• АКТИВ
 • II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
 • III. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ
 • IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВЯЗАННЯ
 • V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВЯЗАННЯ


 • Дата конвертації10.06.2018
  Розмір79.6 Kb.
  Типреферат

  Аналіз показників бухгалтерського балансу підприємства туристичної індустрії

  Вступ

  Бухгалтерський баланс характеризує в грошовій оцінці фінансове становище організації за станом на звітну дату.

  Основне завдання бухгалтерського балансу - показати власнику, чим він володіє або який капітал знаходиться під його контролем. Баланс дозволяє отримати уявлення і про матеріальні цінності, і про величину запасів, і про стан розрахунків, і про інвестиції. Дані балансу широко використовуються для подальшого аналізу керівництвом організації, податковими органами, банками, постачальниками та іншими кредиторами.

  Найважливіше місце при оцінці привабливості підприємств і галузей для інвестування займає оцінка стану фінансово-господарської діяльності економічних об'єктів. Поряд з іншими тут можна виділити два ключові аспекти. По-перше, оцінка поточного стану фінансово-господарської діяльності підприємства і його динаміки за останні 23 роки використовується потенційними інвесторами при ухваленні рішень про участь у фінансуванні підприємств. По-друге, така ж оцінка може здійснюватися самим підприємством для виявлення слабких сторін, що обумовлюють недостатню привабливість для інвесторів або підвищений ризик для кредиторів. Результати цієї оцінки можуть і повинні використовуватися керівництвом підприємства для вироблення виробничої та фінансової стратегії, що дозволяє в максимально короткі терміни поліпшити фінансово-господарський стан і з більшою часткою впевненості претендувати на отримання потрібних для подальшого розвитку фінансових коштів.

  В даний час все більшу кількість підприємців усвідомлює значення туризму в сучасній економіці і намагається вкласти свої кошти в цю розвивається галузь. На тлі цього, між туристськими підприємствами починає рости конкуренція і невеликим туристичним агентствам стає складно залишатися на плаву. Керівникам таких підприємств необхідно розуміти, що крім розробки нових пропозицій для залучення нових клієнтів велике значення варто приділяти чіткому відстеженню всіх фінансових показників свого підприємства.

  Одним з таких показників є фінансова стійкість туристського підприємства. Аналіз фінансової стійкості туристичного підприємства є найважливішим етапом оцінки його діяльності та фінансово-економічного благополуччя, а також відображення результатів його поточного, інвестиційного та фінансового розвитку. Цим і зумовлена ​​актуальність даної роботи.

  Мета курсової роботи - аналіз показників бухгалтерського балансу підприємства туристичної індустрії та розробка рекомендацій щодо поліпшення фінансового стану підприємства.

  Відповідно до поставленої мети в роботі вирішені наступні завдання:

  · Проведено аналіз структури бухгалтерського балансу,

  · Дана оцінка майнового стану організації,

  · Проведено аналіз ліквідності бухгалтерського балансу і платоспроможності підприємства,

  · Дана оцінка ймовірності банкрутства підприємства,

  · Проведено аналіз абсолютних і відносних показників фінансової стійкості підприємства.

  Теоретичною і методологічною основою послужили нормативні та законодавчі акти, а також праці розробки вітчизняних і зарубіжних економістів таких як: Павлової Л.П., Шредер Н. Г., Савицької Г.В., Баранова В.В. та ін.

  Робота виконана на матеріалах туристичної фірми «Бізнесінтурсервіс», коротка характеристика якої представлена ​​в пункті 1.3.

  1 Теоретичні аспекти аналізу показників бухгалтерського балансу підприємства туристичної індустрії

  1.1 Поняття бухгалтерського балансу і його класифікація

  Бухгалтерський баланс - система показників, згрупованих у зведену таблицю, що характеризують в грошовому вираженні склад, розміщення, джерело і призначення коштів підприємства на звітну дату. Бухгалтерський баланс складається з лівої (активи) і правої (пасиви) частин, підсумки яких повинні бути рівні.

  Існує безліч видів бухгалтерських балансів в залежності від мети їх складання. Для більш чіткого уявлення про види балансів необхідно розглянути їх класифікацію.

  Таблиця 1.1 - Класифікація бухгалтерського балансу [5, с.57]

  Від часу складання

  · Вступні (складаються на момент виникнення підприємства);

  · Поточні (складаються періодично);

  · Ліквідаційні (формуються при ліквідації підприємства);

  · Розділові (складаються при поділі великих підприємств на кілька дрібних);

  · Об'єднавчі (формуються при злитті кількох підприємств в одне).

  За джерелами складання

  · Інвентарні (складаються на підставі опису коштів - інвентарю). Необхідні при зміні господарської форми підприємства - перетворення його з державного в акціонерне;

  · Книжковий баланс - складається тільки на підставі даних поточного бухгалтерського обліку (книжкових даних), без інвентаризації;

  · Генеральний баланс - формується на підставі облікових записів і даних інвентаризації.

  За обсягом інформації

  · Одиничні (відбивається діяльність тільки одного підприємства). Складаються на підставі даних поточного обліку;

  · Зведені (виходять шляхом механічного складання сум, що значаться на статтях декількох одиничних балансів і підрахунку загальних підсумків активу, пасиву).

  За характером діяльності

  · Основний (поточної) діяльності (діяльності відповідає профілю підприємства, його статутом);

  · Неосновної діяльності (всіх інших видів діяльності - підсобні господарства, житлово-комунального господарства і т.д.).

  За формами власності

  · державних підприємств;

  · Муніципальних;

  · Кооперативних;

  · Колективних;

  · Приватних;

  · Змішаних;

  · Спільних;

  · Громадських організацій.

  По об'єкту відображення

  · Самостійні (складають підприємства є юридичними особами);

  · Окремі баланси (складають структурні підрозділи - підрозділи, філії, цехи, ЖКГ не виділені на окремі баланси).

  За способом очищення

  · Баланс-брутто - це баланс, що включає в себе регулюючі статті. Регулюючими називаються статті, суми за якими при визначенні фактичної собівартості (або залишкової вартості) віднімаються з суми іншої статті. Наприклад, для розрахунку залишкової вартості основних засобів з суми статті «основні засоби» віднімається сума регулюючої статті «амортизація основних засобів»;

  · Баланс-нетто - це баланс, з якого виключені регулюючі статті. Виняток з балансу регулюючих статей називається його «очищенням». В баланс-нетто в підсумки по активу і пасиву не включається сальдо по рахунках амортизації основних засобів, нематеріальних активів та іншого майна, що амортизується.

  По термінів уявлення

  · Місячні;

  · Квартальні;

  · Піврічні;

  · За 9 місяців;

  · Річні.

  Актив балансу - це майно організації, пасив балансу - капітал і зобов'язання організації. Актив завжди має дорівнювати пасиву. Рівність активу і пасиву, тобто підсумок, носить назву валюти балансу. Валюта балансу записується в кінці таблиці в цифровому вираженні і прописом.

  Актив балансу включає наступні розділи:

  «Необоротні активи» - складається з нематеріальних активів, основних засобів, незавершеного будівництва, дохідних вкладень в матеріальні цінності, довгострокових фінансових вкладень. Об'єднання їх в одному розділі обумовлено приналежністю до найменш мобільним (позаоборотних) активів.

