• 1.1. визначення рентабельності
 • 1.2. Планування показників рентабельності
 • 1.3. Групи показників рентабельності
 • 1.4. Показники, що використовуються при аналізі беззбитковості і запас фінансової міцності
 • 2.1. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства ЗАТ «Трансгазпоставка»
 • 2.2. Розрахунок показників рентабельності підприємства


 • Дата конвертації10.04.2017
  Розмір54.7 Kb.
  Типреферат

  Аналіз показників рентабельності

  ЗМІСТ

  Введення .. 3

  Глава 1. Показники рентабельності підприємства .. 4

  1.1. Визначення рентабельності. 4

  1.2. Показники рентабельності. 5

  1.3. Групи показників рентабельності. 5

  1.4. Показники, що використовуються при аналізі беззбитковості і запас фінансової міцності. 9

  Ефект операційного важеля. 10

  Поріг рентабельності. 10

  Запас фінансової міцності. 10

  Глава 2. Аналіз і оцінка показників рентабельності підприємства ЗАТ «Трансгазпоставка» за 2003 рік .. 12

  2.1. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства ЗАТ «Трансгазпоставка». 12

  2.2. Розрахунок показників рентабельності підприємства. 12

  2.3. Аналіз показників рентабельності підприємства. 14

  ВИСНОВОК .. 17

  Використана література .. 18

  Додаток 1 Бухгалтерський баланс .. 19

  Додаток 2 Звіт про прибутки і збитки за 2003р. 22

  Додаток 3 Аналіз фінансових результатів ЗАТ «Трансгазпоставка» за 2002, 2003 роки ... 23

  Вступ

  В сучасних економічних умовах діяльність кожного господарського суб'єкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, зацікавлених в результатах його функціонування.

  Щоб забезпечувати виживання підприємства в сучасних умовах, управлінському персоналу необхідно, перш за все, вміти реально оцінювати фінансовий стан як свого підприємства, так і існуючих потенційних конкурентів. Найважливіше значення в визначенні фінансового стану підприємства полягає в своєчасному і якісному аналізі фінансово-господарської діяльності.

  Метою будь-якого підприємства є прибуток, вона ж відповідно є і найважливішим об'єктом економічного аналізу. Однак сам розмір прибутку не може охарактеризувати ефективність використання підприємством своїх ресурсів. Одним з основних показників характеризують ефективність роботи підприємства є рентабельність. Рентабельність, в загальному сенсі, характеризує доцільність витрачених ресурсів у ставленні до знову придбаним (прибутку) ресурсів.

  Рентабельність і прибуток - показники, які чітко відображають ефективність діяльності підприємства, раціональність використання підприємством своїх ресурсів, прибутковість напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної і т.д.).

  Підприємство реалізує свою продукцію споживачам, отримуючи за неї грошову виручку. Але це ще не означає отримання прибутку. Для виявлення фінансового результату необхідно зіставити виручку з витратами на виробництво продукції і її реалізацію, тобто з собівартістю продукції. Підприємство отримує прибуток, якщо виручка перевищує собівартість; якщо виручка дорівнює собівартості, то вдається лише відшкодувати витрати на виробництво і реалізацію продукції, і прибуток відсутній; якщо витрати перевищують виручку, то підприємство отримує збиток, тобто від'ємний фінансовий результат, що ставить його в складне фінансове становище, не виключаючи банкрутство. Для отримання максимального прибутку та уникнення банкрутства необхідно вивчати показники прибутку, фактори, що впливають на неї, і показник рентабельності, який відображає ефективність поточних витрат і являє собою свого роду синтез різних якісних і кількісних показників.

  Глава 1. Показники рентабельності підприємства

  1.1. визначення рентабельності

  Рентабельність являє собою прибутковість (прибутковість) виробничо-торгового процесу. Її величина вимірюється рівнем рентабельності. Якщо підприємство отримує прибуток, воно вважається рентабельним. Показники рентабельності, застосовувані в економічних розрахунках, характеризують відносну прибутковість.

