Дата конвертації12.03.2018
Розмір44.01 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 44.01 Kb.

Аналіз розрахунків з покупцями і замовниками

Проте, уникнути появи дебіторської заборгованості за розрахунками з покупцями і замовниками практично неможливо (для цього потрібно надавати послуги на умовах передоплати або оплати за готівковий розрахунок, що можливо, наприклад, коли продукція користується підвищеним попитом). Тому в будь-якому підприємстві повинна існувати система регулювання відносин з контрагентами за розрахунковими операціями.

Дебіторська заборгованість являє собою динамічний елемент оборотних коштів, істотно залежить від прийнятої в компанії політики щодо замовників послуг. Оскільки дебіторська заборгованість являє собою іммобілізацію власних оборотних коштів, тобто в принципі вона невигідна підприємству, з очевидністю напрошується висновок про її максимально можливе скорочення. Теоретично дебіторська заборгованість може бути зведена до мінімуму, проте цього не відбувається з багатьох причин.

Дебіторська заборгованість в аналізованому підприємстві виникає при оплаті з відстрочкою платежу як природний елемент подібної загальноприйнятої системи розрахунків.

При виборі варіантів управлінських рішень щодо скорочення дебіторської заборгованості слід врахувати, що існує ряд способів припинення зобов'язань:

1. відступне угоду - припинення зобов'язань шляхом надання кредитору взамін певної суми грошей, передачі майна;

2. залік взаємних вимог - припинення зобов'язань шляхом повного або часткового заліку зустрічної однорідної вимоги;

3. збіг боржника і кредитора в одній особі;

4. новація - припинення зобов'язань шляхом заміни первісного зобов'язання іншим між тими ж особами, передбачає інший предмет або спосіб виконання;

5. участь в розрахунках третіх осіб - виконання зобов'язання може бути покладено боржником на третю особу;

6. відступлення права вимоги - право (вимога) може бути передано іншій особі за правочином або на основі закону;

7. переведення боргу - переклад боржником свого боргу на іншу особу за згодою кредитора;

8. отримання складського свідоцтва - зобов'язання може бути припинено шляхом отримання складського свідоцтва.

Виробляючи політику кредитування покупців своїх послуг, підприємство повинно визначитися по наступних ключових питань:

- термін надання кредиту (найчастіше в компанії існує кілька типових договорів, які передбачають граничний термін оплати продукції); стандарти кредитоспроможності (критерії, за якими постачальник визначає фінансову спроможність покупця і що випливають звідси можливі варіанти оплати);

- система створення резервів по сумнівних боргах (передбачається, що як би не була налагоджена система роботи з дебіторами, завжди існує ризик неотримання платежу, хоча б по форс-мажорних обставин; тому виходячи з принципу обережності необхідно заздалегідь створювати резерв на втрати в зв'язку з неспроможністю покупця);

- система збору платежів (сюди входять процедури взаємодії з покупцями в разі порушення умов оплати, сукупність критеріальних значень показників, які свідчать про суттєвості порушень в оплаті, система покарання недобросовісних контрагентів і ін.);

- система знижок (в ринковій економіці є звичайною практика надання знижок в разі обумовленого і досить короткого періоду оплати поставленої продукції).

Ефективна система встановлення взаємовідносин з покупцями має на увазі:

1. якісний відбір клієнтів, яким можна надавати кредит,

2. визначення оптимальних умов кредитування;

3. чітку процедуру пред'явлення претензій;

4. контроль за тим, як клієнти виконують умови договорів.

Як би не була ефективна система відбору покупців, в ході взаємодії з ними не виключаються усілякі накладки, тому підприємство змушене організовувати деяку систему контролю за виконанням покупцями платіжної дисципліни.

Ця система, яка називається системою адміністрування взаємовідносин з покупцями, має на увазі:

1. регулярний моніторинг дебіторів за видами продукції, обсягу заборгованості, термінами погашення та ін .;

2. мінімізацію часових інтервалів між моментами завершення робіт, відвантаження продукції, пред'явлення платіжних документів;

3. напрямок платіжних документів по належним адресами;

4. акуратне розгляд запитів клієнтів про умови оплати;

5.четкую процедуру оплати рахунків і отримання платежів.

Аналітичні процедури, що мають відношення до управління дебіторською заборгованістю, входять в систему внутрішньофірмового фінансового аналізу та управлінського контролю. Вони не формалізовані, а їх основний зміст - контроль за своєчасністю оплати рахунків.

