• Таблиця 3.3 Значення трудових витрат, досягнутих під впливом (Ут.к .; Ут.н .; Уо.т .; Уо.п.) в звітному році


 • Дата конвертації16.08.2017
  Розмір195.53 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 195.53 Kb.

  Аналіз результатів використання трудових ресурсів цеху

  • зміст
  • Вступ
  • 1. Економічне значення трудового потенціалу підприємства
  • 1.1 Роль економічного аналізу трудових ресурсів на підприємстві
  • 1.2 Продуктивність праці та її показники, як основні характеристики оплати праці
  • 1.3 Оцінка ефективності функціонування трудових ресурсів
  • 1.4 Аналітичні показники оцінки забезпеченості підприємства трудовими ресурсами
  • 2. Аналіз складу і структури працюючих у виробничому підрозділі сучасного промислового підприємства
  • 2.1. Коротка характеристика базового цеху
  • 2.2. Структурний аналіз техніко-економічних показників
  • 2.3. Аналіз чисельності, забезпеченості і структури персоналу цеху
  • 2.4. Аналіз результатів використання трудових ресурсів цеху
  • 2.5 Висновки
  • 3. Оптимізація використання трудових ресурсів
  • 3.1 Впровадження організаційно-технічних заходів для зниження річного обсягу станконормочасов
  • 3.2 Оцінка впливу рівня використання організаційно-тезхніческого рівня виробництва на рівень трудових витрат
  • Список літератури
  • додатки

  Вступ

  Для успішного здійснення господарської діяльності будь-якому підприємству, незалежно від галузі, обсягів виробництва, форми власності, необхідно, крім матеріального і фінансового ресурсів, наявність кваліфікованого, максимально відповідного вимогам, що пред'являються складу працівників.

  Людський фактор завжди грав важливу роль у виробничому процесі. В сучасних умовах, з приходом в економіку ринкових відносин, зросли вимоги, що пред'являються до працівників підприємства. Стала жорсткішою залежність між оплатою праці і кінцевим результатом роботи. Підвищилися вимоги до рівня освіти, кваліфікації, перспективам зростання професійного та інтелектуального рівня кожного працівника. Зросла інтенсивність праці. З іншого боку, підвищилися вимоги до організації праці, до оснащеності виробництва сучасним високопродуктивним обладнанням. Зросла роль не тільки ергономіки, але і естетики кожного робочого місця. Більш значущими стали мотиваційні чинники в реалізації працівником своїх можливостей.

  Для виявлення нових і інтенсифікації наявних напрямків використання трудового потенціалу застосовуються різні методи економічного аналізу, які дозволяють розкрити взаємозв'язку економічних процесів і явищ таких змін, отримати інформацію для управління господарською діяльністю і оцінки роботи трудових колективів.

  Для успішного вирішення завдань економічного аналізу необхідно, щоб він був своєчасним, систематичним, конкретним і об'єктивним. Його потрібно проводити на науковій основі із застосуванням новітніх методів і обчислювальної техніки.

  У даній роботі аналізується ефективність використання трудових ресурсів механоскладального цеху.

  Метою аналізу є якісна оцінка трудових ресурсів механоскладального цеху, рівня ефективності їх використання, виявлення внутрішньовиробничих резервів підвищення продуктивності праці.

  1. Економічне значення трудового потенціалу підприємства


  1.1 Роль економічного аналізу трудових ресурсів на підприємстві

  У міру прискорення науково-технічного прогресу значення трудових ресурсів посилюються. Сучасне виробництво з його високою фондоозброєністю надає в розпорядження кожного працівника принципово нові, складні типи машин і механізмів, а також все збільшується обсяг матеріальних цінностей, посилюючи його відповідальність за їх раціональне використання.

  Високий кваліфікаційний рівень сучасних працівників, збільшення кінцевих результатів їхньої праці підвищують ціну кожної помилки і втраченої хвилини, вимагають нового підходу до аналізу ефективності використання робочого часу, виявлення внутрішньовиробничих резервів зростання продуктивності праці. [3]

  Курс на ринкову економіку, а, отже, на прискорення інтенсифікації суспільного виробництва, підвищення його економічної ефективності і якості продукції вимагає повної мобілізації всіх наявних резервів. А це передбачає максимальний розвиток господарської ініціативи трудових колективів підприємств. На сучасному етапі розвитку економіки мало відповісти на питання, як виконано завдання трудовим колективом. Необхідно, перш за все, з'ясувати, які зміни у використанні праці відбулися в процесі виробництва в порівнянні із завданням. Зміни можуть носити двоякий характер: позитивний або негативний. Завдання аналізу господарської діяльності полягає в тому, щоб виявити всі зміни, визначити їх характер і в подальшому надавати допомогу, або протидіяти їхньому розвитку.

  Раціональне використання персоналу підприємства - неодмінна умова, що забезпечує безперебійність виробничого процесу і успішне виконання виробничих планів. Для цілей аналізу весь персонал слід розділити на промислово-виробничий і непромисловий персонал. До промислово-виробничого персоналу (ППП) відносять осіб, зайнятих трудовими операціями, пов'язаними з основною діяльністю підприємства, а до непромислового персоналу відносять працівників установ культури, громадського харчування, медицини тощо., Що належать підприємству.

  Працівники ППП поділяються на робітників і службовців. У складі службовців виділяють керівників, фахівців та інших службовців (конторський обліковий і т.п. персонал). Робочих підрозділяють на основних і допоміжних. В аналізі трудових ресурсів підприємства можна виділити три напрямки.

  1. Аналіз використання робочої сили.

  Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами.

  Аналіз рівня кваліфікації персоналу.

  Аналіз форм, динаміки і причин руху персоналу.

  Аналіз використання робочого часу.

  2. Аналіз продуктивності праці.

  Аналіз виконання плану по зростанню продуктивності праці і визначення приросту продукції за рахунок цього фактора.

  Факторний аналіз продуктивності праці.

  Резерви зростання продуктивності праці.

  3. Аналіз оплати праці.

  Аналіз складу і динаміки фонду заробітної плати.

  Факторний аналіз фонду заробітної плати.

  Аналіз ефективності використання фонду заробітної плати.

  Джерела інформації для аналізу:

  План по праці, ф №1-Т "Звіт з праці", ф №5-3 "Звіт про витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) підприємства (організації), статистична звітність відділу кадрів по руху робітників та ін."

  Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами є основою для розробки ефективних управлінських рішень, спрямованих на ліквідацію дефіцитності працівників окремих професій і спеціальностей шляхом реконструкції та технічного переозброєння ділянок, автоматизації верстатних робіт; впровадження прогресивних методів організації заготівельного виробництва, вдосконалення організації та механізації допоміжних робіт та інше. [3].

  Правильна оцінка господарської діяльності дозволяє встановити найбільш дієвий, відповідне витраченому праці, матеріальне заохочення, виявити наявні резерви, які не були враховані плановим завданням, визначити ступінь виконання завдань і на цій основі визначати нові завдання, орієнтувати трудові колективи на прийняття більш напружених планів. [1 ]


  1.2 Продуктивність праці та її показники, як основні характеристики оплати праці  В сучасних умовах господарювання проблема підвищення продуктивності праці на підприємстві набуває першочергового значення. Продуктивність праці, в умовах ринкової економіки, є магістральним напрямом розвитку виробництва, створює можливості інтенсивного розвитку підприємства, зниження трудомісткості продукції, що випускається та інших видів ресурсів. З іншого боку, підвищення продуктивності праці веде до збільшення кількості продукції, що випускається, виробленої в одиницю часу, або до скорочення робочого часу, що витрачається на випуск одиниці продукції. Тобто на тлі зростання продуктивності праці має місце зниження витрат на випуск одиниці продукції і її ціни. Підприємство отримає можливість реалізовувати свою продукцію, при забезпеченні належної якості, за цінами нижче цін конкурентів і тим самим зможе збільшити обсяг своїх продажів. В цьому випадку можна готувати про збільшення доходів підприємства, зміцненні його позицій на ринках збуту, розширення виробництва, створення нових робочих місць і т. П.

  Підвищення продуктивності праці - це загальний економічний закон розвитку продуктивних сил в суспільстві, найважливіше і обов'язкова умова його подальшого розвитку і особливо в умовах ринкової економіки.

  В рамках сучасного підприємства, тільки забезпечення зростання продуктивності праці, якості роботи, зниження витрат підприємства можуть забезпечити підвищення ефективності його діяльності, поступальний розвиток і комерційний успіх.

  Під продуктивністю праці розуміють ефективність або плідність трудових витрат, здатність конкретної праці створювати за одиницю часу певну кількість споживчої вартості. Підвищення продуктивності праці означає його економію, т. Е. Скорочення витрат робочого часу на одиницю продукції.

  Визначення сутності продуктивності праці як економічної категорії пов'язане з розмежуванням понять «продуктивна сила праці» і «продуктивність праці». Продуктивна сила праці, яка визначається об'єктивними і суб'єктивними факторами, характеризує плідність праці при його незмінному (даному) рівні інтенсивності. Продуктивність праці залежить не тільки від продуктивної сили праці, а й від його інтенсивності. Відмінність цих категорій полягає в тому, що перша відображає об'єктивну можливість плідності праці, друга її дійсну (плановану або фактично досягнуту) величину. Різниця між продуктивною силою праці і продуктивністю праці відображає резерви зростання останньої.

  На виготовлення продукції витрачається жива праця працівників виробництва. А також минулий працю, матеріалізований в сировині, матеріалах, знаряддях праці. З ростом продуктивності праці змінюється співвідношення між витратами живої і матеріалізованої праці. Підвищення продуктивності праці полягає саме в тому, що частка живої праці зменшується, а частка минулої праці збільшується, але так, що загальна сума праці в товарі зменшується.

  У зв'язку з тим, що в утворенні вартості продукту беруть участь живий і минулий працю, розрізняють: продуктивність індивідуальної праці і продуктивність суспільної праці. Перша враховує тільки витрати живої праці працівників, які виробляють даний товар. Рівень її визначається віднесенням кількості виробленої продукції до робочого часу, витраченому на її виготовлення. При всій важливості цього показника він є недостатнім для повної характеристики ефективності трудових витрат, так як зростання виробітку продукції на одного робітника не завжди означає зменшення витрат загального робочого часу на одиницю продукції. Вироблення може зрости, наприклад, в результаті зростання фондоозброєності праці або підвищення витрат матеріальних ресурсів. Тому завжди доцільно оцінити показник суспільної праці, який передбачає порівняння виробленої продукції з повними витратами праці - і живого, матеріалізованої.

  Продуктивність праці виражає результат взаємодії речових і особистих елементів продуктивних сил, ступінь їх раціонального використання.Вона служить найважливішим показником ефективності суспільного виробництва, є узагальнюючою, синтетичної характеристикою виробничої діяльності підприємства.

  Все або майже всі зміни в умовах виробництва впливають на рівень продуктивності праці.

  В цілому продуктивність праці на підприємстві визначається цілою низкою обставин. Тут і середня ступінь кваліфікації робітників, рівень розвитку техніки і технології, і організаційно-управленченскій рівень виробництва, і інші подібні умови.

  Аналізуючи рівень продуктивності праці на підприємстві, розглядають цілу систему показників. У зв'язку з цим велике значення має правильний вибір одиниць виміру продуктивності праці і можливість зіставлення показників продуктивності праці при оцінці виробничих систем на різних рівнях господарювання (підприємство, цех, виробництво, ділянка).

  При оцінці продуктивності праці виходять з понять витрати і результати. Витрати на виробництво характеризуються кількістю витраченого живої і матеріалізованої праці на одиницю продукції, що випускається підприємством.

  Існують різні методи оцінки витрат праці на одиницю продукції, що випускається. Їх необхідно привести до єдиної розмірності. Для укрупнених розрахунків зазвичай використовують метод «наведених» витрат в його різновидах. Так, під наведеними розуміють суму поточних витрат підприємства на випуск річного обсягу продукції (С) і середньорічної вартості основних виробничих фондів підприємства (Ф).

  Тобто формула має вигляд

  З п = З + Е н Ф,

  де З п - сума повних наведених витрат, грн .;

  Е н - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень;

  Або з іншого боку можна висловити ще й так [?]

  З п = З р + З м + Е н Ф,

  де З р; З м - витрати матеріалів і праці на річний обсяг продукції.

  Привести витрати живої і матеріалізованої праці до єдиної розмірності можна, висловивши матеріали витрати і вартість основних виробничих фондів в одиницях виміру трудових витрат.

  В сучасних умовах ринкового господарства отримав велике поширення показник повних витрат на виробництво продукції через собівартість продукції

  З = З пр + П ф.м.п. + П кр. + ФП,

  де Спр - собівартість продукції, грн .;

  П ф.м.п. - витрати на матеріальні заохочення працівників грн .;

  ПКР - витрати на відсотки по кредитах, грн .;

  ФП - сума обов'язкових платежів підприємства, грн.

  Для характеристики рівня продуктивності праці на підприємстві можуть використовуватися вартісні, натуральні, трудові і умовно-натуральні показники.

  Вартісний метод оцінки обсягу продукції, що випускається дозволяє аналізувати і узагальнювати роботу ланок всього підприємства, окремих його виробництв, цехів і дільниць. До вартісних показників відносяться: товарна, валова, реалізована продукція, валовий оборот, нормативно-чиста й умовно-чиста продукція.

  Товарна продукція - обсяг готової продукції підприємства і його послуги промислового характеру, виражений у вартісному вираженні. Валова продукція підприємства включає в себе крім товарної ще і незавершену продукцію. Реалізована продукція - це частина товарної продукції підприємства, гроші за яку вже надійшли на розрахунковий рахунок підприємства.

  Нормативно-чиста продукція (НЧП) - це один з показників фізичного обсягу промислового виробництва в вартісному вираженні, він відображає лише величину новоствореної вартості. Чиста продукція розраховується як різниця між валовою продукцією і матеріальними витратами.

  Вимірювання продукції в натуральному вираженні застосовують для характеристики з якісної і кількісної сторін. Однак, використання натуральних вимірників продукції для характеристики продуктивності праці досить обмежено. Вони не враховують специфіку окремих видів продукції, їх різноманітності і непорівнянності.

  Трудові вимірники обсягу випущеної продукції враховують витрати живого праці (робочого часу) основних, допоміжних робітників, РСС підприємства ..

  Витрати живої праці можуть обчислюватися окремо для кожної категорії працівників і в сукупності для всіх працівників підприємства. Вимірювання здійснюється в людино-годинах, людино-днях, людино-місяцях, людино-роках і за допомогою показників трудомісткості продукції.

  Трудомісткість продукції - це кількість робочого часу, необхідне для виготовлення одиниці продукції або виконання певного виду роботи.

  Трудомісткість може бути також розрахована для підприємства, цеху, дільниці, робочого місця.

  Залежно від того, в які витрати приймаються в розрахунок при оцінці рівня продуктивності праці, вона може поділятися на продуктивність живої і суспільної праці.

  В умовах промислових підприємств широко використовують показник продуктивності живого праці. Він визначається кількість і продукції, виробленої в розрахунку на одного працівника (в одиницю витраченого робочого часу).

  Вимірюють продуктивність живої праці показниками: трудомісткість продукції, вироблення продукції в одиницю робочого часу.

  Трудомісткість продукції визначають за формулою:

  Т = Р / В

  де Т -трудомісткість продукції, н-ч;

  Р - витрати робочого часу на виробництво продукції;

  В - обсяг виробленої продукції

  Як економічний показник, трудомісткість показує кількість робочого часу, необхідного для виготовлення одиниці продукції. Чим менше трудомісткість, тим більше кількість виробів можна виготовити в одиницю часу, і, отже, тим вища продуктивність праці.

