• 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТОВ «Леонар АВТО» 2.1 Аналіз динаміки і структури прибутку
 • Абсолютні фінансові показники, тис. Руб.
 • Відносні показники (структура загальних доходів організації),%
 • Структурний аналіз прибутку,%
 • 2.2 Аналіз показників рентабельності
 • 3 ЗАХОДИ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 3.1 Шляхи збільшення прибутку підприємства
 • 3.2 Економічна ефективність від впровадження заходів
 • Додаток А. Баланс підприємства
 • АКТИВ
 • Разом у розділі I
 • Разом у розділі II
 • ПАСИВ
 • Разом у розділі III
 • V. Короткострокові зобовязання
 • БАЛАНС (сума рядків 490 + 590 + 690)
 • Доходи і витрати по звичайних видах діяльності
 • Прибуток (збиток) до оподаткування
 • Чистий прибуток (збиток) звітного періоду


 • Дата конвертації15.06.2017
  Розмір65.77 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 65.77 Kb.

  Аналіз підприємства ТОВ "Леонар Авто"

  Аналіз кожного елемента прибутку має пріоритетне значення для керівництва підприємства, його засновників, акціонерів і кредиторів. Керівництву такий аналіз дозволяє визначити перспективи розвитку підприємства, можливості мотивації його персоналу, так як прибуток є джерелом фінансування капітальних вкладень, поповнення оборотних коштів і реалізації соціальних програм. Для засновників і акціонерів вона є джерелом отримання доходу на вкладений ними в дане підприємство капітал (у формі дивідендів). Кредиторам подібний аналіз дає можливість погашення наданих господарюючому суб'єкту кредитів і позик, включаючи і сплату належних відсотків. Джерелом їх виплати є грошова виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), до складу якої входить і прибуток.

  Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства здійснюється з метою:

  · Систематичного контролю за виконанням планів реалізації продукції й одержанням прибутку;

  · Виявлення факторів, що впливають на обсяг реалізації і фінансові результати;

  · Виявлення резервів збільшення обсягу реалізації продукції і суми прибутку;

  · Розробки заходів по використанню виявлених резервів.

  Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства включає в якості обов'язкових елементів:

  · Дослідження динаміки кожного показника за аналізований період ( «горизонтальний аналіз»);

  · Дослідження структури відповідних показників і їх змін ( «вертикальний аналіз»);

  · Розрахунок відносин між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності ( «аналіз відносних показників»);

  · Вивчення впливу окремих факторів на результативний показник ( «факторний аналіз»).

  Для оцінки динаміки зміни фінансових результатів організації з фінансово-господарської діяльності використовується форма №2 балансової звітності. Для виявлення динаміки зміни фінансових результатів використовується горизонтальний метод аналізу, з його допомогою визначають абсолютне і відносне зміна фінансового результату:

  де - значення результату t-го виду;

  Горизонтальний аналіз звітності полягає в побудові однієї або декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження). Як правило, беруться базисні темпи росту за ряд років (суміжних періодів), що дозволяє аналізувати не тільки зміну окремих показників, але і прогнозувати їх значення.

  Для оцінки структури використовується вертикальний метод аналіз, який дозволяє оцінити частку кожного виду фінансового результату в сукупному результаті за формулою:

  де - частка фінансового результату го виду

  - величина загального фінансового результату організації.

  Вертикальний аналіз показує структуру засобів підприємства і їх джерел. Вертикальний аналіз дозволяє перейти до відносних оцінок і проводити господарські порівняння економічних показників діяльності підприємств, що розрізняються за величиною використаних ресурсів, згладжувати вплив інфляційних процесів, які деформують абсолютні показники фінансової звітності.

  Аналіз динаміки доходів, витрат і основних видів прибутку організації з фінансово-господарської діяльності організації проводиться на основі балансової звітності та перерахованих методів.

  Показники рентабельності більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Їх застосовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення.

  Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльності підприємства. Вони вимірюють прибутковість підприємства з різних позицій і групуються відповідно до інтересів учасників економічного процесу, ринкового обсягу. Показники рентабельності є важливими характеристиками факторної середовища формування прибутку і доходу підприємств.

  Показники рентабельності можна об'єднати в кілька груп:

  1. показники, що характеризують рентабельність (окупність) витрат виробництва та інвестиційних проектів;

  2. показники, що характеризують рентабельність продажів;

  3. показники, що характеризують прибутковість капіталу та його частин.

  На основі показників прибутку і виручки від реалізації розраховують коефіцієнти рентабельності по всій продукції в цілому і по окремих її видах. У першому випадку зіставляють прибуток від реалізації і виручки від реалізації в цілому, в другому - прибуток від реалізації та виручку від реалізації по продукції конкретного виду (якщо така градація може бути зроблена в рамках внутрішнього аналізу). У західній обліково-аналітичній практиці можна зустрітися з різними варіантами оцінки рентабельності продажів в залежності від того, який з показників прибутку закладений в основу розрахунків, однак найчастіше використовується валова, операційна або чистий прибуток. Відповідно розраховують три показника рентабельності продажів: питома валовий прибуток - GPM, питома операційний прибуток - OIM, питома чистий прибуток (рентабельність реалізованої продукції) - NPM.

