• Таблиця 1. Ступінь ліквідності активів.
 • Швидко реалізовані активи (А2)
 • Повільно реалізовані активи (А3)
 • Важко реалізовані активи (А4)
 • Таблиця 2. Пасиви балансу по мірі зростання строків погашення зобовязань.
 • Короткострокові пасиви (П2)
 • Довгострокові пасиви (П3)
 • А1≥П1, А2≥П2, АЗ≥ПЗ, А4≤П4.
 • Мал. 1. Угруповання активів за ступенем їх ліквідності і зобовязань по терміновості їх оплати
 • Мал. 2. Організаційна структура ТОВ «Атлант-Сибір»
 • Таблиця 4. Розподіл активів на 4 групи.
 • Таблиця 5. Розподіл активів на 4 групи.
 • Таблиця 6. Аналіз ліквідності балансу ТОВ «Атлант-Сибір»
 • Таблиця 7. Відносні показники ліквідності.


 • Дата конвертації11.06.2018
  Розмір39.72 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 39.72 Kb.

  Аналіз ліквідності бухгалтерського балансу 3

  Федерального державного освітнього закладу

  ВИЩОЇ ОБЗАЗОВАНІЯ

  Сибірська АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

  ФГТУ ВПО СібАГС

  Кафедра оподаткування та обліку

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА

  з дисципліни Економічний аналіз:

  АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО АНАЛІЗУ

  виконали:

  студенти 3 курсу, група 7122

  Жаткіна Т.А

  перевірив:

  Кашицина Л. Г.

  к.е.н., доцент

  Новосибірськ

  2010


  ЗМІСТ

  ВСТУП .. 2

  ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ .. 3

  1.1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ліквідності БУХ. БАЛАНСА .. 3

  1.2. ЕТАПИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ ліквідності бухгалтерського АНАЛІЗУ .. 4

  ГЛАВА 2. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ЛІКВІДНОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ ТОВ «АТЛАНТ-СИБІР». 6

  2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «АТЛАНТ-СИБІР». 6

  2.2. РОЗПОДІЛ АКТИВІВ І ПАСИВІВ НА 4 ГРУПИ ... 7

  2.3. ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ ліквідності І АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ ТОВ «АТЛАНТ-СИБІР». 8

  2.4. АНАЛІЗ ВІДНОСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ ТОВ «АТЛАНТ-СИБІР». 12

  2.5. Предложном .. 16

  ВИСНОВОК .. 20

  Список використаної літератури ... 21


  ВСТУП

  Важливими критеріями в оцінці фінансового становища організації є ліквідність. Дослідження проблеми ліквідності організацій показує, що заборгованість господарюючих суб'єктів - часте явище, яке супроводжує ринкові перетворення. Численні організації регулярно потрапляють в ранг неплатоспроможних через невміння з тих чи інших причин адаптуватися до ринкових відносин. У зв'язку з цим особливої ​​актуальності набуває питання аналізу ліквідності.

  Мета даної контрольної роботи полягає в тому, щоб розкрити сутність ліквідності бухгалтерського балансу, розглянути бухгалтерську звітність за певний період і проаналізувати основні показники ліквідності бухгалтерського балансу на прикладі ТОВ «Атлант-Сибір».

  Виходячи з поставленої мети, можна сформулювати коло завдань, які необхідно вирішити в процесі розгляду даної теми:

  - розглянути і вивчити теоретичні основи аналізу ліквідності: сутність, методика аналізу ліквідності бухгалтерського аналізу;

  - дослідити та проаналізувати бухгалтерський баланс і основні показники ліквідності балансу на прикладі конкретної організації;

  У додатку включені річні бухгалтерські баланси за період 2006- 2007 роки. Предмет контрольної роботи - поняття ліквідності бухгалтерського балансу і методика його аналізу. Об'єктом дослідження є ТОВ «Атлант-Сибір». У роботі була використана економічна література з аналізу ліквідності на підприємстві, а також праці провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців з питань аналізу ліквідності бухгалтерського аналізу, методична література, монографії, статті в засобах масової інформації, електронні ресурси. Для розгляду даної теми в роботі були використані наступні методи: економіко-статистичний, порівняльний, табличний, аналітичний, коефіцієнтний і ін.