  Розрізняють декілька показників трудомісткості. За характером або напрямку витрат робочого часу розрізняють нормативну, фактичну і планову трудомісткість. Нормативна трудомісткість (Т н) - це сума всіх діючих на аналітичний момент технічно обґрунтованих норм часу по всіх операціях технологічного процесу виготовлення конкретного виробу.

  Фактична трудомісткість (Т ф) відображає реальні витрати робочого часу на виготовлення одиниці продукції за певний період вона буває дорівнює нормативній трудомісткості, скоригованої на фактичний виконання норм:

  Тф = Тн / К

  де: К - коефіцієнт виконання норм.

  Планова трудомісткість Тп - встановлені планом витрати робочого часу на виготовлення одиниці продукції, які повинні бути досягнуті підприємством за певну дату або в середньому за планований період (рік, квартал, місяць).

  За видами витрат праці, що включається в трудомісткість, розрізняють технологічну (відрядну), погодинну, виробничу, допоміжну (трудомісткість обслуговування), повну, іншу (трудомісткість управління), загальну трудомісткість, трудомісткість матеріальних витрат і сукупну трудомісткість. Їх співвідношення наводиться в таблиці 1.1.

  Таблиця 1.1. Класифікація показників трудомісткості по всім видам витрат праці, включеним в неї.

  Витрати праці за категоріями персоналу

  Основні робочі

  Р о = Р о.сд. + Р о.пов.

  допоміжні робітники

  Р в = Р вц + Р вз

  інший персонал

  Р пр.

  Матеріальні витрати

  М

  відрядники

  Р о.сд.

  повременщики

  Р о.пов.

  в основних цехах

  Р вц

  у допоміжних цехах Р вз

  показники трудомісткості

  Технологічна трудомісткість (відрядна)

  Т тех.

  погодинна трудомісткість

  Т пов.

  Допоміжна трудомісткість (трудомісткість обслуговування) Т в

  Інша Трудоем-кістка (управ-ня)

  Т пр.

  Трудомісткість матеріальних витрат

  Т м.

  виробнича трудомісткість

  Т про = Т тех. + Т пов.

  Повна трудомісткість Т р + Т про + Т в

  Загальна трудомісткість Т т = Т о. + Т пр = Т о. + Т в. + Т пр.

  Сукупна трудомісткість Т сов. = Т т + Т м. = Т о. + Т в. + Т пр. + Т м.

  Продуктивна трудомісткість включає витрати праці основних (виробничих) робітників: відрядників і почасових. Повна трудомісткість охоплює витрати праці всіх робітників підприємства: основних і допоміжних. Загальна трудомісткість включає витрати робочого часу всього промислово-ВИРОБНИЧЕ персоналу: основних і допоміжних робітників, службовців, керівників і фахівців.

  Допоміжна трудомісткість - трудомісткість обслуговування включає витрати робочого часу всіх допоміжних робочих, зайнятих в основних і допоміжних цехах. Вона поділяється на види за функціями, що виконуються допоміжними робітниками. Інша трудомісткість включає витрат праці інженерно-технічних працівників, службовців, охоронців, учнів.

  По об'єкту обчислення розрізняють трудомісткість натуральної одиниці продукції (t), одиниці вартості продукції (), трудомісткість всього обсягу продукції (Т), трудомісткість основних фондів (Тф), трудомісткість матеріальних витрат (Тм), трудомісткість енергетичних витрат (Пе) і т.п .

  Трудомісткість натуральне одиниці продукції включає трудомісткість виробничої операції (to), трудомісткість допоміжних операції (t в), трудомісткість деталі (t д), трудомісткість складальної одиниці (t сб), трудомісткість агрегату (t аг), трудомісткість машини (t м), трудомісткість вироби (t вид), трудомісткість роботи (t р), трудомісткість послуги (t ум).

  Трудомісткість одиниці вартості продукції включає трудомісткість 1грівни ,. 1000 грн. ілі100000 грн вартості товарної продукції (ТП), валової продукції (вп), чистої продукції (пп), умовно - чистої продукції (діл).

  Трудомісткість 1 грн. вартості одиниці продукції визначають за формулою:

  t видавництва = tізд. / Ц.ізд.

  де Ц.ізд. - ціна виробу, грн.

  Відповідно трудомісткість валової продукції дорівнює

  вп = Твп / В

  де: В - вартість валової продукції, грн.

  Твп - трудомісткість валової продукції, н-ч.

  Величину трудомісткості всього обсягу товарної продукції підприємства розраховують таким чином:

  ТТП = t Mi * N Mi + t АГ i * N АГ i + t СБ i * N СБ i + t Д i * N Д i + t Про i * N Про i + T РУ i * N РУ i

  де: N M, N АГ i, N СБ, N Про i, N РУ i - число машин, агрегатів, складальних одиниць, деталей, операцій, робіт і послуг за кожним їх найменуванню, включених в товарну продукцію підприємства;

  T РУ i - трудомісткість одиниці робіт і послуг.

  Трудомісткість валової продукції (Твп) розраховується за формулою

  Твп = ТтпТінп

  Тінп - трудомісткість зміни залишку незавершеного виробництва.

  Користуючись показниками трудомісткості, можна розрахувати не тільки її зниження, а й зростання вироблення продукції підприємства.

  Уявімо в таблиці 1.2 розрахункові формули для показників продуктивності праці. При цьому трудомісткість періоду, взятого за базу (попередній рік) позначимо Те, а звітного періоду Т 1

  Табліца1.2. Формули показників продуктивності праці

  оціночні показники

  розрахунок показників

  через трудомісткість

  через вироблення

  Абсолютне зниження трудомісткості (ДТ = А)

  ДТ = А = Т про - Т 1

  ДТ = А = (П 1 - П о) / П о? П 1 =

  = Д / П 1

  Відносне зниження трудомісткості (Б)

  Б = (Т про - Т 1) / Т про = 1 - Т 1 / Т про

  Б = (П 1 - П о) / П 1 = Г / П 1 =

  = ДП о / П 1

  Індекс зміни трудомісткості (Е = IТ)

  Е = IТ = I 1 / Т про

  Е = IТ = П о / П 1

  Абсолютне збільшення (приріст) вироблення (Г)

  Г = (Т про - Т 1) / Т о? Т 1

  Г = П 1 - П про

  Відносне збільшення (приріст) вироблення (Д)

  Д = (Т про - Т 1) / Т 1

  Д = (П 1 - П о)

  Індекс зміни виробітку (Ж = IП)

  Ж = IП = Т о / Т 1

  Ж = IП = П 1 / П про

  Пт = В / Рт;

  де: В - валова (товарна) продукція, грн;

  Рт - кількість працівників ППП, чол.

  Для аналітичних цілей може бути розрахована вироблення на одного робітника і на одного основного робітника.

  На промислових підприємствах величина вироблення валової продукції спотворюється змінами в структурі продукції, що випускається, матеріаломісткості, напівфабрикатах і т.п. У зв'язку з цим аналіз рівня продуктивності праці і його оцінка виконуються по чистої продукції. Але і тут є спотворює вплив різної рентабельності продукції, що випускається. Найбільш універсальним показником обсягу виробництва для аналізу продуктивності праці є нормативно-чиста продукція.

  Найбільш ілюстративними вимірювачами вироблення є натуральні - штуки, тонни, метри тощо Вони найбільш правильно характеризують динаміку продуктивності праці на підприємстві. Але їх частіше використовують не для всього підприємства, а для окремих цехів і дільниць, тому що вони випускають продукцію одного, двох типорозмірів або яку можна порівняти продукцію. Якщо цех (ділянку) випускає різнорідну продукцію, то вироблення вимірюють в нормо-годинах, а саме

  Пт = Т / Рт

  В умовах промислових підприємств для аналізу продуктивності праці розраховують місячну (річну), денну, счасовую вироблення одного працівника, робочого або основного робочого за такими формулами:

  ПМ = В / Р; Пд = В / Д; Пч = В / Ч

  Де ПМ - місячна (річна) вироблення, грн;

  Р - середньооблікова кількість працівників (робочих або основних робітників);

  В - обсяг валової продукції, грн;

  Д - кількість людини днів, відпрацьованих працівниками;

  Ч - кількість людини - годин, відпрацьованих одним працівником або боязким, ч.

  Найбільш точно рівень продуктивності праці характеризує годинна вироблення, так як вона не враховує внутрішньозмінні простої. Відповідно денний виробіток буде точніше місячної, тому що не враховує цілоденні простої.

  Темпи і фактори росту продуктивності праці і грает значну роль в оплаті праці.

  Підвищення продуктивності праці є економічним законом, а значить, поширюється на всі суспільні формації. В умовах ринкової економіки він набуває безумовне значення і стає обов'язковою умовою комерційного успіху підприємства.

  Підвищення продуктивності праці є основою розвитку і зростання ефективності діяльності підприємства. За рахунок цього фактора забезпечує основний приріст обсягів виробництва, причому він вступає саме як економічний. З іншого боку, від рівня продуктивності праці на підприємстві залежить ефективність використання у виробництві матеріально-технічних ресурсів, результати всієї господарської діяльності підприємства, рівень окупності витрат.

  Кількісно визначно приріст продукції, що випускається підприємством в результаті збільшення продуктивності праці можна користуючись формулою.

  У = (1? Ч /? Вп) * 100,

  де: У - для приросту продукції в результаті збільшення продуктивності праці;

  ? Ч - темп приросту живої праці (чисельності працівників);

  ? ВП - темпи приросту випуску продукції,%.

  Фактори, що визначають зростання продуктивності праці на підприємстві дуже різноманітні як за своєю природою, так і за характером, ступенем впливу на рівень і динаміку вироблення (трудомісткості). В цілому укрупнено їх можна об'єднати в такі групи: матеріально-технічні, організаційні, економічні, соціальні.

  Впровадження нової техніки і технології, механізація і автоматизація виробничих процесів, застосування сучасних матеріалів і методів їх обробки - це матеріально-технічні фактори.

  Вони, безумовно, надають вирішальні вплив на рівень продуктивності праці. В середньому підвищенні фондовооружонності праці та його енергоозброєності забезпечує зростання продуктивності праці на 0,6% і 0,5% відповідно.

  Велике значення мають і організаційні чинники. До них відносяться: спеціалізація, кооперація, наукова організація праці та управління. І тут найважливішим організаційним чинником підвищення продуктивності праці є вдосконалення управлінням виробництвом. Впровадження автоматизованих систем керування обумовлюють оперативність керівництва, обґрунтованість управлінських рішень та продуктивність спрощенське праці, а значить зниження чисельності адміністративно - управлінського персоналу.

  Зовсім особливе значення мають економічні фактори росту продуктивності праці. Забезпечення економічного стимулювання праці дають суттєві результати в підвищенні продуктивності праці.

  На кожному підприємстві, в кожному виробничому підрозділі є резерви зростання продуктивності праці, тобто невикористані і реальні можливості, які можуть бути виражені кількісно і реалізовані протягом певного часу.

  Внутрішньовиробничі, скорочення організації виробництва, праці управління, скорочення втрат робочого часу. Велика розмаїтість внутрішньовиробничих резервів зростання продуктивності праці викликає необхідність їх класифікації. Рівень продуктивності живого праці залежить від двох величин: фонду корисного робочого часу і трудомісткості продукції, що виготовляється звичайно для підвищення продуктивності праці вирішальне значення має планомірне виявлення і використання резервів зниження трудомісткості одиниці продукції. Так як рівень продуктивності праці вимірюється виробленням на одного працюючого, то важливим резервом її зростання є зменшення частки працівників, безпосередньо не беруть участь у виробництві продукції, в загальній чисельності промислово-виробничого персоналу.

  За часом використання резерви зростання продуктивності праці підрозділяється на поточні і перспективні. Планомірне використання резервів зростання продуктивності вимагає від підприємства здійснення цілого комплексу технічних і організаційних заходів.

  Так, необхідно скорочувати зношене і морально застаріле обладнання впроваджувати економічні матеріали і технології, підвищувати рівень роботи ремонтної служби, впроваджувати повсюдно наукову організацію праці, збільшувати корисний час роботи обладнання і робітників.

  Організаційно - економічні фактори визначаються рівнем організації праці, виробництва і управління. До них відносяться:

  1.Удосконалення організації управління виробництвом:

  впровадження дивізіональних, матричних організаційних форм управління;

  управління тільки за програмними цілями;

  створення центрів обліку та витрат у всіх підрозділах;

  широке використання комп'ютерної інформації.

  2.Совершенствованіе організації виробництва:

  поліпшення матеріальної, технічної і кадрової підготовки виробництва;

  удосконалення системи розстановки обладнання в основному виробництві;

  вдосконалення організації допоміжних служб і господарств (інструментального, транспортного, енергетичного, складського господарства).

  3.Совершенствованіе організації праці:

  поліпшення поділу і кооперації праці, впровадження багатоверстатного обслуговування;

  впровадження передових методів і прийомів праці;

  вдосконалення організації та обслуговування робочих місць;

  впровадження технічно обгрунтованих норм витрат праці, розширення сфери нормування праці робітників-почасовиків і службовців;

  впровадження гнучких форм організації праці;

  професійний підбір кадрів, поліпшення їх підготовки та підвищення кваліфікації;

  поліпшення умов праці, раціоналізація режимів праці та відпочинку;

  вдосконалення систем оплати праці, підвищення їх стимулюючий ролі.

  Соціально-психологічні чинники визначаються якостями трудових колективів, їх соціально-демографічним складом, рівнями, підготовки, дисциплінованості, трудової активності та творчої ініціативи працівників, стилем керівництва в підрозділах і на підприємствах в цілому.

  Резерви зростання продуктивності праці - невикористання можливості економії витрат праці. Резерви використовуються і знову виникають під впливом НТП.

  Кількісно резерви можна визначити як різницю між досягнутий і максимально можливим рівнем продуктивності праці за певний проміжок часу.

  Для використання резервів на підприємствах розробляються плани організаційно - технічних заходів, в яких зазначаються:

  види резервів зростання продуктивності праці;

  заходи щодо їх реалізації;

  плануються витрати для цього;

  терміни проведення робіт;

  відповідальні виконавці.


  1.3 Оцінка ефективності функціонування трудових ресурсів  Складовою частиною поняття ефективності діяльності підприємства є ефективність функціонування його персоналу. Оцінка цього показника є досить складним і багаторівневим дослідженням.

  В даний час немає одноманітності в вимірі ефективності роботи персоналу. Складність полягає в тому, що процес трудової діяльності персоналу тісно пов'язаний з особливостями виробничого процесу на підприємстві (в цеху) і його кінцевими результатами, а також із соціальною структурою суспільства і економічним рівнем розвитку підприємства.

  Розрізняють такі основні підходи до оцінки функціонування трудових ресурсів підприємства.

  Вважається, що персонал підприємства є сукупним суспільним працівником, безпосередньо впливає на виробництво.

  У зв'язку з цим кінцеві результати виробництва будуть служити оціночними показниками ефективності функціонування персоналу. В якості таких показників приймаються чисельні значення кінцевих результатів роботи підприємства за конкретний аналізований період часу (місяць, квартал, рік), а саме:

  - прибуток підприємства (валова, чиста);

  - витрати на одну гривню продукції підприємства;

  - рівень рентабельності продукції підприємства;

  - обсяг товарної продукції підприємства;

  - обсяг реалізованої продукції підприємства;

  - дохід підприємства;

  - якість продукції;

  - дивіденди на одну акцію

  1.4 Аналітичні показники оцінки забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

  Достатня забезпеченість підприємств потрібними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності виробництва. Зокрема, від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання устаткування, машин, механізмів і як результат обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток і ряд інших економічних показників.

