• 1.1. Поняття ліквідності бухгалтерського балансу. Класифікація активів і пасивів
 • 1.2. Аналіз ліквідності балансу на основі абсолютних показників.
 • 1.3. Аналіз ліквідності балансу на основі відносних показників.
 • 2.1 Коротка характеристика ТОВ ТПП «Дельта»
 • 2.2. Аналіз майнового стану підприємства та джерел його формування ТОВ ТПП «Дельта»
 • 2.3. Планування діяльності ТОВ ТПП «Дельта» на 2012 рік.


 • Дата конвертації19.05.2018
  Розмір61.79 Kb.
  Типреферат

  Скачати 61.79 Kb.

  Аналіз ліквідності балансу 7

  зміст

  Вступ. 3

  Глава 1. Ліквідність бухгалтерського балансу і методика її аналізу. 4

  1.1. Поняття ліквідності бухгалтерського балансу. Класифікація активів і пасивів. 4

  1.2. Аналіз ліквідності балансу на основі абсолютних показників. 6

  1.3. Аналіз ліквідності балансу на основі відносних показників. 8

  Глава 2. Аналіз ліквідності балансу ТОВ ТПП «Дельта». 12

  2.1 Коротка характеристика ТОВ ТПП «Дельта». 12

  2.2. Аналіз майнового стану підприємства та джерел його формування ТОВ ТПП «Дельта». 13

  2.3. Планування діяльності ТОВ ТПП «Дельта» на 2012 рік. 25

  Висновок. 30

  Список використаних джерел. 31

  Вступ

  В даний час, з переходом економіки до ринкових відносин, підвищується самостійність організацій, їх економічна і юридична відповідальність. Різко зростає значення фінансової стійкості суб'єктів господарювання. Все це значно збільшує роль аналізу їх фінансового стану: освіти, розміщення та використання фінансових ресурсів. Результати такого аналізу потрібні, перш за все, власникам, а також кредиторам, інвесторам, постачальникам, менеджерам і податковим службам.

  Мета аналізу полягає не тільки в тому, щоб оцінити ліквідність організації, її активів і джерел їх формування, а й в тому, щоб постійно розробляти заходи, спрямовані на поліпшення цих показників. Аналіз ліквідності балансу показує, по яких напрямках треба проводити таку роботу, дає можливість виявити найважливіші аспекти і найслабші позиції в діяльності господарюючого суб'єкта. Відповідно до цього результати аналізу дають відповіді на питання, які найважливіші способи поліпшення фінансового стану організації.

  Тема «Аналіз ліквідності балансу» є актуальною. Своєчасний аналіз дозволяє не допустити банкрутства організації, оцінити її платоспроможність і кредитоспроможність.

  Метою даної роботи є аналіз ліквідності балансу ТОВ ТПП «Дельта».

  Для досягнення мети поставлені такі завдання:

  1. Розглянути методику оцінки ліквідності балансу

  2. Вивчити показники ліквідності балансу

  3. Оцінити ліквідність балансу ТОВ ТПП «Дельта».

  Предметом аналізу є ліквідність бухгалтерського балансу і методика її оцінки.

  Об'єкт дослідження - ТОВ ТПП «Дельта».

  Глава 1. Ліквідність бухгалтерського балансу і методика її аналізу

  1.1. Поняття ліквідності бухгалтерського балансу. Класифікація активів і пасивів

  Бухгалтерський баланс являє собою фінансовий звіт, в якому в вартісному вираженні відбивається стан майна у взаємозв'язку з джерелами фінансування, а також отримані фінансові результати. Необхідно відзначити, що однією з основних цілей річного балансу є отримання інформації про фінансовий стан організації і його зміни, яке представляє інтерес для різних користувачів (інвесторів, постачальників та інших кредиторів) в прийнятті теперішніх та майбутніх стратегічних рішень.

  Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття боргових зобов'язань організації її активами, термін перетворення яких в грошову форму відповідає терміну погашення платіжних зобов'язань. Іншими словами, це здатність організації звернути активи в готівку і погасити свої зобов'язання. Для отримання достовірних результатів в процесі аналізу ліквідності сукупність активів організації групується в залежності від їх здатності трансформуватися в грошові кошти.

  Залежно від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення в грошові кошти, активи організації поділяються на такі групи:

  А 1 включає абсолютно ліквідні активи, такі як грошові кошти. Іноді до цієї групи відносять також суми поточних інвестицій, що не завжди прийнятно в умовах недостатньо розвиненого ринку цінних паперів.

  А 2 містить швидко реалізовані активи - короткострокові інвестиції і дебіторську заборгованість. Ліквідність цих активів залежить головним чином від платоспроможності покупців, від умов ринку цінних паперів.

  А 3 - об'єднує повільно реалізовані активи, до яких належать товарно-матеріальні запаси, інші поточні активи. Ліквідність цієї групи активів залежить від попиту на продукцію і товари, від її конкурентоспроможності, від особливостей виробничого процесу в організації.

  А 4 - це важко реалізовані активи: довгострокові нематеріальні, матеріальні та фінансові активи, інші довгострокові активи. Ці активи призначені для використання в господарській діяльності протягом тривалого періоду часу.

  Поряд з угрупованням наявних активів, аналіз ліквідності передбачає класифікацію джерел їх фінансування, відображених в пасиві бухгалтерського балансу. Залежно від необхідності і терміновості погашення зобов'язань, виділяються наступні групи пасивів:

  П 1 - містить найбільш термінові зобов'язання, тобто зобов'язання з термінами платежів.

