• 4.1 Мета, завдання, інформаційне забезпечення аудиту операцій з руху товарів в управлінні товарними запасами підприємства
 • Основними завдання аудиторської Перевірки товарів є встановлення
 • · Повнотіла и правільності відображення в обліку покупних товарів (за цінамі придбання, за продажною вартістю);
 • · Правільності відображення в податкового обліку операцій Із придбання товарів;
 • · Правільності визначення зобовязань перед бюджетом з ПДВ та своєчасності розрахунків.
 • Для поглиблення вісновків про динамік товарних запасів Використовують додаткові показатели, як
 • - Товарні запаси розраховуючі на 1 гривню товарообігу (использование, что характеризують ефективність, матеріальніх ресурсов);
 • - Рівень товарних запасів у відсотках до товарообігу.
 • Порівняльній аналіз показує, что в 2012-2013 рр. ОБСЯГИ товарообігу збільшувався більш швидка темпами, чому в 2013-2015 рр.
 • Таблиця 5.3. Рітмічність розвитку роздрібного товарообігу магазинів ЗАТ «УКРМАРКЕТ» по місяцях року
 • З Даних табліці видно, что Розма коливання зростання роздрібного товарообігу по місяцях ще более, чим по кварталах. Темп росту товарообігу колівається від 110,1% (квітень) до 124,0% (березень).
 • За мережі магазинів ЗАТ «УКРМАРКЕТ» дані про рух товарних ресурсов наведено в табліці 5.4.
 • К сожалению, нам не удается получить доступ к запрашиваемой странице:http://ekon.in.ua/pars_docs/files/57/56996-8.html


 • Дата конвертації11.04.2017
  Розмір138.78 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 138.78 Kb.

  Аналіз руху товарів в управлінні товарними запасами


  - Тобто ціна Із ПДВ 1560 грн, ПДВ - 260 грн.

  Розмір торговельної націнкі є таким, Щоб не только окупіті витрати обігу й Забезпечити прибуток торгівлі, но й містіть у Собі ще й ПДВ, тобто в роздрібній торгівлі:

  Покупні ціна + Торговельна націнка = = Ціна реализации + ПДВ.

  Як бачим Із проводок 7 и 3, списання реалізованіх торговельних націнок здійснюється так само проведення, як и їх установки, но методом червоного сторно або зворотнього проведення.

  Согласно з методичними рекомендаціямі на практике проводки 6 і 7 могут буті іншімі - в течение місяця товари спісують у дебет субрахунками 902 за ценам продаж (щоб по матеріально відповідальною особою не вважаю Фактично реалізовані товари), а напрікінці місяця сторнуючу Запис роблять за дебетом субрахунками 902 и кредиту субрахунками 285:

  Д-Т 902 До-Т 282 1560; Д-Т 902 До-Т 285 560.

  Розрахунки реалізованіх торговельних націнок

  Согласно п. 22 П (З) БО 9 «Запаси» сума торговельних націнок (ТН) на реалізовані товари візначається як добуток продажної (роздрібної) вартості реалізованіх товарів на середній Відсоток торговельних націнок (сірий.% ТН).

  Сірий% ТН = ТН на початок місяця + ТН по отриманий товарах / Залишок товарів на початок місяця + продажна ВАРТІСТЬ товарів. У табліці 3.4 наведень приклад розрахунків реалізованіх торговельних націнок ЗАТ «УКРМАРКЕТ».

  Таблиця 3.4. Розрахунки реалізованіх торговельних націнок ЗАТ «УКРМАРКЕТ»

  Показник

  Купівельна ВАРТІСТЬ (собівартість)

  Ціна продажу (роздрібна ціна)

  Торговельна націнка

  Залишок на початок місяця

  220

  450

  230

  Отримання за місяць

  360

  600

  240

  Реалізоване за місяць

  303,82

  550

  246,18

  Залишок на кінець місяця

  276,18

  500

  223,82


  Середній Відсоток торговельної націнкі на реалізовані товари:

  (230 +240) / (450 + 600) * 100% = 44.76% Сума торговельної націнкі на реалізовані товари:

  Собівартість (купівельна ціна) реалізованіх товарів:

  550-246,18 = 303,82. Торговельна націнка на Залишок товарів:

  230 + 240 - 246,18 = 223,82. Купівельна ВАРТІСТЬ на кінець ПЕРІОДУ: 220 + 360 - 303,82 = 276,18 або 500 - 223,82 = 276,18.

  Бухгалтерські проводки по Розглянуто прикладу представлені в табл. 3.5.

  Таблиця 3.5. Проведення за реализации товарів и Торговельна націнкам у ЗАТ «УКРМАРКЕТ»

  № п / п

  Зміст операции

  Дебет

  кредит

  Сума, грн.

  оприбуткування товарів

  1

  Опрібутковані товари

  282

  631

  360

  2

  Відбітій податковий кредит по ПДВ

  641 ПДВ

  631

  72

  3

  Встановлених торговельно націнку

  282

  285

  240

  реалізація товарів

  4

  Реалізовані товари

  301

  702

  550

  5

  Відбіті податкові зобов'язання по ПДВ

  702

  641 ПДВ

  91,67

  Напрікінці місяця

  6

  Сторновано торговельна націнку

  282

  285

  -246,18

  7

  Списана купівельна ВАРТІСТЬ реалізованіх товарів

  902

  282

  303,82

  8

  Списань дохід на рахунок ФІНАНСОВИХ результатів

  702

  791

  458,33

  9

  Писана собівартість на рахунок ФІНАНСОВИХ результатів

  791

  902

  303,82


  При поверненні товарів здійснюється облік:

  1. Повернення грошей покупцям Дт 704 - Кт 301, 311.

  2. сторнування нарахованого при продажі ПДВ Дт 641 - Кт 704.

  3. Віднесення суми повернення без ПДВ на збитки Дт 791 - Кт 704.

  4. Оприбуткування повернути товарів Дт 281 - Кт 902, Дт 902 - Кт 791.

  Напрікінці звітного ПЕРІОДУ товари підлягають переоцінці у випадка, если їх чиста ВАРТІСТЬ реализации (ЧВР) НЕ дорівнює собівартості придбання. Если ЧВР менше собівартості товарних запасів - ухвалюється значення меншої Величини Дт 946 - Кт 281. При наступнім перевіщенні ЧВР над слушної вартості проводитися ДООЦІНКА на суму попередньої уцінкі Дт 281 - Кт 716.

  Із Прийняття ПБО 9 «Запаси», ПБО 16 «Витрати», нового Плану рахунків, Інструкції №291 в обліку витрат підприємств торгівлі відбуліся Зміни. Согласно ПБО 16 ЦІ витрати назіваються не витрата обігу, а витратами, пов'язаними з операційною діяльністю.

  Витрати, пов'язані з операційною діяльністю:

  1. Діляться на Адміністративні, витрати на збут, інші операційні витрати й групують по 5 економічнімі елементами. Їхній склад регламентується ПБО 16 «Витрати».

  2. Витрати по видах (Адміністративні, витрати на збут, інші операційні витрати) Ураховуються на однойменніх рахунки класу 9 «Витрати діяльності». Витрати по економічних елементах Ураховуються на рахунки класу 8 «Витрати по елементах».

  3. Не розподіляються между реалізованімі й нереалізованімі товарами, а Повністю спісуються на витрати ПЕРІОДУ. Кроме того, витрати, пов'язані Із придбанням товарів, які не відображаються в складі витрат операційної ДІЯЛЬНОСТІ, а включаються в первісну ВАРТІСТЬ товарів.

  4. У балансі НЕ відбіваються. Інформація витрати операційної ДІЯЛЬНОСТІ приводитися в Розділах 1 і 2 Звіту про фінансові результати.

  5. Спрощена методика обліку (без! Застосування рахунків класу 9).

  Согласно з Інструкцією №291 підприємства торгівлі для обліку витрат могут використовуват Такі рахунки класу 8 «Витрати по елементах»: 80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші операційні витрати» Із щомісячнім списання сальдо ціх рахунків у кореспонденції з такими рахунками класу 9 «витрати діяльності»: 92 «Адміністративні витрати», 93 «витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної ДІЯЛЬНОСТІ». Далі суми витрат, врахованіх на рахунки 92, 93, 94, спісуються на рахунок 79 «Фінансові результати»: Дт 791 - Кт 92, 93, 94.

  3.3 Методика податкового обліку надходження та реализации товарів  Товари належати до запасів підприємства и обліковуються согласно з П (С) БО 9.

  До вартості товарів при їх прідбанні включаються суми, Сплачені постачальником, суми ввізного мита, транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ) ТОЩО. Если ТЗВ визначаються окремо, їх облік ведеться на субрахунками 289 «Транспортно-заготівельні витрати».

  На ЗАТ «УКРМАРКЕТ» если облік товарів ведеться за ценам продаж, а відтак, на них при опрібуткуванні встановлюється торгова націнка:

  Д-т 282 (281) К-т 285.

  У балансі сальдо 28 Рахунку згортається по всех субрахунками; до валюти балансу включається купівельна ВАРТІСТЬ товарів.

  Надходження товарів, як и других запасів, оформлюється первинна документами: накладна, рахунок-фактура, прибутковий ордер, платіжна вимоги-доручення, податкова накладна ТОЩО. Комірник повинен здійсніті приймання товарів за кількістю и якістю.

  Согласно з пунктом 3 Інструкції при передоплаті товарів постачальнікові сплачений Податок на додану вартість ставитися на Збільшення податкового кредиту записом на бухгалтерських рахунка:

  Дт 641 «Розрахунки по податку», анал. рахунок »По податкові на Доданий вартість»

  Кт 31 «Рахунку в банках» и других.

  Одночасно на суму податкового кредиту відбівається в обліку сплата ПДВ постачальнікові бухгалтерський проводкою:

  Дт 63 «Розрахунки з постачальниками й підряднікамі» и ін.

  Кт 644 «З податкового кредиту»

  После того, що бере товарів, ВАРТІСТЬ якіх оплачена постачальнікові спісують нарахованого податковий кредит по ПДВ бухгалтерський проводкою:

  Дт 644 «З податкового кредиту»

  Кт 63 «Розрахунки з постачальниками й підряднікамі» и ін. (П. 11)

  У результате Вищенаведеним запісів у синтетичне й аналітичному обліку субрахунок 644 «З податкового кредиту» закрівається.

  У випадка надходження товарів без передоплат на суму ПДВ за товарним документом и податкової накладної постачальника податковий кредит по ПДВ відбівається в облікові при вступі товарів записом на рахунки:

  Дт 641, анал. рахунок «За податкові на Доданий вартість»

  Кт 63 «Розрахунки з постачальниками й підряднікамі» и ін.

  После оплати товарів, что Зроби від постачальника на условиях наступної оплати, на суму товарів з податку на Доданий ВАРТІСТЬ в обліку робиться записів:

  Дт 63 «Розрахунки з постачальниками й підряднікамі» и ін.

  Кт 31 «Рахунку в банках» и інші.

  На платіжніх Доручення на передоплат товарів постачальником вказується, что здійснюється передоплата, у т.ч. сума ПДВ. При бухгалтерській обробці платіжніх документів у бухгалтерії в бухгалтерській проводці віділяється запису: Дт 641 (ПДВ) - Кт 31 «Рахунку в банках». Сплата постачальнікові ПДВ при передоплаті товарів віділяється в регістрі ЗАТ «УКРМАРКЕТ», Складення по кредиту Рахунку 31 «Рахунку в банках». За підсумкамі ціх запісів за звітний місяць складається додатковий запису на відбіття в обліку нарахування податкового кредиту по ПДВ у зв'язку з передоплатою товарів:

  Дт 63 «Розрахунки з постачальниками й підряднікамі»

  Кт 644 «З податкового кредиту»

  Розняття операцій по надходженнях й оплати товарів постачальником з метою Спрощення запісів в аналітичному обліку розрахунків з постачальниками й Поліпшення їх Перевірки в ЗАТ «УКРМАРКЕТ» здійснюються загально сумами до оплати постачальнікові, хоча в синтетичне обліку по Інструкції запису податкового кредиту по ПДВ при передоплаті товарів повінні здійснюватіся окремо.

  Сума податкового кредиту складається Із сум податків, сплаченого або нарахованих платником податків у звітному періоді (Дт 641, анал. Рахунок «За податкові на Доданий вартість» - Кт 31 «Рахунку в банках» и ін. Або Дт 641 (ПДВ) - Кт 63 «Розрахунки з постачальниками й підряднікамі», 68 и ін.).

  У зв'язку зі змінамі в обліку податку на Доданий ВАРТІСТЬ торговельні підприємства роздрібної й оптової торгівлі, Ураховуються товари за продажну ценам, збільшують торговельно націнку на суму податку на Доданий ВАРТІСТЬ. ПДВ и торговельна націнка підприємства, разом узяті, становляться товарні надбавки, что враховуються на Рахунку 28 «Товари» и регулююча Пасивні Рахунку 29 «Торговельна націнка», субрахунок «Товарні надбавки». Однако застосовуваті один субрахунок «Товарні надбавки» можна лишь в тому випадка, коли на підприємстві здійснюється только один вид торговельної ДІЯЛЬНОСТІ. На підпріємствах, что здійснюють 2-3 виду ДІЯЛЬНОСТІ, та патенти, віділіті субрахунками для обліку товарних надбавок відповідного виду торгівлі [26, c. 144].

  У ЗАТ «УКРМАРКЕТ» бухгалтерський облік товарів ведеться за продажну ценам, на суму ПДВ, сплаченого постачальником и нарахованого при одержанні товарів на условиях наступної оплати їх постачальником, збільшується ВАРТІСТЬ куплених товарів, а такоже ставитися на Збільшення їх вартості свою торговельно націнку на покриття витрат обігу й создания доходу торгівлі.

  Одночасно з бухгалтерського запису на відбіття в обліку податкового кредиту (Дт 641, анал. Рахунок «За податкові на Доданий вартість» - Кт 31 «Рахунку в банках» та ін. И Дт 63 «Розрахунки з постачальниками й підряднікамі» - Кт 644 «З податкового кредиту », п.п. 2, 3) або Дт 641 (ПДВ) - Кт 63« Розрахунки з постачальниками й підряднікамі », 68 и ін. на суму податкового кредиту збільшують ВАРТІСТЬ товарів складання бухгалтерської проводки:

  Дт 28 «Товари»

  Кт 29 «Торговельна націнка»

  Такою ж бухгалтерський проводкою відбівають в обліку суму нарахованої підпріємством торговельної націнкі на покриття витрат и создание доходу торгівлі (п. 5 Інструкції).

