• Таблиця 3
 • Таблиця 4
 • Таблиця 5
 • Графічний аналіз трудового процесу з обслуговування покупців


 • Дата конвертації16.04.2018
  Розмір59.05 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 59.05 Kb.

  Аналіз раціонального використання фонду робочого часу і устаткування

  зміст

  Вступ

  1. Норми і класифікація витрат праці

  1.1 Класифікація норм праці

  1.2 Організація і обслуговування робочих місць

  1.3 Класифікація витрат робочого часу

  1.4 Методи вивчення витрат робочого часу

  1.4.1 Хронометраж

  1.4.2 Фотографія робочого часу (ФРВ)

  2. Аналіз стану і організації праці на ВАТ "Дитячий світ"

  2.1 Загальна характеристика підприємства

  2.2 Організація і обслуговування робочих місць

  2.3 Використання робочого часу

  2.4 Організація трудового процесу

  2.5 Нормування і оплата праці на ВАТ "Дитячий світ"

  2.6 Умови праці працівників

  3. Розрахунок ефективності запропонованих заходів щодо усунення втрат робочого часу на ВАТ "Дитячий світ"

  висновок

  Список літератури

  Додаток 1

  Додаток 2


  Вступ

  Рівень продуктивності праці на підприємстві характеризується кількістю часу, витраченим на виконання даної роботи. Чим воно менше, тим більше продуктивність праці. Економія витрат праці при високій якості продукції є показником досконалості техніки, технології та організації виробництва. Тому важливого значення набуває технічне нормування праці. Під технічним нормуванням розуміється процес встановлення міри витрат праці (для конкретних організацій організаційно - технічних умов) на виготовлення одиниці продукції або виконання заданого обсягу робіт за певний період з урахуванням ефективного використання знарядь виробництва і застосування передових прийомів і методів праці.

  Раціональне використання фонду робочого часу і устаткування означає усунення цілоденних і внутрізмінних втрат. Отже, необхідно вивчати і аналізувати використання робочого часу на підприємствах, тому що це дозволяє виявити стан організації та обслуговування робочих місць, трудової дисципліни, доцільність прийнятої розстановки робочих і ступінь синхронізації їх праці, вплив умов праці на захворюваність робітників і намітити заходи щодо усунення втрат не раціональних витрат робочого часу.

  У цій роботі пропонується аналіз використання робочого часу, умов праці в магазині ВАТ "Дитячий світ".


  1. Норми і класифікація витрат праці

  1.1 Класифікація норм праці

  Основним видом норм витрат праці є норми часу на операцію. При нормуванні праці операції діляться на трудові елементи: руху, дії, прийоми та комплекси прийомів.

  Трудовий рух є початковим елементом трудового процесу і являє собою одноразове дію робітника, наприклад: простягнути руку, взяти заготовку, піднести заготовку до патрона і т.д.

  Прийом - це група трудових рухів, пов'язаних одним цільовим призначенням. Прийоми можуть бути основними, за допомогою яких досягається технологічна мета даної операції, і допоміжними, що забезпечують виконання основних прийомів.

  Комплекс прийомів - це група прийомів, об'єднаних за технологічною ознакою (наприклад, зняти оброблену деталь і встановити заготовку).

  Ступінь розчленування операції на складові її елементи залежить від мети дослідження і типу виробництва [7, с.288].

  Так само до норм праці відносять норми витрат і результатів праці, характеристики нормативної організації праці, умов і оплати праці.

  Розрізняють такі норми витрат туди: часу, виробітку, обслуговування, чисельності та нормоване завдання.

  Норма часу (трудомісткості операції) - необхідні витрати часу на виконання виробничої операції одним або групою робітників відповідної кваліфікації в найбільш раціональних для даного підприємства організаційно - технічних умовах. На величину норми часу впливають: характер застосовуваного устаткування, вид і фізико-хімічні властивості предмета праці, організація праці та виробництва і ін. [8, с. 195].

  На основі норми часу розраховується норма вироблення. Норма виробітку визначається обсягом роботи, який повинен бути виконаний в одиницю часу (годину, зміну і т.д.) одним або групою робітників.

  Норма обслуговування - це кількість одиниць обладнання, виробничих площ і т.п., яке закріплено для обслуговування за одним робочим або групою робітників.

  Норма часу є кількість часу, необхідне в заданих організаційно - технічних умовах для обслуговування одиниці обладнання протягом одного календарного періоду (однієї зміни, місяця).

  Норма чисельності - чисельність працівників для обслуговування об'єкта або виконання певного обсягу робіт.

  За часом дії норми поділяють на постійні і тимчасові. Під постійними розуміють норми на повторювані операції, встановлені для щодо сталого виробництва і діють протягом тривалого періоду до відповідних змін умов роботи. Під тимчасовими розуміють норми на операції, встановлені на період освоєння нової продукції або нових технологічних процесів (зазвичай на 3-4 місяці).

  Норми часу і норми виробітку повинні бути технічно обгрунтованими. Під технічно обґрунтованою нормою розуміється встановлюється для певних організаційно - технічних умов час на виконання даної роботи (операції) виходячи з раціонального використання виробничих можливостей устаткування і робочого місця, з урахуванням передового виробничого досвіду [7, c.289]. Застосування таких норм сприяє виявленню і використанню резервів виробництва, раціонального використання робочих і обладнання, зростання продуктивності праці [8, c. 196].

  При встановленні технічно обгрунтованих норм слід виходити з раціонального технологічного процесу і наукової організації праці, відповідних особливостям конкретного виробництва, а також з виконання роботи робочим належної кваліфікації, рівень продуктивності праці робітників, зайнятих на аналогічних роботах, і відповідає стійким показниками вироблення передових робітників (але не окремим рекордним досягненням) [7, c.289].


  1.2 Організація і обслуговування робочих місць

  Робоче місце - це зона трудової діяльності одного або декількох виконавців, оснащена необхідними засобами для виконання виробничого завдання [2, c. 194].

  Під організацією робочого місця розуміють оснащення, раціональне планування і обслуговування робочих місць, що сприяють застосуванню передових прийомів і методів праці, підвищенню продуктивності праці і найбільш повному використанню технічних можливостей обладнання [8, c. 191].

  Важливою передумовою організації робочих місць є облік основних антропометричних показників, тобто основних розмірів людського тіла. При організації робочого місця необхідно передбачати раціональне робочу позу, під якою розуміється координоване положення корпусу, голови, рук і ніг виконавця щодо знарядь і предметів праці.

  Поза вважається раціональною, якщо робочий здійснює рухи з максимальною виробничої результативністю, при цьому витрачає найменшу кількість м'язової і нервової енергії, має можливість виконувати швидкі і точні рухи при оптимальному розвитку м'язових зусиль [2, c. 194].