  «Оборотні активи» - містить відомості про залишки запасів, покликаних обслуговувати процеси виробництва та обігу, витратах у незавершене виробництво, а також готової продукції і товарах. Провідне місце займають матеріальні ресурси, які обліковуються на рахунку 10 «Матеріали» (сировина і матеріали, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, конструкції і деталі, паливо, тара і тарні матеріали, запасні частини та ін.). Крім того, в цьому розділі відображаються статті, що характеризують величину податку на додану вартість по придбаних цінностей, стан дебіторської заборгованості організації, її короткострокові фінансові вкладення, а також наявність грошових коштів та інших оборотних активів. [5, с. 120]

  Пасив балансу складається з трьох розділів:

  «Капітал і резерви» - відображає склад і структуру власного капіталу, що включає різні за своїм економічним змістом, принципам формування і використання джерела фінансових ресурсів організації: статутний капітал, резервний та додатковий капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

  «Довгострокові зобов'язання» - призначений для відображення заборгованості на звітну дату по довгострокових кредитах банків і позикам, отриманим від інших організацій і установ.

  «Короткострокові зобов'язання» - містить інформацію про стан розрахунків за короткостроковими кредитами банків і позикам, а також про наявність кредиторської заборгованості й інших короткострокових пасивах. [5, с. 123]

  Таким чином, на основі даних бухгалтерського балансу розробляються заходи щодо їх усунення, контролюється правильність використання активів за цільовим призначенням. Він дає закінчене і цілісне уявлення не тільки про фінансовий стан підприємства на кожен момент, а й про ті зміни, які відбулися за той чи інший період часу. Останнє досягається порівнянням балансів за ряд звітних періодів.

  1.2 Аналітичні можливості бухгалтерського балансу в умовах ринкових відносин

  Власники аналізують фінансові звіти для підвищення прибутковості капіталу, забезпечення стабільності становища фірми. Кредитори та інвестори аналізують фінансові звіти, щоб мінімізувати свої ризики за позиками та вкладами. Можна твердо говорити, що якість прийнятих рішень цілком залежить від якості аналітичного обгрунтування рішення.

  Основним (а в ряді випадків і єдиним) джерелом інформації і фінансову діяльність ділового партнера є бухгалтерська звітність, яка стала публічною. Звітність підприємства в ринковій економіці базується на узагальненні даних фінансового обліку і є інформаційною ланкою, що зв'язує підприємство із суспільством і діловими партнерами - користувачами інформації про діяльність підприємства. [10, с. 34]

  Суб'єктами аналізу виступають, як безпосередньо, так і опосередковано, зацікавлені в діяльності підприємства користувачі інформації. До першої групи користувачів відносяться власники засобів підприємства, (банки та ін.), Постачальники, клієнти (покупці), податкові органи, персонал підприємства і керівництво. Кожен суб'єкт аналізу вивчає інформацію виходячи зі своїх інтересів. Так, власникам необхідно визначити збільшення або зменшення частки власного капіталу і оцінити ефективність використання ресурсів адміністрацією підприємства; кредиторам і постачальникам - доцільність продовження кредиту, умови кредитування, гарантії повернення кредиту. Слід зазначити, що тільки керівництво (адміністрація) підприємства може поглибити аналіз звітності, використовуючи дані виробничого обліку в рамках управлінського аналізу, проведеного для цілей управління. [10, с. 36]

  Друга група користувачів бухгалтерської звітності - це суб'єкти аналізу, що хоча безпосередньо і не зацікавлені в діяльності підприємства, але повинні захищати інтереси першої групи користувачів звітності.Це аудиторські фірми, консультанти, біржі, юристи, преса, асоціації, профспілки.

  Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану служить бухгалтерський баланс підприємства. Не дарма, тому серед форм бухгалтерської звітності бухгалтерський баланс значиться на першому місці. Для розуміння міститься в ньому інформації важливо мати уявлення як про структуру бухгалтерського балансу, а й знати основні логічні і специфічні взаємозв'язку між окремими показниками.

  Сучасний зміст активу і пасиву орієнтоване на надання інформації її користувачам, перш за все зовнішнім.

  Внутрішні взаємозв'язку, властиві балансу, мають місце незалежно від ступеня задоволення в інформації користувачів і зводяться до наступного: [13, с. 67]

  1. Сума всіх розділів активу балансу повинна обов'язково бути дорівнює сумі підсумків всіх розділів пасиву, що пов'язано з сутністю самого балансу.

  2. Розмір власного капіталу (четвертий розділ пасиву) перевищує величину необоротних активів (перший розділ активу).

  Такий висновок не вимагає доказів, оскільки прийнято вважати, що основна діяльність суб'єкта неможлива без наявності оборотних активів. Тому склад власного капіталу завжди передбачає формування рухомого і нерухомого майна. Різниця, обчислена за вказаною методикою, є наявність власних оборотних коштів. Сума цих коштів і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат є підсумок капіталу і резервів (четвертий розділ пасиву балансу), а також довгострокових кредитів і позикових коштів (п'ятий розділ пасиву балансу) за вирахуванням необоротних активів (перший розділ активу балансу).

  Нарешті, загальна величина основних джерел формування запасів і витрат дорівнює значенню попереднього показника, збільшеного на суму короткострокових кредитів і позикових коштів без прострочених позичок (шостий розділ пасиву балансу).

  Обчислені таким шляхом трьома показниками наявності джерел формування запасів і витрат відповідають три показника забезпеченості запасів (рівність, надлишок «+», недолік «-»). За допомогою цих показників стає можливим класифікувати фінансові ситуації організації за ступенем і стійкості: абсолютної, нормальної, нестійкою і кризовою. [13, с. 89]

  Для оцінки реальних аналітичних можливостей необхідно знати обмеження інформації поданої в балансі:

  · Баланс - це звід моментних даних на початок і кінець звітного періоду, тобто в ньому фіксуються сформовані до моменту його складання підсумки господарських операцій;

  · Закладений в ньому принцип використання історичних цін придбання оборотних активів суттєво спотворює реальну оцінку майна в цілому.

  Найбільший загальний огляд змісту бухгалтерського балансу, при певних його обмеженнях, надає велику інформацію її користувачам і визначає основні напрямки аналізу для реальної оцінки фінансового стані. [14, с. 45]

  1.3 Коротка характеристика підприємства, за матеріалами якого виконана робота

  Туристична фірма «Бізнесінтурсервіс» за формою власності є відкрите акціонерне товариство.

  Бізнесінтурсервіс працює на ринку туристичних послуг Далекосхідного регіону з 1992 року.

  Малюнок 1 - Основні напрямки турфірми «Бізнесінтурсервіс» за 2007 - 2008 рр.

  Таким чином, туристське підприємства «Бізнесінтурсервіс» знаходиться на ринку послуг довгий час, має великий спектр послуг і є конкурентоспроможним підприємством.

  У 2007 - 2009 рр. компанією напрацьовані й успішно реалізуються різноманітні туристські програми по всьому світу і особливо на російсько-китайському напрямку. Щорічно в Китай відправляється понад 60 тисяч туристів. Частка ТОВ «Бізнесінтурсервіс» на ринку виїзного туризму в КНР становить понад 9% від загальнокрайової потоку на даному напрямку.

  2 Загальна оцінка фінансового стану підприємства за даними бухгалтерського балансу

  2.1 Вертикальний і горизонтальний аналіз бухгалтерського балансу підприємства

  Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств процес творчий, і тому не може бути запропонована єдина схема його здійснення. Однак в той же час може бути сформульовано ряд положень, що стосуються його проведення виходячи з внутрішньої логіки дослідження соціально-економічних процесів. Відповідно до неї на початковому етапі аналізу здійснюється дослідження майнової структури підприємства, складу джерел фінансування його діяльності та ефективності використання матеріальних ресурсів на основі використання найбільш агрегованих показників фінансової звітності. Отримані на цьому етапі результати аналізу фінансово-господарської діяльності дозволяють виділити ті аспекти майнового фінансового стану підприємства, на які доцільно звернути увагу на наступні етапи економічного аналізу. [1, с. 79]

  При аналізі фінансово-господарської діяльності найбільш загальну картину стану підприємства дає аналіз таких форм бухгалтерської звітності, як баланс підприємства.

