• Д R лp = 0.71 - 0.66 = 0.05 = 5%


 • Дата конвертації01.08.2017
  Розмір96.07 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 96.07 Kb.

  Аналіз розподілу і використання прибутку підприємства

  ня оподатковуваного прибутку

  Фактор зміни оподатковуваного прибутку

  розрахунок впливу

  Зміна суми податку тис. Руб.

  1. Зміна балансового прибутку

  137х0.3

  +41.1

  1.1.1. Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг

  2695х0.3

  +808.5

  1.1.2. Собівартість реалізації товарів, послуг

  2581х03

  -774.3

  1.3. Комерційні витрати

  14х0.3

  -4.2

  1.1.4.Управленескіе витрати

  59х0.3

  -17.7

  1.1. Прибуток від реалізації

  41х0.3

  +12.3

  1.2. Операційні витрати

  96х0.3

  +28.8

  4. Зміна суми прибутку в результаті її коригування для потреб оподаткування

  27х0.3

  +8.1

  5.Отклоненіе оподатковуваного прибутку

  164х0,3

  +49,2

  З таблиці 2.6. видно, що основними факторами, які вплинули на збільшення оподатковуваного прибутку надали - збільшення прибутку від реалізації на 12.3, зменшення операційних витрат на 28.8, і за рахунок зміни суми прибутку в результаті її коригування для потреб оподаткування на 8.1. Але збільшення собівартості на 774.3, збільшення комерційних витрат на 4.2, і управлінських витрат на 17.7 - зменшили оподатковуваний прибуток.

  Далі розглянемо формування чистого прибутку.

  2.3.3. Аналіз формування чистого прибутку

  На розмір прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, впливають всі податки, що сплачуються підприємством, незалежно від бази оподаткування. Але частина податкових платежів, таких, як відрахування в дорожній фонд, пенсійний фонд, фонд мед. страхування, платежі в соцстрах, надають посереднє вплив на чистий прибуток - через собівартість продукції і прибуток від реалізації - і є факторами другого порядку по відношенню до чистого прибутку. Інша частина податків, таких, як податок на майно, податок на утримання житлового фонду (ЖКГ), збір на утримання міліції, є прямими податками, які відраховуються від прибутку.

  Таким чином, зміна чистого прибутку під впливом податкових платежів складається з суми відхилень в результаті зміни податкової бази і зміни податкової ставки.

  Таблиця 2.7.

  Податки з прибутку

  види податку

  Сума, тис.руб.

  Частка відрахування%

  структура%

  2000р

  2001р.

  2000р

  2001р

  2000р

  2001р

  Податок на міліцію

  тисячі двісті шістьдесят два

  1512

  3%

  3%

  0,9%

  1,3%

  Податок на ЖКГ

  95000

  -

  1,5%

  -

  64,0%

  Податок на майно

  9584

  8810

  2%

  2%

  6,5%

  7,5%

  Податок на прибуток

  42501

  107054

  30%

  35%

  28,6%

  91,2%

  Разом

  148347

  117376

  100%

  100%

  Дані табл.2.7. показують, що податки з прибутку зменшилися в порівнянні з минулим роком на (11 7376: 148347) х 100 - 100 = - 20,9%. Дещо змінилася і структура податків: скасовано податок на ЖКГ, податок на міліцію збільшився через збільшення МРОТ (з 83,49 руб. До 100 руб.), Зменшилася сума податку на майно за рахунок зменшення середньорічної вартості майна, що підлягає оподаткуванню.

  Таблиця 2.8

  Розрахунок впливу податку на прибуток на величину чистого прибутку

  показники

  2000 р

  2001 р

  відхилення

  (+, -)

  1. Прибуток від реалізації продукції та послуг

  255

  296

  +41

  2. Прибуток від іншої реалізації

  -

  -

  3. Операційним доходи

  1

  1

  0

  4. Операційні витрати

  106

  10

  -96

  5. Балансовий прибуток

  150

  287

  +137

  6. Збільшення (+), зменшення (-) суми прибутку в результаті її коригування для потреб оподаткування

  -8

  +19

  +27

  7. Пільги з податку на прибуток

  -

  -

  8. Оподатковуваний прибуток (стр.1 + стор.3-стор.4)

  142

  306

  +164

  9. Ставка податку на прибуток

  30%

  35%

  + 5%

  10.Сума податку на прибуток

  43

  107

  +64

  11.Чістая прибуток

  107

  180

  +73

  Сума податку на прибуток збільшився на 64 тис. Руб., На ту ж суму зменшилася чистий прибуток, за рахунок збільшення оподатковуваного прибутку та збільшення податкової ставки (з 30% до 35%).

  На величину чистого прибутку впливає ф актор першого рівня, що впливає на величину чистого прибутку, - оподатковуваний прибуток і ставка податку на прибуток.

  На величину податку вплинуло збільшення оподатковуваного прибутку в сумі:

  ДН (НБ) = Д П н? СН 0 = 164? 30 = 49 тис. Руб.

  100 100

  де ДП н - приріст оподатковуваного прибутку

  СН 0 - ставка податку на прибуток базисного року.

  щоб побачити який вплив мало збільшення податкової ставки:

  ДН (СН) = Д СН? Пн = 5? 30 6 = 15 тис. Руб.

  100 100

  де ДСН - приріст ставки податку на прибуток,

  Пн - оподатковуваний прибуток звітного року.

  На величину чистого прибутку багатодітній родині і вплив доходи, що оподатковуються за спеціальним, відмінним від податку на прибуток, ставками і віднімаються з валового прибутку при розрахунку оподатковуваного прибутку. Це чинники другого рівня, що впливають на величину оподатковуваного прибутку:

  - доходи, що оподатковуються за ставками, відмінним від податку на прибуток;

  - розмір відрахувань до резервного фонду;

  - розмір пільгових відрахувань з прибутку.

  На даному підприємстві не було доходів, які оподатковуються за спеціальними ставками, що не проводилися відрахування в резервний фонд (резервний фонд на даному підприємстві не сформований, тому кошти на поповнення резервного фонду не направлялися) і підприємство не має жодних зобов'язань з податку на прибуток.

  Отже з табл.2.8. випливає, що сума чистого прибутку збільшилася основному за рахунок зростання прибутку від реалізації. Але зростання собівартості викликали зменшення суми чистого прибутку. Тому, вишукуючи шляхи збільшення чистого прибутку, даному підприємству необхідно в першу чергу звернути увагу на чинники, що негативно впливають на формування її величини.

  2.3.4. Аналіз розподілу і використання чистого прибутку.

  Чистий прибуток розподіляється відповідно до Статуту підприємства.

  За рахунок чистого прибутку виплачуються дивіденди акціонерам підприємства, створюються фонди накопичення, споживання, резервний фонд, частина прибутку спрямовується на поповнення власного оборотного капіталу. (Схема 1.3.) У процесі формування і використання фондів спеціального призначення за рахунок прибутку реалізується її стимулююча роль.

  Основне завдання аналізу розподілу і використання прибутку полягає у виявленні тенденцій і пропорцій, що склалися, в розподілі прибутку за звітний рік у порівнянні з минулим роком. За результатами аналізу розробляються рекомендації щодо зміни пропорцій у розподілі прибутку і найбільш раціональному її використанню.

  Аналіз розподілу і використання прибутку проводиться в наступному порядку:

  1. дається оцінка змін суми коштів по кожному напрямку використання прибутку в порівнянні з звітним і базисним періодом;

  2. проводиться факторний аналіз утворення фондів;

  3. дається оцінка ефективності використання фондів накопичення і споживання відповідно до показників ефективності економічного потенціалу.

  Мал. 1.3. Схема розподілу чистого прибутку

  Так, на ТОВ «Трек« з чистого прибутку утворюються фонди: накопичення, споживання, соціальної сфери.

  Розглянемо на прикладі ТОВ «Трек» аналіз розподілу і використання прибутку.

  Резервний фонд на даному підприємстві не сформований, тому кошти на поповнення резервного фонду не направлялися.

  Аналіз розподілу прибутку

  Прийняти дані коефіцієнти відрахувань до фондів було вирішено на зборах засновників.

  Аналізуючи розподілу чистого прибутку у фонди спеціального призначення, необхідно знати чинники формування цих фондів. Основним фактором є 1) - чистий прибуток, 2) коефіцієнт відрахувань прибутку.

  Таблиця 2.9.

  Дані про використання чистого прибутку. тис. руб.

  показник

  Звітній рік

  Аналогічний період минулого року

  Відхилення (+, -)

  1. Чистий прибуток

  180

  107

  +73

  2. Розподіл чистого прибутку:

  в фонд накопичення

  45

  32.1

  +12.9

  в фонд споживання

  108

  54

  +54

  в фонд соціальної сфери

  18

  16

  +2

  3. Частка в чистому прибутку,%

  фонду накопичення

  25

  30

  -5

  фонду споживання

  60

  50

  10

  в фонд соціальної сфери

  10

  15

  -5

  Розглянемо в табл. 2.10. вплив факторів - суми чистого прибутку і коефіцієнта відрахувань прибутку на відрахування до фондів.

