Дата конвертації11.04.2017
Розмір51.03 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 51.03 Kb.

Аналіз прямих матеріальних витрат у складі собівартості продукції підприємства

Почнемо аналіз прямих матеріальних витрат в наступній таблиці (табл.2.10).

Таблиця 2.10 - Аналіз прямих матеріальних витрат на всі роботи підприємства ЗАТ "ЕПМК", тис.руб.

вид витрат

Себестоі

мость

робіт

за кошторисом

(2014 г.)

QплСпл

Собівартість фактично виконаних робіт

Відхи

ня

загальне

QфСф -

QплСпл

Отклоне

ня за

рахунок зраді

ня рівня витрат

QфСф -

QфСпл

Відхилення за рахунок зміни обсягу робіт

QфСпл -

QплСпл

План (кошторис)

QфСпл

Факт (2014 г.)

QфСф

Сировина і матеріали

29370

27500

31700

+2330

+4200

-1870

Паливо та енергія

2910

4900

5020

+2110

+120

+1990

вода

170

250

580

+410

+330

+80

Всього прямих матеріальних витрат

32450

32650

37300

+4850

+4650

+200

Так по сировині і матеріалам собівартість робіт за кошторисом склала 29370 тис.руб. Фактично виконано робіт на 31700 тис.руб. Планова собівартість фактично виконаних робіт склала 27500 тис.руб.

Відповідно, загальне відхилення становить:

31700 - 29370 = 2330 тис.руб.

Відхилення за рахунок зміни рівня витрат склало:

31700 - 27500 = 4200 тис.руб.

Відхилення за рахунок зміни обсягу робіт склало:

27500 - 29370 = - 1870 тис.руб.

Аналогічно виконуються розрахунки за всіма найменування матеріальних витрат.

З табл.2.10 видно, що загальна сума прямих матеріальних витрат відрізняється від запланованої, причиною є перевитрата електроенергії, палива і по інших статтях. Загальний перевитрата матеріальних витрат склав 4850 тис.руб. При цьому за рахунок зростання рівня витрат даний перевитрата склав 4650 тис.руб., А за рахунок зростання обсягу виконаних будівельних робіт на підприємстві ЗАТ "ЕПМК" склав 200 тис.руб. Оскільки підвищення витрат у зв'язку із зростанням обсягів виконаних на підприємстві робіт є нормальним умовам господарської деятельноть, то для нас найбільш цікавий аналіз підвищення рівня витрат. Бачимо, що підвищення витрат відбулося в сумі 4200 тис.руб. за матеріалами і сировини, в сумі 120 тис.руб. по паливу і електроенергії, в сумі 330 тис.руб. по воді. Даний факт пояснюється тим, що кошторис витрат складалася в 2013 році під ставки 2013 року, фактично ставки за всіма матеріальними витратами протягом 2014 року підвищувалися і не один раз, також зросли ціни на сировину і матеріали, що купуються у сторонніх постачальників.

В табл.2.11 представлений розрахунок показників ефективності використання матеріальних запасів по підприємству ЗАТ "ЕПМК".

Таблиця 2.11 - Основні показники використання матеріальних ресурсів підприємства ЗАТ "ЕПМК"

показник

2013 рік

2014

Зміна, +, -

Темп зміни,%

Виручка від реалізації виконаних будівельних робіт, тис.руб.

28740

58834

30094

204,71

Собівартість виконаних робіт, тис.руб.

28609

54465

25856

190,38

в тому числі матеріальні витрати

18679

37300

18621

199,69

Витрата матеріальних витрат відповідно до кошторису на виконані роботи

16456

32450

15994

197,19

Відхилення від кошторису

-2223

-4850

-2627

218,17

Матеріаломісткість, руб. / Руб.

0,650

0,634

-0,016

97,55

Матеріаловіддача, руб. / Руб.

1,539

1,577

0,039

102,51

Питома вага матеріальних витрат у собівартості виконаних робіт

0,653

0,685

0,032

104,9

показник

2013 рік

2014

Зміна, +, -

Темп зміни,%

Коефіцієнт використання матеріальних ресурсів

1,135

1,149

0,014

101,23

Дані показники табл. 2.11 свідчать про неефективну роботу підприємства ЗАТ "ЕПМК" з управління матеріальними ресурсами.

Так має місце розбіжність вартості матеріальних витрат від їх кошторисної вартості, що призвело до їх перевитрати в 2013 році на 13,5%, в 2014 році на 14,9%. Причиною даного розбіжності є невідповідність кошторисної вартості матеріалів, їх реальною ціною, пересортиця деяких допоміжних матеріалів. Відповідно коефіцієнт використання матеріальних ресурсів підприємства збільшився з 1,135 до 1,149 або на 0,014 пунктів або на 1,27%. Дана обставина є однією з причин випереджаючого темпу зростання собівартості виконаних расбот над темпом зростання виручки від реалізації.