  Аналіз цих форм бухгалтерської звітності в динаміці дає залишення про зміну фінансово-економічного стану підприємства протягом певного періоду часу. Для виявлення загальних тенденцій розвитку фірми і визначення її перспективних можливостей доцільно зіставляти показники декількох балансів. Для прикладу буде використаний бухгалтерський баланс турфірми «Бізнесінтурсервіс» за 2007 - 2008 роки (Додаток А).

  Вертикальний і горизонтальний аналіз на основі фінансової звітності доцільно здійснювати на початковому етапі економічного аналізу діяльності підприємства. Дуже часто його можна розглядати як допоміжний етап, в ході якого виявляються ті аспекти, які в подальшому зажадають поглибленого і всебічного аналізу. [1, с. 256]

  Абсолютна зміна = 2008 р.-2007 г. (2.1)

  Відносне зміна = (2.2)

  Горизонтальний аналіз являє собою оцінку зміни статей балансу на кінець періоду в порівнянні з початком. Фінансовий стан вважається стійким, якщо спостерігається збільшення валюти (підсумку) балансу, але негативним вважається його збільшення за рахунок зростання матеріальних запасів (210) і дебіторської заборгованості (230, 240).

  Горизонтальний аналіз доповнюють вертикальним, який являє собою структурний вираз балансу, коли стр. 300 і 700 приймається за 100%. [6, с. 113]

  Таблиця 2.2 - Горизонтальний аналіз для турфірми «Бізнесінтурсервіс» за 2007 - 2008 рр.

  АКТИВ

  2007 рік

  2008 рік

  абсолютна зміна

  відносне зміна

  I. Необоротні активи

  Нематеріальні активи

  59

  63

  +4

  0,07

  Основні засоби

  6441

  5697

  -744

  -0,12

  Довгострокові фінансові вкладення

  338

  358

  +20

  0,06

  Інші необоротні активи

  150

  147

  -3

  -0,02

  Інвестиції в залежні суспільства

  284

  284

  0

  0

  Разом у розділі I

  7272

  6549

  -723

  0,10

  II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

  запаси

  15748

  18597

  +2849

  0,18

  ПДВ по придбаних цінностях

  577

  304

  -273

  -0,47

  Дебіторська заборгованість довгострокова

  300

  300

  0

  0

  Дебіторська заборгованість короткострокова

  941

  11

  -930

  -0,99

  Грошові кошти

  1540

  1730

  +190

  0,12

  Покупці і замовники

  211

  267

  +56

  0,27

  Інші оборотні активи

  31

  33

  +2

  0,06

  Разом у розділі II

  19348

  21242

  +1894

  0,10

  БАЛАНС

  26620

  27791

  ПАСИВ

  IV. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ

  Статутний капітал

  90

  90

  0

  0

  Додатковий капітал

  12803

  12803

  0

  0

  Фонди і резерви

  25

  33

  8

  0,32

  Нерозподілений прибуток

  10100

  17432

  7332

  0,73

  Разом у розділі IV

  23018

  30358

  7340

  0,32

  V.ДОВГОСТРОКОВІ ПАСИВИ

  Кредити банків та інші позики

  94

  86

  -8

  -0,09

  Інші довгострокові пасиви

  13

  13

  0

  0

  Разом у розділі V

  107

  99

  -8

  -0,07

  VI. КОРОТКОСТРОКОВІ ПАСИВИ

  Позикові кошти

  3044

  608

  -2436

  -0,8

  Кредиторська заборгованість

  14334

  11728

  -2606

  -0,18

  Інші короткострокові пасиви

  14

  16

  +2

  0,14

  Разом у розділі VI

  17392

  12352

  -5040

  -0,29

  БАЛАНС

  40517

  42809

  Вертикальний аналіз дозволяє оцінити традиційність структури балансу для підприємства і не враховує вплив інфляції.

  Проведений горизонтальний аналіз показав, що підприємство має нестабільну фінансову стійкість, за рахунок зменшення дебіторської заборгованості (230, 240) і збільшення матеріальних запасів (210).

  Таблиця 2.3 - Вертикальний аналіз для турфірми «Бізнесінтурсервіс» за 2007 - 2008 рр.

  АКТИВ

  2007 рік

  2008 рік

  абсолютна зміна

  I. Необоротні активи

  Нематеріальні активи

  0,81

  0,96

  0,15

  Основні засоби

  88,57

  86,99

  -1,58

  Довгострокові фінансові вкладення

  4,65

  5,47

  0,82

  Інші необоротні активи

  2,06

  2,24

  0,18

  Інвестиції в залежні суспільства

  3,9

  4,34

  0,44

  Разом у розділі I

  100

  100

  II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

  запаси

  81,39

  87,55

  6,16

  ПДВ по придбаних цінностях

  2,98

  1,43

  -1,55

  Дебіторська заборгованість довгострокова

  1,55

  1,41

  -0,14

  Дебіторська заборгованість короткострокова

  4,86

  0,05

  -4,81

  Грошові кошти

  7,96

  8,14

  0,180

  Покупці і замовники

  1,09

  1,26

  0,17

  Інші оборотні активи

  0,16

  0,15

  -0,01

  Разом у розділі II

  100

  100

  ПАСИВ

  IV. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ

  Статутний капітал

  0,4

  0,29

  -0,11

  Додатковий капітал

  55,6

  42,17

  -13,43

  Фонди і резерви

  0,1

  0,1

  0

  Нерозподілений прибуток

  43,88

  57,42

  13,54

  Разом у розділі IV

  100

  100

  V. ДОВГОСТРОКОВІ ПАСИВИ

  Кредити банків та інші позики

  87,85

  86,87

  -0,28

  Інші довгострокові пасиви

  12,15

  13,13

  0,98

  Разом у розділі V

  100

  100

  VI. КОРОТКОСТРОКОВІ ПАСИВИ

  Позикові кошти

  17,5

  4,92

  -12,58

  Кредиторська заборгованість

  82,42

  94,95

  12,53

  Інші короткострокові пасиви

  0,08

  0,13

  0,05

  Разом у розділі VI

  100

  100

  Проведений горизонтальний і вертикальний аналіз показав, що воно знаходиться в нестійкому фінансовому стані, що в основному пов'язано з тим, що значна питома вага в складі джерел фінансування займає довгостроковий і короткостроковий позиковий капітал.

  Вертикальний і горизонтальний аналіз дає загальне уявлення про фінансову політику турфірми за певний період. Більш детальний аналіз фінансово-економічного стану турфірми передбачає розрахунок і дослідження цілої системи загальноприйнятих у всьому світі і в Росії системи фінансових і економічних показників

  Горизонтальний і вертикальний аналіз взаємодоповнюють один одного і дуже цінні при зіставленні періодів діяльності, що істотно відрізняються за умовами господарювання, рівню цін, обсягів виробництва. Крім того, вертикальний і горизонтальний аналіз дозволяє проводити порівняння з еталоном (наприклад, даними найуспішнішого в фінансовому плані періоду) і аналізувати результати діяльності декількох підприємств. [6, с. 45]

  2.2 Аналіз ліквідності бухгалтерського балансу і платоспроможності підприємства

  Головне завдання оцінки ліквідності балансу - визначити величину покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких в грошову форму (ліквідність) відповідає строку погашення зобов'язань (терміновості повернення). [14, с. 78]

  Для проведення оцінки актив і пасив балансу необхідно згрупувати за такими ознаками:

  • за ступенем зменшення ліквідності (актив);

  • за ступенем терміновості оплати (погашення) (пасив).