  Зміна відрахувань у фонди спеціального призначення за рахунок зміни чистого прибутку можна розрахувати за формулою:

  ДФ н (П) = ДП ч • До 0,

  ДФ н (П) = +73 • 30 = 21.9 -фонд накопичення

  ДФ н (П) = +73 • 50 = 36.5 -фонд споживання

  де ДФ н (П) - приріст фонду накопичення (споживання) за рахунок зміни чистого прибутку; ДП ч - приріст суми чистого прибутку; До 0 - коефіцієнт відрахувань від чистого прибутку до відповідного фонду.

  Для цього приріст чистого прибутку за рахунок кожного фактора множимо на базисний (2000) коефіцієнт відрахувань до відповідного фонду.

  На розмір відрахувань у фонди впливають і зміни коефіцієнта відрахувань від чистого прибутку. Рівень його впливу розраховується за формулою:

  ДФ н (К) = (К 1 - К 0) · П ч 1, де

  ДФ н (К) - приріст фонду споживання (накопичення) від зміни коефіцієнта відрахувань; До 1, К 0 - фактичний і базисний коефіцієнти відрахувань до фондів споживання (накопичення); П ч 1 - чистий прибуток за звітний період.

  ДФ н (К) = (0.25-0.30) · 180 = -9 -фонд накопичення

  Таблиця 2.10.

  Розрахунок впливу факторів (суми чистого прибутку і коефіцієнта відрахування) на розмір відрахувань у фонди підприємства.

  вид фонду

  Сума розподіленою прибутку (тис.руб)

  частка відрахувань

  %

  Сума відрахувань тис. Руб.

  всього

  відхилення

  в тому числі за рахунок

  2000р.

  2001 р

  2000р.

  2001р.

  2000р.

  2001р.

  ПП

  До отч

  накопичення

  107

  180

  30

  25

  32

  45

  +13

  22

  -9

  споживання

  107

  180

  50

  60

  54

  108

  +54

  36.5

  +18

  соц.сфере

  107

  180

  15

  10

  16

  18

  +2

  10.95

  -9

  З розрахунків слід, що на зменшення суми відрахувань до фонду накопичення, соц. сфери вплинуло зменшення коефіцієнта відрахувань на 9, а за рахунок впливу чистого прибутку відрахування до фонду накопичення збільшилися на 21.9, а в фонд соц. сфери - 10.95.

  Зміни відрахувань до фонду споживання збільшилися за рахунок впливу чистого прибутку на 36.5 і за рахунок коефіцієнта на 18.

  2.3.5. Аналіз впливу використання прибутку на фінансовий стан підприємства.

  Співвідношення використання прибутку на накопичення і споживання впливає на фінансове становище підприємства. Недостатність коштів, що спрямовуються на нагромадження, стримує зростання обороту, приводить до збільшення потреби в позикових коштах.

  Аналіз використання прибутку виявляє, наскільки ефективно розподілялися кошти на накопичення і споживання.

  Верхню межу потенційного розвитку підприємства визначає рентабельність власних коштів, яка показує ефективність використання власного капіталу.

  Рентабельність власних коштів можна представити як відношення суми коштів, спрямованих на накопичення і споживання, до величини власних коштів.

  R c з = Чистий прибуток х 100%

  власний каптал

  Рентабельність власного капіталу

  2000р

  Рентабельність власного капіталу

  2001р.

  відхилення

  107: 367? 100% = 29.16

  180: 402? 100% = 44.78

  15.62

  З таблиці видно що рентабельність власного капіталу збільшилася, в порівнянні з минулим роком на 15.62.

  Рентабельність власних коштів показує ефективність використання власного капіталу, вказує на величину прибутку отриманої з кожної гривні, вкладеної в підприємства, власниками.

  Для досягнення високих темпів зростання обороту потрібно підвищувати можливості збільшення рентабельності власних коштів.

  Рентабельність - в загальному сенсі, це відношення результатів до витрат. Рентабельність характеризує прибуток, одержуваний з кожної гривні коштів, вкладених у підприємство чи інші фінансові операції.

  Ставлення фонду накопичення до величини власного капіталу визначає внутрішні темпи зростання, тобто темпи збільшення активів.

  R cc = Ф н

  СК,

  Де Ф н - фонд накопичення, СК - власний капітал

  Темп збільшення активів 2000 р

  Темп збільшення активів

  2001 р

  відхилення

  21: 367 = 0.06

  27: 402 = 0.08

  0.02

  Внутрішні темпи зростання, тобто темпи збільшення активів збільшилися в порівнянні 2000р. на 0.02.

  Ставлення фонду споживання до розміру власного капіталу становить рівень споживання.

  R cc = Ф п

  СК,

  Де Ф п - фонд споживання, СК-власний капітал.

  рівень споживання

  2000 р

  рівень споживання

  2001 р

  відхилення

  54: 367 = 0.15

  108: 402 = 0.27

  0.12

  Висновок: Внутрішні темпи зростання зростають (темп збільшення активів) але дуже повільно на 0.02, значить політика розподілу прибутку вибрана не правильно.

  На фірмі «Трек» велика частина прибутку була спрямована до фонду споживання і використовувалася на виплати соціального характеру. Однак недостатність коштів, що спрямовуються на нагромадження, стримує зростання обороту, приводить до збільшення потреби в позикових коштах.

  Спрямування коштів до фонду накопичення збільшить економічний потенціал, підвищить платоспроможність підприємства та фінансову незалежність, сприятиме зростанню обсягу виконання робіт і реалізації без збільшення розміру позикових коштів

  Таким чином фірмі «Трек» потрібно переглянути порядок розподілу прибутку, направляючи більшу частину на формування фонду нагромадження.

  Показники рентабельності є важливими характеристиками факторної середовища формування прибутку підприємств.

  Виходячи зі складу майна підприємства, в яке вкладаються капітали, і проведених підприємцями господарських і фінансових операцій існує система показників рентабельності.

  Основні показники рентабельності можна об'єднати в такі групи:

  1) показники рентабельності капіталу (активів)

  2) показники рентабельності продукції

  3) показники, розраховані на основні потоки готівкових коштів.

  Показники рентабельності характеризують фінансові результати і ефективність діяльності підприємства. Вони вимірюють прибутковість підприємства з різних позицій.

  Перша група показників рентабельності формується як відношення прибутку до різних показників авансованих коштів, з яких найбільш важливими є: всі активи підприємства; інвестиційний капітал (власні кошти + довгострокові зобов'язання); акціонерний (власний) капітал.

  Дані показники специфічні тим, що відповідають інтересам всіх учасників бізнесу підприємства. Наприклад, адміністрацію підприємства цікавить віддача (прибутковість всіх активів (всього капіталу)); власників і засновників - прибутковість акцій і т.д.

  Друга група показників формується на основі розрахунку рівнів рентабельності за показниками прибутку, відображаються звітності підприємства.

  Дані показники характеризують прибутковість продукції базисного (К 0) і звітного (К 1) періодів. Наприклад, рентабельність продукції за прибутком від реалізації

  Третя група показників рентабельності формується аналогічно першої та другої груп, однак замість прибутку в розрахунок приймається чистий приплив грошових коштів.

  Дані показники дають уявлення про ступінь можливості підприємства розплатитися з кредиторами, позичальниками і акціонерами грошовими коштами в зв'язку з використанням має місце грошового потоку. За допомогою перерахованих вище показників рентабельності можна проаналізувати ефективність використання активів підприємства.

  Для аналізу загальної рентабельності (рентабельності активів) фірми ТОВ «Трек» була використана тривимірна модель аналізу рентабельності.

  Факторний аналіз рентабельності

  На рівень і динаміку показників рентабельності впливає вся сукупність виробничо-господарських факторів:

  Рентабельність активів тим вище, чим вище прибутковість продукції, чим вище віддача необоротних активів і швидкість обороту оборотних активів, чим нижче загальні витрати на 1 рубль продукції і питомі витрати за економічними елементами (засоби праці, матеріалів, праці).

  Вихідні дані для аналізу рентабельності Таблиця 2.11.

  показники

  Услов. обознач

  ення

  базисний

  рік

  звітний

  рік

  Відхи-вати

  Початкові дані

  1. Виручка від реалізації, тис. Руб.

  N

  6534

  7248

  +714

  2.Трудовие ресурси

  а) виробничий персонал, чол.

  Т

  32

  32

  -

  б) оплата праці з нарахуваннями, тис.руб.

  U

  1553

  1825

  +272

  3.Матеріальні витрати, тис.руб.

  М

  4278

  4622

  +344

  4. Необоротні активи

  а) величина необоротних активів, тис. руб.

  F

  334

  244

  -90

  б) амортизація, тис. руб.

  А

  98

  82

  -16

  5. Оборотні кошти, тис. Руб.

  Е

  578

  534

  -44

  Розрахункові показники

  Собівартість продукції, тис. Руб.

