• Обєкт дослідження
 • Методи дослідження
 • Дослідження і розробки
 • 1 Роль і значення капітальних вкладень у виробничо-господарської діяльності підприємства
 • 1.2 Склад, класифікація капітальних вкладень
 • 2 Аналіз рівня капітальних вкладень


 • Дата конвертації25.06.2017
  Розмір60.74 Kb.
  Типреферат

  Скачати 60.74 Kb.

  Аналіз рівня капітальних вкладень

  зміст

  Вступ………………………………………………………………….…….

  3

  1 Роль і значення капітальних вкладень у виробничо-господарської діяльності підприємства ............................ .............

  5

  1.1 Капітальні вкладення: сутність, зміст і критерії ....... ... ..

  10

  1.2 Склад, класифікація капітальних вкладень ........................ ...

  15

  2 Аналіз рівня капітальних вкладень ..........................................

  17

  3 Шляхи підвищення ефективності використання капітальних вкладень на підприємстві .............................................. ...............

  22

  Висновок .............................................................................. ..

  35

  Список використаних джерел ..............................................

  37

  Додатки ..............................................................................

  41

  Вступ

  Інвестиції є найважливішою економічною категорією і виконують важливу роль в активізації структурних перетворень в економіці; в економічному підйомі і стабільному функціонуванні підприємств; максимізації їхнього прибутку, а також забезпечують сталий розвиток національної економіки.

  Чинним законодавством Республіки Білорусь, під поняттям «інвестиції» розуміються грошові кошти, цінні папери, інше майно, в тому числі майнові права, інші права, що мають грошову оцінку, що вкладаються в об'єкти підприємницької та (або) іншої діяльності з метою отримання прибутку і (або ) досягнення іншого корисного ефекту.

  Особливе місце в структурі інвестицій займають інвестиції в основний капітал - капітальні вкладення, так як саме посредствам здійснення капітальних вкладень можливо оновлення основних виробничих фондів підприємств, розширення діючих потужностей, випуск нових видів продукції, а отже і забезпечення виживання підприємств на ринку шляхом підвищення рівня їх прибутковості і конкурентоспроможності, що в свою чергу і є запорукою економічного розвитку держави в цілому.

  Метою даної курсової роботи є розробка раціональних шляхів підвищення ефективності використання капіталовкладень на прикладі конкретного підприємства. Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

  1) дати поняття і розкрити економічну сутність капітальних вкладень;

  2) розглянути структуру капітальних вкладень;

  3) проаналізувати рівень капітальних вкладень;

  4) виявити і розрахувати потенційні резерви підвищення ефективності використання капітальних вкладень;

  5) визначити і обґрунтувати раціональні шляхи підвищення ефективності використання капітальних вкладень на підприємстві.

  Теоретичною і методологічною основою дослідження послужили праці вітчизняних і зарубіжних авторів з досліджуваної теми, а також нормативна та довідкова література. Для розрахунково-аналітичного аналізу були використані матеріали господарства: річні звіти і бізнес-плани підприємства, програма розвитку агрокомбінату, аналіз з праці та інші джерела інформації.

  Об'єкт дослідження - виробництво овочів закритого грунту на УП «Ждановичі» Мінського району.

  Предмет дослідження - ефективність овочівництва на УП «Ждановичі» Мінського району.

  Мета роботи: розробка та обґрунтування раціональних шляхів підвищення економічної ефективності виробництва овочів закритого грунту на прикладі конкретного підприємства.

  Методи дослідження: статистичний і аналітичний методи, метод порівняльного аналізу, індексний метод, графічний метод, систематизація даних.

  Дослідження і розробки: вивчені сучасний стан та напрямки розвитку овочівництва закритого грунту Республіки Білорусь і зарубіжний країн, дана оцінка економічної ефективності виробництва овочів закритого грунту на УП «Ждановичі», розроблені конкретні рекомендації та пропозиції щодо її підвищення.

  Автор роботи підтверджує, що наведений в ній розрахунково-аналітичний матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваного процесу, а всі запозичені з літературних та інших джерел теоретичні, методологічні та методичні положення і концепції супроводжуються посиланнями на їх авторів.

  характеристика капітальних вкладень в економіці будівництва

  4) дати характеристику планування капітальних вкладень в господарської діяльності.

  http://www.neuch.ru/referat/70834.html

  Інвестиції є найважливішою економічною категорією і виконують важливу роль в активізації структурних перетворень в економіці; в економічному підйомі і стабільному функціонуванні підприємств; максимізації їхнього прибутку, а також забезпечують сталий розвиток національної економіки.

  Чинним законодавством РФ, під поняттям «інвестиції» розуміються грошові кошти, цінні папери, інше майно, в тому числі майнові права, інші права, що мають грошову оцінку, що вкладаються в об'єкти підприємницької та (або) іншої діяльності з метою отримання прибутку і (або) досягнення іншого корисного ефекту.