  Можна розділити активи в залежності від швидкості перетворення в грошові кошти (ліквідності) на наступні групи:

  А1 - найбільш ліквідні активи. До них належать грошові кошти підприємств і короткострокові фінансові вкладення (стор. 260 + стор. 250).

  А1 = 1 540 (тис. Руб.) - 2007 р

  А1 = 1730 (тис. Руб.) - 2008 р

  А2 - швидко реалізованих активи. Дебіторська заборгованість та інші активи (стор. 240+ стор. 270).

  А2 = 941 (тис. Руб.) - 2007 р

  А2 = 11 (тис. Руб.) - 2008 р

  A3 - повільно реалізованих активів. До них відносяться статті з розд. II балансу «Оборотні активи» (стор. 210 + стор. 220 - стор. 216) і стаття «Довгострокові фінансові вкладення» з розділу I балансу «Необоротні активи» (стор. 140).

  А3 = 15748 + 577 - 67 = 16258 (тис. Руб.) - 2007 р

  А3 = 18597 + 304 - 57 = 18844 (тис. Руб.) - 2008 р

  А4 - важкореалізовані активи. Це статті розділу I балансу «Необоротні активи» (стор. 190).

  А4 = 21590 (тис. Руб.) - 2007 р

  А4 = 22404 (тис. Руб.) - 2008 р

  Пасиви за ступенем терміновості їх повернення згруповані:

  П1 - найбільш короткострокові зобов'язання. До них відносяться статті «Кредиторська заборгованість» та «Інші короткострокові зобов'язання» (стр.620 + стр.660).

  П1 = 14334 (тис. Руб.) - 2007 р

  П1 = 11728 (тис. Руб.) - 2008 р

  П2 - короткострокові зобов'язання. Статті «Позикові кошти» та інші статті розділу балансу V «Короткострокові зобов'язання» (стор. 610 + стор. 630).

  П2 = 3044 (тис. Руб.) - 2007 р

  П2 = 608 (ти. Руб.) - 2008 р

  П3 - довгострокові зобов'язання.Довгострокові кредити і позикові кошти (стор. 590 + стор.640 + стр.650).

  П3 = 0 (тис. Руб.) - 2007 р

  П3 = 352 (тис. Руб.) - 2008 р

  П4 - постійні зобов'язання. Статті розд. III балансу «Капітал і резерви» (стор. 490-стр. 216).

  П4 = 23018 - 67 = 22951 (тис. Руб.) - 2007 р

  П4 = 30358 - 57 = 30301 (тис.руб.) - 2008 р

  Результати розрахунків занесемо в таблицю 2.3.

  Табліца.2.4 - Аналіз ліквідності балансу ТОВ «Бізнесінтурсервіс» за 2007 - 2008 рр.

  .Актів

  2007 рік

  2008 рік

  пасив

  2007 рік

  2008 рік

  Зміна (+) / (-)

  На початок року

  На кінець року

  (2-5)

  (3-6)

  Найбільш ліквідні активи, А1

  1540

  1730

  Найбільш термінові зобов'язання, П1

  14334

  11728

  -12794

  -9998

  Швидко реалізованих активи, А2

  941

  11

  Короткострокові зобов'язання, П2

  3044

  608

  -460

  -597

  Повільно реалізовані активи, А3

  16258

  18844

  Довгострокові зобов'язання, П3

  0

  352

  16258

  18492

  Важко реалізовані активи, А4

  21590

  22404

  Постійні зобов'язання, П4

  22951

  30301

  -1361

  -7897

  баланс

  40329

  42989

  баланс

  40329

  42989

  -

  -

  Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо мають місце наступне співвідношення:

  А1 ≥ П1;

  А2 ≥ П2;

  A3 ≥ П3;

  А4 £ П4.

  Таблиця 2.5 - Оцінка умов ліквідності підприємства «Бізнесінтурсервіс» за 2007 - 2008 рр.

  Абсолютно ліквідний баланс

  2007 рік

  2008 рік

  А1≥П1

  1540 <14334

  1730 <11728

  А2≥П2

  941 <3044

  11 <608

  А3≥П3

  16258> 0

  18844> 352

  А4≤П4

  21590 <23018

  22404 <30358

  Виходячи з отриманих співвідношень {А1 <П1; А2 <П2; А3> П3; А4 <П4} можна охарактеризувати ліквідність балансу даного підприємства як недостатню. Складання перших двох нерівностей свідчить про те, що ТОВ «Бізнесінтурсервіс» в найближчий проміжок часу не вдасться поправити свою платоспроможність. [14, с. 246]

  Поточна ліквідність = (А1 + А2) - (П1 + П2) (2.3)

  Поточна ліквідність = (1540 + 941) - (14334 + 3044) = 2481 - 17378 = -14897 (тис. Руб.)

  Поточна ліквідність = (1730+ 11) - (11728 + 608) = - 10595 (тис. Руб.)

  За розрахунком, представленому в таблиці «Аналіз ліквідності балансу ТОВ« Бізнесінтурсервіс »видно, що за аналізований період дещо знизився платіжний недолік найбільш ліквідних активів для покриття найбільш термінових зобов'язань (співвідношення по першій групі). У 2007 році на підприємстві спостерігався платіжний недолік в 12794 тис. Руб., До 2008 року він знизився і склав 9998 тис. Руб., Іншими словами, в 2007 році підприємство могло оплатити 10,7%, до 2008 року 14,7% своїх найбільш короткострокових зобов'язань. Це свідчить, що недостатньо хороше фінансове становище підприємства до 2008 року за цим показником дещо поліпшилася.

  За аналізований період зріс платіжний недолік швидко реалізованих активів для покриття короткострокових зобов'язань. Платіжний недолік 2007 року дорівнює 460 тис. Руб., 2008 года 597 тис. Руб. В результаті, до 2008 року організація могла сплатити лише 1,8% своїх короткострокових зобов'язань швидко реалізованих активи, що свідчить про скрутному фінансовому становищі.

  По інших групах нерівності виконуються і відбувається повне покриті довгострокових зобов'язань повільно реалізованими активами. Порівняння A3 - ПЗ відображає перспективну ліквідність. На її основі прогнозується довгострокова платоспроможність. В даному випадку платіжний надлишок, рівний 16258 тис. Руб. на 2007 р оцінюваного періоду збільшився до 18492 тис. руб. 2008 р, або відсоток покриття довгострокових зобов'язань повільно реалізованими активами зріс на 13,7%.

  При оцінці балансу слід звернути увагу на один дуже важливий показник - чистий оборотний капітал, або чисті оборотні активи. Це абсолютний показник, за допомогою якого також можна оцінити ліквідність підприємства. [10, с. 209]

  Чисті оборотні активи дорівнюють:

  Ч оа = Оборотні активи - Короткострокові зобов'язання (2.4)

  Чисті оборотні активи = 19106 - 17378 = 1728 (тис. Руб.) - 2007 р,

  Чисті оборотні активи = 20942 - 12336 = 8606 (тис. Руб.) - 2008 р

  Зміна рівня ліквідності визначається по зміні (динаміці) абсолютного показника чистого оборотного капіталу. Він становить величину, що залишилася після погашення всіх короткострокових зобов'язань. На уже згадуваному підприємстві короткострокові зобов'язання повністю покриваються оборотними засобами. Отже, зростання цього показника з 1728 тис. Руб. до 8606 тис. руб. - показник підвищення рівня ліквідності підприємства.

