Дата конвертації01.06.2018
Розмір27.91 Kb.
Типреферат

Скачати 27.91 Kb.

Аналіз матеріальних ресурсів

зміст

Вступ

1. Аналіз матеріальних ресурсів

1.1 Завдання, напрямки та інформаційне забезпечення аналізу матеріальних ресурсів

1.2 Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами.

1.3 Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів в легкій промисловості

2. Розрахункова частина

3. Висновок

4. Список літератури


Вступ

Необхідною умовою виконання плану по виробництву продукції, зниження собівартості, зростання прибутку і рентабельності є повне і своєчасне забезпечення підприємства сировиною і матеріалами необхідного асортименту і кількості. Виробництво будь-якого виду продукції (робіт, послуг) пов'язано з використанням матеріальних ресурсів. Комплексне використання ресурсів, їх раціональний витрата, застосування більш дешевих і ефективних матеріалів є найважливішим напрямком збільшення випуску продукції і поліпшення фінансового стану.

Мета аналізу матеріальних ресурсів полягає у підвищенні ефективності виробництва за рахунок раціонального використання ресурсів.

Зростання потреби підприємства в матеріальних ресурсах може бути задоволений екстенсивним шляхом (придбанням або виготовленням більшої кількості матеріалів і енергії) або інтенсивним (більш економним використанням наявних запасів в процесі виробництва продукції).

Перший шлях веде до зростання питомих матеріальних витрат на одиницю продукції, хоча собівартість її може при цьому і знизитися за рахунок збільшення обсягу виробництва і зменшення частки постійних витрат. Другий шлях забезпечує скорочення питомих матеріальних витрат і зниження собівартості одиниці продукції. Економне використання сировини, матеріалів і енергії рівнозначно збільшенню їх виробництва.

Оновлення асортименту, розширення виробничих можливостей обумовлює зростання потреби в матеріальних ресурсах. Господарюючі суб'єкти споживають величезну кількість матеріальних ресурсів, різних за видами, марками, сортами, розмірами.

Мета роботи - вивчити особливості забезпечення і ефективність використання матеріальних ресурсів для підприємство.

Завдання роботи:

- Розглянути інформаційне забезпечення аналізу матеріальних ресурсів

- Вивчити забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами.

- Дослідити аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів в легкій промисловості.


1. Аналіз матеріальних ресурсів

1.1 Завдання, напрямки та інформаційне забезпечення аналізу матеріальних ресурсів

Матеріальні ресурси - це різні види сировини, матеріалів, палива, енергії, комплектуючих і напівфабрикатів, які господарюючий суб'єкт закуповує для використання в господарській діяльності з метою випуску продукції, надання послуг і виконання робіт.

Матеріальні ресурси переходять до матеріальних затрат, які представляють собою сукупність матеріальних ресурсів, використовуваних в процесі виробництва. У загальній сукупності витрат на виробництво вони складають приблизно 70%, що є свідченням високої матеріаломісткості продукції. Зниження матеріаломісткості продукції є найважливішим напрямком поліпшення роботи, так як економне витрачання всіх видів ресурсів забезпечує зростання виробництва і зниження собівартості.

Завданнями аналізу використання матеріальних ресурсів є:

· Визначення забезпеченості підприємства необхідними матеріальними ресурсами;

· Аналіз рівня матеріаломісткості продукції в динаміці;

· Вивчення дії окремих факторів на зміну рівня матеріаломісткості продукції;

· Виявлення втрат внаслідок вимушених замін матеріалів, а також простоїв обладнання і робітників через відсутність потрібних матеріалів;

· Оцінка впливу організації матеріально-технічного постачання і використання матеріальних ресурсів на обсяг випуску і собівартості продукції;

· Виявлення невикористаних можливостей (внутрішньогосподарських резервів) зниження матеріальних витрат і їх вплив на обсяг виробництва.

Джерелами інформації аналізу забезпеченості господарюючих суб'єктів матеріальними ресурсами є дані:

· Бізнес-плану;

· Дані оперативно-технічного і бухгалтерського обліку;

· Відомості аналітичного бухгалтерського обліку про надходження, витрату та залишках матеріальних ресурсів;

· Форма №5 "Додаток до бухгалтерського балансу",

· Форма №5-з "Відомості про витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг)".

