• 1. Економічний аналіз основних показників структурних підрозділів залізничного транспорту
 • 1.2 Принципи та методи економічного аналізу
 • 2.2 Аналіз основних обємних і якісних показників


 • Дата конвертації04.12.2018
  Розмір55.39 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 55.39 Kb.

  Аналіз основних показників Шілкінская дистанції електропостачання

  Вступ

  економічний залізничний транспорт трудовий

  Аналіз показників діяльності підприємства дозволяє оцінити досягнуті результати, оцінити реалістичність обраної стратегії підприємства в розвитку показників, порівняти масштаби діяльності даного підприємства, розробити і здійснити пропозиції щодо їх вдосконалення.

  За допомогою аналізу вивчаються тенденції розвитку, глибоко і системно досліджуються чинники зміни результатів діяльності, обгрунтовуються плани і виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, так само

  оцінюються результати діяльності підприємства, його окремих підрозділів і працівників, виробляється економічна стратегія його розвитку.

  Аналіз основних показників на дистанція електропостачання є важливою складовою частиною електроенергетичного комплексу, основним завданням якого є забезпечення якісного безперебійного живлення тягових та інших споживачів залізничного транспорту.

  Економіка підприємства електропостачання грунтується на основнихпрінціпах економічного регулювання всіх видів його господарської діяльності.

  Дистанція електропостачання має виробничу структуру до складу якої входять:

  - виробничі ділянки, безпосередньо зайняті обслуговуванням тягового електропостачання;

  - райони не тягового електропостачання, ремонтно-ревізійний ділянку та інші допоміжні виробничі підрозділи підприємства.

  Метою даної дипломної роботи є аналіз основних показників

  діяльності Шілкінская дистанції електропостачання, вивчення об'ємних і якісних показників, аналіз трудових показників, а так само аналіз експлуатаційних витрат.

  Для досягнення поставлених цілей необхідно вирішити наступні завдання:

  - провести аналіз об'ємних та якісних показників ЕЧ Шилка;

  - провести аналіз середньомісячної заробітної плати та чисельності контингенту;

  - виконати аналіз експлуатаційних витрат;

  - розробити заходи щодо поліпшення діяльності дистанції.

  1. Економічний аналіз основних показників структурних підрозділів залізничного транспорту

  1.1 Сутність економічного аналізу

  Економічний аналіз як наука являє собою систему спеціальних знань, пов'язану з дослідженням економічних процесів і виявленням закономірностей їх розвитку, з науковим обґрунтуванням бізнес-планів і всебічною оцінкою їх виконання, з виявленням факторів, що впливають на розвиток економічних процесів, і вимірювання рівня цього впливу, з виявленням невикористаних внутрішньогосподарських резервів і на основі вищезгаданого прийняттям оптимальних управлінських рішень.

  Під предметом економічного аналізу традиційно розуміється господарська діяльність підприємств, її ефективність і кінцеві фінансові результати.

  Найважливішими завданнями економічного аналізу є:

  - обгрунтування управлінських рішень;

  - аналіз виконання бізнес-планів;

  - визначення економічної ефективності використання ресурсів підприємства;

  - виявлення і вимір резервів.

  Обгрунтування управлінських рішень досягається насамперед за рахунок проведення комплексного ретроспективного аналізу (аналізу показників минулих періодів) господарської діяльності. Значна увага при цьому приділяється трендового аналізу, який дозволяє встановити певні закономірності розвитку підприємства. Але для того щоб продовжити виявлені тенденції в майбутньому, мало їх побудувати, необхідно виявити фактори, що впливають на поведінку економічних показників.

  Економічні показники класифікуються за наступними напрямками:

  1) в залежності від вимірників:

  - натуральні (використовуються для кількісної характеристики об'єкта);

  - вартісні (використовуються для грошової характеристики об'єкта);

  2) в залежності від того, яка сторона господарської операції вимірюється:

  - кількісні (абсолютні і відносні величини);

  - якісні (використовуються при аналізі чинників, які вплинули на зміну величини досліджуваного об'єкта);

  3) в залежності від застосування окремо взятих показників:

  - абсолютні (для вираження конкретного значення досліджуваного об'єкта);

  - відносні.

  Наступною важливою задачею економічного аналізу є вивчення ступеня виконання бізнес-плану. В даному випадку встановлюється наявність і ступінь відхилення реальних показників від планових.

  Аналіз економічної ефективності використання ресурсів підприємства дозволяє, по-перше, встановити, якою мірою реалізується потенціал підприємства, по-друге, визначити фактори, як перешкоджають, так і сприяють його реалізації, і по-третє, оцінити рівень їх впливу на досягнення результативних показників. Прикладом результативного показника може бути обсяг виробництва, величина прибутку.

  Оцінка економічної ефективності використання ресурсів передує рішення наступного завдання, яка полягає у виявленні і вимірюванні резервів. Виявлення резервів може бути досяжною за рахунок порівняльного виконання плану внутрішніми підрозділами підприємства, підприємствами однієї галузі, зіставлення вітчизняних і зарубіжних досягнень.

  Говорячи про сутність економічного аналізу, неможливо обійти увагою таке поняття як метод економічного аналізу, який, власне, є засобом вирішення завдань останнього. Під методом економічного аналізу розуміється комплексне вивчення господарських процесів.

  Характерними особливостями методу економічного аналізу є

  наступні:

  - використання системи показників;

  - вивчення причин їх зміни;

  - виявлення і вимірювання взаємозв'язку між ними.

  Одним із загальних группіровочнихознак аналізу є час аналізованого періоду. За цією ознакою можна виділити наступні види аналізу: оперативний, поточний та перспективний. До оперативного відноситься аналіз за наступним розподілом у часі протягом місяця: зміну, добу, тиждень, декаду і періоди часу з початку місяця. Таке визначення цілком співвідноситься з видами планування, де під оперативним розуміється планування в межах місяця. Крім того, до оперативного аналізу слід віднести аналіз з виробничих операцій і закінченим технологічним циклом. Поточний аналіз проводиться за квартал, півріччя та рік і за мінімальну тимчасову одиницю - місяць. Перспективний аналіз, який є базою для розробки відповідних планів на п'ять, десять і більше років, має мінімальну тимчасову одиницю - рік. Перспективний аналіз ще називають попереднім аналізом.