  Для досягнення даної мети поставлені наступні завдання:

  1) Розглянути теоретичні основи аналізу ліквідності;

  2) Провести аналіз і оцінку ліквідності ТОВ «Атлант-Сибір»;

  3) Зробити висновки і рекомендації по проведеним аналізом;


  ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ

  1.1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ліквідності бухгалтерського БАЛАНСА

  Одним з показників, що характеризують фінансовий стан підприємства, є його платоспроможність - це наявність у нього коштів, достатніх для сплати боргів за всіма короткостроковими зобов'язаннями і, одночасно, для здійснення своєї діяльності. [1] Для оцінки платоспроможності підприємства використовуються показники ліквідності. Підприємство, оборотний капітал якого складається переважно з коштів і короткострокової дебіторської заборгованості, зазвичай вважається більш ліквідним, ніж підприємство, оборотний капітал якого складається переважно з запасів. [2] В економічній літературі прийнято розрізняти ліквідність активів, ліквідність балансу і ліквідність організації. Під ліквідністю активу розуміється здатність його трансформації в грошові кошти, а ступінь ліквідності активу визначається проміжком часу, необхідному для його перетворення в грошову форму. Чим менше потрібно часу для інкасації даного активу, тим вище його ліквідність. Ліквідність балансу - це її здатність перетворювати свої активи в гроші для покриття всіх необхідних платежів у міру настання їх строку. Якісна відмінність цього поняття від ліквідності активів в тому, що ліквідність балансу відображає міру узгодженості обсягів та ліквідності активів з розмірами і термінами погашення зобов'язань, в той час як ліквідність активів визначається безвідносно до пасиву балансу. Ліквідність організації - більш загальне поняття, ніж ліквідність балансу. Ліквідність балансу передбачає вишукування платіжних засобів тільки за рахунок внутрішніх джерел (реалізації активів).

  Головне завдання оцінки ліквідності балансу - визначити величину покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких в грошову форму (ліквідність) відповідає строку погашення зобов'язань (терміновості повернення).


  1.2. ЕТАПИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ ліквідності бухгалтерського АНАЛІЗУ

  Всі активи підприємства в залежності від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення в грошові кошти, можна умовно поділити на групи. Також можна згрупувати пасиви балансу за ступенем зростання термінів погашення зобов'язань. Підприємство вважається ліквідним, якщо його поточні активи перевищують його короткострокові зобов'язання. Для оцінки реального ступеня ліквідності підприємства необхідно провести аналіз ліквідності балансу.

  Для визначення ліквідності балансу слід скласти підсумки по кожній групі активів і пасивів.

  Активи в залежності від швидкості перетворення в грошові кошти (ліквідності) поділяють на такі групи:

  Таблиця 1. Ступінь ліквідності активів.

  ступінь ліквідності

  характеристика

  Найбільш ліквідні активи (А1)

  - грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення (цінні папери) (стор. 250 + стр.260)

  Швидко реалізовані активи (А2)

  - короткострокова дебіторська заборгованість, інші оборотні активи. Ліквідність цих активів різна і залежить від суб'єктивних та об'єктивних факторів: кваліфікації фінансових працівників підприємства, взаємовідносин з платниками, їх платоспроможності, умов надання кредитів покупцям, організації вексельного обігу

  (Стор. 240 + стор. 270).

  Повільно реалізовані активи (А3)

  - запаси, довгострокова дебіторська заборгованість. Товарні запаси не можуть бути продані до тих пір, поки не буде знайдений покупець. Запаси сировини, матеріалів і незавершеної продукції можуть потребувати попередньої обробки, перш ніж їх можна буде продати і перетворити на готівкові кошти.

  (Стор. 210 + стор. 220 + стор. 230 + стор. 140)

  Важко реалізовані активи (А4)

  - Необоротні активи (стор. 190 - стор. 140)

  Угруповання пасивів відбувається за ступенем терміновості їх повернення:

  Таблиця 2. Пасиви балансу по мірі зростання строків погашення зобов'язань.

  Пасиви балансу по мірі зростання строків погашення зобов'язань

  характеристика

  Найбільш термінові зобов'язання (П1)

  кредиторська заборгованість, розрахунки по дивідендах, інші короткострокові зобов'язання, а також позики, не погашені в строк. (Стор. 620)

  Короткострокові пасиви (П2)

  короткострокові кредити банків та інші позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати.

  (Стор. 610 + стор. 660)

  Довгострокові пасиви (П3)

  довгострокові кредити банку та інші довгострокові пасиви. (Стор. 590)

  Постійні пасиви (П4)

  власні кошти

  (Стор. 490 + (стор. 690 - стор. 640)

  Умови абсолютної ліквідності балансу:

  А1≥П1, А2≥П2, АЗ≥ПЗ, А4≤П4.

