Дата конвертації28.06.2017
Розмір60.66 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 60.66 Kb.

Аналіз обсягу виробленої продукції та шляхи його збільшення

Єльня, майже на 70% основні фонди зношені.

Аналіз використання основних фондів підприємства здійснюється на основі показників фондовіддачі, фондомісткості і фондоозброєності.

Показник фондовіддачі - це найважливіший економічний показник використання основних фондів, який визначається як відношення вартості продукції, робіт, послуг до середньорічної вартості основних виробничих фондів. Він показує, скільки припадає продукції в грошовому вираженні на 1 руб. основних виробничих фондів.

Показник, зворотний фондовіддачі, називається фондоємністю, цим показником характеризується частка основних фондів, що припадають на одиницю виробленої продукції та робіт.

Показник фондоозброєності визначає насиченість виробничого процесу основними фондами та визначається як відношення середньорічної вартості основних виробничих фондів до чисельності працівників організації.

Розглянемо використання основних виробничих фондів лісгоспу (табл. 11).

Таблиця 11

Ефективність використання основних фондів лісгоспу

показник

рівень показника

відхилення

2003

2004

2005

2004 /

2003

2005 /

2003

2005 /

2004

фондоозброєність,

тис. руб. / чол.

283,4

284,2

284,5

0,8

0,1

0,3

Фондовіддача, руб. / Руб.

0,15

0,17

0,22

0,02

0,07

0,05

Фондомісткість, руб. / Руб.

6,58

5,86

4,58

-0,72

-2,00

-1,28

За період 2003-2005 рр. вартість основних фондів зросла всього на 0,3% при зростанні реалізованої продукції і виконаних робіт 44%. У зв'язку з цим фондовіддача зросла на 7 коп. або на 46,7%, а фондомісткість знизилася на 30,4%. Зростання фондовіддачі та відповідне зменшення фондомісткості продукції свідчать про досить ефективне використання основних фондів в лісгоспі.

Збільшення фондоозброєності в 2005 році відбулося за рахунок збільшення середньорічної вартості основних засобів і зниження чисельності працівників лісгоспу. Зростання фондоозброєності оцінюється позитивно в роботі організації.

Аналіз використання праці та заробітної плати починається з вивчення виконання плану по чисельності і складу працівників, тобто забезпеченості підприємства кадрами (табл. 12).

Достатня забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності виробництва.

Виходячи з даних таблиці 12, в лісгоспі спостерігається поступове зниження середньооблікової чисельності по лісогосподарської та підприємницької діяльності, внаслідок зменшення фінансування з бюджету і не достатності власних коштів.

Фонд заробітної плати в 2004 році збільшився в порівнянні з 2003 роком на 1253,7 тис.руб. в зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати. Також відбулося незначне збільшення фонду заробітної плати в 2005 році і склало 1374,7 тис. Руб.

Середньомісячна заробітна плата працівника лісгоспу склала в 2004 році - 3437 руб., В 2005 році - 4222 руб., Що на 22,8% більше рівня попереднього року. У тому числі заробітна плата працівника лісового господарства - 4100 і 4793 руб. відповідно в 2004 і 2005 роках (зростання 16,9%), працівника навчально-виробничих майстерень - 2804 і 3704 руб. (Зростання - 32%).

У лісгоспі спостерігається високий рівень плинності кадрів, що пояснюється сезонністю робіт, важкими умовами праці та низькою заробітною платою.

У 2003-2005 рр. балансового прибутку у лісгоспу немає.

Витрати на 1 руб. товарної продукції Навчально-виробничих майстерень склали 0,95 руб. в 2004 році і 1,00 руб. у 2005 році.

Дані про собівартість і рентабельності окремих-них видів продукції наведені в табл. 13.

У 2003 році виробництво всіх видів продукції було прибутково. Найбільша рентабельність відзначена по дверних і віконних блоків (110 і 102% відповідно), тарний комплектів (106%) і хлібним лотків (109%).

У 2004 році за такими видами продукції як пиломатеріали, рентабельність склала 20,7%, статева рейка - 28,9%, плінтус - 25,9%. У 2004 році збитково виробництво паркану.

У 2005 році за такими видами продукції як пиломатеріали рентабельність склала 11,9%, вагонка і статева рейка - 2,1%, штахетник -28,2%. Зростання собівартості окремих видів продукції викликав збитковість виробництва: фільончасті двері з блоками -12,1%, тарні комплекти -19,5%, плінтус -4,7%.

Падіння рентабельності в 2005 р на основні види продукції УОЛ пов'язано, перш за все, з перевищенням витрат на виробництво і реалізацію робіт і послуг над загальним обсягом виручки від реалізації продукції.

Дані, наведені в таблиці 13 показують, що доходи підприємства значно скоротилися. У підприємства спостерігається дуже низька рентабельність внаслідок перевищує зростання витрат над темпами зростання виручки від реалізації продукції. В цілому можна зробити висновок, що УОЛ працює для того, щоб покрити свої витрати.

На підприємстві повинна вестися активна робота щодо зниження собівартості виробництва і реалізації готової продукції, економії сировини і матеріальних ресурсів; підтримці дисципліни виробництва.