  Зміст запісів на Загальній схемі бухгалтерського обліку вступления товарів у роздрібну торгівлю й податкового кредиту по ПДВ:

  1. Передоплата товарів (Авансові Платежі) постачальником:

  1.1. Авансові Платежі постачальником товарів у сумі договірної купівельної їхньої вартості (без ПДВ).

  1.2. Перерахування постачальником ПДВ у складі авансових платежів.

  1.3. Одночасно нараховується податковий кредит по податкові на Доданий ВАРТІСТЬ при передоплаті товарів постачальником.

  2. вступив товарів від постачальніків у рахунок передоплат за договірніх купівельнімі цінам, включаючі ПДВ:

  2.1. Вступления товарів по купівельнімі (без ПДВ) Договірним цінам.

  2.2. Одночасно спісується при вступі товарів податковий кредит по ПДВ, нарахованого при їхній передоплаті.

  3. Відбіття в обліку товарних надбавок на товари, прібуткуються за продажну ценам:

  3.1. Збільшення товарних надбавок на товари на суму податкового кредиту по ПДВ.

  3.2. Нарахування торговельної націнкі підприємства на товари в роздрібній торгівлі.

  4. вступив товарів від постачальніків за договірнімі ценам, включаючі ПДВ, без передоплат:

  4.1. Вступления товарів по купівельнімі (без ПДВ) Договірним цінам.

  4.2. Відбівається в обліку при вступі товарів податковий кредит по ПДВ.

  4.3. Оплата товарів постачальником после їхнього вступления на підприємство.

  5.Відбіття в обліку товарних надбавок на товари, прібуткуються за продажну ценам:

  5.1. Збільшення товарних надбавок на товари на суму податкового кредиту по ПДВ.

  5.2. Нарахування торговельної націнкі підприємства на товари в роздрібній торгівлі.

  Таблиця 3.6. Податковий облік надходження товарів на ЗАТ «УКРМАРКЕТ»

  № п / п

  Зміст операции

  Дебет

  кредит

  Сума, грн.

  Перша Подія оприбуткування товару

  1

  Опрібутковано товари

  28

  631

  1000

  2

  Відображено податковий кредит

  641

  631

  200

  3

  Відображено борг перед транспортною організацією

  28

  685

  250

  4

  Відображено податковий кредит з ПДВ за транспортування

  641

  685

  50

  5

  Оплачено рахунки постачальника

  631

  311

  1200

  6

  Оплачено рахунки транспортної организации

  685

  311

  300

  Перша Подія - передоплата (транспортні витрати НЕ відображено)

  1

  Здійснено передоплат за товари

  371

  311

  12000

  2

  Відображено податковий кредит

  641

  644

  200

  3

  Опрібутковано товари

  28

  631

  1000

  4

  списано ПДВ

  644

  631

  200

  5

  Здійснено залік авансу

  631

  371

  1200


  Бухгалтерські проведення з оприбуткування товарів подано в табл. 3.6 на прікладі: торгове підприємство Придбай товари вартістю 1000 грн. без ПДВ, відповідно, ПДВ - 200 грн .; транспортній организации сплачено за доставку товарів від постачальника 250 грн. плюс ПДВ - 50 грн.

  Інвентаризація товарів и відображення ее результатів здійснюється так, як других запасів согласно з документами.

  Розрахунок реалізованіх торгових націнок. Согласно з п. 22 П (С) БО 9 «Запаси» сума торгових націнок (ТН) на реалізовані товари візначається як добуток продажної (роздрібної) вартості реалізованіх товарів на середній Відсоток торгових націнок (сер.% ТН).

  Середній Відсоток торгової націнкі на реалізовані товари:

  (230 + 240) / (450 + 600) * 100% = 44.76% Сума торгової націнкі на реалізовані товари:

  Собівартість (купівельна ціна) реалізованіх товарів:

  550-246,18 = 303,82. Торгова націнка на Залишок товарів:

  230 + 240 - 246,18 = 223,82. Купівельна ВАРТІСТЬ на кінець ПЕРІОДУ: 220 + 360 - 303,82 = 276,18 або 500 - 223,82 = 276,18.

  Бухгалтерські проведення за Розглянуто прикладом подано в табл. 3.7.

  Таблиця 3.7. Облік торгової націнкі та реализации товарів на ЗАТ «УКРМАРКЕТ»

  № п / п

  Операція

  Дебет

  кредит

  Сума, грн.

  оприбуткування товарів

  1

  Опрібутковано товари

  282

  631

  360

  2

  Відображено податковий кредит з ПДВ

  641

  631

  72

  3

  Встановлен торгову націнку

  282

  285

  240

  реалізація товарів

  4

  Реалізовано товари

  301

  702

  550

  5

  Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

  702

  641

  91,67

  У кінці місяця

  6

  Сторновано торгову націнку

  282

  285

  -246,18

  7

  Списано купівельну ВАРТІСТЬ реалізованіх товарів

  902

  282

  303,82

  8

  Списано дохід на рахунок ФІНАНСОВИХ результатів

  791

  902

  458,33

  9

  Списано собівартість на рахунок ФІНАНСОВИХ результатів

  791

  902

  303,82


  4. Організація та методика аудиту операцій з руху товарів в управлінні товарними запасами підприємства
  4.1 Мета, завдання, інформаційне забезпечення аудиту операцій з руху товарів в управлінні товарними запасами підприємства
  Об'єктами аудиту товарних запасів є:
  кількісне и якісне Прийняття запасів від постачальника, а такоже при внутрішньому переміщенні в міжцеховіх напрямку, между матеріально відповідальнімі особами, складами й виробництвом. При цьом досліджується: повнотіла оприбуткування запасів за данімі бухгалтерського обліку; їхня відповідність по кількості и якості по данім супровідніх пріймалень документів и Складення матеріально відповідальнімі особами, а такоже повнотіла оприбуткування запасів, что Зроби без супровідніх документів;
  умови зберігання запасів и закріплення матеріальної відповідальності.Досліджується, відповідає стан складського господарства Вимоги зберігання запасів (наявність ваг і Час їх таврування, устаткування складів полицями, шафамі, контейнерами, протипожежний устаткуванням. Закріплення матеріальної відповідальності перевіряється за данімі договорів про матеріальну відповідальність, ув'язнених между адміністрацією підприємства й конкретними працівнікамі;
  норми витрати сировини й матеріалів на виробництво и їх Дотримання - перевірка обґрунтованості тверджень норм и їх! застосування в лімітно-забірніх картах и ​​відомостях на витрати матеріалів;
  первинна документація по облікові запасів досліджується в части вірогідності відбітіх у ній господарських операцій;
  бухгалтерський облік і звітність вівчаються в части вірогідності Даних про залишків и руху виробничих запасів, відбітіх у них;
  Примітки до Фінансової звітності. Досліджується Інформація: методи ОЦІНКИ запасів; Балансова (облікову) ВАРТІСТЬ запасів у розрізі окремий класіфікаційніх груп; Балансова (облікову) ВАРТІСТЬ запасів, відбітіх по чістій ​​вартості реализации; Балансова (облікову) ВАРТІСТЬ запасів, переданих у переробку, на комісію, у заставу; суму Збільшення Чистої вартості реализации, по Якій проведена оцінка запасів відповідно до п. 28 П (З) БО 9;
  недолік и пошкодженню запасів - досліджуються причини, Які обумовілі Виникнення негативних явіщ, розмір невіробнічіх витрат, Установлюються особини, винні в злодіяннях Шкоди;
  нестача цінностей и жалко, віявлені при інвентаризації, їх обґрунтованість и відповідальні особи - узагальнюється дослідження других об'єктів, де Виявлено шкода, перевіряється, підтверджується їхній розмір данім бухгалтерського обліку й іншімі зібранімі доказ, Наскільки правильно встановлений матеріальну відповідальність конкретних співробітніків и розмір їх відшкодування .
  Джерела информации аудиту виробничих запасів являються собою предметну область дослідження. Це Нормативні документи, облікова політика підприємства й джерела, у якіх зафіксована інформація, что характерізує Залишки й рух виробничих запасів.
  Для узагальнення информации про наявність и рух приналежних суб'єктові господарювання предметів праці, призначення для ОБРОБКИ, переробки, использование у ВИРОБНИЦТВІ й для господарських потреб, призначення бухгалтерський рахунок класу 2 «Запаси», а для узагальнення информации про наявність и рух приналежних Підприємству виробничих запасів призначення рахунок 20 «Виробничі запаси».
  Основними завдання аудиторської Перевірки товарів є встановлення:
  · Відповідності аналітичного обліку на Рахунку 28 «Товари» данім синтетичного обліку;
  · Повнотіла и правільності відображення в обліку покупних товарів (за цінамі придбання, за продажною вартістю);
  · Дотримання порядку визначення торгівельних націнок;
  · Відповідності Даних товарно-матеріальних звітів на складах та роздрібній мережі кредитові обороти на Рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підряднікамі» (в части оприбуткування товарно-матеріальних цінностей) у кожному звітному періоді;
  · Правільності відображення в податкового обліку операцій Із придбання товарів;
  · Правільності відображення в податкового обліку сум приросту (убутку) балансової вартості покупних товарів;
  · Правільності визначення зобов'язань перед бюджетом з ПДВ та своєчасності розрахунків.

  4.2 Організація проведення аудиту операцій з руху товарів в управлінні товарними запасами підприємства

  Умів зберігання товарно-матеріальних цінностей становить:

  1) належно добір матеріально відповідальніх осіб;

  2) організація й стан складського господарства;

  3) організація охорони складських приміщень, пропускної системи внутрішньогосподарського контролю над наявністю матеріальніх цінностей.

  Відносно матеріально відповідальніх осіб ревізорові нужно з'ясувати:

  1. наявність договору про матеріальну відповідальність;

  2. б або не залучалася особа до крімінальної відповідальності;

  3. правила Узгодження відпустки матеріальніх цінностей зі складу ш виробництво,

  Важлівім моментом ревізії є перевірка складського господарства, Збереження матеріальніх цінностей, забезпеченість складських приміщень вімірювальнімі приладами, організація охорони й наявність сигналізації, організація відачі пропусків. Діючім методом Перевірки правильного Збереження матеріальніх цінностей є повна (вібіркова) інвентаризація, яка проводиться по інструкції НЕ Менш одного разу в рік, а на підпріємствах, де є Залишки сировини, матеріалів, інвентаризація проводитися на шкірні Перше число місяця.

  Готуючісь до інвентаризації, слід візначіті Кількість основних об'єктів, по якіх вона буде проведена. Для цього обов'язково необходимо знать технологію виробництва. Інвентаризація проводитися Раптова й одночасно на всех об'єктах Із залучених фахівців, Які добрі Знають технологію виробництва на підприємстві, ревізується, и обов'язково в прісутності матеріально відповідальної особи.

  До качана інвентаризації ревізор у прісутності інвентарізаційної КОМІСІЇ, прізначеної наказом керівника підприємства, повинен опломбуваті складські приміщення в тому випадка, если в течение одного дня провести інвентарізацію на всех складах Неможливо. Факт опломбування засвідчує актом, у якім обов'язково вказуються члени інвентарізаційної КОМІСІЇ, дата складання акту, місце знаходження й назва складу, Кількість пломб и їх номери. Акт підпісується всіма членами інвентарізаційної КОМІСІЇ.

  Для забезпечення недоторканності пломб до моменту проведення інвентаризації треба оголосіті про Стягнення штрафів з порушників, Аджея матеріально відповідальні особи з метою прихованого недостачі або надлішків могут зріваті пломбіро. Сума штрафу может Скласти 1-5% від вартості цінностей, что зберігаються на опломбованіх складах.

  Дуже важліво ще до качана інвентаризації здобудуть всі документи по вступления й витрат матеріальніх цінностей. Для цього Кожний документ підпісується членами інвентарізаційної КОМІСІЇ, проставляється дата. Звіт, Який ставити матеріально відповідальна особа, теж підпісується членами КОМІСІЇ. Во время ревізії забороняється використовуват Первинні документи без оцінок ревізора.

  После цього матеріально відповідальна особа пише Розписка про ті, что всі Первинні документи по вступів и витрат занесені у звіт и ніякіх других документів больше не буде подаватіся. Потрібно кож Прийняти Розписка про ті, что на відповідальнім зберіганні немає матеріальніх цінностей, что належати іншім організаціям або третім особам. Если смороду є, то з'ясувати Які сортаменту, Чиї й де зберігаються.

  Інвентарізацію проводять суцільнім або вібірковім методом.

  Во время ревізії слід ураховуваті факти проведення інвентаризації зі зміною матеріально відповідальніх осіб. У випадка Виявлення порушеннях, коли, например, во время перебування у відпустці однієї матеріально відповідальної особи ее заміняла Інша без передачі матеріальніх цінностей, проводитися суцільна інвентаризація. Суцільна інвентаризація проводитися й тоді, коли матеріальніх цінностей Небагато.

  Если інвентаризація проводитися вібірково, доцільно перевіряті Кожне п'яте найменування согласно з картотекою й оборотної Відомості.

  Сіпучі матеріали вірішуються вібірково. Для цього проводиться ящик ОБСЯГИ 1 куб.м и відбірається 5 проб з різніх Місць. Загальна вага всех проб розраховується за значенням пітомої ваги матеріалу.

  За проведеної таким методом інвентарізацією НЕ віводяться ее результати, а матеріали НЕ направляються в слідчі органі. Така інвентаризація проводиться для того, щоб переконатіся, немає більшіх відхілень. У тому випадка, если вібіркової інвентаризації віявлені значні розбіжності между наявний й Обліковими данімі, проводитися суцільне переваження.

  Оформляючі інвентарізаційні опису, треба точно вказуваті назва цінностей, щоб вона збігалася з назв, написана в Обліковій Картці або оборотній Відомості. Обов'язково винна буті зазначилися одиниці віміру й Кількість одиниць. Кожна сторінка інвентарізаційного Опису повинною буті підпісане всіма членами КОМІСІЇ. Если є виправлення, то смороду обмовляються, а потім підпісуються всіма членами КОМІСІЇ.

  Бухгалтер ставити порівняльну відомість только по тим позіціям, де є відхилення.

  Усі цінності Перелічуються інвентарізаційною комісією в прісутності матеріально відповідальної особи й заносяться в акт інвентаризації, Який складається у двох примірниках и підпісується всіма членами інвентарізаційної КОМІСІЇ.

  У тому випадка, если будут знайдені Недоліки относительно ненадійного зберігання матеріальніх цінностей, їх необходимо вказаті в акті ревізії.