  Прибуток - це грошове вираження основної частини грошових накопичень, створюваних підприємствами будь-якої форми власності. Як економічна категорія, вона характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності і є показником, який найбільш повно відображає ефективність виробництва, обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості.

  Прибуток - один з основних фінансових показників плану та оцінки господарської діяльності організацій. За рахунок прибутку здійснюється фінансування заходів щодо їх науково-технічного та соціально-економічного розвитку, збільшення фонду оплати праці їх працівників. Прибуток є не тільки джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб організації, а й набуває все більшого значення у формуванні бюджетних ресурсів, позабюджетних і благодійних фондів.

  Прибутковість господарюючого суб'єкта характеризується абсолютними і відносними показниками. Абсолютний показник прибутковості - сума прибутку (доходів). Відносний показник - рівень рентабельності.

  Абсолютні показники дозволяють проаналізувати динаміку різних показників прибутку за ряд років. При цьому слід зазначити, що для отримання більш об'єктивних результатів слід розраховувати показники з урахуванням інфляційних процесів.

  Відносні показники менше схильні до впливу інфляції, тому що являють собою різні співвідношення прибутку і вкладеного капіталу, або прибутку і виробничих витрат.

  За абсолютною сумі прибутку не завжди можна судити про рівень прибутковості підприємства, так як на її розмір впливає не тільки якість роботи, а й масштаби діяльності. Тому для характеристики ефективності роботи підприємства поряд з абсолютною сумою прибутку використовують відносний показник - рівень рентабельності.

  Ці характеристики найбільш доцільно розглядати відносно інших тимчасових періодів. Абсолютні цифри самі по собі несуть трохи інформації. Лише знаючи динаміку їх зміни, можна більш вірогідно судити про роботу підприємства.

  В умовах ринкових відносин велика роль показників рентабельності продукції, що характеризують рівень прибутковості (збитковості) її виробництва. Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльності підприємства. Вони характеризують відносну прибутковість підприємства, вимірювану у відсотках до витрат коштів або капіталу з різних позицій.

  1.2. Планування показників рентабельності

  Прибуток, будучи найважливішим показником результативності виробничо-господарської діяльності, не дає повного уявлення про його ефективності, так як не враховує величину витрачених ресурсів і умов, при яких вона була досягнута. Вона більшою мірою характеризує результат діяльності.

  Для реальної оцінки рівня прибутковості організації користуються методами комплексного аналізу прибутку по техніко-економічним чинникам. У числі економічних показників ефективності підприємницької діяльності використовуються показники рентабельності.

  Показники рентабельності - це найважливіші характеристики фактичної середовища формування прибутку і доходу підприємств. З цієї причини вони є обов'язковими елементами порівняльного аналізу та оцінки фінансового стану підприємства. При аналізі виробництва показники рентабельності використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення.

  Якщо прибуток виражається в абсолютній сумі, то рентабельність - це відносний показник інтенсивності виробництва, тому що відбиває рівень прибутковості щодо певної бази. Організація рентабельна, якщо суми виручки від реалізації продукції досить не тільки для покриття витрат на виробництво і реалізацію, але і для утворення прибутку. Рентабельність може визначатися по-різному.

  Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат і т.д. Вони більш повно, ніж прибуток характеризують остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Їх застосовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворення.

  1.3. Групи показників рентабельності

  У практиці російських підприємств використовують такі показники рентабельності:

  Рентабельність виробництва (R) - це відношення балансового прибутку до суми середньорічної вартості основних виробничих фондів (ОФ) і оборотних коштів (ОБФ).

  Загальну рентабельність (рентабельність підприємства) визначають як відношення балансового прибутку до середньої вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів. Ставлення фонду до матеріальним і прирівняним до них витратам відображає прибутковість підприємства.