  S =

  U + M + A

  5929

  6529

  +600

  Прибуток від реалізації, тис. Руб.

  P = NS

  605

  719

  +114

  Рентабельність капіталу (підприємства)

  R = P

  (F + E)

  0.66

  0.92

  +0.26

  Розрахунки для трехфакторной моделі

  Фактор 1. Прибутковість продукції

  P / N

  0.093

  0.099

  +0.006

  Фактор 2.

  Фондомісткість (капіталомісткість) продукції

  F / N

  0.051

  0.034

  -0.017

  Фактор 3. Оборотність оборотних активів

  Е / N

  0.089

  0.074

  -0.015

  Фактор 1. - Прибутковість продукції. Показує, скільки прибутку припадає на1 рубль реалізованої продукції.

  Зростання рентабельності продукції, є наслідком росту цін при постійних витратах на виробництво реалізованої продукції, або зниження витрат на виробництво при постійних цінах. У звітному році попит на продукцію підприємства не знизився.

  Фактор 2. - Фондомісткість продукції. Зниження фондомісткості, свідчить про підвищення ефективності використання основних фондів і веде до економії капітальних вкладень, веде до відносного скорочення потреби підприємства в засобах праці. Сума цієї економії (додаткового вкладення) виводиться множенням величини зниження (збільшення) фондомісткості продукції на суму виручки за аналізований період. Зростання фондовіддачі є найважливішим чинником поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства.

  Фактор 3. - оборотність оборотних активів. Показує скільки відбувається оборотів за звітний період. Прискорення оборотності оборотних коштів (активів) зменшує потребу в них, дозволяє підприємствам вивільняти частину оборотних коштів або для невиробничих або довгострокових виробничих потреб підприємства, або для додаткового випуску продукції. В результаті прискорення обороту потрібно менше запасів сировини, матеріалів, палива, вивільняються і грошові ресурси, раніше вкладені в ці запаси.

  Аналіз рентабельності проведемо на прикладі табличних даних.

  Спочатку знайдемо значення рентабельності для базисного і звітного років:

  Для базисного:

  R 0 =

  Для звітного року:

  R 1 =

  Таким чином, приріст рентабельності за звітний період становить:

  ДR = 0.92 - 0.66 = 0.26 = 26%

  Розглянемо, який вплив на цю зміну надали різні фактори.

  1. Розглянемо вплив зміни фактора прибутковості продукції.

  Розрахуємо умовну рентабельність по прибутковості продукції за умови, що змінилася тільки рентабельність продукції, а значення всіх факторів залишилися на рівні базисних:

  R лp =

  Виділяємо вплив фактора прибутковості продукції:

  Д R лp = 0.71 - 0.66 = 0.05 = 5%

  2. Розглянемо впливу зміни фондомісткості.

  Розрахуємо умовну рентабельність по фондомісткості за умови, що змінилися два фактора - рентабельність продукції і фондомісткість, а значення, що залишився третього чинника збереглося на рівні базису:

  R лF =

  Д R лF = 0.80 - 0.71 = 0.09 = 9%

  3. Розглянемо вплив оборотності оборотних активів.

  Розрахуємо рентабельність для звітного періоду. ЇЇ можна розглядати як умовну рентабельність за умови, що змінилися значення всіх трьох чинників: рентабельність продукції, фондомісткості і оборотності оборотних активів (розрахунок R 1 = 0.92).

  Д R Лe = R 1 - R лF = 0.92 - 0.80 = 0.12 = 12%

  Отже, ДR = R 1 -R 0 = Д R лp + Д R лF + Д R Лe = 0.05 + 0.09 + 0.12 = 0.26 = 26%

  Висновок: З даних табл.2.11 видно, що прибутковість продукції збільшилася на 0.0066, тобто збільшився прибуток, яку підприємство має з кожної гривні реалізації продукції.

  Фондомісткість знизилася в порівнянні з минулим роком на 0.017. Це свідчить про підвищення ефективності використання основних засобів і веде до економії капітальних вкладень.

  Оборотність оборотних активів знизилася в порівнянні з минулим роком на 0.015 раз. Уповільнення оборотності оборотних активів сприяє підвищенню потреби у збільшенні запасів сировини, матеріалів, і уповільнює вивільнення грошових коштів, раніше вкладених в ці запаси.

  Таким чином, приріст рентабельності за звітний період становить 26.%. Вплив на цю зміну надали фактори: прибутковість продукції на 5%, фондомісткість на 9%, і оборотність оборотних активів на 12%.


  3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ НА ТОВ "Трек".

  Проведений аналіз показує, що ТОВ «Трек» проводить велику роботу щодо підвищення ефективності виробництва, виконання робіт. В результаті цього на підприємстві за 2001 рік отримано такі результати:

  1. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) склала 11 375 тис. Руб.

  2. Собівартість реалізованої продукції - 10 656 тис. Руб.

  3. Прибуток від реалізації - 296 тис. Руб.

  4. На величину балансового прибутку, яка склала 287 тис. Руб. вплинули збільшення прибуток від реалізації продукції, зменшення операційних витрат (у зв'язку з відміною податку на ЖКГ).

  5. Прибуток, що залишається у підприємства після сплати податку відповідно до установчих документів була направлена ​​до фонду накопичення - 45 тис. Руб., В фонд споживання - 108 тис. Руб., В фонд соціальної сфери - 18 тис. Руб.

  Як показує аналіз на ТОВ «Трек» спостерігається підвищення прибутку від реалізації продукції. Так у 2000 році вона склала 150 тис. Руб., А в 2001 році - 287 тис. Руб.

  На зміну прибутку вплинули наступні фактори: собівартість, різновид виконуваних робіт, обсяг реалізації. Широка гамма виконуваних робіт і послуг зміцнює позиції ТОВ «Трек» на ринку, розширює обсяг послуг, що надаються ..

  Їх даних аналіз рентабельності фірми «Трек» видно, що

  приріст рентабельності за звітний період становить 26.%. Вплив на цю зміну надали фактори:

  - збільшення прибутковості продукції на 5%, тобто збільшився прибуток, яку підприємство має з кожної гривні реалізованої продукції.

  - зниження фондомісткості на 9%, це свідчить про підвищення ефективності використання основних засобів і веде до економії капітальних вкладень.

  - і зниження оборотності оборотних активів на 12%. Уповільнення оборотності оборотних активів сприяє підвищенню потреби у збільшенні запасів сировини, матеріалів, і уповільнює вивільнення грошових коштів, раніше вкладених в ці запаси.

  Аналіз використання прибутку фірмою «Трек» показав, як розподілялися кошти в фонд споживання і в фонд накопичення.

  На фірмі «Трек» велика частина прибутку була спрямована до фонду споживання і використовувалася на виплати соціального характеру, що спричинило за собою уповільнення оборотності оборотних активів, обмеження можливості зростання товарообігу і прибутку.

  Недостатність коштів, що спрямовуються на нагромадження, стримує зростання обороту, приводить до збільшення потреби в позикових коштах.

  Спрямування коштів до фонду накопичення збільшить економічний потенціал, підвищить платоспроможність підприємства та фінансову незалежність, сприятиме зростанню обсягу виконання робіт і реалізації без збільшення розміру позикових коштів.

  Таким чином фірмі «Трек» потрібно переглянути порядок розподілу прибутку, направляючи більшу частину на формування фонду нагромадження.

  Для підвищення ефективності виробництва фірми дуже важливо, щоб була чітко відпрацьована податкова політика, а податки повинні бути чіткими і стабільними. Саме стабільність призведе до збільшення прибутку (доходу) підприємства. Якщо держава обкладає підприємства високими податками, то це не стимулює розвиток виробництва, і, як результат надходження коштів до бюджету. Отже, необхідне вдосконалення податкової політики, вона нестабільна і дуже складна.

  Таким чином, для збільшення позитивного результату на фірмі «Трек» пропонується розробити заходи, що забезпечують:

  1. Основними джерелами збільшення суми прибутку є збільшення обсягу реалізації продукції, зниження її собівартості, підвищення якості товарної продукції, реалізація її на більш вигідних ринках збуту

  1. Суворе дотримання укладених договорів на виконання робіт .. Особливо важливо підприємству, знайти замовників на виконання престижних і найбільш потрібних для ринку робіт.

  2. Проведення масштабної і ефективної політики в галузі підготовки персоналу, що являє собою особливу форму вкладення капіталу.

  3. Підвищення ефективності діяльності підприємства по збуту продукції. Перш за все, необхідно більше уваги приділяти підвищенню швидкості руху оборотних коштів, скорочення всіх видів запасів, домагатися максимально швидкого просування готових виробів від виробника до споживача.

  4. Покращувати якість виконуваних робіт, що призведе до конкурентоспроможності і зацікавленості вибору даного підприємства замовниками робіт.

  5. Так само не останню роль займає збільшення обсягу виробництва виконуваних робіт за рахунок більш повного використання виробничих потужностей підприємства.