Виходячи з наданих можливостей слід вести переговори з боржниками і складати відповідні юридичні документи. Крім того, тут потрібно і оперативне нагадування боржникові про майбутній настанні терміну розрахунків або його порушення.

З метою скорочення фінансових втрат організації слід проводити звіряння розрахунків і створювати резерви сумнівних боргів в бухгалтерському та податковому обліку.

При прогнозуванні дебіторської заборгованості покупців і замовників за відвантажену їм продукцію (товари, роботи, послуги) рекомендується проводити розрахунки необхідної суми фінансових коштів, що інвестуються в дебіторську заборгованість.

Серед виявлених слабких сторін в організації обліку розрахунків з покупцями і замовниками в ТОВ ЦНТП «Інжзахист» можна відзначити наступні:

1. Ослаблений контроль за діяльністю бухгалтерії з боку керівництва підприємства.

2. Несвоєчасне виставлення рахунків покупцю (повинен бути виставлений протягом 5 днів з моменту відвантаження товару).

3. Недостатність контролю з боку, як головного бухгалтера підприємства, так і керівника, яка веде до помилок зарахування коштів, що надійшли і плутанини при платежах третіх осіб.

4. Несвоєчасно проводиться інвентаризація розрахунків, хоча це і передбачено обліковою політикою підприємства, що не сприяє своєчасному виявленню простроченої заборгованості та вжиття заходів до її погашення.

5. Невиконання правила перевірки документів (зведених, платіжних, звітності та ін.), Підготовлених бухгалтерією, самими працівниками бухгалтерії, тобто після складання документа одним працівником бухгалтерії інший не перевіряє повністю цей документ.

6. Несвоєчасно надається в бухгалтерію документація з боку відділу продажів, що сприяє зростанню числа помилок в обліку.

На підставі проведеного аналізу та виявлених недоліків, можна визначити такі напрями вдосконалення обліку розрахунків з покупцями і замовниками:

1. Обов'язкова внутрішня перевірка документів. При якій якість підготовки і достовірність документів значно зростає. Крім того, при цьому підвищується взаємозамінність працівників бухгалтерії і значно скорочується час на подальше виправлення недоліків, які можуть бути виявлені сторонніми перевіряючими в уже поданих ним звітних документах.

2. Велике значення для усунення недоліків в обліку ТОВ ЦНТП «Інжзахист» має правильна організація внутрішнього документообігу, який повинен встановлюватися наказом керівника.

Для цього необхідно чітко і наочно налагодити облік надходження в бухгалтерію документів.

3. Створення комісії по роботі з дебіторською заборгованістю, в обов'язки якої входитиме проведення регулярних звірок розрахунків з покупцями.

4. Проводити аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості по кожному постачальнику і покупцеві, а також за термінами утворення заборгованості або терміни їх можливого погашення, що дозволить своєчасно виявляти прострочену заборгованість і вжити заходів до її стягнення.

5. Стежити постійно за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості, тому що переважання дебіторської заборгованості створить загрозу фінансової стійкості підприємства і зробить необхідним залучення додаткових джерел фінансування, а перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською може призвести до неплатоспроможності підприємства.

6. Організувати систему аналітичного обліку дебіторської заборгованості не тільки по термінах, але і за розмірами, місцезнаходженням юридичних осіб, фізичних осіб і пропонованих умов оплати.

Вищевикладене сприятиме вдосконаленню організації розрахунків, зниження дебіторської заборгованості і зміцненню фінансового стану ТОВ ЦНТП «Інжзахист».

Таким чином, можна сформулювати наступні рекомендації з управління дебіторською заборгованістю для ТОВ ЦНТП «Інжзахист»:

Здійснювати постійний контроль за станом розрахунків з покупцями. З метою зменшення ризику несплати одним або кількома великими покупцями розширювати по можливості коло споживачів продукції. Стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості, так як значне перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості підприємства і потребує залучення додаткових дорогих джерел фінансування.

Використовувати надання знижок з договірної ціни при достроковій оплаті і форми дострокового погашення дебіторської заборгованості. Розробка гнучкої кредитної політики для покупців і замовників.