У 2013 році виручка від реалізації виконаних будівельних робіт склала 28740 тис.руб. У 2014 році вона збільшилася на 30094 тис.руб. або на 104,71% і склала 58834 тис.руб. При цьому собівартість виконаних будівельних робіт у 2013 році в склала 28609 тис.руб. У 2014 році вона збільшилася на 25856 тис.руб. або на 90,38% і склала 54465 тис.руб.

У складі собівартості виконаних будівельних робіт матеріальні витрати становили в 2013 році 65,3%, в 2014 році частка матеріальних витрат у собівартості виконаних робіт збільшилася ДДО 68,5% або на 3,2 процентних пункту.

При цьому фактичні матеріальні витрати підприємства збільшилися з 18679 тис.руб. до 37300 тис.руб. або на 18621 тис.руб. або на 99,69%. Витрата матеріальних витрат відповідно до кошторису на виконані роботи збільшується повільнішими темпами. У 2013 році матеріальні витрати відповідно до кошторису повинні були бути в розмірі 16456 тис.руб., В 2014 році 32450 тис.руб., Що на 15994 тис.руб. або на 97,19% вище попереднього року.

Відповідно до зазначеної динамікою витрат і результатів діяльності організації, змінилися і показники використання матеріальних ресурсів. При цьому зазначені показники мають негативну динаміку.

Так материалоотдача організації в 2013 році становила 1,539 руб. / Руб., В 2014 році даний показник підвищився на 0,039 пунктів або на 2,51% і склав 1,577 руб. / Руб.

Відповідно, матеріалоемксть підприємства знизилася з 0,650 руб. / Руб. в 2013 році до 0,634 грн. / руб. в 2014 році. Зниження відбулося на 0,016 пункту або на 2,45%.

Динаміка зазначених показників призводить до необхідності провести аналіз виконання плану поставок за джерелами надходження, за термінами, за окремими видами матеріалів, а також аналіз ритмічності поставок матеріалів.

Далі доцільно провести аналіз зміни матеріальних витрат на сировину і матеріали за окремими видами матеріалів. Спочатку проведемо аналіз виконання норм витрачання цегли. Вихідні дані представлені в табл.2.12.

Таблиця 2.12 - Аналіз виконання норм витрачання по цеглині ​​на будівництво котельні

К-во виробів, шт.

Норма витрати, кг

Ціна за од, руб.

кошторис

фактично

кошторис

фактично

кошторис

фактично

10000

11000

0,46

0,54

500

480

М баз = До баз * Н баз * Ц баз

М баз = 10000 * 0,46 * 500 = 2300000 руб.

М тек = К тек * Н тек * Ц тек

М тек = 11000 * 0,54 * 480 = 2851200 руб.

? М = М тек - М баз = 2851200 - 2300000 = +551200 руб.

Таким чином, матеріальні витрати підприємства на цеглу в поточному періоді в порівнянні з кошторисом збільшилися на 551200 руб. Збільшення матеріальних витрат на цеглу є негативним фактором роботи підприємства. Тому необхідно визначити фактори, які надають позитивний і негативний вплив на цю зміну.

Виконаємо розрахунок методом абсолютних різниць.

? К = К тек - До баз = 11000 - 10000 = +1000 штук

? Н = Н тек - Н баз = 0,54 - 0,46 = +0,08 кг

? Ц = Ц тек - Ц баз = 480 - 500 = -20 руб.

а) вплив на зміну розміру матеріальних витрат кількості придбаного цегли:

? М (К) =? К * Н баз * Ц баз

? М (К) = +1000 * 0,46 * 500 = +230000 руб.

За рахунок збільшення кількості придбаного цегли на 1000 штук, матеріальні витрати підприємства зросли на 230000 руб.

б) вплив на зміну розміру матеріальних витрат добові норми витрат матеріалів

? М (Н) =? Н * Ктек * Ц баз

? М (Н) = +0,08 * 11000 * 500 = + 440000 руб.

За рахунок збільшення норми витрачання цегли на 0,08 кг на одиницю придбаного матеріалу, матеріальні витрати підприємства зросли на 422400 руб.

в) вплив на зміну розміру матеріальних витрат цін на матеріали

? М (Ц) =? Ц * К тек * Н тек

? М (Ц) = -20 * 11000 * 0,54 = -118800 руб.

За рахунок зниження цін на цеглу на 20 руб., Матеріальні витрати підприємства знизилися на 118800 руб.

Таким чином, баланс факторів має вигляд:

+230000 + 440000 -118800 = +551200 руб.

Результати розрахунків представимо в табл.2.12.

Таблиця 2.12 - Аналіз виконання норм витрачання по цеглині

показник

кошторис

фактично

зміна,

+, -

Темп приросту, %

Кількість виробів, штук

10000

11000

+1000

+10,0

Норма витрати матеріалу на 1м3, кг

0,46

0,54

+0,08

+17,4

Ціна за одиницю матеріалу, руб.