  Другим загальним групованим ознакою є обсяг аналізу. За обсягом аналіз буває частковим, по ділянках і комплексним. Об'єкт аналізу, як правило, регулює і його обсяг. Тому доцільно групувати аналіз по його об'єктах: аналіз роботи агрегатів, виробничих дільниць, цехів і підприємства в цілому.

  Третім групованим ознакою видів аналізу є його призначення. Ця ознака знаходить відображення в формулюваннях мети, завдань і змісту аналізу. Призначення аналізу може бути сформульовано як виявлення резервів збільшення обсягів виробництва, підвищення якості продукції, а також зниження витрат виробництва і економії капітальних витрат. Види аналізу «за призначенням» можуть бути з даного періоду часу оперативними, поточними та перспективними. При цьому аналізом можуть бути охоплені по об'єктах і обсягом або основні агрегати і виробничі ділянки, або цеху і підприємство в цілому.

  Одночасне проведення аналізу за всіма зазначеними напрямками дозволяє забезпечити його комплексність.

  Отже, за допомогою економічного аналізу вдосконалюється господарський механізм, планування і управління. Це найважливіший інструмент, який забезпечує наукове передбачення перспектив діяльності окремих суб'єктів господарювання.

  1.2 Принципи та методи економічного аналізу

  Найважливішими принципами економічного аналізу є наступні:

  - аналіз повинен носити науковий характер, тобто базуватися на положеннях діалектичної теорії пізнання, враховувати вимоги економічних законів розвитку виробництва, використовувати досягнення науково-технічного прогресу і передового досвіду, новітні методи економічних досліджень;

  - аналіз повинен базуватися на державному підході при оцінці економічних явищ, процесів, результатів господарювання. Інакше кажучи, оцінюючи певні прояви економічного життя, потрібно враховувати їх відповідність державній економічній, соціальній, екологічній, міжнародній політиці я законодавству;

  - забезпечення системного підходу до аналізу, коли кожний досліджуваний об'єкт розглядається як складна динамічна система, що складається з ряду елементів, певним способом пов'язаних між собою і зовнішнім середовищем. Вивчення кожного об'єкта має здійснюватися з урахуванням всіх внутрішніх і зовнішніх зв'язків, взаємозалежності і взаимоподчиненности його окремих елементів;

  - аналіз повинен бути об'єктивним, конкретним, точним. Він повинен базуватися на достовірній, перевіреній інформації, яка реально відображає об'єктивну дійсність, а висновки його повинні обгрунтовувати точними аналітичними розрахунками. З цієї вимоги випливає необхідність постійного вдосконалення організації обліку, внутрішнього і зовнішнього аудиту, а також методики аналізу з метою підвищення точності і достовірності його розрахунків;

  - аналіз повинен бути комплексним. Комплексність дослідження вимагає охоплення всіх ланок і всіх сторін діяльності та всебічного вивчення причинних залежностей в економіці підприємства;

  - аналіз повинен бути дієвим, активно впливати на хід виробництва і його результати, своєчасно виявляючи недоліки, прорахунки, упущення в роботі і інформуючи про це керівників підприємства. З цього принципу випливає необхідність практичного використання матеріалів аналізу для управління підприємством, для розробки конкретних заходів, для обгрунтування, коригування та уточнення планових даних. В іншому випадку мета аналізу не досягається;

  - аналіз повинен проводитися за планом, систематично, а не від випадку до випадку. З цієї вимоги випливає необхідність планування аналітичної роботи на підприємствах, розподілу обов'язків по її виконанню між виконавцями і контролю за її проведенням;

  - аналіз повинен бути оперативним. Оперативність означає вміння швидко і чітко проводити аналіз, приймати управлінські рішення і втілювати їх у життя;

  - демократизм аналізу. Участь в проведенні аналізу широкого кола працівників підприємства забезпечує більш повне виявлення передового досвіду і використання наявних внутрішньогосподарських резервів;

  - аналіз повинен бути ефективним, тобто.е. витрати на його проведення повинні давати багаторазовий ефект.

  Даними принципами слід керуватися, проводячи аналіз господарської діяльності на будь-якому рівні.

  Метод - це систематизована сукупність кроків, дій, які необхідно вжити, щоб вирішити певне завдання або досягти певної мети. На відміну від галузі знань або досліджень, є авторським, тобто створеним конкретною персоною або групою осіб, наукової або практичної школою. В силу своєї обмеженості рамками дії і результату, методи мають тенденцію морально застарівати, перетворюючись в інші методи, розвиваючись відповідно до пори, досягненнями технічної і наукової думки, потребами суспільства. Сукупність однорідних методів прийнято називати підходом. Розвиток методів є природним наслідком розвитку наукової думки.

  Доцільно зазначити характерні особливості методу економічного аналізу. Першою такою особливістю є використання системи показате-лей при вивченні господарських явищ і процесів. Ця система формується зазвичай в ході планування, при розробці систем і підсистем економічної інформації, що не виключає можливості обчислення в ході самого аналізу нових показників.

  Друга характерна особливість методу економічного аналізу - вивчення причин, що викликали зміну тих чи інших господарських показників. Оскільки економічні явища обумовлені причинним зв'язком і причинного залежністю, то завдання аналізу - розкриття і вивчення причинно-наслідкових зв'язків. На господарську діяльність підприємства, навіть на окремий показник, можуть впливати численні і різноманітні причини. Виявити і вивчити дію всіх факторів, як зазначалося раніше, досить важко, до того ж не завжди це практично доцільно. Завдання полягає в тому, щоб встановити найбільш суттєві причини, вирішальним чином вплинули на той чи інший показник.

  Таким чином, попередньою умовою, передумовою правильного аналізу є економічно обґрунтована класифікація причин, що впливають на господарську діяльність і її результати.