  Загальна рентабельність визначається за формулою:

  Р про = П б / Ф * 100%,

  де Р о - загальна рентабельність,

  П б - загальна сума балансового прибутку,

  Ф - середньорічна вартість основних виробничих засобів, нематеріальних активів та матеріальних оборотних коштів.

  Рівень загальної рентабельності - це ключовий індикатор при аналізі рентабельності підприємства. Але якщо потрібно точніше визначити розвиток організації, виходячи з рівня її загальної рентабельності, необхідно обчислити додатково ще два ключових індикатора: рентабельність обороту і число оборотів капіталу.

  Рентабельність обороту відображає залежність між валовою виручкою (оборотом) підприємства і його витратами і обчислюється за формулою:

  Р об. = П н.п. * 100 / В,

  де Р об. - рентабельність обороту,

  П н.п. - прибуток до нарахування відсотків,

  В - валова виручка.

  Чим більше прибуток в порівнянні з валовим виторгом підприємства, тим більше рентабельність обороту. Широке застосування цей показник одержав у ринковій економіці. Розраховується в цілому по підприємству та окремим видам продукції.

  Число оборотів капіталу відображає відношення валової виручки (обороту) підприємства до величини його капіталу і обчислюється за формулою:

  Ч об.к. = В / А,

  де Ч об.к. - число оборотів капіталу,

  В - валова виручка,

  А - активи.

  Чим вище валова виручка фірми, тим більше число оборотів її капіталу. В результаті рівень загальної рентабельності визначається за такою формулою:

  У о.р. = Р об * Ч об.к. ,

  де У о.р. - рівень загальної рентабельності,

  Р об. - рентабельність обороту,

  Ч об.к. - число оборотів капіталу.

  Інакше кажучи, рівень загальної рентабельності, тобто індикатор, що відображає приріст всього вкладеного капіталу (активів), дорівнює прибутку до нарахування відсотків, помноженої на 100% і поділеній на активи.

  Зв'язок між трьома ключовими індикаторами представлена ​​в наступній схемі:

  Схема 1.

  Показники рентабельності продукції відображають ефективність поточних витрат (на відміну від показника загальної рентабельності, що характеризує ефективність авансованого капіталу) і обчислюються як відношення прибутку від реалізації продукції до повної собівартості реалізованої продукції:

  Р рп = П рп / З * 100%,

  де Р рп - рентабельність продукції;

  П рп - прибуток від реалізації продукції;

  С - повна собівартість реалізованої продукції.

  Рентабельність конкретного виду продукції залежить від цін на сировину, якості продукції, продуктивності праці, матеріальних та інших витрат на виробництво.

  Рентабельність продукції показує, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції. Зростання даного показника є наслідком росту цін при постійних витратах на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг) або зниження витрат на виробництво при постійних цінах, тобто про зниження попиту на продукцію підприємства, а також більш швидким зростанням цін ніж витрат.

  Рентабельність вкладень підприємства - це показник рентабельності, який показує ефективність використання всього майна підприємства.

  Серед показників рентабельності вкладень підприємства виділяють 5 основних:

  1. Загальна рентабельність вкладень, що показує яка частина балансового прибутку припадає на 1 руб. майна підприємства, тобто наскільки ефективно воно використовується.

  2.Рентабельность вкладень по чистому прибутку;

  3.Рентабельність власних коштів, що дозволяє встановити залежність між величиною інвестуються власних ресурсів і розміром прибутку, отриманого від їх використання.

  4.Рентабельність довгострокових фінансових вкладень, що показує ефективність вкладень підприємства в діяльність інших організацій.

  5. Рентабельність перманентного капіталу. Показує ефективно сть використання капіталу, вкладеного в діяльність даного підприємства на тривалий термін.

  Зростання будь-якого показника рентабельності залежить від єдиних економічних явищ і процесів. Це, перш за все, вдосконалення системи управління виробництвом в умовах ринкової економіки на основі подолання кризи у фінансово-кредитній і грошовій системах. Це підвищення ефективності використання ресурсів організаціями на основі стабілізації взаємних розрахунків і системи розрахунково-платіжних відносин. Це індексація оборотних коштів і чітке визначення джерел їх формування.