500

480

-20

-4,0

Матеріальні витрати підприємства, руб.

2300000

2851200

+551200

+23,96

Вплив на зміну матеріальних витрат підприємства чинників, руб.

фактор:

К-во матеріалів

фактор:

Норма витрат

фактор:

Ціна за одиницю матеріалу

Матеріальні витрати, всього, перевитрата (+), економія (-)

метод ланцюгових підстановок

+230000

+440000

-118800

+551200

Таким чином, матеріальні витрати підприємства на цеглу в поточному періоді в порівнянні з базовим збільшилися на 551200 руб. Збільшення матеріальних витрат є негативним фактором роботи підприємства. За рахунок зростання норми витрат матеріалів відбулося максимальне збільшення матеріальних витрат підприємства. Регульованим фактором зниження матеріальних витрат є саме зниження норми витрат матеріалів. Її зростання в поточному періоді в порівнянні з кошторисом розцінюється як неефективне управління матеріальними ресурсами на підприємстві.

Аналогічні розрахунки виконаємо по Аліфе. Вихідні дані представлені в табл.2.13.

Таблиця 2.13 - Аналіз виконання норм витрачання по оліфі на будівництво котельні

К-во матеріалу на 1 м3 (кг)

Норма витрати матеріалів на 1 м3, (кг)

Ціна за одиницю матеріалу (руб.)

кошторис

фактично

кошторис

фактично

кошторис

фактично

740

760

0,72

0,74

170

210

М баз = До баз * Н баз * Ц баз

М баз = 740 * 0,72 * 170 = 90576 руб.

М тек = К тек * Н тек * Ц тек

М тек = 7600 * 0,74 * 210 = 118104 руб.

? М = М тек - М баз = 118104 - 90576 = +27528 руб.

Таким чином, матеріальні витрати підприємства в поточному періоді в порівнянні з кошторисом по оліфі збільшилися на 27528 руб. Визначимо вплив різних чинників на дану зміну методом ланцюгових підстановок.

М баз = До баз * Н баз * Ц баз

М 1 = К тек * Н баз * Ц баз

М1 = 760 * 0,72 * 170 = 93024 руб.

? М (К) = М1 - М баз = 93024 - 90576 = +2448 руб.

За рахунок зростання кількості придбаної оліфи матеріальні витрати підприємства в поточному періоді в порівнянні з кошторисом збільшилися на 2448 руб. Дане зростання матеріальних витрати є нормальним фактом збільшення обсягів закупленої оліфи.

М 2 = К тек * Н тек * Ц баз

М 2 = 760 * 0,74 * 170 = 95608 руб.

? М (Н) = М 2 - М 1 = 95608 - 93024 = +2584 руб.

За рахунок збільшення норми витрати матеріалу матеріальні витрати підприємства збільшилися на 2584 руб., Даний факт підвищення норми витрати розцінюється негативно.

? М (Ц) = М тек - М 2 = 118104 - 95608 = +22496 руб.

За рахунок зростання цін на оліфу матеріальні витрати підприємства збільшилися на 22496 руб. Підвищення цін на матеріали негативно вплинуло на витрати підприємства, збільшивши їх, проте даний фактор, як правило, є не врегульовані з боку аналізованого підприємства.

Таким чином, баланс факторів має вигляд:

+24480 + 25840 + 224960 = +275280 руб.

Результати розрахунків представлені в табл.2.14.

Таблиця 2.14 - Аналіз виконання норм витрачання по оліфі

показник

базовий період

Поточний період

зміна,

+, -

Темп приросту, %

Кількість виробів, штук

740

760

+20

+2,70

Норма витрати матеріалу на 1 м3, кг

0,72

0,74

+0,02

+2,78

Ціна за одиницю матеріалу, руб.

170

210

+40

+23,53

Матеріальні витрати підприємства, руб.

90576

118104

+27528

+30,39

Вплив на зміну матеріальних витрат підприємства чинників, руб.

фактор:

К-во виробів

фактор:

Норма витрат

фактор:

Ціна за одиницю матеріалу

Матеріальні витрати, всього, перевитрата (+), економія (-)

метод ланцюгових підстановок

+2448

+2584

+22496

+27528

За рахунок зростання цін відбулося максимальне збільшення матеріальних витрат підприємства. Регульованим фактором зниження матеріальних витрат є зниження норми витрат матеріалів. Її зростання в поточному періоді в порівнянні з базов розцінюється як неефективне управління матеріальними ресурсами на підприємстві.

Таким чином, проведений аналіз наявності, руху та ефективності використання матеріалів у будівництві виявив негативні фактори роботи підприємства ЗАТ "ЕПМК".