1.2 Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами

Аналіз забезпеченості господарюючого суб'єкта матеріальними ресурсами починають з зіставлення планованої потреби в матеріалах з урахуванням запасів їх на початок року, залишків на кінець, потреби на ремонт з даними про фактичне надходження матеріалів на склад підприємства.

Більшість промислових підприємств має широкий асортимент споживаних матеріалів, тому аналіз забезпеченості матеріалами здійснюється по найважливіших видах, які визначають її випуск.

При аналізі забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами в першу чергу перевіряють якість плану матеріально-технічного постачання. Перевірку реальності плану починають з вивчення норм і нормативів, які покладено в основу розрахунку потреби підприємства в матеріальних ресурсах. Потім перевіряється відповідність плану постачання потребам виробництва продукції і утворення необхідних запасів виходячи з прогресивних норм витрати матеріалів.

Важливою умовою безперебійної роботи підприємства є повна забезпеченість потреби в матеріальних ресурсах джерелами покриття. Ці джерела можуть бути зовнішніми і внутрішніми.

Зовнішні джерела - це матеріальні ресурси, що надходять від постачальників відповідно до укладених договорів.

Внутрішні джерела - це скорочення відходів сировини, використання вторинної сировини, власне виготовлення матеріалів і напівфабрикатів, економія матеріалів у результаті впровадження досягнень науково-технічного прогресу.

При визначенні реальної потреби в завезенні матеріалів з боку необхідно визначити загальну потребу в певному виді матеріалів (Qобщ.мр), яка визначається як сума потреби в матеріальних ресурсах на програму випуску (Qпв.мр), відкоригована на зміну залишків матеріалів на початок (Онг. мр) і кінець (Окг.мр) року, плюс потреба в матеріальних ресурсах на капітальний ремонт (Qкр.мр) та інших допоміжних служб (Qвц.мр):

(Qобщ.мр) = (Qпв.мр) + (Онг.мр) - + (Окг.мр) + (Qкр.мр) + (Qвц.мр)

Реальна потреба в завезенні матеріальних ресурсів з боку - це різниця між загальною потребою у визначеному виді матеріалу і сумою власних внутрішніх джерел її покриття.

У процесі аналізу необхідно також перевірити забезпеченість потреби в завезенні матеріальних ресурсів договорами на їх постачання та фактичне їх виконання.

Об'єктом аналізу є комплектність постачання, тобто дотримання певних співвідношень між найважливішими видами матеріальних ресурсів. Порушення комплектності постачання, як правило, призводить до порушення строків виготовлення, порушення асортименту та можливого зниження обсягу випуску.

Велике значення надається виконанню плану по термінах постачання матеріалів (ритмічності). Порушення термінів поставки веде до недовиконання плану виробництва і реалізації продукції. Для оцінки ритмічності поставок використовують коефіцієнт ритмічності, коефіцієнт варіації.

В процесі аналізу визначається відповідність фактичного розміру запасів найважливіших видів сировини і матеріалів нормативним. З цією метою на підставі даних про фактичну наявність матеріалів в натурі і середньодобовому їх витраті розраховують фактичну забезпеченість матеріалами в днях і порівнюють її з нормативною

В умовах ринкової економіки товарний асортимент постійно змінюється, відображаючи стан потреб на даний момент часу, внаслідок чого у господарюючих суб'єктів можуть виникнути надлишки запасів сировини, матеріалів або виявлені непотрібні матеріали. Надлишки і незатребувані матеріали, виходячи з товарного асортименту визначають за даними складського обліку шляхом порівняння приходу і витрати. Ті види матеріалів, які виявилися незатребуваними протягом року і більше, відносять до групи неходових (непотрібних). Визначають загальну вартість і заходи по їх реалізації.

Великий вплив на обсяг випуску надає якість споживаних матеріальних ресурсів. Зміна якості визначає вихід продукції. Зниження якості споживаних матеріальних ресурсів веде до поломок обладнання, порушення норм витрати матеріалу, збільшення собівартості, зниження якості готової продукції. Тому при аналізі забезпеченості матеріальних ресурсів слід перевірити якість надійшли в звітному періоді матеріалів, з'ясувати причини надходження матеріалів зниженого якості, з'ясувати, які заходи були прийняті відділом постачання для отримання матеріалів належної якості. Аналіз якості здійснюється вибірковою перевіркою, за результатами перевірки складають акти приймання матеріалів, які не відповідають висунутим вимогам, що є підставою для пред'явлення санкцій, претензій до постачальників.