  Прибутковість капіталу обчислюється відношенням балансового (валового, чистого) прибутку до середньорічної вартості всього інвестованого капіталу або окремих його складових: власного (акціонерного), позикового, основного, оборотного, виробничого капіталу і т.д .:

  Р к = БП / SК; Р к = П рп / SК; Р к = ПП / SК

  У процесі аналізу слід вивчити динаміку перерахованих показників рентабельності, виконання плану по їх рівню і провести міжгосподарські порівняння з підприємствами-конкурентами.

  Показники рентабельності (прибутковості) є загальноекономічними. Вони відображають кінцевий фінансовий результат і відображаються в бухгалтерському балансі і звітності про прибутки і збитки, про реалізацію, про прибуток і рентабельність. Рентабельність можна розглядати як результат впливу техніко-економічних чинників, а значить, як об'єкти техніко-економічного аналізу, основна мета якого виявити кількісну залежність кінцевих фінансових результатів виробничо-господарської діяльності від основних техніко-економічних факторів.

  Рентабельність є результатом виробничого процесу, вона формується під впливом чинників, пов'язаних з підвищенням ефективності оборотних коштів, зниженням собівартості і підвищенням рентабельності продукції і окремих виробів. Загальну рентабельність підприємства необхідно розглядати як функцію ряду кількісних показників - чинників: структури і фондовіддачі основних виробничих фондів, оборотності нормованих оборотних коштів, рентабельності реалізованої продукції (див. Схему 2).

  Схема 2.

  1.4. Показники, що використовуються при аналізі беззбитковості і запас фінансової міцності

  Аналіз беззбитковості в даний час широко використовується для визначення:

  • критичного обсягу виробництва для беззбиткової роботи;

  • залежності фінансового результату від змін одного з елементів співвідношення;

  • запасу фінансової міцності підприємства;

  • оцінки виробничого ризику;

  • доцільності власного виробництва або закупівлі;

  • мінімальної договірної ціни на певний період;

  • планування прибутку і т. Д.

  Аналіз беззбитковості заснований на ряді припущень:

  - витрати можна розділити на постійні і змінні. Ряд витрат підприємства може містити як змінну, так і постійну частини. До постійних витрат відносяться:

  1) амортизаційні відрахування;

  2) орендна плата;

  3) плата за встановлену (енергетичну) потужність;

  4) постійні складові заробітної плати;

  5) адміністративно-управлінські витрати з урахуванням особливостей поділу витрат по заробітній платі на змінні і постійні;

  - залежність між обсягом реалізованої продукції і змінними витратами лінійна. У реальному житті змінні витрати можуть змінюватися в іншій пропорції.

  Відомо, що співвідношення змінних витрат і обсягу виробництва залежить як від життєвого циклу вироби, так і від інфляції, по-різному зачіпає ціни на купується сировину, матеріали, заробітну плату;

  - залишається незмінним асортимент виробів;

  - обсяг виробництва і реалізації в прогнозованому періоді рівні.

  Ефект операційного важеля

  Ефектом виробничого операційного важеля називається більш швидка зміна прибутку при зміні виручки від реалізації. Він забезпечується за рахунок впливу постійних витрат у складі загальних витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг), які залишаються незмінними при зміні виручки від реалізації.

  Сила впливу операційного важеля означає, наскільки відсотків зміниться прибуток при зміні і виручки від реалізації на 1%.

  Чим більша питома вага постійних витрат у загальних витратах на виробництво і реалізацію продукції, товарів (робіт, послуг), тим сильніше діє виробничий важіль, і навпаки.

  Сила впливу операційного важеля визначається за формулою:

  Зграя = (ВР - З пер) / П,

  де Зграя - сила впливу операційного важеля,

  ВР - виручка від реалізації,

  З пер - витрати змінні,

  П - прибуток.