  При інвентаризації незавершеного виробництва, капітального будівництва й незавершеного ремонту до складу інвентарізаційної КОМІСІЇ обов'язково необходимо включать технологів, інженерів-будівельників и других фахівців.

  Сировина, матеріали й покупні напівфабрикати, наявний на робочих місцях и не обробляємих, заносяться в окремий опісів матеріальніх цінностей.

  Кількість сировини й матеріалів, Які є складового неоднорідної масі й сумішей у незавершенім ВИРОБНИЦТВІ, візначається с помощью розрахунків фахівців - Членів інвентарізаційної КОМІСІЇ согласно з галузевого інструкціямі. Розрахунки з підпісом особини, їх віконувала, додаються до інвентарізаційного опису.

  Результати інвентаризації оформляються бухгалтерією підприємства. За ними віводяться наявні надлишком або недолік.

  Усі факти розбіжностей заносяться у Відомості інвентарізаційніх різниць. Если є розбіжності Даних обліків фактічної наявності матеріальніх цінностей з бухгалтерського данімі, то надлишком прібуткуються з віднесенням результатів на Збільшення доходу підприємств, а нестача цінностей у межах затверджених норм Втрата спісується на витрати виробництва. Норми природних Втрата застосовуються лишь у випадка Виявлення Фактично нестач и после заліку нестач цінностей над Зайве у пересортіці.

  Понаднормові недостачі цінностей, а такоже Втрата від псування цінностей ставлять на вінніх осіб за такими ценам, по якіх розраховується ОБСЯГИ збитків, заподіяного розкраданням, недостачею, Знищення и псування матеріальніх цінностей.

  Сума до відшкодування розраховується відповідно до Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, недостачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджених постановою КМУ від 22.01.96 р №116. Согласно Із цим Порядком розрахунки винен проводитись по наступній Формулі:

  Рз = [(Бв-А) - Іінф + ПДВ + Азб] -2,

  де Рз - розмір збитків и недостач;

  Бс - балансова ВАРТІСТЬ на момент установлення факту розкрадання, недостачі, знищення (псування) матеріальних цінностей;

  А - Амортизаційні відрахування;

  Іінф - Загальний індекс інфляції, Який розраховується на підставі щомісяця питань комерційної торгівлі Мінстатом індексів інфляції;

  ПДВ - розмір податку на Доданий ВАРТІСТЬ;

  Азб - розмір акцизного збору.

  Понаднормові Втрата й недостачі матеріальніх цінностей, включаючі готової продукції, у тому випадка, если вінуватці НЕ Встановлені або если в стягненні з вінніх осіб відмовлене судом, зараховуються на збитки підприємства.

  При відсутності норм Втрата нестача розглядається як понаднормова.

  Во время ревізії та патенти Проводити інвентарізацію підзвітніх сум. Для цього з журналом-ордером або іншімі бухгалтерський Обліковими регістрамі аналітичного обліку та патенти візначіті дебіторську заборгованість підзвітніх осіб и провести інвентарізацію наявності готівкі або бухгалтерських документів про придбання матеріальніх цінностей и здачі їх на склад.

  Перевіряючі результати інвентаризації, та патенти, переконатіся, опрібутковане по бухгалтерському облікові віявлені надлишком або спісані, согласно з рішенням керівника господарства, на відповідні рахунки недоліку - за рахунок вінніх осіб, за рахунок ЗАСОБІВ підприємства, что залішаються в розпорядженні підприємства, чи за рахунок природних Втрата.

  Если розв'язок керівника относительно покриття нестач неправомірне, например, согласно з нормативними документами збитки Варто Було б Віднести за рахунок вінніх осіб, а віднесені за рахунок ЗАСОБІВ підприємства, то перевіряючій Робить відповідні записи в акті.

  У випадка встановлення Фактів недостачі більшіх обсягів цінностей матеріали ревізії передаються слідчім органам. Во время ревізії руху матеріальніх цінностей віпліває, самперед, по Книзі реєстрації доручень перевіріті наявність у ній невідміченім документів про те, що бере за ними матеріальніх або других цінностей. Если Такі документи є, слід Вимагати пред'явлення невикористаних доручень або прибуткового документів на отрімані цінності. В організаціях, куди Виданих доручення, доцільно сделать Перевірки про Виданих товарно-матеріальні цінності.

  З метою Перевірки вірогідності відбіття по данім бухгалтерського обліку руху матеріальніх цінностей аудитор повинен Скласти баланс руху матеріальніх цінностей по їхніх видах з Виведення Залишки матеріальніх цінностей на момент інвентаризації й зіставіті дані Залишки балансу руху матеріальніх цінностей з фактичність наявністю матеріальніх цінностей. У випадка перевіщення Даних залишків балансу руху матеріальніх цінностей над данім інвентаризації можна сделать Висновок, что матеріальні цінності при вступі НЕ опрібутковуваліся.

  Если матеріально відповідальною особою не велося щоденно обліків руху матеріальніх цінностей, то его слід відновіті.

  У випадка встановлення Фактів списання матеріальніх цінностей в ОБСЯГИ, що не передбачення технологічним процесом, аудитор повинен перерахуваті собівартість на суму незаконно списання матеріальніх цінностей и порушуваті питання про відшкодування вартості ціх цінностей согласно з положенням про Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, недостачі, знищення (псування) матеріальніх цінностей.

  4.3 Методика проведення аудиту операцій з руху товарів в управлінні товарними запасами підприємства

  Основним аспектом Перевірки є повнотіла та правільність відображення в бухгалтерському обліку оприбуткування покупних товарів. Останні ма ють оприбутковуватися и обліковуватіся на рахунки бухгалтерського обліку в цінах придбання. Кореспонденцію рахунків відображення основних операцій обліку товарів за покупними ценам наведено в табл. 4.1.

  У процесі аудиту товарів за продажну ценам необходимо Встановити:

  · Повнотіла оприбуткування товарів за первісною вартістю;

  · Правільність відображення торгівельної націнкі;

  · Дотримання порядку розрахунку СЕРЕДНЯ відсотка торгівельних націнок;

  · Правільність визначення собівартості реалізованіх товарів;

  · Правільність розрахунку ПДВ та своєчасність перерахунку до бюджету.

  Відповідно до П (С) БО 9 «Запаси» оцінка за ценам продаж ґрунтується на застосуванні підприємствами роздрібної торгівлі СЕРЕДНЯ відсотка торгівельної націнкі товарів. ! Застосування цього методу допускається (если інші методи ОЦІНКИ вибуття запасів НЕ віправдані) для підприємств, что ма ють значний й змінну номенклатуру товарів з примерно однаково рівнем торгівельної націнкі, если інші методи ОЦІНКИ вибуття запасів НЕ віправдані.

  Сума торговельної націнкі на реалізовані товари візначається як добуток продажної (роздрібної) вартості реалізованіх товарів и СЕРЕДНЯ відсотка торговельної націнкі.

  Середній відсоток торговельної націнкі обчислюють діленням суми Залишки торговельних націнок на початок звітного місяця и торговельних націнок до продажної вартості, одержаних у звітному місяці товарів, на суму продажної (роздрібної) вартості Залишки товарів на початок звітного місяця та продажної (роздрібної) вартості одержаних у звітному місяці товарів.

  Собівартість реалізованіх товарів візначається як різніця между продажною (роздрібною) вартістю реалізованіх товарів и сумою торговельної націнкі на ЦІ товари.

  Во время Перевірки правільності визначення собівартості реалізованіх товарів аудитор має врахуваті, что до складу собівартості реалізованіх товарів не входять Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. Такі витрати обліковуються в течение звітного ПЕРІОДУ на окремий рахунки: 92 «Адміністративні витрати»; 93 «Витрати на збут»; 94 «Інші витрати операційної ДІЯЛЬНОСТІ».

  Суми торговельних націнок согласно з П (С) БО 9 обліковуються на Рахунку 28 «Товари» субрахунок 285 «Торговельна націнка». Цей субрахунок є регулююча до Рахунку 28 «Товари». За кредитом субрахунками відображується Збільшення суми торговельної націнкі, а за дебетом - Зменшення (списання). Определена Розрахунковим Шляхом сума торговельних націнок, что пріпадає на реалізовані в течение звітного місяця товари, спісується Із субрахунками 285.

  При цьом роблять такий бухгалтерський запису:

  Д-т 285 «Торгова націнка»

  К-т 282 «Товари в торгівлі».

  Облік ФІНАНСОВИХ результатів реализации товарів ведеться на субрахунками 791 «Результат ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» Рахунку 79 «Фінансові результати».

  У дебет субрахунками 791 «Результат ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» спісуються:

  · Фактична собівартість реалізованіх товарів (без торговельних націнок);

  · Адміністративні витрати;

  · Витрати на збут;

  · Інші операційні витрати.

  За кредитом субрахунками 791 «Результат ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» відображуються доходи від реализации та інші операційні доходи.

  Результати реализации визначаються зіставленням кредитового й дебетового оборотів субрахунками 791, тобто зіставленням доходів и витрат.

  Операції з надходження й вибуття товарів ма ють буті відображені в обліку підприємства, як показано в табл. 4.2.

  Завершальний етапом аудиторської Перевірки є порівняння аналітичних и синтетичне Даних - звіряння запасів, Які Фактично обліковуються за місцямі їх Збереження, з Обліковими данімі, відображенімі у регістрах бухгалтерського обліку (журнали-ордери, Відомості, Головна книга).

  После підтвердження відповідності ціх Даних порівнюються та Арифметичний перевіряються облікові дані в Головній Книзі та оборотній Відомості за рахунками Із Звітними данімі, відображенімі в бухгалтерському балансі. Аудитор перевіряє правільність відображення даних до актіві Балансу за рядком «Виробничі запаси» на початок и кінець звітного ПЕРІОДУ у порівнянні з відповіднімі кінцевімі данімі розділів ІІ и ІІІ Відомості №10, а такоже їх достовірність порівнянням з данімі інвентаризації.


  5. Організація та методика АНАЛІЗУ руху товарів в управлінні товарними запасами підприємства

  5.1 Значення, завдання и джерела информации АНАЛІЗУ операцій з руху товарів в управлінні товарними запасами підприємства

  Інформаційнім и технічним ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ АНАЛІЗУ руху товарних запасів на ЗАТ «УКРМАРКЕТ» віступають дані програми 1: С, а такоже комплексу програм проекту X-DOOR.

  Організація ефектнішої системи товароруху підприємств предполагает врахування факторів, что об'єднуються у групи:

  1) товар (спеціфіка товару, его фізико-хімічні Властивості - Швидко / нешвідко псується, габарити, товарний асортимент ТОЩО);

  2) Споживачі (частота Попит па товар, рівень концентрації спожівачів на товарному Сайти Вся ТОЩО);

  3) виробник (ОБСЯГИ реализации товарів, степень їх теріторіальної віддаленості ТОЩО);

  4) посередники (розвиток матеріально-технічної бази площади магазинів, складів, їх спеціалізація, стан организации процесса Складування и транспортування товарів, рівень управління процесом товаропостачання, форма и рівень торгового обслуговування ТОЩО).

  Аналіз системи товароруху предполагает самперед аналіз основних показніків роботи посередників: Виконання норми продаж; - Підтримання СЕРЕДНЯ уровня товарних запасів; оператівність доставки товару замовникам; Ставлення до Фактів крадіжкі або пошкодження товарів;

  Співробітництво у здійсненні програм стимулювання збуту;

  - Виконання плану перепідготовкі торговельного персоналу;

  - рівень послуг, что Надаються споживачам.

  Таке оцінювання дает можлівість проаналізуваті роботу учасников каналу та посередників, як змінілась інтенсівність ДІЯЛЬНОСТІ посередників в течение визначеного часу. Відповідні Висновки Робить для себе й підприємство-виробник, від которого такоже Залежить ефективність Функціонування посередників.

  Велике значення для ефективного управління товароруху має маркетинговий контроль.

  Маркетинговий контроль и регулювання товароруху на підприємстві ма ють здійснюватіся Постійно. Підприємству слід систематично оцінюваті и контролюваті як свою діяльність, так и діяльність посередників та конкурентів.

  Контроль виробника над діяльністю учасников каналу дает змогу направляти ее па Користь постачальника, або прінаймні значний впліваті па неї. Рівень контролю Залежить від узгодженням контрольних показніків результатівності роботи, зазначеним вищє. Результати поточної роботи періодічно порівнюються з контрольними цифрами, віявляються відхилення и вжіваються відповідні заходи.

  Виробник мас отріматі владу над каналом, яка характерізується як его здатність чинити Вплив па діяльність других учасников каналу. Тільки у цьом випадка ми маємо Підстави оцініті контроль як Ефективний. Соціологи вважають, что спроможність контролю над каналом Залежить від економічних и неекономічніх основ власти.

  Економічні основи власти полягають у формуванні виробника ресурсов (товарних и ФІНАНСОВИХ), потрібніх іншім членам каналу, и у відносніх розмірах компании-постачальника. До по-економічних основ власти належати уміння постачальника вінагородіті учасников каналу, професіоналізм, неформальні зв'язки, закон и прімушення. Если компанія предлагает прівабліві для посередників фінансові умови, вона одержує владу, что ґрунтується па заохоченні. Влада, что ґрунтується на професіоналізмі, вінікає тоді, коли виробник вікорістовуючі свои знання и основні ділові здібності, мас можлівість, підвіщіті результатівність роботи каналу. Если інші члени каналу захоплюються виробника и ототожнюють себе з ним, вінікає неформальна влада. Законна влада утверджується тоді, коли члени каналу візнають, что є підлеглімі виробника. Примусове сила віражається у здатності виробника справляті Вплив на Членів каналу. Кроме того, возможности контролю за роботою каналу характеризуються ступені залежності Членів каналу від постачальника, стратегій учасников каналу и Прагнення самого виробника Керувати діяльністю каналу, что реалізовується.

  Рівень власти постачальника візначає его спроможність Керувати каналом, а отже, контролюваті діяльність посередників.

  5.2 Аналіз складу, структури та динаміки операцій з руху товарів в управлінні товарними запасами підприємства

  Ефективність механізму керування товарними запасами ступеню Залежить від якісного уровня аналітичної роботи, глибино економічного аналізу, обґрунтованості его вісновків.

  Аналіз товарних запасів повинен буті спрямованостей на Виявлення резервів прискореного обіговість товарів, раціонального їхнього использование. Для цього необходимо вівчіті дінаміку товарних запасів, фактори, что визначаються їхній розвиток, асортиментного структуру й товарообіг запасів, оцініті ефективність роботи з керування товарними запасами и ее Вплив на діяльність торговельного підприємства.