3. РОЗДІЛ: АВТОМАТИЗАЦІЯ ЗАВДАННЯ ЗАСОБАМИ EXCEL

3.1 Кореляційно-регресійний аналіз

Залежність однієї випадкової величини від значень, які приймає інша випадкова величина (фізична характеристика), в статистиці називається регресією. Якщо цієї залежності надано аналітичний вид, то таку форму подання зображують рівнянням регресії.

Процедура пошуку передбачуваної залежності між різними числовими сумами зазвичай включає наступні етапи:

? встановлення значимості зв'язку між ними;

? можливість подання цієї залежності у формі математичного виразу (рівняння регресії).

Перший етап в зазначеному статистичному аналізі стосується виявлення так званої кореляції, або кореляційної залежності. Кореляція розглядається як ознака, що вказує на взаємозв'язок ряду числових послідовностей. Інакше кажучи, кореляція характеризує силу взаємозв'язку в даних. Якщо це стосується взаємозв'язку двох числових масивів xi і yi, то таку кореляцію називають парної.

При пошуку кореляційної залежності зазвичай виявляється вірогідна зв'язок однієї вимірюваної величини x (для якогось обмеженого діапазону її зміни, наприклад від x1 до xn) з іншого виміряної величиною y (також змінюється в якомусь інтервалі y1 ... yn). В такому випадку ми будемо мати справу з двома числовими послідовностями, між якими і належить встановити наявність статистичної (кореляційної) зв'язку. На цьому етапі поки не ставиться завдання визначити, чи є одна з цих випадкових величин функцією, а інша - аргументом. Відшукання кількісної залежності між ними у формі конкретного аналітичного виразу y = f (x)? це завдання вже іншого аналізу, регресійного.

Таким чином, кореляційний аналіз дозволяє зробити висновок про силу взаємозв'язку між парами даних х і у, а регресійний аналіз використовується для прогнозування однієї змінної (у) на підставі іншої (х).

Іншими словами, в цьому випадку намагаються виявити причинно-наслідковий зв'язок між аналізованими сумами.

Схематичне зображення викладених міркувань представлено на малюнку 3.1.

Малюнок 3.1 - Схематичне пояснення суті кореляційного і регресійного аналізів

У разі статистичного зв'язку значенням одного фактора відповідає якесь наближене значення досліджуваного параметра, його точна величина є непередбачуваною, непрогнозованою, тому одержувані показники виявляються випадковими величинами. Це означає, що зміна результативної ознаки у обумовлено впливом факторної ознаки х лише частково, тому що можливий вплив і інших факторів, внесок яких позначений як?:

y = (x) +?.

Для кількісної оцінки існування зв'язку між досліджуваними сукупностями випадкових величин використовується спеціальний статистичний показник - коефіцієнт кореляції r.

Якщо передбачається, що цей зв'язок можна описати лінійним рівнянням типу

y = a + bx

де a і b? константи, то прийнято говорити про існування лінійної кореляції.

Коефіцієнт r? це безрозмірна величина, вона може змінюватися від 0 до ± 1. Чим ближче значення коефіцієнта до одиниці (неважливо, з яким знаком), тим з більшою впевненістю можна стверджувати, що між двома розглянутими сукупностями змінних існує лінійний зв'язок.

Іншими словами, значення якоїсь однієї з цих випадкових величин (y) істотно залежить від того, яке значення приймає інша (x).

Якщо виявиться, що r = 1 (або? 1), то має місце класичний випадок чисто функціональної залежності (тобто реалізується ідеальна взаємозв'язок).

У практиці статистичного дослідження дуже часто виникає необхідність визначити не тільки корреляционное співвідношення між досліджуваними характеристиками, але і встановити певну обумовленість між ними, представивши виявлений зв`язок в суворій аналітичній формі.

В цьому випадку результат дослідження - експериментальна залежність впливу будь-якого фактора (скажімо, продуктивності праці, рівня освіти, практичного стажу роботи і т.д.) на зміну досліджуваного параметра (наприклад, величини прибутку фірми)? може бути не тільки представлений у вигляді графіка (що вельми наочно), але і описаний математично з використанням апроксимуючих виразів (емпіричної формули).

Дослідження такої ситуації і є завданням регресійного аналізу, який дає прогноз (прогнозування) однієї змінної на підставі іншого. Регресійний аналіз чітко розподіляє ролі між досліджуваними характеристиками? одна з них є аргументом, а друга функцією. Змінна, яка прогнозується (функція), позначається як у, а змінна, яка використовується для такого прогнозування (аргумент або фактор),? це х.