  Особливе місце в структурі інвестицій займають інвестиції в основний капітал - капітальні вкладення, тому що саме посредствам здійснення капітальних вкладень можливо оновлення основних виробничих фондів підприємств, розширення діючих потужностей, випуск нових видів продукції, а отже і забезпечення виживання підприємств на ринку шляхом підвищення рівня їх прибутковості і конкурентоспроможності, що в свою чергу і є запорукою економічного розвитку держави в цілому.

  Метою даної контрольної роботи є характеристика капітальних вкладень в економіці будівництва. Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

  1) Узагальнити і проаналізувати наукову літературу та нормативно-правові акти з даного питання

  2) Дати поняття і розкрити економічну сутність капітальних вкладень

  3) Розглянути структуру капітальних вкладень

  4) Дати характеристику планування капітальних вкладень в господарській діяльності

  1 Роль і значення капітальних вкладень у виробничо-господарської діяльності підприємства

  1.1 Капітальні вкладення: сутність, зміст і критерії

  Основу інвестиційної діяльності підприємств різних форм власності становлять реальні інвестиції, які переважно здійснюються в формі капітальних вкладень. У статистичному обліку і економічному аналізі їх називають ще капиталообразующие інвестиціями.

  Капиталообразующие інвестиції - це вкладення в нове будівництво, розширення, реконструкцію, технічне переозброєння і підтримання діючого виробництва, а також вкладення коштів у створення товарно-виробничих запасів, приріст оборотних коштів і нематеріальних активів.

  Капітальні вкладення - складова частина капиталообразующих інвестицій. Вони являють собою витрати, що направляються на створення та відтворення основних фондів. Капітальні вкладення є необхідною умовою існування підприємства. Нехтуючи ними, організація може збільшити свої прибутки в короткостроковому періоді, але в довгостроковому періоді це призведе до втрати прибутку, нездатності підприємства конкурувати на ринку.

  За економічним змістом капітальні вкладення становлять частину суспільного продукту (головним чином фонду накопичення), який спрямовується на відтворення основних фондів.

  Капітальні вкладення в основні фонди - сукупність витрат на створення нових, технічне переозброєння, реконструкцію і розширення діючих основних фондів виробничого і невиробничого призначення.

  Капітальні вкладення і основні фонди - це нерівнозначні поняття ні за своїм економічним змістом, ні за вартісним виразом. Якісна відмінність між ними полягає в тому, що капітальні вкладення - це потенційні основні фонди, а основні фонди - вже освоєна частина капітальних вкладень.

  За формою ж капітальні вкладення виступають у вигляді грошових коштів, які йдуть на капітальне будівництво, придбання обладнання та інших засобів праці, що входять до складу основних фондів.

  Капітальні вкладення здійснюють як держава, так юридичні і фізичні особи.

  Капітальні вкладення визначають розвиток матеріально-технічної бази держави; вони необхідні для збільшення виробничих потужностей промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності, прискорення темпів науково-технічного прогресу. Будучи основою розвитку матеріально-технічної бази суб'єктів господарювання, капітальні вкладення служать фактором посилення їх незалежності в умовах ринку, а держави - зміцнення обороноздатності.

  Вкладення в житлове і соціально-культурне будівництво (будівництво житлових будинків, шкіл, вузів, лікарень, дитячих установ та ін.) Безпосередньо служать задоволенню соціальних потреб народу. Іншими словами, капітальні вкладення являють собою сукупність суспільно необхідних витрат, пов'язаних зі створенням та оновленням основних фондів, призначених для розвитку галузей народного господарства і задоволення соціальних потреб населення.

  Капітальні вкладення є більш широким поняттям, ніж капітальне будівництво. Частина капітальних вкладень здійснюється, минаючи стадію будівництва, наприклад, витрати на придбання транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, технологічного обладнання.

  Шляхом капітальних вкладень створюються основні фонди. Їх розмір, структура та розміщення створюють базу, яка істотно впливає на обсяг продукції, її якість і асортимент, на можливості подальшого розвитку виробництва.

  Освоєння капітальні вкладення, як правило, використовуються протягом тривалого часу: будівлі служать 20 - 100 років, машини та обладнання - 3 - 10 і більше років. Таким чином, основні фонди в значній мірі характеризують стан техніки і технології на момент здійснення капітальних вкладень. Непродумане здійснення капітальних вкладень може несприятливо позначитися на технічному розвитку і вдосконалення технології, оскільки в майбутньому можуть знадобитися значні кошти на реконструкцію і модернізацію основних фондів.

  Частина знову отриманих коштів (чистого доходу) суспільство не використовує безпосередньо на споживання, а витрачає на створення нових споруд, машин і обладнання, які окупляться і стануть приносити користь суспільству лише в майбутньому. Щоб капітальні вкладення були ефективними, вкладені кошти повинні повернутися в більшому обсязі. З цієї точки зору капітальні вкладення повинні забезпечувати все більш повне задоволення потреб суспільства і створювати умови для отримання суспільного продукту з прийнятною споживачеві вартістю при найменших затратах суспільної праці. Ці вимоги повною мірою справедливі як для всього народного господарства, так і для окремих підприємств.