  Продуктивність праці на робочому місці в значній мірі визначається його технічної озброєністю. Технічна озброєність робочого місця впливає також на якість продукції, ступінь стомлюваності робітника і привабливість праці.

  Технологічне оснащення включає необхідні пристосування і інструменти, організаційна - обладнання для зберігання та розміщення технологічного оснащення, матеріалів, напівфабрикатів і запасних частин [2, c. 195].

  Під обслуговуванням робочого місця розуміють систему регламентованого його забезпечення всім необхідним (технічною документацією, інструментом, матеріалами і т.п.) в кількості, достатній для підтримки безперервності і заданої інтенсивності трудового процесу. Раціональне обслуговування робочих місць покликане забезпечити сучасну підготовку до виконання виробничого завдання і безперебійну роботу під час його здійснення. До функцій обслуговування відносяться:

  - виробничо-підготовча (забезпечення технічною документацією, проведення виробничого інструктажу, видача виробничого завдання);

  - ремонтна (періодичний огляд, ремонт, мастило устаткування);

  - інструментальна (ремонт, заточка інструменту, зберігання і доставка на робочі місця інструменту і пристосувань);

  - налагоджувальна (налагодження і підналагодження устаткування і технологічного оснащення);

  - матеріального забезпечення (отримання, зберігання, комплектація та доставка на робочі місця сировини, матеріалів, напівфабрикатів);

  - транспортно - складська (переміщення матеріалів, деталей і виробів, приймання, маркування, облік і видача матеріальних цінностей);

  - контрольна (аналіз і попередження шлюбу, контроль якості і приймання сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції, обслуговування і ремонт вимірювального інструмента);

  - ремонтно-будівельна (своєчасне виробництво поточного ремонту виробничих будівель і організаційного оснащення);

  - енергетичного обслуговування (забезпечення робочого місця всіма видами енергії - електроенергією, парою, стисненим повітрям і т.д.);

  - господарсько - побутова (підтримання в робочому стані доріг, прибирання робочих приміщень та територій, культурно - побутове обслуговування, озеленення території).

  Обслуговування робочих місць може бути черговим, планово - попереджувальних та стандартним.

  Чергове обслуговування здійснюється за викликом основного робочого; планово - попереджувальний - на основі календарних планів - графіків запуску партій деталей, графіків переналагодження обладнання та його профілактичного огляду. Воно проводиться, як правило, в неробочий час основних робочих; стандартне - в строго регламентованому порядку по жорстким стандартним розкладом відповідно до ритмом виробництва [8, c. 192].


  1.3 Класифікація витрат робочого часу

  Для виявлення резервів продуктивності праці необхідно досліджувати витрати робочого часу протягом зміни або будь-якого відрізка часу. З метою єдиного підходу до вивчення та аналізу фактичних витрат робочого часу на всіх поліграфічних підприємствах застосовується класифікація витрат робочого часу але категоріям (див. Прил.1). Згідно з цією класифікацією всі витрати, робочого часу протягом робочого дня (зміни) поділяють на час роботи і час перерв.

  Час роботи складається з витрат робочого часу на виконання виробничого завдання (час продуктивної роботи) і витрат часу на виконання робіт, не обумовлених виконанням виробничого завдання.

  Час продуктивної роботи підрозділяється на підготовчо-заключний, оперативний і час обслуговування рабочегоместа.

  Час підготовчо-заключної роботи (ПЗ) - витрати часу робітників в зв'язку з переходом на виготовлення нового замовлення (тиражу), тобто прилаладнання, приправку друкованих форм, переналагодження машин на інший формат, обсяг і т.д. Особливістю підготовчо-заключного часу є те, що воно, як правило, не залежить від обсягу робіт, виконуваних у цій замовлення, і повторюється не в кожній зміні.

  Час оперативної роботи (ОП) витрачається на безпосереднє виконання виробничого завдання. Воно складається з основного і допоміжного часу.

  Основний час (О) - час, витрачений на безпосереднє зміна предмета праці, наприклад час на друкування продукції, шиття блоків, вставку блоків в палітурні кришки і т.д. Воно визначає кількість ізготовленнойпродукціі.

  Допоміжний час (В) - час, необхідний для забезпечення умов при виконанні основної роботи, наприклад, зарядка самонаклада і розвантаження приймання на Плоскодрукарські машині, заправка ниток на ніткошвейних автоматах і т.п.

  Час обслуговування робочого місця (ОМ) - постійні витрати робочого часу протягом зміни, спрямовані на підтримку робочого місця в працездатному стані. Воно поділяється на час технічного обслуговування і час організаційного обслуговування. Під час технічного обслуговування робочі виробляють регулювання підналагодження устаткування, ліквідують обриви паперу, тасьми тощо

  Організаційне обслуговування робочого місця включає витрати часу по догляду за робочим місцем і входять до його складу обладнанням на початку і в кінці зміни, тобто огляд і змащення машини, ознайомлення з роботою, прибирання робочого місця, здавання зміни.

  Під час роботи на машинно-автоматичних і апаратурних операціях робочий активно або пасивно спостерігає за роботою обладнання. Під час активного спостереження за роботою обладнання робітник повинен стежити за справністю обладнання, за дотриманням технологічних режимів за забезпеченням високої якості продукції, і хоча він не виконує фізичної роботи, але його присутність на робочому місці необхідно. При пасивному спостереженні робочому немає необхідності стежити за роботою устаткування чи за ходом технологічного процесу.

  При вивченні та аналізі витрат робочого часу виділяють перекривається і не перекриваються час. Перекривати вважається час виконання робіт в період автоматичного ходу машини. Неперекривающіхся час виконання робіт вимагає зупинки обладнання.

  Оперативне час, що не перекриваються час допоміжної роботи і обслуговування робочого місця відносять до нормованому часі. Час роботи, не обумовлене виконанням виробничого завдання, включає час непродуктивної і випадкової роботи.

  Час непродуктивної роботи (НР) витрачається на непередбачений технологією та організацією праці дії робітника, наприклад виправлення свого шлюбу, пошук інструментів і ін.

  Час випадкової роботи (СР) - витрати часу на виконання робіт, що не входять в обов'язки робітника, наприклад зняття друкарем амбалажа з рулону паперу, підвезення матеріалів. Ці роботи повинні виконуватися допоміжними робітниками.