2. Аналіз обсягу виробленої продукції та шляхи його збільшення


2.1. Теоретичні основи аналізу обсягу виробленої продукції та шляхи його збільшення

Обсяг випуску та обсяг реалізації продукції є взаємозалежними показниками. В умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженого попиту пріоритет від-дається обсягом виробництва продукції, який визначає обсяг продажів. Але в міру насичення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає обсяг продажів, а, навпаки, можливий обсяг продажів є основою розробки виробничої програми. Підприємство має виробляти тільки ті товари і в такому обсязі, які воно може реалізувати.

Темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства. Тому аналіз даних по-показників має велике значення. Метою аналізу випуску і реалізації продукції є знаходження шляхів збільшення обсягів реалізації продукції в порівнянні з конкурентами, розширення частки ринку при максимальному використанні виробничих потужностей і як результат - збільшення прибутку підприємства. Основним завданням комплексного цільового аналізу випуску і реалізації продукції є: аналіз конкурентних позицій підприємства і його здатності гнучкого маневрування ресурсами при зміні кон'юнктури ринку. Ця спільне завдання реалізується шляхом вирішення наступних приватних аналітичних завдань:

1) оцінки ступеня виконання плану реалізації продукції та виробничої програми; 2) оцінки динаміки випуску і реалізації продукції;

3) оцінки виконання договорів за обсягом, ритмічності поставки, якості і комплектності продукції;

4) встановлення причин зниження об'єктів виробництва та неритмічність випуску;

5) кількісної оцінки резервів зростання випуску і реалізації продукції, розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів.

Обсяг виробництва промислової продукції може виражатися в натуральних, умовно-натуральних, трудових і вартісних вимірниках.

Основними показниками обсягу виробництва є товарна, валова і реалізована продукція. Об'єкти аналізу, пропоновані Любушин Н.П. представлені на рис. 1.

Мал. 1. Об'єкти аналізу обсягу виробленої продукції

Валова продукція - це вартість всієї виробленої продукції і виконаних робіт, включаючи незавершене виробництво.

Товарна продукція відрізняється від валової тим, що в неї не включаються залишки незавершеного виробництва і внутрішньогосподарський оборот. Виражається в оптових цінах, що діють у звітному році.

Перспективний аналіз випуску і реалізації становить зміст управлінського аналізу і застосовується при оцінці альтернативних управлінських рішень і виборі з них оптимального.

Ретроспективний аналіз обсягу і структури випуску продукції Любушин Н.П. пропонує проводити в кілька етапів:

1. Вивчення динаміки випуску валової і товарної продукції в порівнянні з обсягом реалізованої продукції.

2. Аналіз виконання виробничої програми за асортиментом.

3. Аналіз структури продукції і впливу структурних зрушень на виконання виробничої програми.

4. Оцінка точки беззбитковості і запасу фінансової міцності підприємства.

Етап 1. Аналіз динаміки обсягу випуску і реалізації продукції проводиться за допомогою показників: базисних темпів зростання; ланцюгових темпів зростання; середньорічних темпів зростання (приросту).

Аналіз динаміки проводиться як в поточних, так і в порівнянних цінах. Об'єктами аналізу при цьому є валова, товарна, реалізована продукція, оцінені в вартісних показниках, а також випуск продукції в натуральних показниках.

Етап 2.Аналіз виконання виробничої програми за асортиментом.

В умовах командно-адміністративної економіки аналіз виконання плану був формою контролю за діяльністю підприємства з боку держави в особі вищестоячих організацій. В даний час, коли підприємство розробляє плани самостійно на основі контрактів на поставку товарів, держзамовлення, вивчення кон'юнктури ринку, аналіз виконання плану дозволяє оцінити: ступінь виконання договірних зобов'язань; якість планування; якість менеджменту.

У той же час плани випуску продукції в загальному обсязі і за асортиментом є вихідною базою для складання плану забезпечення сировиною, матеріалами, комплектуючими виробами, оснащення обладнанням, складання штатного розкладу і т.д.

Аналіз виконання плану випуску продукції дозволяє встановити причини неефективного використання виробничого потенціалу. Оцінка виконання плану по асортименту грунтується на зіставленні планового і фактичного випуску продукції за основними видами продукції, включеним в номенклатуру.

Етап 3. Аналіз структури продукції і впливу структурних зрушень на виконання виробничої програми.

Виконання плану по структурі означає збереження у фактичному випуску співвідношення окремих видів продукції, визначених планом. Зміна структури виробництва продукції впливає на всі економічні показники: собівартість товарної продукції, рівень рентабельності, обсяг товарної продукції у вартісному вираженні. Обсяг товарної і реалізованої продукції може зрости без збільшення кількості продукції в натуральному вираженні, але в результаті структурних зрушень в асортименті, тобто через збільшення питомої ваги більш дорогої продукції.

Етап 4. Аналіз за оцінкою точки беззбитковості.