  Віхіднімі данімі для АНАЛІЗУ товарних запасів є показатели статистичної й бухгалтерської звітності, матеріали СПОСТЕРЕЖЕННЯ, вібірковіх обстеження, одночасного обліку, планових и позаплановіх інвентарізацій, результати уцінкі.

  Вивчення товарних запасів у дінаміку має на меті віявіті основні закономірності їх розвитку, оцініті співвідношення, что склалось между зміною запасів и товарообігом, візначіті забезпеченість товарообігу товарні масою.

  Для Вивчення динаміки товарних запасів аналізують Динамічний ряд Фактично залишків товарних запасів у фактичність и порівнянніх цінах (при наявності відповідної информации й у натуральних Показники), розраховують абсолютні й відносні Зміни розміру товарних запасів (табл. 5.1).

  Таблиця 5.1. Динаміка товарних запасів ЗАТ «УКРМАРКЕТ»

  Товарні

  групи

  2014

  2015

  2015-го. в% до 2014 р.

  сума млн. грн.

  Частка,%

  у діючіх цінах

  у порівняльніх цінах

  у порівняльніх

  цінах

  у діючіх цінах

  сума млн. грн.

  Частка,%

  сума млн. грн.

  Частка,%

  М'ясо й птах

  372,1

  14,2

  447,0

  14,4

  376,2

  14,0

  120.1

  101,2

  Ковбасні вироби

  340,8

  13,0

  403,4

  13,0

  342,7

  12,8

  118,4

  100,6

  риба

  76.1

  2,9

  90,3

  2,9

  77,3

  2,8

  118,7

  101.6

  Хліб і хлібобулочні вироби

  97.0

  3,7

  114,9

  3,2

  98,8

  3,2

  118.5

  101,9

  Плоди, фрукти, ягоди, кавуни, дині

  214,8

  8,2

  248.7

  8,0

  212,2

  7,9

  115,8

  98.8

  Піца

  68,2

  2,6

  80,9

  2,6

  69,8

  2,6

  118,6

  102.3

  Тютюнові вироби

  81.3

  3,1

  99,3

  3,2

  84,0

  3,2

  122,1

  103,3

  Кондитерські вироби

  157,3

  6,0

  186,8

  6,0

  160,5

  5,9

  118.8

  102.0

  пиво

  117,9

  4,5

  136,6

  4,4

  117,5

  4.4

  115,9

  99,5

  Молочні вироби

  62,7

  2,4

  74,7

  2,4

  64,2

  2.4

  119,1

  102,4

  Лікеро-горілчані вироби

  314,4

  12,0

  375,7

  12,1

  323,5

  12,1

  119.5

  102,9

  Провина, шампанське, коньяк

  283,0

  10,8

  329,3

  10.4

  281,2

  10,5

  116.4

  99,4

  Інші продовольчі товари

  264,7

  10,1

  321,8

  10,4

  304,8

  11,4

  121,6

  115,1

  НЕПРОДОВОЛЬЧІ товари

  170,4

  6,5

  195,8

  6,3

  168,3

  6,3

  114,9

  98,8

  Усього товарів

  2620,7

  100,0

  3105,2

  100,0

  2681,5

  100,0

  118,5

  102,3

  Для поглиблення вісновків про динамік товарних запасів Використовують додаткові показатели, як:
  - КОЕФІЦІЄНТИ віпередження (відставання), что характеризують співвідношення темпів росту товарних запасів и товарообігу (ЦІ КОЕФІЦІЄНТИ більш наочно характеризують напрямок розвитку товарних запасів: їх ріст, зниженя, стабілізацію відношенні товарообігу.
  - Товарні запаси розраховуючі на 1 гривню товарообігу (использование, что характеризують ефективність, матеріальніх ресурсов);
  - Середньорічні темпи зростання (зниженя) товарних запасів и товарообігу (Зміни, что відбівають (у Середньому за рік) ціх показніків);
  - Рівень товарних запасів у відсотках до товарообігу.
  Таблиця 5.2. Динаміка товарообігу магазинів ЗАТ «УКРМАРКЕТ»

  рік

  Фактично роздрібний товарообіг (млн. Грн.)

  Ланцюгові темпи зростання товарообігу,%

  Базісні Темпи

  росту товарообігу,%

  У діючіх цінах

  У порівняніх цінах

  У діючіх цінах

  У порівняніх цінах

  У діючіх цінах

  У порівняніх цінах

  2012

  1853,2

  1853,2

  100

  100

  100

  100

  2013

  2141,5

  1896,3

  115,6

  102,3

  115,6

  102,3

  2014

  2620,7

  1911,8

  122,4

  100,8

  141,4

  103,2

  2015

  3105,2

  1929,4

  118,5

  100,9

  167,6

  104,1

  Дані таблиць показують, что за останні три роки темпи зростання роздрібного товарообігу міняліся неоднаково: в 2013 году ріст товарообігу Склаві 115,6% (збільшівся в порівнянні з минулим роком на 15,6% у діючіх цінах), в 2014 году - 122,4 % (збільшівся на 22,4%), а в 2015 году - 118,5%. Це пояснюється тім, что ціни на товари, реалізовані в підприємстві, виросла в 2015 году в порівнянні з 2014 роком, но менше, чим в 2014 году в порівнянні з 2013 роком (середній індекс цен в 2013 году Стосовно 2012 р. ЗВ'ЯЗОК Склаві 1,223 або в 2014 году - 1,204 або 120,4%, в 2015 году - 1,158 або 115,8%).
  Порівняльній аналіз показує, что в 2012-2013 рр. ОБСЯГИ товарообігу збільшувався більш швидка темпами, чому в 2013-2015 рр.
  Фізичний ОБСЯГИ товарообігу збільшівся в 2013 году в порівнянні з 2012 роком на 2,5%, 2014 року в порівнянні з 2013 роком - на 1,7%, в 2015 году в порівнянні з 2014 роком - на 2,3%. Темпи зростання фізічного ОБСЯГИ товарообігу (кількості товарів) невісокі, но тенденція намічається позитивна.
  За Чотири роки роздрібний товарообіг підприємства віріс на 67,6% (у діючіх цінах) або на 1252,0 млн. Грн. (3105,2 - 1853,2). Цей Приріст состоялся за рахунок Збільшення кількості реалізованіх товарів (фізічного ОБСЯГИ товарообігу) на 6,5%, что склалось 139,7 млн. Грн. (1992,9 - 1853,2), и у зв'язку зі збільшенням роздрібніх цен на товари - на 1112,3 млн. Грн. (3105,2 - 1992,9).
  За данімі ціх розрахунків можна Сказати, что около 90% приросту товарообігу отриманий за рахунок росту цен.Втрата покупця коштів від Підвищення роздрібніх цен (у зв'язку з покупкою товарів по більш високих цінах у підприємстві) склалось 1112,3 млн. Грн.
  Таблиця 5.3. Рітмічність розвитку роздрібного товарообігу магазинів ЗАТ «УКРМАРКЕТ» по місяцях року

  квартал

  2014

  2015

  Відхилення в сумі

  (+, -)

  2015-го. в% до 2014 р.

  торба, млн. грн.

  Питома ваги,%

  торба, млн. грн.

  Питома ваги,%

  січень

  202,1

  33,1

  228.2

  32.0

  +26,1

  112,9

  Лютий

  198,3

  32,5

  225,0

  31,5

  +26,7

  113,5

  Березень

  210,4

  34,4

  260,8

  36,5

  +50,4

  124,0

  Усього за 1 кВ,

  610,8

  100,0

  714,0

  100,0

  +103,2

  116,9

  Квітень

  220,9

  33,7

  243,3

  31,5

  +22,4

  110,1

  Травень

  215,4

  32,9

  256,4

  33,3

  +41,0

  119,0 1

  Червень

  218,9

  33,4

  270,8

  35,2

  +51,9

  123,7

  Усього за 2 кв.

  655,2

  100,0

  770,5

  100,0

  +115.3

  117,6

  липень

  216,0

  33,4

  256,2 |

  33,3

  +40,2

  118.6

  серпень

  214,8

  33,2

  255,2

  33,1

  +40,4

  118,8

  Вересень

  216,5

  33,4

  258,7

  33,6

  +42,2

  119.5

  Усього за 3 кв.

  647,3

  100,0

  770,1

  100,0

  +122,8

  119,0

  Жовтень

  232,5

  32,9

  279,7

  32,9

  +47,2

  120,3

  листопад

  229,0

  32,4

  270,8

  31.8

  +41,8

  118,3

  грудень

  229,0

  32,4

  270,8

  31,8

  +41,8

  118,3

  Усього за 4 кв.

  707,4

  100,0

  850,6

  100,0

  +143,2

  120,2

  Усього за рік

  2620,7

  -

  3105,2

  -

  +484,5

  118,5 1

  З Даних табліці видно, что Розма коливання зростання роздрібного товарообігу по місяцях ще более, чим по кварталах. Темп росту товарообігу колівається від 110,1% (квітень) до 124,0% (березень).
  Найбільш напруженного періодамі реализации товарів у кожному кварталі є останні місяці кварталу. Например, ріст обороту в цілому за перший квартал Склаві 116,9%, а в березні - 124,0%, за другий квартал - відповідно 117,3% и 123,7%, за третій квартал - 119,05 и 119,5 % и за четвертий квартал - 120,2% и 122,0%.
  За мережі магазинів ЗАТ «УКРМАРКЕТ» дані про рух товарних ресурсов наведено в табліці 5.4.
  Таблиця 5.4. Продуктовий баланс по магазинах ЗАТ «УКРМАРКЕТ» за 2014-2015 р.р. (Млн. Грн.)

  Показники

  2014

  2015

  Відхилення в сумі (+, -)

  Вплив на зміну товарообігу (+, -)

  Запаси товарів на початок року

  209,2

  243,0

  +33,8

  +33,8

  придбання товарів

  2656,3

  3169,3

  +513,0

  +513,0

  Інше вибуття товарів

  1.8

  1,0

  -0,8

  +0,8

  Запаси товарів на кінець року

  243,0

  306,1

  +63,1

  -63,1

  Величина товарообігу підприємства

  2620,7

  3105,2

  +484,5

  +484,5

  Роздрібний товарообіг підприємства зріс в 2015 году в порівнянні з 2014 роком на 484,5 млн. Грн. за рахунок завіщеніх товарах запасів на початок року (33,8 млн. грн.), ріст вступления товарів у магазинах (513,0 млн. грн.) и Зменшення Іншого вибуття товарів (+0,8 млн. грн.) Але возможности зростання товарообігу в дінаміці поменшало в результате Збільшення товарних запасів на кінець року (-63,1 млн. грн.)
  На підприємстві в 2015 году інше вибуття товарів знизу в порівнянні з 2014 роком на 0,8 млн. Грн. Інше вибуття товарів включило товарні Втрата, бой, брухт, нестачу товарів. Слід назваті роботу магазину по зниженя Іншого вибуття товарів в 2015 году позітівної.

  Висновок

  У ЗАТ «УКРМАРКЕТ», як показавши аналіз документального оформлення й обліку роздрібного продажу товарів, бухгалтерський облік ведеться відповідно до законодавчо АКТІВ, нормативно-методичних документів и інструктівнімі матеріалами. Дані бухгалтерського обліку дають різноманітну економічну інформацію для проведення всебічного й глибокого АНАЛІЗУ фінансово-господарчої діяльності підприємства, что дозволяє затверджуваті про тісній зв'язок между бухгалтерський рахунки и аналізом господарської ДІЯЛЬНОСТІ на данім підприємстві.

  Як показала практика, у ЗАТ «УКРМАРКЕТ» матеріально відповідальна особа складає товарний звіт про наявність и рух товарів один раз у тиждень. ! Застосування щотіжневої звітності недоцільно, тому что, по-Перш, рух товарів в течение великого ПЕРІОДУ НЕ контролюється бухгалтерією, по-друге, нерівномірно розподіляється робота бухгалтерії в течение місяця, по-Третє, Значний ОБСЯГИ робіт по Перевірці й обробці звітності переноситися на період складання бухгалтерської звітності .

  Проведень на основе Даних бухгалтерського обліку аналіз динаміки розвитку роздрібного товарообігу ЗАТ «УКРМАРКЕТ» за 2013-2015 рр. дозволяє сделать следующие Висновки:

  · Роздрібний товарообіг підприємства рік у рік збільшується, темпи зростання его Досить Високі;

  · Досягнуть ріст товарообігу по Деяк відділах підприємства;

  · Приріст товарообігу, в основному, досягнуть за рахунок ефективного использование таких відів ресурсов як: товарних, трудових и других ресурсов;

  · Підприємство в 2013 году активно вело роботу з додаткової закупівлі товарів у віробніків и других постачальніків.

  Пропозиції по подалі поліпшенню роботи ЗАТ «УКРМАРКЕТ»:

  · Удосконалюваті товаропостачання підприємства та підвіщуваті ефективність Користування товарних ресурсов;

  Із цією метою ЗАТ «УКРМАРКЕТ» та патенти делать закупівлі товарів безпосередно у віробніків, значний розшіріті закупівлю й реалізацію супутніх промислових товарів, наявний у достатній кількості у віробніків и других постачальніків, более уваги пріділяті Висновки договорів з постачальниками.

  · Досягті зростання ефектівності праці торгових ПРАЦІВНИКІВ:

  Із цією метою Здійснювати сполучення професій, посад, вести роботу з попередження прогулів и скороченню Втрата РОбочий годині через хворобу й іншім причин. При незмінній чісельності ПРАЦІВНИКІВ и збільшенні СЕРЕДНЯ Вироблення одного продавця (у порівнянніх цінах) відповідно до зростання кількості реалізованіх товарів в 2013 году роздрібний товарообіг может збільшітіся в 2014 году на 28,07 млн. Грн. (187,1 * 1% х15).

  · Поліпшіті использование матеріально-технічної бази підприємства:

  Із цією метою Встановити оптимальний режим роботи підприємства, вести Впровадження прогресивних форм торгівлі, скоротіті до мінімуму проведення інвентарізацій, перевірок.

  · Економічній службі підприємства розробляті прогнози розвитку роздрібного товарообігу на Майбутній период и вести оперативний контроль за ходом реализации;

  Це дозволити керівніцтву підприємства и его службам оперативно вірішуваті питання забезпечення й ефектівності использование всіх видів ресурсов, добитися рітмічного й рівномірного розвитку роздрібного товарообігу по періодах року й по відділах підприємства.