  Для якісної оцінки платоспроможності та ліквідності ТОВ «Бізнесінтурсервіс» крім аналізу ліквідності балансу необхідний розрахунок коефіцієнтів ліквідності і платоспроможності. Результати розрахунків представлені в таблиці «Коефіцієнти ліквідності та платоспроможності».

  Мета розрахунку - оцінити співвідношення наявних активів, як призначених для безпосередньої реалізації, так і задіяних в технологічному процесі, з метою їх подальшої реалізації і відшкодування вкладених коштів та існуючих зобов'язань, які повинні бути погашені даним підприємством в майбутньому періоді. [7, с. 97]

  Для комплексної оцінки ліквідності балансу в цілому використовується загальний показник платоспроможності.

  L1 = (2.5)

  L12007 = = = 0,43

  L12008 = = - = 0,6

  За допомогою даного показника здійснюється оцінка зміни фінансової ситуації в ТОВ «Бізнесінтурсервіс» з точки зору ліквідності. Як видно, загальний показник платоспроможності нижче критеріального (на 2007 рік 0,43 <1; на 2008 рік 0,6 <1). Однак, коефіцієнт 2008 р збільшився на 0,17 пунктів, що є позитивною динамікою і можна говорити про те, що оцінюється підприємство на 2008 рік з точки зору ліквідності має деяке поліпшення фінансової ситуації. [1, с. 365]

  Таблиця 2.6 - Розрахунок коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності ТОВ «Бізнесінтурсервіс» за 2007 - 2008 рр.

  Коефіцієнти ліквідності та платоспроможності

  інтервал оптималь

  них значень

  Розрахунок показника на на2007 рік

  Розрахунок показника на2008 рік

  Оцінка динаміки показника

  Загальний показник платоспроможності (L 1)

  L 1> 1

  0,43

  0,6

  + 0,17

  коефіцієнт

  абсолютної

  (Термінової)

  ліквідності (L 2)

  0,1-0,7

  154 / (3044 + 14334) =

  0,01

  1730 /

  (608 + 11728) =

  0,14

  + 0,13

  коефіцієнт

  швидкої (критичної) ліквідності (L 3)

  0,7-0,8

  бажано 1

  (1540 + 941) /

  17378 = 0,14

  (1730 + 11) /

  12336 = 0,14

  без змін

  коефіцієнт

  текушего

  ліквідності (загальний коефіцієнт покриття) (L 4)

  Необх.знач. 1,5

  Оптим.

  2,0-3,5

  19106/17378 =

  = 1,1

  20942/12336 =

  = 1,7

  +0,6

  Чисті оборотні активи

  Чим вище, тим краще

  1728

  8606

  + 6878

  Як видно з таблиці 2.6, коефіцієнти L 1 (загальний показник платоспроможності), L 2 (коефіцієнт абсолютної ліквідності), L 3 (коефіцієнт швидкої ліквідності) - мають значення нижче критеріальних. У 2007 році організація могла сплатити лише 14,0% своїх короткострокових зобов'язань.

  Однак, на оціненого підприємстві спостерігається позитивна динаміка загального показника платоспроможності (L 1) і коефіцієнта абсолютної (термінової) ліквідності (L 2). Зростання показників становило відповідно 0,17 і 0,13 пунктів, це позитивна тенденція.

  Низьке значення коефіцієнта критичної ліквідності (L 3) (менше 1) вказує на необхідність постійної роботи з дебіторами, щоб забезпечити можливість обігу найбільш ліквідної частини оборотних коштів у грошову форму для розрахунків.

  Значення коефіцієнта (L 4) перевищує одиницю і має позитивну динаміку до 2008 року, отже, можна зробити висновок про те, що організація має деяким обсягом вільних ресурсів, сформованих за рахунок власних коштів. [12]

  Таким чином, можна зробити висновок, що ТОВ «Бізнесінтурсервіс» має низький рівень ліквідності і платоспроможності.Однак поточні активи організації на дату складання балансу повністю покривають короткострокові зобов'язання і є позитивна динаміка показників ліквідності та платоспроможності.

  2.3 Аналіз абсолютних та відносних показників фінансової стійкості підприємства

  Завданням аналізу фінансової стійкості є оцінка ступеня незалежності від позикових джерел фінансування, ступінь готовності організації до погашення своїх боргів.

  На практиці слід дотримувати наступне співвідношення:

  Оборотні активи <Власний капітал * 2 - Необоротні активи По балансу аналізованої організації наведену умову на 2007 і 2008 року дотримується, на 2007 рік: 19106 <(2018 * 2) - 21290; на 2008 рік: 20942 <(30358 * 2) - 22104. Отже, організація є фінансово незалежною.

  Це найпростіший і наближений спосіб оцінки фінансової стійкості. [8, с. 129]

  Для повного відображення різних видів джерел (власних коштів, довгострокових і короткострокових кредитів і позик) в формуванні запасів і витрат можна використовувати метод розрахунку абсолютних показників фінансової стійкості підприємства. [7, с. 570]

  Таблиця 2.7 - Розрахунок абсолютних показників фінансової стійкості ТОВ «Бізнесінтурсервіс» за 2007 - 2008 рр.

  показник

  2007 г., тис.руб.

  2008 г., тис.руб.

  Загальна величина запасів (ЗП)

  15748

  18597

  Наявність власних оборотних

  коштів (ВОК)

  23018-21290 = тисячі сімсот двадцять вісім

  30358-22104 = 8254

  Функціонуючий капітал (ФК)

  23018-21290 = тисячі сімсот двадцять вісім

  30358 + 352-22104 = 8606

  Загальна величина джерел (ВІ)

  23018 + 3044 = 26062

  30358 + 352 + 608 = 31318

  СОС - ЗП

  -14020 <0

  -10343 <0

  ФК - ЗП

  -14020 <0

  -9991 <0

  ВІ - ЗП

  10314> 0

  12721> 0

  трикомпонентний показник

  типу фінансової ситуації S (Ф)

  (0,0,1)

  (0,0,1)

  Дані таблиці свідчать про те, що в організації спостерігається нестійкий фінансовий стан і в 2007, і в 2008 роках.

  Запаси і витрати (ЗП) не покриває власними оборотними засобами (ВОК). Запаси і витрати не покриваються повністю власними оборотними коштами і довгостроковими позиковими джерелами формування запасів і витрат (ФК).

  Загальна величина джерел формування (ВІ) на 2007 рік становила (26062/15748) * 100% = 165,49%, 2008 року вона зросла до (31318/18597) * 100% = 168,4%.

  У цій ситуації необхідна оптимізація структури пасивів. У 2008 році відбулося зменшення короткострокових зобов'язань на 29,01%. Можна зробити висновок, що зовнішні позикові кошти залучалися дуже мало. Адміністрація ТОВ «Бізнесінтурсервіс» не бажає, не вміє або не може використовувати позикові кошти для виробничої діяльності.

  Фінансова стійкість може бути відновлена ​​шляхом зниження запасів і витрат. [11, с. 371]

  Більш точно оцінити фінансову стійкість підприємства можна за допомогою коефіцієнтів фінансової стійкості (таблиця 2.8). Розрахунок коефіцієнтів проведений в тис. Руб.