  де - виручка від реалізації;

  - собівартість реалізованої продукції.

  де - операційні (управлінські і комерційні) витрати.

  ,

  де - чистий прибуток.

  В відповідальної аналітичної практиці частіше за все використовується показник, крім того, досить широко відомий в аналізі коефіцієнт рентабельності господарської (основний) діяльності, що розраховується як відношення прибутку від реалізації до витрат на виробництво реалізованої продукції, які складаються з собівартості реалізації товарів, продукції, робіт і послуг , комерційних і управлінських витрат.

  Рентабельність активів - відносний показник ефективності діяльності, частка від ділення чистого прибутку, отриманого за період, на загальну величину активів організації за період. Даний показник характеризує здатність активів компанії породжувати прибуток.

  Низький рівень даного показника в порівнянні з аналогічним показником у інших фірм свідчить про перевкладання капіталу в активи або про низький попит на продукцію фірми.

  Рентабельність необоротних активів відображає ефективність використання необоротних активів і показує, який прибуток приносить одиниця необоротних капіталу підприємства.

  Рентабельність оборотних активів відображає ефективність використання оборотних активів підприємства і показує, який прибуток отримує підприємство з кожної гривні, вкладеної в оборотні активи підприємства.

  Рентабельність реалізованої продукції демонструє частку чистого прибутку в обсязі продажів підприємства. Іншими словами, даний показник характеризує ефективність підприємницької діяльності: скільки прибутку має підприємство з рубля продажів.

  Розраховується за формулою:

  Факторний аналіз резерву збільшення виручки від реалізації за рахунок збільшення ефективності використання основних виробничих фондів розраховується за такими формулами:

  ,

  ,

  ,

  де? РП ОПФ - зміна суми реалізації за рахунок оновлення обладнання;

  ? РП Ф О - зміна суми реалізації за рахунок підвищення ефективності використання основних виробничих фондів.

  Факторний аналіз резерву збільшення виручки від реалізації за рахунок збільшення ефективності використання сировини і матеріалів проводиться за допомогою наступних формул:

  ,

  ,

  ,

  де? РП МОЗ - зміна суми реалізації за рахунок використання більш якісного (дорого) сировини і матеріалів;

  ? РП МО - зміна суми реалізації за рахунок ефективності використання сировини і матеріалів.

  Таким чином, алгоритм проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства можна представити у вигляді схеми:

  5


  2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТОВ «Леонар АВТО»

  2.1 Аналіз динаміки і структури прибутку

  Проведемо розрахунок показників на основі обраного алгоритму аналізу фінансових результатів на підставі бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки.

  Для проведення аналізу були використані баланс підприємства і звіт про прибутки і збитки (Додатки 1, 2)

  Таблиця 2.1 - Динаміка доходів і структури доходів організації

  показник

  2007 р

  2008 р

  абсолютне відхилення

  Темп приросту, %

  Абсолютні фінансові показники, тис. Руб.

  1. Доходи за звичайними видами діяльності (стор. 010)

  175 633

  216 225

  40 592

  23,11%

  2. Операційний дохід (стор. 060 + стор. 080 + стор. 090)

  3 887

  7 524

  3 637

  93,57%

  3. Динаміка загальних доходів (стор. (010 + 060 + 080 + 090 + 120))

  179 520

  223 749

  44 229

  24,64%

  Відносні показники (структура загальних доходів організації),%

  4.Частка доходів від звичайних видів діяльності (стор. 1 / стр. 3 * 100%)

  97,83%

  96,64%

  -1,20%

  -1,22%

  5. Частка операційних доходів (стор. 2 / стор. 3 * 100%)

  2,17%

  3,36%

  1,20%

  55,31%

  Таким чином, загальні доходи організації збільшилися на 44 229 тис. Руб., Або на 24,64%, що пов'язано в основному зі збільшенням операційного доходу на 93,57%. Доходи за звичайними видами діяльності збільшилися на 23,11% або на 40 592 тис. Руб.

  Основна частка в загальних доходах, близько 98%, припадає на доходи по звичайних видах діяльності.

  Таблиця 2.2 - Динаміка витрат організації з фінансово-господарської діяльності

  показник

  2007 р

  2008 р

  абсолютне відхилення

  Темп приросту, %

  Абсолютні фінансові показники, тис. Руб.

  1. Витрати по звичайних видах діяльності (стор. 020 + стор. 030 + стор. 040)

  -160 505

  -221 247

  -60 742

  37,84%

  2. Операційні витрати (стор. 070 + стор. 100)

  -832

  -2209

  -1 377

  165,50%

  3. Позареалізаційні витрати (стор. 130 + стор. 150)

  0

  0

  0

  0,00%

  4. Загальні витрати організації (стор. 1 + р. 2 + стор.3)

  -162 101

  -223 456

  -61 355

  37,85%

  Відносні показники (структура загальних доходів організації),%

  5. Частка витрат по звичайних видах діяльності (стор. 1 / стр. 4 * 100%)

  99,02%

  99,01%

  -0,004%

  -0,004%

  6. Частка операційних витрат (стор. 2 / стор. 4 * 100%)

  0,51%

  0,99%

  0,48%

  92,60%

  7. Частка позареалізаційних витрат (стор. 3 / стр. 4 * 100%)

  0

  0

  0

  0

  Основну частку в загальних витратах організації, близько 99%, складають витрати по звичайних видах діяльності, незважаючи на їх незначне зниження в звітний період. Частка операційних витрат незначна, складає близько 1%.