  · Удосконалюваті систему матеріального стимулювання праці ПРАЦІВНИКІВ підприємства (Збільшення кількості реалізованіх товарів, обслуговування найбільшої кількості покупців, Отримання доходів від реализации товарів и ін);

  * Оперативніше представляті дані з роздрібного продажу для прийняття управлінськіх РІШЕНЬ, а такоже запровадіті складання товарних звітів подекадно, тобто один раз в десять днів. Це дасть можлівість Забезпечити найбільш повний контроль за роботою матеріально відповідальніх осіб и більш ефективного обробляті документацію относительно руху товарів;

  * Здійсніті комп'ютерізацію бухгалтерського обліку на підприємстві, використовуват довідкову комп'ютерну систему для консультацій, роз'ясненні.


  Список використаних джерел

  1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999р. №996-ХІУ (зі змінамі и ДОПОВНЕННЯ).

  2. Закон України Про аудиторську діяльність вiд 22.04.1993 №3125-XII - ВР

  3. Інструкція про! Застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку актівів, Капіталу, зобов'язань и господарських операцій підприємств и ОРГАНІЗАЦІЙ, ЗАТВЕРДЖЕНА наказом Міністерства фінансів України від 11 листопада 1999р. №291 (зі змінамі и ДОПОВНЕННЯ).

  4. План рахунків бухгалтерського обліку актівів, Капіталу, зобов'язань и господарських операцій підприємств и ОРГАНІЗАЦІЙ, учет наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999р. №291 (зі змінамі и ДОПОВНЕННЯ).

  5. Податковий Кодекс України від 02.12.2014 №2755-VI - ВР.

  6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99 р.

  7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99 р.

  8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99 р.

  9. 1 С: Підприємство. Конфігурація «Бухгалтерський облік» для України. Редакція 2. Керівництво по веденню обліку (опис конфігурації). - М .: Фірма «1С» .2005 - 307 с.

  10. Азаренков Г.Ф. Економічний аналіз. - Х .: ХДЕУ, 2003. - 208 с.

  - Загальні вимоги безпеки;

  - вимоги безпеки перед початком робіт;

  - вимоги безпеки під час роботи;

  - вимоги безпеки в аварійних сітуаціях;

  - вимоги безпеки по закінченню робіт.

  Перевірка інструкцій на відповідність вимог діючіх державних стандартів, санітарних норм и правил у ЗАТ «УКРМАРКЕТ» проводитися не рідше одного разу в 5 років.

  Перевірка інструкцій для ПРАЦІВНИКІВ по професіях або по видах робіт, пов'язаних з підвіщеною небезпеки, проводитися не рідше одного разу в 3 року.

  Если в течение терміну Дії інструкції, умови праці ПРАЦІВНИКІВ на підприємстві НЕ змініліся, то наказом роботодавця дія інструкції продовжується на Наступний рік.

  Видача інструкцій на підприємстві керівнікам підрозділів организации проводитися службою охорони праці з реєстрацією в Журналі обліку відачі інструкцій.

  У керівника підрозділу организации Постійно зберігається комплект діючіх у підрозділі інструкції для ПРАЦІВНИКІВ усіх професій и по всех видах робіт.

  Інструкції Працівникам у ЗАТ «УКРМАРКЕТ» видають на руки під Розписка, в особістій Картці інструктажу для Вивчення при ПЕРВИННА Інструктажі, або зберігатіся в іншім місці, доступному для ПРАЦІВНИКІВ.

  Контроль организации охорони праці на підприємстві здійснюється:

  - роботодавцем и керівнікамі підрозділів;

  - через Спільний адміністративно-Суспільний контроль;

  - інспекторамі державного спеціального Нагляду;

  - інспекторамі державної служби по охороні праці;

  - через оглянувши по охороні праці й техніці безпеки.

  При чісельності працюючих більш 100 людей, створюється служба охорони праці або вводиться посада фахівця з охорони праці, а при чісельності Менш 100 людей працюючих розв'язок про создания служби охорони праці ухвалює роботодавець Із урахуванням спеціфікі ДІЯЛЬНОСТІ даної организации. Если на підприємстві немає служби охорони праці, то роботодавець містіть договір з фахівцем або організаціямі, что віявляють послуги в Галузі охорони праці.

  Структура служби и ее чісельність візначається роботодавцем, з урахуванням рекомендації федерального органу віконавчої власти, что відає харчування охорони праці.

  На розглянутім підприємстві такоже є служба охорони праці, у якові входити гол. інженер и фахівець Із охорони праці. Керує цією службою головний інженер.

  Обов'язки служби охорони праці.

  1. Проводити аналіз стану й причин виробничого травматизму й ПРОФЕСІЙНИХ захворювань.

  2. Розробляті заходу относительно попередження Нещасний віпадків и профзахворюваності, а такоже організуваті Впровадження ЗАХОДІВ.

  3. Організуваті робота із проведення перевірок технічного стану будівель, спорудження, устаткування на відповідності їх вимоги техніки безпеки;

  4. Організація роботи з атестації робочих Місць на відповідності Вимоги безпеки;

  5. Участь у розслідуванні нещасного віпадків и оформлення документації по розслідуванню;

  6. Проведення вступного інструктажу.

  Обов'язкові види інструктажів:

  1. Вступна

  2. первинна

  3. Повторний

  4. потокових

  5. Позаплановій

  Вступна Інструктаж проводити головний інженер по 2-х вартового Програмі.

  Зміст:

  - знайомство Із правилами внутрішнього трудового розпорядку з основними нормативно документацією;

  - Із правилами поведінкі на территории;

  - з основними Небезпечна й шкідлівімі виробничими факторами;

  - Із загально засоби індівідуальної й колектівної засобів захисту;

  - Із правилами протіпожежної безпеки.

  Результати оформляються в Журналі, Який зберігається у відділі праці, и підтверджуються підпісамі обох сторон.

  Первинний Інструктаж проводити майстер зі знову Вступники на роботу, переведеними з Іншого РОбочий місця або з Іншої организации.

  Зміст:

  - знайомство з Основним устаткуванням шкідлівімі й небезпечна факторами;

  - Із загально Засоби індивідуального захисту.

  Інструктаж супроводжується практичним показом приймання и методів безпечної роботи.

  Результати оформляються в Журналі, Який зберігається на ділянці й підтверджується підпісамі обох сторон.

  Повторний Інструктаж проводити фахівець Із охорони праці через кожні три місяці по Програмі первинного інструктажу з метою Відновлення знань. Оформляється в тому ж Журналі з підпісамі обох сторон.

  Поточний Інструктаж проводитися фахівцем з охорони праці, безпосередно перед початком робіт, на Які оформляється вбрання-допуск. Оцінка робиться в убранні, там же вказується строк, на Який Видається вбрання.

  Позаплановій Інструктаж проводити головний інженер або інженер по техніці безпеки после порушеннях вимог охорони праці, после нещасного випадка при впровадженні новой нормативної документації, при зміні ходу технологічного процесса при впровадженні Нових ЗАСОБІВ механізації. Оцінку Робить, інженер по охороні праці у своєму Журналі підпісу НЕ ставлять, Позаплановій Інструктаж проводять при Перерва у работе для робіт з підвіщеною небезпеки понад 30 дні, для других понад 60 дні

  Основні види контролю:

  1. Оперативний керівник робіт и других посадових осіб.

  2. Контроль вимоги безпеки праці при атестації робочих Місць.

  3. Контроль, здійснюваній службою охорони праці.

  4.Відомчій контроль Вищих ОРГАНІЗАЦІЙ.

  5. Державний контроль інспекціямі Держнагляду.

  Оперативний контроль здійснюється адміністрацією на всех рівнях Щодня в масштабах керованих нею підрозділів. Особлива роль при цьом Належить майстра и бригадирам, Які здійснюють контроль перед початком роботи й в течение робочі дні.

  При атестації робочих Місць поряд з оцінкою технічного оснащення робочих Місць и їх организации проводитися аналіз їх відповідності вимог охорони праці. До складу атестаційної КОМІСІЇ входять Головні фахівці организации й фахівці служби охорони праці, а до складу атестаційної КОМІСІЇ ділянок обов'язково входять майстра й бригадири. За результатами атестації Заповнюють карти атестації робочих Місць. Офіційний Висновок про оцінку умов праці дають органі експертизи умов праці, міністерства праці й СОЦІАЛЬНОГО розвитку України.

  У ЗАТ «УКРМАРКЕТ» атестація проводиться не рідше одного разу в 5 років з моменту проведення останніх вімірів. На підприємстві при проведенні атестації Видається наказ, у якім визначаються рядки й графік проведення робіт з атестації.

  Документи атестації робочих Місць за умови праці є матеріалами строгої звітності й підлягають зберіганню в течение 45 років.

  Контроль, здійснюваній службою охорони праці, проводитися в декількох формах:

  1. Цільові Перевірки, Які ставлять своим завдання контроль виробничого встаткування за Певної ознакою.

  2. Об'єктом контролю могут буті:

  - Засоби колективного захисту у виробничих пріміщеннях (система вентиляції, опалення, Висвітлення, кондиціювання).

  Контроль проводитися в масштабах усієї организации.

  Комплексні Перевірки проводяться на одній ділянці, у цеху. Об'єктом контролю є встаткування, Пожалуйста перевіряється на відповідність комплексу техніки безпеки, встановлених стандартами ССБТ.

  Відомчій контроль проводитися у виде цільовіх и комплексних перевірок виробничого встаткування, Які проводять КОМІСІЇ на чолі з Головними комісіямі міністерств и територіальних керування.

  Облік і Розслідування нещасного віпадків на виробництві ведеться відповідно до положення про Розслідування нещасного віпадків на виробництві. Умови пошірюються на підприємства всіх видів власності за.

  Відповідно до положення до обліку й розслідуванню підлягають:

  1. нещасні випадки, Які призвели до необхідності перекладу працівника на іншу роботу

  2. тимчасову або стійку Втрата Їм працездатності

  3. або его смерть.

  Які відбуліся:

  1. на робочім місці

  2. на території підприємства

  3. за теріторією підприємства, но роботи віконуваліся за письмовий наказом адміністрації; при проходженні до місця роботи або з роботи на транспорті, НАДАННЯ організацією.

  При Нещасний випадки роботодавець зобов'язаний:

  1. організуваті Надання Першої медичної допомоги;

  2. при необхідності доставіті потерпілого в лікувальну установу;

  3. організуваті формирование КОМІСІЇ з Розслідування;

  4. Забезпечити схоронність РОбочий місця або Всього місця події до качана Розслідування, если Це не грозит життю й у наслідку не наведено до аварії.

  У ЗАТ «УКРМАРКЕТ» інженером по охороні праці створюється ПЛАН ЗАХОДІВ относительно забезпечення промислової безпеки на рік.

  ПЛАН ЗАХОДІВ относительно забезпечення промислової безпеки на поточний рік;

  - Організація системи керування Промислова безпека;

  - Прізвище працівника, відповідального за Здійснення виробничого контролю, его посада, утвір, стаж роботи зі спеціальності, дата останньої атестації по промисловій безпеці;

  - Кількість небезпечний виробничих об'єктів з Описом потенційніх джерел небезпеки и можливіть НАСЛІДКІВ аварій;

  - Виконання ПЛАН ЗАХОДІВ относительно забезпечення промислової безпеки, результати перевірок, Усунення порушеня, Виконання припис спеціально уповноважених в області промислової безпеки;

  - ПЛАН ЗАХОДІВ относительно локалізації аварій и ліквідації їх НАСЛІДКІВ;

  - Копії договорів страхування ризики відповідальності за Заподіяння Шкоди при ЕКСПЛУАТАЦІЇ Небезпечна виробничого об'єкта;

  - Стан устаткування, застосовуваного на небезпечний виробничому об'єкті й підмета обов'язкової сертифікації;

  - Огляд и контрольний випробування небезпечний виробничих об'єктів;

  - План проведення контрольно-профілактичних перевірок на Наступний рік;

  - Оцінка готовності ПРАЦІВНИКІВ експлуатуючої организации до Дій во время аварії;

  - Опис аварій и Нещасний віпадків, что відбуліся на небезпечний виробничому об'єкті, аналіз причин їх Виникнення й вжіті заходь;

  - Підготовка й атестація керівніків, фахівців и других ПРАЦІВНИКІВ, зайнятий на небезпечний виробничих об'єктах, в області промислової безпеки.
  Â Â Â
  Error
  Â

  К сожалению, нам не удается получить доступ к запрашиваемой странице:
  http://ekon.in.ua/pars_docs/files/57/56996-8.html

  Пожалуйста, выберите один из вариантов:

  Робота з Поліпшення умов праці пріпускає в Першу Черга вдосконалювання техніки, технології й фізико-хімічних властівостей сировини, а такоже подалі вдосконалювання виробничих процесів з урахуванням комплексу санітарних норм, стандартів, вимог. Дослідження санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища, ваги й напруги трудового процесса проводяться на конкретних робочих місцях Шляхом лабораторних ДОСЛІДЖЕНЬ, інструментальніх вімірів и розрахунків.

  Шум и вібрація много в чому подібні между собою, но один спріймається слухом, Інша дотик. У цею годину шум-один з найпошіренішіх факторів зовнішньої, у тому чіслі виробничої, середовища.

  Тому що ЗАТ «УКРМАРКЕТ» займається розпилюваного деревини на дісковій пилорамі, то захист від впліву шуму є звукопоглінання, Пожалуйста досягається облицюванням приміщення звуковбирних матеріалами: мінеральною ватою, капронові волокном. Такоже індівідуальнімі засоби захисту є навушники й шоломофоні.

  При вібрації індівідуальнімі засоби захисту є: рукавиці з ущільненімі Долоньки, Спеціальне взуття на стовщеній підошві. Ручний інструмент предполагает протівовібраційні рукоятки.

  У міру розвитку науково-технічного прогресу з'являються Нові виробничі шкідлівості. Зокрема, серйозна небезпеки для здоров'я ПРАЦІВНИКІВ представляються виробничі випромінювання й електромагнітні поля. Вплив віпромінювань на людський організм візначається їхнім типом и інтенсівністю, а такоже трівалістю впліву на людину.

  У Поняття мікроклімат виробничого середовища входять температура, вологість, рух Повітря.

  Оптімальні й пріпустімі метеорологічні умови для РОБОЧОЇ зони приміщення Встановлені санітарнімі нормами. Смороду враховують пору року, категорію ваги робіт, характеристику приміщення по кількості віділюваного тепла.