Виконаємо факторний аналіз загальної суми прямих матеріальних витрат в залежності від зміни обсягу виробництва, частки i-го виду продукції в загальному обсязі виробництва, питомої витрати матеріалу на i -ий вид вид продукції в натуральному вираженні, ціни одиниці матеріалу на i -ий вид продукції.

Аналіз виконаємо за допомогою моделі:

МОЗ =? Q x УДi x РМi x Pi,

Q - загальний обсяг виробництва;

УДi - частка всього виду продукції в загальному обсязі виробництва;

РМi - питома витрата матеріалу на i -ий вид продукції в натуральному вираженні;

Pi - ціна одиниці матеріалу на i -ий вид продукції.

Оскільки підприємство виконує будівельні роботи, проведемо цей аналіз укрупнено. Аналіз виконаємо методом ланцюгових підстановок.

Для 2013 року вихідні дані мають вигляд (табл.2.15).

Таблиця 2.15 - Вихідні дані для 2013 року

Найменування об'єкта

Загальний обсяг виробництва, Q

Частка разом виду продукції в загальному обсязі виробництва, УДi

Питома витрата матеріалу на i -ий вид продукції в натуральному вираженні, РМi

Ціна одиниці матеріалу на i -ий вид продукції, Pi

об'єкт №1

3646

0,31

0,66

9,8

об'єкт №2

4469

0,38

0,58

9

об'єкт №3

3599

0,31

0,45

4,9

Разом:

11714

1

х

х

Для 2014 року вихідні дані рівні (табл.2.16).

Таблиця 2.16 - Вихідні дані для 2014 року

Найменування об'єкта

Загальний обсяг виробництва, Q

Частка разом виду продукції в загальному обсязі виробництва, УДi

Питома витрата матеріалу на i -ий вид продукції в натуральному вираженні, РМi

Ціна одиниці матеріалу на i -ий вид продукції, Pi

об'єкт №1

9234

0,37

0,6

10,2

об'єкт №2

7412

0,29

0,54

9,4

об'єкт №3

8640

0,34

0,36

5,3

Разом:

25286

1

х

9,5

Матеріальні витрати підприємства в 2014 році в порівнянні з 2013 роком збільшилися на 18621 тис.руб. або на 99,69%.

Аналіз впливу на дану зміну виконаємо методом ланцюгових підстановок.

Для цього розрахуємо умовні показники.

1. Вплив зміни обсягу виконаних робіт (фактор першого рівня)

Найменування об'єкта

Загальний обсяг виробництва, Q, тис.руб.

Частка разом виду продукції в загальному обсязі виробництва, УДi

Питома витрата матеріалу на i -ий вид продукції в натуральному вираженні, РМi

Ціна одиниці матеріалу на i -ий вид продукції, Pi

Матеріальні витрати

1

2

3

4

5

6 = 2х3х4х5

об'єкт №1

9234

0,31

0,66

9,8

18515

об'єкт №2

7412

0,38

0,58

9

14702

об'єкт №3

8640

0,31

0,45

4,9

5906

Разом:

25286

1

х

х

39123

Зі зміною обсягів виконаних робіт, матеріальні витрати підприємства зросли на:

39123 - 18621 = +20502 тис.руб.

2. Вплив зміни частка виду об'єкта робіт в загальному обсязі виконаних робіт.

За рахунок зміни частки виконаних робіт у загальному обсязі виконаних робіт, матеріальні витрати підприємства зросли на:

39796 - 39123 = +673 тис.руб.

Найменування об'єкта

Загальний обсяг виробництва, Q, тис.руб.

Частка разом виду продукції в загальному обсязі виробництва, УДi

Питома витрата матеріалу на i -ий вид продукції в натуральному вираженні, РМi

Ціна одиниці матеріалу на i -ий вид продукції, Pi

Матеріальні витрати

1

2

3

4

5

6 = 2х3х4х5

об'єкт №1

9234

0,37

0,66

9,8

22098

об'єкт №2

7412

0,29

0,58

9

11220

об'єкт №3

8640

0,34

0,45

4,9

6477

Разом:

25286

1

х

х

39796

3. Зміна питомої витрати матеріалу на i -ий вид продукції в натуральному вираженні.

Найменування об'єкта

Загальний обсяг виробництва, Q, тис.руб.

Частка разом виду продукції в загальному обсязі виробництва, УДi

Питома витрата матеріалу на i -ий вид продукції в натуральному вираженні, РМi

Ціна одиниці матеріалу на i -ий вид продукції, Pi

Матеріальні витрати

1

2

3

4

5

6 = 2х3х4х5

об'єкт №1

9234

0,37

0,6

9,8

20089

об'єкт №2

7412

0,29

0,54

9

10446

об'єкт №3

8640

0,34

0,36

4,9

5182

Разом:

25286

1

х

х

35718

За рахунок зміни питомої витрати матеріалу на i -ий вид продукції в натуральному вираженні матеріальні витрати підприємства знизилися на:

35718 - 39796 = -4078 тис.руб.