  Основними завданнями аналізу є:

  - вивчення і оцінка забезпеченості підприємства і його структурних підрозділів трудовими ресурсами в цілому, а також за категоріями і професіями;

  - визначення і вивчення показників плинності кадрів;

  - виявлення резервів трудових ресурсів, більш повного і ефективного їх використання.

  Джерелами інформації для аналізу служать план по праці, статистична звітність, дані табельного обліку і відділу кадрів.

  Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами визначається порівнянням фактичної кількості працівників за категоріями і професіями з плановою потребою. Особлива увага приділяється аналізу забезпеченості підприємства кадрами найбільш важливих професій. Необхідно аналізувати і якісний склад трудових ресурсів за кваліфікацією.

  Для оцінки відповідності кваліфікації робочих складності виконуваних робіт порівнюють середні тарифні розряди робіт і робітників, розраховані за середньозваженою арифметичній:

  Тр =, Тр =

  де Тр - тарифний розряд; ЧР - чисельність робітників; Vрi-обсяг робіт кожного виду.

  Якщо фактичний середній тарифний розряд робочих нижче планового і нижче середнього тарифного розряду робіт, то це може привести до випуску менш якісної продукції. Якщо середній розряд робочих вище середнього тарифного розряду робіт, то робочим потрібно виробляти доплату за використання їх на менш кваліфікованих роботах.

  До промислово - виробничого персоналу (ППП) - персоналу основної діяльності - відносять осіб, зайнятих трудовими операціями, пов'язаними з основною діяльністю підприємства (виготовлення промислової продукції та виконання робіт промислового характеру, організація виробництва і управління підприємством і т. П.).

  Адміністративно-управлінський персонал (АУП) необхідно перевірити на відповідність фактичного рівня освіти кожного працівника займаній посаді і вивчити питання, пов'язані з підбором кадрів, їх підготовкою та підвищенням кваліфікації.

  Кваліфікаційний рівень працівників багато в чому залежить від їх віку, стажу роботи, освіти і т. Д. Тому в процесі аналізу вивчають зміни у складі робочих за віком, стажем роботи, освітою. Оскільки вони відбуваються в результаті руху робочої сили, то цього питання при аналізі приділяється велика увага.

  Для характеристики руху робочої сили розраховують і аналізують динаміку наступних показників:

  - коефіцієнт обороту по прийому робочих (Кпр), який визначається, як відношення кількості прийнятого на роботу персоналу до середньооблікової чисельності персоналу

  - коефіцієнт обороту з вибуття (Кв), який визначається, як відношення кількості звільнених працівників до середньооблікової чисельності персоналу

  - коефіцієнт плинності кадрів (Кт), який визначається, як відношення кількості звільнених за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни до середньооблікової чисельності персоналу

  - коефіцієнт сталості складу персоналу підприємства (Кп.с), який визначається, як відношення кількості працівників, які працювали весь рік, до середньооблікової чисельності персоналу

  Необхідно вивчити причини звільнення працівників (за власним бажанням, скорочення кадрів, через порушення трудової дисципліни та ін.).

  Напруга в забезпеченні підприємства трудовими ресурсами може бути кілька знято за рахунок більш повного використання наявної робочої сили, зростання продуктивності праці, комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів, удосконалення технології та організації виробництва. В процесі аналізу повинні бути виявлені резерви скорочення потреби в трудових ресурсах в результаті проведення вищеперелічених заходів

  Для оцінки рівня продуктивності праці застосовується система узагальнюючих, приватних та допоміжних показників (рис. 1.1).

  До узагальнюючих показників відносяться середньорічна, середньоденна і середньогодинна вироблення продукції одним робочим, а також середньорічне вироблення продукції на одного працюючого у вартісному вираженні. Приватні показники - це витрати часу на виробництво одиниці продукції певного виду (трудомісткість продукції) або випуск продукції певного виду в натуральному вираженні за один людино-день або людино-годину. Допоміжні показники характеризують витрати часу на виконання одиниці певного виду робіт або обсяг виконаних робіт за одиницю часу.

  Найбільш узагальнюючим показником продуктивності праці є середньорічна вироблення продукції одним працюючим. Величина його залежить не тільки від вироблення робочих, а й від питомої ваги останніх в загальній чисельності промислово-виробничого персоналу, а також від кількості відпрацьованих ними днів і тривалості робочого дня

  Малюнок 1.1. Система узагальнюючих, приватних та допоміжних показників

  Середньорічне виробництво продукції одним працівником дорівнює добутку наступних факторів:

  ГВ = УДДПЧВ

  Розрахунок впливу даних факторів на зміну рівня середньорічної вироблення промислово-виробничого персоналу зробимо способом абсолютних різниць.

  зміна:

  Частки робітників у загальній чисельності ППП

  ГВуд = УДГВпл

  Кількість відпрацьованих днів одним робочим за рік

  ГВД = УДфДДВпл

  Тривалість робочого дня

  ГВП = УДфДфПЧВпл

  середньогодинної вироблення

  ГВчп = УДфДфПфЧВ

  Аналогічним чином аналізується зміна середньорічний вироблення робочого, яка залежить від кількості відпрацьованих днів одним робочим за рік, середньої тривалості робочого дня і середньогодинного виробітку:

  ГВ = ДПЧВ

  Обов'язково аналізується зміна середньогодинної вироблення як одного з основних показників продуктивності праці і чинника, від якого залежить рівень середньоденної і середньорічний вироблення робочих. До першої групи факторів відносяться такі, як технічний рівень виробництва, організація виробництва, непродуктивні витрати часу у зв'язку з браком і його виправленням. До другої групи належать фактори, пов'язані зі зміною обсягу виробництва продукції у вартісній оцінці в зв'язку зі зміною структури продукції і рівня кооперованих поставок. Для розрахунку впливу цих факторів на середньогодинну вироблення використовується спосіб ланцюгової підстановки.

  Велику роль у вивченні впливу факторів на рівень середньогодинної вироблення грають прийоми кореляційно-регресійного аналізу.У багатофакторну кореляційну модель середньогодинної вироблення можна включити такі чинники: фондоозброєність або енергоозброєність праці; відсоток робітників, які мають вищу кваліфікацію або середній тарифний розряд робочих, середній термін служби устаткування і т.д. Коефіцієнти рівняння множинної регресії показують, на скільки рублів змінюється середньогодинна вироблення при зміні кожного факторного показника на одиницю в абсолютному вираженні. Для того, щоб дізнатися, як рахунок цих чинників змінилася середньорічна вироблення робочих, необхідно отримані прирости середньогодинної вироблення помножити на фактичну кількість відпрацьованих людино-годин одним робочим:

  ГВxi = ЧВxiДфПф

  Для визначення впливу їх на середньорічну вироблення працівника потрібно отримані прирости середньорічний вироблення робочих помножити на фактичну питому вагу робітників у загальній чисельності промислово-виробничого персоналу:

  Гвxi = ГВxiУДф

  Щоб розрахувати вплив цих факторів на зміну обсягу випуску продукції, слід приріст середньорічний вироблення працівника за рахунок I-го фактора помножити фактичну середньоспискову чисельність промислово-виробничого персоналу:

  ВПxi = ГВxiПППф

  або зміна середньогодинного виробітку працівника за рахунок I-го фактора помножити фактичну величину тривалості робочого дня, кількості відпрацьованих днів одним робочим за рік, питомої ваги робітників у загальній чисельності працівників і середньооблікової чисельності працівників підприємства:

  Впxi = ЧВxiДфПфУДфПППф

  На закінчення аналізу необхідно розробити конкретні заходи щодо забезпечення зростання продуктивності праціїх визначити резерв підвищення середньогодинної, середньоденний і середньорічний вироблення робочих.

  Основні напрямки пошуку резервів зростання продуктивності випливають із самої формули розрахунку її рівня: ЧВ = ВП / Т, згідно з якою домогтися підвищення продуктивності праці можна шляхом:

  1. збільшення випуску продукції за рахунок більш повного використання виробничої потужності підприємства, так як при нарощуванні обсягів виробництва збільшується лише змінна частина витрат робочого часу, а постійна залишається без зміни. В результаті витрати часу на випуск одиниці продукції зменшуються;

  2. скорочення витрат праці на її виробництво шляхом інтенсифікації виробництва, підвищення якості продукції, впровадження комплексної механізації та автоматизації виробництва, більш досконалої техніки і технології виробництва, скорочення втрат робочого часу за рахунок поліпшення організації виробництва, матеріально-технічного постачання і інших факторів відповідно до планом організаційно-теніческіх заходів.

  При цьому можливі наступні варіанти співвідношення зміни обсягу випуску продукції і витрат праці, які повинні враховуватися при виборі управлінської стратегії щодо забезпечення зростання продуктивності праці при існуючих в даний момент економічних умовах:

  відбувається збільшення обсягу випуску продукції при постачанні витрат праці на її виробництво;

  обсяг продукції зростає швидше, ніж витрати праці;

  обсяг продукції зростає при незмінних витратах праці;

  обсяг продукції залишається незмінним при зниженні витрат праці;

  обсяг продукції знижується більш повільними темпами, ніж витрати праці

  Аналіз використання фонду заробітної плати починають з розрахунку абсолютного і відносного відхилення фактичної його величини від планової.

  Абсолютне відхилення визначається порівнянням фактично використаних коштів на оплату праці (ФЗП ф) з плановим фондом заробітної плати (ФЗП пл) в цілому по підприємству, виробничим підрозділом і категоріям працівників:

  .

  Однак абсолютне відхилення розраховується без обліку ступеня виконання плану по виробництву продукції. Врахувати цей фактор допоможе розрахунок відносного відхилення фонду заробітної плати.

  Для цього змінна частина фонду заробітної плати (ФЗП пер) коригується на коефіцієнт виконання плану по виробництву продукції (К пп). До змінної частини фонду заробітної плати відносять зарплату робітників за відрядними розцінками, премії робітникам і управлінському персоналу за виробничі результати, суму відпускних, що відповідає частці перемінної зарплати, інші виплати, пов'язані з фонду заробітної плати і які змінюються пропорційно обсягу виробництва продукції.

  Постійна частина оплати праці (ФЗП пост) не змінюється при збільшенні або спаді обсягу виробництва - це зарплата робочих за тарифними ставками, зарплата службовців по окладів, всі види доплат, оплата праці працівників непромислових виробництв і відповідна їм сума відпускних. Відносне відхилення фонду заробітної плати:

  У процесі подальшого аналізу визначають чинники, що викликали абсолютне і відносне відхилення по фонду заробітної плати.

  Факторна модель змінної частини фонду зарплати представлена ​​на рис.1.2.

  Малюнок 1.2 .. Схема факторної системи змінного фонду зарплати

  Відповідно до цієї схеми модель буде мати такий вигляд.

  Для розрахунку впливу цих факторів на абсолютне і відносне відхилення по фонду зарплати необхідні наступні дані:

  1. Фонд заробітної плати:

  а) за планом:

  б) за планом, перерахованим на обсяг виробництва, при плановій структурі:

  ;

  в) фактично при фактичної питомої трудомісткості і плановому рівні оплати праці:

  2. Відхилення від плану:

  абсолютна

  ;

  відносне:

  Розрахунок впливу факторів на зміну змінної частини фонду оплати праці проводять за формулами:

  вплив обсягу виробництва продукції:

  вплив зміни структури виробленої продукції:

  ·

  вплив зміни питомої трудомісткості продукції:

  ·

  вплив зміни оплати праці:

  .

  В кінці аналізу необхідно провести перевірку проведених розрахунків:

  Факторна модель постійної частини фонду оплати праці представлена ​​на рис.1.3.

  Малюнок 1.3. Детермінована факторна система фонду заробітної плати робітників-почасовиків

  Відповідно до цієї схеми модель буде мати такий вигляд:

  Аналогічно можна уявити факторну модель для фонду заробітної плати службовців.

  У процесі аналізу необхідно також встановити ефективність використання фонду заробітної плати.

  Для розширеного відтворення отримання необхідного прибутку і рентабельності необхідно, щоб темпи зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання оплати. Якщо цей принцип не дотримується, то відбувається перевитрата фонду зарплати, підвищення собівартості продукції і, відповідно, зменшення суми прибутку.

  Зміна середнього заробітку працюючих за період характеризується його індексом (J ЗП):

  Зміна середньорічного виробітку визначається аналогічно на основі індексу продуктивності праці (J пт):

  .

  Темп зростання продуктивності праці повинен випереджати темп зростання середньої заробітної плати. Для цього розраховують коефіцієнт випередження До оп і аналізують його в динаміці:

  .

  Потім проводять підрахунок суми економії (перевитрати) (Е) фонду заробітної плати у зв'язку зі зміною співвідношень між темпами зростання продуктивності праці та її оплати:

  .

  В умовах високої інфляції при аналізі індексу росту середньої заробітної плати необхідно базисний показник середньої зарплати (СЗ 0) скорегувати на індекс зростання цін на споживчі товари і послуги (J у)

  ,

  де СЗ 1 - середня зарплата в звітному періоді.

  У процесі аналізу доцільно розрахувати і порівняти в динаміці або з міжзаводський даними такі показники, як виробництво товарної продукції, суму валового прибутку, суму відрахувань до фонду накопичення на гривню зарплати

  2. Аналіз складу і структури працюючих у виробничому підрозділі сучасного промислового підприємства

  Аналіз забезпеченості підприємства кадрами, як правило, починається з вивчення складу і структури працівників. При аналізі складу і структури і при оцінці виконання плану по чисельності необхідно вивчати дані по кожній категорії працівників окремо, т. К. Різні категорії працюючих грають неоднакову роль в процесі випуску продукції. [5]

  До промислово-виробничого персоналу - персоналу основної діяльності - відносять осіб, зайнятих трудовими операціями, пов'язаними з основною діяльністю підприємства (виготовлення промислової продукції та виконання робіт промислового характеру, організація виробництва і управління підприємством і т. П.). Працівники ППП поділяються на робітників і службовців.

  До робітників відносяться особи, зайняті безпосереднім впливом на предмети праці, їх переміщенням і переміщенням продукції, відходом за засобами праці і контролем за їх роботою, виконанням операцій з контролю якості продукції та інших видів обслуговування виробничого процесу. Цим пояснюється те, що до них відносять молодший обслуговуючий персонал-МОП (працівників, які не мають прямого відношення до виробничого процесу) - прибиральників невиробничих приміщень, кур'єрів, гардеробників, шоферів легкових машин і працівників охорони.

  У складі службовців виділяють керівників, фахівців та інших службовців (конторський, обліковий і т. П. Персонал).

  За характером участі у виробничому процесі робітники поділяються на основних, зайнятих безпосередньо виготовленням основної продукції, і допоміжних, зайнятих у допоміжних виробництвах і усіма видами обслуговування.


  2.1 Коротка характеристика базового цеху  Новокраматорський машинобудівний завод, побудований в 1934 році, займає важливе місце в оснащенні унікальним обладнанням металургійного, гірничорудного, енергетичної та інших галузей важкої промисловості України та інших республік колишнього Радянського Союзу.

  На підприємстві працює близько 25000 чоловік, серед яких 5100 інженерно-технічних працівників і 1500 конструкторів.

  АТ НКМЗ має замкнутий цикл виробництва - від виплавки рідкого металу до випуску готових механоізделій.

  Завод має в своєму розпорядженні потужний арсенал технічних засобів, бога-тим досвідом виготовлення унікальних за своїми технічними характе-ристики машин і устаткування.