  Як і в будь-якій науці, методи економічного аналізу можна розділити на загальнонаукові і конкретно наукові. До перших відносяться методи, властиві всім наукам. Вони пов'язані з наглядом, порівнянням, деталізацією абстрагированием, моделюванням, експериментом. Аналіз і синтез також відносяться до загальнонаукових методів. Саме наукові методи формуються в рамках окремих наук і є деталізацією і конкретизацією загальнонаукових методів пізнання.

  Існують наступні методи економічного аналізу.

  З рівняння - найбільш ранній і найбільш поширений спосіб аналізу. Починається воно з співвідношення явищ, тобто з синтетичного акту, за допомогою якого аналізуються порівнювані явища, виділяється в них спільне та відмінне. Що виступає в результаті аналізу загальне синтезує узагальнює явища. Порівняння як робочий прийом пізнання того чи іншого явища, поняття, співвідношення застосовується в багатьох навчальних дисциплінах. В економічному аналізі спосіб порівняння вважається одним з найважливіших, з нього і починається аналіз. Існує кілька форм порівняння: з планом, з минулим, кращим, середніми даними.

  Важливою умовою порівняння показників є їх порівнянність. За базу для порівняння можуть використовуватися: показники минулих років; бізнес-планові і нормативні значення; досягнення науки і передового досвіду; рівні показників найближчих конкурентів; середні показники об'єктів дослідження в територіальному розрізі; варіанти управлінських рішень; теоретично максимально можливі, потенційні і прогнозовані показники.

  Вельми змістовними є порівняння паралельних і динамічних рядів, що дозволяють виявити форму і особливості взаємозв'язків між показниками.

  Пізнавальними вертикальні порівняння, що дозволяють вивчити структуру явищ і процесів і тенденції в їх зміні.

  Цікаві багатовимірні порівняння в аналізі, коли зіставляються кілька показників по декількох об'єктах. Багатовимірні порівняння використовуються для комплексної оцінки результатів діяльності при конкретних порівняннях з метою встановлення фінансових ризиків. Для таких порівнянь розроблені і використовуються на практиці спеціальні алгоритми.

  Роль порівнянь в економічному аналізі залежить від того, що цей спосіб дозволяє досягти ряду важливих цільових установок, наприклад, таких, як оцінка ходу виконання поточних і перспективних бізнес-планів, наявних можливостей економії ресурсів, вибору оптимальних варіантів вирішення, оцінка ступеня бізнес-ризиків.

  М етод середніх величин. Не менш важливе значення мають в процесі аналізу середні величини. Їх «аналітична сила" полягає в узагальненні відповідної сукупності типових, однорідних показників, явищ, процесів. Вони дозволяють переходити від одиничного до загального, від випадкового - до закономірного; без них неможливо порівняння досліджуваного ознаки за різними совокупностям, неможлива характеристика зміни варьирующего показника в часі; вони дозволяють абстрагуватися від випадковості окремих значень і коливань.

  В аналітичних розрахунках застосовують виходячи з необхідності різні форми середніх: середня арифметична, середня гармонійна зважена, середня хронологічна моментного ряду, мода, медіана. За допомогою середніх величин, обчислених на основі масових даних про якісно однорідних явищах, можна, як зазначалося вище, визначити загальні тенденції та закономірності в розвитку економічних процесів.

  М етод угруповання. Він дозволяє не тільки систематизувати матеріал, але і виявляти характерні і типові взаємозв'язку процесів, гасити випадкові відхилення.

  В аналізі використовують такі види угруповань:

  - типологічні (угруповання організацій за видами власності);

  - структурні - для оцінки внутрішньої будови показників (наприклад, для вивчення персоналу за стажем роботи, за професіями та ін.);

  - аналітичні угруповання - для вивчення взаємозв'язку факторних і результативних показників (наприклад, залежно суми виданого банком кредиту від величини процентної ставки).

  Метод угруповання є основним серед методів впорядкування. Він передбачає розподіл досліджуваної сукупності об'єктів на якісно однорідні групи за відповідними ознаками. В аналізі угруповання застосовується для виявлення взаємозв'язку між окремими явищами з метою вивчення складу, структури і динаміки розвитку, визначення середніх величин.

  Угруповання передбачає не тільки класифікацію явищ і процесів, а й причин і факторів, їх обумовлюють. В угрупованнях об'єднуються якісно однорідні явища, подібні з економічної або соціальної природі.

  Використання методу угруповання пов'язане з виконанням наступних етапів:

  - класифікація предметів, явищ, обраних в якості визначальної ознаки;

  - визначення похідних ознак і їх значень;

  - оформлення результатів у вигляді таблиць;

  - виявлення впливу кожного з похідних ознак.

  В якості інформаційної основи угруповання служить генеральна сукупність однотипних об'єктів або їх вибіркова сукупність. У першому випадку використовуються систематично накопичуються в інформаційному фонді дані, у другому - типологічні вибірки. Економічно обгрунтована угруповання дозволяє вивчати залежність між показниками і систематизувати аналітичні дані.

  Угруповання - невід'ємна частина майже будь-якого економічного дослідження. Вона дозволяє вивчити ті чи інші економічні явища в їх взаємозв'язку і взаємозалежності, виявити вплив найбільш істотних факторів, виявити ті чи інші закономірності і тенденції, властиві цим явищам і процесам. Угруповання передбачає певну класифікацію явищ і процесів, а також причин і факторів, їх обумовлюють.

  Б алансовий метод. До традиційних способів обробки і перевірки вихідної інформації відноситься балансовий метод. Він використовується, крім того, для вимірювання впливу на результативний показник адитивно пов'язаних з ним факторів. При адитивної формі залежності узагальнюючий показник являє собою алгебраїчну суму приватних. На основі балансового прийому розроблений і такий спосіб факторного аналізу, як пропорційного розподілу, або пайової участі.

  Балансовий метод знайшов широке застосування в аналізі забезпеченості організації трудовими, матеріальними і фінансовими ресурсами та повноти їх використання, в дослідженні відповідності платіжних засобів платіжними зобов'язаннями і ін. В якості технічного прийому балансовий метод використовується для перевірки правильності аналітичних розрахунків шляхом складання балансу відхилень.