  П 2 - охоплює поточні зобов'язання, термін оплати яких не закінчився.

  П 3 - об'єднує довгострокові зобов'язання

  П 4 - включає власний капітал.

  Класифікація активів і пасивів організації в залежності від цього критерію, розгляд співвідношень між виділеними групами дозволяє оцінити ліквідність бухгалтерського балансу. Бухгалтерський баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо дотримуються наступні співвідношення:

  А 1 П 1; А 2 П 2; А 3 П 3.

  Внаслідок підтримки даних нерівностей проявляється ще одне співвідношення:

  А 4 П 4.

  Остання нерівність має, з одного боку, результативний характер, а з іншого боку - дуже глибокий економічний сенс. Виконання цієї умови означає існування позитивних чистих активів у організації.

  Вивчення співвідношень цих груп активів і пасивів в динаміці дозволяє встановити тенденції зміни в структурі балансу і його ліквідності. При цьому слід враховувати ризик недостатньої ліквідності, коли бракує високоліквідних коштів для погашення зобов'язань, і ризик зайвої ліквідності, коли через надлишок високоліквідних активів, які, як правило, є малоприбутковими, відбувається втрата прибутку.

  1.2. Аналіз ліквідності балансу на основі абсолютних показників.

  Ліквідність і платоспроможність можуть оцінюватися за допомогою абсолютних показників.

  Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих в порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів.

  Агреговані величини пов'язані з розділами і статтями балансу наступним чином:

  іммобілізовані кошти (F) - підсумок I розділу балансу;

  мобільні засоби (М) - підсумок II розділу балансу;

  матеріальні оборотні кошти (Z) - сума рядків 210 і 220 II розділу балансу;

  грошові кошти, розрахунки та інші оборотні активи (Ra) - II розділ балансу за мінусом рядків 210 і 220;

  власні кошти (Q) - підсумок III розділу балансу;

  позикові кошти (S) - підсумок IV + V розділів балансу;

  довгострокові кредити і позикові кошти (Кт) - підсумок IV розділу балансу;

  короткострокові кредити і позикові кошти (Кt) - рядок 610 V розділу балансу;

  кредиторська заборгованість, розрахунки та інші короткострокові зобов'язання (Rp) - підсумок V розділу балансу за мінусом рядка 610.

  Наявність власних оборотних коштів (Ес)

  Ес = Q - F

  Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (ЕСД):

  ЄСД = (Q + Кт) - F

  Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (Еоб):

  Еоб = [(Q + Кт) - F] + Kt

  Трьом показникам наявності джерел формування запасів і витрат відповідають три показника забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування.

  1. Надлишок (+) або недолік (-) власних оборотних коштів (DЕС):

  DЕС = Ес - Z

  2. Надлишок (+) або недолік (-) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (DЕсд):

  DЕсд = ЄСД - Z

  3. Надлишок (+) або недолік (-) загальної величини основних джерел формування запасів і витрат (DЕоб):

  DЕоб = Еоб - Z

  Для визначення фінансової ситуації на підприємстві використовується трикомпонентний показник (S т) - ступінь стійкості:

  Sт = [S (DЕС); S (DЕсд); S (DЕоб)],

  де функція S (x) визначається: S (x) = 1 при х ³ 0; S (x) = 0 при х <0.

  Абсолютно стійка організація. Характеризується наявністю платоспроможності і кредитоспроможності і задається умовою:

  Sт = (1; 1; 1)

  Нормально стійка організація. Характеризується наявністю платоспроможності, але порушена кредитоспроможність. Задається наступними умовами:

  Sт = (0; 1; 1)

  Нестійкий фінансовий стан. Характеризується порушенням платоспроможності, відсутністю кредитоспроможності і задається умовами

  Sт = (0; 0; 1)

  Кризовий фінансовий стан. Характеризується відсутністю платоспроможності і кредитоспроможності, тобто організація знаходиться на межі банкрутства.

  Sт = (0; 0; 0)

  1.3. Аналіз ліквідності балансу на основі відносних показників.

  Для якісної оцінки платоспроможності та ліквідності організації, крім аналізу ліквідності балансу, необхідний розрахунок коефіцієнтів ліквідності.

  Показники ліквідності застосовують для оцінки здатності організації виконувати свої короткострокові зобов'язання.

  Відносні показники фінансової стійкості в основному визначаються в коефіцієнтах і їхня перевага перед абсолютними в тому, що вони менш схильні до впливу інфляції.

  Фінансові коефіцієнти, застосовувані для оцінки ліквідності організації

  а) Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  До а.л =

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності). Є найбільш жорстким критерієм ліквідності організації; показує, яка частина короткострокових позикових зобов'язань може бути при необхідності погашена негайно за рахунок наявних грошових коштів.

  б) Коефіцієнт швидкої ліквідності

  До Б.Л =

  Коефіцієнт швидкої ліквідності. За своїм смисловим значенням показник аналогічний коефіцієнту поточної ліквідності, проте обчислюється по більш вузькому колу оборотних активів, коли з розрахунку виключена найменш ліквідна їх частина - виробничі запаси.

  в) Коефіцієнт поточної ліквідності

  До Т.Л. = [1; 2]

  Коефіцієнт поточної ліквідності. Дає загальну оцінку ліквідності організації, показуючи, скільки рублів оборотних коштів (поточних активів) припадає на один рубль поточної короткострокової заборгованості (поточних зобов'язань).