  Пори року розділені на два періоді: холодний при середньодобовій температурі зовнішнього Повітря менше або рівної 10 ° С, теплий - при температурі зовнішнього Повітря вищє 10 ° С. При температурі рівної -25 ° С працівники по заготовці лісу НЕ Виходять на роботу, це пов'язане з тим, что техніка НЕ ​​может під'їхаті до місця вирубки лісу, та й Не всі робітники переносячи таку низьких температуру

  Усі види робіт віконуваніх на виробництві по ступеню фізичної ваги діляться:

  1. Легкі (виробництво, сидячі або стоячі, пов'язані з ходьбою, но НЕ вімагають сістематічної фізичної напруги або Підняття й переносу ваги).

  2. середньої ваги (пов'язані з постійною ходьбою, роботи віконуються коштуючі або сидячому, пов'язані з перенесенням ваги до 10 кг).

  3. важкі (пов'язані Із систематичність фізічною напругою, з постійнімі Рухами й перенесенням ваги більш 10 кг).

  Висвітлення виробничих приміщень, особливо робочих Місць, є істотнім Чинник зовнішнього середовища. Найбільше сприятливі для організму пріроднє Висвітлення. Однако пріроднє Висвітлення непостійне в течение доби, року и т.д. Тому пріроднє Висвітлення доповнюється, а в ряді віпадків заміняється штучним. Для виробничих приміщень норми оснащеності встановлюються залежних від точності віконуваніх робіт, розміру деталей и т.д. У ЗАТ «УКРМАРКЕТ» для создания природнього Висвітлення в будівлях службовців вікна, а такоже Світлові Прорізи й ліхтарі на даху.

  Працівники пилорами Працюють у закрітім пріміщенні зі штучним вісвітленням. Штучне Висвітлення призначення для забезпечення нормальної роботи. Більшу роль відіграє раціональній напрямок світловіх потоків.

  Аналіз информации з досліджуваного підприємства показавши, что умови праці на підприємстві є Менш безпечним. Альо на підприємстві 80-90% устаткування є застарілім, внаслідок цього треба підвіщіті технічний рівень виробництва. А самє Впровадження новой, прогресивної технології, механізація й автоматизація виробничих процесів; Поліпшення использование й! застосування Нових відів сировини й матеріалів; зміна конструкції й технічних характеристик виробів; інші фактори, что підвіщують технічний рівень виробництва.

  З метою забезпечення найбільш безпечного умів праці, зниженя числа віпадків травматизму, а так само з метою попередження травматизму, провести следующие заходь:

  · Поліпшіті контроль над Виконання вимог и інструкцій з техніки безпеки;

  · Поліпшіті організацію робочих Місць, укомплектуваті їхньою технологічною оцінкою;

  · Пріділіті особлівої Рамус й провести курсове навчання по охороні праці й техніки безпеки з робітнікамі;

  · Провести перевірку знань техніки безпеки персоналу, что Обслуговує електроустановки, вантажопідйомні машини;

  · Усунуті в устаткуванні конструктівні Недоліки, Наслідки якіх могут привести до травм;

  · Виконати роботи з Підвищення надійності огороджувальної й запобіжної техніки встаткування;

  · Забезпечити обов'язкове випробування для вантажопідйомних машин;

  · Здійсніті контроль над Виконання графіків планово-запобіжного ремонту встаткування електроустановок;

  · Провести виміри опору заземлюючих обладнання устаткування, ізоляції електроустановок, апаратів, електромережі підприємства з оформленням документів у строки й норми согласно ТЕП и ПТБ;

  · Негайно повідомляті про всі віявлені Недоліки головному інженерові й вжіваті терміновіх ЗАХОДІВ по їхньому Усунення.

  3. Методика та організація бухгалтерського обліку операцій з руху товарів в управлінні товарними запасами підприємства

  3.1 Організація обліку товарів на підприємстві  Товари - матеріальні цінності, что Придбані (отрімані) й утрімуються підпріємством з метою Подальшого продаж.

  Під товарним обігом (товарообігом) слід розуміті рух Сукупний суспільного продукту на Товарній форме від віробніків до споживача.

  Торгівельна діяльність - самостійна діяльність юридичних и фізичних осіб зі Здійснення операцій купівлі-продажу товарів СПОЖИВЧОГО призначення з метою Отримання прибутку.

  Роздрібна торгівля - торгівельна діяльність із продажу товарів поштучно та дрібнім оптом безпосередно громадянам та іншім споживачам в основном Із розрахунку готівкою.

  Одиницею бухгалтерського обліку товарів є їхнє найменування або однорідна група, вид.

  Підприємства роздрібної торгівлі й інші суб'єкти торгівельної ДІЯЛЬНОСТІ встановлюються Вільні роздрібні ціни на товари, что реалізуються, на підставі оптових цен и торгівельної націнкі, прізначеної для покриття Власний витрат обігу й Отримання прибутку.

  В окремий випадки підприємства-постачальника могут надаваті торговим підпріємствам знижки з відпускної ціни: оптово-збутові (для оптових підприємств) и торгові (для підприємств роздрібної торгівлі).

  Фактічні ціни реализации товарів відповідно збільшуються на Встановлені чіннім законодавством додаткові нарахування: Податок на додану вартість, акцизний збір ТОЩО.

  Облік у торгівлі ЗАТ «УКРМАРКЕТ» має певні Особливості:

  · На Відміну Від виробництва, в торгівлі Нічого НЕ віробляють, надаю послуги НЕ має кількісніх характеристик;

  · У торгівлі відсутній процес визначення виробничої Фінансової собівартості результату, а отже, прямих и непрямих (накладних) витрат, обліку готової продукції та других обліковіх робіт, характерних для виробництва;

  · З Огляду на велику номенклатуру товарів бухгалтерський облік роздрібного товарообігу здійснюють лишь у вартісному віраженні за ценам продаж. Кількісно-вартісній облік ведуть за товарами, что потребують особливого контролю (Дорогоцінні вироби, автомобілі ТОЩО);

  · В оптовій торгівлі здійснюють груповий облік товарів на підставі розрахункового методу согласно з бухгалтерського документами та оперативного данімі;

  · У роздрібній торгівлі окремо облікують різніцю между купівельною й продажні вартістю придбаних товарів для обчислення валового доходу и ФІНАНСОВИХ результатів ДІЯЛЬНОСТІ;

  · Витрати торгівельних підприємств становляться витрати обігу, что НЕ включаються до вартості товарів, належати до витрат звітного ПЕРІОДУ, обліковуються на відповідніх Стаття адміністратівніх витрат, витрат на збут и ФІНАНСОВИХ витрат, а такоже спісуються на фінансовий результат звітного ПЕРІОДУ.

  Одиницею бухгалтерського обліку товарів є їхнє найменування або однорідна група. Придбання товарів оформляється договором, Який Полягає между постачальником и покупцем. У договорі обмовляється номенклатура й ВАРТІСТЬ товару, строк поставки й рядків оплати, а такоже зобов'язання, несуть підприємства. Вступ товарів Відображається на підставі податкових, товарно-транспортних накладних Типової форми.

  У бухгалтерському обліку до категорії товарів відносять матеріальні цінності, прідбанні (одержанні) и втрімуються підпріємством з метою Подальшого продаж.

  Спеціфічні рахунки для обліку товарів на ЗАТ «УКРМАРКЕТ»:

  28 «Товари» (з відповіднімі субрахунками). 902 «Собівартість реалізованіх товарів»; 702 «Дохід від реализации товарів»; 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут» - для обліку витрат обігу.

  Схема обліку в торгівлі в цілому НЕ дуже відрізняється від схеми обліку на промислових підпріємствах. Основна відмінність Полягає у відсутності Рахунку 23 «Виробництво», немає витрат на виробництво й списання їх на рахунок 26 «Готова продукція».

  Оподатковуваного й податковий облік у торгівлі здійснюються согласно Із законодавством. Особливості:

  - Клас професійного ризики виробництва для сплат збору на страхування від нещасного віпадків на виробництві в роздрібній торгівлі (і в торгівлі автомобілями) - 5, в оптовій торгівлі - 23;

  - У торговельні підприємства, створені после вступления декретом Кабінету міністрів України «Про місцеві податки й зборах» від 20.05.93 р №56, сплачують збір за видачу Дозволу на размещения об'єктів торгівлі;

  - підприємства, что здійснюють торгівлю лікеро-горілчанімі виробами, сплачують збір на розвиток садівництва, виноградарства й хмільніцтва в размере 1% від суми Виторг від реализации.

  Щодо основних ділянок бухгалтерського обліку, то облік Суттєво НЕ відрізняється від обліку в промісловості:

  - Облік коштів ведеться согласно з постановами правления НБУ; особлівістю є обов'язковість! застосування РРО при розрахунках готівкою й можлівість здачі Виторг в банк торговельно підпріємствам, Які здійснюють торгівлю Вночі дня, что ранком віпліває;

  - Облік оплати праці, фінансова звітність, облік розрахункових операцій, облік Капіталу, необоротних активів и т.д. Суттєво НЕ відрізняється від других галузь;

  ЗАТ «УКРМАРКЕТ» вітрачає Досить значні засоби на рекламу, зокрема, на рекламування товарів у вітринах.

  Товари належати до запасів підприємства й Ураховуються согласно П (З) БО 9.

  Нагадаємо, что у ВАРТІСТЬ товарів при їхньому прідбанні включаються суми, Сплачені постачальником, суми ввізного мита, транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ) и т.д. Если ТЗВ визначаються окремо, їхній облік ведеться на субрахунками 289 «Транспортно-заготівельні витрати».

  В оптовій торгівлі товари враховують на субрахунками 281 «Товари на складі», у роздрібній - на Рахунку 282 «Товари в торгівлі»; у роздрібній торгівлі ЗАТ «УКРМАРКЕТ» Використовують обоє субрахунками: 281 - для обліку товарів на складі підприємства роздрібної торгівлі, 282 - для обліку товарів у торговельному залі.

  У роздрібній торгівлі ЗАТ «УКРМАРКЕТ», де облік товарів ведеться за ценам продаж, на них при опрібуткуванні встановлюється торговельна націнка:

  Д-Т 282 (281) До-Т 285.

  У балансі сальдо 28 Рахунку звівається по всех субрахунками; до валюти балансу включається купівельна ВАРТІСТЬ товарів.

  Надходження товарів, як и других запасів, оформляється первинний документами: накладна (дод. 2), рахунок-фактура, прибутковий ордер, платіжна вимоги-доручення, податкова накладна (дод. 1) й т. П. Комірник повинен здійсніті приймання товарів по кількості и якості. Регістром аналітичного обліку по облікові товарів на складі є картка складського обліку.

  Комірник, як правило, Щодня передает всі Прибуткові й відаткові документи в бухгалтерію з товарним Звітом.У товарному звіті приводяться Залишки товарів на початок и кінець звітного ПЕРІОДУ, дані про вступ и вибуття товарів по кожному прибуткового и видатковим документом.

  У табл. 3.1. уявлень графік документообігу ЗАТ «УКРМАРКЕТ» по ПЕРВИННА облікові товарів.

  Таблиця 3.1. Графік документообігу ЗАТ «УКРМАРКЕТ»

  Найменування документа

  Створення документа

  Перевірка й обробка документа

  Відповідальний за перевірку й Виконання

  рядків Виконання

  Відповідальний за перевірку

  Відповідальний за перевірку

  1. Рахунок-фактура

  Начальники підрозділів (з зазначенням (П.І.Б.)

  Чи не пізніше 3-го числа місяця наступного за Звітним

  Бухгалтер

  Бухгалтер

  2. Накладна

  Комірник

  Чи не пізніше 7-го числа місяця наступного за Звітним

  Бухгалтер

  Бухгалтер

  3. Прибутковий ордер

  Начальники підрозділів, комірник

  Щодня до 17 годин

  Бухгалтер

  Бухгалтер

  4. Платіжне доручення

  Начальник комерційного відділу

  Чи не пізніше 1-го числа місяця наступного за Звітним

  Бухгалтер

  Бухгалтер

  5. Податкова накладна

  Начальники підрозділів (відділів)

  У тій же день

  Бухгалтер

  Бухгалтер

  6. Товарний звіт

  комірник,

  Следующего дня до 10.00

  начальник відділу

  начальник відділу

  Таблиця 3.2. Бухгалтерські проводки по ПЕРВИННА облікові товарів у ЗАТ «УКРМАРКЕТ»

  № п / п

  Зміст операции

  Дебет

  кредит

  Сума, грн.

  Перша Подія - оприбуткування товарів

  1

  Опрібутковані товари

  28

  631

  1000

  2

  Відбітій податковий кредит по ПДВ

  641

  631

  200

  3

  Відображеній борг перед транспортною організацією

  28

  685 (631)

  250

  4

  Відображеній податковий кредит по ПДВ за транспортування

  641

  685

  50

  5

  Оплачені рахунки постачальника

  631

  311

  1200

  6

  Оплачені рахунки транспортної организации

  685

  311

  300

  Перша Подія - передоплата (транспортні витрати НЕ відображаються)

  1

  Здійснена передоплата за товари

  371

  311

  1200

  2

  Відображеній податковий кредит по ПДВ

  641

  644

  200

  3

  Опрібутковані товари

  28

  631

  1000

  4

  списання ПДВ

  644

  631

  200

  5

  Здійсненій залік авансу

  631

  371

  1200

  Бухгалтерські проводки по оприбуткування товарів у ЗАТ «УКРМАРКЕТ» представлені в табл. 3.2 на прікладі: ЗАТ «УКРМАРКЕТ» Придбай товари вартістю 1000 грн. без ПДВ, відповідно, ПДВ - 200 грн; транспортної организации оплачених за доставку товарів від постачальника 250 грн. плюс ПДВ - 50 грн.

  Організація обліку товарів Залежить від ряду факторів:

  По-перше, від форми продаж - оптової або роздрібної, якові могут застосовуваті роздрібні підприємства, торговельні й заготівельні підприємства, а такоже підприємства громадського харчування.

  При застосуванні оптової форми реалізація товарів НЕ збігається Із вступити коштів. Тому вінікає необходимость ураховуваті дебіторську заборгованість від моменту поставки товарів до моменту вступления платежу за них.

  Во время! Застосування роздрібної форми момент реализации товарів НЕ збігається з моментом оплати наявний Кошта.

  Як і друга, наявність різніх цен при прідбанні й реализации товарів. Цей фактор обумовлює ведення обліку товарів, або по купівельній (первісної) вартості, або за ціною реализации. Если предприятие враховує товари за ціною реализации, то вінікає необходимость урахувати різніцю между ценам реализации й придбання, а самє торговельно націнку.

  Як і Третє, промислові й інші виробничі підприємства ма ють вироби, матеріали, продукти, спеціально прідбанні для продажу. ЦІ матеріальні цінності такоже підпадають під категорію «товари».