  6. Скорочення витрат на виробництво за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, економічного використання сировини, матеріалів, палива, електроенергії, обладнання

  7. Скорочення не виробничих витрат і виробничого браку.

  Застосування найсучасніших механізованих і автоматизованих засобів для виконання робіт.

  Виконання цих пропозицій значно підвищить одержуваний прибуток на підприємстві.

  Прибуток повинна бути настільки вагомою, щоб забезпечувати всі розширене відтворення, рішення що стоять перед підприємством завдань. У сучасний період ринкова конкуренція повинна бути більш жорсткою, але не за рахунок фактора ціни, а в результаті появи більш витончених, тонких методів і форм суперництва підприємств на ринку. Необхідно, щоб підприємство набагато більше часу приділяло таким сферам, як реалізація і збут продукції, так як потреби і запити споживачів стають надзвичайно індивідуалізованими, а ринки дуже різноманітними за своєю структурою.

  Як же згадувалося, максимальне отримання прибутку в основному зв'язується зі зниженням виробничих витрат. Однак, в умовах, коли самими витратами підприємство може управляти, в основному тільки витрата їх кількості, а ціна на кожен вхідний матеріал (ресурс) практично некерована, а в умовах не сповільнюється інфляції і безконтрольності, підприємство вкрай обмежена в можливості знижувати виробничі витрати, домагаючись таким шляхом збільшення прибутку. Тому, тут виникає необхідність переоцінки інших якісних характеристик, що впливають на збільшення доходів підприємства.

  Сучасне виробництво має відповідати наступним параметрам:

  1. Володіти великою гнучкістю, здатністю швидко змінювати пропоновані послуги, оскільки нездатність постійно пристосовуватися до запитів споживачів, прирече підприємство на банкрутство.

  2. Технологія виробництва ускладнилася на стільки, що вимагає зовсім нові форми контролю, організації та поділу праці.

  3. Вимоги до якості не просто зросли, а зовсім змінили характер. Мало виконувати добре роботи, необхідно ще думати про пошук нових замовників, про надання споживачам додаткових фірмових послуг.

  4. Різко змінилася структура витрат виробництва. Одночасно все більше зростає частка витрат, пов'язаних з реалізацією продукції. Все це вимагає принципово нових підходів до управління і організації виробництва, безпосередньо стосується і управління прибутком. Більш того, вони повинні знайти гідне місце в розробці управління нею в рамках підприємства в цілому.

  Особливою проблемою є і підвищення ефективності діяльності підприємства з пошуку замовника. Перш за все необхідно більше уваги приділяти підвищенню швидкості руху оборотних коштів, скорочення всіх видів запасів, домагатися максимально швидкого виконання робіт.

  Здійснюючи тактику постійних поліпшень навіть у давно відомих послуги і робіт, можна забезпечити собі неухильне зростання частки ринку, обсягів пропонованих робіт і доходів.


  висновок

  У дипломній роботі викладені теоретичні та практичні питання, що стосуються аналізу розподілу і використання прибутку залишається в розпорядженні підприємства.

  Так як в умовах ринкової економіки кожна організація в результаті своєї виробничої діяльності отримує грошовий еквівалент, і кожне виробництво являє собою процес виробничого споживання предметів і засобів праці, а також живої праці, то я в першому розділі вважає за необхідне подати характеристику основних фінансових показниках. А так як різницею між цими фінансовими показниками є основа економічного розвитку організації - прибуток, то цим показником в дипломній роботі приділяється багато уваги.

  Прибуток (збиток) від реалізації продукції, робіт, послуг; прибуток від іншої реалізації і доходи по позареалізаційних операціях, прибуток (збиток) звітного періоду, прибуток залишається в розпорядженні підприємства (тобто чистий прибуток).

  Наскільки це було можливо, дуже докладно було викладено склад і формування фінансового результат в організації.

  Другий розділ дипломної роботи безпосередньо стосувалося аналізу розподілу і використання прибутку на фірмі «Трек».

  Дана організація є будівельно-ремонтної організацією.

  Була викладена техніко-економічна характеристика ТОВ "Трек" та облікова політика. Організаційна структура ТОВ "Трек" відображена в схемі. На даний момент чисельність ТОВ "Трек" складає 42 людини. ТОВ "Трек" є малим підприємством. У складі бухгалтерії є дві людини, в особі головного бухгалтера і касира бухгалтера.

  Так як ТОВ "Трек" у фінансовій звітності від будівельно-ремонтних послуг показав свій фінансовий результат за 2001 рік як, прибуток. Те у другому розділі розкриваються чинники вплинули на діяльності фірми "Трек".

  Щоб виявити вплив як об'єктивних чинників, так і суб'єктивних факторів на фінансові результати, оцінити роботу ТОВ "Трек" по використанню можливості збільшення обсягу прибутку і рентабельності, був проведений аналіз розподілу і використання прибутку ТОВ "Трек".

  В результаті аналізу зробили наступні висновки: результат діяльності звітного періоду покращився на 137 тис.руб., Що оцінюється позитивно і пояснюється збільшенням виручки від реалізації робіт, послуг, відмінною податку на ЖКГ, який збільшував операційні витрати, тим самим зменшував оподатковуваний прибуток.

  Найважливішим показником, що відображає кінцеві фінансові результати діяльності ТОВ "Трек", є рентабельність.

  Так як за 2001 рік ТОВ "Тек" показав прибуток, то відповідно і рентабельність збільшилася на 26 відсотків ..

  У третьому розділі, торкнулися шляхи збільшення прибутку на фірмі «Трек».


  Список використаної літератури.

  1. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. - Н. П. Любушин, В. Б. Лещева, В. Г. Дьякова

  2. Аналіз господарської діяльності. - Т.В.Савіцкая

  1. Аналіз господарської діяльності. / Под ред. Бєлобородова В.А. -М .: Фінанси і статистика, 1988. -4200с.

  2. Балтакса П.М., Кливець П.Г. Складові ефективності: З досвіду промислового підприємства. -М .: Економіка, 1988. -92с.

  3. Белобтецкій І.А. Прибуток підприємства. // Фінанси. -1993 №3, с.40 - 47.

  4. Богатин Ю.В. Економічна оцінка якості та ефективності роботи

  підприємства. -М .: Вид. стандартів, 1991. -214с.

  2. 5. Васильєв В.В. Податки 95: Що і як їх платити: Загальнодоступна книга про нові податки в Росії. -М .: Страх. суспіль. «Анкіп» 1995. -95с

  3. 6. & nах », і з прийняттям глави 25 НК РФ, податок на прибуток з 01.01.2002 року становить -24%.

  Підприємство від прибутку сплачує 7.5% до федерального бюджету, 14.5% в регіональний бюджет, 2% місцевий бюджет.

  Прибутком відповідно до Глави 25 НК РФ, ст.247 НК РФ визнається отриманий дохід, зменшений на величину зроблених витрат. При цьому доходи поділяються на дві великі групи: доходи від реалізації та позареалізаційні доходи.

  Витратами зізнаються обгрунтовані й документально підтверджені витрати. Вони підрозділяються на витрати, пов'язані з реалізацією і позареалізаційні витрати.

  Підприємства окремо від податку на прибуток сплачують також податки з доходів (дивідендів, відсотків, отриманих по акціях, облігаціях, і іншим, випущеним в РФ цінних паперів, від дольової участі в інших підприємствах, від казино, відеосалонів і ін.). Ставки по доходах на вищевказані види діяльності та порядок сплати податку регламентується спеціальними нормативними актами.

  Розглянемо вплив податкової політики на прибуток.

  Таблиця 1.1

  Види податків в 2000 - 2001 років в процентах.

  види податків

  2000

  2001

  1. Плата від прибутку до бюджету

  30

  35

  2. Платежі в пенсійний фонд в% до ФОП

  28

  28

  3. Платежі органам соцстраху в% до ФОП

  5,4

  3,4

  4.Плата в фонд медичного страхування

  в% до ФОП

  3,6

  3,6

  5. Плата в фонд зайнятості в% до ФОП

  1,5

  -

  6. Плата на утримання міліції%

  (Від чисельності працюючих)

  3

  3

  7. Плата в дорожній фонд у% від виручки

  2.6

  1

  8. Податок на майно в% до середньорічної вартості майна

  2

  2

  10. Податок на ЖКГ в%

  1.5

  -

  Як видно з таблиці 1.1 відрахування на соціальні потреби відображають обов'язкові відрахування за встановленими законодавством нормами органам соціального страхування, медичного страхування, пенсійного фонду, фонду зайнятості від фонду витрат на оплату праці працівників, податок на користувачів автодоріг, що включаються в собівартість продукції. Ці платежі впливають на підвищення ціни готової продукції. Від прибутку виробляються відрахування в бюджет, податок на утримання міліції, податок на майно (ЖКГ) і податок на прибуток. Частина, що залишилася після платежів прибуток залишається в розпорядженні підприємства. Як видно з таблиці 1.1 базова ставка податку на прибуток підвищився в 2000 р 30%, а в 2001 -35%, платежі в соцстрах знизилися в 2000р.-5.4%, а в 2001 р -3.4%, плата в фонд зайнятості в 2000 р. становила 1.5%, а в 2001р. - була скасована, плата в дорожній фонд становила в 2000р.-2.6%, а в 2001р.-1%. Ці зміни впливають на зниження собівартості продукції, тим самим збільшується оподатковуваний прибуток. Податок на утримання житлово-комунального господарства становив 1% в 2000 р., А в 2001р.- був скасований, що також вплинуло на збільшення оподатковуваного прибутку.