  Потужності підприємства дозволяють виробляти конкурентоспособ-ву продукцію, що користується великим попитом в країнах СНД і за кордоном: металургійне, прокатне, гірничорудне, ковальсько-прес-совое обладнання, спеціальну техніку для освоєння космосу, протиповітряної і протиракетної оборони, товари побутового наз-чення.

  Підприємство займає площу понад 380 гектарів. Протяжен-ність внутрішньозаводських залізничних колій 133 км. У своєму сос-таве налічує 51 цех основного і допоміжного виробництв-ства площею понад 1 млн.кв.м. Вартість основних фондів в цінах станом на 1 травня 1994 р становить понад 272 мілліар-дів гривень.

  Річна потреба основних ресурсів становить: прокату чорних металів - більше 50 000 т, умовного палива - 215 000 т, електроенергії - 325 000 000 кВт / год.

  Для випуску механоізделій номенклатури НКМЗ матеріали і кому-плекту вироби поставляють 1400 підприємств, з них тільки 500 розташовані на території України.

  Технологічні можливості і рівень організації виробниц-ства дозволяють підприємству оперативно перебудовуватися на изготов-ня практично будь-якої продукції у відносно короткі терміни.

  Завод має замкнутий цикл виробництва - від виплавки рідкого металу до випуску готових механоізделій, включаючи їх упаковку і відвантаження. Він має різноманітні виробничі потужності, що дозволяють виробляти металургійне, прокатне, підйомно-транспортне, ковальсько-пресове, гірничо-рудне, гідротехнічне і інше устаткування, а також товари народного споживання.

  Управління НКМЗ здійснюється системою ієрархічних рівнів:

  - президент АТ «НКМЗ»;

  - генеральний директор;

  - директора виробництв;

  - начальники цехів;

  - майстри.

  Виробничу діяльність об'єднання представляють п'ять основних виробництв:

  - виробництво металургійного устаткування;

  - виробництво гірничо-рудного і ковальсько-пресового устаткування

  - виробництво серійних машин

  - виробництво товарів народного споживання.

  Головним завданням цих виробництв, як центрів прибутку, є створення високоякісної конкурентоспроможної, що користується попитом і забезпечення ритмічної і повного завантаження виробничих потужностей всіх структурних підрозділів заводу.

  Одним з основних цехів центру прибутку - виробництва серійних машин (ПСМ) - є механічний цех №6. Основний напрямок діяльності цеху - гідравлічне обладнання, деталі та вузли гірничо-прохідницької та підйомно-транспортної техніки.

  Тип виробництва - одиничний і дрібносерійний. Режим роботи - тризмінний. Всі працівники цеху поділяються на дві категорії: робочі (основні і допоміжні) і керівники, службовці, фахівці (РСС).

  Цехова структура включає в себе (додаток 2):

  а) ділянки основного виробництва

  - три ділянки мехобработки

  - один дільниця складання

  - термічне відділення

  - гальванічне відділення

  - малярське відділення.

  б) підрозділи допоміжного виробництва:

  - ділянку механіка;

  - інструментальне господарство.

  в) інженерні служби:

  - планово-економічне бюро

  - планово-диспетчерське бюро

  - бюро технологічних розробок.

  Всього в цеху встановлено 93 одиниці основного устаткування. Кількість допоміжного обладнання становить 24 одиниці. Технологічний зв'язок між ділянками цеху здійснюється за трьома поздовжнім і одному поперечному прольотах.

  2.2 Структурний аналіз техніко-економічних показників  Основні техніко-економічні показники діяльності цеху за аналізований період представлені в табл.2.1.

  Таблиця 2.1 Техніко-економічні показники цеху

  найменування показника

  Од.

  звіт 2006. року

  2006 р

  Виконання,%

  вим.

  план

  звіт

  до плану

  до 2005 р

  Обсяг товарної продукції

  тис. грн.

  4172,4

  7295,0

  6904,8

  94,65%

  165,49%

  обсяг відвантаженої

  тис. грн.

  3933,8

  9578,0

  8933,2

  93,27%

  227,09%

  обсяг механоізделій

  т

  507,5

  1092,0

  1114,5

  102,06%

  219,61%

  Валовий обсяг н-годин

  н-ч

  197085

  211100

  260100

  123,21%

  131,97%

  Чисельність працюючих, в т.ч.

  чол.

  302

  294

  276

  93,88%

  91,39%

  робочих

  чол.

  231

  226

  210

  92,92%

  90,91%

  РСС

  чол.

  71

  68

  66

  97,06%

  92,96%

  Фонд оплати праці

  грн.

  2280979

  2898401

  2881332

  99,41%

  126,32%

  робочих

  грн.

  1697018

  2186686

  2175264

  99,48%

  128,18%

  РСС

  грн.

  583961

  711715

  706068

  99,21%

  120,91%

  Пор. місячна з / плата одного працюючого, в т.ч.

  грн.

  629,4

  821,5

  870,0

  105,89%

  138,22%

  робочого

  грн.

  612,2

  806,3

  863,2

  107,06%

  141,00%

  РСС

  грн.

  685,4

  872,2

  891,5

  102,21%

  130,07%

  Середньорічне виробництво на 1 працюючого

  н-годину

  652,6

  718,0

  942,4

  131,25%

  144,41%

  Середньомісячний виробіток на 1-го робітника

  н-годину

  71,1

  77,8

  103,2

  132,60%

  145,17%

  Середньогодинна вироблення на 1-го робітника

  н-годину

  135,0

  118,2

  126,8

  107,26%

  93,93%

  Відпрацьовано одним робочим:
  - днів


  дн.

  185

  226

  257

  113,72%

  138,92%

  годин

  ч.

  1460

  1785

  2051

  114,87%

  140,50%

  Тривалість робочої зміни

  ч.

  7,89

  7,9

  7,98

  101,01%

  101,14%

  Частка втрат до номінального часу

  %

  26,00

  11,85

  10,2

  86,08%

  39,23%


  Аналіз наведених у таблиці даних вказує на зростання по відношенню до плану валового обсягу нормо-годин (123,21%) та обсягу механоізделій (102,06%). Порівняння даного показника з валовим обсягом вказує на здешевлення тонни механоізделій. Порівняння показників обсягу механоізделій і обсягу товарної продукції свідчить про створення певного складського запасу. (Днів - 113,72%, годин - 144,87%).

  Показники відпрацьованих одним робочим днів і годин зросли в звітному періоді, що в зіставленні з показником тривалості робочої зміни, який становив запланований рівень, вказує на зниження втрат. Це підтверджується явно показником частки втрат, який становив 39,23% до базового періоду).

  Подальша оцінка результатів діяльності цеху відноситься до оцінки трудового ресурсу.

  2.3 Аналіз чисельності, забезпеченості і структури персоналу цеху  Твердження, яке свідчить, що персонал, який працює на підприємстві, являє собою головну цінність - це основне в управлінні підприємством. Однак, як це не парадоксально, вивчення працюючого персоналу є слабкою ланкою серед інших питань при аналізі підприємства.

  В умовах ринкової економіки, як ніколи, зростає роль достатньої забезпеченості підприємства необхідними трудовими ресурсами, їх раціонального використання та мотивації, так як вони зумовлюють рівень конкурентоспроможності продукції та ефективності виробництва.

  Загальний чисельний склад працюючих може, крім інших критеріїв, може допомогти зрозуміти розміри і потужність підприємства. Саме з цього аналіз структури чисельного складу працюючих на підприємстві являє собою особливий інтерес.

  2.3.1. Аналіз використання трудових ресурсів

  Основними завданнями аналізу використання трудових ресурсів є:

  - вивчення і оцінка забезпеченості трудовими ресурсами в цілому і за категоріями;

  - вивчення і визначення динаміки чисельності;

  - вивчення і аналіз продуктивності праці і заробітної плати персоналу.

  Для аналізу використовуються дані з плану техніко-економічних показників цеху, з кваліфікаційної відомості, з статистичної звітності з праці та руху робочої сили.

  Забезпеченість цеху трудовими ресурсами визначається порівнянням фактичної кількості працівників за категоріями і професіями з плановою потребою. У табл. 2.2. представлена ​​порівняльна характеристика чисельності персоналу за категоріями за 2006 р.,. а також в порівнянні з 2006 р

  Табліца.2.2 Питома вага категорій працівників цеху в загальній чисельності персоналу.

  категорії працівників

  2005

  2006

  Відхилення від плану

  Виконання плану, %

  Частка в загальній

  чисельності,%

  відхилення

  план

  звіт

  базовий

  звітний

  верстатників

  86

  86

  75

  -11

  87,2%

  28,5%

  27,2%

  -1,3%

  ручних робочих

  24

  22

  26

  4

  118,2%

  7,9%

  9,4%

  1,5%

  Разом з відрядникам

  110

  108

  101

  -7

  93,5%

  36,4%

  36,6%

  0,2%

  Разом ін. Повремен.

  31

  31

  28

  -3

  90,3%

  10,3%

  10,1%

  -0,1%

  Всього произв. робочих

  143

  143

  131

  -12

  91,6%

  47,4%

  47,5%

  0,1%

  Всього допоміжні. раб.

  88

  83

  79

  -4

  95,2%

  29,1%

  28,6%

  -0,5%

  Разом робочих

  231

  226

  210

  -16

  92,9%

  76,5%

  76,1%

  -0,4%

  керівники

  39

  38

  36

  -2

  94,7%

  12,9%

  13,0%

  0,1%

  фахівці

  21

  21

  20

  -1

  95,2%

  7,0%

  7,2%

  0,3%

  Служіщіе

  11

  9

  10

  1

  111,1%

  3,6%

  3,6%

  0,0%

  Разом РСС

  71

  68

  66

  -2

  97,1%

  23,5%

  23,9%

  0,4%

  Всього по цеху

  302

  294

  276

  -18

  93,9%

  100,0%

  100,0%

  0,0%

  На рис.2.1 графічно представлено виконання плану по чисельності і частка (вагомість) кожної категорії працівників

  Малюнок 2.1 Порівняльна діаграма виконання плану по чисельності і частки (вагомості) за категоріями працівників

  До категорії основні виробничі робітники належать професії верстатників, слюсарів механоскладальних робіт, другі робітники верстатники і професії основних робітників-почасовиків (електрозварники, малярі, різьбярі на пилі і ін.). Аналіз забезпеченості цеху кадрами основних професій показав, що при плані основних робітників у 294 чол., Фактично кількість працівників становила 276 чоловік, тобто на 18 осіб менше. Таким чином, план за чисельністю був виконаний на 93,9% (недовиконання на 6,1%).

  При цьому невиконання плану торкнулося всіх категорій працівників. Для зіставлення чисельності та вагомості кожної категорії наведено порівняльну діаграма. По ній можна постежити, що найбільш повно виконані планові показники по категорії РСС (97,1%) при частці працівників цієї категорії 23,6%. (Тобто менше чверті складу). Виконання плану по робочим склало 92,9% при 76,1% загальної чисельності (тобто три чверті штату). Отже, невиконання плану торкнулося більшою мірою робітників. При цьому невиконання планових показників по основним робочим значніше (100-91,6 = 8,4%), ніж за допоміжним (100_95,2 = 4,8%). При цьому частка основних робітників становить 47,5%, а допоміжних - 28,6% від загальної чисельності, що майже вдвічі менше. Найбільш значне невиконання плану по верстатникам (100-87,2 = 12,8%).

  Для остаточних висновків необхідно поглибити аналіз. Але необхідно відзначити, що таке скорочення може негативно позначитися на об'ємних показниках цеху.

  2.3.2. Аналіз професійно-кваліфікаційного складу робітників

  Проведемо якісну оцінку робочих цеху за звітний рік (таб. 2.3).

  Табліца.2.3 Професійно кваліфікаційний склад робітників

  категорії працівників

  розряд працівників

  Планов.разряд робіт

  Фактіч.
  розряд работн.

  2

  3

  4

  5

  6

  всього

  токар

  5

  11

  23

  7

  3

  49

  3,5

  3,8

  ток-розточувальник

  2

  4

  5

  2

  1

  14

  4,1

  3,7

  ток-карусельщик

  0

  фрезерувальник

  2

  1

  1

  4

  3,6

  3,8

  строгальщик

  1

  1

  3,2

  3,0

  долбежнік

  1

  1

  3,8

  4,0

  шліфувальник

  1

  2

  1

  1

  5

  3,2

  3,4

  Разом з верстатникам

  8

  21

  31

  11

  4

  75

  3,6

  3,8

  Питома вага

  10,7%

  28,0%

  41,3%

  14,7%

  5,3%

  100,0%

  слес.інструментал.

  2

  1

  3

  3,7

  3,3

  слес.механосборочних робіт

  6

  5

  4

  15

  3,2

  2,9

  чистильник отл. і загот.

  1

  1

  3,8

  3,0

  штампувальник

  4

  3

  7

  3,2

  3,4

  Разом з ручника

  6

  12

  8

  0

  0

  26

  3,3

  3,1

  РАЗОМ ПО відрядників

  14

  33

  39

  11

  4

  101

  3,5

  3,6

  Питома вага

  13,9%

  32,7%

  38,6%

  10,9%

  4,0%

  100,0%

  2-ий раб. токаря

  1

  1

  2,2

  2,0

  2-ий раб.ток-розточувальника

  1

  1

  2,1

  2,0

  Разом 2-их робочих

  2

  0

  0

  0

  0

  2

  2,15

  2,0

  різьбяр на пилі

  1

  2

  3

  3,1

  3,7

  ел.сварщік руч.св.

  1

  1

  3

  4,0

  електрогазозварник руч. св.

  1

  1

  3,2

  4,0

  термісти на термопечі

  3

  2

  5

  3,2

  3,4

  термісти на печах ТВЧ

  1

  1

  2,8

  3,0

  гальванік

  5

  7

  12

  3,1

  3,6

  розмітник

  2

  1

  3

  3,1

  3,3

  маляр

  1

  1

  2

  2,3

  2,5

  наладчик хол.штампов

  0

  РАЗОМ ПР. ПОВРЕМЕН.

  1

  13

  14

  0

  0

  28

  3,1

  3,5

  Питома вага

  3,6%

  46,4%

  50,0%

  0,0%

  0,0%

  100,0%

  ВСЬОГО вироб. РОБОЧИХ

  17

  46

  53

  11

  4

  131

  Питома вага

  13,0%

  35,1%

  40,5%

  8,4%

  3,1%

  100,0%

  Малюнок 2.2. Діаграма професійно-кваліфікаційного складу

  Оцінка забезпеченості виробничих ділянок робочими кадрами відповідної кваліфікації виконується порівнянням середнього розряду робітників і середнього розряду виконуваних робіт. Як видно з табл.2.3 по верстатний робіт спостерігається відповідність за розрядами робітників і робіт. Деяке відставання є по токар-розточувальник (фактичний - 3.7, плановий - 4.1) і стругальників (фактичний - 3.0, плановий - 3.2), По інших професій спостерігається перевищення планового розряду над фактичним розрядом робіт. Така ситуація може бути пояснена економією за рахунок оплати виконуваних робіт. Але в цілому це негативний фактор в забезпеченні робочими відповідної кваліфікації. Таке відставання загрожує зростанням шлюбу, а значить подорожчанням продукції, підвищенням рівня травматизму. Необхідно передбачити можливість підвищення кваліфікації цих робітників.

  За робочим-почасових спостерігається також невідповідність фактичних і планових розрядів робіт. Для різьбярів на пилі, зварювальників та гальваників спостерігається перевищення фактичного розряду над плановим. Наслідком такого становища буде перевитрата по заробітній платі. Тут також необхідно забезпечити більш повну відповідність кваліфікації робітників складності виконуваних робіт. Для інших кваліфікацій почасових робітників плановий розряд робіт вище фактичного, що вимагає підвищення кваліфікації.