  Час перерв, протягом якого робітник не приймає участі в трудовому процесі, ділять на наступні категорії:

  час на відпочинок і особисті потреби (ОТ) регламентується умовами праці і встановлюється робочим для підтримки нормальної працездатності, а також для особистої гігієни та природних потреб;

  час перерв з організаційно - технічних причин (ПО) - втрата робочого часу, які не залежать від робітника (відсутність роботи, електроенергії, поломка машини, очікування майстра і т.п.);

  час перерв внаслідок порушення трудової дисципліни (ПР) - ці втрати робочого часу включають запізнення на роботу, звільнення з робочого місця, сторонні розмови, передчасне закінчення роботи.

  Час непродуктивної і випадкової роботи, а також час перерв з організаційно-технічних причин і внаслідок порушення трудової дисципліни відносять до ненормованого робочого часу.

  Витрати робочого часу вивчають шляхом спостереження на робочому місці за роботою обладнання і за всіма діями виконавців роботи, використовуючи різні методи спостереження.

  Для встановлення технічно обгрунтованих норм застосовують метод безпосередніх вимірів робочого часу.

  До методу безпосередніх замірів відносять фотографію робочого часу, хронометраж і фото хронометраж [2, c.211].


  1.4 Методи вивчення витрат робочого часу

  1.4.1 Хронометраж

  Хронометраж застосовується для перевірки норм, встановлених розрахунковим шляхом, переважно в масовому і великосерійному виробництві. Крім того, хронометражем користуються при вивченні передових методів роботи з мета.

  Процес хронометражу включає: розчленовування досліджуваної операції на складові її елементи; вимір цих елементів в часі в порядку їх виконання; аналіз результатів спостережень і відбір елементів для включення в раціональний склад операцій; визначення нормальної тривалості виконання кожного елементу.

  Хронометраж може бути суцільним і вибірковим. При суцільному безперервно вимірюють все прийоми операції в їх технологічної послідовності; при вибірковому - за час виконання операції вимірюють лише окремі прийоми незалежно від їх послідовності, але так, щоб, в кінцевому рахунку, була визначена тривалість всіх прийомів операції.

  Хронометраж складається з наступних етапів: - підготовка до спостереження, - спостереження, - обробка хронометражних спостережень, - аналіз результатів, - висновки, - встановлення норм і проектування нормативів оперативного часу.

  Підготовка до проведення хронометражних спостереження полягає в розчленуванні операції на комплекси прийомів, прийоми або руху (в залежності від мети хронометражу), проектуванні раціональної структури операції, ознайомленні з обладнанням, умовами роботи, тарифікацією роботи і відповідністю її кваліфікації робітника.

  У порядку підготовки до спостереження заповнюється лицьова сторона хронометражно-наглядової листа (хронокарти), де записуються такі вихідні дані: найменування та характеристика виготовленого вироби; назва спостерігається операції;

  кількість виробів в партії; розряд роботи; відомості про мага-ріалі, обладнанні, інструменті, пристроях; відомості про робочому (прізвище, кваліфікація, стаж, виробнича характеристика). Тут же викреслюється ескіз вироби, і наводяться інші відомості, що повністю характеризують дану операцію.

  Спостерігач повинен простежити, щоб всі помічені неполадки були усунені, і був забезпечений необхідний темп і безперебійний хід роботи. Крім того, він повинен визначити найбільш раціональне розчленовування операції на складові елементи, усунувши зайві рухи. Встановлення оптимального складу і структури операції проводиться спостерігачем, як на основі особистого досвіду, так і за допомогою вивчення прийомів роботи новаторів на аналогічних операціях.

  Для проведення хронометражу вибирається робочий або група робітників, які добре знають механізм, інструмент і пристосування, які застосовуються для виконання даної операції, які вміють раціонально використовувати свій робочий день, відповідні за своєю кваліфікацією, виконуваній роботі, мають виробничий досвід та навички в роботі.

  Зазвичай хронометражні спостереження проводяться за роботою передових робітників, що виконують і перевиконують планові завдання і забезпечують високий рівень продуктивності праці. Ці робітники повинні бути попереджені про проведені спостереження, їх цілі та проінструктовані так, щоб робота йшла по запроектованому оптимальному режиму.

  Підготовка до спостереження закінчується занесенням до наглядової лист елементів досліджуваної операції в їх технологічної послідовності і встановленням фіксажних точок. Під фіксажних точкою мається на увазі момент, в якому збігаються закінчення останнього руху попереднього прийому (комплексу) з початком першого руху подальшого прийому операції. Встановлення фіксажних точок необхідно для правильного виміру тривалості прийомів. Крім того, в процесі підготовки до спостереження заповнюється графа "Технічна характеристика", де наводяться показники, що характеризують технічні умови виконання досліджуваної операції.

  У процесі спостереження вимірюють і фіксують тривалість кожного нормованого елемента операції (руху, прийому або комплексу прийомів). Для вимірювання тривалості застосовують секундоміри, хронометри на спеціальні реєстратори часу (многоціферблатние стрілочні і цифрові прилади), пристрої нанесення інформації на спеціальні бланки або перфоленту і кіноапаратуру. Тривалість елементів операції визначають за поточним часом або по окремих отсчетам.

  При записи за поточним часом до наглядової лист заносять дані, що фіксують момент закінчення першого і початку наступних елементів операції без зупинки хронометра або секундоміра. Тривалість елементів операції, необхідну для отримання хронометражних рядів, виявляють пізніше, в процесі обробки даних хронометражних спостереження.

  При вибірковому хронометрировании за час виконання операції фіксують тривалість тільки окремих нормованих елементів. При цьому секундомір або хронометр пускають в хід з початком даного елемента операції і вимикають одночасно з його закінченням.

  Перший спосіб (визначення за поточним часом) більш зручний. Хронометражні спостереження слід починати при сталому раціональному темпі роботи, коли дотримані всі передбачені умови і освоєні прийоми праці. Спостерігач фіксує тривалість нормованих елементів операції, а також в особливій графі хронокарти зазначає тривалість перерв і різних відхилення, що мали місце під час хронометрування. В результаті хронометражних спостережень по кожному елементу операції накопичуються багаторазово зафіксовані дані про тривалість його виконання, що утворюють хронометражний ряд. Кожному елементу операції відповідає один хронометражний ряд. Число членів цього ряду дорівнює кількості виконаних замірів часу. Пріхронометраже особлива увага приділяється ручним і машинно-ручним прийомам операції, машинні прийоми визначають розрахунком.

  Кількість замірів, складових хроноряд, має бути достатнім для отримання достовірного нормативу. Мінімально необхідне число вимірів рекомендується вибирати по таблиці в додатку 1.

  витрата робочий час фонд

  Отримані в процесі спостережень хронометражні ряди аналізують і піддають статистичній обробці. Аналіз і обробку хронометражних рядів виконують в наступному порядку: а) становлять ряди з достатнім числом вимірів;

  б) встановлюють ступінь стійкості ряду; в) обчислюють нормативну тривалість кожного елемента; г) виявляють можливості суміщення елементів операції; д) встановлюють норму оперативного часу.