Аналіз обсягу випуску і реалізації продукції є частиною управлінського аналізу і проводиться з метою обґрунтування управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності виробництва. Крім того, велике значення в управлінні випуском продукції має оцінка фактичного випуску і реалізації в межах виробничої потужності, тобто в межах «мінімальний - максимальний» обсяг виробництва. Зіставлення з мінімальним, беззбитковим обсягом дозволяє оцінити ступінь, або зону, «безпеки» підприємства і при негативному значенні «безпеки» зняти з виробництва окремі види продукції, змінити умови виробництва і тим самим знизити витрати або припинити виробництво продукції. Порівняння досягнутого обсягу випуску з максі-ною обсягом, визначеним виробничим потенціалом підприємства, дозволяє оцінити можливості зростання прибутку при збільшенні обсягів виробництва, якщо збільшується попит або частка підприємства на ринку.

Савицька Г.В. також пропонує аналіз починати з вивчення динаміки випуску і реалізації продукції, розрахунку базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту. Середньорічний темп зростання (приросту) випуску і реалізації продукції можна розрахувати по среднегеометрической або середньоарифметичної зваженої.

Обчислимо його по среднегеометрической:

Т вп = n ± 1 ^ Т 1 * Т 2 * Т 3 * Т 4 * Т5 * Т 6 (1),

де Т вп - темп зростання випуску продукції;

Т рп - темп зростання реалізації продукції;

Т пр - темп приросту.

Оперативний аналіз виробництва і відвантаження продукції здійс-ствляется на основі розрахунку, в якому відображаються планові і фактичні відомості про випуск і відвантаження продукції за обсягом та асортиментом за день, наростаючим підсумком з початку місяця, а так-же відхилення від плану

Великий вплив на результати господарської діяльності надають асортимент (номенклатура) і структура виробництва продукції.

Своєчасне оновлення асортименту продукції (послуг) з урахуванням зміни кон'юнктури ринку є одним з найважливіших-ших індикаторів ділової активності підприємства і його конкурентоспроможності.

При формуванні асортименту і структури випуску продукції підприємство повинно враховувати, з одного боку, попит на дані види продукції, а з іншого - найбільш ефективне використання трудових, сировинних, технічних, технологічних, фінансових та інших ресурсів, наявних в його розпорядженні.

Збільшення обсягу виробництва (реалізації) по одним видам і скорочення по інших видах продукції приводить до зміни її структури, тобто питома вага одних видів продукції зростає, а інших - зменшується.

Зміна структури виробництва має великий вплив на всі економічні показники: обсяг випуску у вартісній оцінці, матеріаломісткість, собівартість товарної продукції, прибуток, рентабельність. Якщо збільшується питома вага більш дорогої про-дукції, то обсяг її випуску у вартісному вираженні зростає, і навпаки. Те ж відбувається з розміром прибутку при збільшенні питомої ваги високорентабельної і, відповідно, при змен-шеніі частки низькорентабельної продукції.

Ритмічність - це рівномірний випуск і відвантаження продукції відповідно до графіка в обсязі та асортименті, передбачених планом.

Ритмічна робота є основною умовою своєчасного випуску та реалізації продукції. Неритмічність погіршує все економічні показники: знижується якість продукції; збільшуються обсяг незавершеного виробництва та понадпланові залишки готової продукції на складах і як наслідок сповільнюється оборач-ваемость капіталу; не виконуються поставки за договорами, і перед-прийняття платить штрафи за несвоєчасну відвантаження продукції; несвоєчасно надходить виручка, через що виникає дефіцит грошового потоку. Все це призводить до підвищення собівартості продукції, зменшенню суми прибутку, погіршення фінансового стану підприємства.

Для оцінки ритмічності роботи використовують коефіцієнт варіації (К в), він визначається як відношення середньоквадратичного відхилення від плано-вого завдання за добу (дека-ду, місяць, квартал) до середньодобового (среднедекад-ному, Среднеме-місячний, среднеквартальному) плановому випуску продукції :

Кв = [^ (xx) 2 / n] / x пл (2),

де (х - х) 2 - відхилення від среднеквартального (середньомісячного) завдання;

n - число періодів;

x пл - середньоквартальний плановий (середньомісячний) випуск продукції.

Причини аритмічності - труднощі збуту продукції, низький рівень організації, технології та матеріально-технічного забезпечення виробництва, а також планування і контролю.

Резерви зростання обсягу виробництва - це кількісно вимірні можливості його збільшення за рахунок поліпшення використання ресурсів підприємства. Пошук резервів полегшується при наявності їх класифікації. Любушин Н.П. пропонує приріст обсягу випуску продукції виробляти за рахунок наступних чинників:

Приріст продукції в результаті створення додаткових робочих місць.

1. Приріст обсягу продукції від введення нового обладнання.

2. Приріст продукції від ліквідації втрат робочого часу.

3. Приріст продукції від ліквідації втрати часу роботи обладнання.

4. Приріст продукції від впровадження заходів щодо вдосконалення технології та організації виробництва і праці.

5. Збільшення випуску продукції в результаті поліпшення організації виробництва і праці.

6. Приріст випуску продукції від зниження норм витрат сировини і матеріалів в результаті впровадження нових технологій.