  При визначенні ліквідності балансу групи активу і пасиву зіставляються між собою (рис. 1).

  Мал. 1. Угруповання активів за ступенем їх ліквідності і зобов'язань по терміновості їх оплати


  ГЛАВА 2. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ЛІКВІДНОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ ТОВ «АТЛАНТ-СИБІР»

  2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «АТЛАНТ-СИБІР»

  Об'єктом дослідження виступає ТОВ «Атлант-Сибір». Основним видом діяльності ТОВ «Атлант-Сибір» є оптова торгівля будівельними матеріалами. ТОВ «Атлант-Сибір» створено в 2005 році.

  ТОВ «Атлант-Сибір» є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи Товариство набуло з дати реєстрації. Суспільство має самостійний баланс, печатку із своїм найменуванням, рахунки в банку. Товариство здійснює свою діяльність самостійно на основі повного господарського розрахунку і самофінансування, цілком відповідає за результати своєї діяльності і виконання зобов'язань перед замовниками, бюджетом та банками. Засновники цього товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства в межах вартості внесених ними вкладів. Засновниками товариства є фізичні особи.

  ТОВ «Атлант-Сибір» є суб'єктом малого підприємництва і в складі річної звітності здає форму №1 і форму № 2. Організаційна структура ТОВ «Атлант-Сибір» представлена ​​на малюнку 2.

  Генеральний директор


  Мал. 2. Організаційна структура ТОВ «Атлант-Сибір»


  2.2. РОЗПОДІЛ АКТИВІВ І ПАСИВІВ НА 4 ГРУПИ

  Зараз на основі даних бухгалтерського балансу, розділимо активи на 4 групи.

  Таблиця 4. Розподіл активів на 4 групи.

  актив

  № рядка балансу

  2006

  2007

  на поч.

  на кін.

  на поч.

  на кін.

  А1

  250 + 260

  46

  78

  78

  190

  А2

  240 + 270

  285

  3456

  3456

  5141

  А3

  210 + 220 + 230 + 140

  201

  8583

  8583

  9525

  А4

  190-140

  68

  187

  187

  331

  баланс

  600

  12304

  12304

  15187

  Зараз на основі даних бухгалтерської звітності, розділимо пасиви на 4 групи.

  Таблиця 5. Розподіл активів на 4 групи.

  пасив

  № рядка балансу

  2006

  2007

  на поч.

  на кін.

  на поч.

  на кін.

  П1

  620

  465

  5922

  5922

  6436

  П2

  610 + 660

  0

  4937

  4937

  6967

  П3

  590

  0

  0

  0

  0

  П4

  490 + 640 + 650

  135

  +1445

  +1445

  тисячу сімсот вісімдесят чотири

  баланс

  600

  12304

  12304

  15187


  2.3. ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ ліквідності І АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ ТОВ «АТЛАНТ-СИБІР»

  Серед критеріїв оцінки фінансового стану ліквідність і платоспроможність є пріоритетними. Потреба в аналізі ліквідності балансу виникає в умовах посилення фінансових обмежень і необхідності оцінки кредитоспроможності підприємства.

  Ліквідність балансу - визначається як ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких в грошову форму відповідає терміну погашення зобов'язань. Від ліквідності балансу слід відрізняти ліквідність активів, яка визначається як величина, зворотна часу необхідного для перетворення їх в грошові кошти. Чим менше час, який буде потрібно, щоб даний вид активів перетворився в гроші, тим вище їх ліквідність. Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих в порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів погашення.

  Попередній аналіз ліквідності балансу підприємства зручніше проводити за допомогою таблиці покриття (див. Табл. 6), заповненої на основі даних річного балансу. У графи цієї таблиці записуються дані на початок і кінець звітного періоду по групах активу і пасиву. Зіставляючи підсумки цих груп, визначають абсолютні величини платіжних надлишків чи недоліків на початок і кінець звітного періоду. Таким чином, за допомогою цієї таблиці можна виявити неузгодженість по термінах активів і пасивів, скласти попереднє уявлення про ліквідність і платоспроможність аналізованого підприємства. Зіставлення підсумків першої групи по активу і пасиву (найбільш ліквідних коштів з найбільш терміновими зобов'язаннями) дозволяє з'ясувати поточну ліквідність. Поточна ліквідність свідчить про платоспроможність підприємства на найближчий до розглянутого моменту проміжок часу.