  У практиці нормування ступінь стійкості ряду прийнято вимірювати коефіцієнтом стійкості k y, тобто ставленням максимального значення хронометражних ряду t max до мінімального t min:

  k y = t max / t min

  Чим ближче до одиниці значення коефіцієнта, тим стійкіше ряд. Практикою технічного нормування, для різних типів виробництва вироблені допустимі коефіцієнти стійкості хронометражних рядів. При стійкому Хронометражні ряді норматив часу на кожен елемент операції, визначається як середня арифметична величина всіх вимірів хронометражних ряду.

  Після встановлення нормальної тривалості окремих елементів операції проводиться аналіз отриманих результатів, дані якого, використовуються у вигляді норми часу або первинного матеріалу для розробки нормативів часу на допоміжну і основну роботи.

  Результати спостереження аналізуються з точки зору раціоналізації операції і зменшення часу на окремі елементи операції.

  Дані хронометражу використовуються для: розробки нормативів часу на елементи ручної і машинно-ручної роботи;

  встановлення норм часу на окремі операції, головним чином, в умовах масового і великосерійного виробництва, перевірки та уточнення норм часу, встановлених способом технічного розрахунку за нормативами; вивчення методів і прийомів роботи передових робітників з метою їх широкого поширення.

  Застосовуваний в серійному і великосерійному виробництві метод хронометражу дає можливість визначати елементи трудового процесу за допомогою секундоміра з точністю до 0,5-0,6 c. [3, c.296].


  1.4.2 Фотографія робочого часу (ФРВ)

  Фотографією робочого часу називається спосіб дослідження трудового процесу з метою виявлення витрат робочого часу протягом досліджуваного періоду (як правило, протягом однієї або декількох змін). При цьому способі головна увага приділяється виявленню втрат робочого часу, а також вивчення витрат підготовчо-заключного часу, часу обслуговування робочого місця і часу, необхідного на відпочинок. В цьому і полягає основна відмінність фотографії робочого дня від хронометражу операції, завданням якого є вивчення елементів часу оперативної роботи. Фотографія робочого дня проводиться з метою:

  складання фактичного балансу робочого часу зміни шляхом виявлення всіх його витрат за цей період, угруповання їх за категоріями часу (підготовчо-заключний, основне, допоміжне, час перерв і т.д.);

  - виявлення причин втрат і непродуктивних витрат часу з подальшою розробкою заходів щодо їх усунення;

  - проектування нормального балансу робочого часу,

  що передбачає поліпшення використання робочого часу шляхом ліквідації втрат;

  отримання даних, необхідних для нормування підготовчо-заключного часу, часу обслуговування робочого місця і перерв, для складання нормативних таблиць за цими категоріями часу;

  визначення числа робочих, необхідних для обслуговування окремих агрегатів, або числа одиниць обладнання, що обслуговується одним робочим.

  При проведенні фотографії робочого дня проводиться спостереження за роботою механізмів і обслуговуючих їх робітників з відповідними відмітками в наглядовій аркуші фотографії робочого дня з точністю до 1 хв. Після закінчення спостереження отримані дані обробляють: складають зведення часу за категоріями витрат робочого часу; розробляють організаційно-технічні заходи; проектують нормальний баланс робочого часу; систематизують дані, необхідні для складання нормативів підготовчо-заключного часу, часу на обслуговування робочого місця, часу на відпочинок.

  Ступінь деталізації записів залежить від мети проведення фотографії та від типу виробництва. В умовах одиничного і дрібносерійного виробництва допускається менша деталізація, ніж у великосерійному і масовому виробництві, де є потреба у більш точний аналіз витрат часу, але завжди детально фіксують все перерви в роботі із зазначенням їх причин. Результати фотографії робочого дня для цілей аналізу групують за категоріями робочого часу.

  Для полегшення обробки результатів спостереження використовують умовні позначення категорій часу - індекси, розроблені відповідно до класифікації витрат часу, приклад яких наведено в табл.2 (прил.1.).

  Розрізняють такі види фотографії робочого дня: індивідуальну, коли об'єктом спостереження служить один робітник; групову, коли об'єктом спостереження є група робочих, які виконують однакові або різні операції незалежно один від одного; бригадну, коли об'єктом спостереження служить група робітників, пов'язаних між собою єдністю виробничого завдання.

  Фотографія робочого дня проводиться в такому порядку:

  підготовка до спостереження, яка полягає в детальному вивченні та описі об'єкта спостереження і виробничої обстановки; безпосередня фотографія робочого часу шляхом реєстрації всіх без винятку елементів витрат часу; обробка отриманих даних. Обробка включає: визначення тривалості окремих видів витрат часу; складання фактичного балансу робочого часу за групами; аналіз витрат часу і проектування нового, нормального балансу робочого дня. При проектуванні нормального балансу передбачається можливість суміщення окремих елементів в часі, виключення зайвих елементів, ліквідація нерегламентованих перерв, проведення організаційно-технічних заходів, що забезпечують усунення неполадок. В результаті збільшується норма вироблення за рахунок ущільнення робочого дня.

  За технікою проведення спостереження фотографія робочого дня може бути: безперервної, коли виміри часу ведуться протягом усього періоду спостереження безперервно, і переривчастою (маршрутної), при якій виміри часу проводять через певні, порівняно невеликі проміжки часу; така фотографія робочого дня застосовується для робітників (або бригад), які не мають постійних робочих місць, наприклад для транспортних бригад і ін.

  Розрізняють два види запису даних фотографій робочого дня до наглядової лист: цифровий, коли дані спостережень фіксуються тільки в цифрах; графічний, коли тривалість спостережуваних дій графічно (в масштабі) відзначається в рядках відповідних категорій (за індексами) часу.

  Фотографія робочого дня - процес трудомісткий, що вимагає залучення великої кількості нормировщиков для об'єктивного судження про резервах часу по всіх ділянках виробництва. Втрати робочого часу повніше і простіше можуть бути виявлені самофотографией робочого дня. Вона отримала в останні роки широке поширення, але тільки як спосіб аналізу втрат робочого часу, а не нормування операції.

  Термін "самофотография" говорить про те, що всі записи виробляються безпосередньо самим виконавцем, який реєструє тільки причини і тривалість втрат часу. Встановлюючи втрати в часі і причини їх виникнення, робочий вносить конкретні пропозиції для їх усунення, а також раціоналізаторські пропозиції щодо поліпшення організації виробництва.

  На відміну від звичайної фотографії робочого дня самофотографией може бути одночасно охоплено велику кількість робочих різних спеціальностей і кваліфікації, зайнятих різної роботою [3, c.299].