Повнота підрахунків резервів залежить від визначення вирішальної групи ресурсів. Вирішальна група визначається за структурою витрат на виробництво, по якій можна встановити, чи є виробництво матеріаломістким, енергоємним, фондомістким або трудомістким.

Савицької Г.В. також особливу увагу приділяє вивченню впливу чинників, що визначають обсяг виробництва і реалізації продукції. Їх можна об'єднати в три групи:

1) забезпеченість підприємства трудовими ресурсами та ефектив-ність їх використання:

ВП = ЧР * ГВ (3)

РП = ЧР * ГВ * Дв (4),

де ЧР - середньооблікова чисельність працівників підприємства;

ГВ - середньорічна вироблення продукції одним працівником;

Дв - частка реалізованої продукції в обсязі випущеної продукції звітного періоду;

2) забезпеченість підприємства основними виробничими фондами та ефективність їх використання:

ВП = ОПФ * ФО (5)

РП = ОПФ * ФО * Дв (6),

де ОПФ - середньорічна сума основних виробничих фондів підпри-ємства;

ФО - фондовіддача основних виробничих фондів;

3) забезпеченість виробництва сировиною і матеріалами та ефекти-вність їх використання:

ВП = МОЗ * МО (7)

РП = МОЗ * МО * Дв (8),

де МЗ - сума спожитих матеріальних запасів для виробництва про-дукції;

МО - матеріаловіддача (виробництво продукції на рубль матеріальних витрат).

Вплив даних чинників на обсяг випуску і реалізації продукції можна розрахувати, використовуючи один із прийомів детермінованого факторного аналізу.

Після цього визначають резерви збільшення виробництва і реалі-зації продукції, основні джерела яких наведено на рис. 2.

Мал. 2. Джерела резервів збільшення обсягу випуску продукції

Резерви збільшення випуску продукції повинні бути збаланс-рова по всім трьом групам ресурсів. Максимальний резерв, уста-новлення по одній з груп, не може бути освоєний до тих пір, поки не будуть виявлені резерви в такому ж розмірі і по інших групах ресурсів.

Щоб виявити дані резерви, необхідно більш детально проаналізувати використання трудових ресурсів, засобів праці та предметів праці на підприємстві.


2.2. Аналіз обсягу виробленої продукції Навчально-дослідного лісгоспу та шляхи його збільшенняЗа аналізований період 2003-2005 рр. змін у складі промислового виробництва не відбулося.

В основному, асортимент продукції, що випускається залишився колишнім (табл. 14-15): фільончасті двері з блоками, віконні рами з блоками, тарні комплекти, хлібні лотки, вагонка, переведення в готівку, плінтус, статева рейка, пиломатеріали.

Таблиця 14

Асортимент продукції, що випускається навчально-виробничих майстерень лісгоспу за 2003-2004 рр.

показники

Од. вим.

2003 р

2004 р

% Вип. до 2003 року

кол-во

тис.руб.

1

2

3

4

5

6

Вивезення деревини - всього

м 3

7736,65

7827,0

1764,0

101,2

У т. Ч. Діловій

м 3

6756,35

6320,0

1746,6

93,5

Нолькена

м 3

1152,05

2150

544,5

186,6

корту

м 3

1308,1

1088

290,9

83,2

Чорнушка

м 3

4296,2

3082

911,3

71,7

дров'яне довготи

м 3

980,3

1491,0

17,2

152,1

Нолькена

м 3

310,5

709,0

7,1

228,3

корту

м 3

197,4

374,0

3,9

189,5

Чорнушка

м 3

472,4

408,0

6,2

86,3

Дрова 2-х метрові

м 3

-

16,0

0,2

-

Вироблено п / м

м 3

3631,9

4052,9

4569,7

111,6

брус

м 3

82,74

71,19

141,2

86,0

лафет

м 3

61,2

145,7

204,0

238,1

Двері філ.

м 2 / шт.

358,7

373,26

341,5

104,1

Двері на голках

шт.

9,6

11,82

3,5

123,1

Прітві. планка

п / м

60

-

-

-

Планується

п / м

2695

922

9,5

34,2

Ця послуга

п / м

1419

877

14,4

61,8

фігурна рейка

п / м

210

-

-

-

тарні комплекти

шт.

3276

2333

197,7

71,2

хлібні лотки

шт.

866

-

-

-

1

2

3

4

5

6

віконні рами

м 2

293,48

157,16

75,4

53,6

Паркан

м 3

4,36

15,1

16,9

346,3

штапик

п / м

2850

770

2,5

27,0

рамки

шт.

-

32

4,04

-

живці

шт.

303

392

6,8

129,4

підвіконна дошка

шт.

243,8

1409

0,7

578

лопати фанерні

шт.

-

3

0,07

-

щити аншлаги

шт.

-

19

2,2

-

піддони

шт.

-

5

0,9

-

стенди

шт.

-

18

3,4

-

санки

шт.

-

1

1,5

-

топорища

шт.

6

4

0,05

66,7

ящики

шт.