  поріг рентабельності

  Поріг рентабельності - це така виручка від реалізації, при якій підприємство не має збиток, але ще не має і прибутку. Суми покриття в точності вистачає на покриття постійних витрат, а прибуток дорівнює нулю. Поріг рентабельності ( «точка беззбитковості») визначається за формулою:

  ПР = З пост / ((ВР-З пер) / ВР),

  де ПР - поріг рентабельності,

  З пост - витрати постійні,

  З пер - витрати змінні,

  ВР - виручка від реалізації.

  Існує певний взаємовплив і взаємозалежність між витратами, обсягом виробництва і прибутку. Відомо, що при дотриманні всіх інших рівних умов темпи зростання прибутку завжди випереджають темпи зростання реалізації продукції. При зростанні обсягу реалізації продукції частка постійних витрат в структурі собівартості продукції знижується і з'являється «ефект додаткового прибутку».

  Запас фінансової міцності

  Запас фінансової міцності підприємства - це різниця між досягнутою фактичною виручкою від реалізації і порогом рентабельності. Визначається за формулою:

  ЗФП = ВР-ПР,

  де ЗФП - запас фінансової міцності,

  ВР - виручка від реалізації,

  ПР - поріг рентабельності.

  Запас фінансової міцності, або кромка безпеки, показує, наскільки можна скорочувати виробництво продукції, не несучи при цьому збитків.

  Чим вище показник фінансової міцності, тим менше ризик втрат для підприємства.

  Повна і всебічна оцінка ризику має принципове значення при прийнятті фінансових рішень, тому в західному фінансовому менеджменті розроблені численні методи, що дозволяють за допомогою математичного апарату прорахувати наслідки вжитих заходів.

  Глава 2. Аналіз і оцінка показників рентабельності підприємства ЗАТ «Трансгазпоставка» за 2003 рік

  2.1. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства ЗАТ «Трансгазпоставка»

  Аналізоване підприємство є закритим акціонерним товариством зі статутним капіталом 10 тис. Рублів. Акціонерами є фізичні особи. Підприємство є малим, зі середньоспискової чисельністю 20 осіб. Основною метою товариства є отримання прибутку, а основним видом діяльності - виробництво нафтохімічної продукції. Облікова політика підприємства визначена по оплаті.

  У 2003 році за рішенням акціонерів підприємством було взято курс на розширення асортименту продукції, що випускається її модифікації з метою поліпшення якості. Для реалізації цього рішення була придбана дорога імпортна лінія з виготовлення обладнання, необхідного для функціонування підприємства більш ніж на 6,0 млн. Рублів.

  2.2. Розрахунок показників рентабельності підприємства

  Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних рівнів напрямків діяльності (виробничої, комерційної, інвестиційної і т.д.). Вони більш повно, ніж прибуток, відображають остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з готівкою і спожитими ресурсами. Показники рентабельності використовують, як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні.

  Оскільки отримання прибутку є обов'язковою умовою комерційної діяльності, а фінансова стійкість підприємства значною мірою визначається розміром отриманого прибутку, аналіз фінансових результатів стає дуже актуальним.

  Проведемо розрахунок показників рентабельності підприємства ЗАТ «Трансгазпоставка» за 2003р., Що відбивають ефективність фінансово-господарської діяльності, які розраховуються за формулами, зазначеними в розділі 2, на підставі даних Бухгалтерськогобалансу за 2003 рік (Додаток 1), звіту про прибутки і збитки за 2003 рік (Додаток 2).

  Фінансові коефіцієнти рентабельності:

  1. Рентабельність обороту (продажів).

  Показує, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції.


  Розрахункова формула:

  Р пр = Пр / ВР * 100% = 1604/20791 * 100% = 7,7%,

  де

  Пр - прибуток;

  ВР - виручка від реалізації.

  2. Рентабельність продукції.

  Показує ступінь вигідності виробництва продукції, тобто, скільки прибутку отримує підприємство на кожен рубль витрат.