  Коефіцієнт К тл має ряд особливостей, які необхідно мати на увазі, виконуючи просторово-тимчасові зіставлення.

  По-перше, чисельник коефіцієнта включає оцінку запасів і дебіторської заборгованості. Оскільки методи оцінки запасів можуть варіювати, це впливає на порівнянність показників; те ж саме слід сказати щодо трактування та обліку сумнівних боргів.

  По-друге, значення коефіцієнта, в принципі, тісно пов'язане з рівнем ефективності роботи організації щодо управління запасами: деякі компанії за рахунок високої культури організації технологічного процесу, наприклад, шляхом впровадження системи постачання сировини і матеріалів, відомої під назвою «точно в строк» (just-in-time), можуть істотно скорочувати рівень запасів, тобто знижувати значення коефіцієнта поточної ліквідності до рівня нижче, ніж в середньому по галузі, без шкоди для свого поточного фінансового стану.

  По-третє, деякі організації з високою оборотністю коштів можуть дозволити собі відносно невисокі значення коефіцієнта К тл. Зокрема, це відноситься до організацій роздрібної торгівлі. В даному випадку прийнятна ліквідність забезпечується за рахунок більш інтенсивного припливу грошових коштів в результаті поточної діяльності. Таким чином, аналізуючи поточне фінансове становище організації, необхідно по можливості враховувати й інші фактори, в явному вигляді не роблять впливу на значення цього та інших коефіцієнтів.

  г) Коефіцієнт «ціни» ліквідності

  До ц.л =

  Визначає в якому ступені будуть покриті всі зовнішні зобов'язання організації в результаті її ліквідації та продажу майна

  д) Загальний коефіцієнт ліквідності балансу

  До ОЛБ =

  Застосовується для комплексної оцінки ліквідності балансу в цілому. За допомогою даного коефіцієнта здійснюється оцінка зміни фінансової ситуації в організації з точки зору ліквідності.

  е) Коефіцієнт перспективної платоспроможності

  До пп =

  Визначає прогноз платоспроможності організації на основі зіставлення майбутніх платежів і майбутніх надходжень, тобто на скільки виробничі запаси покривають довгострокові зобов'язання.

  ж) Коефіцієнт заборгованості

  До з = <0,38

  Показує, скільки довгострокових зобов'язань припадає на 1 руб., Вкладений в активи організації.

  з) Коефіцієнт загальної платоспроможності

  До оп =

  Встановлює частку покриття кредитів і позик за рахунок матеріальних і нематеріальних активів.

  Розглянуті показники є основними для оцінки ліквідності та платоспроможності.

  Глава 2. Аналіз ліквідності балансу ТОВ ТПП «Дельта»

  2.1 Коротка характеристика ТОВ ТПП «Дельта»

  Це товариство засновано 19 вересня 2002 року, як товариство з обмеженою відповідальністю «Дельта».

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Дельта» створено відповідно до законодавства РФ, Конституції РФ, Цивільним Кодексом РФ. Суспільство є юридичною особою і будує свою діяльність на підставі Статуту та чинного законодавства. Вищим органом товариства є загальні збори товариства. Всі учасники товариства мають право бути присутніми на загальних зборах учасників товариства, приймати участь в обговоренні порядку денного і голосувати при прийнятті рішення. Рішення про затвердження Статуту Товариства приймається засновниками одноголосно. Засновники Товариства несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, пов'язаними з установою Товариства.

  Товариство зареєстроване в адміністрації муніципального освіти «Котлас». Повне назва товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю Торгово-виробниче підприємство «Дельта». Місцезнаходження товариства - місто Котлас Архангельської області Російської Федерації.

  Поштова адреса Товариства: 165300 Архангельська область місто Котлас вул. Виноградова будинок 5.

  Основною метою створення Товариства є здійснення комерційної
  діяльності для отримання прибутку. Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, не заборонені законом.

  Предметом діяльності товариства є: Надання послуг зі здійснення замовлень населення і організацій; здійснення торгово-закупівельної діяльності, в тому числі оптової, дрібнооптової; випуск продукції власного виробництва (випічка, кондитерські вироби, напівфабрикати); всі види діяльності, не заборонені чинним законодавством і нормативними актами РФ.

  2.2. Аналіз майнового стану підприємства та джерел його формування ТОВ ТПП «Дельта»

  Фінансова стійкість в умовах ринкових відносин, при яких господарська діяльність здійснюється на принципах самофінансування, а при нестачі власних оборотних коштів - за рахунок позикових коштів, є одним з визначальних показників фінансового становища підприємства.

  Фінансова стійкість підприємства оцінюється за співвідношенням власних позикових коштів в активах підприємства, за темпами накопичення власних коштів в результаті господарської діяльності, співвідношенню довгострокових і короткострокових зобов'язань підприємства, щодо достатнього забезпечення матеріальних оборотних засобів власними джерелами.

  Майно підприємства призначене для виробництва та реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг.

  В процесі експлуатації майна відбувається його оновлення. Основні виробничі фонди беруть участь у виробничому процесі багаторазово, оновлення їх відбувається періодично в силу морального або фізичного зносу і вимагає значних капітальних вкладень.

  Аналіз динаміки складу і структури майна підприємства заснований на порівнянні звітних даних бухгалтерського балансу.

  Актив балансу дозволяє дати загальну оцінку зміни всього майна підприємства, виділити в його складі необоротні активи (I розділ активу балансу) та оборотні активи (II розділ активу балансу), вивчити динаміку

  структури майна.