  Таблиця 2.3 - Динаміка видів прибутку організації

  показник

  2007 р

  2008 р

  абсолютне відхилення

  Темп приросту, %

  Абсолютні фінансові показники, тис. Руб.

  1. Виручка від продажів

  175 633

  216 225

  40 592

  23,11%

  2. Прибуток від продажів

  7628

  9269

  1 641

  21,51%

  3. Прибуток від фінансово-господарської діяльності

  128

  4 247

  4 119

  3217,97%

  4. Прибуток до оподаткування. Балансовий прибуток (ф.2, стор. 140)

  3 183

  9 562

  6 379

  200,41%

  5. Прибуток звітного періоду (стор. 190)

  2 419

  7 267

  4 848

  200,41%

  Структурний аналіз прибутку,%

  6. Частка прибутку від продажів виручці від продажу (стор. 2 / стор. 1 * 100%)

  4,34%

  4,29%

  -0,06%

  -1,30%

  7. Частка фінансово-господарської прибутку у виручці від продажу (стор. 3 / стр. 1 * 100%)

  0,07%

  1,96%

  1,89%

  2595,09%

  Структурний аналіз прибутку,%

  8. Частка оподатковуваного прибутку у виручці від продажу (стор. 4 / стр. 1 * 100%)

  1,81%

  4,42%

  2,61%

  144,01%

  9. Частка чистого прибутку у виручці від продажу (стор. 5 / стр. 1 * 100%)

  1,38%

  3,36%

  1,98%

  144,01%

  Прибуток від фінансово-господарської діяльності збільшилася на 4 119 тис. Руб. Прибуток до оподаткування також збільшилася - на 6 379 тис. Руб. і склала 9 562 тис. руб. Результати структурного аналізу показали, що частка прибутку від продажів зменшилася на 1,3%. А частка чистого прибутку у виручці від продажу склала 3,36%, відбулося збільшення даного показника на 144% в порівнянні з 2007 роком, що є позитивним фактором.

  Таким чином, можна уявити динаміку чистого прибутку в наступному вигляді:

  Рис 2.1 - Динаміка чистого прибутку

  2.2 Аналіз показників рентабельності

  Розглянемо показники рентабельності більш докладно.

  Таблиця 2.6 - Розрахунок коефіцієнтів рентабельності

  2007

  2008

  зміна

  рентабельність активів

  1,13%

  3,39%

  2,26%

  Рентабельність необоротних активів

  11,06%

  33,22%

  22,16%

  Рентабельність оборотних активів

  1,26%

  3,78%

  2,52%

  Рентабельність реалізованої продукції

  1,38%

  3,36%

  1,98%

  Таким чином, протягом усього аналізованого періоду кожен з показників рентабельності збільшився.Разом з тим кожен з показників рентабельності за 2008 рік досить високий. Зупинимося детальніше на кожному з них.

  На малюнку 2.2 представлена ​​динаміка зміни коефіцієнта рентабельності активів підприємства.

  Малюнок 2.2 - Динаміка коефіцієнта рентабельності майна

  Рентабельність активів показує, скільки грошових одиниць прибутку отримано підприємством з одиниці вартості майна (активів) незалежно від джерел фінансування. Таким чином, як видно з представленого вище графіка, в 2008 році рентабельність активів зросла і склала 3,39%, що на 2,26% більше, ніж в 2007 році. Це означає, що підприємство в 2008 році отримало прибутку з кожної гривні вартості активів на 2,26 рубля більше, ніж на початку звітного періоду.

  Мал. 2.3 - Динаміка коефіцієнта рентабельності необоротних активів

  Як видно з графіка, рентабельність необоротних активів 2008 р збільшилася і залишила 33,22%. Тобто прибуток підприємства з одного рубля вкладених коштів у внеобортние активи збільшилася на 22,16%, в порівнянні з 2007 р

  Рис 2.4 - Динаміка коефіцієнта рентабельності оборотних активів

  Разом зі збільшенням рентабельності необоротних активів, відбулося збільшення рентабельності оборотних активів. У 2007 році рентабельність оборотних активів становила 1,26%, в той час як, в 2008 р значення даного показника склало 3,78%. Це збільшення склало 2,52% і відбулося за рахунок збільшення чистого прибутку.

  Мал. 2.5 - Динаміка коефіцієнта рентабельності реалізованої продукції

  У 2008 році відбулося збільшення рентабельності реалізованої продукції, по відношенню до 2007 року. Це означає, що в 2008 році кожен рубль вартості реалізованої продукції приніс підприємству 3,36 рубля, в тому час як в 2007 році - 1,38.

  Таблиця 2.7 - Аналіз якості показників, відбитий за допомогою питомої прибутку

  2007 г.,%

  2008 г.,%

  Зміна,%

  Питома валовий прибуток

  4,34%

  4,29%

  -0,06%

  Питома операційний прибуток

  1,81%

  4,42%

  2,61%

  Питома чистий прибуток

  1,81%

  4,42%

  2,61%

  Зупинимося детальніше на кожному з показників.