  В цілому кваліфікаційний рівень робітників цеху досить високий: серед відрядників 49,5% мають 4 і 5 розряди, серед почасових - 50% відповідно (рис.2.2). Це говорить про високий виробничий потенціал робочих цеху.

  2.3.3 Оцінка освітнього рівня працівників цеху

  Важливу роль в дослідженні трудового потенціалу відіграє аналіз освітнього рівня працівників цеху (табл. 2.4). Для порівняння в таблиці наведено дані по базовому і звітному роках. Також дані таблиць представлені в рис.2.3.

  Дані таблиць і діаграм показують, що вищу освіту мають 63,9% керівників цеху, 45% - фахівців, 20% - службовців, 1,5% - основних робочих, серед допоміжних робітників не має вищу освіту ніхто. При цьому серед керівників цей показник в порівнянні з базовим роком зріс на 10%, серед спеціалістів - на 2,1%, серед службовців - на 10,9%, знизився у основних робочих на 2%, не змінився у допоміжних робочих (залишився 0 %). У керівників кількість працівників із середньою технічною освітою знизилося на 8,1%, з середньою спеціальною - на 2.4% і практично не змінився відсоток керівництва цеху, що має середню освіту. Незначні зміни в освітньому рівні фахівців. У той же час у службовців частка працівників, які мають вищу освіту, зросла на 10,9%, а із середнім і середньо-технічною освітою знизилася відповідно на 5,5 і 7,3 %%.

  Серед робітників основних спеціальностей відбулося зниження і без того незначного відсотка працівників, які мають вищу освіту - з 3,5% до 1,5%. Очевидно, це стало наслідком переходу працівників в категорію РСС. В іншому серед основних і допоміжних робітників намітилася тенденція до збільшення рівня середньо-технічного та середньо-спеціальної освіти (за рахунок заочного навчання в технікумах і прийомі на роботу випускників профтехучилищ). Відповідно знизилася частка робітників, які не мають базової професійної і технічної освіти (середню й неповну середню). В цілому по цеху має місце стабільна, хоч і неяскраво виражена, тенденція підвищення рівня освіти.

  Таблиця 2.4. Оцінка освітнього рівня трудящих цеху.

  ...........

  2005

  розділ

  керівники

  фахівці

  службовці

  Робочі осн.

  Робочі доп.

  Всього по цеху

  М

  Ж

  УСЕ

  ГО

  %

  М

  Ж

  УСЕ

  ГО

  %

  М

  Ж

  УСЕ

  ГО

  %

  М

  Ж

  УСЕ

  ГО

  %

  М

  Ж

  УСЕ

  ГО

  %

  М

  Ж

  УСЕ

  ГО

  %

  вища

  18

  3

  21

  53,8%

  9

  9

  42,9%

  1

  1

  9,1%

  4

  1

  5

  3,5%

  0

  0,0%

  22

  14

  36

  11,9%

  сред.техн ..

  10

  4

  14

  35,9%

  2

  6

  8

  38,1%

  1

  2

  3

  27,3%

  5

  3

  8

  5,6%

  2

  3

  5

  5,7%

  20

  18

  38

  12,6%

  сред.спец.

  2

  2

  5,1%

  2

  2

  9,5%

  1

  1

  9,1%

  16

  5

  21

  14,7%

  6  11

  17

  19,3%

  24

  19

  43

  14,2%

  середнє

  1

  1

  2

  5,1%

  1

  1

  4,8%

  5

  5

  45,5%

  72

  24

  96

  67,1%

  19

  37

  56

  63,6%

  92

  68

  160

  53,0%

  н / середнє

  0

  0,0%

  1

  1

  4,8%

  1

  1

  9,1%

  10

  3

  13

  9,1%

  5

  5

  10

  11,4%

  16

  9

  25

  8,3%

  РАЗОМ

  31

  8

  39

  100,0%

  3

  18

  21

  100,0%

  1

  10

  11

  100,0%

  107

  36

  143

  100,0%

  32

  56

  88

  100,0%

  174

  128

  302

  100,0%

  2006

  розділ

  керівники

  фахівці

  службовці

  Робочі осн.

  Робочі доп.

  Всього по цеху

  М

  Ж

  УСЕ

  ГО

  %

  М

  Ж

  УСЕ

  ГО

  %

  М

  Ж

  УСЕ

  ГО

  %

  М

  Ж

  УСЕ

  ГО

  %

  М

  Ж

  УСЕ

  ГО

  %

  М

  Ж

  УСЕ

  ГО

  %

  вища

  19

  4

  23

  63,9%

  9

  9

  45,0%

  1

  1

  2

  20,0%

  2

  2

  1,5%

  0

  0,0%

  22

  14

  36

  13,0%

  сред.техн ..

  8

  2

  10

  27,8%

  2

  6

  8

  40,0%

  1

  1

  2

  20,0%

  9

  5

  14

  10,7%

  7

  3

  10

  12,7%

  27

  17

  44

  15,9%

  сред.спец.

  1

  1

  2,8%

  1

  1

  5,0%

  1

  1

  10,0%

  16

  11

  27

  20,6%

  9

  8

  17

  21,5%

  26

  21

  47

  17,0%

  середнє

  1

  1

  2

  5,6%

  1

  1

  5,0%

  4

  4

  40,0%

  56

  24

  80

  61,1%

  14

  29

  43

  54,4%

  71

  59

  130

  47,1%

  н / середнє

  0

  0,0%

  1

  1

  5,0%

  1

  1

  10,0%

  5

  3

  8

  6,1%

  5

  4

  9

  11,4%

  11

  8

  19

  6,9%

  РАЗОМ

  29

  7

  36

  100,0%

  3

  17

  20

  100,0%

  2

  8

  10

  100,0%

  88

  43

  131

  100,0%

  35

  44

  79

  100,0%

  157

  119

  276

  100,0%

  Малюнок 2.3. Діаграми розподілу за рівнем освіти

  2.3.4 Оцінка вікового складу трудящих цеху

  Виконання подальшого аналізу стосується оцінки вікового складу трудящих цеху. Дані для аналізу представлені в таблиці 2.5 (за 2005 і 2006 р.р.) і в діаграмах на рис. 2.4 (за 2005, 2006 року і динаміка зміни вікового складу за категоріями).

  За даними за 2006 рік можна визначити, що для категорії керівників найбільш широко представлені керівники у віці 45-50 років (41,7%). Більш ніж в два рази менше керівників у віці 40-45 років. Трохи більше (25%) складають керівники у віці від 18 до 40 років. Таким чином, більше половини керівників знаходяться в віці старше 45 років, при цьому 5,6% - старше 60 років.

  У порівнянні з базовим періодом серед керівників знизилася (хоч і незначно - близько 4%) чисельність працівників у віці до 45 років.На такий же рівень знизилася чисельність керівників старше 55 років. У той же час чисельність керівників віком від 45 до 50 і від 50 до 50 років зросла відповідно на 6,6% і 10,9%. Середній вік у порівнянні з базовим зріс на 2 роки і склав 46 років.

  Серед фахівців і службовців склад за віковими категорія розподілений більш рівномірно і приблизно однаково. Основну масу (40%) складають працівники в віковому коридорі 18-28 років. У віці від 18 до 28 років в цих кваліфікаційних групах знаходиться приблизно рівне співвідношення працівників (15% і 20% відповідно). Частка вікових категорій 40-45 років та 45-50 років для фахівців становить відповідно 20% і 10%, для категорії службовців - 20% і 10%.

  При зіставленні даних за базовий і звітний роки помітно зниження на 7,6% кількості службовців у віці 28-40 років. У той же час віковий рівень 55-60 років зріс на 5,5%. За категорією службовців помітне зростання кількості співробітників у віці 28-28 років (на 10,9%) і 28-40 років (3,6%). У той же час чисельність працівників у віці 40-45 років і 45-50 років знизилася на 8,2% і 7,3% відповідно.

  За робочими спеціальностями спостерігається досить рівна картина станом вікового розподілу. Для основних робочих найменшими пропорціями представлені категорії 55-60 років (10,7%) і понад 60 років (5,3%). За допоміжним робочим кілька виділяється віковий діапазон 28-40 років (32,9%). Також, як і у основних робочих, найменший показник у вікових діапазонів 55-60 років (8,9%) і старше 60 років (1,3%). У порівнянні з базовим періодом відхилення по різним віковим категоріям незначно, як правило, взаємопов'язане і скомпенсировано граничними діапазонами віку.

  В цілому віковий склад працівників цеху однорідний, в динаміці зміни вікового складу не проглядаються негативні тенденції.

  Таблиця 2.5 Оцінка вікового складу трудящих цеху за категоріями.

  2006

  розділ

  керівники

  фахівці

  службовці

  Робочі осн.

  Робочі доп.

  Всього по цеху

  М

  Ж

  ВСЬОГО

  %

  М

  Ж

  ВСЬОГО

  %

  М

  Ж

  ВСЬОГО

  %

  М

  Ж

  ВСЬОГО

  %

  М

  Ж

  ВСЬОГО

  %

  М

  Ж

  ВСЬОГО

  %

  до 18

  0

  0,0%

  0

  0,0%

  0

  0,0%

  0

  0,0%

  0

  0,0%

  0

  0

  0

  -0,3%

  від 18 до 28

  4

  4

  11,1%

  1

  2

  3

  15,0%

  1

  1

  2

  20,0%

  19

  8

  27

  20,6%

  10

  8

  18

  22,8%

  35

  19

  54

  19,6%

  від 28 до 40

  3

  2

  5

  13,9%

  8

  8

  40,0%

  1

  3

  4

  40,0%

  18

  14

  32

  24,4%

  8

  18

  26

  32,9%

  30

  45

  75

  27,2%

  від 40 до 45

  6

  1

  7

  19,4%

  1

  3

  4

  20,0%

  1

  1

  10,0%

  15

  11

  26

  19,8%

  6

  8

  14

  17,7%

  28

  24

  52

  18,8%

  від 45 до 50

  11

  4

  15

  41,7%

  2

  2

  10,0%

  2

  2

  20,0%

  17

  8

  25

  19,1%

  7

  6

  13

  16,5%

  35

  22

  57

  20,7%

  від 55 до 60

  3

  3

  8,3%

  1

  2

  3

  15,0%

  1

  1

  10,0%

  12

  2

  14

  10,7%

  3

  4

  7

  8,9%

  19

  9

  28

  10,1%

  понад 60

  2

  2

  5,6%

  0

  0,0%

  0

  0,0%

  7

  7

  5,3%

  1

  1

  1,3%

  10

  0

  10

  3,6%

  РАЗОМ

  29

  7

  36

  100,0%

  3

  17

  20

  100,0%

  2

  8

  10

  100,0%

  88

  43

  131

  100,0%

  35

  44

  79

  100,0%

  157

  119

  276

  100,0%

  середній вік

  43

  38

  36

  39

  38

  37

  2005

  розділ

  керівники

  фахівці

  службовці

  Робочі осн.

  Робочі доп.

  Всього по цеху

  М

  Ж

  ВСЬОГО

  %

  М

  Ж

  ВСЬОГО

  %

  М

  Ж

  ВСЬОГО

  %

  М

  Ж

  ВСЬОГО

  %

  М

  Ж

  ВСЬОГО

  %

  М

  Ж

  ВСЬОГО

  %

  до 18

  0

  0,0%

  0

  0,0%

  0

  0,0%

  1

  1

  0,7%

  0

  0,0%

  1

  0

  1

  0,3%

  від 18 до 28

  6

  6

  15,4%

  1

  2

  3

  14,3%

  1

  1

  9,1%

  25

  6

  31

  21,7%

  9

  7

  16

  18,2%

  41

  16

  57

  18,9%

  від 28 до 40

  3

  4

  7

  17,9%

  1

  9

  10

  47,6%

  1

  3

  4

  36,4%

  23

  13

  36

  25,2%

  7

  27

  34

  38,6%

  35

  56

  91

  30,1%

  від 40 до 45

  5

  5

  12,8%

  1

  3

  4

  19,0%

  2

  2

  18,2%

  14

  8

  22

  15,4%

  3

  11

  14

  15,9%

  23

  24

  47

  15,6%

  від 45 до 50

  10

  2

  12

  30,8%

  2

  2

  9,5%

  3

  3

  27,3%

  26

  8

  34

  23,8%

  5

  9

  14

  15,9%

  41

  24

  65

  21,5%

  від 55 до 60

  3

  2

  5

  12,8%

  2

  2

  9,5%

  1

  1

  9,1%

  7

  2

  9

  6,3%

  3

  5

  8

  9,1%

  13

  12

  25

  8,3%

  понад 60

  4

  4

  10,3%

  0

  0,0%

  0

  0,0%

  9

  1

  10

  7,0%

  2

  2

  2,3%

  15

  1

  16

  5,3%

  РАЗОМ

  31

  8

  39

  100,0%

  3

  18

  21

  100,0%

  1

  10

  11

  100,0%

  105

  38

  143

  100,0%

  29

  59

  88

  100,0%

  169

  133

  302

  100,0%

  середній вік

  42

  38

  37

  40

  39

  40

  Малюнок 2.4. Діаграми розподілу працівників цеху за категоріями в залежності від віку

  2.3.5 Розподіл працівників за стажем роботи

  Важливим критерієм в оцінці кадрового потенціалу поряд з іншими показниками має розподіл працівників за стажем роботи.

  Дані для аналізу представлені в табл.2.6 і на діаграмі (ріс2.5).

  За даними, наведеними в таблиці і на діаграмі видно, що за стажем роботи керівники розподілені рівномірно і оптимально - невелике заниження відсотка в категоріях зі стажем до 3 років і понад 30 років (відповідно 11% і 17%), в інших категоріях кожен діапазон становить 22-25%. Для службовців і фахівців більш значущим є стаж від 10 до 20 років (60% і 50% відповідно). В щодо рівних пайових діапазонах і пропорціях інші показники.

  Найбільш оптимальний розподіл за стажем у основних робітників - дані знаходяться в межах 15-26%, при цьому найбільше значення відзначено у категорії зі стажем до 3 років, працівники зі стажем 3-10і 10-20 років становлять 23-22%, працівники зі стажем від 20 до 30 і понад 30 років _ 15%.

  Для допоміжних робітників, що превалюють є показники для стажу 3-10 і 10-20 років (відповідно 35% і 33%), для діапазону 20-30 років показник дещо нижчий - 25%. Діапазон понад 30 років представлений 6%, а найнижчий показник у працівників зі стажем до 3 років.

  Узагальнюючи проведений аналіз, можна зробити наступний висновок: в цілому оцінка кадрового потенціалу цеху позитивна.

  Таблиця 2.6. Розподіл працівників за стажем роботи.

  2006

  розділ

  керівники

  фахівці

  службовці

  Робочі осн.

  Робочі доп.