  В ході аналізу визначається вартість реальних активів, що характеризують виробничий потенціал підприємства. До них відносяться основні засоби, виробничі запаси і незавершене виробництво. Ці елементи, будучи по суті засобами виробництва, створюють необхідні умови для здійснення основної діяльності.

  Для характеристики наявності, складу, структури майна ТОВ ТПП «Дельта» і відбулися в них змін, за даними балансу складаємо аналітичну таблицю 1.

  Для аналізу використовуються показники бухгалтерського балансу за 2008 - 2010рр.

  Таблиця 1

  Аналіз складу і структури майна ТОВ ТПП «Дельта»

  Розміщення майна

  2008р.

  2009р.

  2010р.

  сума

  уд. вага

  сума

  уд. вага

  сума

  уд. вага

  тис. руб.

  %

  тис. руб.

  %

  тис. руб.

  %

  1.Внеоборотние активи, всього,

  в тому числі:

  745,0

  16,92

  810,0

  17,40

  902,0

  17,00

  1.1. Основні засоби

  737,0

  16,73

  802,5

  17,20

  895,0

  16,88

  1.2.Незавершенное будівництво

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1.4.Нематеріальние активи

  8,0

  0,19

  7,5

  0,20

  7,0

  0,12

  2. Оборотні активи, всього,

  в тому числі:

  3659,0

  83,08

  3850,0

  82,60

  4401,0

  83,0

  2.1. Запаси і ПДВ

  3542,0

  80,43

  3690,0

  79,20

  4146,0

  78,18

  2.2 Дебіторська заборгованість

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2.3. Грошові кошти

  117,0

  2,65

  160,0

  3,40

  255,0

  4,82

  баланс

  4404,0

  100,00

  4660,0

  100,00

  5303,0

  100,00

  Аналізуючи таблицю № 1, можна помітити, що активи підприємства в 2010 році збільшилися на 899,0 тис. Руб. в порівнянні з 2008 роком, що становить 21,1%. Це сталося в результаті збільшення вартості, як оборотних активів, так і необоротних активів.

  Аналіз ліквідності і платоспроможності ТОВ ТПП «Дельта»

  Для проведення аналізу використовуємо порівняльний аналітичний баланс у формі звіту (табл.2).

  Показники структури балансу.

  Аналіз показує, що в звітному періоді на підприємстві в структурі використовуваних активів спостерігалося істотне переважання мобільних засобів над іммобілізованими. На кінець 2010р. частка матеріальних оборотних коштів склала 78,18%. Питома вага іммобілізованих коштів помітно знизився з 17,38 до 17,01%.

  На початку звітного періоду власні кошти підприємства в складі пасивів складали 44,81%, в кінці - 40,07%. Частка позикових коштів навпаки зросла з 51,19 до 59,93%. Причому зросла кредиторська заборгованість підприємства.

  Показники динаміки балансу.

  Іммобілізовані кошти знизилися на 0,37% або на 92 тис. Руб.

  Зростання позикових коштів перевищив зростання власних коштів в 16,4 рази і склав 3178 тис.руб. Причому значно зросла кредиторська заборгованість (на 606 тис.руб.).)

  Все це також вказує на економічну нестабільність підприємства.


  Таблиця 2

  Порівняльний аналітичний баланс (у формі звіту)

  ТОВ ТПП «Дельта» за станом на 1 січня 2011р.

  агреговані величини

  Абсолютні величини, тис. Руб.

  Питома вага,% від виробленого

  зміни

  На початок періоду

  На кінець періоду

  На початок періоду

  На кінець періоду

  в абсолютних величинах, тис. руб.

  в питомих вагах

  в% до величин на початок періоду

  в% до зміни підсумками балансу

  АКТИВ

  1. Іммобілізовані кошти (F)

  810

  902

  17,38

  17,01

  92

  -0,37

  11,36

  14,31

  2. Мобільні засоби (М)

  3850

  4401

  82,62

  82,99

  551

  0,37

  14,31

  85,69

  2.1. Матеріальні оборотні кошти (Z)

  3690

  4146

  79,18

  78,18

  456

  -1

  12,36

  70,92

  2.2. Грошові кошти, розрахунки та інші оборотні активи (Ra)

  160

  255

  3,43

  4,81

  95

  1,38

  59,38

  14,77

  Баланс (В)

  4660

  5303

  100

  100

  643

  0

  13,8

  100

  ПАСИВ

  1. Власні кошти (Q)

  2088

  2125

  44,81

  40,07

  37

  -4,74

  1,77

  5,75

  2. Позикові кошти (S)

  2572

  3178

  55,19

  59,93

  606

  4,74

  23,56

  94,25

  2.1. Довгострокові кредити і позикові кошти (Кт)

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  2.2. Короткострокові кредити і позикові кошти (Kt)

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  2.3. Кредиторська заборгованість, розрахунки та інші короткострокові зобов'язання (Rp)

  2572

  3178

  55,19

  59,93

  606

  4,74

  23,56

  94,25

  Баланс (В)

  4660

  5303

  100

  100

  643

  0

  13,8

  100


  Показники структурної динаміки балансу.

  Зміни в структурі активу балансу в бік збільшення частки мобільних засобів супроводжувалися зменшенням частки іммобілізованих коштів.

  Зміни в структурі пасиві балансу в 2010р. йшли шляхом збільшення позикових коштів (збільшення частки кредиторської заборгованості) при зниженні питомої ваги власних коштів підприємства.