  Кошти, які знаходяться в розпорядженні суспільства, обмежені і можуть бути використані по-різному. Можливі варіанти їх використання, як правило, відрізняються різної капіталоємністю і дають різну прибуток. З економічної точки зору перевагу слід віддати тому варіанту, який дає оптимальний необхідний ефект.

  При здійсненні капітальних вкладень економічні критерії є важливими, але не єдиними. Наприклад, капітальні вкладення, що направляються на поліпшення навколишнього середовища, служать збереженню певних виробничих факторів і т.п. У подібних випадках капітальні вкладення слід оцінювати відповідно до позаекономічними критеріями.

  Знання та аналіз потреб в ресурсах для виробництва окремих видів продукції дозволяють вибрати той чи інший варіант капітальних вкладень і визначити галузі, в яких наявні в розпорядженні ресурси можна використовувати з максимальною віддачею.

  Економічні умови і природне середовище змінити дуже складно. Щодо легко змінюваними секторами є перш за все праця і засоби виробництва. Як об'єкти капітальних вкладень при розрахунку економічної ефективності розглядають землю, працю і засоби виробництва. Кожен з цих факторів можна розглядати окремо або в комплексі.

  Таким чином, капітальні вкладення відіграють надзвичайно важливу роль в економіці країни, так як вони є основою:

  а) розширеного відтворення і систематичного оновлення основних засобів підприємств;

  б) структурної перебудови суспільного виробництва і забезпечення збалансованого розвитку всіх галузей народного господарства;

  в) створення необхідної сировинної бази промисловості;

  г) прискорення науково-технічного прогресу і поліпшення якості продукції;

  д) врегулювання проблем безробіття;

  е) здійснення цивільного будівництва, розвитку охорони здоров'я, вищої та середньої школи;

  ж) охорони природного середовища і досягнення інших цілей.

  1.2 Склад, класифікація капітальних вкладень

  Інвестиції - це довгострокові вкладення капіталу в промисловість, сільське господарство, в транспорт і інші галузі господарської діяльності як всередині країни, так і за її межами з метою отримання прибутку.

  Капітальні вкладення - інвестиції в основний капітал, в тому числі витрати на нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих організацій, придбання машин, обладнання, інструменту, інвентарю, проектно-вишукувальні роботи та інші витрати.

  Ефективність використання капітальних вкладень в значній мірі залежить від їх структури. Розрізняють такі види структур капітальних вкладень:

  - технологічну;

  - відтворювальну;

  - галузеву;

  - територіальну.

  Під технологічною структурою капітальних вкладень розуміються складу витрат на спорудження будь-якого об'єкту і їх частка в загальній кошторисній вартості.

  Технологічна структура капітальних вкладень надає найістотніший вплив на ефективність їх використання. Удосконалення цієї структури полягає в підвищенні частки машин і устаткування в кошторисній вартості проекту до оптимального рівня.

  По суті, технологічна структура капітальних вкладень формує співвідношення між активною і пасивною частиною основних виробничих фондів майбутнього підприємства. Збільшення частки машин і устаткування, тобто активної частини основних виробничих фондів майбутнього підприємства, сприяє збільшенню виробничої потужності підприємства, а, отже, капітальні вкладення на одиницю продукції знижуються. Економічна ефективність досягається і за рахунок підвищення рівня механізації праці та робіт.

  Відтворювальна структура капітальних вкладень також робить істотний вплив на ефективність їх використання.

  Під відтворювальної структурою капітальних вкладень розуміються їх розподіл і співвідношення в загальній кошторисній вартості за формами відтворення основних виробничих фондів. Розраховується, яка частка капітальних вкладень у їх загальної величини спрямовується на: нове будівництво, реконструкцію і технічне переозброєння діючого виробництва, розширення діючого виробництва, модернізацію.

  Удосконалення відтворювальної структури полягає в підвищенні частки капітальних вкладень, що спрямовуються на реконструкцію та технічне переозброєння діючого виробництва. Теорія і практика свідчать про те, що реконструкція і технічне переозброєння виробництва набагато вигідніше, ніж нове будівництво, з багатьох причин: по-перше, скорочується термін введення в дію додаткових виробничих потужностей; по-друге, значною мірою зменшуються питомі капітальні вкладення.

  Економічна ефективність капітальних вкладень на рівні народного господарства істотно залежить і від галузевої, і від територіальної (регіональної) структури капітальних вкладень.

  Під галузевою структурою капітальних вкладень розуміються їх розподіл і співвідношення по галузях промисловості і народного господарства в цілому. Її вдосконалення полягає в забезпеченні пропорційності і в більш швидкому розвитку тих галузей, які забезпечують прискорення НТП в усьому народному господарстві.