  М етод лінійного програмування. Метод лінійного програмування використовуються для вирішення експериментальних завдань, коли потрібно знайти крайні значення (максимальні або мінімальні) деяких функцій змінних величин. Цінність використання цього методу в аналізі полягає в тому, що оптимальний варіант можна вибирати з досить значної кількості альтернативних варіантів. За допомогою інших способів вирішувати такі завдання практично не представляється реальним.

  При використанні методу лінійного програмування необхідно:

  - уявити альтернативи рішення у вигляді математичних змінних;

  - визначити основні обмеження і представити їх у вигляді математичних виразів;

  - вирішити завдання, використовуючи графічний або алгебраїчний підхід.

  Г рафіческіе метод. Широко застосовується графічний метод для дослідження виробничих процесів, організаційних структур, процесів програмування і т.д. Наприклад, для аналізу ефективності використання виробничого обладнання будуються розрахункові графіки, в тому числі графіки множинних факторів.

  В математично формалізованої системі аналізу, планування і управління особливе місце займають мережеві графіки. Вони дають великий економічний ефект при будівництві і монтажі промислових та інших підприємств.

  М етод кореляційного і регресійного аналізу. Кореляційний аналіз ставить завдання виміряти тісноту зв'язку між варьирующими змінними і оцінити чинники, які надають найбільший вплив на результативну ознаку.

  Регресійний аналіз призначений для вибору форми зв'язку, типу моделі, для визначення розрахункових значень залежної змінної.

  Методи кореляційного і регресійного аналізу використовуються в комплексі. Найбільш розробленою в теорії і широко застосовується на практиці є парна кореляція, коли досліджуються співвідношення результативної ознаки і одного факторного ознаки. Це - однофакторний кореляційний і регресійний аналіз.

  Т еорія ігор. Теорія ігор досліджує оптимальність стратегії в ситуаціях ігрового характеру. Формалізуючи конфліктні ситуації математично, їх можна представити як гру двох, трьох і так далі гравців, кожен з яких має на меті максимізації своєї вигоди, свого виграшу за рахунок інших.

  Рішення подібних завдань вимагає визначеності в формулюванні їх умов встановлення кількості гравців, правил гри, виявлення можливих стратегій гравців, можливих виграшів.

  1.3 Особливості аналізу основних показників діяльності структурних підрозділів господарства електрифікації

  Електрифікація стала основою докорінної реконструкції залізничного транспорту нашої країни. Переклад на електричну тягу залізничних ліній якісно змінив експлуатаційну роботу залізниць Росії. Значно збільшилися вагові норми поїздів, дільничні швидкості, середньодобові пробіги локомотивів, обсяги перевезення вантажів і пасажирів. До важливих переваг електротяги також слід віднести екологічний фактор.

  Реалізація стратегії розвитку залізничного транспорту неможлива без вдосконалення процесу управління всім виробничим комплексом Компанії, впровадження технічних засобів і технологій, заснованих на останніх досягненнях науково-технічного прогресу.

  У складі одних з пріоритетних напрямів інноваційної політики Компанії значаться такі, як будівництво і реконструкція об'єктів інфраструктури, вдосконалення корпоративної системи управління якістю, забезпечення безпеки руху, розвиток великовагового, швидкісного і високошвидкісного руху.

  Швидкісне та високошвидкісне руху взагалі розглядаються як каталізатор застосування найсучасніших технологій і технічних рішень. Сьогодні йде процес обговорення всіх аспектів створення високошвидкісних ліній, і на першому етапі ведеться підготовка спеціальних технічних умов, заснованих на самих передових розробках вітчизняної і зарубіжної промисловості. Пристрій системи тягового електропостачання орієнтоване на спорудження електроустановок класом напруги 220 кВ.

  За поєднанню принципів ресурсоємності і терміновості реалізації проекти інноваційного розвитку залізничного електропостачання доцільно визначити як короткострокові, середньострокові і довгострокові.

  До короткострокових проектів, що дозволяє претендувати на швидкий ефект від інвестицій при відносно невеликому їх обсязі, відноситься розробка та мережеве впровадження:

  - низьколегованих мідних і бронзових контактних проводів підвищеної механічної міцності (на питоме навантаження 510-540 Н / мм2) і зносостійкості (до двох млн. Проходів струмоприймача до досягнення 20% -ного зносу) при збереженні інших характеристик (в тому числі електричних) на рівні продукції, що випускається в даний час по ГОСТ 2584-86;

  - технологій безболтові з'єднання проводів і тросів;

  - елементів підвищеної надійності, мало- або необслуговуваних в експлуатації, таких як опори і жорсткі поперечини контактної мережі із захисним покриттям за технологією гарячого цинкування, вакуумне і елегазовий обладнання, автоматизація управління і постійного технічного діагностування на мікропроцесорній базі;

  - «сухих» силових трансформаторів;

  - випрямних і випрямно-інверторних перетворювачів на новій елементній базі, з підвищеними показниками енергетичної ефективності і автоматичним регулюванням напруги;

  - технологій спорудження та реконструкції тягових підстанцій і лінійних пристроїв із застосуванням блоків повної заводської готовності;

  - технічних засобів для прийому, накопичення і передачі електроенергії рекуперації;

  - пристроїв освітлення об'єктів інфраструктури на базі світлодіодних джерел світла.

  До середньострокових проектів:

  - посилення і модернізація пристроїв тягового електропостачання, в першу чергу для забезпечення стійкої їх роботи з метою забезпечення пропуску вантажних поїздів ваговій нормою 6000 тонн і більше на основних транспортних коридорах, а також на ділянках, де має бути підвищення швидкостей руху пасажирських поїздів;

  - переклад в економічно обгрунтованих випадках електрифікованих ділянок з постійного на змінний струм;

  - повне оснащення всього комплексу пристроїв і споруд тягового електропостачання доріг засобами технічного діагностування його вузлів і елементів;

  - розробка нових типів ізоляторів та інших ізоляційних компонентів (в тому числі входять до складу конструкції електричних машин і апаратів), що мають меншу масу і габарити, з одночасним збереженням підвищеної електричної і механічної міцності, а також стійкості до зовнішніх впливів.