  Таблиця 2.8 - Розрахунок відносних коефіцієнтів фінансової стійкості ТОВ «Бізнесінтурсервіс» за 2007 - 2008 рр.

  коефіцієнт

  спосіб розрахунку

  Інтервал оптим. значний

  на 2007 рік

  на 2008 рік

  Абсолютно. зміни

  коефіцієнт

  с.590 + с.690 \ с.490

  Чи не вище 1,5

  0,75

  0,42

  -0,33

  співвідношення

  позикових і

  07г = 17378 \ 23018

  власних коштів

  08г = 12688 \ 30358

  (U1)

  коефіцієнт

  с.490 \ с.590 + с.690

  U2 ≥ 0,7

  1,3

  2,39

  1,09

  фінансування

  07г = 23018 \ 17378

  Optim,

  (U2)

  08г = 30358 \ 12688

  знач, 1,5

  коефіцієнт

  с.490 \ валюта

  0,5

  0,57

  0,7

  0,13

  фінансової

  балансу

  и більше

  незалежності

  (Автономії або

  07г = 23018 \ 40396

  концентрації

  08г = 30358 \ 43046

  власного

  капіталу (U3)

  коефіцієнт

  U4 = 1 - U3

  менш

  0,43

  0,3

  -0,13

  залежно або

  0,5

  (Концентрації позикового.

  07г = 1 - 0,57

  капіталу (U4)

  08г = 1 - 0,7

  коефіцієнт

  с.490 + с.590 \

  U5 ≥ 0,6

  0,57

  0,71

  0,14

  фінансової

  валюта балансу

  стійкості (U5)

  07г = 23018 \ 40396

  08г = 30358 + 352 \

  43046

  коефіцієнт

  с.490-с.190 \

  0,6 - 0,8

  0,11

  0,44

  0,33

  забезпеченості

  с.210 +220

  запасів власної.

  07г = 23018-21290 \

  джерелами

  15748 + 577

  (U6)

  08г = 30358-22104 \

  18597 + 304

  коефіцієнт

  с.190 \ с.490

  U7 <1

  0,92

  0,73

  -0,19

  (Індекс)

  постійного активу

  07г = 21290 \ 23018

  (U7)

  08г = 22104 \ 30358

  Рівень загальної фінансової незалежності характеризується коефіцієнтом фінансової незалежності U3, т, е, визначається питомою вагою власного капіталу організації в загальній його величині. Коефіцієнт фінансової незалежності U3 відображає ступінь незалежності організації від позикових джерел. [1, с. 99]

  Як показують дані таблиці, коефіцієнт фінансової незалежності ТОВ «Бізнесінтурсервіс» дорівнює 0,7 на 2008 рік, або власникам належить 70% у вартості майна, що свідчить про сприятливу фінансової ситуації. Цей висновок підтверджує і значення коефіцієнта фінансування U2. Він показує, що за аналізований період вся діяльність ТОВ «Бізнесінтурсервіс» фінансувалася за рахунок власних коштів. Динаміка коефіцієнта капіталізації U1, а саме його зменшення, свідчить про достатню фінансової стійкості ТОВ «Бізнесінтурсервіс», так як його значення і на 2007 р, і на 2008 р менше 1,5. На величину цього показника впливають наступні фактори: висока оборотність, стабільний попит на реалізовану продукцію, налагоджені канали постачання та збуту, низький рівень постійних витрат. Однак коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів дає лише загальну оцінку фінансової стійкості. Цей показник необхідно розглядати в ув'язці з коефіцієнтом U6 - коефіцієнтом забезпеченості запасів власними джерелами. Він показує, в якому ступені матеріальні запаси підприємства сформовані за рахунок власних оборотних коштів або потребують залучення позикових. Рівень цього коефіцієнта можна порівняти для організацій різних галузей. Незалежно від галузевої приналежності, в тих випадках, коли U6> 50%, можна говорити, що організація не залежить від позикових джерел коштів при формуванні матеріально-виробничих запасів. В даному випадку показник коефіцієнта U6 нижче критеріального. На 2008 рік в аналізованої організації лише 44% матеріально виробничих запасів покриваються власними оборотними коштами. Хоча позитивна динаміка показника свідчить про поліпшення ситуації. Коефіцієнт фінансової стійкості U5 має позитивну динаміку і показує, що 71% джерел фінансування ТОВ «Бізнесінтурсервіс» можуть бути використані тривалий час.

  Таким чином, на 2007 рік фінансове становище аналізованої організації можна розцінювати як недостатньо стійке, на 2008 рік - за більшістю показників фінансова ситуація більш сприятлива

  2.4 Оцінка ймовірності банкрутства підприємства на основі проведеного аналізу

  Федеральним законом РФ неспроможність (банкрутство) визначається як «визнана арбітражним судом нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів Критерії неплатоспроможності боржника:

  · Невиконання обов'язків по сплаті платежів протягом 3 місяців з моменту настання дати платежу;

  · Справу про банкрутство може бути порушена арбітражним судом, якщо вимога боржника - в сукупності становить 500 мінімальних розмірів оплати праці. [9, с. 265]

  З виходом «Закону про неспроможність (банкрутство) N 127-ФЗ від 26.10.2002 не минулися« Методичні положення щодо оцінки фінансового стану підприємств і встановленню незадовільною структури балансу »від 12.08.94 N 31-р. Відповідно до зазначених положень визначаються фінансові коефіцієнти і встановлюються їх критерії (нормативи) за оцінкою фінансового стану підприємства і встановлення незадовільної структури балансу.

  Система критеріїв базується на наступних показниках:

  · Коефіцієнт поточної ліквідності (L 4) - характеризує загальну забезпеченість підприємства оборотними коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань підприємства;

  · Коефіцієнті забезпеченості власними коштами (L 7) - характеризує наявність власних оборотних коштів у підприємства, необхідних для його фінансової стійкості.

  · Коефіцієнті відновлення (втрати) платоспроможності - показник, що характеризує наявність реальної можливості у підприємства відновити (або втратити) свою платоспроможність протягом певного періоду.

  Підставою для визнання структури балансу підприємства незадовільною, а підприємства - неплатоспроможним, є виконання однієї з наступних умов:

  · Коефіцієнт поточної ліквідності на 2008 рік має значення менше 2;

  · Коефіцієнт забезпеченості власними коштами на 2008 рік має значення менше 0,1.

  У тому випадку, якщо хоча б один з коефіцієнтів, перерахованих вище, має значення менше зазначених, розраховується коефіцієнт відновлення платоспроможності за період, встановлений рівним 6 місяців. [9, с. 169]

  У тому випадку, якщо коефіцієнт поточної ліквідності більше або дорівнює 2, а коефіцієнт забезпеченості власними коштами більше або дорівнює 0,1, розраховується коефіцієнт втрати платоспроможності за період, встановлений рівним 3 місяців.

  Коефіцієнт відновлення платоспроможності визначається як відношення розрахункового коефіцієнта поточної ліквідності до його встановленого значення. Розрахунковий коефіцієнт поточної ліквідності визначається як сума фактичного значення коефіцієнта поточної ліквідності за 2008 рік і зміна значення цього коефіцієнта між 2008 і 2007 р в перерахунку на період відновлення платоспроможності, встановлений рівним 6 місяців.

  Кв = (2.6)

  де: L 4 ф - фактичне значення (в 2008 р)

  коефіцієнта поточної ліквідності (L 4);

  L 4 н - значення коефіцієнта поточної ліквідності в 2007 р

  L 4 норм - нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності, L 4 норм = 2;

  6 - період відновлення платоспроможності в місяцях;

  Т - звітний період в місяцях.