Таким чином, в разі виявлення кореляції дається спроба відповісти на питання: «Чи існує зв'язок?» Метою регресійного аналізу є пошук відповіді на вже більш складне питання: «Який вид зв'язку з цим? Що на що впливає? »Однак в останньому випадку мова не йде про з'ясування механізму причинності виявленої зв'язку, тобто не ставиться питання «Чому існує зв'язок?» Це вже вважається проблемою спеціального дослідження, що стосується виявлення фізичної (або соціальної) природи досліджуваного процесу.

3.2 Кореляційно-регресійний аналіз залежності дебіторської заборгованості від виручки

Необхідно виявити взаємозв'язок між дебіторською заборгованістю та виручкою за допомогою кореляційно-регресійного аналізу. Для цього необхідно використовувати програму Microsoft Excel.

Таблиця 2.5 - Вихідні дані

квартал

Дебіторська заборгованість

виручка

1

2

3

1

1 113

4 680

2

4 827

2890

3

58

5700

4

4326

2846

Разом

10 324,00

16 116

Обчислення коефіцієнтів регресії зручніше проводити в табличній формі. Для цього заповнимо табл.5, в якій, крім вихідних даних (їх ми розташуємо за стовпцями), в графах 4-8 вкажемо допоміжні розрахункові дані.

Для перевірки правильності обчислення в таблиці можна використовувати такий вираз:? (Х + у) 2 =? Х2 + 2? Ху +? У2.

Таблиця 2.6 - Допоміжна таблиця для розрахунків коефіцієнта регресії

Х

У

Х2

У2

Х-Хср

У-Уср

(Х-Хср) (У-Уср)

(Х-Хср) 2

(У-Уср) 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1 113

4 680

1238769

21902400

-1468

651

-955668

2155024

423801

2

4 827

2890

23299929

8352100

2246

-1139

-2558194

5044516

1297321

3

58

5700

3364

32490000

-2523

1671

-4215933

6365529

2792241

4

4326

2846

18714276,

8099716

один тисяча сімсот сорок п'ять

-1183

-2064335

3045025

1399489

Коефіцієнт кореляції = -0,98828298, якщо коефіцієнт кореляції близький до 1, це свідчить про те що дебіторська заборгованість і виручка взаємопов'язані між собою.

Коефіцієнт детермінації = 0,97670324, коефіцієнт детермінації дорівнює квадрату коефіцієнта кореляції

Тепер розрахуємо коефіцієнти b0 і b1 за формулами.

Отже b0 = 5550,8

Розрахували b1 = -0,58

Отже рівняння регресії має наступний вигляд:

У = 5550,8-0,58Х

Для перевірки значимості отриманого рівняння необхідно провести перевірку адекватності моделі.

Для кількісної перевірки гіпотези про адекватність можна використовувати так званий F? Критерій

Де N = 4 - число спостережень в вибіркової сукупності;

m = 2 - число параметрів в рівнянні регресії.

F = 83,84

Щоб визначити, велика або мала помилка в прогнозі емпіричних результатів, її потрібно зіставити з деякою статистичною величиною (еталоном), прийнятої в якості критичної. Ось чому використовується розрахунковий F-критерій, який потім порівнюють з Fкріт.

Якщо Fрасч Fкріт, то висновок зворотний: дане рівняння не може із заданою надійністю прогнозувати емпіричні дані.

Отже можна зробити наступні висновки згідно з коефіцієнтом кореляції видно, що зв'язок між виручкою і дебіторською заборгованістю тісний, так як коефіцієнт кореляції близький до значення 1 і дорівнює -0,98828298, але ми провели перевірку на адекватність моделі за допомогою критерію Фішера і визначили, що дана модель не може бути адекватною оскільки Fрасч> Fкріт отже можна зробити висновок, що вийшло рівняння не може із заданою надійністю прогнозувати емпіричні дані.

ВИСНОВОК

В ході виконання даної курсової роботи по темі «Аналіз розрахунків з покупцями і замовниками» були вирішені поставлені завдання, а саме:

1. Досліджено значення та об'єкти аналізу розрахунків з покупцями і замовниками.

2. Розглянуто цілі, завдання і джерела інформації аналізу розрахунків з покупцями і замовниками.

3. Розглянуто методику аналізу розрахунків з покупцями і замовниками.

4. Вивчено особливості аналізу динаміки, складу і структури заборгованості за розрахунками з покупцями і замовниками.