Рис.1. Основні шляхи поліпшення забезпеченості матеріальними ресурсами

1.3 Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів в легкій промисловості

У структурі витрат на виробництво продукції в легкій промисловості споживання матеріальних витрат досягає 70%. Тому своєчасність забезпечення матеріальними ресурсами, а також раціональне їх використання мають вирішальний вплив на хід ефективності виконання плану. Зниження матеріаломісткості продукції, тобто економія сировини, матеріалів, палива, енергії в процесі їх споживання - основний шлях підвищення ефективності виробництва в легкій промисловості. Економічна ефективність зниження матеріаломісткості продукції на підприємствах легкої промисловості виражається насамперед, у вартості зекономленого сировини і матеріалів в процесі їх споживання.

У галузях промисловості в залежності від характеру виробленої продукції і особливостей технологічних процесів її виготовлення найбільшу питому вагу в собівартості продукції займає волокно в текстильній, в швейної, шкіра в взуттєвої і т.д.

Аналіз витрат окремих видів матеріалів проводиться по приватним показниками матеріаломісткості, які визначаються відношенням вартості спожитих конкретних видів матеріалів до вартості випущеної продукції.

Аналіз впливу результатів використання матеріальних ресурсів на виконання плану за обсягом продукції виробляється на підставі даних, що характеризують питому витрату матеріалів на 1 рубль продукції або зворотного йому величини - материалоотдачи.

Оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства за узагальнюючим вартісним показникам залежить від структурних зрушень у випуску продукції з різною матеріаломісткістю. Тому частіше ефективність використання матеріалів аналізують по провідним групами або видами матеріалів і продукції з застосуванням натуральних показників.

Оцінка ефективності використання матеріалів проводиться на багатьох підприємствах легкої промисловості щодо виходу, готової продукції, яка визначається відношенням кількості матеріалів, спожитих в продукті, до загальної кількості витрачених матеріалів (включаючи відходи).

Рівень матеріаломісткості продукції багато в чому визначається якістю вихідної сировини і матеріалів. Розширення їх асортименту, поліпшення техніко-економічних параметрів значно знижують питомі витрати на одиницю продукції. У собівартості продукції значну питому вагу займають витрати на сировину та матеріали. Зниження матеріаломісткості - один з найважливіших шляхів підвищення ефективності виробництва. Номенклатура виробів підприємств легкої промисловості зазвичай, і проаналізувати всі калькуляції практично неможливо. Тому зазвичай аналізу піддаються: вироби, які мають найбільшу питому вагу в загальному обсязі товарної продукції і є профілюючими для даного підприємства; вироби, за якими встановлено перевитрату в порівнянні з плановою собівартістю або собівартістю попереднього періоду; знову освоюються або модернізовані вироби.

При аналізі слід встановлювати ступінь непродуктивних втрат матеріалів.Зазвичай ці втрати виявляються за показниками надпланових відходів, викликаному недостатньо економним використанням матеріалів, завищенням припусків, неточним розкриємо і т.д. при аналізі визначається сума втрат від надпланових відходів і вартість продукції, яку можна отримати при усуненні надпланових втрат.2. Розрахункова частина

У розрахункової частини курсової роботи слід дати оцінку ефективності використання фонду робочого часу і провести аналіз продуктивності праці.

Таблиця 1

показники план факт
Середньорічна чисельність робітників, чол. 180 178
Виробництво продукції в цінах базисного періоду, млн.руб. 90 91

Виявлення втрат робочого часу

Для виявлення причин цілоденних і внутрізмінних втрат робочого часу слід розрахувати:

· Цілоденні та внутрішньозмінні втрати робочого часу на одного робітника і на всіх робочих;

· Зіставити фактичні та планові дані про втрати робочого часу;

· Виявити загальні втрати і втрати через суб'єктивні причини, що залежать від трудового колективу (додаткові відпустки з дозволу адміністрації, прогули, простої, непродуктивні витрати);

· Розрахувати резерви збільшення обсягу випуску продукції за рахунок скорочення втрат.