  Коефіцієнт відновлення платоспроможності, що приймає значення більше 1, розрахований на період, рівний 6 місяцям, свідчить про наявність реальної можливості у підприємства відновити свою платоспроможність. [1, с. 173]

  Коефіцієнт відновлення платоспроможності, що приймає значення менше 1, розрахований на період, рівний 6 місяцям, свідчить про те, що у підприємства найближчим часом немає реальної можливості відновити платоспроможність.

  Коефіцієнт втрати платоспроможності розраховується в разі, якщо обидва коефіцієнта L 4 і L 7 приймають значення вище, або рівне критерійному. Коефіцієнт втрати платоспроможності визначається як відношення розрахункового коефіцієнта поточної ліквідності до його встановленого значення. Розрахунковий коефіцієнт поточної ліквідності визначається як сума фактичного значення коефіцієнта поточної ліквідності на кінець звітного періоду і зміни значення цього коефіцієнта між закінченням і початком звітного періоду в перерахунку на період втрати платоспроможності, встановлений рівним 3 місяців. [1, с. 360]

  Ку = (2.7)

  де: L 4 ф - фактичне значення (в 2008 році)

  коефіцієнта поточної ліквідності (L 4);

  L 4 н - значення коефіцієнта поточної ліквідності в 2007 році

  L 4 норм - нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності;

  L 4 норм = 2;

  3 - період втрати платоспроможності підприємства в місяцях;

  Т - звітний період в місяцях.

  Коефіцієнт втрати платоспроможності, що приймає значення більше 1, розрахований на період, рівний 3 місяцям, свідчить про наявність реальної можливості у підприємства не втратити платоспроможність.

  Коефіцієнт втрати платоспроможності, що приймає значення менше 1, розрахований на період, рівний 3 місяцям, свідчить про те, що у підприємства найближчим часом є можливість втратити платоспроможність. [6, с. 364]

  Таблиця 2.9 - Розрахунок показників для визначення задовільності структури балансу ТОВ «Бізнесінтурсервіс» за 2007 - 2008 рр.

  показники

  розрахунок показника

  розрахунок показника

  рекомен-

  оцінка динаміки

  на 2007 рік

  на 2008 рік

  дуємо

  показника

  значен,

  нижче нормативного

  динаміка сприятлива

  (+0,6)

  1, Коефіцієнт поточної ліквідності (L 4)

  19106/17378 = 1,1

  20942/12336 = 1,7

  2

  2, Коефіцієнт забезпеченості

  власними коштами (L 7)

  (23018-21290) / 19106 = 0,09

  (30358-22104) / 20942 = 0,39

  0,1

  Вище нормативного (в кінці року)

  динаміка сприятлива

  (+0,3)

  Як видно з даних таблиці 2.9, значення коефіцієнта поточної ліквідності на 2008 рік нижче нормативного (1,7 <2); значення коефіцієнта забезпеченості власними коштами - вище нормативного (0,39> 0,1), Згідно з методичними рекомендаціями, в подібній ситуації необхідно розрахувати коефіцієнт відновлення платоспроможності:

  вп =

  Отже, на підставі розрахунків, є підстави для визнання структури балансу ТОВ «Бізнеінтурсервіс» незадовільною, а підприємства - неплатоспроможним. Результат розрахунку коефіцієнта відновлення платоспроможності (К вп = 1) показує, що у підприємства існує реальна можливість протягом 6 місяців відновити платоспроможність.

  висновок

  В ході даної роботи було проведено аналіз бухгалтерського балансу на прикладі ТОВ «Бізнеінтурсервіс», дана оцінка фінансового стану вказаного підприємства на основі даних його балансу. Інформаційною базою для проведення аналізу був Бухгалтерський баланс (форма №1) ТОВ «Бізнеінтурсервіс» за 2007 рік, а також складений на його основі порівняльний аналітичний баланс.

  В результаті дослідження, були виявлені наступні відмітні ознаки в складі і структурі статей балансу ТОВ «Бізнеінтурсервіс»:

  · Валюта балансу в 2008 році збільшилася в порівнянні 2007 роком на 2660 тис.руб. або на 6,6%.

  · Структура сукупних активів характеризується незначним перевищенням в їх складі частки необоротних засобів. Частка необоротних засобів складає на 2008 рік - 52,12%.

  · Найбільшу питому вагу в складі оборотних коштів мають запаси, представлені в значній мірі готовою продукцією (69,9% на 2008 рік), частка грошових коштів у складі оборотних коштів становить 8,4%.

  · Значним зниженням - на 930 пунктів або на 98,83% відрізнялася в 2008 році стаття дебіторська заборгованість.

  · Темпи приросту оборотних активів (збільшилися на 9,85%) вище, ніж темпи приросту необоротних активів (збільшилися на 3,77%).

  · Пасивна частина балансу характеризується переважанням власних джерел коштів, причому їх частка в загальному обсязі збільшилася протягом року на 13,58% і становить 70,49% всіх джерел на кінець звітного періоду.

  · Власний капітал організації (30301 тис. Руб.) Перевищує позиковий (12688 тис. Руб.) І темпи його зростання вище, ніж темпи росту позикового капіталу (власний капітал зріс на 32,02%, позиковий капітал зменшився на 29,01%) ;

  Далі в ході дослідження проводилася оцінка ліквідності та платоспроможності ТОВ «Бізнеінтурсервіс» на основі балансу даного підприємства.

  Результати розрахунків свідчать про те, що ТОВ «Бізнеінтурсервіс» має низький рівень ліквідності і платоспроможності. Однак поточні активи організації на дату складання балансу повністю покривають короткострокові зобов'язання і є позитивна динаміка рівня ліквідності та платоспроможності.

  Потім в процесі роботи була дана оцінка фінансової стійкості підприємства. Був проведений розрахунок абсолютних показників фінансової стійкості підприємства ТОВ «Бізнеінтурсервіс», висновок - в організації спостерігається нестійкий фінансовий стан і в 2007, і в 2008 роках:

  · Виявлено нестачу власних оборотних коштів для покриття запасів і витрат - 10343 тис. Руб.

  · Виявлено нестачу власних оборотних коштів і довгострокових позикових джерел для формування запасів і витрат (9991 тис. Руб.),

  Був проведений розрахунок відносних показників фінансової стійкості підприємства. Тут було відзначено, що на 2007 рік фінансове становище аналізованої організації можна розцінювати як недостатньо стійке, на 2008 рік - за більшістю показників фінансова ситуація більш сприятлива.

  В роботі була здійснена оцінка потенційного банкрутства ТОВ «Бізнеінтурсервіс» по системі критеріїв, прийнятої в Російській Федерації. Висновок - є підстави для визнання структури балансу ТОВ «Бізнеінтурсервіс» незадовільною, а підприємства - неплатоспроможним. Результат розрахунку коефіцієнта відновлення платоспроможності (К вп = 1) показує, що у підприємства існує реальна можливість протягом 6 місяців відновити платоспроможність.

  Прийнявши до уваги виявлені в ході аналізу негативні явища, можна дати деякі рекомендації щодо поліпшення фінансового стану та оздоровленню підприємства.

  Однією з першорядних завдань є доведення ліквідності балансу до рівня абсолютної. Для цього необхідне проведення заходів, спрямованих на оптимізацію структури активів і пасивів балансу.

  Слід приділити увагу нормування структури оборотних активів і доведення її до оптимальної: Запаси складають 66,7%, Дебіторська заборгованість становить 26,7%, Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення рівні 6,6.