  Всього по цеху

  М

  Ж

  УСЕ

  ГО

  %

  М

  Ж

  УСЕ

  ГО

  %

  М

  Ж

  УСЕ

  ГО

  %

  М

  Ж

  УСЕ

  ГО

  %

  М

  Ж

  УСЕ

  ГО

  %

  М

  Ж

  УСЕ

  ГО

  %

  до 3

  4

  4

  11%

  1

  1

  5%

  1

  1

  10%

  12

  4

  16

  12%

  1

  1

  2

  3%

  18

  6

  24

  9%

  від 3 до 10

  8

  8

  22%

  1

  2

  3

  15%

  1

  1

  2

  20%

  18

  10

  28

  21%

  12

  16

  28

  35%

  40

  29

  69

  25%

  від 10 до 20

  6

  3

  9

  25%

  2

  10

  12

  60%

  5

  5

  50%

  23

  12

  35

  27%

  12

  14

  26

  33%

  43

  44

  87

  32%

  від 20 до 30

  7

  2

  9

  25%

  4

  4

  20%

  1

  1

  10%

  12

  15

  27

  21%

  7

  12

  19

  24%

  26

  34

  60

  22%

  понад 30

  4

  2

  6

  17%

  0

  0%

  1

  1

  10%

  23

  2

  25

  19%

  3

  1

  4

  5%

  30

  6

  36

  13%

  РАЗОМ

  29

  7

  36

  100%

  3

  17

  20

  100%

  2

  8

  10

  100%

  88

  43

  131

  100%

  35

  44

  79

  100%

  157

  119

  276

  100%

  Малюнок.2.5. Діаграма розподілу працівників цеху за категоріями в залежності від стажу роботи

  2.3.6 Аналіз руху робочої сили

  Подальший аналіз потенціалу трудових ресурсів стосується руху робочої сили. Тут необхідно розрахувати такі показники, як коефіцієнт обороту з прийому робочих (Кпр), коефіцієнт обороту з вибуття (Кв), коефіцієнт плинності кадрів (Кт) і коефіцієнт сталості (Кп). Вихідні дані для розрахунку беремо з табл.2.7.

  Таблиця 2.7. Рух робочої сили цеху.

  показники

  Од. вим.

  2005 р

  2006 р

  Облікова чисельність ППП

  чол.

  302

  276

  прийнято

  - "-

  6

  8

  звільнено

  - "-

  32

  23

  в т.ч.:

  - за власним бажанням

  - "-

  - "-

  18

  9

  Кількість працівників, які працювали весь рік

  - "-

  264

  245

  До обороту з прийому (Кпр)

  -

  0,0199

  0,0290

  До обороту з вибуття (Кв)

  -

  0,1060

  0,0833

  Коефіцієнт плинності (Кт)

  -

  0,0596

  0,0326

  Коефіцієнт сталості (Кп)

  -

  0,8742

  Проведемо розрахунки по двох останніх років діяльності цеху і проаналізуємо рух робочої сили (табл. 2.7).

  З таблиці випливає, що в цеху спостерігається позитивна динаміка руху ППП. Так, відзначається зниження обороту з вибуття (Кв) з 0,1060 до 0,0833. У той же час підвищується коефіцієнт обороту з прийому (Кпр) з 0,0199 до 0,0290. Ця динаміка позитивно характеризується на тлі зниження плинності кадрів (Кт баз = 0,0596, Кт отч = 0,0326), що безумовно позитивно для розвитку трудового потенціалу. Зміна коефіцієнта сталості (Кп) з 0,8742 до 0,8877 незначно (1%), але має тенденцію до зростання, що в умовах зниження загальної чисельності є фактором позитивним.

  Таким чином, аналіз забезпеченості цеху кадрами виявив позитивні та негативні тенденції розвитку персоналу.

  Позитивними слід вважати:

  - зниження плинності кадрів;

  - зростання сталості робочої сили;

  - близьке відповідність фактичних розрядів робіт і планових розрядів робітників;

  - зниження частки робітників, які не мають базової технічної або професійної освіти;

  - високий рівень кваліфікації робітників.

  До негативних факторів можна віднести:

  - зниження і без того вкрай низького відсотка робітників, які мають вищу освіту, що в умовах переобладнання спричинить зниження якості робіт;

  - недостатньо високий відсоток керівників, які мають вищу освіту;

  - зниження чисельності ППП сталося в основному за рахунок основних і допоміжних робітників.

  - Вивчивши забезпеченість цеху трудовими ресурсами за категоріями, професіями, кваліфікацією і освіти, перейдемо до аналізу використання робочого часу і рівня продуктивності праці в цеху і його оплаті.


  2.4 Аналіз результатів використання трудових ресурсів цеху

  2.4.1 Аналіз використання робочого часу

  Найбільш універсальним показником використання трудових ресурсів на підприємстві є робочий час, т. Е. Кількість днів і годин, відпрацьованих одним працівником за певний період. Особливе значення при цьому відводиться ступеня використання робочого часу.

  Загальна величина робочого часу залежить від чисельності ППП, в тому числі робітників, від кількості відпрацьованих днів одним працівником (робочим) за рік, від середньої тривалості робочої зміни.

  Таким чином, використовуючи формулу (2.1) можна кількісно визначити загальний фонд часу, відпрацьований робітниками за рік

  (2.1)

  де Т - загальний фонд часу, відпрацьований робітниками за рік, ч;

  Ч - чисельність робітників, чол;

  Д - кількість робочих днів у році;

  d - середня тривалість зміни, ч.

  Проведемо порівняльний аналіз планового і фактичного фонду часу (таб. 2.8)

  Таблиця 2.8 - Використання трудових ресурсів цеху в часі.

  найменування показника

  Од.

  звіт 2005. року

  2006 р

  відхилення

  вим.

  план

  звіт

  від плану

  від 2005 р

  Середньорічна чисельність працюючих (Ч)

  чол.

  302

  294

  276

  -18

  -26

  Пор. місячна з / плата одного працюючого

  грн.

  629,4

  821,5

  870,0

  48

  241

  Відпрацьовано одним робочим:
  - днів (Д)


  дн.

  185

  226

  237

  11

  52

  годин (ч)

  ч.

  1460

  1790

  тисячу вісімсот сімдесят два

  82

  413

  Середня продолжіетльность зміни (d)

  ч.

  7,89

  7,92

  7,90

  -0,02

  0,01

  Частка втрат до номінального часу

  %

  26,00

  11,85

  10,2

  -2

  -16

  Фонд робочого часу (Т)

  ч

  440815

  526237

  516755

  -9482

  75940

  З табл. 2.7 випливає, що зниження загального фонду робочого часу становить 9482 годин. Це становить менше 2%, що в цілому говорить про хороше використання робочого потенціалу в часі. Негативним моментом є зниження середньорічної тривалості зміни, що, безумовно, спричинить за собою внутрішньозмінні простої. Їх можна розрахувати, скориставшись формулою (2.2)

  ВСП = (d ф - d п) x Д ф x Ч ф = (7,90 - 7,92) х237х 276 = 1308,24 ч (2.2)

  Як видно, їх величина порівняно невелика і складає 0,25% загального фонду. Таким чином, можна сказати, що трудовий робочий потенціал цеху в часі використовується добре. Це позначається і на перевиконання об'ємних показників (табл. 2.1)

  Однак, хоч частка втрат і невелика, необхідно розібратися, чим вона обумовлена, і розробити організаційно-технічні заходи для їх усунення.

  Крім простоїв, викликаних, недовикористаної робочим временим, в цеху є втрати пов'язані з випуском бракованої продукції. Використовуючи «Звіт про вироблених нормо-годинах за шифрами» (форма № 173) та «Звіт про госпрозрахункові показниках по собівартості продукції» (форма № 759) розрахуємо величину невиробничих витрат робочого часу, пов'язаних зі шлюбом.

  У табл. 2.9 представимо вихідні дані для такого розрахунку.

  Таблиця 2.9 - Вихідні дані для розрахунку непродуктивних витрат робочого часу на шлюб.

  Найменування показників

  Сума, грн.

  виробнича собівартість

  6089695

  Заробітна плата робітників

  2175264

  Заробітна плата виробничих робітників

  810883 ...........  Матеріальні витрати

  2054289

  Собівартість забракованої продукції

  11939

  Витрати на виправлення браку

  1 237

  Доплати за відхилення від норм

  432

  Виконаємо розрахунок витрат робочого часу на виготовлення і виправлення браку за наступною схемою:

  - розрахунок питомої ваги заробітної плати виробничих робітників у виробничій собівартості цехової продукції:

  810883 / 6089695х 100 = 13,3%

  - розрахунок суми заробітної плати в собівартості забракованої продукції:

  11939х13,3 / 100 = 1590 грн.

  - розрахунок питомої ваги заробітної плати виробничих робітників у собівартості нормативно-чистої продукції цеху (без витрат на матеріали):

  810883 / (6089695- 2054289) х 100 = 20,1%

  - розрахунок суми заробітної плати по виправленню шлюбу:

  1237х20,1% = 248 грн.

  - розрахунок загальної суми витрат на шлюб

  1237 + 248 = 1485 грн.

  - розрахунок середньогодинної зарплати робочого

  2175264/516755 = 4,21 грн.

  - розрахунок втрат робочого часу на виготовлення шлюбу і його виправлення

  1485 / 4,21 = 353 чел-ч

  Як випливає з розрахунків, непродуктивні втрати робочого часу складають 1,7 годин в розрахунку з одного робочого або іншими словами 0,2 робочого для втрачається кожним робочим протягом року на виготовлення і виправлення шлюбу.

  До непродуктивних втрат робочого часу відносяться і втрати, пов'язані з відхиленнями від технологічних норм і нормальних умов роботи. Їх облік виконується діленням суми доплат з цих причин на середньогодинну зарплату. За підсумками звітного року такі втрати склали 103 чол-год (432 / 4,21).

  Таким чином, сукупні непродуктивні втрати робочого часу в цеху складають

  353 + 103 = 456 чол-год

  Скорочення втрат робочого часу - це основний резерв зростання випуску продукції. Однак, для більш повного і комплексного аналізу використання трудових ресурсів цеху від кількісної оцінки ефективності їх використання перейдемо до якісної, тобто до інтенсивності праці.

  2.4.2 Оцінка показників продуктивності праці

  Таким чином, наступний етап аналізу використання трудових ресурсів в умовах базового цеху - це вивчення показників продуктивності праці. Будемо використовувати систему оціночних аналітичних показників, яка складається з узагальнюючих, приватних та допоміжних показників.

  До узагальнюючих будемо відносити:

  - вироблення (середньорічний вироблення продукції на одного працівника скористаємося формулою (?)

  ГВ = УД х Д х d х ЧВ,

  де ГВ - середньорічна вироблення одним працівником, грн .;

  УД - питома вага робітників;

  d - тривалість робочої зміни, год;

  ЧВ - середньогодинна вироблення, грн.

  В цілому розрахунок і аналіз будемо виконувати в такій послідовності:

  - аналіз середньорічний вироблення;

  - аналіз середньогодинної вироблення.

  Для аналізу скористаємося вихідними даними представленими в табл. 2.10

  Таблиця 2.10 - Вихідні дані аналізу продуктивності праці.

  показники

  Од. вив.

  Звітній рік

  Відхилено. абсолютно.

  Виконання плану, %

  план

  факт

  Обсяг валової продукції

  н / год.

  211100

  260100

  49000

  123,21%

  Середньооблікова чисельність ППП

  чол.

  294

  276

  -18

  93,88%

  в т. ч. робочих

  - "" -

  226

  210

  -16

  92,92%

  Питома вага робітників у загальній чисельності ППП

  %

  76,9%

  76,1%

  -0,8

  98,98%

  Загальна кількість, відпрацьованих чол-днів

  люд.-дн

  66444

  65412

  -1032,0

  98,45%

  Загальна кількість, відпрацьованих чол-годин

  люд.-год

  526236

  516755

  -9481,7

  98,20%

  Тривалість робочої зміни

  година.

  7,92

  7,90

  -0,02

  99,75%

  Середньорічне виробництво одного працюючого

  нчас.

  718,0

  942,4

  224,36

  131,25%

  Середньорічне виробництво одного робочого

  - річна

  нчас.

  934,1

  1238,6

  304,50

  132,60%

  - денна

  нчас.

  4,13

  5,23

  1,09

  126,44%

  - годинна

  нчас.

  0,52

  0,66

  0,14

  126,77%

  Середня кількість відпрацьованих одним робочим

  - днів

  дн.

  226

  237

  11,00

  104,87%

  - годин

  година.

  1790

  тисячу вісімсот сімдесят два

  82,38

  104,60%

  Кількість невиробничих втрат робочого часу

  година

  456

  Економія робочого часу від впровадження заходів НТП

  люд.-год

  100

  Зміна обсягів валової продукції цеху за рахунок структурних зрушень.

  нчас.

  10000

  З таблиці видно, що план за обсягом валової продукції цехом перевиконано на 23.21% і це за умови скорочення середньооблікової чисельності на 18 чол. і загальної кількості робочих на 16 чол. Тобто основним фактором зростання обсягу виробництва продукції цеху є підвищення інтенсивності праці. Отже, з таблиці в цеху зросла вироблення. Це відстежується і по виробленню на одного працюючого і на одного робітника: зростання відповідно склав 31.25% і 32.6%. Така ситуація безумовно є позитивною і в майбутніх періодах діяльності цеху необхідно закріпити досягнуті темпи зростання вироблення і не знижувати їх.

  Проведемо аналіз середньорічний вироблення, використовуючи метод абсолютних різниць. Алгоритм розрахунку наведемо в табличному вигляді (табл. 2.10).

  Таблиця 2.10 - Зростання впливу чинників до рівня середньорічний вироблення одного робітника.

  фактори

  алгоритм розрахунку

  ? ГВ, н-ч

  зміна:

  - частки робітників у загальній чисельності ППП

  ? ГВ уд. =? УД • ГВ пл = (-0,8х718,0) / 100

  -5,63

  - кількості днів відпрацьованих одним робочим

  ? ГВ Д. = УД ф •? ДГВ дн. пл = (76,1 х 11х 4,13) / 100

  34,59

  - тривалість робочого дня

  ? ГВ П = УД ф • Д ф •? D • ГВ Чпл. = (76,1х237х (-0,02) х0,52) / 100

  -1,88

  - середньогодинної вироблення

  ? ГВ СВ = УД ф • Д ф • d ф •? СВ ч = (76,1х237х7,90х0,14) / 100

  198,98

  РАЗОМ

  226,06

  Розрахунок показав, що всі аналізовані чинники мали достатній вплив на показник річного виробітку робітника. Негативно позначилося зниження частки робітників у загальній чисельності ППП, а саме це зумовило зниження річного виробітку на 5,63 н-год. У той же час позитивно позначилося збільшення кількості днів, відпрацьованих одним робочим за рік, т. Е. Цей фактор підвищив річний виробіток на 34,59 н-ч. Незначне зниження тривалості робочої зміни (на 0,02 год) сприяло зниженню річного виробітку на 1,88 н-год. Останній фактор, що впливає на рівень річного виробітку - це середньогодинна вироблення, вона в звітному році зросла на 0,14 н-год і це звичайно позитивно позначилося на річного виробництва: зростання склало 198,98 н-ч. Сукупний вплив чинників в цілому позитивне і, якби цех подолав негативні відхилення за наведеними факторам, то рівень річного виробітку міг би бути вище.

  На рівень річного виробітку впливає ще одна група чинників. У неї входять фактори, пов'язані зі зміною обсягу виробництва продукції у вартісній оцінці в зв'язку зі зміною структури продукції і рівня кооперованих поставок.

  Аналізований цех є структурним підрозділом заводу і пов'язаний з іншими цехами за допомогою кооперованих поставок. Визначимо вплив зміни питомої ваги кооперованих поставок всередині заводу на обсяг випуску продукції цеху.

  Вихідну інформацію представимо у вигляді таблиці 2.11.

  Таблиця 2.11. Зміна кооперованих поставок за звітний рік.

  показники

  Од. виміру

  план

  факт

  Відхилення,%

  1. Обсяг валової продукції

  н-ч

  211100

  260100

  23,21%

  2. Кооперативні поставки

  н-ч

  37400

  41508

  10,98%

  4. Обсяг продукції без кооперованих поставок

  н-ч

  173700

  218592

  25,84%

  3. Частка кооперованих поставок

  %

  17,7%

  16,0%

  -9,92%

  5. Кількість працюючих

  чол.