1

2

0,4

200

Дрова-відходи

м 3

1520,8

1477,9

82,7

97,2

опіл

м 3

947,7

963,1

54,7

101,6

Діловий горбиль

м 3

99,7

110,0

39,0

110,3

вагонка

м 3

41,68

27,49

64,2

65,9

статева рейка

м 3

31,43

30,15

72,1

95,2

Дошка обробна

м 3

-

4

1,8

-

коробки дверні

м 3

-

114,8

37,0

-

щити

м 3

200

23

12,3

11,5

віконна коробка

п / м

15,43

-

-

-

Разом

7725,3


Фактичний обсяг товарної продукції в 2004 році виконано на 102,7% в порівнянні з 2003 р і виріс за такими показниками, як лафет на 238,1%, штахетник на 346,3%, двері фільончасті на 104%, двері на голках на 123,1%, пиломатеріал на 111,6%.

Зниження виробництва в 2004р. відбулося на виробництві вагонки, статевої рейки, плінтуси, тарних комплектів, переведення в готівку, віконних блоків, штапика.

Фактичний обсяг товарної продукції в 2005 році виконано на 129% в порівнянні з 2004 р і виріс за такими показниками, як, брус на 119,3%, двері фільончасті на 105%, пиломатеріал на 121,5%, плінтус на 170,6 %, переведення в готівку на 200,5%, вагонка на 115,6%, статева рейка на 105,8%.

Зниження обсягів виробництва в 2005 р відбулося на виробництві по випуску віконних блоків 46,2%, штахетник 53,6% (табл. 15).

Таблиця 15

Асортимент продукції, що випускається навчально-виробничих майстерень лісгоспу

показники

Од. вим.

факт

Факт 2005 р

% Вип. до 2004

2004 р

кол-во

руб.

1

2

3

4

5

6

Вивезення деревини -усього

м 3

7827,0

9856,6

2398619

125,9

У т. Ч. Діловій

м 3

6320,0

8380,0

2310035

132,6

Нолькена

м 3

2150

3358,0

854400,0

156,2

корту

м 3

1088

3093,0

881687,0

284,3

Чорнушка

м 3

3082

1929,0

573948,5

62,6

дров'яне довготи

м 3

1491,0

1476,6

88583,70

99,0

Нолькена

м 3

709,0

668,0

11909,28

94,2

корту

м 3

374,0

706,0

75605,54

188,7

Чорнушка

м 3

408,0

102,6

1068,88

25,1

Дрова 2-х метрові

м 3

16,0

Вироблено п / м

м 3

4052,9

4926,1

6065888

121,5

брус

м 3

71,19

84,93

127413,6

119

лафет

м 3

145,7

149,6

240856,0

102,7

Двері філ.

м 2 / шт

373,26

391,82

428388,6

105,0

Двері на голках

шт.

11,82

7,31

2814,35

61,8

Прітві. планка

п / м

61,4

711,01

Планується

п / м

922

1573

18624,3

170,6

Ця послуга

п / м

877

1758,8

33188,56

200,5

фігурна рейка

п / м

560

4664,80

тарні комплекти

шт.

2333

2474

209671,5

106,0

віконні рами

м 2

157,16

72,66

33605,25

46,2

Паркан

м 3

15,1

8,1

10141,20

53,6

штапик

п / м

770

593

1150,42

12,9

Ящики для б / пив

шт.

32

живці

шт.

392

підвіконна дошка

шт.

1409

лопати дерев'яні

шт.

3

щити аншлаги

шт.

19

Ящики під пож.рукава

шт.

5

1

2

3

4

5

6

Дитячі стільці

шт.

18

стіл різьблений

шт.

1

5

4334,95

топорища

шт.

4

ящики

шт.

2

П / м з давши. ліси (Лафет)

м 3

17,5

28175,00

Дрова-відходи

м 3

1477,9

1905,9

114354,0

128,9

опіл

м 3

963,1

1264,3

75858,00

131,3

Діловий горбиль

м 3

110,0

106,0

44342,98

96,4

вагонка

м 3

27,49

31,78

89153,39

115,6

статева рейка

м 3

30,15

31,91

95368,46

105,8

Лавки

м 3

4

18

6457,80

коробки дверні

м 3

4,8

щити парканні

м 3

23

100

14753,00

щит пожежний

м 3

1

1

150

Ящик під каучук

шт.

377

41450,00

обробні дошки

шт.

15

705,90

Разом

7692219


Обсяг реалізованої продукції в 2001р. склав 5109,6 тис. руб. із загального обсягу вивезеної деревини 8399,2 кбм реалізовано в круглому вигляді 229,16 кбм. Із загального обсягу реалізованої продукції на підприємства і організації припадає 79%, населення-21%.

Обсяг реалізованої продукції в 2003р. склав 4928,1 тис. руб. із загального обсягу вивезеної деревини 7743,2 кбм реалізовано в круглому вигляді 105,16 кбм. Із загального обсягу реалізованої продукції на підприємства і організації доводиться 77,4%, населення-22,6%.

Обсяг реалізованої продукції в 2004р. склав 5529,8 тис. руб. із загального обсягу вивезеної деревини 7827,0 кбм реалізовано в круглому вигляді 233,9 кбм. Із загального обсягу реалізованої продукції на підприємства і організації доводиться 83,6%, населення-16,4%. Середня вартість реалізованої продукції по споживачах істотно не розрізнялася.