  До довгострокових проектів, що є високоризиковими і, як правило, вимагають вирішення фундаментальних науково-технічних проблем, віднесені наступні:

  - створення повнофункціональної автоматизованої системи управління електропостачанням;

  - впровадження нових систем тягового електропостачання підвищеної напруги - 12, 24 кВ постійного струму, 94 кВ змінного струму.

  Особливістю всіх великих високотехнологічних компаній є постійний пошук шляхів зняття обмежень розвитку і вдосконалення виробничої діяльності, ліквідації «вузьких» місць.

  Так само, як і для інших функціональних підсистем, для залізничного електропостачання в даний час життєво необхідний пошук нових резервів у вдосконаленні роботи, подальший шлях розвитку технічних засобів, технології обслуговування, підвищення надійності роботи пристроїв, досягненні високої стійкості роботи електрифікованих магістралей в умовах підвищення ваги і швидкості руху поїздів.

  Організація нових маршрутів руху поїздів підвищеної маси є одним з пріоритетних напрямків вдосконалення перевізного процесу. У зв'язку з освоєнням вітчизняною промисловістю нових електровозів у найближчий період з метою ліквідації обмежень пропускної здатності на ряді ділянок Свердловської, Південно-Уральської і Західно-Сибірської залізниць, належить розробити комплексний план заходів, в тому числі щодо посилення системи тягового електропостачання. Така робота вже включена в план науково-технічного розвитку 2014 року.

  В рамках даної публікації не можна не зупинитися на реалізації основних заходів з розвитку залізничної інфраструктури Східного полігону Транссибу і БАМу на середньостроковий період 2013-2017 рр.

  За оцінкою «Інституту економіки та розвитку транспорту» обсяги вивезення продукції з основних родовищ корисних копалин Східного полігону в 2020 році складуть 113,2 млн. Т, з ростом на 55,3 млн. Т. В порівнянні з 2012 роком, при цьому приріст обсягу споживання електроенергії до 2020 року складе 41,5% млрд. кВтг.

  При цьому, на залізницях Східного полігону існує ряд обмежень для збільшення обсягу перевезень по пристроях електропостачання. Для зняття обмежень розроблені заходи, які включені в програму з розвитку залізничної інфраструктури Східного полігону за рахунок коштів федерального бюджету. Плановані заходи дозволять підвищити пропускну здатність мережі, забезпечити надійне електропостачання тяги поїздів.

  На ділянках Байкало-Амурської і Транссибірської магістралей в межах Красноярської, Східно-Сибірської, Забайкальської і Далекосхідної залізниці в перспективі до 2017 року планується ввести в роботу 726 МВА додаткової трансформаторної потужності, з них: по Красноярської енергосистеми - 19 МВА в межах Красноярської ж. д .; Іркутської енергосистемі 517 МВА в межах Східно Сибірської ж.д .; Хабаровської енергосистемі 15 МВА і Далекосхідної енергосистемі - 175 МВА в межах Далекосхідної

  залізниці, при цьому передбачається виконати технічне переозброєння 16-ти тягових підстанцій.

  Крім цього, на 36 тягових підстанціях для підвищення напруги на межподстанціонних зонах потрібно змонтувати пристрої поздовжньої компенсації, ввести в роботу 8 АВТОТРАНСФОРМАТОРНЕ пунктів, реконструювати понад 300 км контактної мережі.

  У числі найважливіших залишається і проблема перспективи оновлення основних фондів, безпосередньо пов'язана із забезпеченням надійності електропостачання. На мережі залізниць ряд ділянок експлуатується за межами їхнього життєвого циклу. Особливо турбує той факт, що такі ділянки знаходяться в транспортних коридорах, що забезпечують основний обсяг перевезень.

  Комплекс проблем поновлення тісно пов'язаний з інноваційним розвитком, представляє з себе необхідність реалізації високоефективних технічних і технологічних рішень, які в останні роки стали доступними в результаті науково-технічного прогресу. Звичайно, основна проблема полягає не у відсутності вітчизняних технічних рішень, конструкторських розробок та електротехнічної продукції, які не поступаються за своїми показниками кращим світовим, а перш за все в обмежених обсягах їх впровадження. Раціональне витрачання фінансових ресурсів з урахуванням оцінки надійності експлуатованих пристроїв, в першу чергу, з наднормативним строком експлуатації, дозволяє виконати впроваджена в господарстві електрифікації та електропостачання науково обґрунтована методологія управління ресурсами на основі аналізу та оцінки ризиків (УРРА). Розрахунки за методиками УРРА прийняті в якості основних аргументів для обгрунтування складу заходів програми оновлення основних фондів господарства і дозволяють мати наукове обгрунтування можливості експлуатації на низці дільниць пристроїв тягового електропостачання з наднормативним строком служби, а наявні кошти направити на вирішення найгостріших проблем. Сьогодні в умовах стримування зростання тарифів великих державних корпорацій перед господарством електрифікації та електропостачання стоїть непросте завдання напрямки інвестицій в ті сфери, де можна отримати максимальний прямий і синергетичний ефекти.

  Електрифікація залізниць нашої країни стала яскравим прикладом проведення правильної технічної політики, ефективної реалізації досягнень науково-технічного прогресу. Впровадження електричної тяги і розвиток нетягових енергетики забезпечили швидке проникнення електрики в усі сфери виробничої діяльності та побуту залізничників, справили науково-технічну революцію на залізничному транспорті.

  В даний час електрифіковані магістралі складають основу інфраструктури ВАТ «РЖД», при цьому електрифікація мережі триває. Забезпечення надійної і стійкої роботи таких ліній в цілому і в першу чергу на полігоні водіння вантажних поїздів вагою 6-9 тис. Т, а також на ділянках з перспективним підвищенням швидкостей руху пасажирських поїздів є найважливішою умовою ефективної роботи компанії. Тим більше що в період до 2018 року буде спостерігатися максимальний приріст протяжності електрифікованих ліній з терміном служби 40 і більше років. На таких лініях можливе зростання пошкоджуваності пристроїв, збільшення експлуатаційних витрат. Це стосується як контактної мережі, так і тягових підстанцій, високовольтних ліній, що живлять пристроїв СЦБ і зв'язку.