  Підводячи підсумок оцінки балансових даних, можна зробити висновок, що в 2010 році приріст активів ТОВ ТПП «Дельта» був пов'язаний зі значним абсолютним і відносним збільшенням мобільних засобів. Весь приріст активів був досягнутий за рахунок позикових коштів підприємства.

  Проведемо аналіз фінансової стійкості підприємства. Найбільш загальним показником фінансової стійкості є надлишок чи недолік джерел коштів для формування запасів і витрат. При цьому джерела коштів виражаються наступними показниками.

  1. Наявністю власних оборотних коштів (Ес)

  Ес = Q - F

  Ес (на початок періоду) = 2088 - 810 = 1 278

  Ес (на кінець періоду) = 2125 - 902 = тисячі двісті двадцять три

  2. Наявністю власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (ЕСД):

  ЄСД = (Q + Кт) - F

  ЄСД (на початок періоду) = (2088 + 0) - 810 = 1278

  ЄСД (на кінець періоду) = (2125 + 0) - 902 = тисяча двісті двадцять три

  3. Загальною величиною основних джерел формування запасів і витрат (Еоб):

  Еоб = [(Q + Кт) - F] + Kt

  Еоб (на початок періоду) = [(2088 + 0) - 810] + 0 = 1278

  Еоб (на кінець періоду) = [(2125 + 0) - 902] + 0 = +1223

  Трьом показникам наявності джерел формування запасів і витрат відповідають три показника забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування.

  1. Надлишок (+) або недолік (-) власних оборотних коштів (DЕС):

  DЕС = Ес - Z

  DЕС (на початок періоду) = 1278 - 3690 = - 2412

  DЕС (на кінець періоду) = 1 223 - 4146 = - 2923

  2.Надлишок (+) або недолік (-) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (DЕсд):

  DЕсд = ЄСД - Z

  DЕсд (на початок періоду) = 1278 - 3690 = - 2412

  DЕсд (на кінець періоду) = 1223 - 4146 = - 2923

  3. Надлишок (+) або недолік (-) загальної величини основних джерел формування запасів і витрат (DЕоб):

  DЕоб = Еоб - Z

  DЕоб (на початок періоду) = 1278 - 3690 = - 2412

  DЕоб (на кінець періоду) = 1223 - 4146 = - 2923

  Для визначення фінансової ситуації на підприємстві використовується трикомпонентний показник (S т) - ступінь стійкості:

  Sт = [S (DЕС); S (DЕсд); S (DЕоб)],

  де функція S (x) визначається: S (x) = 1 при х ³ 0; S (x) = 0 при х <0.

  У нашому прикладі і на початок і на кінець звітного періоду:

  DЕС <0 (0)

  DЕсд <0 (0)

  DЕоб <0 (0)

  Фінансова ситуація на даному підприємстві класифікується як кризовий фінансовий стан [Sт (0; 0; 0)]

  Підприємство знаходиться на межі банкрутства, так як в даній ситуації грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення, дебіторська заборгованість та інші оборотні активи ВАТ «Комплекс» не покривають навіть його кредиторської заборгованості і короткострокових кредитів і позик.

  Для наочності узагальнимо отримані результати в таблиці 3.

  Таблиця 3

  Узагальнена оцінка фінансової стійкості ТОВ ТВП «Дельта»

  станом на 1 січня 2011 року, тис.руб.

  показники

  На початок звітного періоду

  На кінець звітного періоду

  Відхилення (+, -)

  блок 1

  Капітал і резерви (Q)

  2088

  2125

  +37

  Необоротні активи (F)

  810

  902

  +92

  Короткострокові кредити і позики (Кт)

  0

  0

  0

  блок 2

  Наявність власних оборотних коштів (DЕС)

  1278

  1223

  -55

  Наявність власних і довгострокових джерел формування запасів і витрат (DЕсд)

  1278

  1223

  -55

  Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (DЕоб)

  1278

  1223

  -55

  блок 3

  Запаси і витрати (Z)

  3690

  4401

  +711

  блок 4

  Надлишок (+) або недолік (-) власних оборотних коштів (DЕС)

  -2412

  -2923

  -511

  Надлишок (+) або недолік (-) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (DЕсд)

  -2412

  -2923

  -511

  Надлишок (+) або недолік (-) загальної величини основних джерел формування запасів і витрат (DЕоб)

  -2412

  -2923

  -511

  блок 5

  Трикомпонентний показник фінансової стійкості (S т)

  (0; 0; 0)

  (0; 0; 0)

  Ключовим фактором міцності фінансового стану організації є здатність своєчасно платити за своїми зобов'язаннями. Платоспроможність підприємства можна оцінити на основі аналізу ліквідності балансу. Ліквідність балансу досліджується за допомогою абсолютних і відносних показників.

  Активи поділяються на групи:

  А1 - найбільш ліквідні: грошові кошти і ліквідні короткострокові фінансові вкладення.

  А2 - швидко реалізованих: дебіторська заборгованість терміном до 12 місяців та інші оборотні активи.

  А3 - повільно реалізованих: запаси, довгострокові фінансові вкладення, крім вкладень у статутні фонди інших підприємств.

  А4 - важкореалізовані: основні засоби та інші необоротні активи, дебіторська заборгованість терміном понад 12 місяців.