  2. Аналіз стану і організації праці на ВАТ "Дитячий світ"

  2.1 Загальна характеристика підприємства

  ВАТ "Дитячий світ" створено в процесі приватизації державних і муніципальних підприємств. Засновником ВАТ "Дитячий світ" виступив. Комітет з управління державним майном.

  м Павлодару наділивши Суспільство статутним капіталом у розмірі 228 тис. тн., який може бути збільшений за рахунок прибутку залишається в розпорядженні підприємства додаткових внесків засновників чи інших надходженні.

  Товариство є юридичною особою за чинним законодавством РК. Свої активи і їх джерела Суспільство враховує на самостійному балансі. Як юридична особа Товариство має відповідну атрибутику: круглу печатку, що містить повне фірмове найменування. Товариства і вказівки на його місце знаходження штампи бланки зі своїм найменуванням власну емблему інші засоби візуальної ідентифікації.

  Для здійснення розрахунків. Суспільство в установленому порядку відкриває в банківських установах розрахункові та валютні рахунки.

  Суспільство для досягнення цілей своєї діяльності вправі від свого імені укладати угоди набувати майнові і немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

  Суспільство має право власності щодо майна, який обліковується на його самостійному балансі включаючи майно, передане йому засновником при створенні. Товариства, а так само майно, передане Товариству в оплату акцій.

  Суспільство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна і майнових прав, на які за законодавством РК може бути звернено стягнення. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю в межах вартості належних їм акцій. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави і своїх акціонерів.

  Основний вид діяльності товариства - роздрібна торгівля проте володіючи загальноїправоздатністю. Суспільство має цивільні права і несе обов'язки необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності не заборонених законами РК.

  Підприємство засновано на необмежений термін.

  Органи управління

  Вищим органом управління Товариства є загальні збори акціонерів.

  Спостережна Рада АТ. У його компетенцію входить вирішення питань загального керівництва діяльністю. Товариства за винятком питань віднесених до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

  Генеральний директор АТ керує поточною діяльністю. Товариства одноосібно приймає рішення з усіх питань, не віднесених до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради Товариства.

  Технологічно універмаг складається з 9 секцій, 2 кіосків, кафетерію та 2 складів.

  Крім традиційно складових для торгівлі структурних підрозділів створені і працюють: ремонтно - будівельна служба, служба безпеки та охорони порядку, їдальня.

  Підприємство має лінійно - функціональну структуру управління.

  Чисельність працюючих на підприємстві - 122 людини. Планування кадрової політики спрямовано на залучення висококласних фахівців і розкриття їх творчого потенціалу, що досягається через відбір, навчання, заохочення. Відбір працівників проводиться на основі випробувального терміну. Заохочення включають як матеріальні виплати, так і заходи морального характеру.

  Всім співробітникам виплачується заробітна плата в залежності від займаної посади. Оплата праці побудована на основі посадових окладів і залежить від величини фактично відпрацьованого часу і досягнення кінцевих результатів діяльності підприємства.

  Універмаг реалізує широкий перелік товарних груп з дуже глибоким асортиментом. У загальному обсязі товарообіг товари дитячого асортименту займають більше 50%. Торгівля ведеться на двох поверхах загальною площею 2300 м кв. Щоденна прохідність універмагу 1000-1200 покупців в періоди сезонності підготовці до школи до новорічних свят ця цифра збільшується в 2 - 3 рази.

  Згідно облікову політику в ВАТ "Дитячий світ" застосовується метод реалізації по оплаті.

  У підприємства досить стабільний фінансовий стан. Розмір торгової надбавки по підприємству становить близько 35%, вона формується з урахуванням витрат пов'язаних на доставку, зберігання, реалізацію товарів, норми прибутку залишається в розпорядженні підприємства. У ціноутворенні підприємство дотримується політики середньо сформованих цін на торговому ринку міста

  Рентабельність реалізованих груп коливається в своєму значенні в залежності від товарної групи, насичення її присутності на ринку, якісних характеристик. Загалом, по підприємству рентабельність в різні періоди діяльності становить 5 - 8%.

  Розглянемо основні техніко-економічні показники ВАТ "Дитячий світ" у вигляді таблиці 1.

  Значення вироблення до таблиці, на одного працюючого, розраховане за такою формулою:

  Вироблення = Обсяг реалізованої продукції / кількість працюючих

  Вироблення (2008 р) = 480,41 / 79 = 6,08 тис. Тн.

  Середня ЗП в таблиці підрахована за формулою:

  Середня ЗП = ФОП / Кількість працюючих

  Середня ЗП (2008 г.) = 2765/79 = 35 тис. Тн.

  З таблиці можна зробити наступні висновки: чисельність постійного персоналу в магазині складає 79 осіб. Обсяг реалізованої продукції, в порівнянні з 2007 р, в 2008 р виріс на 42,5%, що склало 143,19 тис. Тн., Що пов'язано зі збільшенням вироблення на одного працюючого, яка відповідно складає 42,5%. Так само збільшений ФОП в 2008 р на 22,9% або на 516,9 тис. Тн. Розмір ЗП торгово-оперативних працівників збільшився на 6,54 тис. Тн. або на 22,9%.

  Таблиця 1

  Характеристика діяльності магазину "Дитячий світ" за основними техніко-економічними показниками.

  № п / п

  показники

  2007 р 2008 р

  Темп зростання,

  %

  план факт

  % Вип.

  плану

  план факт

  % Вип.

  плану

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. Чисельність торгів-оперативного персоналу, чол.

  79

  79

  100

  79

  79

  100

  100

  2. Обсяг реалізованої продукції, тис. Тн.

  337,22

  337,22

  100

  418,48

  480,41

  114

  142,5

  3.

  Вироблення на одного працюючого,

  тис. тн.

  4,27

  4,27

  100

  5,38

  6,08

  114

  142,5

  4. ФОП працюючих, тис. Тн.

  2248,1

  2248,1

  100

  2527,57

  2765

  109

  122,9

  5.

  Середня ЗП працюючих,

  тис. тн.

  28,46

  28,46

  100

  31,96

  35

  109

  122,9


  2.2 Організація і обслуговування робочих місць

  Розглянемо організацію та обслуговування робочих місць в на ВАТ "Дитячий світ" за допомогою таблиць 2 і 3.