4. Вплив ціни одиниці матеріалу на i -ий вид продукції.

37300 - 35718 = +1582 тис.руб.

Таким чином, за рахунок зростання цін на матеріали, матеріальні витрати підприємства збільшилися на тисяча п'ятсот вісімдесят два тис.руб.

Баланс факторів:

+20502 + 673 - 4078 + 1582 = +18679 тис.руб.

Таким чином, ефективність управління прямими матеріальними витратами підприємства можна оцінити як ефективний, оскільки зростання витрат пов'язаний з ростом обсягів робіт і ціною на матеріали. При цьому зниження матеріальних витрат відбулося за рахунок зниження питомої ваги матеріалів.

2.4 Резерви підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів

На підприємстві ЗАТ "ЕПМК" має місце розбіжність вартості матеріальних витрат від їх кошторисної вартості, що призвело до їх перевитрати в 2013 році на 13,5%, в 2014 році на 14,9%. Відповідно коефіцієнт використання матеріальних ресурсів підприємства збільшився з 1,135 до 1,149 або на 0,014 пунктів або на 1,27%. Дана обставина є однією з причин випереджаючого темпу зростання собівартості виконаних расбот над темпом зростання виручки від реалізації.

У 2014 році загальна сума прямих матеріальних витрат відрізняється від кошторисної, причиною є перевитрата електроенергії, палива і по інших статтях. Загальний перевитрата матеріальних витрат склав 4850 тис.руб. При цьому за рахунок зростання рівня витрат даний перевитрата склав 4650 тис.руб., А за рахунок зростання обсягу виконаних будівельних робіт на підприємстві ЗАТ "ЕПМК" склав 200 тис.руб. Оскільки підвищення витрат у зв'язку із зростанням обсягів виконаних на підприємстві робіт є нормальним умовам господарської деятельноть, то для нас найбільш цікавий аналіз підвищення рівня витрат. Бачимо, що підвищення витрат відбулося в сумі 4200 тис.руб. за матеріалами і сировини, в сумі 120 тис.руб. по паливу і електроенергії, в сумі 330 тис.руб. по воді. Даний факт пояснюється тим, що кошторис витрат складалася в 2013 році під ставки 2013 року, фактично ставки за всіма матеріальними витратами протягом 2014 року підвищувалися і не один раз, також зросли ціни на сировину і матеріали, що купуються у сторонніх постачальників.

На підприємстві мають місце невиконання договірних зобов'язань по поставкам матеріалів, що призводить до простоїв і соовтетственно до зниження обсягів виполенних будівельних робіт. Також негативним фактором в роботі підприємства є порушення структури та асортименту матеріалів, що поставляються. Дана обставина позначається не тільки на розмірі матеріальних витрат підприємства, а й на якості і термінах виконання будівельних робіт.

Визначимо вплив зміни матеріальних витрат на обсяг виконаних срітельних робіт.

Використовуємо спосіб ланцюгових підстановок

ЗР 2013 = Мз 2013 х Мо 2013 = 28679 х 1,539 = 28740 тис.руб.

ЗР ум = Мз 2014 х Мо 2013 = 37300 х 1,539 = 57405 тис.руб.

ЗР 2014 = Мз 2014 х Мо 2014 = 37300 х 1,577 = 58834 тис.руб.

? ОР = ОР 2014 року - ЗР 2013 = 58834 - 28740 = +30094 тис.руб.

Таким чином, обсяг виконаних будівельних робіт в 2014 році в порівнянні з попереднім періодом збільшився на 30094 тис.руб.

? ВП (МЗ) = ОР ум - ЗР 2013 = 57405 - 28740 = +28665 тис.руб.

При цьому, за рахунок зміни величини витрат сировини і матеріалів на виробництво виконаних робіт з будівництва, обсяг виконаних робіт збільшився на 28 665 тис.руб.

? ВП (Мо) = ВП 2014 року - ВП ум = 58834 - 57405 = +1429 тис.руб.

При цьому, за рахунок зміни показника матеріаловіддачі, загальний обсяг виконаних робіт у звітному періоді в порівнянні з попереднім підвищився на 1 429 тис.руб.

Зведемо отримані дані в табл.2.16.

Таблиця 2.16 - Вплив факторів на обсяг виконаних будівельних робіт підприємства ЗАТ "ЕПМК"

показник

2013 рік

2014

Зміна, +, -

Виручка від реалізації виконаних будівельних робіт, тис.руб.

28740

58834

30094

Матеріальні витрати

18679

37300

18621

Матеріаловіддача, руб. / Руб.

1,539

1,577

0,039

Вплив факторів на зміну обсяги будівельних робіт, тис.руб.

- материалоотдачи, тис.руб.

+1429

- матеріальних витрат, тис.руб.

