсервіс _______________ по ОКПО | |

+ --------- +

Ідентифікаційний номер платника податків ІПН | |

+ --------- +

Вид діяльності ____ виробництво __ по КВЕД | |

+ ---- T ---- +

Організаційно-правова форма / форма власності _________ | | |

___________________ ЗАТ ___________________ по ОКОПФ / ОКФС | | |

+ ---- + ---- +

Одиниця виміру: тис. Руб. по ОКЕІ | 384/385 |

L ----------

показник

за звіт-
ний період

за анало-
гічної
період
попе-
ного року

Найменування

код

1

2

3

4

Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

10

83553

76452

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

20

78788

72298

Валовий прибуток

29

4765

4154

Комерційні витрати

30

864

663

Управлінські витрати

40

1966

1544

Прибуток (збиток) від продажу

50

1935

+1947

Інші доходи і витрати Відсотки до отримання

60

215

126

Відсотки до сплати

70

1 237

1016

Доходи від участі в інших організаціях

80

Інші операційні доходи

90

198

111

Інші операційні витрати

100

тисяча двісті двадцять дев'ять

820

Прибуток (збиток) до оподаткування

140

(118)

348

відкладені податкові активи

141

2

7

Відкладені податкові зобов'язання

142

Поточний податок на прибуток

150

126

Платежі до бюджету з прибутку

160

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

190

(116)

229