  Під територіальною структурою капітальних вкладень розуміються їх розподіл і співвідношення в загальній сукупності по окремих економічних районах, областях, краях і республіках РФ.

  Сенс вдосконалення територіальної структури капітальних вкладень полягає в тому, щоб вона дозволяла отримати максимум економічного і соціального ефекту.

  Капітальні вкладення класифікують за рядом ознак.

  У напрямку використання капітальні вкладення класифікуються:

  а) на виробничі;

  б) невиробничі.

  Витрати на основні фонди, будь то витрати на будівлі, машини, агрегати, обладнання, різні технічні конструкції є виробничими капітальними вкладеннями, т.е. вкладення направляються на розвиток підприємства.

  Витрати на цілі, які не мають безпосереднього відношення до виробництва, в основному це об'єкти соціального характеру - дитячі садки, бібліотеки, спортивні майданчики тощо, є відповідно вкладеннями невиробничого призначення.

  За технологічною ознакою капітальні вкладення поділяють:

  а) на будівельні та монтажні роботи;

  б) на придбання машин і обладнання;

  в) на інші капітальні роботи і витрати.

  Це частка капітальних вкладень, матеріально втілюється в активну частину основних фондів, тобто в знаряддя праці (обладнання, інструменти та ін.). Ця частина основних виробничих фондів у вирішальній мірі визначає розміри виробництва продукції, рівень продуктивності праці і економічної ефективності. Інша частина капітальних вкладень приймає таку натуральну форму (будівлі, споруди), яка грає пасивну роль в процесі виробництва і не надає визначального впливу на обсяг виробництва і продуктивність праці.

  У вартість робіт по монтажу обладнання включаються витрати на роботи зі складання та встановлення технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного та іншого обладнання, включаючи роботи по випробуванню якості монтажу, по влаштуванню проводок для устаткування, що монтується (підведення води, повітря, пара, прокладка проводів енергетики та зв'язку), по монтажу і установці нестандартного обладнання, майданчиків, сходів та інших технологічних металоконструкцій, по ізоляції і фарбуванню встановленого обладнання.

  В обсяг капітальних витрат на придбання обладнання, інструменту, інвентарю включається вартість технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного та іншого виробничого обладнання, інструменту, інвентарю та обладнання для лабораторій, майстерень, дослідних установок, а також витрати на придбання обладнання, металоконструкцій, виготовлених на будівельних майданчиках.

  До інших капітальних витрат відносяться витрати на проектно-вишукувальні роботи, витрати на утримання дирекції споруджуваних підприємств і технічний нагляд, витрати на підготовку експлуатаційних кадрів для підприємств, що будуються, на науково-дослідні роботи, передбачені в проектах і кошторисах споруджуваних підприємств.

  За формами відтворення основних фондів розрізняють капітальні вкладення:

  а) на нове будівництво;

  б) на розширення діючих підприємств;

  в) на реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств.

  До нового будівництва відносяться капітальні вкладення, здійснювані по спочатку затвердженого проекту та кошторису незалежно від термінів будівництва і введення в дію всіх черг даного об'єкта. У випадках, коли проект і кошторис на будівництво переглядаються в процес спорудження ще до введення в дію потужностей, що забезпечують випуск кінцевої продукції, будівництво вважається новим.

  До розширення і реконструкції діючих підприємств відноситься установка додаткового обладнання на наявних виробничих площах, перебудову існуючих агрегатів і цехів, модернізація діючого устаткування, а також будівництво нових об'єктів, не передбачених у початково затвердженому проекті і зведеному кошторисі, на діючому або на споруджуваному підприємстві, вже частково введеному в дію і виробляє основну продукцію.

  До основних виробничих фондів, які направляються на заміну тих, що вибувають, відносяться ті, використання яких не збільшує виробничу потужність підприємства і без яких неможливо зберегти її в колишніх розмірах.

  Відтворювальна структура капітальних вкладень використовується для виявлення економічно найбільш ефективних форм відтворення основних фондів, а отже, і напрямку капітальних вкладень. В даний час капітальні вкладення спрямовуються переважно на реконструкцію і розширення діючих підприємств. Це робиться наступним причин:

  - по-перше, питомі витрати на розширення і реконструкцію діючих підприємств, якщо правильно обраний об'єкт для реконструкції, як правило, нижче, ніж на нове будівництво;

  - по-друге, розширення і реконструкція дозволяють поліпшити використання діючих основних фондів, значно підвищити завантаження обладнання і його продуктивність;

  - по-третє, розширення і реконструкція діючих підприємстві забезпечують більш короткі терміни введення в дію потужностей.

  За ознакою цільового (галузевого) призначення майбутніх об'єктів на:

  - будівництво об'єктів виробничого призначення;

  - будівництво об'єктів сільськогосподарського призначення;

  - будівництво об'єктів транспорту і зв'язку;

  - житлове будівництво;

  - геологорозвідувальні роботи;

  - будівництво об'єктів соціальної сфери (установ охорони здоров'я, освіти, культури, торгівлі та ін.).

