• АНАЛІЗ людина-машина СИСТЕМ
 • МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 • РОБОЧА ПРОГРАМА
 • Лабораторна робота № 1 (8 годин) Мета роботи
 • Варіант 9.
 • Платонов Г.А.
 • Любарський Ю.Я.
 • Зінченко В.П., Муніпов В.М.


 • Дата конвертації22.05.2018
  Розмір11.53 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 11.53 Kb.

  Аналіз людино-машинних систем

  МПС РОСІЇ

  РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ВІДКРИТИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ шляхів сполучення

  20/4/2

  погоджено Затверджено

  кафедрою деканом факультету

  «Обчислювальна техніка» «Управління процесами

  перевезень »

  АНАЛІЗ людина-машина СИСТЕМ

  Робоча програма та завдання на контрольну роботу

  з методичними вказівками

  для студентів V курсу

  за спеціальністю


  Москва - 2003


  071900 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ (ІСЖ)

  Робоча програма складена на підставі приблизної

  навчальної програми даної дисципліни, складеної в

  відповідно до державних вимог до мінімуму

  змісту та рівня підготовки студента спеціальності 071900.

  Укладачі - канд. техн.наук, доц. Горелик В.Ю.

  канд. гсхн. наук Гордієнко Є.П.

  Рецензент - канд. техн. наук Гордієнко Є.П.

  Курс - V.

  Всього годин - 102. Лекційні заняття - 8 год. Лабораторні заняття - 8 год.

  Контрольна робота (кількість) - 1.

  Залік - 10 семестр. Іспит - 10 семестр.

  © Російський державний відкритий технічний університет шляхів сполучення Міністерства шляхів сполучення, 2003

  МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

  Метою дисципліни «Аналіз людино-машинних систем» є придбання студентами знань і навичок щодо вирішення завдань, що виникають при аналізі, проектуванні і використанні людино-машинних (ергономічних) це тим.

  В рамках предмета розглядаються способи побудови сучасних людино-машинних систем. Особлива увага приділяється питанням побудови і використання ергономічних систем залізничної галузі.

  Вивчаються поняття і принципи інформаційної взаємодії людини і техніки, різні аспекти людино-машинного взаємодії, віртуальні пристрої діалогу, формальні методи опису діалогових систем, особливості призначеного для користувача інтерфейсу і концептуальні моделі взаємодії, прикладні аспекти людино-машинного взаємодії при візуальному проектуванні процесів, структур і об'єктів, інструментальні середовища розробки призначених для користувача інтерфейсів.

  В результаті вивчення курсу студент повинен знати:

  - теоретичну базу досліджень якості, харак-
  тера і наслідків взаємодій людини з вичіслітель-
  ної технікою;

  - структуру і технологію розробки інтерфейсів
  людино-машинних систем;

  - основні аспекти застосування ергономічних сис-
  тим на залізничному транспорті.

  Студент повинен вміти:

  - приймати і обґрунтовувати рішення по управ-
  нию людино-машинними системами.

  - формалізовивать і повідомляти знання вичіслітель-
  ної системі;

  - застосовувати методи програмування до вирішення
  практичних завдань організації людино-машинних сис-
  темам;

  3

  - розробляти елементи інтерфейсу людино

  машинних систем.

  Для вивчення курсу необхідні знання предметів,

  вивчалися в циклі загальноосвітніх і спеціальних дисциплін: «Інформатика», «Вища математика», «Технологія програмування», «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Проектування інформаційних систем».

  РОБОЧА ПРОГРАМА

  ВВВДЕНІЕ

  (Лекції - 2 години, самостійні заняття - 1 година)

  Людино-машинні системи. проблема взаємодіє
  ствия людини і машини. Принцип переважних віз
  можностей. Принцип взаімополняемості людини і машини. Принцип активного оператора. Принцип взаємного резервування оператора і автоматікі.Распределеніе функцій в людино-машинних системах: статичне, динамічне і адаптивне Поняття інформаційної взаємодії. Психологічні аспекти людино-машинного взаємодії. Сучасні тенденції в проектуванні і аналізі людино-машинних систем: машіноцентріческій, технократичний, технічно-орієнтований, антропо-центричний, користувачу-центричний, антропооріентірованний, призначені для користувача-орієнтований, діяльнісно-орієнтований, когнітивний підходи. [1, 4, 5, 11]

  Тема1

  лекції - 3 години, самостійні заняття - 2 години)

  Прикладні аспекти людино-машинного взаємодіє
  наслідком при візуальному проектуванні процесів, структур,
  об'єктів. Апаратні засоби графічного діалогу і

  мультимедіа-пристрої віртуальні пристрої діалогу.

  Граф діалогу, час відповіді і час відображення результа-

  та. Формальні методи опису діалогових систем, мета-

  4

  фори призначеного для користувача інтерфейсу і концептуальні моделі взаємодії. Інструментальні середовища розробки призначених для користувача інтерфейсів [1, 5, 8, 9].

  ТЕМА 2

  (Лекції - 3 години, самостійні заняття - 2 години) Використання прикладних людино-машинних систем па ж / д транспорті. Експертні системи. Системи підтримки прийняття рішень. Автоматизовані системи управління. Принципи моделювання людино-машинних систем. Етапи життєвого циклу систем. Поняття оцінки стану, діагностики, прогнозування в поведінці систем. Види і принципи управління. Диспетчерське управління. Складові диспетчерського управління. Індуктивний і дедуктивний механізми оперативного мислення. Схеми диспетчерського управління. Етапи прийняття управлінських рішень. Показники і критерії якості управління. Структура і цикли управління. Оцінка потенціалу складних людино-машинних систем. [2, 3, 6, 7, 10, 12]

  ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

  Для проведення лабораторних робіт необхідні комп'ютери з встановленим пакетом MS Office і середовищем візуального програмування Delphi (починаючи з п'ятої версії).