5. Розглянуто аналіз оборотності заборгованості за розрахунками з покупцями і замовниками.

6. Проведено детермінований факторний аналіз

7. Корреляционно-регресійний аналіз залежності дебіторської заборгованості від виручки.

Для визначення сутності поняття «дебіторської заборгованості» мною були проаналізована економічна і довідкова література.

В теоретичній частині була вивчена економічна сутність розрахунків з покупцями і замовниками, методологія розрахунків, дана характеристика організації по якій проводився аналіз.

У практичній частині було проведено аналіз розрахунків з покупцями і замовниками, виявлені цілі даного аналізу, проведені необхідні розрахунки для динаміки дебіторської заборгованості, а також факторний аналіз і корреляционно- регресійний аналіз.

За допомогою виконаної роботи можна побачити як змінювалася дебіторська заборгованість протягом кварталів, як змінювалися коефіцієнти її оборотності, а так само можна припустити до чого буде вести така тенденція до зростання дебіторської заборгованості. Підприємству було дано рекомендацію за розрахунками з покупцями і замовниками.

Розрахунки з покупцями і замовниками це важливий процес в діяльності підприємства, який необхідно строго контролювати, щоб уникнути негативних наслідків як дебіторська і кредиторська заборгованість. Дебіторська заборгованість не бути негативним показником, але тягне за собою наслідки, які можуть позначитися на діяльності організації.

Реалізація запропонованих рекомендацій сприятиме прискоренню оборотності коштів, вкладених в розр? Ти з дебіторами і підвищенню ефективності діяльності фірми

ТОВ ЦНТП «Інжзахист» доцільно також при укладенні договорів з замовниками на виконання проектних послуг передбачити надання определ? Нних знижок за умови попередньої оплати робіт.

Список використаних джерел

1. А.В. Зимовець. Короткострокова фінансова політика. Конспект лекцій. Таганрог: Видавництво НОУ ВПО ТІУіЕ 2010.

2. Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Навчально-практичний посібник. М .: Видавництво Справа і Сервіс, 2001. - 213 с.

3. Астахов В.П. Бухгалтерський (фінансовий) облік: Навчальний посібник. Видання 6-е, перераб. і доп. - Москва: ІКЦ "МарТ"; Ростов н / Д: Видавничий центр "МарТ", 2005. - 960с.

4. Балабанов І.Т. Фінансовий аналіз і планування господарюючого суб'єкта. - М .: Фінанси і статистика, 2005. - 208с.

5. Бердникова Т.Б. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Учбное посібник. - М .: ИНФРА-М, 2008. - 215 с.

6. Богомолов А.М. Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю як елемент системи внутрішнього контролю в організації // Сучасний бухоблік, N 5, 2004.

7. Бухгалтерський облік (для менеджерів): курс лекцій / Є. Г. Кобзік. - Мінськ: ГІУСТ БГУ, 2011. 119 с.

8. Бухгалтерський облік / А.І. Балдінова, Т.Н. Дементей, Є.І. Завидова і ін .; За заг. ред. І.Є. Тишкова. - 5-е изд., Перераб. і доп. - Мн .: Виш. шк., 2001. - 685 с.

9. Бухгалтерський облік / За загальною редакцією Н.І. Ладутько. - 4-е изд., Перераб і доп. - Мн .: ТОВ «ФУАинформ», 2004. - 742 с.

10. Бухгалтерський облік: Навчальний методичний посібник / Стражева Н.С., Стражев А.В. - 10-е изд., Перераб. і доп. - Мн .: Книжковий будинок, 2004. - 432 с.

11. Віра Арсентіївна Єрофєєва, Ольга В'ячеславівна Тимофєєва. Бухгалтерський облік. Конспект лекцій. 95 с.

12. Г. Кіперман. Управління дебіторською заборгованістю «Фінансова газета. Регіональний випуск », N 12, березень 2006 р

13. Григор'єв А.В. Оцінка фінансово економічного стану підприємства // Фінанси. - 2003.- № 4.

14. Єрмолович Л.Л., Сівчик Л.Г. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник для вузів. - Мінськ: Інтерпрессервіс: Екоперспектіва, 2005. - 571 с.

15. Єрмолович Л.Л., Сівчик Л.Г., Толчак Аналіз господарської діяльності підприємства: Учеб. Посібник для екон. спец. вузів. - Мн .: Інтерпрессервіс: Екоперспектіва, 2008. - 507с.

16. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. / О.В. Єфімова. - 3-е изд., Доп. і перераб. - М .: Бухгалтерський облік, 2005. - 352с.

17. Жилкіна А. Н. Фінансовий аналіз, М .: ГУУ, 2009. - 197 с. \

18. Федеральний Закон Російської Федерації «Про бухгалтерський облік та звітності» № 402 від 06.12.2011 р

19. Іонова А.Ф, Селезньова М.М. Фінансовий аналіз. М .: ТК Велбі, Проспект, 2006. - 624 с.

20. Каморджанова Н.А., Подільська Т.Н. Бухгалтерський облік (текст лекцій): Навчальний посібник. - СПб.: СПбГІЕУ, 2004. - 100 с.

21. Ковальов В.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Учеб. для вузів. / В.В. Ковальов, О.М. Волкова.- М .: Проспект, 2007.- 421с.

22. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік: Підручник. - М .: ИНФРА-М, 2007. - 592 с. - (Серія «Вища освіта»).

23. Корнєєва Л.М. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками, покупцями і замовниками: Лекція.- Горки: Білоруська державна сільськогосподарська академія, 2006. 40с.

24. Кубака Е. В. Оцінка фінансово економічного стану підприємства // Фінанси. - 2009.- № 7.

25. Пястолов С.М. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Підручник для вузів. - М .: Майстерність, 2003. - 331 с.

26. Савицька Г. Аналіз господарської діяльності. - 13-е изд., Перераб. і доп. - Мн .: Нове знання, 2007. 679с.

27. Словник «Борисов А.Б. Великий економічний словник. - М .: Книжковий світ, 2003. - 895 с. »

28. Сучасний економічний словник Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б. 5-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА-му, 2007. - 495 с.

29. Типовий план рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція про порядок застосування типового плану рахунків бухгалтерського обліку, затверджені постановою Мінфіну РФ

30. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С., Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА - М, 2009. - 208 с.

ДОДАТКИ

додаток А

Таблиця - Загальні відомості про ТОВ ЦНТП «Інжзахист»

фірма найменування

Повне найменування

директор

Головний бухгалтер

ІПН

Юридична адреса

ТОВ ЦНТП «Інжзахист»

Товариство з обмеженою відповідальністю

Центр науково-технічних послуг «Інжзахист»

Рудий Михайло Миколайович

Роз Олена Анатоліївна

9103004211

м.Ялта ,,

вул. Кірова, 81

додаток Б

Рисунок Б.1 - Організаційна структура

додаток В

додаток Г

Довідка про основні фінансові показники

Найменування організації:

ТОВ ЦНТП "Інжзахист"

ІПН організації:

9103004211

Валюта:

руб.

масштаб:

тисячі

АКТИВ

код показника

31.12.2014

30.03.2015

30.06.2015

30.09.2015

1

2

3

4

5

6

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1110

1120

нематеріальні пошукові активи

1130

Матеріальні пошукові активи

1140

Основні засоби

1150

1 500,00

1 447,00

1 393,00

1 340,00

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

1160

Фінансові вкладення

1170

відкладені податкові активи

1180

Інші необоротні активи

1190

РАЗОМ по розділу I

1100

1 500,00

1 447,00

1 393,00

1 340,00

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

запаси

1210

81,00

152,00

145,00

334,00

Податок на додану вартість по придбаних цінностей

1220

Дебіторська заборгованість

1230

1 113,00

4 827,00

58,00

4 326,00

Фінансові вкладення (за винятком грошових еквівалентів)

1240

Грошові кошти та грошові еквіваленти

1250

3 784,00

1 743,00

3 598,00

3 467,00

Інші оборотні активи

1260

РАЗОМ по розділу II

1200

4 978,00

6 722,00

3 801,00

8 127,00

БАЛАНС

1600

6 478,00

8 169,00

5 194,00

9 467,00

ПАСИВ

код показника

31.12.2014

30.03.2015

30.06.2015

30.09.2015

1

2

3

4

5

6

III. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ

Статутний капітал (складеного капіталу, статутний фонд, вклади товаришів)

1 310

86,00

86,00

86,00

86,00

Власні акції, викуплені в акціонерів

1320

(0,00)

(0,00)

(0,00)

Переоцінка поза-обігових активів

1340

Додатковий капітал (без переоцінки)