  Потрібно вдосконалення технічних засобів, а також структури управління господарством електрифікації та електропостачання за наступними напрямками:

  - поступовий перехід від планово-попереджувального системи ведення робіт до оцінки пристроїв по фактичному стану;

  - переклад тягових підстанцій на обслуговування без чергового персоналу;

  - спеціалізація робіт шляхом організаційного поділу функцій утримання та ремонту пристроїв контактної мережі, тягових підстанцій, електричних мереж;

  - переведення частини контингенту на контрактну основу.

  В області контактної мережі потрібне створення авторегулируемого контактної підвіски для ділянок швидкісного руху, проводів з поліпшеними механічними і триботехническими показниками, конструкцій опор підвищеної надійності. Необхідні технічні рішення щодо забезпечення сталої роботи контактної мережі в екстремальних кліматичних і погодних умовах. Найважливішим завданням є завершення розробки і впровадження комплексів діагностичних засобів на базі оптоволоконних датчиків зносу контактного проводу, систем діагностики струмознімання, тепловізійної діагностики і дефектировку ізоляторів.

  2.Аналіз основних показників діяльності ЕЧ Шилка

  2.1 Техніко-економічна характеристика

  Шілкінская дистанція електропостачання є структурним підрозділом Забайкальської дирекції інфраструктури - структурного підрозділу Центральної дирекції інфраструктури - філії ВАТ «РЖД» (далі по диплому іменується Дистанція). Дистанція керується в своїй діяльності Конституцією Російської Федерації, федеральними законами, іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, нормативними документами ВАТ «РЖД», Центральної дирекції інфраструктури - філії ВАТ «РЖД» і дирекції, а також цим Положенням.

  Повне найменування дистанції - Шілкінская дистанція електропостачання - структурний підрозділ Забайкальської дирекції інфраструктури - структурного підрозділу Центральної дирекції інфраструктури - філії відкритого акціонерного товариства «Російські залізниці». Скорочена найменування - Шілкінская дистанція електропостачання, телеграфний шифр - ЕЧ-7.

  Дистанція має круглу печатку зі своїм повним найменуванням та зазначенням місцезнаходження, а також повне фірмове найменування ВАТ «РЖД», філії та дирекції. Дистанція може штампи і бланки зі своїм найменуванням, емблему та інші засоби візуальної ідентифікації, що містять вказівку на приналежність до ВАТ «РЖД», філії та дирекції.

  Місцезнаходження дистанції: 673370, Забайкальський край, м Шилка, вул. Енергетиків, д. 13.

  Загальні положення дистанції:

  1) Шілкінская дистанція електропостачання є структурним підрозділом Забайкальської дирекції інфраструктури - структурного підрозділу Центральної дирекції інфраструктури - філії ВАТ «РЖД»;

  2) Дистанція керується в своїй діяльності Конституцією Російської Федерації, федеральними законами, іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, нормативними документами ВАТ «РЖД», Центральної дирекції інфраструктури - філії ВАТ «РЖД» і дирекції, а також цим Положенням.

  3) повне найменування Дистанції - Шілкінская дистанція

  електропостачання - структурний підрозділ Забайкальської дирекції інфраструктури - структурного підрозділу Центральної дирекції інфраструктури - філії відкритого акціонерного товариства «Російські залізниці».

  4) скорочене найменування - Шілкінская дистанція електропостачання, телеграфний шифр - ЕЧ-7.

  5) дистанція має круглу печатку зі своїм повним найменуванням та зазначенням місцезнаходження, а також повне фірмове найменування ВАТ «РЖД», філії та дирекції. Дистанція може штампи і бланки зі своїм найменуванням, емблему та інші засоби візуальної ідентифікації, що містять вказівку на приналежність до ВАТ «РЖД», філії та дирекції.

  6) місцезнаходження дистанції: 673370, Забайкальський край, м Шилка, вул. Енергетиків, д. 13.

  Основними завданнями дистанції є:

  1) повне задоволення залізничних і інших споживачів електроенергією відповідно до чинних нормативних та правових актів Російської Федерації, нормативними документами ВАТ «РЖД» при забезпеченні безпеки, стійкої та безперебійної роботи пристроїв електропостачання;

  2) забезпечення безпеки руху поїздів і організація поточного утримання об'єктів електропостачання в технічно справному стані.

  Дистанція відповідно до покладених на неї завдань здійснює такі функції:

  1) забезпечує стійку роботи системи тягового електропостачання, електропостачання інфраструктури залізничного транспорту та нетягових споживачів залізничного транспорту відповідно до їх категорійності;

  2) організовує та виконує роботи з поточного утримання об'єктів електропостачання;

  3) здійснює передачу електричної енергії, надає послуги з електропостачання;

  4) організовує стійку роботу системи тягового електропостачання, електропостачання інфраструктури залізничного транспорту та нетягових споживачів електропостачання залізничного транспорту відповідно до їх категорійності;

  5) взаємодіє з підрозділом «Трансенерго» - філії ВАТ «РЖД» в частині обліку витрат електроенергії по точках обліку;

  6) аналізує витрати паливо-енергетичних ресурсів на нетягових потреби і раціональне їх використання;

  7) взаємодіє з підрозділом «Трансенерго» - філії ВАТ «РЖД» в частині включення витрат дистанцій на утримання електричних мереж, що беруть участь в передачі електричної енергії стороннім споживачам, в розрахунок тарифів;

  8) здійснює відповідно до нормативних документів ВАТ «РЖД» технічну експлуатацію споруд, установок, машин, механізмів, устаткування, технічних та транспортних засобів, а також інших пристроїв, що експлуатуються підрозділом;

  9) здійснює заходи щодо охорони і поліпшення умов праці, попередження та профілактики виробничого травматизму, дотримання вимог техніки безпеки;

  10) забезпечує укомплектування і використання страхового (аварійно-відновного) запасу та інших запасів матеріальних ресурсів дистанції відповідно до встановлених в ВАТ «РЖД» нормативами;

  11) взаємодіє з іншими структурними підрозділами дирекції з питань електричної енергії та технічної експлуатації пристроїв електропостачання;

  12) організовує роботу щодо розслідування та обліку нещасних випадків з громадянами, а також по організації і проведенню профілактичної роботи з попередження виробничого і невиробничого травматизму;