  Мал. 2.6 - Динаміка питомої валового прибутку

  Як видно з графіка, питома валовий прибуток в 2008 році знизилася по відношенню до 2007 року, але незначно. Це відбулося за рахунок збільшення собівартості реалізованої продукції.

  Мал. 2.7 - Динаміка питомої операційного прибутку

  Питома операційний прибуток, навпаки, підвищилася в 2008 році по відношенню до 2007 року. Це відбулося за рахунок збільшення інших операційних доходів.

  2. 3 Аналіз прибутку

  Таблиця 2.8 - Розрахунок резерву збільшення виручки за рахунок збільшення ефективності використання основних виробничих фондів

  показники

  фактори

  Результат (виручка від реалізації (тис.руб.)

  Розрахунок впливу факторів (тис.руб.)

  Середньорічна вартість основних фондів (тис. Руб.)

  Фондовіддача (руб.)

  1. Планові показники

  5 049,50

  34,78

  175 633,00

  -

  2. Вплив зміни середньорічної вартості основних фондів на обсяг реалізації

  5 456,00

  34,78

  189 771,99

  14 138,99

  3. Вплив фондовіддачі на обсяг реалізації

  5 049,50

  42,82

  216 225,00

  40 592,00

  4. Вплив основних факторів на обсяг реалізації

  х

  х

  х

  54 730,99

  Далі розглянемо розрахунок резерву збільшення виручки від реалізації за рахунок збільшення ефективності використання сировини і матеріалів.

  Таблиця 2.9 - Розрахунок резерву збільшення виручки за рахунок збільшення ефективності використання сировини і матеріалів

  показники

  фактори

  Результат (виручка від реалізації (тис.руб.)

  Розрахунок впливу факторів (тис.руб.)

  Сировина і матеріали, (тис. Руб.)

  Матеріаловіддача (тис. Руб.)

  1. Планові показники

  37178,5

  4,724047501

  175 633,00

  -

  2. Вплив зміни середньорічної вартості матеріалів на обсяг реалізації

  32756

  4,724047501

  154 740,90

  -20 892,10

  3. Вплив материалоотдачи на обсяг реалізації

  37178,5

  5,815861318

  216 225,00

  40 592,00

  4. Вплив основних факторів на обсяг реалізації

  х

  х

  х

  19 699,90

  Узагальнення розрахунків наведено в таблиці 2.10

  Таблиця 2.10 - Узагальнення резервів збільшення обсягів продажів

  фактори

  Сума резерву, тис. Руб.

  Питома вага в загальній сумі,%

  1. Вплив зміни середньорічної вартості основних фондів на обсяг реалізації

  14 138,99

  19,00%

  2. Вплив фондовіддачі на обсяг реалізації

  40 592,00

  54,54%

  3. Вплив зміни середньорічної вартості матеріалів на обсяг реалізації

  -20 892,10

  -28,07%

  4. Вплив материалоотдачи на обсяг реалізації

  40 592,00

  54,54%

  Разом

  74 430,89

  100,00%

  За даними таблиці 2.8 при загальному зростанні обсягу реалізації на 54 730,99 тис. Руб. зміна може бути досягнуто:

  - за рахунок збільшення середньорічної вартості основних фондів на 14 138,99 тис.грн.

  - за рахунок фондовіддачі - збільшення на 40 592 тис. Руб.

  Як видно з таблиці 2.9 при загальному зростанні обсягу реалізації на 19 699,90 тис. Руб. Зміна може бути досягнуто:

  - за рахунок зміни середньорічної вартості матеріалів - зниження на 20 892,10 тис.руб.

  - за рахунок материалоотдачи - збільшення на 40 592 тис. Руб.

  Таким чином, загальна сума резерву складе 74 430,89 тис. Рублів. Більш наочно питома вага кожного фактора представлений на малюнку 2.8

  Мал. 2.8 - Питома вага кожного фактора впливає на збільшення виручки

  Як видно з малюнка 2.8, найбільшу питому вагу мають материалоотдача і фондовіддача, вони мають найбільший вплив на зміну обсягу реалізації.

  За результатами розрахунків, можна зробити висновок про те, що в звітному 2008 гоці ТОВ «Леонар Авто» досягло високих результатів у своїй діяльності. У порівнянні з 2007 роком, в 2008 році відбулося збільшення таких показників як рентабельність необоротних активів, рентабельність активів, питома операційний прибуток і ін. Знизилася лише питома валовий прибуток. Це відбулося за рахунок збільшення собівартості реалізованої продукції. Найбільш впливовими на обсяг виручки факторами є фондовіддача і матеріаловіддача.


  3 ЗАХОДИ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

  3.1 Шляхи збільшення прибутку підприємства


  У процесі планування прибутку важливо визначити, які чинники призводять до її зростання або зниження. До факторів зростання прибутку відносяться:

  * об'єм продажу;

  * зростання цін;

  * Зниження собівартості;

  * Оновлення асортименту і номенклатури продукції, що випускається.

  У період високих темпів інфляції зростання прибутку забезпечувався за рахунок цінового фактора. Уповільнення інфляційних процесів, насичення ринку товарами, розвиток конкуренції обмежили можливості виробників підвищувати ціни і отримувати прибуток за допомогою цього чинника. Збільшення обсягу продажів також не може відбуватися нескінченно. Жорстка конкурентна боротьба, невисокий рівень платоспроможного купівельного попиту накладають обмеження на зростання обсягу продажів. На чергу приходить метод зниження витрат.