Таблиця 2 Аналіз використання фонду робочого часу

показник На одного робочого Відхилення від плану
план факт

на одного

робочого

на всіх робочих
1 2 3 4 5
Календарне кількість днів У тому числі: 365 365 - -
Святкові і вихідні дні 101 101 - -
Номінальний фонд робочого часу, дні 264 264 - -
Неявка на роботу, дні У тому числі: 39 53 +14 +2492
щорічні відпустки 21 24 +3 +534
Відпустки по навчанню 1 2 +1 +178
Додаткові відпустки з дозволу адміністрації 5 8 +3 +834
хвороби 9 11,8 +2,8 +498,4
прогули - 1,2 +1,2 +213,6
Відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами 3 2 -1 -178
простої - 4 +4 +712
Явочний фонд робочого часу, дні 225 214 -11 -1958
Тривалість робочої зміни, час 8 8 - -
Бюджет робочого часу, годину 1800 1720 -80 -14240
Передсвяткові скорочені дні, годину 20 20 - -
Пільговий час підліткам, годину 2 2,5 +0,5 +89
Перерви в роботі матерів-годувальниць, годину 3 5 +2 +356
Внутрішньозмінні простої, годину 20 80 +60 +10680
Корисний фонд робочого часу, год 1755 1612,5 -142,5 -25365
Надурочно відпрацьований час, год - 8 +8 +1424
Непродуктивні витрати робочого часу, годину - +10 +10 +1780

Тривалість робочого дня планова:

П 0 = 8 - ((20 + 2 + 3 + 20) / 225) = 7,8 годину

Тривалість робочого дня фактична:

П 1 = 8 - ((20 + 2,5 + 5 + 80) / 214) = 7,5 годину

Цілоденні втрати робочого часу на всіх робочих:

ЦД = (534 + 213,6 + 712) х 7,8 = 11384,88 годину.

Цілоденні втрати робочого часу на одного робітника:


ЦД = (3 + 1,2 + 4) х 7,8 = 63,96 годину

Надпланові цілоденні втрати робочого часу склали на всіх робочих 11384,88 годину.

Велика частина втрат (11384,88час) викликана суб'єктивними факторами: додаткові відпустки з дозволу адміністрації, прогули, простої, що можна вважати невикористаними резервами збільшення фонду робочого часу.

Внутрізмінні надпланові втрати:

ВС = (П 1 - П 0) х Д 1 х ЧР 1

П 1 - тривалість робочого дня фактична,

ВС = (7,5-7,8) х 214 х 178 = -11427,6 годину

Істотними є і внутрішньозмінні надпланові втрати робочого часу за всі відпрацьовані дні усіма робітниками -11427,6 годину.

ПРВ заг = 1958 х 7,8 + 10680 = 25953,4 годину.

ПРВ суб = (534 + 213,6 + 712) х 7,8 + 1780 = 3247,4 годину.

Середньогодинна вироблення:

ЧВ = ТП: (ЧР х Д ХП) = 90000000: (178 х 214 х 7,8) = 302,91 руб.

Скорочення втрат робочого часу - один із резервів збільшення випуску продукції. Щоб підрахувати його, необхідно втрати робочого часу (ПРВ) з вини підприємства помножити на планову середньогодинну вироблення продукції:


ΔВП = ПРВ суб х ЧВ

ΔВП = 11384,88 х 302,91 = 3,449 млн. Руб

Зіставивши фактичні та планові дані про втрати робочого часу можна зробити висновок про те, що велика частина втрат викликана суб'єктивними факторами: додаткові відпустки з дозволу адміністрації, прогули, простої, непродуктивні витрати, що можна вважати невикористаними резервами збільшення фонду робочого часу.

На даному підприємстві корисний фонд робочого часу менше планового на 142,5 годину. Наявні трудові ресурси підприємство використовує недостатньо повно. В середньому 1 робочим відпрацьовано на 11 днів менше, ніж було передбачено планом, на всіх робочих - 1958 днів. У тому числі за рахунок збільшення щорічної відпустки, відпустки по навчанню, додаткової відпустки з дозволу адміністрації, хвороби, прогулів, простоїв. Скоротилися відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. У зв'язку з втратами робочого часу, підприємство недоотримає продукції на 3,449 млн.руб.