  ТОВ «Атлант-Сибір» по даному виду ліквідності балансу має платіжний недолік за 2006 рік року в розмірі 419 тис. Руб., За 2007 рік року в розмірі 5844 тис. Руб .. Таким чином, за аналізований період значення платіжного нестачі збільшилася на 5425 тис. руб.

  актив

  № рядка балансу

  2006

  2007

  пасив

  № рядка балансу

  2006

  2007

  Платіжний надлишок (+), нестача (-)

  2006

  2007

  А1

  250 + 260

  46

  78

  П1

  620

  465

  5922

  -419

  -5844

  А2

  240 + 270

  285

  3456

  П2

  610 + 660

  0

  4937

  285

  -1481

  А3

  210 + 220 +

  230 + 140

  201

  8583

  П3

  590

  0

  0

  201

  8583

  А4

  190-140

  68

  187

  П4

  490+ (690-640)

  135

  +1445

  -67

  -1258

  баланс

  600

  12304

  баланс

  600

  12304

  0

  0

  Таблиця 6. Аналіз ліквідності балансу ТОВ «Атлант-Сибір»

  Порівняння підсумків другої групи по активу і пасиву (бистрореалізуемих активів з короткостроковими пасивами) показує тенденцію збільшення або зменшення поточної активності в недалекому майбутньому. ТОВ «Атлант-Сибір» по даному виду ліквідності балансу має платіжний надлишок за 2006 рік в розмірі 285 тис.руб., В 2007 році по даному виду ліквідності спостерігається платіжний недолік в розмірі 1 481 тис. Руб., Таким чином, у підприємства в 2006 році виконувалося співвідношення ліквідності, проте в 2007 році це співвідношення змінилося в протилежну сторону.

  Зіставлення підсумків третьої групи по активу і пасиву (повільно реалізованих активів з довгостроковими пасивами) відображає перспективну ліквідність. Перспективна ліквідність являє собою прогноз платоспроможності підприємства на основі порівняння майбутніх надходжень і платежів. ТОВ «Атлант-Сибір» по даному виду ліквідності балансу має платіжний надлишок у всіх періодах, в 2006 році - 201 тис.руб., В 2007 році - 8583 тис.руб .. Таким чином платіжний надлишок за аналізований період збільшився на 8382 тис. руб.

  Зіставлення підсумків четвертої групи по активу і пасиву (важкореалізованих активів з постійними пасивами) дозволяє зробити висновок про наявність у підприємства власних оборотних коштів. ТОВ «Атлант-Сибір» в 2006 році має платіжний недолік найменш ліквідних активів в розмірі 67 тис.руб. тис. руб., в 2007 році в розмірі 1258 тис.руб .. Таким чином, за 2006-2007 рік платіжний недолік виріс на один тисяча сто дев'яносто одна тис.руб.

  Виходячи з цього, можна охарактеризувати ліквідність балансу як недостатню. Найбільш наближеним до ліквідного баланс був у 2006 році. Зіставлення першого нерівності свідчить про те, що в найближчий до розглянутого моменту проміжок часу організації не вдасться поправити свою платоспроможність. Підприємству не вистачає найбільш ліквідних активів для покриття найбільш термінових зобов'язань.

  За другим нерівності робимо висновок, що положення організації погіршився, так як швидко реалізованих активи на кінець періоду вже не покривають короткострокові пасиви.

  Як видно із зіставлення другої і третьої групи - групи швидко реалізованих активів (короткострокової дебіторської заборгованості) недостатньо на покриття наявних позик і кредитів як на початок, так і на кінець року. Підприємство може погасити свої зобов'язання за рахунок запасів, термін реалізації яких достатньо довгий. При цьому видно, що нестача коштів по одній групі активів компенсується їх надлишком по іншій групі, хоча компенсація при цьому має місце лише з вартісної величині, оскільки в реальній платіжній ситуації менш ліквідні активи не можуть замістити більш ліквідні.

  По четвертому нерівності видно, що на кінець періоду важкореалізовані активи не покривають постійні пасиви. В даному випадку повільно реалізовані активи значно нижче довгострокових зобов'язань і в динаміці ця різниця збільшується в сторону довгострокових зобов'язань, що не можна відзначити, як позитивний момент в роботі підприємства. У свою чергу важко реалізовані активи перевищують стійкі пасиви, і в динаміці ця різниця зростає на користь активів, що також не можна назвати позитивним моментом в роботі підприємства. Таким чином, у віддаленій перспективі платіжна спроможність підприємства погіршується, тобто погіршується фінансова стійкість.