  Таблиця 2

  Обслуговування робочого місця

  № п / п функції обслуговування зміст обслуговування виконавець Витрати часу, хв.
  1. Отримання товарів і документації Отримання товару і перевірка сертифікатів

  товарознавець

  60

  2. Налагодження і підналагодження устаткування Усунення збоїв в роботі обладнання

  Фахівці з ремонту даного типу обладнання

  30

  3. Ремонт обладнання усунення поломок До повного усунення поломки
  4. Упаковка отриманих товарів Розподіл, упаковка

  Продавець

  20 - 30

  5. Прибирання відходів і не якісної продукції

  Продавець

  3 - 5

  6. Здача грошей інкасаторам Заповнення касової книги і здача грошей в бухгалтерію

  Продавець - касир

  60 - 90

  За даними, наведеними в таблиці можна зробити наступні висновки: поломка обладнання призводить до найбільших втрат робочого часу, так як вона може послужити причиною неможливості продовження трудового процесу. На ВАТ "Дитячий світ" є резервне обладнання, яке замінює основне під час ремонту та усунення виниклих неполадок в його роботі (запасні касові апарати, стелажі, вітрини). Організація робочого місця являє собою систему заходів по його оснащення засобами і предметами розміщення в певному порядку. Організація обслуговування робочого місця означає його забезпечення засобами, предметами праці та послугами, необхідними для здійснення трудового процесу. Розглянемо оснащення робочих місць на ВАТ "Дитячий світ" за допомогою даних таблиці 3. Де буде розглянуто оснащення робочого місця в кафетерії ВАТ "Дитячий світ"

  Таблиця 3

  Оснащення робочого місця технологічним оснащенням, інструментом, пристосуваннями

  № п / п Найменування характеристика Кількість одиниць Відхилення (+, -)
  по нормативу фактично
  1. інструмент

  ножі для різання продуктів

  кондитерські щипці

  одноразовий посуд

  2

  2

  550

  2

  2

  580

  30

  2. Технологічне оснащення, пристосування

  стелажі

  вітрини, прилавки

  холодильні шафи - вітрини

  ваги

  контрольно - касове обладнання

  2

  3

  2

  1

  1

  2

  2

  1

  1

  1

  3. Підйомно - транспортні засоби

  відсутні

  З таблиці видно, що існують відхилення від норм, це говорить про те що, робоче місце не повністю оснащено необхідним інструментом і обладнанням, що робить працю продавців не якісним і не оперативним. Отже, існують втрати робочого часу через організації робочих місць в кафетерії ВАТ "Дитячий світ".


  2.3 Використання робочого часу

  З метою усунення втрат робочого часу і його раціонального використання необхідно вивчати можливі його втрати і способи їх усунення. Існують як цілоденні, так і внутрішньозмінні втрати робочого часу. Їх вивчення можливо при проведенні хронометражу і фотографії робочого часу, а так само на основі даних табельного обліку. Розглянемо втрати часу на ВАТ "Дитячий світ" за допомогою фотографії робочого дня продавця (дані наведені в таблиці 4)

  Таблиця 4

  Фотографія робочого дня продавця

  № п / п Найменування витрат робочого часу

  Поточний час,

  годинник і хвилини

  Тривалість, хв. індекс
  1. Прийшов на роботу 9.00 3 ПЗ
  2. Приймання товару 9.03 20 ОП
  3. Розкладка товару по вітринах 9.23 15 ОП
  4. Підготовка робочого місця 9.38 7 ОМ
  5. включив касу 9.45 3 ОМ
  6. Ввів дані в касу 9.48 12 ОМ
  7. Приступив до роботи 10.00 4 ОП
  8. обслуговування покупців 10.04 95 ОП
  9. Відрив від роботи за особистими потребами 11.39 4 ОЛН
  10. Розмова по телефону 11.43 7 ПР
  11. обслуговування покупців 11.50 43 ОП
  12. Змінила касову стрічку 12.33 9 ПО
  13. обслуговування покупців 12.42 68 ОП
  14. Відрив то роботи за особистими потребами 13.50 3 ОЛН
  15. обслуговування покупців 13.53 7 ОП
  16. обід 14.00 60 ОЛН
  17. Приступив до роботи 15.00 2 ОП
  18. Прибирання столів в кафетерії 15.02 10 ПО
  19. обслуговування покупців 15.12 39 ОП
  20. Принесла одноразовий посуд 15.51 3 ПО
  21. обслуговування покупців 15.54 36 ОП
  22. Зняття показань з каси 16.30 13 ОМ
  23. Прибирання робочого місця і столів в кафетерії 16.43 17 ОМ
  24. догляд додому 17.00
  Разом: 480

  Для того, щоб дізнатися чи раціонально використовується робочий час продавцем в кафетерії розглянемо його баланс.

  Таблиця 5

  Баланс витрат робочого часу продавця

  № п / п Категорія витрат індекс Сума фактичних витрат, хв.
  1. Підготовчо - заключний час ПЗ 3
  2. Час оперативної роботи ОП 329
  3. Час на відпочинок і особисті потреби ОЛН 67
  4. Час порушення трудової дисципліни ПР 7
  5. Час зупинки роботи з організаційно технічних причин

  ПО

  22

  6. Час обслуговування місця ОМ 52
  Разом: 480

  За таблицями можна зробити наступні висновки:

  - Час оперативної роботи одно 329 хвилин з 480 хвилин робочої зміни. Це говорить про те, що воно використовується не раціонально і вимагає поліпшення.

  - Час обслуговування місця займає 52 хвилини значить продавець працює не оперативно.

  - Час на відпочинок і особисті потреби займає 67 хвилин 60 з них час обідньої перерви. Значить воно не представляє великих втрат.

  - Час не запланованих перерв становить 29 хвилин (розмова по телефону і зупинки в роботі з організаційно технічних причин), що становить 6,04% від часу робочої зміни (8 годин).

  Розрахуємо коефіцієнт використання робочого часу, він знаходиться за наступною формулою:

  Кисп. = (ВП + ПЗ + ОМ + ОЛН) / час робочої зміни * 100%

  Кисп. = (329+ 3 + 52 + 67) / 480 * 100% = 93,96%

  Коефіцієнт втрат робочого часу знаходиться за наступною формулою:

  Кпотерь = (ПО + ПР) / час робочої зміни * 100%

  Кпотерь = (22 + 7) / 480 * 100% = 6,04%

  Коефіцієнт використання робочого часу становить 93,96%, а коефіцієнт його втрат - 6,04% це можна зробити наступний висновок, що 29 хвилин від робочого часу використано не раціонально. Розглянемо значення коефіцієнта втрат по відношенню до коефіцієнта його використання, коефіцієнт втрат має чимале значення, це говорить про те, що необхідно вжити заходів щодо усунення незапланованих перерв у роботі продавця даного відділу з метою забезпечення оперативного обслуговування клієнтів.


  2.4 Організація трудового процесу

  Трудовий процес - це сукупність трудових дій, що здійснюються в певному порядку.