  У практиці підприємницької діяльності застосовуються різні способи зниження собівартості. Безумовно, використовуються такі прийоми, як економія паливно-сировинних ресурсів, матеріальних і трудових витрат, зниження частки амортизаційних відрахувань у собівартості, скорочення адміністративних витрат і т.п. Однак слід мати на увазі, що зменшення собівартості має свою межу, після якого воно неможливе без зниження якості продукції. Те саме можна сказати і до адміністративних комерційних витрат, які неможливо звести до нуля, оскільки без них підприємство нормально функціонувати не зможе і продукція реалізовуватися не буде.

  У сучасному ринковому господарстві велика увага приділяється новим методам управління витратами, наприклад управлінського обліку. З його допомогою здійснюється контроль над витратами підприємства. Особливо ефективний облік по центрам відповідальності. Ця форма управління витратами дозволяє раціоналізувати структуру витрат, оперативно реагувати на відхилення від нормальної запланованої величини витрат і передати частину функцій щодо прийняття рішень на рівень лінійних керівників. Вони несуть відповідальність за затверджену величину витрат і повинні забезпечити виконання запланованих показників.

  Облік за центрами відповідальності базується на принципі бюджетування. На основі бюджетування розробляються комп'ютерно-орієнтовані моделі фінансового планування прибутку. Алгоритм планування прибутку заснований на поетапній підготовці вихідних даних для фінансового планування. Тут здійснюється взаємозв'язок організаційного, виробничого і фінансового планування.

  Перший етап планування - організаційний. На цьому етапі проводяться маркетингові дослідження, вивчаються можливості виробництва і збуту продукції. Визначальним фактором є найменша величина з двох можливих: обсяг збуту продукції або виробнича потужність. На основі прийнятті рішення про плановане обсязі продажів укладаються договори поставки і формується портфель замовлень.

  Другий етап - виробниче планування. Мета цього етапу - розробка виробничої програми. Тут визначається кількість продукції, її асортимент, номенклатура, терміни виготовлення, комплектація. Розробка виробничої програми здійснюється з урахуванням вже наявних запасів готової продукції на складі, на відповідальному зберіганні та в відвантажених товарах. Одночасно розраховуються розміри страхових запасів готової продукції на кінець року з метою забезпечення безперервності відвантаження продукції.

  Третій етап пов'язаний з другим і включає в себе планування витрат виробництва (виробничої собівартості). Вони складаються з прямих матеріальних і трудових витрат, а також виробничих накладних витрат.

  Четвертий етап - планування прибутку від реалізації продукції. Прибуток визначається як різниця між планованої виручкою від продажу і повною собівартістю продукції. У свою чергу, повна собівартість складається з виробничої собівартості, адміністративних і комерційних витрат. Адміністративні витрати визначаються на основі кошторису і включають в себе витрати на управління і забезпечення виробниче процесу. Комерційні витрати пов'язані з процесом реалізації продукції. Це витрати на маркування, упаковку, сертифікацію продукції, рекламні, транспортні та інші витрати, пов'язані з просуванням продукції від продавця до покупця.

  П'ятий етап - проектування прибутку планованого року. Це фінансовий результат від усіх видів діяльності підприємства (основної, інвестиційної та фінансової). Сукупний фінансовий результат складається з прибутку від реалізації, операційних і позареалізаційних доходів за мінусом операційних і позареалізаційних витрат. Інвестиційна діяльність підприємства обумовлена ​​придбанням, будівництвом і продажем основних засобів і інших необоротних активів. Крім того, кошти можуть інвестуватися в інші підприємства, на проведення НДДКР. Такого роду операційні доходи і витрати утворюють різницю, яка збільшує або зменшує прибуток. Фінансова діяльність приводить до появи операційних і позареалізаційних доходів і витратою. Наприклад, доходи від розміщення вільних коштів на депозитних рахунках банків, витрати па виплату дивідендів акціонерам і т.п. Різниця між отриманими в результаті фінансової діяльності доходами і здійсненими витратами також призводить до збільшення або зменшення прибутку. Планування доходів і витрат по фінансовій діяльності найбільш суб'єктивна частина фінансового планування. Основою для прогнозів служить вивчення фондового ринку, динаміка відсотків по кредитах, аналіз попередніх періодів і екстраполяція результатів на планований період.

  Результати прогнозних розрахунків переносяться в проект Звіту про прибутки і збитки. Потім може формуватися прогнозний баланс, нарешті, фінансовий план.

  До числа факторів зростання прибутку відноситься оновлення асортименту і номенклатури продукції, що випускається. У ринковій економіці прибуток - рушійна сила оновлення виробничих фондів, так і продукції, що випускається. Характерний прояв цієї сили в концепції життєвого циклу продукції. Це ж положення відноситься і до технологій, видів і сфер діяльності. Загальновідомо, що будь-яка продукція проходить стадії життєвого циклу від її проектування, освоєння, запуску у виробництво, серійного випуску, в результаті якого виходить насичення ринку цим продуктом. Після закінчення часу продукція морально застаріває або не витримує конкурентної боротьби, і під тиском знижується рентабельності випуск її скорочується або припиняється.