  ТОВ «Бізнеінтурсервіс» слід вжити відповідних заходів щодо збільшення частки грошових коштів, це можливо за рахунок збільшення виручки від реалізації готової продукції. Для цього необхідно проаналізувати причину накопичення запасів (готової продукції), провести маркетинговий аналіз з вивчення попиту та пропозиції, ринків збуту. Слід більш серйозно ставитися до можливостей підприємства збільшити надходження грошових коштів не тільки за поточною, а й по інвестиційної та фінансової діяльності. Це дозволить зміцнити економічне становище підприємства і знизити підприємницький ризик шляхом диверсифікації вкладень.

  Активніше користуватися позиковими засобами, в тому числі довгостроковими кредитами і позиками і короткостроковими кредитами і позиками, тому що вони в даний час повністю складалися з кредиторської заборгованості, а кредити і позики банків підприємство не використовувало зовсім.

  Підприємству необхідно підвищити частку власних оборотних коштів для покриття запасів і витрат. Оскільки поповнення власного капіталу відбувається за рахунок нерозподіленого прибутку, перед ТОВ «Бізнеінтурсервіс» стоїть завдання її збільшення. Основним фактором, що впливає на прибуток від продажів, є їх собівартість, отже, підприємству необхідно детально проаналізувати можливості зниження витрат виробництва з пошуком резервів їх економії.

  Список використаних джерел

  1. Аналіз фінансової звітності: Навчальний посібник \ За ред, Ефимовой О.В., Мельник М.В. - М .: Омега-Л, 2006.

  2.Аніщенко О.В. Реформація баланса.Порядок заповнення всіх форм звітності Аналіз звітних документів. - М .: Видавництво «Вершина», 2008.

  3. Астрінскій Д.В. Економічний аналіз фінансового стану підприємства. - Економіст - 2006. - 120с.

  4. Бакаєв О.С. Річна бухгалтерська звітність комерційної організації. - М .: Бухгалтерський облік, 2008. - 290 стор.

  5. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. - 4-е изд., Доп.и перераб. - М .: Фінанси і статистика, 2005.

  6. Баранов В.В. Фінансовий менеджмент. - М .: Изд-во «Річ навіть», 2002..

  7. Беднякова Є.Г. Бухгалтерський облік: основи та практика ведення. - М .: Изд-во «Податок-інфо», 2007

  8. Бердникова Т.Б. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник. - М .: ИНФРА-му, 2005.

  9. Большаков С.В. Фінансова політика держави та підприємства Курс лекцій. - М .: Книжковий світ, 2006.

  10. Бухгалтерська (фінансова) звітність. / Под ред. Д.е.н., проф. І.Н.Богатой. - Ростов-н / Д: «Фенікс», 2007.

  11. Вей Лі, Чорногорський С.А. Аналіз бухгалтерської звітності та прийняття управлінських рішень. - М .: Изд.дом «Герда», 2005.

  12. Вакуленко Т.Г., Фоміна Л.Ф. Аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності для прийняття управлінських рішень. - СПб: «Видавничий дім Герда», 2005.

  13. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Аналіз фінансової звітності. - М .: Видавництво «Справа і Сервіс», 2006.

  14. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. - 4-е изд., Прераб. і доп. - М .: Бухгалтерський облік, 2006.

  15. Жарилгасова Б.Т., Суглобов А.Є. Аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності. Навчальний посібник - М .: Економіст, 2005.

  16. Іонова А.Ф., Селезньова М.М. Фінансовий аналіз: навч. - М .: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2006. - 624с.

  17. Ковальов В.В., Фінансовий аналіз: методи і процедури. - М .: Фінанси і статистика, 2006.

  18. Логінова Е.С., Рябініна Є.В., Коваль І.Г. Економічний аналіз (курс лекцій): Навчальний посібник. - М .: МБІ, 2006.

  19. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. Навчальний посібник для вузів / Під ред.проф. Любушина Н.П. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

  20. Моляков Д.С., Докучаєв М.В., Большаков С.В. Актуальні проблеми фінансів підприємств // Фінанси. - 2006. - №4.

  21. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Підручник. - М .: ИНФРА-М, 2008.-336c.

  22. Овсійчук М.Ф. Управління активами і методика фінансування // Аудитор. - 2006. - №4.

  23. Павлова Л.М. Фінансовий менеджмент. Управління грошовим обігом підприємств: Підручник для вузів. - М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2007 - 572c.

  24. Поршнева. - М .: Фінанси і статистика, 2006. - 512с

  25. Шредер Н.Г. Аналіз фінансової звітності. - М .: Альфа - Прес, 2006. - 176 стор.

  додаток А

  Бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки

  ТОВ «Бізнесінтурсервіс» 01.01.2007-31.12.2008

  АКТИВ

  Код стор.

  2007 рік

  2008 рік

  I. Необоротні активи

  Нематеріальні активи

  110

  59

  63

  Основні засоби

  120

  6441

  5697

  незавершене будівництво

  130

  14790

  16316

  Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

  135

  Довгострокові фінансові вкладення

  140

  відкладені податкові активи

  145

  28

  Інші необоротні активи

  150

  РАЗОМ по розділу I

  190

  21290

  22104

  II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

  запаси

  210

  15748

  18597

  в тому числі:

  сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

  211

  4146

  4122

  тварини на вирощуванні та відгодівлі

  212

  витрати в незавершеному виробництві

  213

  20

  31

  готову продукцію і товари для перепродажу

  214

  11515

  14387

  товари відвантажені

  215

  витрати майбутніх періодів

  216

  67

  57

  інші запаси і витрати

  217

  Податок на додану вартість по придбаних цінностей

  220

  577

  304

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

  230

  300

  300

  в тому числі:

  покупці і замовники

  231

  300

  300

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

  240

  941

  11

  в тому числі

  11

  покупці і замовники

  241

  941

  Короткострокові фінансові вкладення

  250

  Грошові кошти

  260

  1540

  1730

  Інші оборотні активи

  270

  РАЗОМ по розділу II

  290

  19106

  20942

  БАЛАНС

  300

  40396

  43046

  ПАСИВ

  III. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ

  Статутний капітал

  410

  90

  90

  Власні акції, викуплені в акціонерів

  Додатковий капітал

  420

  12803

  12803

  Резервний капітал

  430

  25

  33

  в тому числі:

  резерви, утворені відповідно до законодавства

  25

  33

  резерви, утворені відповідно до установчих документів

  Нерозподілений прибуток звітного року (непокритий збиток)

  470

  10100

  17432

  РАЗОМ по розділу III

  490

  23018

  30358

  IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  Позики і кредити

  510

  Відкладені податкові зобов'язання

  515

  352

  Інші довгострокові зобов'язання

  520

  РАЗОМ по розділу IV

  590

  352

  V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  Позики і кредити

  610

  3044

  608

  Кредиторська заборгованість

  620

  14334

  11728

  в тому числі:

  постачальники та підрядники

  621

  11454

  8916

  заборгованість перед персоналом організації

  624

  1680

  1740

  заборгованість перед державними позабюджетними фондами

  625

  631

  640

  заборгованість з податків і зборів

  626

  562

  432

  інші кредитори

  628

  7

  Заборгованість перед учасникам (засновникам) по виплаті доходів

  630

  Доходи майбутніх періодів

  640

  Резерви майбутніх витрат

  650

  Інші короткострокові зобов'язання

  660

  РАЗОМ по розділу V

  690

  17378

  12336

  БАЛАНС

  700


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз показників бухгалтерського балансу підприємства туристичної індустрії