  Однак можна відзначити, що проводиться за викладеною схемою аналіз ліквідності балансу є наближеним, більш детальним є аналіз платоспроможності за допомогою фінансових коефіцієнтів. Перевагою оцінки ліквідності за допомогою коефіцієнтів є можливість зіставити отриманий результат з прийнятими в практиці нормативними значеннями, що дозволяє отримати об'єктивну інформацію про фінансовий стан підприємства.


  2.4. А наліз ВІДНОСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ ТОВ «АТЛАНТ-СИБІР»

  Ліквідність підприємства - це наявність у нього оборотних коштів у розмірі теоретично достатньому для погашення зобов'язань, хоча б з порушенням термінів погашення, передбачених контрактами. Основною ознакою ліквідності організації служить формальне перевищення оборотних активів над поточними зобов'язаннями. Чим більше це перевищення, тим сприятливіший фінансовий стан. Аналіз ліквідності підприємства проводять за допомогою коефіцієнтів поточної, термінової, уточнених та абсолютної ліквідності, їх розрахунок наведено в таблиці 7.

  Таблиця 7. Відносні показники ліквідності.

  показники

  2006

  2007

  поч.

  кін.

  поч.

  кін.

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  0,956

  1,052

  1,052

  1,049

  Коефіцієнт термінової ліквідності

  0,71

  0,33

  0,33

  0,40

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  0,083

  0,006

  0,006

  0,013

  Коефіцієнт уточненої ліквідності

  0,65

  0,307

  0,307

  0,38

  Розрахунок коефіцієнтів ліквідності проводиться за наступними формулами:

  (1)

  2006 поч. = 532 \ 556 = 0,956

  2006 кін. = 12117 \ 11508 = 1,052

  2007 поч. = 12117 \ 11508 = 1,052

  2007 кін. = 14856 \ 14167 = 1,049

  Коефіцієнт поточної ліквідності показує, якою мірою поточні зобов'язання підприємства покриваються її поточними активами. Для російських підприємств оптимальне значення цього коефіцієнта встановлено не нижче 2. У даному підприємстві він дорівнює 0,9-1,05 в різні періоди, що за встановленими критеріями може свідчити про можливість банкрутства. Значення коефіцієнта поточної ліквідності зменшується в динаміці, що показує неефективне використання виробничих запасів, а також те, що у віддаленій перспективі підприємство може стати неплатоспроможним.

  (2)

  2006 поч. = 46 + 285 \ 556-91 = 0,71

  2006 кін. = 78 + 3456 \ 11508-649 = 0,33

  2007 поч. = 78 + 3456 \ 11508-649 = 0,33

  2007 кін. = 190 + 5141 \ 14167-764 = 0,40

  Коефіцієнт термінової ліквідності показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена за рахунок найбільш ліквідної частини оборотних коштів (грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень, дебіторської заборгованості). Як видно з таблиці, коефіцієнт швидкої ліквідності має змінну тенденцію, але його значення нижче 1, значить, баланс можна визнати неліквідним.

  (3)

  2006 поч. = 46 \ 556 = 0,083

  2006 кін. = 78 \ 11508 = 0,006

  2007 поч. = 78 \ 11508 = 0.006

  2007 кін. = 190 \ 14167 = 0,013

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути негайно погашена за рахунок наявних у підприємства грошових коштів. У західних підприємствах рекомендоване значення нижньої межі цього показника знаходиться на рівні 0,2, для російських підприємств від 0,05 до 0,1. У розглянутій організації значення цього коефіцієнта нижче рекомендованого значення, так як вільні грошові кошти постійно знаходяться в обороті.

  (4)

  2006 поч. = 285 + 46 \ 556 = 0,65

  2006 кін. = 78 + 3456 \ 11508 = 0,307

  2007 поч. = 78 + 3456 \ 11508 = 0,307

  2007 кін. = 190 + 5141 \ 14167 = 0,38

  Коефіцієнт уточненої ліквідності показує очікувану платоспроможність на період рівний середньої тривалості одного обороту ДЗ. Коефіцієнт уточненої ліквідності може виявитися недостатнім, якщо велику частку ліквідних коштів становить ДЗ, частина якої важко своєчасно стягнути. З отриманих даних, видно, що результати задовольняють вимогу, що служить позитивним показником організації.