1350

Резервний капітал

1360

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1370

666,00

2 352,00

525,00

864,00

РАЗОМ по розділу III

1300

752,00

2 438,00

611,00

950,00

IV.ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позикові кошти

1410

Відкладені податкові зобов'язання

1420

Оціночні зобов'язання

1430

Інші зобов'язання

1450

РАЗОМ по розділу IV

1400

0,00

0,00

0,00

V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позикові кошти

1510

Кредиторська заборгованість

1520

4 574,00

4 650,00

3 548,00

8 517,00

Доходи майбутніх періодів

1530

Оціночні зобов'язання

1540

Інші зобов'язання

1550

1 152,00

1 081,00

1 035,00

РАЗОМ по розділу V

1500

5 726,00

5 731,00

4 583,00

8 517,00

БАЛАНС

1700

6 478,00

8 169,00

5 194,00

9 467,00

додаток Д

Таблиця - Поняття «дебіторська заборгованість»

джерело

визначення

Каморджанова Н.А.

Подільська Т.Н.

Під дебіторською заборгованістю розуміється заборгованість перед цією організацією інших організацій або осіб [1, с. 15]

Єрофєєва В.А.

Під дебіторською заборгованістю розуміється заборгованість інших організацій, працівників і фізичних осіб даної організації [2, с. 66]

Райзберг Б.А.

Лозовський Л.Ш.

Дебіторська заборгованість - сума боргів, належних підприємству, фірмі, компанії з боку інших підприємств, фірм, компаній, а також громадян, які є їх боржниками, дебіторами [3, с.203]

МСФЗ

Дебіторська заборгованість визначається як сума, належна компанії від покупців (дебіторів).

Кобзік Є.Г.

Дебіторська заборгованість - це заборгованість будь-яких підприємств і осіб на користь даного підприємства. [4, с. 65]

Стражева Н.С., Стражев А.В.

Дебіторська заборгованість - це заборгованість покупців, замовників, позичальників, підзвітних осіб і т.д., яку організація планує отримати протягом певного періоду часу. [5, с.306]

Тишков І.Є.

Дебіторська заборгованість - це заборгованість інших юридичних і фізичних осіб перед організацією. Найбільш поширений вид дебіторської заборгованості - заборгованість покупців і замовників за відпущені їм товарно-матеріальні цінності, надані послуги, виконані роботи. [6, с.420]

додаток Е

Таблиця Е - Методика аналізу розрахунків з покупцями і замовниками

Селезньова М.М., Іонова А.Ф. Фінансовий аналіз. Управління фінансами

Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства

завдання аналізу

Полягають у виявленні розмірів, оцінці динаміки невиправданої заборгованості та причин її виникнення або зростання

Складаються в оптимізації загального розміру дебіторської заборгованості

Дані для аналізу

Форма № 1 і № 5, дані аналітичного обліку рахунків, призначених для узагальнення інформації про розрахунки з дебіторами

Форма № 1, матеріали первинного та аналітичного бухгалтерського обліку, а також форма № 5

Основні показники

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Тривалість погашення дебіторської заборгованості

Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних коштів

Частка сумнівної заборгованості в складі дебіторської заборгованості

Період оборотності дебіторської заборгованості

Дол резерву по сумнівних боргах

Купівельна спроможність грошей

Зміна суми відвантаженої продукції покупцям

етапи аналізу

- оцінка динаміки дебіторської заборгованості обсягу в цілому і в розрізі окремих статей;

- визначають частку дебіторської заборгованості в оборотних активах і аналізують її структуру;

- визначають питома вага дебіторської заборгованості, платежі по якій очікуються протягом року;

- оцінюють динаміку цього показника і проводять подальший аналіз якісного стану дебіторської заборгованості з метою оцінки динаміки невиправданої (сумнівної) заборгованості

- на основі оперативної звітності проводять ранжування заборгованості за термінами оплати рахунків;

- проаналізувати кредитну політику організації;

- прийняття управлінських рішень та впровадження комплексу заходів з управління дебіторською заборгованістю

- вивчити динаміку, склад, причини і давність дебіторської заборгованості

- встановити, чи немає в складі дебіторської заборгованості сум, нереальних для стягнення

- встановити, чи немає в складі дебіторської заборгованості сум, за якими закінчуються терміни позовної давності

- вжиття заходів щодо стягнення боргів

- оцінити ймовірність безнадійних боргів