Аналіз використання фонду робочого часу

Таблиця 3 Використання трудових ресурсів підприємства

Показник використання трудових ресурсів підприємства значення показників Зміни (+, -) Т приросту%
план факт
1 2 3 4 5
Середня чисельність робітників (ЧР) 180 178 -2 -1,11
Явочний фонд робочого часу, дн 225 214 -11 -4,9
Відпрацьовано годин одним робочим за рік (Ч), годину 1755 1612,5 -142,5 -8,11
Середня тривалість робочого дня (П), година 7,8 7,5 -0,3 -3,85
Загальний фонд робочого часу (ФРВ), чол-годину 315900 285690 -30210 -9,56

Фонд робочого часу (ФРВ) залежить від чисельності робітників, кількості відпрацьованих днів одним робочим за рік і середньої тривалості робочого дня


ФРВ = ЧР х Д х П

1. зміна ФРВ за рахунок чисельності робітників:

ΔФРВ чр = (ЧР 1 - ЧР 0) х Д 0 х П 0;

Де ЧР 1 і ЧР 0 - середня чисельність робітників у звітному (факт) і базовому (план) періодах; Д 1 і Д 0 - відпрацьовані дні одним робочим в звітному і базовому періодах; П 1 і П 0 - середня тривалість робочого дня в звітному і базовому періодах, год.

ΔФРВ чр = (178-180) х 225 х 7,8 = -3510 годину.

За рахунок зменшення чисельності робітників на 2 чоловік ФРВ зменшився на 3510 год.

2. зміна ФРВ за рахунок кількості днів, відпрацьованих одним робочим:

ΔФРВ д = ЧР 1 х (Д 1 - Д 0) х П 0

ΔФРВ д = 178 х (214-225) х 7,8 = -15272,4час.

За рахунок зменшення кількості днів, відпрацьованих одним робочим ФРВ зменшився на 15272,4 годину.

3. зміна ФРВ за рахунок скорочення тривалості робочого дня:

ΔФРВ п = ЧР 1 х Д 1 х (П 1 - П 0)

ΔФРВ п = 178 х 214 х (7,5-7,8) = -11427,6 годину.


За рахунок скорочення середньої тривалості робочого дня на 0,31 години ФРВ зменшився на 11427,6 години.

Аналіз продуктивності праці

З метою аналізу продуктивності праці спочатку слід визначити середньорічну, середньоденну, середньогодинну вироблення робочого.

Таблиця 4 Використання трудових ресурсів підприємства

показник значення показників

зміни

(+, -)

Т приросту

%

план факт
1 2 3 4 5
Середня чисельність робітників (ЧР) 180 178 -2 -1,11
Явочний фонд робочого часу, дні 225 214 -11 -4,89
Відпрацьовано годин усіма робітниками, год 315900 285690 -30210 -9,56
Середня тривалість робочого дня (П), година 7,8 7,5 -0,3 -3,85
Виробництво продукції в цінах базисного періоду, тис.руб 90000 91000 +1000 +1,11
Вироблення робітника:
Середньорічна, тис.руб (ГВ) 500000 511200 11200 +2,24
Середньоденна, руб. (ДВ) 2,22 2,39 +0,17 +7,66
Середньогодинна, руб. (ЧВ) 0,28 0,32 +0,04 +14,29

Середньорічне виробництво:

ГВ п = ТП: ЧР = 90000: 180 = 500 млн.руб.

ГВ ф = 91000: 178 = 511,2 млн.руб.

Середньорічне виробництво продукції в поточному році в порівнянні з плановим збільшилася на 11,2 млн.руб.

Середньоденна вироблення:

ДВ п = ТП: (ЧР х Д)

ДВ п = 90000: (180 х 225) = 2,22 тис.руб.

ДВ ф = 91000: (178 х 214) = 2,39 тис.руб.

Середньоденна вироблення продукції в поточному році в порівнянні з плановим збільшилася на 0,17 тис.руб.

Середньогодинна вироблення:

ЧВ п = ТП: (ЧР х Д х П)

ЧВ п = 90000: (180 х 225 х 7,8) = 0,28 тис. Руб.

ЧВ ф = 91000: (178 х 214 х 7,5) = 0,32 тис. Руб.