  294

  276

  -6,12%

  6. Середньорічне виробництво на 1 працюючого

  н-ч

  718,0

  942,4

  31,25%

  7. Вироблення одного працівника по валової продукції без кооперованих поставок

  н-ч

  590,8

  792,0

  34,05%

  З таблиці видно, що в звітному році питома вага кооперованих поставок став нижче на 17,7% -16,0% = 1,5%. Це зниження зумовило збільшення трудомісткості продукції, що випускається на 2,1% (17,7-16,0 / 100-17,7 * 100)? або на 5558 н-год (260100 * 0,021).

  У цеху за рахунок впровадження заходів щодо зниження трудомісткості продукції, що випускається (по конструкторсько-технологічним извещениям) було зекономлено 1517 н-год (табл. 2.9.).

  Маючи в своєму розпорядженні повним набором вихідних даних, проведемо аналіз, рівня середньогодинної вироблення в цеху як основного фактора, що визначає річну вироблення.

  Перший умовний показник середньогодинної вироблення розраховується в порівнянних з планом умовах (за продуктивно відпрацьоване час, при плановій структурі виробництва і при плановому технологічному рівні). Щоб наведені умови виконати необхідно фактичний обсяг виробництва скорегувати на величину його зміни через зміни частки кооперованих поставок. Аналогічно потрібно скорегувати річний робочий фонд часу на величину непродуктивних витрат часу і економію часу від впровадження заходів щодо зниження трудомісткості. Скористаємося формулою (2.3.)

  ЧВусл 1 = (ВПФ ±? ВП) / (Тф-Тн + Пе), (2.3.)

  де? ВП - зміна валової продукції через структурних зрушень, н-год;

  Тн - непродуктивні втрати робочого часу, ч;

  Те - економія робочого часу від впровадження заходів НТП, ч;

  тоді,

  ЧВусл 1 = (260100-10000) / (516755-456 + 100) = 0,5230

  Якщо порівняти отриманий показник з плановим, то дізнаємося, як змінилася середньогодинна вироблення за рахунок інтенсивності праці у зв'язку з поліпшенням його організації, так як інші умови прирівняні до планових

  ? ЧВінт = ЧВпл-ЧВусл 1 = 0,0012

  Другий умовний показник відрізняється від першого тим, що в розрахунку не бере участь величина економії трудомісткості, тобто

  ЧВусл 2 = (ВПФ ±? ВП) / (Тф-Тн) == (260100-10000) / (516755-456) = 0,5231

  Різниця між отриманим і попереднім результатом покаже зміна середньогодинного виробітку за рахунок надпланової економії часу за рахунок впровадження НТП

  ? ЧВте = ЧВусл 2 -ЧВусл 1 = 0,0001

  Третій умовний показник відрізняється від другого тим, знаменник не коригується на непродуктивні втрати робочого часу, т.е.

  ЧВусл 3 = (ВПФ ±? ВП) / Т ф =) == (260100-10000) / 516755 = 0,5227

  Різниця між третім і другим показниками відображає вплив непродуктивних витрат часу на рівень середньогодинного виробітку.

  ? ЧВтн = ЧВусл 3 -ЧВусл 2 = -0,0005

  Сукупний вплив наведених факторів на ізхмененіе середньогодинної вироблення

  ? ЧВ =? ЧВінт +? ЧВте +? ЧВтн = 0,0008

  Аналіз показав, що зростання вироблення на 0,0008 н-ч був забезпечений зростанням рівня організації виробництва і праці в цеху, підвищенням технічного рівня виробництва. Зниження годинниковий вироблення було за рахунок наявних непродуктивних втрат робочого часу і зниження кооперованих поставок.

  В цілому аналіз показав, що зростання годинниковий вироблення і дозволив виділити кількісний вплив факторів на цей ріст, тобто були відслідковані фактичні умови, що визначили зростання річного виробітку продукції цеху за умови загального зниження чисельності ППП і питомої ваги робітників в ній.

  2.4.3 Аналіз системи оплати праці

  З ростом річної продуктивності (виробітку) створюються реальні передумови підвищення оплати праці. При цьому кошти на оплату праці необхідно використовувати так, щоб їх темпи зростання не перевищували темпи зростання продуктивності. Тільки за таких умов створюються можливості нарощування темпів розширеного відтворення.

  У базовому цеху діє почасово-преміальна та відрядно-преміальна система оплати праці. Для оцінки ефективності використання праці проведемо аналіз використання фонду оплати праці (ФОП). Вихідні дані для аналізу представимо у вигляді таблиці 2.12.

  Таблиця 2.12. Використання ФОП і рівень середньої зарплати за категоріями трудових ресурсів цеху

  показник

  Од.

  вим.

  план

  факт

  відхилення

  абсолютна

  відносить
  ,%

  1

  валовий випуск

  н-ч

  211100

  260100

  49000

  23,2%

  2

  ФОП всього

  грн.

  2898402

  2881330

  -17072

  -0,6%

  в т.ч .: - робітників

  грн.

  2186686

  2175264

  -11422

  -0,5%

  -РСС

  грн.

  711716

  706066

  -5651

  -0,8%

  в т.ч .: - керівників

  грн.

  463478,4

  450490

  -12989

  -2,8%

  - фахівців

  грн.

  196106,4

  194088

  -2018

  -1,0%

  - службовців

  грн.

  52131,6

  61488

  9356

  17,9%

  3

  Чисельність ППП, в т.ч

  чол.

  294

  276

  -18

  -6,1%

  - робочих

  чол.

  226

  210

  -16

  -7,1%

  -керівників

  чол.

  38

  36

  -2

  -5,3%

  - фахівців

  чол.

  21

  20

  -1

  -4,8%

  - службовців

  чол.

  9

  10

  1

  11,1%

  4

  Середньостатистична зарплата одного працівника, в т.ч.

  грн.

  821,54

  869,97

  48,42

  5,9%

  робочого

  грн.

  806,30

  863,20

  56,90

  7,1%

  керівника

  грн.

  1016,40

  1042,80

  26,40

  2,6%

  фахівця

  грн.

  778,20

  808,70

  30,50

  3,9%

  службовця

  грн.

  482,70

  512,40

  29,70

  6,2%

  5

  Середньомісячний виробіток одного працівника

  н-год.

  59,8

  78,5

  18,70

  31,2%

  6

  Середньомісячний виробіток одного робітника

  н-год.

  77,8

  103,2

  25,38

  32,6%

  7

  Рівень оплати за 1 чол-год

  грн.

  5,51

  5,58

  0,07

  1,2%

  8

  Відрядна зарплата за 1 н-год

  грн.

  4,9

  5,2

  0,30

  6,1%

  9

  Середньогодинна зарплата одного робочого

  грн.

  5,40

  5,53

  0,13

  2,3%

  Аналіз оплати праці в цеху проведемо в наступній послідовності:

  - обчислимо відносні і абсолютні відхилення за величиною ФОП;

  - виділимо і проаналізуємо змінну частину ФОП;

  - виділимо і проаналізуємо постійну частину ФОП;

  - дамо оцінку середньої зарплати по цеху;

  - визначимо співвідношення між темпами зростання заробітної плати і продуктивності праці;

  - Розрахуємо оціночні показники ефективності використання коштів на оплату праці в цеху.

  Абсолютне відхилення по фонду оплати праці (? ФОП) являє собою різницю між фактичним фондом і його плановою величиною тобто

  ? ФОП = ФОТф - ФОП пл, (2.4.)

  де ФОТф; ФОТпл - відповідне фактичний і плановий фонд оплати праці, грн.

  Таким чином, має місце зниження фонду оплати праці на 17072 грн. або на 0.6%

  ? ФОП = 2881330-2898402 = -17072 грн.

  Відносне відхилення розрахуємо з урахуванням коефіцієнта виконання плану з виробництва продукції. Таке коригування зачіпає тільки змінну частину фонду оплати праці, до якої відноситься відрядна зарплата, премії робітникам і управлінцям за виробничі результати, а також суми відпускних, що відповідають частці перемінної витрати.

  У табл. 2.13. представимо вихідні дані для аналізу ФОП.

  Таблиця 2.13. - Вихідні дані для аналізу ФОП.

  Вид оплати

  план

  факт

  Вимкнути.

  абсолютна

  %

  1. Змінна частина оплати праці

  919280

  1223514

  304234

  33,1%

  1.1. За відрядними розцінками.

  717038

  880930

  163891

  22,9%

  1.2. Премія за виробничі результати

  202242

  342584

  140342

  69,4%

  2. Постійна частина оплати праці робітників

  1058115

  743676

  -314439

  -29,7%

  2.1. Погодинна оплата за тарифними ставками

  867654

  498263

  -369391

  -42,6%

  2.2. доплати

  190461

  245413

  54952

  28,9%

  3. Всього оплата праці без відпускних

  1977395

  1967189

  -10205

  -0,5%

  4. Оплата відпусток робітників.

  209291

  208075

  -1216

  -0,6%

  4.1. Що відноситься до змінної частини

  115110

  129006

  13896

  12,1%

  4.2. Що відноситься до постійної частини

  94181

  79068

  -15113

  -16,0%

  5. Оплата праці робітників

  2186686

  2175264

  -11422

  -0,5%

  6. Оплата праці РСС

  711716

  706066

  -5651

  -0,8%

  7. Загальний ФОП

  2898402

  2881330

  -17072

  -0,6%

  в т.ч .: змінна частина

  1034390

  1352520

  318130

  30,8%

  постійна частина

  1864012

  1528810

  -335202

  -18,0%

  8. Питома вага в ФОП:

  - змінної частини

  35,69%

  46,94%

  11,25%

  31,5%

  -Постійно частини

  64,31%

  53,06%

  -11,25%

  -17,5%

  На рис.2.6 представлені діаграми розподілу фонду оплати праці в планових і звітних цифрах.

  Малюнок 2.6. Діаграми розподілу фонду оплати праці в планових і звітних цифрах

  З таблиці видно, що за звітний рік змінилася структура фонду оплати праці: на 11,25% зросла частка змінної частини. Це пояснюється тим, що поряд зі скороченням чисельності ППП і кількості робочих в тому числі зріс валовий випуск продукції. Користуючись інформаційної табл. 2.13 розрахуємо відносне відхилення фонду оплати праці в цеху в звітному році

  ? ФОП отн. = ФОП ф-ФОТО скор = ФОП ф - (ФОП пл. Пер х К ВП + ФОП пл. Пост.), (2.5)

  де К ВП = 1,23 - коефіцієнт виконання плану по виробництву продукції.

  Таким чином, відносне відхилення дорівнює

  ? ФОП отн. = 2881330- (1034390х1,23 + 1864012) = -257172,4 грн.

  Розрахунки показали, що в цеху є економія по фонду заробітної плати (абсолютна і відносна). Це говорить про правильність застосування чинних положень та інструкцій по оплаті праці.

  Проаналізуємо зміну змінної частини фонду оплати праці. Вона залежить від обсягу виробництва продукції, структури цієї продукції, питомої трудомісткості, а також від рівня середньогодинної оплати праці в цеху. Перераховані фактори по-різному впливають на зміни змінної частини ФОП. Розрахуємо їх кількісний вплив.

  Фонд оплати праці (змін.),

  - за планом 1034390 грн.

  - за планом, перерахованим на фактичний обсяг виробництва при плановій структурі продукції 1034390х1,23 = 1274490 грн. (2.6)

  грн (2.7)

  - за планом, перерахованому на фактичний обсяг виробництва, фактичну структуру продукції і планової питомої трудомісткості

  260100х1,013 = 263481,3 грн. (2.8)

  (2.9) грн.

  - фактично при фактичної питомої трудомісткості продукції і плановому рівні оплати

  260100х1,17х1,23 = 374309,91 грн. (2.10)

  грн. (2.11)

  - фактично 1352520

  грн. (2.12)

  Розрахуємо сумарний вплив факторів на величину змінної частини ФОП:

  240100-1011008,7 + 110828,61 + 978210 = 318130 грн. (2.13)

  Розрахунки свідчать про відносному перевитрату по цій частині фонду оплати праці в цеху, а саме на суму 318 130 грн. Причиною такої ситуації може бути виготовлення продукції більш високого розряду, ніж середній розряд робітників, а також зростання трудомісткості через зниження рівня кооперативних поставок.

  Звернемося до аналізу погодинного фонду оплати праці в цеху, який включає в себе заробітну плату робітників-почасовиків і всі види доплат. Вихідні дані для аналізу представимо в табл. 2.14.

  Таблиця 2.14 - Вихідні дані аналізу погодинної частини фонду оплати праці в цеху.

  № п / п

  показники

  план

  факт

  відхилення

  1

  Середньооблікова чисельність робітників-почасовиків, чол

  118

  109

  -9

  2

  Кількість відпрацьованих одним робочим днів, дн.

  226

  237

  11

  3

  Середня тривалість зміни, ч.

  7,92

  7,9

  -0,02

  4

  Фонд погодинної оплати почасових робітників, грн.

  1152296

  822744

  -329551,6

  5

  Зарплата одного робочого на погодинній, грн.

  - середньомісячна

  813,77

  629,01

  -184,76

  - середньоденна

  43,21

  31,85

  -11,36

  - середньогодинна

  5,46

  4,03

  -1,42

  - середньорічна

  9765,22

  7548,11

  -2217,11

  Погодинний фонд оплати праці визначається:

  - кількістю робітників-почасовиків (КР);

  - кількістю робочих днів у році (Д)

  - тривалістю робочої зміни (П);

  - годинний заробітною платою (ЧЗП).

  Для факторного аналізу зміни фонду заробітної плати почасових скористаємося формулою (2.14).

  ФОП повр. = КР • Д • П • ЧЗП (2.14)

  Будемо користуватися методом абсолютних різниць, т. Е.

  (2.15)

  де - зміна фонду оплати праці почасових під дією зміни їх кількості, грн;

  ВЗП пл. - планова величина річної заробітної плати почасових, грн.

  Таким чином, маємо

  грн.

  Далі розрахуємо зміну фонду під дією зміни річний середньої зарплати, т. Е.

  = 109х (7548,11-9765,22) = ?? 241664,6 грн. (2.16)

  Сумарний вплив цих двох факторів дорівнює

  (-87887) + (-241665) = -329551,6 грн. (2.17)

  Розрахунок дав результат, який повністю відповідає відхиленню фонду погодинної оплати з табл. 2,14, т. Е. Аналіз виконується вірно.

  Далі розрахуємо окремий вплив залишилися факторів

  (2,18)

  Сумарний вплив факторів дорівнюватиме

  51807,5-28187-290653,4 = -241664,6грн. (2.19)

  Розрахунок виявив має місце економію по фонду оплати праці почасових. Він пояснюється в основному зростанням годинної заробітної плати почасових. Остання обставина говорить про перевищення фактичних розрядів робітників над планованими по окремих професіях почасових.

  Завершальним етапом аналізу буде оцінка зміни середньомісячної зарплати всього персоналу і по його категоріях. Скористаємося даними табл.2.14.

  Як випливає з таблиці середня заробітна плата одного працівника цеху стала більше на 5,9%. За категоріями ППП також відзначається зростання середньої заробітної плати, а саме у робочих - на 7,1%, у керівників на 2,6%, у фахівців - 3,9%. Це безумовно позитивна тенденція, яка спостерігається в результаті зростання обсягів виробництва (на 23,2%) і рівня продуктивності праці в цеху (32,6% - у робітника і 31,2% - у працівника). Спостерігається, чітко виражене, випередження продуктивності праці, т. Е. Створюються об'єктивні передумови зростання заробітної плати і зусилля мотивації праці. Позитивно і те, що зростання заробітної плати робітників-відрядників трохи вище, ніж у інших категорій, т. К. Це відзначає хорошу мотиваційну забезпеченість інтенсифікації їх праці, обов'язково зазначається в умовах ринкової економіки.