  13) розслідує випадки порушення безпеки руху поїздів, відмови в роботі технічних засобів;

  14) організовує і проводить роботу по забезпеченню безпеки руху поїздів;

  15) контролює і аналізує технічний стан об'єктів дистанції;

  16) забезпечує промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів, експлуатацію та ремонт котлів і посудин, що працюють під тиском, трубопроводів, вантажопідйомних і інших технічних засобів, що експлуатуються підрозділом;

  17) організовує роботу з виконання вимог законодавства Російської Федерації з питань екологічної безпеки, заходів з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, шкідливого впливу на навколишнє середовище;

  18) організовує розробку пропозицій щодо технічної та технологічної політики ВАТ «РЖД» в області поточного утримання, капітального ремонту, модернізації та будівництва об'єктів інфраструктури залізничного транспорту загального користування в рамках компетенції;

  19) здійснює моніторинг стану інфраструктури залізничного транспорту та контролює організацію проектів з оновлення основних фондів об'єктів електропостачання;

  20) контролює виконання і бере участь в приймання робіт з капітального ремонту, модернізації і нового будівництва об'єктів інфраструктури залізничного транспорту в рамках компетенції;

  21) організовує підготовку об'єктів дистанції до роботи в зимових умовах;

  22) планує використання трудових ресурсів, розробляє і реалізує заходи, спрямовані на підвищення продуктивності праці, оптимізацію експлуатаційних витрат і підвищення прибутковості;

  23) формує заявку та контролює постачання сертифікованого обладнання та матеріалів для потреб дистанції, бере участь у проведенні претензійно-рекламної роботи, відповідно до нормативних документів ВАТ «РЖД»;

  24) організовує і проводить роботу щодо підвищення класифікації та професійної перепідготовки працівників дистанції;

  25) організовує вивчення працівниками дистанції нормативних актів Російської Федерації і ВАТ «РЖД» а обсязі, необхідному для виконання посадових обов'язків, проводить в установленому порядку перевірку знань працівників;

  26) організовує вигадливу і раціоналізаторську роботу;

  27) бере участь (за рішенням дирекції та філії) у виставках, ярмарках, аукціонах, конференціях, семінарах, симпозіумах;

  28) організовує і виконує роботу по забезпеченню безпечних умов праці, мобілізаційної підготовки та цивільної оборони;

  29) забезпечує захист інформації, яка становить державну та комерційну таємницю;

  30) забезпечує проведення робіт, пов'язаних з використанням відомостей, що становлять державну таємницю;

  31) веде діловодство і забезпечує зберігання документів в порядку, встановленому ВАТ «РЖД».

  Права і обов'язки дистанції:

  1) планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку в порядку, передбаченому нормативними документами ВАТ «РЖД», філії та дирекції, виходячи з затверджених бюджетів, попиту на послуги, що надаються, необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку;

  2) користуватися майном, яким дистанція наділена дирекцією;

  3) забезпечувати на основі угод взаємодія з дочірніми залежними товариствами ВАТ «РЖД», іншими учасниками ринку залізничних транспортних послуг з питань, що належать до компетенції дистанції;

  4) здійснювати офіційне листування з організаціями і громадянами з питань, що знаходяться у віданні дистанції;

  Дистанція наділяється майном в порядку, встановленому ВАТ «РЖД».

  Майно дистанції складається з основних засобів та обігових фондів. Розпорядження майном, що перебуває в користуванні дистанції, здійснюється в порядку, визначеному нормативними документами ВАТ «РЖД», філії та дирекції, в межах повноважень, наданих довіреністю, виданою начальнику дистанції.

  Контроль за збереженням і використанням переданого дистанції майна здійснюється начальником дистанції.

  Фінансово-господарська діяльність:

  1) фінансово-господарська діяльність дистанції планується і здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації, нормативними документами ВАТ «РЖД», філії та дирекції, що регулюють фінансово-економічні відносини.

  2) дистанція веде в установленому ВАТ «РЖД» порядку управлінський, статистичний облік і звітність, контролює правильність і достовірність які у них відомостей, забезпечує проведення заходів щодо їх автоматизації, представляє в дирекцію звітність дистанції.

  3) джерелами фінансових коштів дистанції є грошові кошти та інші активи, які виділялися їй у встановленому ВАТ «РЖД» порядку.

  Дистанція розпоряджається фінансовими коштами в порядку, встановленому нормативними документами ВАТ «РЖД», філії та дирекції.

  4) дистанція несе відповідальність за виконання поставлених завдань, виконання бюджетів, достовірність і своєчасність подання облікових та звітних даних, дотримання внутрішніх регламентів господарських відносин і виконавської дисципліни.

  5) функції по веденню бухгалтерського та податкового обліку дистанції виконуються відповідно до розпорядження ВАТ «РЖД» від 29 грудня 2007 р №2504 р Центром корпоративного обліку та звітності «Желдоручет» - філією ВАТ «РЖД».

  Дистанція забезпечує документальне оформлення господарських операцій, а також подання первинних документів до регіонального загальний центр обслуговування - структурний підрозділ Центру корпоративного обліку та звітності «Желдоручет» - філії ВАТ «РЖД» відповідно до законодавства Російської Федерації і нормативними документами ВАТ «РЖД».

  У таблиці 2.1 представлена ​​характеристика підприємства та його склад на 1 січня 2015 року.