  Розрахункова формула:

  Р s = Пр / Ср = 1604/19187 * 100% = 8%,

  де

  Пр - прибуток,

  Ср - витрати на виробництво продукції.

  3. Загальна рентабельність активів.

  Розрахункова формула:

  Р A о = Пр / А ср * 100% = 1604 / 14233,5 * 100% = 11,2%,

  де

  Пр - прибуток,

  А ср - активи (середнє).

  4. Чиста рентабельність активів.

  Показує ефективність використання всього майна (управління підприємством в сфері виробничої діяльності).

  Розрахункова формула:

  Р A ч = ПП / А ср = 365 / 14233,5 * 100% = 2,5%,

  де

  ЧП - чистий прибуток;

  А ср - активи (середнє).

  5. Рентабельність власного капіталу.

  Показує ефективність використання власного капіталу.

  Розрахункова формула:

  Р ск = ПП / СК * 100% = 365 / 2547,5 * 100% = 14,3%

  де

  ЧП - чистий прибуток,

  СК - власний капітал.

  Переводчик
  Перевод
  Оригинал
  НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

  Нематеріальні активи (04, 05)

  110

  в тому числі:
  патенти, ліцензії, товарні знаки (знаки обслуговування), інші аналогічні з переліченими права та активи

  111

  організаційні витрати

  112

  ділова репутація організації

  113

  Основні засоби (01, 02, 03)

  120

  2986

  9283

  в тому числі:
  земельні ділянки та об'єкти природокористування


  121

  будівлі, машини і обладнання

  122

  Незавершене будівництво (07, 08, 16, 61)

  130

  Прибуткові вкладення в матеріальні цінності (03)

  135

  в тому числі:
  майно для передачі в лізинг


  136

  майно, що надається за договором прокату

  137

  Довгострокові фінансові вкладення (06, 82)

  140

  в тому числі:
  інвестиції в дочірні суспільства


  141

  інвестиції в залежні суспільства

  142

  інвестиції в інші організації

  143

  позики, надані організаціям на термін більше 12 місяців

  144

  інші довгострокові фінансові вкладення

  145

  Інші необоротні активи

  150

  РАЗОМ по розділу I

  190

  2986

  9283


  актив

  код
  рядки

  На початок звітного
  року

  На кінець звітного
  періоду

  1

  2

  3

  4

  II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

  запаси


  210

  6122

  6466

  в тому числі:
  сировину, матеріали та інші аналогічні цінності (10, 12, 13,16)


  211

  6004

  6079

  тварини на вирощуванні та відгодівлі (11)

  212

  витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення)
  (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)


  213

  118

  387

  готову продукцію і товари для перепродажу (16, 40, 41)

  214

  товари відвантажені (45)

  215

  витрати майбутніх періодів (31)

  216

  інші запаси і витрати

  217

  Податок на додану вартість по придбаним цінностям (19)

  220

  217

  86

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж
  через 12 місяців після звітної дати)

  230

  в тому числі:
  покупці і замовники (62, 76, 82)


  231

  векселі до отримання (62)

  232

  заборгованість дочірніх і залежних товариств (78)

  233

  аванси видані (61)

  234

  інші дебітори

  235

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом
  12 місяців після звітної дати)


  240

  +1097

  1739

  в тому числі:
  покупці і замовники (62, 76, 82)


  241

  217

  340

  векселі до отримання (62)

  242

  заборгованість дочірніх і залежних товариств (78)

  243

  заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного
  капітал (75)


  244

  аванси видані (61)

  245

  880

  одна тисяча триста дев'яносто дев'ять

  інші дебітори

  246

  Короткострокові фінансові вкладення (56, 58, 82)

  250

  в тому числі:
  позики, надані організаціям на термін менше 12 місяців


  251

  власні акції, викуплені в акціонерів

  252

  інші короткострокові фінансові вкладення

  253

  Грошові кошти

  260

  260

  211

  в тому числі:
  каса (50)