Обсяг реалізованої продукції за 2005 р склав 7692,2 тис. Руб. У навчально-виробничі майстерні вивезено 9856,6 кбм деревини, з неї реалізовано в круглому вигляді 44,92 кбм. Із загального обсягу реалізованої продукції на підприємства і організації доводиться 69,7%, населення -30,3%. Середня вартість реалізованої продукції по споживачах істотно не розрізнялася.

На 2005 рік необхідно ввести нові потужності по переробці пиломатеріалів в кінцеву продукцію, розширити випуск з відходів.

Бюджетні асигнування на фінансування лісового господарства зменшуються рік від року. Таким чином, лісгоспу необхідно розраховувати на надходження власних коштів. Аналіз структури показав, що найбільшу питому вагу займають надходження за лісопродукцію.

Великі резерви для надходження власних коштів закладені в отримання прибутку від промислового виробництва. Тут акцент необхідно зробити на організацію переробки деревини в лісгоспах. Необхідно так організувати виробництво, щоб від деревини не залишалося ніяких відходів. Для розширення виробництва можна використовувати кредити. Якщо виробництво буде рентабельним і швидко окупиться (наприклад, виробництво деревостружкових плит), то гроші на його організацію можна знайти.

Далі розглянемо рішення щодо подальшого збільшення обсягу виробленої продукції лісгоспу.

Групу продукції «пиломатеріал» можна вважати «Зіркою», що не вимагають для свого існування якихось додаткових зусиль. Даний вид продукції займає лідируюче положення, його слід обидві регать і зміцнювати.
Загальний приріст обсягів продажів підприємства відбувається в основному за рахунок групи пиломатеріалу, це означає, що при прийнятті фінансових рішень в першу чергу повинні розглядатися питання, пов'язані з фінансуванням заходів, спрямованих на підтримку темпів зростання саме цієї групи продукції.

Вивченню підлягають можливості зміцнення конкурентної позиції продукції. Дані товари незначно впливають на ринок галузі. Підлягають вивченню можливості зміцнення конкурентної позиції даної продукції і нарощування рентабельності діяльності при відомих капіталовкладеннях.

Необхідно «рятувати» групи рейки, вагонки, дверних блоків, «позбуватися» від групи віконних рам, якщо немає вагомих причин, щоб її зберегти.

Далі необхідно проаналізувати, які групи мають найбільший вплив на ситуацію при виробництві УОЛ і як вплинути на ситуацію в потрібному напрямку.

Друга за ступенем впливу - група рейки, вагонки і бруса. З огляду на позитивну тенденцію в темпах зростання даних груп, при тривалому їх підтримці підприємство цілком може отримати ще два перспективних виду продукції і тим самим, завоює ще один сегмент ринку.

Прибутковість групи рейки і вагонки поступається тільки прибутковості пиломатеріалу (табл. 13). Підприємство на цій групі заробляє левову частку своїх доходів. Перерахувавши прибутковість з відсотків в рублі і взявши з таблиці обсяг реалізації, можна отримати дуже точну оцінку суми одержуваних доходів.

Даний підхід є інструментом досягнення цільового прибутку, особливо якщо в повноваженнях керівництва рішення про ціну продукту. Аналогічна картина відбувається і з іншими групами продукції лісгоспу.

У групі пиломатеріалів прибутковість найвища. Це може бути пов'язано з обмеженням попиту високою ціною через нестачу виробничих потужностей, і деякими іншими факторами.

Що ж з проблемними групами рейки, вагонки і бруса. Прибутковість їх набагато менше групи пиломатеріалу. Своєчасно скорегувавши і ціну продукту, і всі маркетингові заходи, підприємство може поліпшити фінансове становище справ і з цією групою. Можлива й інша мотивація: ставилося завдання в короткий термін за всяку ціну заробити певний обсяг прибутку. Тому на короткий проміжок часу підприємство пішло на зниження ціни, знаючи, що позиції будуть відновлені як тільки ціна стане конкурентоспроможною.

На основі аналізу сформуємо продуктову стратегію підприємства за окремими видами продукції. Вона містить такі стратегічні рішення щодо збільшення обсягів виробленої продукції (табл. 16).

Таблиця 16

Продуктова стратегія УОЛ

Вид продукції

стратегія

Статева рейка, вагонка, брус, лафет, плінтус, переведення в готівку

Слід залишити на колишньому рівні, так як у конкурента основний обсяг продажів. Необхідно ввести жорсткий контроль за інвестиціями та перерозподілити кошти між окремими видами продукції

Пиломатеріал, тарні комплекти

Слід збільшувати обсяги продажів і частку ринку. Продукти вимагають значних інвестицій

віконні рами

Слід прибрати з продуктового портфеля підприємства

Таким чином, ми визначили рішення щодо розподілу ресурсів і встановлення розміру збільшення (зменшення) ві-дов діяльності, а також ліквідації (освоєння нових).

Щодо нарощування рентабельності діяльності при відомих капіталовкладеннях, найбільш перспективними є групи рейки, вагонки, бруса, плінтуса і переведення в готівку.