  Залежно від форми власності капітальні вкладення можна розділити:

  а) на державні вкладення (їх напрямок залежать, як правило, від політики держави в даній конкретній галузі);

  б) вкладення власників (залежить від волі і бажань власників підприємства).

  У свою чергу державні капітальні вкладення діляться:

  - на централізовані

  - нецентралізовані.

  Нецентралізовані - це, як правило, вкладення державними підприємствами власних коштів виходячи з власних міркувань доцільності інвестування в ту чи іншу область. Централізовані, навпаки, як правило, здійснюються безпосередньо з державного бюджету різного рівня, при цьому як правило мети інвестицій заздалегідь визначені і затверджені будь-яким постановою або іншим нормативним документом. Подібні вкладення можуть носити як безповоротний, так і поворотний характер.

  Капітальні вкладення є головним фактором створення основних фондів, реконструкції та розширення діючих підприємств, технічного переозброєння підприємств. За допомогою капітальних вкладень здійснюється регулювання пропорцій і темпів розвитку основних фондів окремих виробництв і галузей господарства, вирішуються проблеми соціального характеру (будівництво житла, закладів освіти, охорони здоров'я, культури), а також здійснюється регулювання розвитку всіх економічних районів країни.

  Економічна роль капітальних вкладень проявляється в наступному:

  1. Капітальні вкладення є головним фактором створення основних фондів, реконструкції та розширення діючих підприємств, технічного переозброєння підприємств.

  2. За допомогою капітальних вкладень здійснюється регулювання пропорцій і темпів розвитку основних фондів окремих виробництв і галузей господарства.

  3. За допомогою капітальних вкладень вирішуються проблеми соціального характеру (будівництво житла, закладів освіти, охорони здоров'я, культури).

  4. За допомогою капітальних вкладень здійснюється регулювання розвитку всіх економічних районів країни.

  5. Капітальні вкладення покривають витрати на проектні та проектно-вишукувальні роботи.

  http://www.uamconsult.com/book_721_chapter_23_6._KAPITALNYE_VLOZHENIJA_NA_PREDPRIJATII_KAK_SPOSOB_RASSHIRENNOGOVOSPROIZVODSTVA_OSNOVNYKH_FONDOV.html

  До складу витрат на будівельно-монтажні роботи входять витрати на здійснення наступних видів робіт:

  а) зведення нових, розширення, реконструкція і технічне переозброєння постійних і тимчасових будівель і споруд;

  б) монтаж різних конструкцій;

  в) спорудження зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання, каналізації, тепло- і газифікації, енергопостачання, будівництво очисних споруд.

  Витрати на придбання обладнання, інструменту та інвентарю включають витрати:

  а) на обладнання, яке потребує монтажу (яке може бути введено в дію тільки після його складання, налагодження та установки, наприклад, велике технологічне та енергетичне обладнання, загальнозаводське обладнання);

  б) на обладнання, яке не потребує монтажу (всі види транспортних засобів і рухомого складу);

  в) на інструмент і інвентар.

  Інші капітальні вкладення складаються з витрат:

  а) на проектно-вишукувальні роботи;

  б) на геолого-розвідувальні роботи;

  в) на утримання дирекції підприємства, що будується;

  г) на підготовку експлуатаційних кадрів для споруджуваного підприємства;

  д) на утримання технічного і авторського нагляду за будівництвом;

  е) на компенсацію надкошторисних вартості будівництва.

  За джерелами фінансування капітальні вкладення поділяються:

  а) на централізовані капітальні вкладення;

  б) на нецентралізовані капітальні вкладення.

  До централізованих відносяться державні капітальні вкладення. Централізовані капітальні вкладення за рахунок коштів державного бюджету передбачаються на наступні цілі:

  - здійснення державних довгострокових цільових програм;

  - будівництво державних об'єктів виробничої сфери, в тому числі оборонної промисловості, засобів зв'язку, атомних і гідроелектростанцій, ТЕЦ та ін .;

  - будівництво залізних і автомобільних доріг, спорудження інших об'єктів для державних потреб.

  До нецентралізованих відносяться капітальні вкладення, здійснювані:

  - державними підприємствами;

  - муніципальними підприємствами;

  - виробничими кооперативами;

  - споживчими кооперативами та спілками споживчої кооперації;

  - акціонерними товариствами;

  - громадськими організаціями;

  - приватними інвесторами.

  2 Аналіз рівня капітальних вкладень

  Під капітальними вкладеннями розуміють витрати трудових, матеріальних ресурсів і грошових коштів на створення, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння основних фондів, а також на пов'язані з ними зміни оборотних коштів.

  Характерні риси інвестицій і капітальних вкладень:

  - велика величина;

  - досить тривалий термін освоєння;

  - ризик.