  Таблиця 2.1 - Характеристика підприємства, його склад на 1 січня 2015 року

  Найменування підприємства та його підрозділів

  межі обслуговування

  Шілкінская дистанція електропостачання

  Має в своєму складі:

  6308 ПК 1 - ст. Тарская (викл) 6562 ПК 1 - ст. Укурившегося (викл)

  Найменування підприємства та його підрозділів

  межі обслуговування

  Район контактної мережі Урульга

  Пер. Тарський-Урульга від опори №1 ПК 6308 - ст. Савинская (вкл) ПК65520 -1

  Район контактної мережі Размахніно

  Ст. Савинская (викл) - зупинний пункт Онон (викл) - ПК 64062-1

  Район контактної мережі Шилка

  Зупинний пунк Онон (вкл) - ПК 64062-1-6456 км ПК 9 ст. Холбон (викл)

  Район контактної мережі Прііскова

  6456 км ПК 9 ст. Холбон (вкл) - 6513 км ПК 4 ст. Бянкіно (викл)

  Район контактної мережі Куенга

  6513 ПК 4 ст. Бянкіно (вкл) -

  6562 ПК 21 ст. Укурившегося (викл)

  Тягові підстанції: Урульга, Размахніно, Шилка, Прііскова, Шапка

  Шілкінская район електропостачання

  В межах ЕЧ

  Ремонтно-ревізійний ділянку

  В межах ЕЧ-7

  дистанційні майстерні

  В межах ЕЧ-7

  На підставу таблиці 2.1 можна зробити висновок, що Шілкінская дистанція електропостачання має в своєму складі такі райони контактної мережі як:

  1. Урульга (кордону обслуговування: 6308 ПК 1 - ст. Тарская (викл) по 6562 ПК 1 - ст. Укурившегося (викл)); 2. Размахніно (кордону обслуговування: Ст. Савинская (викл) - зупинний пункт Онон (викл) - ПК 64062-1); 3. Шилка (граіци обслуговування Зупинний пунк Онон (вкл) - ПК 64062-1-6456 км ПК 9 ст. Холбон (викл)); 4. Прііскова (кордону обслуговування: 6456 км ПК 9 ст. Холбон (вкл) - 6513 км ПК 4 ст. Бянкіно (викл)); Куенга (кордону обслуговування: 6513 ПК 4 ст. Бянкіно (вкл) - 6562 ПК 21 ст. Укурившегося (викл)).

  Тягові підстанції перебувають в Урульга, Шилко, Размахніно, Прііскова, Шапці.

  На ділянці Шілкінская дистанції електропостачання розміщені ремонтно-ревізійний ділянку і дистанційні майстерні.

  У таблиці 2.2 представлена ​​енергоозброєність дистанції на 1 січня 2015 року.

  Таблиця 2.2 - Енергооснащеність підприємства на 1 січня 2015 року

  показники

  Одиниці виміру

  кількість

  Загальна кількість електростанцій

  шт.

  0

  Загальна кількість тягових підстанцій

  шт.

  5

  Встановлена ​​потужність тягових підстанцій

  тис. кВА

  425

  Розгорнута довжина контактної мережі

  км

  722,7

  Трансформаторні підстанції (крім тягових)

  шт.

  168

  Встановлена ​​потужність трансформаторних підстанцій

  тис. кВА

  9,83

  Протяжність ліній електропостачання пристроїв СЦБ

  км

  254

  Протяжність ліній 6-10 кВ

  км

  163,4

  Протяжність ПЛ - 0,4 кВ

  км

  266

  Шілкінская дистанція електропостачання має п'ять тягових підстанцій, потужність яких становить 425 тисяч кВА. Розгорнута довжина контактної мережі дорівнює 722,7 км. Так само на ділянці розташовані трансформаторні підстанції в кількості 168 шт. і їх потужність становить 29,83 тисяч кВА.

  Протяжність ліній електропостачання пристроїв сигналізації, централізації та блокування становить 254 км.

  2.2 Аналіз основних об'ємних і якісних показників

  Робота дистанції електропостачання характеризується об'ємними і якісними показниками.

  До об'ємних показників відносяться:

  1) кількість електроенергії, що підлягає переробці на тягових підстанціях;

  2) програма робіт з поточного утримання та ремонту пристроїв електропостачання.

  Програма поточного огляду і ремонту визначається в залежності від наявності технічних пристроїв електропостачання, їх складності, періодичності ремонту та стану пристроїв. Щорічно в ЕЧ складаються графіки планово - попереджувальних ремонтів, графіки ревізій, графіки огляду обладнання.

  Загальний обсяг переробляється електроенергії визначається витратою електроенергії на тягу поїздів, електроенергії на власні потреби і електроенергії переданої споживачам.

  Обсяг переробки електроенергії на тягу поїздів планується на основі заданих резервів руху.

  Витрата електроенергії на власні потреби включає витрати електроенергії на самих тягових підстанціях, а також витрата електроенергії на експлуатаційні потреби залізниці.

  Програма підсобно-допоміжної діяльності включає в себе:

  1) обсяг виробництва електроенергії на власні електростанціями (обсяг переробки електроенергії підстанціями), відпуск електроенергії стороннім організаціям;

  2) обсяг роботи з профілактичного огляду і ремонту електропристроїв на підсобно-допоміжної діяльності;

  3) випуск продукції в натуральному вираженні (в електромеханічних майстерень).

  Якісні показники дистанції електропостачання включаю:

  - бальну оцінку стану контактної мережі;

  - відсоток втрат електроенергії в пристроях електропостачання;

  - коефіцієнт завантаження обладнання;

  - відсоток витрат електроенергії на власні потреби дистанції;

  - рівень надійності роботи облаштувань електропостачання.

  Основні об'ємні і якісні показники Шілкінская дистанції електропостачання представлені в таблиці 2.3. Динаміка об'ємних і якісних показників показана на малюнках 2.2 і 2.3.

  Таблиця 2.3 - Об'ємні і якісні показники Шілкінская дистанції електропостачання за 2013-2014 рр.

  показники

  Од. вим.

  період

  Зміна,%

  звіт 2013

  план 2014

  звіт 2014

  від плану 2014

  від факту 2013

  обсяг перевезень

  млн. т-км. брутто

  40343

  42982

  43750

  102

  108

  Бальність контактної мережі

  бал

  10,24

  50,00

  10,43

  21

  102

  Відмови технічних засобів

  од.

  7,00

  3,00

  43

  Малюнок 2.2 - Показники обсягу перевезень

  За даними діаграми видно, що обсяг перевезень за 2013 рік склав 40343 млн. Т-км. брутто. У порівнянні звіту за 2014 рік з планом 2014 року, спостерігається перевиконання плану на 2%, а в порівнянні зі звітом 2013 року план був перевиконаний на 8%.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз основних показників Шілкінская дистанції електропостачання

  Скачати 55.39 Kb.