  В результаті проведеного дослідження торгового процесу в компанії, аналізу результативності його діяльності, виявлено резерви збільшення прибутку підприємства.

  Збільшення прибутку в ТОВ «Леонар Авто» пропонується досягти за рахунок наступних заходів:

  1. використовувати площу компанії більш ефективно, звільнивши додаткове місце для виставкового залу, що дасть можливість виставляти додаткову кількість автомобілів.

  2. скоротити витрати обігу;

  3.2 Економічна ефективність від впровадження заходів

  Розглянемо більш докладно перше речення по відкриттю додаткового виставкового залу. У таблиці 3.1 представлений розрахунок економічного ефекту від здійснення пропозиції в компанії.

  Таблиця 3.1 - Розрахунок економічного ефекту, очікуваного при відкритті додаткового відділу

  показники

  Прогноз на 2009р

  Очікуваний товарообіг в рік, тис. Руб.

  231360,8

  Передбачувана сума валового доходу, тис. Руб.

  9917,83

  Зарплата менеджерів в рік (6 осіб), тис. Руб.

  432

  Єдиний соціальний податок, тис. Руб.

  112,32

  Разом плановані витрати, тис. Руб.

  17655

  Передбачувана сума прибутку від продажу товарів

  10231,34

  Дослідження показують, що при впровадженні додаткового відділу в компанії приріст товарообігу складає приблизно 7%.

  Скорочення витрат обігу на підприємстві можна досягти в результаті вдосконалення системи управління торговим підприємством в цілому і витратами підприємства, зокрема.

  Розглянемо структуру витрат обігу ТОВ «Леонар Авто» в динаміці за два роки, щоб з'ясувати, за якими статтями стався перевитрата (табл. 3.2.).

  При аналізі в короткостроковому періоді постійні витрати (амортизація основних засобів, витрати на оренду) порівнюються за сумою, а змінні (витрати на оплату праці, податки з обороту і т.д.) - за рівнем.

  Таблиця 3.2 - Структура витрат обігу ТОВ «Леонар авто»

  Найменування статей витрат

  2007 рік

  2008 рік

  відхилення

  Сума, тис. Руб.

  % До обороту

  Сума, тис.руб.

  % До обороту

  суми

  рівня

  Товарообіг без податків

  175 633

  100

  216 225

  100

  40 592

  Витрати обігу -усього

  50830

  28,94

  59280

  27,42

  8 450

  -1,53

  Транспортні витрати

  510

  0,29

  650

  0,30

  140

  0,01

  Витрати на оплату праці

  23440

  13,35

  27780

  12,85

  4 340

  -0,50

  Відрахування від зарплати

  8340

  4,75

  9760

  4,51

  1 420

  -0,23

  Амортизація основних засобів

  320

  0,18

  580

  0,27

  260

  0,09

  Ремонт основних засобів

  300

  0,17

  120

  0,06

  -180

  -0,12

  Витрати на оренду

  12750

  7,26

  16250

  7,52

  3 500

  0,26

  придбання спецодягу

  1160

  0,66

  260

  0,12

  -900

  -0,54

  госпвитрати

  650

  0,37

  700

  0,32

  50

  -0,05

  інформаційне обслуговування

  180

  0,10

  160

  0,07

  -20

  -0,03

  Витрати по веденню касового господарства, інкасація

  880

  0,50

  680

  0,31

  -200

  -0,19

  Витрати на зберігання

  1140

  0,65

  1040

  0,48

  -100

  -0,17

  податки

  500

  0,28

  600

  0,28

  100

  -0,01

  Послуги МТС, телефон, пошта

  180

  0,10

  220

  0,10

  40

  0,00

  Інші витрати

  480

  0,27

  480

  0,22

  0

  -0,05

  Як видно з даних таблиці 3.2, перевитрата витрат обігу відбулося за статтею «витрати на оплату праці». Темп зростання середньої заробітної плати найвищий. В якості рекомендацій пропонується переглянути штатну структуру підприємства (організаційна та штатні структури представлені в додатку 2). Скористатися послугами аудиторської фірми зокрема ведення бухгалтерського обліку, що істотно скоротити витрати підприємства на виплату заробітної плати. В даний час на підприємстві працюють 2 бухгалтера, заробітна плата яких становить 29 тис. Руб. в місяць. А ведення бухгалтерського обліку аудиторської фірми обійдеться підприємства в 9000 руб. в місяць. Таким чином, спостерігається економія коштів в розмірі 240 тис. Руб. на рік.

  В результаті проведеного аналізу розроблені наступні рекомендації по збільшенню прибутку на підприємстві:

  1. Проведення заходів реструктуризації підприємства, яке дасть економію в розмірі 240000 рублів.

  2. Пропозиція щодо відкриття додаткового виставкового залу в ТОВ «Леонар Авто» має забезпечити 10231,34 тис. Руб. Спільної прибутку від продажу товарів.

  Економічний ефект від розроблених заходів виражається в збільшенні прибутку підприємства як мінімум до 10471,34 тис. Руб.

  Динаміку прибутку представимо на малюнку 3.1.