  Економічний ефект - це результат здійснення інвестицій (капітальних вкладень). Економічний ефект може виражатися у вигляді економії від зниження собівартості продукції, в прирості прибутку або національного доходу.

  Економічна ефективність-це економічний ефект, який припадає на один рубль інвестицій (капітальних вкладень), що забезпечили цей ефект.

  Розрізняють абсолютну (загальну) і порівняльну (відносну) економічну ефективність.

  Абсолютна (загальна) економічна ефективність визначається як відношення економічного ефекту до всієї суми капітальних вкладень, що викликали цей ефект.

  Зокрема, для промислових новобудов абсолютна економічна ефективність може бути визначена наступним чином

  2.3. Деякі напрями та шляхи підвищення ефективності капітальних вкладень і капітального будівництва.

  Ухвалення рішення на основі ретельного економічного обгрунтування доцільності вкладення інвестицій на розвиток виробництва є важливим, але не остаточним моментом в ефективному використанні капітальних вкладень, так як попереду чекає капітальне будівництво, тобто реалізація обраного проекту.

  Проектування і безпосереднє спорудження об'єкта, тобто капітальне будівництво, найістотнішим чином впливають на ефективність використання капітальних вкладень.

  Підвищення ефективності капітальних вкладень і капітального будівництва на підприємстві може бути досягнуто за рахунок:

  • розробки гарного проекту і скорочення терміну проектування;

  • скорочення терміну будівництва;

  • застосування прогресивних будівельних конструкцій, деталей і будівельних матеріалів;

  • широкого застосування там, де це можливо і доцільно, хороших типових проектів, які вже виправдали себе на практиці. Застосування типових проектів дозволяє значною мірою знизити витрати і терміни на проектування об'єкта, а також різко зменшується ризик, що буде побудований невдалий об'єкт

  • механізації будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт;

  • широкого застосування монолітного домобудівництва замість панельного;

  • недопущення розпорошення капітальних вкладень по багатьом будівельних об'єктах;

  • застосування в проекті самої передової техніки і технології з урахуванням вітчизняних і зарубіжних досягнень.

  Вибір тих чи інших напрямків і шляхів підвищення ефективності капітальних вкладень залежить від специфіки підприємства і конкретних умов.

  http://5ka.su/ref/predprinimatelstvo/2_object72087.html

  http://revolution./economy/00010702_0.html

  ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ - співвідношення між витратами на виробництво основних фондів і одержуваними результатами.

  Прямим результатом капітальних вкладень є введення в дію виробничих потужностей і невиробничих об'єктів. Кінцевий результат капітальних вкладень - приріст продукції і послуг, а в масштабі суспільства - приріст національного доходу.

  Підвищення економічної ефективності капітальних вкладень - одне з важливих напрямків інтенсифікації виробництва. З цією метою капітальні вкладення направляються за планом в об'єкти, що забезпечують оптимальний пропорційне зростання суспільного виробництва протягом планованого періоду при можливо більш повне задоволення потреб. Методи вибору найбільш ефективних об'єктів вкладень застосовуються на всіх стадіях капітального будівництва, включаючи наукову розробку, складання проекту та кошторису, будівництво та освоєння. Розрізняють абсолютну (загальну) і порівняльну ефективність капітальних вкладень. Абсолютна ефективність являє собою відношення приросту чистої продукції або національного доходу до капітальних вкладень.

  Оскільки чиста продукція створюється в сфері матеріального виробництва, то капітальні вкладення враховуються тільки в цій сфері і в обсязі, що спрямовується па розширене відтворення (за рахунок фонду накопичення). Капітальні вкладення в просте відтворення (т. Е. За рахунок фонду амортизації) в розрахунок не приймаються. Приріст чистої продукції або національного доходу відноситься до капітальних вкладень за попередній рік, так як враховується лаг у часі між капітальними вкладеннями і викликаними ними результатами. Від показника абсолютної ефективності капітальних вкладень слід відрізняти показник ефективності виробничих фондів. Цей показник - ставлення чистої продукції (національного доходу) до фондів - характеризує фондовіддачу.

  Абсолютну ефективність і фондовіддачу обчислюють на всіх рівнях: по народному господарству, галузях і підгалузей, об'єднань і підприємств (в останньому випадку в розрахунок приймається прибуток, товарна або чиста продукція). Зростання капітальних вкладень зазвичай компенсується зниженням поточних витрат і окупається протягом певного терміну. Підвищення абсолютної ефективності або фондовіддачі є результатом зростання обсягів виробництва, поліпшення якості продукції, скорочення витрат на будівництво і його термінів, прискорення освоєння потужностей і досягнення проектних техніко-економічних показників, а також кращого використання людського фактора - кваліфікації, досвіду, свідомості робітників, інженерів і техніків, їх прагнення розкривати і застосовувати нові резерви.