  З отриманих результатів можна сказати, що коефіцієнт поточної і абсолютної ліквідності мають тенденцію до зниження, тобто це говорить про те, що з часом підприємству все складніше розрахуватися за поточними зобов'язаннями поточними активами, а також погасити свої короткострокові зобов'язання негайно. Зниження поточного коефіцієнта ліквідності зменшує привабливість даної підприємства для інвесторів і свідчить про відсутність на підприємстві роботи щодо поліпшення платоспроможності. При цьому коефіцієнт термінової ліквідності має тенденцію до зростання в 2008 році, тобто підприємство може погасити поточні зобов'язання короткостроковими пасивами. Також помітне зростання частки короткострокових зобов'язань, це перш за все кредиторської заборгованості, і постійна частка короткострокових позик і кредитів, яка свідчить про відсутність коштів погашення довгострокових зобов'язань, що не може бути розцінено як позитивна тенденція. Зростання короткострокових зобов'язань зменшує частку власного капіталу в загальній сумі джерел коштів підприємства, фірми. Приріст короткострокових і довгострокових зобов'язань при значному зниженні власного капіталу і резервів також не можна назвати позитивним явищем. ТОВ «Атлант-Сибір» необхідно стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості: значне перевищення дебіторської над кредиторською заборгованістю створює загрозу фінансовій стійкості підприємства і робить необхідним залучення дорогих кредитів банків та позик.

  Як видно кредиторська заборгованість підприємства зростає з року в рік: у 2006 склала 465 тис. Руб., А до кінця 2007 - 6436, тобто збільшилася на 5980 тис. руб. Для зміни ситуації необхідно переглянути політику щодо кредиторської та дебіторської заборгованості.

  Таким чином, проаналізувавши показники ліквідності можна зробити висновок про НЕ ліквідності даного підприємства, так як коефіцієнти ліквідності не досягають значень, що рекомендуються.


  2.5. предложном

  Проаналізувавши показники ліквідності можна зробити висновок про НЕ ліквідності даного підприємства, так як коефіцієнти ліквідності не досягають значень, що рекомендуються. В цілому робота підприємства може бути оцінена як задовільна, хоча ефективність використання виробничих запасів не була збільшена, навпаки, величина повільно реалізованих активів (запасів і витрат) зростає, можливості по залученню короткострокового позикового капіталу реалізовані не в повній мірі. З вищесказаного можна зробити висновок про наявність резервів подальшого скорочення величини коефіцієнта поточної ліквідності. Підприємству слід звернути особливу увагу на залучення додаткових короткострокових позикових коштів і здійснювати роботу щодо підвищення ефективності використання виробничих запасів.

  Аналіз бухгалтерської звітності ТОВ «Атлант-Сибір» за 2006-2007 рр. дозволяє зробити наступні висновки. За аналізований період збільшилися сумарні активи підприємства, це пов'язано з тим, що підприємство знаходиться в стадії становлення. Структура балансу свідчить про високу частку оборотних активів, в структурі оборотних активів більшу частину займають запаси. У структурі пасивів велика частка належить позикового капіталу. За аналізований період збільшилися зобов'язання підприємства перед кредиторами.

  Баланс підприємства можна визнати неліквідним. Підприємству не вистачає найбільш ліквідних активів для покриття найбільш термінових зобов'язань, положення організації погіршився, так як швидко реалізованих активи на кінець періоду не покривають короткострокові пасиви. Групи швидко реалізованих активів (короткострокової дебіторської заборгованості) недостатньо на покриття наявних позик і кредитів як на початок, так і на кінець року. Підприємство може погасити свої зобов'язання за рахунок запасів, термін реалізації яких достатньо довгий. У свою чергу важко реалізовані активи перевищують стійкі пасиви, і в динаміці ця різниця зростає на користь активів, що також не можна назвати позитивним моментом в роботі підприємства. Таким чином, у віддаленій перспективі платіжна спроможність підприємства погіршується, тобто погіршується фінансова стійкість.

  Аналіз фінансових коефіцієнтів ліквідності показав, що всі показники, що характеризують платоспроможність знаходяться на рівні нижче норми, що пояснюється, в основному, наявністю у підприємства значної суми кредиторської заборгованість. Значення коефіцієнта поточної ліквідності зменшується в динаміці, що показує неефективне використання виробничих запасів, а також те, що у віддаленій перспективі підприємство може стати неплатоспроможним.

  Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства показав, що підприємство не в змозі повністю в термін погасити свої зобов'язання. Недостатність високоліквідних засобів у підприємства привела до того, що значний обсяг його термінових зобов'язань не виявився покритий активами з відносно високою оборотністю. Проведений аналіз свідчить про проблеми, пов'язані, перш за все, з поточним оперативним управлінням фінансами. Управлінню фінансами на підприємстві приділяється, занадто, мала роль. Це пов'язано з тим, що підприємство існує, порівняно недавно, форми внутрішньофірмових звітів ще не відпрацьовані. По суті, управління фінансами відбувається на рівні бухгалтерської служби і керівника підприємства. Тому необхідно організувати службу управління фінансами і провести ряд заходів щодо поліпшення фінансового стану.