  З урахуванням наведення факторів Планом рахунків бухгалтерського обліку актівів, зобов'язань и господарських операцій підприємств и ОРГАНІЗАЦІЙ передбачення активний балансовий рахунок №28 «Товари».

  На цьом Рахунку ведеться облік руху товарно-матеріальних цінностей, придбаних для продажу без переробки, и те, що бере нового продукту по первісній вартості або за ценам реализации. За дебетом Рахунку Відображається Збільшення вартості придбаних (отриманий) товарів, по кредиту - Зменшення вартості реалізованіх (вібуліх) товарів.

  Отже, щоб Узагальнити Вищенаведеним материал, нужно відзначіті следующие Особливості:

  ?? бухгалтерський облік торгівлі вікорістовує ОКРЕМІ рахунки бухгалтерського обліку товарів;

  ?? у торгівлі НЕ вікорістовується витратності рахунок 91 Загальновиробничі видатки;

  ?? у бухгалтерському обліку оптово-роздрібніх підприємств максимально необходимо використовуват програмні продукти й обчислювальна техніку.

  Придбані товари зараховуються на баланс підприємства за первінній вартості. Значний частина ВИДАТКІВ, Ранее включає у видатки обігу, согласно ПБО 9, збільшує первісну ВАРТІСТЬ придбаних товарів. Це витрати на вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування товарів, страхування різіків транспортування товарів, оплата інформаційних, посередницьких и других подібніх услуг у зв'язку з пошуку и придбанням товарів. Для ОЦІНКИ вибуття запасів підприємства роздрібної торгівлі застосовують метод ціни продажу. Собівартість реалізованіх товарів візначається як різніця между продажною (роздрібною вартістю) реалізованіх товарів и сумою торговельної націнкі на ЦІ товари.

  Приклад первинного обліку товарів на ЗАТ «УКРМАРКЕТ». На відбіття в обліку надходження товарів, прібуткуються за продажну ценам.

  1. Підприємство здійсніло передоплат товарів постачальнікові. За Згідно повинною буті Отримання товарів на суму 624 тис. грн, у т.ч. ПДВ 104 тис. грн. Товари надійшлі на підприємство.

  2. На отрімані від постачальника товари Нарахована торговельна націнка на покриття витрат роздрібної торгівлі й создания доходу в размере 24%. Товари опрібутковані за продажну ценам. У прібутковій накладній, віпісаної на підставі товарного документа постачальника, що означає товари на суму 749 тис. грн., У тому числі:

  Товари по договірніх купівельнімі цінам - 520 тис. грн.

  Податок на додану вартість, 20% від 520 - 104 тис. грн.

  До оплати постачальнікові - 624 тис. грн.

  Торговельна націнка підприємства - 24% від 520 - 125 тис. грн.

  Разом за продажну ценам - 749 тис. грн.

  у т.ч. товарні надбавки (104 +125) - 229 тис. грн.

  У випадка, коли підприємство здійсніло передоплат товарів постачальнікові до їхнього вступления, то на бухгалтерських рахунка согласно з пунктами 3 й 5 Інструкції та патенти сделать запису:

  1. На здійснену передоплат товарів постачальнікові - 624 тис. грн:

  1.1. Дт 63 «Розрахунки з постачальниками й підряднікамі»

  Кт 31 «Рахунку в банках» - 520 ти. и Дт 641, анал. рахунок »По податкові на Доданий вартість» Кт 31 «Рахунку в банках» - 104, а також:

  1.2. Дт 63 «Розрахунки з постачальниками й підряднікамі» [44, c. 106]

  Кт 644 «З податкового кредиту» - 104 (на нарахування податкового кредиту)

  1.3. Одночасно необходимо сделать додатковий запису на суму сплаченого ПДВ як на товарну надбавку в сумі 104 тис. грн:

  Дт 28 «Товари» Кт 29 «Торговельна націнка» - 104 тис. грн.

  2. На оприбуткування товарів, отриманий від постачальника за продажну ценам в сумі 749 тис. грн., повінні буті зроблені записи:

  2.1. Дт 28 «Товари» Кт 63 «Розрахунки з постачальниками й підряднікамі» - 520 - на купівельну (без ПДВ) ВАРТІСТЬ товарів

  2.2. Дт 28 «Товари» Кт 29 «Торговельна націнка» - 229 - на суму товарних надбавок.

  Отже, товари прібуткуються за продажну ценам. Для цього по данім товарного документа постачальника, ВРАХОВУЮЧИ витрати на покупку й доставку товарів и нарахованого торговельно націнку підприємства, та патенти, сделать калькуляцію продажної ціни на шкірні вид товару (купівельна ціна плюс Відсоток ПДВ, плюс Відсоток торговельної націнкі). За скалькульованіх продажних цінах віпісують прибутковий товарний документ, Звичайно Прибутковий накладну. Альо з наведення вищє согласно з Інструкцією записами ПДВ ставитися на дебет Рахунку 28 «Товари» два рази, что непріпустімо й необходимо при бухгалтерських записів урахувати.

  3.Одночасно Із надходження и оприбуткування товарів спісується нарахованого при передоплаті їх податковий кредит по ПДВ у сумі 104 тис. грн:

  Дт 644 «З податкового кредиту»

  Кт 63 «Розрахунки з постачальниками й підряднікамі» - 104 (п. 10)

  При надходженні товарів на условиях наступної оплати й оплаті їх после вступления на предприятие запису за данімі прикладу 1 повінні буті Наступний:

  1. Дт 28 «Товари»

  Кт 63 «Розрахунки з постачальниками й підряднікамі» - 520

  2. Дт 641, анал. рахунок «За податкові на Доданий вартість»

  Кт 63 «Розрахунки з постачальниками й підряднікамі» - 104

  3. Дт 28 «Товари»

  Кт 29 «Торговельна націнка» - 229

  4. Дт 63 «Розрахунки з постачальниками й підряднікамі»

  Кт 31 «Рахунку в банках» - 624

  У роздрібній торгівлі в більшості віпадків передачі різіків и вигід від володіння товаром збігається з передачею юридичного права власності за в момент відпуску товарів покупцям. При продажі товарів на условиях розстрочкі кінцевого розрахунків дохід Відображається в бухгалтерському обліку после Внесення покупцем последнего Внески.


  3.2 синтетичне та аналітичний облік операцій з руху товарів в управлінні товарними запасами підприємства  Облік товарних запасів можна Здійснювати за двома Показники: перший - кількісно-вартісній облік наявності та руху товарів за купівельнімі ценам за шкірних назв: видом, типом, гатунку; другий - ЗАГАЛЬНІ транспортно-заготівельні витрати, что їх обліковують на всю масу товарних запасів (або за окремий групами).

  Товари є видом запасів. На ЗАТ «УКРМАРКЕТ» їх обліковують за ПЕРВИННА вартістю або чистою вартістю реализации. Придбані (отрімані) товари зараховуються на баланс підприємства за ПЕРВИННА вартістю.

  ПЕРВИННА вартістю запасів, придбаних за плату, є собівартість запасів, что складається з таких фактичність витрат:

  · Суми, что сплачуються согласно Із договором постачальнікові (продавцеві), за Вирахування непрямих податків;

  · Суми ввізного мита;

  · Суми непрямих податків у зв'язку Із придбанням запасів, что НЕ відшкодовуються Підприємству;

  · Транспортно-заготівельні витрати (витрати на заготівлю товарів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи и транспортування товарів усіма видами транспорту до місця їх использование, включно Із витратами зі страхування різіків транспортування запасів);

  · Інші витрати, безпосередно пов'язані з придбанням та виготовлення товарів и доведенням їх до стану, в якому смороду прідатні для использование Із запланованою метою.

  Стосовно віднесення транспортно-заготівельніх витрат (далі - ТЗВ) до складу первинної вартості запасів існує два методи розподілу ціх витрат: прямого підрахунку та СЕРЕДНЯ відсотка. На ЗАТ «УКРМАРКЕТ» вікорістовується другий метод.

  За методом СЕРЕДНЯ відсотка визначаються відсоткове співвідношення сум ТЗВ между сумами Залишки товарів на складі на кінець звітного ПЕРІОДУ та сумою запасів, что вібулі у звітному періоді. Суму ТЗВ узагальнюють на окремий субрахунками рахунків обліку товарів и щомісячно розподіляють между сумою Залишки товарів на кінець звітного місяця та сумою товарів, что вібулі (вікорістані, реалізовані, безоплатно передані ТОЩО) впродовж звітного місяця. Суму ТЗВ, что стосується товарів, Які вібулі, визначаються як добуток СЕРЕДНЯ відсотка ТЗВ и вартості товарів, что вібулі, з відображенням ее на тих самих рахунки обліку, в кореспонденції Із Якими відображено вибуття ціх товарів. Середній Відсоток ТЗВ визначаються діленням суми залишків ТЗВ на початок звітного місяця и суми ТЗВ за звітний місяць на суму Залишки товарів на початок місяця и товарів, что надійшлі впродовж звітного місяця. Суму ТЗВ, что пріпадає на Залишок нереалізованіх товарів, відображають у балансі в складі запасів, а решта суми відносять на Збільшення собівартості реалізованіх товарів.

  У процесі Збереження товару з різніх причин, можлива Втрата его первинної вартості, что потребує уцінювання товару. До того ж ОКРЕМІ товари могут втрачати первинний ВАРТІСТЬ внаслідок своих природних властівостей.

  Уцінка товарів та перевіщення балансової вартості товарів над їхньою справедливою вартістю відображають записом:

  Дебет рахунка 946 Кредит рахунка 28

  Если чиста ВАРТІСТЬ реализации Ранее уціненіх товарів и товарів Із активами на дату балансу й далі збільшується, тоді на суму Збільшення Чистої вартості реализации, но НЕ более суми попередня Зменшення, сторнується запису Про попереднє Зменшення вартості ціх товарів:

  Дебет рахунка 946 Кредит рахунка 28

  Інвентаризація товарів и відбіття ее результатів здійснюється так, як других запасів согласно з документами.

  У результате проведення інвентаризації віявляють неходові, залежаний, зіпсовані товари, крадіжкі, товарні Втрата. Товарні Втрата бувають нормовані й Вільн.індекс.

  Нормовані - це природні Втрата, ламаний, бой (посуд, новорічних іграшок, Порцеляновий виробів и т.д.), Втрата в магазинах самообслуговування.

  Вільн.індекс - Втрата понад Установлені норми, обумовлені порушеннях правил зберігання товарів, розтрат, крадіжкамі, уцінкі виробів застаріліх моделей.

  Природні Втрата - це Втрата во время перевезення, зберіганні й реализации товарів, обумовлені фізично-хімічнім властівостям товарів (виток, вісіхання, розтрушування. Граничні норми природних Втрата Установлюються ДЕРЖАВНИЙ органами у відсотках до кількості відповідніх товарів.

  При інвентаризації недостачі в межах норм природних Втрата в ЗАТ «УКРМАРКЕТ» спісуються на витрати обігу (Д-Т 93).

  Порядок документального оформлення надходження товарів на підприємство торгівлі Залежить від місця приймання товарів покупцем.

  Для Отримання товарів на складі постачальника або у транспортній организации матеріально-відповідальній особі видають Довіреність (форма М-2 або М-2а), якові підпісують керівник и головний бухгалтер. Видані довіреності реєструють у Спеціальному Журналі обліку видання довіреностей. Особа, что здобула Довіреність, має відзвітуваті перед бухгалтерією про использование довіреності за призначення. Невикористані довіреності повертаються до бухгалтерії следующего после Завершення терміну їхньої Дії дня, про что робиться Відмітка в Журналі обліку видання довіреностей. Особам, Які НЕ відзвітуваліся за одержані довіреності, відаваті Нові довіреності на те, що бере товарів заборонено.

  Во время відпуску товару постачальник віпісує накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей Типової форми №М-20. Накладна віпісується у 3-х прімірніках на підставі договору, нарядів, других відповідніх документів и підпісується особою, яка дала Дозвіл на відпуск товарно-матеріальних цінностей, и головний бухгалтер.

  Перший примірник накладної надається Підприємству, что получил товарно-матеріальні цінності, як супровідній документ и як Підстава для їх оприбуткування. Другий примірник залішається на складі постачальника и є підставою для списання відпущеніх товарно-матеріальних цінностей. Третій примірник передається пропускному пункту постачальника для контролю за вивезення товарно-матеріальних цінностей.

  Если товарно-матеріальні цінності передаються транспортній организации для доставки покупцеві, то віпісується товарно-транспортна накладна, а накладна форми №М-20 і не мав віпісується.

  При надходженні товарів до складу покупця супровіднімі документами постачальника могут слугуваті такоже рахунки-фактури, сертифікати якості, Платіжні вимоги-доручення, податкові накладні, Митні декларації, пакувальні ярлики.

  Если во время Прийняття товарів встановлен невідповідності между данімі товаросупровідних документів и Фактично одержаний товарами (за кількістю, асортиментом або якістю), складають акт про Прийняття матеріалів Типової форми №М-7, Який є юридичним документом для вісування претензії вінуватцю - транспортній организации або постачальнікові. Акт складає комісія, призначила керівніком торгового підприємства. До складу КОМІСІЇ залучають: матеріально відповідальну особу підприємства-покупця, представника постачальника, а за неможлівості его прісутності (з Дозволу постачальника) - компетентного працівника незацікавленої организации.

  У разі надходження на підприємство товарів без супровідніх документів (невідфактуровані поставки) такоже складають акт про Прийняття товарів. Один примірник цього акту передаються постачальнікові.

  Товари, что надійшлі, оприбутковуються чистою масою та реєструються у Журналі обліку вантажів, что надійшлі, Типової форми №М-1 (зразок 4.3). Записи до журналу робляться в міру надходження матеріальніх цінностей на склад підприємства на підставі товарно-транспортних документів, Прибутковий документів, АКТІВ приймання матеріальніх цінностей ТОЩО.

  Бухгалтерський облік облік товарів на ЗАТ «УКРМАРКЕТ» здійснюєть на активному, балансовому, інвентарному Рахунку 28 «Товари». На цьом Рахунку перелічені підприємства такоже ведуть облік придбання тари и тари власного виробництва, кроме інвентарної тари, что слугує для виробничих або господарських потреб и якові обліковують на рахунки 10 «Основні засоби», 11 «Інші необігові матеріальні активи» та 20 «Виробничі запаси» .

  Рахунок 28 «Товари» має Такі субрахунками:

  На субрахунками 281 «Товари на складі» ведуть облік руху й наявності товарних запасів, что перебувають на оптових та розподільчіх базах, складах, овочесховіщах, морозильниках ТОЩО.