  У пасиві виділяються наступні групи:

  П1 - найбільш термінові зобов'язання: кредиторська заборгованість та інші короткострокові зобов'язання.

  П2 - короткострокові зобов'язання: кредити і позики.

  П3 - довгострокові зобов'язання.

  П4 - постійні пасиви: капітал і резерви.

  Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо є такі співвідношення:

  А 1 ≥ П 1

  А 2 ≥ П 2

  А 3 ≥ П 3

  А 4 ≤ П 4

  Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих в порядку збільшення термінів їх погашення (таблиця 4).

  Таблиця 4

  Аналіз ліквідності балансу ТОВ ТПП «Дельта»

  Група активу

  період

  Група пасиву

  період

  Платіжний надлишок (+) або недолік (-)

  2008

  2009

  2010

  2008

  2009

  2010

  2008

  2009

  2010

  А 1

  117

  160

  255

  П 1

  2332

  2572

  3178

  +2215

  +2412

  +2923

  А 2

  -

  -

  -

  П 2

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  А 3

  3542

  3690

  4146

  П 3

  -

  -

  -

  -3542

  -3690

  -4146

  Разом поточні активи

  3659

  3850

  4401

  Разом зовнішні зобов'язання

  2332

  2572

  3178

  -1327

  -1278

  -1223

  А 4

  745,0

  810,0

  902,0

  П 4

  2072

  2088

  2125

  х

  х

  х

  баланс

  4404

  4660

  5303

  баланс

  4404

  4660

  5303

  -

  -

  -

  Баланс підприємства не є ліквідним, оскільки найбільш ліквідних активів недостатньо для покриття найбільш термінових зобов'язань.

  Розрахуємо наступні коефіцієнти ліквідності:

  1. Коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності, що характеризує достатність оборотних коштів для погашення короткострокових зобов'язань.

  2. Коефіцієнт термінової ліквідності, що відображає платіжні можливості підприємства за умови своєчасного проведення розрахунків з кредиторами.

  3.Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) - показує яку частину поточної заборгованості підприємство може погасити негайно.

  Методику і результати розрахунку наведемо в таблиці 5.

  Таблиця 5

  Оцінка платоспроможності ТОВ ТПП «Дельта»

  показник

  Значення за періодами

  норматив

  2008

  2009

  2010

  коефіцієнт

  поточної ліквідності

  3542,0 / 2332,0 = 1,52

  3690,0 / 2572,0 = 1,43

  4146/3178 = 1,30

  1 ... .2

  Коефіцієнт термінової ліквідності

  117,0 / 2332,0 = 0,05

  160,0 / 2572,0 = 0,06

  255,0 / 3178,0 = 0,08

  ≥ 1

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  117,0 / 2332,0 = 0,05

  160,0 / 2572,0 = 0,06

  255,0 / 3178,0 = 0,08

  ≥ 0,2

  Коефіцієнт загального покриття (коефіцієнт поточної ліквідності) характеризує загальну забезпеченість підприємства оборотними коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення його термінових зобов'язань. Значення цього показника на початок аналізованого періоду перебуває всередині нормативних значень, що говорить про те, що оборотних коштів підприємства досить, щоб покрити його короткострокові зобов'язання. Перевищення оборотних активів над короткостроковими зобов'язаннями більш ніж в 2 рази свідчить про нераціональне вкладення підприємством своїх засобів і неефективному їхньому використанні.

  Коефіцієнт термінової ліквідності (коефіцієнт проміжного покриття) характеризує прогнозовані платіжні можливості підприємства за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Низькі значення цього коефіцієнта, як на початку, так і в кінці аналізованого періоду вказують на необхідність постійної роботи з дебіторами, щоб забезпечити можливість обігу найбільш ліквідної частини оборотних коштів у грошову форму для розрахунків зі своїми постачальниками.

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності дає відповідь на питання, яку частину короткострокових боргів підприємство було здатне оплатити на дату складання балансу за рахунок найбільш ліквідних активів.

  Висновок - для підвищення платоспроможності підприємства необхідно більш раціонально вкладати свої кошти і ефективно використовувати їх, а також постійно працювати з дебіторами, щоб забезпечити можливість обігу найбільш ліквідної частини оборотних коштів у грошову форму для розрахунків зі своїми постачальниками.

  Аналіз ділової активності ТОВ ТПП «Дельта»

  Ділова активність проявляється в динамічності розвитку організації, а у фінансовому аспекті, перш за все, у швидкості обороту її коштів. Тому для оцінки активності на ринку можна використовувати показники оборотності, що характеризують ефективність використання коштів підприємства (таблиця 6).

  Коефіцієнт оборотності власного капіталу показує активність грошових коштів, якими ризикують власники підприємства. За аналізований період рівень продажів в розрахунку на кожен рубль власного капіталу збільшився на 0,75 руб. (4,71-3,96) і склав 4 руб. 71 коп.

  Коефіцієнт оборотності активів показує, наскільки ефективно використовуються активи для збільшення продажів. За аналізований період величина виручки від продажу на кожен рубль, вкладений в активи, збільшився на 4 коп. (1,9-1,86) і склала 1грн. 90 коп. Збільшення цього коефіцієнта свідчить про те, що краще використовуються активи і підвищилася ділова активність підприємства.

  Коефіцієнт оборотності і період обороту поточних активів характеризують швидкість їх обороту. За аналізований період величина виручки від продажу на кожен рубль, вкладений в поточні активи, збільшилася на 0,03 руб. (2,27-2,24) і склала 2 руб. 27 коп .; період обороту поточних активів знизився на 2 дня (159-161) і склав 159 днів. Збільшення коефіцієнта оборотності (зниження періоду одного обороту) поточних активів свідчить про поліпшення фінансового стану підприємства.