  Малюнок 3.1 - Показник прибутку після впровадження заходів


  ВИСНОВОК

  В результаті проведеної роботи було розглянуто теоретичні аспекти економічного змісту фінансових результатів, вивчені економічні чинники формування фінансового результату, визначені економічний зміст і механізм формування фінансового результату підприємства. Так само в процесі роботи було проведено аналіз формування фінансових результатів на підприємстві ТОВ «Леонар Авто» та розробка пропозицій щодо підвищення фінансових результатів діяльності на даному підприємстві. Таким чином всі поставлені цілі були досягнуті, завдання - вирішені.

  Результати дипломного проекту, зокрема розроблені рекомендації щодо підвищення ефективності експортної політики фірми, можуть бути використані при формуванні фінансових результатів ТОВ «Леонар Авто».

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1. Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово - економічної діяльності підприємства. - М .: «Справа і Сервіс», 2001

  2. Ануфрієв В.Є. Облік формування фінансового результату і розподілу прибутку організації // Бухгалтерський облік - 2006, № 10.

  3. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Фінансовий аналіз. - М .: ДІС, 1999.

  4. Баканов М.І. Економічний аналіз: ситуації, тести, приклади, завдання, вибір оптимальних рішень, фінансове прогнозування. - М .; «Фінанси і статистика», 2005

  5. Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту. - М .: Фінанси і статистика, 2000.

  6. Балабанов І.Т. Фінансовий аналіз і планування господарюючого суб'єкта. - М .: Фінанси і статистика, 2000.

  7. Белолипецкий В.Г. Фінанси фірми. - М .: ИНФРА - М, 2000

  8. Бланк И.А. Концептуальні засади фінансового менеджменту. - К .: Ніка-Центр, 2003

  9. Бланк І.А. Організація управління прибутком. К .: Ніка-Центр, Ельга, 2005

  10. Бухалков М.І. Внутріфірмове планування: Учеб. - М .: Инфра - М, 2002. - 392 с.

  11. Веснін В.Р. Основи менеджменту. - М .: Тріада - Лтд, 1996.

  12. Волков А.А., Боткін І.О. Ринкова модель методики розрахунку економічної ефективності інвестиційних проектів. // Проблеми регіональної економіки. - 2003. - № 1/2. - С. 213-230.

  13. Єфімова О.В. «Фінансовий аналіз». - М .: Бухгалтерський облік, 2002.

  14. Гіляровський Л.Т., Вехорева А.А. Проведення аналізу та оцінка фінансової стійкості комерційного фірми. СПб .: Питер, 2006.

  15. Глазунов В.Н. Фінанси фірми. - М .: «Економіка», 2000.

  16. Дробозина Л.А., Поляк Г.Б., Константинова Ю.Н. та ін. Фінанси. М .: ЮНИТИ. 2006.

  17.. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Організація управління капіталом. Вибір інвестицій. Проведення аналізу звітності. М .: Фінанси і статистика, 2005.

  18.. Ковальов В.В., Волкова О.М. Проведення аналізу господарської функціонування фірми. - М .: Фінанси і статистика, 2006.

  19. Крейнина М.В. Фінансовий стан підприємства. Методи і оцінки. - М .: «ДІС», 1997

  20. Крейнина М.В. Фінансовий менеджмент. - М .: «Справа і Сервіс», 1998.

  21. Русак Н.А., Стражев В.І. та ін. Проведення аналізу господарської діяльно-сті в промисловості. Мн .: Виcш.шк., 2005.

  22. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник. 4-е изд., Перераб. Вища освіта Инфра - М 2007 р 512 с.

  23. Савицька Г.В. Теорія аналізу господарської діяльності. Навчальний посібник, Инфра-М 2008. - 281 с.

  24. Селезньова М.М., Іонова А.Ф., Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 479 с.

  25.. Соколов П. Формування фінансових результатів // Фінансова газета. Регіональний випуск. 2005, № 14.

  26. Соловйова Н.А., Коркіна Н.І .. «Аналіз результатів господарсько-фінансової діяльності організації та її фінансового стану» (учеб.пособие) .- Изд. 2-е, перераб. і доп. - Красноярськ: РІО КДПУ, 2000..

  27. Стоянова Е.С. Фінансовий менеджмент: теорія і практика. -М .: Перспектива, 1996 - 263 с.

  28. Суйц В.П., Ахметбеков А.Н., Дубровіна Т.А. Аудит: загальний, банківський, страховий. - М .: ИНФРА-М, 2001. - 341 с.

  29. Фінанси / Под ред. Ковальової А.М. М .: Фінанси і статистика, 2003.

  30. Фінанси: Підручник для вузів / Під ред. Романовського М.В., Врублевської О.В., Сабантуй Б.М. - М .: Юрайт, 2000 - 361 с.

  31. Хайруллін А.Г. Управління фінансовими результатами діяльності організації. / Управління фінансовими результатами / «Економічний аналіз: теорія і практика» 10 (67) - травень 2006.

  32. Хотинська Г.І., Харитонова Т.В. Проведення аналізу господарської діяль-ності фірми (на прикладі підприємств сфери послуг). М .: ВЛАДОС, 2006.

  33. Чернов В. Аналіз фінансових результатів. / Аудит і фінансовий аналіз.№3, 2001р.