+28665

Таким чином, обсяг виконаних будівельних робіт збільшився в 2014 році в порівнянні з 2013 роком на 30094 тис.руб., При цьому стримуючим факторів даного зростання був показник матеріаловіддачі, який привів до незначного зростання обсягу виконаних робіт на тисяча чотиреста двадцять дев'ять тис.руб.

Порушення норм витрачання матеріалів при виконання будівельних робіт також призвело до зростання матеріальних витрат підприємства ЗАТ "ЕПМК".

Тому для підприємства ЗАТ "ЕПМК" особливо важливий процес організації контролю за виконанням кошторисів для виявлення резервів економії матеріальних витрат.

У будівельних організаціях нормативне списання матеріалів здійснюється згідно з формою № М -29 (Звіт про витрату основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами затверджений наказом ЦСУ СРСР 24 листопада 1982 року). Цей звіт призначений для порівнянності фактичної кількості матеріалів, витрачених на виконання будівельних робіт, з їх виробничими нормами. Звіт є підставою для списання цих матеріалів на собівартість будівельно-монтажних робіт. На підприємстві дана форма не використовується, що ускладнює контроль за витрачанням матеріалів на підприємстві.

Перевитрату чи економію по окремим видам матеріалів визначають як різницю між кількістю матеріалів, яке повинно бути витрачено за нормами, і фактичним їх витратою згідно з первинними документами (лімітно - забірними картками, сигнальним вимогам, актам інвентаризації матеріалів відкритого зберігання), що додається до матеріальних звітів.

Для підприємства ЗАТ "ЕПМК" рекомендовано складати Звіт за формою № М -29 усіма начальниками будівельних ділянок (тобто виконроби) щомісяця, що дозволить виявити резерви скорочення матеріальних витрат будівельної організації і істотно знизити собівартість виконаних будівельних робіт. Вони представляють його в виробничо-технічний відділ, який перевіряє, чи правильно внесені дані. Потім звіт надходить до бухгалтерії. Звіт за формою № М -29 складається за окремими об'єктами або по будівельних та монтажних ділянках, якщо облік виконуваних робіт ведеться по ділянках в цілому на підставі:

- даних про виконані за місяць будівельних і монтажних роботах;

- встановлених виробничих норм витрати матеріалів на одиницю об'єму робіт;

- документів про фактичну витрату основних матеріалів (матеріального звіту, лімітно -заборних карт і т.д.).

Форма складається з двох розділів: У першому розділі показуємо нормативну потребу в матеріалах і обсяг виконаних робіт. Тут вказується:

- найменування видів робіт, конструктивних елементів і матеріалів;

- обґрунтування виробничих норм витрати матеріалів;

- норма витрати матеріалів на одиницю виміру робіт (конструктивного елементу);

- обсяг робіт і нормативну потребу матеріалів на об'єкт;

- обсяг виконаних робіт і нормативну потребу матеріалів по місяцях.

У другому розділі представляється зіставлення з фактичних витрат матеріалів з нормативним. Тут показується:

- нормативні витрати кожного матеріалу за минулий місяць;

- його фактичні витрати;

- розрахована економія або перевитрата матеріалу.

Грунтуючись на даних звіту, економіст підприємства зможе оцінити ефективність використання матеріалів. У тих випадках, коли кількість фактично витрачених матеріалів менше нормативного, на собівартість будівельно-монтажних робіт потрібно списати вартість фактично витрачених матеріалів. А якщо використано більше матеріалів, ніж передбачається за нормами, і перевитрата технічно не обгрунтований, то на собівартість будівельних і монтажних робіт списується нормативну кількість матеріалів.

Визначимо економія від зниження матеріальних витрат (Ем) підприємства при дотриманні нормативів витрачання сировини і матеріалів. Дана економія визначається за формулою:

Ем = (Але * Ц - Н1 * Ц) * С1, (15)

де Але і Н1 - норма витрат сировини, матеріалів, палива або енергії на одиницю виконаних робіт відповідно до і після проведення заходів щодо зниження собівартості .;

Ц - ціна одиниці сировини, матеріалів, палива або енергії;

С1 - собівартість виконаних робіт з моменту проведення заходів до кінця планованого року.

Розрахунки представимо в табл.2.17.

Таблиця 2.17 - Розрахунок економія від виконання норм витрачання матеріалів при будівництві в 2014 році

показник

за кошторисом

Факти -ческі

Зміна, +, -

Собівартість виконаних робіт, тис.руб.

54465

54465

-

Матеріальні витрати, тис.руб.

32450

37300

18621

Середня вартість одиниці матеріалів за 1 м3, тис.руб.

112,5

115,5

+3,0

Середня норма витрат одиниці матеріалів при будівництві за кошторисом, м3

288,44

322,94

+34,5

Економія за рахунок виконання норм витрачання матеріалів, тис.руб.