  Оптимізація структури трудового процесу досягається шляхом скорочення кількості трудових рухів і вдосконалення способів їх виконання. Отже, важливим фактором побудови раціонального трудового процесу є класифікація трудових рухів (див. Додаток 3).

  Вибір раціональних трудових рухів, з урахуванням їх класифікації, повинен зводитися до наступного: при проектуванні трудового процесу слід віддавати перевагу коротким рухам, так як вони є менш нудними. Горизонтальні руху рук швидші і менш виснажливі, ніж вертикальні.

  Поєднання трудових рухів (рук і ніг), крім економії часу скорочує стомлюваність працівників.

  Щоб простежити трудовий процес з обслуговування покупців проведемо його графічний аналіз.

  Таблиця 6

  Графічний аналіз трудового процесу з обслуговування покупців

  прийоми Тривалість дій, хв. корпус ноги Ліва рука Права рука
  1. Взяла кондитерські щипці 0,05
  2. взяла тарілку 0,05
  3. Підійшла до вітрини 0,07
  4. Взяла піро женое 0,05
  5. Поклала щипці і поставила тарілку 0,06
  6. взяла склянку 0,1
  7. налила чай 0,13
  8. поклала цукор 0,06
  9. Поставила на прилавок покупку 0,05
  10. Відбила чек покупцеві 0,25
  11. взяла гроші 0,05
  12. віддала покупку 0,06
  13. дала здачу 0,12
  РАЗОМ: 1,1

  З даної таблиці добре простежується кількість здійснюваних рухів корпусом, ногами і руками продавця, а так же час, витрачений на їх виконання.

  Отже, процес обслуговування покупця займає 1 хвилину 6 секунд. Корпус продавця, практично, знаходиться стоячи протягом усього процесу (з 12 прийомів, 8 виконуються стоячи, 4 зігнувшись, що пов'язано з фасуванням цукру).

  Ноги продавця задіяні ходьбою, або роблять простий, який необхідний для виконання будь - якого прийому. Незапланованих простоїв немає. Що стосується рук, можна простежити наступне: більшість прийомів виконується правою рукою (фасування, упаковка, тримання, транспортування цукру, розрахунок з покупцями), тобто вона задіяна в усіх прийомах. Ліва рука робить менше рухів, які є, в основному, допоміжними (поставити товар, тримати при упаковці і т.д.), або робить простий.

  З усіх вищеописаних прийомів, на мій погляд, підлягає поліпшенню фасування цукру, тому що, для того, щоб зважити необхідну кількість цукру у продавця йде 0,6 хвилин, що становить 45,11% від часу всього процесу продажу товару. Для створення оперативного обслуговування покупців необхідне введення заходи щодо усунення втрат робочого часу, наприклад ,. взяти на роботу другого продавця.


  2.5 Нормування і оплата праці на ВАТ "Дитячий світ"

  На ВАТ "Дитячий світ" існують такі норми: чисельності, обслуговування, норма робочого часу.

  Чисельність персоналу в магазині складає 122 осіб. Кожен продавець працює у відповідному відділ. Робочий день у продавців становить 8 годин. Норма вироблення на одного продавця становить 6080 тенге в зміну, в залежності від неї нараховується заробітна плата працівнику, середній розмір якої становить 10909,03 тенге в місяць. Зі збільшенням вироблення буде і збільшена і заробітна плата продавця. Отже, на ВАТ "Дитячий світ" застосовується відрядна оплата праці, тобто заробіток продавця визначається виходячи з кількості проданої продукції та розцінки за її одиницю. Іншим працівникам нараховується погодинна заробітна плата, тобто оплата праці залежить від кількості відпрацьованого працівником часу.


  2.6 Умови праці працівників

  Велику роль в системі організації праці відіграє поліпшення умов праці працівника. Умови праці представляють собою виробничу середу, в якій протікає життєдіяльність людини під час праці, від їх стану залежить працездатність людини, ставлення його до праці, стан його здоров'я. Розглянемо умови праці працівників на ВАТ "Дитячий світ".

  Якщо говорити про виробничих умовах праці, то можна виділити наступне: застосовується оптимізація режимів праці і відпочинку, сучасне обладнання з мінімальним шумовим впливом. Так само, велику увагу надає температура, вологість і швидкість руху повітря на робочому місці. На ВАТ "Дитячий світ" значення цих факторів відповідають санітарно - гігієнічним нормам: вологість повітря не перевищує 75%, температура не більше 30 градусів, при русі повітря від 0 до 0,2 м / с. Для підтримки таких значень в магазині використовуються кондиціонери та вентиляція. Скління вікон оберігає від вторгнення потоків повітря і вітру. Велику роль в процесі праці грає освітлення. При цьому необхідно враховувати, що природне світло стимулює життєдіяльність організму, це говорить про те, що штучне освітлення має бути мінімальним і використовуватися тільки при необхідності. В даному магазині штучне освітлення використовується при необхідності вранці і ввечері, а так само частково протягом усього робочого дня (освітлення вітрин). Естетичні фактори, такі як використання кольору, форми і музики в трудовій діяльності людини на ВАТ "Дитячий світ" відсутні.


  3. Розрахунок ефективності запропонованих заходів щодо усунення втрат робочого часу на ВАТ "Дитячий світ"

  Підводячи підсумки даної курсової роботи можна виділити наступні заходи щодо усунення втрат робочого часу в кафетерії ВАТ "Дитячий світ".

  1. Заходи щодо поліпшення оснащення робочих місць, забезпечення їх необхідним інвентарем.

  2. З графічного методу в розділі 2 видно, що продавець витрачає значну кількість часу на обслуговування одного покупця. З - за цього, час на обслуговування розподілено не раціонально і необхідно зменшити витрати часу на обслуговування одного клієнта для того, щоб зробити працю продавця більш оперативним.

  Таким чином, рекомендується в якості заходи, щодо усунення витрат робочого часу і раціонального його використання, ввести в роботу ще одного працівника, в обов'язки якого буде входити розрахунок з покупцем.

  Працюючи разом, продавці зможуть обслуговувати покупців одночасно.

  Це призведе до обслуговування більшої кількості клієнтів при незмінному часу робочої зміни. Розрахуємо ефективність від введення цього заходу.

  Таблиця 7

  Початкові дані

  N показники Одиниці виміру значення показників
  1. Число працівників охоплених заходом чол 1
  2. Скорочення втрат робочого часу для одного працівника в зміну

  хв

  126

  3. Річний фонд робочого часу дні 262
  4. Середньомісячний фонд заробітної плати Тис. тн. 230,42
  5. Нормативний коефіцієнт порівняльної економічної організаційних заходів

  0,15

  6. одноразові витрати Тис. руб. 16,63

  Розрахуємо можливу економію часу, в чол - годину, за формулою:

  Євр. = П * Чохв. * Ф / 60,

  де П - скорочення втрат робочого часу у одного працівника в зміну, хв .; Чохв - чисельність працівників, охоплених заходом, людина; Ф - річний ефективний фонд часу в днях.