Середньогодинна вироблення продукції в поточному році в порівнянні з плановим збільшилася на 0,04 тис.руб.

Зміна середньорічного виробітку робітника залежно від кількості відпрацьованих днів:

ΔГВ д = ΔД х П 0 х ЧВ 0

ΔГВ д = -11 х 7,8 х 0,28 = -24,02 тис.руб.

Зменшення відпрацьованих днів з 225 до 214 (на 11) призвело до зниження середньорічний вироблення робочого на 24,02 тис.руб.

Зміна середньорічного виробітку в залежності від середньої тривалості робочого дня:

ΔГВ п = Д 1 х? П х ЧВ 0

ΔГВ п = 214 х (-0,32) х 0,28 = -19,17 тис.руб.

Зниження середньої тривалості робочого дня на 0,32 години призвело до зниження середньорічної вироблення на 19,17 тис.руб. Зміна середньорічного виробітку в залежності від середньогодинного виробітку:


ΔГВ ЧВ = Д 1 х П 1 х ΔЧВ

ΔГВ ЧВ = 214 х 7,5 х 0,04 = 64,2 тис.руб.

За отриманими даними середньорічна вироблення працівника підприємства вище планової на 11,2 млн. Руб.

Середньоденна вироблення продукції в поточному році в порівнянні з плановим збільшилася на 0,17 тис.руб.

Середньогодинна вироблення продукції в поточному році в порівнянні з плановим збільшилася на 0,04 тис.руб.висновок

В ході проведеного аналізу використання трудових ресурсів на підприємстві були виявлені істотні втрати робочого часу залежать від трудового колективу (відпустки з дозволу адміністрації, прогули, простої). Скоротилися відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

На даному підприємстві корисний фонд робочого часу менше планового на 142,5 годину. Наявні трудові ресурси підприємство використовує недостатньо повно. В середньому 1 робочим відпрацьовано на 11 днів менше, ніж було передбачено планом. Середня тривалість робочого дня скоротилася на 0,3 годину.

Зростання середньогодинної вироблення склав 14,29%, незважаючи на істотне зниження загального фонду робочого часу це дозволило підприємству підняти рівень виробництва продукції до 91 млн. Руб.

Скорочення втрат робочого часу, які обумовлені причинами, залежними від трудового колективу, є резервом збільшення обсягу виробництва продукції, що не вимагає додаткових інвестицій і що дозволяє швидко отримати результат. Досягти підвищення продуктивності праці також можна за рахунок зниження трудомісткості виробничого процесу: впровадження заходів НТП, механізації і автоматизації праці.Список літератури

1. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. - 4-е изд., Доп. і перераб. - Фінанси і статистика, 2007. - 416 с.

2. Вахрушина М.А. Бухгалтерський управлінський облік: Учеб.для студентів вузів, які навчаються за екон. спеціальностями / М.А. Вахрушіна.-4-е изд., Стер. - М .: Омега-Л, 2007.-576с.

3. Грибов В.Д., Грузинів В.П. Економіка підприємства: Підручник. Практікум.-3-е изд., Перераб. І доп. - М .: Фінанси і статистика, 2007.- 336с.

4. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. М.А. Вахрушина. - м .: вищими навчальними закладами навчально, 2008.-463с.

5. Ліберман І.А. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Учеб.пособие. 3-е изд. - М .: видавництво РІОР, 2008.-159с.

6. Комплексний економічний аналіз в таблицях і схемах: Навчальний посібник / Російський заочний інститут текстильної і легкої промисловості; сост. Є.Б. Новикова.

7. Молибог Т.А. Комплексний економічний аналіз фінансово-господарської діяльності організації. - М .: гуманітаріїв. Вид. центр ВЛАДОС, 2007.-383с.

8. Савицька Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємства: 4-е изд., Перераб. і доп. - Мінськ: 000 "Нове знання", 2007. - 688 с.

9. Економічний аналіз: Підручник для вузів / під ред. Л.Т. Гіляровський. - 2-е вид., Доп. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 615 с.

10. Чечевіцина Л.Н. Аналіз фінансово-господарської діяльності. - Ростов н / Д: Фенікс, 2008.

11. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу. - М .: ИНФРА-му, 2008.