3985

Оскільки підприємство на ціни на сировину і матеріали вплинути не може, основним резервів зниження матеріальних витрат є виконання кошторисних нормативів витрачання сировини і матеріалів.

Розмір економія від виконання організацією кошторисних нормативів витрачання сировини і матеріалів складе 288,44 * 115,5 - 37300 = 3985 тис.руб.

Визначимо економію матеріальних витрат за рахунок прискорення оборотності сировини і матеріалів по табл. 2.18.

Таблиця 2.18 - Розрахунок економія від прискорення оборотності сировини і матеріалів

показник

2013 рік

2014

Зміна, +, -

1. Виручка від реалізації виконаних будівельних робіт, тис.руб.

28740

58834

30094

2. Матеріальні запаси, тис.руб.

4003

4262

259

3. Коефіцієнт оборотності сировини і матеріалів, оборотів

7,180

13,804

6,625

4. Загальна тривалість одного обороту витрачання сировини і матеріалів, дні

50,838

26,441

-24,4

5. Економія від прискорення оборотності сировини і матеріалів, тис.руб.

26520

Економія від прискорення оборотності матеріальних витрат предпряітія визначається як:

Еоб = (ОР 2014 / Зм2014 - ОР2013 / Зм2013) * Зм2014, (16)

де Еоб - економія матеріальних витрат за рахунок прискорення оборотності сировини і матеріалів;

ОР - обсяг виконаних будівельних робіт за відповідний рік,

Зм - матеріальні запаси будівельної організації за відповідний рік.

Таким чином, за рахунок збереження рівня оборотності матеріальних запасів на рівні 2013 року, економія матеріальних витрат підприємства складе 4003 * 6,625 = 26520 тис.руб.

Таким чином, організація чіткого контролю за витрачанням сировини і матеріалів на підприємстві ЗАТ "ЕНМК" шляхом використання форми № М -29 "Звіт про витрату основних матеріалів у будівництві" дозволить чітко отследжівать економісту підприємства перевитрата по всіх найменувань сировини та матеріалів. Для цього доцільно створити програму ув'язки даних форми з фактичними нормами витрачання матеріалів по кожному найменуванню в електронних таблицях Microsoft Excel.

висновок

Об'єктом дослідження в курсовій роботі було підприємство ЗАТ " ЕПМК " . Основними видами діяльності Товариства є:

будівельно - монтажна і ремонтна діяльність, виробництво будівельних матеріалів і конструкцій;

роботи з капітального ремонту приміщень;

генеральна підрядна діяльність ;

покрівельні роботи ;

На підприємстві ЗАТ "ЕПМК" має місце розбіжність вартості матеріальних витрат від їх кошторисної вартості, що призвело до їх перевитрати в 2013 році на 13,5%, в 2014 році на 14,9%. Відповідно коефіцієнт використання матеріальних ресурсів підприємства збільшився з 1,135 до 1,149 або на 0,014 пунктів або на 1,27%. Дана обставина є однією з причин випереджаючого темпу зростання собівартості виконаних расбот над темпом зростання виручки від реалізації.

У 2014 році загальна сума прямих матеріальних витрат відрізняється від кошторисної, причиною є перевитрата електроенергії, палива і по інших статтях. Загальний перевитрата матеріальних витрат склав 4850 тис.руб. При цьому за рахунок зростання рівня витрат даний перевитрата склав 4650 тис.руб., А за рахунок зростання обсягу виконаних будівельних робіт на підприємстві ЗАТ "ЕПМК" склав 200 тис.руб. Оскільки підвищення витрат у зв'язку із зростанням обсягів виконаних на підприємстві робіт є нормальним умовам господарської деятельноть, то для нас найбільш цікавий аналіз підвищення рівня витрат. Бачимо, що підвищення витрат відбулося в сумі 4200 тис.руб. за матеріалами і сировини, в сумі 120 тис.руб. по паливу і електроенергії, в сумі 330 тис.руб. по воді. Даний факт пояснюється тим, що кошторис витрат складалася в 2013 році під ставки 2013 року, фактично ставки за всіма матеріальними витратами протягом 2014 року підвищувалися і не один раз, також зросли ціни на сировину і матеріали, що купуються у сторонніх постачальників.

На підприємстві мають місце невиконання договірних зобов'язань по поставкам матеріалів, що призводить до простоїв і соовтетственно до зниження обсягів виполенних будівельних робіт.Також негативним фактором в роботі підприємства є порушення структури та асортименту матеріалів, що поставляються. Дана обставина позначається не тільки на розмірі матеріальних витрат підприємства, а й на якості і термінах виконання будівельних робіт.