  Таблиця 6

  Розрахунок показників ділової активності ТОВ ТПП «Дельта»

  показник

  2008 р

  2009 р

  2010 р

  1.Виручка від продажу продукції, тис.руб.

  8200,0

  9050,0

  10000,0

  2.Себестоімость реалізованої продукції, тис.руб.

  5634,0

  6415,0

  7292,0

  3.Собственний капітал, тис.руб.

  2072,0

  2088,0

  2125,0

  4. Активи, тис.руб.

  4404,0

  4660,0

  5303,0

  5.Текущіе активи, тис.руб.

  3659,0

  3850,0

  4401,0

  6.Дебіторская заборгованість, тис.руб.

  -

  -

  -

  7.Кредіторская заборгованість, тис.руб.

  2332,0

  2572,0

  3178,0

  8.Коеффіціент оборотності власного капіталу (стр.1 / стр.3)

  3,96

  4,33

  4,71

  9.Коеффіціент оборотності активів (стр.1 / стр.4)

  1,86

  1,94

  1,90

  10.Коеффіціент оборотності поточних активів (стр.1 / стор.5)

  2,24

  2,35

  2,27

  11.Період обороту поточних активів, (360 / стр.10)

  161,0

  153,0

  159,0

  12.Період обороту дебіторської заборгованості, днів (360 * стр.6 / стр.1)

  -

  -

  -

  13.Період обороту кредиторської заборгованості, днів (360 * стор.7 / стор.2)

  149,0

  144,0

  157,0

  У 2010 році середня кількість днів між купівлею товарів та їх оплатою - 157

  (Період обороту кредиторської заборгованості). За аналізований період він збільшився на 8 днів (157-149).

  Зауважимо, у підприємства немає дебіторської заборгованості, значить, ризику недостачі коштів на оплату рахунків кредиторів у підприємства немає.

  Слід зазначити, що всі показники в 2010 році в порівнянні з 2008 роком підвищилися, тобто відбулося прискорення оборотності коштів.

  Таким чином, в аналізований період покращилася ділова активність підприємства. Збільшення швидкості обороту коштів, при інших рівних умовах, відображає підвищення виробничо-технічного потенціалу фірми.

  2.3. Планування діяльності ТОВ ТПП «Дельта» на 2012 рік.

  Планування витрат підприємства

  План по витратах на реалізацію товарів складається з плану собівартості за період 2012р. і плану комерційних витрат за цей же період. Вихідними даними для планування собівартості і комерційних витрат служать результати аналізу за період 2008 - 2010 р.р. Планування показників провадитися виходячи з темпу зміни собівартості і комерційних витрат. Групи витрат складові комерційні витрати плануються відповідно до їх темпами зміни, виняток становить лише група витрат по оплаті праці, її плануємо відповідно до темпів зміни середньої заробітної плати за останній рік аналізу.

  При реалізації плану витрат на 2012р. необхідно провести наступні заходи:

  1. Для зниження собівартості товарів необхідно безпосередньо виходити на виробників товарів, виключаючи посередників.

  2. По можливості укласти договори з постачальниками товарів про ексклюзивні права на реалізацію даних товарів в окремо взятому регіоні, тобто стати офіційним дилером виробника в цьому регіоні.

  3. Проаналізувати транспортні витрати і скласти кошторис витрат, по використанню найбільш вигідного виду транспорту, подивитися, де можна заощадити ще.

  4. Намагатися укласти договори на поставку товарів за мінімальними цінами, що влаштовує постачальника і саме підприємство в першу чергу.

  5. Скласти план ефективного використання матеріалів і ресурсів наявних в складі підприємства.

  6. Намітити заходи щодо зниження браку і псування товарів, призначити відповідальних осіб з числа працівників виробництва.

  7. Посилити контроль за витрачанням коштів, використанням їх за призначенням.

  8. Окремо матеріально стимулювати тих працівників, які постійно намагаються уникати невиправданих витрат коштів.

  9. Заходи щодо оптимізації режиму зберігання, і його вдосконалення і т.д.

  Показники по плануванню витрат представлені в таблиці 7.

  Таблиця 7

  План по витратах 2012 рр.

  1 Собівартість товарів

  8050,0

  2.Коммерческіе витрати

  1424,85

  в т.ч. 2.1. матеріальні витрати

  77,65

  2.2. витрати на оплату праці

  1157,5

  2.3. відрахування на соціальні потреби

  119,7

  2.4. амортизація

  30,0

  2.5. інші

  40,0

  Планування реалізації по основних групах товарів

  План реалізації основних груп товарів заснований на аналізі структури товарообігу в минулий період, на тенденції переважають на ринку (підвищення або зниження попиту на окремі види товарів), на темпах зростання або зниження виручки за окремими групами товарів, на передбачуваний рівень інфляції, і припущеннях заснованих на аналізі структури товарообігу. У таблиці 8 представлений план товарообігу по основних групах товарів.

  Таблиця 8

  План товарообігу по основних групах товарів (тис.руб.)

  Найменування групи товару

  2012 рік

  випічка

  7000,0

  Кондитерські вироби

  2500,0

  напівфабрикати

  2000,0

  Разом

  11500,0

  При реалізації плану зі збуту необхідно враховувати такі фактори, які можуть вплинути на обсяг і структуру товарообігу в планованому періоді:

  1. Позиція конкурентів.