  На субрахунками 282 «Товари в торгівлі» здійснюють облік руху й наявності товарів, что перебувають на підпріємствах роздрібної торгівлі (в магазинах, ятках, кіосках, у буфетах підприємств громадського харчування ТОЩО).

  На субрахунками 283 «Товари на КОМІСІЇ» ведуть облік товарів, переданих на комісію за договорами КОМІСІЇ та іншімі цивільно-правова угода, Які НЕ передбачають переходу права власності за на цею товар до оплати его вартості.

  На субрахунками 284 «Тара під товарами» ведуть облік наявності й обігу тари під товарами й порожньої тари, кроме інвентарної тари.

  На субрахунками 281-284 за дебетом відображають Збільшення кількості товарів та їхньої вартості за кредитом Зменшення.

  На субрахунками 285 «Торгова націнка» Торгівельні підприємства, Які обліковують товари за продажну ценам, відображають торговельні націнкі на товари, тобто різніцю между покупні й продажні (роздрібною) вартістю товарів. Цей субрахунок пасивний, регулювальна Стосовно рахунків 281-284, контрактивної. За кредитом відображають Збільшення суми торгових націнок, за дебетом - Зменшення їх.

  ЗАТ «УКРМАРКЕТ» веде ВІДОКРЕМЛЕНИЙ облік транспортно-заготівельніх витрат (ТЗВ), а для обліку їх вікорістовує окремий субрахунок рахунка 28, например 286 «Транспортно-заготівельні витрати». Рахунок активний, регулювальна, доповнювальній. За дебетом цього субрахунками відображають суми понесених ТЗВ, за кредитом - списання їх за розрахунком за призначення.

  До звітної документації включаються згорнути за всіма субрахунками сальдо рахунка 28.

  Приймання товарів на складах ЗАТ «УКРМАРКЕТ» здійснюють матеріально відповідальні особи на підставі супровідніх документів (товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, Сертифікатів, платіжніх вимог-доручень ТОЩО). На підставі ціх первинних документів, что надходять від постачальника, здійснюють перевірку Дотримання умов постачання за найменуванням товарів, їхньою масою, кількістю, асортиментом та якістю. Если Кількість и якість товарів відповідає документам постачальніків, то на одному Із документів постачальника матеріально відповідальна особа ставити свой підпис и штамп, чим підтверджує Прийняття товарів на відповідальне зберігання.

  Порядок кількісного та якісного приймання товарів покупцем Залежить від того, надходять смороду в тарі чи без неї.За більшістю груп товарів встановлен Певний порядок приймання їх. Незатарені товари пріймають за кількістю во время надходження їх. Товари в тарі пріймають спочатку за масою брутто та кількістю Місць, а за масою нетто и кількістю одиниць одночасно при розкрітті тари, но НЕ пізніше 10 діб (за товарами, что Швидко псуються - 24 години) від моменту одержаний товарів. Граничний срок приймання товарів за якістю від місцевіх постачальніків ставити 10 діб від дня одержаний товарів, від іногородніх - 20 діб від дня Прибуття товарів на станцію призначення. Товари, Які Швидко псуються, пріймають за якістю одночасно з приймання їх за кількістю, тобто впродовж 24 годин від моменту одержаний вантажу. Приймання імпортних товарів за кількістю, якістю й комплектністю, что надійшлі в тарі іноземних фірм, має здійснюватіся, за обов'язкової участия експерта.

  За окремий продовольчими товарами, за Якими утворюються відходи в процесі підготовкі їх до продажу, матеріально відповідальні особи проводять оприбуткування за масою нетто (за Вирахування відходів за встановлення нормами). Розрахунок Розмірів відходів за погодження матеріалів нормами проводять безпосередно на підставі супровідніх документів постачальніків. Во время оприбуткування товару на підставі зазначеним розрахунку зменшуються торгівельну націнку на ВАРТІСТЬ відходів.

  Если во время приймання товарів тару НЕ розкривають, тоді товари пріймають без Перевірки фактічної наявності їх, про что роблять Позначку в супровідніх документах.

  Приймання товарів, Які надійшлі без супровідніх документів постачальніків, здійснюють за фактічної наявності товарів и оформлюють актом про приймання товарів без рахунків постачальника.

  Матеріально відповідальні особи щоденно складають и Надаються до бухгалтерії у двох прімірніках товарні Звіти, в якіх відображають Залишок товарів на початок дня, оприбуткування й Видаток за день (согласно Із Прибутковий та видатковим ПЕРВИННА документами), Залишок на кінець дня за шкірних видом (гатунку) товарів . Другий примірник Звіту Із Позначку бухгалтерії про те, що бере повертаються матеріально відповідальній особі.

  Водночас Із приймання товарів за кількістю та якістю кон-

  троль за надходження їх здійснюють за помощью реєстрації й ретельної Перевірки правільності й достовірності всех супровідніх документів. Працівники бухгалтерії перевіряють аріфметічні Підрахунки у документах, КОЖЕН документ фіксують у відповідному регістрі.

  На підставі документів Звіту про рух товарів проводяться записи в регістрі бухгалтерського обліку. Синтетичний облік обігу товарів ведуть у журналах 5 або 5-а, аналітичний - у 4-му розділі ціх журналів.

  ВРАХОВУЮЧИ тієї факт, что ЗАТ «УКРМАРКЕТ» веде облік товарів за ценам продаж, на товари при їхньому опрібуткуванні встановлюється торговельна націнка. Відсоток торговельних націнок на Різні товари підприємство встановлює самостійно. В течение місяця товари реалізують за роздрібнімі ценам, а напрікінці місяця визначаються середній Відсоток и розмір торговельних націнок на реалізовані товари, после чего візначається купівельна ВАРТІСТЬ реалізованіх товарів. Можна делать це Частіше, если дозволяють технічні возможности.

  Наприклад: реалізовано за місяць товарів на 150 000 грн. (За ценам продаж), середній Відсоток торговельних націнок ставити 30%; сума торговельних націнок на реалізовані товари ставити 45 000 грн. (150 000 * 30: 100), а купівельна ВАРТІСТЬ реалізованіх товарів - 105 000 грн. (150 000 - 45 000).

  Спочатку розглянемо бухгалтерські проводки по вступления й реализации товарів у роздрібній торгівлі ЗАТ «УКРМАРКЕТ» (табл. 3.3) на спрощений прікладі, віходячі Із припущені, что вся партія закуплених товарів реалізована, тому розмір торговельної націнкі відомій.

  Таблиця 3.3. Вступ и реалізація товарів у ЗАТ «УКРМАРКЕТ»

  № п / п

  Зміст операции

  Дебет

  кредит

  Сума, грн.

  оприбуткування товарів

  1

  Опрібутковані товари

  282

  631

  1000

  2

  Відбітій податковий кредит по ПДВ

  641 ПДВ

  631

  200

  3

  Встановлених торговельно націнку

  282

  285

  560

  реалізація товарів

  4

  Реалізовані товари

  301

  702

  1560

  5

  Відбіті податкові зобов'язання по ПДВ

  702

  641 ПДВ

  260

  Напрікінці місяця

  6

  Сторновані або списання торговельно націнку

  282 285

  285 282

  560

  7

  Списана купівельна ВАРТІСТЬ реалізованіх товарів

  902

  282

  1000

  8

  Списань дохід на рахунок ФІНАНСОВИХ результатів

  702

  791

  1300

  9

  Писана собівартість на рахунок ФІНАНСОВИХ результатів

  791

  902

  1000


  - Купівельна ціна 1000 грн, ПДВ - 200 грн;

  - Торговельна націнка 560 грн,

  11. Бойчик Й.М., Харів Т.С., Хопчан М. І. Економіка підприємств. Навч. посібник. - Львів: Господь, 2000.

  12. Болюх М.А. Економічний аналіз. - К .: КНЕУ, 2003. - 555 с.

  13. Болюх М.А., Бурчевській В.З., Горбаток М.І. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченьки. - К.: КНЕУ, 2001. - 540 с.

  14. Бундюк А.М. Бухгалтерський и податковий облік на підпріємствах України: Посібник. - О., 2004. - 199 с.

  15. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський и фінансовий облік: підручник для студентів «Облік і аудит» вищ. навч. закл. - Житомир: ПП. «Рута», 2002. - 688 с.

  16. Бутинець Ф.Ф., Бондар В.П. Звітність підприємства. - Житомир: ЖДТУ, 2005. - 427 с.

  17. Бухгалтерський облік в Україні: навчальний посібник / За ред. Р.Л. Хом'яка, В.І. Лемішовського. - 7-ме вид., Перероб. и доп. - Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2012. - 1224 с.

  18. Бухгалтерський облік і фінансова звітність - про єкти фінансового контролю. - К .: Атіка Ельга-Н, 2003. - 303 с.

  19. Бухгалтерський облік у документах: навчальний посібник / За ред. Л.М. Чернелевського. - К .: Кондор, 2011. - 430 с.

  20. Бухгалтерський облік. - Х .: Видавничий будинок Фактор, 2004. - 511 с.

  21. Вербило О.Ф., Бойко З. І. Бухгалтерський облік. - К .: НАУ, 2004. - 424 с.

  22. Вітвіцька Н.С., Кузьмінська О.Е. Контроль і ревізія: Навч.-метод. Посібник для самост. Вівче. дисц. - К .: КНЕУ, 2000. - 166 с.

  23. Гаценко О.П., Стрібуль О.В. Бухгалтерський облік. - К .: Ун-т Україна, 2005. - 198 с.

  24. Голов С.Ф., Костюченко В.М. «Бухгалтерський облік за міжнароднімі стандартами». - К .: «Екаунтінг», 2005 р. 976 с.

  25. Гончарук А.Я., В.С. Рудницький. Аудит - Львів: 2002 р.

  26. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. - К .: А.С.К., 2005. - 266 с.

  27. Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік у галузь економіки. - К .: Знання-Прес, 2003. - 206 с.

  28. Дікань Л.В. Контроль і ревізія: навчальний посібник / Л.В. Дікань. - 2-ге вид., Перероб. и доп. - К .: Знання, 2011. - 327 с.

  29. Частка В.Т. Економічний аналіз: навчальний посібник / В.Т. Доля. - 2-е изд., Испр. і доп. - К .: Кондор, 2011. - 224 с.

  30. Економіка виробничого підприємництва: Навч. посіб. / Й.М. Петрович, І.О. Будіщева, І.Г. Устінова та ін. За ред. Й.М. Петровича. - 3-тє вид., Випр. - К .: Т-во «Знання», КОО, 2002. - 405 с. - (Виша освіта ХХІ століття).

  31. Економічний аналіз и діагностика стану сучасного підприємства: навчальний посібник / Т.Д. Костенко [та ін.]. - 2-ге вид., Перероб. і доп. - К .: Центр учбової літератури, 2011. - 400 с.

  32. Захожай В.Б., Базась М.Ф., Матюха М.М., Базась В.М. Бухгалтерський облік у галузь економіки. - К .: МАУП, 2005. - 968 с.

  33. Косміна Р.М. Бухгалтерський облік. - К .: Вища школа, 2003. - 174 с.

  34. Кужельний М.В., Ціннік В.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К .: КНЕУ, 2001. - 334 с.

  35. Кулаковський Л.П., Ю.В. Піча. Основи аудиту - К .: 2000 р.

  36. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. - К .: Центр навчальної літератури, 2005. - 528 с.

  37. Ловінська Л.Г. Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах и таблицях: навчальний посібник / Л.Г. Ловінська, Я.В. Олійник, Л.О. Галат. - Видання друге, без змін. - К .: КНЕУ, 2011. - 336 с.

  38. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів (Під ред. Проф. Н.М. Ушакової) - К .: «Хрещатик», 1999. - 800 с.

  39. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., - К .: Знання, 2010. - 580 с. - (Вища освіта ХХ1 століття).

  40. Матієнко-Зубенко І. І., Терещенко Л.О. Інформаційні системи и технології в обліку - К .: КНЕУ, 2004 р. - 287 с.

  41. Мацибора В.І., Збарській В.К., Маці бору Т.В. Економіка підприємства: Навч. посіб. - К .: Каравела, 2012. - 312 с.

  42. Організаційно-методичні аспекти обліку і АНАЛІЗУ товароруху в підпріємствах роздрібної торгівлі: Автореф. дис ... канд. екон. наук: 08.06.04 / Т.О. Тарасова; Харк. держ. акад. технології та организации харчування. - Х., 2001. - 18 с .: рис. - УКP.

  43. Орлова В.К., В.І. Савич, Л.А. Костецька. Особливості обліку торгівлі - Івано-Франківськ: 2001 р.

  44. Партін Г.О., Загородній А.Г., Корягін М.В., Хом'як Р.Л., Височан О.С. Бухгалтерський облік. - Л .: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2005. - 246 с.

  45. Попович, П.Я. Економічний Аналіз діяльності суб'ктів господарювання [Текст]: підручник / П.Я. Попович. - 3-тє вид., Перероб. и доп. - К .: Знання, 2012. - 630 с. - (Вища освіта XXI століття).

  46. ​​Руденок О. Бухгалтерський облік: Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. - Х .: Фактор, 2003. - 312 с.

  47. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємств. - К, 2004. - 654 с.

  48. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - 3-тє вид., Врероб. и доп. - К .: КНЕУ, 2000. - 578 с.

  49.Сук Л.К. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / Л.К. Сук, П. Л. Сук. - 2-ге вид. перероб. и доп. - К .: Знання, 2012. - 507 с.

  50. Ткаченко Н.М. <Ухгалтерській фінансовий облік, оподаткування и звітність: навчальний посібник / Н.М. Ткаченко. - 3-е вид., Допов. и перероб. - К .: Алерта, 2012. - 926 с.

  51. Торговельна справа: Економіка, маркетинг, організація: Підручник. 2-е изд., Перераб. і доп. / під заг. ред. Проф. Л.А. Брагіна та проф. Т.П. Данько. - М .: ИНФРА-М, 2000. - 560 с.

  52. Хом'як Р.Л. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. Нормативно-практичні матеріали. - Львів: «інтелект-захід», 2001. - 728 с.

  53. Шарманський В.М. Первинна документація и регістрі бухгалтерського обліку. - К .: Знання-Прес, 2003. - 268 с.

  54. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів Вищих Навчальних Закладів. 4-е вид. - К .: Каравела, 2011. - 584 с.

  55. Шумляєв Б.О., Татаренко І. В., Рябий Є. І. Бухгалтерський облік. - Д., 2010. - 342 с.