  Лабораторна робота № 1 (8 годин) Мета роботи:

  отримання практичних навичок зі створення базових стандартних елементів інтерфейсу людино-машинних систем. [1,2,4,5,10].

  Завдання: виконати розробку Delphi-додатки відповідно до свого варіанту. Варіант визначається за останній цифрі навчального шифру студента.

  Варіант 1. Скласти проект для візуалізації обраного стилю, розміру і кольору шрифту. Сам шрифт як на-

  5

  бор всіх латинських і російських букв (як прописних, так і малих) відображати на мітці. Кожну характеристику шрифту вибирати з набору мінімум чотирьом радіокнопок.

  Варіант 2. Скласти проект дли вналта ннсдснной в
  рядку Edit інформації: текстова, числова, прочая. В ка-
  честве індикаторів використовувати набір з трьох компонент CheckBox. Ввести четвертий індикатор очеред-
  ного набирається символу. Передбачити кнопки «нові
  дані »і« вихід ». Всім введенням компонентів задати яр-
  лички з оперативної підказкою (Hints). при оформленні
  компонент використовувати по можливості різні кольори і

  шрифти.

  Варіант 3. Скласти npoeкт для знаходження цело-
  чисельних рішень рівняння X2 + Y2 = R2, го є точок з
  цілочисельними координатами, які лежать на окружності ра-
  Діус R. Використовувати три компонента ScrollBar, перший їх
  яких буде визначати радіус в діапозоні від 5 до 25, а
  два інших - варіювати величини X і Y від 0 до R. Вели-
  чини X, Y, R, а також похибка в рішенні рівняння ви-
  водити на мітках. Ввести індикатор знаходження рішення.

  Варіант 4. Скласти проект, що дозволяє протесті-
  ровать користувача на знання таблиці множення. В якос-
  стве індикаторів правильності відповіді використовувати набір з двох компонент CheckBox. Передбачити кнопки «повторне тестування» і «вихід».

  Варіант 5. Скласти проект для роботи зі списком з

  використанням компонента СоmboBox. При цьому створити текстовий файл, що містить мінімум 20 рядків, наприклад, прізвища студентів. Відображати довжину обраного елемента списку.

  Варіант 6. Скласти проект «редактор текстового

  файлу »з використанням компонента ListBox. ім'я загружа-
  емого і файлу береться з рядків введення (Edit).
  Передбачити кнопки «очищення рядків введення», «зберегти»,

  «Зберегти як» і «вихід».

  Варіант 7. Модернізувати варіант 5, ввівши другий

  б

  компонент ListBox для імітації двовіконну редактора файлів. Ввести також вікна повідомлень для підтвердження проведених в проекті операцій.

  Варіант 8. Скласти проект з використанням вікон діалогу OpenDialog, SaveDialog, FontDialog, ColorDialog, FindDialog і ReplaceDialog для роботи з текстовим файлом, що відображаються в поле Memo.

  Варіант 9. Скласти проект для роботи з текстовими файлами з розширеннями «pas», «txt» і «bak».

  Варіант 0. Скласти проект «редактор текстового файлу» з використанням компонента Memo. Ім'я під час завантаження та файлу береться з рядків введення (Edit). Передбачити кнопки «очищення рядків введення», «зберегти», «зберегти як» і «вихід» із запитом збереження зміненого вмісту Memo.

  ЛІТЕРАТУРА

  а) Основна література.

  1. Інформаційні технології на залізничному транспорті: Учеб. для вузів ж.-д. трансп. / Е.К. Лецко, В.І.Панкратов, В.В. Яковлєв та ін .; Під. ред. Е.К. Лецьки, Е.С. I Поддавашкіна, В.В. Яковлєва. - М .: УМК адміністрації залізничного транспорту України, [2000. - 680 с.

  а) Додаткова література.

  1. Платонов Г.А. Ергономіка на залізничному транспорті. - М .: Транспорт, 1986. - 296 с.

  2. Шибанов Г.П. Кількісна оцінка діяльності людини в системах людина-техніка. - М .: Машинобудування, 1983.

  3. Любарський Ю.Я. Інтелектуальні інформаційні системи. - М .: Наука, 1990. - 227 с.

  4. Довідник по штучному інтелекту в 3-х т. / Под ред. Попова Е.В. і Поспєлова Д.А. - М .: Радио и связь, 1990..

  5. Зінченко В.П., Муніпов В.М. Основи ергономіки. - М .: Изд-во МГУ, 1979.

  6. Платонов Г.А. Людина за пультом: Інженерна психологія на залізничному транспорті. М .: Транспорт, 1969.

  7. Угрюмов О.К., Грошев Г.М., Кудряшки В.Л., Пла
  тонів Г.А. Оперативне управління рухом поїздів на
  залізничному транспорті. - М .: Транспорт, ІШ

  8. Варгунін В.І. Основи ергономіки на келеенодорож-
  ном транспорті: Навчальний посібник. Куйбишев: КІІТ, 1988.

  9. 10. Акулінічев В.М., Кудрявцев В.А., Корінців А.Н.Математіческіе методи в експлуатації залізниць. - М .: Транспорт, 1981. - 223 с.

  10.Дружинін Г.В. Аналіз ерготехніческіх сістем.-М ,;
  Вища школа, 1984. 160 с.

  11. 12. Петров В.В., Усков А.С. інформаційна теорія
  синтезу оптимальних систем контролю і управління
  (Безперервні системи) .- М .; «Енергія», 1975, 232 с.

  8