  Таким чином, на підставі ситуації, що склалася і запобігання банкрутства можна запропонувати наступні заходи для успішного подальшого розвитку підприємства і забезпечення його конкурентоспроможності:

  · Регулярний аналіз фінансово-господарської діяльності.

  Основною метою фінансового аналізу є отримання невеликого числа ключових параметрів, що дають об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін в структурі активу і пасиву, в розрахунках з дебіторами і кредиторами. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансове становище підприємства. І навпаки, у результаті недовиконання плану по виробництву і реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, зменшення виручки і суми прибутку і як наслідок - погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності

  · Контроль за відповідністю кредиторської та дебіторської заборгованості за строками та сумами.

  Одним з обов'язків відповідальних за управління дебіторською заборгованістю є синхронізація термінів погашення кредиторської заборгованості і надходження виплат від дебіторів. У разі успішної роботи співвідношення дебіторської заборгованості до кредиторської буде більш стійким (близько одиниці). В першу чергу управління дебіторською заборгованістю пов'язано з вибором між прибутком від збільшених продажів, прискоренням оборотності, породжених кредитною політикою, і витратами по проведенню цієї політики. ТОВ «Атлант-Сибір» необхідно стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості: значне перевищення дебіторської над кредиторською заборгованістю створює загрозу фінансовій стійкості підприємства і робить необхідним залучення дорогих кредитів банків та позик. Як видно з даних бухгалтерського балансу кредиторська заборгованість підприємства зростає з року в рік: у 2006 склала 465 тис. Руб., А до кінця 2007 - 6436, тобто збільшилася на 5980 тис. руб. Для зміни ситуації необхідно переглянути політику щодо кредиторської та дебіторської заборгованості.

  В ході управління дебіторською заборгованістю ТОВ «Атлант-Сибір» необхідно проводити ранжування дебіторів за групами ризику, пов'язаного з виникненням неспроможних і безнадійних боргів. При цьому з числа партнерів підприємства виключаються дебітори з високим рівнем ризику. Для цього необхідно зібрати інформацію про клієнтів-дебіторів і ретельно проаналізувати її, приймаючи рішення про надання або відмову в кредиті (при цьому вивчається фінансовий стан клієнтів та їхню соціальну значимість). Підприємствам, для яких характерний високий рівень дебіторської заборгованості і пов'язану з цим втрату, доцільно організувати систему аналітичного обліку дебіторської заборгованості не тільки по термінах, як це було раніше, а й за розмірами, юридичним і фізичним особам, строками погашення при укладанні угод. Треба відзначити, що існує певний зв'язок між розміром дебіторської заборгованості та ймовірністю погашення її в термін. За розміром дебіторської заборгованості дебіторів доцільно ранжувати залежно від величини боргу. Це дозволить сконцентрувати зусилля на отриманні великих боргів. Поділ по фізичним і юридичним особам обгрунтовано, оскільки існує велика ймовірність стягнення боргів з юридичних осіб, що мають відокремлене майно. Крім того, слід змінити терміни інвентаризації дебіторської заборгованості. Вивірка розрахунків по ній повинна проводитися не в кінці року, а щоквартально. А в деяких випадках доцільно проводити інвентаризацію боргів щомісяця, але обов'язково з прийняттям заходів впливу на недобросовісних дебіторів. Ці заходи впливів можуть надати органи влади регіону, де зареєстрований офіс боржника.

  · Поліпшення використання оборотних коштів, тобто збільшення обсягу реалізованої продукції, позбавлення від малоліквідних і неліквідних товарів.

  · Скорочення норм виробничих запасів шляхом регулювання норм витрат сировини і матеріалів, заміни дефіцитного сировини на більш дешеве, підвищення якості використовуваного матеріалу, застосування тари багаторазового використання;

  · Поліпшення використання оборотних коштів, тобто збільшення обсягу реалізованої продукції, позбавлення малоліквідних і неліквідних товарів.