  Результат аналізу основних сьогоднішніх законодавчих актів в сфері оподаткування юридичних і фізичних осіб підводять до висновку про необхідність термінової лібералізації існуючої податкової системи та зміни пріоритетів в податковій політиці.

  В цілому можна відзначити, що податкове регулювання в Російській Федерації знаходиться на стадії становлення. У 2002 році відбулися зміни в законодавстві оподаткування, була змінена ставка податку на прибуток - 24%.

  Тільки комплексне використання податків дозволить надати правильне вплив на господарські процеси і від того, наскільки швидко і активно воно опиниться в процесі формування Федеральних і регіональних відносин залежатиме стабілізація економіки та її економічне зростання


  2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ТОВ "Трек".

  2.1. Завдання аналізу розподілу і використання прибутку і джерела інформації.

  Основне завдання аналізу розподілу і використання прибутку полягає у виявленні тенденцій і пропорцій, що склалися, в розподілі прибутку за звітний рік у порівнянні з минулим роком. За результатами аналізу розробляються рекомендації щодо зміни пропорцій у розподілі прибутку і найбільш раціональному її використанню.

  Узагальнену характеристику господарської діяльності підприємств в умовах ринкової економіки дають величина чистого прибутку і показників фінансового становища. Найбільш важливі показники фінансових результатів діяльності підприємства представлені у формі №2 річний і квартального бухгалтерської звітності. До них відносяться: прибуток (збиток) від реалізації; прибуток (збиток) від фінансово-господарської діяльності; прибуток (збиток) звітного періоду; нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду. Безпосередньо за даними форми №2 можуть бути розраховані також наступні показники фінансових результатів: прибуток (збиток) від фінансових та інших операцій; прибуток, що залишається в розпорядженні організації після сплати податку на прибуток та інших обов'язкових платежів (чистий прибуток); валовий дохід від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг.

  Звітність про фінансові результати містить найважливіші показники ефективної господарської діяльності підприємства. Ці дані поряд з балансом організації складають основну інформацію, необхідну організаціям, взаємодіє з організацією, акціонерам, дебітором і кредиторам, банком, податковим органам. Тому в складі квартальної та річної бухгалтерської звітності організації представляють звіт про прибутки і збитки за відповідний період, форму №2

  Модель формування та розподілу фінансових результатів діяльності підприємства (рис.1.2.) ..

  Визначення валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг).

  Валовий дохід - показник ефективності роботи виробничих підрозділів (або показник рівня торговельної маржі для торгових підприємств).

  Визначення прибутку від реалізації продукції.

  Прибуток від реалізації є показник економічної ефективності основної діяльності підприємства, тобто виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) торгової діяльності.

  Визначення результату від фінансових та інших операцій і прибутку від фінансово-господарської діяльності (основний, фінансової та іншої діяльності). Результат (прибуток або збиток) від фінансової та іншої діяльності визначається алгебраїчним (з урахуванням знака) складанням відсотків до отримання та сплати, доходів від участі в інших організаціях, інших операційних доходів і витрат, в тому числі від іншої реалізації, тобто продажу основних засобів, нематеріальних активів та інших матеріальних цінностей.

  Прибуток від основної, фінансової та іншої діяльності є сума результатів від реалізації продукції і від фінансової та іншої діяльності.

  Визначення загальної балансового прибутку. Балансовий прибуток є показник економічної ефективності всієї господарської діяльності.

  Визначення прибутку, що залишилася в розпорядженні підприємства, тобто чистого прибутку. Чистий прибуток визначається вирахуванням з балансового прибутку величини податків. Для оподаткування балансовий прибуток коригується відповідно до податкового стандартами (Положенням про склад витрат, що включаються в собівартість продукції, і іншими.). Треба відзначити, що поняття чистого прибутку в Росії не відповідає поняттю чистого прибутку за міжнародними стандартами, «наша» чистий прибуток за ситу не є чистою, а включає в себе значні витрати (фонди споживання, соціальної сфери і т.д.), що неприпустимо за західними стандартами.

  Визначення нерозподіленого прибутку, що включається в бухгалтерський баланс. Такий прибуток визначається вирахуванням з чистого прибутку, дивідендів і відсотків по кредитах.

  Рядки 010-050 заповнюються за даними обліку реалізованої готової продукції. Зокрема, по стр. 010 виручка від реалізації продукції-показується виручка від реалізації за вирахуванням з неї суми ПДВ, акцизів та інших обов'язкових платежів відповідно до визначення моменту реалізації методом, прийнятим в обліковій політиці організації. За стр. 020 «Собівартість реалізованої продукції» відображаються витрати, пов'язані з виробництвом продукції (без урахування сум, що відображаються за статтею «Управлінські витрати»). При використанні рахунку 37 «Випуск продукції» сума перевищення фактичної виробничої собівартості випущеної продукції над нормативною (плановою) собівартістю, списана на дебет рахунку 46 Реалізація продукції, включається в дані ряд. 020 (додається перевитрата і віднімається економія).

  За статтею «Управлінські витрати» (стор. 040) показуються суми, враховані на рахунку 26 Загальногосподарські витрати, які списуються з нього безпосередньо на рахунок 46 Реалізація продукції. Якщо організація відносить ці витрати на дебет рахунку 20 Основне виробництво, частка цих витрат, яка відноситься до реалізованої продукції, показується по рядку 020.

  За статтею «Інші операційні доходи» (стор. 090) і «Інші операційні витрати» (стор. 100) відображаються суми за операціями, пов'язаними з рухом майна організації основних засобів, матеріальних запасів, грошових коштів, інших цінних паперів і т.д. , врахованих на рахунках 47, 48, а також зміст законсервованих виробничих потужностей, анулювання виробничих замовлень, припинення виробництва, що не давав продукції.

  Мал. 1.2 Модель господарського механізму підприємства, заснована на формуванні прибутку (вказані рядки форми №2)

  Так як дані про фінансові результати організації є основною інформацією необхідної для організацій, що взаємодіють з даною організацією, тому було розглянуто порядок заповнення звіту про прибутки і збитки, який входить до складу річної і квартальної звітності організації.

  Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства включає в якості обов'язкових елементів, у 1-х, оцінку змін по кожному показнику за аналізований період ( «горизонтальний аналіз» показників); Горизонтальний аналіз - порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом; в 2-х, оцінку структури показників прибутку і змін їх структури ( «вертикальний аналіз» показників); Вертикальний аналіз - визначення структури підсумкових фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції звітності на результат в цілому; в - 3х, вивчення хоча б у найзагальнішому вигляді зміни показників за ряд звітних періодів ( «трендовий аналіз» показників); Трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів та визначення тренду, тобто основний тенденції динаміки показника, очищеної від випадкових впливів і індивідуальних особливостей окремих періодів. За допомогою тренда формують можливі значення показників в майбутньому, і, отже, ведеться перспективний прогнозний аналіз; в -4-их, виявлення факторів і причин зміни показників прибутку і їх кількісну оцінку.

  2.2 Техніко-економічна характеристика ТОВ "Трек".

  ТОВ «Трек» зареєстровано Постановою голови адміністрації

  м Новоросійська в 1995 році.

  Вищим органом управління товариства є збори Засновників. Суспільство раз на рік проводить річні збори Засновників незалежно від інших зборів. Збори скликаються генеральним директором товариства, ревізійною комісією або на вимогу не менше 2 учасників. Збори обирають з числа учасників ревізійну комісію для контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства.

  Статутний капітал товариства складає 10 000 (десять тисяч) рублів.Внеском Учасника товариства - м.б., кошти, будівлі, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності.

  Збори Засновників може в разі потреби простою більшістю голосів збільшити або зменшити КК.

  Суспільство припиняється (ліквідується):

  - за рішенням Зборів Засновників;

  - за рішенням суду, в разі неплатоспроможності або порушення товариством чинного законодавства.

  Ліквідація та реорганізація товариства здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством. Наявні у товариства кошти, в тому числі від розпродажу майна, після розрахунків по оплаті праці, виконання зобов'язань перед кредиторами та бюджетом, розподіляються між учасниками. Поділ здійснюється шляхом створення на основі одного товариства нових самостійних юридичних осіб, з поділом балансів і капіталів.

  Допускається виділення з товариства підрозділів і створення нової юридичної особи зі своїм балансом і капіталом. Суспільство продовжує існувати з відповідними змінами в активах і пасивах.