  Євр. = 126 * 1 * 262/60 = 550,2 чол - годину

  Розрахуємо економію чисельності, людина, по формулі:

  ЕЧ. = Євр. / Фчас.,

  де Фчас. - фонд робочого часу в годинах.

  ЕЧ. = 550,2 / 2096 = 0,26 чол.

  Розрахуємо приріст продуктивності праці,%, за формулою:

  Птр. = ЕЧ. * 100 / (Чохв. - ЕЧ.), Птр. = 0,26 * 100 / (1 - 0,26) = 19,24%

  Розрахуємо економію по заробітній платі, тис. Тн., За формулою:

  Езп. = ЕЧ. * Фсзп,

  де Фсзп - середньорічний фонд заробітної плати, тис. тн.

  Езп. = 0,26 * 230,42 = 59,9 тис. Тн.

  Розрахуємо економію по відрахуваннях у позабюджетні фонди:

  ЕВН. = Езп. * 3,58.

  ЕВН. = 59,9 * 3,58 = 214,44 тис. Тн.

  Розрахуємо економію по зниженню собівартості, тис. Тн .:

  Есс = Езп. + ЕВН.

  Есс = 59,9+ 214,44 = 274,34 тис. Тн.

  За допомогою вище обчислених значень розрахуємо річний економічний ефект від запропонованого заходу за формулою:

  Ег. = Есс - Ен. * Зед.,

  Де Ен. - нормативний коефіцієнт порівняльної економічної ефективності організаційних заходів; Зед. - витрати одноразові (вартість введення заходу).

  Нормативний коефіцієнт обчислюється за формулою:

  Ен. = 1 / Т н.,

  Де Т н. - нормативний термін окупності заходу, років.

  Для ВАТ "Дитячий світ" термін окупності (Т н.) Буде дорівнює 0,08 року, тому що на проведення цього заходу грошові витрати складуть ЗП нового працівника то вони будуть рівні 16,63 тис. тн., отже річний економічний ефект, буде дорівнює:

  Ег. = 274,34 - 1 / 0,08 * 16,63 = 66,465 тис. Тн.


  висновок

  У цій роботі проводилося виявлення і вивчення витрат робочого часу, аналіз раціонального його використання, можливість проведення заходів щодо усунення втрат робочого часу (на основі фотографії робочого часу), а так само був розрахований річний економічний ефект від можливого заходу.

  Річний економічний ефект дорівнює 66,465 тис. Тн. При цьому на впровадження цього заходу ВАТ "Дитячий світ" витратить 16,63 тис. Тн. Це говорить про те, що введення цього заходу буде вигідним для підприємства, а так само скоротить втрати робочого часу у продавця, що зробить обслуговування покупців більш оперативним.

  Таким чином, займаючись нормуванням праці підприємства організовують ефективність своєї роботи, для того, щоб при найменших матеріальних витратах організувати оперативний трудовий процес і отримати прибуток від виробництва.


  Список літератури

  1. Адамчук В.В., Романов О.В., Сорокіна М.С. Економіка і соціологія праці: Підручник для вузів. - М .: ЮНИТИ, 2000. - 407с.

  2. Б.З. Зельдович, Н.І. Сафонова, М.А. Павлова. Організація і планування поліграфічного виробництва. - М .: Книга, 1990. - 401с.

  3. Наукова організація праці та нормування праці в машинобудуванні: Підручник для інженерно - економічних вузів і факультетів / А.П. Степанов, І.М. Розмова, С.В. Смирнов і ін. - М .: Машинобудування, 1984. - 464с .: іл.

  4. Нормування праці в промисловості: Навчально-методичний посібник для системи підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів промисловості. - М .: Економіка, 1982. - 296с.

  5. Нормування праці в торгівлі. / Під ред. С.Ф. Новожилова. - М .: Економіка, 1989. - 419с.

  6. Організація, планування і управління підприємством машинобудування: Підручник для студентів машинобудівних спеціальностей вузів. / І.М. Розмова, Л.А. Глаголєва, М.І. Іпатов, В.П. Єрмілов. - М .: Машинобудування, 1982. - 544с .: іл.

  7. Організація, планування і управління підприємством масового машинобудування: Навчальний посібник для студентів машинобудівних спеціальностей вузів. В.В.. Власов, Г.Б. Кац, В.І. Козирєв та ін. - М .: Bисш. Шк., 1985. - 432с .: іл.

  8. Організація і планування радіотехнічного виробництва. Управління підприємством радіопромисловості: Підручник для радіотехнічних спеціальностей вузів. / Д.Д. Воєнком, Л.Г. Головач, Т.А. Горська та ін. - М .: Вища. Шк., 1987. - 351с. :: мул.

  9. Соціологія праці: Підручник / за ред. Н.І. Дряхлова, А.І. Кравченко. - М .: Видавництво Московського університету, 1993. - 368с.

  10. Шапіро І.І. Наукова організація праці робітників в машинобудуванні. - М .: Машинобудування, 1987. - 256с .: іл.


  Додаток 1

  Необхідна кількість спостережень при хронометражі і допустимі коефіцієнти стійкості хронометражних рядів

  Тип виробництва Тривалість елемента, з Допустимий коефіцієнт стійкості кількість спостережень
  Для машинних робіт Для ручних робіт
  машинні роботи ручні роботи При точності спостережень,%
  5 10 20 5 10 20
  масове

  До 10

  Св.10

  1,2

  1,1

  2,0

  1,3

  7

  4

  4

  3

  -

  45

  10

  14

  15

  6

  крупно

  серійне

  До 10

  св.10

  1,2

  1,1

  2,3

  1,7

  7

  4

  4

  3

  -

  63

  27

  19

  10

  7

  5

  серійне

  До 10

  св.10

  1,2

  1,1

  2,5

  2,3

  7

  4

  4

  3

  -

  75

  63

  21

  19

  8

  7

  дрібно

  серійне

  До 10

  1,2 3,0 7 4 - - 25 10

  Додаток 2

  Класифікація трудових рухів

  Ознаки класифікації трудових рухів Різновид трудових рухів
  тривалість Довгі, короткі
  напрямок Горизонтальні, Дитячий мирні, радіальні, прямолінійні
  поєднання Окремі (поодинокі), суміщені (паралельні)
  точність Прінаравітельние, рішучі
  регламент Безперервні, переривчасті з постійним або змінним напрямком
  Функціональне призначення

  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз раціонального використання фонду робочого часу і устаткування

  Скачати 59.05 Kb.