Продукція Навчально-дослідного лісгоспу в даний час є тим товаром, який здатний приносити чималий прибуток. Лісгосп повинен підтримувати достатню кількість лідируючих товарів (група пиломатеріалу повинна забезпечити довге життя підприємству), що забезпечують основну масу прибутку і сприяють фінансуванню інших товарів. Не дивлячись на те, що продукція УОЛ не має постійного стійкого попиту, існує можливість збільшення продажів найбільш рентабельної продукції.

Для Навчально-дослідного лісгоспу має стати постійне спостереження за обсягами збуту і прибутку від реалізації вироблених товарів з метою визначення стадій життєвого циклу, на яких вони знаходяться.

Як показав аналіз (табл. 13), виробництво більшості видів продукції лісгоспу в 2005 році є збитковим внаслідок перевищення витрат над доходами. Основним видом продукції лісгоспу, які мають найбільшу питому вагу в структурі продажів і прибутковість, є пиломатеріал. Навчально-досвідченому лісгоспу необхідно освоювати нові виробництва з метою розширення підприємства, збільшення прибутку, підвищення асортименту і якості продукції, що випускається.

Для зміцнення своїх позицій, підвищення конкурентоспроможності лісгоспу необхідно розробити нову виробничу програму з метою залучення інвестицій для розширення сфер діяльності підприємства.

З урахуванням швидких змін у смаках, технології і стані конкуренції підприємство не може покладатися тільки на існуючі нині товари. Споживач хоче і чекає нових і удосконалених товарів. Отже, у кожного підприємства повинна бути своя програма розробки нових товарів. Для цього розробляється маркетингова стратегія на наступний період часу, з тим, щоб організувати збут своєї продукції і можливість виходу на нові ринки в майбутньому.

Включення в виробничу програму лісгоспу нових видів продукції дозволить йому нарощувати обсяги виробництва і прибутку, досягти кращих показників фінансово-господарської діяльності, відкрити нові перспективи розвитку деревообробного виробництва.

Тому доцільно запропонувати кілька заходів по організації нових видів виробництв, які потрібно розробити для збільшення обсягів прибутку і покриття дефіциту фінансування джерелами власних коштів.

Заходи, спрямовані на збільшення обсягу виробленої продукції:

1. По організації нових видів виробництв:

- організація виготовлення плетених виробів;

- заготівля новорічних ялинок;

- заготівля банних віників;

- заготівля мітел.

2. Щодо використання продуктів побічного користування:

- збір березового соку;

- виробництво ялицевої олії.

3. За надання послуг: послуги з надання інформації про лісфонду;

4. Введення калькуляції на вирубку молодняку ​​під лініями електро-передач, нафто - і газопроводах.

Прогнозоване зростання обсягів виробництва продукції Навчально-дослідного лісгоспу складе 20,8% в 2007 році в порівнянні з 2005 роком (у порівнянних цінах - 6,3%). При цьому зростуть показники середньорічного виробітку на одного працівника, фондовіддачі основних виробничих фондів і рентабельності продажів.

Таким чином, спостерігаємо зростання всіх показників розвитку виробничого потенціалу лісгоспу.

В даний час Навчально-дослідний лісгосп націлюється на довгострокові ринкові позиції, розраховуючи твердо утримувати зайняту частку ринку, а при нарощуванні обсягів виробництва


висновки і пропозиціїПроведений в роботі аналіз виробничо-господарської діяльності та обсягу виробленої продукції Навчально-дослідного лісгоспу за період 2003-2005 рр. дозволив зробити наступні висновки:

1) Лісосічний фонд Навчально-дослідного лісгоспу використовувався раціонально. Основним лісозаготівники є МарГТУ. В основному переважає платний відпуск деревини. У складі лісогосподарської діяльності лісгоспу провідне місце займають лісогосподарські роботи.

2) Лісгосп відчуває дуже великі труднощі в дослідженні фінансових коштів, що впливає на загальний фінансовий стан, низьку заробітну плату, наявність простроченої заборгованості по заробітній платі, боргів по податках і зборах.

3) Основну частку в основних фондах лісгоспу становлять будівлі, т.е. пасивна частина основних засобів. Основні засоби є в достатній кількості, але з великим відсотком зношеності і вимагають поновлення за рахунок капітальних вкладень з бюджету, так як немає власних коштів на придбання.

4) У лісгоспі спостерігається зниження середньооблікової чисельності. Фонд заробітної плати збільшувався в зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати. В результаті в умовах низької заробітної плати спостерігається велика плинність кадрів, що пояснюється важкими умовами праці.

5) Навчально-дослідний лісгосп має підсобне промислове виробництво, яке займається переробкою деревини, проте дане виробництво не вигідно.

6) Фактичний обсяг товарної продукції виконано в 2004 році на 102,7% в порівнянні з 2003 роком, в 2005 році на 129% в порівнянні з попереднім роком. Асортимент виробленої продукції лісгоспу широкий, зростає виробництво дверей фільончастих, пиломатеріалу, плінтуса, переведення в готівку. Спостерігається зниження в 2004-2005 рр. виробництва віконних блоків, статевої рейки, паркану.