  Ефективність капітальних вкладень та інших витрат в невиробничу сферу визначається за обумовленим ними ефекту, вираженого в натуральних показниках (по освіті, охороні здоров'я, науці, культурі), а частково і в вартіснихвимірниках (наприклад, по споживанню). Порівняльна економічна ефективність капітальних вкладень застосовується для вибору найкращого з можливих планових і проектних варіантів капітальних вкладень. Для цього зіставляються по порівнюваним варіантів капітальні вкладення і поточні витрати.

  Вибирається варіант, що дає їх оптимальне співвідношення.Воно виводиться виходячи з зіставлення різниці капітальних вкладень за варіантами до різниці поточних витрат. Відкидаються варіанти, у яких і капітальні вкладення, і поточні витрати більше, ніж у інших, приймаються варіанти, у яких різниця капітальних вкладень окупається економніше поточних витрат за найбільш короткий термін, що не перевищує встановленого нормативного терміну. Варіанти можуть зіставлятися і по величині приведених витрат.

  З цією метою капітальні вкладення множаться на норматив ефективності, прийнятий в типовою методикою визначення ефективності капітальних вкладень.

  Норматив ефективності може коригуватися з урахуванням відмінностей в рівні заробітної плати по галузях і районах, а також ступеня технічної озброєності праці, особливостей кліматичних умов і т. Д. Якщо капітальні вкладення здійснюються в різні терміни, то проводиться дисконтування по складним відсоткам, при якому капітальні вкладення , здійснювані в більш пізні терміни, наводяться до єдиного терміну шляхом множення на коефіцієнт дисконтування, прийнятий на рівні 0,08.

  http://www.referatbesplatno.narod.ru/invest.htm

  4.Путі підвищення економічної ефективності капітальних вкладень

  Завдання підвищення економічної ефективності капітальних вкладень вирішується на всіх стадіях підготовки і здійснення капітального будівництва:

  1. на стадії розробки довгострокових будівельних програм підвищення економічної ефективності капітальних вкладень забезпечується виявленням найбільш економічних шляхів реалізації регіональних і галузевих проектів, передбачених на перспективу. На цій стадії вирішуються питання черговості розгортання будівельних програм, зміцнення зв'язків і взаємодії підприємств різних галузей з урахуванням заходів з охорони природи, впровадження прогресивних форм суспільного виробництва - концентрації, спеціалізації, кооперування.

  2. на стадії планування капітальних вкладень підвищення ефективності досягається:

  - ретельно економічним обґрунтуванням необхідності капітальних витрат і їх граничного обсягу, що забезпечує їх раціональне напрямок;

  - концентрацією витрат на найважливіших пускових будовах;

  - першочерговим напрямком капітальних вкладень на реконструкцію, розширення і модернізацію діючих виробництв, що забезпечують технічний прогрес;

  - доцільним розміщенням потужностей на території, що сприяє поліпшенню структури виробництва;

  - посиленням збалансованості планів шляхом ув'язки капітальних вкладень з фінансовими, трудовими і матеріально-технічними ресурсами, поліпшенням технологічної структури капітальних вкладень;

  - комплексним будівництвом об'єктів виробничого призначення із об'єктами житлового, комунального, культурно-побутового призначення.

  3. на стадії проектування об'єктів будівництва виробничої та невиробничої сфери підвищення ефективності капітальних вкладень досягається шляхом:

  - організації проектування на основі максимального врахування новітніх досягнень науки і техніки, впровадження передової технології і новітнього обладнання;

  - раціонального використання території, що забудовується і виробничих площ;

  - підвищення якості та достовірності комплексу вишукувальних робіт, в тому числі економічних обстежень та досліджень;

  підвищення техніко-економічної обґрунтованості проектних рішень і відбору найбільш з них економічних;

  проектування підприємств в складі промислових комплексів і вузлів з кооперацією інженерних комунікацій і допоміжних господарств;

  відбір найбільш економічних об'ємно-планувальних і конструктивних рішень окремих будівель і споруд;

  зниження ваги будівель і споруд за рахунок застосування легких бетонів, конструкцій і деталей.

  4. на стадії будівельного виробництва підвищення економічної ефективності капітальних вкладень досягається шляхом:

  - скорочення тривалості будівництва, що забезпечує отримання ефекту для будівельних організацій і для народного господарства в цілому;

  - підвищення якості будівельних і монтажних робіт;

  - підвищення продуктивності праці за рахунок подальшої індустріалізації будівництва і інтенсифікації виробництва;

  - скорочення тривалості пусконалагоджувальних робіт, періоди освоєння нових потужностей і доведення їх до проектних показників;

  - зниження собівартості будівельно-монтажних робіт;

  - посилення економічної зацікавленості і відповідальності будівельних організацій;

  - здійснення індустріалізації будівельних робіт.

  ВИСНОВОК

  Важливою умовою розвитку підприємства відповідно до обраної економічної і фінансової стратегією є його висока інвестиційна активність. Основу інвестиційної діяльності підприємства становить реальне інвестування, важливе місце в структурі яких займають інвестиції в основний капітал - капітальні вкладення.