Тому для підприємства ЗАТ "ЕПМК" особливо важливий процес організації контролю за виконанням кошторисів для виявлення резервів економії матеріальних витрат. За рахунок чіткого контролю на підприємстві можна домогтися наступного економії:

- виконання норм витрачання сировини і матеріалів по підприємству ЗАТ "ЕПМК" призведе до економії сировини і матеріалів в розмірі 3985 тис.руб .;

- за рахунок виконання плану по асортименту на 100% обсяг виконаних робіт підприємства можна підвищити на 10295 тис.руб .;

- за рахунок ритмічності поставок матеріалів обсяг виконаних робіт можна збільшити на 2589 тис.руб .;

- прискорення оборотності матеріальних запасів підприємства за рахунок чіткого відстеження договірних зобов'язань постачальників призведе до економії сировини і матеріалів по підприємству в розмірі 26520 тис.руб.

Список літератури

1. Положення з бухгалтерського обліку "Витрати організації" ПБУ 10/99 Утв. наказом Мінфіну РФ, від 6 травня 1999 року № 33н.

2. Волков, Д.Л. Основи фінансового обліку / Д.Л. Волков. - СПб, 2013. - 432с.

3. Волков, Д.Л. Основи обліку витрат / Д.Л. Волков. - СПб, 2013. - 432с.

4. Іванова, В.І. Основи діяльності організації (вид. 4-е) / В.І. Іванова. - М.: РУДН, 2010. - 554 с.

5. Ковальов, В.В.Управленіе фінансами / В. В. Ковальов - М .: ФБК-прес, 2013. - 412 с.

6. Ковальов, В.В. Фінансовий аналіз / В. В. Ковальов - М .: Фінанси і статистика, 2013. - 435 с.

7. Ковальов, В.В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності / В. В. Ковальов. М .: Фінанси і статистика, 2013. - 502 с.

8. Ковещніков, Е.М. Управління фінансами / Е.М. Ковещніков - М .: ИНФРА-М, 2010. - 523 с.

9. Ковальов, В.В.Управленіе фінансами / В. В. Ковальов - М .: ФБК-прес, 2013. - 412 с.

10. Ковальов, В.В.Фінансовий аналіз / В. В. Ковальов - М .: Фінанси і статистика, 2013. - 435 с.

11. Ковальов, В.В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності / В. В. Ковальов. М .: Фінанси і статистика, 2013. - 502 с.

12. Кох, Р. Менеджмент і фінанси / Р. Кох. - С.-П .: Пітер, 2010. - 354 с. -

13. Крейнина, М.Н. Фінансовий менеджмент / М. Н. Крейнина - М .: ДІС, 2013. - 342 с.

14. Крейнина, М.Н. Фінансовий стан підприємства. Методи оцінки / М. Н. Крейнина. - М .: ДІС, 2010. - 325 с.

15. Любушкін, Н.П. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства / Н.П. Любушкін, В.Б. Лещева, В.Г. Дьякова. - М .: ЮНИТИ -Даний, 2013. - 647 с.

16. Магомедов, А.М. Економіка підприємства / А.М. Магомедов. - М .: Изд-во "Іспит", 2014. - 336 с.

17. Магомедов, А.М. Управління витратами підприємства / А.М. Магомедов. - М .: Изд-во "ЮНИТИ", 2010. - 356 с.

18. Максимцов, М.М. Менеджмент: підручник для студентів / М.М.Максімцов. - М .: ЮНИТИ, 2010. - 345с.

19. Нісневіч, Ю.А. Економічний аналіз діяльності підприємства / Ю.А., Нісневіч Ю.А., В. М., Платонов, Д. Е Слизовский. - М .: Аспект -Прес, 2014. - 574 с.

20. Новіков, А.Б. Управління витратами. / Ю.А., Нісневіч Ю.А., В. М., Платонов, Д. Е Слизовский. - М .: Аспект -Прес, 2013. - 478 с.

21. Прикіна, Л.В. Економічний аналіз підприємства / Л.В. Прикіна. - М .: ЮНИТИ, 2010. - 267 с.

22. Пястолов, С.М. Економічний аналіз діяльності підприємства / С.М. Пястолов. - М .: Академічний проспект, 2014. - 437 с.

23. Савицька, Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства / Г.В. Савицька. - М .: ИНФРА-М, 2010. - 625 с.

24. Савицька, Г.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Г.В. Савицька. - М .: ИНФРА-М, 2013. - 655 с.

25. Семенников, В.Б. Розробка управлінського рішення: навчальний посібник / В.Б.Ременніков. - М .: ЮНИТИ -Даний, 2010. - 345с.

26. Смолка, AM Менеджмент: основи організації: підручник для студентів / А.М.Смолкін. - М .: ИНФРА-М, 2014. - 345с.

27. Усанов, В.Г. Управління підприємством / В.Г Усанов. - М .: Еліт, 2013. -

28. Усанов, В.Г. Управління витратами підприємства / В.Г Усанов. - М .: Еліт, 2010. - 645 с.


Головна сторінка


    Головна сторінкаАналіз прямих матеріальних витрат у складі собівартості продукції підприємства

Скачати 51.03 Kb.