  Добровільна ліквідація Товариства проводиться призначеною зборами учасників ліквідаційною комісією, примусова - у встановленому чинним законодавством порядку. При ліквідації товариство зобов'язане надати всі дані по особовому складу в архів місцевої адміністрації.

  Суспільство створювалося з метою:

  - участь в прискореному формуванні товарного ринку;

  - задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, товарах і послугах.

  Вид діяльності:

  ремонтно-будівельні та будівельно-монтажні роботи.

  Окремі види діяльності можуть здійснюватися підприємством тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії) у випадках і порядку передбаченому законодавством.

  Основними замовниками і виконавцями є ЗАТ «Транснефть», ТОВ «Міраж», АФ «Трансбуд»,

  ТОВ «Трек» є клієнтом центрального відділення Ощадбанку

  На даний момент чисельність ТОВ "Трек" складає 42 людини.

  Облікова політика ТОВ "Трек" розроблена в:

  1. Відповідно до федеральним законом "Про бухгалтерський облік" №129- ФЗ від 21.11.96г. (В редакції від 29.07.98г.)

  2. Положення з бухгалтерського обліку "Облікова політика підприємства" ПБУ 1/98 від 09.12.98г.

  Організаційна структура ТОВ "Трек" являє собою наступне:

  1. Бухгалтерський облік здійснюється під керівництвом головного бухгалтера.

  2. Вимоги головного бухгалтера при здійсненні обраної облікової політики є обов'язковими для всіх працівників організації.

  3. Бухгалтерський облік майна і господарських операцій ведеться відповідно до Положення про бухгалтерський облік та звітності в РФ і Планом рахунків бухгалтерського обліку за журнально-ордерною системі, з веденням головної книги.

  4. Порядок і терміни проведення інвентаризації визначаються директором організації окремим наказом, за винятком випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим. Проведення інвентаризації обов'язково у наступних випадках.

  - при передачі майна в оренду, продажу;

  - при зміні матеріально відповідальних осіб;

  - при виявленні фактів розкрадання або псування майна;

  - в разі стихійного лиха, пожежі або інших надзвичайних ситуацій;

  - перед складанням річної бухгалтерської звітності.

  5. Ліміт вартості віднесення предметів МБП встановлений в розмірі не більше стократного встановленого законом розміру мінімальної оплати праці за одиницю, на дату придбання (ліміт на 01.01.99г. - 8349 р.).

  Облік зносу МБП виробляти шляхом нарахування зносу в розмірі 50% при передачі МБП в експлуатацію.

  Списання МБП вартістю не більше однієї двадцятої встановленого в даному пункті ліміту виробляти без нарахування зносу, і відразу списувати на собівартість продукції (на 01.01.99г. Ліміт -417руб.45 к.).

  6. Списання зносу нематеріальних активів проводиться щомісяця за нормами, нарахували організацією, виходячи з первісної вартості та строку їх корисного використання. Списання зносу нематеріальних активів, за якими неможливо визначити термін корисного використання проводиться виходячи з норм встановлених в розрахунку на 10 років.

  7. Нарахування амортизації основних засобів проводити відповідно до єдиними нормативами амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів, затверджене Постановою РМ СРСР від 22.10.90г. №1072.

  8. Фактична вартість списаних у виробництво товарно-матеріальних цінностей визначається за середньою собівартістю матеріалів.

  9. Облік товарів здійснюється за купівельною вартістю.

  10. Облік витрат на виробництва ведеться з поділом на:

  - прямі на рахунку 20 "Основне виробництво";

  - непрямі на 26 "Загальногосподарські витрати".

  Непрямі витрати списувати в кінці звітного періоду на рахунок 20 без розподілу.

  11. Витрати на капітальний та поточний ремонт засобів МБП, автотранспорту відноситься на собівартість того звітного періоду, в якому проводяться ремонтні роботи.

  12. Витрати, вироблені в звітному періоді, але відносяться до майбутніх звітному періодах, слід відображати на окремому рахунку 31 "Витрати майбутніх періодів" з віднесенням до собівартості в міру настання періоду до якого вони належать.

  13. Для цілей оподаткування виручку від реалізації продукції підприємство визначає у міру її оплати.

  При безготівкових розрахунках - по мірі надходження коштів за товари на розрахунковий рахунок підприємства, а при розрахунках готівкою - за надходженням коштів в касу.

  Під виручкою від реалізації продукції слід розуміти виручку від фактично виконаних робіт, підтверджених і підписаних актом виконаних робіт.

  14. Доходи, отримані у звітному році, але відносяться до майбутніх звітному періодах необхідно відображати на окремому рахунку 83 "Доходи майбутніх періодів", з віднесенням на прибуток звітного періоду в залежності від періоду, до якого вони належать.

  15. Прибуток що залишається в розпорядженні підприємства враховувати з розподілом по фондах. (Фонд накопичення, фонд споживання, фонд соціальної сфери).

  16. Нарахування та виплати дивідендів засновників виробляти в кінці звітного періоду за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

  17. ТОВ «Трек« на підставі бухгалтерських регістрів становить щоквартальну звітність для подання до податкової інспекції.

  З вище сказаного, можна зробити висновок, що ТОВ "Трек" займається будівельно-ремонтної діяльністю і чисельність становить 42 чоловік. Виручка визначається на момент оплати, що відображено в обліковій політиці.

  2.2.1 Основні фінансові показники, що впливають на фінансовий результат в ТОВ «Трек»

  В умовах ринкової економіки основа економічного розвитку будівельної організації - прибуток, найважливіший показник ефективності роботи організації, джерело його життєдіяльності. Зростання прибутку створює фінансову основу для здійснення розширеного відтворення організації і задоволення соціальних і матеріальних потреб засновників і працівників.

  За рахунок прибутку виконуються зобов'язання організації перед бюджетом, банками, іншими організаціями.

  В сучасних умовах показник, що характеризує фінансовий результат діяльності організації - балансовий прибуток або збиток.

  Балансовий прибуток формується як фінансовий результат від реалізації будівельних робіт (послуг), майна організації (основних засобів, матеріальних активів, матеріальних оборотних коштів і інших активів), а також доходів від позареалізаційних операцій і являє собою різницю між виручкою від реалізації будівельних робіт, майна і собівартістю виконаних робіт (послуг) і товарно-матеріальних цінностей, зменшених на суму витрат по цих операціях:

  Основна маса прибутку будівельної організації є прибуток від здачі замовникам виконаних робіт і надання послуг населенню та іншим споживачам. Вона визначається як різниця між договірною ціною зданих замовнику робіт (наданих послуг) без податку на додану вартість і витратами на їх виробництво.

  Прибуток від реалізації майна - основних фондів, нематеріальних активів, виробничих запасів - визначається як різниця між ціною реалізації без податку на додану вартість (та інших відрахувань передбачених законодавством) і залишковою вартістю основних фондів, нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, вартості матеріалів.

  Прибуток від реалізації стороннім підприємствам продукції та послуг підсобних і допоміжних виробництв визначається як різниця між вартістю цієї продукції за продажними цінами без податку на додану вартість та її собівартістю.

  У процесі розрахунку балансового прибутку враховуються також доходи і витрати будівельної організації від позареалізаційних операцій.

  Відповідно до чинного законодавства прибуток будівельної організації підлягає оподаткуванню. База для оподаткування - балансовий прибуток.

  Прибуток, що залишається в розпорядженні будівельної організації після оподаткування, називається чистим прибутком. Цей прибуток спрямовується на капітальні вкладення і приріст основного і оборотного капіталу; на покриття збитків минулих років, на відрахування в резервний капітал, на видатки соціального характеру; а також на виплату дивідендів і доходів. Після закінчення року вона ставиться з загального рахунку 80 Прибутки і збитки на рахунок

  88 "Нерозподілений прибуток" (непокритий збиток). Для цього робиться запис за дебетом рахунка 80 і кредитом рахунка 88.

  З прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства (чистий прибуток) відповідно до законодавства та установчих документів підприємство може створювати фонд накопичення, фонд споживання, резервний фонд та інші спеціальні фонди і резерви. Нормативи відрахувань від прибутку у фонди спеціального призначення встановлюється самим підприємством за погодженням із засновником. Відрахування від прибутку до спеціальних фондів виробляються щоквартально. На суму зроблених відрахувань від прибутку відбувається перерозподіл прибутку всередині підприємства: зменшується сума нерозподіленого прибутку і збільшуються утворені з неї фонди і резерви. При цьому дебетуються субрахунки з обліку нерозподіленого прибутку рахунку 88 і кредитуються субрахунка того ж рахунку.

  До рахунку 88 відкриваються окремі субрахунки для відокремленого обліку кожної освіченої фонду накопичення, споживання і резерву. При цьому під фондом накопичення розуміються кошти, спрямовані на виробничий розвиток підприємства та інші аналогічні цілі, передбачені установчими документами підприємства (на створення нового майна підприємства). Під фондами споживання розуміються кошти направляються на здійснення заходів із соціального розвитку (крім капітальних вкладень), матеріального заохочення колективу підприємства та інших аналогічних заходів і робіт, що не приводять до утворення нового майна підприємства.