7) Із загального обсягу реалізованої продукції лісгоспу найбільша частка припадає на підприємства і організації (70-80%), решта продажів - на населення.

8) Підприємству необхідно збільшити обсяг виробництва продукції, однак спостерігаємо перевищення витрат над врученням доходами за основними видами продукції лісгоспу, і, як наслідок, збитковість виробництва. На перспективу доцільно ввести нові потужності по переробці пиломатеріалів в кінцеву продукцію, розширити випуск з відходів.

9) У роботі виділені напрямки зростання обсягу виробленої продукції лісгоспу. Перспективним напрямком зростання обсягів випуску і реалізації продукції є виробництво пиломатеріалу в силу найбільшої прибутковості, також необхідно розширювати виробництво рейки, вагонки, дверних блоків. Доцільно лісгоспу скоротити виробництво віконних рам.

10) Продукція Навчально-дослідного лісгоспу в даний час є тим товаром, який здатний приносити чималий прибуток. Лісгосп повинен підтримувати достатню кількість лідируючих товарів, що забезпечують основну масу прибутку і сприяють фінансуванню інших товарів. Необхідно збільшити виробництво найбільш рентабельної продукції, не дивлячись на те, що продукція Навчально-дослідного лісгоспу не має постійного стійкого попиту.

бібліографічний список

Абрютіна Н.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємств.- М .: Бізнес-центр, 2000. - 256 с.

Адамов В.І. Економіка і статистика фірми. - М .: Фінанси і статистика, 2000. - 367с.

Аналіз господарської діяльності в промисловості: Підручник / Під общ.ред. В.І. Стражева. - Мн .: Висш.шк., 2000. - 398 с.

Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія аналізу господарської діяльності. Підручник. - М .: Фінанси і статистика, 2000.- 414с.

Бєляєв В.К. Нове в управлінні економікою підприємства: справ.-метод. допомога. - Іркутськ .: Вид-во Іркут. ун-ту, 2000. - 219с.

Бороненкова С.А. Управлінський аналіз: Учеб. Допомога. - М .: Фінанси і статистика, 2003. - 384 с.

Герчикова І.М. Менеджмент. - М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2001. - 501с.

Графова М.М. Планування та прогнозування діяльності підприємства. - М .: Фінанси і статистика, 2000. - 283с.

Грузинів В.П., Грибов В.Д. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - М .: Фінанси і статистика, 2005. - 208с.

Зіннуров Н.Р. Стратегічне маркетингове планування і управління на підприємстві: Учеб. допомога. - Уфім. держ. авіація. техн. ун-т., 2004.- 249 с.

Ковальова В.В., Волкова О.Н .. Аналіз господарської діяльності підприємства М .: Проспект, 2003. - 367 с.

Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: управління капіталом, вибір інвестицій, аналіз отчетності.-М.: Фінанси і статистика, 2000. - 456 с.

Кондратова Л.Ю. Основи управлінського обліку: Навчальний посібник .-. М. Бізнес-центр., 2000. - 298 с.

Кондратюків Н.П. Бухгалтерський облік і фінансово-економічний аналіз. - М .: Видавництво «Справа», 2004. - 233с.

Крюкова Л.Г. Проблеми аналізу виробничої програми // Фінанси і кредит. - 2004. - №19. - с. 19-22.

Крилов Е.І., Власова В.М., Журавкова І.В. Аналіз фінансових результатів, рентабельності та собівартості продукції: Учеб. Допомога. - М .: Фінанси і статистика, 2005. - 720 с.

Любушин Н.П. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.-471 с.

Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності: 5-е видання, перероблене і доповнене. Мн .: ІП «Екоперспектіва», 2005.- с. 498.

Селезньова М.М., Іонова А.Ф. Фінансовий аналіз. Управління фінансами: Учеб. Допомога. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 639 с.

Сергєєв І.В. Економіка підприємства: Уч. допомога. - М .: Фінанси і статистика, 2005. - 304с.

Скамай Л.Г., Трубочкіна М.І. Економічний аналіз діяльності підприємств. - М .: ИНФРА-М, 2005. - 296 с.

Управління організацією: Підручник / За ред. А.Г. Поршнева, З.П.Румянцевой, Н.А.Саломатіна. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА-М, 2000. - 669 с.

Управління витратами на підприємстві / Під загальною ред. Г.А. Краюхіна. - СПб .: Бізнес-преса, 2003. - 276 с.

Уткін Е.А. Управління фірмою. - М .: Акаліс, 2005 - 516с.

Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. - М .: Инфра-М, 2003. - 333 с.

Економіка підприємства: Підручник - 2-е изд., Перераб. і доп .; Під ред. Семенова В.М. -М.: Центр економіки і маркетингу, 2003. - 312 с.

Економіка підприємства: Підручник для вузів / Під ред. .Я.Горфінкеля, В.А.Швандара. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 718с.

...........


Головна сторінка


    Головна сторінкаАналіз обсягу виробленої продукції та шляхи його збільшення

Скачати 60.66 Kb.