  2. Макроекономічне становище в країні.

  3. Зростання або зниження рівня доходів населення.

  4. Якість пропонованих товарів.

  5. Прийнятна ціна.

  6. Наявність супутніх товарів і товарів замінників.

  Заплановані заходи, необхідні для виконання плану по реалізації товарів:

  1. Створити необхідний асортимент пропонованих товарів, забезпечити його
  широту і глибину.

  2. Забезпечити привабливість упаковки товару, вона повинна бути барвистою і гігієнічної.

  3. Вітати ініціативу персоналу в питаннях реалізації товару, і всіляко її заохочувати.

  4. Своєчасно сповіщати покупців про новинки виробленої продукції.

  5. Створити систему гнучкого ціноутворення відповідно до наміченими і виникаючими тенденціями на ринку товарів.

  6. Постійно контролювати якість товарів.

  Прогноз прибутку по роках, використання прибутку.

  Прибуток прогнозується виходячи з планованих показників по реалізації і планованих витрат, які зводяться в таблицю прибутків і збитків. Величина планованого прибутку розраховується як різниця між обсягом товарообігу і обсягом витрат. Прогноз основних показників діяльності представлений в таблиці 9.

  Таблиця 9

  Прогноз фінансових результатів (тис. Руб.)

  найменування показника

  2012 рік

  Виручка від реалізації

  11500,0

  собівартість товарів

  8050,0

  Комерційні витрати

  1424,85

  Прибуток від реалізації

  2025,15

  Прибуток до оподаткування

  2025,15

  Поточний податок на прибуток

  486,0

  Чистий прибуток звітного року

  1539,15

  Рентабельність продажів, %

  13,4

  Беззбитковість проекту при обсязі товарообігу

  9474,85

  Беззбитковість проекту визначається тим, щоб обсяг товарообігу або виручки не був нижче рівня сумарних витрат, а прибуток дорівнює нулю. У нашому випадку нульова прибуток виникає при мінімальному обсязі товарообігу:

  Беззбитковість = Вр - (Сб + КР), Вр - виручка, Сб - собівартість, КР -Комерційні витрати

  2012 р 11500 - (8050 + 1424,85) = 9474,85 (тис. Руб.)

  Після розрахунку цих даних можна зробити висновок, що в 2012 р після реалізації заходів підприємство значно збільшить свою прибутковість. Якщо на підприємстві будуть реалізовані всі заходи щодо підвищення фінансової діяльності, то чистий прибуток збільшиться на 847,5 тис. Руб. в порівнянні з 2010 р до проведення даних заходів.

  Виходячи з даної таблиці можна побачити, що також зростає рентабельність підприємства:

  R np2009 = 4n / Bp * 100% = 4539,15 / 11500 * 100% = 13,4%

  Дані обчислення говорять про підвищення рентабельності даного підприємства, і що до кінця реалізації програми рентабельність підприємства складе 13,4%, що значно краще за показник 2010р. - 9,10%.

  висновок

  На підставі виконаної роботи можна зробити наступні висновки:

  1. Ліквідність балансу - це здатність організації звернути активи в готівку і погасити свої зобов'язання.

  2. Фінансова стійкість організації визначається за допомогою абсолютних показників.

  3. Фінансова стійкість організації визначається також за допомогою відносних показників, які в меншій мірі схильні до інфляції.

  4. Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ ТПП «Дельта» показав, що фінансове становище підприємства характеризується як економічно нестабільний, кризовий фінансовий стан

  5. Запропоновано ряд заходів для виведення даного підприємства з кризового стану

  Список використаних джерел

  1. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: навч. посібник для вузів / П.П. Табурчак. - М .: Ростов н / Д: Фенікс, 2010. - 352 с.

  2. Баканов, М.І. Теорія економічного аналізу / М.І. Баканов, А.Д. Шеремет. - М .: Фінанси і статистика, 2008. - 416 с.

  3. Балабанов, І.Т. Фінансовий аналіз і планування господарюючого суб'єкта / І.Т. Балабанов. - М .: Фінанси і статистика, 2007. - 206 с.

  4. Басовский, Л. Є. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності / Л.Є. Басовский, Е.Н. Басовська. - М .: ИНФРА-М, 2007. - 366 с.

  5. Виханский, О.С. Стратегічне управління: Підручник / О.С. Віханський. - М .: Гардарика, 2008. - 512 с.

  6. Донцова, Л.В. Аналіз фінансової звітності / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. - М .: Річ навіть і Сервіс, 2007. - 334 с.

  7. Дмитрієнко, Г.А. Стратегічний менеджмент: цільове управління персоналом / Г.А. Дмитрієнко. - М .: АСТ, 2008. - 447 с.

  8. Практикум з теорії управління: навч. посібник / За ред. В.Н. Парахін, Л.І. Ушвіцкого. - М .: Фінанси і статистика, 2007. - 263 с.

  9. Савицька, Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства / Г.В. Савицька. - Мінськ: ТОВ Нове знання, 2010. - 686 с.

  10. Селезньова, М.М. Фінансовий аналіз. Управління фінансами / М.М. Селезньова, А.Ф. Іонова. - М .: ЮНИТИ, 2008. - 257 с.

  11. Шеремет, А.Д. Теорія економічного аналізу / А.Д. Шеремет. - М .: Инфра-М, 2010. - 331 с.