  34. Шеремет А.Д. «Комплексний аналіз господарської діяльності» .- М .: ИНФРА-М, 2006 р

  35. Шеремет А.Д., Сейфулін Р.С. Методологія фінансового аналізу М .: Фінанси і статистика, 2006.

  36. Економічний аналіз: Підручник для вузів / Під ред. Л. В. Гіляровський. - 2 вид., Доп. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 615 с.

  37. http://www.bk-arkadia.ru/consulting2.htm

  38. http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_3.html

  39. http://www.cfin.ru/finanalysis/reports/

  40. http://www.finansy.ru/publ/fm/

  41. http://www.rosinteraudit.ru/financial_analyses.html

  42. http://www.roskodeks.ru/codecs/nalog2.html

  43. http://www.twirpx.com/


  Додаток А. Баланс підприємства

  код показника

  2007

  2008

  АКТИВ

  1. Необоротні активи

  Нематеріальні активи

  110

  Основні засоби

  120

  4 643

  5 456

  незавершене будівництво

  130

  816

  22

  Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

  135

  -

  Довгострокові фінансові вкладення

  140

  -

  -

  відкладені податкові активи

  145

  -

  -

  Інші необоротні активи

  150

  -

  -

  Разом у розділі I

  190

  5 459

  5 478

  II. Оборотні активи

  41 602

  32 755

  Запаси в тому числі;

  210

  сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

  211

  241

  175

  тварини на вирощуванні та відгодівлі

  212

  -

  -

  витрати в незавершеному виробництві

  213

  43

  -

  готову продукцію і товари для перепродажу

  214

  41 132

  32 344

  товари відвантажені

  215

  -

  -

  витрати майбутніх періодів

  216

  185

  237

  інші запаси і витрати

  217

  -

  -

  Податок на додану вартість по придбаних цінностей

  220

  65

  3 077

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати) в тому числі:

  230

  -

  -

  покупці і замовники

  231

  -

  -

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати) в тому числі:

  240

  10 401

  6 124

  покупці і замовники

  241

  1 133

  91

  Короткострокові фінансові вкладення

  250

  -

  -

  Грошові кошти

  260

  219

  1 940

  Інші оборотні активи

  270

  -

  -

  Разом у розділі II

  290

  52287

  43896

  БАЛАНС (сума рядків 190 + 290)

  300

  57746

  49374

  код показника

  На початок звітного року

  На кінець звітного періоду

  ПАСИВ

  III. Капітал та резерви

  Статутний капітал

  410

  10

  10

  Власні акції, викуплені в акціонерів

  411

  -

  -

  Додатковий капітал

  420

  -

  -

  Резервний капітал в тому числі:

  430

  резервні фонди, утворені відповідно до законодавства

  431

  резерви, утворені відповідно до установчих документів

  432

  -

  -

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  470

  16

  308

  код показника

  2007

  2008

  Разом у розділі III

  IV. Довгострокові зобов'язання

  490

  26

  318

  Позики і кредити

  Відкладені податкові обзательств

  510

  -

  -

  Інші довгострокові зобов'язання

  515

  -

  -

  Разом у розділі IV

  520

  -

  -

  V. Короткострокові зобов'язання

  590

  -

  -

  Позики і кредити

  Кредиторська заборгованість в тому числі:

  610

  36 477

  12 653

  постачальники та підрядники

  620

  21 243

  36403

  заборгованість перед персоналом організації

  621

  19 473

  28 905

  заборгованість перед державними позабюджетними фондами

  622

  54

  45

  заборгованість з податків і зборів

  623

  22

  43

  інші кредитори

  624

  45

  2 105

  Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів

  625

  1 650

  5 304

  Доходи майбутніх періодів

  630

  -

  -

  Резерви майбутніх витрат

  640

  ....

  Інші короткострокові зобов'язання

  650

  -

  -

  Разом у розділі V

  660

  -

  -

  БАЛАНС (сума рядків 490 + 590 + 690)

  690

  57 719

  49 056

  700

  57 746

  49 374


  Додаток Б. Звіт про фінансові результати

  показник

  код

  2007

  2008

  найменування

  1

  2

  4

  3

  Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

  Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

  010

  175 633

  216 225

  Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

  020

  -168 005

  -206 956

  Валовий прибуток

  029

  7628

  9269

  Комерційні витрати

  030

  7 500

  -14 291

  Управлінські витрати

  040

  Прибуток (збиток) від продажу

  050

  128

  4 247

  Інші доходи і витрати

  відсотки до отримання

  060

  Відсотки до сплати

  070

  Доходи від участі в інших організаціях

  080

  інші доходи

  090

  3 887

  7 524

  Інші витрати

  100

  -832

  -2 209

  Прибуток (збиток) до оподаткування

  140

  3 183

  9562

  відкладені податкові активи

  141

  -

  -

  Відкладені податкові зобов'язання

  142

  -

  -

  Поточний податок на прибуток

  150

  -763,92

  -2294,88

  Податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі

  180

  -

  -

  Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

  190

  2 419

  7 267

  ДОВІДКОВО: Постійні податкові зобов'язання (активи)

  200

  Базовий прибуток (збиток) на акцію

  201

  -

  -

  Скоригований чистий прибуток (збиток) на акцію

  202

  -

  -

  ...........