  Кожна будівельна організація в результаті своєї виробничо-господарської діяльності за свою роботу отримує грошовий еквівалент, який називається виручкою. Виручка, як фінансовий показник, характеризує завершення виробничого циклу, повернення авансованого на виробництво засобів організації в грошову форму і початок нового витка в обороті коштів.

  Виручка будівельної організації включає в себе грошові кошти від:

  - реалізації будівельно-монтажних робіт (кошти, одержувані від замовника за виконані обсяги робіт);

  - реалізація послуг іншим підприємствам;

  - реалізація послуг населенню;

  - продаж продукції підсобних і допоміжних виробництв;

  - продаж на сторону основних фондів, нематеріальних активів та іншого майна;

  - доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях.

  До доходах і видатках від позареалізаційних операцій відносяться грошові суми отриманих і сплачених штрафів, пені, неустойок та інших економічних санкцій; відсотків, отриманих на суму коштів, що значаться на рахунках організації; курсових різниць по валютних рахунках і операціям з іноземною валютою; доходів (дивідендів, відсотків) по акціях, облігаціях та інших цінних паперів, що належать організації, а також доходів від пайової участі в діяльності інших організацій; інші доходи, витрати і втрати.

  Виручка від реалізації будівельних робіт (послуг), майна організації визначається за вирахуванням податку на додану вартість, сплаченого забудовником або покупцем.

  Положенням про бухгалтерський облік та звітності в Російській Федерації передбачається застосування двох варіантів визначення виручки:

  1) по надходженню коштів за виконані роботи та послуги на розрахунковий рахунок або касу будівельної організації;

  2) щодо виконання робіт та підписання передбачених в договорах підряду документів (актів, довідок).

  Вибір того чи іншого варіанту обліку виручки залежить від умов господарювання і характеру взаємовідносин з партнерами і здійснюється самостійно будівельної організації (відповідно до облікової політики організації).

  Будівельне виробництво, як і інші галузі матеріального виробництва, являє собою процес виробничого споживання предметів і засобів праці, а також живої праці, що веде до утворення витрат виробництва.

  Витрати виробництва - це сукупні витрати на виробництво продукції (робіт або надання послуг), іншими словами, продуктивні витрати на покупку засобів виробництва і оплату праці.

  Повні витрати виробництва включають в себе постійні і змінні витрати, величина яких відповідно не змінюється або змінюється в залежності від обсягу виробництва. Для визначення витрат виробництва використовується категорія собівартості продукції (робіт або послуг).

  Собівартість будівельно-монтажних робіт є економічною категорією, яка відображає витрати будівельної організації на їх виробництво і здачу замовнику. У собівартості знаходять своє відображення досягнутий будівельною організацією рівень використання ресурсів ефективності господарювання. Основним фактором, що впливає на зниження собівартості, є економія матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Важлива роль у вирішенні цього завдання належить бухгалтерському обліку, який повинен забезпечити правильність і достовірність обліку витрат, пов'язаних з виконанням будівельно-монтажних робіт.

  За часом виникнення витрати на виробництво будівельних робіт поділяються на поточні - постійні виробничі витрати і одноразові одноразові або періодично вироблені.

  Витрати в залежності від способу їх включення в собівартість робіт поділяються на прямі і непрямі (накладні). Під прямими витратами розуміються витрати, пов'язані з виробництвом будівельних робіт, які можна прямо і безпосередньо включати в собівартість робіт. Під непрямими (накладними) витратами розуміють витрати, пов'язані з організацією і управлінням виробництва будівельних робіт, що відносяться до діяльності будівельної організації в цілому.

  Всі витрати організації в залежності від обсягів виконаних робіт можна поділити на постійні та змінні витрати.

  Згідно з Типовими методичних рекомендацій з планування та обліку собівартості будівельних робіт, витрати будівельного виробництва враховуються за єдиною для всіх будівельних організацій номенклатурі витрат.

  Розрізняють постатейний і поелементний склад собівартості будівельних робіт.

  Будівельні організації як типовий рекомендується угруповання витрат на виробництво за такими статтями витрат: "Матеріали"; "Витрати на оплату праці робітників"; "Витрати по утриманню та експлуатації будівельних машин і механізмів"; "Накладні витрати".

  Будівельним організаціям надано право, виходячи з прийнятих об'єктів обліку та економічної доцільності, самостійно розширити номенклатуру статей витрат на виробництво будівельних робіт.

  Витрати, що утворюють собівартість будівельних робіт, групуються відповідно до їх економічного змісту за такими елементами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці; відрахування на соціальні потреби; амортизація основних фондів; Інші витрати.

  Угруповання витрат за елементами проводиться будівельними організаціями розрахунковим шляхом, виходячи зі складу витрат.

  У будівництві використовуються показники кошторисної, планової (розраховані будівельною організацією з урахуванням конкретних умов) і фактичної (реально сформованої на будівельному майданчику) собівартості будівельно-монтажних робіт.

  Кошторисна вартість визначається проектною організацією в ході складання необхідного комплексу проектно-кошторисної документації за кошторисними нормами і цінами в масштабі, що діє на момент її розрахунку. Дозволяє замовнику оцінити межі (максимальну вартість об'єкту) при укладанні договору.

  Фактична собівартість будівельних робіт - це сума витрат, вироблених конкретної будівельною організацією під час виконання комплексу робіт в умовах, що склалися виробництва.

  Мета обліку фактичної собівартості - своєчасне, повне і достовірне відображення витрат. Крім того, дані обліку собівартості використовуються в процесі аналізу для виявлення внутрішньовиробничих резервів, а також при визначенні фактичних фінансових результатів діяльності організації.

  2.3. Аналіз формування, розподілу і використання прибутку ТОВ «Трек».

  Аналіз формування, розподілу і використання прибутку проводитися в кілька етапів:

  1. Аналізується прибуток за складом і динаміці;

  2. аналізується формування чистого прибутку і вплив податків на прибуток;

  3. дається оцінка ефективності розподілу прибутку в фонд накопичення і споживання;

  4. аналізується використання прибутку фонду накопичення й фонду споживання.

  2.3.1 Аналіз складу і динаміки балансового прибутку.

  Аналіз починається з оцінки динаміки показників балансового прибутку за звітний період. При цьому порівнюються основні фінансові показники за минулий і звітний періоди, розраховуються відхилення від базової величини показників і з'ясовується, які показники зробили найбільший вплив на балансовий прибуток.

  Таблиця 2.1.

  Формування і розподіл балансового прибутку ТОВ «Трек»

  показники

  Звітний період

  Аналогічний період минулого року

  1. Виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, послуг

  11 375

  8 680

  2. Собівартість (виробнича) реалізація товарів, продукції, робіт, послуг.

  10 656

  8 075

  3. Валовий дохід

  719

  605

  4.Расходи періоду:

  комерційні

  управлінські

  423

  81

  342

  350

  67

  283

  5. Прибуток (збиток) від реалізації

  296

  255

  6. Сальдо операційних результатів

  -9

  -105

  7. прибуток (збиток) від фінансово-господарської діяльності

  287

  150

  8. Сальдо позареалізаційних результатів

  -

  -

  9. прибуток (збиток) звітного періоду

  балансовий прибуток

  287

  150

  Виручка від здачі замовнику будівельних робіт і послуг в ТОВ "Трек" визначається "по оплаті", тобто в міру їх оплати в повному обсязі за договірною вартістю.

  Виявлено фінансовий результат: прибуток в 2000 р становила - 150тис. руб., а в 2001р. - 287 тис. Руб.

  Таким чином, в даному пункті розглянуті формування фінансового результату ТОВ "Трек" за 2000 рік і 2001 рік.

  Після формування балансового прибутку підприємство сплачує податки в бюджет держави, а решта, частина прибутку залишається в розпорядженні підприємства.

  Таблиця 2.2.

  Податки з прибутку

  види податку

  Сума, тис. Руб.

  Частка відрахувань%

  Минулий рік

  Звітній рік

  2000р.

  2001р.

  Податок на міліцію

  тисячі двісті шістьдесят два

  1512

  3%

  3%

  Податок на ЖКГ

  95 000

  -

  1,5%

  -

  Податок на майно

  9 584

  8 810

  2%

  2%

  Податок на прибуток

  42 500

  10 705

  30%

  35%

  Для аналізу і оцінки рівня і динаміки показників прибутку складається таблиця (табл. 2.3.), В якій використовуються дані бухгалтерської звітності організації з форми №2.

  Загальний фінансовий результат звітного періоду відображається у звітності в розгорнутому вигляді і являє собою суму прибутку (збитку) від реалізації продукції (робіт, послуг), реалізації основних засобів, нематеріальних активів та іншого майна і результату від фінансової та іншої діяльності; іншихпозареалізаційних операцій.