  261

  32

  11

  розрахункові рахунки (51)

  262

  198

  178

  валютні рахунки (52)

  263

  30

  22

  інші грошові кошти (55, 56, 57)

  264

  Інші оборотні активи

  270

  РАЗОМ по розділу II

  290

  7696

  8502

  БАЛАНС (сума рядків 190 + 290)

  300

  10682

  17785


  пасив

  код
  рядки

  На початок звітного
  року

  На кінець звітного
  періоду

  1

  2

  3

  4

  III. Капітали і резерви

  Статутний капітал (85)

  410

  10

  10

  Додатковий капітал (87)

  420

  60

  60

  Резервний капітал (86)

  430

  в тому числі:
  резерви, утворені відповідно до законодавства

  431

  резерви, утворені відповідно до установчих документів

  432

  Фонд соціальної сфери (88)

  440

  Цільові фінансування і надходження (96)

  450

  Нерозподілений прибуток минулих років (88)

  460

  2295

  2295

  Непокритий збиток минулих років (88)

  465

  Нерозподілений прибуток звітного року (88)

  470

  х

  365

  Непокритий збиток звітного року (88)

  475

  РАЗОМ по розділу III

  490

  2365

  2730

  IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  Позики і кредити (92, 95)

  510

  в тому числі:
  кредити банків, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців
  після звітної дати

  511

  позики, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після
  звітної дати

  512

  Інші довгострокові зобов'язання

  520

  РАЗОМ по розділу IV

  590

  V.КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  Позики і кредити (90, 94)

  610

  626

  4374

  в тому числі:
  кредити банків, що підлягають погашенню протягом 12 місяців
  після звітної дати

  611

  позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після
  звітної дати

  612

  Кредиторська заборгованість

  620

  7691

  10681

  в тому числі:
  постачальники та підрядники (60, 76)

  621

  3690

  5124

  векселі до сплати (60)

  622

  заборгованість перед дочірніми і залежними товариствами (78)

  623

  заборгованість перед персоналом організації (70)

  624

  32

  55

  заборгованість перед державними позабюджетними фондами (69)

  625

  11

  -

  заборгованість перед бюджетом (68)

  626

  245

  аванси отримані (64)

  627

  3958

  5257

  інші кредитори

  628

  Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів (75)

  630

  Доходи майбутніх періодів (83)

  640

  Резерви майбутніх витрат (89)

  650

  Інші короткострокові зобов'язання

  660

  РАЗОМ по розділу V

  690

  8317

  15055

  БАЛАНС (сума рядків 490 + 590 + 690)

  700

  10682

  17785

  Додаток 2 Звіт про прибутки і збитки за 2003р.


  додаток 3

  Аналіз фінансових результатів ЗАТ «Трансгазпоставка» за 2002, 2003 роки

  найменування показника

  За 2002 рік

  За 2003 рік

  відхилення

  Питома вага

  Відхилення +/-;%

  +/- руб.

  %

  2002

  рік

  2003

  рік

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Виручка від продажів (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних зобов'язань)

  14438

  20791

  +6353

  +44

  100

  100

  -

  Собівартість реалізованої продукції

  12968

  19187

  +6219

  +48

  89,8

  92,3

  +2,5

  Прибуток (збиток) від продажу

  1470

  1604

  +134

  +9,1

  10,2

  7,7

  -2,5

  Інші операційні витрати

  0

  538

  +538

  +100

  0

  2,5

  +2,5

  позареалізаційні доходи

  168

  115

  -53

  -46,1

  1,2

  0,6

  -0,6

  позареалізаційні витрати

  388

  503

  +115

  +29,6

  2,7

  2,4

  -0,3

  Прибуток (збиток) до оподаткування

  1250

  678

  -572

  -45,7

  8,7

  3,3

  -5,4

  Податок на прибуток та інші аналогічні платежі

  384

  313

  -71

  -18,4

  2,6

  1,5

  -1,1

  Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

  866

  365


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз показників рентабельності