  Для оцінки ефективності використання коштів на оплату праці в цеху необхідно розрахувати такі оціночні показники, як обсяг валової (товарної, реалізованої) продукції на одну гривню заробітної плати. Скористаємося інформацією табл. 2.15.

  Таблиця 2.15 - Оцінка ефективності використання ФОП в цеху

  показники

  2005 р

  2006 р

  Відносини звіту,%

  план

  факт

  до плану

  до 2005 р

  Валова продукція, н-ч

  197085

  211100

  260100

  123,21%

  131,97%

  Товарна продукція, тис. Грн.

  4172,4

  7295

  6904,8

  94,65%

  165,49%

  Реалізована продукція, тис. Грн.

  3933,8

  9578

  8933,2

  93,27%

  227,09%

  Фонд заробітної плати, грн.

  2280979

  2898402

  2881330

  99,41%

  126,32%

  Виробництво валової продукції на 1 грн. з / плати, н-ч.

  0,09

  0,07

  0,09

  123,94%

  104,48%

  Обсяг товарної продукції на 1 грн. зарплати, грн.

  1,83

  3,20

  3,03

  94,65%

  165,49%

  Обсяг реалізованої продукції на 1 грн.зарплати, грн.

  1,72

  4,20

  3,92

  93,27%

  227,09%

  Дані таблиці свідчать про ефективне використання коштів на оплату праці в цеху. Так, обсяг валової продукції ціна на кожну гривню заробітної плати збільшується на 23,94% до плану та на 4,48% до базового року.

  Випуск товарної продукції на кожну гривню зарплати по відношенню до базового року зріс з 1,83 грн. до 3,03 грн. (65,5%), але в порівнянні з плановим показником (3,2 грн) не виконано на 5,35%

  Так само не виконано плановий показник за обсягом реалізованої продукції на 1 грн. зарплати - при плановому показнику 4,2 грн. отримано тільки 3,92 грн., що відповідає невиконання плану на 6,73%. але по відношенню до базового періоду показник зріс більш ніж удвічі - з 1,72 грн, тобто перевищено на 127,09%.

  Результати аналізу дозволяють дати високу оцінку прогресивності використання коштів на оплату праці працівників цеху.

  Узагальнюючи результати аналізу, виконаного в даному розділі роботи можна сказати наступне:

  - за аналізований рік в цеху відзначені цілоденні простої і внутрішньозмінні, які обумовлюють зниження середньої тривалості зміни, що свою чергу негативно впливає на обсяг випущеної продукції;

  - в цеху є втрати робочого часу, пов'язані з випуском і виправленням бракованої продукції (4,2 годин на рік у розрахунку на одного робітника);

  - є непродуктивні втрати робочого дня, викликані відхиленнями від технологічних норм і нормальних умов праці;

  - в цеху відзначається загальне скорочення чисельності персоналу (на 18 чол) і в т. Ч. Робочих (на 12 осіб), при цьому відзначається зростання об'ємних показників і вироблення;

  - змінилася структура трудових ресурсів цеху, а саме на 0,4% знизився уд. вага робочих (результат автоматизації та механізації виробництва), збільшилася частка РСС (керівників на 0,1% і фахівців на 0,3%);

  - збільшився професійно-кваліфікаційний склад робітників цеху: середній розряд робіт, в цілому відповідає розряду робочих (відставання по токар-розточувальник і стругальників);

  - освітній рівень трудових ресурсів цеху потребує поліпшення (частка керівників з вищою освітою не перевищує 64%, а у фахівців тільки 45%). Серед робітників основних спеціальностей відбулося зниження і без того незначного відсотка працівників, які мають вищу освіту - з 3,5% до 1,5%. Очевидно, це стало наслідком переходу працівників в категорію РСС. Така тенденція може мати негативні наслідки в умовах науково-технічного рівня виробництва;

  - для категорії керівників найбільш широко представлені керівники у віці 45-50 років (41,7%). Більш ніж в два рази менше керівників у віці 40-45 років. Трохи більше (25%) складають керівники у віці від 18 до 40 років. Таким чином, більше половини керівників знаходяться в віці старше 45 років, при цьому 5,6% - старше 60 років. Це - напрямок для вдосконалення структури управління. За робочими спеціальностями спостерігається досить рівна картина станом вікового розподілу. В цілому віковий склад працівників цеху однорідний, в динаміці зміни вікового складу не проглядаються негативні тенденції.

  - відзначається позитивна динаміка руху ППП цеху: (знижений коефіцієнт вибуття, плинності практично немає, зріс коефіцієнт сталості);

  - відзначається підвищення інтенсивності праці в цеху, т. Е. Зростає вироблення і одного працівника (на 31,25?%) І одного робочого (на 32,6%);

  - на рівень середньорічної вироблення позитивно позначилося підвищення кількості робочих днів в році;

  -зазначає раціональне використання коштів на оплату праці, при чому відзначається прогресивні зміни в їх структурі (зростає уд. вага змінної частини і відповідно знижується частка постійна), що в ринкових умовах є стимулюючим фактором і свідчить про більш гнучкої організації роботи та управлінні цехом;


  2.5 Висновки

  Аналіз роботи механоскладального цеху за 2006 рік, порівняння фактичних показників із запланованими показали, що в цеху сталося недовиконання плану за обсягом валової продукції. На результат роботи цеху впливає ряд факторів, одним з яких є ефективне використання наявних трудових ресурсів.

  Спостерігається збільшення питомої ваги робітників і службовців, поряд зі зменшенням питомої ваги керівників і фахівців. Зниження чисельності фахівців - це результат початої роботи по впровадженню заходів інтенсіфікаціі6 розширення зон обслуговування лінійним персоналом, тобто збільшення коефіцієнта керованості на основі підвищення посадових окладів і ставок в порядку впровадження на виробництві нових методів економічного керівництва.

  На загальному тлі виконання плану по чисельності робітників намітилася тенденція до зменшення співвідношення між основними і допоміжними робітниками. Щоб домогтися оптимального співвідношення між основними і допоміжними робітниками, необхідно, по-перше, збільшити чисельність основних робочих, а, по-друге, скоротити чисельність допоміжних робітників. Скорочення чисельності допоміжних робітників досягається за рахунок концентрації та спеціалізації допоміжних робіт: з налагодження і ремонту устаткування, підвищенню рівня механізації і вдосконалення праці цих робітників і т. Д.

  Безумовно знижує ефективність роботи то, що фактичний кваліфікаційний рівень нижче планового (середнього розряду робіт). Тому необхідно в плані підготовки і перепідготовки робітничих кадрів передбачити підвищення кваліфікації робітників потрібних спеціальностей, яка визначається шляхом порівняння фактичної чисельності робітників за фахом з плановою. Завантаженість робочих, а також дефіцит робочої сили встановлюється на підставі фотографії робочого дня, тобто вибіркового спостереження за використанням часу робітників. Поряд з фотографією і самофотографией робочого дня застосовується метод моментальних спостережень.

  Плинність кадрів призводить до великих втрат ресурсів і знижує ефективність виробництва. Важливими засобами боротьби з плинністю є заходи щодо зміцнення трудової дисципліни, вдосконалення методів підвищення кваліфікації робітників і форм матеріального і морального заохочення. При аналізі плинності особливу увагу приділяють вивченню причин, що спонукали робочих подати заяву про звільнення за власним бажанням.

  Продуктивність праці формується під впливом всієї сукупності трудових чинників, що характеризують склад і структуру кадрів, рівень технічної оснащеності праці і забезпеченості підприємства кадрами, рівень організації праці та ін.

  Підвищити середньомісячну вироблення можна за рахунок:

  інтенсифікації режиму роботи підприємства (зростання змінності);

  зниження цельносменних простоїв, що залежить від зниження захворюваності (а це, в свою чергу, - від вдосконалення техніки безпеки та охорони праці, вдосконалення медичного обслуговування, поліпшення життєвого рівня та житлових умов), відволікання на виконання державних і громадських обов'язків у робочий час, самовільні невиходи на роботу, невиходи з дозволу адміністрації.

  Середньоденна вироблення одного робочого може бути підвищена завдяки вдосконаленню підготовки, приймання та здачі робіт, поліпшення обслуговування робочого місця в процесі роботи і зміцнення трудової дисципліни.

  Шляхами підвищення годинної продуктивності праці робітників є:

  вдосконалення підготовки і підвищення кваліфікації кадрів робітників;

  поділ праці (в тому числі раціональне співвідношення між основними і допоміжними робітниками);

  суміщення праці (суміщення професій, операцій);

  підвищення рівня організації робочого місця (спеціалізація, поліпшення основного і допоміжного обладнання, гігієни, обслуговування, планування, механізація робочого місця, раціоналізація робочих рухів);

  вдосконалення технічного нормування, підвищення питомої ваги нормованих робіт;

  вдосконалення організації заробітної плати і її стимулюючого значення.


  3.2 Оцінка впливу рівня використання організаційно-тезхніческого рівня виробництва на рівень трудових витрат  Дослідження природи продуктивності праці в умовах цеху промислового підприємства вимагає оцінки кінцевого результату роботи цеху. З іншого боку необхідно проаналізувати доцільність витраченого робочого часу на створення продукції, щоб визначити не просто середнє робочий час, а суспільно необхідний.

  Потреби суспільства носять комплексний характер, тому суспільно необхідним є піддаються чіткому розрахунку витрати праці, які потрібні для задоволення кількісно певних потреб суспільства в нормальних умовах виробництва. Для визначення впливу різних складових трудових витрат цеху, а також для аналізу їх впливу на зниження трудомісткості необхідно оцінити кількісну величину впливу безлічі факторів-аргументів. Вирішення цього завдання досягається побудовою багатофакторної моделі трудовитрат цеху методами кореляційно-регресіонний аналізу.

  У таблиці 3.1 представимо фактор-аргументи, що визначають рівень трудовитрат цеху

  Таблиця 3.1 - Приватні показники, що обумовлюють рівень трудовитрат

  найменування показника

  Позначення і розрахункова формула

  елементи формули

  Питома вага активної частини основних виробничих фондів

  Са - вартість активної частини ОПФ, тис. Грн. З до-ст-ть ОПФ, тис. Грн.

  Віковий склад устаткування

  до 5 років

  до 10 років

  О 5 - кількість одиниць обладнання віком до 5 років

  Про 10 - кількість одиниць обладнання до 10 років

  Про - загальна кількість обладнання

  рівень придатності

  Ом - кількість обладнання віком вище 10 років

  Рівень модернізованого обладнання

  Ом - кількість модернізованого обладнання

  Рівень фондоозброєності праці

  μ ппп - чисельність середньооблікова ппп

  Рівень енергоозброєності праці

  W - число робітників у найбільшій зміні

  Rmax - встановлена ​​потужність машин і устаткування

  Рівень прогресивності обладнання

  х 8 = Опр / Про

  Опр - кількість прогресивного обладнання

  Показанням, наведені в таблиці дозволяють дати оцінку рівню техніки використовуваної в цеху.На базі розрахункового потенційного значення цих показників і практичного їх рівня можна розрахувати коефіцієнти використання техніки (Ут.к.) технології (Ут.н.); організації виробництва (Уо.п.) і праці (Уо.т.).

  На підставі матриці вихідних даних (рядки-об'єкти, тобто місяці, стовпці - приватні показники) в середовищі EXCEL були розраховані коефіцієнти розвитку техніки.

  Встановлено, що нинішня динаміка Ут.к. суперечлива: розрахункові величини нижче потенційно можливих (табл. 3.2)

  Таблиця 3.1 - Розрахункові коефіцієнти

  квартал

  2005р.

  2006 р

  I

  0,329

  0,687

  II

  0,490

  0,689

  III

  0,583

  0,705

  IV

  0,588

  0,717

  В цілому за рік

  0,497

  0,695

  Аналіз даних таблиці свідчить про неповне використання техніки. Аналогічно можна розрахувати і оцінити динаміку інших коефіцієнтів організаційно-технічного рівня виробництва.

  Кількісну оцінку впливу наведених коефіцієнтів на рівень трудових витрат виконати рішенням регресійних рівнянь, отриманих за стандартним алгоритмом в середовищі "Excel" (табл. 3.3). Позначимо "d" - рівень питомих трудовитрат нормо-год / гривня.

  Таблиця 3.3 Значення трудових витрат, досягнутих під впливом (Ут.к .; Ут.н .; Уо.т .; Уо.п.) в звітному році

  коефі

  ціент

  коефі

  циент коррелаціі (ч)

  рівняння регресії

  Питомі трудові витрати, нормо-год / грн.

  % відхилення

  розрахунок

  факт

  Ут.к.

  -0,76

  У = 0,142-0,087 d

  0,122

  0,122

  -

  Ут.н.

  -0,70

  У = 0,152-0,060 d

  0,122

  0,122

  -

  Уо.т.

  -0,92

  У = 0,152-0,062 d

  0,123

  0,122

  0,8

  Уо.п

  -0,94

  У = 0,152-0,202 d

  0,129

  0,122

  5,7

  З таблиці видно, що зв'язок між трудовими затратами і коефіцієнтами організаційно-технічного стану виробництва тісний (коефіцієнти парної кореляції в межах 0,7 <ч <0,9). Знак "-" в рівнянні говорить про те, що достатній рівень організації і техніки забезпечує зниження трудовитрат.
  Розрахункове значення питомих трудових витрат на кожну гривню випущеної продукції отримуємо підстановкою в рівняння регресії відповідних середньорічних коефіцієнтів (тобто Ут.к .; Ут.н .; Уо.т .; Уо.п.) Порівняння фактичних питомих витрат часу з розрахунковими дозволяє дати оцінку чинному нормативу по трудовитратах.
  В даному випадку вони незначні (табл.3.3), за коефіцієнтами Уо.т. і Уо.т. вони складають власне 0,8% і 5,7% .Таким чином, саме ці складові містити недовикористані резерви в плануванні зниження трудомісткості. Реалізація їх дозволить встановити величину реального планового нормативу трудових витрат без додаткових капітальних вкладень.

  Список літератури

  1. Аналіз господарської діяльності в промисловості: Підручник / Н. А. Русак, В. І. Стражев, О. Ф. Моргун та ін .; Під загальною редакцією В. І. Стражева. - Мн .: Вища школа, 2003.

  2. Баканов М. І., Шеремет А. Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. - М .: Фінанси і статистика, 1996.

  3. Гучар Ф. Кеплі Д. Перетворення організації. М .: ДЕЛО, 2004.

  4. Економіко-фінансовий аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник / Т.Д. Костенко, В.А. Панков, В.С. Рижиков. - ДДМА, 2006

  5. Палій В. Ф., Суздальцева Л. П. Техніко-економічний аналіз виробничо-господарської діяльності машинобудівних підприємств: Підручник для вузів за фахом «Економіка і управління в машинобудуванні». - М .: Машинобудування, 1997..

  6. Савицька М. В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Підручник. - М .: Фінанси і статистика, 1998..

  7. Стоянов Е.А., Стоянова Е.С. Експертна діагностика і аудит фінансово-господарського становища підприємства .. М., Перспектива, 1998

  8. Економічний аналіз господарської діяльності: Підручник для економічних вузів / За редакцією А. Д. Шеремета. - М .: Економіка, 1997.

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз результатів використання трудових ресурсів цеху

  Скачати 195.53 Kb.