  В системі фінансового планування та здійснення капітальних вкладень важлива роль належить обґрунтуванню схеми його фінансування, яка визначає склад інвесторів, обсяг і структуру необхідних інвестиційних ресурсів, інтенсивність вхідного грошового потоку по окремих етапах майбутньої реалізації капітальних вкладень і ряд інших показників фінансового управління капітальними вкладеннями. Система фінансового забезпечення інвестиційного процесу складається з джерел і методів фінансування інвестиційної діяльності.

  Список використаних джерел І ЛІТЕРАТУРИ

  1. Федеральним законом від 25 лютого 1999 р (в ред. Від 24.07.2007 р) № 39-ФЗ «Про інвестиційну діяльність в Російській Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень»

  2. Игонина Л.Л. Інвестиції. - М .: МАУП, 2007

  3. Зайцев Н.Л. Економіка промислового підприємства. - М .: Инфра-му, 2005

  4. Кейлер В.А. Економіка підприємства. - М .: Инфра-му, 2008

  5. Сафронов Н.А. Економіка підприємства. - М .: МАУП, 2006

  6. Черняк В.З. Економіка будівництва і комунального господарства. - М .: ЮНИТИ, 2006

  1. Бланк І. А. Фінансовий менеджмент: навчальний курс. - К .: Ніка-Центр, 2001. - 528 с.

  2. Бочаров В. В. Інвестиційний менеджмент. - СПб .: Видавництво "Пітер", 2000. - 160 с.

  3. Вертакова Ю. В. Управлінські рішення: розробка і вибір. / Ю. В. Вертакова, І. А. Козьева, Е. Н. Кузьбожев. - М .: КНОРУС, 2005.

  4. Ільїна А. Л. Лізингові операції. - М .: ЗАТ "BKR-Інтерком - Аудит", 2006.

  5. Інвестиційна політика в Росії. Новиков Ю.І. - СПб .: Видавництво: "Видавництво СПбГУЕФ". - 2000. - 284 c.

  6. Інвестиційна політика. Лапигін Ю.Н. - М .: КноРус, 2005. - 524 с.

  7. Ковальов В.В. Методи оцінки інвестиційних проектів. - М .: Фінанси і статистика, 2002. - 144 с.

  8. Красавіна Л.М. Фінансові та кредитні проблеми інвестиційної політики. Науковий альманах. - М .: Фінанси і статистика, - 2004. - 320 с.

  9. Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів, затв. Міністерством економіки РФ, Міністерством фінансів РФ, Державним комітетом РФ по будівельної, архітектурної та житлової політики 21.06.1999 N ВК 477

  10. Настільна книга фінансового директора: Переклад з англійської. Брег С.М. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 532 с.

  11. Організація і фінансування інвестицій. - Сергєєв І.В. та ін. - М .: Фінанси, 2003. - 400 с.

  12. Відкритий джерело: http://www.raexpert.ru/

  13. Оцінка інвестицій для нефінансових менеджерів: Переклад з англійської - Моран К. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 244 с.

  14.Подолян Е. В. Фінанси, грошовий обіг і кредит. - Р / на-Дону. - 2004.

  15. Довідник фінансиста підприємства. - 2-е вид., Доп. і перераб. - М .: ИНФРА-М, 2000. - 559 с.

  16. Управління інвестиційною діяльністю. - Валінурова Л.С. Казакова О.Б. - М .: Економіка, 2005. - 230 с.

  17. Управління інвестиціями. - Гуслістий А. - М .: Фінанси, 2005. - 271с.

  18. Управління фінансами (Фінанси підприємств). - Володін А.А. та ін. - М .: ЕКО, 2004. - 504 с

  19. Облік і аналіз інноваційної та інвестиційної діяльності організації - Ілишев А.М. та ін. - М .: Економіка, 2005. - 240 с.

  20. Федеральний закон РФ "Про інвестиційну діяльність в Російській Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень" 39-ФЗ, від 25.02.99

  21. Фінансування і кредитування інвестицій. - Ромаш М.В. Шевчук В.І. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 160 с.

  22. Фінансові та кредитні проблеми інвестиційної політики. - Красавіна Л.М. - СПб .: "Видавництво СПбГУЕФ", - 2004. - 316 с.

  23. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / В. Б. Акулов. Петрозаводськ: Вид-во ПетрГУ, 2004. - 136 с.

  24. Фінанси. - Дробозина Л.А., - М .: Економіка, - 2002. - 527 с.

  25. Економічна оцінка інвестицій. - Іванова М.М. Осадча Н.А. - М .: Фінанси, - 2004. - 218 с.

  26. Економічна оцінка інвестицій. / Упоряд .: О.В. Заводіна; Новго ім. Ярослава Мудрого. - Великий Нов-город, 2000.- 105 с.