  З даних табл. 2.3. слід, що прибуток по відношенню до попереднього періоду зросла на 191,30%, що призвело також до відповідного збільшення прибутку, що залишилася в розпорядженні організації.

  Виручка від реалізації товарів, послуг, робіт зростає швидше, ніж прибуток від реалізації товарів, робіт, послуг. Це свідчить про відносне збільшення витрат на виробництво продукції.

  Чистий прибуток зростає швидше, ніж прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг). Це пов'язано зі скасуванням нарахування податку на ЖКГ, який збільшував операційні витрати, тим самим зменшував оподатковуваний прибуток. Все це призвело до збільшення прибутку звітного періоду.

  Таблиця 2.3.

  Динаміка показників прибутку

  показники

  Звітний період

  Аналогічний період минулого року

  Звітний у% до попереднього періоду

  1. Виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, послуг

  11 375

  8 680

  131%

  2. Собівартість (виробнича) реалізація товарів, продукції, робіт, послуг.

  10 656

  8 075

  131,96%

  3. Валовий дохід

  719

  605

  118, 80

  4.Расходи періоду

  комерційні

  управлінські

  81

  342

  67

  283

  120,90

  120,80

  5. Прибуток (збиток) від реалізації

  296

  255

  116

  6. Сальдо операційних результатів

  -9

  -105

  8, 60

  7. прибуток (збиток) від фінансово-господарської діяльності

  287

  150

  191,30

  8. Сальдо позареалізаційних результатів

  -

  -

  -

  9. прибуток (збиток) звітного періоду

  287

  150

  191, 30

  10. Прибуток залишається в розпорядженні організації

  180

  107

  168, 20

  11. Нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду

  Зміни в структурі прибутку звітного періоду характеризуються даними табл. 2.4.

  Таблиця 2.4.

  структура прибутку

  показники

  Звітний період

  Аналогічний період минулого року

  відхилення

  (+, -)

  Прибуток (збиток) звітного періоду-всього в%

  100%

  100%

  В тому числі:

  а) прибуток (збиток) від реалізації

  103%

  170%

  -67

  б) від фінансових операцій

  в) від іншої реалізації

  3,14%

  70,67%

  -67,53%

  г) від фінансово-господарської діяльності

  100%

  100%

  -

  д) від позареалізаційних операцій

  -

  -

  -

  е) чистий прибуток

  62,72%

  71,33%

  -8,61

  ж) нерозподілений прибуток

  Відповідно до даних табл. 2.4, в звітному періоді відбулися негативні зміни в структурі прибутку. Зменшилася частка прибутку від реалізації товарів (продукції, робіт, послуг), від іншої реалізації. Зменшилася також проти попереднього періоду частка прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства (чистий прибуток). Разом з тим в звітному періоді (див. Табл. 2.1.) В обороті залишено тільки тис. Руб. чистого прибутку, тоді як в попередньому - тис. руб.

  2.3.2. Аналіз оподатковуваного прибутку.

  Після формування прибутку звітного періоду, вона коригується для цілей оподаткування.

  З табл.2.5 видно, що сума оподатковуваного прибутку збільшилася в основному за рахунок збільшення прибутку від реалізації продукції (послуг), зменшення операційних витрат і за рахунок оплати замовниками виконаних робіт минулого року (відповідно до облікової політики «по оплаті»).

  Але зростання собівартості сприяв зменшенню суми оподатковуваного прибутку.

  Табл. 2.5

  Розрахунок оподатковуваного прибутку, тис. Руб.

  показники

  2000 р

  2001 р

  відхилення

  (+, -)

  1. Виручка від реалізації товарів, продукції, послуг

  8680

  11375

  +2695

  2. Собівартість (виробнича) реалізації товарів, продукції, робіт, послуг.

  8075

  10656

  +2581

  3.Расходи періоду

  комерційні

  управлінські

  67

  283

  81

  342

  +14

  +59

  1. Прибуток від реалізації продукції та послуг

  255

  296

  +41

  2. Прибуток від іншої реалізації

  -

  -

  3. Операційним доходи

  1

  1

  0

  4. Операційні витрати

  106

  10

  -96

  5. Балансовий прибуток

  150

  287

  +137

  6. Збільшення (+), зменшення (-) суми прибутку в результаті її коригування для потреб оподаткування

  -8

  +19

  +27

  7. Пільги з податку на прибуток

  -

  -

  8. Оподатковуваний прибуток (стр.1 + стор.3-стор.4)

  142

  306

  +164

  9. Ставка податку на прибуток

  30%

  35%

  + 5%

  10. Сума податку на прибуток

  43

  107

  +64

  На основі даних табл. 2.5. розглянемо, які фактори вплинули на зміну суми оподатковуваного прибутку.

  Сума податку на прибуток змінилася, за рахунок зміни суми оподатковуваного прибутку і зміни ставки податку на прибуток. Вплив цих факторів на суму податку на прибуток можна визначити множенням її приросту за рахунок I-фактора на базову ставку податку:

  ДН п = ДП нх i ХС але / 100

  Де, ДН п - приріст суми податку на прибуток,

  ДП нх i - пріростналогооблагаемой прибутку, С але - базова ставка податку на прибуток.

  Таблиця 2.6.

  Розрахунок впливу факторів на зраді ...........  bsp; Вонебнікова Н.В., Пяков М. Л. Облік фінансових результатів
  по оплаті. // Бух. облік, 1998, №1

  7. Горбачова Л.А. Аналіз прибутку і рентабельності. -М .: Економіка, 1980. -95с.

  8. Зуділін А.П. Аналіз господарської діяльності розвинених країн. -Єкатеринбург: «Кам'яний пояс», 1992.-224с.

  9. Кіперман Г.Я., Бєлялов А.З. Оподаткування підприємств і громадян РФ (Практичне керівництво: Рекомендації і приклади розрахунків). -М .: «АЙТОЛАН», 1992. -180С.

  10. Курс економічного аналізу. / Под ред. Бокамова Н.І., Шеремета А.Д .. - М .: Фінанси і статистика, 1994. -412с.

  11. Логінов В, Новицький Н. Удосконалення фінансової податкової системи. // Економіст, 1998, №2. с. 71.

  12. Лопатіна І.М., Золкина З.К. Основи аналізу фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. -Ярославль: ЯГУ, 1993. -66 с.

  13. Мазуров І.І., Астапенко З.Н., Брилева М.Д. Лекції з аналізу

  господарської діяльності підприємств. СПб .: Изд. СПбУЕФ, 1993 -72с.

  14. Маєвський В .. Вяткін В.М, Хріптон Дж., Козак А.ю. Ухвалення фінансових рішень: завдання, ситуації. // Питання економіки, 1998, №12, с.152.

  15. Методи економічного аналізу в умовах реформи. // Під ред. 17. Баріленко В.І. та ін. -Саратов: Изд. Сарат. універ., 1991.-200С.

  16. Мухін С.А. Прибуток в нових умовах господарювання. -М .: Фінанси і статистика, 1990. -144с.

  17. Палій В.Ф. Нова бухгалтерська звітність. -М .: Контролінг, 1993. -524 с.

  18. Парасочка В.Т., Дубовенко Л.А., Медведєва О.В. Самоокупність і самофінансування (Методика аналізу). -М .: Фінанси і статистика, 1989. -144с.

  19. Пошуків В. Фінансові проблеми стабілізації російської економіки. // РЕЖ, 1997, №1.

  20. Резніков Л. Фінансовий стан і фінансова політика виробничих підприємств. // РЕЖ, 1997, №7.

  21. Ринкова економіка: Словник. / Под ред. Кіпермана Г.Я. -М .: Республіка, 1993. -524 с.

  22. Рязанова В., Широкорад Л. Громадські основи мікроекономіки, перехідна економіка: Навчальний посібник С-П керівник авторського колективу і науковий редактор Сидорович А.В.

  23. Сотникова Л.В. Про формування фінансових результатів. // Бух. облік, 1998, №1

  24. Облік фінансових результатів. // Бух. облік, 1998, №1

  25. Федеральний закон «Про внесення змін і доповнень до Закону РФ« Про податок на прибуток підприємств і організацій »» від 1995 року. // Податок на прибуток: Нормативні документи, коментар про порядок нарахування. -М .: АКДН, 1996-97.

  26. Цигічко А.Н. Раціоналізація ставки податку на майно підприємства. // Економіст, 1998, №12, с. 71.

  27. Цигічко А.Н. Новий механізм формування ефективності. -М .: Економіка, 1994. -191с.

  28. Чечета А.І. Інформація про фінансові результати і її аналіз // Фінанси, 1989, №5, с. 32-34.

  29. Шеремет А.Д. Комплексний економічний аналіз діяльності підприємств. -М .: Економіка, 1990. -210с.

  30. Ширяєва Р. Фінансовий стан промисловості. // Економіст, 1997, №31, с. 49-57.
  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз розподілу і використання прибутку підприємства

  Скачати 96.07 Kb.