  · Скорочення норм виробничих запасів шляхом регулювання норм витрат сировини і матеріалів, заміни дефіцитного сировини на більш дешеве, підвищення якості використовуваного матеріалу, застосування тари багаторазового використання;


  ВИСНОВОК

  На закінчення роботи можна зробити наступні висновки. Поняття платоспроможності і ліквідності дуже близькі, але друге більш ємне. Від ступеня ліквідності балансу залежить платоспроможність. У той же час ліквідність характеризує як поточний стан розрахунків, так і перспективу. Підприємство може бути платоспроможним на звітну дату, але мати несприятливі можливості в майбутньому. Проаналізувавши показники ліквідності ТОВ «Атлант-Сибір» можна зробити висновок про НЕ ліквідності даного підприємства, так як коефіцієнти ліквідності не досягають значень, що рекомендуються. В цілому робота підприємства може бути оцінена як задовільна, хоча ефективність використання виробничих запасів не була збільшена, навпаки, величина повільно реалізованих активів (запасів і витрат) зростає, можливості по залученню короткострокового позикового капіталу реалізовані не в повній мірі. Проведений аналіз свідчить про проблеми, пов'язані, перш за все, з поточним оперативним управлінням фінансами. Управлінню фінансами на підприємстві приділяється, занадто, мала роль. Це пов'язано з тим, що підприємство існує, порівняно недавно, форми внутрішньофірмових звітів ще не відпрацьовані. По суті, управління фінансами відбувається на рівні бухгалтерської служби і керівника підприємства. Тому необхідно організувати службу управління фінансами і провести ряд заходів щодо поліпшення фінансового стану. Також поліпшити використання оборотних коштів, тобто збільшення обсягу реалізованої продукції, позбавлення малоліквідних і неліквідних товарів. Контролювати за відповідністю кредиторської та дебіторської заборгованості за строками та сумами, і проводити регулярний аналіз фінансово-господарської діяльності. Ліквідність балансу є основою (фундаментом) платоспроможності та ліквідності підприємства. Іншими словами, ліквідність - це спосіб підтримки платоспроможності. Але в той же час, якщо підприємство має високий імідж і постійно є платоспроможним, то йому легше підтримувати свою ліквідність.


  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово - економічної діяльності підприємства: навчально - практичний посібник. - 3-е изд., Доп. І перераб. - М .: видавництво «Справа і Сервіс», 2006. - 256.с.

  2. Басовский Л.Є., Басовська Є.М. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: навчальний посібник. - М .: ИНФРА - му, 2005.

  3. Бєлова Є.Л. Бухгалтерська фінансова звітність: навч. Посібник.- М .: Сучасна економіка і право, 2006.

  4. Ковальов В.В., Волкова О.М. Аналіз господарської діяльності підприємства: підручник. - М .: ТК Велбі, видавництво Проспект, 2006

  5. Ковальов В.В., Ковальов Віт.В. Облік, аналіз і фінансовий менеджмент: Навчальний метод. Допомога. - М .: Фінанси і статистика, 2006. - 688 с.

  6. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник / А. І. Алексєєва, Ю.В.Васільев, А.В., Малєєва, Л.І.Ушвіцкій. - М .: Фінанси і статистика, 2006. - с.

  7. Л.І. Ушвіцкій, А.В. Савцова, А.В. Малєєва. Удосконалення методики аналізу платоспроможності та ліквідності організацій // Економічний аналіз: теорія і практика. - № 17 (74). - 2006. - С.21 - 28

  8. Максютов А.А. Економічний аналіз. Навчальний посібник для вузів - М .: ЮНИТИ - ДАНА, 2005

  9. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності: навчальний посібник. - 3-е изд. - М .: ИНФРА - му, 2006

  10. Т.Г.Вакуленко, Л.Ф.Фоміна. Аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності для прийняття управлінських рішень. - СПб .: «Видавничий дім Герда», 2001, 288 с.

  11. Фінансовий менеджмент: підручник / кол. авторів; під ред. проф. Е.І.Шохіна. - М.: КНОРУС, 2008. - 480 с.

  12. Шеремет А.Д. Комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності. - М .: ИНФРА-М, 2006. - 415 с. - (Вища освіта)

  13. Економічний аналіз: Підручник / за ред. Л.Г. Гіляровський, - 2-е изд., Доп. - М .: ЮНИТИ - ДАНА, 2003


  ДОДАТОК

  [1] Т.Г.Вакуленко, Л.Ф.Фоміна. Аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності для прийняття управлінських рішень. - СПб .: «Видавничий дім Герда», 2001, 288 с.

  [2] Л.Т.Снітко, Е.Н.Красная.Управленіе оборотним капіталом організації. - М .: Видавництво РДЛ, 2002. - 216 с.